HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK (10) Tid: Kl 09:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00"

Transkript

1 Lotta Englund/ELK (10) Tid: Kl 09: Plats: Närvarande: Frånvarande: E737 Eva-Lotta Andersson, sekreterare Anders Bergström, kårrepresentant Lotta Englund, ordförande Gunilla Carlsson Margaretha Ekebergh Ingela Höglund Maria Nyström Ann-Sofie Rihs Ingela Rydström Lars Sandman Björn-Ove Suserud Lotta Dellve Ledningsgruppsmötet inleds med att särskilt välkomna Anders Bergström, som i och med sin medverkan bryter ny mark i dessa sammanhang. Bergström är första studentkårsrepresentanten i institutionens ledningsgrupp. En presentationsrunda följer, med anledning av detta. Anders Bergström är sjuksköterskestudent som precis börjat femte terminen. Han är bland annat sektionsordförande för 7k och brinner för studentpolitik och utbildningsfrågor. 1. Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns enligt förslag. Tre övriga frågor föranmäls från Maria Nyström, Lotta Englund och Lars Sandman. 2. Minnesanteckningar från föregående möte Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna efter följande kommentarer:

2 Lotta Englund/ELK (10) Stefan R Nilsson har erbjudits visstidsanställning, dock kommer det ej att bli aktuellt med tjugo procent tjänstgöring enligt förra protokollet, utan mindre. Vidare diskussion kring omfattning kommer att föras med professor Lotta Dellve. Professorernas förslag på doktorandtjänster är nu inlämnade och ska diskuteras vidare. 3. Prefekt informerar I rektorsgruppen har det förts diskussion kring samarbetet med Skövde och man konstaterar att detta samarbete hittills har fungerat bäst vad gäller VHBs och Skövdes forskningssamarbete. Prefekten uttrycker att det är viktigt att poängtera detta 2015 när det är VHBs tur att erhålla medel ut den strategiska satsningen från Västra Götalandsregionen. Lotta Englund rapporterade att rektor lämnat önskemål om att institutionerna håller dagen schemafri när nya campuset invigs. Detta sker den 18 september. Pelle Pellby, tidigare (s)-kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i Marks kommun, anställs av Högskolan i Borås för att jobba särskilt med uppbyggnad av externa relationer. Lotta Englund påminner om att den 11 september är det hållbarhetsdagen på HB och att det är viktigt att VHBs personal deltager. Dagen krockar dock med såväl doktorandseminarium som forskarlunch och röda tråden-möte. Maria Nyström konstaterar dock att hållbarhetsdagen går att integrera i doktorandseminariet. Mötet önskar föra till protokollet att inbjudan har skickats ut alltför sent för att kunna planeras in i övrigt verksamhet på ett bra sätt. Prefekten berättar att professorerna på HB, i professorgruppen, har enats om högskoleövergripande benämningar inom verksamhetsområdet forskning. Professorsgruppen har enats kring följande benämningar: område, program, projekt, forskargrupper samt forskare i nämnd ordning. HB kommer därmed att ta bort benämningen strategisk forskning och hänvisar till enbart forskning. HB ska besvara en remiss om högskolestiftelser, som inkommit rapporterar Lotta Englund. Remissen behandlar ny lagstiftningar kring stiftelsehögskolor.

3 Lotta Englund/ELK (10) HB tolkar det som om remissen inte berör detta lärosäte, men är ej klar med sitt remissvar. Lotta Englund rapporterar från Varumärkesgruppen angående organisationsförändringen. Gruppen har diskuterat hur HB ska se på starka varumärken i framtiden, så som Textilhögskolan. Gruppen har även diskuterat fördelningspolitik kring interna medel. HB totalt behöver öka de externa intäkterna. Prefekten vill föra till protokollet att en ny organisation inte löser grundproblemet att forskarna inte samarbetar. Lars Sandman tillägger att analysgruppens bedömning av organisationsförslaget är att inget av förslagen är helt igenom bra. Lars har föreslagit att särskilja en forskningsenhet där all forskning koncentreras och som möjliggör för att exempelvis specialisera verksamhetsstödet till forskning, men gör det även enklare att överblicka forskningsverksamheten. Maria Nyström kommenterar att diskussion förts i professorsgruppen kring organisationsförslaget, och konstaterat att förslag A är det som närmast kan tas. THS är den institution som är mest negativ till föreliggande förslag. Lotta Englund berättade att Länsförsäkringar, som hälftenfinansierar doktorandprojektet Vård på rätt vårdnivå, har uttryckt missnöje med marknadsföringen av VRV i samband med Prehospenkonferensen i april och ett informationsmöte på SÄS under våren. Eva-Lotta Andersson får i uppdrag att diskutera frågan med berörda personer inom VRV och återkoppla till Länsförsäkringar. Lotta Englund reflekterar över den kommande budgetpropositionen, låter oss ana någon form av satsning på högskoleutbildning kommer att göras, eftersom extra medel finns avsatta. Förmodligen sker satsningarna inom yrkesgrupperna sjuksköterska, ingenjör och lärare. 4. Interkulturell kommunikation: strategisk diskussion om kursens vara eller icke vara Ledningsgruppen diskuterar kursen Interkulturell kommunikation med anledning av problem att rekrytera studenter från Sverige till den. Primär målgrupp för kursen är sjuksköterskor och studenter i senare delen av utbildningen samt barnmorskor. Kursen initierades som ett resultat av ett mångårigt Linneaus Palme-samarbete mellan Borås, Costa Rica och

4 Lotta Englund/ELK (10) Indonesien. Utbytet är nu avslutat, men en avsikt har skrivits kring att ändå bibehålla utbildningen. Från Sverige finns endast sju sökande denna gång. Kursen går därmed ca kronor back beräknat på det sökandeunderlaget. Förlusten ligger utöver kostnader för administration och marknadsföring. Kursen hade behövt tjugo studenter för att gå plusminus noll. Ingela Rydström påpekar att om det hade gått att lägga in VFU skulle kursen ha kunnat ligga som en valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet, men det går inte eftersom VHB har gemensam kurs- och utbildningsplan med de två andra lärosätena i Costa Rica och Indonesien. Mötet är enigt om att kursen visserligen är strategiskt viktig för institutionen, men att det inte är ekonomiskt försvarbart under rådande förutsättningar att bibehålla den med nuvarande upplägg. Förslag lyfts istället att rikta samarbetet till de länder vi samarbetar med nu, via EACS-samarbetet exempelvis. Beslut fattas att lägga ned kursen men det är samtidigt viktigt att jobba för att få in ämnet i grundutbildningen. Beslut fattas också om att institutionen jobbar fram ett nytt koncept för samarbete inom Europa vad gäller interkulturell kommunikation. 5. Rapport från studierektorer för grundnivå Ingela Rydström och Gunilla Carlsson meddelar att tre nya medarbetare anställts vid institutionen i form av Linda Åhlström (kvantitiv metod), Monica Lindblad (kuvo Alingsås) och Maria Lundvall (distriktssköterska som ska vara verksam i grundutbildning och distriktssköterskeutbildning). Gunilla Carlsson rapporterar att arbetet med att ta fram en ny utbildningsplan har stannat upp. Arbetsgruppen hade en träff i förra veckan, där man var överens om att arbetet med utbildningsplanen hamnat för långt ner på prioritetslistan. Arbetet ska därför återupptas och det är dags att ta in lärare, studenter representanter samt studierektorer från SÄS och Närhälsan i arbetet. Ingela Rydström och Gunilla Carlsson berättar att UKÄ-självvärderingarna är inlämnade och lärosätesintervjuer startar första oktober. Anders Bergström har fått i uppdrag av UKÄ att hitta studenter att intervjua och han berättar att han håller på och arbetar med detta.

5 Lotta Englund/ELK (10) Margaretha Ekebergh berättar att SACS, ett svenskt nätverk för vårdvetenskap, träffades i Borås på måndagen. SACS består av vårdvetenskapliga institutioner vid olika lärosäten. SACS ser sig som en undergrupp till den europeiska motsvarigheten, EACS. Ingela Rydström rapporterar personalärenden. Lena Hedén, disputerad inom området barn och smärta, förstärker när Stefan R Nilsson går ned i tjänstgöring. Institutionen förstärks även med Peter Borenstein, läkare i neurologi. Institutionen behöver förstärka med ytterligare en disputerad barnmorska och en disputerad distriktssköterska. Ingela Rydström och Gunilla Carlsson rapporterar att Värdegrundsgruppen arbetar med resultaten av studentbarometern, särskilt fokus läggs på resultatet kring diskriminering. Maria Nyström lyfter frågan om hur vi kan kommunicera kring utformningen av barometern för att få den att vara ett säkrare mätinstrument. Frågan om diskriminering lyfts med studentsköterska Anita Lindahl för att få mer information som Värdgrundsgruppen kan gå vidare med. Information lämnas om att Eva-Britt Wüstenhagen är vikarie för Ingrid Rosengren under hennes sjukskrivning. Ingela Rydström rapporterar att det är klart med inköp av en styck avancerad och en styck enklare SimMan -docka, som kommer att användas för simuleringsövningar i omvårdnadskursen samt därefter utvärderas. Hälften ska examineras på dockan och andra hälften på traditionellt vis, för jämförelse. 6. Ledamöter i Utbildningsutskottet och mötestider Margaretha Ekebergh lyfter frågan om vem som ska ersätta henne i Utbildningsutskottet under hennes bortavaro i höst. Angela Bång föreslås som suppleant för Margaretha. Förslag att lägga ledningsgruppsmötena under hösten i samband med Utbildningsutskottet enligt följande: 25 oktober : Utbildningsutskottet kl och Ledningsgruppen till kl november: Utbildningsutskottet kl och Ledningsgruppen kl december: Ledningsgruppen kl 09-12

6 Lotta Englund/ELK (10) Beslut att föreslå Angela Bång som suppleant för Margaretha Ekebergh under höstens Utbildningsutskott. 7. Tankar kring UVA-konceptet Punkten utgår. 8. Rapport från studierektor för avancerad nivå Ingela Höglund rapporterar att arbetet pågår med att färdigställa HBsjälvvärderingen och den lokala självvärderingen. Självvärderingarna ska vara inlämnade senast 30 september. Ingela Höglund avrapporterar nuläget vad gäller UKÄ-utvärderingen. Barnmorskeprogrammet: intervjuer genomförs i november. Akututbildningen: preliminärt datum för intervjuer är december Distriktssköterskeutbildning: inget besked om tidpunkt ännu. Prefekt önskar få rapporter om läget inför intervjuerna. Beslut att Ingela Höglund avrapporterar läget inför intervjuerna till prefekten. Uppdragsutbildningen Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer behöver förstärkas med ytterligare personal. Ingela Höglund rapporterar att hon med anledning av detta kommer att träffa en av Lottas Dellves doktorander för diskussion kring eventuellt uppdrag i utbildningen. Ingela Höglund berättar att arbetet med att bygga upp området Simulering pågår. Andreas Claesson ser över behovet och utrustningen på avancerad nivå tillsammans med Anders Jonsson. Dialog förs med SÄS om fortsättning på projektet kring ambulans-uva, rapporterar Ingela Höglund. Ingela Höglund berättar att ansökan om att få utfärda masterexamen om 120 högskolepoäng börjar bli klar. Benämningen på programmet föreslås vara Masterprogram i Vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. I slutet på september ska ansökan lämnas in. Utlåtandena om Birgitta Wireklint Sundströms docentur har inkommit, med positivt utfall, rapporterar Ingela Höglund. Även till Anders Jonssons

7 Lotta Englund/ELK (10) ansökan om biträdande professor har utlåtande inkommit, dock bara ett ännu så länge. Utlåtandet är positivt, även i Anders Jonssons fall. Ingela Höglund rapporterar kring höstens antagning. Mycket handpåläggning har varit nödvändigt. Hon noterar en brist på handledare för examensarbete 1 och 2, och poängterar att dito behöver rekryteras. 9. Rapport från professorerna Maria Nyström rapporterar från vårdforskningsinitiativets möte i Göteborg. Medverkade gjorde, utöver Högskolan i Borås, Högskolan i Väst, Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping och Chalmers tekniska högskola. Högskolan i Skövde kunde ej komma men deras FoU-enhet medverkade. Maria lyfter frågan varför inte HBs FoU-enhet FoU-Sjuhärad Välfärd fanns representerade. Hon poängterar att om HB ska gå vidare med en horizonansökan behöver vårt samarbete vara starkare och större. 10. Riktlinjer för medelstilldelning Lars Sandman rapporterar att man vid forskningsdagen hade en diskussion kring riktlinjer för medelstilldelning. Man var där eniga om frågor kring publicering osv och även publicering i open access men önskemål restes om att få åka på konferenser också inom ramen för forskningsbudgeten. Det finns därför behov av en idé kring process och prioritering vad gäller medelstilldelningen. Lars Sandman har till mötet bifogat ett PM i form av ett första utkast till förslag på riktlinjer för medelstilldelning. I PM:et finns bland annat förslag på att införa ansökningsförfarande i början av året i för planering och resursöverblick. Professorerna lyfter behovet av att det finns en pott för professorernas strategiska satsningar också. Diskussion kring utkastet följer. Åsikt lyfts kring att ställa större krav på anbudsvinnaren Via Travel, eftersom ledningsgruppens ledamöter upplever att en fördyring av priserna och sämre kvalitet på resor och boende har skett med nya leverantören. Ledningsgruppen uppmanas att framföra de synpunkterna till ansvarig vid högskolan för upphandling enligt LOV. Mötet kommentar att doktorander och forskare i större utsträckning än idag ska ombedas söka externa medel för publicering, språkgranskning osv. Mötet konstaterade även att en särskild diskussion kring Open Access behövs kring bedömning av rimlighet i kostnad kontra tryckta skrifter. Beslut fattas om fortsatt diskussion kring frågan vid nästa möte.

8 Lotta Englund/ELK (10) 11. Diskussion kring marknadsföring av Vårdvetenskaplig kurs i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Högskolan Ersta Sköndal och Högskolan i Borås Margaretha rapporterade att Linnéuniversitetet, Högskolan Ersta Sköndal och Högskolan i Borås har träffats för att justera konceptet kring en vårdvetenskaplig kurs i samverkan mellan ovan nämnda lärosäten. Lärosätena diskuterade vid mötet att det finna önskemål om att kursen ska ges på olika nivåer, såväl master- som forskarnivå. Hösten 2014 ska den ges som distanskurs och ansökan sker till respektive lärosäte. Diskussion kring hur den ska marknadsföras. Förslag reses att lyfta frågan med informatörerna på institutionen och centralt på högskolan för marknadsföringsförslag samt kostnad. Arbetet med kursen är ett led i nätverket SACs arbete. Förslag att ge informatörerna vid institutionen i samarbete med centrala kommunikationsenheten i uppdrag att skissera på ett förslag till marknadsföringsinsats samt kostnad för densamma. 12. Rapport från internationell koordinator Björn-Ove rapporterar att det är ett antal studenter från Spanien och en från Brighton här just nu. I höst kommer Aleksandra Jarling och Stefan Gustavsson att åka till Tartosa i Spanien på lärarutbyte. Yvonne Samuelsson tar in intresseanmälan för utresande lärare nu. ENNA-nätverket har haft träff i Göteborg, berättar Björn-Ove Suserud. VHB är medlemmar nämnda nätverk. Förslag restes vid träffen att varje medlemsland ska diskutera vad man vill ha ut av nätverkssamarbetet. Björn- Ove tror på ett utbyte i mindre skala inom såväl forskning som utbildning. Enligt kontraktet med Linneaus Palme under närvarande period finns ekonomiska medel avsatta för utvärderingsresa av projektet med University of Costa Rica. För uppdraget att genomföra utvärderingsresan har Yvonne Samuelsson och Britt-Marie Halldén varit aktuella. Ledningsgruppen beslutar att utvärderingen ska genomföras utan utvärderingsresan. Beslut att meddela att utvärderingen görs utan utvärderingsresa. 13. Rapport från administrativ chef Ann-Sofie Rihs berättar att intervju har hållits med en ekonom som ska ersätta en föräldraledighet. Hon har i princip tackat ja och tillträder på deltid preliminärt från 10 september.

9 Lotta Englund/ELK (10) Carin Nyhage kommer tillbaka från sin tjänstledighet på halvtid från mitten av september. Nästa vecka hålls ett möte med infogruppen om bland annat internkommunikation. 14. Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014: prel in 13 sept med budget för VHB ökar kostnaden för verksamhetsstödet med tre miljoner vilket erbjuder utmaningar för verksamheten. Uppmanar alla att ta en titt på det som står i handlingsplanen för 2013 och åtgärda det som inte är färdigt. Lotta: sammanfattande kommentarer och satsningar - post doktorer och doktorander. Diskussion kring återväxten för att säkra och stärka institutionens forskning. Vi behöver satsa redan innan vi vet hur organisationen blir, väl medvetna om att det innebär risker - men riskerna med att inte agera är större. Uppmanar professorerna att kontinuerligt lämna förslag, under september, så att rekrytering kan påbörjas. 15. Rapport från samverkanskoordinator - Värnamo och sjuksköterskeutbildning - Palliativ vård - Gislaved - FömedC x 2 - Förskrivningsrätt - Ledarskapsutbildning Gislaved - Kort rapport kurs i uppdragsjuridik - Temadag bipolär sjukdom 20 nov VHB-FoU Sjuhärad Hänskjuts nästa möte 16. Facebook och sociala media vid opinionsbildning och varumärkesarbete. Behov av strategi. Hänskjuts nästa möte 17. Disputationer och spikningar Andreas Claesson disputerar i Gbg den 20 september. 18. Övriga frågor 18.1 Maria Nyström informerar om en tvärmedicinal konferens om kognitiv funktion kring kärlsjukdom som hon har för avsikt att delta vid.

10 Lotta Englund/ELK (10) 18.2 Lotta Englund rapporterar att doktoranden Gabriella Norberg har önskemål om att flyttas över från Jönköping till Göteborg. Göteborgs universitet vill i så fall ha huvudhandledarskapet. Beslut fattas om att föra diskussion med Birgitta Wireklint Sundström i ärendet Lars Sandman uppmärksammar ledningsgruppen på att etikboken, som han författar tillsammans med Sofia Kjellström vid Hälsohögskolan i Jönköping, har kommit. Den heter "Etikboken - etik för vårdande yrken". Eva-Lotta Andersson Sekreterare

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 4 november 2014 p 86. Universitetsranking. Times Higer Education, QS World Ranking samt Academic Ranking of World Universities (ARWU/Shanghai) UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer