HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK (10) Tid: Kl 09:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/8. Lotta Englund/ELK 2013-08-30 1(10) Tid: Kl 09:00-12.00"

Transkript

1 Lotta Englund/ELK (10) Tid: Kl 09: Plats: Närvarande: Frånvarande: E737 Eva-Lotta Andersson, sekreterare Anders Bergström, kårrepresentant Lotta Englund, ordförande Gunilla Carlsson Margaretha Ekebergh Ingela Höglund Maria Nyström Ann-Sofie Rihs Ingela Rydström Lars Sandman Björn-Ove Suserud Lotta Dellve Ledningsgruppsmötet inleds med att särskilt välkomna Anders Bergström, som i och med sin medverkan bryter ny mark i dessa sammanhang. Bergström är första studentkårsrepresentanten i institutionens ledningsgrupp. En presentationsrunda följer, med anledning av detta. Anders Bergström är sjuksköterskestudent som precis börjat femte terminen. Han är bland annat sektionsordförande för 7k och brinner för studentpolitik och utbildningsfrågor. 1. Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns enligt förslag. Tre övriga frågor föranmäls från Maria Nyström, Lotta Englund och Lars Sandman. 2. Minnesanteckningar från föregående möte Minnesanteckningarna godkänns och läggs till handlingarna efter följande kommentarer:

2 Lotta Englund/ELK (10) Stefan R Nilsson har erbjudits visstidsanställning, dock kommer det ej att bli aktuellt med tjugo procent tjänstgöring enligt förra protokollet, utan mindre. Vidare diskussion kring omfattning kommer att föras med professor Lotta Dellve. Professorernas förslag på doktorandtjänster är nu inlämnade och ska diskuteras vidare. 3. Prefekt informerar I rektorsgruppen har det förts diskussion kring samarbetet med Skövde och man konstaterar att detta samarbete hittills har fungerat bäst vad gäller VHBs och Skövdes forskningssamarbete. Prefekten uttrycker att det är viktigt att poängtera detta 2015 när det är VHBs tur att erhålla medel ut den strategiska satsningen från Västra Götalandsregionen. Lotta Englund rapporterade att rektor lämnat önskemål om att institutionerna håller dagen schemafri när nya campuset invigs. Detta sker den 18 september. Pelle Pellby, tidigare (s)-kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i Marks kommun, anställs av Högskolan i Borås för att jobba särskilt med uppbyggnad av externa relationer. Lotta Englund påminner om att den 11 september är det hållbarhetsdagen på HB och att det är viktigt att VHBs personal deltager. Dagen krockar dock med såväl doktorandseminarium som forskarlunch och röda tråden-möte. Maria Nyström konstaterar dock att hållbarhetsdagen går att integrera i doktorandseminariet. Mötet önskar föra till protokollet att inbjudan har skickats ut alltför sent för att kunna planeras in i övrigt verksamhet på ett bra sätt. Prefekten berättar att professorerna på HB, i professorgruppen, har enats om högskoleövergripande benämningar inom verksamhetsområdet forskning. Professorsgruppen har enats kring följande benämningar: område, program, projekt, forskargrupper samt forskare i nämnd ordning. HB kommer därmed att ta bort benämningen strategisk forskning och hänvisar till enbart forskning. HB ska besvara en remiss om högskolestiftelser, som inkommit rapporterar Lotta Englund. Remissen behandlar ny lagstiftningar kring stiftelsehögskolor.

3 Lotta Englund/ELK (10) HB tolkar det som om remissen inte berör detta lärosäte, men är ej klar med sitt remissvar. Lotta Englund rapporterar från Varumärkesgruppen angående organisationsförändringen. Gruppen har diskuterat hur HB ska se på starka varumärken i framtiden, så som Textilhögskolan. Gruppen har även diskuterat fördelningspolitik kring interna medel. HB totalt behöver öka de externa intäkterna. Prefekten vill föra till protokollet att en ny organisation inte löser grundproblemet att forskarna inte samarbetar. Lars Sandman tillägger att analysgruppens bedömning av organisationsförslaget är att inget av förslagen är helt igenom bra. Lars har föreslagit att särskilja en forskningsenhet där all forskning koncentreras och som möjliggör för att exempelvis specialisera verksamhetsstödet till forskning, men gör det även enklare att överblicka forskningsverksamheten. Maria Nyström kommenterar att diskussion förts i professorsgruppen kring organisationsförslaget, och konstaterat att förslag A är det som närmast kan tas. THS är den institution som är mest negativ till föreliggande förslag. Lotta Englund berättade att Länsförsäkringar, som hälftenfinansierar doktorandprojektet Vård på rätt vårdnivå, har uttryckt missnöje med marknadsföringen av VRV i samband med Prehospenkonferensen i april och ett informationsmöte på SÄS under våren. Eva-Lotta Andersson får i uppdrag att diskutera frågan med berörda personer inom VRV och återkoppla till Länsförsäkringar. Lotta Englund reflekterar över den kommande budgetpropositionen, låter oss ana någon form av satsning på högskoleutbildning kommer att göras, eftersom extra medel finns avsatta. Förmodligen sker satsningarna inom yrkesgrupperna sjuksköterska, ingenjör och lärare. 4. Interkulturell kommunikation: strategisk diskussion om kursens vara eller icke vara Ledningsgruppen diskuterar kursen Interkulturell kommunikation med anledning av problem att rekrytera studenter från Sverige till den. Primär målgrupp för kursen är sjuksköterskor och studenter i senare delen av utbildningen samt barnmorskor. Kursen initierades som ett resultat av ett mångårigt Linneaus Palme-samarbete mellan Borås, Costa Rica och

4 Lotta Englund/ELK (10) Indonesien. Utbytet är nu avslutat, men en avsikt har skrivits kring att ändå bibehålla utbildningen. Från Sverige finns endast sju sökande denna gång. Kursen går därmed ca kronor back beräknat på det sökandeunderlaget. Förlusten ligger utöver kostnader för administration och marknadsföring. Kursen hade behövt tjugo studenter för att gå plusminus noll. Ingela Rydström påpekar att om det hade gått att lägga in VFU skulle kursen ha kunnat ligga som en valbar kurs i sjuksköterskeprogrammet, men det går inte eftersom VHB har gemensam kurs- och utbildningsplan med de två andra lärosätena i Costa Rica och Indonesien. Mötet är enigt om att kursen visserligen är strategiskt viktig för institutionen, men att det inte är ekonomiskt försvarbart under rådande förutsättningar att bibehålla den med nuvarande upplägg. Förslag lyfts istället att rikta samarbetet till de länder vi samarbetar med nu, via EACS-samarbetet exempelvis. Beslut fattas att lägga ned kursen men det är samtidigt viktigt att jobba för att få in ämnet i grundutbildningen. Beslut fattas också om att institutionen jobbar fram ett nytt koncept för samarbete inom Europa vad gäller interkulturell kommunikation. 5. Rapport från studierektorer för grundnivå Ingela Rydström och Gunilla Carlsson meddelar att tre nya medarbetare anställts vid institutionen i form av Linda Åhlström (kvantitiv metod), Monica Lindblad (kuvo Alingsås) och Maria Lundvall (distriktssköterska som ska vara verksam i grundutbildning och distriktssköterskeutbildning). Gunilla Carlsson rapporterar att arbetet med att ta fram en ny utbildningsplan har stannat upp. Arbetsgruppen hade en träff i förra veckan, där man var överens om att arbetet med utbildningsplanen hamnat för långt ner på prioritetslistan. Arbetet ska därför återupptas och det är dags att ta in lärare, studenter representanter samt studierektorer från SÄS och Närhälsan i arbetet. Ingela Rydström och Gunilla Carlsson berättar att UKÄ-självvärderingarna är inlämnade och lärosätesintervjuer startar första oktober. Anders Bergström har fått i uppdrag av UKÄ att hitta studenter att intervjua och han berättar att han håller på och arbetar med detta.

5 Lotta Englund/ELK (10) Margaretha Ekebergh berättar att SACS, ett svenskt nätverk för vårdvetenskap, träffades i Borås på måndagen. SACS består av vårdvetenskapliga institutioner vid olika lärosäten. SACS ser sig som en undergrupp till den europeiska motsvarigheten, EACS. Ingela Rydström rapporterar personalärenden. Lena Hedén, disputerad inom området barn och smärta, förstärker när Stefan R Nilsson går ned i tjänstgöring. Institutionen förstärks även med Peter Borenstein, läkare i neurologi. Institutionen behöver förstärka med ytterligare en disputerad barnmorska och en disputerad distriktssköterska. Ingela Rydström och Gunilla Carlsson rapporterar att Värdegrundsgruppen arbetar med resultaten av studentbarometern, särskilt fokus läggs på resultatet kring diskriminering. Maria Nyström lyfter frågan om hur vi kan kommunicera kring utformningen av barometern för att få den att vara ett säkrare mätinstrument. Frågan om diskriminering lyfts med studentsköterska Anita Lindahl för att få mer information som Värdgrundsgruppen kan gå vidare med. Information lämnas om att Eva-Britt Wüstenhagen är vikarie för Ingrid Rosengren under hennes sjukskrivning. Ingela Rydström rapporterar att det är klart med inköp av en styck avancerad och en styck enklare SimMan -docka, som kommer att användas för simuleringsövningar i omvårdnadskursen samt därefter utvärderas. Hälften ska examineras på dockan och andra hälften på traditionellt vis, för jämförelse. 6. Ledamöter i Utbildningsutskottet och mötestider Margaretha Ekebergh lyfter frågan om vem som ska ersätta henne i Utbildningsutskottet under hennes bortavaro i höst. Angela Bång föreslås som suppleant för Margaretha. Förslag att lägga ledningsgruppsmötena under hösten i samband med Utbildningsutskottet enligt följande: 25 oktober : Utbildningsutskottet kl och Ledningsgruppen till kl november: Utbildningsutskottet kl och Ledningsgruppen kl december: Ledningsgruppen kl 09-12

6 Lotta Englund/ELK (10) Beslut att föreslå Angela Bång som suppleant för Margaretha Ekebergh under höstens Utbildningsutskott. 7. Tankar kring UVA-konceptet Punkten utgår. 8. Rapport från studierektor för avancerad nivå Ingela Höglund rapporterar att arbetet pågår med att färdigställa HBsjälvvärderingen och den lokala självvärderingen. Självvärderingarna ska vara inlämnade senast 30 september. Ingela Höglund avrapporterar nuläget vad gäller UKÄ-utvärderingen. Barnmorskeprogrammet: intervjuer genomförs i november. Akututbildningen: preliminärt datum för intervjuer är december Distriktssköterskeutbildning: inget besked om tidpunkt ännu. Prefekt önskar få rapporter om läget inför intervjuerna. Beslut att Ingela Höglund avrapporterar läget inför intervjuerna till prefekten. Uppdragsutbildningen Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer behöver förstärkas med ytterligare personal. Ingela Höglund rapporterar att hon med anledning av detta kommer att träffa en av Lottas Dellves doktorander för diskussion kring eventuellt uppdrag i utbildningen. Ingela Höglund berättar att arbetet med att bygga upp området Simulering pågår. Andreas Claesson ser över behovet och utrustningen på avancerad nivå tillsammans med Anders Jonsson. Dialog förs med SÄS om fortsättning på projektet kring ambulans-uva, rapporterar Ingela Höglund. Ingela Höglund berättar att ansökan om att få utfärda masterexamen om 120 högskolepoäng börjar bli klar. Benämningen på programmet föreslås vara Masterprogram i Vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. I slutet på september ska ansökan lämnas in. Utlåtandena om Birgitta Wireklint Sundströms docentur har inkommit, med positivt utfall, rapporterar Ingela Höglund. Även till Anders Jonssons

7 Lotta Englund/ELK (10) ansökan om biträdande professor har utlåtande inkommit, dock bara ett ännu så länge. Utlåtandet är positivt, även i Anders Jonssons fall. Ingela Höglund rapporterar kring höstens antagning. Mycket handpåläggning har varit nödvändigt. Hon noterar en brist på handledare för examensarbete 1 och 2, och poängterar att dito behöver rekryteras. 9. Rapport från professorerna Maria Nyström rapporterar från vårdforskningsinitiativets möte i Göteborg. Medverkade gjorde, utöver Högskolan i Borås, Högskolan i Väst, Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping och Chalmers tekniska högskola. Högskolan i Skövde kunde ej komma men deras FoU-enhet medverkade. Maria lyfter frågan varför inte HBs FoU-enhet FoU-Sjuhärad Välfärd fanns representerade. Hon poängterar att om HB ska gå vidare med en horizonansökan behöver vårt samarbete vara starkare och större. 10. Riktlinjer för medelstilldelning Lars Sandman rapporterar att man vid forskningsdagen hade en diskussion kring riktlinjer för medelstilldelning. Man var där eniga om frågor kring publicering osv och även publicering i open access men önskemål restes om att få åka på konferenser också inom ramen för forskningsbudgeten. Det finns därför behov av en idé kring process och prioritering vad gäller medelstilldelningen. Lars Sandman har till mötet bifogat ett PM i form av ett första utkast till förslag på riktlinjer för medelstilldelning. I PM:et finns bland annat förslag på att införa ansökningsförfarande i början av året i för planering och resursöverblick. Professorerna lyfter behovet av att det finns en pott för professorernas strategiska satsningar också. Diskussion kring utkastet följer. Åsikt lyfts kring att ställa större krav på anbudsvinnaren Via Travel, eftersom ledningsgruppens ledamöter upplever att en fördyring av priserna och sämre kvalitet på resor och boende har skett med nya leverantören. Ledningsgruppen uppmanas att framföra de synpunkterna till ansvarig vid högskolan för upphandling enligt LOV. Mötet kommentar att doktorander och forskare i större utsträckning än idag ska ombedas söka externa medel för publicering, språkgranskning osv. Mötet konstaterade även att en särskild diskussion kring Open Access behövs kring bedömning av rimlighet i kostnad kontra tryckta skrifter. Beslut fattas om fortsatt diskussion kring frågan vid nästa möte.

8 Lotta Englund/ELK (10) 11. Diskussion kring marknadsföring av Vårdvetenskaplig kurs i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Högskolan Ersta Sköndal och Högskolan i Borås Margaretha rapporterade att Linnéuniversitetet, Högskolan Ersta Sköndal och Högskolan i Borås har träffats för att justera konceptet kring en vårdvetenskaplig kurs i samverkan mellan ovan nämnda lärosäten. Lärosätena diskuterade vid mötet att det finna önskemål om att kursen ska ges på olika nivåer, såväl master- som forskarnivå. Hösten 2014 ska den ges som distanskurs och ansökan sker till respektive lärosäte. Diskussion kring hur den ska marknadsföras. Förslag reses att lyfta frågan med informatörerna på institutionen och centralt på högskolan för marknadsföringsförslag samt kostnad. Arbetet med kursen är ett led i nätverket SACs arbete. Förslag att ge informatörerna vid institutionen i samarbete med centrala kommunikationsenheten i uppdrag att skissera på ett förslag till marknadsföringsinsats samt kostnad för densamma. 12. Rapport från internationell koordinator Björn-Ove rapporterar att det är ett antal studenter från Spanien och en från Brighton här just nu. I höst kommer Aleksandra Jarling och Stefan Gustavsson att åka till Tartosa i Spanien på lärarutbyte. Yvonne Samuelsson tar in intresseanmälan för utresande lärare nu. ENNA-nätverket har haft träff i Göteborg, berättar Björn-Ove Suserud. VHB är medlemmar nämnda nätverk. Förslag restes vid träffen att varje medlemsland ska diskutera vad man vill ha ut av nätverkssamarbetet. Björn- Ove tror på ett utbyte i mindre skala inom såväl forskning som utbildning. Enligt kontraktet med Linneaus Palme under närvarande period finns ekonomiska medel avsatta för utvärderingsresa av projektet med University of Costa Rica. För uppdraget att genomföra utvärderingsresan har Yvonne Samuelsson och Britt-Marie Halldén varit aktuella. Ledningsgruppen beslutar att utvärderingen ska genomföras utan utvärderingsresan. Beslut att meddela att utvärderingen görs utan utvärderingsresa. 13. Rapport från administrativ chef Ann-Sofie Rihs berättar att intervju har hållits med en ekonom som ska ersätta en föräldraledighet. Hon har i princip tackat ja och tillträder på deltid preliminärt från 10 september.

9 Lotta Englund/ELK (10) Carin Nyhage kommer tillbaka från sin tjänstledighet på halvtid från mitten av september. Nästa vecka hålls ett möte med infogruppen om bland annat internkommunikation. 14. Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014: prel in 13 sept med budget för VHB ökar kostnaden för verksamhetsstödet med tre miljoner vilket erbjuder utmaningar för verksamheten. Uppmanar alla att ta en titt på det som står i handlingsplanen för 2013 och åtgärda det som inte är färdigt. Lotta: sammanfattande kommentarer och satsningar - post doktorer och doktorander. Diskussion kring återväxten för att säkra och stärka institutionens forskning. Vi behöver satsa redan innan vi vet hur organisationen blir, väl medvetna om att det innebär risker - men riskerna med att inte agera är större. Uppmanar professorerna att kontinuerligt lämna förslag, under september, så att rekrytering kan påbörjas. 15. Rapport från samverkanskoordinator - Värnamo och sjuksköterskeutbildning - Palliativ vård - Gislaved - FömedC x 2 - Förskrivningsrätt - Ledarskapsutbildning Gislaved - Kort rapport kurs i uppdragsjuridik - Temadag bipolär sjukdom 20 nov VHB-FoU Sjuhärad Hänskjuts nästa möte 16. Facebook och sociala media vid opinionsbildning och varumärkesarbete. Behov av strategi. Hänskjuts nästa möte 17. Disputationer och spikningar Andreas Claesson disputerar i Gbg den 20 september. 18. Övriga frågor 18.1 Maria Nyström informerar om en tvärmedicinal konferens om kognitiv funktion kring kärlsjukdom som hon har för avsikt att delta vid.

10 Lotta Englund/ELK (10) 18.2 Lotta Englund rapporterar att doktoranden Gabriella Norberg har önskemål om att flyttas över från Jönköping till Göteborg. Göteborgs universitet vill i så fall ha huvudhandledarskapet. Beslut fattas om att föra diskussion med Birgitta Wireklint Sundström i ärendet Lars Sandman uppmärksammar ledningsgruppen på att etikboken, som han författar tillsammans med Sofia Kjellström vid Hälsohögskolan i Jönköping, har kommit. Den heter "Etikboken - etik för vårdande yrken". Eva-Lotta Andersson Sekreterare

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/10. Lotta Englund/ELK 2013-10-25 1(6) Tid: Kl 14:00-16.00

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2013/10. Lotta Englund/ELK 2013-10-25 1(6) Tid: Kl 14:00-16.00 Lotta Englund/ELK 2013-10-25 1(6) Tid: Kl 14:00-16.00 Plats: Närvarande: Frånvarande: E737 Maria Jonsson, sekreterare Anders Bergström, kårrepresentant Lotta Englund, ordförande Gunilla Carlsson Margaretha

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2016/6 Akademichefens ledningsråd Lotta Dalheim Englund/hh (5)

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2016/6 Akademichefens ledningsråd Lotta Dalheim Englund/hh (5) Lotta Dalheim Englund/hh 2016-10-07 1(5) Tid: Kl. 09.00-12:00 Plats: Närvarande: Övrig närvarande: Frånvarande: Tornet Lotta Englund, ordförande Ann-Sofie Rihs Eva-Lotta Andersson Gunilla Carlsson Margareta

Läs mer

Tid: Kl

Tid: Kl HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 1(6) Tid: Kl. 12.30-16.30 Plats: A716 Närvarande ledamöter: Erikson, Martin G., ordförande Cronholm, Stefan vice

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid: kl: 08:15 09:00. Högskolan i Borås, E737

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid: kl: 08:15 09:00. Högskolan i Borås, E737 1(5) Tid: kl: 08:15 09:00 Plats: Högskolan i Borås, E737 Närvarande: Ingela Rydström ordförande Gunilla Carlsson Margaretha Ekebergh Berit Lindahl Övriga närvarande: Ingela Höglund studierektor Carin Nyhage

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2016/4 Akademichefens ledningsråd Lotta Dalheim Englund/cny (5) Tid: Kl. 09.

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2016/4 Akademichefens ledningsråd Lotta Dalheim Englund/cny (5) Tid: Kl. 09. Lotta Dalheim Englund/cny 2016-05-27 1(5) Tid: Kl. 09.00-11:00 Plats: Närvarande: Tornet Lotta Englund, ordförande Eva-Lotta Andersson Angela Bång Gunilla Carlsson Berit Lindahl Rebecca Lindholm Maria

Läs mer

Tid: Kl

Tid: Kl HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 1(5) Tid: Kl. 12.30-15.15 Plats: A716 Närvarande ledamöter: Cronholm, Stefan ordförande Bengtsson, Natalie 1-6,

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2014/10 1(5) Tid: kl

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2014/10 1(5) Tid: kl HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 12.30-15.30 Plats: C728 Närvarande ledamöter: Erikson, Martin G., ordförande Eriksson, Anita Frenander,

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand t o m 29, delvis Karin Brundell-Freij univ lektor t o m 29, delvis Paul Håkansson

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12

Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430. Paragrafer: 1-12 1 (6) Tid: Kl 10.15-13.45 med avbrott för lunch kl 12.10-12.50 Plats: Högskolan i Borås, Balder, rum C 430 Närvarande ledamöter: Dahlström, Mats Gunnarsson Lorentzen, David Harrysson, Julia Johannisson,

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Tid: kl. 10:00 12:00. Högskolan i Borås, E737. Laura Darcy Thomas Eriksson Annelie Sundler

Tid: kl. 10:00 12:00. Högskolan i Borås, E737. Laura Darcy Thomas Eriksson Annelie Sundler 1(9) Tid: kl. 10:00 12:00 Plats: Högskolan i Borås, E737 Närvarande: Berit Lindahl Laura Darcy Thomas Eriksson Annelie Sundler Ordförande (skickat kommentarer på kursplanerna) Övriga närvarande: Ingela

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Beslutsärenden. Informationsärenden

Beslutsärenden. Informationsärenden 2013-01-30 LGP 2013/2 Tid: Kl 10:30 12:00 Högskolan L316 1 HITEK-gala Information om att kårsektionen HITEK bjuder in alla medarbetare till deras HITEK-gala. Beslut att institutionen finansierar galaavgiften

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2013/11 1(8) Tid: kl

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2013/11 1(8) Tid: kl HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 2013-12-19 1(8) Tid: kl 12.30-16.30 Plats: C728 Närvarande ledamöter: Erikson, Martin G., ordförande Cronholm,

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 6/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 6/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 6/2014 Plats: Djurönäset hotell och konferens Datum: 26-28 augusti 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2016/1 Akademichefens ledningsråd Lotta Dalheim Englund/cny (6) Tid: Kl. 09.

HÖGSKOLAN I BORÅS MINNESANTECKNINGAR 2016/1 Akademichefens ledningsråd Lotta Dalheim Englund/cny (6) Tid: Kl. 09. Lotta Dalheim Englund/cny 2016-01-29 1(6) Tid: Kl. 09.00-12:00 Plats: Närvarande: Övrig närvarande: Frånvarande: Tornet Lotta Englund, ordförande Eva-Lotta Andersson Angela Bång Gunilla Carlsson Berit

Läs mer

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M.

Tid: Kl 09:00 11:00. Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Tid: Kl 09:00 11:00 Plats: L324 Närvarande: Mikael Löfström Prefekt Björn Brorström Professor Stefan Cronholm Professor Karin M. Ekström Professor Olov Forsgren Professor Rikard Lindgren Professor Olof

Läs mer

Mötesanteckningar Utskottet för utbildning på forskarnivå

Mötesanteckningar Utskottet för utbildning på forskarnivå Mötesanteckningar Utskottet för utbildning på forskarnivå Datum: 2015-04-15 Tid: 13.00 15.15 Plats: Konsistorierummet, Vasaparken Närvarande: Företrädare för studenter: Frånvarande: Boo Johansson, ordförande

Läs mer

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare

108 Fastställande av föredragningslistan och utseende av justerare Sid 1 (6) Närvarande: Thomas Brännström, ordförande Bo Carlberg Tor Ny Silvana Naredi Thomas Grundström Ellinor Salander Renberg Solveig Wållberg Jonsson Gunnar Tiger Berit Kriström Roger Karlsson Sofia

Läs mer

studeranderepresentant, 2:a suppl.

studeranderepresentant, 2:a suppl. Minnesanteckningar - FoB Sammanträdesdatum 2013-04-04 Forskningsberedningen Närvarande ledamöter: Anders Axelsson rektor, p. 5-6 Annika Mårtensson prorektor, mötesordförande Ulla Holst vicerektor Björn

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Åkerblads hotell och gästgiveri, Tällberg Datum och tid torsdagen den 19 september, kl 08.30-11.30 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth UKÄs utredning om MOOCs Uppdraget fick UKÄ våren 2015 (överfördes från Lars Haikolas förkortade utredning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 8 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum nr 8 Närvarande Ledamöter: Företrädare för verksamheten Turner, David dekanus, ordförande Rådbo, Marie vicedekanus Hohmann, Stefan prodekanus Berndtsson, Bo (ej 5.2.4) Celander, Malin (ej 5.2.1) Hilmersson,

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen 1 BESLUT ENGELSKA 2010/4 UPPSALA UNIVERSITET : Hum-Sam.Vet.området: Engelska institutionen Engelska institutionens jämställdhetsplan för 2010 På förslag av institutionens jämställdhetsgrupp fastställer

Läs mer

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll 2014-11-26 Fakulteten för teknik Utbildningsrådet för grundnivå och avancerad nivå Protokoll Närvarande: Ann-Charlotte Larsson ordförande, prodekan Conny Sjögren Rune Körnefors Frånvarande: Erika

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Institutionsstyrelsen Sekreterare Maria Otterdahl. PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-23 IS 2007/2 1 (6)

HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Institutionsstyrelsen Sekreterare Maria Otterdahl. PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-08-23 IS 2007/2 1 (6) 1 (6) Tid: Kl 9.00-12.50 Plats: Högskolan i Borås,, konferensrummet plan 3 Närvarande ledamöter: Halina Dunin-Woyseth ordförande Tor Ahlbom extern ledamot Ronald Pedersen prefekt Birgitta Jönsson lärarrepresentant

Läs mer

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI.

Nämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med tillägg av rapport om strategiska satsningarna från KI. Forskningsnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-04-10 Närvarande: Maria Fällman, ordförande Anders Blomberg Lars Nyberg Malin Sund Roland Johansson Pernilla Wikström Marie Honn, doktorandrepresentant

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 2003:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2003-09-16 Tid: Måndagen 16 september 2003, kl 13:00-17:00 Plats: Sal: 31:530 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen. Stockholms län 20 maj 2013 Pär Lönegård

Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen. Stockholms län 20 maj 2013 Pär Lönegård Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen Stockholms län 20 maj 2013 Pär Lönegård Den nationella ledarskapsutbildningen höjer kompetensen hos äldreomsorgens chefer och kan på så sätt långsiktigt

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2014/3 1(8) Tid: kl

HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare FOU 2014/3 1(8) Tid: kl HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 1(8) Tid: kl 12.30-16.30 Plats: C728 Närvarande ledamöter: Erikson, Martin G., ordförande Bäckström Sehlman, Elisabeth

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728

Tid: Kl 09.00-14.40. Högskolan i Borås C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 2011-02-17 1(7) Tid: Kl 09.00-14.40 Plats: Högskolan i Borås C728 Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 5/2013. Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Närvarande Ledamöter Bratbakken Lundvall, My student, LTH Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Lenngren, Nils doktorand Levin, Maria institutionsadministratör Malm, Jan-Olle Nordberg Karlsson, Eva Rådström,

Läs mer

Programrådet ämneslärarexamen

Programrådet ämneslärarexamen Protokoll 2015-03-26 Programrådet ämneslärarexamen Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Johanna Jormfeldt, ordförande Josefin Andersson, studeranderepresentant Henrik Hegender, ledamot Mats Lindahl, ledamot

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Måndagen den 12 maj Tid: Kl. 14.30 16.00. Plats: Marstrands Havshotell. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke

Läs mer

Minnesanteckningar Utökad ledningsgrupp 2012-04-18 A308 10.30 12.00

Minnesanteckningar Utökad ledningsgrupp 2012-04-18 A308 10.30 12.00 Minnesanteckningar Utökad ledningsgrupp 2012-04-18 A308 10.30 12.00 Närvarande: Annelie Sallander Bengt Persson, ej personalärenden Christian Jensen Christina Player Pellby Gunilla Magnusson Ingegerd Olsson

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Södra Älvsborgs distrikt PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-11-17 Plats: Borås Omfattning 1-25 Närvarande: Lars Lyborg, Borås, distriktsordförande Ulla Wahlin, Borås Dick Ylander,

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd

Linnéuniversitetets kvalitetsråd Mötesdatum: Linnéuniversitetets kvalitetsråd Ledamöter: Närvarande: Frånvarande: Övriga: Lena Fritzén, prorektor, ordförande Niklas Ammert, Fakulteten för konst och humaniora Bo Bergbäck, prorektor Cristoffer

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-10-26

Sektionsstyrelsen 2012-10-26 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 5/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-10-26 Datum 2012-10-26 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Q436 Lisbeth Ranagården,

Läs mer

Fråga 2. Hur kan vi medverka för att studenterna utvecklar sig i att arbeta evidensbaserat?

Fråga 2. Hur kan vi medverka för att studenterna utvecklar sig i att arbeta evidensbaserat? Från Workshop den 18 mars VIL. Grupp 4 B Workshop 1 Vilka strategier används för att arbeta evidensbaserat A) Från Verksamheten: Handledning, lärandemål. Integrera teorin med praktiken. B) Från lärosätet:

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson 1 (6) Tid: Kl. 9.00-11.15 Plats: Högskolan i Borås, B 431 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson Frånvarande: Anita Eriksson Jörgen Dimenäs Karin Remse Maria Ferlin

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Representant Integrativ Medicinsk Biologi. Studeranderepresentant kv10 Suppleant Idé- och samhällsstudier

Representant Integrativ Medicinsk Biologi. Studeranderepresentant kv10 Suppleant Idé- och samhällsstudier Sid 1 (7) Närvarande Michael Gruber Anngelica Kristofersson Lars-Erik Janlert Johan Eriksson Ulrich Olsson Kirk Sullivan Jens Jansson Pär Sundström Erica Åström Maria Göransdotter Programkoordinator och

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2013-10-16, kl. 14.30-18.45. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 14.30-18.45 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10.00-14.30 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl A716, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(5) Tid:, kl. 8.30-11.45 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde

Sektionsstyrelsesammanträde HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 3/2011 1 (5) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2011-04-14 Sektionsstyrelsesammanträde 2011-04-14 Närvarande ledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ole Olsson, ordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi

Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Protokoll Lokal samverkansgrupp (LSG) Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 040123 Närvarande: De fackliga företrädarna, Ann Gerhartz-Fa (ST-ATF), Inger Hedman (Lärarförbundet, TCO), Bengt-Åke

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lasse Hörnäs Bertil Nilsson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Alexandra Vujic Henrik Barth Jonas Bäckman Erika Friskt punkt 9 Bengt Hjort Marie Mattsson Christel Sjunnesson

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Doktorandrådet beslutar att utse Linnéa Lindsköld till sekreterare

Doktorandrådet beslutar att utse Linnéa Lindsköld till sekreterare Samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd Göteborgs universitet Protokoll Sammanträdesdag 2010-05-03 Närvarande: Inger Kjellberg (Socialt arbete) Oskar Svärd (FUN, Förvaltningshögskolan) Sofie Hellberg

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Sven Åberg

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge,

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl 9.00-12.00 Anna Ehrenberg Anne-Marie Boström Margareta Levin Att diskutera: Nyttan med förenade läraranställningar för vårdverksamhet och högskola/universitet

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10

Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Protokoll Styrelsemöte 2011/12:10 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, kl 18.00 Plats: Festalen, Villa Medici Närvarande ledamöter Stina Fredriksson, ordförande Simon Persson, vice ordförande Boris

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10:00 14:30 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor 1-6,

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer