Verksamhetsberättelse Hemvårdsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Hemvårdsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Organisation Viktiga händelser Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Personalredovisning Nyckeltal Kvalitetsinspektioner inom vård och omsorg Utvecklings- och kvalitetsarbete Utveckling av organisationskultur och värderingar Uppföljning Förenkla helt enkelt Utmaningar och framtid viktiga händelser Bilagor Bilaga 1: Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

3 1 Organisation Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

4 2 Viktiga händelser 2014 Omvårdnadspersonalen i den kommunala verksamheten har under hösten fått utbildning i social dokumentation, i syfte att fördjupa kunskapen i socialtjänstlagen avseende kopplingen mellan biståndsbeslut, genomförandeplan och social dokumentation. Den kommunala omsorgspersonalen har också fått en vårdhygienisk grundutbildning. Under 2014 har utbildade värdegrundsledare hållt i värdegrundsdialoger i samtliga personalgrupper i den kommunala verksamheten. Till sin hjälp har de haft socialstyrelsens vägledningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund och enhetschefer har ansvarat för val av dialoger. Den statliga satsningen inom Omvårdnadslyftet är avslutad. Utbildningsinsatser pågick tom vårterminen Totalt har omvårdnadslyftet medverkat till att kompentensen i den kommunala verksamheten i hemvårdsförvaltningen har höjts och fler har nu en komplett undersköterskeutbildning. Ett förberedande arbete i förvaltningen har gjort under året inför ett nytt personalsystem, Heroma, och införandet av HR service under Vård- och omsorgscollege, där Halmstad-Laholm-Hylte blev certifierade i april, möjliggör ett mer strukturerat samarbete kring kompetensförsörjning framöver. Nytt avtal är tecknat med Kommunal, BUI 13, vilket möjliggör utbildnings- och introduktionsanställningar för baspersonal med undersköterskekompetens. Hemvårdsnämnden bjöd i maj in Kairos Future för en inspirationsdag om framtidens utmaningar för äldreomsorgen. Även förvaltningens staber och chefer fick ta del av föredraget och ha workshop i ämnet. Digital körjournal och ID-tagg har införts på hemvårdsförvaltningens bilpark under december månad. I hemvårdsförvaltningen har ett förberedande arbete pågått under året, inför SOSFS 2012:12 och bemanningsföreskriften. Kontaktcenter startar Hemvårdsförvaltningen har förberett detta genom att kartlägga sina frågor/svar som när kontaktcenter startar ska besvaras där. Träning på arbetstid med syfte att höja frisktalen har drivits som en projekt. En kommunal hemtjänstgrupp har varit pilotgrupp och projektet har visat ett positivt resultat. Sofiebergs äldreboende stod under våren klart och kunderna från Kvarnlyckan kunde flytta in i ett helt nybyggt och modernt boende. Den befintliga personalen på Kvarnlyckan fick därmed också en ny arbetsplats. Hemvårdsförvaltningen avslutade under 2014 avtalet med en privat leverantör av hemtjänst. Ytterligare tre leverantörer avslutade under året sina avtal, med hänvisning till bland annat bristande kundunderlag. Ett nytt boende, Aleris, startar upp sin verksamhet i februari, och samarbete med dessa har pågått under För att uppfylla de krav som ställs av bl.a. Patientdatalagen används en tjänstelegitimation kallad SITHS-kort av legitimerad personal. Arbetet under 2014 har varit att förbereda inför och introducera fler personalgrupper i användandet av SITHS-kortet kommer ytterligare såväl privata som kommunala aktörer få SITHS-kort. Under 2014 har verksamheten också förberetts för att ta nästa steg som innebär att även användningen av kvalitetsregister kräver SITHS-kort för inloggning. Under året har förvaltningen deltagit i ett utvecklingsarbete som ger mobil åtkomst till verksamhetssystemet Magna Cura för att ta del av information. Under en period testas nu användningen av olika mobila enheter (mobiltelefon, surfplatta och dator) för att utföra arbetsuppgifter mobilt på fältet. Nästa steg är att utvärdera användningen samt att fortsätta Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

5 utvecklingen för att kunna dokumentera och inhämta information. Kunder/patienter i hemsjukvårdsverksamheten har ökat med 200 sedan förra mätningen genomfördes under våren Nattinsatserna har ökat vilket medför en utökning med flera bilar och mer personal. Även inom den kommunala hemtjänsten finns en volymökning utöver den demografiska ökningen. Antalet utförda hemtjänsttimmar per kund ökar likväl som antalet kunder ökar. Ytterligare en kraftig volymökning återfinns i antalet patienter som efter sjukhusvistelse bedöms som utskrivningsklara och övergår till kommunal vård. Antalet utskrivningsklara patienter har ökat markant i jämförelse med tidigare år. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

6 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utfall för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. 3.1 Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål) Vår information ska ge en tydlig och rättvisande bild av verksamhetens innehåll och utbud. Målet bedöms vara uppfyllt. Syftet med verksamhetsmålet är att se till att kunder och medborgare har en korrekt bild av vår verksamhet samt att vi informerar på ett förtroendeingivande sätt. Målet har fyra mätetal som mäter nöjdheten hos medborgare, webbplatsens kvalité, antal genomförda brukar- och invånardeltaganden samt antal etjänster. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla användningen av sociala medier så som bloggar, Instagram och Facebook, hålla websidan aktuell samt att informera medarbetare om kommunikation, verksamhet och politiska beslut. Genom att arbeta både internt och externt med informationshanteringen samt att involvera kunder/medborgare ökar våra möjligheter att uppfylla vår målsättning. Arbetet med att förenkla och förtydliga syns genom arbetet med etjänster där Myndighetsenheten, som är kundens väg in, under året lanserat fem nya etjänster med syfte att erbjuda en valmöjlighet samt att minska risken för fel och onödigt lång handläggningstid. Genom att använda websida och Intranät som kanal för information om vår verksamhet, vad den innehåller och vilka krav man kan ställa så är vår bedömning att vi kan visa upp en tydlig och rättvisande bild. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd medborgar-index Äldreomsorg Informationsindex kommunens webplats - Äldreomsorg Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden 3 3 Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

7 Mätetal Målvärde Utfall Antal erbjudna etjänster 3 6 Aktiviteter Ytterligare utveckla användandet av de sociala medier vi idag kommunicerar via (bloggen, Facebook, Instagram). Hålla hemsidan aktiv genom nyhetspublicering. Fortsätta arbeta för ökad kunskap hos medarbetarna om kommunikation och om hur verksamheten fungerar, från politiskt beslut till utförande. Arbeta för att nå minoriteter eller personer med funktionsnedsättning genom att exempelvis läsa in informationsbroschyrer, översätta broschyrer till fler språk. Utvärdera de brukar- och invånardeltaganden som görs för att säkerställa att de fyller sitt syfte. Arbeta med projekt för etjänster på förvaltningen inom ramen för den kommunövergripande satsningen på eförvaltning De två bloggar som drivs av anställda i förvaltningen är fortfarande aktiva och speglar den verksamhet som dagligen bedrivs. Slottsparkens instagramkonto har genererat i ett 40-tal följare, där kundernas alster från konststunder visas upp. Dialogen med medborgarna hålls ständigt aktiv på kommunens facebooksida. Idéer om att starta fler instagramkonton har väckts hos medarbetare, många idéer har börjat ta form och arbetet med i vilka former pågår. Nyhetspublicering på hemsidan är ett fortsatt använt verktyg för att nå medborgarna med information. Arbetet med att kommunicera via intranätet till medarbetarna har pågått och intensifierats under året. Intranätet är informationskällan där nyheter, riktlinjer och rutiner, utbildningar och beslut från nämnd och ledningsgrupp kommuniceras. Medarbetarna ges möjlighet till insyn och förståelse för verksamheten, genom att pågående arbeten, projekt och beslut kommuniceras via denna kanal. Att sträva efter att så ofta som möjligt och brukligt använda sig av endast en kanal och inte flera alternativa är ett pågående arbete, vilket förbättrats under året i och med den ökade medvetenheten bland de anställda. Arbetet med informationsfilmer fortsätter, och kommer så göra även under 2015, liksom arbetet med att översätta information till minoritetsspråk. En stor utvärdering av värdighetsgarantierna har genomförts och beräknas vara sammanställd i början av februari I denna utvärdering har både de fokusgrupper som deltagit under utvecklandet av garantierna, äldre och anhöriga fått tycka till i någon av form, antingen i möten, enkäter eller intervjuer. Vid årsskiftet tas öppnas ytterligare en e-tjänst upp för allmänheten, på kommunens hemsida. Detta som ett led i det pågående arbetet med e- tjänster, vilket kommer fortsätta Målområde: Miljö och energi Verksamheten ska utvecklas på ett för människor och miljön långsiktigt hållbart sätt. Bedömningen är att målet kommer att nås. Användnigen av bilar är en del av verksamheten som påverkar miljön har hemvårdsförvaltningen totalt 164 bilar som i genomsnitt kör 2490 mil/bil. Mest används bilarna inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet där en bil kör 3900 mil/bil jämfört med Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

8 Hemtjänsten som kör 1760 mil/bil. Totalt sett körde bilarna 6400 färre mil 2014 jämfört med Andelen miljöbilar uppgår nu till 90 % och andelen bilar med förnybart bränsle 45 %. Under året har ett arbete påbörjats inom Äldreomsorgen (hemtjänst, nattpatrull)med syfte att analysera bilanvändandet. Man kan konstatera att om gapet mellan optimala körrutter och verkligt körande kan minskas något finns en stor besparingspotential ekonomiskt samt miljömässigt. De senaste åren har andelen bilar av miljövänligare typ ökats rejält. Användning av en etanolbil sänker koldioxidutsläppen med 50 % jämfört med en bensinbil. Fortsatt arbete bör rikta in sig på att successivt ersätta befintliga bilar med bilar som drivs av förnybart bränsle vilket är en hårdare definition än "miljöbil". Kortare resor bör om möjligt ersättas med cykel eller gång. Här finns stor potential för minskade utsläpp och ett ökat miljömedvetande. Mätetal Målvärde Utfall All verksamhet - Andel miljöbilar 77 % 90% Koldioxidutsläpp per kund 110 kg CO2/kund 103 kg CO2/kund Körda mil per kund 81 mil/kund 97 mil/kund 3.3 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Verka för kompetensförsörjning utifrån verksamheternas behov Målet bedöms vara uppnått. Andelen baspersonal med undersköterskekompetens har höjts under året från 73 % (2013) till 77 % (2014), främst beroende på utbildningar genom Omvårdnadslyftet (kompetensutveckling för baspersonal som saknar undersköterskekompetens) och externrekrytering av undersköterskor. Se mer under aktiviteter. NMI (nöjd medarbetarindex) har ej mätts under året, nästa mättillfälle beräknas vara under Mätetal Målvärde Utfall NMI (Nöjd Medarbetar-index) NMI 80 NMI 75 Utbildningsnivå baspersonal - andel med undersköterskekompetens 74% 77% Aktiviteter Vid extern rekrytering av baspersonal anställa medarbetare med undersköterskekompetens Följa upphandlingen av nytt HR-IT-system i kommunen och bevaka möjligheten att att med detta kunna kartlägga olika kompetenser och vidareutbildningar (specialist-usk, språkkompetens, specialist-ssk, chefers och handläggares utbildning etc). Målvärdet för utbildningsnivå på baspersonal har uppnåtts vid mätning Omvårdnadslyftet är en del i att andelen personal med undersköterskekomptens har höjts, ytterligare en förklaring är att förvaltningen under året anställt fler undersköterskor genom externrekrytering för att kunna möta det ökade kundbehovet. Kommunen har upphandlat ett nytt HR-system där även kompetensmodul ingår. Förvaltningen är delaktig i olika arbetsgrupper inför införandet av nytt HR system under Under senare delen av 2015 ev. början av 2016 kommer kompetensmodulen att kunna börja användas i verksamheten. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

9 Aktiviteter Arbete för att höja vårdyrkets attraktionskraft genom bl a fortsatt aktivt arbete med Vård- och omsorgscollege och direktinformation på skolor. Samarbetet inom Vård- och omsorgscollege, där arbetsgivare och utbildningsanordnare möts, pågår i hela Halland. Certifiering av det lokala college Syd (Halmstad, Laholm och Hylte) blev klar i vår. Genom VO-college kan förvaltingen arbeta med att höja yrkets attraktionskraft och på så sätt locka fler till att utbilda sig inom vård och omsorg. Förvaltningen har aktivt deltagit i marknadsföringsaktiviteter under året, bl a på arbetsmarknadsdagar och på högstadie - och gymnasieskolor.r 3.4 Målområde: Omsorg och stöd Nivån på den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska bibehållas (konkretiserat mål) Verksamheten ska ge vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet. Målet bedöms vara uppnått. Många mätetal hämtas från den nationella äldreundersökningen, i vilken Halmstad överlag hade väldigt goda resultat ifjol och även i år är resultatet gott. Undersökningen för 2014 genomfördes under våren.i Halmstad har ca 1500 äldreomsorgskunder svarat på undersökningen. Vad gäller kvalitet kopplat till nationella krav kan avstämning i kvalitetsregister göras löpande. Överlag ligger Halmstad långt frammer med att använda BPSD-registret som verktyg i vården av kunder med demenssjukdom. Även palliativregistret är väl etablerat som verktyg i verksamheterna. När det gäller Senior Alert, registret som framförallt stödjer förebyggande arbete kring fall, sår och undernäring, har omfattande utbildningsinsatser pågått under Resultaten har förbättrats avsevärt under året. Kontinuiteten har stor betydelse för exempelvis känslan av trygghet och delaktighet för hemtjänstkunder. Fortfarande nås inte nämndens målvärde för kontinuitet. Arbetssätt för planerare/samordnare samt effektiv användning av tid- och insatsregistreringssystemet TES kan medverka till bättre siffror, och arbete pågår med detta. Mätetal Målvärde Utfall Andel riskbedömningar med åtgärder för personer i särskilt boende inkl. servicehus enligt kvalitetsregistret Senior Alert. Andel riskbedömningar med åtgärder för personer i ordinärt boende exkl. servicehus enligt kvalitetsregistret Senior Alert. Andel personer registrerade i BPSD-registret som har en bemötandeplan. Procentuell förbättring av de fyra indikatorerna i palliativregistret som rör Brytpunktssamtal, Smärtskattning, Munhälsa och Ångestlindring Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende). Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. Nöjda kunder, särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. 100% 105% 100% 86% 30% 30% 10% 12,8% 87% 91% 88% 86% Bemötande, hemtjänst (ordinärt boende). Andel kunder som alltid/oftast 98% 97% Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

10 Mätetal Målvärde Utfall upplever ett gott bemötande, enl brukarundersökning. Bemötande, särskilt boende. Andel kunder som alltid/oftast upplever ett gott bemötande, enl brukarundersökning. 98% 95% Kontinuitet hemtjänst: antal personal hos kund per 14 dagar Delaktighet/inflytande Hemtjänst - andel kunder som alltid/oftast upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning) Delaktighet/inflytande Särskilt boende - andel kunder som alltid/oftast upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning) Andel särskilt boende-kunder med 5 eller fler läkemedel som erbjudits en läkemedelsgenomgång under året. 86% 89% 67% 83% 100% 111% Aktiviteter Utbildning till teamen i riskbedömning och åtgärdsplan (Senior Alert). Spridning av kunskap om läkemedel för äldre i samarbete med PRO och SPF. Fortsatt utbildning i BPSD-registret: Utbildning till all personal i (ca 200) demensboende & utbildning till administratörer i särskilt och ordinärt boende. Palliativa registret: spridning av kunskap och förhållningssätt vid palliativ vård enligt nationella riktlinjer. Följa Socialstyrelsens utvecklingsarbete kring nationella brukarundersökningen, "Äldreenkäten". Eventuellt kommer möjlighet finnas att komplettera den med lokala frågor. Under hösten har utbildningsinsatser till sjuksköterskorna genomförts så nu har all berörd personal i kommunal regi fått urbildning. Rutinerna för teamarbete och arbetssättet med förebyggande kvalitetsinsatser enligt Senior Alert med åtgärdsplan och uppföljning används numera på alla boenden. En gemensam broschyr I Halland används och sprids numera av pensionärsföreningar och arbetsgivare. Broschyren som heter "Har du koll på dina läkemedel" kan med fördel tas med till läkaren inför en läkemedelsgenomgång. Utbildning till all berörd personal är genomförd Utbildning till nattpersonal som sitetr vak i palliativvård har genomförts i höst. Påbörjat en mer tydlig Redovisning per enhet av måluppfyllelse av de 4 indikatorerna. Den nationella kundundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes i majjuni. Resultat publicerades i november. Enkäten har inte utvecklats från ifjol, utan ser i stort sett likadan ut. Hemvårdsförvaltningen gjorde kommunikationsinsatser gentemot kunder och anhöriga (t ex annonsering, brev till anhöriga) i syfte att få så bra svarsfrekvenser som möjligt i Halmstad. Detta har resulterat i att svarfrekvensen lokalt ligger över rikets. På nationell nivå har Socialstyrelsen gett Äldrecentrum i uppdrag att analysera bakomliggande orsaker till att svarsfrekvenserna i enkäten är låga (knappt två tredjedelar 2014, vilket är i nivå med 2013). Arbeta för att ytterligare stärka genomförandeplanens status som instrument att stärka kundens delaktighet. Genomförandeplanen fokuseras bl a genom värdighetsgarantierna och genom att den sociala dokumentationen prioriterats bland utbildningsinsatser på hemvårdsförvaltningen under I implementeringen av Socialstyrelsens föreskrift om demensvård (SOSFS2012:12) påbörjades ett pilotprojekt under september. SOSFS:en innebär individuella beslut om hemtjänstinsatser till alla kunder på särskilt boende, och innebär att hela Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

11 Aktiviteter Utredning och beslut om hemtjänstinsatser i särskilt boende säkerställer den enskildes behov av personlig omvårdnad och service. Arbetssättet implementeras under 2014, med start redan hösten Kunden i fokus genom processkartläggning, riskanalys samt analys utifrån egenkontroll, avvikelser och åsikter som leder till förbättringsarbeten. Fortsatt utbildning till personal i Socialstyrelsens vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund" samt satsning på värdegrundsledare. Värdighetsgarantierna som implementerats under hösten 2013, och som gäller från 1 november 2013, följs upp första gången under Fortsätta följa och medverka i arbetet med läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende. kedjan från handläggning och beslut till utförande och uppföljning påverkas. Hur genomförandeplanen skrivs och används blir centralt. ÄBiC, Äldres behov i centrum, som behovsbedömningsinstrument kommer att börjas tillämpas, som en del i implementeringen av Socialstyrelsens föreskrift om demensvård (SOSFS2012:12). ÄBiC påverkar hela kedjan från handläggning och beslut till utförande och uppföljning. Tillämpas i pilotprojekt SOSFS2012:12 (se punkt ovan). Hittills har tre processledare i ÄBiC (Äldres behov i centrum) utbildats. ÄBiC är en metod för behovsbedömning. Hemvårdsnämnden fattade beslut om ledningssystem för kvalitet i november 2013 och i december lanserade förvaltningen ledningssystemet på intranätet. Ledningssystemet med sina processer och tillhörande rutiner/riktlinjer ger förutsättning för arbete med riskanalyser och egenkontroller på ett mer strukturerat sätt. Dock finns mycket att göra i implementering vad gäller uppdateringar, men ffa metodstöd och kunskap i verksamheterna för att säkra användandet. Detta ägnas mycket kraft på hemvårdsförvaltningen under året. Värdegrundsarbete i olika former pågår hos alla nämndens utförare, och Socialstyrelsens vägledningsmaterial är en självklar grund. På hemvårdsförvaltningen behöver värdegrundsarbetet, kultur- och värderingsarbetet och implementering av värdighetsgarantier komplettera varandra i en helhet som i slutändan blir synbar i bättre kvalitet för kunden. Uppföljningsarbetet pågår. Slutrapportering till nämnden kommer att ske under våren Modell för läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende finns framtagen Kommunen ska aktivt främja och stödja ideella organisationer/föreningar som utför frivilliginsatser inom de kommunala verksamheterna (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall 2. Antal samverkansprojekt mellan kommunen och frivilligorganisationer Verksamheten ska ha god kvalitet på det förebyggande arbetet. Målet bedöms vara uppnått. Det förebyggande arbetet är en fortsatt prioriterad fråga för hemvårdsnämnden. Genom nya överenskommelsen "Kultur för äldre" mellan Region Halland, kulturförvaltningen Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

12 och hemvårdsförvaltningen kommer kulturutbudet på särskilda boenden och övriga mötesplatser att kunna stärkas framöver. Anhörigkonsulenterna avslutade före sommaren projekt "Trygg och delaktig anhörig" som pågått under 15 månader. Under projektet har bland annat arbetat med att starta upp mötesplats på Bäckagård, utveckla anhörigstödet utifrån delaktighetsperspektiv på Bäckagård och Björken samt inköp och kompetensutveckling på Svalans dagverksamhet. Dagverksamheten för personer med demensdiagnos, Svalan, har utvecklat sitt personcenterade arbetssätt. Arbetet har rönt uppmärksamhet nationellt och presenteras bl a på Utvecklingkraft i Jönköping samt på Svenskt Demencentrums hemsida. Fritidsverksamheten har genomgått ett förändringsrbete som ska sjösättas i september. Man har fokuserat på att hitta rätt aktiviteter för att få nöjda kunder samt att öka samarbetet med olika aktörer. Anhörigkonsulenterna är på gång att avsluta sitt anhörigprojekt där man via olika delar har fokuserat på kunden/anhörigas delaktighet. Förebyggande verksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete genom att ha 2 större uppskattningar som under 2014 skett på Tylöhus med ca 250 frivilliga varje gång. Mätetal Målvärde Utfall Antalet frivilliga som utför insatser mot nämndens målgrupp Andel personer som gör en frivillig insats mot hemvårdsnämndens kunder som känner sig behövda (egen enkät). Social Samvaro och aktiviteter hemtjänst (ord boende) - andel nöjda/mkt nöjda kunder (nationell kundundersökning). MÄTNING EJ GJORD 2014! Social Samvaro och aktiviteter, särskilt boende - andel nöjda/mkt nöjda kunder (nationell kundundersökning). Andel 79-åringar i kommunen, utan insatser från hemvården, som erbjuds ett förebyggande hembesök % 60% 100% 100% Andel 79-åringar som tackar ja till ett förebyggande hembesök. 65% 51% Anhöriga som anhörigombuden har kontakt med - andel trygga/mycket trygga (egen enkät). Anhörig vars närstående är säbo-/hemtjänstkund - andel som upplever bra/mycket bra samarbete (nationell kundundersökning) Antal föreningar/organisationer som är samarbetspartners till hemvårdsnämnden inom den förebyggande verksamheten (KS' mätning) Andel föreningar/organisationer som är nöjda/mycket nöjda med kommunen som samarbetspartner (KS' enkät) 75% 96% 86% 91% % 100% Aktiviteter Enheten för förebyggandeverksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete. Arbete utifrån frivilligas önskemål och behov enligt enkätsvar. Förebyggande verksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete genom att ha 2 större uppskattningar som under 2014 skett på Tylöhus med ca 250 frivilliga varje gång. Utöver dessa sker också mindre uppskattningar i frivilliggrupperna på de olika mötesplatserna för att uppmärksamma frivilligt arbete. Arbeta utifrån frivilligas önskemål och behov enligt enkätsvar Utifrån enkäten som var väldigt positiv har vi fortsatt att arbeta med att vara synliga genom att ha många träffar med frivilliga. Varje frivilliggrupp träffas 2-4 ggr/år. När det gäller nya frivilliggrupper Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

13 Aktiviteter Dialog med Stadskontoret och övr förvaltningar kring resultat av KS' enkät om kommunen som samarbetspartner träffas vi månadsvis därefter utifrån behov. Bästa gensvar får vi alltid genom den direkta kontakten med frivilliga och besökare på mötesplatserna t.ex. lägger vi alltid programmet gemensamt. Dialog genomfördes under våren. Från hemvårdsförvaltningen har vi framfört önskemål till KS om att enkätsvaren ska separeras per förvaltning till nästa gång (hösten 2014), för att lättare kunna användas i förbättringssyfte. Gemensamt har även förslag tagits fram på att frivilligt arbete i Halmstads kommun ska uppmärksammas i ett nummer av Hjärtefrågor under året. Nämnden lägger framförallt fokus på utveckling av sina egna uppföljningar av förebyggande arbete, men använder KS' enkät som en komplement. 3.5 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Våra kunder ska ha en god upplevelse av maten och måltidssituationen. Bedömningen är att målet uppnås. Under ett antal år har förvaltningen arbetat med måltiderna som omsorgsinsats, utifrån måltidens betydelse för välbefinnande och hälsa. Satsningen Guldkant på måltiden innebär måltider utöver det extra varje månad samt fördelning av ekonomiska medel för lokala initiativ såsom utflykter, temakvällar, förbättrad måltidsmiljö med mera. Uppskattningen är stor bland både kunder och personal. Den årliga kundenkäten kring hur kunderna upplever maten och måltiderna visar på mycket bra resultat, även när det gäller vardagsmaten. Intrycket är att satsningen på det lilla extra ger ringar på vattnet och påverkar uppfattningen om maten i stort positivt. Utbildningsinsatser har gjorts för att förbättra maten för kunder med behov av timbalkost, med resultat att även deras mat till största delen lagas från grunden. Som utgångsläge används matsedeln för standardkosten så att man erbjuds samma mat som de som kan äta hel kost, fast anpassad efter de individuella behoven. För att främja ökad variation och näringstäthet i frukost, mellanmål och kvällsmat samt korta nattfastan kommer vi att utöka livsmedelssortimentet på särskilt boende. En mellanmålsbok har tagits fram och fått stor spridning. Mätetal Målvärde Utfall Mat särskilt boende - andel nöjda/mycket nöjda kunder (nationell kundundersökning). 80% 78% Mat Servicehus - andel nöjda/mycket nöjda kunder (egen enkät) 90% 97% Matdistribution - andel nöjda/mycket nöjda kunder (egen enkät) 95% 94% Aktiviteter Kompletterande uppföljning av kunders upplevelse av mat och måltider genom fokusgrupper och intervjuer. Synpunkter och önskemål kring maten och måltiderna följs upp på boråd och matråd. Medverkande på dessa möten är måltidsverksamhetens områdeschef, boendets enhetschef, kökspersonal, vårdpersonal och Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

14 Aktiviteter Samarbete med Måltidsservice för att förbättra maten och måltidsupplevelsen för kunder med behov av mat med anpassad konsistens. Ökat samarbete mellan tillagningsköken och beställande enheter på särskilt boende för att öka flexibiliteten och minska matsvinnet. Vidareutveckla arbete som möjliggörs av KF:s "Guldkanten" genom ännu fler lokala aktiviteter. Fortsatt fokus på personalens tillgänglighet under guldkantsmåltider, såsom middagssällskap eftersom erfarenheten visat att kunderna värdesätter detta. hemvårdsförvaltningens kostutvecklare. Kunder i matdistributionen följs främst upp genom kökets regelbundna kontakt med kunderna. Utbildningssatsningen kring konsistensanpassad kost har medfört att även timbalkosten numera tillagas till största delen från grunden. Som utgångsläge används matsedeln för standardkosten så att man erbjuds samma mat som de som kan äta hel kost, fast anpassad efter de individuella behoven. I väntan på att digitaliseringen av livsmedels- och måltidsbeställningarna är införda överallt uppdateras beställningsblanketten så att det tydligare framgår allt som ingår i helinackorderingarna på särskilt boende. Därtill utökar vi sortimentet för att främja ökad variation och näringstäthet i frukost, mellanmål och kvällsmat. Samtliga kök och enheter uppmuntras att samarbeta och kommunicera på ett bra sätt för att säkerställa så god service till kunderna som möjligt. Vi har i år erbjudit våra kunder ett mycket fint och guldkantat måltidsår, med både "säkra kort" och lite spännande nyheter. Uppskattningen är stor bland kunderna och upplevelsen av maten och måltiderna även till vardags påverkas positivt av satsningen på guldkantsmåltiderna. Vi fortsätter i samma anda även nästa år Verksamheten ska systematiskt arbeta för hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap Bedömningen är att målet inte har uppnåtts. Trenden med ökade sjuktal på hemvårdsförvaltningen har inte lyckats brytas. Under tredje tertialet ökade sjuktalen mer än under samma period föregående år. Frisktalen, andel medarbetare utan sjukdag, är dock samma som vid avstämning i fjol. Sjuklönens andel av total lönekostnad ligger fortfarande över målvärdet och det beror på att sjuktalen har ökat. För förklaringar och vidare om arbetet läs i kapitel Personalredovisning. Mätetal Målvärde Utfall NMI (Nöjd Medarbetar-index) NMI 80 NMI 75 Frisktal - andel medarbetare utan sjukdagar 27% 25% Antal sjukdagar per medarbetare 25 31,5 Sjuklönens andel av total lönekostnad 2,2% 2,7% Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende) & särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. 87,5% 88,5% Aktiviteter Utveckla det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen genom * Kultur och värdegrundsarbete, * Hälsoinspiratörer, * Projekt Kultur och värderingsarbetet med processtödjarna har pågått under året som planerat på förvaltningen. Processtödjarna har genomfört Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

15 Aktiviteter Träning på arbetstid, * KLIV, *Uppföljning och handlingsplaner till medarbetarenkäten Arbeta för minskad sjukfrånvaro genom * Samarbete med försäkringskassan ang. rehabprocessen, * Sjuk-och friskanmälan via företagshälsovården, * Friskgrupper, * Uppföljning och handlingsplaner till medarbetarenkäten 2013 * fler utbildningsinsatser i lyft & förflyttning Arbeta för en trygg arbetsmiljö genom * Handlingsplaner till årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, * Utveckling/översyn av introduktion för nyanställda, * Utbildning i exempelvis Första hjälpen, Krisstöd, Hot och våldssituationer på demensboende, * Införande/användning av incidentrapporteringssystem för säkrare inrapportering och uppföljning av arbetsskador och tillbud. dialoger i flera grupper. Värdegrundsledare är utbildade och arbetar aktivt ute på enheterna med socialstyrelsens vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund". Projektet med träning på arbetstid avslutades i augusti 2014 och utvärderingen är inte klar än men visar på ett positivt resultat. Hälsoinspiratörer inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet har under hösten fått utbildning i Genombrottsmetoden för att kunna använda sig av den i sitt arbete på enheterna. Satsningar har gjorts med bidrag till att prova på två månader med träning på gym både vår och höst. Medarbetarundersökning har inte genomförts under 2014, men varje enhet arbetar vidare med sin handlingsplaner utifrån resultatet från undersökningen Projektet med Försäkringskassan kring tidiga insatser vid sjukskrivning har pågått under året. En utvärdering kommer att göras efter årsskiftet. Previa har varit aktiva med olika förebyggande insatser som stresshantering och kommer under hösten att medverka i bl. a grupper riktade till nattarbetare. Uppföljning av arbetsmiljön görs årligen i verksamheten med hjälp av checklistor, bl a Prevents. Ett webbaserat verktyg, KIA, har införts som verktyg för rapportering av tillbud och arbetsskador. KIA är utarbetat av AFA försäkringar och används av många kommuner i landet. Enligt sammanställning av årets händelser visar att framförallt tilllbudsrapporteringen har förbättrats med hjälp av KIA. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

16 4 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid Dec 2014 andel visstid (%) Dec 2013 andel visstid (%) Särskilt boende % 2 % Hemtjänst % 7 % Hemsjukvård och förebyggande % 8 % Intraprenad % - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet % 13 % Totalt % 6 % Statistiken i denna redovisning presenteras på verksamhetsnivå och utgår från mätdatum om inte annat anges. Hemvårdsförvaltningen omfattar tre verksamhetsområden - hemtjänst, särskilt boende samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet - vilka redovisas var för sig. Utöver de tre verksamhetsområdena presenteras förvaltningsledning, myndighetsenhet och äldreomsorgens stab samt bemanningsenhet. Nyckeltal för dessa enheter redovisas gemensamt.intraprenaden är ny verksamhet sedan och jämförelsetal från 2013 saknas då verksamheten tidigare ingick i Särskilt boende uppgick antalet tillsvidareanställda till 1769 personer, vilket är en ökning med 25 personer sedan samma mätdatum föregående år. Antalet visstidsanställda har också ökat. Ökningarna beror till största del på ökat vård- och omsorgsbehov hos kunder. Visstidsanställd personal avser tidsbegränsade anställningar (längre än tre månader) med månadslön. Personalredovisningen är en ögonblicksbild och utgår från mätdatum om inte annat anges. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Särskilt boende % 95 % Hemtjänst % 95 % Hemsjukvård och förebyggande % 92 % Intraprenad % - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet % 85 % Totalt % 94 % Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Särskilt boende % 92 % Hemtjänst % 90 % Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

17 Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Hemsjukvård och förebyggande % 92 % Intraprenad % - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet % 70 % Totalt % 89 % Timavlönad personal Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt Årsarbetare baseras på en schablon, 165 timmar per månad, timmar under tolv månader (januari-december). Timavlönad personal i denna redovisning avser tidsbegränsade anställningar som vid anställningens ingång är under tre (3) månader. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 87,1 93,8 87,5 87, ,4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad anges i procent. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,9 procentenheter under Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Summa Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård och förebyggande Intraprenad Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet Totalt Den klart största åldersgruppen fortsätter att vara intervallet år (613 st). Det är den största gruppen i både hemtjänst, särskilt boende och i hemsjukvård o förebyggande verksamhet. Antal som arbetar efter 65 års ålder har ökat något (från 3 st till 9 st). Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård och förebyggande Intraprenad - 49 Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

18 Enhet Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet Totalt Medelåldern fortsätter att vara hög i förvaltningen, liksom föregående år är den 47 år. Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Äldreomsorg Hemsjukvård och förebyggande Intraprenad Förvaltningsledning, stab ÄO och myndighetsenhet Totalt Antal chefer visar ögonblicksbild Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Sum ma And el Vårdbiträden Undersköterskor Sjuksköterskor Rehabiliteringspersonal Övrig personal Totalt % Innevarande år (2014) avser personer som är 65 år eller äldre. Kommande år avser endast de som fyller 65 år det året. Sjukfrånvaro Sjukdagar i snitt Kvinnor Män Totalt Totalt Särskilt boende 38,42 32,7 38,1 30,2 Hemtjänst 33,6 24,3 33,1 32,4 Hemsjukvård och förebyggande 28,1 6,3 26,6 22,0 Intraprenad ,2 - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet ,4 16,9 Totalt 32,2 21,2 31,5 29,2 Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

19 Data för Intraprenad 2013 redovisas ej. Grupper med färre än 15 medarbetare redovisas ej. Sjuktalet för förvaltningen har ökat från 29 till 31,5 sjukdagar i snitt per medarbetare och år. Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 25 % 24 % 25 % 27 % Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 75 % 76 % 75 % 73 % Sjukfrånvaro per yrkesgrupp Yrkesgrupp Sjuksköterska 23,5 15,8 23,6 Handläggare- och administration 27,3 16,8 18,1 Ledningsarbete 15,2 9,9 19,1 Undersköterska 27,8 31,0 30,0 Vårdbiträde 31,2 33,1 42,4 Yrkesgrupper med färre än tio medarbetare per yrkesgrupp redovisas inte. Medarbetarskap och ledarskap De flesta enhetscheferna har påbörjat Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning under året. Några enhetschefer har under året också gått UL - utbildning. Kultur och värderingsarbetet med processtödjarna har pågått under året som planerat på förvaltningen. Processtödjarna har genomfört dialoger i flera grupper. Värdegrundsledare är utbildade och arbetar aktivt ute på enheterna med socialstyrelsens vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund". Individuella utvecklingsplaner Alla medarbetare har ett medarbetarsamtal tillsammans med sin chef i början av året.den mall som finns för medarbetarsamtal i Halmstads kommun används av samtliga, i mallen ingår att blicka framåt och komma överens chef-medarbetare om induividuella behov för utveckling. Mångfalds- och jämställdhetssatsningar Förvaltningen har som mål att öka andelen anställda män. Andelen kvinnor i förvaltningen är 94 % och andelen män är 6 % vid mätdatum Vid extern rekrytering anges att vi gärna ser manliga sökanden. Under 2014 har ett arbete med att förnya jämställdhetsplanen och sprida kunskap om jämställdhetsarbete och mångfald påbörjats och det kommer att forsätta under kommande planperiod. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Inom ordinarie budget Varje enhet lägger sin egen plan för insatser och aktiviteter inom det hälsofrämjande området och de arbetar också vidare med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten Exempel på aktiviteter so mförkommer är stegtävlingar, deltagande i Vårruset och andra löpartävlingar vilka sponsras av förvaltningen, taktil massage, mindfulness, yoga och pilates. Grupputveckling för Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

20 bättre samarbete och kommunikation har flera enheter arbetat med samt värdegrundsarbete där KLIV:are är en viktig part. Hälsoinspiratörer inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet har under hösten fått utbildning i Genombrottsmetoden för att kunna använda sig av den i sitt arbete på enheterna. Satsningar för all personal har gjorts med bidrag till att prova på två månader med träning på gym både vår och höst. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Med centrala medel De centrala medlen för hälsofrämjande insatser har under 2014 inom hemvårdsförvaltningen använts till förläsning om kost motion och sömn, stresshantering, frukt till arbetsplatser, motion/stegräknartävlingar, inköp av enklare motionsredskap, influensavaccinering, hälsoinspiratörer och kurser i natt/skiftarbete. Projektet med träning på arbetstid avslutades i augusti 2014 och utvärderingen är inte klar än men visar på ett positivt resultat. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Previa har varit delaktig inom det hälsofrämjande arbetet genom grupputveckling och stöttning genom enskilda samtal inom psykosocialarbetsmiljö, kommunikation, stress och stresshantering samt arbetsplatsundersökningar. De har haft kurser i hantering av hot och våldssituationer, natt/skiftarbete, föreläsning om kost och motion, yoga och mindfulness. Arbetsskador I slutet av 2013 infördes ett nytt incidentrapporteringssystem i förvaltningen, KIA (kommunernas incident och skaderapporteringssystem). Systemet är webbaserat och har fungerat bra när det gäller att anmäla skador och tillbud. Framförallt när det gäller att anmäla tillbud märks en markant ökning mot tidigare år. Från att endast varit ett fåtal anmälningar har det under 2014 kommit in 174 tillbudsrapporter. Rapporterade incidenter Arbetsskador 213 Tillbud 174 Totalt 387 Antalet anmälda arbetsskador har ökat något under 2014, från 206 st föregående år till 213 st. Av de rapporterade arbetsskadorna var 189 olycksfall, och 24 färdolycksfall (resor till och från arbetet). Av olycksfallen var antalet stickskador 22 st. En mycket stor andel, 55 %, av de arbetsskador och tillbud som anmäls är kopplade till hot och våld, få leder dock till allvarliga skador. De flesta händelser vid hot och våld inträffar på demensavdelningar inom särskilt boende. Det är mycket verbala hot samt riv- och klämskador som rapporeteras. Antal arbetsskador Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2

ÅRSREDOVISNING. 2013 del 2 ÅRSREDOVISNING 2013 del 2 Innehållsförteckning Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 Inledning... 4 Viktiga händelser... 4 Resultat och analys av Avdelningens mål... 4 Brukare/Kunder... 4 Ekonomi...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år

9,3 Vartannat år psykiatri 8,3 (index max 10) 2. Antalet manlig personal ska öka med 100 % till 2018 5,2 % 5,6 % En gång per år Omsorgsnämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Mål nivå Uppföljningsintervall 1. Brukaren ska alltid uppleva ett gott bemötande. Visionen Säbo 96 % 100 % En gång per år är

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer