Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års- och hållbarhetsredovisning 2013"

Transkript

1 Års- och hållbarhetsredovisning 2013

2 Innehåll Det här är Orio i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande mål 15 Bolagsstyrningsrapport 17 Styrelse 28 Koncernledning 30 Hållbarhetsredovisning 33 Hållbart företagande 34 Intressentdialog 36 Väsentlighetsanalys 38 Styrning 40 Våra viktigaste hållbarhetsaspekter 42 Om hållbarhetsredovisningen 50 GRI G4-index 51 Hållbarhetsdata 54 Revisorernas granskningsrapport 56 Rapporttillfällen Delårsrapport jan-mars: 30 april 2014 Delårsrapport jan-juni: 14 augusti 2014 Delårsrapport jan-sep: 31 oktober 2014 Bokslutskommuniké: 13 februari 2015 Årsredovisning 2014: mars 2015 Rapporterna finns tillgängliga på Kontakt Lennart Ståhl/ Vd Tel: / Fredrik Gyllefjord/Chief Financial Officer Tel: / Årsredovisning 57 Förvaltningsberättelse 58 Risk- och känslighetsanalys 63 Koncernens rapport över totalresultatet 66 Koncernens balansräkning 67 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 68 Koncernens rapport över kassaflöden 69 Moderbolagets resultaträkning 70 Moderbolagets balansräkning 71 Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 72 Moderbolagets kassaflödesanalys 72 Noter och redovisningsprinciper 73 Revisionsberättelse 95 Orio ABs års- och hållbarhetsredovisning 2013 är indelad i tydliga avsnitt för att underlätta läsning och navigering. Den reviderade årsredovisningen återfinns på sidorna och Hållbarhetsredovisningen som har granskats översiktligt av revisorerna återfinns på sidorna

3 1 Orios vision är att vara det självklara valet när det gäller att tillhandahålla såväl reservdelar som innovativa lösningar och service. Orio anskaffar, säljer och distribuerar bilreservdelar på en global marknad. Ett erbjudande som inkluderar ett gediget ingenjörskunnande och en helhetslösning för logistik. Det är med stolthet vi refererar till våra rötter och långa erfarenhet inom bilindustrin som går tillbaka ända till Orio är världens enda leverantör av Saab Originaldelar med försäljning i över 60 länder. Det kommer vi fortsätta att vara, samtidigt som vi nu satsar framåt med en genomgripande förnyelse av verksamheten med fokus på att bredda såväl kundbasen som produktutbudet. Orio, tidigare Saab Automobile Parts, är sedan december 2012 ett bolag helägt av svenska staten. Huvudkontoret ligger i Nyköping, vilket också utgör bolagets logistik- och distributionscenter. Bolaget har också ett kontor i Trollhättan samt nio helägda dotterbolag i Europa och USA. I koncernen ingår också ett intressebolag, Mekonline AB. Vid årsskiftet sysselsatte Orio 368 medarbetare.

4

5 Det här är Orio 3 Omsättning, miljoner Antalet artiklar i Orios lager, cirka Årets resultat, miljoner 182 Antal försäljningsmarknader 62 Orios lageryta, m Medelantal anställda 364 Försäljning per marknad, % Försäljningens andel per verksamhetsområde, % Andel medarbetare per marknad, % Norden 32% Övrig försäljning 7% Storbritannien 4% Övriga marknader 6% Övriga marknader 35% Logistiktjänster 5% Amerika 5% Storbritannien 10% Amerika 23% Reservdelar och tillbehör 88% Norden 85% Nyckeltal, 2013 MSEK, om ej annat anges Finansiella Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 13,8 14,5 Årets resultat Eget kapital Soliditet, % 80,7 73,0 Medelantal anställda Varav kvinnor Total sjukfrånvaro, % 4,8 3,9 Personalomsättning, % 2,6 5,6 Miljönyckeltal Utsläpp växthusgaser, ton CO i.u.

6 i korthet 2013 i korthet Kvartal 1 Moderbolaget etablerar helägda försäljningsbolag i Norge och Finland. Kontrakt sluts med ny importör för Australien/Nya Zeeland. Utökningen av nätverket av auktoriserade Saabverkstäder påbörjas. Ökningstakten indikerar att intresset för att etablera sig som auktoriserad Saab-verkstad är fortsatt stort. Orio investerar i det nybildade intressebolaget Mekonline AB, vars verksamhet är att bedriva e-handel med reservdelar till bilar. I samband med att bolagets första årsstämma under statligt ägande hölls den 22 mars, tillsattes en ny styrelse. Kvartal 3 Vid en extra bolagsstämma den 29 oktober beslutas att bolaget byter namn till Orio AB och styrelsen förstärktes med ytterligare en styrelseledamot. I september träffas ett avtal med National Electrical Vehicle Sweden (NEVS) om leverans av vissa tekniska tjänster. Säkrat leverantörer för delar av det breddade produktutbudet. Positivt beslut från Skatteverket avseende avdragsrätt för förluster på rörelsefordringar och kvittningsrätt för rörelseskulder mot finansiella fordringar i Saab Automobiles konkurs samt justerat skattemässigt värde av övertaget lager från den tidigare ägaren. Kvartal 2 En översyn och justering av mer konkurrenskraftiga försäljningspriser genomförs. Satsningen på att bredda kundbasen fortsätter med att kontraktera ett flertal nya grossister och verkstäder. I juni tillträder Fredrik Gyllefjord som Chief Financial Officer och Claes Kalderén som Commercial Director. Kvartal 4 Den 13 november byter bolaget namn till Orio AB. Ett nytt treårsavtal tecknas med Opel/Chevrolet om fortsatta leveranser av logistiktjänster. Uppstart av leveranser till intressebolaget Mekonline. Ett kompetensväxlings och omstruktureringsprogram infattande Frankrike, Storbritannien och moderbolaget initieras. Väsentliga händelser efter 2013 års utgång I januari utser Orios styrelse Jonas Tegström till ny vd. Han efterträder Lennart Ståhl, som lämnar bolaget för att gå i pension. Jonas Tegström är civilingenjör och kommer närmast från positionen som vd för Lamiflex Group AB. Han tillträder som vd den 1 juni 2014.

7 Erfarenhet och förnyelse är nyckeln till framtiden 5 Verksamhetsberättelse 17 Bolagsstyrningsrapport 33 Hållbarhetsredovisning 57 Årsredovisning

8 6 Vd har ordet Verksamhetsberättelse Erfarenhet och förnyelse förenas i nytt varumärke Arbetet under 2013 har till stor del handlat om att säkerställa ett Orio som står väl rustat för att med vidare kundfokus och nytt produkterbjudande visa vad vi kan också på en bredare marknad. När året nu summeras kan vi konstatera att vi påbörjat vår resa. Lika säkert som att vårt förflutna är nyckeln till framtiden, är att en förnyelse av verksamhet och affär är helt avgörande för vår långsiktiga framgång som bolag. Med målet att skapa en uthållig verksamhet och tillväxt har strategin fastställts och förankrats i organisationen. Koncernens strategi utgörs av utveckling och breddning av befintlig verksamhet genom att utöka kundunderlaget. Utmaningen ligger i att möta Den breddade kundbasen på våra marknader blir en naturlig plattform för att introducera ett breddat produktutbud. nedgången i Saab-flottan med att nå nya bredare kundbas för att på så sätt öka marknadsandelen i Saab-affären och samtidigt bereda grund för en försäljning av ett bredare produktutbud. Med fokus på tillväxt och förnyelse Omställningen av verksamhetens bredd och inriktning är en pågående process. En resa som Orio påbörjat genom en omfattande omstrukturering, som tar sin utgångspunkt i vår erfarenhet av att anskaffa, sälja och leverera Saab Originaldelar. Till detta adderas nu dels en breddad kundbas, dels ett breddat produktutbud med reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet till fler bilmärken. Grunden har lagts med bygget av en ny organisation och dotterbolag på nio marknader med försäljning som huvuduppgift. Därmed når vi runt 90 procent av den globala Saab-bilparken genom egna försäljningsbolag. När det gäller Saab Originaldelar är vi väl etablerade och har en unik position. Vårt erbjudande är attraktivt för många aktörer som vill kunna erbjuda reparationer av Saab-bilar med originaldelar. Utmaningen för oss ligger snarare i att få denna breddade kundbas intresserad av ytterligare produkter som riktar sig till många fler bilmärken, och med rätt förutsättningar leverera utifrån deras behov och efterfrågan. Vi är på rätt väg 100 nya kunder är en viktig indikator på att kundbasen växer och bidrar till den ökade försäljningen av Saab Originaldelar. Detta samtidigt som Saabs vagnpark minskat under samma period. Globalt utmärker sig framförallt den nordamerikanska verksamheten i form av breddad kundbas och ökad produktivitet i försäljningsledet. Även dotterbolagen i Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Italien och Spanien har påbörjat arbetet med att bredda kundbasen. Den breddade kundbasen på våra marknader blir en naturlig plattform för att introducera ett breddat produktutbud vilket lägger grunden för nyförsäljningen Orios strategi > Bredda kundbasen och inkludera även e-handel och oberoende verkstäder. > Bredda produktutbudet med reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet vid sidan av fortsatt leverans av Saab Originaldelar. > Tillhandahålla teknik- och logistiktjänster.

9 Verksamhetsberättelse Vd har ordet 7 Försäljningen för 2013 slutade totalt på (960) miljoner kronor, en ökning med 9 procent. Årets rörelseresultat uppgår till 144 (139) miljoner kronor. Koncernens målsättning att årligen skapa tillväxt om genomsnittligen 6 procent infriades för Erfarenhet och förnyelse två sidor av samma mynt Att verka under nytt namn är en del i bolagets strategi. Med namnbytet till Orio i november 2013 startade vi också resan med att bygga ett helt nytt varumärke vilket är en förutsättning för koncernens strategi. Vi fyller det med vår mångåriga branscherfarenhet, samtidigt som vi tillför nya värden i takt med att vi breddar verksamheten. Ett nytt namn och varumärke som öppnar dörren till större marknader samtidigt som vi fortsätter att på alla sätt värna Saab. Strategiska hållbarhetsmål som anger höga ambitioner Vår ambition är att på alla sätt bedriva ett långsiktigt hållbart företagande. En ambition som ligger väl i linje med ägarens förväntningar på vårt agerande kring allt som gäller affärsetik, antikorruption och mänsk-

10 8 Vd har ordet Verksamhetsberättelse liga rättigheter, jämte ett ansvarsfullt nyttjande av resurser. Det ställer stora krav på oss att tillgodose effektivt brukande av våra resurser samtidigt som att verksamheten bedrivs med hänsyn till etik och miljö. För att mäta vår efterlevnad av dessa ambitioner har två strategiska hållbarhetsmål formulerats och antagits av styrelsen. Gemensamt är att de båda är centrala för vår uthållighet och framgång som bolag. Med hållbarhetsmålet om att 80 procent av bolagets totala omsättning 2020 ska komma från nya affärsinitiativ, görs kärnan i förnyelseprocessens breddning av kundbas och produktutbud tydlig. Utmaningen i förändringsarbetet ställer nya och delvis andra krav på kompetens och effektivitet. Målet om att minska de totala Vi har en lojal och därtill växande kundbas. Vi kommer att ha produkterna, logistiken och kunnandet. utsläppen av koldioxid från egenupphandlade transporter med 20 procent under samma period, visar på samma sätt det affärskritiskt viktiga med att utveckla transporterna mot hållbara alternativ. En utmaning här för oss blir att hitta balansen mellan en ökad tillväxt och koldioxidutsläpp som kontinuerligt ska minskas. Vi stödjer och tillämpar Global Compacts principer i vår verksamhet, men ser det också som ett ansvar som sträcker sig utanför vår egen organisation. Som vd känner jag mig trygg med att ett etiskt ställningstagande är en självklar del av Orios verksamhet och i medarbetarnas dagliga arbete. Hur vi förväntar oss att våra samarbetspartners och kunder agerar är något som reflekteras i exempelvis inköpsvillkor och kundavtal. Ett arbete med att se över villkoren för att anpassa dem utifrån OECD:s och våra egna riktlinjer pågår. Som ett nästa steg kommer vi att kartlägga de sociala och miljömässiga risker som kan förekomma hos underleverantörer och samarbetspartners, för att bedöma hur vi kan fortsätta arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar kedja. En iver som smittar Den förnyelse av verksamheten som vi nu börjar se de tidiga resultaten av, hade inte varit möjlig utan den kraft och initiativförmåga som Orios medarbetare bidragit med. Grunden är insikten om att förnyelse av verksamheten är avgörande. Jag ser snarare en positiv utmaning i att hantera den iver som finns. För att säkerställa en värdetillväxt i bolaget över tid är det dock viktigt att understryka att alla steg i förnyelsen måste göras med god intern kontroll, riskhantering och kvalitetssäkring. Vi har en lojal och därtill växande kundbas. Vi kommer att ha produkterna, logistiken och kunnandet. Nu fyller vi lådorna med innehåll och växlar upp! Nyköping, 20 mars 2014 Lennart Ståhl Verkställande direktör

11 Verksamhetsberättelse Kommentar av styrelseordförande 9 Nya affärsinitiativ bygger på en unik position Hållbarhetsmålet om att 80 procent av Orios totala omsättning ska genereras av nya affärsinitiativ år 2020 fångar på många sätt essensen i Koncernens långsiktiga strategi. Det visar med en tydlighet att Orio bestämt sig för hur vägen för en fortsatt framgångsrik verksamhet måste se ut - en breddning av kundbas och produktutbud. Vi ser också fortsättningsvis en betydande om än minskande marknad för Saab Originaldelar och Orio kommer att öka sin andel av denna marknad genom fler kanaler till kund. Givet förflyttningen på marknaden och breddningen av affären som Orio siktar på, är målet om 6 procent genomsnittlig årlig tillväxt högst relevant och möjligt att nå. Orios hållbarhetsmål om att de totala utsläppen av koldioxid från egenupphandlade transporter ska minska med 20 procent till år 2020, är utmanande. Men också ett mål som är utmärkande för ett uthålligt företagande genom att bidra till en långsiktigt hållbar kedja. När nu 2013 avslutats konstaterar vi att Koncernens aktivitet att leverera mot strategin accelererade under andra delen av året. Det är med glädje som vi noterar det starka driv som präglar medarbetarna för att genomföra den nödvändiga förnyelsen av verksamheten. Även om många utmaningar väntar är Orio rikt på tillgångar. En unik position som världens enda leverantör av Saab Originaldelar tillsammans med ett gott rykte, lång och gedigen erfarenhet av distribution och logistiktjänster gör att potentialen för att bredda affären måste ses som stor. Inför det planerade vd-skiftet den 1 juni 2014, vill jag rikta ett varmt tack å styrelsens vägnar till Lennart Ståhl för hans stabila ledarskap under de senaste åren då vi har upplevt stora förändringar i bolaget. Samtidigt ser vi fram emot att välkomna Jonas Tegström som ny vd och ser med tillförsikt på hans förmåga att fortsätta driva förändring och förnyelse av Orio. Håkan Erixon, styrelseordförande i Orio

12 > Omfattande marknadsstudier pekar på att verkstäder, stora som små, efterfrågar nya typer av aktörer som bättre kan tillfredsställa deras behov och önskemål om en bra samarbetspartner. Ett behov som ligger helt i linje med Orios strategi.

13

14 12 Omvärld och marknad Verksamhetsberättelse När vår omvärld blir större I takt med att förnyelsen av verksamheten går framåt uppstår nya drivkrafter, utmaningar och möjligheter. Det här är vår tolkning av hur de tillsammans skapar de förutsättningar som vi har att förhålla oss till i förnyelsen av vår affär och vårt erbjudande. Orios kärnverksamhet utgörs av den globala eftermarknaden för bilreservdelar. En bransch som med fördel kan beskrivas som konjunkturoberoende, genom att reparationer och service och därmed reservdelar efterfrågas oavsett om det säljs nya bilar eller om gamla bilen behålls ytterligare några år. Det som påverkar verksamheten i högre grad är hur bilkörandet utvecklas generellt, vilket till största del är en konsekvens av politiska beslut och hur vi nyttjar våra ändliga resurser. Konsolidering och uppköp möter mottrender Strukturen i reservdelsbranschen skiljer sig åt en del mellan Orios marknader och ger därmed olika förutsättningar för tillväxt. På samtliga finns en generell trend mot konsolidering och specialisering mot olika kundsegment; auktoriserade och fristående verkstäder, försäljning direkt till slutkund antingen genom fysiska butiker eller på nätet samt företagsförsäljning till institutionella aktörer som till exempel leasing och försäkringsbolag. Geografisk konsolidering präglas övergripande av större spelare som integrerar grossist- och verkstadsledet, men fortfarande består majoriteten av marknaden av fristående verkstäder och återförsäljargrupper. Brittiska, nordamerikanska och tyska marknaderna ligger långt fram i konsolideringstrenden, men många mindre marknader domineras inte lika tydligt av en mindre grupp av större aktörer. På den skandinaviska marknaden ser främst de mindre aktörerna en enkelhet i att bli en del av de stora kedjorna och där har uppköpen och konsolideringen därför kommit långt. Detta bidrar till en viss förskjutning i struktur och marknadsandelar. Samtidigt kan en allt starkare mottrend skönjas när allt fler verkstäder, främst de större med egna etablerade varumärken, tenderar att i allt högre grad uppskatta möjligheten att själva få bestämma över utbud och service utifrån kundernas behov. De omfattande marknadsstudier som genomförts i arbetet med att skapa Orios varumärke och dess positionering pekar på att verkstäder, både stora och små, efterfrågar nya typer av aktörer som bättre kan stötta dem och tillfredsställa deras behov och önskemål om en bra samarbetspartner. Med olika strategier mot samma mål Värdet på den globala marknaden för bilreservdelar uppskattar vi 2013 till cirka 675 miljarder Euro med en förväntad marginell årlig tillväxt på cirka 2 procent. Den svenska eftermarknaden omsätter i sin tur runt 20 miljarder kronor årligen. Historiskt sett har antalet bilar varit relativt konstant och verkstäderna, auktoriserade som oberoende, utgjort den dominerande försäljningskanalen för reservdelar på den svenska marknaden. Vår tolkning av den aktuella marknadssituationen när det gäller att reparera och serva bilar ger de oberoende verkstäderna ett övertag. På den svenska marknaden finns omkring oberoende verkstäder, och av dessa är runt 75 procent också oberoende av någon kedja. Åldrande bilpark och ett minskat bilåkande Även om den globala nybilsförsäljningen fortfarande är svag kan man se att bilparken totalt både växer i omfattning och successivt blir äldre, eftersom bilägarna väljer att behålla sina bilar längre. Med äldre bilar ökar inte helt oväntat behovet av reparationer och reservdelar. Den svenska marknaden karaktäriseras historiskt av en stark lojalitet till ett bilmärke, samtidigt vet vi att bilägarens lojalitet till den auktoriserade verkstaden generellt tenderar att minska i takt med att bilens ålder stiger. I viss mån kan detta förhållande även tänkas gälla lojaliteten till originaldelar när pris kontra bilens värde ställs på sin spets. Faktorer som ytterligare gynnar de oberoende verkstäderna och distributörerna av bilreservdelar av motsvarande originaldelskvalitet.

15 > Orio är något så ovanligt som ett helt nytt varumärke med lång erfarenhet. Ytterligare aspekter som är viktiga för att bedöma den underliggande marknadstillväxten är utvecklingen av bilkörandet generellt och körsträckans längd, där trenden för båda går mot en minskning. Som en konsekvens borde då även behovet av reparationer och reservdelar minska. Samtidigt behåller bilägaren sin bil längre och möjligheten finns att dessa olika aspekter balanserar varandra.

16 14 Omvärld och marknad Verksamhetsberättelse Förutsättningar för en breddad affär Nyckeln till förnyelse och framtida framgång ligger till stor del i vårt förflutna. Att vi sedan 1937 ha distribuerat rätt reservdel med rätt teknisk support till rätt mottagare i rätt tid, har helt enkelt gjort oss väldigt bra på det vi gör. Tiden är nu inne att visa vad vi kan på en bredare marknad. Orio är mer än bara ett nytt namn för oss. Det markerar också allvaret bakom förnyelsen av bolaget. I dagsläget finns det fortfarande en givande affär med totalt en miljon Saab-bilar. Cirka Saab-bilar rullar på de nordamerikanska vägarna, runt på de svenska respektive på de brittiska och vår roll är att öka vår andel av reservdelsförsäljningen till dessa och med högkvalitativa originaldelar öka deras livslängd. Den befintliga bilparken bedöms minska med runt 9 procent årligen. Vår väg mot förnyelse Förnyelse av verksamhet och affär är helt avgörande för vår långsiktiga överlevnad som företag. För oss handlar det dels om att bredda kundbasen och vid sidan av de auktoriserade verkstäderna även inkludera de oberoende i våra erbjudanden. Dels om att bredda produktutbudet med reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet till fler bilmärken och bilmodeller. Vi gör det enkelt för oss genom att börja gräva där vi står och ta vår utgångspunkt i det som gör oss unika att leverera Originaldelar till Saab-bilar. Ett arbete som mer konkret handlar om att med den svenska marknaden som utgångspunkt bygga vidare på den stabila grund som lång branscherfarenhet, gedigen kompetens och välutvecklade processer ger. Bra reservdelar blir dessutom ännu bättre tillsammans med logistik och rådgivning. Mångårig erfarenhet av att transportera viktiga komponenter från och till världens alla hörn gör att våra helhetslösningar för logistik även erbjuds som en separat tjänst. Orio från anonymt till synonymt med kvalitet Den 13 november 2013 bytte vi namn från Saab Automobile Parts till det nya namnet, Orio AB. Orio är helt ny reservdelsleverantör. Fast med närmare 80 års erfarenhet. Orio är med andra ord något så ovanligt som ett helt nytt varumärke med lång erfarenhet. Även fortsättningsvis är det synonymt med att vara en garant för Saab Originaldelar enligt devisen nytt namn men samma reservdelar. Orio handlar dock om att erbjuda mer; fler lösningar och tjänster som skapar breda erbjudanden som omfattar fler bilmärken och modeller. Av bra delar bygger vi sedan en helhet som inkluderar logistik, teknisk kompetens och enkelhet att göra affärer med oss.

17 Verksamhetsberättelse Strategi och övergripande mål 15 Strategi Volym Saab Originaldelar till befintligt nätverk Breddad kundbas och breddat produktutbud Teknik- och logistiktjänster Tid Förnyelsen går via en breddning av kundbas och produktutbud Som världens enda distributör av Saab Originaldelar har vår verksamhet bedrivits med Saabbilen och tillhörande auktoriserade kanaler i centrum. Framtiden ligger nu i en breddning mot att se service- och reparationsprocessen som det centrala för vårt erbjudande och vår affär. Detta oavsett bilmärke eller försäljningskanal. Orios vision är att vara det självklara valet när det gäller att tillhandahålla såväl reservdelar som innovativa lösningar och service. Det kräver av oss ett erbjudande som ger varje verkstad, auktoriserad som oberoende, möjlighet att göra sina inköp efter behov. Att vara ett attraktivt alternativ för verkstäder som värderar sin frihet och själva vill bestämma över hur deras verksamhet bedrivs. För Orio handlar det om att erbjuda lösningar och tjänster som skapar breda erbjudanden som omfattar fler bilmärken och modeller. Av bra delar bygger vi sedan en helhet som inkluderar logistik, teknisk kompetens och enkelhet att göra affärer med oss. Orios strategi En förnyelse av verksamheten måste genomsyra allt vi gör. Lättast liknas det vid en kedja av initiativ, som alla hänger ihop och för varje steg som tas uppstår nya möjligheter. Bredda kundbasen och inkludera även e-handel och oberoende verkstäder Trygghet, nära och lyhörda kundrelationer, hög kvalitet i allt vi gör och, inte minst, ett erbjudande som kan hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet med god lönsamhet.

18 16 Strategi och övergripande mål Verksamhetsberättelse Orios mål Finansiellt mål Status 2013 Fram till år 2020 ska Koncernen ha en genomsnittlig årlig tillväxt om 6 procent. Hållbarhetsmål Status kommer 80 procent av Koncernens totala omsättning från nya 1 affärsinitiativ. Bolagets totala utsläpp av koldioxid från egenupphandlade transporter, ska minska med 20 procent till år 2020, jämfört med år Koncernens tillväxt uppgick till 9 procent kom cirka 5 procent av Koncernens totala omsättning från nya affärsinitiativ var bolagets totala utsläpp av koldioxid från egenupphandlade transporter ton CO 2 Orios strategi Bredda kundbasen och inkludera även e-handel och oberoende verkstäder. Bredda produktutbudet med reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet vid sidan av fortsatt leverans av Saab orginaldelar Tillhandahålla teknik- och logistiktjänster. Aktiviteter 2014 Fortsatt expansion av befintligt nätverk av auktoriserade Saab-verkstäder och expandera med e-handel och nya oberoende verkstäder. Introducera ett utökat produktsortiment till befintliga och nya kunder. Öka tillgängligheten av våra produkter genom nya säljverktyg. Förnyelse av sälj- och inköpsprocesser och verktyg som stödjer tillväxt hos våra kunder och därmed oss. Tillhandahålla logistik och tekniktjänster. 1 Nya affärsinitiativ avser all försäljning som inte är Saab Originaldelar till auktoriserade verkstäder. Ny eller gammal bil, auktoriserad eller oberoende verkstad inget av detta ska spela någon roll. Orios reservdelar ska finnas där behov och efterfrågan finns. Det här är grundläggande för vårt erbjudande till kunder, nuvarande som blivande. Vi gör det genom att utveckla vår befintliga marknad för Saab Originaldelar till att omfatta även e-handel och oberoende verkstäder. Vårt befintliga nätverk blir vår dörröppnare att växa vår nuvarande marknadsandel på runt 25 procent. I takt med att Saab-bilens ålder stiger blir reparationspris kontra bilens aktuella värde en allt mer kritisk faktor. För att det ska finnas en framtida affär för oss måste vi följa med bilägaren. Vi väljer att se detta som en ny affärsmöjlighet genom att anpassa vårt Saaberbjudande till det behov och den efterfrågan som de oberoende verkstäderna har. Bredda produktutbudet med reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet vid sidan av fortsatt leverans av Saab Originaldelar Med en växande kundbas av auktoriserade respektive oberoende verkstäder blir ett naturligt nästa steg att introducera ett bredare produktsortiment som även innehåller reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet för andra bilmärken. Vi gör det genom att erbjuda en bred produktportfölj, en gedigen produktkännedom och teknisk support samt hög tillgänglighet. Tillhandahålla teknik- och logistiktjänster Orio har en bred erfarenhet som eftermarknadsaktör sedan decennier tillbaka. Teknik och logistik är viktiga hörnstenar i ett attraktivt kunderbjudande. Vår teknikfunktion har utvecklade system och processer kopplat till ett gediget ingenjörskunnande från bilindustrins eftermarknadsområde. Vi har en komplett logistikverksamhet som omfattar verktyg, system och processer för import och export av produkter från och till alla världsdelar med den högeffektiva anläggningen i Nyköping som nav. Vi gör det genom att tillhandahålla teknik- och logistiktjänster som genererar värde för kunden genom hög grad av anpassning och specialisering utifrån den enskilde kundens behov. Vi ser därför bra möjligheter att erbjuda dessa tjänster till bredare kundbas inom olika branscher.

19 Bolagsstyrningsrapporten lämnas enligt lag och Svensk kod för bolagsstyrning för räkenskapsåret Verksamhetsberättelse 17 Bolagsstyrningsrapport 33 Hållbarhetsredovisning 57 Årsredovisning

20 18 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport På följande sidor lämnas information om bolagsstyrning, enligt lag och Svensk kod för bolagsstyrning, för räkenskapsåret Denna Bolagsstyrningsrapport har granskats av Bolagets revisorer i enlighet med 9 kap 31 Aktiebolagslagen. Allmänt om Orios bolagsstyrning Orios bolagsstyrning grundar sig på tillämplig svensk och utländsk rätt, statens ägarpolicy avseende bolagsstyrning av statligt ägda bolag ( Ägarpolicyn ), de anvisningar som ägaren beslutar om samt bolagsordning beslutad av bolagsstämman. Ägarpolicyn omfattar riktlinjer för extern rapportering och riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ägarpolicyn innebär att Orio ska tillämpa svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ). De avsteg från Koden som Orio gjort framgår nedan och följer av att Orio är ett av staten helägt bolag. Avvikelser från Koden Orio tillämpar Koden med följande undantag: Avvikelse från kapitel 2 avseende kravet på valberedning. Ingen valberedning finns då nominering av styrelseledamöter sker enligt en nomineringsprocess i enlighet med Ägarpolicyn. Avvikelse från kapitel 4.5 avseende kravet på styrelseledamots oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Syftet med regeln är i huvudsak att skydda minoritetsaktieägare. Skydd för minoritetsägare är dock inte aktuellt i styrningen av Orio. Orio har endast en ägare och redovisning av styrelseledamöternas oberoende är därför inte relevant. Ägare Orio AB ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av Finansdepartementet, vars uppdrag från riksdagen är att genom aktivt ägande förvalta Bolaget så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga. Aktiekapitalet i Orio AB uppgår till kronor fördelat på 200 aktier, var och en med ett kvotvärde om kronor. Bolagsstämma Bolagsstämma är enligt svensk Aktiebolagslag bolagets högsta beslutande organ genom vilken ägaren utövar sitt inflytande över bolaget. I statligt ägda bolag har förutom ägaren, även riksdagens ledamöter i enlighet med Ägarpolicyn och riksdagsbeslut rätt att delta vid stämman. Likaså har allmänheten rätt att efter anmälan närvara vid stämman. Vid årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, beslutar Orio ABs ägare i centrala frågor såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, disposition beträffande Bolagets vinst, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören, val av styrelsens ledamöter, val av styrelsens ordförande, val av revisorer, samt ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer samt eventuella ändringar i bolagsordningen. Årsstämman i Bolaget äger normalt rum under mars april. Kallelse publiceras på Bolagets webbplats, i Postoch Inrikes tidningar samt i en rikstäckande dagstidning fyra till sex veckor innan stämman äger rum. I kallelsen framgår vilka punkter som kommer att behandlas vid stämman, fullständiga förslag till beslut, liksom information om hur och när anmälan till stämman ska lämnas. Årsstämma 2013 Bolaget höll första årsstämman under statligt ägande den 22 mars Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av resultat och balansräkning samt koncernenresultaträkning och koncernenbalansräkning, om en utdelning till ägaren om totalt kronor, och om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Vidare antogs en ny bolagsordning innefattande till exempel att antalet styrelseledamöter ska vara lägst sex och högst åtta utan suppleanter, att styrelseordförande ska tillsättas av årsstämman, samt formerna för kallelse och närvarorätt vid stämman. I enlighet med Ägarpolicyn antogs även riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Vid årsstämman omvaldes Håkan Erixon som styrelseledamot och nyvaldes till styrelsens ordförande. Omval skedde också av Johan Formgren som styrelseledamot.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2015

Års- och hållbarhetsredovisning 2015 Års- och hållbarhetsredovisning 2015 Innehåll Det här är Orio 3 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 14 Bolagsstyrningsrapport 17 Styrelse 30 Koncernledning 32

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse till årsstämma i Samhall Aktiebolag 2017 Härmed kallas till årsstämma i Samhall Aktiebolag, 556448-1397. Tid: Den 27 april 2017, kl. 11.30. Plats: Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Rätt att delta

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2012-03-27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB, 556558-0031 Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: Bonnierhuset, Torsgatan 21 Stockholm Rätt att delta

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB,

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB, Kallelse till årsstämma i Swedfund International AB 2016 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning 2017 Härmed

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015 Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 /

Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 1 BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2015... 3 Bolagsordning...

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Svensk Turism AB Box 3546 103 69 Stockholm Kallelse till årsstämma i

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Härmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, 556481-2385.

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB, 556481-2385. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70.

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl. 14.00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2014 Härmed kallas till

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2016 Härmed kallas till

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 09.00 Plats: Arlandabanan Infrastructure AB, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7

Tid: Torsdagen den 18 april 2013 kl. 09.00 Plats: Arlandabanan Infrastructure AB, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7 Svenska staten Näringsdepartementet Övriga enheter 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2009

Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2009 Bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2009 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) Förutom vad som följer av riksdagsbeslut, lagar och avtal med staten styrs Green Cargo AB (Green Cargo), som helägt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2016

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2016 Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2016 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, 556166-5836. Tid: Fredagen den 22 april 2016, kl. 8.30 Plats: Bolagets huvudkontor, Solna

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, ) Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2016

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svensk-Danska

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ) Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ) Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus AB, org. nr. 556459-9156 Tid: 28 april 2017, kl. 11.00 Plats: Akademiska Hus, Drottning Kristinas väg 25,

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

Bolagsstyrning Avega Group (publ)

Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget styrs och drivs ur ett aktieägarperspektiv. Styrning, ledning och kontroll av Avega Group fördelas mellan

Läs mer

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport 30 Bolagsstyrning inom Creades Aktieägarna genom bolagsstämman Valberedning Revisionsutskott Ersättningsutskott Ledningsgrupp VD och CFO Ekonomi/IR/ Administration Investeringsorganisation Bolagsstyrning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2016

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2016 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2016 Härmed

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 24 april 2014

Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 24 april 2014 AYIO-S1566 Protokoll fört vid årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget den 24 april 2014 Närvarande aktieägare: Antal aktier: Staten genom Ämnessakkunnig Erik Tranaeus 16 250 (fullmakt enligt Bilaga 1) Samtliga

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010 26 CDON Group AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011 C Friis Sida 1(5) Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011 Inledning Almi har att avge en bolagsstyrningsrapport då regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrningsrapport Svenska Spel är ett aktiebolag som ägs av svenska staten. Förvaltningen av Svenska Spel sköts av Enheten för statligt ägande inom

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilka ägaren direkt eller indirekt styr bolaget. Styrningen regleras främst av svensk lagstiftning, Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2013 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2013 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2013 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 26 april 2013, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm. Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm. Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet.

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet. 26 CDON Årsredovisning Group AB201 CDON Group AB Årsredovisning Bolagsstyrning 201 Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org. nr 556475-4793, tisdagen den 26 april 2016 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal

Läs mer

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna. Org.nr 556034-8590 Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ) i IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 24 augusti 2017 1 Stämman öppnades av Anders Börjesson

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer