Alkoholforskarkonferens Summering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkoholforskarkonferens. 2013 Summering"

Transkript

1 Alkoholforskarkonferens 2013 Den maj samlades drygt 50 personer på Systembolagets lärcenter på Skarpö utanför Vaxholm för att delta i den årliga alkoholforskningskonferensen. Gräddan av svenska alkoholforskare fanns på plats, representanter för intresseorganisationer och myndigheter lika så, kort sagt: Alla var där! Systembolagets VD Magdalena Gerger välkomnade deltagarna till två dagar av föredrag och diskussioner om alkoholforskning allt under ledning av moderator Ellinor Persson.

2 Skarpö maj 2013 s. 3 Systembolaget och alkoholforskningen s. 3 Hur går det med hemleveranserna? s. 4 Positiv trend: Ungdomars drickande minskar stadigt s. 6 Andras drickande alkoholskador i en bredare kontext s. 8 Små mängder alkohol kan öka cancerrisk s. 10 Alkohol på nätet en ödesfråga s. 12 Aktuell forskning och samtal om alkoholreklam 2

3 Systembolaget bidrar genom att skapa livskraftiga plattformar där forskningsresultat kan kommuniceras och diskuteras alkoholforskningskonferensen på Skarpö är ett lysande exempel på det senare. Systembolaget och alkoholforskningen l Magdalena Gerger, VD för Systembolaget, slog an tonen för konferensen genom att förklara varför alkoholforskningen är så viktig; för Systembolaget naturligtvis, men också för samhället i stort eftersom alkoholpolitiska beslut alltid måste grundas på solidast tänkbara vetenskap. Systembolagets engagemang för alkoholforskningen, såväl den samhällsvetenskapliga som den biomedicinska, tar sig olika uttryck. Systembolaget delfinansierar en professur vid Lunds universitet, sedan 1999 delar man ut Bertil Göranssons resestipendium till unga alkoholforskare och via Systembolagets råd för alkoholforskning (SRA) fördelas årligen tre miljoner kronor i stöd till forskningsprojekt. Därutöver bidrar Systembolaget genom att skapa livskraftiga plattformar där forskningsresultat kan kommuniceras och diskuteras alkoholforskningskonferensen på Skarpö är ett lysande exempel på det senare. Magdalena Gerger gläntade också på dörren till framtiden och betonade vikten av att verka för höjda forskningsanslag. Men för att det ska lyckas krävs att forskningens resultat kommuniceras och kommer till användning. Där har vi alla ett stort ansvar. Hur går det med hemleveranserna? l Hur har det gått med Systembolagets försök med hemleverans? Lennart Agén, Systembolagets presschef, gav en lägesuppdatering efter den första fasen som inleddes i Sollentuna i höstas. Man kan konstatera att alla stickkontroller hittills talar för att ålderskontrollern fungerar oklanderligt, att man hittills inte har behövt ställa in någon leverans till följd av att kunden varit märkbart påverkad, samt att alkoholfritt än så länge säljer bättre än starksprit. Efter sommaren inleds fas två av försöket då upp till sex hela län inkluderas. Mats Ramstedt, docent i sociologi och chef för STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), har tillsammans med professor Thor Norström fått i uppdrag att löpande utvärdera Systembolagets försök med hemleveranser vilken effekt kan man se på den totala försäljningen? Och vilka är det som handlar? Forskarna har bland annat använt sig av AUDIT, the Alcohol Use Disorders Identification Test, för att få en indikation på om hemleveranskunderna skulle vara riskkonsumenter i högre grad än normalbefolkningen. Under den första fasen har man inte kunnat se att hemleveranser påverkat den totala försäljningen av alkohol. Inte heller har man funnit att hemleveranskunderna tenderar att vara riskkonsumenter i större utsträckning än Systembolagets kunder i allmänhet. Emellertid understryker forskarna att slutsatserna bör tolkas med försiktighet, då de bygger på data för en kort försöksperiod inom ett begränsat försöksområde. Utvärderingsarbetet kommer att fortsätta under försökets andra fas. 3

4 Positiv trend: Ungdomars drickande minskar stadigt Hur har ungdomsdrickandet utvecklats från millennieskiftet och fram till nu? Och är den nedåtgående trenden verkligen stabil eller snarare tecken på förflyttning av konsumtionsmönster som innebär en polarisering? Det var frågor som Thor Norström, professor i sociologi vid Stockholms universitet, djupdök i inför intresserade deltagare på Skarpö. Han noterar ett oroande undantag i den positiva trenden läget är alltjämt allvarligt för en grupp utsatta flickor. l Tillsammans med doktoranden Johan Svensson har Thor Norström analyserat konsumtionsdata från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, och kunnat konstatera att den nedåtgående trenden är stadig, en observation som många har gjort. Men vad är det egentligen som har hänt? Har det skett en polarisering alltså att det stora flertalet ungdomar dricker mindre medan de som dricker mycket ökar sin konsumtion ytterligare eller är nedgången att betrakta som kollektiv? Genom att systematiskt analysera ungdomars drickande och alkoholrelaterade problem mellan år 2000 och 2012 har Norström samtidigt kunnat pröva giltigheten i Skogs teori om kollektiva dryckeskulturer. Ole-Jørgen Skog ( ) var professor i sociologi vid Universitetet i Oslo och hans teori kan beskrivas som en vidareutveckling av den så kallade totalkonsumtionsmodellen. Något förenklat går den ut på att alkoholkonsumtion och alkoholproblem i första hand är att betrakta som sociala fenomen och därför tenderar att utvecklas likartat i de flesta grupper. Skog menar att människor synkroniserar sina alkoholvanor med de vanor som råder i deras sociala nätverk. Med andra ord borde en minskning av det totala ungdomsdrickandet avspeglas i samtliga grupper av ungdomar (indelat i de fem procent som dricker mest, näst mest och så vidare), även riskgrupper, och det samma bör gälla för alkoholrelaterade problem. Farofyllt för flickor Norström och Svensson kommer fram till att de som dricker mest står för en liten del av nedgången räknat i procent, men i absoluta tal det vill säga faktiskt konsumerad volym har deras bidrag till den totala nedgången ändå varit 4

5 Förebyggande åtgärder på samhällsnivå, såsom strikta åldersgränser och begränsad tillgänglighet, har större effekt på den totala mängden alkoholrelaterade problem än insatser som riktas direkt mot högriskgrupper. substantiellt. Således ser Skogs teori ut att stämma; drickandet har minskat i alla grupper, men vad gäller de alkoholrelaterade problemen noterar Norström ett oroande undantag; de tio procent av flickorna som är värst drabbade ligger alltjämt kvar på en stabil nivå. På det hela taget är det alltså en gynnsam trend, men hur det kommer sig är inte alldeles klarlagt. De föräldrar som driver en strikt linje med att inte köpa ut eller bjuda sina ungdomar på alkoholhaltiga drycker är påtagligt fler idag än för några år sedan. En annan faktor som tros kunna ha ett visst förklaringsvärde är att lockelsen från TV- och dataspel håller många ungdomar borta från platser och situationer där alkoholhaltiga drycker förekommer. Starkt stöd för preventionsparadoxen Vilka slutsatser och vilka alkoholpolitiska implikationer kan insikter av denna analys ge vid handen? Det ligger kanske närmast till hands att lägga krutet på storkonsumenterna och, kanske i synnerhet de ovan nämnda flickorna, för att nå största förebyggande effekt de andra verkar ju sköta sig helt OK. Men det är här den så kallade preventionsparadoxen kommer in: Förebyggande åtgärder på samhällsnivå, såsom strikta åldersgränser och begränsad tillgänglighet, har större effekt på den totala mängden alkoholrelaterade problem än insatser som riktas direkt mot högriskgrupper. Preventionsparadoxen kan alltså sägas vara giltigt om majoriteten av problemen förekommer bland de många måttlighetskonsumenterna. Genom att lägga ihop riskfaktorer (till exempel om man skolkar, röker, har prövat narkotika) och sedan ställa dessa i relation till förekomsten av alkoholrelaterade problem (olyckor, slagsmål etc.) kan Thor Norström visa att de med låg risk, drygt nio av tio, står för närmare tre fjärdedelar av problemen. Högriskgruppen, 8,5 procent i det här fallet, stod för 27 procent av problemen. 5

6 Andras drickande alkoholskador i en bredare kontext Med rökning är det enkelt: Att andas in tobaksrök är skadligt oavsett om man gör det avsiktligt. Följaktligen är det helt logiskt att tala om passiv rökning. Men om vi blir tar skada av någon annans drickande vad ska vi då kalla det? Passivt drickande kanske kan fungera som en hyfsad analogi i vardagligt tal, men i vetenskapliga sammanhang tarvas en mer precis terminologi. Att problemen finns och att de är betydande är ingen nyhet: Skador som rattfyllerister åsamkar andra trafikanter, störande beteende och våldsbrott på allmän plats, våld i parförhållanden, barn som på olika sätt kommer i kläm listan kan göras lång.. l Christoffer Tigerstedt är senior researcher vid finska THL, Institutet för hälsa och välfärd, och oavsett benämningsproblematiken är det just andras drickande som varit i fokus för hans forskning. Han är också en av redaktörerna för en tämligen nyutkommen bok i ämnet, men den är på ett obegripligt språk, som han själv uttrycker det. Om man skulle översätta den finska titeln till svenska skulle den heta Alkohol- och drogskador på närstående, medmänniskor och samhället. Individuellt perspektiv Tigerstedt konstaterar att det traditionella forskningsperspektivet när man studerar alkoholens skadeverkningar är det individuella: Alkoholskador avser därmed i första hand de problem som drabbar alkoholkonsumenten själv. I linje med detta inriktar sig det individuella perspektivet på risker och patologier som rör den enskilde patienten eller klienten. Utifrån detta perspektiv är de skador som kan drabba människor i den omedelbara omgivningen eller sociala institutioner av sekundärt intresse eller inget intresse alls. Lika lite, menar Tigerstedt, intresserar sig folkhälsoperspektivet för växelverkan mellan den som dricker och dem som befinner sig i hans eller hennes närmaste omgivning. Istället betonas sambandet mellan hälso tillståndet i en given befolkning och den totala mängden alkohol som denna befolkning konsumerar. Effektivare prevention Så vad skulle vi vinna på ett utvecklat tredjepartsperspektiv? Christoffer Tigerstedt menar att vi kan få en bättre förståelse för de situationer där ska 6

7 För forskningen tydliggör tredjepartsperspektivet att drickandet inte blott är en privat livsstilsrisk som den autonome konsumenten har rätt att ta utan en kollektiv risk. dorna uppstår, och att denna kunskap i sin tur kan användas för att effektivisera samhällets insatser för prevention och behandling. Att problemen finns och att de är betydande är ingen nyhet: Skador som rattfyllerister åsamkar andra trafikanter, störande beteende och våldsbrott på allmän plats, våld i parförhållanden, barn som på olika sätt kommer i kläm listan kan göras lång. I Finland, berättar Christoffer Tigerstedt, uppger så många som var femte person att de åsamkats lidande av en nära anhörigs drickande. För forskningen tydliggör tredjepartsperspektivet att drickandet inte blott är en privat livsstilsrisk som den autonome konsumenten har rätt att ta utan en kollektiv risk, säger Christoffer Tigerstedt. Term saknas för problemet Dessvärre tycks det som om bristen på ett allmänt vedertaget begrepp kan ha hållit tillbaka forskningen. Flera forskare har försökt lansera termer som lånats från ekonomin, juridiken och det militära; externalities, secondhand effects, third party damages och collateral damage. Och så passive drinking, som forskarna ratat men som fortfarande används av en del frivilligorganisationer. Det som vunnit störst erkännande hittills är alcohol s harms to others, alkoholens skador på andra. Christoffer Tigerstedt föredrar, åtminstone på svenska, att tala i termer av tredje part, men som en engagerad åhörare påpekade vilken är egentligen den andra parten? Att den som dricker är den första torde vara självklart, men den andra? Flaskan? Alkoholproducenten? Eller rentav Systembolaget, eller Alko som den finska motsvarigheten kallas? 7

8 Små mängder alkohol kan öka cancerrisk Kopplingen mellan alkohol och risken att utveckla cancer blir alltmer etablerad, men än så länge är mekanismerna långtifrån klarlagda. Dag Jenssen, professor vid Institutionen för genetik mikrobiologi och toxikologi på Stockholms universitet, har kunnat visa att även små mängder alkohol orsakar skador på arvsmassan; skador som kan leda till cancer. 8

9 Studierna har visat att råttor som fick dricka vatten med 10 procent alkohol under fyra veckor fick trefaldigt ökade skador på arvsmassan jämfört med råttor som bara drack vatten. l Trots att det egentligen inte är någon nyhet inom forskar skrået är det först på senare år som alkohol blivit en etablerad och mer allmänt omfattad riskfaktor för cancer. Här i Sverige kan man nog hävda att 2011 års alkohol forskningskonferens spelade en avgörande roll. Det var då som Robert Baan från WHO:s cancerforskningsorgan IARC gästade Skarpö. Han kunde berätta att IARC redan för 25 år sedan rapporterade att man funnit säkerställda samband mellan hög konsumtion av alkohol och maligna tumörer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe och lever kunde man precisera riskbilden: ett dagligt intag av 50 gram ren alkohol, drygt fyra standarddrinkar, ökar risken för dessa cancerformer med mellan två och tre gånger. Sedan dess har bevisningen stärkts successivt. Vid årets konferens behandlades ämnet av Dag Jenssen, professor vid Institutionen för genetik mikrobiologi och toxikologi på Stockholms universitet. den forskning som han och hans kollegor bedriver är specifikt inriktad på genetiska skador som uppstår när man dricker alkohol, och som i sin tur kan leda till cancer. Bland annat har de studerat de skador som alkoholen orsakar på arvsmassan även vid mycket låga doser. Studierna har visat att råttor som fick dricka vatten med 10 procent alkohol under fyra veckor fick trefaldigt ökade skador på arvsmassan jämfört med råttor som bara drack vatten. Genetiska skador av detta slag kan utgöra de första tidiga stegen i att cancer kan uppstå på längre sikt. Resultateten av Dag Jenssens forskning aktualiserar frågan om vad som händer med kroppen när vi dricker vin till maten varje dag något som i många sammanhang framhålls som bara nyttigt. Redan nu har Dag Jenssen kollegor inlett forskning i mindre skala på frivilliga försökspersoner kollegor faktiskt för att studera de genetiska effekterna av alkohol. 9

10 Alkohol på nätet en ödesfråga En av de mest uppmärksammade frågorna på 2013 års alkohol forskningskonferens var den om vilken roll näthandeln kommer att spela i framtiden kommer den att förbli relativt marginell eller hotar den att urholka försäljningsmonopolet? l E-handeln har femdubblats på tio år och utgör idag närmare sex procent av svenskarnas detaljhandelskonsumtion. Mot denna bakgrund känns det relativt betryggande att bara en halv procent av alkoholinköpen görs på nätet. Än så länge. Men hur blir det i framtiden? Inte mindre än tre presentationer på årets alkoholforskningskonferens handlade om näthandel med alkoholhaltiga drycker. Mats Ramstedt redogjorde för en kartläggning från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, av självrapporterade alkoholbeställningar via internet från 2004 och framåt. Förvisso kan en stadig ökning konstateras från det att man började registrera näthandel för nu nio år sedan, men fortfarande står näthandeln för en försvinnande liten andel av alkoholinköpen, 0,6 procent vilket kan jämföras med Systembolagets andel på 63 procent. 10

11 E-handeln har femdubblats på tio år och utgör idag närmare sex procent av svenskarnas detaljhandelskonsumtion. Mot denna bakgrund känns det relativt betryggande att bara en halv procent av alkoholinköpen görs på nätet. De 0,6 procenten motsvarar för övrigt ungefär en halv liter vin per invånare och år således ingen överhängande anledning att börja tala om alkoholmonopolets förestående undergång. Tre olika scenarier Carin Blom, analytiker på HUI Research, presenterade emellertid utredningen Försäljning av alkohol på nätet som tagits fram på uppdrag av Systembolaget. I utredningen skisseras tre olika framtidsscenarion; ett med svag tillväxt, ett med medelstark och ett med stark. Om man väljer att tro på det sistnämnda, vilket uppskattningsvis hälften av konferensdeltagarna var benägna att göra, kommer näthandelns andel av den totala alkoholförsäljningen att landa på drygt 4 procent på fem års sikt och på knappt 29 procent på tio års sikt. Om det istället är det försiktiga scenariot som gäller förväntas näthandeln med alkohol fortsätta växa relativt sakta och inte komma upp i en procent under de närmaste fem åren, medan tioårsprognosen hamnar på cirka 1,3 procent. Många olika faktorer Det är ett stort antal faktorer som spelar in, menar Carin Blom. Allt från klämoch-känn-faktorn, som antas vara relativt låg ifråga om alkoholhaltiga drycker om man jämför med exempelvis avokado, till konsumenternas tillit till betalsystem, leveranssäkerhet och annat. Systembolagets chefsjurist, Malin Sandquist, som också sitter med som expert i den statliga utredningen om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker, menade att det är den gamla Rosengrendomen som fortsätter att spöka: Trots att domen i själva verket enbart avsåg rätten att anlita en transportör har en hel bransch tagit den som intäkt för att det skulle vara fullt legitimt att bedriva försäljning under minst sagt detaljhandelsliknande former. Det är inte, understryker Malin Sandquist, fritt fram bara för att försäljningen är på nätet. Men med mindre än att vi får ett klargörande i denna fråga kan en viss oro för detaljhandelsmonopolets fortbestånd vara på sin plats. 11

12 Aktuell forskning och samtal om alkoholreklam Förändringar i hjärnan som avgör om man kan dricka kontrollerat eller inte och möjligheten att hålla koll på sin alkoholkonsumtion med hjälp av mobilappar. Det var innehållet i några av de forskningsprojekt som presenterades under konferensens andra dag. Studierna har visat att råttor som fick dricka vatten med 10 procent alkohol under fyra veckor fick trefaldigt ökade skador på arvsmassan jämfört med råttor som bara drack vatten. l Konferensens andra dag inleddes med presentation av några aktuella forskningsprojekt. Först ut var Ingrid Nylander, professor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet. Hon presenterade en studie där man testat hypotesen att miljöfaktorer tidigt i livet skapar förändringar i hjärnan vilket får konsekvenser för individens benägenhet att antingen kunna dricka alkohol på ett kontrollerat sätt eller etablera en riskkonsumtion, kontrollförlust och beroende. Hålla koll med appar Nästa presentation handlade om mobilappar som hjälpmedel för att kontrollera alkoholkonsumtionen. Anne H. Berman, docent i klinisk psykologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, och doktoranden Mikael Gajecki, båda vid Karolinska Institutet, presenterade studien vars övergripande syfte var att undersöka om användandet av två olika mobiltelefonapplikationer har någon effekt på alkoholkonsumtionen hos högskolestudenter med problematiskt bruk av alkohol. Lärdomar från Norge Professor Thor Norström presenterade en studie som han genomfört tillsammans med Ingeborg Rossow vid Statens institutt för rusmiddelforskning passande då det ju var Norges nationaldag om relationen mellan alkoholkonsumtion i en population och rattfylleri. Alkohol ligger bakom mer än var fjärde trafikolycka med dödlig utgång och studien talar för att en enprocentig ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige och Norge leder till en ökning av rattfylleriet med mellan 1,5 och 2 procent. Därefter följde ett samtal om marknadsföring av alkohol. Håkan Leifman, direktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), beskrev en studie som är publicerad i tidskriften Pediatrics om hur ungdomar påverkas av alkoholreklam. Avslutningsvis presenterade Magnus Jägerskog, vd för Systembolagets dotter bolag IQ-initiativet, en undersökning om alkoholreklamens utveckling. 12

13 13

14 14

15 15

16 Fotograf: Bosse Johansson

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen?

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? MATS RAMSTEDT Alkohol och äldre Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade problem bland äldre svenskar hur ser det ut egentligen? Inledning Den äldre befolkningens alkoholvanor negligerades länge inom svensk

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI NAD-PUBLIKATION Nr 52 2008 Utgiven av: Nordiskt center för alkoholoch drogforskning (NAD) (Fr.o.m. 1.1.2009 NVC) Adress:

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman

Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman Samhället, alkoholen och drogerna Politik, konstruktioner och dilemman Jessica Storbjörk Redaktör Stockholms universitets förlag 106 91 Stockholm www.suforlag.se respektive författare 2012 Stockholms universitets

Läs mer

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 Innehåll Förord 1 Inledning 2 Kommunikationsstrategi 4 Mål och målgrupper 8 Sändare och

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Nocturum 2012-2014 Oskar Jalkevik

Nocturum 2012-2014 Oskar Jalkevik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Alkohol och Islam... 3 Stig-Björn Ljunggren... 4 Alkohol och äldreomsorg... 5 Barnbarn till missbrukare... 6 Alkoholen 2022... 7 Alkoholen

Läs mer

OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002

OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002 TILL VILKET PRIS? OM ALKOHOLENS KOSTNADER OCH HÄLSOEFFEKTER I SVERIGE 2002 Johan Jarl Pia Johansson Antonina Eriksson Mimmi Eriksson Ulf-G. Gerdtham Örjan Hemström Klara Hradilova Selin Mats Ramstedt SoRAD

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011

Hiv i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Hiv i Sverige Kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987 2011 Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI)

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige 2014 CAN rapport 144

Drogutvecklingen i Sverige 2014 CAN rapport 144 Drogutvecklingen i Sverige 2014 CAN rapport 144 Drogutvecklingen i Sverige 2014 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr. 144 Stockholm 2014 Förord Sedan 1970-talets början har

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Det är hårt att leva la dolce vita

Det är hårt att leva la dolce vita Det är hårt att leva la dolce vita en enkätundersökning om alkohol, narkotika och sexuellt riskbeteende i en grupp HBT personer i Stockholm Ylva Nork, Jonas Raninen och Håkan Leifman RAPPORT NR 45 Rapportens

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Cancerfondsrapporten. statistik. forskning. prevention. cancervård i sverige. diagnos: sarkom

Cancerfondsrapporten. statistik. forskning. prevention. cancervård i sverige. diagnos: sarkom 2013 Cancerfondsrapporten statistik forskning prevention cancervård i sverige diagnos: sarkom Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler

Läs mer

UR mörk bakgrund. Män och AlkoHol. ADHD Brister DiAgnosen? Mari Jungstedt har lyckats mot alla odds. Varför börjar de slåss?

UR mörk bakgrund. Män och AlkoHol. ADHD Brister DiAgnosen? Mari Jungstedt har lyckats mot alla odds. Varför börjar de slåss? SverigeS StörSta tidning om droger och nykterhet en tidning från iogt-nto / nr 3 2012 / pris 40 kr UR mörk bakgrund Mari Jungstedt har lyckats mot alla odds sverigeresan: vi besöker vetlanda! ADHD Brister

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011

Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 RAPPORT 2012:13 Brottsutvecklingen i Sverige 2008 2011 Samtliga åtalsunderlåtelser Åtalsunderlåtelser enligt lagen om unga lagöverträdare eller tidigare bestämmelser Övriga åtalsunderlåtelser 34 kap. 1

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

accent På väg hem Restriktiv höstbudget Mångkultur i Skutskär Åke energispridare GRANSKNING BILDREPORTAGE

accent På väg hem Restriktiv höstbudget Mångkultur i Skutskär Åke energispridare GRANSKNING BILDREPORTAGE Restriktiv höstbudget Mångkultur i Skutskär Åke energispridare GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 8/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET BILDREPORTAGE På väg hem Medlemmar

Läs mer

Misshandel. Sammanfattning

Misshandel. Sammanfattning Misshandel Misshandel AV ECKART KÜHLHORN Sammanfattning Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott. År 2003 anmäldes 65 177 sådana brott till polisen, motsvarande 726 fall

Läs mer