Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års- och hållbarhetsredovisning 2013"

Transkript

1 Års- och hållbarhetsredovisning 2013

2 Innehåll Det här är Orio i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande mål 15 Bolagsstyrningsrapport 17 Styrelse 28 Koncernledning 30 Hållbarhetsredovisning 33 Hållbart företagande 34 Intressentdialog 36 Väsentlighetsanalys 38 Styrning 40 Våra viktigaste hållbarhetsaspekter 42 Om hållbarhetsredovisningen 50 GRI G4-index 51 Hållbarhetsdata 54 Revisorernas granskningsrapport 56 Rapporttillfällen Delårsrapport jan-mars: 30 april 2014 Delårsrapport jan-juni: 14 augusti 2014 Delårsrapport jan-sep: 31 oktober 2014 Bokslutskommuniké: 13 februari 2015 Årsredovisning 2014: mars 2015 Rapporterna finns tillgängliga på Kontakt Lennart Ståhl/ Vd Tel: / Fredrik Gyllefjord/Chief Financial Officer Tel: / Årsredovisning 57 Förvaltningsberättelse 58 Risk- och känslighetsanalys 63 Koncernens rapport över totalresultatet 66 Koncernens balansräkning 67 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 68 Koncernens rapport över kassaflöden 69 Moderbolagets resultaträkning 70 Moderbolagets balansräkning 71 Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 72 Moderbolagets kassaflödesanalys 72 Noter och redovisningsprinciper 73 Revisionsberättelse 95 Orio ABs års- och hållbarhetsredovisning 2013 är indelad i tydliga avsnitt för att underlätta läsning och navigering. Den reviderade årsredovisningen återfinns på sidorna och Hållbarhetsredovisningen som har granskats översiktligt av revisorerna återfinns på sidorna

3 1 Orios vision är att vara det självklara valet när det gäller att tillhandahålla såväl reservdelar som innovativa lösningar och service. Orio anskaffar, säljer och distribuerar bilreservdelar på en global marknad. Ett erbjudande som inkluderar ett gediget ingenjörskunnande och en helhetslösning för logistik. Det är med stolthet vi refererar till våra rötter och långa erfarenhet inom bilindustrin som går tillbaka ända till Orio är världens enda leverantör av Saab Originaldelar med försäljning i över 60 länder. Det kommer vi fortsätta att vara, samtidigt som vi nu satsar framåt med en genomgripande förnyelse av verksamheten med fokus på att bredda såväl kundbasen som produktutbudet. Orio, tidigare Saab Automobile Parts, är sedan december 2012 ett bolag helägt av svenska staten. Huvudkontoret ligger i Nyköping, vilket också utgör bolagets logistik- och distributionscenter. Bolaget har också ett kontor i Trollhättan samt nio helägda dotterbolag i Europa och USA. I koncernen ingår också ett intressebolag, Mekonline AB. Vid årsskiftet sysselsatte Orio 368 medarbetare.

4

5 Det här är Orio 3 Omsättning, miljoner Antalet artiklar i Orios lager, cirka Årets resultat, miljoner 182 Antal försäljningsmarknader 62 Orios lageryta, m Medelantal anställda 364 Försäljning per marknad, % Försäljningens andel per verksamhetsområde, % Andel medarbetare per marknad, % Norden 32% Övrig försäljning 7% Storbritannien 4% Övriga marknader 6% Övriga marknader 35% Logistiktjänster 5% Amerika 5% Storbritannien 10% Amerika 23% Reservdelar och tillbehör 88% Norden 85% Nyckeltal, 2013 MSEK, om ej annat anges Finansiella Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 13,8 14,5 Årets resultat Eget kapital Soliditet, % 80,7 73,0 Medelantal anställda Varav kvinnor Total sjukfrånvaro, % 4,8 3,9 Personalomsättning, % 2,6 5,6 Miljönyckeltal Utsläpp växthusgaser, ton CO i.u.

6 i korthet 2013 i korthet Kvartal 1 Moderbolaget etablerar helägda försäljningsbolag i Norge och Finland. Kontrakt sluts med ny importör för Australien/Nya Zeeland. Utökningen av nätverket av auktoriserade Saabverkstäder påbörjas. Ökningstakten indikerar att intresset för att etablera sig som auktoriserad Saab-verkstad är fortsatt stort. Orio investerar i det nybildade intressebolaget Mekonline AB, vars verksamhet är att bedriva e-handel med reservdelar till bilar. I samband med att bolagets första årsstämma under statligt ägande hölls den 22 mars, tillsattes en ny styrelse. Kvartal 3 Vid en extra bolagsstämma den 29 oktober beslutas att bolaget byter namn till Orio AB och styrelsen förstärktes med ytterligare en styrelseledamot. I september träffas ett avtal med National Electrical Vehicle Sweden (NEVS) om leverans av vissa tekniska tjänster. Säkrat leverantörer för delar av det breddade produktutbudet. Positivt beslut från Skatteverket avseende avdragsrätt för förluster på rörelsefordringar och kvittningsrätt för rörelseskulder mot finansiella fordringar i Saab Automobiles konkurs samt justerat skattemässigt värde av övertaget lager från den tidigare ägaren. Kvartal 2 En översyn och justering av mer konkurrenskraftiga försäljningspriser genomförs. Satsningen på att bredda kundbasen fortsätter med att kontraktera ett flertal nya grossister och verkstäder. I juni tillträder Fredrik Gyllefjord som Chief Financial Officer och Claes Kalderén som Commercial Director. Kvartal 4 Den 13 november byter bolaget namn till Orio AB. Ett nytt treårsavtal tecknas med Opel/Chevrolet om fortsatta leveranser av logistiktjänster. Uppstart av leveranser till intressebolaget Mekonline. Ett kompetensväxlings och omstruktureringsprogram infattande Frankrike, Storbritannien och moderbolaget initieras. Väsentliga händelser efter 2013 års utgång I januari utser Orios styrelse Jonas Tegström till ny vd. Han efterträder Lennart Ståhl, som lämnar bolaget för att gå i pension. Jonas Tegström är civilingenjör och kommer närmast från positionen som vd för Lamiflex Group AB. Han tillträder som vd den 1 juni 2014.

7 Erfarenhet och förnyelse är nyckeln till framtiden 5 Verksamhetsberättelse 17 Bolagsstyrningsrapport 33 Hållbarhetsredovisning 57 Årsredovisning

8 6 Vd har ordet Verksamhetsberättelse Erfarenhet och förnyelse förenas i nytt varumärke Arbetet under 2013 har till stor del handlat om att säkerställa ett Orio som står väl rustat för att med vidare kundfokus och nytt produkterbjudande visa vad vi kan också på en bredare marknad. När året nu summeras kan vi konstatera att vi påbörjat vår resa. Lika säkert som att vårt förflutna är nyckeln till framtiden, är att en förnyelse av verksamhet och affär är helt avgörande för vår långsiktiga framgång som bolag. Med målet att skapa en uthållig verksamhet och tillväxt har strategin fastställts och förankrats i organisationen. Koncernens strategi utgörs av utveckling och breddning av befintlig verksamhet genom att utöka kundunderlaget. Utmaningen ligger i att möta Den breddade kundbasen på våra marknader blir en naturlig plattform för att introducera ett breddat produktutbud. nedgången i Saab-flottan med att nå nya bredare kundbas för att på så sätt öka marknadsandelen i Saab-affären och samtidigt bereda grund för en försäljning av ett bredare produktutbud. Med fokus på tillväxt och förnyelse Omställningen av verksamhetens bredd och inriktning är en pågående process. En resa som Orio påbörjat genom en omfattande omstrukturering, som tar sin utgångspunkt i vår erfarenhet av att anskaffa, sälja och leverera Saab Originaldelar. Till detta adderas nu dels en breddad kundbas, dels ett breddat produktutbud med reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet till fler bilmärken. Grunden har lagts med bygget av en ny organisation och dotterbolag på nio marknader med försäljning som huvuduppgift. Därmed når vi runt 90 procent av den globala Saab-bilparken genom egna försäljningsbolag. När det gäller Saab Originaldelar är vi väl etablerade och har en unik position. Vårt erbjudande är attraktivt för många aktörer som vill kunna erbjuda reparationer av Saab-bilar med originaldelar. Utmaningen för oss ligger snarare i att få denna breddade kundbas intresserad av ytterligare produkter som riktar sig till många fler bilmärken, och med rätt förutsättningar leverera utifrån deras behov och efterfrågan. Vi är på rätt väg 100 nya kunder är en viktig indikator på att kundbasen växer och bidrar till den ökade försäljningen av Saab Originaldelar. Detta samtidigt som Saabs vagnpark minskat under samma period. Globalt utmärker sig framförallt den nordamerikanska verksamheten i form av breddad kundbas och ökad produktivitet i försäljningsledet. Även dotterbolagen i Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Italien och Spanien har påbörjat arbetet med att bredda kundbasen. Den breddade kundbasen på våra marknader blir en naturlig plattform för att introducera ett breddat produktutbud vilket lägger grunden för nyförsäljningen Orios strategi > Bredda kundbasen och inkludera även e-handel och oberoende verkstäder. > Bredda produktutbudet med reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet vid sidan av fortsatt leverans av Saab Originaldelar. > Tillhandahålla teknik- och logistiktjänster.

9 Verksamhetsberättelse Vd har ordet 7 Försäljningen för 2013 slutade totalt på (960) miljoner kronor, en ökning med 9 procent. Årets rörelseresultat uppgår till 144 (139) miljoner kronor. Koncernens målsättning att årligen skapa tillväxt om genomsnittligen 6 procent infriades för Erfarenhet och förnyelse två sidor av samma mynt Att verka under nytt namn är en del i bolagets strategi. Med namnbytet till Orio i november 2013 startade vi också resan med att bygga ett helt nytt varumärke vilket är en förutsättning för koncernens strategi. Vi fyller det med vår mångåriga branscherfarenhet, samtidigt som vi tillför nya värden i takt med att vi breddar verksamheten. Ett nytt namn och varumärke som öppnar dörren till större marknader samtidigt som vi fortsätter att på alla sätt värna Saab. Strategiska hållbarhetsmål som anger höga ambitioner Vår ambition är att på alla sätt bedriva ett långsiktigt hållbart företagande. En ambition som ligger väl i linje med ägarens förväntningar på vårt agerande kring allt som gäller affärsetik, antikorruption och mänsk-

10 8 Vd har ordet Verksamhetsberättelse liga rättigheter, jämte ett ansvarsfullt nyttjande av resurser. Det ställer stora krav på oss att tillgodose effektivt brukande av våra resurser samtidigt som att verksamheten bedrivs med hänsyn till etik och miljö. För att mäta vår efterlevnad av dessa ambitioner har två strategiska hållbarhetsmål formulerats och antagits av styrelsen. Gemensamt är att de båda är centrala för vår uthållighet och framgång som bolag. Med hållbarhetsmålet om att 80 procent av bolagets totala omsättning 2020 ska komma från nya affärsinitiativ, görs kärnan i förnyelseprocessens breddning av kundbas och produktutbud tydlig. Utmaningen i förändringsarbetet ställer nya och delvis andra krav på kompetens och effektivitet. Målet om att minska de totala Vi har en lojal och därtill växande kundbas. Vi kommer att ha produkterna, logistiken och kunnandet. utsläppen av koldioxid från egenupphandlade transporter med 20 procent under samma period, visar på samma sätt det affärskritiskt viktiga med att utveckla transporterna mot hållbara alternativ. En utmaning här för oss blir att hitta balansen mellan en ökad tillväxt och koldioxidutsläpp som kontinuerligt ska minskas. Vi stödjer och tillämpar Global Compacts principer i vår verksamhet, men ser det också som ett ansvar som sträcker sig utanför vår egen organisation. Som vd känner jag mig trygg med att ett etiskt ställningstagande är en självklar del av Orios verksamhet och i medarbetarnas dagliga arbete. Hur vi förväntar oss att våra samarbetspartners och kunder agerar är något som reflekteras i exempelvis inköpsvillkor och kundavtal. Ett arbete med att se över villkoren för att anpassa dem utifrån OECD:s och våra egna riktlinjer pågår. Som ett nästa steg kommer vi att kartlägga de sociala och miljömässiga risker som kan förekomma hos underleverantörer och samarbetspartners, för att bedöma hur vi kan fortsätta arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar kedja. En iver som smittar Den förnyelse av verksamheten som vi nu börjar se de tidiga resultaten av, hade inte varit möjlig utan den kraft och initiativförmåga som Orios medarbetare bidragit med. Grunden är insikten om att förnyelse av verksamheten är avgörande. Jag ser snarare en positiv utmaning i att hantera den iver som finns. För att säkerställa en värdetillväxt i bolaget över tid är det dock viktigt att understryka att alla steg i förnyelsen måste göras med god intern kontroll, riskhantering och kvalitetssäkring. Vi har en lojal och därtill växande kundbas. Vi kommer att ha produkterna, logistiken och kunnandet. Nu fyller vi lådorna med innehåll och växlar upp! Nyköping, 20 mars 2014 Lennart Ståhl Verkställande direktör

11 Verksamhetsberättelse Kommentar av styrelseordförande 9 Nya affärsinitiativ bygger på en unik position Hållbarhetsmålet om att 80 procent av Orios totala omsättning ska genereras av nya affärsinitiativ år 2020 fångar på många sätt essensen i Koncernens långsiktiga strategi. Det visar med en tydlighet att Orio bestämt sig för hur vägen för en fortsatt framgångsrik verksamhet måste se ut - en breddning av kundbas och produktutbud. Vi ser också fortsättningsvis en betydande om än minskande marknad för Saab Originaldelar och Orio kommer att öka sin andel av denna marknad genom fler kanaler till kund. Givet förflyttningen på marknaden och breddningen av affären som Orio siktar på, är målet om 6 procent genomsnittlig årlig tillväxt högst relevant och möjligt att nå. Orios hållbarhetsmål om att de totala utsläppen av koldioxid från egenupphandlade transporter ska minska med 20 procent till år 2020, är utmanande. Men också ett mål som är utmärkande för ett uthålligt företagande genom att bidra till en långsiktigt hållbar kedja. När nu 2013 avslutats konstaterar vi att Koncernens aktivitet att leverera mot strategin accelererade under andra delen av året. Det är med glädje som vi noterar det starka driv som präglar medarbetarna för att genomföra den nödvändiga förnyelsen av verksamheten. Även om många utmaningar väntar är Orio rikt på tillgångar. En unik position som världens enda leverantör av Saab Originaldelar tillsammans med ett gott rykte, lång och gedigen erfarenhet av distribution och logistiktjänster gör att potentialen för att bredda affären måste ses som stor. Inför det planerade vd-skiftet den 1 juni 2014, vill jag rikta ett varmt tack å styrelsens vägnar till Lennart Ståhl för hans stabila ledarskap under de senaste åren då vi har upplevt stora förändringar i bolaget. Samtidigt ser vi fram emot att välkomna Jonas Tegström som ny vd och ser med tillförsikt på hans förmåga att fortsätta driva förändring och förnyelse av Orio. Håkan Erixon, styrelseordförande i Orio

12 > Omfattande marknadsstudier pekar på att verkstäder, stora som små, efterfrågar nya typer av aktörer som bättre kan tillfredsställa deras behov och önskemål om en bra samarbetspartner. Ett behov som ligger helt i linje med Orios strategi.

13

14 12 Omvärld och marknad Verksamhetsberättelse När vår omvärld blir större I takt med att förnyelsen av verksamheten går framåt uppstår nya drivkrafter, utmaningar och möjligheter. Det här är vår tolkning av hur de tillsammans skapar de förutsättningar som vi har att förhålla oss till i förnyelsen av vår affär och vårt erbjudande. Orios kärnverksamhet utgörs av den globala eftermarknaden för bilreservdelar. En bransch som med fördel kan beskrivas som konjunkturoberoende, genom att reparationer och service och därmed reservdelar efterfrågas oavsett om det säljs nya bilar eller om gamla bilen behålls ytterligare några år. Det som påverkar verksamheten i högre grad är hur bilkörandet utvecklas generellt, vilket till största del är en konsekvens av politiska beslut och hur vi nyttjar våra ändliga resurser. Konsolidering och uppköp möter mottrender Strukturen i reservdelsbranschen skiljer sig åt en del mellan Orios marknader och ger därmed olika förutsättningar för tillväxt. På samtliga finns en generell trend mot konsolidering och specialisering mot olika kundsegment; auktoriserade och fristående verkstäder, försäljning direkt till slutkund antingen genom fysiska butiker eller på nätet samt företagsförsäljning till institutionella aktörer som till exempel leasing och försäkringsbolag. Geografisk konsolidering präglas övergripande av större spelare som integrerar grossist- och verkstadsledet, men fortfarande består majoriteten av marknaden av fristående verkstäder och återförsäljargrupper. Brittiska, nordamerikanska och tyska marknaderna ligger långt fram i konsolideringstrenden, men många mindre marknader domineras inte lika tydligt av en mindre grupp av större aktörer. På den skandinaviska marknaden ser främst de mindre aktörerna en enkelhet i att bli en del av de stora kedjorna och där har uppköpen och konsolideringen därför kommit långt. Detta bidrar till en viss förskjutning i struktur och marknadsandelar. Samtidigt kan en allt starkare mottrend skönjas när allt fler verkstäder, främst de större med egna etablerade varumärken, tenderar att i allt högre grad uppskatta möjligheten att själva få bestämma över utbud och service utifrån kundernas behov. De omfattande marknadsstudier som genomförts i arbetet med att skapa Orios varumärke och dess positionering pekar på att verkstäder, både stora och små, efterfrågar nya typer av aktörer som bättre kan stötta dem och tillfredsställa deras behov och önskemål om en bra samarbetspartner. Med olika strategier mot samma mål Värdet på den globala marknaden för bilreservdelar uppskattar vi 2013 till cirka 675 miljarder Euro med en förväntad marginell årlig tillväxt på cirka 2 procent. Den svenska eftermarknaden omsätter i sin tur runt 20 miljarder kronor årligen. Historiskt sett har antalet bilar varit relativt konstant och verkstäderna, auktoriserade som oberoende, utgjort den dominerande försäljningskanalen för reservdelar på den svenska marknaden. Vår tolkning av den aktuella marknadssituationen när det gäller att reparera och serva bilar ger de oberoende verkstäderna ett övertag. På den svenska marknaden finns omkring oberoende verkstäder, och av dessa är runt 75 procent också oberoende av någon kedja. Åldrande bilpark och ett minskat bilåkande Även om den globala nybilsförsäljningen fortfarande är svag kan man se att bilparken totalt både växer i omfattning och successivt blir äldre, eftersom bilägarna väljer att behålla sina bilar längre. Med äldre bilar ökar inte helt oväntat behovet av reparationer och reservdelar. Den svenska marknaden karaktäriseras historiskt av en stark lojalitet till ett bilmärke, samtidigt vet vi att bilägarens lojalitet till den auktoriserade verkstaden generellt tenderar att minska i takt med att bilens ålder stiger. I viss mån kan detta förhållande även tänkas gälla lojaliteten till originaldelar när pris kontra bilens värde ställs på sin spets. Faktorer som ytterligare gynnar de oberoende verkstäderna och distributörerna av bilreservdelar av motsvarande originaldelskvalitet.

15 > Orio är något så ovanligt som ett helt nytt varumärke med lång erfarenhet. Ytterligare aspekter som är viktiga för att bedöma den underliggande marknadstillväxten är utvecklingen av bilkörandet generellt och körsträckans längd, där trenden för båda går mot en minskning. Som en konsekvens borde då även behovet av reparationer och reservdelar minska. Samtidigt behåller bilägaren sin bil längre och möjligheten finns att dessa olika aspekter balanserar varandra.

16 14 Omvärld och marknad Verksamhetsberättelse Förutsättningar för en breddad affär Nyckeln till förnyelse och framtida framgång ligger till stor del i vårt förflutna. Att vi sedan 1937 ha distribuerat rätt reservdel med rätt teknisk support till rätt mottagare i rätt tid, har helt enkelt gjort oss väldigt bra på det vi gör. Tiden är nu inne att visa vad vi kan på en bredare marknad. Orio är mer än bara ett nytt namn för oss. Det markerar också allvaret bakom förnyelsen av bolaget. I dagsläget finns det fortfarande en givande affär med totalt en miljon Saab-bilar. Cirka Saab-bilar rullar på de nordamerikanska vägarna, runt på de svenska respektive på de brittiska och vår roll är att öka vår andel av reservdelsförsäljningen till dessa och med högkvalitativa originaldelar öka deras livslängd. Den befintliga bilparken bedöms minska med runt 9 procent årligen. Vår väg mot förnyelse Förnyelse av verksamhet och affär är helt avgörande för vår långsiktiga överlevnad som företag. För oss handlar det dels om att bredda kundbasen och vid sidan av de auktoriserade verkstäderna även inkludera de oberoende i våra erbjudanden. Dels om att bredda produktutbudet med reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet till fler bilmärken och bilmodeller. Vi gör det enkelt för oss genom att börja gräva där vi står och ta vår utgångspunkt i det som gör oss unika att leverera Originaldelar till Saab-bilar. Ett arbete som mer konkret handlar om att med den svenska marknaden som utgångspunkt bygga vidare på den stabila grund som lång branscherfarenhet, gedigen kompetens och välutvecklade processer ger. Bra reservdelar blir dessutom ännu bättre tillsammans med logistik och rådgivning. Mångårig erfarenhet av att transportera viktiga komponenter från och till världens alla hörn gör att våra helhetslösningar för logistik även erbjuds som en separat tjänst. Orio från anonymt till synonymt med kvalitet Den 13 november 2013 bytte vi namn från Saab Automobile Parts till det nya namnet, Orio AB. Orio är helt ny reservdelsleverantör. Fast med närmare 80 års erfarenhet. Orio är med andra ord något så ovanligt som ett helt nytt varumärke med lång erfarenhet. Även fortsättningsvis är det synonymt med att vara en garant för Saab Originaldelar enligt devisen nytt namn men samma reservdelar. Orio handlar dock om att erbjuda mer; fler lösningar och tjänster som skapar breda erbjudanden som omfattar fler bilmärken och modeller. Av bra delar bygger vi sedan en helhet som inkluderar logistik, teknisk kompetens och enkelhet att göra affärer med oss.

17 Verksamhetsberättelse Strategi och övergripande mål 15 Strategi Volym Saab Originaldelar till befintligt nätverk Breddad kundbas och breddat produktutbud Teknik- och logistiktjänster Tid Förnyelsen går via en breddning av kundbas och produktutbud Som världens enda distributör av Saab Originaldelar har vår verksamhet bedrivits med Saabbilen och tillhörande auktoriserade kanaler i centrum. Framtiden ligger nu i en breddning mot att se service- och reparationsprocessen som det centrala för vårt erbjudande och vår affär. Detta oavsett bilmärke eller försäljningskanal. Orios vision är att vara det självklara valet när det gäller att tillhandahålla såväl reservdelar som innovativa lösningar och service. Det kräver av oss ett erbjudande som ger varje verkstad, auktoriserad som oberoende, möjlighet att göra sina inköp efter behov. Att vara ett attraktivt alternativ för verkstäder som värderar sin frihet och själva vill bestämma över hur deras verksamhet bedrivs. För Orio handlar det om att erbjuda lösningar och tjänster som skapar breda erbjudanden som omfattar fler bilmärken och modeller. Av bra delar bygger vi sedan en helhet som inkluderar logistik, teknisk kompetens och enkelhet att göra affärer med oss. Orios strategi En förnyelse av verksamheten måste genomsyra allt vi gör. Lättast liknas det vid en kedja av initiativ, som alla hänger ihop och för varje steg som tas uppstår nya möjligheter. Bredda kundbasen och inkludera även e-handel och oberoende verkstäder Trygghet, nära och lyhörda kundrelationer, hög kvalitet i allt vi gör och, inte minst, ett erbjudande som kan hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet med god lönsamhet.

18 16 Strategi och övergripande mål Verksamhetsberättelse Orios mål Finansiellt mål Status 2013 Fram till år 2020 ska Koncernen ha en genomsnittlig årlig tillväxt om 6 procent. Hållbarhetsmål Status kommer 80 procent av Koncernens totala omsättning från nya 1 affärsinitiativ. Bolagets totala utsläpp av koldioxid från egenupphandlade transporter, ska minska med 20 procent till år 2020, jämfört med år Koncernens tillväxt uppgick till 9 procent kom cirka 5 procent av Koncernens totala omsättning från nya affärsinitiativ var bolagets totala utsläpp av koldioxid från egenupphandlade transporter ton CO 2 Orios strategi Bredda kundbasen och inkludera även e-handel och oberoende verkstäder. Bredda produktutbudet med reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet vid sidan av fortsatt leverans av Saab orginaldelar Tillhandahålla teknik- och logistiktjänster. Aktiviteter 2014 Fortsatt expansion av befintligt nätverk av auktoriserade Saab-verkstäder och expandera med e-handel och nya oberoende verkstäder. Introducera ett utökat produktsortiment till befintliga och nya kunder. Öka tillgängligheten av våra produkter genom nya säljverktyg. Förnyelse av sälj- och inköpsprocesser och verktyg som stödjer tillväxt hos våra kunder och därmed oss. Tillhandahålla logistik och tekniktjänster. 1 Nya affärsinitiativ avser all försäljning som inte är Saab Originaldelar till auktoriserade verkstäder. Ny eller gammal bil, auktoriserad eller oberoende verkstad inget av detta ska spela någon roll. Orios reservdelar ska finnas där behov och efterfrågan finns. Det här är grundläggande för vårt erbjudande till kunder, nuvarande som blivande. Vi gör det genom att utveckla vår befintliga marknad för Saab Originaldelar till att omfatta även e-handel och oberoende verkstäder. Vårt befintliga nätverk blir vår dörröppnare att växa vår nuvarande marknadsandel på runt 25 procent. I takt med att Saab-bilens ålder stiger blir reparationspris kontra bilens aktuella värde en allt mer kritisk faktor. För att det ska finnas en framtida affär för oss måste vi följa med bilägaren. Vi väljer att se detta som en ny affärsmöjlighet genom att anpassa vårt Saaberbjudande till det behov och den efterfrågan som de oberoende verkstäderna har. Bredda produktutbudet med reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet vid sidan av fortsatt leverans av Saab Originaldelar Med en växande kundbas av auktoriserade respektive oberoende verkstäder blir ett naturligt nästa steg att introducera ett bredare produktsortiment som även innehåller reservdelar av motsvarande originaldelskvalitet för andra bilmärken. Vi gör det genom att erbjuda en bred produktportfölj, en gedigen produktkännedom och teknisk support samt hög tillgänglighet. Tillhandahålla teknik- och logistiktjänster Orio har en bred erfarenhet som eftermarknadsaktör sedan decennier tillbaka. Teknik och logistik är viktiga hörnstenar i ett attraktivt kunderbjudande. Vår teknikfunktion har utvecklade system och processer kopplat till ett gediget ingenjörskunnande från bilindustrins eftermarknadsområde. Vi har en komplett logistikverksamhet som omfattar verktyg, system och processer för import och export av produkter från och till alla världsdelar med den högeffektiva anläggningen i Nyköping som nav. Vi gör det genom att tillhandahålla teknik- och logistiktjänster som genererar värde för kunden genom hög grad av anpassning och specialisering utifrån den enskilde kundens behov. Vi ser därför bra möjligheter att erbjuda dessa tjänster till bredare kundbas inom olika branscher.

19 Bolagsstyrningsrapporten lämnas enligt lag och Svensk kod för bolagsstyrning för räkenskapsåret Verksamhetsberättelse 17 Bolagsstyrningsrapport 33 Hållbarhetsredovisning 57 Årsredovisning

20 18 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport På följande sidor lämnas information om bolagsstyrning, enligt lag och Svensk kod för bolagsstyrning, för räkenskapsåret Denna Bolagsstyrningsrapport har granskats av Bolagets revisorer i enlighet med 9 kap 31 Aktiebolagslagen. Allmänt om Orios bolagsstyrning Orios bolagsstyrning grundar sig på tillämplig svensk och utländsk rätt, statens ägarpolicy avseende bolagsstyrning av statligt ägda bolag ( Ägarpolicyn ), de anvisningar som ägaren beslutar om samt bolagsordning beslutad av bolagsstämman. Ägarpolicyn omfattar riktlinjer för extern rapportering och riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ägarpolicyn innebär att Orio ska tillämpa svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ). De avsteg från Koden som Orio gjort framgår nedan och följer av att Orio är ett av staten helägt bolag. Avvikelser från Koden Orio tillämpar Koden med följande undantag: Avvikelse från kapitel 2 avseende kravet på valberedning. Ingen valberedning finns då nominering av styrelseledamöter sker enligt en nomineringsprocess i enlighet med Ägarpolicyn. Avvikelse från kapitel 4.5 avseende kravet på styrelseledamots oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Syftet med regeln är i huvudsak att skydda minoritetsaktieägare. Skydd för minoritetsägare är dock inte aktuellt i styrningen av Orio. Orio har endast en ägare och redovisning av styrelseledamöternas oberoende är därför inte relevant. Ägare Orio AB ägs av svenska staten. Ägarrollen utövas av Finansdepartementet, vars uppdrag från riksdagen är att genom aktivt ägande förvalta Bolaget så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den bästa möjliga. Aktiekapitalet i Orio AB uppgår till kronor fördelat på 200 aktier, var och en med ett kvotvärde om kronor. Bolagsstämma Bolagsstämma är enligt svensk Aktiebolagslag bolagets högsta beslutande organ genom vilken ägaren utövar sitt inflytande över bolaget. I statligt ägda bolag har förutom ägaren, även riksdagens ledamöter i enlighet med Ägarpolicyn och riksdagsbeslut rätt att delta vid stämman. Likaså har allmänheten rätt att efter anmälan närvara vid stämman. Vid årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, beslutar Orio ABs ägare i centrala frågor såsom fastställelse av resultat- och balansräkningar, disposition beträffande Bolagets vinst, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören, val av styrelsens ledamöter, val av styrelsens ordförande, val av revisorer, samt ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer samt eventuella ändringar i bolagsordningen. Årsstämman i Bolaget äger normalt rum under mars april. Kallelse publiceras på Bolagets webbplats, i Postoch Inrikes tidningar samt i en rikstäckande dagstidning fyra till sex veckor innan stämman äger rum. I kallelsen framgår vilka punkter som kommer att behandlas vid stämman, fullständiga förslag till beslut, liksom information om hur och när anmälan till stämman ska lämnas. Årsstämma 2013 Bolaget höll första årsstämman under statligt ägande den 22 mars Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om fastställande av resultat och balansräkning samt koncernenresultaträkning och koncernenbalansräkning, om en utdelning till ägaren om totalt kronor, och om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Vidare antogs en ny bolagsordning innefattande till exempel att antalet styrelseledamöter ska vara lägst sex och högst åtta utan suppleanter, att styrelseordförande ska tillsättas av årsstämman, samt formerna för kallelse och närvarorätt vid stämman. I enlighet med Ägarpolicyn antogs även riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Vid årsstämman omvaldes Håkan Erixon som styrelseledamot och nyvaldes till styrelsens ordförande. Omval skedde också av Johan Formgren som styrelseledamot.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

financials.tradedoubler.com

financials.tradedoubler.com financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2013 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Fouriertransform Aktiebolag

Fouriertransform Aktiebolag Fouriertransform Aktiebolag ORG NR 556771-5700 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 31.12 2012 1 (59) Styrelsen och verkställande direktören i Fouriertransform AB avger följande årsredovisning inklusive

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Årsredovisning 2008. Innehåll

Årsredovisning 2008. Innehåll Årsredovisning 2008 Ekonomisk information TradeDoubler (556575-7423) är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Bolaget lyder under svenska lagar och har som noterat bolag skyldighet att följa Nasdaq OMX

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten Årsredovisning 2013 årsstämma Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 2015 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport DGC One AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556624-1732. Bolagets aktie är sedan 16 juni 2008 noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB. Enligt årsredovisningslagen ska förvaltningsberättelsen

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Året i korthet. VD har ordet. Redovisningsprinciper och noter. Försäkran ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

En unik och decentraliserad organisation

En unik och decentraliserad organisation 40 Styrning och ledning Inledning En unik och decentraliserad organisation Läs mer på www.securitas.com/governance. Securitas har publicerat sina principer för bolagsstyrning i tidigare årsredovisningar.

Läs mer

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet.

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Bolagen i Deltacokoncernen levererar både B2B och B2C

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 VD har ordet... 2 Stockwiks telekomverksamhet... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Bolagsstyrningsrapport... 10 Årsstämma 2014... 17 Koncernens

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan.

ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Årsredovisning 2012 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer