SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD"

Transkript

1 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala ekumeniska kvinnoråd. SEK:s uppgift är att genom utbyte av tankar och erfarenheter stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna kvinnor, bland annat genom utgivandet av nyhetsbrevet ELSA arbeta för kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund, och för att uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män främja de lokala kvinnorådens verksamhet i anslutning till den årligen återkommande Världsböndagen verka för att gudstjänster anordnas, och genom böndagskommittén fördela de medel som flyter in som böndagskollekter samt upprätthålla kontakten med den internationella böndagskommittén anordna gemensamma kontaktkonferenser med andra organisationer, grupper eller enskilda personer ta upp till behandling såväl religiösa som samhälleliga och internationella frågor och vid behov delta i den offentliga opinionsbildningen 1

2 Årsmöte 2008 Världsböndagens tema Guds vishet ger ny insikt präglade också årsmötet. Det hölls i Linköping april och värdar var Linköpings ekumeniska kvinnoråd och Frälsningsarmén som generöst upplät sina lokaler för mötet. Tillsammans ville vi söka Guds vishet och få ny insikt om viktiga framtidsfrågor för vårt samhälle och vår värld. Mötet inleddes på fredagskvällen med ett föredrag av Maria Jansdotter Samuelsson, lektor vid Karlstads universitet, om hur ekologi, feminism och teologi hör ihop. Varför är miljöfrågan en kvinnofråga? Varför är miljöfrågan en teologisk fråga? Det finns mönster i vår kristna tradition som underblåser exploateringen av naturen och som också hör samman med de mönster som bidragit till kvinnors underordning. Ekofeministisk kristen teologi behandlar naturens och kvinnors intressen samtidigt eftersom det finns en koppling mellan dem. Efter föredraget och samtalet bidrog alla årsmötesdeltagare till att skapa en kvällsandakt som anknöt till kvällens tema. På lördagseftermiddagen hölls en workshop om fred och ickevåld under temat: Kvinnor på gränsen till fredsutbrott det börjar när vi bryr oss. Den leddes av Margareta Andermo och Carin Gardbring och var ett smakprov på arbetsgruppen Rebellas verksamhet. Lördagen avslutades med en festkväll som Linköpings ekumeniska kvinnoråd ansvarade för. Som gäst hade Birgitta Andersson, årets linköpingsbo, inbjudits. Hon är musiklärare, musikterapeut och mycket annat och arbetar inom äldrevården och bland dementa. Det blev en kväll med mycket skratt och tårar utifrån Birgitta Anderssons berättelse om sitt eget liv och arbete. Hennes människokännedom och respekt för vanligen undanskuffade människor i samhället rörde oss och väckte vår beundran. Före söndagens avslutande högmässa i Linköpings domkyrka samlades deltagarna till en bibelreflektion utifrån temat: Guds vishet ger ny insikt. Birgitta Larsson och Ragni Lantz inledde samtalet om Visheten som i Ordspråksboken benämns som en kvinna. Visheten har sin plats i själva hjärtat av Guds skapelseprocess. Årsmötesförhandlingarna ägde huvudsakligen rum under lördagens förmiddag. Till presidium valdes Birgitta Larsson, ordförande, Katarina Evenseth, vice ordförande, Annika Damirjian, föredragande sekreterare och Agneta Jåfs, protokollsekreterare. Redogörelsen för SEK:s arbete och ekonomi under det gångna verksamhetsåret godkändes och lades till handlingarna. Särskilt lyftes Fredsbärarprojektet fram samt det utvecklingsarbete som pågått i samband med att SEK blivit medlem i Svenska missionsrådet. Till ordförande i styrelsen omvaldes Birgitta Larsson. Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Else-Britt Löfdahl (Katolska kyrkan) och Karin Nordin (Svenska missionskyrkan). Omval skedde av Bodil Mårtensson-Hagbranth och Kristina Åkerman. Till ny suppleant valdes Ingrid Albinsson (Frälsningsarmén). Inga Johansson omvaldes som suppleant. Till ny ordförande i Böndagskommittén valdes Ragni Lantz, (Svenska Baptistsamfundet) och till nya ledamöter valdes Kerstin Alm (Frälsningsarmén), Tuula Sahlin (Metodiskyrkan) och Inger Svantesson (Svenska missionskyrkan). Ingvor Johansson, som lämnade ordförandeskapet i Böndagskommittén och ett mångårigt engagemang i SEKs verksamhet, avtackades. Årsmötet beslutade om en medlemsavgift på 100 kronor i likhet med föregående år för såväl enskild medlem som medlem genom lokalt råd och 500 respektive 1000 kronor för medlemsorganisationer, beroende på storlek. Årsmötet fastställde budget för Som grund för SEK:s arbete under fastställdes en Verksamhetsplan med det övergripande temat: Guds vishet ger ny insikt. Världsböndagens tema inspirerade till fördjupat arbete med teologiska frågor om Gud och om Skapelsen, om hur vi talar om Gud och hur vi värnar skapelsen. Det skulle genomsyra hela vår verksamhet under året. Verksamhetsplanen presenterades, liksom förra året, genom fem fiktiva kvinnor: Elsa, Priscilla, Rebella, Sofia-Maria och Lydia. Dessa representerade de områden inom vilka SEK har som målsättning att arbeta, nämligen Organisationsutveckling, Ledarskapsfrågor, Fredsbygge och konfliktlösning, Bön, andakt, teologi och gudstjänstförnyelse, Kyrka och samhälle samt samarbete med andra kvinnoorganisationer. Under 2008 har styrelsen haft sex sammanträden och arbetsutskottet fyra. Utvecklingsarbete Arbetet med att förbättra medlemsregistret fortsatte under året. Birger Möller anlitades för att förbättra dataprogrammet som registret ligger i. Det som framför allt gjordes var att göra registret mer finmaskigt för att kunna göra mer differentierade listor och så vidare. Det har underlättat generalsekreterarens arbete att registret blivit mer funktionellt. Ytterligare förbättringar kommer att göras under

3 Under året har utvecklingen av tidningen ELSA gått vidare. Tidningen fyller en viktig funktion i värvandet av fler medlemmar. En roll-up färdigställdes i början av året och den användes bland annat under de konferenser där SEK var närvarande med bokbord: Teologifestivalen i Uppsala i februari (Svenska kyrkan), Sveriges Kristna Råds årsmöte i Västerås i april och Göteborgsmötet i juni (gemensam årskonferens för Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige). I samband med Göteborgsmötet gjordes också en annonsdrive i tidningen Sändaren. I september genomförde SEK för andra året ett styrelsesammanträde under ett dygn på Kaggeholms folkhögskola på Ekerö utanför Stockholm. Det är ett årligt tillfälle för kompetensutveckling av styrelseledamöterna och en organisationsutveckling av SEK. Förutom ett regelrätt sammanträde på lördagen, ägnades fredagskvällen åt fortsatt fortbildning inför SEKs framtida religionsmötesarbete. Under kvällen besöktes styrelsen av en multireligiös guide från studieförbundet Sensus, som på ett levande och pedagogiskt sätt presenterade de stora världsreligionerna. För att öka möjligheterna till studium kring ickevåld fick författaren, diakonen och fredsaktivisten Annika Spalde i uppdrag av SEK att skriva en ickevåldsteologi. SEK har sett behovet av en teologisk fördjupning och motivering till det freds- och ickevåldsarbete som görs inom organisationen. Under året har Annika Spalde skrivit manus och en mindre referensgrupp har träffats två gånger under året för att diskutera manuset under processens gång. Flera ledamöter ur SEKs styrelse har också läst manuset för att det säkert ska bli relevant för SEKs medlemmar och andra som arbetar med de här frågorna. Ett samarbete med Arcus förlag inleddes och boken kommer att publiceras i början av 2009 med titeln Ett annat rike en ickevåldsteologi. En liknande bok har inte skrivits på svenska tidigare och SEKs ambition är att boken ska bli ett underlag för studier och diskussion inte bara inom organisationen utan även i kyrkor och samfund. SEK:s värdegrund SEKs ändamål och mission framgår av stadgarna, senast reviderade Målen skall nås och uppgiften utföras utifrån en värdegrund som är gemensam för de organisationer och enskilda som ingår i SEK och deltar i dess arbete. SEKs värderingar bygger på: Det kristna budskapet om alla människors lika värde. Varje individ skall respekteras oberoende av kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, åsikter, etniskt ursprung eller samhällsställning. Övertygelsen att människor bekräftas i mötet med varandra och Gud. Det ekumeniska samarbetet med kyrkor och organisationer är i sig en viktig gemenskap där SEK tar fasta på det som förenar och håller samman, snarare än det som skiljer. SEK arbetar för öppenhet och förståelse mellan olika trosuppfattningar. Kvinnogemenskap och kvinnoförmåga är en kraft i sig. I gemenskap vill SEK förverkliga organisationens uppgifter, särskilt när det gäller att uppmärksamma grupper och individer i Sverige och övriga världen, som är i behov av hjälp och stöd för att leva ett värdigt liv. Ett demokratiskt förhållningssätt SEK står för åsiktsfrihet, öppenhet och allas skyldighet och rättighet att följa samhällets och organisationens regler. Ekonomi och personal Den 25 januari 2008 fick SEK meddelande om att organisationsbidraget från Ungdomsstyrelsen, statsbidrag för kvinnors organisering, för år 2008 skulle utbetalas med kronor, en betydligt större summa än tidigare år. Förutom detta bidrag erhöll SEK anslag från Folke Bernadotteakademien för Fredsbärarprojekt med kronor. Världsböndagen, som hölls den 7 mars, gav kollekter på nästan kronor varav kronor fördelades till stipendiater och cirka kr till administrativa omkostnader (avgift till huvudkontoret i New York, tryck och distribution av material inför Världsböndagen m.m.). Med hjälp av de medel SEK fått förtroendet att förvalta har verksamheten utvidgats och SEKs kontakter ökat, vilket även påverkat redovisningen. I övrigt hänvisas till den särskilda ekonomiska redovisningen. Annika Damirjian, som är generalsekreterare (60 %), driver SEKs arbete på ett mycket förtjänstfullt sätt. Kassörens arbete har förlagts till måndagar, varför kansliet i Ekumeniska Centret är bemannat så gott som alla vardagar. 3

4 ELSA Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv ELSA nr 1/08: Tema Feminism och teologi ELSA nr 2/08: Tema Maria och modern ELSA nr 3/08: Tema Ekologiska fotspår ELSA nr 4/08: Tema Böcker ELSA är SEKs medlemstidning och når de cirka medlemmarna. ELSA är också medlemstidning för Kvinnor i Svenska kyrkan, som köper en del av upplagan vid varje nummer. Det gör att ELSA har drygt mottagare. ELSA fyller också en viktig funktion i värvandet av nya medlemmar eftersom det ofta är tidningen som gör kvinnor intresserade av SEK. Under 2008 bestod redaktionskommittén av Helene Egnell, Ragnhild Greek (båda Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan) och Charlotte Folin, konsulent hos Kvinnor i Svenska Kyrkan. Ny ledamot i redaktionskommittén blev under hösten Sr Madeleine Fredell (Katolska kyrkan). Redaktör för tidningen har Annika Damirjian varit. Redaktionen har träffats inför varje utgivning (fyra gånger) och planerat innehållet till nästa nummer. Hemsidan Arbetet med att förbättra och förnya hemsidan har fortgått under Den nya hemsidan har under året arbetats fram av Åsa Kristenson och Annika Damirjian. För att kunna lägga ut den nya hemsidan behövdes ett styrelsebeslut på att SEK köper en egen domän istället för att ligga under SKRs hemsida. Olika lösningar på hur arbetet med hemsidan skulle fortsätta diskuterades under hösten. I slutet av året togs ansvaret för slutförandet av hemsidan över av Ulla-Stina Rask som kommer att ta vid nu när Åsa Kristensons uppdrag var slutfört. Ett elektroniskt nyhetsbrev om freds- och ickevåldsarbetet inom SEK har fortsatts att skickas ut under året, till dem som finns med på listan över Fredsbärare. Det är cirka mottagare av nyhetsbrevet. Det kommer att utvecklas ytterligare under 2009 i samband med att den nya hemsidan blir klar. Världsböndagen Guds vishet ger ny insikt var temat för Världsböndagen 2008 som inföll den 7 mars. Programmet hade skrivits av kvinnor i Guyana det enda engelskspråkiga landet i Sydamerika och utgick från två bibeltexter: Job 28: och Luk 10: En nyskriven sång och ringdans till Vishetens - Sofias, Hokmahs och Sapientias ära ingick också i programmaterialet, liksom en vacker fyrfärgsaffisch med de mäktiga Kaieteurfallen som blickfång. För första gången kunde lokala böndagskommittéer beställa en cd-skiva med ett urval av de vackra bilderna från Guyana, en möjlighet som ett 40-tal grupper utnyttjade. Det svenska programmaterialet distribuerades till mer än 750 adresser och kunde också laddas ner från SEK:s hemsida. Samlingar genomfördes på ca 500 platser och insamlingen uppgick till nästan kronor. I samarbete med åtta olika samfund och missionsorganisationer kunde böndagskommittén dela ut individuella utbildningsstipendier till 130 unga kvinnor i Asien, Afrika och Sydamerika. Inga projektbidrag utdelades Eftersom kampen mot HIV/aids prioriteras inom Världsböndagen, har den svenska kommittén inför 2009 breddat riktlinjerna, så att bidrag kan utgå även till HIV/aids-projekt. Inbjudan att ansöka om bidrag till dylika projekt har skickats till såväl nuvarande samarbetsorganisationer som alla stift inom Svenska kyrkan. Hälsoproblem tvingade Ingvor Johansson att avsäga sig ordförandeskapet i böndagskommittén efter endast två år. Hon avtackades vid årsmötet i Linköping. Ny ordförande är Ragni Lantz. Även Madeleine Dahl och Ingrid Holmgren lämnade kommittén i samband med årsmötet. Nyvalda ledamöter är Kerstin Alm, Tuula Sahlin, och Inger Svantesson. Kommittén består därmed av: Ragni Lantz, ordförande (Svenska Baptistsamfundet) Kerstin Alm (Frälsningsarmén) Katarina Beck-Friis (Svenska kyrkan) Berit Carlsson (Evangeliska frikyrkan) Karin Halldorf (Pingströrelsen) Tuula Sahlin (Metodistkyrkan) Inger Svantesson (Svenska Missionskyrkan) I arbetet deltar även kassören Christina Högström och hedersledamoten Ann-Marie Korswing. Kommittén träffas normalt fyra gånger under året: februari (allmän planering, utvärdering, gemenskap), maj (stipendiefördelning, genomgång av programmet för nästa år, fördelning av översättningsansvar), september 4

5 (godkännande av programmaterialet), november (utskick av materialet). Merparten av arbetet sker helt ideellt, men Annika Damirjian finns med som administrativ resurs och SEK får viss ersättning för den tid hon ägnar åt böndagsarbetet. Sveriges kristna råds (SKRs) arbetsgrupp för genusfrågor Arbetsgruppen lades på is under året och samtidigt påbörjades ett nytt arbete tillsammans med SEK. Målet med samarbetet är att hitta arbetssätt och metoder för att få SKRs medlemsorganisationer att öka jämställhetsarbetet i Sveriges kyrkor och samfund. Från början var tanken att SKR och SEK tillsamman skulle göra en uppföljning av enkäten Kyrka och kön Kvinnor och män i trossamfund, ungdomsförbund, ekumeniska organ och organisationer på central nivå i Sverige som genomfördes för tio år sedan av Ulla Marie Gunner på SEKs uppdrag. Representanter från SKRs medlemskyrkor bjöds in till två runda-bords-samtal där frågan diskuterades. Alla var överens om att en ny enkät inte var intressant, utan att det behövs ett konkretare arbete för att stödja SKRs medlemmar (Sveriges kyrkor och samfund) i deras arbete för ökad jämställdhet i kyrkorna. Efter de två runda-bords-samtalen bildades en arbetsgrupp som fortsatte planeringen av arbetet, bland annat en konsultation den 3 december. Arbetsgruppen träffades tre gånger för att förbereda konsultationen. Från SEK deltog Birgitta Larsson och Annika Damirjian som ordförande respektive sekreterare i arbetsgruppen. Inför konsultationen förberedde arbetsgruppen ett frågeformulär som skickades till de fyra kyrkofamiljerna gällande deras jämställdhetsarbete. Utifrån svaren som gavs från kyrkorna förbereddes konsultationen. Konsultationen hade som tema Jämställdhet i kyrka och samhälle. Konsultationen var ytterligare ett steg i processen att hitta den mest konstruktiva vägen till att uppnå målet med ökad jämställdhet i kyrkorna. Deltagarna på konsultationen, cirka 25 personer, var mycket positiva och gladdes särskilt åt att frågan numera ägs av både kvinnor och män, inte bara kvinnor som tidigare. Under konsultationen var studieförbunden Sensus och Bilda inbjudna som observatörer för att senare, under 2009, vara resurser i det fortsatta arbetet med metodutveckling och arrangemang. Arbetet fortsätter under Arbetsgruppen för jämställdhet mellan kvinnor och män (SMR) Efter ett förberedande arbete under 2007 startade en arbetsgrupp för jämställdhet mellan kvinnor och män inom Svenska Missionsrådet. SEK, genom Annika Damirjian, var en resurs för SMR i det påbörjade arbetet. Arbetsgruppen bestod av representanter från några av SMRs medlemsorganisationer, varav SEK var en. Under SMRs medlemsmöte i januari genomfördes en enkät bland medlemsorganisationerna för att SMR skulle få en uppfattning om hur jämställdhetsarbetet såg ut inom organisationerna och om eventuella behov av stöd som efterfrågades. Arbetsgruppen analyserade svaren från enkäten och var med och påverkade SMRs verksamhetsplan för jämställdhet för Arbetsgruppen hade också som uppgift att hjälpa till i arbetet med att revidera SMRs jämställdhetspolicy. Arbetsgruppen träffades fyra gånger under året. Annika Damirjian var med på SMRs medlemsmöte i januari. Annika Damirjian och Birgitta Larsson var med på SMRs årsmöte i maj. Birgitta Larsson valdes till ordförande för årsmötet. Nordisk Ekumenisk KvinnoKommitté, NEKK NEKK är ett nätverk inom Ekumenisk i Norden (EIN, ett projekt inom Sveriges Kristna Råd). Till NEKK har de fem lutherska kyrkorna i Norden inbjudits att utse var sin representant och likaså de nationella ekumeniska råden. I Sverige har SEK fått SKR:s uppdrag att utse en representant, som 2008 var Karin Danielsson med Annika Damirjian som suppleant. Kommittén har haft två sammanträden, ett i Uppsala den april och ett i Oslo den 4-5 november och dessutom ett telefonsammanträde den 13 maj. I samband med mötet i Oslo avtackades ordföranden Inger-Lise Olsen, Uppsala, som efterträddes av domprost Kirsten Almås, Trondheim. NEKK har under 2008 arbetat huvudsakligen med att förbereda och genomföra den Nordiska Ekumeniska Kvinnokonferens, som hölls på Skálholt på Island den 7-10 augusti Temat var Källor till Liv. Konferensen samlade ett 70-tal deltagande kvinnor från de olika nordiska länderna och blev på det hela taget en stor framgång. Reportage från konferensen finns i ELSA nr 3/08. NEKK stod även 2008 som arrangör för en konferens i serien Religionsmöte i genusperspektiv. I februari hölls en uppskattad konferens hos Judiska församlingen i Stockholm med fokus på kvinnosynen i de olika världsreligionerna. NEKK har beslutat att vara medarrangör i projektet Moder Jord i klimakteriet. I slutet av 2008 kom antologin med samma namn, som bl a innehåller Sigrídur Gudmarsdóttirs föredrag Natur som kilde til liv, från konferensen i Skalholt. 5

6 FORUM Ecumenical Forum of European Christian Women SEK är medlem i Ecumenical Forum of European Christian Women, EFECW. Det bildades 1982 och syftet är att skapa en europeisk identitet och stärka kvinnors roll i kyrka och samhälle, öka kvinnors förståelse för varandra i den ekumeniska rörelsen och främja fredskultur, rättvisa och försoning. Medlemsländerna utser två nationella samordnare som ansvarar för arbetet i sina länder och möts tillsammans med styrorganet en gång per år. De nationella samordnarna kallas till arbetsmöte/konferens en gång om året för att utbyta erfarenheter, skapa och stärka en gruppgemenskap samt för fortbildning, över de europeiska ländernas gränser. Temat för årets konferens var Women in dialogue in a multicultural and multifaith Europe, och mötet genomfördes i Versailles, Frankrike, den september. I mötet deltog ett sextiotal kvinnor från 24 länder. Intressant är att ett tiotal kvinnor kommer från länder utanför EU: Belarus, Kroatien, Moldavien, Ryssland, Serbien, Schweiz och Ukraina. Det formella mötet inleddes med föredrag av två franska forskare Florence Rochefort, historiker, specialist i feminismens historia och Bérengère Massignon, sociolog och statsvetare med fokus på religionsgeografi. Bérengère underströk vikten av undervisning och fortbildning i religion och religionens roll i samhället. Zia, Mehrézia Maïsa, litteraturvetare och muslim, berättade om en pågående dialog mellan kvinnor från de abrahamitiska religionerna som pågår i Paris sedan 16 år tillbaka. Vi fick också lyssna till olika interreligiösa, eller snarare ekumeniska kvinnogruppers erfarenheter från England, Holland, Schweiz och Spanien. Flera arbetsmöten genomfördes i grupper bl a som uppföljning av diskussionerna runt temat samt för att planera kommande verksamhet och delande av lokala erfarenheter. Länderna runt Östersjön bildar en region. Vi diskuterade det kommande grannskapsmötet i Litauen någon gång i augusti Temat tar upp 20 års minne av Berlinmurens fall.. Det är engagerade kvinnor med mycket olika förutsättningar som möts. Brännande frågor är det ljumma intresset från de patriarkala kyrkoledningarna att både moraliskt och ekonomiskt stödja kvinnornas arbete. De arbetar mycket på egen hand och når andra kvinnor på olika sätt i punktinsatser. Förståelsen av kvinnans roll i kyrka och samhälle skiljer sig starkt mellan de olika regionerna i Europa. De nationella samordnarna för Sverige är Annika Damirjian och Carin Gardbring kommer NC-mötet att arrangeras i Sigtuna, Sverige. En arbetsgrupp har bildats i Sverige för att förbereda mötet. Gruppen består av Annika Damirjian, Carin Gardbring och Ragni Lantz. Flera planeringsmöten har genomförts i Sverige under året som förberedelse och samverkan med Sigtuna folkhögskola har inletts. Planeringen sker också i samverkan med ledningen för Forum. Minsta myntets gemenskap SEK samarbetar med Minsta Myntets Gemenskap i Sverige, som är en böne- och offergemenskap, som startades av kristna kvinnor i Asien och bildar ett nätverk över hela jorden. Ansvarig för att insamlade medel sänds vidare till den internationella kommittén är Rode Eiderbrant. Under år 2008 har kronor samlats in från grupper och enskilda. SEKs arbetsgrupper Priscilla ledarskapsfrågor för kvinnor Under verksamhetsåret har Priscillas arbetsgrupp (bestående av Kristina Åkerman, Bodil Mårtenson-Hagbranth samt Margareta Andermo) arbetat fram ett idéförslag till en ledarskapsutbildning för kvinnor, användbar i såväl samhälle som församling utifrån temat "Att växa i sin uppgift". Avsikten var att i form av stöd, systerskap och samarbete skapa en "mötesplats" där det ges rum för personlig utveckling och en förhoppning om att kursen skall leda till nya nätverk där man kan stödja och stärka varandra. Kurskonceptets innehåll kan variera från en till tre dagar. Gruppen beslutade att anordna en ledarskapsutbildning under ett dygn med konceptet Att växa i sin uppgift. Utbildningen förlades till Jönköping den oktober. Ett informationsblad togs fram av Gunilla Hagstöm och skickades ut på e-post via SEK:s centrala kontakter, genom Bilda Sydöst och kursledningens egna kontaktnät. Kursen blev dock inställd då endast två deltagare anmält sig. Margareta Andermo förde då samtal med dessa två vilket ledde till två nya former och datum för Priscillas ledarskapsutbildningar: 1. I Jönköpingsområdet, där den ursprungliga kursen var tänkt att vara, blev inriktningen på Priscilllas arbete att genomföra en ledarskapsutbildning som vänder sig särskilt till invandrarkvinnor från de östliga kyrkotraditionerna. Ett förberedande seminarium för denna kurs hölls i Huskvarna den 18:e oktober, då fyra 6

7 kvinnor från assyriska kyrkan deltog tillsamman med ledamöterna i Priscillas arbetsgrupp. Kvinnorna hade då möjlighet att påverka kursens innehåll utifrån deltagarnas reella behov och möjligheter. Det första seminariet genomfördes den 9 december och det andra den 16 januari i Jönköping, 16 kvinnor deltog (representerande sju olika länder). Flertalet av deltagarna hör hemma i två församlingar av Österns assyriska kyrka. Seminarierna blev två mycket intressanta eftermiddagar har genomförts, och där vi i det mänskliga mötet fått lära av varandra. Kursen kommer troligen att följas upp av nya träffar i studiecirkelform 2. I Göteborgsområdet planerades en ledarskapsutbildning under rubriken Konsten att kommunicera till januari 2009 i samråd med representanter för ett lokalt kvinnligt nätverk: "Kvinna och ledare." Denna kontakt resulterade i en kursdag planerad till den 31 januari 2009 med temat "Konsten att kommunicera". Innehållet i programmet planeras utifrån önskemål från nätverket. Dessa programförändringar har varit möjliga att genomföra med en relativt kort framförhållning tack vare att föreläsaren/utbildaren Margareta Andermo har stor erfarenhet och att hon både velat och kunnat anpassa innehållet efter kursdeltagarnas behov och önskemål. Kurstillfällena har genomförts i samarbete med Studieförbundet Bilda. Arbetsgruppen för Priscilla har träffats 3 gånger under året. Rebella arbetsgruppen för ickevåld och fred Rebella fortsatte under året att arbeta med Fredsbärarprojektet, med syftet att sprida insikten att det går att förebygga våld och krig, att världen behöver fredsbärare och att inte minst religiösa kvinnor i Sverige har stora möjligheter att påverka utvecklingen. Fredsbärarprojektet har inkluderat lokala seminarier, frukostmöten, workshops, utveckling av utbildningsmaterial, arbete med information och inspiration och arbete med att stärka de lokala ekumeniska råden samt kontakt med systerorganisationer i Europa och internationellt. Fredsbärarprojektet genomförs med verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademin. Alla workshops har genomförts i samverkan med kvinnor från olika trossamfund. Det finns ett tydligt behov av ett material för användning i workshops med deltagare med olika trosgrund. Arbetet med ett sådant material påbörjades 2007 och har fortsatt under Ett utkast är nu färdigt och diskussioner sker bland annat med Kristna Fredsrörelsen om fortsatt samarbete och hur detta material ska användas som komplement till befintligt kursmaterial. Flera lokala ekumeniska kvinnoråd har under året ordnat egna arrangemang, i samarbete med Kvinnor i Svenska kyrkan på stiftsnivå, folkhögskolor och studieförbund, genom inspiration från riksorganisationen. Ytterligare några av de lokala råden har visat intresse att ordna något lokalt med hjälp från Rebella. Under året trycktes informationsfoldern Det börjar när du bryr dig, en folder för att inspirera och berätta om att bli Fredsbärare. SEK är medlemsorganisation i Operation 1325, ett samverkansprojekt, där utbildningen av kvinnor som utbildare, fredsaktivister och informatörer fortsatt under Vidare har Operation 1325 utvecklat sin hemsida, skrivit debattartiklar om kvinnors frånvaro i olika fredsaktiviteter på internationell nivå och inom EUs ansvar, genomfört seminarier i Europaparlamentet, mm. Under året genomfördes två workshops med kvinnor i Sudan som utbildning för utbildare i resolution 1325, ett bridgebuilding - seminarium med kvinnor från Israel och Palestina i Stockholm och andra platser i Sverige och ett bridgebuilding - seminarium på Cypern i december tillsammans med kvinnor från Israel och Palestina. Ragnhild Greek deltog i seminarierna i Sudan och tillsammans med Carin Gardbring på Cypern. Operation 1325 har under året bjudit in till medlemsdagar för information och utbyte för att stärka samarbetet mellan medlemsorganisationerna och Operation Birgitta Larsson och Annika Damirjian deltog på Operation 1325s årsmöte som ombud från SEK. SEK är också medlemsorganisation i nätverken Svenska Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, SEAPPI och Forum för fred och rättvisa. SEK:s representanter i Operation 1325:s styrelse är Carin Gardbring och Birgitta Lorentzi, som också är Operation 1325:s kassör. SEK:s representanter i SEAPPI:s styrgrupp är Birgitta Larsson och Frida Swidan. Forum för Fred och Utveckling vill öka kunskapen hos allmänheten, civila samhällets organisationer och beslutsfattare om vikten av förebyggande insatser och hur de kan genomföras. Margareta Ingelstam är SEK:s representant. 7

8 Margareta Andermo, Emelie Anner, Kerstin Bergeå och Anna Ljung är medlemmar i Rebellas utbildningsgrupp och arbetar särskilt med att fördjupa och utveckla Rebellas utbildningsverksamhet i Fredsbärarprojektet, planera och följa upp de utbildningsaktiviteter som genomförs. Rebella fick under året många nya medlemmar och tidigare medlemmar som varit med länge slutade. Diskussioner om arbetsformer och inriktning av arbetet pågår. Rebella har under året bestått av Emelie Anner, Kerstin Bergeå, Carin Gardbring, Anette Grinde, Anna Ljung, Birgitta Lorentzi och Frida Swidan. Generalsekreterare Annika Damirjian och Margareta Andermo har varit adjungerade. Margareta Ingelstam var sammankallande under våren och fortsätter som Senior advisor till Rebella. Rebella har haft fem ordinarie sammanträden under 2008, och ledamöterna har deltagit och medverkat i de olika aktiviteterna inom Fredsbärarprojektet. Utbildningsgruppen möttes på telefon tre gånger. Lydia kyrka och samhälle Inom det här ämnesområdet ryms SEK:s engagemang för miljöfrågor och för integration och religionsmöten. Det finns ännu inte någon särskild arbetsgrupp. Skapelsefrågorna fick en framträdande plats vid årsmötet genom det inledande föredraget om sambandet mellan ekologi, feminism och teologi. Genom den miljöpolicy som tidigare antagits skall skapelsefrågorna integreras i SEKs olika aktiviteter. SEK-medlemmar deltog aktivt i Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSks seminarier om Moder Jord i klimakteriet, under den internationella klimatkonferensen i Uppsala i november. Skapelsefrågorna präglade också ett nummer av ELSA under hösten. Eftersom KviSk har arbetat mycket med miljöfrågorna under året har SEK betonat integration och religionsmöten och sökt uppmuntra till initiativ för nya och gamla svenskar att mötas och lära av varandra. Sådana möten utvecklas också inom Priscilla. Styrelsen har ägnat en kväll, i samband med ett styrelsesammanträde med övernattning, åt delar av utställningen Gud har 99 namn. Förberedelser har pågått för styrelsens kompetensutvecklingsresa till Iona, där särskilt religionsmötesfrågorna skall behandlas. Ett mycket givande möte ägde rum då en grupp från SEK besökte Muslimska kvinnoföreningen i Stockholmsmoskén. Det finns önskemål om regelbundna träffar för studier och samtal. SEKs samhällsengagemang tar sig också uttryck genom medlemskap i och samarbete med andra kvinnoorganisationer såsom KSAN, Svenska kvinnolobbyn med flera. Det Feministteologiska Nätverket Maria Det Feministteologiska Nätverket Maria är en mötesplats, framförallt på Internet, för alla som arbetar med feministisk teologi. På SEKs hemsida finns kalendarium och möjlighet att sprida information om litteratur, forskningsrapporter, avhandlingar och liknande samt intressanta länkar. Arbetet bygger på att deltagarna delar med sig av information och synpunkter. I samband med Världsböndagen och den Internationella Kvinnodagen arrangerade SEK tillsammans med Teologiska Högskolan Stockholm, THS, en föreläsningsdag på THS den 7 mars. Prof. Dr Ulrike Bechmann, Österrike, föreläste över ämnet God s Wisdom Provides New Understanding. Helgen fortsatte, på initiativ av Maria-Nätverket, med en seminarie- och samtalsdag den 8 mars och gudstjänst den 9 mars, i Västerortskyrkan, Vällingby. Lördagen fokuserade på hur kvinnors delaktighet i kyrkor och samfund bidrar till nya uttryck för teologi i vår tid. Medverkade gjorde Auður Eir Vilhjálmsdottir och Elisabet Thorgeirsdottir, Kvinnokyrkan på Island. De talade om Kvinnokyrkans framväxt och teologi under rubriken Gud som väninna. Maria Rönn, Sofia-gudstjänstgruppen, talade om Sofiamässornas framväxt och teologi. Hanna Stenström och pastor Åke Jonsson, Västerortskyrkan, reflekterade över teologins språk och uttrycksformer. Söndagen, som var Marie Bebådelsedag, hade rubriken Teologi blir verklighet. Arrangemanget samlade ett 20-tal deltagare utöver gudstjänstdeltagarna och genomfördes i samarbete med studieförbundet Bilda och Västerortskyrkan (Svenska missionskyrkan). Arbetsgruppen för Nätverket består av Birgitta Thaning, Hanna Stenström, och Karin Danielsson. Arbetsgruppen har träffats tre gånger under året. 8

9 Övriga aktiviteter och representation under året Representanter från SEK har deltagit i Sveriges Kristna Råds rådsmöte (Annika Damirjian och Birgitta Larsson representerade SEK), Sveriges Kvinnolobbys årsmöte (Carin Gardbring var ombud för SEK), KSANs årsmöte (Inga Johansson var SEKs ombud), med mera. Stockholm, februari 2009 STYRELSEN FÖR SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD Birgitta Larsson, ordförande Sara Blomstrand Karin Danielsson Carin Gardbring Ragni Lantz Else-Britt Löfdahl Bodil Mårtenson Hagbranth Karin Nordin Lena Thoms Märta Wigg Kristina Åkerman 9

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31

Verksamhetsplan, VP. För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Verksamhetsplan, VP För Kost & Näring år 2012 2012-12-31 Föreningens mål Kost & Näring skall stödja föreningens medlemmar i yrkesrollen genom kollegial gemenskap, kunskapsförmedling och utveckling. Genom

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Försoningsgruppen. Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försoningsgruppen Fotograf: Bengt Gustavsson, www.bengtsbilder.fotosidan.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhet Försoningsgruppen bildades som en ideell förening den 28 februari 2011. Försoningsgruppen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00

Protokoll AU Justerat 2009-06-26. Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Protokoll AU Justerat 2009-06-26 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 26 juni 2009 kl 10.30 13.00 Närvarande:

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Inga-Lena Fredrixon, Hillevi Jönsson Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Katarina

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Bygg den värld du vill ha

Bygg den värld du vill ha F ördjupning Bygg den värld du vill ha Ickevåldskommuniteten Fikonträdet är en gemenskap öppen för alla som är i behov av den. Genom att ge en fristad till papperslösa och med ickevåldsmetoder kämpa för

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer