Rektor. möjligheternas chefsjobb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektor. möjligheternas chefsjobb"

Transkript

1 Rektor möjligheternas chefsjobb

2

3 Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel. Skriften låter ett antal engagerade och nyskapande rektorer och skolchefer berätta om hur de ser på sina jobb och sitt ledarskap. Agneta Jöhnk Avdelningsdirektör Avdelningen för arbetsgivarpolitik

4

5 Skolan och det goda ledarskapet Många av dem som är eller visar intresse för att bli chefer och ledare attraheras av att få driva och möjliggöra utveckling. Kanske är du en av dem? Få arbetsplatser har en lika stor betydelse för ett samhälles möjlighet att utvecklas som skolan. Att vara rektor handlar inte bara om att göra skillnad för elevernas resultat här och nu utan också om att lägga grunden för framtiden. I skolan ska eleverna möta utmaningar som betyder något för dem idag, samtidigt som den ska öppna dörrarna till arbetsmarknaden och ge dem förutsättningar att utvecklas och delta i samhällslivet i framtiden. Att leda skolan på ett bra sätt är därför viktigare än någonsin. Som rektor är du navet i skolans utveckling. När SKL studerat framgångsrika skolkommuner var vikten av ett väl fungerande ledarskap något av det som tydligast lyftes fram. Att stödja det goda ledarskapet går som en röd tråd genom SKL:s arbete med skolan. Det är den bärande idén i mattesatsningen och i det projekt som handlar om skolans interna organisation. Gott ledarskap är också en förutsättning för att minska avhoppen i gymnasieskolan och i arbetet med att stärka kopplingen mellan skolan och forskningen. För rektorer och deras chefer arrangerar SKL tillsammans med andra konferenserna Skolans ledarkonvent varje år och Skolriksdagen vartannat år. På så sätt vill SKL sprida goda exempel och idéer för hur skolan kan utvecklas. Både för att inspirera alla som arbetar i skolan till förbättringar och för att visa på en spännande arbetsplats bortom de vanliga svarta rubrikerna. vem kan bli rektor? En rektor eller förskolechef behöver inte ha egen erfarenhet av att vara lärare eller förskollärare. Däremot kräver skollagen att den som ska bli rektor genom sin utbildning och sin yrkeserfarenhet ska ha förvärvat pedagogisk insikt. Att utbilda sig till eller arbeta som lärare är naturligtvis den vanligaste vägen till denna insikt, men det är också möjligt att uppnå den genom helt andra yrkes- och utbildningsval. Det finns dock inget krav på att utbildning och erfarenhet ska vara kopplad till den verksamhet som man ska vara chef för. För den som väljer att arbeta som rektor finns även specialiserade utbildningar bl a rektorsprogrammet och rektorslyftet (läs mer på nästa sida). Rektor möjligheternas chefsjobb 3

6 rektorsprogrammet Rektorsprogrammet är för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, biträdande rektor eller annan motsvarande ledningsfunktion. Programmet är obligatoriskt för rektorer som inte har gått en äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. rektorslyftet Rektorslyftet är en fortbildning för rektorer som ger kunskaper i pedagogiskt ledarskap. Utbildningen är för rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning och därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Ett jobb för framtiden Med denna idéskrift vill SKL ge några bilder av hur engagerade och innovativa rektorer ser på sin roll och vad det är som är viktigt för att lyckas. Deras berättelser har strukturerats utifrån fyra olika perspektiv som SKL i olika sammanhang sett är viktiga för att kunna bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 1 Den som tidigare stött på SKL:s arbete på skolområdet känner igen de olika perspektiven. De är i många fall relevanta för ledarskapet hos både rektorer, förvaltning och politiker. Dessa perspektiv är inte unika för skolområdet. Många av ledarskapsutmaningarna delar rektorn med ledare inom andra kunskapsintensiva sektorer även om få andra yrken har en sådan påverkan på framtiden och andra människors liv som skolledarens. Förutom tre längre reportage är skriften strukturerad enligt följande: > > Organisationens huvuduppgifter enighet om skolans mål. Vilka verksamhetsidéer, visioner och strategier har skolan och hur efterlevs de i praktiken? > > Val av organisatorisk struktur konsten att arbeta tillsammans. Hur har skolans organisation byggts upp och hur bemannas denna med kompetent personal? > > Formella styrsystem ta reda på hur det går. Hur ser systemen för exempelvis planering, uppföljning och prestationsmätning ut på skolan? > > Arbetskultur och belöningssystem ha höga förväntningar och lyft> fram de som lyckas väl. Hur skapar skolans ledning rätt motivation hos sina medarbetare? Vilka normer, värderingar och andra informella styrsystem genomsyrar organisationen? Not 1. Indelningen är inspirerad från Controllerhandboken, Redaktör Lars A. Samuelson, Utgåva 7, Sveriges Verkstadsindustrier Rektor möjligheternas chefsjobb

7 Jag har utrymme att agera och organisera, att träna och utbilda personalen att se till att ungarna överträffar sig själva och spränger sina gränser. Det är helt unikt. svar på frågan varför är rektor möjligheternas chefsjobb? När vi har kämpat med en elev eller en klass i många år och brottats med olyckskorpar som säger att det här går aldrig, och vi kan visa att utveckling faktiskt är möjlig då blir jag lycklig. svar på frågan vad är Det bästa med att vara rektor?

8 En tydlig pedagogisk idé Organisationens huvuduppgifter Det fundamentala syftet med varje skola är att generera lärande hos eleverna. Denna huvuduppgift uttrycks i olika typer av verksamhetsidéer, visioner och strategier. Oavsett hur uppdraget formuleras är forskningen tydlig: om en skola ska hålla hög kvalitet och skapa förutsättningar för effektiv inlärning krävs en tydlig och pedagogisk idé som samtliga pedagoger, lärare och rektorer förstår. Rektorns dubbla uppdrag Styrning från såväl stat som kommun gör att man talar om rektorsrollens dubbla uppdrag. Rektorn har det yttersta ansvaret för att eleverna når målen som de beskrivs i de formella styrinstrument som skollag, läroplaner och kursplaner utgör. Rektorn marknadsför också sin skola i det fria skolvalet och är ansvarig för skolans ekonomi och personal. Det är denna styrning från såväl stat som kommun som gör att man talar om rektorsrollens dubbla uppdrag. En viktig uppgift för rektorn blir att förena dessa uppdrag i tydliga mål och strategier för verksamheten. Not 2. Rektors betydelse för skola, elever och lärare, IFAU, Rapport 2012:15. Rektorns betydelse för skolan I en studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU 2, framgår att rektorns ledarskap har avgörande betydelse för en skolas sätt att fungera. Rektorn påverkar inte bara elevers studieresultat och lönespridningen bland personalen utan också arbetsmiljön i termer av personalomsättning och långtidssjukskrivning bland lärarna. Rektorn har också betydelse för hur lärarna sätter betyg, hur könsfördelningen mellan lärarna ser ut samt hur stor andel obehöriga lärare som är verksamma på skolan. 6 Rektor möjligheternas chefsjobb

9 Hur gör du för att skapa en levande pedagogisk idé på din skola? Vi pratar, pratar, pratar. Och vi ställer frågor. Vi har en väl genomarbetad pedagogisk idé på skolan. Den definierar vad vi gör, vad vi står för, vilka våra styrkor är och hur vi ska jobba tillsammans. Mitt sätt att hålla den levande är att prata om den. Tillsammans med personalen sätter jag upp klara, tydliga mål för vår verksamhet. Sedan frågar jag mina medarbetare: Hur ska du jobba för att komma dit? Hur tänker du? Det gör att personalen inkluderas och uppmuntras att ta eget ansvar. Jag tror inte på det här med att skolor ska ha skarpa profileringar. Det skapar lätt en uppdelning i de som har och de som inte har. Istället satsar vi på att ha en mer inkluderande pedagogisk idé. Väljer du Sofielund får du en skola som fokuserar på idrott, hälsa och mycket goda resultat. Vi vet från forskningen att barn behöver rörelse och frisk luft för att kunna lära och prestera. Det jobbar vi med hela tiden. Anders Bjur Hur ser du på ditt uppdrag och din roll som rektor? Rektorsyrket för mig är nästan som ett politiskt uppdrag. Min grundtes är det inte finns några dumma elever. Jag vill visa världen att alla har möjlighet att lära. Jag är själv dyslektiker och har alltid haft en ganska svag minnesfunktion. Men jag har lärt mig att kompensera för det på olika sätt och det har gett mig en stark tilltro till lärandet. Rent praktiskt yttrar det här sig i att jag inte nöjdförklarar mig så lätt. Man kan alltid bli lite bättre. Men om jag ska lyckas med mitt uppdrag att se till att alla elever går ut nian med full behörighet måste jag glömma bilden som finns av hur en rektor ska vara. Du är något slags VD med en budget på 65 miljoner kronor, inkomster och utgifter och en produkt som hela tiden ska vara bra. Men jag känner själv inte till någon annan VD som är chef för 120 personer och som har ett lika brett, socialt uppdrag. Lina Axelsson kihlblom Namn: Anders Bjur Skola: Rektor, Sofielundsskolan, Sollentuna (f-9, förberedelseklasser samt kommunens modersmålsenhet). antal anställda: 170 Ålder: 41 Bakgrund: Försvarets officersutbildning. Jobb inom försvaret. Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. antal år som rektor: 5 Namn: Lina Axelsson Kihlblom Skola: Rektor, Ronnaskolan, Södertälje (f-9). Antal anställda: 120 Ålder: 42 Bakgrund: Juristprogrammet vid Uppsala universitet. Utbildad terapeut (KBT, NLP samt hypnoanalys). Arbetat med EU-rätt i Luxemburg, som chef för marknadskommunikation, speciallärare och skolinspektör på Skolinspektionen. antal år som rektor: 5 Rektor möjligheternas chefsjobb 7

10 Namn: Malin Westling Skola: Rektor för Arjeplogs grundskolor: Slagnäs skola (f-6), Öbergaskolan (f-6) samt Kyrkomskolan (7-9). Antal anställda: 45 Ålder: 40 Bakgrund: Utbildad teolog och gymnasielärare. Varit verksam som präst. Gymnasielärare i Arjeplog. Studerar på rektorsprogrammet vid Umeå universitet. antal år som rektor: 2,5 Hur kan man bäst hantera rektoryrkets dubbla uppdrag? Jag tror att jag har det lite lättare än många andra rektorer eftersom jag jobbar i en liten kommun där det alltid är nära till den politiska ledningen och förvaltningen. Mitt manöverutrymme är ganska stort jämfört med hur många andra har det. Men visst finns spänningen mellan de statliga kraven och resursfördelningen inom kommunen. Som inlandskommun är vi alltid satta under besparingskrav och man får ofta trolla med knäna. Samtidigt är tjusningen med det här jobbet just att det är så mångfacetterat. Jag prioriterar så att akuta elevproblem alltid kommer i första hand. Och det pedagogiska är naturligtvis basen i allt. Sedan försöker jag alltid att vara så transparent som möjligt när jag förklarar för politikerna och administrationen varför vi behöver göra vissa prioriteringar. Då får jag ofta förståelse för dem. Malin Westling Du får så oerhört mycket uppskattning när du gör ditt jobb bra. Som rektor är du mitt i en verksamhet som omfattar många olika aktörer. svar på frågan vad är Det bästa med att vara rektor?

11 Hur kan man skapa levande honnörsord för verksamheten som fungerar i praktiken? Jag har en ledarfilosofi som utgår från begreppen kan, vill, vågar. De är ledstjärnor som alltid följer med mig. I mitt arbete använder jag orden i mitt ledarskap och som ledare ger jag barn, elever och pedagoger goda möjligheter till att kunna, vilja och våga. Min uppfattning är att just mod är en förutsättning i dagens skolsverige. Att vi vågar ta steg tillsammans: barnen, eleverna, pedagogerna och jag själv. Vi prövar och påminner varandra om att det inte finns rätt eller fel. Ord som ansvar, inflytande och delaktighet genomsyrar allt jag gör: de beslut jag fattar, hur jag pratar med elever och familjer och hur jag förhåller mig till pedagogerna. För att de ska fungera måste jag själv vara övertygad om dem. Därför ser jag alltid till att använda mig själv som verktyg i mitt arbete. Om jag vill att vi ska driva skolutveckling med hjälp av dialog, ser jag till att själv dialogisera. Jag samtalar och lyssnar innan jag fattar beslut, bygger ömsesidig tillit och utgår alltid från barnens bästa. elisabet ingemarsson Namn: Elisabet Ingemarsson Skola: Rektor för Lilleskogsskolan (f-6) och förskolechef för förskolan Råda Mosse, Lidköping. Antalet anställda: 38 Ålder: 44 Bakgrund: Förskollärarutbildning. Arbete på förskolor, med diverse rektorsuppdrag och i skolförvaltningen som utvecklingshandledare för kommunens förskolor. antal år som rektor: 6 Som skolledare har du ett oerhört stort inflytande. Ser man det i ett större perspektiv utbildar vi faktiskt medborgare. Vi hjälper barn och ungdomar att forma sin egen framtid. svar på frågan varför är rektor möjligheternas chefsjobb?

12 Vi måste hela tiden jobba med visionerna, så att både lärare och elever känner att det man gör kommer att leda till någonting bra. svar på frågan vad är Det bästa med att vara rektor?

13 Organisera för samarbete och utveckling Precis som i andra verksamheter fungerar en skolas formella organisation som dess ryggrad. Organisationen ger stadga och struktur till verksamheten och bidrar till att forma skolans innehåll genom att styra hur lärare och andra medarbetare arbetar och kommunicerar med varandra. Som chef har rektorn makt att utforma skolans organisation så att den på bästa sätt återspeglar och uppfyller dess mål och pedagogiska inriktning. Organisatorisk struktur Rektorns friutrymme Rektorn ansvarar för skolans resurser och personal, hur tiden används och hur lärarna ska lägga upp sitt arbete. Det är med andra ord rektorns ansvar att leda och samordna den pedagogiska verksamheten. Hon eller han behöver därför använda sin makt och sitt handlingsutrymme för att organisera verksamheten så att tillräckligt med tid för ledarskapet frigörs. Det kan handla om att fördela arbetsuppgifter olika mellan olika medarbetare eller att säkerställa att det finns stödfunktioner med kompetens inom administration, ekonomi och IT. Det går även att ta stöd i olika karriärtjänster som skolan kan ha nytta av att inrätta. Viktigt är också att antalet medarbetare och elever som rektorn har direkt ansvar för ligger på en rimlig nivå. Den makt och det handlings- eller friutrymme som rektorn har uppfattas på olika sätt av skilda rektorer. För att på bästa möjliga sätt ta handlingsutrymmet i anspråk är det betydelsefullt att rektor får stöd och befogenheter av sin arbetsgivare. För att lyckas i rollen som rektor krävs såväl grundläggande yttre förutsättningar som en egen förmåga att organisera och tänka nytt. En rektor behöver använda sin makt och sitt handlingsutrymme för att organisera verksamheten så att tillräckligt med tid för ledarskapet frigörs. Rektor möjligheternas chefsjobb 11

14 Kompetens i fokus Bra skolledare kännetecknas av en insikt om att även de själva behöver samarbeta och lära av andra i en gemensam och ömsesidig, kunskapande process. Inom skolan, precis som i många andra branscher, har man sedan länge insett att det krävs olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv för att möta komplexa utmaningar och bli skicklig på problemlösning. Ett framgångsrikt skolledarskap handlar därför i allt högre utsträckning om att lyfta samarbete som en strategi för förbättringar. Ett väl fungerande samarbete skapar fördelar i form av högre produktivitet och effektivitet, ett ökat engagemang och bättre förmåga att hantera konflikter. Medarbetarnas kompetensutveckling, på individ- eller gruppnivå, är också central. Kollektiv kompetensutveckling ger enligt forskningen bättre och mer långsiktiga resultat än individuell fortbildning där enskilda individer har ansvar för att driva utvecklingen. De mest framgångsrika rektorerna är ofta de som hjälper sina medarbetare att skapa den gemensamma kunskap som krävs för ett hållbart utvecklingsarbete, snarare än att själva leverera alla lösningar och svar. Bra skolledare kännetecknas också av en insikt om att även de själva behöver samarbeta och lära av andra i en gemensam och ömsesidig, kunskapande process. Skolans medarbetare behöver också stärka det vetenskapliga förhållningssättet till verksamheten. Här är det en fördel om både lärare och rektorer kan delta i forskarutbildning och olika forskningsprojekt.

15 Vilket utrymme har du som rektor att själv organisera och skapa en bra verksamhet? Friutrymme, eller frirum, är något som var och en måste skapa sig, rektorn såväl som eleven och pedagogen. Det gör man genom att göra ett bra jobb. Är det så att du som rektor börjar missköta någon del av ditt uppdrag, oavsett om det gäller det statliga, det kommunala eller det gentemot föräldrarna, kommer du omedelbart att bli ansatt. Det blir obalans direkt. Men jag vill påstå att om du bara gör ett bra jobb kan du skapa ett hur stort frirum för dig själv som helst. Jag tycker att jag har en otrolig frihet. Jag kan fatta långtgående beslut. Visst, jag ska leverera vissa saker till höger och vänster, men det viktigaste är att jag ska leverera framtidens medborgare. Det är mitt överordnade uppdrag. Och inom det har jag alla möjligheter att påverka. Anders Bjur Vilken makt och vilket utrymme har man som rektor och hur kan man använda det i praktiken? Som rektor har man all makt i världen. Friutrymmet är jättestort. Visst, varje ny regel sätter en liten gräns någonstans men samtidigt öppnar den upp möjligheter på andra håll. Ett krav på att vi ska ha behöriga lärare i skolan, är egentligen ett ja till en kvalificerad skola med många kompetenta lärare. Det är ju jättebra! Manöverutrymme och makt kommer också från sådana faktorer som stora rektorsområden och stora barngrupper, för det ger mig frihet och resurser att organisera med exempelvis särskilda tjänster, tekniska hjälpmedel och specialpedagoger. Har man små grupper och många mellanchefer blir flexibiliteten lidande. Ju större grupper, desto större möjligheter får jag också att specialisera mig. Om jag tycker att det är roligt med det administrativa, kan jag kanske anställa en bra ledningsgrupp med engagerade pedagogiska ledare. Jag kan rigga min organisation efter vad jag själv är bra på och det ger mig ett stort friutrymme. Stina hansson Friutrymme, eller frirum, är något som var och en måste skapa sig. Namn: Stina Hansson skola: Skolutvecklare, Vellinge. Antal anställda: 0 ålder: 43 Bakgrund: Utbildad lärare i svenska, samhällsorientering och idrott. Jobb som lärare i förberedelseklasser för invandrare (1 9), som rektor för Pilevallskolan, Trelleborg, samt som rektor för Stora Hammars förskola och grundskola (f-9). antal år som rektor: 12 Rektor möjligheternas chefsjobb 13

16 Den stora utmaningen är att inte låta sig motas in i det administrativa. Rent konkret försöker jag delegera så mycket som möjligt. Vi försöker minimera alla negativa samtal och diskussioner och fokusera så mycket som möjligt på hur vi kan utveckla undervisningen. Hur använder du ditt ledarskap för att skapa förutsättningar för lärande? Den stora utmaningen är att inte låta sig motas in i det administrativa hörn där man dagarna i ända jobbar med papperssaker som inte har så mycket med elevernas måluppfyllelse att göra. Man måste lyckas frigöra sig, så att man hinner prata pedagogik och måluppfyllelse. Det tar mycket tid att fundera över vad man gör med de elever som inte når gymnasiebehörighet. Det är precis där mitt huvudbry ska vara. Rent konkret försöker jag delegera så mycket som möjligt. Och det är viktigt att jag visar i praktisk handling vad jag prioriterar. Därför ser jag alltid till att plocka upp skräp när jag går genom korridorerna. Jag pratar betyg med enskilda elever och rollar ibland själv över klotter på väggarna. Som rektor är jag en symbol för hela skolan. Jag tror på en sorts transformativt ledarskap där jag visar andra vad jag tycker är viktigt för att uppnå en bra skola. Lina Axelsson Kihlblom Hur gör man som rektor för att skapa en processinriktad verksamhet och organisation? Det är oerhört viktigt, för att inte säga helt nödvändigt. Om jag som rektor, med alla de krav och uppdrag som jag har på mig, inte organiserade skolan efter begripliga, transparenta och lösningsfokuserade processer skulle det inte fungera. När jag kom hit till skolan sa personalen att de hade gjort en massa satsningar under åren, men att ingen av dem hade satt sig ordentligt. Det var mycket upp som en sol och ned som en pannkaka. Nu har vi organiserat en rad processer som vi jobbar mycket målmedvetet med. Det är elevprocesser, resultatprocesser, elevstödsprocesser och processer mot mobbning och kränkande beteende för att bara nämna några. Alla de här processerna syftar till en enda sak: att få eleverna att höja sig. Vi försöker minimera alla negativa samtal och diskussioner och fokusera så mycket som möjligt på hur vi kan utveckla undervisningen. Dessutom tjatar jag hela tiden på att alla möten, mellan alla dem som vistas på skolan, ska vara positiva. Det skapar en harmoni och en grundtrygghet som gör att resultaten också kommer. Anders Bjur 14 Rektor möjligheternas chefsjobb

17 Vilka strukturer måste finnas på plats för att verksamheten ska lyckas? Själv är jag influerad av skolforskaren Ulf Blossing som skiljer mellan en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation. Det finns så oerhört många saker man ska göra på en skola och alla tycker att tiden är knapp. Då får man vara noga med den gemensamma, arbetsplatsförlagda tid som faktiskt finns. Det är viktigt att noga sätta syftet för varje möte, så att alla deltagare vet exakt vad man pratar om. Det kräver en tydlig arbetsorganisation, med tydliga arbetsledare och klara mötesstrukturer. Därutöver behöver vi också en utvecklingsorganisation som kan fånga upp de erfarenheter och det kunnande vi behöver för att lyckas med våra mål. Det är mitt ansvar som skolledare att organisera de här parallella processerna, pedagogernas och elevernas lärande, så att verksamheten går framåt. Birgitta Kroon Hur skapar man en stabil arbetsorganisation som gynnar utveckling? Jag tror att det måste utgå från ett upplevt behov. Man måste få syn på hur man kan göra för att lyckas just på den här skolan. Så var det till exempel när vi började utveckla arbetet med barnens läsförståelse för en tid sedan. Vi hade upptäckt att många inte hade uppnått den läsförståelse som vi tyckte att de borde ha. Då fick vi tillsammans fundera över hur vi skulle lägga upp utvecklingsarbetet. Vi skapade idéer som vi alla trodde på. För oss handlar det mycket om att göra saker tillsammans: att läsa en bok eller gå på en föreläsningsserie ihop. Sedan prövar vi, experimenterar. Kompetensutveckling ska ju medföra en skillnad i pedagogernas liv. Det är viktigt att man får prata om sina erfarenheter och testa nya grepp för att se om någonting nytt händer i klassrummet. Och att hålla en långsiktighet så att man att inte hoppar på för många saker samtidigt. Birgitta Kroon Namn: Birgitta Kroon Skola: Rektor, Lendahlsskolan, Alingsås. Antal anställda: 90 anställda, fördelade på två rektorer. ålder: 61 Bakgrund: Utbildad klasslärare för mellanstadiet, påbyggnadsstudier i pedagogik och ledarskap, lärarjobb. Rektorsutbildningen samt Rektorslyftet. antal år som rektor: 10 Rektor möjligheternas chefsjobb 15

18 Essungas väg till toppen Skolan som tänkte om Essunga är den lilla västgötska kommunen som på tre år och utan en enda extra krona förvandlade sin skola från en av Sveriges sämsta till en av de bästa. Här berättar rektorerna Johanna Lundén och Tina Hededal-Ljungsberg hur det gick till. Namn: Tina Hededal-Ljungsberg Skola: Rektor (6 9), Nossebroskolan, Essunga. Antal anställda: Runt 30 ålder: 50 Bakgrund: Utbildad lärare i matematik, fysik och kemi åk 7 till gymnasiet. Lärarjobb. Studerar på rektorsprogrammet vid Karlstads universitet. antal år som rektor: 2 Allt började med en kalldusch. Sommaren 2007 redovisade Sveriges Kommuner och Landsting de första öppna jämförelserna mellan landets alla niondeklasser. Essunga låg i botten. Kommunens skola, Nossebroskolan, hade inte bara sämst medelbetyg i hela landet nästan var fjärde elev som gått ut skolan det året saknade behörighet till gymnasiet. Det kom som en chock. Vi kunde nästan inte ta in hur dåliga vi var. Reaktionerna varierade mellan fåniga skratt och hjälp, vad ska vi ta oss till?, säger Johanna Lundén, rektor i Essunga och dåvarande specialpedagog på Nossebroskolan. Ganska snart vände dock förvirringen till revanschlystnad. Rektor och lärare kom överens om att någonting drastiskt måste göras. Ett krav från kommunens utbildningsnämnd om att samtliga elever senast 2010 skulle ha full gymnasiebehörighet omvandlades till tre grundläggande målsättningar för skolans verksamhet: samtliga elever skulle från och med nu uppnå skolans mål, de skulle inkluderas i undervisningen och alla skulle känna att de lyckades i klassrummet. Det var viktigt. Vi fick tydliga ramar att hålla oss till och inom dem 16 Rektor möjligheternas chefsjobb

19 fick vi sedan tycka, tänka, testa gemensamt. Det gjorde att vi alla blev delaktiga. Det var också avgörande att vår rektor inte skuldbelade någon. Istället sa han att våra resultat inte var värdiga vare sig oss eller eleverna och att vi kunde betydligt bättre, säger Tina Hededal-Ljungsberg, rektor på Essungas 6 9-skola och dåvarande matematiklärare på skolan. Själva omstarten döpte man till en synvända. Den började med att lärarna gjorde en gemensam djupdykning i den specialpedagogiska forskningen för att ta fram en pedagogisk struktur som kunde passa Essungas förutsättningar. Att man gjorde det tillsammans innebar att samtliga lärare fick samma språk för vad som behövde göras. Det brukar vi säga till kommuner som besöker oss för att lära av våra erfarenheter: studera forskningen, och gör det ihop. Det gör att alla får samma grund att stå på och att den inbördes prestigen försvinner. Det blir forskningsresultaten som styr, inte hur gammal du är eller hur många år du har jobbat på skolan, förklarar Johanna Lundén. Från och med höstterminen 2007 slopade man också alla specialgrupper på skolan. Istället för att låta elever med särskilda behov lämna sina Namn: Johanna Lundén Skola: Rektor (f-5) Nossebroskolan, Essunga. Antal anställda: Drygt 40 ålder: 39 Bakgrund: Utbildad svenskalärare (1 7), samt specialpedagogprogrammet vid Göteborgs universitet. Studerar på rektorsprogrammet vid Karlstads universitet. antal år som rektor: 2,5 Rektor möjligheternas chefsjobb 17

20 tips från essunga Så lyckas du med en skol-makeover: Läs tillsammans. Ta fram litteratur som passar verksamheten och gör det hanterbart: sträva inte efter att läsa allt. Sätt upp enkla, tydliga mål så att alla vet vart de är på väg. Gör alla anställda delaktiga, så att alla är med och funderar på hur de själva kan bidra till att driva utvecklingen framåt. Splittra inte uppmärksamheten på för många satsningar samtidigt. Se det som en långsiktig satsning, inte ett tidsbegränsat projekt. Se till att resurserna finns för flera år framåt. Utgå från elevperspektivet i alla lägen och bygg på det som fungerar: i klassrummet, hos läraren, för eleverna och i hela den samlade organisationen. klassrum för att få särskild undervisning tog man in specialläraren i klassrummet. Idag genomförs upp till 40 procent av all undervisning av två lärare gemensamt. Målet var att ge alla elever förutsättningar att lyckas i klassrummet. Det tvingade oss också att prata om vad som händer där och hur vi kan möta varje elev bättre. Dessutom bidrog det till att föra lärarna samman. Idag vågar vi lära av varandra på ett helt annat sätt, säger Tina Hededal- Ljungsberg. Just arbetet med att hitta metoder för att inkludera samtliga elever i klassrumssituationen utgjorde synvändans allra största utmaning, menar de båda. Hela målsättningen med Essungas omstart var att den skulle vara för livet inte bara för kommande läsår. Vägledande var synsättet att elevernas framgång inte var barnens ansvar, utan de vuxnas. Det var en gemensam värdering som vi lyfte redan från start. Det hade varit lätt för oss att bortförklara våra svaga resultat med att vi är en skola där många föräldrar har låg utbildning och många barn diagnoser. Men vi ville själva ta ansvar för att lyckas utan att skylla på någon annan, säger Tina Hededal-Ljungsberg. Och resultaten kom snabbt. Redan 2010 uppfylldes målet om att samtliga elever skulle vara godkända i alla ämnen. Idag ligger Essunga kommun i Sveriges topp vad gäller elevernas måluppfyllelse och det tack vare en omstart som inte kostat någonting vare sig i pengar eller övertid. Att arbetssättet är här för att stanna är samtliga anställda på skolan överens om. Vi tror på inkludering och vi tror på att läsa tillsammans. Samtidigt har vi hela tiden utmaningen att fortsätta förbättra oss. Den dagen vi säger att nu är vi färdiga kan vi lika gärna sluta, säger Johanna Lundén, och får medhåll av Tina Hededal-Ljungsberg: På sätt och vis hade vi tur. Det var bra att vi hamnade så lågt som vi gjorde, för det gav oss kraft att göra någonting åt problemen. Och det var bra att problemen med den årskurs som gick ut nian första året inte var oöverkomliga. När vi såg att vårt nytänkande gav effekt direkt fick vi energi att fortsätta. 18 Rektor möjligheternas chefsjobb

21 Om du är rektor under en längre tid kan du verkligen ta till dig en mängd kunskaper som du sedan kan ge tillbaka. Det innebär att du egentligen bara blir bättre och bättre med åren. svar på frågan vad är Det bästa med att vara rektor? Jag känner att uppdraget i någon mening är politiskt. Jag vill visa att invandrarbarn som kanske saknar föräldrar eller har en trasig bakgrund minsann också kan klara skolan. svar på frågan varför är rektor möjligheternas chefsjobb?

22 Kollektivt lärande nyckeln i Ängelholm Kunskapskommunen Lärare som forskar tillsammans det är receptet för att öka måluppfyllelsen på Strövelstorps skola i Ängelholm. Med ett nytt arbetstidsavtal och ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad satsar skolan på att nå full behörighet för alla elever. För Ängelholm är projektet ett led i en satsning på att bli en kunskapskommun till år Namn: Anders Nilsson Skola: Rektor, Strövelstorps skola. Antalet anställda: Runt 30 ålder: 52 Bakgrund: Försvarets officersutbildning, verksam som officer inom flygvapnet. antal år som rektor: 12 Det är lunchrast på Strövelstorps skola i Ängelholms kommun. Den stora, öppna umgängesytan innanför skolans entrédörrar är full av aktivitet. Någon klinkar förstrött på ett piano som står intill rummets bortre långvägg. Två elever spelar pingis, ivrigt påhejade av en hord kamrater som följer matchens minsta vändning med höga rop och applåder. Skolans rektor, Anders Nilsson, ursäktar sig för att vi får vänta. Han har precis sagt adjö till Ann-Christine Wennergren, lektor på Högskolan i Halmstad, som varit på ett av sina regelbundna besök för att följa utvecklingen på skolan. I över ett års tid har hon studerat Strövelstorps arbete med att bygga en skola som vilar på vetenskaplig grund. Det tar mycket tid. Men för oss som skola är det alldeles lysande. Det är ytterligare en kvittens på att det vi gör är någonting som fler instanser tycker är värt att utforska, säger Anders Nilsson lakoniskt. Att det som Strövelstorps skola gör för att höja kvaliteten på sin undervisning är någonting nytt råder inga tvivel om. Sedan höstterminsstarten 2011 ingår det i lärarnas uppdrag att på arbetstid själva utforska 20 Rektor möjligheternas chefsjobb

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola

2013-10-19. Framtidens rektor. - för höga resultat i en likvärdig skola 2013-10-19 Framtidens rektor - för höga resultat i en likvärdig skola 2 (21) Innehållsförteckning Sammanfattning av förslag... 3 1. Inledning... 4 2. Rektor viktig för skolan... 4 3. Det pedagogiska ledarskapet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen Mer att läsa: Tuff kritik från Skolinspektionen l Klara besked i medlemsenkät l Hur mår förskolans barn? SkolLedaren SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS TIDNING NR 7 SEPTEMBER 2014 Ingen barnvakt NY ROLL FÖR PADDAN

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie.

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Våren 2013 Sektionen för lärande och miljö Master i utbildningsvetenskap Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Författare Annette Byström Handledare Sören Augustinsson Examinator

Läs mer