SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD"

Transkript

1 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala ekumeniska kvinnoråd. SEK:s uppgift är att genom utbyte av tankar och erfarenheter stärka samhörigheten mellan Sveriges kristna kvinnor, bland annat genom utgivandet av nyhetsbrevet ELSA arbeta för kvinnans ställning i samhället, särskilt inom kyrkor och samfund, och för att uppnå full jämställdhet mellan kvinnor och män främja de lokala kvinnorådens verksamhet i anslutning till den årligen återkommande Världsböndagen verka för att gudstjänster anordnas, och genom böndagskommittén fördela de medel som flyter in som böndagskollekter samt upprätthålla kontakten med den internationella böndagskommittén anordna gemensamma kontaktkonferenser med andra organisationer, grupper eller enskilda personer ta upp till behandling såväl religiösa som samhälleliga och internationella frågor och vid behov delta i den offentliga opinionsbildningen 1

2 Årsmöte 2008 Världsböndagens tema Guds vishet ger ny insikt präglade också årsmötet. Det hölls i Linköping april och värdar var Linköpings ekumeniska kvinnoråd och Frälsningsarmén som generöst upplät sina lokaler för mötet. Tillsammans ville vi söka Guds vishet och få ny insikt om viktiga framtidsfrågor för vårt samhälle och vår värld. Mötet inleddes på fredagskvällen med ett föredrag av Maria Jansdotter Samuelsson, lektor vid Karlstads universitet, om hur ekologi, feminism och teologi hör ihop. Varför är miljöfrågan en kvinnofråga? Varför är miljöfrågan en teologisk fråga? Det finns mönster i vår kristna tradition som underblåser exploateringen av naturen och som också hör samman med de mönster som bidragit till kvinnors underordning. Ekofeministisk kristen teologi behandlar naturens och kvinnors intressen samtidigt eftersom det finns en koppling mellan dem. Efter föredraget och samtalet bidrog alla årsmötesdeltagare till att skapa en kvällsandakt som anknöt till kvällens tema. På lördagseftermiddagen hölls en workshop om fred och ickevåld under temat: Kvinnor på gränsen till fredsutbrott det börjar när vi bryr oss. Den leddes av Margareta Andermo och Carin Gardbring och var ett smakprov på arbetsgruppen Rebellas verksamhet. Lördagen avslutades med en festkväll som Linköpings ekumeniska kvinnoråd ansvarade för. Som gäst hade Birgitta Andersson, årets linköpingsbo, inbjudits. Hon är musiklärare, musikterapeut och mycket annat och arbetar inom äldrevården och bland dementa. Det blev en kväll med mycket skratt och tårar utifrån Birgitta Anderssons berättelse om sitt eget liv och arbete. Hennes människokännedom och respekt för vanligen undanskuffade människor i samhället rörde oss och väckte vår beundran. Före söndagens avslutande högmässa i Linköpings domkyrka samlades deltagarna till en bibelreflektion utifrån temat: Guds vishet ger ny insikt. Birgitta Larsson och Ragni Lantz inledde samtalet om Visheten som i Ordspråksboken benämns som en kvinna. Visheten har sin plats i själva hjärtat av Guds skapelseprocess. Årsmötesförhandlingarna ägde huvudsakligen rum under lördagens förmiddag. Till presidium valdes Birgitta Larsson, ordförande, Katarina Evenseth, vice ordförande, Annika Damirjian, föredragande sekreterare och Agneta Jåfs, protokollsekreterare. Redogörelsen för SEK:s arbete och ekonomi under det gångna verksamhetsåret godkändes och lades till handlingarna. Särskilt lyftes Fredsbärarprojektet fram samt det utvecklingsarbete som pågått i samband med att SEK blivit medlem i Svenska missionsrådet. Till ordförande i styrelsen omvaldes Birgitta Larsson. Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Else-Britt Löfdahl (Katolska kyrkan) och Karin Nordin (Svenska missionskyrkan). Omval skedde av Bodil Mårtensson-Hagbranth och Kristina Åkerman. Till ny suppleant valdes Ingrid Albinsson (Frälsningsarmén). Inga Johansson omvaldes som suppleant. Till ny ordförande i Böndagskommittén valdes Ragni Lantz, (Svenska Baptistsamfundet) och till nya ledamöter valdes Kerstin Alm (Frälsningsarmén), Tuula Sahlin (Metodiskyrkan) och Inger Svantesson (Svenska missionskyrkan). Ingvor Johansson, som lämnade ordförandeskapet i Böndagskommittén och ett mångårigt engagemang i SEKs verksamhet, avtackades. Årsmötet beslutade om en medlemsavgift på 100 kronor i likhet med föregående år för såväl enskild medlem som medlem genom lokalt råd och 500 respektive 1000 kronor för medlemsorganisationer, beroende på storlek. Årsmötet fastställde budget för Som grund för SEK:s arbete under fastställdes en Verksamhetsplan med det övergripande temat: Guds vishet ger ny insikt. Världsböndagens tema inspirerade till fördjupat arbete med teologiska frågor om Gud och om Skapelsen, om hur vi talar om Gud och hur vi värnar skapelsen. Det skulle genomsyra hela vår verksamhet under året. Verksamhetsplanen presenterades, liksom förra året, genom fem fiktiva kvinnor: Elsa, Priscilla, Rebella, Sofia-Maria och Lydia. Dessa representerade de områden inom vilka SEK har som målsättning att arbeta, nämligen Organisationsutveckling, Ledarskapsfrågor, Fredsbygge och konfliktlösning, Bön, andakt, teologi och gudstjänstförnyelse, Kyrka och samhälle samt samarbete med andra kvinnoorganisationer. Under 2008 har styrelsen haft sex sammanträden och arbetsutskottet fyra. Utvecklingsarbete Arbetet med att förbättra medlemsregistret fortsatte under året. Birger Möller anlitades för att förbättra dataprogrammet som registret ligger i. Det som framför allt gjordes var att göra registret mer finmaskigt för att kunna göra mer differentierade listor och så vidare. Det har underlättat generalsekreterarens arbete att registret blivit mer funktionellt. Ytterligare förbättringar kommer att göras under

3 Under året har utvecklingen av tidningen ELSA gått vidare. Tidningen fyller en viktig funktion i värvandet av fler medlemmar. En roll-up färdigställdes i början av året och den användes bland annat under de konferenser där SEK var närvarande med bokbord: Teologifestivalen i Uppsala i februari (Svenska kyrkan), Sveriges Kristna Råds årsmöte i Västerås i april och Göteborgsmötet i juni (gemensam årskonferens för Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige). I samband med Göteborgsmötet gjordes också en annonsdrive i tidningen Sändaren. I september genomförde SEK för andra året ett styrelsesammanträde under ett dygn på Kaggeholms folkhögskola på Ekerö utanför Stockholm. Det är ett årligt tillfälle för kompetensutveckling av styrelseledamöterna och en organisationsutveckling av SEK. Förutom ett regelrätt sammanträde på lördagen, ägnades fredagskvällen åt fortsatt fortbildning inför SEKs framtida religionsmötesarbete. Under kvällen besöktes styrelsen av en multireligiös guide från studieförbundet Sensus, som på ett levande och pedagogiskt sätt presenterade de stora världsreligionerna. För att öka möjligheterna till studium kring ickevåld fick författaren, diakonen och fredsaktivisten Annika Spalde i uppdrag av SEK att skriva en ickevåldsteologi. SEK har sett behovet av en teologisk fördjupning och motivering till det freds- och ickevåldsarbete som görs inom organisationen. Under året har Annika Spalde skrivit manus och en mindre referensgrupp har träffats två gånger under året för att diskutera manuset under processens gång. Flera ledamöter ur SEKs styrelse har också läst manuset för att det säkert ska bli relevant för SEKs medlemmar och andra som arbetar med de här frågorna. Ett samarbete med Arcus förlag inleddes och boken kommer att publiceras i början av 2009 med titeln Ett annat rike en ickevåldsteologi. En liknande bok har inte skrivits på svenska tidigare och SEKs ambition är att boken ska bli ett underlag för studier och diskussion inte bara inom organisationen utan även i kyrkor och samfund. SEK:s värdegrund SEKs ändamål och mission framgår av stadgarna, senast reviderade Målen skall nås och uppgiften utföras utifrån en värdegrund som är gemensam för de organisationer och enskilda som ingår i SEK och deltar i dess arbete. SEKs värderingar bygger på: Det kristna budskapet om alla människors lika värde. Varje individ skall respekteras oberoende av kön, ålder, nationalitet, sexuell läggning, åsikter, etniskt ursprung eller samhällsställning. Övertygelsen att människor bekräftas i mötet med varandra och Gud. Det ekumeniska samarbetet med kyrkor och organisationer är i sig en viktig gemenskap där SEK tar fasta på det som förenar och håller samman, snarare än det som skiljer. SEK arbetar för öppenhet och förståelse mellan olika trosuppfattningar. Kvinnogemenskap och kvinnoförmåga är en kraft i sig. I gemenskap vill SEK förverkliga organisationens uppgifter, särskilt när det gäller att uppmärksamma grupper och individer i Sverige och övriga världen, som är i behov av hjälp och stöd för att leva ett värdigt liv. Ett demokratiskt förhållningssätt SEK står för åsiktsfrihet, öppenhet och allas skyldighet och rättighet att följa samhällets och organisationens regler. Ekonomi och personal Den 25 januari 2008 fick SEK meddelande om att organisationsbidraget från Ungdomsstyrelsen, statsbidrag för kvinnors organisering, för år 2008 skulle utbetalas med kronor, en betydligt större summa än tidigare år. Förutom detta bidrag erhöll SEK anslag från Folke Bernadotteakademien för Fredsbärarprojekt med kronor. Världsböndagen, som hölls den 7 mars, gav kollekter på nästan kronor varav kronor fördelades till stipendiater och cirka kr till administrativa omkostnader (avgift till huvudkontoret i New York, tryck och distribution av material inför Världsböndagen m.m.). Med hjälp av de medel SEK fått förtroendet att förvalta har verksamheten utvidgats och SEKs kontakter ökat, vilket även påverkat redovisningen. I övrigt hänvisas till den särskilda ekonomiska redovisningen. Annika Damirjian, som är generalsekreterare (60 %), driver SEKs arbete på ett mycket förtjänstfullt sätt. Kassörens arbete har förlagts till måndagar, varför kansliet i Ekumeniska Centret är bemannat så gott som alla vardagar. 3

4 ELSA Kyrka och samhälle ur kvinnors perspektiv ELSA nr 1/08: Tema Feminism och teologi ELSA nr 2/08: Tema Maria och modern ELSA nr 3/08: Tema Ekologiska fotspår ELSA nr 4/08: Tema Böcker ELSA är SEKs medlemstidning och når de cirka medlemmarna. ELSA är också medlemstidning för Kvinnor i Svenska kyrkan, som köper en del av upplagan vid varje nummer. Det gör att ELSA har drygt mottagare. ELSA fyller också en viktig funktion i värvandet av nya medlemmar eftersom det ofta är tidningen som gör kvinnor intresserade av SEK. Under 2008 bestod redaktionskommittén av Helene Egnell, Ragnhild Greek (båda Svenska kyrkan), Susanne Rodmar (Svenska Missionskyrkan) och Charlotte Folin, konsulent hos Kvinnor i Svenska Kyrkan. Ny ledamot i redaktionskommittén blev under hösten Sr Madeleine Fredell (Katolska kyrkan). Redaktör för tidningen har Annika Damirjian varit. Redaktionen har träffats inför varje utgivning (fyra gånger) och planerat innehållet till nästa nummer. Hemsidan Arbetet med att förbättra och förnya hemsidan har fortgått under Den nya hemsidan har under året arbetats fram av Åsa Kristenson och Annika Damirjian. För att kunna lägga ut den nya hemsidan behövdes ett styrelsebeslut på att SEK köper en egen domän istället för att ligga under SKRs hemsida. Olika lösningar på hur arbetet med hemsidan skulle fortsätta diskuterades under hösten. I slutet av året togs ansvaret för slutförandet av hemsidan över av Ulla-Stina Rask som kommer att ta vid nu när Åsa Kristensons uppdrag var slutfört. Ett elektroniskt nyhetsbrev om freds- och ickevåldsarbetet inom SEK har fortsatts att skickas ut under året, till dem som finns med på listan över Fredsbärare. Det är cirka mottagare av nyhetsbrevet. Det kommer att utvecklas ytterligare under 2009 i samband med att den nya hemsidan blir klar. Världsböndagen Guds vishet ger ny insikt var temat för Världsböndagen 2008 som inföll den 7 mars. Programmet hade skrivits av kvinnor i Guyana det enda engelskspråkiga landet i Sydamerika och utgick från två bibeltexter: Job 28: och Luk 10: En nyskriven sång och ringdans till Vishetens - Sofias, Hokmahs och Sapientias ära ingick också i programmaterialet, liksom en vacker fyrfärgsaffisch med de mäktiga Kaieteurfallen som blickfång. För första gången kunde lokala böndagskommittéer beställa en cd-skiva med ett urval av de vackra bilderna från Guyana, en möjlighet som ett 40-tal grupper utnyttjade. Det svenska programmaterialet distribuerades till mer än 750 adresser och kunde också laddas ner från SEK:s hemsida. Samlingar genomfördes på ca 500 platser och insamlingen uppgick till nästan kronor. I samarbete med åtta olika samfund och missionsorganisationer kunde böndagskommittén dela ut individuella utbildningsstipendier till 130 unga kvinnor i Asien, Afrika och Sydamerika. Inga projektbidrag utdelades Eftersom kampen mot HIV/aids prioriteras inom Världsböndagen, har den svenska kommittén inför 2009 breddat riktlinjerna, så att bidrag kan utgå även till HIV/aids-projekt. Inbjudan att ansöka om bidrag till dylika projekt har skickats till såväl nuvarande samarbetsorganisationer som alla stift inom Svenska kyrkan. Hälsoproblem tvingade Ingvor Johansson att avsäga sig ordförandeskapet i böndagskommittén efter endast två år. Hon avtackades vid årsmötet i Linköping. Ny ordförande är Ragni Lantz. Även Madeleine Dahl och Ingrid Holmgren lämnade kommittén i samband med årsmötet. Nyvalda ledamöter är Kerstin Alm, Tuula Sahlin, och Inger Svantesson. Kommittén består därmed av: Ragni Lantz, ordförande (Svenska Baptistsamfundet) Kerstin Alm (Frälsningsarmén) Katarina Beck-Friis (Svenska kyrkan) Berit Carlsson (Evangeliska frikyrkan) Karin Halldorf (Pingströrelsen) Tuula Sahlin (Metodistkyrkan) Inger Svantesson (Svenska Missionskyrkan) I arbetet deltar även kassören Christina Högström och hedersledamoten Ann-Marie Korswing. Kommittén träffas normalt fyra gånger under året: februari (allmän planering, utvärdering, gemenskap), maj (stipendiefördelning, genomgång av programmet för nästa år, fördelning av översättningsansvar), september 4

5 (godkännande av programmaterialet), november (utskick av materialet). Merparten av arbetet sker helt ideellt, men Annika Damirjian finns med som administrativ resurs och SEK får viss ersättning för den tid hon ägnar åt böndagsarbetet. Sveriges kristna råds (SKRs) arbetsgrupp för genusfrågor Arbetsgruppen lades på is under året och samtidigt påbörjades ett nytt arbete tillsammans med SEK. Målet med samarbetet är att hitta arbetssätt och metoder för att få SKRs medlemsorganisationer att öka jämställhetsarbetet i Sveriges kyrkor och samfund. Från början var tanken att SKR och SEK tillsamman skulle göra en uppföljning av enkäten Kyrka och kön Kvinnor och män i trossamfund, ungdomsförbund, ekumeniska organ och organisationer på central nivå i Sverige som genomfördes för tio år sedan av Ulla Marie Gunner på SEKs uppdrag. Representanter från SKRs medlemskyrkor bjöds in till två runda-bords-samtal där frågan diskuterades. Alla var överens om att en ny enkät inte var intressant, utan att det behövs ett konkretare arbete för att stödja SKRs medlemmar (Sveriges kyrkor och samfund) i deras arbete för ökad jämställdhet i kyrkorna. Efter de två runda-bords-samtalen bildades en arbetsgrupp som fortsatte planeringen av arbetet, bland annat en konsultation den 3 december. Arbetsgruppen träffades tre gånger för att förbereda konsultationen. Från SEK deltog Birgitta Larsson och Annika Damirjian som ordförande respektive sekreterare i arbetsgruppen. Inför konsultationen förberedde arbetsgruppen ett frågeformulär som skickades till de fyra kyrkofamiljerna gällande deras jämställdhetsarbete. Utifrån svaren som gavs från kyrkorna förbereddes konsultationen. Konsultationen hade som tema Jämställdhet i kyrka och samhälle. Konsultationen var ytterligare ett steg i processen att hitta den mest konstruktiva vägen till att uppnå målet med ökad jämställdhet i kyrkorna. Deltagarna på konsultationen, cirka 25 personer, var mycket positiva och gladdes särskilt åt att frågan numera ägs av både kvinnor och män, inte bara kvinnor som tidigare. Under konsultationen var studieförbunden Sensus och Bilda inbjudna som observatörer för att senare, under 2009, vara resurser i det fortsatta arbetet med metodutveckling och arrangemang. Arbetet fortsätter under Arbetsgruppen för jämställdhet mellan kvinnor och män (SMR) Efter ett förberedande arbete under 2007 startade en arbetsgrupp för jämställdhet mellan kvinnor och män inom Svenska Missionsrådet. SEK, genom Annika Damirjian, var en resurs för SMR i det påbörjade arbetet. Arbetsgruppen bestod av representanter från några av SMRs medlemsorganisationer, varav SEK var en. Under SMRs medlemsmöte i januari genomfördes en enkät bland medlemsorganisationerna för att SMR skulle få en uppfattning om hur jämställdhetsarbetet såg ut inom organisationerna och om eventuella behov av stöd som efterfrågades. Arbetsgruppen analyserade svaren från enkäten och var med och påverkade SMRs verksamhetsplan för jämställdhet för Arbetsgruppen hade också som uppgift att hjälpa till i arbetet med att revidera SMRs jämställdhetspolicy. Arbetsgruppen träffades fyra gånger under året. Annika Damirjian var med på SMRs medlemsmöte i januari. Annika Damirjian och Birgitta Larsson var med på SMRs årsmöte i maj. Birgitta Larsson valdes till ordförande för årsmötet. Nordisk Ekumenisk KvinnoKommitté, NEKK NEKK är ett nätverk inom Ekumenisk i Norden (EIN, ett projekt inom Sveriges Kristna Råd). Till NEKK har de fem lutherska kyrkorna i Norden inbjudits att utse var sin representant och likaså de nationella ekumeniska råden. I Sverige har SEK fått SKR:s uppdrag att utse en representant, som 2008 var Karin Danielsson med Annika Damirjian som suppleant. Kommittén har haft två sammanträden, ett i Uppsala den april och ett i Oslo den 4-5 november och dessutom ett telefonsammanträde den 13 maj. I samband med mötet i Oslo avtackades ordföranden Inger-Lise Olsen, Uppsala, som efterträddes av domprost Kirsten Almås, Trondheim. NEKK har under 2008 arbetat huvudsakligen med att förbereda och genomföra den Nordiska Ekumeniska Kvinnokonferens, som hölls på Skálholt på Island den 7-10 augusti Temat var Källor till Liv. Konferensen samlade ett 70-tal deltagande kvinnor från de olika nordiska länderna och blev på det hela taget en stor framgång. Reportage från konferensen finns i ELSA nr 3/08. NEKK stod även 2008 som arrangör för en konferens i serien Religionsmöte i genusperspektiv. I februari hölls en uppskattad konferens hos Judiska församlingen i Stockholm med fokus på kvinnosynen i de olika världsreligionerna. NEKK har beslutat att vara medarrangör i projektet Moder Jord i klimakteriet. I slutet av 2008 kom antologin med samma namn, som bl a innehåller Sigrídur Gudmarsdóttirs föredrag Natur som kilde til liv, från konferensen i Skalholt. 5

6 FORUM Ecumenical Forum of European Christian Women SEK är medlem i Ecumenical Forum of European Christian Women, EFECW. Det bildades 1982 och syftet är att skapa en europeisk identitet och stärka kvinnors roll i kyrka och samhälle, öka kvinnors förståelse för varandra i den ekumeniska rörelsen och främja fredskultur, rättvisa och försoning. Medlemsländerna utser två nationella samordnare som ansvarar för arbetet i sina länder och möts tillsammans med styrorganet en gång per år. De nationella samordnarna kallas till arbetsmöte/konferens en gång om året för att utbyta erfarenheter, skapa och stärka en gruppgemenskap samt för fortbildning, över de europeiska ländernas gränser. Temat för årets konferens var Women in dialogue in a multicultural and multifaith Europe, och mötet genomfördes i Versailles, Frankrike, den september. I mötet deltog ett sextiotal kvinnor från 24 länder. Intressant är att ett tiotal kvinnor kommer från länder utanför EU: Belarus, Kroatien, Moldavien, Ryssland, Serbien, Schweiz och Ukraina. Det formella mötet inleddes med föredrag av två franska forskare Florence Rochefort, historiker, specialist i feminismens historia och Bérengère Massignon, sociolog och statsvetare med fokus på religionsgeografi. Bérengère underströk vikten av undervisning och fortbildning i religion och religionens roll i samhället. Zia, Mehrézia Maïsa, litteraturvetare och muslim, berättade om en pågående dialog mellan kvinnor från de abrahamitiska religionerna som pågår i Paris sedan 16 år tillbaka. Vi fick också lyssna till olika interreligiösa, eller snarare ekumeniska kvinnogruppers erfarenheter från England, Holland, Schweiz och Spanien. Flera arbetsmöten genomfördes i grupper bl a som uppföljning av diskussionerna runt temat samt för att planera kommande verksamhet och delande av lokala erfarenheter. Länderna runt Östersjön bildar en region. Vi diskuterade det kommande grannskapsmötet i Litauen någon gång i augusti Temat tar upp 20 års minne av Berlinmurens fall.. Det är engagerade kvinnor med mycket olika förutsättningar som möts. Brännande frågor är det ljumma intresset från de patriarkala kyrkoledningarna att både moraliskt och ekonomiskt stödja kvinnornas arbete. De arbetar mycket på egen hand och når andra kvinnor på olika sätt i punktinsatser. Förståelsen av kvinnans roll i kyrka och samhälle skiljer sig starkt mellan de olika regionerna i Europa. De nationella samordnarna för Sverige är Annika Damirjian och Carin Gardbring kommer NC-mötet att arrangeras i Sigtuna, Sverige. En arbetsgrupp har bildats i Sverige för att förbereda mötet. Gruppen består av Annika Damirjian, Carin Gardbring och Ragni Lantz. Flera planeringsmöten har genomförts i Sverige under året som förberedelse och samverkan med Sigtuna folkhögskola har inletts. Planeringen sker också i samverkan med ledningen för Forum. Minsta myntets gemenskap SEK samarbetar med Minsta Myntets Gemenskap i Sverige, som är en böne- och offergemenskap, som startades av kristna kvinnor i Asien och bildar ett nätverk över hela jorden. Ansvarig för att insamlade medel sänds vidare till den internationella kommittén är Rode Eiderbrant. Under år 2008 har kronor samlats in från grupper och enskilda. SEKs arbetsgrupper Priscilla ledarskapsfrågor för kvinnor Under verksamhetsåret har Priscillas arbetsgrupp (bestående av Kristina Åkerman, Bodil Mårtenson-Hagbranth samt Margareta Andermo) arbetat fram ett idéförslag till en ledarskapsutbildning för kvinnor, användbar i såväl samhälle som församling utifrån temat "Att växa i sin uppgift". Avsikten var att i form av stöd, systerskap och samarbete skapa en "mötesplats" där det ges rum för personlig utveckling och en förhoppning om att kursen skall leda till nya nätverk där man kan stödja och stärka varandra. Kurskonceptets innehåll kan variera från en till tre dagar. Gruppen beslutade att anordna en ledarskapsutbildning under ett dygn med konceptet Att växa i sin uppgift. Utbildningen förlades till Jönköping den oktober. Ett informationsblad togs fram av Gunilla Hagstöm och skickades ut på e-post via SEK:s centrala kontakter, genom Bilda Sydöst och kursledningens egna kontaktnät. Kursen blev dock inställd då endast två deltagare anmält sig. Margareta Andermo förde då samtal med dessa två vilket ledde till två nya former och datum för Priscillas ledarskapsutbildningar: 1. I Jönköpingsområdet, där den ursprungliga kursen var tänkt att vara, blev inriktningen på Priscilllas arbete att genomföra en ledarskapsutbildning som vänder sig särskilt till invandrarkvinnor från de östliga kyrkotraditionerna. Ett förberedande seminarium för denna kurs hölls i Huskvarna den 18:e oktober, då fyra 6

7 kvinnor från assyriska kyrkan deltog tillsamman med ledamöterna i Priscillas arbetsgrupp. Kvinnorna hade då möjlighet att påverka kursens innehåll utifrån deltagarnas reella behov och möjligheter. Det första seminariet genomfördes den 9 december och det andra den 16 januari i Jönköping, 16 kvinnor deltog (representerande sju olika länder). Flertalet av deltagarna hör hemma i två församlingar av Österns assyriska kyrka. Seminarierna blev två mycket intressanta eftermiddagar har genomförts, och där vi i det mänskliga mötet fått lära av varandra. Kursen kommer troligen att följas upp av nya träffar i studiecirkelform 2. I Göteborgsområdet planerades en ledarskapsutbildning under rubriken Konsten att kommunicera till januari 2009 i samråd med representanter för ett lokalt kvinnligt nätverk: "Kvinna och ledare." Denna kontakt resulterade i en kursdag planerad till den 31 januari 2009 med temat "Konsten att kommunicera". Innehållet i programmet planeras utifrån önskemål från nätverket. Dessa programförändringar har varit möjliga att genomföra med en relativt kort framförhållning tack vare att föreläsaren/utbildaren Margareta Andermo har stor erfarenhet och att hon både velat och kunnat anpassa innehållet efter kursdeltagarnas behov och önskemål. Kurstillfällena har genomförts i samarbete med Studieförbundet Bilda. Arbetsgruppen för Priscilla har träffats 3 gånger under året. Rebella arbetsgruppen för ickevåld och fred Rebella fortsatte under året att arbeta med Fredsbärarprojektet, med syftet att sprida insikten att det går att förebygga våld och krig, att världen behöver fredsbärare och att inte minst religiösa kvinnor i Sverige har stora möjligheter att påverka utvecklingen. Fredsbärarprojektet har inkluderat lokala seminarier, frukostmöten, workshops, utveckling av utbildningsmaterial, arbete med information och inspiration och arbete med att stärka de lokala ekumeniska råden samt kontakt med systerorganisationer i Europa och internationellt. Fredsbärarprojektet genomförs med verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademin. Alla workshops har genomförts i samverkan med kvinnor från olika trossamfund. Det finns ett tydligt behov av ett material för användning i workshops med deltagare med olika trosgrund. Arbetet med ett sådant material påbörjades 2007 och har fortsatt under Ett utkast är nu färdigt och diskussioner sker bland annat med Kristna Fredsrörelsen om fortsatt samarbete och hur detta material ska användas som komplement till befintligt kursmaterial. Flera lokala ekumeniska kvinnoråd har under året ordnat egna arrangemang, i samarbete med Kvinnor i Svenska kyrkan på stiftsnivå, folkhögskolor och studieförbund, genom inspiration från riksorganisationen. Ytterligare några av de lokala råden har visat intresse att ordna något lokalt med hjälp från Rebella. Under året trycktes informationsfoldern Det börjar när du bryr dig, en folder för att inspirera och berätta om att bli Fredsbärare. SEK är medlemsorganisation i Operation 1325, ett samverkansprojekt, där utbildningen av kvinnor som utbildare, fredsaktivister och informatörer fortsatt under Vidare har Operation 1325 utvecklat sin hemsida, skrivit debattartiklar om kvinnors frånvaro i olika fredsaktiviteter på internationell nivå och inom EUs ansvar, genomfört seminarier i Europaparlamentet, mm. Under året genomfördes två workshops med kvinnor i Sudan som utbildning för utbildare i resolution 1325, ett bridgebuilding - seminarium med kvinnor från Israel och Palestina i Stockholm och andra platser i Sverige och ett bridgebuilding - seminarium på Cypern i december tillsammans med kvinnor från Israel och Palestina. Ragnhild Greek deltog i seminarierna i Sudan och tillsammans med Carin Gardbring på Cypern. Operation 1325 har under året bjudit in till medlemsdagar för information och utbyte för att stärka samarbetet mellan medlemsorganisationerna och Operation Birgitta Larsson och Annika Damirjian deltog på Operation 1325s årsmöte som ombud från SEK. SEK är också medlemsorganisation i nätverken Svenska Ekumeniska Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, SEAPPI och Forum för fred och rättvisa. SEK:s representanter i Operation 1325:s styrelse är Carin Gardbring och Birgitta Lorentzi, som också är Operation 1325:s kassör. SEK:s representanter i SEAPPI:s styrgrupp är Birgitta Larsson och Frida Swidan. Forum för Fred och Utveckling vill öka kunskapen hos allmänheten, civila samhällets organisationer och beslutsfattare om vikten av förebyggande insatser och hur de kan genomföras. Margareta Ingelstam är SEK:s representant. 7

8 Margareta Andermo, Emelie Anner, Kerstin Bergeå och Anna Ljung är medlemmar i Rebellas utbildningsgrupp och arbetar särskilt med att fördjupa och utveckla Rebellas utbildningsverksamhet i Fredsbärarprojektet, planera och följa upp de utbildningsaktiviteter som genomförs. Rebella fick under året många nya medlemmar och tidigare medlemmar som varit med länge slutade. Diskussioner om arbetsformer och inriktning av arbetet pågår. Rebella har under året bestått av Emelie Anner, Kerstin Bergeå, Carin Gardbring, Anette Grinde, Anna Ljung, Birgitta Lorentzi och Frida Swidan. Generalsekreterare Annika Damirjian och Margareta Andermo har varit adjungerade. Margareta Ingelstam var sammankallande under våren och fortsätter som Senior advisor till Rebella. Rebella har haft fem ordinarie sammanträden under 2008, och ledamöterna har deltagit och medverkat i de olika aktiviteterna inom Fredsbärarprojektet. Utbildningsgruppen möttes på telefon tre gånger. Lydia kyrka och samhälle Inom det här ämnesområdet ryms SEK:s engagemang för miljöfrågor och för integration och religionsmöten. Det finns ännu inte någon särskild arbetsgrupp. Skapelsefrågorna fick en framträdande plats vid årsmötet genom det inledande föredraget om sambandet mellan ekologi, feminism och teologi. Genom den miljöpolicy som tidigare antagits skall skapelsefrågorna integreras i SEKs olika aktiviteter. SEK-medlemmar deltog aktivt i Kvinnor i Svenska kyrkan, KviSks seminarier om Moder Jord i klimakteriet, under den internationella klimatkonferensen i Uppsala i november. Skapelsefrågorna präglade också ett nummer av ELSA under hösten. Eftersom KviSk har arbetat mycket med miljöfrågorna under året har SEK betonat integration och religionsmöten och sökt uppmuntra till initiativ för nya och gamla svenskar att mötas och lära av varandra. Sådana möten utvecklas också inom Priscilla. Styrelsen har ägnat en kväll, i samband med ett styrelsesammanträde med övernattning, åt delar av utställningen Gud har 99 namn. Förberedelser har pågått för styrelsens kompetensutvecklingsresa till Iona, där särskilt religionsmötesfrågorna skall behandlas. Ett mycket givande möte ägde rum då en grupp från SEK besökte Muslimska kvinnoföreningen i Stockholmsmoskén. Det finns önskemål om regelbundna träffar för studier och samtal. SEKs samhällsengagemang tar sig också uttryck genom medlemskap i och samarbete med andra kvinnoorganisationer såsom KSAN, Svenska kvinnolobbyn med flera. Det Feministteologiska Nätverket Maria Det Feministteologiska Nätverket Maria är en mötesplats, framförallt på Internet, för alla som arbetar med feministisk teologi. På SEKs hemsida finns kalendarium och möjlighet att sprida information om litteratur, forskningsrapporter, avhandlingar och liknande samt intressanta länkar. Arbetet bygger på att deltagarna delar med sig av information och synpunkter. I samband med Världsböndagen och den Internationella Kvinnodagen arrangerade SEK tillsammans med Teologiska Högskolan Stockholm, THS, en föreläsningsdag på THS den 7 mars. Prof. Dr Ulrike Bechmann, Österrike, föreläste över ämnet God s Wisdom Provides New Understanding. Helgen fortsatte, på initiativ av Maria-Nätverket, med en seminarie- och samtalsdag den 8 mars och gudstjänst den 9 mars, i Västerortskyrkan, Vällingby. Lördagen fokuserade på hur kvinnors delaktighet i kyrkor och samfund bidrar till nya uttryck för teologi i vår tid. Medverkade gjorde Auður Eir Vilhjálmsdottir och Elisabet Thorgeirsdottir, Kvinnokyrkan på Island. De talade om Kvinnokyrkans framväxt och teologi under rubriken Gud som väninna. Maria Rönn, Sofia-gudstjänstgruppen, talade om Sofiamässornas framväxt och teologi. Hanna Stenström och pastor Åke Jonsson, Västerortskyrkan, reflekterade över teologins språk och uttrycksformer. Söndagen, som var Marie Bebådelsedag, hade rubriken Teologi blir verklighet. Arrangemanget samlade ett 20-tal deltagare utöver gudstjänstdeltagarna och genomfördes i samarbete med studieförbundet Bilda och Västerortskyrkan (Svenska missionskyrkan). Arbetsgruppen för Nätverket består av Birgitta Thaning, Hanna Stenström, och Karin Danielsson. Arbetsgruppen har träffats tre gånger under året. 8

9 Övriga aktiviteter och representation under året Representanter från SEK har deltagit i Sveriges Kristna Råds rådsmöte (Annika Damirjian och Birgitta Larsson representerade SEK), Sveriges Kvinnolobbys årsmöte (Carin Gardbring var ombud för SEK), KSANs årsmöte (Inga Johansson var SEKs ombud), med mera. Stockholm, februari 2009 STYRELSEN FÖR SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD Birgitta Larsson, ordförande Sara Blomstrand Karin Danielsson Carin Gardbring Ragni Lantz Else-Britt Löfdahl Bodil Mårtenson Hagbranth Karin Nordin Lena Thoms Märta Wigg Kristina Åkerman 9

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåret 2001 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2002 med Sveriges Kristna Råds

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014

KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014 KyrkA och samhälle ur kvinnors perspektiv :: NUMMER 2/2014 tema: kristna i afrika Nyhetsbrev från Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, SEK Innehåll 2 Kortnytt 3 Ledare: Birgitta Larsson 4 Intervju med Christer

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org.

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT INNEHÅLL. 1 www.omep.org. OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 april /maj 2012 MED VÅREN KOMMER ETT NYTT NUMMER AV OMEP-NYTT...och du märker säkert att tidskriften ser lite annorlunda ut. Detta beror på att vi för i år har

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer