Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer"

Transkript

1 Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bild FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom försvaret och bidrar till att höja landets beredskap i såväl kris som krig inom en rad olika områden. Frivilligorganisationerna är en viktig resurs för Försvarsmakten liksom för de civila delarna av landets krisberedskap. Genom kurs- och utbildningsverksamhet säkerställer organisationerna att särskild specialistkompetens tillvaratas och placerar även ett stort antal personer på specialistbefattningar inom försvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga organisationer som har tillkommit på medborgarnas egna initiativ sedan början av 1900-talet. De är ideella och fristående i förhållande till varandra och till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som de samverkar med. Bild 3 - BILKÅREN Bilkåren rekryterar och grundutbildar fordonsförare för tunga behörigheter till Försvarsmakten samt vidareutbildar förare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Kraftnät, Trafikverket, Länsstyrelsen, Kommuner och Strålsäkerhetsmyndigheten. Organisationen omfattar cirka medlemmar som tillsammans aktivt arbetar för trafiksäkerhet och för att stärka samhällets krisberedskap. Bilkåren finns över hela landet. Bild 4 - FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅRERNAS RIKSFÖRBUND Frivilliga Automobilkårers Riksförbund, FAK, är en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. Organisationen har ett brett kontaktnät och samverkar med andra organisationer, myndigheter och företag. MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - som med krav och underlag från Svenska Kraftnät och Vägverket, bekostar FAK:s utbildningar. Med NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande - har FAK ett utbyte i trafiksäkerhetsfrågor. Med Sveriges Åkeriföretag har FAK ett nära samarbete. Med FAK:s systerorganisation Bilkåren organiseras gemensamma kurser. Bild 5 - FRIVILLIGA FLYGKÅREN Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig totalförsvarsorganisation för alla flygintresserade. FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är ekonomiskt för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis etc. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer och konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till. FFK är uppdelat i en civil (Krisberedskapsflyg) samt en militär del med Hemvärnsflyg (Hv) och Sjöinfogrupper (SIG). FFK-KB utbildar sedan 1961 FFK personal för att under kris och krig göra tjänst inom de civila delarna av krisberedskapen. Denna personal är helt civil och har ej status som kombattanter. FFK-Hv, har sedan 1993 och senare tillkomna FFK-SIG uppdrag från Försvarsmakten att rekrytera och utbilda flyggrupper. FFK utbildar personal för placering i Hemvärnet och Marinen. Personalen i dessa grupper har status som kombattanter. Utöver flygkunskaper skall dessa personer ha kunskaper om Försvarsmakten. Under fredstid rekryteras, utbildas och leds båda typerna av förband inom FFK fredsorganisation och medlemskrets. FFK-Uppdragsflyg För uppdrag i fred inom räddningstjänst, målgång, sjöbevakning, m.m. FFK har genom sitt tillstånd av Transportstyrelsen möjlighet att utföra 14 olika uppdragstyper. Många av uppdragen är beroende av att vi har möjlighet att flyga så lågt som 50 meter över högsta hinder vilket kräver speciell utbildning och stor skicklighet av de piloter som utför uppdragen.

2 Bild 6 - FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅRERNAS RIKSFÖRBUND Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK, utbildar motorcykelordonnanser, terränghjulings- och snöskoterförare samt instruktörer för Försvarsmaktens och andra myndigheters behov. Smidighet, snabbhet och förmågan att ta sig fram, oavsett väglag och terräng är FMCK:s förares stora styrka. Typiska uppgifter är till exempel lotsning av förband, trafikreglering (dirigering och vägvisning), vägrekognosering och transporter av personal eller utrustning. Det gemensamma för FMCK:s medlemmar - ca spridda på 40 kårer över hela landet - är naturligtvis motorcykelintresset, men också viljan att möta nya utmaningar och inte minst göra en samhällsinsats. FMCKs största uppdragsgivare är Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På lokal nivå kan det även tecknas avtal med kommuner, landsting och länsstyrelser. Bild 7 - FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTEFÖRBUND Försvarets Personaltjänstförbund, FPF, bildades Förbundet är öppet för såväl kvinnliga som manliga medlemmar. Antalet medlemmar är ca 500. I dagsläget består förbundet av fyra föreningar, norra, östra, västra och södra. Många medlemmar är knutna till personalvården eller personaltjänsten inom Försvarsmakten främst Hemvärnet, till vilket FPF har ett uppdrag från Försvarsmakten att utbilda bataljonspastorer, personalbefäl samt chef S1. Detta innebär att utbildningarna för bataljonspastorer, personaltjänst, personalvårdstjänst har blivit förbundets viktigaste uppgift. Krisstöd är också ett av förbundets uppdrag. Från att den första kursen ägde rum har krisstödsutbildningen utvecklats med fördjupningskurser och kortare helgkurser. Förbundet ansvarar även för kurser i värdegrund som riktar sig till samtliga frivilligorganisationers medlemmar, såväl vuxna som ungdomar. Målsättningen för dessa kurser är att ge deltagarna en grundläggande bakgrund till Försvarsmaktens arbete med värderingar som styrmedel. På senare år har förbundet också genomfört kursen Mångfald i internationell tjänst. Bild 8 - FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN Frivilliga Radioorganisationen, FRO Uppdrag för Hemvärnet FRO utbildar sambandspersonal till Hemvärnets 40 bataljoner. Befattningarna är allt från stabsbefäl i bataljonsstab till systemoperatör på kompaninivå. Utbildning bedrivs dels på hemorten, dels på centrala veckokurser på attraktiva kursplatser. Hemvärnet har ett stort ansvar för skyddet av vårt land. Oavsett var i landet det uppstår problem ska Hemvärnet finnas på plats. Det kan innebära allt från bevakning av militära eller civila anläggningar till stöd till samhället. Hemvärnet ska även kunna leta rätt på barn som försvunnit, släcka skogsbränder eller stoppa översvämningar. Uppdrag inom samhällets krisberedskap Den nya lagstiftningen, med krav på samhället att klara både en fredstida krishantering såväl som en höjd beredskap, medför en ökad ansträngning av de redan idag begränsade resurser som myndigheter och organisationer disponerar. Frivilligorganisationerna kommer att spela en allt större roll i detta sammanhang för att komplettera och förstärka samhällets ordinarie resurser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Personalpoolerna på sambandssidan kommer att kallas Nationella Sambands-Enheter (NSE) och ska kunna verka över stora ytor.

3 Trafikverket har fått överta ett antal bandvagnar av typ BV 206 från Försvarsmakten. Vagnarna ska bilda en nationell resurs som alla myndigheter, landsting och kommuner kan rekvirera vid behov. Detta då Vägverkets vägar (och andra vägar med naturligtvis) inte är farbara av någon anledning, t.ex. snöoväder. Tanken är att bandvagnarna stationeras i 3-4st depåer med ca 15st Bv 206 samt 1st RaBv 2061 per depå. Depåerna blir i Jönköping, Borlänge, Sollefteå och ev. även i Byske. Då bandvagnarna behövs någonstans i landet så lastas de på lastbilar och körs på flak så långt som det går och när man inte kan komma längre med lastbil så sätter man av vagnarna och kör "för egen maskin". Bemanningen blir normalt 1-3 st operatörer/förare från FRO per radiobandvagn. Vid en insats (t.ex. snöoväder eller efter en svår storm) ska bandvagnen bemannas och grupperas på strategisk plats i ett insatsområde, för att därifrån hålla kontakten med övriga bandvagnar som opererar i området. Vid larm så tar personalen sig till anvisad plats i området där vagnarna ska sättas in medans vagnarna körs till platsen med lastbil. Vid uppdrag utgår ersättning motsvarande lön för deltidsbrandmän. Inom Svenska Kraftnät (SvK) har skapats resurser att snabbt kunna skicka ut röjningspatruller för rensning av kraftledningsgator när stormar och snöoväder åstadkommer strömbortfall i delar av landet. För att effektivt kunna leda detta arbete behövs ett säkert samband mellan ledningscentralen och röjningsgrupperna. FRO har fått uppdraget att rekrytera och utbilda personal för att på sikt bemanna sju särskild sambands-/ledningsbandvagnar, som utrustats med modern utrustning för trådlös kommunikation, för både tal och dataöverföring. Bild 9 - FLYGVAPENFRIVILLIGA Flygvapenfrivilliga, FVRF, är en frivillig försvarsorganisation för kvinnor och män - vuxna som ungdomar. Målet med FVRF:s verksamhet är att tillföra Försvarsmakten uthållighet och kompetens: vid grundutbildning, till insatsförbanden och nationella skyddsstyrkorna, vid internationella insatser, för flygplatser och för försvarsinformation samt utgöra en grund för rekrytering till det civila samhällets beredskapssystem. Flygvapenfrivilliga erbjuder kvalificerad militär utbildning både för de som gjort värnplikten, GMU eller GU-F och för de utan tidigare militär erfarenhet. Utbildningen innefattar även ledarskap och instruktörstjänst något man alltid har nytta av vart man än kommer. All verksamhet inom Flygvapenfrivilliga syftar till att skapa resurser och stöd till Försvarsmaktens uppgifter. Eftersom Försvarsmaktens behov är under konstant förändring är även FVRF:s kursutbud dynamiskt. Flygvapenfrivilliga är en väl anpassad frivilligorganisation med de unika specialkompetenser som krävs för att stödja Försvarsmaktens insatsförband med fokus på flygstridskrafterna samt Hemvärnet i nationella insatsförsvaret. Åt Hemvärnet har FVRF i uppdrag att rekrytera samt grund- och fortsättningsutbilda Hvunderrättelsesoldater. Flygvapenfrivilligas breda ungdomsverksamhet syftar till att intressera ungdomar för fortsatt engagemang som yrkesofficer eller soldat inom Försvarsmakten, främst Flygvapnet. Flygvapenfrivilliga stödjer på uppdrag av MSB även den civila beredskapen genom att utbilda personal som kan stödja verksamheten vid de civila flygplatserna. Detta innebär att grupper av personal är utbildade och beredda att stödja vid de civila flygplatserna med fälthållning samt hantering av materiel vid lastning och lossning av flygplan. Bild 10 - INSATSINGENJÖRERNA Insatsingenjörerna, IIR, är den kompetenspool dit berörd organisation eller myndighet kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil (civil-, militär-, social-kompetens, språkkunskaper, erfarenheter, lokalkännedom o s v) oavsett om det är militär eller civil verksamhet, och oavsett om det är ett nationellt eller internationellt uppdrag/mission.

4 Bild 11 - SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Svenska Brukshundklubben, SBK, är en ideell medlemsorganisation, specialklubb inom Svenska Kennelklubben och en frivillig försvarsorganisation. Det finns närmare 300 lokala brukshundklubbar runt om i landet och organisationen har avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser. Organisationen har idag omkring medlemmar. Som frivillig försvarsorganisation utbildar Svenska Brukshundklubben ekipage med patrullhundar åt Försvarsmakten och räddningshundar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utbildningarna genomförs på våra lokala brukshundklubbar runt om i landet. Ungdomsverksamheten är populär och bland annat arrangeras uppskattade sommarläger. Svenska Brukshundklubben utbildar även avtalspersonal till Försvarsmakten. Bild 12 - SVENSKA BLÅ STJÄRNAN Svenska Blå Stjärnan, SBS, är en ideell organisation som har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Runt om i landet finns utbildade Stjärnor som kan rycka ut och till exempel assistera veterinär och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar samt ta prover på djur och beten. Stjärnorna är utbildade på olika djurslag inom produktionen. Våra medlemmar har hög kompetens och kan utföra provtagning, smittspårning, sanering, djurskötsel, ge stöd till drabbade djurägare och arbeta med oljesanering av vilt. Uppdragen kommer från bland andra Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner, näringen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har även massa föreningsaktiviteter för alla djurintresserade. Syftet med verksamheten är att vara en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar, utöva och sprida kunskap om god djurhållning samt utbilda frivilliga för uppdrag för myndigheter och organisationer. Bild 13 - SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Organisationen finns för att utbilda, informera och hjälpa. Civilförsvarsförbundet lär ut riskmedvetande. Med hjälp av lokalföreningar och instruktörer runt om i hela Sverige ordnar vi korta kurser om två till åtta timmar som lär människor att klara nödsituationer som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering eller nödsituationer utomhus. Kurserna arrangeras i nära samarbete med de myndigheter som har ansvaret. Målet för verksamheten är att allmänheten ska bli tillräckligt rustad för att själv kunna förebygga och hantera nödsituationer. Olyckor, kriser, väderförändringar - allt kan man förebygga och hantera. Civilförsvarsförbundet är navet i FRG och har MSBs uppdrag att utbilda för FRG. Samverkar med kommunerna, myndigheter, andra samhällsnyttiga verksamheter och enskilda. Cirka medlemmar. Frivilliga resursgrupper De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Bild 14 - SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET Svenska Fallskärmsförbundet, SFF, är en viktig verksamhet för Sveriges specialförband. Fallskärmshoppningen som idag, genom lokala föreningar, bedrivs i Svenska Fallskärmsförbundets (SFF) regi är en utveckling av militär fallskärmshoppning. Ursprungligen hoppades fallskärm endast inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet, något som tog en vändning 1956 då det första civila fallskärmshoppet genomfördes av befäl vid Fallskärmsjägarskolan.

5 Arvet från den militära verksamheten och det faktum att fallskärmshoppning än idag är ett viktigt redskap för våra specialförband gör fallskärmshoppning till en given frivilligverksamhet. Fallskärmsförbundets uppgifter är att vidareutveckla militärt utbildade fallskärmshoppare på deras fritid. De ska kunna utveckla sin kompetens inom fallskärmshoppning, något som vidareutvecklar dem för insatsorganisationen. Vi ansvarar även för ett stort antal instruktörsutbildningar. Dessa syftar till att stödja Försvarsmaktens långsiktiga personalförsörjning av kompetent personal för militär fallskärmstjänst. Fallskärmsförbundet deltar också i Försvarsmaktens rekrytering genom att utföra uppvisningar i fallskärmshoppning. Bild 15 SVENSKA LOTTAKÅREN Svenska Lottakåren, SLK, är Sveriges största kvinnliga, frivilliga försvarsorganisation. Vi utbildar, engagerar och folkförankrar i frågor som ytterst handlar om fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom oss hjälper du till att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Som lotta kan du utbilda dig för både militära uppdrag och krisberedskapsuppdrag. Svenska Lottakårens utbildningsverksamhet omfattar ungdomsutbildningar, grundutbildningar, vidareutbildningar, ledarskapsutbildningar, instruktörsutbildningar och internationellt inriktade utbildningar. Hos oss kan du som är medlem också få ta del av medlemsutbildningar i personlig utveckling och ledarskap. Svenska Lottakårens ungdomsverksamhet syftar till att under upplevelsebaserade former ge en förståelse för hur samhället fungerar med särskilt fokus och inblick i försvars- och säkerhetspolitiska frågor. På våra tjejläger och Rookie-kurser får du utmana dig själv och dina egna gränser under ledning av erfarna instruktörer. Bild 16 - SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Svenska Pistolskytteförbundet, SPSF, är riksorganisation för landets föreningar som driver verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt program (nationellt skytte). Förbundets uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver och därmed verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull och säker hantering av vapnen. Förbundet är en frivillig försvarsorganisation. Som anslutna till förbundet kan även kretsar och föreningar ha att följa de regler som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna. Bild 17 - SVENSKA RÖDA KORSET Röda Korset, SRK, är världens största humanitära nätverk och finns i 187 länder. Målet är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Röda Korset finns i nästan hela världen, med 187 föreningar i lika många länder. I muslimska länder finns Röda Halvmånen, båda är delar av samma organisation. Röda Korset är politiskt och religiöst obundet. I grunden skiljer sig inte arbetssättet nämnvärt från land till land. Med närmare 100 miljoner frivilliga medarbetare och medlemmar i nästan alla världens länder utgör Rödakorsrörelsen världens största mänskliga skyddsnät. Krigen mellan staterna är kanske färre nu än för 150 år sedan när Röda Korset bildades men konflikterna inom länderna snarare fler och framförallt berörs många fler människor, särskilt civila, av konflikterna. Även de naturkatastrofer som inträffar berör fler människor, främst därför att det bor så många fler människor idag i de områden som är särskilt katastrofdrabbade. Konflikter och katastrofer leder till att många människor tvingas på flykt. Många av dessa människor får stöd via Rödakorsrörelsen över hela världen och de emigranter som kommer till Sverige kan få stöd på olika sätt inom ramen för Röda Korsets svenska verksamhet.

6 Bild 18 - FÖRSVARSUTBILDARNA Försvarsutbildarna erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av kompetensutveckling av frivilliga för insatser i nationell och internationell krishantering. Försvarsutbildarna bedriver utbildning för de behov Försvarsmakten och samhällets krishantering har. Utbildningen för Försvarsmakten genomförs som grund- och kompletteringsutbildning för hemvärnets behov och som tjänstegrens- och fackutbildning för övrig insatsorganisation till exempelvis militära tolkar, hälsoskyddspersonal, informatörer och fältartister m fl. Syftet med utbildningen ska vara att deltagarna bibehåller och utvecklar sin förmåga att lösa uppgifter inom respektive kompetensområden. Den frivilliga försvarsutbildningen bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra centrala myndigheter samt av länsstyrelser och kommuner. För att få delta i den militära utbildningen skall man vara svensk medborgare, ha genomfört militär grundutbildning och ha fyllt 20 år. Bild 19 - SJÖVÄRNSKÅRERNAS RIKSFÖRBUND Sjövärnskåren, SVK, är en med Försvarsmakten följsam organisation som anpassar sig till nya lägen beroende på Försvarsmakten ändrade uppgifter och till olika omvärldsförändringar. SVK skall betraktas som en kompetensorganisation vilken kan erbjuda Försvarsmakten och andra myndigheter/organisationer efterfrågade kompetenser både för nationell och internationell verksamhet samt erbjuda utbildning med maritim anknytning. SVK rekryterar och utbildar till Hemvärnet. SVK skall vidare stötta FM och andra intressenters rekrytering med maritimt kunniga och intresserade ungdomar oavsett kön och etnisk bakgrund samt kunna bedriva försvarsinformation med tonvikt på marin verksamhet. SVK skall dessutom vid behov kunna genomföra vissa marina uppgifter i avsikt att avlasta myndigheter och då främst Försvarsmakten. SVK skall snabbt kunna samla personal och materiel för att stödja olika samhällsfunktioner i händelse av olyckor/katastrofer. Bild 20 - SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Svenska Skyttesportförbundet, SvSF, har till uppgift att främja skyttesporten inom gevär, pistol, viltmål och lerduveskytte samt, såväl inom som utom Sverige, vara dess företrädare. SvSF ska företräda skyttesporten som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och följa idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. SvSF arbetar för skyttet som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor och ska främja och utveckla skyttesporten som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik internationell elit. Som frivillig försvarsorganisation har SvSF i uppdrag att utbilda skytteinstruktörer för hemvärnet och Försvarsmakten. Instruktörerna utbildas på Ak4 och AK5 och omsätter SvSF:s ordinarie skjututbildning att träffa där man siktar till Försvarsmaktens grundläggande skjututbildning. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Försvarsmakten.

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO

Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Bilaga 2 - beviljade uppdrag, FFO Projekt Frivillig försvarsorganisation belopp 2015, kr Ledarskap - grundläggande SLK - Svenska Lottakåren 1 292 440 Provtagare inom Nationell strålberedskap SLK - Svenska

Läs mer

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga

tjänst, sambandstjänst, luft- och mark kommer - skall flygvap net och persona l ur de frivilliga försvarsorga Våra frivilliga försvarsorganisationer: Vårt militära försvar bygger i grunden på "folkförsvarstanken", att försvaret är hela svenska folkets angelägenhet. Vi skall möta varje kränkning av vår frihet,

Läs mer

Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna

Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning av svar på frågor i april 2012 från de berörda frivilliga försvarsorganisationerna MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (26) INRI Tommy Arnesson 010-240 4270 tommy.arnesson@msb.se Björn Körlof 010-240 4066 bjorn.korlof@msb.se Bilaga till huvudenkät PM. Sammanställning

Läs mer

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande

Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Undertecknad Stefan Sinko bildar härmed stiftelse enligt följande Stiftelseurkund 1. Stiftelsens namn Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen för fallskärmshoppningens bevarande i Östersund och Jämtland.

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap

Frivilliga Radioorganisationen. Uppdrag inom samhällets krisberedskap Frivilliga Radioorganisationen Uppdrag inom samhällets krisberedskap Uppdrag i samhällets krisberedskap NSE, Nationella Sambandsenheter MOLOS, Mobilt Lednings- och Sambandsstöd Trafikverket Lokala avtal

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav.

Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Rekrytering av ledningspersonal till Motor och Transportenhet. Beskrivning av verksamhet och krav. Bakgrund MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB

Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB 2011-12-22 1 (10) Utveckling av FRG-konceptet Redovisning av uppdrag till Civilförsvarsförbundet från MSB 2 (10) Bakgrund Sveriges Civilförsvarsförbund ansvarar för utbildning, och tillsammans med övriga

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund

Svenska Brukshundklubben. Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Försvarsmaktshund Svenska Brukshundklubben Mycket mer än Försvarsmaktshund Denna informationsbroschyr vill ge dig en första inblick i vad en Försvarsmaktshund innebär, hur den

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013

Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Vision för år 2015 och inriktningsplan för 2013 Civilförsvarsförbundet i Jönköpings län Innehållsförteckning Självskyddsutbildning sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 4 Energiinformation sid. 5 Medlemsvård,

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

kurser VintER och VåR 2015

kurser VintER och VåR 2015 kurser Vinter och vår 2015 1 Välkommen på våra kurser Försvarsutbildarna genomför ett stort antal olika kurser som riktar sig till medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. Våra kurser är inriktade

Läs mer

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN

Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN Kurskatalog 2006 FÖR KVINNLIGA BILKÅREN EN FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION OCH SVERIGES ENDA KVINNLIGA MOTORORGANISATION VIKTIG INFORMATION Innehåll Viktigt att veta när du ska söka till central kurs från

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet I. Inledning Inför regeringens aviserade proposition till riksdagen om landets krisberedskap finns skäl för Civilförsvarsförbundet att sammanfatta sina

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

För mer information: www.lumpen.nu www.krisberedskapsmyndigheten.se. Frågor som rör broschyren skickas till:

För mer information: www.lumpen.nu www.krisberedskapsmyndigheten.se. Frågor som rör broschyren skickas till: Lumpen Civilplikt skickas ut i samband med kallelsen till civilpliktstjänstgöring. Den har producerats av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) i samarbete med Räddningsverket, Svenska Kraftnät, Pliktverket

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014

Mötesplats Transporter 2014 PRELIMINÄRT PROGRAM Mötesplats Transporter 2014 14-15 oktober i Malmö Representanter från kommuner och landsting Välkommen till Mötesplats Transporter 2014! Datum: den 14-15 oktober 2014 Plats: Hotell

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm Sid 1(9) Rapport Dnr 0257/2005 2005-05-30 Krisberedskapsmyndigheten 101 31 Stockholm Redovisning av Krisberedskapsmyndighetens erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen som drabbade södra

Läs mer

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Gävleborgsgruppen. Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Gävleborgsgruppen Rekryteringsplan för Nationella Skyddsstyrkorna och Hemvärnet i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun. Fastställd 15 September 2009 Raymond Iller C Gävleborgsgruppen Sida 2 (13) 1. Bakgrund

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 1 / 2010 1 11. Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Förbundskansliet, Sundbyberg Förbundsstyrelsen 2010-02-17 1 (6) Tid 09.30 13.30 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Förbundskansliet, Sundbyberg Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

Bara skog som brinner?

Bara skog som brinner? Bara skog som brinner? Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Fredrik Bynander & Viktoria Asp Vad hände? 31 juli 2014 Branden startar 4 augusti Stor brandspridning 5 augusti

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

Nedan lämnas detaljerad redovisning avseende de 125 beslut om gåvor/överföringar vilka fattats under år 2002.

Nedan lämnas detaljerad redovisning avseende de 125 beslut om gåvor/överföringar vilka fattats under år 2002. Sida 1 (10) Överföring av övertalig materiel som överlåtits till frivilliga försvarsorganisationer, för humanitära insatser, för militärt säkerhetsfrämjande materielsamarbete samt för stärkande av det

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8

Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Innehållsförteckning - Nyckelområde 8 Sida Datum FMCK AO8 8:2 2009-12-30 80 Mål, uppgifter och organisation 8:3 2009-12-30 80.1 Trafiksäkerhet inom FMCK 8:3 2009-12-30 80.1.1 Mål 8:3 2009-12-30 80.1.2

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

PISTOLSKYTTE - en sport för alla!

PISTOLSKYTTE - en sport för alla! PISTOLSKYTTE - en sport för alla! En liten introduktion till pistolskytte från Svenska Pistolskytteförbundet. Pistolskytte - sport och fritidsnöje! Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning

Läs mer

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden Kurskatalog 2015 Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Datum: 24 april 2015 (09.00 16.00) Sista anmälningsdag: 27 mars 2015 Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Hamnesplanaden 3 Regional samverkanskurs

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Den svenska veteranpolitiken

Den svenska veteranpolitiken Den svenska veteranpolitiken Statligt bidrag till frivilliga organisationer som stödjer veteransoldater och anhöriga Delbetänkande av Veteranutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:8 SOU och Ds kan köpas från

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Inledning VP Verksamhetsplanen för Gästrike Räddningstjänst, bygger på övergripande strategier och mål som är framtagna av ledningsgruppen i syfte att uppnå vad som beskrivs i vårt

Läs mer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer

Innehållsförteckning extrainsatt sommarnummer Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #3.5 (utgivningsdag lördag 20 juni 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010

Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Referat från Årsmöte Föreningen för Göteborgs Försvar, 2010 Omkring 250 medlemmar och gäster (av föreningens 1000) samlades tisdagen den 20 april på Pedagogen Göteborgs Universitet. Mötet följde sedvanligt

Läs mer

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. I vardag och kris. Vad är speciellt med Rakel? Den politiska förankringen Robustheten Täckning som kan förstärkas vid behov

Läs mer

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna

Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #2 (utgivningsdag onsdag 25 mars 2015) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Materialet i detta nyhetsbrev är skyddat av upphovsrättslagen

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

civil Katastrofövning på Arlanda med FRG 2-2010 Verksamheten 2009 i sammandrag CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

civil Katastrofövning på Arlanda med FRG 2-2010 Verksamheten 2009 i sammandrag CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET civil CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET g 2-2010 Katastrofövning på Arlanda med FRG Verksamheten 2009 i sammandrag Nytt i korthet påminnelse extra riksstämma En extra riksstämma kommer att hållas i Södertälje 26/3.

Läs mer

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND PROTOKOLL 4 / 2013 38-50. Best Western Plus, Bromma flygplats 2013-09-05-05 1 (8) Tid Kl 10:30-14:00 Plats Beslutande Övriga närvarande Protokolljusterare Best Western Plus, Bromma flygplats Sven Lindgren, förbundsordförande Leni Björklund, förste vice förbundsordförande

Läs mer

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till

MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till MSB:s förstärkningsresurser Ett stöd när regionens egna resurser inte räcker till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Insatsverksamheten Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO

Läs mer