Moderaterna om. Frågor och svar inför valet 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Moderaterna om. Frågor och svar inför valet 2010"

Transkript

1 Moderaterna om Vaxholm Arena Frågor och svar inför valet 2010

2 Vi har under en lång tid haft ett stort behov av att ersätta och utveckla våra lokaler för skolidrott och dessutom en ökad efterfrågan av lokaler avsedda för föreningsaktiviteter. Samtidigt ser vi hur det finns ett ökat behov av utrymmen i anslutning till idrotten som gör att ungdomarna kan hitta fler former för aktivitet och möten som leder till en meningsfull fritid. Vår lösning på detta är Vaxholm Arena som vi vill färdigställa under mandatperiodens början. Vaxholm Arena ska bli en rolig, trevlig och spännande arena öppen för alla: före och efter match/träning där barn och vuxna möts och sociala nätverk vidgas där barn och ungdomar utan föreningstillhörighet rekryteras där killar och tjejer kan träffas där naturliga faddersystem uppstår där förutsättningarna för idrottslig och kulturell mångfald tillskapas På vilket sätt kan Vaxholm Arena bli en mötesplats för flera? I projekteringen har vi utgått från skolans behov. Där nyttjandet sammanfaller t ex i den skolutrustade idrottshallen och föreslagna omklädningsrum har det varit givet att anpassa efter föreningarnas önskemål. Den gemensamma cafeteriamiljön är placerad centralt i byggnaden för att underlätta möte och umgänge mellan barn, ungdomar och vuxna. Vi har lagt stor vikt på att ge lokalerna nya möjligheter för de individuella idrotterna; t ex gymnastik i alla åldrar och styrketräning/förebyggande hälsoarbete för våra äldre. Vi ger utrymme för en etablering av Vaxholms första fullskaliga gym i syfte att våra invånare ska kunna välja träning på hemmaplan. Den gemensamma cafeteriamiljön vinner dessutom på en ökad genomströmning och naturlig närvaro av vuxna. Anläggningens läktare, salar samt dess köksmiljö gör att kommande kulturevenemang med fördel kan genomföras på Vaxholm Arena. Varför är Vaxholm Arenas sociala perspektiv så viktigt? Det är enklare att byta till eller behålla en sund livsstil i den miljö man trivs i. Forskningen på området lär oss entydigt att detta är den enskilt främsta framgångsfaktorn vid ett folkhälsoarbete. Utvecklingen av Vaxholm Arena har därför skett med det sociala perspektivet som grund. Vaxholm Arena ska ha en attraktionskraft som rekryterar. Hög prioritet har givits till anläggningens gemensamma umgängesytor; cafeteria, läxläsningsrum, terrasser och läktare. Sammantaget ger detta stora möjligheter till ett förebyggande arbete och sunda livsval. Vi vill ge våra barn och ungdomar den möjlighet som Vaxholm Arena ger inte minst med tanke på den alkoholproblematik och brist på mötesplatser för unga som sedan länge konstaterats i Vaxholm. 2 3

3 Varför behöver skolan nya undervisningslokaler i Idrott och Hälsa? Under perioden har Vaxholm haft en befolkningsökning med ca 60% (4222 personer). Våra prognoser visar att Vaxholms befolkningsmängd kommer att öka med minst 5000 ytterligare personer under kommande 20 år. Undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa i skolår 6-9 har under den senaste tjugoårsperioden skett i temporära lokaler som initialt skapats enbart för racketspel. Lokalerna har från början varit för små och ingen kapacitetsutbyggnad har skett under alla dessa år. Hygienutrymmen, undervisningslokaler och redskap saknas, och lokalerna kan inte hantera befintliga elevmängder. Läget är akut och elevflödet består i dag av drygt 1600 elever/vecka. Problematiken har påtalats av skolledningen vid ett antal tillfällen. Rådande situation har inneburit att undervisningen sker med inskränkning i pedagogik och kursplaner. Säkerheten är dessutom eftersatt. Eleverna får inte den undervisning och den arbetsmiljö de har rätt till. Hygienutrymmen och lärarrum saknas för undervisande lärare. Vaxholm Arena kommer att innehålla skolidrottslokaler för Norrbergsskolan, Pålsundsskolan och Söderfjärdsskolan. Vi vill ge ämnet Idrott och Hälsa radikalt förbättrade resurser både sett ur ett folkhälsoperspektiv och med hänsyn tagen till de aktiva val som sker i skolan. En stor andel elever prioriterar idrott i sitt profilval och ger därmed uttryck för sitt intresse. Teorisalen som är omställbar till en utökad cafeteriadel kvällstid har utformats för att möta skolans behov av undervisningslokaler. Läxläsningsrummen är tänkta att i första hand underlätta skolarbetet för de elever som i dag väljer att inte åka hem (oftast ö-boende) mellan skola och träning. Den nya idrottshallen blir Vaxholms första skolutrustade undervisningslokal för skolår 6-9. Den kommer att delas med Pålsundsskolan då den skolans idrottshall ställs om till välbehövliga teorisalar. Det är också viktigt att Vaxholm stärker sin konkurrenskraft gentemot skolor lokaliserade utanför kommunen. Dels för att möta ett uttalat intresse och dels för att kostnaden för elever utanför kommunen oftast blir väsentligt högre jämfört med en skolgång i Vaxholm. Socialdemokraterna föreslår att en idrottsanläggning för skolundervisning byggs vid Norrbergsskolan i stället. Varför sker inte det? En lokalisering vid Norrbergsskolan (skolår 6-9) skulle innebära att undervisningen i Idrott och Hälsa skulle ske på helt skilda och orättvisa villkor för kommunens elever i skolår 6-9. Följande lokaler skulle ej kunna utnyttjas av eleverna på Norrbergsskolan under ordinarie skoltid: - konstgräsbana - motionsspår - ishall - friidrottsbanor - sjösport, kanot och rodd - orientering i närbelägen skog - bad/simning - idrottsplats 23x43 utomhus Söderfjärdsskolan och Pålsundsskolan skulle fortsatt stå utan de adekvata undervisningslokaler som projekterats in i Vaxholm Arena. Den höga nyttjandegrad för skola/fritid/kultur som blir en konsekvens av Vaxholm Arena skulle även gå förlorad. En anläggning vid Norrbergsskolan medför även väsentligt högre driftkostnader jämfört med en samlad anläggning. 4 5

4 Vilka har varit med och utvecklat anläggningen? Hur långt har projektet kommit? Projektet har pågått under drygt tre år. Den relativt långa projekteringstiden kan främst förklaras med att vi inte haft de ekonomiska förutsättningarna att förverkliga ett färdigställande vägt mot de behov som vi tycker anläggningen måste uppfylla. Både skolan och föreningslivet har deltagit i projektorganisationen. I organisationen har även behövlig teknisk kompetens varit representerad samt miljö/hälsa och brandskydd. I den styrgrupp som arbetat med anläggningens ekonomiska förutsättningar och innehåll har representanter från samtliga ledande partier ingått. Det lokala näringslivet och dito extern kompetens har även ingått i styrgruppen. Projekteringen av Vaxholm Arena är klar och ett förfrågningsunderlag ligger nu färdigt att gå ut till byggmarknaden. På vilket sätt beaktas den befintliga idrottsrörelsens behov i projekteringen av Vaxholm Arena? Föreningslivet får tillgång till elva nya omklädningsrum, gemensamma konferensytor, domarrum, toaletter, cafeteria/kök samt ytterligare en idrottshall. Innebandyföreningen får en matchutrustad hall (läktare mm) i samband med att IF-hallen renoveras. Ishockeyföreningen får tre nya omklädningsrum samt en renovering av fyra befintliga. Gymnastikföreningen får tillgång till betydligt med ändamålsenliga lokaler när deras verksamhet flyttas från Pålsundsskolan. Vaxholm Arena (nya anläggningsytor) Befintlig Hall (IF-hallen): Invändiga förråd. Utfällbar läktare, lokaler för cirkelträning, boxercise och spinning. Klättervägg och matthissar. Servicehus: 10 omklädningsrum, sammanträdesrum, lärarrum, undervisningslokaler/läxläsningsrum, kansli, toaletter mm. Cafeteria, kök och foajé. Åskådarterass och läktare. Gymanläggning. Sporthall (23x42): Ridåvägg. Skolutrustad; lodlinor, bomsystem, ringar mm. Fällbar scen. Utvändiga förråd. Befintlig isanläggning: Renovering av utvändiga omkl.rum. Tre nya invändigt. Spontanidrottsplats (utomhus 23x42): Inkl. förråd för förvaring av idrottsutrustning 6 7

5 Folkpartiet uttrycker att bl a innebandyföreningens och fotbollsföreningens behov ej tillgodoses. Vad är det projektet inte uppfyller för deras del? Samtliga föreningar har godkänt och ställt sig bakom de slutgiltiga ritningarna, och ställer sig frågande till detta påstående. Idrottsrörelsen på Vaxö IP är beroende av intäkter från cafeteriaförsäljning i egen regi. Hur löser vi det samtidigt som vi projekterar en gemensam cafeteria med eventuellt en kommersiell aktör? Vi vill inte på något sätt reducera nuvarande intäkter för idrottsrörelsen. Vårt förslag är att gå på den linje som föreslås i projektet; att kommunen ska kompensera ett eventuellt intäktsbortfall genom ett verksamhetsbidrag på motsvarande nivå. Huvuddelen av verksamhetsbidraget kan villkoras i avtal med den aktör som får i uppdrag att driva den gemensamma cafeterian. För oss är det viktigt att ge förutsättningarna för en så bra gemensam social miljö som möjligt. Gemensamma umgängesytor saknas i dag och efterlyses. De mervärde i form av samhällsnytta de kan åstadkomma har ett värde. Det värdet tycker vi ska delas av många m a o är vi inte främmande för en ytterligare kompensation via skattemedel. Varför vill vi ge anläggningen namnet Vaxholm Arena? Visst kan begreppet arena missuppfattas och leda tankarna till något som känns för stort för Vaxholm. Men det handlar inte om något skrytbygge: vi vill bygga en flexibel skolidrottshall med tillhörande gemensamma ytor som till största delarna är ämnade för uthyrning, med intäkter som är större än kostnaderna för finansieringen av samma delar. Vi vill döpa anläggningen till Vaxholm Arena för att markera att den inte bara är en investering i skol- och föreningslokaler för idrott, utan att lokalernas flexibilitet ska göra att Vaxholm Arena kan bli en mötesplats fylld med mångfald inte minst inom kulturområdet. Varför ska vi sälja kommunal mark för att bygga Vaxholm Arena? När vi föreslår att en gemensam tillgång ska säljas måste det ske i utbyte mot en mer värdefull tillgång för allmänheten eller resultera i en amortering på vår gemensamma skuld. De markområden (Pålsundsstrand och norrsluttningen väster om Kolerakyrkogården) vi planerar att sälja och uppförandet av Vaxholm Arena anser vi uppfyller det förstnämnda kravet. Konsekvensen av den prioriteringen är att ca 70 miljoner frigörs för en nödvändig samhällsinvestering. En investering som vi annars inte skulle klara av med våra krav på en bibehållen och sund ekonomi. Totalt kan Vaxholm Arena kosta 88 miljoner. Hur fördelas dessa kostnader och hur klarar Vaxholm denna samhällsinvestering? Den budget som är framräknad för Vaxholm Arena baseras på schablonmässiga antaganden och underlag. Vi har höga ambitioner att i vår upphandling och slutgiltiga lösning få ned den kostnaden. Finansiering sker som tidigare nämnts i huvudsak via försäljning av gemensamma marktillgångar. Resterande medel avsätts genom de positiva ekonomiska utfall som kommunen kommer att leverera under den period som Vaxholm Arena uppförs ( ). Finansieringen av Vaxholm Arena sker helt med egen ekonomisk kraft och äventyrar inte på något sätt Vaxholms ekonomi. Arenans olika verksamheter budgeteras enligt följande: Lokaler avsedda för kärnverksamhet. Undervisningslokaler för Norrbergsskolan, Söderfjärdsskolan och Pålsundsskolan, 42.5 miljoner. Lokaler för föreningsverksamhet/fritid och kultur, 31.9 miljoner. Uthyrningslokaler med god ekonomi. Gymanläggning, cafeteria mm, 13.6 milj. 8 9

6 Är det korrekt som Socialdemokraterna framför; att satsningen på barn med speciella behov upphör om vi bygger Vaxholm Arena? Det är sant att Socialdemokraterna yttrat detta i samband med att partiet tillsammans med övriga vänsterpartier och Folkpartiet stoppade projekt Vaxholm Arena i juni. Vi ser dock inte så ensidigt och onyanserat på vårt samhällsuppdrag som Socialdemokraterna beskriver. Vi är stolta över det arbete och den utveckling som sker för barn med speciella behov i Vaxholms skolor. Det arbetet ska fortsätta med minst lika hög ambition och långsiktighet. Vi kommer fortsätta att prioritera detta viktiga uppdrag i våra skolor. Inte minst i höstens budgetprocess. Investerings- och driftkostnaderna för Vaxholm Arena tränger inte ut de resurser som krävs. Hur ser tidplanen ut? Vilka politiska beslut återstår? Utredningen kring möjliga besparingar skall delges kommunstyrelsen, och efter detta färdigställs förfrågningsunderlaget för projektet. Då flera övriga partier såsom (S) och (FP) uttrycker motstånd mot att bygga Vaxholm Arena kan inte förfrågningsunderlag gå ut till potentiella leverantörer förrän efter en moderatledd valseger. Detta innebär en tidsplan med tilldelning och avtalsskrivande under 2010, och en byggstart under Hela anläggningen beräknas då stå klar Varför renoverar och driver vi inte vattenhallen på Rindö i kommunal regi, samtidigt som vi försöker bygga en billigare anläggning på Vaxö IP? Vi anser att den huvudsakliga omfattningen av Vaxholm Arena inte kan skäras ned utan att lokalerna då kommer vara underdimensionerade redan från början. Nettoökningen av yta för skolidrott är inte väl tilltagen med tanke på den kraftiga befolkningsökning som Vaxholm har haft och fortsätter ha, och skicket på de befintliga omklädningsrum och lokaler som ska renoveras inom ramarna för projektet har visat sig ännu sämre än man trott från början. Vi har dock tagit initiativ till att utreda vilka möjligheter det finns att kunna sänka kostnaderna utan att påverka nyttan i större omfattning. En kommunalt driven vattenhall ligger inte inom den kommunala kärnverksamheten, och har därför alltid prioriterats lägre av Moderaterna än skola, barnomsorg och äldreomsorg. Vi har alltid ställt oss positiva till och arbetat för att vattenhallen ska finna förutsättningar att kunna drivas i annan regi. För att ytterligare kunna känna oss trygga kring vattenhallens renoverings- och driftskostnader så genomförs nu en mer omfattande utredning kring detta. En sådan verksamhet måste alltid ses som en separat företeelse vid en jämförelse, och kan inte vägas gentemot Vaxholm Arena. En vattenhall i kommunal regi minskar inte behovet av lokaler för skolidrott. Om du har frågor som rör vår politik generellt får du gärna ringa vår föreningsordförande Lars Lindgren på Har du frågor om Vaxholm Arena är du välkommen att kontakta Dan Pierre på alt. Samtliga illustrationer/skissbilder Greitz Arkitektkontor AB foto: Bengt Nyman 10 11

7 Vänsterpartierna (S, MP och V) och Folkpartiet säger nej till Vaxholm Arena. Vi vill satsa på skolans och föreningarnas hälsoarbete! Får vi fortsatt förtroende att utveckla Vaxholm vill vi omgående uppföra Vaxholm Arena. Vaxholm

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer