Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer"

Transkript

1 Bildtexter - Frivilliga försvarsorganisationer Bild FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom försvaret och bidrar till att höja landets beredskap i såväl kris som krig inom en rad olika områden. Frivilligorganisationerna är en viktig resurs för Försvarsmakten liksom för de civila delarna av landets krisberedskap. Genom kurs- och utbildningsverksamhet säkerställer organisationerna att särskild specialistkompetens tillvaratas och placerar även ett stort antal personer på specialistbefattningar inom försvaret. De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga organisationer som har tillkommit på medborgarnas egna initiativ sedan början av 1900-talet. De är ideella och fristående i förhållande till varandra och till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som de samverkar med. Bild 3 - BILKÅREN Bilkåren rekryterar och grundutbildar fordonsförare för tunga behörigheter till Försvarsmakten samt vidareutbildar förare till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Svenska Kraftnät, Trafikverket, Länsstyrelsen, Kommuner och Strålsäkerhetsmyndigheten. Organisationen omfattar cirka medlemmar som tillsammans aktivt arbetar för trafiksäkerhet och för att stärka samhällets krisberedskap. Bilkåren finns över hela landet. Bild 4 - FRIVILLIGA AUTOMOBILKÅRERNAS RIKSFÖRBUND Frivilliga Automobilkårers Riksförbund, FAK, är en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. Organisationen har ett brett kontaktnät och samverkar med andra organisationer, myndigheter och företag. MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - som med krav och underlag från Svenska Kraftnät och Vägverket, bekostar FAK:s utbildningar. Med NTF - Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande - har FAK ett utbyte i trafiksäkerhetsfrågor. Med Sveriges Åkeriföretag har FAK ett nära samarbete. Med FAK:s systerorganisation Bilkåren organiseras gemensamma kurser. Bild 5 - FRIVILLIGA FLYGKÅREN Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig totalförsvarsorganisation för alla flygintresserade. FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är ekonomiskt för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis etc. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer och konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till. FFK är uppdelat i en civil (Krisberedskapsflyg) samt en militär del med Hemvärnsflyg (Hv) och Sjöinfogrupper (SIG). FFK-KB utbildar sedan 1961 FFK personal för att under kris och krig göra tjänst inom de civila delarna av krisberedskapen. Denna personal är helt civil och har ej status som kombattanter. FFK-Hv, har sedan 1993 och senare tillkomna FFK-SIG uppdrag från Försvarsmakten att rekrytera och utbilda flyggrupper. FFK utbildar personal för placering i Hemvärnet och Marinen. Personalen i dessa grupper har status som kombattanter. Utöver flygkunskaper skall dessa personer ha kunskaper om Försvarsmakten. Under fredstid rekryteras, utbildas och leds båda typerna av förband inom FFK fredsorganisation och medlemskrets. FFK-Uppdragsflyg För uppdrag i fred inom räddningstjänst, målgång, sjöbevakning, m.m. FFK har genom sitt tillstånd av Transportstyrelsen möjlighet att utföra 14 olika uppdragstyper. Många av uppdragen är beroende av att vi har möjlighet att flyga så lågt som 50 meter över högsta hinder vilket kräver speciell utbildning och stor skicklighet av de piloter som utför uppdragen.

2 Bild 6 - FRIVILLIGA MOTORCYKELKÅRERNAS RIKSFÖRBUND Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK, utbildar motorcykelordonnanser, terränghjulings- och snöskoterförare samt instruktörer för Försvarsmaktens och andra myndigheters behov. Smidighet, snabbhet och förmågan att ta sig fram, oavsett väglag och terräng är FMCK:s förares stora styrka. Typiska uppgifter är till exempel lotsning av förband, trafikreglering (dirigering och vägvisning), vägrekognosering och transporter av personal eller utrustning. Det gemensamma för FMCK:s medlemmar - ca spridda på 40 kårer över hela landet - är naturligtvis motorcykelintresset, men också viljan att möta nya utmaningar och inte minst göra en samhällsinsats. FMCKs största uppdragsgivare är Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På lokal nivå kan det även tecknas avtal med kommuner, landsting och länsstyrelser. Bild 7 - FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTEFÖRBUND Försvarets Personaltjänstförbund, FPF, bildades Förbundet är öppet för såväl kvinnliga som manliga medlemmar. Antalet medlemmar är ca 500. I dagsläget består förbundet av fyra föreningar, norra, östra, västra och södra. Många medlemmar är knutna till personalvården eller personaltjänsten inom Försvarsmakten främst Hemvärnet, till vilket FPF har ett uppdrag från Försvarsmakten att utbilda bataljonspastorer, personalbefäl samt chef S1. Detta innebär att utbildningarna för bataljonspastorer, personaltjänst, personalvårdstjänst har blivit förbundets viktigaste uppgift. Krisstöd är också ett av förbundets uppdrag. Från att den första kursen ägde rum har krisstödsutbildningen utvecklats med fördjupningskurser och kortare helgkurser. Förbundet ansvarar även för kurser i värdegrund som riktar sig till samtliga frivilligorganisationers medlemmar, såväl vuxna som ungdomar. Målsättningen för dessa kurser är att ge deltagarna en grundläggande bakgrund till Försvarsmaktens arbete med värderingar som styrmedel. På senare år har förbundet också genomfört kursen Mångfald i internationell tjänst. Bild 8 - FRIVILLIGA RADIOORGANISATIONEN Frivilliga Radioorganisationen, FRO Uppdrag för Hemvärnet FRO utbildar sambandspersonal till Hemvärnets 40 bataljoner. Befattningarna är allt från stabsbefäl i bataljonsstab till systemoperatör på kompaninivå. Utbildning bedrivs dels på hemorten, dels på centrala veckokurser på attraktiva kursplatser. Hemvärnet har ett stort ansvar för skyddet av vårt land. Oavsett var i landet det uppstår problem ska Hemvärnet finnas på plats. Det kan innebära allt från bevakning av militära eller civila anläggningar till stöd till samhället. Hemvärnet ska även kunna leta rätt på barn som försvunnit, släcka skogsbränder eller stoppa översvämningar. Uppdrag inom samhällets krisberedskap Den nya lagstiftningen, med krav på samhället att klara både en fredstida krishantering såväl som en höjd beredskap, medför en ökad ansträngning av de redan idag begränsade resurser som myndigheter och organisationer disponerar. Frivilligorganisationerna kommer att spela en allt större roll i detta sammanhang för att komplettera och förstärka samhällets ordinarie resurser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Personalpoolerna på sambandssidan kommer att kallas Nationella Sambands-Enheter (NSE) och ska kunna verka över stora ytor.

3 Trafikverket har fått överta ett antal bandvagnar av typ BV 206 från Försvarsmakten. Vagnarna ska bilda en nationell resurs som alla myndigheter, landsting och kommuner kan rekvirera vid behov. Detta då Vägverkets vägar (och andra vägar med naturligtvis) inte är farbara av någon anledning, t.ex. snöoväder. Tanken är att bandvagnarna stationeras i 3-4st depåer med ca 15st Bv 206 samt 1st RaBv 2061 per depå. Depåerna blir i Jönköping, Borlänge, Sollefteå och ev. även i Byske. Då bandvagnarna behövs någonstans i landet så lastas de på lastbilar och körs på flak så långt som det går och när man inte kan komma längre med lastbil så sätter man av vagnarna och kör "för egen maskin". Bemanningen blir normalt 1-3 st operatörer/förare från FRO per radiobandvagn. Vid en insats (t.ex. snöoväder eller efter en svår storm) ska bandvagnen bemannas och grupperas på strategisk plats i ett insatsområde, för att därifrån hålla kontakten med övriga bandvagnar som opererar i området. Vid larm så tar personalen sig till anvisad plats i området där vagnarna ska sättas in medans vagnarna körs till platsen med lastbil. Vid uppdrag utgår ersättning motsvarande lön för deltidsbrandmän. Inom Svenska Kraftnät (SvK) har skapats resurser att snabbt kunna skicka ut röjningspatruller för rensning av kraftledningsgator när stormar och snöoväder åstadkommer strömbortfall i delar av landet. För att effektivt kunna leda detta arbete behövs ett säkert samband mellan ledningscentralen och röjningsgrupperna. FRO har fått uppdraget att rekrytera och utbilda personal för att på sikt bemanna sju särskild sambands-/ledningsbandvagnar, som utrustats med modern utrustning för trådlös kommunikation, för både tal och dataöverföring. Bild 9 - FLYGVAPENFRIVILLIGA Flygvapenfrivilliga, FVRF, är en frivillig försvarsorganisation för kvinnor och män - vuxna som ungdomar. Målet med FVRF:s verksamhet är att tillföra Försvarsmakten uthållighet och kompetens: vid grundutbildning, till insatsförbanden och nationella skyddsstyrkorna, vid internationella insatser, för flygplatser och för försvarsinformation samt utgöra en grund för rekrytering till det civila samhällets beredskapssystem. Flygvapenfrivilliga erbjuder kvalificerad militär utbildning både för de som gjort värnplikten, GMU eller GU-F och för de utan tidigare militär erfarenhet. Utbildningen innefattar även ledarskap och instruktörstjänst något man alltid har nytta av vart man än kommer. All verksamhet inom Flygvapenfrivilliga syftar till att skapa resurser och stöd till Försvarsmaktens uppgifter. Eftersom Försvarsmaktens behov är under konstant förändring är även FVRF:s kursutbud dynamiskt. Flygvapenfrivilliga är en väl anpassad frivilligorganisation med de unika specialkompetenser som krävs för att stödja Försvarsmaktens insatsförband med fokus på flygstridskrafterna samt Hemvärnet i nationella insatsförsvaret. Åt Hemvärnet har FVRF i uppdrag att rekrytera samt grund- och fortsättningsutbilda Hvunderrättelsesoldater. Flygvapenfrivilligas breda ungdomsverksamhet syftar till att intressera ungdomar för fortsatt engagemang som yrkesofficer eller soldat inom Försvarsmakten, främst Flygvapnet. Flygvapenfrivilliga stödjer på uppdrag av MSB även den civila beredskapen genom att utbilda personal som kan stödja verksamheten vid de civila flygplatserna. Detta innebär att grupper av personal är utbildade och beredda att stödja vid de civila flygplatserna med fälthållning samt hantering av materiel vid lastning och lossning av flygplan. Bild 10 - INSATSINGENJÖRERNA Insatsingenjörerna, IIR, är den kompetenspool dit berörd organisation eller myndighet kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil (civil-, militär-, social-kompetens, språkkunskaper, erfarenheter, lokalkännedom o s v) oavsett om det är militär eller civil verksamhet, och oavsett om det är ett nationellt eller internationellt uppdrag/mission.

4 Bild 11 - SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Svenska Brukshundklubben, SBK, är en ideell medlemsorganisation, specialklubb inom Svenska Kennelklubben och en frivillig försvarsorganisation. Det finns närmare 300 lokala brukshundklubbar runt om i landet och organisationen har avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser. Organisationen har idag omkring medlemmar. Som frivillig försvarsorganisation utbildar Svenska Brukshundklubben ekipage med patrullhundar åt Försvarsmakten och räddningshundar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utbildningarna genomförs på våra lokala brukshundklubbar runt om i landet. Ungdomsverksamheten är populär och bland annat arrangeras uppskattade sommarläger. Svenska Brukshundklubben utbildar även avtalspersonal till Försvarsmakten. Bild 12 - SVENSKA BLÅ STJÄRNAN Svenska Blå Stjärnan, SBS, är en ideell organisation som har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Runt om i landet finns utbildade Stjärnor som kan rycka ut och till exempel assistera veterinär och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar samt ta prover på djur och beten. Stjärnorna är utbildade på olika djurslag inom produktionen. Våra medlemmar har hög kompetens och kan utföra provtagning, smittspårning, sanering, djurskötsel, ge stöd till drabbade djurägare och arbeta med oljesanering av vilt. Uppdragen kommer från bland andra Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner, näringen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har även massa föreningsaktiviteter för alla djurintresserade. Syftet med verksamheten är att vara en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar, utöva och sprida kunskap om god djurhållning samt utbilda frivilliga för uppdrag för myndigheter och organisationer. Bild 13 - SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Organisationen finns för att utbilda, informera och hjälpa. Civilförsvarsförbundet lär ut riskmedvetande. Med hjälp av lokalföreningar och instruktörer runt om i hela Sverige ordnar vi korta kurser om två till åtta timmar som lär människor att klara nödsituationer som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering eller nödsituationer utomhus. Kurserna arrangeras i nära samarbete med de myndigheter som har ansvaret. Målet för verksamheten är att allmänheten ska bli tillräckligt rustad för att själv kunna förebygga och hantera nödsituationer. Olyckor, kriser, väderförändringar - allt kan man förebygga och hantera. Civilförsvarsförbundet är navet i FRG och har MSBs uppdrag att utbilda för FRG. Samverkar med kommunerna, myndigheter, andra samhällsnyttiga verksamheter och enskilda. Cirka medlemmar. Frivilliga resursgrupper De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Bild 14 - SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET Svenska Fallskärmsförbundet, SFF, är en viktig verksamhet för Sveriges specialförband. Fallskärmshoppningen som idag, genom lokala föreningar, bedrivs i Svenska Fallskärmsförbundets (SFF) regi är en utveckling av militär fallskärmshoppning. Ursprungligen hoppades fallskärm endast inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet, något som tog en vändning 1956 då det första civila fallskärmshoppet genomfördes av befäl vid Fallskärmsjägarskolan.

5 Arvet från den militära verksamheten och det faktum att fallskärmshoppning än idag är ett viktigt redskap för våra specialförband gör fallskärmshoppning till en given frivilligverksamhet. Fallskärmsförbundets uppgifter är att vidareutveckla militärt utbildade fallskärmshoppare på deras fritid. De ska kunna utveckla sin kompetens inom fallskärmshoppning, något som vidareutvecklar dem för insatsorganisationen. Vi ansvarar även för ett stort antal instruktörsutbildningar. Dessa syftar till att stödja Försvarsmaktens långsiktiga personalförsörjning av kompetent personal för militär fallskärmstjänst. Fallskärmsförbundet deltar också i Försvarsmaktens rekrytering genom att utföra uppvisningar i fallskärmshoppning. Bild 15 SVENSKA LOTTAKÅREN Svenska Lottakåren, SLK, är Sveriges största kvinnliga, frivilliga försvarsorganisation. Vi utbildar, engagerar och folkförankrar i frågor som ytterst handlar om fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Genom oss hjälper du till att skapa ett tryggare och säkrare samhälle. Som lotta kan du utbilda dig för både militära uppdrag och krisberedskapsuppdrag. Svenska Lottakårens utbildningsverksamhet omfattar ungdomsutbildningar, grundutbildningar, vidareutbildningar, ledarskapsutbildningar, instruktörsutbildningar och internationellt inriktade utbildningar. Hos oss kan du som är medlem också få ta del av medlemsutbildningar i personlig utveckling och ledarskap. Svenska Lottakårens ungdomsverksamhet syftar till att under upplevelsebaserade former ge en förståelse för hur samhället fungerar med särskilt fokus och inblick i försvars- och säkerhetspolitiska frågor. På våra tjejläger och Rookie-kurser får du utmana dig själv och dina egna gränser under ledning av erfarna instruktörer. Bild 16 - SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET Svenska Pistolskytteförbundet, SPSF, är riksorganisation för landets föreningar som driver verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt program (nationellt skytte). Förbundets uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver och därmed verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull och säker hantering av vapnen. Förbundet är en frivillig försvarsorganisation. Som anslutna till förbundet kan även kretsar och föreningar ha att följa de regler som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna. Bild 17 - SVENSKA RÖDA KORSET Röda Korset, SRK, är världens största humanitära nätverk och finns i 187 länder. Målet är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Röda Korset finns i nästan hela världen, med 187 föreningar i lika många länder. I muslimska länder finns Röda Halvmånen, båda är delar av samma organisation. Röda Korset är politiskt och religiöst obundet. I grunden skiljer sig inte arbetssättet nämnvärt från land till land. Med närmare 100 miljoner frivilliga medarbetare och medlemmar i nästan alla världens länder utgör Rödakorsrörelsen världens största mänskliga skyddsnät. Krigen mellan staterna är kanske färre nu än för 150 år sedan när Röda Korset bildades men konflikterna inom länderna snarare fler och framförallt berörs många fler människor, särskilt civila, av konflikterna. Även de naturkatastrofer som inträffar berör fler människor, främst därför att det bor så många fler människor idag i de områden som är särskilt katastrofdrabbade. Konflikter och katastrofer leder till att många människor tvingas på flykt. Många av dessa människor får stöd via Rödakorsrörelsen över hela världen och de emigranter som kommer till Sverige kan få stöd på olika sätt inom ramen för Röda Korsets svenska verksamhet.

6 Bild 18 - FÖRSVARSUTBILDARNA Försvarsutbildarna erbjuder frivillig utbildning som tillgodoser både Försvarsmaktens och samhällets behov av kompetensutveckling av frivilliga för insatser i nationell och internationell krishantering. Försvarsutbildarna bedriver utbildning för de behov Försvarsmakten och samhällets krishantering har. Utbildningen för Försvarsmakten genomförs som grund- och kompletteringsutbildning för hemvärnets behov och som tjänstegrens- och fackutbildning för övrig insatsorganisation till exempelvis militära tolkar, hälsoskyddspersonal, informatörer och fältartister m fl. Syftet med utbildningen ska vara att deltagarna bibehåller och utvecklar sin förmåga att lösa uppgifter inom respektive kompetensområden. Den frivilliga försvarsutbildningen bedrivs även som utbildning för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. Sådan utbildning sker exempelvis på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra centrala myndigheter samt av länsstyrelser och kommuner. För att få delta i den militära utbildningen skall man vara svensk medborgare, ha genomfört militär grundutbildning och ha fyllt 20 år. Bild 19 - SJÖVÄRNSKÅRERNAS RIKSFÖRBUND Sjövärnskåren, SVK, är en med Försvarsmakten följsam organisation som anpassar sig till nya lägen beroende på Försvarsmakten ändrade uppgifter och till olika omvärldsförändringar. SVK skall betraktas som en kompetensorganisation vilken kan erbjuda Försvarsmakten och andra myndigheter/organisationer efterfrågade kompetenser både för nationell och internationell verksamhet samt erbjuda utbildning med maritim anknytning. SVK rekryterar och utbildar till Hemvärnet. SVK skall vidare stötta FM och andra intressenters rekrytering med maritimt kunniga och intresserade ungdomar oavsett kön och etnisk bakgrund samt kunna bedriva försvarsinformation med tonvikt på marin verksamhet. SVK skall dessutom vid behov kunna genomföra vissa marina uppgifter i avsikt att avlasta myndigheter och då främst Försvarsmakten. SVK skall snabbt kunna samla personal och materiel för att stödja olika samhällsfunktioner i händelse av olyckor/katastrofer. Bild 20 - SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Svenska Skyttesportförbundet, SvSF, har till uppgift att främja skyttesporten inom gevär, pistol, viltmål och lerduveskytte samt, såväl inom som utom Sverige, vara dess företrädare. SvSF ska företräda skyttesporten som medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och följa idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund. SvSF arbetar för skyttet som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på sina villkor och ska främja och utveckla skyttesporten som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik internationell elit. Som frivillig försvarsorganisation har SvSF i uppdrag att utbilda skytteinstruktörer för hemvärnet och Försvarsmakten. Instruktörerna utbildas på Ak4 och AK5 och omsätter SvSF:s ordinarie skjututbildning att träffa där man siktar till Försvarsmaktens grundläggande skjututbildning. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Försvarsmakten.

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Gör din plikt kräv din rätt!

Gör din plikt kräv din rätt! April 2015 Ny Tid rapport 24 Gör din plikt kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst Mats Wingborg 2 Gör din plikt kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst Arena idé och Mats Wingborg Stockholm

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006

SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet i samarbete med SIS,Swedish Standards Institute ANNONS SAMHÄLLSSÄKERHET SEPTEMBER 2006 Foto:Jocke Berglund Årets Bild 2006. Röjningen efter stormen

Läs mer

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet

Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet Det här vill vi Det moderna samhällets sårbarhet I. Inledning Inför regeringens aviserade proposition till riksdagen om landets krisberedskap finns skäl för Civilförsvarsförbundet att sammanfatta sina

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

nationella skyddsstyrkorna #1 2011

nationella skyddsstyrkorna #1 2011 POSTTIDNING B Avsändare: Tidningen Hemvärnet, 107 85 Stockholm Fel adress? Om din tidning kommer till fel adress, uteblir eller skickas till dig, trots att du lämnat hemvärnet, ska du i första hand vända

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012

Köldknäpp. Tufft klimat på övningen Höstlöv. Specialnummer till hela Försvarsmakten NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA #6 2012 Trafikfara Tema framtid Stridssjukvårdare Köldknäpp Tufft klimat på övningen Höstlöv 1 HEMVÄRNET #1 2010 Specialnummer till hela Försvarsmakten LEDARE / CHEF INSATS FAKTA

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

50 kr. Försvarsminister Karin Enström. Hektiskt arbete med proposition till våren

50 kr. Försvarsminister Karin Enström. Hektiskt arbete med proposition till våren civil #3 2013 50 kr Försvarsminister Karin Enström Hektiskt arbete med proposition till våren Exakt position på landets hjärtstartare Nu kan alla som registrerat en hjärtstartare själv uppdatera informationen

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet

Och. sen då? - en liten debattbok om hemvärnet. Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? - en liten debattbok om hemvärnet Magnus Sjöström, en i ledet Och sen då? Västerås 2007-10-11 Text och Bild: Magnus

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2013 Foto: Info F 21 --- och ett riktigt Gott Nytt År Ökande Instruktörsutbildning Flygflottiljerna F 17 och F 21 Svalan och Korpen

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Nummer 2 - Maj 2010. Hemvärnet fyller 70-år. Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen

Nummer 2 - Maj 2010. Hemvärnet fyller 70-år. Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen Nummer 2 - Maj 2010 Hemvärnet fyller 70-år Årsrapport 2009 YP revolutioneras Flygmässa Friedrichhafen i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11 Innehåll Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7 Inledning och sammanfattning... 11 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 31 1.1 Utvecklingen av det internationella säkerhetspolitiska systemet... 31 Multilateralism

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer