Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen ÅM-A 2013/1930 Uppdat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28"

Transkript

1

2 Sida 2 (20) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord... 3 Vårt uppdrag... 4 Vision... 4 Mål... 4 Aktiviteter och uppföljningsmått... 5 Organisation Budget Riskanalys Uppföljning och uppdatering av verksamhetsplanen Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Stockholm Östermalmsgatan 87 C Telefax Webbadress

3 Sida 3 (20) Riksåklagarens förord Verksamheten inom Åklagarmyndigheten är inriktad på utredning och lagföring av brott. Handläggningen styrs i stor utsträckning av bestämmelser i lag. Beslut i enskilda ärenden fattas självständigt av de omkring 900 åklagare som är anställda i myndigheten. Ett fortlöpande arbete med metodutveckling, rättslig vägledning samt rättslig tillsyn syftar till att garantera en hög kvalitet i verksamheten. Ett utvecklat system för intern styrning och uppföljning ska säkerställa att arbetet inom myndigheten bedrivs på ett effektivt sätt och att vi hushållar väl med det allmännas resurser. Som en del av rättsväsendet samverkar Åklagarmyndigheten med Polisen, domstolarna och andra myndigheter, både i den dagliga operativa verksamheten och när det gäller att långsiktigt nå gemensamma mål. Åklagarmyndighetens verksamhetsplan beskriver viktiga åtgärder och prioriteringar för det kommande året. Planen är vägledande för årets arbete och tjänar som ett underlag för att följa upp att verksamheten. År 2014 kommer att präglas av införandet av en förändrad organisation för Åklagarmyndigheten. Förändringarna är planerade att genomföras den 1 oktober Verksamhetsplanen gäller för hela året men kommer att justeras som en konsekvens av organisationsförändringen. Detta gäller både ansvaret för vissa aktiviteter och de budgetramar som anges. En nära samverkan kommer också att ske med genomförandekommittén för nya Polismyndigheten för att tillsammans med denna utveckla effektiva lösningar för utredningsverksamheten. Prioriterade områden för 2014 är unga lagöverträdare, brott mot barn, sexualbrott, våld i nära relationer, grov organiserad brottslighet och utbyte av brott. Satsningen på utveckling av ett effektivt IT-stöd fortsätter, bland annat inom ramen för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). En möjlighet ska skapas för åklagare att i större utsträckning ska kunna delta i förhör med barn via säker videolänk. Även åtgärder för en säkrare drift av IT-systemen kommer att prioriteras. Rättslig utveckling och tillsyn är en förutsättning för utvecklingen av verksamhetens kvalitet. Under 2014 ska Åklagarmyndighetens tillsynsverksamhet fortsätta att utvecklas. Vidare kommer ett arbete inledas med att identifiera eventuella systematiska brister i åklagarverksamheten som kan leda till risk för att domar måste undanröjas. Dessutom ska åtgärder vidtas för att komma till rätta med de fall av långsam hantering av enskilda ärenden som förekommer trots de minskade genomsnittliga handläggningstiderna. Under hösten 2014 genomförs en åklagarstämma för personal inom Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är en förutsättning för utvecklingen av en effektiv och rättssäker åklagarverksamhet. Jag välkomnar alla anställda till åklagarstämman och ser fram emot att tillsammans med personalen få möjlighet att ta del av de kunskaper och erfarenheter som kommer att förmedlas där. Anders Perklev

4 Sida 4 (20) Vårt uppdrag Åklagarna för det allmännas talan i brottmål. De leder förundersökningar, fattar beslut i åtalsfrågan och för talan i domstol. Åklagarmyndigheten ska verka för att åklagarnas verksamhet är lagenlig, förutsebar och enhetlig samt bedrivs effektivt med hög kvalitet. Därigenom ska Åklagarmyndigheten bidra till den enskildes rättssäkerhet, rättstrygghet och till att medborgarna har förtroende för rättsväsendet. Vision I Åklagarmyndigheten bidrar alla medarbetare till en effektiv och rättssäker brottsbekämpning. Allt arbete präglas av objektivitet och respekt för individen samt frihet från prestige och fördomar. Åklagarmyndigheten värnar åklagarens självständiga roll att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågan och föra process i domstol. Prioriteringar görs utifrån ett helhetsperspektiv med rättsväsendets samlade resultat i fokus. Åklagare samarbetar internationellt så att brottsligheten kan bekämpas i alla led. Åklagarmyndigheten är en modern organisation med hög kompetens som säkerställer en jämn och hög kvalitet samt främjar enhetlighet i rättstillämpningen. Myndigheten hanterar enklare ärenden på ett rationellt sätt och har kompetens och resurser för de mer komplicerade ärendena. Åklagarmyndigheten är en öppen myndighet som sprider kunskap om sitt arbete och vars verksamhet låter sig granskas. Myndighetens expertkunskap har tyngd i samhällsdebatten. Varje medarbetare är trygg i sin roll, har möjlighet att utvecklas och får det stöd som behövs för att prestera bästa möjliga resultat utifrån givna förutsättningar. Åklagarmyndigheten attraherar och behåller kompetenta medarbetare. Mål 1. Vår kvalitet i handläggningen av brottmål är hög och jämn över riket och vår verksamhet är kostnadseffektiv 2. Vi bidrar till rättsutvecklingen och en enhetlig rättstillämpning 3. Vi är en attraktiv arbetsgivare 4. Vi har högt förtroende i omvärlden 5. Vår kvalitet i styrningen av och stödet till verksamheten är hög

5 Sida 5 (20) Aktiviteter och uppföljningsmått Mål 1: Vår kvalitet i handläggningen av brottmål är hög och jämn över riket och vår verksamhet är kostnadseffektiv Aktiviteter Under 2014 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A1.1 Fortsätta arbetet med de prioriterade områdena unga lagöverträdare, brott mot barn där lagstadgad frist gäller, sexualbrott, våld i nära relationer, grov organiserad brottslighet och utbyte av brott. Ansvarig: Kammarchefer Tidplan: sker löpande A1.2 Bedriva försöksverksamhet för effektivare nationell handläggning av trafikbrott med endast böter i straffskalan vid åklagarkamrarna i Karlskrona och Östersund. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: utvärdering februari 2014 (Slutfört). Försöksverksamheten fortgår tills beslut om fortsatt verksamhet. A1.3 Bedriva försöksverksamhet för effektivare handläggning av mängdbrott i Stockholm. En särskild mängdbrottsenhet vid Västerorts åklagarkammare hanterar en stor del av alla de mängdbrottsärenden som tidigare handlagts vid alla de fem allmänna åklagarkamrarna i Stockholm. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: utvärdering februari 2014 (Slutfört). Fortsatt försöksverksamhet under 2015, slutlig utvärdering 1 december A1.4 Ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt samt finansiering av terrorism i samverkan med andra berörda myndigheter. Regeringsuppdrag. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: redovisning till regeringen senast 28 mars 2014 A1.5 Samverka kring internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården. Regeringen ställer krav på att Åklagarmyndigheten ska kunna bidra till internationell civil krishantering under ledning av internationella organ såsom FN, EU och OSSE. Omfattning av uppdragen, analys av resultat m.m. ska redovisas i årsredovisningen. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: redovisning 22 februari 2014 (Slutfört) och A1.6 Fortsatt Lean-projekt för Åklagarmyndighetens operativa arbetsprocesser. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: rapport mars 2014 (Slutfört)

6 Sida 6 (20) A1.7 Utveckla förmågan att bekämpa bedrägerier och ärekränkningsbrott i ITmiljön. Detta arbete ska redovisas i årsredovisningen. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: redovisning 22 februari 2015 A1.8 Etablera en ordning för att inom Åklagarmyndigheten samordna bekämpningen av brottslighet begången i olika delar av landet. Samråd ska ske med EBM. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: juni 2014 A1.9 Ta fram och genomföra strategi för kontroll och uppföljning för att motverka långsam handläggning av enskilda ärenden. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: 2014, Strategi klar februari Genomförande under året A1.10 Fortsatt utveckling av Cåbra och etapp 2 i RIF-samarbetet. Åklagarmyndigheten ingår i samarbetet kring RIF, rättsväsendets informationsförsörjning, som samordnas av Justitiedepartementet. Tanken är att all information i brottmålsprocessen ska kunna lagras och överföras elektroniskt mellan myndigheterna. Enligt den beslutade programplanen ska den andra etappen vara klar Åklagarväsendets ärendehanteringssystem Cåbra är en central del i detta arbete. Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: detaljeringsfasen i etapp 2, 30 november 2015 A1.11 Etablera kommunikationsteknik (videokonferens) för barnahus. Pilotdrift har tagits fram och de framtagna lösningarna ska införas på flera kammare för att åklagare ska kunna delta vid barnförhör på distans från åklagarkammaren. Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: 2014 A1.12 Redovisa resultatet av verksamheten utredning och lagföring tillsammans med Rikspolisstyrelsen. Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet. Ansvarig: Planeringsavdelningen Tidplan: redovisning till regeringen senast 31 mars 2014 (Slutfört) och 2015

7 Sida 7 (20) Uppföljning För att säkra att vi når målet följer vi upp nedanstående. Uppföljning av nedanstående riktvärden ska ske på myndighets- och kammarnivå. Betydande förändringar i resultatutvecklingen ska analyseras och förklaras liksom betydande skillnader mellan kamrarnas resultat. Referensvärden från november 2013 inom parentes. U1.1 Genomförande av beslutade aktiviteter Ungdomsbrott och brott mot barn där lagstadgad frist gäller U1.2 Åklagares medverkan vid målsägandeförhör med barn under 15 år i ärenden avseende våld i nära relationer och sexualbrott U1.3 Att lagstadgade frister avseende ungdomsbrott och brott mot barn registreras, bevakas och hålls U1.4 Genomsnittliga genomströmningstider från det att anmälan inkommit till en åklagarkammare till beslut i åklagarledda förundersökningar. Riktvärden: - Kortare än 80 (69) dagar i förundersökningar med unga lagöverträdare - Kortare än 90 (83) dagar i förundersökningar i ärenden som avser brott mot barn U1.5 Genomsnittliga genomströmningstider från det att ett beslutsunderlag inkommit till en åklagarkammare till beslut. Riktvärden: - Kortare än 20 (14) dagar i förundersökningar med unga lagöverträdare - Kortare än 20 (18) dagar i ärenden som avser brott mot barn Våld i nära relationer och sexualbrott U1.6 Att det första målsägandeförhöret i ärenden om våld i nära relationer och sexualbrott hålls skyndsamt. Riktvärde: Inom 14 dagar från anmälan. U1.7 Antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts för sexualbrott U1.8 Antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts för våld i nära relationer U1.9 Omfattningen av frikännande domar i mål om sexualbrott Grov organiserad brottslighet, internationella ärenden, korruptionsbrott och miljöbrott. U1.10 Antalet misstänkta och antalet lagförda personer avseende människohandel, immaterialrättsbrott och korruptionsbrott U1.11 För brottsutredningar och ärenden på Säkerhetspolisens område ska redovisning ske i särskild ordning U1.12 Antalet ärenden där biträde begärs av Eurojust U1.13 Antal beslutade företagsbot avseende allvarligare miljö- och arbetsmiljöbrottslighet

8 Sida 8 (20) Utbyte av brott m.m. U1.14 Antalet yrkanden om företagsbot, värdeförverkande och utvidgat förverkande samt förenklade tillgångsutredningar, yrkanden om kvarstad och framställningar om spårning av tillgångar utomlands vid specialkamrarna U1.15 Antalet registrerade yrkanden om värdeförverkande och utvidgat förverkande vid de allmänna åklagarkamrarna. Riktvärde: Antalet ska öka U1.16 Övrigt kvantitativt resultat av arbetet för att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav Lagföring, balanser, genomströmningstider m.m. U1.17 Lagföringsandelen (brottsmisstankar, lagföring 3). Riktvärden: - Minst 56 (54) procent i åklagarledda förundersökningar vid de allmänna kamrarna - Minst 92 (92) procent i polisledda förundersökningar (mängdbrott) U1.18 Antalet ärenden där åklagarens beslut ändras efter överprövning U1.19 Genomströmningstiderna från det att anmälan inkommit till en allmän åklagarkammare till beslut i åklagarledda förundersökningar. Riktvärden: - Kortare än 100 (94) dagar U1.20 Genomströmningstiderna från det att beslutsunderlag inkommit till en åklagarkammare till beslut. Riktvärden: - Kortare än 30 (19) dagar vid de allmänna åklagarkamrarna - Kortare än 20 (14) dagar i polisledda förundersökningar (mängdbrott) U1.21 Åklagarbalansens storlek i förhållande till ett års inflöde U1.22 Omfattningen av brottsmisstankar som varit under utredning i mer än ett år Övrigt U1.23 Uppföljning av brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, penninghäleriförseelse och penninghäleri enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav U1.24 Uppföljning av det uppdrag som lämnades till de lokala samverkansforumen i december 2012 U1.25 För brottsutredningar och ärenden på Riksenheten för polismål ska redovisning ske enligt särskild riktlinje Kostnader U1.26 Kostnaden per avslutad viktad brottsmisstanke på de allmänna åklagarkamrarna U1.27 Antalet avslutade viktade brottsmisstankar per åklagare vid de allmänna åklagarkamrarna

9 Sida 9 (20) Mål 2: Vi bidrar till rättsutvecklingen och en enhetlig rättstillämpning Aktiviteter Under 2014 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A2.1 Identifiera och driva mål i Högsta domstolen enligt riksåklagarens förteckning över prioriterade prejudikatfrågor. Ansvarig: Rättsavdelningen Tidplan: sker löpande A2.2 Revidera förteckningen över riksåklagarens prioriterade prejudikatfrågor. Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt. Ansvarig: Rättsavdelningen Tidplan: uppdatering i januari (Slutfört) samt december 2014 A2.3 Vidareutveckla informationen avseende internationellt samarbete inklusive uppdatering av de internationella rättsliga handböckerna. Ansvarig: Rättsavdelningen Tidplan: sker löpande A2.4 Identifiera systematiska risker, brister och felaktigheter i åklagarverksamheten. En arbetsgrupp ska tillsättas för att analysera omvärldsfaktorer och identifiera yttre risker för åklagarverksamheten och för brottmålsprocessen i stort. Gruppen ska också förutsättningslöst söka identifiera systematiska brister, felaktigheter och risker i åklagarnas brottmålshantering som i framtiden riskerar att leda till att domar måste undanröjas. Ansvarig: Rättsavdelningen Tidplan: delrapport december 2014 A2.5 Lämna årlig redogörelse för tillämpningen av vissa hemliga tvångsmedel i samverkan med Rikspolisstyrelsen. Regeringsuppdrag. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: redovisning till regeringen maj 2014 A2.6 Lämna årlig redogörelse för tillämpning av häktningsinstitutet och av restriktioner. Detta är ett återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet och redovisas i årsredovisningen. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: redovisas 22 februari 2014 (Slutfört) och 2015

10 Sida 10 (20) A2.7 Häktningstider och restriktioner. En arbetsgrupp ska överväga dels hur användningen av restriktioner för häktade och integritetsintrånget när restriktioner används kan minskas generellt, dels hur oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas. Ansvarig: Chefsåklagare Agneta Isborn Lind Tidplan: rapport lämnas i januari 2014 (Slutfört) A2.8 Resning i dubbelbestraffningsärenden. Samtliga ärenden inom åklagarväsendet i vilka personer lagförts eller straffats för brott enligt skattebrottslagen efter februari 2009 ska inventeras för att identifiera ärenden där det kan ha förelegat hinder mot s.k. dubbelbestraffning och analys göras huruvida det kan finnas förutsättningar för resning. Samverkan mellan Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Ansvarig: Tillsynschef Per Lindqvist Tidplan: inventering, och resningsansökningar i förekommande fall, klar 15 mars 2014 (Slutfört) Tillsyns- och rättsliga utvecklingsprojekt A2.9 Utveckla formerna för riksåklagarens rättsliga tillsyn rörande enskilda fall. Brister i handläggningen av enskilda brottmålsärenden bör identifieras och rapporteras på ett sätt som skapar bättre förutsättningar att vidta åtgärder. Därmed kan bl.a. allmänhetens förtroende för åklagarverksamheten stärkas. Ansvarig: Tillsynsavdelningen Tidplan: delrapportering maj (Slutfört) A2.10 Skadeståndsfrågor. Tillsyn ska genomföras av åklagarens handläggning av målsägandens skadeståndsanspråk. Syftet är att undersöka om åklagarens insatser sker i enlighet med de bestämmelser som finns på området och om de rekommendationer som anges i rättspromemoria 2013:1 följs. Resultatet ska ligga till grund för att bedöma om ytterligare insatser behövs. Ansvarig: UC Stockholm Tidplan: tillsynsrapport lämnas senast december 2014 A2.11 Egenmäktighet med barn. Åtal för egenmäktighet med barn får inte väckas om det inte är påkallat från allmän synpunkt (särskild åtalsprövning). Beslut i frågan om särskild åtalsprövning fattas av åklagare. En granskning av tillämpningen av den särskilda åtalsprövningsregeln ska genomföras genom ett tillsynsprojekt. Syftet är att granska om tillämpningen är enhetlig och av god kvalitet. Ansvarig: UC Stockholm Tidplan: granskningen ska vara avslutad senast december 2014 A2.12 Trygghet på Internet. En inventering av vissa IT-rättsliga frågor ska ske i syfte att fånga upp rättsliga utvecklingsfrågor och metodutvecklingsfrågor rörande brott som begås med Internet som brottsplats eller som arbetsverktyg. Ansvarig: UC Stockholm Tidplan: rättspromemoria lämnas senast december 2014

11 Sida 11 (20) A2.13 Åtalsprövning vid förtal och förolämpning. Det föreslås att den särskilda åtalsprövningen vid förtal och förolämpning ska ändras från den 1 juli Detta medför att en uppdatering av rättspromemoria 2012:1 behöver göras. Ansvarig: UC Stockholm Tidplan: uppdatering av rättspromemoria senast juni 2014 A2.14 Kontaktförbud. Projektet omfattar att ta fram riktlinjer för bedömning av risk och proportionalitet, utveckla och uppdatera handboken om kontaktförbud inför kommande lagändring, anordna åklagarseminarium och utveckla enhetliga rutiner för kontaktförbudsärenden. Ansvarig: UC Göteborg Tidplan: uppdatering av handbok maj 2014, riktlinjer senast december 2014 A2.15 Barn som vittne. Avser rekommendationer kring bland annat situationer när konflikt mellan rättegångsbalkens och föräldrabalkens regler uppstår för att frågorna ska kunna hanteras så rättssäkert och likartat som möjligt. Ansvarig: UC Göteborg Tidplan: rättspromemoria eller riktlinje senast december 2014 A2.16 Dubblering av åklagare i större mål. En översyn ska genomföras av systemet när flera åklagare arbetar tillsammans med ett ärende (förstärkt åklagarfunktion). Ansvarig: UC Malmö Tidplan: klart juni 2014 A2.17 Utvecklingsprojekt hemliga tvångsmedel. En rättspromemoria ska upprättas belysande de regler som gäller för förundersökningsledare och polis vid avbrytande av avlyssning. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: klart maj 2014 A2.18 Förbättrade metoder vid förverkande av fordon. Åklagarmyndigheten ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen utarbeta riktlinjer för att förbättra sina metoder och sin samverkan när det gäller att utreda frågor som rör äganderätt till fordon som kan bli föremål för förverkande. Regeringsuppdrag. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: Redovisas till regeringen 30 maj 2014 A2.19 Försvarares närvaro vid förhör med frihetsberövad. Med anledning av de synpunkter som JO redogjort för i ett beslut avseende en brottsmisstänkts rätt till försvarare vid förhör finns anledning att i riktlinjer klargöra de regler som gäller och lämna rekommendationer till hur dessa ska tillämpas i praktiken. Ansvarig: UC Malmö Slutdatum: april 2014 (Slutfört) A2.20 Förstudie avseende partsinsyn. Förstudien ska ge underlag för beslut om att eventuellt inleda ett tillsyns- eller utvecklingsprojekt. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: rapport lämnas senast december 2014

12 Sida 12 (20) A2.21 Drograttfylleri. Felaktiga domar och strafförelägganden kan finnas avseende drograttfylleri när THC-syra påträffats i blodet. En granskning av sådana ärenden behöver ske. Granskningen ska redovisas i en tillsynsrapport. Resultatet av granskningen ska sedan ligga till grund för beslut om några åtgärder behöver vidtas med anledning av eventuella felaktigheter. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: rapport lämnas senast maj 2014 A2.22 Ärenden med långa handläggningstider. Granskning ska genomföras av ärenden med lång handläggningstid i syfte att motverka risk för att rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen åsidosätts och att frister i lagen(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och i förundersökningskungörelsen (1947:948) överskrids. Granskningen ska omfatta ärenden med lång handläggningstid som identifieras av de områdesansvariga överåklagarna och som överlämnas till UC Malmö. Åtgärder ska vidtas för att påskynda handläggningen. Allvarliga fall ska överlämnas till tillsynsavdelningen för ställningstagande till om ett särskilt tillsynsärende ska inledas. Ansvarig: Samtliga UC under ledning av UC Malmö Tidplan: rapport ska lämnas senast 31 mars 2015 A2.23 Byte av åklagare. En analys ska göras av en ordning där en annan åklagare än den som varit förundersökningsledare i vissa fall beslutar i åtalsfrågan. Uppdraget ska redovisas i en rapport till riksåklagaren. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: rapport lämnas september 2014 A2.24 Lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). Regeringen har den 3 april beslutat att bl.a. Åklagarmyndigheten ska inkomma med en lägesrapport. Regeringsuppdrag. Ansvarig: UC Stockholm Tidplan: redovisning till regeringen 1 oktober 2014 A2.25 Tillsyn av människohandelsärenden. Vid tillsynen ska samtliga människohandelsärenden under 2012 och 2013 granskas. Syftet med granskningen är att uppmärksamma eventuella brister, säkerställa enhetlighet i handläggningen och att identifiera framgångsfaktorer för att öka lagföringen. Ansvarig: UC Göteborg Tidplan: tillsynsrapport lämnas februari 2015 Ytterligare tillsyns- och utvecklingsaktiviteter finns noterade i Utvecklingscentrums särskilda verksamhetsplan. Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U2.1 Genomförande av beslutade aktiviteter

13 Sida 13 (20) Mål 3: Vi är en attraktiv arbetsgivare Aktiviteter Under 2014 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A3.1 Genomföra grund- och vidareutbildning samt ta fram nya utbildningar enligt utbildningsplan. Ansvarig: Utbildningscentrum Tidplan: sker löpande A3.2 Genomföra en åklagarstämma. Ansvarig: Utbildningscentrum Tidplan: genomförs under oktober 2014 A3.3 Ta fram underlag om kompetensbehov utifrån framtida arbetssätt och omvärldsfaktorer. Ansvarig: Personalavdelningen Tidplan: delrapport i augusti 2014 A3.4 Påbörja genomförandet av kompetensinventering. Ansvarig: Personalavdelningen Tidplan: påbörjas fjärde kvartalet 2014 Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U3.1 Genomförande av beslutade aktiviteter U3.2 Åklagarmyndighetens resultat i medarbetarundersökning. Riktvärde: ska bibehållas U3.3 Andelen kvinnliga och manliga chefer U3.4 Sjukfrånvaro U3.5 Åklagarmyndighetens attraktivitet för unga jurister

14 Sida 14 (20) Mål 4: Vi har högt förtroende i omvärlden Aktiviteter Under 2014 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A4.1 Fortsätta att utveckla mediearbetet i myndigheten, med syfte att öka tillgängligheten och öppenheten. Ansvarig: Informationsavdelningen Tidplan: sker löpande A4.2 Genomföra presseminarier. Information om Åklagarmyndigheten och om åklagares roll och arbetsförutsättningar ska ges vid seminarier för nyhetsredaktioner, såväl lokala som rikstäckande. Ansvarig: Informationsavdelningen Tidplan: 2014 A4.3 Genomföra klarspråksprojekt. Ansvarig: Informationsavdelningen Tidplan: styrdokument klara senast september 2014 A4.4 Utveckling av hemsidan, Ansvarig: Informationsavdelningen Tidplan: ny version oktober 2014 A4.5 Fastställa etiska riktlinjer för Åklagarväsendet. Ansvarig: Tillsynsavdelningen Tidplan: juni 2014 Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U4.1 Genomförande av beslutade aktiviteter U4.2 Förtroendet för åklagare i Brås årliga NTU-undersökning - andelen av medborgarna som har högt eller ganska högt förtroende för åklagare - andelen av dem som utsatts för brott som har högt eller ganska högt förtroende för åklagare U4.3 Antalet besökare på myndighetens webbplats samt vad besökarna anser om webbplatsen U4.4 Bilden av Åklagarmyndigheten i media. Resultat redovisas första kvartalet 2015

15 Sida 15 (20) Mål 5: Vår kvalitet i styrningen av och stödet till verksamheten är hög Aktiviteter Under 2014 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A5.1 Organisationsförändring Åklagarmyndigheten. En förändring av Åklagarmyndighetens organisation ska genomföras, i enlighet med tidigare fattat inriktningsbeslut. Tidplan: ikraftträdande 1 oktober 2014 A5.2 Delta i Brottsförebyggande rådets uppdrag att ta fram modell för redovisning av resultatet av brottsutbytesarbetet. Regeringsuppdrag. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: redovisning till regeringen 31 oktober 2014 A5.3 Genomföra regeringsuppdrag avseende samverkan med Ekobrottsmyndigheten. Myndigheterna ska redovisa inom vilka områden samverkan sker, identifiera vad som behöver förbättras samt redogöra för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att utveckla formerna för samverkan. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: redovisning till regeringen senast 31 augusti 2014 A5.4 Utveckling av intranätet. Teknisk, strukturell och innehållsmässig utveckling av intranätet Rånet. Ansvarig: Informationsavdelningen Tidplan: Första release i september Regional/lokal information oktober A5.5 Införa en ny telefonilösning. Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: införande maj 2014 (Slutfört) A5.6 System för särskilt diarium för hemliga tvångsmedel. Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: fördjupade underlag tas fram under 2014 A5.7 Inrätta en beredskapsorganisation för att hantera uppkomna störningar i IT-systemen utanför kontorstid. Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: 2014 A5.8 Lämna årlig rapport om prognoser för framtida verksamhetsvolymer. Regeringsuppdrag i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Ansvarig: Planeringsavdelningen Tidplan: redovisning senast 1 mars 2014 (Slutfört) och 2015

16 Sida 16 (20) A5.9 Genomföra krisledningsseminarium. Ansvarig: Säkerhetsenheten Tidplan: mars 2014 (Slutfört) A5.10 Anpassa och genomföra chefs- och ledarskapsutbildning med anledning av organisationsförändringen. Ansvarig: Utbildningscentrum Tidplan: Arbetet inleds under Klart december A5.11 Införa ett samverkansavtal. Avtalet syftar till att underlätta efterlevnaden av myndighetens skyldigheter som arbetsgivare och att stötta en förändrad organisation samt förenkla kontakter med personalorganisationerna. Ansvarig: Personalavdelningen Tidplan: klart oktober 2014 A5.12 Uppdatera och dokumentera processer för lönehantering och personaladministration. Ansvarig: Personalavdelningen Tidplan: klart december 2014 A5.13 System för allmänt diarium, fas 1 Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: Beslutsunderlag tas fram under 2014 Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U5.1 Genomförande av beslutade aktiviteter U5.2 Ekonomistyrningsverkets årliga ekonomiadministrativa värdering och resultatet av Riksrevisionens revisioner U5.3 Resultatet från medarbetarenkäten avseende frågor om styrning och stöd

17 Sida 17 (20) Organisation Åklagarmyndigheten består av 39 åklagarkammare som svarar för den operativa åklagarverksamheten, tre utvecklingscentrum samt riksåklagarens kansli. Det finns 32 allmänna kammare. De flesta av dessa har ett geografiskt ansvarsområde motsvarande ett län. Tre internationella åklagarkammare handlägger bland annat ärenden om allvarlig, organiserad och/eller gränsöverskridande brottslighet. Därutöver finns fyra nationella åklagarenheter som handlägger polismål, korruptionsmål, säkerhetsmål respektive ärenden om miljö- och arbetsmiljöbrott. De tre utvecklingscentrumen är lokaliserade till Stockholm, Malmö och Göteborg. Varje centrum leds av en överåklagare och har ett nationellt och funktionellt ansvarsområde. Inom ansvarsområdet svarar utvecklingscentrumet för främst rättslig tillsyn och kontroll, rättslig utveckling, metodutveckling, kunskapsuppbyggnad, information samt samverkan med andra myndigheter. Vid riksåklagarens kansli finns sju avdelningar med olika huvudkontorsfunktioner samt ansvar för verksamheten i Högsta domstolen och övergripande tillsynsverksamhet. Dessutom finns en funktion med fyra överåklagare som ansvarar för styrning och ledning av åklagarkamrarnas verksamhet. Vid kansliet finns också internrevisionen samt en överåklagare som direkt under riksåklagaren handlägger resningsärenden.

18 Sida 18 (20) Budget Verksamheten vid Åklagarmyndigheten finansieras genom anslag. Investeringar finansieras genom lån i Riksgäldskontoret. Anslaget för Åklagarmyndigheten för 2014 är kronor. Den ingående balansen uppgick till kronor. Låneramen för investeringar är kronor. För uppdrag i regleringsbrevet rörande internationell civil krishantering disponerar Åklagarmyndigheten kronor för 2014 på anslag 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7. Budgeten vid årets ingång är beräknad som en helårsbudget. En omräkning av budgeten baserat på den nya organisationen kommer att göras per 1 oktober. Budgetansvar Respektive områdesansvarig överåklagare är ansvarig för den sammantagna budgeten till åklagarkamrarna inom området. Till varje kammarchef delegeras ett budgetansvar i form av en budgetram och en investeringsram för 2014 för att täcka kostnader för kammarens löpande verksamhet och investeringar. Till varje chef för utvecklingscentrum delegeras ett budgetansvar i form av en budgetram och en investeringsram för 2014 för att täcka kostnader för utvecklingscentrumets löpande verksamhet och investeringar. Budgetramen för myndighetsgemensamma kostnader och för verksamheten vid riksåklagarens kansli fördelas enligt särskilt beslut. Principer för budgetfördelningen samt villkor som gäller för budgetansvaret framgår av det Budgetbrev som kommer att skickas till alla budgetansvariga chefer. Uppföljning ekonomiska prognoser Budgetansvariga ska fortlöpande följa upp kostnaderna i förhållande till budgeten samt investeringarna i förhållande till investeringsramen. En ekonomisk prognos ska lämnas till ekonomiavdelningen över beräknat budgetutfall för helåret Prognoserna ska lämnas vid följande tillfällen: 14 februari, 15 april, 13 juni, 15 augusti och 15 oktober. Prognostillfälle 15 oktober gäller preliminärt. Ändrat datum och eventuellt tillkommande prognostillfällen meddelas i samband med beslut om förändrad budget till följd av ny organisation från 1 oktober. Prognoserna ska vid varje tillfälle analyseras och kommenteras samt för kamrarna och utvecklingscentrum även kompletteras med prognosmall och lönekostnadskalkyl. Ekonomiavdelningen ska kvalitetssäkra prognoserna. Planeringsramar För planering av rekryteringar och andra åtaganden som får konsekvens för kostnaderna 2015 och senare ska utgångspunkten vara samma budgetnivå som 2014 exklusive sådana resurstillskott som endast avser innevarande år. Av tabellen nedan framgår fördelningen av myndighetens tillgängliga resurser för 2014 samt fördelningen av investeringsramar.

19 Sida 19 (20) (Tkr) Budget enligt VP 2014 Omfördelning RALS Omfördelning övrigt Ny budget 2014 Investeringsram Område södra och östra Sverige Eskilstuna åk Nyköping åk Linköping åk Norrköping åk Jönköping åk Växjö åk Kalmar åk Malmö åk Södra Skånes åk Helsingborg åk Karlskrona åk Kristianstad åk Delsumma Område mellersta och västra Sverige Göteborgs åk Borås åk Halmstad åk Skövde åk Uddevalla åk Uppsala åk Karlstad åk Örebro åk Västerås åk Falun åk Gävle åk Delsumma Område Stockholm och norra Sverige Norrort åk Västerort åk Söderort åk Södertörn åk City åk Umeå åk Luleå åk Östersund åk Sundsvall åk Delsumma Ny teknik (disp av IT-avd) Summa allmänna kammare Externa projektmedel Internationella kammare och specialkammare Internationella åk Stockholm Internationella åk Malmö Internationella åk Göteborg Riksenheten mot korruption Åk för säkerhetsmål Riksenheten för mijömål Ny teknik (disp av IT-avd) Delsumma Riksenheten för polismål Utvecklingscentrum Stockholm Utvecklingscentrum Göteborg Utvecklingscentrum Malmö Delsumma RÅ:s kansli, exkl. IT-avdelningen RÅ:s kansli, IT-avdelningen Myndighetsgemensamt, exkl. IT-verksamhet Myndighetsgemensamt, IT-verksamhet Lönerevision Totalt myndigheten

20 Sida 20 (20) Riskanalys Följande risker har bedömts som mest angelägna för myndighetsledningen att hantera och bevaka: Omfattande driftsavbrott i verksamhetskritiska IT-system IT-kompetensförlust, nyckelpersoner försvinner Omfattande otillåten påverkan genom yttre hot eller angrepp Omfattande skyddsvärd information kommer i orätta händer Dokumentation enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll sker i särskild ordning. Uppföljning och uppdatering av verksamhetsplanen Verksamhetsplanens aktiviteter och uppföljningsmått följs upp per månad och tertial och sammanställs av Planeringsavdelningen. Syftet med uppföljningen är att ge verksledningen en översikt av verksamhetens utveckling och vilka eventuella avvikelser som finns samt att ge verksamhetsansvariga chefer ett underlag för vidare analys om vad avvikelserna beror på och vilka åtgärder som ska vidtas. Vid föredragningstid eller ledningsgruppsmöte föredras avvikelser av ansvarig chef. Detsamma gäller större förändringar i övrigt. Denna verksamhetsplan uppdateras vid behov i samband med tertialuppföljningarna då en fördjupad uppföljning görs.

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö

Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Tillsynsrapport 2013:14 Uppföljning av polismyndigheternas hantering av våld i offentlig miljö Rikspolisstyrelsen Sammanfattning 3 Sammanfattning Rikspolisstyrelsen genomförde en inspektion av våld i

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden

Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektion av Polis myndigheternas handläggning av bedrägeri ärenden Inspektionsrapport 2009:5 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Maj 2009 Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013

Verksamhetsplan 2014. Preliminär version december 2013 Verksamhetsplan 2014 Preliminär version december 2013 Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län Produktion Ekonomiavdelningen Beställning Ekonomiavdelningen Diarienr. AA-191-32100-2013 Tryck RPS Tryckeri

Läs mer

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014)

Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn. Handbok. Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn Handbok Utvecklingscentrum Göteborg Mars 2012 (bilaga 3 och 4 uppdaterade januari 2014) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Barnkonventionen och

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten Myndigheter i samverkan 2013 mot den organiserade brottsligheten Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

Rapport om den ekonomiska brottsligheten

Rapport om den ekonomiska brottsligheten Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2 Förord Förord Ekobrottsmyndigheten ska vart tredje år utarbeta en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. Rapporten ska innehålla en redogörelse

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter

Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter Lena Tysk A296.441/2013 1 (55) Förstudierapport Utveckling av arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkter Lena Tysk A296.441/2013 2 (55) INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL... 2 1 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Om man bor i rätt del av landet!

Om man bor i rätt del av landet! Om man bor i rätt del av landet! Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2013 Rädda Barnen ISBN: 978-91-7321-444-5 Författare:

Läs mer

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder Investeringsbedrägeri Rapport om arbetsmetodik och åtgärder RättsPM 2007:23 Utvecklingscentrum Stockholm Ekobrottsmyndigheten December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Vad är ett investeringsbedrägeri?...4

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

EN KVALITETSGRANSKNING AV 23 SVENSKA VERKSAMHETER

EN KVALITETSGRANSKNING AV 23 SVENSKA VERKSAMHETER EN KVALITETSGRANSKNING AV 23 SVENSKA VERKSAMHETER Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2013 Rädda Barnen ISBN: 978-91-7321-445-2

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer