Rektor. möjligheternas chefsjobb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektor. möjligheternas chefsjobb"

Transkript

1 Rektor möjligheternas chefsjobb

2

3 Förord Den här idéskriften ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med syfte att uppmärksamma rektorsuppdragets många möjligheter och sprida inspirerande exempel. Skriften låter ett antal engagerade och nyskapande rektorer och skolchefer berätta om hur de ser på sina jobb och sitt ledarskap. Agneta Jöhnk Avdelningsdirektör Avdelningen för arbetsgivarpolitik

4

5 Skolan och det goda ledarskapet Många av dem som är eller visar intresse för att bli chefer och ledare attraheras av att få driva och möjliggöra utveckling. Kanske är du en av dem? Få arbetsplatser har en lika stor betydelse för ett samhälles möjlighet att utvecklas som skolan. Att vara rektor handlar inte bara om att göra skillnad för elevernas resultat här och nu utan också om att lägga grunden för framtiden. I skolan ska eleverna möta utmaningar som betyder något för dem idag, samtidigt som den ska öppna dörrarna till arbetsmarknaden och ge dem förutsättningar att utvecklas och delta i samhällslivet i framtiden. Att leda skolan på ett bra sätt är därför viktigare än någonsin. Som rektor är du navet i skolans utveckling. När SKL studerat framgångsrika skolkommuner var vikten av ett väl fungerande ledarskap något av det som tydligast lyftes fram. Att stödja det goda ledarskapet går som en röd tråd genom SKL:s arbete med skolan. Det är den bärande idén i mattesatsningen och i det projekt som handlar om skolans interna organisation. Gott ledarskap är också en förutsättning för att minska avhoppen i gymnasieskolan och i arbetet med att stärka kopplingen mellan skolan och forskningen. För rektorer och deras chefer arrangerar SKL tillsammans med andra konferenserna Skolans ledarkonvent varje år och Skolriksdagen vartannat år. På så sätt vill SKL sprida goda exempel och idéer för hur skolan kan utvecklas. Både för att inspirera alla som arbetar i skolan till förbättringar och för att visa på en spännande arbetsplats bortom de vanliga svarta rubrikerna. vem kan bli rektor? En rektor eller förskolechef behöver inte ha egen erfarenhet av att vara lärare eller förskollärare. Däremot kräver skollagen att den som ska bli rektor genom sin utbildning och sin yrkeserfarenhet ska ha förvärvat pedagogisk insikt. Att utbilda sig till eller arbeta som lärare är naturligtvis den vanligaste vägen till denna insikt, men det är också möjligt att uppnå den genom helt andra yrkes- och utbildningsval. Det finns dock inget krav på att utbildning och erfarenhet ska vara kopplad till den verksamhet som man ska vara chef för. För den som väljer att arbeta som rektor finns även specialiserade utbildningar bl a rektorsprogrammet och rektorslyftet (läs mer på nästa sida). Rektor möjligheternas chefsjobb 3

6 rektorsprogrammet Rektorsprogrammet är för skolledare som har anställning som rektor, förskolechef, biträdande rektor eller annan motsvarande ledningsfunktion. Programmet är obligatoriskt för rektorer som inte har gått en äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. rektorslyftet Rektorslyftet är en fortbildning för rektorer som ger kunskaper i pedagogiskt ledarskap. Utbildningen är för rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning och därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Ett jobb för framtiden Med denna idéskrift vill SKL ge några bilder av hur engagerade och innovativa rektorer ser på sin roll och vad det är som är viktigt för att lyckas. Deras berättelser har strukturerats utifrån fyra olika perspektiv som SKL i olika sammanhang sett är viktiga för att kunna bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 1 Den som tidigare stött på SKL:s arbete på skolområdet känner igen de olika perspektiven. De är i många fall relevanta för ledarskapet hos både rektorer, förvaltning och politiker. Dessa perspektiv är inte unika för skolområdet. Många av ledarskapsutmaningarna delar rektorn med ledare inom andra kunskapsintensiva sektorer även om få andra yrken har en sådan påverkan på framtiden och andra människors liv som skolledarens. Förutom tre längre reportage är skriften strukturerad enligt följande: > > Organisationens huvuduppgifter enighet om skolans mål. Vilka verksamhetsidéer, visioner och strategier har skolan och hur efterlevs de i praktiken? > > Val av organisatorisk struktur konsten att arbeta tillsammans. Hur har skolans organisation byggts upp och hur bemannas denna med kompetent personal? > > Formella styrsystem ta reda på hur det går. Hur ser systemen för exempelvis planering, uppföljning och prestationsmätning ut på skolan? > > Arbetskultur och belöningssystem ha höga förväntningar och lyft> fram de som lyckas väl. Hur skapar skolans ledning rätt motivation hos sina medarbetare? Vilka normer, värderingar och andra informella styrsystem genomsyrar organisationen? Not 1. Indelningen är inspirerad från Controllerhandboken, Redaktör Lars A. Samuelson, Utgåva 7, Sveriges Verkstadsindustrier Rektor möjligheternas chefsjobb

7 Jag har utrymme att agera och organisera, att träna och utbilda personalen att se till att ungarna överträffar sig själva och spränger sina gränser. Det är helt unikt. svar på frågan varför är rektor möjligheternas chefsjobb? När vi har kämpat med en elev eller en klass i många år och brottats med olyckskorpar som säger att det här går aldrig, och vi kan visa att utveckling faktiskt är möjlig då blir jag lycklig. svar på frågan vad är Det bästa med att vara rektor?

8 En tydlig pedagogisk idé Organisationens huvuduppgifter Det fundamentala syftet med varje skola är att generera lärande hos eleverna. Denna huvuduppgift uttrycks i olika typer av verksamhetsidéer, visioner och strategier. Oavsett hur uppdraget formuleras är forskningen tydlig: om en skola ska hålla hög kvalitet och skapa förutsättningar för effektiv inlärning krävs en tydlig och pedagogisk idé som samtliga pedagoger, lärare och rektorer förstår. Rektorns dubbla uppdrag Styrning från såväl stat som kommun gör att man talar om rektorsrollens dubbla uppdrag. Rektorn har det yttersta ansvaret för att eleverna når målen som de beskrivs i de formella styrinstrument som skollag, läroplaner och kursplaner utgör. Rektorn marknadsför också sin skola i det fria skolvalet och är ansvarig för skolans ekonomi och personal. Det är denna styrning från såväl stat som kommun som gör att man talar om rektorsrollens dubbla uppdrag. En viktig uppgift för rektorn blir att förena dessa uppdrag i tydliga mål och strategier för verksamheten. Not 2. Rektors betydelse för skola, elever och lärare, IFAU, Rapport 2012:15. Rektorns betydelse för skolan I en studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU 2, framgår att rektorns ledarskap har avgörande betydelse för en skolas sätt att fungera. Rektorn påverkar inte bara elevers studieresultat och lönespridningen bland personalen utan också arbetsmiljön i termer av personalomsättning och långtidssjukskrivning bland lärarna. Rektorn har också betydelse för hur lärarna sätter betyg, hur könsfördelningen mellan lärarna ser ut samt hur stor andel obehöriga lärare som är verksamma på skolan. 6 Rektor möjligheternas chefsjobb

9 Hur gör du för att skapa en levande pedagogisk idé på din skola? Vi pratar, pratar, pratar. Och vi ställer frågor. Vi har en väl genomarbetad pedagogisk idé på skolan. Den definierar vad vi gör, vad vi står för, vilka våra styrkor är och hur vi ska jobba tillsammans. Mitt sätt att hålla den levande är att prata om den. Tillsammans med personalen sätter jag upp klara, tydliga mål för vår verksamhet. Sedan frågar jag mina medarbetare: Hur ska du jobba för att komma dit? Hur tänker du? Det gör att personalen inkluderas och uppmuntras att ta eget ansvar. Jag tror inte på det här med att skolor ska ha skarpa profileringar. Det skapar lätt en uppdelning i de som har och de som inte har. Istället satsar vi på att ha en mer inkluderande pedagogisk idé. Väljer du Sofielund får du en skola som fokuserar på idrott, hälsa och mycket goda resultat. Vi vet från forskningen att barn behöver rörelse och frisk luft för att kunna lära och prestera. Det jobbar vi med hela tiden. Anders Bjur Hur ser du på ditt uppdrag och din roll som rektor? Rektorsyrket för mig är nästan som ett politiskt uppdrag. Min grundtes är det inte finns några dumma elever. Jag vill visa världen att alla har möjlighet att lära. Jag är själv dyslektiker och har alltid haft en ganska svag minnesfunktion. Men jag har lärt mig att kompensera för det på olika sätt och det har gett mig en stark tilltro till lärandet. Rent praktiskt yttrar det här sig i att jag inte nöjdförklarar mig så lätt. Man kan alltid bli lite bättre. Men om jag ska lyckas med mitt uppdrag att se till att alla elever går ut nian med full behörighet måste jag glömma bilden som finns av hur en rektor ska vara. Du är något slags VD med en budget på 65 miljoner kronor, inkomster och utgifter och en produkt som hela tiden ska vara bra. Men jag känner själv inte till någon annan VD som är chef för 120 personer och som har ett lika brett, socialt uppdrag. Lina Axelsson kihlblom Namn: Anders Bjur Skola: Rektor, Sofielundsskolan, Sollentuna (f-9, förberedelseklasser samt kommunens modersmålsenhet). antal anställda: 170 Ålder: 41 Bakgrund: Försvarets officersutbildning. Jobb inom försvaret. Rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. antal år som rektor: 5 Namn: Lina Axelsson Kihlblom Skola: Rektor, Ronnaskolan, Södertälje (f-9). Antal anställda: 120 Ålder: 42 Bakgrund: Juristprogrammet vid Uppsala universitet. Utbildad terapeut (KBT, NLP samt hypnoanalys). Arbetat med EU-rätt i Luxemburg, som chef för marknadskommunikation, speciallärare och skolinspektör på Skolinspektionen. antal år som rektor: 5 Rektor möjligheternas chefsjobb 7

10 Namn: Malin Westling Skola: Rektor för Arjeplogs grundskolor: Slagnäs skola (f-6), Öbergaskolan (f-6) samt Kyrkomskolan (7-9). Antal anställda: 45 Ålder: 40 Bakgrund: Utbildad teolog och gymnasielärare. Varit verksam som präst. Gymnasielärare i Arjeplog. Studerar på rektorsprogrammet vid Umeå universitet. antal år som rektor: 2,5 Hur kan man bäst hantera rektoryrkets dubbla uppdrag? Jag tror att jag har det lite lättare än många andra rektorer eftersom jag jobbar i en liten kommun där det alltid är nära till den politiska ledningen och förvaltningen. Mitt manöverutrymme är ganska stort jämfört med hur många andra har det. Men visst finns spänningen mellan de statliga kraven och resursfördelningen inom kommunen. Som inlandskommun är vi alltid satta under besparingskrav och man får ofta trolla med knäna. Samtidigt är tjusningen med det här jobbet just att det är så mångfacetterat. Jag prioriterar så att akuta elevproblem alltid kommer i första hand. Och det pedagogiska är naturligtvis basen i allt. Sedan försöker jag alltid att vara så transparent som möjligt när jag förklarar för politikerna och administrationen varför vi behöver göra vissa prioriteringar. Då får jag ofta förståelse för dem. Malin Westling Du får så oerhört mycket uppskattning när du gör ditt jobb bra. Som rektor är du mitt i en verksamhet som omfattar många olika aktörer. svar på frågan vad är Det bästa med att vara rektor?

11 Hur kan man skapa levande honnörsord för verksamheten som fungerar i praktiken? Jag har en ledarfilosofi som utgår från begreppen kan, vill, vågar. De är ledstjärnor som alltid följer med mig. I mitt arbete använder jag orden i mitt ledarskap och som ledare ger jag barn, elever och pedagoger goda möjligheter till att kunna, vilja och våga. Min uppfattning är att just mod är en förutsättning i dagens skolsverige. Att vi vågar ta steg tillsammans: barnen, eleverna, pedagogerna och jag själv. Vi prövar och påminner varandra om att det inte finns rätt eller fel. Ord som ansvar, inflytande och delaktighet genomsyrar allt jag gör: de beslut jag fattar, hur jag pratar med elever och familjer och hur jag förhåller mig till pedagogerna. För att de ska fungera måste jag själv vara övertygad om dem. Därför ser jag alltid till att använda mig själv som verktyg i mitt arbete. Om jag vill att vi ska driva skolutveckling med hjälp av dialog, ser jag till att själv dialogisera. Jag samtalar och lyssnar innan jag fattar beslut, bygger ömsesidig tillit och utgår alltid från barnens bästa. elisabet ingemarsson Namn: Elisabet Ingemarsson Skola: Rektor för Lilleskogsskolan (f-6) och förskolechef för förskolan Råda Mosse, Lidköping. Antalet anställda: 38 Ålder: 44 Bakgrund: Förskollärarutbildning. Arbete på förskolor, med diverse rektorsuppdrag och i skolförvaltningen som utvecklingshandledare för kommunens förskolor. antal år som rektor: 6 Som skolledare har du ett oerhört stort inflytande. Ser man det i ett större perspektiv utbildar vi faktiskt medborgare. Vi hjälper barn och ungdomar att forma sin egen framtid. svar på frågan varför är rektor möjligheternas chefsjobb?

12 Vi måste hela tiden jobba med visionerna, så att både lärare och elever känner att det man gör kommer att leda till någonting bra. svar på frågan vad är Det bästa med att vara rektor?

13 Organisera för samarbete och utveckling Precis som i andra verksamheter fungerar en skolas formella organisation som dess ryggrad. Organisationen ger stadga och struktur till verksamheten och bidrar till att forma skolans innehåll genom att styra hur lärare och andra medarbetare arbetar och kommunicerar med varandra. Som chef har rektorn makt att utforma skolans organisation så att den på bästa sätt återspeglar och uppfyller dess mål och pedagogiska inriktning. Organisatorisk struktur Rektorns friutrymme Rektorn ansvarar för skolans resurser och personal, hur tiden används och hur lärarna ska lägga upp sitt arbete. Det är med andra ord rektorns ansvar att leda och samordna den pedagogiska verksamheten. Hon eller han behöver därför använda sin makt och sitt handlingsutrymme för att organisera verksamheten så att tillräckligt med tid för ledarskapet frigörs. Det kan handla om att fördela arbetsuppgifter olika mellan olika medarbetare eller att säkerställa att det finns stödfunktioner med kompetens inom administration, ekonomi och IT. Det går även att ta stöd i olika karriärtjänster som skolan kan ha nytta av att inrätta. Viktigt är också att antalet medarbetare och elever som rektorn har direkt ansvar för ligger på en rimlig nivå. Den makt och det handlings- eller friutrymme som rektorn har uppfattas på olika sätt av skilda rektorer. För att på bästa möjliga sätt ta handlingsutrymmet i anspråk är det betydelsefullt att rektor får stöd och befogenheter av sin arbetsgivare. För att lyckas i rollen som rektor krävs såväl grundläggande yttre förutsättningar som en egen förmåga att organisera och tänka nytt. En rektor behöver använda sin makt och sitt handlingsutrymme för att organisera verksamheten så att tillräckligt med tid för ledarskapet frigörs. Rektor möjligheternas chefsjobb 11

14 Kompetens i fokus Bra skolledare kännetecknas av en insikt om att även de själva behöver samarbeta och lära av andra i en gemensam och ömsesidig, kunskapande process. Inom skolan, precis som i många andra branscher, har man sedan länge insett att det krävs olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv för att möta komplexa utmaningar och bli skicklig på problemlösning. Ett framgångsrikt skolledarskap handlar därför i allt högre utsträckning om att lyfta samarbete som en strategi för förbättringar. Ett väl fungerande samarbete skapar fördelar i form av högre produktivitet och effektivitet, ett ökat engagemang och bättre förmåga att hantera konflikter. Medarbetarnas kompetensutveckling, på individ- eller gruppnivå, är också central. Kollektiv kompetensutveckling ger enligt forskningen bättre och mer långsiktiga resultat än individuell fortbildning där enskilda individer har ansvar för att driva utvecklingen. De mest framgångsrika rektorerna är ofta de som hjälper sina medarbetare att skapa den gemensamma kunskap som krävs för ett hållbart utvecklingsarbete, snarare än att själva leverera alla lösningar och svar. Bra skolledare kännetecknas också av en insikt om att även de själva behöver samarbeta och lära av andra i en gemensam och ömsesidig, kunskapande process. Skolans medarbetare behöver också stärka det vetenskapliga förhållningssättet till verksamheten. Här är det en fördel om både lärare och rektorer kan delta i forskarutbildning och olika forskningsprojekt.

15 Vilket utrymme har du som rektor att själv organisera och skapa en bra verksamhet? Friutrymme, eller frirum, är något som var och en måste skapa sig, rektorn såväl som eleven och pedagogen. Det gör man genom att göra ett bra jobb. Är det så att du som rektor börjar missköta någon del av ditt uppdrag, oavsett om det gäller det statliga, det kommunala eller det gentemot föräldrarna, kommer du omedelbart att bli ansatt. Det blir obalans direkt. Men jag vill påstå att om du bara gör ett bra jobb kan du skapa ett hur stort frirum för dig själv som helst. Jag tycker att jag har en otrolig frihet. Jag kan fatta långtgående beslut. Visst, jag ska leverera vissa saker till höger och vänster, men det viktigaste är att jag ska leverera framtidens medborgare. Det är mitt överordnade uppdrag. Och inom det har jag alla möjligheter att påverka. Anders Bjur Vilken makt och vilket utrymme har man som rektor och hur kan man använda det i praktiken? Som rektor har man all makt i världen. Friutrymmet är jättestort. Visst, varje ny regel sätter en liten gräns någonstans men samtidigt öppnar den upp möjligheter på andra håll. Ett krav på att vi ska ha behöriga lärare i skolan, är egentligen ett ja till en kvalificerad skola med många kompetenta lärare. Det är ju jättebra! Manöverutrymme och makt kommer också från sådana faktorer som stora rektorsområden och stora barngrupper, för det ger mig frihet och resurser att organisera med exempelvis särskilda tjänster, tekniska hjälpmedel och specialpedagoger. Har man små grupper och många mellanchefer blir flexibiliteten lidande. Ju större grupper, desto större möjligheter får jag också att specialisera mig. Om jag tycker att det är roligt med det administrativa, kan jag kanske anställa en bra ledningsgrupp med engagerade pedagogiska ledare. Jag kan rigga min organisation efter vad jag själv är bra på och det ger mig ett stort friutrymme. Stina hansson Friutrymme, eller frirum, är något som var och en måste skapa sig. Namn: Stina Hansson skola: Skolutvecklare, Vellinge. Antal anställda: 0 ålder: 43 Bakgrund: Utbildad lärare i svenska, samhällsorientering och idrott. Jobb som lärare i förberedelseklasser för invandrare (1 9), som rektor för Pilevallskolan, Trelleborg, samt som rektor för Stora Hammars förskola och grundskola (f-9). antal år som rektor: 12 Rektor möjligheternas chefsjobb 13

16 Den stora utmaningen är att inte låta sig motas in i det administrativa. Rent konkret försöker jag delegera så mycket som möjligt. Vi försöker minimera alla negativa samtal och diskussioner och fokusera så mycket som möjligt på hur vi kan utveckla undervisningen. Hur använder du ditt ledarskap för att skapa förutsättningar för lärande? Den stora utmaningen är att inte låta sig motas in i det administrativa hörn där man dagarna i ända jobbar med papperssaker som inte har så mycket med elevernas måluppfyllelse att göra. Man måste lyckas frigöra sig, så att man hinner prata pedagogik och måluppfyllelse. Det tar mycket tid att fundera över vad man gör med de elever som inte når gymnasiebehörighet. Det är precis där mitt huvudbry ska vara. Rent konkret försöker jag delegera så mycket som möjligt. Och det är viktigt att jag visar i praktisk handling vad jag prioriterar. Därför ser jag alltid till att plocka upp skräp när jag går genom korridorerna. Jag pratar betyg med enskilda elever och rollar ibland själv över klotter på väggarna. Som rektor är jag en symbol för hela skolan. Jag tror på en sorts transformativt ledarskap där jag visar andra vad jag tycker är viktigt för att uppnå en bra skola. Lina Axelsson Kihlblom Hur gör man som rektor för att skapa en processinriktad verksamhet och organisation? Det är oerhört viktigt, för att inte säga helt nödvändigt. Om jag som rektor, med alla de krav och uppdrag som jag har på mig, inte organiserade skolan efter begripliga, transparenta och lösningsfokuserade processer skulle det inte fungera. När jag kom hit till skolan sa personalen att de hade gjort en massa satsningar under åren, men att ingen av dem hade satt sig ordentligt. Det var mycket upp som en sol och ned som en pannkaka. Nu har vi organiserat en rad processer som vi jobbar mycket målmedvetet med. Det är elevprocesser, resultatprocesser, elevstödsprocesser och processer mot mobbning och kränkande beteende för att bara nämna några. Alla de här processerna syftar till en enda sak: att få eleverna att höja sig. Vi försöker minimera alla negativa samtal och diskussioner och fokusera så mycket som möjligt på hur vi kan utveckla undervisningen. Dessutom tjatar jag hela tiden på att alla möten, mellan alla dem som vistas på skolan, ska vara positiva. Det skapar en harmoni och en grundtrygghet som gör att resultaten också kommer. Anders Bjur 14 Rektor möjligheternas chefsjobb

17 Vilka strukturer måste finnas på plats för att verksamheten ska lyckas? Själv är jag influerad av skolforskaren Ulf Blossing som skiljer mellan en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation. Det finns så oerhört många saker man ska göra på en skola och alla tycker att tiden är knapp. Då får man vara noga med den gemensamma, arbetsplatsförlagda tid som faktiskt finns. Det är viktigt att noga sätta syftet för varje möte, så att alla deltagare vet exakt vad man pratar om. Det kräver en tydlig arbetsorganisation, med tydliga arbetsledare och klara mötesstrukturer. Därutöver behöver vi också en utvecklingsorganisation som kan fånga upp de erfarenheter och det kunnande vi behöver för att lyckas med våra mål. Det är mitt ansvar som skolledare att organisera de här parallella processerna, pedagogernas och elevernas lärande, så att verksamheten går framåt. Birgitta Kroon Hur skapar man en stabil arbetsorganisation som gynnar utveckling? Jag tror att det måste utgå från ett upplevt behov. Man måste få syn på hur man kan göra för att lyckas just på den här skolan. Så var det till exempel när vi började utveckla arbetet med barnens läsförståelse för en tid sedan. Vi hade upptäckt att många inte hade uppnått den läsförståelse som vi tyckte att de borde ha. Då fick vi tillsammans fundera över hur vi skulle lägga upp utvecklingsarbetet. Vi skapade idéer som vi alla trodde på. För oss handlar det mycket om att göra saker tillsammans: att läsa en bok eller gå på en föreläsningsserie ihop. Sedan prövar vi, experimenterar. Kompetensutveckling ska ju medföra en skillnad i pedagogernas liv. Det är viktigt att man får prata om sina erfarenheter och testa nya grepp för att se om någonting nytt händer i klassrummet. Och att hålla en långsiktighet så att man att inte hoppar på för många saker samtidigt. Birgitta Kroon Namn: Birgitta Kroon Skola: Rektor, Lendahlsskolan, Alingsås. Antal anställda: 90 anställda, fördelade på två rektorer. ålder: 61 Bakgrund: Utbildad klasslärare för mellanstadiet, påbyggnadsstudier i pedagogik och ledarskap, lärarjobb. Rektorsutbildningen samt Rektorslyftet. antal år som rektor: 10 Rektor möjligheternas chefsjobb 15

18 Essungas väg till toppen Skolan som tänkte om Essunga är den lilla västgötska kommunen som på tre år och utan en enda extra krona förvandlade sin skola från en av Sveriges sämsta till en av de bästa. Här berättar rektorerna Johanna Lundén och Tina Hededal-Ljungsberg hur det gick till. Namn: Tina Hededal-Ljungsberg Skola: Rektor (6 9), Nossebroskolan, Essunga. Antal anställda: Runt 30 ålder: 50 Bakgrund: Utbildad lärare i matematik, fysik och kemi åk 7 till gymnasiet. Lärarjobb. Studerar på rektorsprogrammet vid Karlstads universitet. antal år som rektor: 2 Allt började med en kalldusch. Sommaren 2007 redovisade Sveriges Kommuner och Landsting de första öppna jämförelserna mellan landets alla niondeklasser. Essunga låg i botten. Kommunens skola, Nossebroskolan, hade inte bara sämst medelbetyg i hela landet nästan var fjärde elev som gått ut skolan det året saknade behörighet till gymnasiet. Det kom som en chock. Vi kunde nästan inte ta in hur dåliga vi var. Reaktionerna varierade mellan fåniga skratt och hjälp, vad ska vi ta oss till?, säger Johanna Lundén, rektor i Essunga och dåvarande specialpedagog på Nossebroskolan. Ganska snart vände dock förvirringen till revanschlystnad. Rektor och lärare kom överens om att någonting drastiskt måste göras. Ett krav från kommunens utbildningsnämnd om att samtliga elever senast 2010 skulle ha full gymnasiebehörighet omvandlades till tre grundläggande målsättningar för skolans verksamhet: samtliga elever skulle från och med nu uppnå skolans mål, de skulle inkluderas i undervisningen och alla skulle känna att de lyckades i klassrummet. Det var viktigt. Vi fick tydliga ramar att hålla oss till och inom dem 16 Rektor möjligheternas chefsjobb

19 fick vi sedan tycka, tänka, testa gemensamt. Det gjorde att vi alla blev delaktiga. Det var också avgörande att vår rektor inte skuldbelade någon. Istället sa han att våra resultat inte var värdiga vare sig oss eller eleverna och att vi kunde betydligt bättre, säger Tina Hededal-Ljungsberg, rektor på Essungas 6 9-skola och dåvarande matematiklärare på skolan. Själva omstarten döpte man till en synvända. Den började med att lärarna gjorde en gemensam djupdykning i den specialpedagogiska forskningen för att ta fram en pedagogisk struktur som kunde passa Essungas förutsättningar. Att man gjorde det tillsammans innebar att samtliga lärare fick samma språk för vad som behövde göras. Det brukar vi säga till kommuner som besöker oss för att lära av våra erfarenheter: studera forskningen, och gör det ihop. Det gör att alla får samma grund att stå på och att den inbördes prestigen försvinner. Det blir forskningsresultaten som styr, inte hur gammal du är eller hur många år du har jobbat på skolan, förklarar Johanna Lundén. Från och med höstterminen 2007 slopade man också alla specialgrupper på skolan. Istället för att låta elever med särskilda behov lämna sina Namn: Johanna Lundén Skola: Rektor (f-5) Nossebroskolan, Essunga. Antal anställda: Drygt 40 ålder: 39 Bakgrund: Utbildad svenskalärare (1 7), samt specialpedagogprogrammet vid Göteborgs universitet. Studerar på rektorsprogrammet vid Karlstads universitet. antal år som rektor: 2,5 Rektor möjligheternas chefsjobb 17

20 tips från essunga Så lyckas du med en skol-makeover: Läs tillsammans. Ta fram litteratur som passar verksamheten och gör det hanterbart: sträva inte efter att läsa allt. Sätt upp enkla, tydliga mål så att alla vet vart de är på väg. Gör alla anställda delaktiga, så att alla är med och funderar på hur de själva kan bidra till att driva utvecklingen framåt. Splittra inte uppmärksamheten på för många satsningar samtidigt. Se det som en långsiktig satsning, inte ett tidsbegränsat projekt. Se till att resurserna finns för flera år framåt. Utgå från elevperspektivet i alla lägen och bygg på det som fungerar: i klassrummet, hos läraren, för eleverna och i hela den samlade organisationen. klassrum för att få särskild undervisning tog man in specialläraren i klassrummet. Idag genomförs upp till 40 procent av all undervisning av två lärare gemensamt. Målet var att ge alla elever förutsättningar att lyckas i klassrummet. Det tvingade oss också att prata om vad som händer där och hur vi kan möta varje elev bättre. Dessutom bidrog det till att föra lärarna samman. Idag vågar vi lära av varandra på ett helt annat sätt, säger Tina Hededal- Ljungsberg. Just arbetet med att hitta metoder för att inkludera samtliga elever i klassrumssituationen utgjorde synvändans allra största utmaning, menar de båda. Hela målsättningen med Essungas omstart var att den skulle vara för livet inte bara för kommande läsår. Vägledande var synsättet att elevernas framgång inte var barnens ansvar, utan de vuxnas. Det var en gemensam värdering som vi lyfte redan från start. Det hade varit lätt för oss att bortförklara våra svaga resultat med att vi är en skola där många föräldrar har låg utbildning och många barn diagnoser. Men vi ville själva ta ansvar för att lyckas utan att skylla på någon annan, säger Tina Hededal-Ljungsberg. Och resultaten kom snabbt. Redan 2010 uppfylldes målet om att samtliga elever skulle vara godkända i alla ämnen. Idag ligger Essunga kommun i Sveriges topp vad gäller elevernas måluppfyllelse och det tack vare en omstart som inte kostat någonting vare sig i pengar eller övertid. Att arbetssättet är här för att stanna är samtliga anställda på skolan överens om. Vi tror på inkludering och vi tror på att läsa tillsammans. Samtidigt har vi hela tiden utmaningen att fortsätta förbättra oss. Den dagen vi säger att nu är vi färdiga kan vi lika gärna sluta, säger Johanna Lundén, och får medhåll av Tina Hededal-Ljungsberg: På sätt och vis hade vi tur. Det var bra att vi hamnade så lågt som vi gjorde, för det gav oss kraft att göra någonting åt problemen. Och det var bra att problemen med den årskurs som gick ut nian första året inte var oöverkomliga. När vi såg att vårt nytänkande gav effekt direkt fick vi energi att fortsätta. 18 Rektor möjligheternas chefsjobb

21 Om du är rektor under en längre tid kan du verkligen ta till dig en mängd kunskaper som du sedan kan ge tillbaka. Det innebär att du egentligen bara blir bättre och bättre med åren. svar på frågan vad är Det bästa med att vara rektor? Jag känner att uppdraget i någon mening är politiskt. Jag vill visa att invandrarbarn som kanske saknar föräldrar eller har en trasig bakgrund minsann också kan klara skolan. svar på frågan varför är rektor möjligheternas chefsjobb?

22 Kollektivt lärande nyckeln i Ängelholm Kunskapskommunen Lärare som forskar tillsammans det är receptet för att öka måluppfyllelsen på Strövelstorps skola i Ängelholm. Med ett nytt arbetstidsavtal och ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad satsar skolan på att nå full behörighet för alla elever. För Ängelholm är projektet ett led i en satsning på att bli en kunskapskommun till år Namn: Anders Nilsson Skola: Rektor, Strövelstorps skola. Antalet anställda: Runt 30 ålder: 52 Bakgrund: Försvarets officersutbildning, verksam som officer inom flygvapnet. antal år som rektor: 12 Det är lunchrast på Strövelstorps skola i Ängelholms kommun. Den stora, öppna umgängesytan innanför skolans entrédörrar är full av aktivitet. Någon klinkar förstrött på ett piano som står intill rummets bortre långvägg. Två elever spelar pingis, ivrigt påhejade av en hord kamrater som följer matchens minsta vändning med höga rop och applåder. Skolans rektor, Anders Nilsson, ursäktar sig för att vi får vänta. Han har precis sagt adjö till Ann-Christine Wennergren, lektor på Högskolan i Halmstad, som varit på ett av sina regelbundna besök för att följa utvecklingen på skolan. I över ett års tid har hon studerat Strövelstorps arbete med att bygga en skola som vilar på vetenskaplig grund. Det tar mycket tid. Men för oss som skola är det alldeles lysande. Det är ytterligare en kvittens på att det vi gör är någonting som fler instanser tycker är värt att utforska, säger Anders Nilsson lakoniskt. Att det som Strövelstorps skola gör för att höja kvaliteten på sin undervisning är någonting nytt råder inga tvivel om. Sedan höstterminsstarten 2011 ingår det i lärarnas uppdrag att på arbetstid själva utforska 20 Rektor möjligheternas chefsjobb

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Hållbart skolledarskap. Utbildningschefsnätverket 2015-10-27

Hållbart skolledarskap. Utbildningschefsnätverket 2015-10-27 Hållbart skolledarskap Utbildningschefsnätverket 2015-10-27 Idéskriften Rektor Möjligheternas chefsjobb, SKL 2013 Ändå ser det ut så här Skolledaren som pedagogisk ledare Skolledaren är pedagogisk ledare

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

GÅ I MÅL. En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner

GÅ I MÅL. En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner GÅ I MÅL En guide till ökad måluppfyllelse och högre lärarlöner Ökad måluppfyllelse ska ge högre löner Vill ni att resultaten i er skola ska förbättras? Att fler elever ska nå målen? Att ett bättre resultat

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Vallöfte: 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling

Vallöfte: 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Vallöfte: 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor som saknar bra ledare saknar också ofta ett

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt

Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt Vallöfte: Rektorslyftet blir permanent och obligatoriskt - 50 miljoner kronor årligen till rektorers kompetensutveckling Ett bra ledarskap är viktigt för att utveckla och förbättra skolans resultat. Skolor

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015 Ekorrens arbetsplan Ht 2014- Vt 2015 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande KaPitel 3 Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

LEDNING OCH STYRNING av affärsområdet grundskola

LEDNING OCH STYRNING av affärsområdet grundskola LEDNING OCH STYRNING av affärsområdet grundskola LÄR PLANERA Uppdraget Vår Affärsidé Nuläge Resultat Våra värderingar Arbetssätt Medarbetarskap Ledarskap Mål Vision Styrsystem & organisation Ekonomi ANALYSERA

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor.

Integrerad IKT. en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor. Integrerad IKT en strategi för skolutveckling i Sollentunas kommunala förskolor och grundskolor www.sollentuna.se IKT betyder informations- och kommunikationsteknik. IKT är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014

Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014 Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Vision Vi vill frambringa trygga och harmoniska barn som visar respekt för alla. Vi vill ha en förskola där alla ska känna tillit.

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Erfarenheter av en skola på vetenskaplig grund en (kritisk) betraktelse

Erfarenheter av en skola på vetenskaplig grund en (kritisk) betraktelse Erfarenheter av en skola på vetenskaplig grund en (kritisk) betraktelse Vetenskaplig grund Vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av tillvaron vars yttersta mål är att ge en förståelse för och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

In med läraren i stället för ut med eleven 2010 gick alla niondeklassare vidare till gymnasiet från Nossebroskolan

In med läraren i stället för ut med eleven 2010 gick alla niondeklassare vidare till gymnasiet från Nossebroskolan In med läraren i stället för ut med eleven 2010 gick alla niondeklassare vidare till gymnasiet från Nossebroskolan Hur kan en skola gå från botten till toppen på bara tre år, utan att behöva mer resurser?

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m. 2011-01-01 Giltig t.o.m. 2011-12-31 Mitt i City förskolor Vår verksamhetsidé lyder: På Mitt i City förskolor har varje barn rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tistelstången 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tistelstången 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 Kort presentation av Magnus och Johan Magnus Höijer har en 14-årig bakgrund

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer