Verksamhetsberättelse Hemvårdsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Hemvårdsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Organisation Viktiga händelser Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Personalredovisning Nyckeltal Kvalitetsinspektioner inom vård och omsorg Utvecklings- och kvalitetsarbete Utveckling av organisationskultur och värderingar Uppföljning Förenkla helt enkelt Utmaningar och framtid viktiga händelser Bilagor Bilaga 1: Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

3 1 Organisation Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

4 2 Viktiga händelser 2014 Omvårdnadspersonalen i den kommunala verksamheten har under hösten fått utbildning i social dokumentation, i syfte att fördjupa kunskapen i socialtjänstlagen avseende kopplingen mellan biståndsbeslut, genomförandeplan och social dokumentation. Den kommunala omsorgspersonalen har också fått en vårdhygienisk grundutbildning. Under 2014 har utbildade värdegrundsledare hållt i värdegrundsdialoger i samtliga personalgrupper i den kommunala verksamheten. Till sin hjälp har de haft socialstyrelsens vägledningsmaterial Äldreomsorgens nationella värdegrund och enhetschefer har ansvarat för val av dialoger. Den statliga satsningen inom Omvårdnadslyftet är avslutad. Utbildningsinsatser pågick tom vårterminen Totalt har omvårdnadslyftet medverkat till att kompentensen i den kommunala verksamheten i hemvårdsförvaltningen har höjts och fler har nu en komplett undersköterskeutbildning. Ett förberedande arbete i förvaltningen har gjort under året inför ett nytt personalsystem, Heroma, och införandet av HR service under Vård- och omsorgscollege, där Halmstad-Laholm-Hylte blev certifierade i april, möjliggör ett mer strukturerat samarbete kring kompetensförsörjning framöver. Nytt avtal är tecknat med Kommunal, BUI 13, vilket möjliggör utbildnings- och introduktionsanställningar för baspersonal med undersköterskekompetens. Hemvårdsnämnden bjöd i maj in Kairos Future för en inspirationsdag om framtidens utmaningar för äldreomsorgen. Även förvaltningens staber och chefer fick ta del av föredraget och ha workshop i ämnet. Digital körjournal och ID-tagg har införts på hemvårdsförvaltningens bilpark under december månad. I hemvårdsförvaltningen har ett förberedande arbete pågått under året, inför SOSFS 2012:12 och bemanningsföreskriften. Kontaktcenter startar Hemvårdsförvaltningen har förberett detta genom att kartlägga sina frågor/svar som när kontaktcenter startar ska besvaras där. Träning på arbetstid med syfte att höja frisktalen har drivits som en projekt. En kommunal hemtjänstgrupp har varit pilotgrupp och projektet har visat ett positivt resultat. Sofiebergs äldreboende stod under våren klart och kunderna från Kvarnlyckan kunde flytta in i ett helt nybyggt och modernt boende. Den befintliga personalen på Kvarnlyckan fick därmed också en ny arbetsplats. Hemvårdsförvaltningen avslutade under 2014 avtalet med en privat leverantör av hemtjänst. Ytterligare tre leverantörer avslutade under året sina avtal, med hänvisning till bland annat bristande kundunderlag. Ett nytt boende, Aleris, startar upp sin verksamhet i februari, och samarbete med dessa har pågått under För att uppfylla de krav som ställs av bl.a. Patientdatalagen används en tjänstelegitimation kallad SITHS-kort av legitimerad personal. Arbetet under 2014 har varit att förbereda inför och introducera fler personalgrupper i användandet av SITHS-kortet kommer ytterligare såväl privata som kommunala aktörer få SITHS-kort. Under 2014 har verksamheten också förberetts för att ta nästa steg som innebär att även användningen av kvalitetsregister kräver SITHS-kort för inloggning. Under året har förvaltningen deltagit i ett utvecklingsarbete som ger mobil åtkomst till verksamhetssystemet Magna Cura för att ta del av information. Under en period testas nu användningen av olika mobila enheter (mobiltelefon, surfplatta och dator) för att utföra arbetsuppgifter mobilt på fältet. Nästa steg är att utvärdera användningen samt att fortsätta Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

5 utvecklingen för att kunna dokumentera och inhämta information. Kunder/patienter i hemsjukvårdsverksamheten har ökat med 200 sedan förra mätningen genomfördes under våren Nattinsatserna har ökat vilket medför en utökning med flera bilar och mer personal. Även inom den kommunala hemtjänsten finns en volymökning utöver den demografiska ökningen. Antalet utförda hemtjänsttimmar per kund ökar likväl som antalet kunder ökar. Ytterligare en kraftig volymökning återfinns i antalet patienter som efter sjukhusvistelse bedöms som utskrivningsklara och övergår till kommunal vård. Antalet utskrivningsklara patienter har ökat markant i jämförelse med tidigare år. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

6 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utfall för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. 3.1 Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål) Vår information ska ge en tydlig och rättvisande bild av verksamhetens innehåll och utbud. Målet bedöms vara uppfyllt. Syftet med verksamhetsmålet är att se till att kunder och medborgare har en korrekt bild av vår verksamhet samt att vi informerar på ett förtroendeingivande sätt. Målet har fyra mätetal som mäter nöjdheten hos medborgare, webbplatsens kvalité, antal genomförda brukar- och invånardeltaganden samt antal etjänster. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla användningen av sociala medier så som bloggar, Instagram och Facebook, hålla websidan aktuell samt att informera medarbetare om kommunikation, verksamhet och politiska beslut. Genom att arbeta både internt och externt med informationshanteringen samt att involvera kunder/medborgare ökar våra möjligheter att uppfylla vår målsättning. Arbetet med att förenkla och förtydliga syns genom arbetet med etjänster där Myndighetsenheten, som är kundens väg in, under året lanserat fem nya etjänster med syfte att erbjuda en valmöjlighet samt att minska risken för fel och onödigt lång handläggningstid. Genom att använda websida och Intranät som kanal för information om vår verksamhet, vad den innehåller och vilka krav man kan ställa så är vår bedömning att vi kan visa upp en tydlig och rättvisande bild. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd medborgar-index Äldreomsorg Informationsindex kommunens webplats - Äldreomsorg Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden 3 3 Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

7 Mätetal Målvärde Utfall Antal erbjudna etjänster 3 6 Aktiviteter Ytterligare utveckla användandet av de sociala medier vi idag kommunicerar via (bloggen, Facebook, Instagram). Hålla hemsidan aktiv genom nyhetspublicering. Fortsätta arbeta för ökad kunskap hos medarbetarna om kommunikation och om hur verksamheten fungerar, från politiskt beslut till utförande. Arbeta för att nå minoriteter eller personer med funktionsnedsättning genom att exempelvis läsa in informationsbroschyrer, översätta broschyrer till fler språk. Utvärdera de brukar- och invånardeltaganden som görs för att säkerställa att de fyller sitt syfte. Arbeta med projekt för etjänster på förvaltningen inom ramen för den kommunövergripande satsningen på eförvaltning De två bloggar som drivs av anställda i förvaltningen är fortfarande aktiva och speglar den verksamhet som dagligen bedrivs. Slottsparkens instagramkonto har genererat i ett 40-tal följare, där kundernas alster från konststunder visas upp. Dialogen med medborgarna hålls ständigt aktiv på kommunens facebooksida. Idéer om att starta fler instagramkonton har väckts hos medarbetare, många idéer har börjat ta form och arbetet med i vilka former pågår. Nyhetspublicering på hemsidan är ett fortsatt använt verktyg för att nå medborgarna med information. Arbetet med att kommunicera via intranätet till medarbetarna har pågått och intensifierats under året. Intranätet är informationskällan där nyheter, riktlinjer och rutiner, utbildningar och beslut från nämnd och ledningsgrupp kommuniceras. Medarbetarna ges möjlighet till insyn och förståelse för verksamheten, genom att pågående arbeten, projekt och beslut kommuniceras via denna kanal. Att sträva efter att så ofta som möjligt och brukligt använda sig av endast en kanal och inte flera alternativa är ett pågående arbete, vilket förbättrats under året i och med den ökade medvetenheten bland de anställda. Arbetet med informationsfilmer fortsätter, och kommer så göra även under 2015, liksom arbetet med att översätta information till minoritetsspråk. En stor utvärdering av värdighetsgarantierna har genomförts och beräknas vara sammanställd i början av februari I denna utvärdering har både de fokusgrupper som deltagit under utvecklandet av garantierna, äldre och anhöriga fått tycka till i någon av form, antingen i möten, enkäter eller intervjuer. Vid årsskiftet tas öppnas ytterligare en e-tjänst upp för allmänheten, på kommunens hemsida. Detta som ett led i det pågående arbetet med e- tjänster, vilket kommer fortsätta Målområde: Miljö och energi Verksamheten ska utvecklas på ett för människor och miljön långsiktigt hållbart sätt. Bedömningen är att målet kommer att nås. Användnigen av bilar är en del av verksamheten som påverkar miljön har hemvårdsförvaltningen totalt 164 bilar som i genomsnitt kör 2490 mil/bil. Mest används bilarna inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet där en bil kör 3900 mil/bil jämfört med Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

8 Hemtjänsten som kör 1760 mil/bil. Totalt sett körde bilarna 6400 färre mil 2014 jämfört med Andelen miljöbilar uppgår nu till 90 % och andelen bilar med förnybart bränsle 45 %. Under året har ett arbete påbörjats inom Äldreomsorgen (hemtjänst, nattpatrull)med syfte att analysera bilanvändandet. Man kan konstatera att om gapet mellan optimala körrutter och verkligt körande kan minskas något finns en stor besparingspotential ekonomiskt samt miljömässigt. De senaste åren har andelen bilar av miljövänligare typ ökats rejält. Användning av en etanolbil sänker koldioxidutsläppen med 50 % jämfört med en bensinbil. Fortsatt arbete bör rikta in sig på att successivt ersätta befintliga bilar med bilar som drivs av förnybart bränsle vilket är en hårdare definition än "miljöbil". Kortare resor bör om möjligt ersättas med cykel eller gång. Här finns stor potential för minskade utsläpp och ett ökat miljömedvetande. Mätetal Målvärde Utfall All verksamhet - Andel miljöbilar 77 % 90% Koldioxidutsläpp per kund 110 kg CO2/kund 103 kg CO2/kund Körda mil per kund 81 mil/kund 97 mil/kund 3.3 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Verka för kompetensförsörjning utifrån verksamheternas behov Målet bedöms vara uppnått. Andelen baspersonal med undersköterskekompetens har höjts under året från 73 % (2013) till 77 % (2014), främst beroende på utbildningar genom Omvårdnadslyftet (kompetensutveckling för baspersonal som saknar undersköterskekompetens) och externrekrytering av undersköterskor. Se mer under aktiviteter. NMI (nöjd medarbetarindex) har ej mätts under året, nästa mättillfälle beräknas vara under Mätetal Målvärde Utfall NMI (Nöjd Medarbetar-index) NMI 80 NMI 75 Utbildningsnivå baspersonal - andel med undersköterskekompetens 74% 77% Aktiviteter Vid extern rekrytering av baspersonal anställa medarbetare med undersköterskekompetens Följa upphandlingen av nytt HR-IT-system i kommunen och bevaka möjligheten att att med detta kunna kartlägga olika kompetenser och vidareutbildningar (specialist-usk, språkkompetens, specialist-ssk, chefers och handläggares utbildning etc). Målvärdet för utbildningsnivå på baspersonal har uppnåtts vid mätning Omvårdnadslyftet är en del i att andelen personal med undersköterskekomptens har höjts, ytterligare en förklaring är att förvaltningen under året anställt fler undersköterskor genom externrekrytering för att kunna möta det ökade kundbehovet. Kommunen har upphandlat ett nytt HR-system där även kompetensmodul ingår. Förvaltningen är delaktig i olika arbetsgrupper inför införandet av nytt HR system under Under senare delen av 2015 ev. början av 2016 kommer kompetensmodulen att kunna börja användas i verksamheten. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

9 Aktiviteter Arbete för att höja vårdyrkets attraktionskraft genom bl a fortsatt aktivt arbete med Vård- och omsorgscollege och direktinformation på skolor. Samarbetet inom Vård- och omsorgscollege, där arbetsgivare och utbildningsanordnare möts, pågår i hela Halland. Certifiering av det lokala college Syd (Halmstad, Laholm och Hylte) blev klar i vår. Genom VO-college kan förvaltingen arbeta med att höja yrkets attraktionskraft och på så sätt locka fler till att utbilda sig inom vård och omsorg. Förvaltningen har aktivt deltagit i marknadsföringsaktiviteter under året, bl a på arbetsmarknadsdagar och på högstadie - och gymnasieskolor.r 3.4 Målområde: Omsorg och stöd Nivån på den upplevda kvaliteten avseende insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning ska bibehållas (konkretiserat mål) Verksamheten ska ge vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet. Målet bedöms vara uppnått. Många mätetal hämtas från den nationella äldreundersökningen, i vilken Halmstad överlag hade väldigt goda resultat ifjol och även i år är resultatet gott. Undersökningen för 2014 genomfördes under våren.i Halmstad har ca 1500 äldreomsorgskunder svarat på undersökningen. Vad gäller kvalitet kopplat till nationella krav kan avstämning i kvalitetsregister göras löpande. Överlag ligger Halmstad långt frammer med att använda BPSD-registret som verktyg i vården av kunder med demenssjukdom. Även palliativregistret är väl etablerat som verktyg i verksamheterna. När det gäller Senior Alert, registret som framförallt stödjer förebyggande arbete kring fall, sår och undernäring, har omfattande utbildningsinsatser pågått under Resultaten har förbättrats avsevärt under året. Kontinuiteten har stor betydelse för exempelvis känslan av trygghet och delaktighet för hemtjänstkunder. Fortfarande nås inte nämndens målvärde för kontinuitet. Arbetssätt för planerare/samordnare samt effektiv användning av tid- och insatsregistreringssystemet TES kan medverka till bättre siffror, och arbete pågår med detta. Mätetal Målvärde Utfall Andel riskbedömningar med åtgärder för personer i särskilt boende inkl. servicehus enligt kvalitetsregistret Senior Alert. Andel riskbedömningar med åtgärder för personer i ordinärt boende exkl. servicehus enligt kvalitetsregistret Senior Alert. Andel personer registrerade i BPSD-registret som har en bemötandeplan. Procentuell förbättring av de fyra indikatorerna i palliativregistret som rör Brytpunktssamtal, Smärtskattning, Munhälsa och Ångestlindring Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende). Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. Nöjda kunder, särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. 100% 105% 100% 86% 30% 30% 10% 12,8% 87% 91% 88% 86% Bemötande, hemtjänst (ordinärt boende). Andel kunder som alltid/oftast 98% 97% Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

10 Mätetal Målvärde Utfall upplever ett gott bemötande, enl brukarundersökning. Bemötande, särskilt boende. Andel kunder som alltid/oftast upplever ett gott bemötande, enl brukarundersökning. 98% 95% Kontinuitet hemtjänst: antal personal hos kund per 14 dagar Delaktighet/inflytande Hemtjänst - andel kunder som alltid/oftast upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning) Delaktighet/inflytande Särskilt boende - andel kunder som alltid/oftast upplever delaktighet/inflytande (nationell kundundersökning) Andel särskilt boende-kunder med 5 eller fler läkemedel som erbjudits en läkemedelsgenomgång under året. 86% 89% 67% 83% 100% 111% Aktiviteter Utbildning till teamen i riskbedömning och åtgärdsplan (Senior Alert). Spridning av kunskap om läkemedel för äldre i samarbete med PRO och SPF. Fortsatt utbildning i BPSD-registret: Utbildning till all personal i (ca 200) demensboende & utbildning till administratörer i särskilt och ordinärt boende. Palliativa registret: spridning av kunskap och förhållningssätt vid palliativ vård enligt nationella riktlinjer. Följa Socialstyrelsens utvecklingsarbete kring nationella brukarundersökningen, "Äldreenkäten". Eventuellt kommer möjlighet finnas att komplettera den med lokala frågor. Under hösten har utbildningsinsatser till sjuksköterskorna genomförts så nu har all berörd personal i kommunal regi fått urbildning. Rutinerna för teamarbete och arbetssättet med förebyggande kvalitetsinsatser enligt Senior Alert med åtgärdsplan och uppföljning används numera på alla boenden. En gemensam broschyr I Halland används och sprids numera av pensionärsföreningar och arbetsgivare. Broschyren som heter "Har du koll på dina läkemedel" kan med fördel tas med till läkaren inför en läkemedelsgenomgång. Utbildning till all berörd personal är genomförd Utbildning till nattpersonal som sitetr vak i palliativvård har genomförts i höst. Påbörjat en mer tydlig Redovisning per enhet av måluppfyllelse av de 4 indikatorerna. Den nationella kundundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" genomfördes i majjuni. Resultat publicerades i november. Enkäten har inte utvecklats från ifjol, utan ser i stort sett likadan ut. Hemvårdsförvaltningen gjorde kommunikationsinsatser gentemot kunder och anhöriga (t ex annonsering, brev till anhöriga) i syfte att få så bra svarsfrekvenser som möjligt i Halmstad. Detta har resulterat i att svarfrekvensen lokalt ligger över rikets. På nationell nivå har Socialstyrelsen gett Äldrecentrum i uppdrag att analysera bakomliggande orsaker till att svarsfrekvenserna i enkäten är låga (knappt två tredjedelar 2014, vilket är i nivå med 2013). Arbeta för att ytterligare stärka genomförandeplanens status som instrument att stärka kundens delaktighet. Genomförandeplanen fokuseras bl a genom värdighetsgarantierna och genom att den sociala dokumentationen prioriterats bland utbildningsinsatser på hemvårdsförvaltningen under I implementeringen av Socialstyrelsens föreskrift om demensvård (SOSFS2012:12) påbörjades ett pilotprojekt under september. SOSFS:en innebär individuella beslut om hemtjänstinsatser till alla kunder på särskilt boende, och innebär att hela Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

11 Aktiviteter Utredning och beslut om hemtjänstinsatser i särskilt boende säkerställer den enskildes behov av personlig omvårdnad och service. Arbetssättet implementeras under 2014, med start redan hösten Kunden i fokus genom processkartläggning, riskanalys samt analys utifrån egenkontroll, avvikelser och åsikter som leder till förbättringsarbeten. Fortsatt utbildning till personal i Socialstyrelsens vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund" samt satsning på värdegrundsledare. Värdighetsgarantierna som implementerats under hösten 2013, och som gäller från 1 november 2013, följs upp första gången under Fortsätta följa och medverka i arbetet med läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende. kedjan från handläggning och beslut till utförande och uppföljning påverkas. Hur genomförandeplanen skrivs och används blir centralt. ÄBiC, Äldres behov i centrum, som behovsbedömningsinstrument kommer att börjas tillämpas, som en del i implementeringen av Socialstyrelsens föreskrift om demensvård (SOSFS2012:12). ÄBiC påverkar hela kedjan från handläggning och beslut till utförande och uppföljning. Tillämpas i pilotprojekt SOSFS2012:12 (se punkt ovan). Hittills har tre processledare i ÄBiC (Äldres behov i centrum) utbildats. ÄBiC är en metod för behovsbedömning. Hemvårdsnämnden fattade beslut om ledningssystem för kvalitet i november 2013 och i december lanserade förvaltningen ledningssystemet på intranätet. Ledningssystemet med sina processer och tillhörande rutiner/riktlinjer ger förutsättning för arbete med riskanalyser och egenkontroller på ett mer strukturerat sätt. Dock finns mycket att göra i implementering vad gäller uppdateringar, men ffa metodstöd och kunskap i verksamheterna för att säkra användandet. Detta ägnas mycket kraft på hemvårdsförvaltningen under året. Värdegrundsarbete i olika former pågår hos alla nämndens utförare, och Socialstyrelsens vägledningsmaterial är en självklar grund. På hemvårdsförvaltningen behöver värdegrundsarbetet, kultur- och värderingsarbetet och implementering av värdighetsgarantier komplettera varandra i en helhet som i slutändan blir synbar i bättre kvalitet för kunden. Uppföljningsarbetet pågår. Slutrapportering till nämnden kommer att ske under våren Modell för läkemedelsgenomgångar i ordinärt boende finns framtagen Kommunen ska aktivt främja och stödja ideella organisationer/föreningar som utför frivilliginsatser inom de kommunala verksamheterna (konkretiserat mål). Mätetal Målvärde Utfall 2. Antal samverkansprojekt mellan kommunen och frivilligorganisationer Verksamheten ska ha god kvalitet på det förebyggande arbetet. Målet bedöms vara uppnått. Det förebyggande arbetet är en fortsatt prioriterad fråga för hemvårdsnämnden. Genom nya överenskommelsen "Kultur för äldre" mellan Region Halland, kulturförvaltningen Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

12 och hemvårdsförvaltningen kommer kulturutbudet på särskilda boenden och övriga mötesplatser att kunna stärkas framöver. Anhörigkonsulenterna avslutade före sommaren projekt "Trygg och delaktig anhörig" som pågått under 15 månader. Under projektet har bland annat arbetat med att starta upp mötesplats på Bäckagård, utveckla anhörigstödet utifrån delaktighetsperspektiv på Bäckagård och Björken samt inköp och kompetensutveckling på Svalans dagverksamhet. Dagverksamheten för personer med demensdiagnos, Svalan, har utvecklat sitt personcenterade arbetssätt. Arbetet har rönt uppmärksamhet nationellt och presenteras bl a på Utvecklingkraft i Jönköping samt på Svenskt Demencentrums hemsida. Fritidsverksamheten har genomgått ett förändringsrbete som ska sjösättas i september. Man har fokuserat på att hitta rätt aktiviteter för att få nöjda kunder samt att öka samarbetet med olika aktörer. Anhörigkonsulenterna är på gång att avsluta sitt anhörigprojekt där man via olika delar har fokuserat på kunden/anhörigas delaktighet. Förebyggande verksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete genom att ha 2 större uppskattningar som under 2014 skett på Tylöhus med ca 250 frivilliga varje gång. Mätetal Målvärde Utfall Antalet frivilliga som utför insatser mot nämndens målgrupp Andel personer som gör en frivillig insats mot hemvårdsnämndens kunder som känner sig behövda (egen enkät). Social Samvaro och aktiviteter hemtjänst (ord boende) - andel nöjda/mkt nöjda kunder (nationell kundundersökning). MÄTNING EJ GJORD 2014! Social Samvaro och aktiviteter, särskilt boende - andel nöjda/mkt nöjda kunder (nationell kundundersökning). Andel 79-åringar i kommunen, utan insatser från hemvården, som erbjuds ett förebyggande hembesök % 60% 100% 100% Andel 79-åringar som tackar ja till ett förebyggande hembesök. 65% 51% Anhöriga som anhörigombuden har kontakt med - andel trygga/mycket trygga (egen enkät). Anhörig vars närstående är säbo-/hemtjänstkund - andel som upplever bra/mycket bra samarbete (nationell kundundersökning) Antal föreningar/organisationer som är samarbetspartners till hemvårdsnämnden inom den förebyggande verksamheten (KS' mätning) Andel föreningar/organisationer som är nöjda/mycket nöjda med kommunen som samarbetspartner (KS' enkät) 75% 96% 86% 91% % 100% Aktiviteter Enheten för förebyggandeverksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete. Arbete utifrån frivilligas önskemål och behov enligt enkätsvar. Förebyggande verksamhet fortsätter bedriva aktiviteter för att uppmärksamma frivilligt arbete genom att ha 2 större uppskattningar som under 2014 skett på Tylöhus med ca 250 frivilliga varje gång. Utöver dessa sker också mindre uppskattningar i frivilliggrupperna på de olika mötesplatserna för att uppmärksamma frivilligt arbete. Arbeta utifrån frivilligas önskemål och behov enligt enkätsvar Utifrån enkäten som var väldigt positiv har vi fortsatt att arbeta med att vara synliga genom att ha många träffar med frivilliga. Varje frivilliggrupp träffas 2-4 ggr/år. När det gäller nya frivilliggrupper Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

13 Aktiviteter Dialog med Stadskontoret och övr förvaltningar kring resultat av KS' enkät om kommunen som samarbetspartner träffas vi månadsvis därefter utifrån behov. Bästa gensvar får vi alltid genom den direkta kontakten med frivilliga och besökare på mötesplatserna t.ex. lägger vi alltid programmet gemensamt. Dialog genomfördes under våren. Från hemvårdsförvaltningen har vi framfört önskemål till KS om att enkätsvaren ska separeras per förvaltning till nästa gång (hösten 2014), för att lättare kunna användas i förbättringssyfte. Gemensamt har även förslag tagits fram på att frivilligt arbete i Halmstads kommun ska uppmärksammas i ett nummer av Hjärtefrågor under året. Nämnden lägger framförallt fokus på utveckling av sina egna uppföljningar av förebyggande arbete, men använder KS' enkät som en komplement. 3.5 Målområde: Trygghet, säkerhet och folkhälsa Våra kunder ska ha en god upplevelse av maten och måltidssituationen. Bedömningen är att målet uppnås. Under ett antal år har förvaltningen arbetat med måltiderna som omsorgsinsats, utifrån måltidens betydelse för välbefinnande och hälsa. Satsningen Guldkant på måltiden innebär måltider utöver det extra varje månad samt fördelning av ekonomiska medel för lokala initiativ såsom utflykter, temakvällar, förbättrad måltidsmiljö med mera. Uppskattningen är stor bland både kunder och personal. Den årliga kundenkäten kring hur kunderna upplever maten och måltiderna visar på mycket bra resultat, även när det gäller vardagsmaten. Intrycket är att satsningen på det lilla extra ger ringar på vattnet och påverkar uppfattningen om maten i stort positivt. Utbildningsinsatser har gjorts för att förbättra maten för kunder med behov av timbalkost, med resultat att även deras mat till största delen lagas från grunden. Som utgångsläge används matsedeln för standardkosten så att man erbjuds samma mat som de som kan äta hel kost, fast anpassad efter de individuella behoven. För att främja ökad variation och näringstäthet i frukost, mellanmål och kvällsmat samt korta nattfastan kommer vi att utöka livsmedelssortimentet på särskilt boende. En mellanmålsbok har tagits fram och fått stor spridning. Mätetal Målvärde Utfall Mat särskilt boende - andel nöjda/mycket nöjda kunder (nationell kundundersökning). 80% 78% Mat Servicehus - andel nöjda/mycket nöjda kunder (egen enkät) 90% 97% Matdistribution - andel nöjda/mycket nöjda kunder (egen enkät) 95% 94% Aktiviteter Kompletterande uppföljning av kunders upplevelse av mat och måltider genom fokusgrupper och intervjuer. Synpunkter och önskemål kring maten och måltiderna följs upp på boråd och matråd. Medverkande på dessa möten är måltidsverksamhetens områdeschef, boendets enhetschef, kökspersonal, vårdpersonal och Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

14 Aktiviteter Samarbete med Måltidsservice för att förbättra maten och måltidsupplevelsen för kunder med behov av mat med anpassad konsistens. Ökat samarbete mellan tillagningsköken och beställande enheter på särskilt boende för att öka flexibiliteten och minska matsvinnet. Vidareutveckla arbete som möjliggörs av KF:s "Guldkanten" genom ännu fler lokala aktiviteter. Fortsatt fokus på personalens tillgänglighet under guldkantsmåltider, såsom middagssällskap eftersom erfarenheten visat att kunderna värdesätter detta. hemvårdsförvaltningens kostutvecklare. Kunder i matdistributionen följs främst upp genom kökets regelbundna kontakt med kunderna. Utbildningssatsningen kring konsistensanpassad kost har medfört att även timbalkosten numera tillagas till största delen från grunden. Som utgångsläge används matsedeln för standardkosten så att man erbjuds samma mat som de som kan äta hel kost, fast anpassad efter de individuella behoven. I väntan på att digitaliseringen av livsmedels- och måltidsbeställningarna är införda överallt uppdateras beställningsblanketten så att det tydligare framgår allt som ingår i helinackorderingarna på särskilt boende. Därtill utökar vi sortimentet för att främja ökad variation och näringstäthet i frukost, mellanmål och kvällsmat. Samtliga kök och enheter uppmuntras att samarbeta och kommunicera på ett bra sätt för att säkerställa så god service till kunderna som möjligt. Vi har i år erbjudit våra kunder ett mycket fint och guldkantat måltidsår, med både "säkra kort" och lite spännande nyheter. Uppskattningen är stor bland kunderna och upplevelsen av maten och måltiderna även till vardags påverkas positivt av satsningen på guldkantsmåltiderna. Vi fortsätter i samma anda även nästa år Verksamheten ska systematiskt arbeta för hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap Bedömningen är att målet inte har uppnåtts. Trenden med ökade sjuktal på hemvårdsförvaltningen har inte lyckats brytas. Under tredje tertialet ökade sjuktalen mer än under samma period föregående år. Frisktalen, andel medarbetare utan sjukdag, är dock samma som vid avstämning i fjol. Sjuklönens andel av total lönekostnad ligger fortfarande över målvärdet och det beror på att sjuktalen har ökat. För förklaringar och vidare om arbetet läs i kapitel Personalredovisning. Mätetal Målvärde Utfall NMI (Nöjd Medarbetar-index) NMI 80 NMI 75 Frisktal - andel medarbetare utan sjukdagar 27% 25% Antal sjukdagar per medarbetare 25 31,5 Sjuklönens andel av total lönekostnad 2,2% 2,7% Nöjda kunder, hemtjänst (ordinärt boende) & särskilt boende. Andel nöjda/mkt nöjda kunder i brukarundersökning. 87,5% 88,5% Aktiviteter Utveckla det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen genom * Kultur och värdegrundsarbete, * Hälsoinspiratörer, * Projekt Kultur och värderingsarbetet med processtödjarna har pågått under året som planerat på förvaltningen. Processtödjarna har genomfört Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

15 Aktiviteter Träning på arbetstid, * KLIV, *Uppföljning och handlingsplaner till medarbetarenkäten Arbeta för minskad sjukfrånvaro genom * Samarbete med försäkringskassan ang. rehabprocessen, * Sjuk-och friskanmälan via företagshälsovården, * Friskgrupper, * Uppföljning och handlingsplaner till medarbetarenkäten 2013 * fler utbildningsinsatser i lyft & förflyttning Arbeta för en trygg arbetsmiljö genom * Handlingsplaner till årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, * Utveckling/översyn av introduktion för nyanställda, * Utbildning i exempelvis Första hjälpen, Krisstöd, Hot och våldssituationer på demensboende, * Införande/användning av incidentrapporteringssystem för säkrare inrapportering och uppföljning av arbetsskador och tillbud. dialoger i flera grupper. Värdegrundsledare är utbildade och arbetar aktivt ute på enheterna med socialstyrelsens vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund". Projektet med träning på arbetstid avslutades i augusti 2014 och utvärderingen är inte klar än men visar på ett positivt resultat. Hälsoinspiratörer inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet har under hösten fått utbildning i Genombrottsmetoden för att kunna använda sig av den i sitt arbete på enheterna. Satsningar har gjorts med bidrag till att prova på två månader med träning på gym både vår och höst. Medarbetarundersökning har inte genomförts under 2014, men varje enhet arbetar vidare med sin handlingsplaner utifrån resultatet från undersökningen Projektet med Försäkringskassan kring tidiga insatser vid sjukskrivning har pågått under året. En utvärdering kommer att göras efter årsskiftet. Previa har varit aktiva med olika förebyggande insatser som stresshantering och kommer under hösten att medverka i bl. a grupper riktade till nattarbetare. Uppföljning av arbetsmiljön görs årligen i verksamheten med hjälp av checklistor, bl a Prevents. Ett webbaserat verktyg, KIA, har införts som verktyg för rapportering av tillbud och arbetsskador. KIA är utarbetat av AFA försäkringar och används av många kommuner i landet. Enligt sammanställning av årets händelser visar att framförallt tilllbudsrapporteringen har förbättrats med hjälp av KIA. Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

16 4 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid Dec 2014 andel visstid (%) Dec 2013 andel visstid (%) Särskilt boende % 2 % Hemtjänst % 7 % Hemsjukvård och förebyggande % 8 % Intraprenad % - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet % 13 % Totalt % 6 % Statistiken i denna redovisning presenteras på verksamhetsnivå och utgår från mätdatum om inte annat anges. Hemvårdsförvaltningen omfattar tre verksamhetsområden - hemtjänst, särskilt boende samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet - vilka redovisas var för sig. Utöver de tre verksamhetsområdena presenteras förvaltningsledning, myndighetsenhet och äldreomsorgens stab samt bemanningsenhet. Nyckeltal för dessa enheter redovisas gemensamt.intraprenaden är ny verksamhet sedan och jämförelsetal från 2013 saknas då verksamheten tidigare ingick i Särskilt boende uppgick antalet tillsvidareanställda till 1769 personer, vilket är en ökning med 25 personer sedan samma mätdatum föregående år. Antalet visstidsanställda har också ökat. Ökningarna beror till största del på ökat vård- och omsorgsbehov hos kunder. Visstidsanställd personal avser tidsbegränsade anställningar (längre än tre månader) med månadslön. Personalredovisningen är en ögonblicksbild och utgår från mätdatum om inte annat anges. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Särskilt boende % 95 % Hemtjänst % 95 % Hemsjukvård och förebyggande % 92 % Intraprenad % - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet % 85 % Totalt % 94 % Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Särskilt boende % 92 % Hemtjänst % 90 % Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

17 Kvinnor Män Totalt Dec 2014 andel kvinnor (%) Dec 2013 andel kvinnor (%) Hemsjukvård och förebyggande % 92 % Intraprenad % - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet % 70 % Totalt % 89 % Timavlönad personal Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt Årsarbetare baseras på en schablon, 165 timmar per månad, timmar under tolv månader (januari-december). Timavlönad personal i denna redovisning avser tidsbegränsade anställningar som vid anställningens ingång är under tre (3) månader. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 87,1 93,8 87,5 87, ,4 Genomsnittlig sysselsättningsgrad anges i procent. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,9 procentenheter under Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet Summa Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård och förebyggande Intraprenad Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet Totalt Den klart största åldersgruppen fortsätter att vara intervallet år (613 st). Det är den största gruppen i både hemtjänst, särskilt boende och i hemsjukvård o förebyggande verksamhet. Antal som arbetar efter 65 års ålder har ökat något (från 3 st till 9 st). Medelålder - tillsvidareanställda Enhet Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård och förebyggande Intraprenad - 49 Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

18 Enhet Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet Totalt Medelåldern fortsätter att vara hög i förvaltningen, liksom föregående år är den 47 år. Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Äldreomsorg Hemsjukvård och förebyggande Intraprenad Förvaltningsledning, stab ÄO och myndighetsenhet Totalt Antal chefer visar ögonblicksbild Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Sum ma And el Vårdbiträden Undersköterskor Sjuksköterskor Rehabiliteringspersonal Övrig personal Totalt % Innevarande år (2014) avser personer som är 65 år eller äldre. Kommande år avser endast de som fyller 65 år det året. Sjukfrånvaro Sjukdagar i snitt Kvinnor Män Totalt Totalt Särskilt boende 38,42 32,7 38,1 30,2 Hemtjänst 33,6 24,3 33,1 32,4 Hemsjukvård och förebyggande 28,1 6,3 26,6 22,0 Intraprenad ,2 - Förvaltningsledning, Stab ÄO och Myndighetsenhet ,4 16,9 Totalt 32,2 21,2 31,5 29,2 Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

19 Data för Intraprenad 2013 redovisas ej. Grupper med färre än 15 medarbetare redovisas ej. Sjuktalet för förvaltningen har ökat från 29 till 31,5 sjukdagar i snitt per medarbetare och år. Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 25 % 24 % 25 % 27 % Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar Enhet Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 75 % 76 % 75 % 73 % Sjukfrånvaro per yrkesgrupp Yrkesgrupp Sjuksköterska 23,5 15,8 23,6 Handläggare- och administration 27,3 16,8 18,1 Ledningsarbete 15,2 9,9 19,1 Undersköterska 27,8 31,0 30,0 Vårdbiträde 31,2 33,1 42,4 Yrkesgrupper med färre än tio medarbetare per yrkesgrupp redovisas inte. Medarbetarskap och ledarskap De flesta enhetscheferna har påbörjat Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning under året. Några enhetschefer har under året också gått UL - utbildning. Kultur och värderingsarbetet med processtödjarna har pågått under året som planerat på förvaltningen. Processtödjarna har genomfört dialoger i flera grupper. Värdegrundsledare är utbildade och arbetar aktivt ute på enheterna med socialstyrelsens vägledningsmaterial "Äldreomsorgens nationella värdegrund". Individuella utvecklingsplaner Alla medarbetare har ett medarbetarsamtal tillsammans med sin chef i början av året.den mall som finns för medarbetarsamtal i Halmstads kommun används av samtliga, i mallen ingår att blicka framåt och komma överens chef-medarbetare om induividuella behov för utveckling. Mångfalds- och jämställdhetssatsningar Förvaltningen har som mål att öka andelen anställda män. Andelen kvinnor i förvaltningen är 94 % och andelen män är 6 % vid mätdatum Vid extern rekrytering anges att vi gärna ser manliga sökanden. Under 2014 har ett arbete med att förnya jämställdhetsplanen och sprida kunskap om jämställdhetsarbete och mångfald påbörjats och det kommer att forsätta under kommande planperiod. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Inom ordinarie budget Varje enhet lägger sin egen plan för insatser och aktiviteter inom det hälsofrämjande området och de arbetar också vidare med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten Exempel på aktiviteter so mförkommer är stegtävlingar, deltagande i Vårruset och andra löpartävlingar vilka sponsras av förvaltningen, taktil massage, mindfulness, yoga och pilates. Grupputveckling för Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

20 bättre samarbete och kommunikation har flera enheter arbetat med samt värdegrundsarbete där KLIV:are är en viktig part. Hälsoinspiratörer inom Hemsjukvård och förebyggande verksamhet har under hösten fått utbildning i Genombrottsmetoden för att kunna använda sig av den i sitt arbete på enheterna. Satsningar för all personal har gjorts med bidrag till att prova på två månader med träning på gym både vår och höst. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Med centrala medel De centrala medlen för hälsofrämjande insatser har under 2014 inom hemvårdsförvaltningen använts till förläsning om kost motion och sömn, stresshantering, frukt till arbetsplatser, motion/stegräknartävlingar, inköp av enklare motionsredskap, influensavaccinering, hälsoinspiratörer och kurser i natt/skiftarbete. Projektet med träning på arbetstid avslutades i augusti 2014 och utvärderingen är inte klar än men visar på ett positivt resultat. Hälsofrämjande och förebyggande insatser - Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Previa har varit delaktig inom det hälsofrämjande arbetet genom grupputveckling och stöttning genom enskilda samtal inom psykosocialarbetsmiljö, kommunikation, stress och stresshantering samt arbetsplatsundersökningar. De har haft kurser i hantering av hot och våldssituationer, natt/skiftarbete, föreläsning om kost och motion, yoga och mindfulness. Arbetsskador I slutet av 2013 infördes ett nytt incidentrapporteringssystem i förvaltningen, KIA (kommunernas incident och skaderapporteringssystem). Systemet är webbaserat och har fungerat bra när det gäller att anmäla skador och tillbud. Framförallt när det gäller att anmäla tillbud märks en markant ökning mot tidigare år. Från att endast varit ett fåtal anmälningar har det under 2014 kommit in 174 tillbudsrapporter. Rapporterade incidenter Arbetsskador 213 Tillbud 174 Totalt 387 Antalet anmälda arbetsskador har ökat något under 2014, från 206 st föregående år till 213 st. Av de rapporterade arbetsskadorna var 189 olycksfall, och 24 färdolycksfall (resor till och från arbetet). Av olycksfallen var antalet stickskador 22 st. En mycket stor andel, 55 %, av de arbetsskador och tillbud som anmäls är kopplade till hot och våld, få leder dock till allvarliga skador. De flesta händelser vid hot och våld inträffar på demensavdelningar inom särskilt boende. Det är mycket verbala hot samt riv- och klämskador som rapporeteras. Antal arbetsskador Hemvårdsnämnden, Verksamhetsberättelse (30)

Hemvårdsnämnden 2015-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Hemvårdsnämnden 2015-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2015-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014 Hemvårdsnämnden 2014 2014 har även det varit ett intensivt år med många frågor att arbeta med och arbetet med att utveckla verksamheten har fortsatt.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT

Hemvårdsnämnden 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2014-02-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED BOKSLUT 2013 Hemvårdsnämnden 2013 2013 har varit ett år där den kommunala verksamheten arbetat med värdegrunden. I värdegrund 2.0 pratar vi om att vi KAN och VILL

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Arbetsgivarperspektiv

Arbetsgivarperspektiv Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och service. Medborgarnas bedömning av kommunen

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2013. Upprättad 2014-02-10 Dnr 14/012 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 213 Upprättad 214-2-1 Dnr 14/12 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012

Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012 UPPFÖLJNING 2 (9) Bakgrund Kommunen införde ett valfrihetssystem för brukare i hemtjänsten

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 Hemvårdsnämnden version 2014-01-29 #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Jag är både glad och stolt att kunna påstå att Halmstad har en mycket bra äldreomsorg. Vi har dygnet-runt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 1 (13) Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2014-10-08, 146 ) Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg

Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Revisionsrapport Ledningssystem för kvalitet inom äldreomsorg Motala kommun Kerstin Karlstedt December 2012 Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 4.1. Servicegaranti... 7 4.2.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse 2013 2014-02-17 Sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry 1 Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero

Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende. Nacka Seniorcenter Sofiero Vägen till Certifiering Tryggt och Säkert Särskilt boende Nacka Seniorcenter Sofiero Upplägg Bakgrund Genomförande De 8 Safe Elderly indikatorerna Erfarenheter och reflektioner Nästa steg för Seniorcenter

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Socialförvaltningen Lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Lokal värdighetsgaranti i Krokoms äldreomsorg Den 1 januari 2014 införs lokala värdighetsgarantier i Krokoms kommun. Värdighetsgarantierna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer