Alliansens förslag till budget 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alliansens förslag till budget 2015"

Transkript

1 Alliansens förslag till budget 2015 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR Budgeten är framtagen under en tid där ett förbättrat skatteunderlag lett till att kommunens prognostiserade intäkter förändrats positivt under processen. - Alliansen har som målsättning, och har även lyckats, att föra en ansvarsfull politik under den ekonomiska krisen som varat under flera år. Vi har under året sett försämrat ekonomiskt resultat, beroende på att våra verksamheter haft svårt att hålla tilldelad budget. - De jämförelser vi gjort visar att vi generellt bedriver en bra och kostnadseffektiv verksamhet. Jämförelserna är gjorda av SKL, vår egen analysgrupp samt nämndernas egna kvalitetsuppföljningar. - Vi ser också att kommunens medvetna tillväxtarbete har skapat fler invånare, vilket är positivt för våra skatteintäkter. Den kommunala verksamheten måste hela tiden utvecklas till att bli effektiv men också till att bli kvalitetsmässigt bra. Nämnderna har i budgetdialogerna presenterat att de jobbar systematiskt med detta i varierande grad. Driftbudgeten för 2015 omfattar nettokostnader för verksamheten på miljoner kronor. Tillsammans med de intäkter som verksamheterna får blir detta drygt 2 miljarder kronor i omsättning. Finansieringen via skatter, statsbidrag och finansnetto uppgår till miljoner kronor. Överskjutande del, 21 miljoner kronor utgör kommunens resultat som kan användas för att finansiera delar av våra investeringar. Jämfört med 2014 års budget innebär budgetförslaget för 2015 en ökning av verksamhetens nettokostnader med 52 miljoner kronor eller 3,3 % samtidigt som skatteintäkterna, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgifter ökar med 52 miljoner kronor eller 3,2 %. Under mandatperioden ( ) har verksamhetens nettobudget utökat med sammanlagt 118 miljoner kronor (+8 %). Inflationen (KPI) har under varit 4,8 %. 1

2 Budgeten 2015 innehåller bl a följande: Medel till verksamhetsutveckling, miljö och tillväxt satsningar 12,8 miljoner kronor (4,2 Mkr/år) Medborgarnämnden tillförs 6,1 miljoner kronor för att kunna verksamhetsutveckla och hitta nya lösningar till individ- och familjeomsorgen, arbetsmarknadsåtgärder. Detta tillsammans med andra aktörer som också har ansvar för detta. Full kompensation till nämnderna för löneökningar under planperioden motsvarande cirka 120 miljoner kronor. En höjning av omsorgsnämndens ram med 8,8 miljoner kronor för ökad vårdtyngd och de ökade kostnader i hemsjukvården. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 2,8 miljoner kronor för fortsatt satsning enligt nämndens yrkande. Satsning på ledarskapsutbildning fortsätter nu med Campus Värnamo som utförare. Fortsatt satsning på bra mat i våra verksamheter. Skolmåltidsavgiften på gymnasiet tas bort vilket innebär minskade intäkter med cirka 1,5 miljon kronor. Våra vägföreningar i kommunen prioriteras och ramanslaget höjs 0,3 miljoner kronor. Yrkesintroduktionsanställningar införs med start inom omsorgen 2,9 miljoner kronor. En fortsatt satsning på fysisk aktivitet på recept (FAR) fortsätter 0,2 miljoner kronor. men också besparingar: Samverkansutredningen har identifierat 47 områden som bör ge en effektivare verksamhet. Detta är kostnadssatt till 13,8 miljoner från Dessa effektiviseringar kommer att kräva politiska beslut och genomförandetid. Effekter av införande av bilpool, distributionscentral och upphandlingsförvaltning är oftast svårt att bedöma kostnadsmässigt men har beaktats när budgetramarna fastställts. Värnamo kommun har sedan 2012 länets lägsta kommunalskatt. Budgeten 2015 bygger på en oförändrad skattesats (21:12), samt på en befolkningsökning med 120 personer 2014, 140 personer 2015 och 160 personer Ambitionen är att det kvalitetsarbete som påbörjats ska intensifieras och utvecklas. Kvalitetsuppföljningar och kostnadseffektivitet ska redovisas per tertial av nämnderna. Nämnderna har det yttersta ansvaret att utifrån beslutade ramar bedriva och utveckla sina verksamheter kontinuerligt. 2

3 FINANSIELLA MÅL Alliansens budgetförslag är resultatet för 6-årsperioden +2,1 % vilket är nära nivån på kommunens ekonomiska mål på +2,5 %. HÖGA AMBITIONER Det ekonomiska läget har för Värnamo kommun som helhet inneburit att nämnderna och förvaltningarna gjort förändringar och effektiviseringar. Samverkansutredningen som initierats av Alliansens ordförandegrupp har ett viktigt uppdrag för vår kommunala verksamhet. När samverkansutredningens insatser genomförs kommer resurser till kärnverksamheten att prioriteras. Ökade skatteintäkter med en bättre konjunktur samt en medveten tillväxtsatsning gör att kommunens framtid ser ljus ut. Detta med strategiska satsningar för tillväxt som fokus. Alliansens motto är en effektivare och smartare verksamhet med en rationell användning av skattepengarna utifrån ledstjärnorna: 1. Samverkan och samarbete för bättre resursutnyttjande 2. Ett starkt koncerntänkande i hela Värnamo kommun 3. En kvalitets- och kostnadseffektiv verksamhet SATSNING PÅ KÄRNVERKSAMHET Samtidigt som kraven skärps på verksamheten att bli mer effektiv måste samma krav ställas på det politiska styret på alla nivåer. Det innebär kortare och effektivare sammanträden och möten med en tydlig och stringent dagordning präglad av målstyrning och uppföljning. Den samverkansutredning som pågår ska under 3 år skapa en mer kostnadseffektiv organisation och en samordning av såväl administration som kärnverksamhet. Framtida förändrade budgetramar möts med kvalitetskrav som kan jämföras i nationella mätmetoder. Omsorgsnämnden har vid budgetdialoger redovisat analyser och statistik på ett ökat behov av vård och omsorg. Alliansen tillsätter därför en utredning för att belysa och komma med förslag på hur vården behöver bedrivas i framtiden. Denna utredning ska ge svar på hur den rehabiliterande, vårdande omsorgen skall bedrivas, men också hur modern teknik kan användas. Utredningen skall redovisas senast för att rätt resurs och budgetram slutligen kan anslås vid kommunfullmäktige i november

4 Kvalitetsarbetet ska redovisas i kvartalsrapporterna och belysa såväl kvalitet som kostnadseffektivitet. Syftet är att få mer pengar till våra kärnverksamheter. UNGDOMSSATSNING Medborgarnämnden och barn- och utbildningsnämnden har delat ansvar för våra ungdomars framtid. De ska arbeta för en bra utbildning som leder till kreativa och välutbildade elever, en arbetskraft som näringsliv och offentlig sektor efterfrågar. Lärlingsutbildningen måste utvecklas och antalet elever med icke godkända betyg måste minska. De ungdomar som hamnat i utanförskap och har svårt att komma till egen försörjning ska prioriteras under 2015 i de projekt som skapats. Det jobbcenter (JCU) som tillskapats och de projekt som Värnamo ArbetsmarknadsCenter, VAC, startat finansieras och ska återrapporteras varje kvartal för en bra uppföljning. HÖG INVESTERINGSNIVÅ MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN Värnamo kommun fortsätter att investera på en mycket hög nivå. Investeringsvolymen för uppgår till 451 miljoner kronor, exklusive Gummifabriken och de avgiftsfinansierade verksamheterna inom vatten o avlopp samt renhållning. Bland förslagen kan nämnas byggnation av förskolor( ) för sammanlagt 63 miljoner kronor och en ny idrottshall(del av Gröndalsprojekt) för 27 miljoner där samverkan mellan föreningar och stiftelser ska eftersträvas. Idrottshallen byggs på Värnamo Väst de närmaste åren. Föreningarna i den västra kommundelen kommer under 2014 att bygga en konstgräsplan. Beräknad totalinvestering är 6,8 miljoner kronor. Investeringarna i Pålslunds moderna reningsverk med planer på en biogasanläggning byggd i anslutning till detta är en av Alliansens framtida miljösatsningar. Beräknad byggstart för överföringsledningar från västra kommundelarna påbörjas under 2014 och anslutning beräknas ske under Tekniska nämnden får ett ansvar att årsvis planera och bygga kommunens gång- och cykelvägar. Detta i ett folkhälsoperspektiv. Investeringarna ska redovisas kvartalsvis till kommunfullmäktige. 4

5 För att på lång sikt ha en god ekonomi ska investeringar utöver 100 miljoner kronor per år särskilt motiveras. Nämnderna får tillsammans ett uppdrag att långsiktigt prioritera och kostnadsberäkna de investeringar som har högst prioritet i våra verksamheter. Målet är att eftersläpande investeringsprojekt ska minimeras och besluten om nya investeringar vilar på ett bra och genomarbetat underlag. TILLVÄXTMOTOR Gummifabriken en kreativ mötesplats för alla -. Processen har blivit försenad vilket tagits hänsyn till i budgeten. Samarbetet och synergierna mellan de kommunala verksamheterna och de framtida externa hyresgästerna måste utvecklas. Målet slogs fast när Gummifabriken förvärvades: Värnamo skapar här en mötesplats för utbildning, näringsliv och kultur. Detta utifrån att vi vill främja tanken på en mänsklig tillväxtkommun med plats för alla, med möjlighet att inspireras och där kreativiteten får spira. Vår tillväxtstrategi kommer att presenteras efter sommaren. Tillväxtstrategi med nio fokusområden som framgångsfaktorer kommer sedan att kommuniceras internt och externt. Kommunikationer är en viktig tillväxtfaktor varför Närtrafik nu införts i hela kommunen, detta som ett komplement till ordinarie linjetrafik. Vi måste, tillsammans med Länstrafiken i Jönköpings län, jobba offensivt för att få bättre kommunikationer med våra grannkommuner. Bra vägar, bra tåg- och bussförbindelser med hög turtäthet är en tillväxtbefrämjande faktor. CAMPUS VÄRNAMO OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING Värnamo är på god väg att bli en utbildningsort med en tydlig profil där högskola och näringsliv gemensamt utvecklar en hög kompetens. Under 2015 avsätts pengar för den förskollärarutbildning som numera bedrivs på Campus Värnamo. De tidigare utbildningarna ska utvecklas och elevunderlagen stiga successivt. Vux Värnamo och Campus Värnamo kommer under 2015 dela lokaler i Gummifabriken enligt ett utredningsförslag. Detta innebär bra synergier och ett effektivt resursutnyttjande. En utredning har just påbörjats för att se hur Vux Värnamos lokalbehov kan lösas inom Gummifabriksområdet. Värnamo Näringsliv och Campus Värnamo bidrar till näringslivets utveckling, men dessa satsningar måste kompletteras med externa medel från EU, staten, och regionen. 5

6 Ledningen för Campus Värnamo har presenterat en rationell ledningsorganisation samt vilka utbildningsområden och verksamhetsområden som bör utvecklas. Till detta kopplas en styrgrupp från kommunen, näringslivet och akademierna. Campus har också knutit olika nätverk till sig för att kunna svara upp mot näringslivets behov. FOLKHÄLSOARBETE Alliansen satsar brett på åtgärder som främjar folkhälsan. Våra föreningar är oerhört viktiga och fyller flera funktioner i ett bra civilt samhälle. Sedan några år tillbaka har t ex kommunen och folkhälsorådet en cykeltävling, Cykla-Cykla, som uppmuntrar att cykla i stället för att använda bil. Under 2015 drivs matprojektet Wernamaten vidare som riktar sig till allmänheten och till våra egna kök. I projektet ska vi arbeta för att äta mer miljövänlig och närproducerad mat. Men även hjälpa leverantörer att marknadsföra och sälja sina produkter. BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN I FOKUS En avgörande tillväxtfaktor är tillgången till bostäder i alla dess former, från hyresrätt och bostadsrätt till villaboende i olika former. Värnamo kommun ska vara en mycket attraktiv bostadsort när efterfrågan på arbetskraft åter ökar. Värnamo kommun har idag byggklar mark såväl i centralorten som i övriga delar av kommunen. Ett arbete för att ta fram detaljplaner för bostäder och verksamheter inom kommunen har påbörjats för att möjliggöra snabbare byggnationer, där planprocessen är klar i god tid innan en tänkt bebyggelse startar. MÅLSTYRNING OCH KVALITETSARBETE Kommunens förvaltningar och intraprenader jobbar nu efter den fastlagda målstyrningsmodellen. Det kommer att ta några år innan detta arbete funnit sina former men det görs ett mycket bra och genomtänkt arbete med detta. Det är nu också viktigt att värdegrundsprojektet kopplas till kvalitetsarbetet dit nyckeltal och aktiviteter också kopplas. Geografiskt informationssystem (GIS) är ett system som borde kunna utveckla kvalitetsarbetet i kommunal verksamhet mer och av den anledningen förlängs detta viktiga projekt. 6

7 Det återstår dock mycket arbetet innan vi har nyckeltal och mål som på ett bra sätt speglar hela verksamheten. Arbetet med att sätta mål, att finna bra mätmetoder och utveckla nyckeltalen kommer att intensifieras under 2015 och kommande år därefter. För att öka tillgängligheten, rättssäkerheten samt för en bättre insyn införs ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem under I november månads kommunfullmäktige kommer också avgifter och taxor att fastställas inför Alliansen i Värnamo kommun Hans-Göran Johansson (c) Gottlieb Granberg (m) Arnold Gustavsson (c) Margareta Nyberg (m) Camilla Rinaldo Miller (kd) Håkan Andersson (fp) Bilagor Övergripande mål Driftbudget Investeringsbudget Avstämning ekonomiska mål Kassaflödesbudget

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte

Årsredovisning. Nässjö kommun. med Nässjös vision 2030 i sikte Årsredovisning Nässjö kommun 2013 med Nässjös vision 2030 i sikte 2013 Vision för Lövhult Medarbetaråret Nya bostäder Nya digitala skyltar i city Hemtagningsteamet Påbörjad byggnation av nya förskolor

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer