SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD"

Transkript

1 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala ekumeniska kvinnoråd. SEK:s uppgift är att genom utbyte av tankar och erfarenheter stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna kvinnor, bland annat genom utgivandet av nyhetsbrevet ELSA arbeta för kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund, och för att uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män främja de lokala kvinnorådens verksamhet i anslutning till den årligen återkommande Världsböndagen verka för att gudstjänster anordnas, och genom böndagskommittén fördela de medel som flyter in som böndagskollekter samt upprätthålla kontakten med den internationella böndagskommittén anordna gemensamma kontaktkonferenser med andra organisationer, grupper eller enskilda personer ta upp till behandling såväl religiösa som samhälleliga och internationella frågor och vid behov delta i den offentliga opinionsbildningen 1

2 Årsmöte 2008 Världsböndagens tema Guds vishet ger ny insikt präglade också årsmötet. Det hölls i Linköping april och värdar var Linköpings ekumeniska kvinnoråd och Frälsningsarmén som generöst upplät sina lokaler för mötet. Tillsammans ville vi söka Guds vishet och få ny insikt om viktiga framtidsfrågor för vårt samhälle och vår värld. Mötet inleddes på fredagskvällen med ett föredrag av Maria Jansdotter Samuelsson, lektor vid Karlstads universitet, om hur ekologi, feminism och teologi hör ihop. Varför är miljöfrågan en kvinnofråga? Varför är miljöfrågan en teologisk fråga? Det finns mönster i vår kristna tradition som underblåser exploateringen av naturen och som också hör samman med de mönster som bidragit till kvinnors underordning. Ekofeministisk kristen teologi behandlar naturens och kvinnors intressen samtidigt eftersom det finns en koppling mellan dem. Efter föredraget och samtalet bidrog alla årsmötesdeltagare till att skapa en kvällsandakt som anknöt till kvällens tema. På lördagseftermiddagen hölls en workshop om fred och ickevåld under temat: Kvinnor på gränsen till fredsutbrott det börjar när vi bryr oss. Den leddes av Margareta Andermo och Carin Gardbring och var ett smakprov på arbetsgruppen Rebellas verksamhet. Lördagen avslutades med en festkväll som Linköpings ekumeniska kvinnoråd ansvarade för. Som gäst hade Birgitta Andersson, årets linköpingsbo, inbjudits. Hon är musiklärare, musikterapeut och mycket annat och arbetar inom äldrevården och bland dementa. Det blev en kväll med mycket skratt och tårar utifrån Birgitta Anderssons berättelse om sitt eget liv och arbete. Hennes människokännedom och respekt för vanligen undanskuffade människor i samhället rörde oss och väckte vår beundran. Före söndagens avslutande högmässa i Linköpings domkyrka samlades deltagarna till en bibelreflektion utifrån temat: Guds vishet ger ny insikt. Birgitta Larsson och Ragni Lantz inledde samtalet om Visheten som i Ordspråksboken benämns som en kvinna. Visheten har sin plats i själva hjärtat av Guds skapelseprocess. Årsmötesförhandlingarna ägde huvudsakligen rum under lördagens förmiddag. Till presidium valdes Birgitta Larsson, ordförande, Katarina Evenseth, vice ordförande, Annika Damirjian, föredragande sekreterare och Agneta Jåfs, protokollsekreterare. Redogörelsen för SEK:s arbete och ekonomi under det gångna verksamhetsåret godkändes och lades till handlingarna. Särskilt lyftes Fredsbärarprojektet fram samt det utvecklingsarbete som pågått i samband med att SEK blivit medlem i Svenska missionsrådet. Till ordförande i styrelsen omvaldes Birgitta Larsson. Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Else-Britt Löfdahl (Katolska kyrkan) och Karin Nordin (Svenska missionskyrkan). Omval skedde av Bodil Mårtensson-Hagbranth och Kristina Åkerman. Till ny suppleant valdes Ingrid Albinsson (Frälsningsarmén). Inga Johansson omvaldes som suppleant. Till ny ordförande i Böndagskommittén valdes Ragni Lantz, (Svenska Baptistsamfundet) och till nya ledamöter valdes Kerstin Alm (Frälsningsarmén), Tuula Sahlin (Metodiskyrkan) och Inger Svantesson (Svenska missionskyrkan). Ingvor Johansson, som lämnade ordförandeskapet i Böndagskommittén och ett mångårigt engagemang i SEKs verksamhet, avtackades. Årsmötet beslutade om en medlemsavgift på 100 kronor i likhet med föregående år för såväl enskild medlem som medlem genom lokalt råd och 500 respektive 1000 kronor för medlemsorganisationer, beroende på storlek. Årsmötet fastställde budget för Som grund för SEK:s arbete under fastställdes en Verksamhetsplan med det övergripande temat: Guds vishet ger ny insikt. Världsböndagens tema inspirerade till fördjupat arbete med teologiska frågor om Gud och om Skapelsen, om hur vi talar om Gud och hur vi värnar skapelsen. Det skulle genomsyra hela vår verksamhet under året. Verksamhetsplanen presenterades, liksom förra året, genom fem fiktiva kvinnor: Elsa, Priscilla, Rebella, Sofia-Maria och Lydia. Dessa representerade de områden inom vilka SEK har som målsättning att arbeta, nämligen Organisationsutveckling, Ledarskapsfrågor, Fredsbygge och konfliktlösning, Bön, andakt, teologi och gudstjänstförnyelse, Kyrka och samhälle samt samarbete med andra kvinnoorganisationer. Under 2008 har styrelsen haft sex sammanträden och arbetsutskottet fyra. Utvecklingsarbete Arbetet med att förbättra medlemsregistret fortsatte under året. Birger Möller anlitades för att förbättra dataprogrammet som registret ligger i. Det som framför allt gjordes var att göra registret mer finmaskigt för att kunna göra mer differentierade listor och så vidare. Det har underlättat generalsekreterarens arbete att registret blivit mer funktionellt. Ytterligare förbättringar kommer att göras under

3 Under året har utvecklingen av tidningen ELSA gått vidare. Tidningen fyller en viktig funktion i värvandet av fler medlemmar. En roll-up färdigställdes i början av året och den användes bland annat under de konferenser där SEK var närvarande med bokbord: Teologifestivalen i Uppsala i februari (Svenska kyrkan), Sveriges Kristna Råds årsmöte i Västerås i april och Göteborgsmötet i juni (gemensam årskonferens för Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige). I samband med Göteborgsmötet gjordes också en annonsdrive i tidningen Sändaren. I september genomförde SEK för andra året ett styrelsesammanträde under ett dygn på Kaggeholms folkhögskola på Ekerö utanför Stockholm. Det är ett årligt tillfälle för kompetensutveckling av styrelseledamöterna och en organisationsutveckling av SEK. Förutom ett regelrätt sammanträde på lördagen, ägnades fredagskvällen åt fortsatt fortbildning inför SEKs framtida religionsmötesarbete. Under kvällen besöktes styrelsen av en multireligiös guide från studieförbundet Sensus, som på ett levande och pedagogiskt sätt presenterade de stora världsreligionerna. För att öka möjligheterna till studium kring ickevåld fick författaren, diakonen och fredsaktivisten Annika Spalde i uppdrag av SEK att skriva en ickevåldsteologi. SEK har sett behovet av en teologisk fördjupning och motivering till det freds- och ickevåldsarbete som görs inom organisationen. Under året har Annika Spalde skrivit manus och en mindre referensgrupp har träffats två gånger under året för att diskutera manuset under processens gång. Flera ledamöter ur SEKs styrelse har också läst manuset för att det säkert ska bli relevant för SEKs medlemmar och andra som arbetar med de här frågorna. Ett samarbete med Arcus förlag inleddes och boken kommer att publiceras i början av 2009 med titeln Ett annat rike en ickevåldsteologi. En liknande bok har inte skrivits på svenska tidigare och SEKs ambition är att boken ska bli ett underlag för studier och diskussion inte bara inom organisationen utan även i kyrkor och samfund. SEK:s värdegrund SEKs ändamål och mission framgår av stadgarna, senast reviderade Målen skall nås och uppgiften utföras utifrån en värdegrund som är gemensam för de organisationer och enskilda som ingår i SEK och deltar i dess arbete. SEKs värderingar bygger på: Det kristna budskapet om alla människors lika värde. Varje individ skall respekteras oberoende av kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, åsikter, etniskt ursprung eller samhällsställning. Övertygelsen att människor bekräftas i mötet med varandra och Gud. Det ekumeniska samarbetet med kyrkor och organisationer är i sig en viktig gemenskap där SEK tar fasta på det som förenar och håller samman, snarare än det som skiljer. SEK arbetar för öppenhet och förståelse mellan olika trosuppfattningar. Kvinnogemenskap och kvinnoförmåga är en kraft i sig. I gemenskap vill SEK förverkliga organisationens uppgifter, särskilt när det gäller att uppmärksamma grupper och individer i Sverige och övriga världen, som är i behov av hjälp och stöd för att leva ett värdigt liv. Ett demokratiskt förhållningssätt SEK står för åsiktsfrihet, öppenhet och allas skyldighet och rättighet att följa samhällets och organisationens regler. Ekonomi och personal Den 25 januari 2008 fick SEK meddelande om att organisationsbidraget från Ungdomsstyrelsen, statsbidrag för kvinnors organisering, för år 2008 skulle utbetalas med kronor, en betydligt större summa än tidigare år. Förutom detta bidrag erhöll SEK anslag från Folke Bernadotteakademien för Fredsbärarprojekt med kronor. Världsböndagen, som hölls den 7 mars, gav kollekter på nästan kronor varav kronor fördelades till stipendiater och cirka kr till administrativa omkostnader (avgift till huvudkontoret i New York, tryck och distribution av material inför Världsböndagen m.m.). Med hjälp av de medel SEK fått förtroendet att förvalta har verksamheten utvidgats och SEKs kontakter ökat, vilket även påverkat redovisningen. I övrigt hänvisas till den särskilda ekonomiska redovisningen. Annika Damirjian, som är generalsekreterare (60 %), driver SEKs arbete på ett mycket förtjänstfullt sätt. Kassörens arbete har förlagts till måndagar, varför kansliet i Ekumeniska Centret är bemannat så gott som alla vardagar. 3

4 ELSA Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv ELSA nr 1/08: Tema Feminism och teologi ELSA nr 2/08: Tema Maria och modern ELSA nr 3/08: Tema Ekologiska fotspår ELSA nr 4/08: Tema Böcker ELSA är SEKs medlemstidning och når de cirka medlemmarna. ELSA är också medlemstidning för Kvinnor i Svenska kyrkan, som köper en del av upplagan vid varje nummer. Det gör att ELSA har drygt mottagare. ELSA fyller också en viktig funktion i värvandet av nya medlemmar eftersom det ofta är tidningen som gör kvinnor intresserade av SEK. Under 2008 bestod redaktionskommittén av Helene Egnell, Ragnhild Greek (båda Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan) och Charlotte Folin, konsulent hos Kvinnor i Svenska Kyrkan. Ny ledamot i redaktionskommittén blev under hösten Sr Madeleine Fredell (Katolska kyrkan). Redaktör för tidningen har Annika Damirjian varit. Redaktionen har träffats inför varje utgivning (fyra gånger) och planerat innehållet till nästa nummer. Hemsidan Arbetet med att förbättra och förnya hemsidan har fortgått under Den nya hemsidan har under året arbetats fram av Åsa Kristenson och Annika Damirjian. För att kunna lägga ut den nya hemsidan behövdes ett styrelsebeslut på att SEK köper en egen domän istället för att ligga under SKRs hemsida. Olika lösningar på hur arbetet med hemsidan skulle fortsätta diskuterades under hösten. I slutet av året togs ansvaret för slutförandet av hemsidan över av Ulla-Stina Rask som kommer att ta vid nu när Åsa Kristensons uppdrag var slutfört. Ett elektroniskt nyhetsbrev om freds- och ickevåldsarbetet inom SEK har fortsatts att skickas ut under året, till dem som finns med på listan över Fredsbärare. Det är cirka mottagare av nyhetsbrevet. Det kommer att utvecklas ytterligare under 2009 i samband med att den nya hemsidan blir klar. Världsböndagen Guds vishet ger ny insikt var temat för Världsböndagen 2008 som inföll den 7 mars. Programmet hade skrivits av kvinnor i Guyana det enda engelskspråkiga landet i Sydamerika och utgick från två bibeltexter: Job 28: och Luk 10: En nyskriven sång och ringdans till Vishetens - Sofias, Hokmahs och Sapientias ära ingick också i programmaterialet, liksom en vacker fyrfärgsaffisch med de mäktiga Kaieteurfallen som blickfång. För första gången kunde lokala böndagskommittéer beställa en cd-skiva med ett urval av de vackra bilderna från Guyana, en möjlighet som ett 40-tal grupper utnyttjade. Det svenska programmaterialet distribuerades till mer än 750 adresser och kunde också laddas ner från SEK:s hemsida. Samlingar genomfördes på ca 500 platser och insamlingen uppgick till nästan kronor. I samarbete med åtta olika samfund och missionsorganisationer kunde böndagskommittén dela ut individuella utbildningsstipendier till 130 unga kvinnor i Asien, Afrika och Sydamerika. Inga projektbidrag utdelades Eftersom kampen mot HIV/aids prioriteras inom Världsböndagen, har den svenska kommittén inför 2009 breddat riktlinjerna, så att bidrag kan utgå även till HIV/aids-projekt. Inbjudan att ansöka om bidrag till dylika projekt har skickats till såväl nuvarande samarbetsorganisationer som alla stift inom Svenska kyrkan. Hälsoproblem tvingade Ingvor Johansson att avsäga sig ordförandeskapet i böndagskommittén efter endast två år. Hon avtackades vid årsmötet i Linköping. Ny ordförande är Ragni Lantz. Även Madeleine Dahl och Ingrid Holmgren lämnade kommittén i samband med årsmötet. Nyvalda ledamöter är Kerstin Alm, Tuula Sahlin, och Inger Svantesson. Kommittén består därmed av: Ragni Lantz, ordförande (Svenska Baptistsamfundet) Kerstin Alm (Frälsningsarmén) Katarina Beck-Friis (Svenska kyrkan) Berit Carlsson (Evangeliska frikyrkan) Karin Halldorf (Pingströrelsen) Tuula Sahlin (Metodistkyrkan) Inger Svantesson (Svenska Missionskyrkan) I arbetet deltar även kassören Christina Högström och hedersledamoten Ann-Marie Korswing. Kommittén träffas normalt fyra gånger under året: februari (allmän planering, utvärdering, gemenskap), maj (stipendiefördelning, genomgång av programmet för nästa år, fördelning av översättningsansvar), september 4

5 (godkännande av programmaterialet), november (utskick av materialet). Merparten av arbetet sker helt ideellt, men Annika Damirjian finns med som administrativ resurs och SEK får viss ersättning för den tid hon ägnar åt böndagsarbetet. Sveriges kristna råds (SKRs) arbetsgrupp för genusfrågor Arbetsgruppen lades på is under året och samtidigt påbörjades ett nytt arbete tillsammans med SEK. Målet med samarbetet är att hitta arbetssätt och metoder för att få SKRs medlemsorganisationer att öka jämställhetsarbetet i Sveriges kyrkor och samfund. Från början var tanken att SKR och SEK tillsamman skulle göra en uppföljning av enkäten Kyrka och kön Kvinnor och män i trossamfund, ungdomsförbund, ekumeniska organ och organisationer på central nivå i Sverige som genomfördes för tio år sedan av Ulla Marie Gunner på SEKs uppdrag. Representanter från SKRs medlemskyrkor bjöds in till två runda-bords-samtal där frågan diskuterades. Alla var överens om att en ny enkät inte var intressant, utan att det behövs ett konkretare arbete för att stödja SKRs medlemmar (Sveriges kyrkor och samfund) i deras arbete för ökad jämställdhet i kyrkorna. Efter de två runda-bords-samtalen bildades en arbetsgrupp som fortsatte planeringen av arbetet, bland annat en konsultation den 3 december. Arbetsgruppen träffades tre gånger för att förbereda konsultationen. Från SEK deltog Birgitta Larsson och Annika Damirjian som ordförande respektive sekreterare i arbetsgruppen. Inför konsultationen förberedde arbetsgruppen ett frågeformulär som skickades till de fyra kyrkofamiljerna gällande deras jämställdhetsarbete. Utifrån svaren som gavs från kyrkorna förbereddes konsultationen. Konsultationen hade som tema Jämställdhet i kyrka och samhälle. Konsultationen var ytterligare ett steg i processen att hitta den mest konstruktiva vägen till att uppnå målet med ökad jämställdhet i kyrkorna. Deltagarna på konsultationen, cirka 25 personer, var mycket positiva och gladdes särskilt åt att frågan numera ägs av både kvinnor och män, inte bara kvinnor som tidigare. Under konsultationen var studieförbunden Sensus och Bilda inbjudna som observatörer för att senare, under 2009, vara resurser i det fortsatta arbetet med metodutveckling och arrangemang. Arbetet fortsätter under Arbetsgruppen för jämställdhet mellan kvinnor och män (SMR) Efter ett förberedande arbete under 2007 startade en arbetsgrupp för jämställdhet mellan kvinnor och män inom Svenska Missionsrådet. SEK, genom Annika Damirjian, var en resurs för SMR i det påbörjade arbetet. Arbetsgruppen bestod av representanter från några av SMRs medlemsorganisationer, varav SEK var en. Under SMRs medlemsmöte i januari genomfördes en enkät bland medlemsorganisationerna för att SMR skulle få en uppfattning om hur jämställdhetsarbetet såg ut inom organisationerna och om eventuella behov av stöd som efterfrågades. Arbetsgruppen analyserade svaren från enkäten och var med och påverkade SMRs verksamhetsplan för jämställdhet för Arbetsgruppen hade också som uppgift att hjälpa till i arbetet med att revidera SMRs jämställdhetspolicy. Arbetsgruppen träffades fyra gånger under året. Annika Damirjian var med på SMRs medlemsmöte i januari. Annika Damirjian och Birgitta Larsson var med på SMRs årsmöte i maj. Birgitta Larsson valdes till ordförande för årsmötet. Nordisk Ekumenisk KvinnoKommitté, NEKK NEKK är ett nätverk inom Ekumenisk i Norden (EIN, ett projekt inom Sveriges Kristna Råd). Till NEKK har de fem lutherska kyrkorna i Norden inbjudits att utse var sin representant och likaså de nationella ekumeniska råden. I Sverige har SEK fått SKR:s uppdrag att utse en representant, som 2008 var Karin Danielsson med Annika Damirjian som suppleant. Kommittén har haft två sammanträden, ett i Uppsala den april och ett i Oslo den 4-5 november och dessutom ett telefonsammanträde den 13 maj. I samband med mötet i Oslo avtackades ordföranden Inger-Lise Olsen, Uppsala, som efterträddes av domprost Kirsten Almås, Trondheim. NEKK har under 2008 arbetat huvudsakligen med att förbereda och genomföra den Nordiska Ekumeniska Kvinnokonferens, som hölls på Skálholt på Island den 7-10 augusti Temat var Källor till Liv. Konferensen samlade ett 70-tal deltagande kvinnor från de olika nordiska länderna och blev på det hela taget en stor framgång. Reportage från konferensen finns i ELSA nr 3/08. NEKK stod även 2008 som arrangör för en konferens i serien Religionsmöte i genusperspektiv. I februari hölls en uppskattad konferens hos Judiska församlingen i Stockholm med fokus på kvinnosynen i de olika världsreligionerna. NEKK har beslutat att vara medarrangör i projektet Moder Jord i klimakteriet. I slutet av 2008 kom antologin med samma namn, som bl a innehåller Sigrídur Gudmarsdóttirs föredrag Natur som kilde til liv, från konferensen i Skalholt. 5

6 FORUM Ecumenical Forum of European Christian Women SEK är medlem i Ecumenical Forum of European Christian Women, EFECW. Det bildades 1982 och syftet är att skapa en europeisk identitet och stärka kvinnors roll i kyrka och samhälle, öka kvinnors förståelse för varandra i den ekumeniska rörelsen och främja fredskultur, rättvisa och försoning. Medlemsländerna utser två nationella samordnare som ansvarar för arbetet i sina länder och möts tillsammans med styrorganet en gång per år. De nationella samordnarna kallas till arbetsmöte/konferens en gång om året för att utbyta erfarenheter, skapa och stärka en gruppgemenskap samt för fortbildning, över de europeiska ländernas gränser. Temat för årets konferens var Women in dialogue in a multicultural and multifaith Europe, och mötet genomfördes i Versailles, Frankrike, den september. I mötet deltog ett sextiotal kvinnor från 24 länder. Intressant är att ett tiotal kvinnor kommer från länder utanför EU: Belarus, Kroatien, Moldavien, Ryssland, Serbien, Schweiz och Ukraina. Det formella mötet inleddes med föredrag av två franska forskare Florence Rochefort, historiker, specialist i feminismens historia och Bérengère Massignon, sociolog och statsvetare med fokus på religionsgeografi. Bérengère underströk vikten av undervisning och fortbildning i religion och religionens roll i samhället. Zia, Mehrézia Maïsa, litteraturvetare och muslim, berättade om en pågående dialog mellan kvinnor från de abrahamitiska religionerna som pågår i Paris sedan 16 år tillbaka. Vi fick också lyssna till olika interreligiösa, eller snarare ekumeniska kvinnogruppers erfarenheter från England, Holland, Schweiz och Spanien. Flera arbetsmöten genomfördes i grupper bl a som uppföljning av diskussionerna runt temat samt för att planera kommande verksamhet och delande av lokala erfarenheter. Länderna runt Östersjön bildar en region. Vi diskuterade det kommande grannskapsmötet i Litauen någon gång i augusti Temat tar upp 20 års minne av Berlinmurens fall.. Det är engagerade kvinnor med mycket olika förutsättningar som möts. Brännande frågor är det ljumma intresset från de patriarkala kyrkoledningarna att både moraliskt och ekonomiskt stödja kvinnornas arbete. De arbetar mycket på egen hand och når andra kvinnor på olika sätt i punktinsatser. Förståelsen av kvinnans roll i kyrka och samhälle skiljer sig starkt mellan de olika regionerna i Europa. De nationella samordnarna för Sverige är Annika Damirjian och Carin Gardbring kommer NC-mötet att arrangeras i Sigtuna, Sverige. En arbetsgrupp har bildats i Sverige för att förbereda mötet. Gruppen består av Annika Damirjian, Carin Gardbring och Ragni Lantz. Flera planeringsmöten har genomförts i Sverige under året som förberedelse och samverkan med Sigtuna folkhögskola har inletts. Planeringen sker också i samverkan med ledningen för Forum. Minsta myntets gemenskap SEK samarbetar med Minsta Myntets Gemenskap i Sverige, som är en böne- och offergemenskap, som startades av kristna kvinnor i Asien och bildar ett nätverk över hela jorden. Ansvarig för att insamlade medel sänds vidare till den internationella kommittén är Rode Eiderbrant. Under år 2008 har kronor samlats in från grupper och enskilda. SEKs arbetsgrupper Priscilla ledarskapsfrågor för kvinnor Under verksamhetsåret har Priscillas arbetsgrupp (bestående av Kristina Åkerman, Bodil Mårtenson-Hagbranth samt Margareta Andermo) arbetat fram ett idéförslag till en ledarskapsutbildning för kvinnor, användbar i såväl samhälle som församling utifrån temat "Att växa i sin uppgift". Avsikten var att i form av stöd, systerskap och samarbete skapa en "mötesplats" där det ges rum för personlig utveckling och en förhoppning om att kursen skall leda till nya nätverk där man kan stödja och stärka varandra. Kurskonceptets innehåll kan variera från en till tre dagar. Gruppen beslutade att anordna en ledarskapsutbildning under ett dygn med konceptet Att växa i sin uppgift. Utbildningen förlades till Jönköping den oktober. Ett informationsblad togs fram av Gunilla Hagstöm och skickades ut på e-post via SEK:s centrala kontakter, genom Bilda Sydöst och kursledningens egna kontaktnät. Kursen blev dock inställd då endast två deltagare anmält sig. Margareta Andermo förde då samtal med dessa två vilket ledde till två nya former och datum för Priscillas ledarskapsutbildningar: 1. I Jönköpingsområdet, där den ursprungliga kursen var tänkt att vara, blev inriktningen på Priscilllas arbete att genomföra en ledarskapsutbildning som vänder sig särskilt till invandrarkvinnor från de östliga kyrkotraditionerna. Ett förberedande seminarium för denna kurs hölls i Huskvarna den 18:e oktober, då fyra 6

7 kvinnor från assyriska kyrkan deltog tillsamman med ledamöterna i Priscillas arbetsgrupp. Kvinnorna hade då möjlighet att påverka kursens innehåll utifrån deltagarnas reella behov och möjligheter. Det första seminariet genomfördes den 9 december och det andra den 16 januari i Jönköping, 16 kvinnor deltog (representerande sju olika länder). Flertalet av deltagarna hör hemma i två församlingar av Österns assyriska kyrka. Seminarierna blev två mycket intressanta eftermiddagar har genomförts, och där vi i det mänskliga mötet fått lära av varandra. Kursen kommer troligen att följas upp av nya träffar i studiecirkelform 2. I Göteborgsområdet planerades en ledarskapsutbildning under rubriken Konsten att kommunicera till januari 2009 i samråd med representanter för ett lokalt kvinnligt nätverk: "Kvinna och ledare." Denna kontakt resulterade i en kursdag planerad till den 31 januari 2009 med temat "Konsten att kommunicera". Innehållet i programmet planeras utifrån önskemål från nätverket. Dessa programförändringar har varit möjliga att genomföra med en relativt kort framförhållning tack vare att föreläsaren/utbildaren Margareta Andermo har stor erfarenhet och att hon både velat och kunnat anpassa innehållet efter kursdeltagarnas behov och önskemål. Kurstillfällena har genomförts i samarbete med Studieförbundet Bilda. Arbetsgruppen för Priscilla har träffats 3 gånger under året. Rebella arbetsgruppen för ickevåld och fred Rebella fortsatte under året att arbeta med Fredsbärarprojektet, med syftet att sprida insikten att det går att förebygga våld och krig, att världen behöver fredsbärare och att inte minst religiösa kvinnor i Sverige har stora möjligheter att påverka utvecklingen. Fredsbärarprojektet har inkluderat lokala seminarier, frukostmöten, workshops, utveckling av utbildningsmaterial, arbete med information och inspiration och arbete med att stärka de lokala ekumeniska råden samt kontakt med systerorganisationer i Europa och internationellt. Fredsbärarprojektet genomförs med verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademin. Alla workshops har genomförts i samverkan med kvinnor från olika trossamfund. Det finns ett tydligt behov av ett material för användning i workshops med deltagare med olika trosgrund. Arbetet med ett sådant material påbörjades 2007 och har fortsatt under Ett utkast är nu färdigt och diskussioner sker bland annat med Kristna Fredsrörelsen om fortsatt samarbete och hur detta material ska användas som komplement till befintligt kursmaterial. Flera lokala ekumeniska kvinnoråd har under året ordnat egna arrangemang, i samarbete med Kvinnor i Svenska kyrkan på stiftsnivå, folkhögskolor och studieförbund, genom inspiration från riksorganisationen. Ytterligare några av de lokala råden har visat intresse att ordna något lokalt med hjälp från Rebella. Under året trycktes informationsfoldern Det börjar när du bryr dig, en folder för att inspirera och berätta om att bli Fredsbärare. SEK är medlemsorganisation i Operation 1325, ett samverkansprojekt, där utbildningen av kvinnor som utbildare, fredsaktivister och informatörer fortsatt under Vidare har Operation 1325 utvecklat sin hemsida, skrivit debattartiklar om kvinnors frånvaro i olika fredsaktiviteter på internationell nivå och inom EUs ansvar, genomfört seminarier i Europaparlamentet, mm. Under året genomfördes två workshops med kvinnor i Sudan som utbildning för utbildare i resolution 1325, ett bridgebuilding - seminarium med kvinnor från Israel och Palestina i Stockholm och andra platser i Sverige och ett bridgebuilding - seminarium på Cypern i december tillsammans med kvinnor från Israel och Palestina. Ragnhild Greek deltog i seminarierna i Sudan och tillsammans med Carin Gardbring på Cypern. Operation 1325 har under året bjudit in till medlemsdagar för information och utbyte för att stärka samarbetet mellan medlemsorganisationerna och Operation Birgitta Larsson och Annika Damirjian deltog på Operation 1325s årsmöte som ombud från SEK. SEK är också medlemsorganisation i nätverken Svenska Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, SEAPPI och Forum för fred och rättvisa. SEK:s representanter i Operation 1325:s styrelse är Carin Gardbring och Birgitta Lorentzi, som också är Operation 1325:s kassör. SEK:s representanter i SEAPPI:s styrgrupp är Birgitta Larsson och Frida Swidan. Forum för Fred och Utveckling vill öka kunskapen hos allmänheten, civila samhällets organisationer och beslutsfattare om vikten av förebyggande insatser och hur de kan genomföras. Margareta Ingelstam är SEK:s representant. 7

8 Margareta Andermo, Emelie Anner, Kerstin Bergeå och Anna Ljung är medlemmar i Rebellas utbildningsgrupp och arbetar särskilt med att fördjupa och utveckla Rebellas utbildningsverksamhet i Fredsbärarprojektet, planera och följa upp de utbildningsaktiviteter som genomförs. Rebella fick under året många nya medlemmar och tidigare medlemmar som varit med länge slutade. Diskussioner om arbetsformer och inriktning av arbetet pågår. Rebella har under året bestått av Emelie Anner, Kerstin Bergeå, Carin Gardbring, Anette Grinde, Anna Ljung, Birgitta Lorentzi och Frida Swidan. Generalsekreterare Annika Damirjian och Margareta Andermo har varit adjungerade. Margareta Ingelstam var sammankallande under våren och fortsätter som Senior advisor till Rebella. Rebella har haft fem ordinarie sammanträden under 2008, och ledamöterna har deltagit och medverkat i de olika aktiviteterna inom Fredsbärarprojektet. Utbildningsgruppen möttes på telefon tre gånger. Lydia kyrka och samhälle Inom det här ämnesområdet ryms SEK:s engagemang för miljöfrågor och för integration och religionsmöten. Det finns ännu inte någon särskild arbetsgrupp. Skapelsefrågorna fick en framträdande plats vid årsmötet genom det inledande föredraget om sambandet mellan ekologi, feminism och teologi. Genom den miljöpolicy som tidigare antagits skall skapelsefrågorna integreras i SEKs olika aktiviteter. SEK-medlemmar deltog aktivt i Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSks seminarier om Moder Jord i klimakteriet, under den internationella klimatkonferensen i Uppsala i november. Skapelsefrågorna präglade också ett nummer av ELSA under hösten. Eftersom KviSk har arbetat mycket med miljöfrågorna under året har SEK betonat integration och religionsmöten och sökt uppmuntra till initiativ för nya och gamla svenskar att mötas och lära av varandra. Sådana möten utvecklas också inom Priscilla. Styrelsen har ägnat en kväll, i samband med ett styrelsesammanträde med övernattning, åt delar av utställningen Gud har 99 namn. Förberedelser har pågått för styrelsens kompetensutvecklingsresa till Iona, där särskilt religionsmötesfrågorna skall behandlas. Ett mycket givande möte ägde rum då en grupp från SEK besökte Muslimska kvinnoföreningen i Stockholmsmoskén. Det finns önskemål om regelbundna träffar för studier och samtal. SEKs samhällsengagemang tar sig också uttryck genom medlemskap i och samarbete med andra kvinnoorganisationer såsom KSAN, Svenska kvinnolobbyn med flera. Det Feministteologiska Nätverket Maria Det Feministteologiska Nätverket Maria är en mötesplats, framförallt på Internet, för alla som arbetar med feministisk teologi. På SEKs hemsida finns kalendarium och möjlighet att sprida information om litteratur, forskningsrapporter, avhandlingar och liknande samt intressanta länkar. Arbetet bygger på att deltagarna delar med sig av information och synpunkter. I samband med Världsböndagen och den Internationella Kvinnodagen arrangerade SEK tillsammans med Teologiska Högskolan Stockholm, THS, en föreläsningsdag på THS den 7 mars. Prof. Dr Ulrike Bechmann, Österrike, föreläste över ämnet God s Wisdom Provides New Understanding. Helgen fortsatte, på initiativ av Maria-Nätverket, med en seminarie- och samtalsdag den 8 mars och gudstjänst den 9 mars, i Västerortskyrkan, Vällingby. Lördagen fokuserade på hur kvinnors delaktighet i kyrkor och samfund bidrar till nya uttryck för teologi i vår tid. Medverkade gjorde Auður Eir Vilhjálmsdottir och Elisabet Thorgeirsdottir, Kvinnokyrkan på Island. De talade om Kvinnokyrkans framväxt och teologi under rubriken Gud som väninna. Maria Rönn, Sofia-gudstjänstgruppen, talade om Sofiamässornas framväxt och teologi. Hanna Stenström och pastor Åke Jonsson, Västerortskyrkan, reflekterade över teologins språk och uttrycksformer. Söndagen, som var Marie Bebådelsedag, hade rubriken Teologi blir verklighet. Arrangemanget samlade ett 20-tal deltagare utöver gudstjänstdeltagarna och genomfördes i samarbete med studieförbundet Bilda och Västerortskyrkan (Svenska missionskyrkan). Arbetsgruppen för Nätverket består av Birgitta Thaning, Hanna Stenström, och Karin Danielsson. Arbetsgruppen har träffats tre gånger under året. 8

9 Övriga aktiviteter och representation under året Representanter från SEK har deltagit i Sveriges Kristna Råds rådsmöte (Annika Damirjian och Birgitta Larsson representerade SEK), Sveriges Kvinnolobbys årsmöte (Carin Gardbring var ombud för SEK), KSANs årsmöte (Inga Johansson var SEKs ombud), med mera. Stockholm, februari 2009 STYRELSEN FÖR SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD Birgitta Larsson, ordförande Sara Blomstrand Karin Danielsson Carin Gardbring Ragni Lantz Else-Britt Löfdahl Bodil Mårtenson Hagbranth Karin Nordin Lena Thoms Märta Wigg Kristina Åkerman 9

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHSAMTAL 1 okt kl 11-15, Kyrkokansliet, Uppsala.

DOKUMENTATION AV LUNCHSAMTAL 1 okt kl 11-15, Kyrkokansliet, Uppsala. 1 DOKUMENTATION AV LUNCHSAMTAL 1 okt kl 11-15, Kyrkokansliet, Uppsala. Omkring femton kvinnor från sju lokalavdelningar och kretsar, riksstyrelsen och enskilda medlemmar inom Kvinnor för mission deltog

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KRISTNA RÅD (UKR) STADGAR FÖR Antagna den 06 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet), förkortat UKR, är en kristen- och en ekumenisk organisation, är en ideell, opolitisk förening och ett samarbetsorgan för Trossamfundet

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1

1.4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med tillägg 3.7, 4.3, 5.3 och 6.1 Protokoll, IKFF:s FS lördag 3 december 2011, kl 10.30 17 (kaffe fr 10.00) Stockholm, IKFF:s kansli Deltagande ledamöter: Birgitta Lorentzi, Annalena Vidlund, Kirsti Kolthoff, Emma Bjertén, Christina Hyllner,

Läs mer

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15

Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Anbudsförfrågan för konsultuppdrag: Utvärdering av Kristna Fredsrörelsens informations- och kommunikationsanslag 2013-15 Kristna Fredsrörelsen (KrF) utlyser konsulttjänst för utvärdering av måluppfyllelse

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning.

KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning. Stadgar för Föreningen Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan Antagna av årsmöte 2011-05-19 och 2013-04-18 1 Ändamål KSSK har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen och ge möjlighet till fortbildning.

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll 44 55 Plats: Baptistkyrkan, Karlstad Närvarande: Ann-Sofie Lasell Helena Genemo Gunilla Andersson Andreas Möller Hans Andreasson Sara Möller Göran Bondesson Marianne Nordin Dan Brännström

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46 Sammanträdesprotokoll 39 51 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Malin Lagerlöf Hans Andreasson Margareta Larsson Miriam Carlsson Andreas Möller Hani

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014

Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Rapport till Sida för informations- och kommunikationsbidraget år 2014 Ruth Bourke Berglund Sida Partnership Forum Härnösand Sida Svenska missionsrådet Box 14038 167 14 Bromma SMR:s kommunikations- och

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

SVENSKA KYRKANS KVINNOR

SVENSKA KYRKANS KVINNOR ARBETSDOKUMENT 2012-01-25 Detta dokument är utarbetat av styrelserna för Kvinnor för mission och Kvinnor i Svenska kyrkan. Här ger vi en lägesrapport från samtalet om samverkan, eventuellt samgående mellan

Läs mer

Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen

Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen Kyrkomötet Kyrkomötet Ekumenikutskottets betänkande 2009:4 Svenska kyrkans medverkan i Jesusmanifestationen Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2009:49 av Eva-Maria Munck och Gustaf Bengtsson

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm

Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Protokoll ViS styrelsemöte 13-14 september 2010 på Lernias huvudkontor i Stockholm Närvarande: Dag ett: Jonas, Katharina, Thomas, Bengt, Åke, Caroline, Annika, Owe (från punkt 4) Dag ett omfattar punkt

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERFÖRENING Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen., är medlem i Riksteatern genom både ändamåls- och demokratiparagraf.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Inga-Lena Fredrixon, Hillevi Jönsson Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Katarina

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

NordiCat november 2016 INBJUDAN. Välkomna till en Nordisk Katekumenatkonferens i Uppsala, Sverige november 2016

NordiCat november 2016 INBJUDAN. Välkomna till en Nordisk Katekumenatkonferens i Uppsala, Sverige november 2016 INBJUDAN Välkomna till en Nordisk Katekumenatkonferens i Uppsala, Sverige 17-18 november 2016 Arrangörer: Föreningen för Katekumenatet i Sverige, Uppsala stift och www.katekumenatet.wordpress.com 1 Föreningen

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT

NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT NORMALSTADGAR FÖR RIKSTEATERN REGIONALT Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Dispens 17 antaget av nationella styrelsen 11 maj 2016 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern regionalt, internt benämnd

Läs mer

Välkommen till. ksp!

Välkommen till. ksp! Välkommen till ksp! Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området.

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Reviderad projektplan

Reviderad projektplan Reviderad projektplan för Medlingsutbildning - en utbildning om konflikthantering genom medling som förbereder för att leda volontärläger med fredstema Inledning Intresset för IAL:s medlingsutbildning

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer