Verksamhetsberättelse Hemvårdsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Hemvårdsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Organisation Viktiga händelser Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Personalredovisning Nyckeltal Kvalitetsinspektioner inom vård och omsorg Utvecklings- och kvalitetsarbete Utveckling av organisationskultur och värderingar Uppföljning Förenkla helt enkelt Utmaningar och framtid viktiga händelser Bilagor Bilaga 1: Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

3 1 Organisation Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

4 2 Viktiga händelser 2014 Omvårdnadspersonalen i den kommunala verksamheten har under hösten fått utbildning i social dokumentation, i syfte att fördjupa kunskapen i socialtjänstlagen avseende kopplingen mellan biståndsbeslut, genomförandeplan och social dokumentation. Den kommunala omsorgspersonalen har också fått en vårdhygienisk grundutbildning. Under 2014 har utbildade värdegrundsledare hållt i värdegrundsdialoger i samtliga personalgrupper i den kommunala verksamheten. Till sin hjälp har de haft socialstyrelsens vägledningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund och enhetschefer har ansvarat för val av dialoger. Den statliga satsningen inom Omvårdnadslyftet är avslutad. Utbildningsinsatser pågick tom vårterminen Totalt har omvårdnadslyftet medverkat till att kompentensen i den kommunala verksamheten i hemvårdsförvaltningen har höjts och fler har nu en komplett undersköterskeutbildning. Ett förberedande arbete i förvaltningen har gjort under året inför ett nytt personalsystem, Heroma, och införandet av HR service under Vård- och omsorgscollege, där Halmstad-Laholm-Hylte blev certifierade i april, möjliggör ett mer strukturerat samarbete kring kompetensförsörjning framöver. Nytt avtal är tecknat med Kommunal, BUI 13, vilket möjliggör utbildnings- och introduktionsanställningar för baspersonal med undersköterskekompetens. Hemvårdsnämnden bjöd i maj in Kairos Future för en inspirationsdag om framtidens utmaningar för äldreomsorgen. Även förvaltningens staber och chefer fick ta del av föredraget och ha workshop i ämnet. Digital körjournal och ID-tagg har införts på hemvårdsförvaltningens bilpark under december månad. I hemvårdsförvaltningen har ett förberedande arbete pågått under året, inför SOSFS 2012:12 och bemanningsföreskriften. Kontaktcenter startar Hemvårdsförvaltningen har förberett detta genom att kartlägga sina frågor/svar som när kontaktcenter startar ska besvaras där. Träning på arbetstid med syfte att höja frisktalen har drivits som en projekt. En kommunal hemtjänstgrupp har varit pilotgrupp och projektet har visat ett positivt resultat. Sofiebergs äldreboende stod under våren klart och kunderna från Kvarnlyckan kunde flytta in i ett helt nybyggt och modernt boende. Den befintliga personalen på Kvarnlyckan fick därmed också en ny arbetsplats. Hemvårdsförvaltningen avslutade under 2014 avtalet med en privat leverantör av hemtjänst. Ytterligare tre leverantörer avslutade under året sina avtal, med hänvisning till bland annat bristande kundunderlag. Ett nytt boende, Aleris, startar upp sin verksamhet i februari, och samarbete med dessa har pågått under För att uppfylla de krav som ställs av bl.a. Patientdatalagen används en tjänstelegitimation kallad SITHS-kort av legitimerad personal. Arbetet under 2014 har varit att förbereda inför och introducera fler personalgrupper i användandet av SITHS-kortet kommer ytterligare såväl privata som kommunala aktörer få SITHS-kort. Under 2014 har verksamheten också förberetts för att ta nästa steg som innebär att även användningen av kvalitetsregister kräver SITHS-kort för inloggning. Under året har förvaltningen deltagit i ett utvecklingsarbete som ger mobil åtkomst till verksamhetssystemet Magna Cura för att ta del av information. Under en period testas nu användningen av olika mobila enheter (mobiltelefon, surfplatta och dator) för att utföra arbetsuppgifter mobilt på fältet. Nästa steg är att utvärdera användningen samt att fortsätta Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

5 utvecklingen för att kunna dokumentera och inhämta information. Kunder/patienter i hemsjukvårdsverksamheten har ökat med 200 sedan förra mätningen genomfördes under våren Nattinsatserna har ökat vilket medför en utökning med flera bilar och mer personal. Även inom den kommunala hemtjänsten finns en volymökning utöver den demografiska ökningen. Antalet utförda hemtjänsttimmar per kund ökar likväl som antalet kunder ökar. Ytterligare en kraftig volymökning återfinns i antalet patienter som efter sjukhusvistelse bedöms som utskrivningsklara och övergår till kommunal vård. Antalet utskrivningsklara patienter har ökat markant i jämförelse med tidigare år. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

6 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utfall för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. 3.1 Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål) Vår information ska ge en tydlig och rättvisande bild av verksamhetens innehåll och utbud. Målet bedöms vara uppfyllt. Syftet med verksamhetsmålet är att se till att kunder och medborgare har en korrekt bild av vår verksamhet samt att vi informerar på ett förtroendeingivande sätt. Målet har fyra mätetal som mäter nöjdheten hos medborgare, webbplatsens kvalité, antal genomförda brukar- och invånardeltaganden samt antal etjänster. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla användningen av sociala medier så som bloggar, Instagram och Facebook, hålla websidan aktuell samt att informera medarbetare om kommunikation, verksamhet och politiska beslut. Genom att arbeta både internt och externt med informationshanteringen samt att involvera kunder/medborgare ökar våra möjligheter att uppfylla vår målsättning. Arbetet med att förenkla och förtydliga syns genom arbetet med etjänster där Myndighetsenheten, som är kundens väg in, under året lanserat fem nya etjänster med syfte att erbjuda en valmöjlighet samt att minska risken för fel och onödigt lång handläggningstid. Genom att använda websida och Intranät som kanal för information om vår verksamhet, vad den innehåller och vilka krav man kan ställa så är vår bedömning att vi kan visa upp en tydlig och rättvisande bild. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd medborgar-index Äldreomsorg Informationsindex kommunens webplats - Äldreomsorg Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden 3 3 Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

7 Mätetal Målvärde Utfall Antal erbjudna etjänster 3 6 Aktiviteter Ytterligare utveckla användandet av de sociala medier vi idag kommunicerar via (bloggen, Facebook, Instagram). Hålla hemsidan aktiv genom nyhetspublicering. Fortsätta arbeta för ökad kunskap hos medarbetarna om kommunikation och om hur verksamheten fungerar, från politiskt beslut till utförande. Arbeta för att nå minoriteter eller personer med funktionsnedsättning genom att exempelvis läsa in informationsbroschyrer, översätta broschyrer till fler språk. Utvärdera de brukar- och invånardeltaganden som görs för att säkerställa att de fyller sitt syfte. Arbeta med projekt för etjänster på förvaltningen inom ramen för den kommunövergripande satsningen på eförvaltning De två bloggar som drivs av anställda i förvaltningen är fortfarande aktiva och speglar den verksamhet som dagligen bedrivs. Slottsparkens instagramkonto har genererat i ett 40-tal följare, där kundernas alster från konststunder visas upp. Dialogen med medborgarna hålls ständigt aktiv på kommunens facebooksida. Idéer om att starta fler instagramkonton har väckts hos medarbetare, många idéer har börjat ta form och arbetet med i vilka former pågår. Nyhetspublicering på hemsidan är ett fortsatt använt verktyg för att nå medborgarna med information. Arbetet med att kommunicera via intranätet till medarbetarna har pågått och intensifierats under året. Intranätet är informationskällan där nyheter, riktlinjer och rutiner, utbildningar och beslut från nämnd och ledningsgrupp kommuniceras. Medarbetarna ges möjlighet till insyn och förståelse för verksamheten, genom att pågående arbeten, projekt och beslut kommuniceras via denna kanal. Att sträva efter att så ofta som möjligt och brukligt använda sig av endast en kanal och inte flera alternativa är ett pågående arbete, vilket förbättrats under året i och med den ökade medvetenheten bland de anställda. Arbetet med informationsfilmer fortsätter, och kommer så göra även under 2015, liksom arbetet med att översätta information till minoritetsspråk. En stor utvärdering av värdighetsgarantierna har genomförts och beräknas vara sammanställd i början av februari I denna utvärdering har både de fokusgrupper som deltagit under utvecklandet av garantierna, äldre och anhöriga fått tycka till i någon av form, antingen i möten, enkäter eller intervjuer. Vid årsskiftet tas öppnas ytterligare en e-tjänst upp för allmänheten, på kommunens hemsida. Detta som ett led i det pågående arbetet med e- tjänster, vilket kommer fortsätta Målområde: Miljö och energi Verksamheten ska utvecklas på ett för människor och miljön långsiktigt hållbart sätt. Bedömningen är att målet kommer att nås. Användnigen av bilar är en del av verksamheten som påverkar miljön har hemvårdsförvaltningen totalt 164 bilar som i genomsnitt kör 2490 mil/bil. Mest används bilarna inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet där en bil kör 3900 mil/bil jämfört med Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

8 Hemtjänsten som kör 1760 mil/bil. Totalt sett körde bilarna 6400 färre mil 2014 jämfört med Andelen miljöbilar uppgår nu till 90 % och andelen bilar med förnybart bränsle 45 %. Under året har ett arbete påbörjats inom Äldreomsorgen (hemtjänst, nattpatrull)med syfte att analysera bilanvändandet. Man kan konstatera att om gapet mellan optimala körrutter och verkligt körande kan minskas något finns en stor besparingspotential ekonomiskt samt miljömässigt. De senaste åren har andelen bilar av miljövänligare typ ökats rejält. Användning av en etanolbil sänker koldioxidutsläppen med 50 % jämfört med en bensinbil. Fortsatt arbete bör rikta in sig på att successivt ersätta befintliga bilar med bilar som drivs av förnybart bränsle vilket är en hårdare definition än "miljöbil". Kortare resor bör om möjligt ersättas med cykel eller gång. Här finns stor potential för minskade utsläpp och ett ökat miljömedvetande. Mätetal Målvärde Utfall All verksamhet - Andel miljöbilar 77 % 90% Koldioxidutsläpp per kund 110 kg CO2/kund 103 kg CO2/kund Körda mil per kund 81 mil/kund 97 mil/kund 3.3 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Verka för kompetensförsörjning utifrån verksamheternas behov Målet bedöms vara uppnått. Andelen baspersonal med undersköterskekompetens har höjts under året från 73 % (2013) till 77 % (2014), främst beroende på utbildningar genom Omvårdnadslyftet (kompetensutveckling för baspersonal som saknar undersköterskekompetens) och externrekrytering av undersköterskor. Se mer under aktiviteter. NMI (nöjd medarbetarindex) har ej mätts under året, nästa mättillfälle beräknas vara under Mätetal Målvärde Utfall NMI (Nöjd Medarbetar-index) NMI 80 NMI 75 Utbildningsnivå baspersonal - andel med undersköterskekompetens 74% 77% Aktiviteter Vid extern rekrytering av baspersonal anställa medarbetare med undersköterskekompetens Följa upphandlingen av nytt HR-IT-system i kommunen och bevaka möjligheten att att med detta kunna kartlägga olika kompetenser och vidareutbildningar (specialist-usk, språkkompetens, specialist-ssk, chefers och handläggares utbildning etc). Målvärdet för utbildningsnivå på baspersonal har uppnåtts vid mätning Omvårdnadslyftet är en del i att andelen personal med undersköterskekomptens har höjts, ytterligare en förklaring är att förvaltningen under året anställt fler undersköterskor genom externrekrytering för att kunna möta det ökade kundbehovet. Kommunen har upphandlat ett nytt HR-system där även kompetensmodul ingår. Förvaltningen är delaktig i olika arbetsgrupper inför införandet av nytt HR system under Under senare delen av 2015 ev. början av 2016 kommer kompetensmodulen att kunna börja användas i verksamheten. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

9 Aktiviteter Arbete för att höja vårdyrkets attraktionskraft genom bl a fortsatt aktivt arbete med Vård- och omsorgscollege och direktinformation på skolor. Samarbetet inom Vård- och omsorgscollege, där arbetsgivare och utbildningsanordnare möts, pågår i hela Halland. Certifiering av det lokala college Syd (Halmstad, Laholm och Hylte) blev klar i vår. Genom VO-college kan förvaltingen arbeta med att höja yrkets attraktionskraft och på så sätt locka fler till att utbilda sig inom vård och omsorg. Förvaltningen har aktivt deltagit i marknadsföringsaktiviteter under året, bl a på arbetsmarknadsdagar och på högstadie - och gymnasieskolor.r 3.4 Målområde: Omsorg och stöd Nivån på den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska bibehållas (konkretiserat mål) Verksamheten ska ge vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet. Målet bedöms vara uppnått. Många mätetal hämtas från den nationella äldreundersökningen, i vilken Halmstad överlag hade väldigt goda resultat ifjol och även i år är resultatet gott. Undersökningen för 2014 genomfördes under våren.i Halmstad har ca 1500 äldreomsorgskunder svarat på undersökningen. Vad gäller kvalitet kopplat till nationella krav kan avstämning i kvalitetsregister göras löpande. Överlag ligger Halmstad långt frammer med att använda BPSD-registret som verktyg i vården av kunder med demenssjukdom. Även palliativregistret är väl etablerat som verktyg i verksamheterna. När det gäller Senior Alert, registret som framförallt stödjer förebyggande arbete kring fall, sår och undernäring, har omfattande utbildningsinsatser pågått under Resultaten har förbättrats avsevärt under året. Kontinuiteten har stor betydelse för exempelvis känslan av trygghet och delaktighet för hemtjänstkunder. Fortfarande nås inte nämndens målvärde för kontinuitet. Arbetssätt för planerare/samordnare samt effektiv användning av tid- och insatsregistreringssystemet TES kan medverka till bättre siffror, och arbete pågår med detta. Mätetal Målvärde Utfall Andel riskbedömningar med åtgärder för personer i särskilt boende inkl. servicehus enligt kvalitetsregistret Senior Alert. Andel riskbedömningar med åtgärder för personer i ordinärt boende exkl. servicehus enligt kvalitetsregistret Senior Alert. Andel personer registrerade i BPSD-registret som har en bemötandeplan. Procentuell förbättring av de fyra indikatorerna i palliativregistret som rör Brytpunktssamtal, Smärtskattning, Munhälsa och Ångestlindring Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende). Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. Nöjda kunder, särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. 100% 105% 100% 86% 30% 30% 10% 12,8% 87% 91% 88% 86% Bemötande, hemtjänst (ordinärt boende). Andel kunder som alltid/oftast 98% 97% Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

10 Mätetal Målvärde Utfall upplever ett gott bemötande, enl brukarundersökning. Bemötande, särskilt boende. Andel kunder som alltid/oftast upplever ett gott bemötande, enl brukarundersökning. 98% 95% Kontinuitet hemtjänst: antal personal hos kund per 14 dagar Delaktighet/inflytande Hemtjänst - andel kunder som alltid/oftast upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning) Delaktighet/inflytande Särskilt boende - andel kunder som alltid/oftast upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning) Andel särskilt boende-kunder med 5 eller fler läkemedel som erbjudits en läkemedelsgenomgång under året. 86% 89% 67% 83% 100% 111% Aktiviteter Utbildning till teamen i riskbedömning och åtgärdsplan (Senior Alert). Spridning av kunskap om läkemedel för äldre i samarbete med PRO och SPF. Fortsatt utbildning i BPSD-registret: Utbildning till all personal i (ca 200) demensboende & utbildning till administratörer i särskilt och ordinärt boende. Palliativa registret: spridning av kunskap och förhållningssätt vid palliativ vård enligt nationella riktlinjer. Följa Socialstyrelsens utvecklingsarbete kring nationella brukarundersökningen, "Äldreenkäten". Eventuellt kommer möjlighet finnas att komplettera den med lokala frågor. Under hösten har utbildningsinsatser till sjuksköterskorna genomförts så nu har all berörd personal i kommunal regi fått urbildning. Rutinerna för teamarbete och arbetssättet med förebyggande kvalitetsinsatser enligt Senior Alert med åtgärdsplan och uppföljning används numera på alla boenden. En gemensam broschyr I Halland används och sprids numera av pensionärsföreningar och arbetsgivare. Broschyren som heter "Har du koll på dina läkemedel" kan med fördel tas med till läkaren inför en läkemedelsgenomgång. Utbildning till all berörd personal är genomförd Utbildning till nattpersonal som sitetr vak i palliativvård har genomförts i höst. Påbörjat en mer tydlig Redovisning per enhet av måluppfyllelse av de 4 indikatorerna. Den nationella kundundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes i majjuni. Resultat publicerades i november. Enkäten har inte utvecklats från ifjol, utan ser i stort sett likadan ut. Hemvårdsförvaltningen gjorde kommunikationsinsatser gentemot kunder och anhöriga (t ex annonsering, brev till anhöriga) i syfte att få så bra svarsfrekvenser som möjligt i Halmstad. Detta har resulterat i att svarfrekvensen lokalt ligger över rikets. På nationell nivå har Socialstyrelsen gett Äldrecentrum i uppdrag att analysera bakomliggande orsaker till att svarsfrekvenserna i enkäten är låga (knappt två tredjedelar 2014, vilket är i nivå med 2013). Arbeta för att ytterligare stärka genomförandeplanens status som instrument att stärka kundens delaktighet. Genomförandeplanen fokuseras bl a genom värdighetsgarantierna och genom att den sociala dokumentationen prioriterats bland utbildningsinsatser på hemvårdsförvaltningen under I implementeringen av Socialstyrelsens föreskrift om demensvård (SOSFS2012:12) påbörjades ett pilotprojekt under september. SOSFS:en innebär individuella beslut om hemtjänstinsatser till alla kunder på särskilt boende, och innebär att hela Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

11 Aktiviteter Utredning och beslut om hemtjänstinsatser i särskilt boende säkerställer den enskildes behov av personlig omvårdnad och service. Arbetssättet implementeras under 2014, med start redan hösten Kunden i fokus genom processkartläggning, riskanalys samt analys utifrån egenkontroll, avvikelser och åsikter som leder till förbättringsarbeten. Fortsatt utbildning till personal i Socialstyrelsens vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund" samt satsning på värdegrundsledare. Värdighetsgarantierna som implementerats under hösten 2013, och som gäller från 1 november 2013, följs upp första gången under Fortsätta följa och medverka i arbetet med läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende. kedjan från handläggning och beslut till utförande och uppföljning påverkas. Hur genomförandeplanen skrivs och används blir centralt. ÄBiC, Äldres behov i centrum, som behovsbedömningsinstrument kommer att börjas tillämpas, som en del i implementeringen av Socialstyrelsens föreskrift om demensvård (SOSFS2012:12). ÄBiC påverkar hela kedjan från handläggning och beslut till utförande och uppföljning. Tillämpas i pilotprojekt SOSFS2012:12 (se punkt ovan). Hittills har tre processledare i ÄBiC (Äldres behov i centrum) utbildats. ÄBiC är en metod för behovsbedömning. Hemvårdsnämnden fattade beslut om ledningssystem för kvalitet i november 2013 och i december lanserade förvaltningen ledningssystemet på intranätet. Ledningssystemet med sina processer och tillhörande rutiner/riktlinjer ger förutsättning för arbete med riskanalyser och egenkontroller på ett mer strukturerat sätt. Dock finns mycket att göra i implementering vad gäller uppdateringar, men ffa metodstöd och kunskap i verksamheterna för att säkra användandet. Detta ägnas mycket kraft på hemvårdsförvaltningen under året. Värdegrundsarbete i olika former pågår hos alla nämndens utförare, och Socialstyrelsens vägledningsmaterial är en självklar grund. På hemvårdsförvaltningen behöver värdegrundsarbetet, kultur- och värderingsarbetet och implementering av värdighetsgarantier komplettera varandra i en helhet som i slutändan blir synbar i bättre kvalitet för kunden. Uppföljningsarbetet pågår. Slutrapportering till nämnden kommer att ske under våren Modell för läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende finns framtagen Kommunen ska aktivt främja och stödja ideella organisationer/föreningar som utför frivilliginsatser inom de kommunala verksamheterna (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall 2. Antal samverkansprojekt mellan kommunen och frivilligorganisationer Verksamheten ska ha god kvalitet på det förebyggande arbetet. Målet bedöms vara uppnått. Det förebyggande arbetet är en fortsatt prioriterad fråga för hemvårdsnämnden. Genom nya överenskommelsen "Kultur för äldre" mellan Region Halland, kulturförvaltningen Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

12 och hemvårdsförvaltningen kommer kulturutbudet på särskilda boenden och övriga mötesplatser att kunna stärkas framöver. Anhörigkonsulenterna avslutade före sommaren projekt "Trygg och delaktig anhörig" som pågått under 15 månader. Under projektet har bland annat arbetat med att starta upp mötesplats på Bäckagård, utveckla anhörigstödet utifrån delaktighetsperspektiv på Bäckagård och Björken samt inköp och kompetensutveckling på Svalans dagverksamhet. Dagverksamheten för personer med demensdiagnos, Svalan, har utvecklat sitt personcenterade arbetssätt. Arbetet har rönt uppmärksamhet nationellt och presenteras bl a på Utvecklingkraft i Jönköping samt på Svenskt Demencentrums hemsida. Fritidsverksamheten har genomgått ett förändringsrbete som ska sjösättas i september. Man har fokuserat på att hitta rätt aktiviteter för att få nöjda kunder samt att öka samarbetet med olika aktörer. Anhörigkonsulenterna är på gång att avsluta sitt anhörigprojekt där man via olika delar har fokuserat på kunden/anhörigas delaktighet. Förebyggande verksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete genom att ha 2 större uppskattningar som under 2014 skett på Tylöhus med ca 250 frivilliga varje gång. Mätetal Målvärde Utfall Antalet frivilliga som utför insatser mot nämndens målgrupp Andel personer som gör en frivillig insats mot hemvårdsnämndens kunder som känner sig behövda (egen enkät). Social Samvaro och aktiviteter hemtjänst (ord boende) - andel nöjda/mkt nöjda kunder (nationell kundundersökning). MÄTNING EJ GJORD 2014! Social Samvaro och aktiviteter, särskilt boende - andel nöjda/mkt nöjda kunder (nationell kundundersökning). Andel 79-åringar i kommunen, utan insatser från hemvården, som erbjuds ett förebyggande hembesök % 60% 100% 100% Andel 79-åringar som tackar ja till ett förebyggande hembesök. 65% 51% Anhöriga som anhörigombuden har kontakt med - andel trygga/mycket trygga (egen enkät). Anhörig vars närstående är säbo-/hemtjänstkund - andel som upplever bra/mycket bra samarbete (nationell kundundersökning) Antal föreningar/organisationer som är samarbetspartners till hemvårdsnämnden inom den förebyggande verksamheten (KS' mätning) Andel föreningar/organisationer som är nöjda/mycket nöjda med kommunen som samarbetspartner (KS' enkät) 75% 96% 86% 91% % 100% Aktiviteter Enheten för förebyggandeverksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete. Arbete utifrån frivilligas önskemål och behov enligt enkätsvar. Förebyggande verksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete genom att ha 2 större uppskattningar som under 2014 skett på Tylöhus med ca 250 frivilliga varje gång. Utöver dessa sker också mindre uppskattningar i frivilliggrupperna på de olika mötesplatserna för att uppmärksamma frivilligt arbete. Arbeta utifrån frivilligas önskemål och behov enligt enkätsvar Utifrån enkäten som var väldigt positiv har vi fortsatt att arbeta med att vara synliga genom att ha många träffar med frivilliga. Varje frivilliggrupp träffas 2-4 ggr/år. När det gäller nya frivilliggrupper Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

13 Aktiviteter Dialog med Stadskontoret och övr förvaltningar kring resultat av KS' enkät om kommunen som samarbetspartner träffas vi månadsvis därefter utifrån behov. Bästa gensvar får vi alltid genom den direkta kontakten med frivilliga och besökare på mötesplatserna t.ex. lägger vi alltid programmet gemensamt. Dialog genomfördes under våren. Från hemvårdsförvaltningen har vi framfört önskemål till KS om att enkätsvaren ska separeras per förvaltning till nästa gång (hösten 2014), för att lättare kunna användas i förbättringssyfte. Gemensamt har även förslag tagits fram på att frivilligt arbete i Halmstads kommun ska uppmärksammas i ett nummer av Hjärtefrågor under året. Nämnden lägger framförallt fokus på utveckling av sina egna uppföljningar av förebyggande arbete, men använder KS' enkät som en komplement. 3.5 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Våra kunder ska ha en god upplevelse av maten och måltidssituationen. Bedömningen är att målet uppnås. Under ett antal år har förvaltningen arbetat med måltiderna som omsorgsinsats, utifrån måltidens betydelse för välbefinnande och hälsa. Satsningen Guldkant på måltiden innebär måltider utöver det extra varje månad samt fördelning av ekonomiska medel för lokala initiativ såsom utflykter, temakvällar, förbättrad måltidsmiljö med mera. Uppskattningen är stor bland både kunder och personal. Den årliga kundenkäten kring hur kunderna upplever maten och måltiderna visar på mycket bra resultat, även när det gäller vardagsmaten. Intrycket är att satsningen på det lilla extra ger ringar på vattnet och påverkar uppfattningen om maten i stort positivt. Utbildningsinsatser har gjorts för att förbättra maten för kunder med behov av timbalkost, med resultat att även deras mat till största delen lagas från grunden. Som utgångsläge används matsedeln för standardkosten så att man erbjuds samma mat som de som kan äta hel kost, fast anpassad efter de individuella behoven. För att främja ökad variation och näringstäthet i frukost, mellanmål och kvällsmat samt korta nattfastan kommer vi att utöka livsmedelssortimentet på särskilt boende. En mellanmålsbok har tagits fram och fått stor spridning. Mätetal Målvärde Utfall Mat särskilt boende - andel nöjda/mycket nöjda kunder (nationell kundundersökning). 80% 78% Mat Servicehus - andel nöjda/mycket nöjda kunder (egen enkät) 90% 97% Matdistribution - andel nöjda/mycket nöjda kunder (egen enkät) 95% 94% Aktiviteter Kompletterande uppföljning av kunders upplevelse av mat och måltider genom fokusgrupper och intervjuer. Synpunkter och önskemål kring maten och måltiderna följs upp på boråd och matråd. Medverkande på dessa möten är måltidsverksamhetens områdeschef, boendets enhetschef, kökspersonal, vårdpersonal och Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

14 Aktiviteter Samarbete med Måltidsservice för att förbättra maten och måltidsupplevelsen för kunder med behov av mat med anpassad konsistens. Ökat samarbete mellan tillagningsköken och beställande enheter på särskilt boende för att öka flexibiliteten och minska matsvinnet. Vidareutveckla arbete som möjliggörs av KF:s "Guldkanten" genom ännu fler lokala aktiviteter. Fortsatt fokus på personalens tillgänglighet under guldkantsmåltider, såsom middagssällskap eftersom erfarenheten visat att kunderna värdesätter detta. hemvårdsförvaltningens kostutvecklare. Kunder i matdistributionen följs främst upp genom kökets regelbundna kontakt med kunderna. Utbildningssatsningen kring konsistensanpassad kost har medfört att även timbalkosten numera tillagas till största delen från grunden. Som utgångsläge används matsedeln för standardkosten så att man erbjuds samma mat som de som kan äta hel kost, fast anpassad efter de individuella behoven. I väntan på att digitaliseringen av livsmedels- och måltidsbeställningarna är införda överallt uppdateras beställningsblanketten så att det tydligare framgår allt som ingår i helinackorderingarna på särskilt boende. Därtill utökar vi sortimentet för att främja ökad variation och näringstäthet i frukost, mellanmål och kvällsmat. Samtliga kök och enheter uppmuntras att samarbeta och kommunicera på ett bra sätt för att säkerställa så god service till kunderna som möjligt. Vi har i år erbjudit våra kunder ett mycket fint och guldkantat måltidsår, med både "säkra kort" och lite spännande nyheter. Uppskattningen är stor bland kunderna och upplevelsen av maten och måltiderna även till vardags påverkas positivt av satsningen på guldkantsmåltiderna. Vi fortsätter i samma anda även nästa år Verksamheten ska systematiskt arbeta för hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap Bedömningen är att målet inte har uppnåtts. Trenden med ökade sjuktal på hemvårdsförvaltningen har inte lyckats brytas. Under tredje tertialet ökade sjuktalen mer än under samma period föregående år. Frisktalen, andel medarbetare utan sjukdag, är dock samma som vid avstämning i fjol. Sjuklönens andel av total lönekostnad ligger fortfarande över målvärdet och det beror på att sjuktalen har ökat. För förklaringar och vidare om arbetet läs i kapitel Personalredovisning. Mätetal Målvärde Utfall NMI (Nöjd Medarbetar-index) NMI 80 NMI 75 Frisktal - andel medarbetare utan sjukdagar 27% 25% Antal sjukdagar per medarbetare 25 31,5 Sjuklönens andel av total lönekostnad 2,2% 2,7% Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende) & särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. 87,5% 88,5% Aktiviteter Utveckla det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen genom * Kultur och värdegrundsarbete, * Hälsoinspiratörer, * Projekt Kultur och värderingsarbetet med processtödjarna har pågått under året som planerat på förvaltningen. Processtödjarna har genomfört Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

15 Aktiviteter Träning på arbetstid, * KLIV, *Uppföljning och handlingsplaner till medarbetarenkäten Arbeta för minskad sjukfrånvaro genom * Samarbete med försäkringskassan ang. rehabprocessen, * Sjuk-och friskanmälan via företagshälsovården, * Friskgrupper, * Uppföljning och handlingsplaner till medarbetarenkäten 2013 * fler utbildningsinsatser i lyft & förflyttning Arbeta för en trygg arbetsmiljö genom * Handlingsplaner till årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, * Utveckling/översyn av introduktion för nyanställda, * Utbildning i exempelvis Första hjälpen, Krisstöd, Hot och våldssituationer på demensboende, * Införande/användning av incidentrapporteringssystem för säkrare inrapportering och uppföljning av arbetsskador och tillbud. dialoger i flera grupper. Värdegrundsledare är utbildade och arbetar aktivt ute på enheterna med socialstyrelsens vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund". Projektet med träning på arbetstid avslutades i augusti 2014 och utvärderingen är inte klar än men visar på ett positivt resultat. Hälsoinspiratörer inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet har under hösten fått utbildning i Genombrottsmetoden för att kunna använda sig av den i sitt arbete på enheterna. Satsningar har gjorts med bidrag till att prova på två månader med träning på gym både vår och höst. Medarbetarundersökning har inte genomförts under 2014, men varje enhet arbetar vidare med sin handlingsplaner utifrån resultatet från undersökningen Projektet med Försäkringskassan kring tidiga insatser vid sjukskrivning har pågått under året. En utvärdering kommer att göras efter årsskiftet. Previa har varit aktiva med olika förebyggande insatser som stresshantering och kommer under hösten att medverka i bl. a grupper riktade till nattarbetare. Uppföljning av arbetsmiljön görs årligen i verksamheten med hjälp av checklistor, bl a Prevents. Ett webbaserat verktyg, KIA, har införts som verktyg för rapportering av tillbud och arbetsskador. KIA är utarbetat av AFA försäkringar och används av många kommuner i landet. Enligt sammanställning av årets händelser visar att framförallt tilllbudsrapporteringen har förbättrats med hjälp av KIA. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

16 4 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid Dec 2014 andel visstid (%) Dec 2013 andel visstid (%) Särskilt boende % 2 % Hemtjänst % 7 % Hemsjukvård och förebyggande % 8 % Intraprenad % - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet % 13 % Totalt % 6 % Statistiken i denna redovisning presenteras på verksamhetsnivå och utgår från mätdatum om inte annat anges. Hemvårdsförvaltningen omfattar tre verksamhetsområden - hemtjänst, särskilt boende samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet - vilka redovisas var för sig. Utöver de tre verksamhetsområdena presenteras förvaltningsledning, myndighetsenhet och äldreomsorgens stab samt bemanningsenhet. Nyckeltal för dessa enheter redovisas gemensamt.intraprenaden är ny verksamhet sedan och jämförelsetal från 2013 saknas då verksamheten tidigare ingick i Särskilt boende uppgick antalet tillsvidareanställda till 1769 personer, vilket är en ökning med 25 personer sedan samma mätdatum föregående år. Antalet visstidsanställda har också ökat. Ökningarna beror till största del på ökat vård- och omsorgsbehov hos kunder. Visstidsanställd personal avser tidsbegränsade anställningar (längre än tre månader) med månadslön. Personalredovisningen är en ögonblicksbild och utgår från mätdatum om inte annat anges. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Särskilt boende % 95 % Hemtjänst % 95 % Hemsjukvård och förebyggande % 92 % Intraprenad % - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet % 85 % Totalt % 94 % Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Särskilt boende % 92 % Hemtjänst % 90 % Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

17 Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Hemsjukvård och förebyggande % 92 % Intraprenad % - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet % 70 % Totalt % 89 % Timavlönad personal Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt Årsarbetare baseras på en schablon, 165 timmar per månad, timmar under tolv månader (januari-december). Timavlönad personal i denna redovisning avser tidsbegränsade anställningar som vid anställningens ingång är under tre (3) månader. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 87,1 93,8 87,5 87, ,4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad anges i procent. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,9 procentenheter under Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Summa Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård och förebyggande Intraprenad Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet Totalt Den klart största åldersgruppen fortsätter att vara intervallet år (613 st). Det är den största gruppen i både hemtjänst, särskilt boende och i hemsjukvård o förebyggande verksamhet. Antal som arbetar efter 65 års ålder har ökat något (från 3 st till 9 st). Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård och förebyggande Intraprenad - 49 Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

18 Enhet Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet Totalt Medelåldern fortsätter att vara hög i förvaltningen, liksom föregående år är den 47 år. Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Äldreomsorg Hemsjukvård och förebyggande Intraprenad Förvaltningsledning, stab ÄO och myndighetsenhet Totalt Antal chefer visar ögonblicksbild Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Sum ma And el Vårdbiträden Undersköterskor Sjuksköterskor Rehabiliteringspersonal Övrig personal Totalt % Innevarande år (2014) avser personer som är 65 år eller äldre. Kommande år avser endast de som fyller 65 år det året. Sjukfrånvaro Sjukdagar i snitt Kvinnor Män Totalt Totalt Särskilt boende 38,42 32,7 38,1 30,2 Hemtjänst 33,6 24,3 33,1 32,4 Hemsjukvård och förebyggande 28,1 6,3 26,6 22,0 Intraprenad ,2 - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet ,4 16,9 Totalt 32,2 21,2 31,5 29,2 Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

19 Data för Intraprenad 2013 redovisas ej. Grupper med färre än 15 medarbetare redovisas ej. Sjuktalet för förvaltningen har ökat från 29 till 31,5 sjukdagar i snitt per medarbetare och år. Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 25 % 24 % 25 % 27 % Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 75 % 76 % 75 % 73 % Sjukfrånvaro per yrkesgrupp Yrkesgrupp Sjuksköterska 23,5 15,8 23,6 Handläggare- och administration 27,3 16,8 18,1 Ledningsarbete 15,2 9,9 19,1 Undersköterska 27,8 31,0 30,0 Vårdbiträde 31,2 33,1 42,4 Yrkesgrupper med färre än tio medarbetare per yrkesgrupp redovisas inte. Medarbetarskap och ledarskap De flesta enhetscheferna har påbörjat Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning under året. Några enhetschefer har under året också gått UL - utbildning. Kultur och värderingsarbetet med processtödjarna har pågått under året som planerat på förvaltningen. Processtödjarna har genomfört dialoger i flera grupper. Värdegrundsledare är utbildade och arbetar aktivt ute på enheterna med socialstyrelsens vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund". Individuella utvecklingsplaner Alla medarbetare har ett medarbetarsamtal tillsammans med sin chef i början av året.den mall som finns för medarbetarsamtal i Halmstads kommun används av samtliga, i mallen ingår att blicka framåt och komma överens chef-medarbetare om induividuella behov för utveckling. Mångfalds- och jämställdhetssatsningar Förvaltningen har som mål att öka andelen anställda män. Andelen kvinnor i förvaltningen är 94 % och andelen män är 6 % vid mätdatum Vid extern rekrytering anges att vi gärna ser manliga sökanden. Under 2014 har ett arbete med att förnya jämställdhetsplanen och sprida kunskap om jämställdhetsarbete och mångfald påbörjats och det kommer att forsätta under kommande planperiod. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Inom ordinarie budget Varje enhet lägger sin egen plan för insatser och aktiviteter inom det hälsofrämjande området och de arbetar också vidare med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten Exempel på aktiviteter so mförkommer är stegtävlingar, deltagande i Vårruset och andra löpartävlingar vilka sponsras av förvaltningen, taktil massage, mindfulness, yoga och pilates. Grupputveckling för Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

20 bättre samarbete och kommunikation har flera enheter arbetat med samt värdegrundsarbete där KLIV:are är en viktig part. Hälsoinspiratörer inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet har under hösten fått utbildning i Genombrottsmetoden för att kunna använda sig av den i sitt arbete på enheterna. Satsningar för all personal har gjorts med bidrag till att prova på två månader med träning på gym både vår och höst. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Med centrala medel De centrala medlen för hälsofrämjande insatser har under 2014 inom hemvårdsförvaltningen använts till förläsning om kost motion och sömn, stresshantering, frukt till arbetsplatser, motion/stegräknartävlingar, inköp av enklare motionsredskap, influensavaccinering, hälsoinspiratörer och kurser i natt/skiftarbete. Projektet med träning på arbetstid avslutades i augusti 2014 och utvärderingen är inte klar än men visar på ett positivt resultat. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Previa har varit delaktig inom det hälsofrämjande arbetet genom grupputveckling och stöttning genom enskilda samtal inom psykosocialarbetsmiljö, kommunikation, stress och stresshantering samt arbetsplatsundersökningar. De har haft kurser i hantering av hot och våldssituationer, natt/skiftarbete, föreläsning om kost och motion, yoga och mindfulness. Arbetsskador I slutet av 2013 infördes ett nytt incidentrapporteringssystem i förvaltningen, KIA (kommunernas incident och skaderapporteringssystem). Systemet är webbaserat och har fungerat bra när det gäller att anmäla skador och tillbud. Framförallt när det gäller att anmäla tillbud märks en markant ökning mot tidigare år. Från att endast varit ett fåtal anmälningar har det under 2014 kommit in 174 tillbudsrapporter. Rapporterade incidenter Arbetsskador 213 Tillbud 174 Totalt 387 Antalet anmälda arbetsskador har ökat något under 2014, från 206 st föregående år till 213 st. Av de rapporterade arbetsskadorna var 189 olycksfall, och 24 färdolycksfall (resor till och från arbetet). Av olycksfallen var antalet stickskador 22 st. En mycket stor andel, 55 %, av de arbetsskador och tillbud som anmäls är kopplade till hot och våld, få leder dock till allvarliga skador. De flesta händelser vid hot och våld inträffar på demensavdelningar inom särskilt boende. Det är mycket verbala hot samt riv- och klämskador som rapporeteras. Antal arbetsskador Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

Hemvårdsnämnden 2015-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Hemvårdsnämnden 2015-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2015-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014 Hemvårdsnämnden 2014 2014 har även det varit ett intensivt år med många frågor att arbeta med och arbetet med att utveckla verksamheten har fortsatt.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning

Halmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6) Vård-och omsorgsförvaltningen, kvalitetsenheten Elisabeth Fagerström/Linda Svensson 046-35 55 58/35 64 55 elisabeth.fagerstrom@lund.se/linda.svensson@lund.se

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-11 Helena Dahlstedt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Äldrenämnden Bilaga 3

Äldrenämnden Bilaga 3 Äldrenämnden Bilaga 3 Nämndens samtliga mål med indikatorer Nämndens viktigaste mål för verksamheten Äldrenämndens insatser ska bidra till att äldre personer känner sig trygga i sin vardag och får stöd

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014

MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 MÅLUPPFYLLELSER SOCIALNÄMNDEN TERTIAL 2, 2014 En måluppföljning ska göras per tertial 2 augusti 2014. Samtliga mål som ska mätas under 2014 och finns i Kommunplanen ska följas upp och kommenteras. Samtliga

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan Dnr 2013/ VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2014 Dnr 2013/0439 003 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2014 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2014

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150

Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Dnr HN 2009/0150 2009-04-22 1(6) Yttrande över revisionsrapport Dnr HN 2009/0150 Bakgrund Lex Sarah anmälan gjordes av Medicinskt ansvarig sjuksköterska vid hemvårdsnämnden under hösten 2008 angående missförhållanden

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016

Vård-och omsorgsnämnden. Presentation av årsredovisningen 2016 Vård-och omsorgsnämnden Presentation av årsredovisningen 2016 NÖJDA MEDBORGARE: Nämndens mål: Under år 2016 ska minst 95 % av alla personer som har insatser inom äldreomsorg och LSS göras delaktiga i utformningen

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2013 Hemvårdsnämnden 2013 2013 har varit ett år där den kommunala verksamheten arbetat med värdegrunden. I värdegrund 2.0 pratar vi om att vi KAN och VILL

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 SAMMANFATTNING AV ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 1 Inledning I din hand håller du en sammanfattning av Sigtuna kommuns äldreomsorgsplan. Äldreomsorgsplanen ska vara ett verktyg för att styra och

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Arbetsmiljöbokslut. år 2012

Arbetsmiljöbokslut. år 2012 Arbetsmiljöbokslut 2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2015 Nuläge/bakgrund Behov av vård-och omsorg för äldre kommer öka

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Sammanställning av vård och omsorgsnämndens mål 1 och indikatorer för äldreomsorg, särskilt boende

Sammanställning av vård och omsorgsnämndens mål 1 och indikatorer för äldreomsorg, särskilt boende 1 (5) VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Sammanställning av vård och omsorgsnämndens mål 1 och indikatorer för äldreomsorg, särskilt boende Samhällsutveckling Vision: Sala kommun - en attraktiv kommun med livskraft

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( )

Arbetsmiljöprocess. Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen ( ) Arbetsmiljöprocess Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelsen (2015-08-24) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-08-24 Dokumentansvarig: HR-avdelningen Senast reviderad:

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Ägarsamråd april 2014

Ägarsamråd april 2014 Ägarsamråd april 2014 Ägarsamråd utifrån ägaruppdraget Föregående ägarsamråd: Egenregins årsrapport 2013 Idag: Egenregins årsplan för 2014 Årsrapport och årsplan styr vårt utvecklingsarbete. Framgångsområden

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet

Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Page 1 of 10 Verksamhetsuppföljning 2016 Lillsjönäs dagverksamhet Dagverksamhet: Lilljönäs dagverksamhet Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Verksamhetschef/enhetschef: Katarina Romehed Adress: Hemslöjdsvägen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer