domkretsen Thomas Rolén, ny GD välkomnas IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "domkretsen Thomas Rolén, ny GD välkomnas IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer"

Transkript

1 nr Migrationsdomstolar Jurister tycker till Behov styr utbildning Internationella höjdare domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET IDA stöttar kvinnor Wrangelska och Bondeska i nya kostymer Thomas Rolén, ny GD välkomnas

2 LEDARE INNEHÅLL Bra, kan bli bättre... VID ÅRSSKIFTET LÄMNAR JAG Domstolsverket efter lite drygt sex år. Den 1 februari nästa år tar Thomas Rolén över. Det blir bra för både Domstolsverket och domstolsväsendet. Det kan finnas anledning för mig att här teckna ner några personliga reflektioner över det som varit och det som borde kunna bli när det gäller domstolsväsendet. Jag tänker inte rekapitulera vad som mer påtagligt hänt under dessa år när det gäller exempelvis den yttre organisationen. Jag skall i stället ta upp några andra frågor som jag tycker är särskilt viktiga. Ekonomin har svävat som ett i varierande grad mörkt moln över domstolsväsendet under de senaste åren och kommer att göra det även i framtiden. Endast om man har en realistisk syn på de ekonomiska förutsättningarna har man en möjlighet att påverka sin situation. Har man inte det, blir man ett hjälplöst offer och det är väl inte den bild vi vill ha av ett självständigt domstolsväsende. Det är därför viktigt att man inom domstolsväsendet inte blundar för detta och låtsas som om det vore någon annans problem. Under mina första år på Domstolsverket talades det mycket bland domare om att deras lönesystem var för stelt - att det inte fanns några morötter utöver befordran. Genom det senaste avtalet mellan Domstolsverket och Jusek togs ett första steg mot ett sådant system. Men hur skall det gå nu? Här står domarkåren vid ett vägskäl. Skall lönenivån bestämmas efter genomsnittet av domare eller skall man genom att premiera goda insatser visa att det lönar sig att anstränga sig? Det finns tecken på att man i andra europeiska länder börjar se på möjligheterna till differentierad lön för domare i samband med att gamla stela lönesystem för statstjänstemän omprövas. Rädslan för hur det skall uppfattas utomlands kan snart inte åberopas som skäl mot en förändring. Samma kårtänkande ligger bakom synen på domarbanans avskaffande eller inte. Min uppfattning i frågan är känd. Regeringen har nu tagit ställning för en medveten breddning av rekryteringen och för en väsentlig upprustning av tjänsteförslagsnämnden samtidigt som man aviserat en minskning av rekryteringen till domarutbildningen. Allt detta är steg i rätt riktning. Förändringen kommer att ta tid men på sikt kommer det att vara bra för domstolsväsendet. Domarna skall vara toppen på juristberget inte en av flera likvärdiga yrkeskårer. I år har det bildats ett nätverk av kvinnliga domstolschefer. Det samlar ett tiotal presidenter och lagmän. Bara ungefär var tionde domstolschef är alltså kvinna. Det måste ändras. Inte av rättviseskäl utan därför att den manskultur som dominerar domarkåren måste brytas. Jag hoppas att det lokalt och regionalt skall bildas nätverk med kvinnliga domare som tillsammans med andra domkretsen Innehåll nr nr 4/2004 POSTADRESS Domstolsverket Jönköping TELEFON FAX E POST ANSVARIG UTGIVARE Charlotte Brokelind REDAKTÖR Peder Jonsson REDAKTIONSRÅD Åsa Nordström, Helen Sivertsson MEDVERKANDE Lars Collin, Viktoria Ekberg, Bitti Ingemansson, Petra Meyer, Malin Ullman, Magnus Västerbro LAYOUT Otto Unge TRYCK Danagårds Grafiska AB UPPLAGA ex Tryckt på miljövänligt papper. Thomas Rolén, ny generaldirektör för Domstolsverket, fortsätter reformarbetet, och kryddar tillvaron med humor och delaktighet. Läs mer på sidan 5. FOTO Otto Unge 2 LEDARE 4 AKTUELLT 2005 budget är snart färdig 5 AKTUELLT Thomas Rolén ny GD 6 GÄSTTYCKARE Riksåklagare Fredrik Wersäll 8 HD:s 1600-talspalats i ny kostym 10 Utvärdering av Vera-projekt 11 AKTUELLT Anders Eka, årets chef 11 Vera i juristvardag 14 PÅ NY TJÄNST Anna Klara Strömberg 16 AKTUELLT Svea har kommit hem till Wrangelska palatset 15 SAMMANLÄGGNINGAR Framtidens domstol 18 Migrationsdomstolar en realitet är AKTUELLT 20 AKTUELLA IDA vill stötta kvinnor till chefspositioner 21 PROFIL FN:s pensionerade rättschef, Hans Corell 24 UTBLICK Ordförande för Kanadas HD på besök 26 BOKTIPS Presentförmynderi i jul 28 KULTUR OCH HISTORIA Tingspredikan en sedvänja? 30 NOTISER 30 AKTUELLT Relevant om rätt 31 ANNONSER 32 Bertils recept och VI FEM 2 DOMKRETSEN NR 4/2004

3 LEDARE åtgärder, bl.a. ledarskapsutbildning, kommer att leda till att vi får fler kvinnliga sökande till de chefstjänster som utlyses. Rollen som chef i domstol har utvecklats väsentligt under de senaste åren. Det finns emellertid mycket mer att göra. Regeringen har nyligen beslutat om ändringar i domstolsinstruktionerna som gör att plenum och kollegium förlorar sin formella makt. Detta innebär inte att domstolscheferna blir enväldiga. Med mitt sätt att se på det innebär det tvärtom att än större krav ställs på domstolschefen när det gäller att vinna stöd hos personalen för sina åtgärder. Vad som avskaffas är en personalkategoris möjlighet till veto. Länge har det stående motargumentet när man talar om ökad produktivitet varit att det är lika viktigt med kvalitet. Det tycker jag också men jag har aldrig fått reda på vad god kvalitet i domstol är. Det har tydligen varit den enskilde domarens ensak inom ramen för en diffus självständighetslära. Det håller naturligtvis inte. Det är därför glädjande att en diskussion om kvalitet i domstol nu startat. Den startar lite försiktigt med bemötande- och informationsfrågor men jag är övertygad om att den snart kommer att handla om mer domarnära frågor såsom domskrivning. Det senaste året har präglats mycket av Veras införande. En hel del kritik har riktats mot systemet och en del har varit berättigad. Det är inte det jag vill ta upp utan vad som skall ske nu. Genom Vera har det skapats en teknisk miljö som gör det möjligt att ge alla i domstolen domare, domstolssekreterare, föredragande och notarier - ett kraftfullt stöd i arbetet samtidigt som detta kan rationaliseras till förmån för mer angelägna uppgifter. Men detta kommer inte av sig själv. Det förutsätter att alla engagerar sig i den fortsatta utvecklingen av Vera. Detta i sin tur kräver att man underkastar sina arbetsformer en kritisk granskning. Vi skall inte asfaltera kostigar utan bygga nya vägar. Det finns många fler saker att ta upp. Många tycker nog att jag är väl negativ. Inget kunde vara mer fel. Mina uppfattningar och det som jag arbetat för, bygger på en genuin omsorg om ett starkt och kompetent domstolsväsende i medborgarnas tjänst. Respekt och förtroende är något man förtjänar, inget man har rätt till. Detta gäller även domstolarna. Vi har ett mycket bra domstolsväsende i Sverige, men det kan bli ännu bättre. Tack alla för ett gott samarbete och lycka till! FOTO CARL JOHAN ERIKSON Stefan Strömberg är från och med 1 januari 2005 Rikspolischef DOMKRETSEN NR 4/2004 3

4 AKTUELLT Besvärligt trots nya pengar Nu är det stora arbetet med att bestämma hur statens pengar ska fördelas inom domstolsväsendet nästan färdigt. Domstolsväsendet får 5 miljarder kronor varav 1 miljard utgörs av rättshjälpskostnader. Dessutom får domstolsväsendet ytterligare 325 miljoner på tre år, då regeringen bestämt sig att satsa på det inre hotet istället för det yttre hotet, som statsminister Göran Persson uttryckt det. TEXT HELEN SIVERTSSON ILLUSTRATION OTTO UNGE UNDER FYRA INTENSIVA HÖSTVECKOR har domstolarnas budgetar arbetats fram. I år har personalfrågorna varit mycket aktuella så vi har bjudit in personalhandläggare på ett helt annat sätt än vad vi brukar göra, beskriver Monica Lorentsson på Domstolsverket som ansvarat för budgetarbetet. Mycket av domstolarnas kostnader är fasta, där lönen är den största, så förändringarna brukar inte vara stora år från år. Men genom att regeringen nu skjutit till extra pengar så möjliggörs budgetförstärkningar till domstolarna för att möta målökningar och satsningar inom vissa områden. KORT- OCH LÅNGSIKTIGT De nya förutsättningarna gjorde att vi var tvungna att göra en behovsanalys av var resurserna skulle göra bäst nytta, innan vi satte igång med årets budgetdialoger, säger Monica Lorentsson. Regeringes extrapengar skulle dels lösa de kortsiktiga akuta problem samtidigt som vissa långsiktiga åtgärder kunde vidtas. I analysen togs det bland annat hänsyn till domstolarnas målökning, pensionsavgångar, och behovet av återbesättning eller utökning av domare. FORTSATT BESVÄRLIGT 2005 Trots regeringens extrapengar kommer den ekonomiska situationen att vara fortsatt besvärlig under Detta beror främst på att domstolsväsendet sedan tidigare har ett underskott på över 100 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att kostnaderna i den dömande verksamheten är större än de pengar vi har fått för utgifter till vittnen, tolkar och konkursförvaltararvodena, berättar Anette Nilsson, chef för Sektion för ekonomi och prognos på Domstolsverket. En annan anledning till underskottet är att avgifterna till statens avtalsförsäkringar har ökat. STORA SATSNINGAR PÅ TEKNIK Den förändringstakt som äger rum i domstolarna har aldrig varit så hög, som den är nu. Tingsrätternas sammanläggningar har skapat stora behov av investeringar, men på sikt kommer kostnaderna att bli lägre. Genom extrapengarna kommer det att ges utrymme för vidareutveckling av domstolsväsendets verksamhetssystem, Vera. Ett annat satsningsområde är teknik i domstol, där bland annat de föråldrade kassettbandspelarna byts ut mot digital teknik. Genom att tingsrätterna genomgår en organisationsförändring där flera domstolar slås ihop kommer vissa domstolar få nya förhandlingssalar och kontorslokaler. En annan del som kommer att märkas i förhandlingssalarna är att tekniken för att visa presentationer ska bli modernare och effektivare. Det planeras också en förstärkningsstyrka med ordinarie domare som ska användas för tillfälliga insatser vid enskilda domstolar som har behov av förstärkning vid stora mål eller vid ökad arbetsbelastning. Förstärkningsstyrkan kommer successivt att byggas ut, inledningsvis kan det röra det sig om 5-8 personer och kanske på sikt några ytterligare, berättar Monica Dahlbom chef för personalenheten på Domstolsverket. Behovet av förstärkningsstyrkan kommer nog att vara störst utanför storstäderna. Vi har sett att det finns ett stort behov av en förstärkningsstyrka ute i domstolarna och det är viktigt att vi utnyttjar extra resurser på ett effektivt sätt genom att de kan tillföras där behoven finns och det tror jag att en förstärkningsstyrka kan bidra till. UTBILDNING I FOKUS I behovsanalysen har Domstolsverket även kommit fram till att kompetensutveckling är en viktig del. Förutom de återkommande kurserna planeras också satsningar på domstolsadministration, domstol- och beredningssekreterare samt på ledarskapsutbildningar. TILLSKOTT FÖR NY ORGANISATION Regeringen har gett Domstolsverket i uppdrag att förbereda och vidta åtgärder för att inrätta en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden, som i allmänt tal kallas för migrationsdomstolar. Detta påverkar inte budgetposten för domstolarna, utan här kommer vi att få extra tilldelning, berättar Monica Lorentsson. Regeringen beslutar den 16 december om domstolsväsendets medel för Därefter avslutas budgetarbetet med att Domstolsverkets generaldirektör, Stefan Strömberg beslutar om domstolarnas budgetar. Av statsbudgeten för 2005 har 27,3 miljarder kronor avsatts för myndigheter inom rättsväsendet. Av dessa får domstolsväsendet ca 5,1 miljarder dvs. 18,6 procent. Totalt får domstolsväsendet en ökning på 325 miljoner för DOMKRETSEN NR 4/2004

5 AKTUELLT Humor, delaktighet och högt i tak Thomas Rolén, är av regeringen utsedd att från den 1 februari 2005 vara Domstolsverkets generaldirektör i sex år framöver. Förändringstakten i domstolsväsendet är högre än någonsin tidigare och Thomas Rolén har ambitionen att fortsätta det nu pågående reformarbetet när han tillträder. TEXT HELEN SIVERTSSON FOTO OTTO UNGE AV MÅNGA ANSES HAN ha en bred och djup kunskap i frågor som rör domstolsväsendet och han har haft en avgörande roll i det reformarbete som pågår. Thomas Rolén har redan ett stort kontaktnät inom rättsväsendet, och speciellt inom domstolsväsendet eftersom han sedan 1993 har arbetat på Justitiedepartementet. För närvarande arbetar han som expeditionschef vilket innebär att han är den icke politiskt tillsatte tjänsteman som har det yttersta ansvaret för samtliga enheter som arbetar med myndigheter inom rättsväsendet. Att överta ansvaret som chef över Domstolsverket tycker han känns väldigt spännande, men han är dock lite ovan vid situationen. Att vara myndighetschef innebär att bli en offentlig person som jag inte är van vid, säger Thomas Rolén som tycker att det ska vara högt i tak i de organisationer som han jobbar i. Hur ser du dig själv som chef? Jag är nog en prestigelös ledare som strävar efter öppenhet och som får många att känna sig delaktiga. Jag är inte rädd att fatta beslut och jag ser att man kan vara seriös, men en liten gnutta humor skadar inte, annats blir det för tråkigt. Vad tycker du är viktigt framöver? Domstolsverket har en längre tid fokuserat på fyra områden, Generationsväxling, Införande av Vera, Domstolsadministration och Omorganisation. Dessa områden tycker jag är mycket viktiga och det ingår i mitt uppdrag att fortsätta det förändringsarbete som Domstolsverket redan driver. Mycket har hänt i domstolsväsendets yttre organisation, men jag ser att vi har mycket att göra när det gäller den inre organisationen. Vi måste bland annat ta tillvara fördelarna med att arbeta i större enheter. Hur tror du domstolsväsendets ekonomi kommer att påverkas framöver? Det är nödvändigt med fortsatt sparsamhet, några stora tillskott kommer inte att komma framöver, tyvärr. Effektiviseringar och att få ut mer verksamhet för varje krona, kommer att vara oerhört viktigt. Ingen juridisk tradition i din familj, men ändå blev det den juridiska banan! Ja, det stämmer, man kan nog säga att jag började läsa juridik av en slump, men jag trivdes mycket bra med det. Jag blev klar med min jur. kand och därefter har jag gått den traditionella domarbanan. Satt ting i Mora tingsrätt och därefter blev jag kammarrättsfiskal vid Kammarrätten i Stockholm. Du har också arbetat på advokatbyrå, hur var det? Jag tyckte den tiden var väldigt intressant och jag hade nog blivit kvar där om det inte hade varit för två erbjudanden som inte gick att kombinera. Det ena var ett halvtidslektorat på Stockholms universitet där jag senare undervisade i offentlig rätt, statsrätt och i processrätt. Det andra erbjudandet var en 25-procentig tjänst som sekreterare i den borgerliga regeringens Privatiseringskommission. Hur ser din fritid ut? Jag gillar att vara utomhus, på vintern åker vi skridskor och skidor och på sommaren blir det oftast att vi hyr ett sommarhus och besöker goda vänner runt om i Sverige. Privat är Thomas Rolén sambo och har hus i Bromma utanför Stockholm, och han är lite av en fixare där hemma. Som för alla småbarnsföräldrar består hans vardag av en rad logistiska utmaningar, som att lämna och hämta på barnens olika aktiviteter. DOMKRETSEN NR 4/2004 5

6 GÄSTTYCKARE Ökat samarbete polis - åklagare - domstol TEXT FREDRIK WERSÄLL FOTO ATELJÉ UGGLA FÖR 14 ÅR SEDAN SATT JAG som sekreterare i Åklagarutredningen i ett tjänsterum i källaren på Rosenbad. I rummen bredvid satt sekretariatet i Domstolsutredningen. Vi umgicks mer flitigt och hade ett bättre och mer gemytligt samarbete än de organisationer vi utredde. Att se rättsväsendets myndigheter som länkar i en rättskedja och att anpassa organisationerna efter detta var ännu vid denna tid inte självklart. Exempelvis stämde inte indelningen i polisdistrikt, åklagardistrikt och domsagor alls överens. Någon samsyn när det gäller lokaliseringen av rättsväsendets olika myndigheter fanns inte. Inte minst för åklagarna gick mycket arbetstid åt till onödigt resande. Samtidigt är det lätt att konstatera att utvecklingen därefter har inneburit en snabb modernisering av domstols- och åklagarorganisationerna. Åklagarväsendet gick igenom en omfattande omorganisation 1996 och kommer nu återigen att, från 1 januari 2005, få en ny organisation. De senaste årens reformering av tingsrättsorganisationen har varit positiv och verkar fortsätta. Rättskedjeperspektivet är nu betydligt mer accepterat. Men det är ingen tvekan om att mycket återstår att göra. Effektivitetsvinsterna skulle exempelvis kunna bli stora om det i en framtid skulle gå att ordna så att polisens mer kvalificerade utredningsavdelningar, åklagarkamrarna och tingsrätterna och gärna också häktena låg nära varandra på samma orter över hela landet. Vi är möjligen på väg dit, men utvecklingen går inte tillräckligt snabbt, enligt min uppfattning. Fortfarande slösas mycket pengar och mycket värdefull tid bort på transporter och resande, i stället för att användas till kärnverksamheten. De tekniska systemen hos våra myndigheter är fortfarande dåligt anpassade till varandra. Gemensamma lösningar för överföring av dokument skulle kunna leda till stora effektivitetsvinster. Här går arbetet fortfarande ganska trögt. Mer utnyttjande av videoteknik är något som skulle leda till ordentliga besparingar. Särskilt häktningsförhandlingar borde i många fall kunna tas via videolänk. Vi kommer hos riksåklagaren att undersöka de processrättsliga förutsättningarna för detta, bland annat i belysningen av de krav på rätt till personlig närvaro som europakonventionen kan ställa. Alla åklagarkamrar kommer inom kort att ha videkonferensutrustning. Säkerheten kring rättegångar blir allt viktigare. Hot mot åklagare och domare har tyvärr, blivit en rätt vanlig företeelse, även om det är sällsynt att hoten sätts i verket. Det finns tyvärr ingen anledning att tro att situationen kommer att förbättras. Vid nyoch ombyggnad av domstolslokaler måste säkerheten vara en av de viktigaste frågorna att ta hänsyn till. Särskilt på tingställen är det vanligt att säkerheten kring förhandlingarna är bristfällig. Detta är, enligt min uppfattning, ett argument bland flera för att tingsrätternas verksamhet skall koncentreras till kansliorterna. REFORMERING AV STRAFF- OCH PROCESSRÄTTEN Det behövs reformer av straffrätten och processrätten för att verkningsgraden i det straffrättsliga systemet skall öka. Påföljdssystemet bör göras tydligare och förenklas. Särskilt när det gäller de icke frihetsbe- 6 DOMKRETSEN NR 4/2004

7 GÄSTTYCKARE rövande påföljderna är systemet rörigt och svåröverskådligt. Straffansvar för juridiska personer bör införas. Det gäller särskilt för oaktsamma brott i näringsverksamhet. Övergång från straff till administrativa sanktioner kan också vara ett sätt att förbättra och effektivisera sanktionssystemet för denna typ av överträdelser. Inom processrätten är det enligt min uppfattning oundvikligt att brottmål i större utsträckning än idag avgörs utanför domstol. De summariska processformerna bör exempelvis kunna försiktigt utvidgas. Ett sätt att få till stånd en mer rationell ordning är att slå ihop strafföreläggande- och ordningsbotsinstituten till en gemensam form för föreläggande av påföljd, samtidigt som det bör göras möjligt att ge föreläggande vid fler brott än idag. En annan utvecklingslinje kan vara att skapa möjligheter till åtalsuppgörelser i en eller annan form. De stora brottmålen är svårhanterliga och leder mycket ofta till processuella problem. Frekvensen av ogillande domar för exempelvis stora ekomål är nog betydligt högre än för brott av mer traditionell karaktär. Straffprocessen är helt enkelt inte avpassad efter stora, komplicerade härvor, med omfattande bevisning. På ett eller annat sätt måste förutsättningar skapas för en renodling av dessa mål. Ett sätt är att följa många andra länders exempel och öka de dispositiva inslagen i brottmålsprocessen. Åklagaren och den misstänkte skall, med bindande processuell verkan, kunna träffa överenskommelse om vad som är ostridigt i målet. Domstolarnas roll skulle härigenom kunna renodlas med inriktning mer mot konfliktlösning. Det bör inte uteslutas att överenskommelse skulle kunna träffa såväl i skuldfrågan som beträffande påföljden, även om givetvis kontrollfunktioner här behöver byggas in i systemet. Vi kommer hos riksåklagaren att ta initiativ till att tillsätta en grupp för att studera den processuella hanteringen av stora och vidlyftiga mål, självklart med företrädare för olika delar av rättsväsendet och rättsvetenskapen. Detta bör förhoppningsvis kunna leda till förbättringar inom ramen för gällande regelsystem, men det kan också ge underlag för förslag till lagändringar på processrättens område. SPECIALISERING Åklagarrollen i Sverige är med internationella mått relativt stark. Åklagaren leder förundersökningen i mer komplicerade mål, beslutar om tvångsmedel, väcker åtal och för talan i domstol. Dessa olika funktioner är i många länder uppdelade på flera myndigheter. Åklagarmakten fordrar hög kompetens och stor integritet. Under de senare åren har betydande satsningar gjorts på utbildning och kompetensutveckling av åklagarkåren. Karriärmöjligheterna har också förbättrats. En rad olika specialisttjänster har inrättats för olika brottstyper. Åklagaryrket är idag attraktivt och lockar till sig de bland de bästa unga juristerna. Det är numera inte ovanligt att yngre jurister avbryter sin domarkarriär för att bli åklagare. Åklagarkåren lever väl upp till de kompetenskrav som kan ställas. Det skulle kunna ifrågasättas om inte en motsvarande specialisering som åklagarorganisationen genomfört, i vart fall på vissa områden, borde genomföras också inom domstolsväsendet. Dagens komplicerade och utvecklade samhälle ställer stora krav på specialkunskaper. Brottmålen utgör här inget undantag. Det är enligt min mening orealistiskt att föreställa sig att domare i framtiden skall vara så utpräglade generalister som den traditionella domarrollen förutsätter. SATSNING PÅ METODUTVECKLING Den 1 januari 2005 blir åklagarorganisationen, utom Ekobrottsmyndigheten, en myndighet Åklagarmyndigheten. Organisationsförändringen innebär att den regionala mellannivån i princip tas bort. Åklagarmyndigheten kommer på detta sätt att ha i princip två administrativa nivåer, riksåklagaren och åklagarkamrarna. Det leder till relativt stora administrativa besparingar. I stället byggs organ upp för rättslig uppföljning, tillsyn och metodutveckling på fyra ställen i landet. Dessa s.k. utvecklingscentrum i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, kommer att ha tillsyns- och utvecklingsansvaret för olika delar av den rättsliga verksamheten. Utvecklingscentrum kommer att ledas av överåklagare. Genom denna organisation kommer förhoppningsvis åklagarmyndigheten att kunna göra betydande satsningar på utveckling av åklagarverksamheten. Det kan gälla hur man blir bättre på att utreda och lagföra sexualbrott och kvinnomisshandel, hur processrätten skall utvecklas, hur narkotikabrotten skall bekämpas eller hur europakonventionens krav skall få ordentligt genomslag i brottmålsprocessen. Detta utvecklingsarbete kommer att drivas i nära samarbete med andra berörda myndigheter, inte minst polis och domstolar. Erfarenheterna av exempelvis gemensamma seminarier, där företrädare för olika delar av rättskedjan diskuterar rättsliga frågor är mycket goda. Som exempel kan tas de objektivitetsseminarier som nu anordnas runt om i landet. Målet, en snabb, effektiv och rättssäker brottmålsprocess, har vi gemensamt. Fredrik Wersäll tillträdde som riksåklagare 17 maj Fredrik Wersäll utnämndes till justitieråd Dessförinnan var han under flera år rättschef i Justitiedepartementet. Under åren var han enhetschef och departementsråd i samma departement. Fredrik Wersäll blev 1986 avdelningsdirektör vid Riksåklagaren och senare byråchef där under åren Han var sekreterare i Åklagarutredningen och sakkunnig i Straffsystemkommittén och Straffansvarsutredningen. Han är idag ordförande i Svenska Kriminalistföreningen.»Det skulle kunna ifrågasättas om inte en motsvarande specialisering som åklagarorganisationen genomfört, i vart fall på vissa områden, borde genomföras också inom domstolsväsendet.«domkretsen NR 4/2004 7

8 AKTUELLT Högsta domstolen i nyputsat palats Den 6 oktober återinvigdes Bondeska palatset i Stockholm med kunglig pompa och prakt. Högsta domstolens (HD) pampiga 1600-talspalats har inte bara fått en varsam renovering, utan rymmer nu också HD:s kansli. TEXT LARS COLLIN FOTO CARL JOHAN ERIKSON LEKANDE LÄTTA TONER från två tvärflöjter mötte de 150 gäster som tog sig upp för den vackra trapphallen mot Högsta domstolens sessionssal vid Riddarhustorget i Stockholm. Därinne kommer justitierådet och deras medarbetare snart att sitta synnerligen samlade. Justitieminister Bodström är på plats - liksom kung Carl Gustaf. Över allt, bakom en nyrenoverad baldakin, blickar bysten från Hans majestäts anfader och Högsta domstolens grundare, Gustaf III. Välkomstorden från Högsta domstolens ordförande Bo Svensson talar målande om de vackra lokalerna, men kvadratmeter kändes till en början trångt för HD:s 90 anställda. Hela organisationen sitter sedan i somras samlad på samma ställe, i stället för som tidigare då kansliavdelningens runt 50 anställda huserade i Ryningska palatset vid Munkbron inte långt härifrån. Att dela upp HD på två platser, och det i miljöer som utan överdrift kan betraktas som spatiösa, är förstås inte ekonomiskt försvarbart i dessa dagar av kostnadsjakt. Dessutom behövde Bondeska palatset anpassas efter modern standard - med andra ord: en modernisering av installationer som ventilation, el, tele och data, brandskydd och inpasseringskontroll. Alla ytskikt har också putsats upp, men i en anda varsam mot arkitekten Ivar Tengboms mer genomgripande ombyggnad i slutet av 1940-talet. 45 KVADRATMETER PER ANSTÄLLD - Domstolsverkets normer tillät inte att vi har så stora lokaler, säger Bo Svensson, Högsta domstolens ordförande tillika ett av 16 justitieråd. När han började 1987 hade HD drygt 125 anställda, varav 26 justitieråd. I dag är organisationen mer slimmad. Domstolsverket räknade med 45 kvadratmeter per anställd. Om Högsta domstolen accepterade erbjudandet bjöd Domstolsverket på kostnaderna för ombyggnad. Det var utomordentligt hög tid för renovering. Då vann vi också att vi fick hela personalen under ett tak, vilket har ett stort egenvärde, säger Bo Svensson från sitt arbetsrum där det vilar en harmonisk mix av svunna sekel och 1940-tal. Nu sitter inte alla på HD lika rymligt som justitieråden. Det är klart att vissa av dem som kommer från Ryningska palatset, som ju är ett charmigt 1600-talshus, har fått ge upp väldigt fina rum. Det fanns viss oro, men de flesta tycks ha vant sig, tror Bo Svensson som hoppas att sammanslagningen gör att folk lär känna varandra bättre och att huset på så vis blir mer levande. Justitierådet Leif Thorsson visar runt i byggnaden. Därnere, säger Leif Thorsson och pekar mot Tengboms restaurerade barockträdgård, ligger personalens pausrum sommartid; förstås en verklig oas mitt i stadsbruset. FRÅN ADVOKAT TILL HD Leif Thorsson kom från advokatyrket till ledamot på HD för tio år sedan. Liksom Bo Svensson lyfter han fram sammanslagningen som något bra för samarbetet mellan dom-»försök att leva som en hederlig karl, så vet du i varje fall att det finns en skurk mindre här i världen«carl XVI Gustaf 8 DOMKRETSEN NR 4/2004

9 AKTUELLT stolens olika avdelningar och yrkesroller. Men han är också överens om att alla från Ryningska palatset inte var fullt lika entusiastiska till en början. Även om Munkbrohuset var väldigt omodernt och nerslitet så trivdes många bra. Nu har vi fått ta alla rummen här i huset i anspråk. Vissa av dem är mycket små och då kan man snarare uppleva en försämring, även om det har blivit mycket fräschare och effektivare, menar Leif Thorsson som under ombyggnaden fungerat som ledamöternas länk till bland andra Domstolsverket och ansvariga från AIX Arkitekter. Självklart händer någonting i ett hus där 40 personer på samma yta plötsligt blir 90. Jag var nog också en av dem som trodde att det skulle bli en stor förändring, inte nödvändigtvis försämring, men en väldigt stor förändring. Det blev det, men den är fullt hanterlig, säger Leif Thorsson. Stående högst upp i trapphallen under ljusinsläppet från Tengboms taklanternin, berättar han att det har varit en stark önskan att behålla den atmosfär och miljö som den berömde arkitekten skapade för snart 60 år sedan. Det är därför som sessionssalen ser ut som den gör, med sitt podium långt från en modern rättssal och med intakta möbler av Carl Malmsten. Lika välhållet var det dock inte innanför skalet till Bondeska palatset. Exempelvis gick propparna i västra flygeln ett par gånger i veckan. Nu är hela huset fyllt av ventilationsanläggningar och ny teknik. Tekniskt sett tror jag att det har varit väldigt besvärligt att modernisera ventilation och teknik. I övrigt har det gått som på räls. Jag har en känsla av att det är ett mycket välskött projekt, säger Leif Thorsson. Inflyttningen efter två år i renoveringsexil skulle egentligen ha gjorts i somras. Men allt gick smidigare än beräknat, så återflyttningen skedde mitt under fullt arbete sent i våras. Men även där tycker jag att vi har fått enormt effektiv hjälp. Domstolsverkets flyttfirma är fullständigt superb. Bibliotekarien var väldigt orolig, men trodde nog inte sina ögon när böckerna kom upp i bokstavsordning, säger Leif Thorsson. ERFARENHET FRÅN SLOTT OCH KYRKA De ansvariga arkitekterna Eva Göransson och Karin Svenonius från AIX Arkitekter kände till de specifika förutsättningarna, med erfarenhet från liknande varsamma renoveringar på bland annat Gripsholms slott och i Skara domkyrka. Nu känner de sig som barn i huset efter att ha varit inblandade i projektet i tre år. Största utmaningen var att få in verksamheten i byggnaden utan att göra våld på den, säger Eva Göransson. En viktig del i uppdraget var att få de anställda medvetna om vilken unik byggnad och miljö de arbetar i. Då ingick också den tuffare uppgiften att få folk att förstå att det kanske inte var så dumt ändå att dela rum. Ursprungligen fanns ett krav att alla skulle ha egna rum, men våra utredningar och skisser visade att det inte skulle fungera. Sakta men säkert har folk ändå accepterat att man kanske kan jobba lite annorlunda och man ser en poäng i att ha en rumskompis att prata med. Det går inte att bara dela av ett fantastiskt vackert och stort rum till fyra små, då förlorar man i känsla och tradition, förklarar Karin Svenonius. I sessionssalen är det dags för kung Carl XVI Gustaf att ta plats framför publiken: Ett nytt steg har tagits mot en domstol som svarar mot vår tids höga krav på rationell verksamhet. Låt mig avsluta med några visdomsord från fadern till sonen. Försök att leva som en hederlig karl, så vet du i varje fall att det finns en skurk mindre här i världen. Bondeska palatset Byggdes under 1660-talet som bostad åt riksskattmästare Gustav Bonde och ritades av arkitekterna Nicodemus Tessin dä och Jean de la Vallée inspirerade av den franska barocken köptes palatset av Stockholms stad som lät det vara rådhus under nästan 200 år. Under 1940-talet blev den mycket nergångna fastigheten statlig. När HD lämnade rådssalarna på Stockholms slott 1949, genomförde därför arkitekten Ivar Tengbom en förvandling av palatset till funktionell och representativ domstolsbyggnad. Den omvandlingen präglar fortfarande byggnaden som nu har renoverats under knappt två år. I våras flyttade HD:s samtliga anställda in i Bondeska palatset. Ordförande i Högsta domstolen, Bo Svensson DOMKRETSEN NR 4/2004 9

10 AKTUELLT Projektarbete om Vera utvärderas Fem år har det tagit, men nu är det klart, Vera-projektet. Många har varit involverade och påverkats i samband med utvecklingen och införandet av domstolsväsendets verksamhetssystem, Vera. Nu har projektarbetet utvärderats och snart har Sveriges domstolar och nämnder fått ett nytt IT-baserat verksamhetsstöd som bygger på modern och utvecklingsbar teknik. TEXT HELEN SIVERTSSON ÖVER 90 DOMSTOLAR OCH NÄMNDER arbetar nu i grundversionen av Vera, Vera bas. På valborgsmässoafton 2005 ska samt- liga domstolsväsendets myndigheter arbeta i Vera. STORA FÖRÄNDRINGAR Aldrig tidigare har Domstolsverket genomfört ett projekt av denna omfattning och för att dra lärdom av de erfarenheter som projektet gett, har en utvärdering gjorts av själva projektarbetet. Under de fem år som projektet pågått har det hänt mycket på den tekniska sidan. Domstolsverket har bytt teknisk plattform, byggt upp en central driftmiljö, valt nya utvecklingsverktyg och skapat en ny systemarkitektur. Dessutom har en ny metod för systemutveckling vänts. Samtidigt har en ny organisation med beställare och leverantör införts inom Domstolsverket. 96 miljoner var den beräknade kostnaden, men notan slutade på 155 miljoner. Se på operahuset i Sidney, då finns det hopp. Det kostade mycket mer än förutsett, det tog längre tid än beräknat och byggnaden ser inte ut som det var tänkt från början, men ändå, det är stadens stolthet. Så sammanfattar Kerstin Pihl, som an- genom intervjuer, samtal, enkäter och seminarium på Domstolsverkets uppdrag utvärderat projektet. Ni hade tuffa förutsättningar, men nu har ni en färdig produkt med stor utvecklingspotential. Kerstin Pihl kommer från konsultföretaget TietoEnator och hon har genomfört utvärderingen av Vera-projektet. Undersökningen har gjorts för att få erfarenhet om hur pågående och nya utvecklingsprojekt ska bedrivas inom Domstolsverket i framtiden. Utvärderingen har inte omfattat analys av den tekniska plattformen, införandet av Vera och inte heller någon granskning av lösningen. Om ett år eller två ska en utvärdering göras av vilken effekt Vera gett i verk- samheten. FRAMGÅNG TILL TROTS Kerstin Pihl anser att det finns många faktorer som avgjort att projektarbetet blivit så lyckat. Ett av dem, och kanske det viktigaste var att ledningen inom Domstolsverket hade en sådan stark vilja att projektet skulle genomföras och lyckas. En annan del som var central var att samarbetet fungerande bra mellan beställare och leverantör i det faktiska arbetet. En ytterligare faktor har varit det strukturerade arbetssättet. Vissa delar har varit föredömliga och ni vill hela tiden bli bättre, ni slår er inte till ro, säger Kerstin Pihl om projektet som hon har bedömt som ett högriskprojekt. Det har varit en väldigt stark fokusering på tiden, menar Kerstin Pihl. Men visst finns det saker som inte har varit bra. När man jobbar i projekt, beror det mycket på vilken grund man står på, berättar Kerstin Pihl, när hon redovisar uppdraget. Direktivet är en av grunderna och det är få som känner till dess innehåll. Man kan säga att projektets bibel har saknats eller varit okänd och då är det inte lätt att se helheten. Andra viktiga delar som kom fram under re- dovisningen är att projektstyrningsmodellen har förändrats under projektets gång, projektmålen har varit otydliga, en total kravbe- skrivning och en övergripande projekttidplan har saknats. Ansvarsfördelningen mellan linjen och projektet har också varit otydlig. Trots att projektet drivits i egen regi har man arbetat utifrån en strikt uppdelning i beställare- och leverantörsfunktion. I utvärderingen kommer det fram att det funnits en ömsesidig oro för den andra partens leveransförmåga. ENHETLIG MODELL ETT KRAV I utvärderingen ges också förslag på vad som kan bli bättre i framtida projekt som ska be- drivas i Domstolsverkets regi. Vi har redan börjat titta på hur vi kan ta till oss dessa synpunkter, bland annat arbetar vi med en översyn och utvärdering av en framtida förvaltningsmodell och av en projektstyrningsmodell, säger Marianne Hassel, chef för IT-enheten, som varit med från projektets början. Tillsammans med Charlotte Brokelind, chef för utvecklingsenheten, ansvarar Marianne Hassel för att de synpunkter som har kommit fram i utvärderingen åtgärdas på bästa sätt. En av de kritiska delarna i rapporten är de alltför korta anställningstiderna bland flera av dem som varit inblandade i projektet, något som redan nu ses över. Dessutom förs kritik fram mot att det inte funnits en övergripande projektledare för hela projektet. Vi tar till oss detta, även om vi själva också under projektets gång konstaterade samma sak. Men då ansåg vi att vi var så nära projektslut att det inte var någon idé att åtgärda detta, men det är lätt att vara efter- klok, menar Marianne Hassel. Detta är en mycket värdefull utvärdering som jag tror vi kommer att ha stor nytta av i framtiden, säger Stefan Strömberg, Domstolsverkets generaldirektör och bestäl- lare av uppdraget samtidigt som han tackar Kerstin Pihl för hennes insats. Vill du veta mer? Ladda ner rapporten Utvärdering av utvecklingsprojektet Vera från domstolsväsendets webbplats under rapporter eller beställ rapporten från Domstolsverket DOMKRETSEN NR 4/2004

11 AKTUELLT VERA Årets chef Anders Eka, tjänstledig chefsrådman på Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt, har utsetts till årets chef 2004 av ST-domstol. TEXT HELEN SIVERTSSON FOTO KJELL JOHANSSON HAR ETT MODERNT TÄNKANDE, duktig på att lyssna, lyhörd och han ställer upp oavsett problem samt är rättvis och positiv och lyfter fram sina medarbetare som personer, så beskrivs årets chef, Anders Eka i nomineringen. Man blir lite generad av att höra alla de fina omdömena om sig själv, men samtidigt är det mycket roligt att bli uppskattad, säger Anders Eka som nu är tjänstledig från tingsrätten och gått vidare till kanslichef vid Författningskommittén. Där ansvarar han för ett sekretariat med sex personer som ska utreda ändringar i regeringsformen, bland annat om domstolarnas ställning i Sverige. Anders Eka har gått en kortare ledarskapsutbildning när han arbetade som kanslichef på Svea hovrätt. Det som roar mig med chefskapet är möjligheten att påverka och se till att arbetet flyter och att människor fungerar bra tillsammans. Jag trivdes väldigt bra på Stockholms tingsrätt och saknar det, samtidigt så känns det väldigt utmanande att få börja om från början, här är det inga roller som är bestämda, det är som att börja på ett oskrivet blad. Det känns kul. På miljödomstolen var Anders Eka chef över 30 medarbetare och det var de som nominerade honom till Årets chef. ST-domstol har under ett antal år utnämnt Årets chef. Vi gör detta för att lyfta fram de chefer som har utmärkt sig på ett positivt sätt, berättar Anette Jellve som är ordförande för ST-domstol och som delade ut diplomet. Anders Eka har utmärkt sig särskilt mycket i den turbulenta situation som miljödomstolen har haft. Anders Eka har mycket fina egenskaper och framförallt bjuder han på sig själv och har humor. Den dömande verksamheten med Vera Nu är projektet med att utveckla ett domstolsgemensamt IT-system färdigt. Under våren 2005 kommer domstolsväsendets nya verksamhetssystem, Vera att vara infört på landets alla domstolar. TEXT HELEN SIVERTSSON FOTO MAURO RONGIONE, OLLE MELKERHED, CAROLINE L JACOBSEN, MIKAEL LUNDGREN SOM FÖRSTA DOMSTOL gick Svea hovrätt igång med Vera redan i mars 2003 och i februari 2004 var Länsrätten i Kronobergs län först ut av alla länsrätter att börja arbeta med Vera. Den 26 april 2005 kommer Högsta domstolen som sista domstol ta systemet i drift. Idag är det över 90 domstolar och nämnder som arbetar i Vera bas. Inget system är fullkomligt när det är så här nytt, men vi är stolta över att vi har kommit så här långt, säger Karin Nacke som är chef för Domstolsverkets sektion för verksamhetsstöd. Efter att den allra första delen av grundversionen av Vera släpptes under 2003 har systemet successivt kompletterats med nya och förändrade funktioner. Den senaste förbättringen kommer att installeras i mitten av december 2004 och innehåller framförallt stora förbättringar av kallelsefunktionen. Men även nya fält i mallar vilket underlättar återvinningen av information som redan registrerats i Vera. Nya förbättringar kommer därefter successivt, bland annat kommer förbättringar inom konkurshanteringen till sommaren. Parallellt med arbetet med förbättringar och nyheter har det inletts en förstudie för att ta reda på i vilken riktning Vera ska utvecklas på längre sikt. Inom ramen för den förstudie som vi har inlett ska vi beskriva de områden som Vera kan utvecklas inom fram till Det kan tyckas långt fram i tiden, men det är viktigt att ha en långsiktig strategi för hur Vera skall växa och i vilken ordning nya etapper kommer, säger Karin Nacke. Genom en sådan strategi kan alla berörda i god tid ta till sig det nya som kommer. En långsiktig strategi är också nödvändig för att de förberedelser som all systemutveckling är förenat med ska kunna vidtas. DOMKRETSEN NR 4/

12 VERA Domkretsens redaktion har frågat fyra jurister som idag arbetar med Vera. Läs om deras tankar och hur de ser på Vera i framtiden. Vill du veta mer hur utvecklingen går med vera, besök domstolsväsendets intranät. MARTIN STRAND, föredragande vid Länsrätten i Stockholm, har arbetat med Vera sedan april Hur använder du Vera? Vid upprättande av domsförslag. Jag använder bara Vera när jag skriver mina domsförslag, dvs. jag bokar inte sammanträden, diarieför, skickar ut kallelser eller liknande. Positiva och negativa sidor? Det positiva med Vera är att det är tydligt och logiskt. Det negativa är att själva systemet är trögt, med långa tankepauser för systemet som följd, dessutom är systemet något driftosäkert vilket resulterar i avbrott. Framtidens Vera? Åtgärda de ovanstående bristerna så att systemet blir snabbare och säkrare. Det som är irriterande är att datorn står och tänker mellan olika moment, när man öppnar det, upprättar dokument osv. Det är stressande och dessutom, åtminstone i början, kunde det hända att Vera kopplade ut sig själv. Då riskerade man att tappa en del av det man skrivit. Det skulle vara bra om Vera flöt lite bättre, nu känns det trögt.... bättre och systemet snabbas upp. Vissa funktioner är inte användarvänliga och en del är inte anpassade till olika domstolsslags behov. Framtidens Vera? Ett användarvänligt och flexibelt Vera anpassas till olika domstolsslags behov, gärna även till en enskild domstols behov. Konkreta önskemål rör möjligheten att automatiskt få in fler uppgifter i systemet och att uppgifterna EVA LÉNBERG KARLSSON, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Sundsvall har arbetat med Vera sedan februari Hur använder du Vera? Dagligen i mitt rotelarbete, i min dömande verksamhet och i mina kontakter med allmänheten och media. Jag söker - och ger - information om målen och kontrollerar händelser, olika bevakningar osv. Jag skriver i Veras olika mallar för avgörandedokument m.m, aktbilagerar tjänsteskrivelser, lägger ibland in anstånd och enklare bevakningar. Mycket av arbetet planeras med hjälp av Vera, bl.a. använder jag de olika listor av målen som kan tas fram. Kalenderfunktionen är ännu inte fullt införd på min arbetsplats. MARTIN STRAND Positiva och negativa sidor? Det är enkelt för alla att söka och ge information om händelser i varje enskilt mål. Det är praktiskt och tidsbesparande att uppgifter som registrerats automatiskt förs vidare till avgörandedokumenten. Bevaknings- och delgivningsfunktionerna samt hantering av påminnelser är fantastiskt bra instrument. Personalen slipper en stor del av akthanteringen, delgivningsförteckningar osv. Funktionerna sparar mycket tid och underlättar planeringen av arbetet. Ett negativt inslag är att förvaltningen av Vera, i vart fall i inledningsskedet, tar mycket tid i anspråk. Navigeringen behöver bli EVA LÉNBERG KARLSSON kan plockas upp och föras ut i alla former av dokument. Härtill kommer ytterligare ett tjugotal önskemål, men där får jag nog hänvisa till de listor över prioriterade önskemål som finns på Verawebben!... LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN var en av pilotdomstolarna för Vera i underrätt. Anders Mattson, rådman, var en av domstolens 12 DOMKRETSEN NR 4/2004

13 VERA piloter. Han har arbetat med Vera i två till tre år och hela domstolen övergick till Vera under våren Hur använder du Vera? Vid målhanteringen, fast på ett ganska sent stadium så jag kommer i kontakt med Vera framför allt via avgörandedokumenten. Jag använder dessutom Vera en hel del som informationskanal, t.ex. för att söka uppgifter om mål såväl i den egna domstolen som i överrätt. Positiva och negativa sidor? Driftsättningen och Veras inkörningsproblem är onekligen negativa sidor. Systemet beskrivs som ytterst modernt och flexibelt, ändå verkar det vara förenat med stora svårigheter att korrigera bagateller, som att parenteser försvinner vid utskrift. På sikt tror, och hoppas jag, att det kommer visa sig att systemet kommer att svara upp mot de krav som man kan ställa, både internt och externt, på ett modernt verksamhetssystem för domstolsväsendet. Framtidens Vera? Ett mera sofistikerat beslutsstöd som i framtiden beroende på måltyp, levererar ett färdigt paket med tillämplig lagtext, relevanta förarbetsuttalanden och direktåtkomst till rättsfallssamlingar och mallsamlingar. Sedan är det bara att plocka ihop det man behöver och skriva till nödvändig text i recit och skäl. Idag finns det en övertro på ny teknik och man glömmer bort den mjukvara som vi användare utgör. För att systemet ska fungera optimalt måste tekniken matcha användarna och vice versa. Som användare måste vi därför kontinuerligt ges möjlighet att vidareutveckla våra kunskaper och färdigheter för att systemet ska fungera optimalt.... också att man tvingas att skriva ut onödigt många utskrifter. Pappersförbrukningen här på domstolen har säkert fördubblats sedan vi fick Vera. Framtidens Vera? En sökfunktionen som gäller hela landet, med snabbare vidarekopplingar, t ex. mellan ANNA UDDENBERG, beredningsjurist sedan tre månader tillbaka vid Umeås miljödomstol och har arbetat med Vera lika länge. Hur använder du Vera? Det första jag gör på morgonen när jag startar datorn är att öppna Vera, sedan hänger Vera med under hela arbetsdagen. I och med att jag bereder mål är jag med i hela målets process från början till slut. Jag antecknar ofta vad som händer i målet och jag skriver domar och protokoll i Vera. Jag använder mig också mycket av kalendern i Vera. Där ser jag vad jag själv har att göra och om jag behöver komma i kontakt med en arbetskamrat kan jag lätt se om denne är på plats eller inte. ANDERS MATTSSON Positiva och negativa sidor? Vera är ett relativt lätt system att lära sig. Det är ett logiskt system, särskilt i jämförelse med Måhs som vi hade tidigare. Menyraden i Vera gör att det är lätt att få en överblick i målet och att det är lätt att ta sig in i de olika delarna av målet. Funktion att söka bland tidigare avgöranden använder jag flitigt. Negativt med Vera är det ständiga klickandet med musen, vilket resulterat i att jag fått ont i armen och axeln. Vera lider också av barnsjukdomar och det gör att det ofta blir extra arbete som kan skapa en hel del irritation. Systemet med Vera gör ANNA UDDENBERG en aktbilaga i händelser och direkt till det dokument som har denna aktbilaga, eller att man kan bilägga ett e-postmeddelande. Vera med en snyggare och gladare design skulle också vara önskvärt. Lite nya friska fläktar inom domstolsväsendet skulle inte skada! DOMKRETSEN NR 4/

14 PÅ NY TJÄNST Behovsanpassade utbildningar framöver TEXT HELEN SIVERTSSON FOTO OTTO UNGE ANNA KLARA STRÖMBERG, född och uppvuxen i Lund, är kvinnan som ska leda och samordna arbetet med domstolsväsendets utbildningar i framtiden. Sedan några månader tillbaka är hon Domstolsverkets utbildningschef, och säger om jobbet att det är Möjligheternas jobb. Det gäller att ta vara på det goda och bygga vidare med det vi saknar. Jag tar en bit i sänder, stora elefanter ska ätas i mindre bitar, säger den kavata Anna Klara som var scout ända upp i 20-årsåldern och utbytesstipendiat i Portugal som ung. Hon har en jur. kandidat examen i bagaget och har bland annat läst franska, statsvetenskap och ekonomi. Hennes motto är att se det goda! Ta tillvara på möjligheterna! Anna Klara har inte långt till ett skratt och hon pratar om att arbetsglädje är att se folk växa och att fånga goda tankar, som hon utrycker det. Hon ser stor glädje i att få dela vardagen med bra medarbetare och hon tycker det är viktigt att få vara med och påverka och ta ansvar för utvecklingen. Anna Klara ser utbildning som ett styrinstrument. Jag lägger en tydlig vikt på det strategiska i kompetensutvecklingen. Framöver kommer vi att styra mer resurser till lokala och regionala behovsanpassade insatser som kommer att vara väl förankrade. VILKA OMRÅDEN ÄR PRIORITERADE UNDER 2005? Förutom de återkommande kurserna kommer vi främst att satsa på domstolsadministration, domstols- och beredningssekreterare och på ledarskap. På kort sikt måste vi bli bättre på att ringa in vilka kompetensbehov som finns, och detta resonemang bör vara överskuggat av vart vi är på väg. Nästa fråga blir vilka strategiska kompetensinsatser behövs för att stödja vår framtida verksamhet? Med andra ord finns det en stark koppling mellan det kortsiktiga och det långsiktiga. Anna Klara lägger stort ansvar på kursdeltagarna och deras chefer. Kursdeltagare bör vara väl förberedda, och innan de kommer hem med ny kompetens till organisationen bör deras chef ställa sig frågan; Hur kan jag säkra att vi får någon verksamhetsnytta av att min medarbetare deltar i en utbildning? Här tror jag att vi har en hel del att göra Det faktum att jag inte arbetat särskilt mycket som jurist har inneburit att jag fått utveckla andra sidor av mig själv. Att arbeta med en marknad, att tänka och resonera i strategiska termer, att leda personal, att coacha. Jag tror att det har varit positivt för min personlighet. Anna Klara beskriver sig själv som en orädd person som har förmåga att se möjligheterna och det goda. När hon startade upp ett bemanningsföretag i Jönköping drog hon många lärdomar. De erfarenheter jag fick på Proffice under tre och ett halvt år, hade säkert tagit tio år i en annan organisation. Rom byggdes inte på en dag. Men det är oerhört spännande att få bygga en organisation från grunden. Det gäller att ha en personalgrupp som har olika, och kompletterande, kompetensprofiler. Hon erkänner utan omsvep att ibland hänger inte teori och praktik ihop. Hon menar att det finns en oerhörd kunskap inom domstolsväsendet, men att vissa delar behöver förändras, hon vill skapa ett något mer tillåtande klimat i lärsituationerna. Under min tid på IKEA, lärde jag mig också hur viktigt det är få del av helheten och att känna till sammanhangen. Något annat som Anna Klara lägger tyngd på är vikten av att kommunicera på rätt sätt, att använda olika sätt för kommunikation. Ibland ska vi använda skriftlig kommunikation, muntligen ibland, i grupp etc. för att vi människor har olika förmågor att ta emot ett budskap. VAD GÖR DU HELST PÅ DIN FRITID? Räfsar löv i trädgården. Skämt åsido. Jag tycker det är viktigt att skapa utrymme för en kravlös tillvaro, och göra ingenting. Jag gillar att var ute, golfar gärna sommartid. Ha roligt och slappar med min man, min 19 månaders goa och glada dotter och mina vänner. 14 DOMKRETSEN NR 4/2004

15 ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR Framtidens tingsrättsorganisation För att skapa moderna, effektiva och attraktiva domstolar byggs Sveriges tingsrättsorganisation om. I mitten av november ställde sig riksdagen bakom regeringens förslag, och nu går flera domstolar in i en ny fas - genomförande. TEXT ÅSA NORDSTRÖM ILLUSTRATION LARS REHNBERG BLAND DET FÖRSTA vi på Domstolsverket gör är att utse en projektledare till varje projekt, säger Elizabeth Thoor, som är samordningsansvarig. Domstolarna har en och samma kontaktperson på Domstolsverket under hela projektet, oavsett vad frågan gäller. Projektledarna tar kontakt med de berörda domstolar i ett tidigt skede. Bland annat kan de få veta hur tidigare projekt gått till. Varje projekt är unikt, men det kan ändå vara bra att veta hur vi arbetat i de tidigare sammanläggningsprojekten, fortsätter Elizabeth Thoor. Vi väntar just nu på att uppdragen ska komma från regeringen, och därefter kan vi börja planera arbetet tillsammans med berörda domstolar. Det är möjligt att Domstolsverket samlar alla berörda domstolschefer och de lokala projektledarna på domstolarna samtidigt till en uppstartsträff. Tidigare har det varit så att en grupp från Domstolsverket har besökt varje enskild domstol inför sammanläggningsprojekten. De berörda domstolarna och Domstolsverket har gemensamt ansvar för samanläggningsprojekten. Den lokala projektledaren hanterar många av de praktiska arbetsuppgifterna. Han eller hon ser till att arbetsgrupper bildas och att arbetet går framåt. Projektledaren på Domstolsverket har till uppgift att stötta både den lokala projektledaren och domstolschefen när det behövs. Han eller hon ser också till att uppdragets intentioner genomförs. Domstolsverket har fått i uppdrag att lägga samman Stenungsunds tingsrätt med Mölndal och Uddevalla tingsrätter. Domstolsverket har också fått ett nytt uppdrag att utreda och lämna förslag till närmare lokalisering av ny tingsrätt som ska inrättas i Göteborgsregionen. Utredningen ska redovisas senast den 15 april Sammanläggningar Lindesberg läggs samman med Örebro Bollnäs läggs samman med Hudiksvall Värnamo läggs samman med Jönköping Ljungby läggs samman med Växjö Trelleborg läggs delvis till Ystad, delvis till Malmö Tierp och Enköping läggs samman med Uppsala Utredning Remissförfarande Behandling i regering och riksdag Genomförande Framtiden Moderna domstolar i nya lokaler Som ett resultat av översynen av tingsrättsorganisationen lades Strömstad och Uddevalla liksom Trollhättans och Vänersborgs tingsrätter samman. Målet är att skapa framtidens moderna domstol. TEXT HELEN SIVERTSSON SAMMANLÄGGNINGARNA FÅR naturligtvis betydande följder för domstolarnas personal och lokaler. Personalen i Strömstad har flyttat till Uddevalla och Trollhättans personal har flyttat till Vänersborg. I Uddevalla och i Vänersborg har stora förändringar både i förhandlingssalarna och i kontorsutrymmena skett. Arbetat med att skapa ändamålsenliga, funktionella samt trevliga lokaler har gått oerhört snabbt, från det att regeringsbeslutet kom till inflyttning och invigning har det endast gått åtta månader. Det har skett väsentliga förbättringar när vi byggt om och förbättrat deras lokaler, menar Hans Karlsson som är chef för Lokalsektionen på Domstolsverket och som har ansvarat för att deras lokaler fungerar bra. Det är påfrestande för alla inblandade när det sker sådana här stora förändringar, men jag hoppas och tror att alla är nöjda med lokalerna, säger Hans Karlsson, som ser stor tillfredsställelse med att säkerheten förbättrats radikalt på bägge tingsrätterna. Under sommaren 2005 kommer Kalmar tingsrätt byggas om och göras större för att ta emot personal från tingsrätterna i Oskarshamn och Västervik. En liknande situation är det i Helsingborg där det kommer att byggas en helt ny domstol när kansliorten Ängelholm ska slås samman med Helsingborgs tingsrätt. DOMKRETSEN NR 4/

16 AKTUELLT Som klippt och skuret för Svea Så var det klart: Svea hovrätt är officiellt tillbaka i Wrangelska palatset igen, efter sin drygt två år långa utflykt till Globenområdet. Nyrenoverade, säkrare och mera tillgängliga har lokalerna blivit. TEXT MAGNUS VÄSTERBRO FOTO CARL JOHAN ERIKSON SVERIGES KONUNG CARL XVI GUSTAV kom, sågs och klippte. Dagen var en onsdag, den 24 november närmare bestämt. Utanför det Wrangelska palatset var det rejält kallt, snön hade precis slutat falla och Riddarholmens tak lyste vita. Inne i det nyrenoverade palatset spelade en brasskvartett ur Svea livgarde och de främsta företrädarna för svenskt rättsväsende var på plats. Hans majestät konungen påminde i sitt korta invigningstal om hur kungahusets och Svea hovrätts historia genom tiderna har korsat varandra. När slottet Tre kronor brann flyttade kungafamiljen in i just det Wrangelska palatset, och när kungligheterna sedan flyttade in i slottet på nytt tog hovrätten över i de lokaler som under mer än femtio år varit kungafamiljens. Byggnaden är med andra ord full av historiska minnen inte minst var det här som Gustav III föddes, i januari Senare var det också i Wrangelska palatsets källare som dennes mördare, Jacob Johan Anckarström, satt inspärrad och sedermera dömdes till döden.»kanske kan husets stora skönhetsvärden åtminstone i viss mån underlätta de allvarliga och svåra möten som äger rum här i domstolen. Jag vill i alla fall tro att det är en viktig funktion hos en offentlig miljö att den är vacker. Då berörs de människor som kommer dit till det bättre«hovrättspresident Johan Hirschfeldt Vi firar alltså ett gemensamt och dubbelt 250-årsjubileum i år. Så länge har kungafamiljen bott i slottet, och så länge har Wrangelska palatset varit Svea hovrätts hemort, sa Hans majestät konungen. Och så kom saxen fram. Ett snabbt klipp genom ett gulblått band som lindats runt en miniatyrmodell av palatset, följt av applåder och en fanfar så förklarades det Wrangelska palatset åter invigt. SVEA HOVRÄTT EN JUVEL Domstolsverkets avgående generaldirektör, Stefan Strömberg kallade i sitt därnästföljande hyllningstal till den nyinvigda byggnaden Svea hovrätt för juvelen i det svenska domstolsväsendet. Därför är det också passande att hovrätten har sitt säte i en av stadens vackraste byggnader, förklarade Strömberg. Han talade sedan om hur palatset under de senaste två åren har genomgått en omfattande inre renovering och ombyggnad som har anpassat det till de krav som ställs på en modern domstol. För de förändringar som genomförts, i nära samarbete mellan Statens fastighetsverk och Domstolsverket, har varit många. Ändamålsenliga, väl fungerande och betydligt säkrare förhandlingssalar har skapats. 16 DOMKRETSEN NR 4/2004

17 AKTUELLT Hovrättspresident Johan Hirschfeldt utbringar en skål för det nyrenoverade Wrangelska palatset. Inte minst har det faktum att besökare och anställda skilts åt, i olika delar av byggnaden, förbättrat säkerheten avsevärt. Denna omgruppering av styrkorna gör det också lättare för personalen att arbeta effektivt, är tanken. Det nya palatset är även utrustat med andra säkerhetsskydd, som till exempel larm, snabba utrymningsvägar, videoövervakning och brandsäkra hissar. Viktigt har också varit att anpassa byggnaden till personer med olika slags funktionshinder, så att de snabbt och effektivt kan ta sig såväl in i som ut ur byggnaden. Ledstjärna har varit som projektledaren Lisbeth Söderhäll på Statens fastighetsverk uttryckte det tanken att alla besökare ska bemötas med värdighet, vilket också innebär att hovrätten måste vara lika tillgänglig för alla medborgare. Hela palatset har också fått nya ytskikt, och alla tekniska installationer har moderniserats såväl när det gäller ventilationen som anläggningar som reglerar värme/ kyla. Slut med andra ord på 35-gradig värme i sessionssalarna om sommaren. Sessionssalarna har också utrustats med modern data- och teleteknik, vilket kan underlätta och effektivisera domstolens arbete avsevärt. Särskilt tryckte Domstolsverkets Stefan Strömberg i sitt tal även på att man trots allt renoveringsarbete lyckats kombinera alla dessa moderniseringar med att samtidigt behålla det magnifika Wrangelska palatsets särart. DÄR KUNGEN PRYADE Inne på samma spår var Svea hovrätts president Johan Hirschfeldt. Efter att först ha påmint om hur Hans kungliga höghet som ung kronprins en gång i tiden pryade i hovrättens lokaler talade hovrättspresidenten sedan varmt om hur väl man har lyckats behålla det Wrangelska palatsets karaktär. Det ligger ett särskilt värde i att kunna bedriva domstolsverksamhet i den kulturhistoriskt viktiga och vackra miljö som Riddarholmen utgör, sa Johan Hirschfeldt, och fortsatte: Kanske kan husets stora skönhetsvärden åtminstone i viss mån underlätta de allvarliga och svåra möten som äger rum här i domstolen. Jag vill i alla fall tro att det är en viktig funktion hos en offentlig miljö att den är vacker. Då berörs de människor som kommer dit till det bättre. Sedan följde en rundtur genom lokalerna, där Johan Hirschfeldt visade runt och där de uppfräschade sessionssalarnas nya tekniska utrustning demonstrerades. Invigningskvällen avslutades därefter med tilltugg och mousserande dryck samtidigt som alla inbjudna fick tillfälle att ströva fritt i byggnaden och efter eget intresse titta in i varje del av de för dagen särskilt nyputsade och välstädade lokalerna. Och utsikten över Riddarfjärden var, precis som hovrättspresident Hirschfeldt påpekade att den ofta är, alldeles hänförande. DOMKRETSEN NR 4/

18 AKTUELLT Utmanande uppdrag under 2005 Det är ett stort och utmanande uppdrag regeringen har givit Domstolsverket. På ett år ska en ny instansordning, som ska ta över Utlänningsnämndens verksamhet, skapas. I januari 2006 ska den nya organisationen vara färdig. TEXT PETRA MEYER ILLUSTRATION OTTO UNGE ATT ENDAST HA ETT ÅR till förfogande för att starta upp en helt ny verksamhet kan ses som en snålt tilltagen tid. Jag måste erkänna att det hade underlättat om vi hade haft två år på oss, säger den övergripande projektledaren Ulla Pålsson. Vi hade kunnat lägga upp projektarbetet på ett annat sätt, men nu är fallet inte så och då får vi anta utmaningen. Det är ett stort antal praktiska frågor som ska lösas inom ramen för det uppstartade projektet. Som situationen ser ut i dag kommer cirka 350 nya tjänster att behöva tillsättas, vilket inkluderar ett 70-tal nya domartjänster. Med tanke på hur känslig, politiskt, medialt och emotionellt, den nya ärendehanteringen kommer att bli är det viktigt att varje aspekt av personalrekryteringen beaktas. Det är väldigt viktigt att vi rekryterar personer som är medvetna om vad deras uppgifter kommer att innebära. Det är en speciell typ av mål som kommer att behandlas och de kan vara väldigt känslosamma samt kan innebära stor massmedial uppmärksamhet, säger Monica Dahlbom, chef för Personalenheten. Vi måste vända oss till en så bred krets som möjligt och vi bör ha ett ordentligt UTLÄNNINGSNÄMNDEN ÖVER- KLAGAN urvalssystem där vi använder alla verktyg som finns tillgängliga i form av intervjuer och tester och specialistkompetens från konsulter. Förutom personal kommer det även att krävas lokaler, bibliotek och databaser och resurser för utbildning och säkerhetsfrågor. Domstolsverkets ordinarie personal kommer att involveras i frågor rörande löneavtal, lokalfrågor, ekonomi och budget. EKONOMISKA RESURSER För att på ett tillfredställande sätt kunna genomföra regeringens uppdrag kommer Domstolsverket att få särskilda ekonomiska medel för att driva verksamheten. Det är viktigt att regeringen nu ger Utlänningsnämnden tillräckliga resurser så att de kan arbeta av balanserna, menar Ann Härelind, chef för ekonomienheten. Vi måste få in ny personal i tid och det är viktigt att vi inte behöver börja verksamheten med en tung ryggsäck. De kostnadsberäkningar som har gjorts för den nya verksamheten visar att driftskostnaden per verksamhetsår kommer att ligga omkring 460 miljoner kronor. Detta kan sättas i relation till kostnaderna för landets samtliga länsrätter som är cirka 600 miljoner kronor per år. Sedd ur denna vinkel blir det mycket tydligt exakt hur stort och krävande regeringens uppdrag är. DE BERÖRDA DOMSTOLARNA De domstolar som berörs av utlännings- och medborgarskapsärenden kommer att vara placerade vid Länsrätten i Stockholms län, Länsrätten i Skåne län och Länsrätten i Göteborg. Det är dessa som kommer att behandla de mål som överklagas från»det är spännande att få vara med och bygga upp någonting nytt. Visserligen har vi en viss rutin när det gäller organisationsförändring i och med att vi har arbetat med sammanslagningar av tingsrätter, men här handlar det om att bygga upp någonting från grunden.«ann Härelind, chef för Domstolsverkets Ekonomienhet Migrationsverket. Överklagan från länsrätterna kommer att behandlas vid Kammarrätten i Stockholm som sista instans. Det är alltså fyra domstolar som berörs av reformen. Åke Lundborg, avgående lagman vid Länsrätten i Stockholms län har blandade känslor inför den nya verksamheten. Förberedelsearbetet är omfattande och vi måste bedriva det under stor tidspress. Det underlättas inte precis av politisk oenighet, tre inblandade departement och en ofärdig grundläggande materiell och processuell lagstiftning. Trots sina invändningar emot den korta förberedelseperioden hyser Åke Lundborg inga tvivel om att länsrätten kommer att sköta sina åtaganden. Även om det stora antalet trådändar ännu är lösa är jag övertygad om att länsrätten på bästa sätt kommer att ta itu med det som ska och kan göras. När Migrationsverket Asylsökande IDAG 18 DOMKRETSEN NR 4/2004

19 AKTUELLT startpunkten inträffar kommer, så långt vi råder därutöver, att finnas en organisation som är beredd att ta över stafettpinnen från Utlänningsnämnden. Förutom kravet på att inlemma en ny verksamhet inom den rådande organisationen på de berörda domstolarna innebär även själva målhanteringen en ny och okänd terräng. Detta är något som Ulla Pålsson anser vara en av de största utmaningarna för projektet. Det är en helt ny materia för domstolarna, en som de inte har erfarenhet av tidigare. Utlänningsärenden är färgade av förhållanden i vår omvärld och även asylärenden kan fluktuera från år till år beroende på vad som händer i världen. Just detta med omvärldens betydelse för ärendehanteringen gör att Ulla Pålsson anser att man inom ramen för projektet bör fundera över den inre organisationen hos migrationsdomstolarna. De föredragande juristerna på Utlänningsnämnden besitter specialistkunskap rörande enskilda länder. Huruvida denna typ av specialisering kommer att behövas även på migrationsdomstolarna är en fråga som kommer att beaktas under projektarbetet. Likaså kan det bli aktuellt att vid tillsättning av domaranställningar även titta på sökande som inte har den traditionella domarutbildningen bakom sig. Det vill säga jurister som har specialiserat sig på utlänningsrätt. Som jag ser det måste rekryteringen vara bred, säger Monica Dahlbom. Kravet på en jur.kand måste naturligtvis vara uppfylld och säkerligen kommer de som har gått den klassiska domarutbildningen att söka anställningarna. De har ofta en bred erfarenhet som gör att de kommer att bli aktuella för en del av dessa tjänster. Men jag tror att det även finns jurister med annan bakgrund som kommer att söka och då har vi goda förutsättningar att få en bra kompetensblandning. STOR UTMANING»Det är osäkert om tillräckligt många kvalificerade sökande ligger i startgroparna för att fylla upp de domaranställningar som kommer att göras.«åke Lundborg, lagman Länsrätten i Stockholms län Att på en väldigt kort tid införa en ny instans- och processordning är ett stort åtagande. Det handlar inte bara om att lösa logistiska problem som tillsättning av personal och finna lämpliga lokaler. Mycket av det arbete som kommer att utföras inom projektet kommer att kretsa kring frågeställningar om hur de berörda domstolarna kommer att påverkas av att få mer personal, hur blandningen av personal ska se ut, vilka utbildningskrav som finns, både för dem som ska jobba vidare inom den nya organisationen och för dem som rekryteras och hur den ökade mediauppmärksamheten ska hanteras. Ytterligare en av projektets delprojekt är dimensioneringsfrågan. Ärendehanteringen får inte ta för lång tid eftersom det innebär humanitärt lidande för de sökande individerna, riskerar rättsäkerheten och även ökar kostnaderna för samhället. Målsättningen är givetvis att det ska bli en snabb och säker målhantering. Trots utmaningens proportioner finns det dock en tillförsikt att Domstolsverket kommer att klara uppdraget. Eller som Monica Dahlbom uttrycker det. Det är en stor uppgift, men vi har haft stora uppgifter tidigare och klarat av dem.»vi är medvetna om att mediabevakningen kommer att öka och det ingår i ett av delprojekten att fundera över utbildning när det gäller mediakontakter.«ulla Pålsson, projektledare»det är viktigt att vi gör det här både snabbt och rätt och på ett professionellt sätt så att organisationen har möjlighet att starta upp i januari 2006.«Monica Dahlbom, chef för Domstolsverkets Personalenhet KAMMARRÄTT ÖVER- KLAGAN LÄNSRÄTT ÖVER- KLAGAN Migrationsverket Asylsökande DOMKRETSEN NR 4/

20 AKTUELLT IDA arbetar för fler kvinnliga domstolschefer Idag finns det 103 domstolar i Sverige. Av dem har tio stycken en kvinnlig chef. Det vill IDA ett nybildat nätverk för kvinnliga domstolschefer ändra på. Mentorskap, information och gruppens egen existens är några exempel på hur nätverket vill inspirera till att fler kvinnliga domare ska våga axla en ledarposition. TEXT VIKTORIA EKBERG FOTO MARTIN JOHANSSON BAKOM DEN SNEDA KÖNSFÖRDELNINGEN döljer sig en verklighet där det är få kvinnliga domare som söker en chefstjänst. IDA, ett nätverk för kvinnliga domstolschefer, vill påverka urvalsprocessen genom att verka för att fler kvinnliga domare ska våga konkurrera om toppositionerna. Idén föddes i samband med ett möte i Utbildningsrådet då jag och Gunilla Hedesten Nordin, lagman i Länsrätten i Skåne i gruppen, dels vill gruppen undvika en jävsituation eftersom det finns ledamöter som även sitter med i Tjänsteförslagsnämnden. IDAs uppgift är att uppmuntra kvinnor att söka tjänsterna. Inte påverka vem som får dem. Det handlar om att förbättra urvalsprocessen och på så sätt bidra till en mer jämlik representation, säger Pia Johansson, lagman i Blekinge tingsrätt och i Länsrätten i Blekinge län och fortsätter: Jag tror att IDA kan bidra till att föra tillfället att söka chefstjänster kommer. Tanken på att flytta hela familjen till en annan ort eller veckopendla kan avskräcka. Dessutom krävs det lite mod att som kvinnlig chef våga sticka ut från mängden. Den vanligaste och den första frågan till en kvinnlig domare som fått en chefstjänst är: Tror du att du fick jobbet för att du är kvinna? Den avslöjar en hel del. Män får inte den frågan, konstaterar Barbro Thorblad. IDA består av, från vänster: Barbro Thorblad, Barbro Hegrelius Jonson, Gunilla Brydolf, Lena Berke, Gunnel Wennberg, Ylva Johansson, Gunilla Hedesten Nordin, Kathrin Flossing, Anna Skarhed och Pia Johansson. län, diskuterade varför det är så få kvinnliga sökande till chefstjänster. Vi ställde oss frågan om det inte fanns något vi, som kvinnor och som chefer, kunde göra för att hjälpa till. Jag skickade ut en förfrågan runt jul förra året, och jag har aldrig fått så snabb respons på ett e-postmeddelande. På en timme hade alla svarat, säger Barbro Thorblad, lagman för Malmö tingsrätt. Gruppen har träffats två gånger. Första gången i Malmö i februari och det andra mötet hölls i Göteborg den fjortonde september i år. Den dagen har Ida namnsdag och eftersom Ida betyder verksam kvinna föll det sig naturligt att välja det namnet. I IDA ingår samtliga tio kvinnliga domstolschefer och kravet för att bli ledamot är en ordinarie domstolschefstjänst. Dels vill nätverket ha kontinuitet fram och synliggöra genusfrågan i domstolsväsendet. Det tror jag är nödvändigt för att vi ska bli fler kvinnor på chefspositioner i väsendet.»vi vill stötta kvinnliga domare att söka högre chefstjänster och hävda sig genom kunskap.«gunnel Wennberg FAKTORER SOM HINDRAR På frågan vad det är som gör att kvinnor inte söker en chefsbefattning är svaret inte enkelt. Men medlemmarna i IDA anar att det finns faktorer som påverkar. Vi tror att det kan bero på bristande självförtroende, som kvinna finns det risk för att du är mer självkritisk. Vi tror också att avsaknaden av förebilder och okunskap om vad arbetet innebär påverkar, berättar Gunnel Wennberg, hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige. En annan bidragande faktor är att kvinnor ofta befinner sig mitt i familjelivet när Eftersom nätverket är nytt handlar mycket fortfarande om att hitta bra former, både för att träffas och för att nå andra kvinnliga domare. Idag ses IDA en gång i halvåret med rullande ordförandeskap. Hittills har gruppen, till viss del med hjälp av en konsult, analyserat ledarskap och då även kvinnligt ledarskap. Men ledamöterna diskuterar också en mängd andra frågor som tillhör vardagen som chef. Målet är att nätverket vid behov ska fungera som mentorer, delta i samband med kurser och bjuda in till möten för att informera och inspirera andra att våga satsa på en ledarposition. Det positiva är att arbetet innebär en ny utmaning samtidigt som du får behålla den dömande biten. Vår uppgift är att få en arbetsplats att fungera så att våra medarbetare kan göra ett bra jobb. Det är otroligt tillfredsställande att genomföra förändringar och se förbättringar, säger Gunnel Wennberg. 20 DOMKRETSEN NR 4/2004

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan

domkretsen Två blir en Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman i Gävle - Vänersborg och Trollhättan nr 2 2004 Domarbanans framtid Unga berättar Branden i Lycksele En trotsig tonåring domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Två blir en - Vänersborg och Trollhättan Läs om Ann-Marie Sjöberg - ny rådman

Läs mer

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form

domkretsen Öppna domstolar lockar många besökare Förvaltningsrätter tar form nr 3 2009 E-stämning införs Bättre mediekontakter Tidredovisning på gång Bra samtal med chefen domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Förvaltningsrätter tar form Öppna domstolar lockar många besökare

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

domkretsen Ungdomar får mod att vittna Spektakulär hovrättsbyggnad Malmö

domkretsen Ungdomar får mod att vittna Spektakulär hovrättsbyggnad Malmö nr 1 2009 Beväpnade i rättssalen Domstol satsar friskt Claes Sjölin gästtycker Översyn av rättshjälp domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR Ungdomar får Spektakulär hovrättsbyggnad i Malmö mod

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

domkretsen Framsynt eller förkastligt Stöttepelare i Sundsvall visionen möter verkligheten vittnesstödjare lugnar och lotsar

domkretsen Framsynt eller förkastligt Stöttepelare i Sundsvall visionen möter verkligheten vittnesstödjare lugnar och lotsar nr 2 2003 Dömd till drogfri Konsekvenser av kultur Ekonomiska oläget Elektronisk demokrati domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Framsynt eller förkastligt visionen möter verkligheten Stöttepelare

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA # 9 2 NOVEMBER 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ Adriana Lender FÖRÄNDRA TAR TID Rygginstitutet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Den nya kvinnofridslagen

Den nya kvinnofridslagen Domstolsverket Den nya kvinnofridslagen Särtryck av en artikelserie i tidningen Nämndemannen i samarbete med DV Januari 2001 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer