Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen ÅM-A 2013/1930 Uppdat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 2 (20) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Planeringsavdelningen 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28"

Transkript

1

2 Sida 2 (20) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord... 3 Vårt uppdrag... 4 Vision... 4 Mål... 4 Aktiviteter och uppföljningsmått... 5 Organisation Budget Riskanalys Uppföljning och uppdatering av verksamhetsplanen Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Stockholm Östermalmsgatan 87 C Telefax Webbadress

3 Sida 3 (20) Riksåklagarens förord Verksamheten inom Åklagarmyndigheten är inriktad på utredning och lagföring av brott. Handläggningen styrs i stor utsträckning av bestämmelser i lag. Beslut i enskilda ärenden fattas självständigt av de omkring 900 åklagare som är anställda i myndigheten. Ett fortlöpande arbete med metodutveckling, rättslig vägledning samt rättslig tillsyn syftar till att garantera en hög kvalitet i verksamheten. Ett utvecklat system för intern styrning och uppföljning ska säkerställa att arbetet inom myndigheten bedrivs på ett effektivt sätt och att vi hushållar väl med det allmännas resurser. Som en del av rättsväsendet samverkar Åklagarmyndigheten med Polisen, domstolarna och andra myndigheter, både i den dagliga operativa verksamheten och när det gäller att långsiktigt nå gemensamma mål. Åklagarmyndighetens verksamhetsplan beskriver viktiga åtgärder och prioriteringar för det kommande året. Planen är vägledande för årets arbete och tjänar som ett underlag för att följa upp att verksamheten. År 2014 kommer att präglas av införandet av en förändrad organisation för Åklagarmyndigheten. Förändringarna är planerade att genomföras den 1 oktober Verksamhetsplanen gäller för hela året men kommer att justeras som en konsekvens av organisationsförändringen. Detta gäller både ansvaret för vissa aktiviteter och de budgetramar som anges. En nära samverkan kommer också att ske med genomförandekommittén för nya Polismyndigheten för att tillsammans med denna utveckla effektiva lösningar för utredningsverksamheten. Prioriterade områden för 2014 är unga lagöverträdare, brott mot barn, sexualbrott, våld i nära relationer, grov organiserad brottslighet och utbyte av brott. Satsningen på utveckling av ett effektivt IT-stöd fortsätter, bland annat inom ramen för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). En möjlighet ska skapas för åklagare att i större utsträckning ska kunna delta i förhör med barn via säker videolänk. Även åtgärder för en säkrare drift av IT-systemen kommer att prioriteras. Rättslig utveckling och tillsyn är en förutsättning för utvecklingen av verksamhetens kvalitet. Under 2014 ska Åklagarmyndighetens tillsynsverksamhet fortsätta att utvecklas. Vidare kommer ett arbete inledas med att identifiera eventuella systematiska brister i åklagarverksamheten som kan leda till risk för att domar måste undanröjas. Dessutom ska åtgärder vidtas för att komma till rätta med de fall av långsam hantering av enskilda ärenden som förekommer trots de minskade genomsnittliga handläggningstiderna. Under hösten 2014 genomförs en åklagarstämma för personal inom Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Kompetensen och engagemanget hos medarbetarna är en förutsättning för utvecklingen av en effektiv och rättssäker åklagarverksamhet. Jag välkomnar alla anställda till åklagarstämman och ser fram emot att tillsammans med personalen få möjlighet att ta del av de kunskaper och erfarenheter som kommer att förmedlas där. Anders Perklev

4 Sida 4 (20) Vårt uppdrag Åklagarna för det allmännas talan i brottmål. De leder förundersökningar, fattar beslut i åtalsfrågan och för talan i domstol. Åklagarmyndigheten ska verka för att åklagarnas verksamhet är lagenlig, förutsebar och enhetlig samt bedrivs effektivt med hög kvalitet. Därigenom ska Åklagarmyndigheten bidra till den enskildes rättssäkerhet, rättstrygghet och till att medborgarna har förtroende för rättsväsendet. Vision I Åklagarmyndigheten bidrar alla medarbetare till en effektiv och rättssäker brottsbekämpning. Allt arbete präglas av objektivitet och respekt för individen samt frihet från prestige och fördomar. Åklagarmyndigheten värnar åklagarens självständiga roll att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågan och föra process i domstol. Prioriteringar görs utifrån ett helhetsperspektiv med rättsväsendets samlade resultat i fokus. Åklagare samarbetar internationellt så att brottsligheten kan bekämpas i alla led. Åklagarmyndigheten är en modern organisation med hög kompetens som säkerställer en jämn och hög kvalitet samt främjar enhetlighet i rättstillämpningen. Myndigheten hanterar enklare ärenden på ett rationellt sätt och har kompetens och resurser för de mer komplicerade ärendena. Åklagarmyndigheten är en öppen myndighet som sprider kunskap om sitt arbete och vars verksamhet låter sig granskas. Myndighetens expertkunskap har tyngd i samhällsdebatten. Varje medarbetare är trygg i sin roll, har möjlighet att utvecklas och får det stöd som behövs för att prestera bästa möjliga resultat utifrån givna förutsättningar. Åklagarmyndigheten attraherar och behåller kompetenta medarbetare. Mål 1. Vår kvalitet i handläggningen av brottmål är hög och jämn över riket och vår verksamhet är kostnadseffektiv 2. Vi bidrar till rättsutvecklingen och en enhetlig rättstillämpning 3. Vi är en attraktiv arbetsgivare 4. Vi har högt förtroende i omvärlden 5. Vår kvalitet i styrningen av och stödet till verksamheten är hög

5 Sida 5 (20) Aktiviteter och uppföljningsmått Mål 1: Vår kvalitet i handläggningen av brottmål är hög och jämn över riket och vår verksamhet är kostnadseffektiv Aktiviteter Under 2014 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A1.1 Fortsätta arbetet med de prioriterade områdena unga lagöverträdare, brott mot barn där lagstadgad frist gäller, sexualbrott, våld i nära relationer, grov organiserad brottslighet och utbyte av brott. Ansvarig: Kammarchefer Tidplan: sker löpande A1.2 Bedriva försöksverksamhet för effektivare nationell handläggning av trafikbrott med endast böter i straffskalan vid åklagarkamrarna i Karlskrona och Östersund. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: utvärdering februari 2014 (Slutfört). Försöksverksamheten fortgår tills beslut om fortsatt verksamhet. A1.3 Bedriva försöksverksamhet för effektivare handläggning av mängdbrott i Stockholm. En särskild mängdbrottsenhet vid Västerorts åklagarkammare hanterar en stor del av alla de mängdbrottsärenden som tidigare handlagts vid alla de fem allmänna åklagarkamrarna i Stockholm. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: utvärdering februari 2014 (Slutfört). Fortsatt försöksverksamhet under 2015, slutlig utvärdering 1 december A1.4 Ta fram en nationell riskbedömning avseende penningtvätt samt finansiering av terrorism i samverkan med andra berörda myndigheter. Regeringsuppdrag. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: redovisning till regeringen senast 28 mars 2014 A1.5 Samverka kring internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården. Regeringen ställer krav på att Åklagarmyndigheten ska kunna bidra till internationell civil krishantering under ledning av internationella organ såsom FN, EU och OSSE. Omfattning av uppdragen, analys av resultat m.m. ska redovisas i årsredovisningen. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: redovisning 22 februari 2014 (Slutfört) och A1.6 Fortsatt Lean-projekt för Åklagarmyndighetens operativa arbetsprocesser. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: rapport mars 2014 (Slutfört)

6 Sida 6 (20) A1.7 Utveckla förmågan att bekämpa bedrägerier och ärekränkningsbrott i ITmiljön. Detta arbete ska redovisas i årsredovisningen. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: redovisning 22 februari 2015 A1.8 Etablera en ordning för att inom Åklagarmyndigheten samordna bekämpningen av brottslighet begången i olika delar av landet. Samråd ska ske med EBM. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: juni 2014 A1.9 Ta fram och genomföra strategi för kontroll och uppföljning för att motverka långsam handläggning av enskilda ärenden. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: 2014, Strategi klar februari Genomförande under året A1.10 Fortsatt utveckling av Cåbra och etapp 2 i RIF-samarbetet. Åklagarmyndigheten ingår i samarbetet kring RIF, rättsväsendets informationsförsörjning, som samordnas av Justitiedepartementet. Tanken är att all information i brottmålsprocessen ska kunna lagras och överföras elektroniskt mellan myndigheterna. Enligt den beslutade programplanen ska den andra etappen vara klar Åklagarväsendets ärendehanteringssystem Cåbra är en central del i detta arbete. Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: detaljeringsfasen i etapp 2, 30 november 2015 A1.11 Etablera kommunikationsteknik (videokonferens) för barnahus. Pilotdrift har tagits fram och de framtagna lösningarna ska införas på flera kammare för att åklagare ska kunna delta vid barnförhör på distans från åklagarkammaren. Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: 2014 A1.12 Redovisa resultatet av verksamheten utredning och lagföring tillsammans med Rikspolisstyrelsen. Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet. Ansvarig: Planeringsavdelningen Tidplan: redovisning till regeringen senast 31 mars 2014 (Slutfört) och 2015

7 Sida 7 (20) Uppföljning För att säkra att vi når målet följer vi upp nedanstående. Uppföljning av nedanstående riktvärden ska ske på myndighets- och kammarnivå. Betydande förändringar i resultatutvecklingen ska analyseras och förklaras liksom betydande skillnader mellan kamrarnas resultat. Referensvärden från november 2013 inom parentes. U1.1 Genomförande av beslutade aktiviteter Ungdomsbrott och brott mot barn där lagstadgad frist gäller U1.2 Åklagares medverkan vid målsägandeförhör med barn under 15 år i ärenden avseende våld i nära relationer och sexualbrott U1.3 Att lagstadgade frister avseende ungdomsbrott och brott mot barn registreras, bevakas och hålls U1.4 Genomsnittliga genomströmningstider från det att anmälan inkommit till en åklagarkammare till beslut i åklagarledda förundersökningar. Riktvärden: - Kortare än 80 (69) dagar i förundersökningar med unga lagöverträdare - Kortare än 90 (83) dagar i förundersökningar i ärenden som avser brott mot barn U1.5 Genomsnittliga genomströmningstider från det att ett beslutsunderlag inkommit till en åklagarkammare till beslut. Riktvärden: - Kortare än 20 (14) dagar i förundersökningar med unga lagöverträdare - Kortare än 20 (18) dagar i ärenden som avser brott mot barn Våld i nära relationer och sexualbrott U1.6 Att det första målsägandeförhöret i ärenden om våld i nära relationer och sexualbrott hålls skyndsamt. Riktvärde: Inom 14 dagar från anmälan. U1.7 Antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts för sexualbrott U1.8 Antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts för våld i nära relationer U1.9 Omfattningen av frikännande domar i mål om sexualbrott Grov organiserad brottslighet, internationella ärenden, korruptionsbrott och miljöbrott. U1.10 Antalet misstänkta och antalet lagförda personer avseende människohandel, immaterialrättsbrott och korruptionsbrott U1.11 För brottsutredningar och ärenden på Säkerhetspolisens område ska redovisning ske i särskild ordning U1.12 Antalet ärenden där biträde begärs av Eurojust U1.13 Antal beslutade företagsbot avseende allvarligare miljö- och arbetsmiljöbrottslighet

8 Sida 8 (20) Utbyte av brott m.m. U1.14 Antalet yrkanden om företagsbot, värdeförverkande och utvidgat förverkande samt förenklade tillgångsutredningar, yrkanden om kvarstad och framställningar om spårning av tillgångar utomlands vid specialkamrarna U1.15 Antalet registrerade yrkanden om värdeförverkande och utvidgat förverkande vid de allmänna åklagarkamrarna. Riktvärde: Antalet ska öka U1.16 Övrigt kvantitativt resultat av arbetet för att spåra, säkra, förverka och återföra vinster av brott enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav Lagföring, balanser, genomströmningstider m.m. U1.17 Lagföringsandelen (brottsmisstankar, lagföring 3). Riktvärden: - Minst 56 (54) procent i åklagarledda förundersökningar vid de allmänna kamrarna - Minst 92 (92) procent i polisledda förundersökningar (mängdbrott) U1.18 Antalet ärenden där åklagarens beslut ändras efter överprövning U1.19 Genomströmningstiderna från det att anmälan inkommit till en allmän åklagarkammare till beslut i åklagarledda förundersökningar. Riktvärden: - Kortare än 100 (94) dagar U1.20 Genomströmningstiderna från det att beslutsunderlag inkommit till en åklagarkammare till beslut. Riktvärden: - Kortare än 30 (19) dagar vid de allmänna åklagarkamrarna - Kortare än 20 (14) dagar i polisledda förundersökningar (mängdbrott) U1.21 Åklagarbalansens storlek i förhållande till ett års inflöde U1.22 Omfattningen av brottsmisstankar som varit under utredning i mer än ett år Övrigt U1.23 Uppföljning av brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, penninghäleriförseelse och penninghäleri enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav U1.24 Uppföljning av det uppdrag som lämnades till de lokala samverkansforumen i december 2012 U1.25 För brottsutredningar och ärenden på Riksenheten för polismål ska redovisning ske enligt särskild riktlinje Kostnader U1.26 Kostnaden per avslutad viktad brottsmisstanke på de allmänna åklagarkamrarna U1.27 Antalet avslutade viktade brottsmisstankar per åklagare vid de allmänna åklagarkamrarna

9 Sida 9 (20) Mål 2: Vi bidrar till rättsutvecklingen och en enhetlig rättstillämpning Aktiviteter Under 2014 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A2.1 Identifiera och driva mål i Högsta domstolen enligt riksåklagarens förteckning över prioriterade prejudikatfrågor. Ansvarig: Rättsavdelningen Tidplan: sker löpande A2.2 Revidera förteckningen över riksåklagarens prioriterade prejudikatfrågor. Riksåklagarens uppgift som åklagare i Högsta domstolen syftar till att få fram en enhetlig och tydlig praxis i rättsliga frågor av betydelse för åklagarverksamheten. Till ledning för vilka rättsliga områden som från åklagarsynpunkt bör prioriteras listar Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt varje år ett antal frågor som bedöms vara intressanta från prejudikatsynpunkt. Ansvarig: Rättsavdelningen Tidplan: uppdatering i januari (Slutfört) samt december 2014 A2.3 Vidareutveckla informationen avseende internationellt samarbete inklusive uppdatering av de internationella rättsliga handböckerna. Ansvarig: Rättsavdelningen Tidplan: sker löpande A2.4 Identifiera systematiska risker, brister och felaktigheter i åklagarverksamheten. En arbetsgrupp ska tillsättas för att analysera omvärldsfaktorer och identifiera yttre risker för åklagarverksamheten och för brottmålsprocessen i stort. Gruppen ska också förutsättningslöst söka identifiera systematiska brister, felaktigheter och risker i åklagarnas brottmålshantering som i framtiden riskerar att leda till att domar måste undanröjas. Ansvarig: Rättsavdelningen Tidplan: delrapport december 2014 A2.5 Lämna årlig redogörelse för tillämpningen av vissa hemliga tvångsmedel i samverkan med Rikspolisstyrelsen. Regeringsuppdrag. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: redovisning till regeringen maj 2014 A2.6 Lämna årlig redogörelse för tillämpning av häktningsinstitutet och av restriktioner. Detta är ett återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet och redovisas i årsredovisningen. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: redovisas 22 februari 2014 (Slutfört) och 2015

10 Sida 10 (20) A2.7 Häktningstider och restriktioner. En arbetsgrupp ska överväga dels hur användningen av restriktioner för häktade och integritetsintrånget när restriktioner används kan minskas generellt, dels hur oproportionerligt långa häktningstider kan undvikas. Ansvarig: Chefsåklagare Agneta Isborn Lind Tidplan: rapport lämnas i januari 2014 (Slutfört) A2.8 Resning i dubbelbestraffningsärenden. Samtliga ärenden inom åklagarväsendet i vilka personer lagförts eller straffats för brott enligt skattebrottslagen efter februari 2009 ska inventeras för att identifiera ärenden där det kan ha förelegat hinder mot s.k. dubbelbestraffning och analys göras huruvida det kan finnas förutsättningar för resning. Samverkan mellan Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Ansvarig: Tillsynschef Per Lindqvist Tidplan: inventering, och resningsansökningar i förekommande fall, klar 15 mars 2014 (Slutfört) Tillsyns- och rättsliga utvecklingsprojekt A2.9 Utveckla formerna för riksåklagarens rättsliga tillsyn rörande enskilda fall. Brister i handläggningen av enskilda brottmålsärenden bör identifieras och rapporteras på ett sätt som skapar bättre förutsättningar att vidta åtgärder. Därmed kan bl.a. allmänhetens förtroende för åklagarverksamheten stärkas. Ansvarig: Tillsynsavdelningen Tidplan: delrapportering maj (Slutfört) A2.10 Skadeståndsfrågor. Tillsyn ska genomföras av åklagarens handläggning av målsägandens skadeståndsanspråk. Syftet är att undersöka om åklagarens insatser sker i enlighet med de bestämmelser som finns på området och om de rekommendationer som anges i rättspromemoria 2013:1 följs. Resultatet ska ligga till grund för att bedöma om ytterligare insatser behövs. Ansvarig: UC Stockholm Tidplan: tillsynsrapport lämnas senast december 2014 A2.11 Egenmäktighet med barn. Åtal för egenmäktighet med barn får inte väckas om det inte är påkallat från allmän synpunkt (särskild åtalsprövning). Beslut i frågan om särskild åtalsprövning fattas av åklagare. En granskning av tillämpningen av den särskilda åtalsprövningsregeln ska genomföras genom ett tillsynsprojekt. Syftet är att granska om tillämpningen är enhetlig och av god kvalitet. Ansvarig: UC Stockholm Tidplan: granskningen ska vara avslutad senast december 2014 A2.12 Trygghet på Internet. En inventering av vissa IT-rättsliga frågor ska ske i syfte att fånga upp rättsliga utvecklingsfrågor och metodutvecklingsfrågor rörande brott som begås med Internet som brottsplats eller som arbetsverktyg. Ansvarig: UC Stockholm Tidplan: rättspromemoria lämnas senast december 2014

11 Sida 11 (20) A2.13 Åtalsprövning vid förtal och förolämpning. Det föreslås att den särskilda åtalsprövningen vid förtal och förolämpning ska ändras från den 1 juli Detta medför att en uppdatering av rättspromemoria 2012:1 behöver göras. Ansvarig: UC Stockholm Tidplan: uppdatering av rättspromemoria senast juni 2014 A2.14 Kontaktförbud. Projektet omfattar att ta fram riktlinjer för bedömning av risk och proportionalitet, utveckla och uppdatera handboken om kontaktförbud inför kommande lagändring, anordna åklagarseminarium och utveckla enhetliga rutiner för kontaktförbudsärenden. Ansvarig: UC Göteborg Tidplan: uppdatering av handbok maj 2014, riktlinjer senast december 2014 A2.15 Barn som vittne. Avser rekommendationer kring bland annat situationer när konflikt mellan rättegångsbalkens och föräldrabalkens regler uppstår för att frågorna ska kunna hanteras så rättssäkert och likartat som möjligt. Ansvarig: UC Göteborg Tidplan: rättspromemoria eller riktlinje senast december 2014 A2.16 Dubblering av åklagare i större mål. En översyn ska genomföras av systemet när flera åklagare arbetar tillsammans med ett ärende (förstärkt åklagarfunktion). Ansvarig: UC Malmö Tidplan: klart juni 2014 A2.17 Utvecklingsprojekt hemliga tvångsmedel. En rättspromemoria ska upprättas belysande de regler som gäller för förundersökningsledare och polis vid avbrytande av avlyssning. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: klart maj 2014 A2.18 Förbättrade metoder vid förverkande av fordon. Åklagarmyndigheten ska tillsammans med Rikspolisstyrelsen utarbeta riktlinjer för att förbättra sina metoder och sin samverkan när det gäller att utreda frågor som rör äganderätt till fordon som kan bli föremål för förverkande. Regeringsuppdrag. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: Redovisas till regeringen 30 maj 2014 A2.19 Försvarares närvaro vid förhör med frihetsberövad. Med anledning av de synpunkter som JO redogjort för i ett beslut avseende en brottsmisstänkts rätt till försvarare vid förhör finns anledning att i riktlinjer klargöra de regler som gäller och lämna rekommendationer till hur dessa ska tillämpas i praktiken. Ansvarig: UC Malmö Slutdatum: april 2014 (Slutfört) A2.20 Förstudie avseende partsinsyn. Förstudien ska ge underlag för beslut om att eventuellt inleda ett tillsyns- eller utvecklingsprojekt. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: rapport lämnas senast december 2014

12 Sida 12 (20) A2.21 Drograttfylleri. Felaktiga domar och strafförelägganden kan finnas avseende drograttfylleri när THC-syra påträffats i blodet. En granskning av sådana ärenden behöver ske. Granskningen ska redovisas i en tillsynsrapport. Resultatet av granskningen ska sedan ligga till grund för beslut om några åtgärder behöver vidtas med anledning av eventuella felaktigheter. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: rapport lämnas senast maj 2014 A2.22 Ärenden med långa handläggningstider. Granskning ska genomföras av ärenden med lång handläggningstid i syfte att motverka risk för att rätten till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen åsidosätts och att frister i lagen(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och i förundersökningskungörelsen (1947:948) överskrids. Granskningen ska omfatta ärenden med lång handläggningstid som identifieras av de områdesansvariga överåklagarna och som överlämnas till UC Malmö. Åtgärder ska vidtas för att påskynda handläggningen. Allvarliga fall ska överlämnas till tillsynsavdelningen för ställningstagande till om ett särskilt tillsynsärende ska inledas. Ansvarig: Samtliga UC under ledning av UC Malmö Tidplan: rapport ska lämnas senast 31 mars 2015 A2.23 Byte av åklagare. En analys ska göras av en ordning där en annan åklagare än den som varit förundersökningsledare i vissa fall beslutar i åtalsfrågan. Uppdraget ska redovisas i en rapport till riksåklagaren. Ansvarig: UC Malmö Tidplan: rapport lämnas september 2014 A2.24 Lägesrapport avseende verksamheten inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). Regeringen har den 3 april beslutat att bl.a. Åklagarmyndigheten ska inkomma med en lägesrapport. Regeringsuppdrag. Ansvarig: UC Stockholm Tidplan: redovisning till regeringen 1 oktober 2014 A2.25 Tillsyn av människohandelsärenden. Vid tillsynen ska samtliga människohandelsärenden under 2012 och 2013 granskas. Syftet med granskningen är att uppmärksamma eventuella brister, säkerställa enhetlighet i handläggningen och att identifiera framgångsfaktorer för att öka lagföringen. Ansvarig: UC Göteborg Tidplan: tillsynsrapport lämnas februari 2015 Ytterligare tillsyns- och utvecklingsaktiviteter finns noterade i Utvecklingscentrums särskilda verksamhetsplan. Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U2.1 Genomförande av beslutade aktiviteter

13 Sida 13 (20) Mål 3: Vi är en attraktiv arbetsgivare Aktiviteter Under 2014 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A3.1 Genomföra grund- och vidareutbildning samt ta fram nya utbildningar enligt utbildningsplan. Ansvarig: Utbildningscentrum Tidplan: sker löpande A3.2 Genomföra en åklagarstämma. Ansvarig: Utbildningscentrum Tidplan: genomförs under oktober 2014 A3.3 Ta fram underlag om kompetensbehov utifrån framtida arbetssätt och omvärldsfaktorer. Ansvarig: Personalavdelningen Tidplan: delrapport i augusti 2014 A3.4 Påbörja genomförandet av kompetensinventering. Ansvarig: Personalavdelningen Tidplan: påbörjas fjärde kvartalet 2014 Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U3.1 Genomförande av beslutade aktiviteter U3.2 Åklagarmyndighetens resultat i medarbetarundersökning. Riktvärde: ska bibehållas U3.3 Andelen kvinnliga och manliga chefer U3.4 Sjukfrånvaro U3.5 Åklagarmyndighetens attraktivitet för unga jurister

14 Sida 14 (20) Mål 4: Vi har högt förtroende i omvärlden Aktiviteter Under 2014 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A4.1 Fortsätta att utveckla mediearbetet i myndigheten, med syfte att öka tillgängligheten och öppenheten. Ansvarig: Informationsavdelningen Tidplan: sker löpande A4.2 Genomföra presseminarier. Information om Åklagarmyndigheten och om åklagares roll och arbetsförutsättningar ska ges vid seminarier för nyhetsredaktioner, såväl lokala som rikstäckande. Ansvarig: Informationsavdelningen Tidplan: 2014 A4.3 Genomföra klarspråksprojekt. Ansvarig: Informationsavdelningen Tidplan: styrdokument klara senast september 2014 A4.4 Utveckling av hemsidan, Ansvarig: Informationsavdelningen Tidplan: ny version oktober 2014 A4.5 Fastställa etiska riktlinjer för Åklagarväsendet. Ansvarig: Tillsynsavdelningen Tidplan: juni 2014 Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U4.1 Genomförande av beslutade aktiviteter U4.2 Förtroendet för åklagare i Brås årliga NTU-undersökning - andelen av medborgarna som har högt eller ganska högt förtroende för åklagare - andelen av dem som utsatts för brott som har högt eller ganska högt förtroende för åklagare U4.3 Antalet besökare på myndighetens webbplats samt vad besökarna anser om webbplatsen U4.4 Bilden av Åklagarmyndigheten i media. Resultat redovisas första kvartalet 2015

15 Sida 15 (20) Mål 5: Vår kvalitet i styrningen av och stödet till verksamheten är hög Aktiviteter Under 2014 vidtar vi följande särskilda åtgärder för att nå målet: A5.1 Organisationsförändring Åklagarmyndigheten. En förändring av Åklagarmyndighetens organisation ska genomföras, i enlighet med tidigare fattat inriktningsbeslut. Tidplan: ikraftträdande 1 oktober 2014 A5.2 Delta i Brottsförebyggande rådets uppdrag att ta fram modell för redovisning av resultatet av brottsutbytesarbetet. Regeringsuppdrag. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: redovisning till regeringen 31 oktober 2014 A5.3 Genomföra regeringsuppdrag avseende samverkan med Ekobrottsmyndigheten. Myndigheterna ska redovisa inom vilka områden samverkan sker, identifiera vad som behöver förbättras samt redogöra för vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att utveckla formerna för samverkan. Ansvarig: Områdesansvarig överåklagare Tidplan: redovisning till regeringen senast 31 augusti 2014 A5.4 Utveckling av intranätet. Teknisk, strukturell och innehållsmässig utveckling av intranätet Rånet. Ansvarig: Informationsavdelningen Tidplan: Första release i september Regional/lokal information oktober A5.5 Införa en ny telefonilösning. Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: införande maj 2014 (Slutfört) A5.6 System för särskilt diarium för hemliga tvångsmedel. Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: fördjupade underlag tas fram under 2014 A5.7 Inrätta en beredskapsorganisation för att hantera uppkomna störningar i IT-systemen utanför kontorstid. Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: 2014 A5.8 Lämna årlig rapport om prognoser för framtida verksamhetsvolymer. Regeringsuppdrag i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Ansvarig: Planeringsavdelningen Tidplan: redovisning senast 1 mars 2014 (Slutfört) och 2015

16 Sida 16 (20) A5.9 Genomföra krisledningsseminarium. Ansvarig: Säkerhetsenheten Tidplan: mars 2014 (Slutfört) A5.10 Anpassa och genomföra chefs- och ledarskapsutbildning med anledning av organisationsförändringen. Ansvarig: Utbildningscentrum Tidplan: Arbetet inleds under Klart december A5.11 Införa ett samverkansavtal. Avtalet syftar till att underlätta efterlevnaden av myndighetens skyldigheter som arbetsgivare och att stötta en förändrad organisation samt förenkla kontakter med personalorganisationerna. Ansvarig: Personalavdelningen Tidplan: klart oktober 2014 A5.12 Uppdatera och dokumentera processer för lönehantering och personaladministration. Ansvarig: Personalavdelningen Tidplan: klart december 2014 A5.13 System för allmänt diarium, fas 1 Ansvarig: IT-avdelningen Tidplan: Beslutsunderlag tas fram under 2014 Uppföljning Det här följer vi upp för att säkra att vi når målet: U5.1 Genomförande av beslutade aktiviteter U5.2 Ekonomistyrningsverkets årliga ekonomiadministrativa värdering och resultatet av Riksrevisionens revisioner U5.3 Resultatet från medarbetarenkäten avseende frågor om styrning och stöd

17 Sida 17 (20) Organisation Åklagarmyndigheten består av 39 åklagarkammare som svarar för den operativa åklagarverksamheten, tre utvecklingscentrum samt riksåklagarens kansli. Det finns 32 allmänna kammare. De flesta av dessa har ett geografiskt ansvarsområde motsvarande ett län. Tre internationella åklagarkammare handlägger bland annat ärenden om allvarlig, organiserad och/eller gränsöverskridande brottslighet. Därutöver finns fyra nationella åklagarenheter som handlägger polismål, korruptionsmål, säkerhetsmål respektive ärenden om miljö- och arbetsmiljöbrott. De tre utvecklingscentrumen är lokaliserade till Stockholm, Malmö och Göteborg. Varje centrum leds av en överåklagare och har ett nationellt och funktionellt ansvarsområde. Inom ansvarsområdet svarar utvecklingscentrumet för främst rättslig tillsyn och kontroll, rättslig utveckling, metodutveckling, kunskapsuppbyggnad, information samt samverkan med andra myndigheter. Vid riksåklagarens kansli finns sju avdelningar med olika huvudkontorsfunktioner samt ansvar för verksamheten i Högsta domstolen och övergripande tillsynsverksamhet. Dessutom finns en funktion med fyra överåklagare som ansvarar för styrning och ledning av åklagarkamrarnas verksamhet. Vid kansliet finns också internrevisionen samt en överåklagare som direkt under riksåklagaren handlägger resningsärenden.

18 Sida 18 (20) Budget Verksamheten vid Åklagarmyndigheten finansieras genom anslag. Investeringar finansieras genom lån i Riksgäldskontoret. Anslaget för Åklagarmyndigheten för 2014 är kronor. Den ingående balansen uppgick till kronor. Låneramen för investeringar är kronor. För uppdrag i regleringsbrevet rörande internationell civil krishantering disponerar Åklagarmyndigheten kronor för 2014 på anslag 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7. Budgeten vid årets ingång är beräknad som en helårsbudget. En omräkning av budgeten baserat på den nya organisationen kommer att göras per 1 oktober. Budgetansvar Respektive områdesansvarig överåklagare är ansvarig för den sammantagna budgeten till åklagarkamrarna inom området. Till varje kammarchef delegeras ett budgetansvar i form av en budgetram och en investeringsram för 2014 för att täcka kostnader för kammarens löpande verksamhet och investeringar. Till varje chef för utvecklingscentrum delegeras ett budgetansvar i form av en budgetram och en investeringsram för 2014 för att täcka kostnader för utvecklingscentrumets löpande verksamhet och investeringar. Budgetramen för myndighetsgemensamma kostnader och för verksamheten vid riksåklagarens kansli fördelas enligt särskilt beslut. Principer för budgetfördelningen samt villkor som gäller för budgetansvaret framgår av det Budgetbrev som kommer att skickas till alla budgetansvariga chefer. Uppföljning ekonomiska prognoser Budgetansvariga ska fortlöpande följa upp kostnaderna i förhållande till budgeten samt investeringarna i förhållande till investeringsramen. En ekonomisk prognos ska lämnas till ekonomiavdelningen över beräknat budgetutfall för helåret Prognoserna ska lämnas vid följande tillfällen: 14 februari, 15 april, 13 juni, 15 augusti och 15 oktober. Prognostillfälle 15 oktober gäller preliminärt. Ändrat datum och eventuellt tillkommande prognostillfällen meddelas i samband med beslut om förändrad budget till följd av ny organisation från 1 oktober. Prognoserna ska vid varje tillfälle analyseras och kommenteras samt för kamrarna och utvecklingscentrum även kompletteras med prognosmall och lönekostnadskalkyl. Ekonomiavdelningen ska kvalitetssäkra prognoserna. Planeringsramar För planering av rekryteringar och andra åtaganden som får konsekvens för kostnaderna 2015 och senare ska utgångspunkten vara samma budgetnivå som 2014 exklusive sådana resurstillskott som endast avser innevarande år. Av tabellen nedan framgår fördelningen av myndighetens tillgängliga resurser för 2014 samt fördelningen av investeringsramar.

19 Sida 19 (20) (Tkr) Budget enligt VP 2014 Omfördelning RALS Omfördelning övrigt Ny budget 2014 Investeringsram Område södra och östra Sverige Eskilstuna åk Nyköping åk Linköping åk Norrköping åk Jönköping åk Växjö åk Kalmar åk Malmö åk Södra Skånes åk Helsingborg åk Karlskrona åk Kristianstad åk Delsumma Område mellersta och västra Sverige Göteborgs åk Borås åk Halmstad åk Skövde åk Uddevalla åk Uppsala åk Karlstad åk Örebro åk Västerås åk Falun åk Gävle åk Delsumma Område Stockholm och norra Sverige Norrort åk Västerort åk Söderort åk Södertörn åk City åk Umeå åk Luleå åk Östersund åk Sundsvall åk Delsumma Ny teknik (disp av IT-avd) Summa allmänna kammare Externa projektmedel Internationella kammare och specialkammare Internationella åk Stockholm Internationella åk Malmö Internationella åk Göteborg Riksenheten mot korruption Åk för säkerhetsmål Riksenheten för mijömål Ny teknik (disp av IT-avd) Delsumma Riksenheten för polismål Utvecklingscentrum Stockholm Utvecklingscentrum Göteborg Utvecklingscentrum Malmö Delsumma RÅ:s kansli, exkl. IT-avdelningen RÅ:s kansli, IT-avdelningen Myndighetsgemensamt, exkl. IT-verksamhet Myndighetsgemensamt, IT-verksamhet Lönerevision Totalt myndigheten

20 Sida 20 (20) Riskanalys Följande risker har bedömts som mest angelägna för myndighetsledningen att hantera och bevaka: Omfattande driftsavbrott i verksamhetskritiska IT-system IT-kompetensförlust, nyckelpersoner försvinner Omfattande otillåten påverkan genom yttre hot eller angrepp Omfattande skyddsvärd information kommer i orätta händer Dokumentation enligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll sker i särskild ordning. Uppföljning och uppdatering av verksamhetsplanen Verksamhetsplanens aktiviteter och uppföljningsmått följs upp per månad och tertial och sammanställs av Planeringsavdelningen. Syftet med uppföljningen är att ge verksledningen en översikt av verksamhetens utveckling och vilka eventuella avvikelser som finns samt att ge verksamhetsansvariga chefer ett underlag för vidare analys om vad avvikelserna beror på och vilka åtgärder som ska vidtas. Vid föredragningstid eller ledningsgruppsmöte föredras avvikelser av ansvarig chef. Detsamma gäller större förändringar i övrigt. Denna verksamhetsplan uppdateras vid behov i samband med tertialuppföljningarna då en fördjupad uppföljning görs.

Innehåll. Sida 2 (21) 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28, 2014-10-01 Er beteckning. Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00. Dnr.

Innehåll. Sida 2 (21) 2013-12-20 ÅM-A 2013/1930 Uppdat. 2014-05-28, 2014-10-01 Er beteckning. Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00. Dnr. Sida 2 (21) Er beteckning Innehåll Riksåklagarens förord...3 Vårt uppdrag...4 Vision...4 Etiska riktlinjer...5 Mål...5 Aktiviteter och uppföljningsmått...6 Organisation...18 Budget...19 Riskanalys...21

Läs mer

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Datum Dnr ÅM-A 2011/0867 Ert datum Er beteckning Verksamhetsplan för Åklagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm Östermalmsgatan

Läs mer

Verksamhetsplan fö r Å klagarmyndigheten 2012

Verksamhetsplan fö r Å klagarmyndigheten 2012 Sida 1 (17) Riksåklagarens kansli Uppdaterad Dnr ÅM-A 2011/0867 Datum 2011-12-22 Er beteckning Verksamhetsplan fö r Å klagarmyndigheten 2012 Postadress Gatuadress Telefon E-post Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Vilket skydd ger kontaktförbud?

Vilket skydd ger kontaktförbud? Vilket skydd ger kontaktförbud? Disposition Vad är ett kontaktförbud? Olika former av kontaktförbud Åklagarens riskbedömning Partsinsyn, sekretess och kommunikation Redovisning av tillsynsrapport Åklagarmyndighetens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Sida 2 (24) Ekonomiavdelningen Datum Dnr ÅM-A 2014/1784 Uppdat , beteckning

Sida 2 (24) Ekonomiavdelningen Datum Dnr ÅM-A 2014/1784 Uppdat , beteckning Uppdaterad i september 2015 Sida 2 (24) Ekonomiavdelningen Datum beteckning Innehåll Riksåklagarens förord...3 Vårt uppdrag...4 Vision...4 Etiska riktlinjer...5 Mål...5 Aktiviteter och uppföljningsmått...6

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om åklagares jour- och beredskapstjänstgöring; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:5 Åklagarmyndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning Åklagarmyndighetens regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2015-07-01 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i Åklagarmyndighetens författningssamling (ÅFS) gällande

Läs mer

Åklagarmyndighetens regelförteckning

Åklagarmyndighetens regelförteckning s regelförteckning Rättsavdelningen Uppdaterad 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1 Föreskrifter och allmänna råd som har publicerats i s författningssamling (ÅFS) gällande författningar... 3 2 Riktlinjer

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Sida 2 (25) Ekonomiavdelningen Datum Dnr ÅM-A 2015/1756

Sida 2 (25) Ekonomiavdelningen Datum Dnr ÅM-A 2015/1756 Sida 2 (25) Ekonomiavdelningen Datum beteckning Innehåll Riksåklagarens förord...3 Vårt uppdrag...4 Vision...4 Etiska riktlinjer...5 Mål...5 Aktiviteter och uppföljningsmått...6 Organisation...22 Budget...23

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Resande i sexuella övergrepp mot barn

Resande i sexuella övergrepp mot barn Resande i sexuella övergrepp mot barn Ett metodstöd för handläggningen RättsPM 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN... 3 2.1 INLEDANDE

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Brott mot vuxna går före En uppföljning

Brott mot vuxna går före En uppföljning Brott mot vuxna går före En uppföljning Polis- och åklagares handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel 2010 Brott mot vuxna går före En uppföljning Polis- och åklagares handläggningstider vid misstänkt

Läs mer

Om Åklagarmyndigheten...8. Från brottsanmälan till domstolsförhandling...10. Brottsutredning och processföring...19

Om Åklagarmyndigheten...8. Från brottsanmälan till domstolsförhandling...10. Brottsutredning och processföring...19 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Riksåklagaren har ordet...7 Om Åklagarmyndigheten...8 Från brottsanmälan till domstolsförhandling...10 Intern styrning och kvalitetsarbete...12 Resultatredovisning...18

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om var ärenden om brott av vissa befattningshavare ska handläggas; ÅFS 2014:16 Publiceringsdatum: 23 december 2014

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:18 Justitiedepartementet 2008-12-18 Ju2008/9931/Å Ju2008/9196/Å Ju2008/10668/Å(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 114 85 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Generaldirektörens förord

Generaldirektörens förord 2009-12-23 1 (18) Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2010 anvisat drygt 420 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten. Det tillskott på 10 miljoner kronor som myndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens årsredovisning 2013

Åklagarmyndighetens årsredovisning 2013 Åklagarmyndighetens årsredovisning 2013 Innehåll Riksåklagaren har ordet... 3 Om Åklagarmyndigheten... 4 Från brottsanmälan till domstolsförhandling... 6 Intern styrning och kvalitetsarbete... 8 Resultatredovisning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Denna plan har fastställts av Riksåklagare Anders Perklev den 16 oktober 2015.

Denna plan har fastställts av Riksåklagare Anders Perklev den 16 oktober 2015. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Kontaktpersoner för arbetet med jämställdhetsintegrering... 2 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning... 3 3.1 Brott i nära relation... 3 3.2 Process för framtagande

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott Bilaga 21 2017-01-17 Ju2017/00537/LP Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor En snabbare lagföring med särskilt fokus på unga som begår brott och personer som återfaller i brott

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

Sida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:25 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/09474/L6 (delvis) Ju2015/09812/LED(delvis) Justitiekanslern Box 2308 10317 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Läs mer

Beslut om handläggning av domar, strafförelägganden och beslut om åtalsunderlåtelse för drograttfylleri avseende tetrahydrocannabinolsyra

Beslut om handläggning av domar, strafförelägganden och beslut om åtalsunderlåtelse för drograttfylleri avseende tetrahydrocannabinolsyra BESLUT Sida 1 (6) Bitr. tillsynschef Susanne Kaevergaard Beslut om handläggning av domar, strafförelägganden och beslut om åtalsunderlåtelse för drograttfylleri avseende tetrahydrocannabinolsyra Riksåklagarens

Läs mer

Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid

Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid Tillsynsrapport Redovisning av granskningen av ärenden med lång handläggningstid Tillsynsrapport 2015:1 Utvecklingscentrumen Mars 2015 (dnr ÅM-A 2014/1375) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2

Läs mer

Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014

Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014 Åklagarmyndighetens årsredovisning 2014 Innehåll Riksåklagaren har ordet...5 Om Åklagarmyndigheten...6 Mål och måluppfyllelse...7 Från brottsanmälan till domstolsförhandling...11 Intern styrning och kvalitetsarbete...12

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Verksamhetsplan för EBM 2005

Verksamhetsplan för EBM 2005 Datum Generaldirektören 2005-01-21 Verksamhetsplan 2005 Verksamhetsplan för EBM 2005 Detta är Ekobrottsmyndighetens (EBM) verksamhetsplan för 2005. I regleringsbrevet anges vissa återrapporteringskrav

Läs mer

Om man bor i rätt del av landet!

Om man bor i rätt del av landet! Om man bor i rätt del av landet! Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2013 Rädda Barnen ISBN: 978-91-7321-444-5 Författare:

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10

Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1. Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Åklagarkammaren i Halmstad Vice Chefsåklagare Margareta Bong BESLUT 2006-02-10 Ärendenummer 405A-4604-05 Sida 1 MISSTÄNKT Kastellet HVB BROTT Vållande till annans död -2005-05-18 Anmälan K33150-05,405A05003712

Läs mer

Åklagarnas dokumentationsskyldighet. restriktioner

Åklagarnas dokumentationsskyldighet. restriktioner Åklagarnas dokumentationsskyldighet vid användning av restriktioner Tillsynsrapport 2013:7 Utvecklingscentrum Malmö December 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om handläggningen av ärenden om brott av åklagare och domare m.m.; ÅFS 2006:12 Konsoliderad version Konsoliderad version senast

Läs mer

År 2005 i sammanfattning

År 2005 i sammanfattning årsredovisning Innehåll År 2005 i sammanfattning... 5 Åklagarmyndighetens organisation 2005... 9 Ärendehantering... 11 1 Utgångspunkter för verksamhetsredovisningen... 12 1.1 Statsmakternas mål för 2005

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm f KAMMARRÅTTEN I DOM 2010-02-25 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) /',// c7- KLAGANDE Bo-Göran Bodin SR Ekot Sveriges Radio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Åklagarmyndighetens beslut den 18 januari

Läs mer

4. Ekonomiskt resultat... 71 4.1 Anslag och utgifter... 71 4.2 Kostnader och intäkter... 72 4.3 Kostnader och intäkter per brottsgrupp... 73 5.

4. Ekonomiskt resultat... 71 4.1 Anslag och utgifter... 71 4.2 Kostnader och intäkter... 72 4.3 Kostnader och intäkter per brottsgrupp... 73 5. ÅR årsredovisning 6 Innehåll År 2006 i sammanfattning... 5 Åklagarmyndighetens organisation 2006... 9 Ärendehantering... 11 1. Utgångspunkter för verksamhetsredovisningen... 12 1.1 Statsmakternas mål

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Yttrande över betänkandet För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67)

Yttrande över betänkandet För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67) Yttrande Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Ju2015/05200/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten (L5) 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67) Sammanfattning

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. Rapport

Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och mot barn. Rapport Tvångsmedelsanvändning och beslutsfrister m.m. vid vålds- och sexualbrott i nära relation och Rapport Utvecklingscentrum Göteborg Februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1 Inledning... 9

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande

Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande Ds 2013:30 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

1 (12) 1. Bakgrund. Postadress Gatuadress Telefon E-post Husargatan 3 205 90 MALMÖ. Telefax. Förundersökning nedlägges.

1 (12) 1. Bakgrund. Postadress Gatuadress Telefon E-post Husargatan 3 205 90 MALMÖ. Telefax. Förundersökning nedlägges. 1 (12) Riksenheten för polismål, Malmö 8A-A-AE Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Förundersökning nedlägges. 1. Bakgrund 1.1. Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har vid inspektion i

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Budgetunderlag 2013 2015

Budgetunderlag 2013 2015 Budgetunderlag 2013 2015 Regeringen, Justitiedepartementet Yrkanden Åklagarmyndigheten hemställer att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att för 2013 öka ramanslaget 1:3 Åklagarmyndigheten till

Läs mer

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1)

Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen (SOU 2009:1) Remissyttrande Sida 1 (7) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Ju2009/834/Å Justitiedepartementet (Ju/Å) 103 33 Stockholm Yttrande över Polismetodutredningens delbetänkande En mer rättssäker

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2013 December 2012 Datum Sida 2012-12-20 1 (14) Ert datum Dnr EBM A-2012/0597 Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndigheten är en myndighet i stark utveckling. 1

Läs mer

Koncentration av ekoåklagare

Koncentration av ekoåklagare Koncentration av ekoåklagare inom ÅM nya stationeringsorter Rapport Arbetsgruppen December 2008 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av förslagen...3 2 Uppdraget...5 Genomförande...5 3 Åklagarkamrarnas

Läs mer

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64)

Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens anställda (Ds 2013:64) Datum Sida 2013-12-11 1 (5) Ert dnr Dnr Ju2013/6806/L4 EBM A-2013/0625 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Vem ska göra vad? Om fördelningen av arbetsuppgifter mellan polisens

Läs mer

Polisreformen så här långt: Förundersökningsledaren ett rättsligt perspektiv

Polisreformen så här långt: Förundersökningsledaren ett rättsligt perspektiv Polisreformen så här långt: Förundersökningsledaren ett rättsligt perspektiv Poliser möter praktiker: Ledarskap inom polisen Växjö, maj 2016 Lena Landström Förundersökningsledaren Delstudie inom ramen

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009

Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009. Januari 2009 Ekobrottsmyndighetens verksamhetsplan 2009 Januari 2009 Sida 1 (15) Ert Er beteckning Generaldirektörens förord Genom regleringsbrevet har regeringen för år 2009 anvisat drygt 396 miljoner kronor för Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

ST inom åklagarväsendet

ST inom åklagarväsendet ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 6-2010 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 8-9 september i Stockholm (EBMs lokaler på Hantverkargatan) Närvarande Veronica Yng Gisslin

Läs mer

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar

Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Kanslichef, avdelningen för särskilda utredningar Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten Redovisning av regeringsuppdrag Maj 2010 Datum Sida 2010-05-31 1 (14) Ert dnr Dnr Ju2008/8737/Å EBM A-2009/0420 Till Regeringskansliet

Läs mer

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten Delrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets processorganisation; beslutat den 22 juni 2004.

Läs mer

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013

Samverkan i lokalt brottsförebyggande. Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Medborgarhuset i Eslöv den 26 september 2013 Polissamordningen: Från en splittrad till en samlad svensk Polis En naturlig fortsättning på arbetet som redan

Läs mer

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen Vägledning från FUT-delegationen Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen vägledning

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70

Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel SOU 2009:70 Sida 1 (6) Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Åklagarmyndighetens synpunkter på Betänkandet Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen för polisiär signalspaning; Syften och förutsättningar

Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen för polisiär signalspaning; Syften och förutsättningar Kammaråklagare Charlotta Tanner Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Justitiedepartementet Enhetens för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet 103 33 STOCKHOLM Åklagarmyndighetens synpunkter på gränsdragningen

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer