Jönköping juni Kongressprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll"

Transkript

1 Jönköping juni 2014 Kongressprotokoll

2 Kongressprotokoll XXVIII kongressen juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande Ann-Christine Hammarström hälsade välkommen till SPF Jönköpingsdistriktet Landshövding Minoo Akhtarzand hälsade välkommen till Jönköpings län Mats Green, kommunalråd i Jönköping, hälsade välkommen till Jönköpings kommun. Förbundsordförande Karl Erik Olsson öppnade kongressen och fanfar framfördes av Nässjö Jakthorn.

3 2

4 Innehållsförteckning 1 Kongressens öppnande Val av kongressfunktionärer Justering av röstlängd Fråga om kongressens stadgeenliga kallelse Fastställande av föredragningslista Fastställande av arbetsordning för kongressen Val av ledamöter till utskott Verksamhetsberättelserna för åren 2011, 2012, Årsredovisningarna för åren 2011, 2012, Revisorernas berättelse för åren 2011, 2012, Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för åren 2011, 2012, Rapporter Beslut om arvoden till styrelse och revisorer Val av förbundsordförande samt 1:e och 2:e vice förbundsordförande Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen Val av ordinarie revisor och revisorssuppleant Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen Val av valberedning inför nästa kongress samt ordförande för denna Fastställande av arbetsordning för valberedning Fastställande av Stadgar för förbund samt Normalstadgar för distrikt och förening med relaterade motioner Behandling av Vård och omsorg i en ny tid med relaterade motioner Fastställande av Mål och riktlinjer för perioden med relaterade motioner Fastställande rambudget för åren med relaterade motioner Behandling av övriga motioner

5 25 Presentation av värdskap för SPF:s 29:e kongress Övriga frågor Kongressens avslutande Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5: Bilaga 6: Bilaga 7: Bilaga 8: Valberedningens förslag Röstlängd Föredragningslista Kongressens arbetsordning Föreslagna ledamöter till utskott Förslag arbetsordning valberedning Förbundsstyrelsens nya stadgeförslag Vård och omsorg i en ny tid Bilaga 9: Mål och riktlinjer Bilaga 10: Rambudget Annex Annex A: Inledningsanförande Karl Erik Olsson Annex B: Tacktal Christina Rogestam Annex C: Avslutningsanförande Christina Rogestam 4

6 Protokoll fört vid Sveriges Pensionärsförbunds ordinarie kongress i Rydbergssalen, Elmia Kongress och Konserthus, med början kl onsdagen den 11 juni 2014 och avslutning kl fredagen den 13 juni Närvarande var 140 röstberättigade samt cirka 60 inbjudna gäster och övriga intresserade. 1 Kongressens öppnande Förbundsordförande Karl Erik Olsson hälsade ombud, gäster och övriga deltagare välkomna och förklarade SPF:s 28:e kongress öppnad. Barn- och äldreminister Maria Larsson talade om vikten av se den enskilda människan, även när hon blir gammal och behöver vård och omsorg, samt om vikten av valfrihet. Stefan Löfven, partiledare Socialdemokraterna, talade om det solidariska kontraktet mellan generationer. Annie Lööv, näringsminister och partiledare för Centerpartiet, talade om de förbättringar som den sittande regeringen genomfört för pensionärer. Efter en kaffepaus höll förbundsordförande Karl Erik Olsson ett invigningstal samt parentation över Lars Nilsson, Bengt Englund och Gusten Rolandsson. Annex A 2 Val av kongressfunktionärer Bilaga 1 Valberedningens ordförande Inga Davidsson-Friberg föredrog valberedningens förslag enligt bilaga 1. enligt valberedningens förslag till kongressordförande välja Nils Ingmar Thorell, Ronneby till 1:e vice kongressordförande välja Inger Gustafsson, Jönköping och till 2:e vice kongressordförande välja Johnny Lilja, Huskvarna till justeringsledamöter tillika rösträknare välja Laila Sandgren Eriksson, Uppsala och Stig Nordqvist, Södermanland Kongressordförande presenterade de av valberedningen och förbundskansliet utsedda sekreterarna: Huvudsekreterare Stickan Carlsson, Stockholm 1:e vice sekreterare Veronica Sjölin, Stockholm och 2:e vice sekreterare Maria Andersson, Stockholm Justering av protokollet ska ske på SPF:s förbundskansli i Stockholm den 5 augusti 2014, klockan 11:00. Ordförandeskapet överlämnades till kongressordförande Nils Ingmar Thorell. 5

7 3 Justering av röstlängden Bilaga 2 Huvudsekreteraren meddelade vid tidpunkten för kongressens öppnande hade 128 ombud och 12 styrelseledamöter registrerats, sammanlagt 140 röstberättigade. Vid kongressen användes modern mötesteknik där omröstningar skedde med hjälp av en handenhet vilken aktiverades med ett personligt röstkort som delades ut i samband med registrering. de i samband med registreringen aktiverade röstkorten skulle utgöra röstlängd. 4 Fråga om kongressens stadgeenliga kallelse Huvudsekreteraren informerade om kallelsen sänts ut till distrikten den 7 januari Enligt gällande stadgar 4 moment 7 ska kallelsen ha kommit distrikten tillhanda senast fem månader före kongressen, ett krav som alltså uppfyllts. Kongresshandlingarna sändes ut från förbundskansliet den 16 maj godkänna det sätt på vilket kongressen kallats. 5 Fastställande av föredragningslista Bilaga 3 Kongressordförande Nils Ingmar Thorell informerade om presidiet tillsammans med förbundsstyrelsens AU föreslog justering av den föreslagna föredragningslistan. Monica Ulfhielm, Stockholm, yrkade punkterna 22, 23 och 24, behandlades före föreslagna punkterna 20 och 21 punkterna 14, 15, 16, 17, 18 och 19 behandlas efter föreslagna punkten 21 Jan-Erik Lövbom, Östergötland yrkade punkt 20 flyttades till efter punkt 22 Förbundsordförande Karl Erik Olsson yrkade punkt 22, 23 och 24 skulle behandlas före nuvarande punkt 20. Övriga punkter föreslogs ligga kvar enligt ursprungsförslaget. Då Ulfhielms första -sats och Lövboms hela yrkande hanterades i det nya förslaget till föredragningslista drogs dessa yrkanden tillbaka. Kongressen fastställde efter votering med siffrorna 94 för och 39 mot, bifalla Karl Erik Olssons yrkande och antog FS justerade föredragningslista. Monica Ulfhielms yrkande avslogs därmed. 6

8 6 Fastställande av arbetsordning för kongressen Bilaga 4 Jan-Erik Lövbom, Östergötland, yrkade det under punkt 4 läggs till när fråga hänvisas till beredningsutskottet är utskottets förslag huvudförslag. Kongresspresidiet yrkade under punkt 6a stryka den näst sista meningen, Detta förfarande gäller inte FS:s föredragande. den utsända arbetsordningen enligt bilaga 4, med justering av punkt 4 och 6 enligt ovanstående yrkanden, skulle gälla. Förhandlingarna ajournerades 17:30. Curt Persson, Förbundsordförande PRO, talade till kongressen och tackade SPF och avgående förbundsordförande Karl Erik Olsson för gott samarbete genom åren. Förhandlingarna återupptogs 17:37 7 Val av ledamöter till utskott Bilaga 5 redaktions- och beredningsutskott Kongressordförande Nils Ingmar Thorell presenterade FS förslag till redaktionsutskott samt de förslag på ledamöter till beredningsutskott som togs fram på DO konferensen 24 april 2014, enligt bilaga 5. Då fler namn föreslagits till beredningsutskottet än antalet platser valdes dessa via acklamation. fastställa det presenterade förslaget till redaktionsutskott. till beredningsutskottet välja: Kjell Skålberg, förbundsstyrelsen, ordförande Inger Ingesson, förbundsstyrelsen, vice ordförande Ruby Lindström, Skaraborg Lindy Yngvesson, Östergötland Peter Lindgren, Skåne Ingegerd Thorngren, Stockholm Chatrine Pålsson-Ahlgren, Kalmar Tommy Magnusson, Västernorrland Jan Rülcker, Värmland 7

9 8 Verksamhetsberättelserna för åren 2011, 2012 och 2013 med godkännande lägga verksamhetsberättelserna för 2011, 2012 och 2013 till handlingarna. 9 Årsredovisningarna för åren 2011, 2012 och 2013 fastställa resultat- och balansräkningarna samt förslagen till vinstdisposition för åren 2011, 2012 och Revisorernas berättelse för åren 2011, 2012 och 2013 Den förtroendevalda revisorn Margareta Nyström föredrog de tre revisionsberättelserna för åren 2011, 2012 och lägga revisionsberättelserna för 2011, 2012 och 2013 till handlingarna. 11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för åren 2011, 2012 och 2013 Den förtroendevalda revisorn Margareta Nyström föredrog förslag angående förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2011, 2012 och bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2011, 2012 och Rapporter De med kongresshandlingarna bifogade rapporterna presenterades. Ålderismprogrammet föredrogs av Stickan Carlsson Tankesmedjan föredrogs av Ingela Lindberger Ett steg till föredrogs av Inger Ingesson Kongressordförande föreslog kongressen rapportens -satser fördes vidare till arbete med SPF framtidsvision under nästa kongressperiod 8

10 godkänna de tre rapporterna samt uppdra till förbundsstyrelsen arbeta fram en framtidsvision för SPF. Kongressen ajournerade förhandlingarna kl. 18:45 till torsdag 12 juni klockan 13:15. Torsdag den 12 juni 2014 Under förmiddagen hölls seminarium med dialog gällande förbundsstyrelsens förslag. Föredragande var: Stadgar inklusive namn och central uppbörd: Stickan Carlsson, förbundskansliet Vård och omsorg: Gösta Bucht, sakkunnig och talesperson i vård- och omsorgsfrågor Mål och riktlinjer : Stickan Carlsson, förbundskansliet Moderator var Stina Nordström, förbundskansliet Förhandlingarna återupptogs kl. 13:15 under ledning av kongressordförande Nils Ingmar Thorell 12 Rapporter, forts. Pensioner och sker föredrogs av Karl Erik Olsson, förbundsordförande. godkänna rapporten Pensioner och sker. Ordförandeskapet övertogs av 1:e vice ordförande Inger Gustafsson, Jönköping. 13 Beslut om arvoden till styrelse och revisorer Bilaga 1 Valberedningens förslag ansågs föredragna i och med de skickats ut med kongresshandlingarna. bevilja föreslagna arvoden och ersättningar i enlighet med valberedningens förslag. 9

11 14 Val av förbundsordförande samt Bilaga 1 1:e och 2:e vice förbundsordförande Valberedningens ordförande Inga Davidsson Friberg föredrog valberedningens förslag. Valberedningen föreslog nyval av Christina Rogestam, Göteborg, till förbundsordförande. enhälligt välja Christina Rogestam till förbundsordförande för perioden Valberedningen föreslog vidare nyval av Rune Kjernald, Skaraborg, till 1:e vice förbundsordförande samt nyval av Kjell Skålberg, Jönköping, till 2:e vice förbundsordförande (tidigare ledamot i förbundsstyrelsen). enhälligt välja 1:e vice och 2:e vice förbundsordförande för perioden enligt valberedningens förslag Ordet överlämnades till Christina Rogestam som tackade för det stora förtroende som medlemmarna visat henne, Rune Kjernald och Kjell Skålberg, se Annex B 15 Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen Bilaga 1 Valberedningens ordförande Inga Davidsson Friberg föredrog valberedningens förslag enligt följande: Kerstin Forsman, Västerbotten Börje Gustafsson, Örebro Lena Gustafsson, Göteborg Kerstin Hallgren, Stockholm Kjell Hansson, Norra Älvsborg Inger Ingesson, Norrbotten Peter Lindgren, Skåne Jan Rülcker, Värmland Inga-Lott Thörnell, Halland Sonja Åneman, Uppsala Nyval Omval Nyval Nyval Nyval Omval Nyval Nyval Omval Omval Av Monica Ulfhielm, Stockholm, nominerades dessutom under denna punkt Birgitta Borg, Stockholm. Sluten votering begärdes och genomfördes. Följande röstresultat redovisades: Inga-Lott Thörnell, Halland Inger Ingesson, Norrbotten Jan Rülcker, Värmland Kjell Hansson, Norra Älvsborg Sonja Åneman, Uppsala Lena Gustavsson, Göteborg Kerstin Forsman, Västerbotten 138 röster 138 röster 138 röster 138 röster 138 röster 137 röster 136 röster 10

12 Peter Lindgren, Skåne Börje Gustavsson, Örebro Birgitta Borg, Stockholm Kerstin Hallgren, Stockholm 136 röster 129 röster 114 röster 38 röster till förbundsstyrelsen välja de tio förstnämnda ledamöterna för perioden Ritva Elg, Stockholm, lämnade muntlig och skriftlig invändning mot det sätt som personvalet förrättades och menade på valhemligheten ej respekterats på ett fullgott sätt. Presidiet instämde med valhemligheten kunde ha omhändertagits på ett bättre sätt och detta är en lärdom ta med sig till nästa SPF kongress Val av ordinarie revisor och revisorssuppleant Bilaga 1 Valberedningens ordförande Inga Davidsson Friberg föredrog valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer utse: Kjell Holmlund, Skåne Margareta Nyström, Stockholm Arne Johannesson, Stockholm Andris Widuss, Värmland ordinarie ordinarie ersättare ersättare till auktoriserade revisorer utse Ulrika Granholm Dahl ordinarie Marie Welin ersättare Båda från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB bifalla valberedningens förslag. 17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen Beredningsutskottets ordförande Kjell Skålberg, Jönköping, presenterade utskottets förslag, antalet ledamöter i valberedningen ska vara 11 ordinarie och inga ersättare. bifalla utskottets förslag. 11

13 18 Val av valberedning inför nästa kongress samt ordförande för denna Beredningsutskottets ordförande Kjell Skålberg, Jönköping, föredrog utskottets förslag bordlägga frågan till nästföljande dag för ge tid till vidtala de nominerade. bifalla utskottets förslag. 19 Fastställande av arbetsordning för valberedning Bilaga 6 Beredningsutskottets ordförande Kjell Skålberg, Jönköping, föredrog utskottets förslag till arbetsordning för valberedningen enligt bilaga 6. bifalla utskottets förslag. Förhandlingarna ajournerades en kort stund för ett anförande från en av de inbjudna gästerna. Ole Norrback, ordförande SPF Finland, talade till kongressen. Han tackade SPF och Karl Erik Olsson för gott samarbete under många år och gratulerade Christina Rogestam till posten som ny förbundsordförande för SPF. Förhandlingarna återupptogs Alla propositioner och motioner från distrikt, föreningar och medlemmar finns intagna i kongresshandlingarna, som biläggs originalprotokollet. I protokollet anges de yrkanden som framförs i motionerna, förbundsstyrelsens yttranden och förslag, eventuella andra förslag samt kongressens beslut. Ordförandeskapet övertogs av kongressordförande Nils Ingmar Thorell. 12

14 20 Fastställande av stadgar för förbundet samt Bilaga 7 Normalstadgar för distrikt och förening med relaterade motioner Kongressordförande föreslog den öppna diskussionen under punkten fastställande av stadgar delades upp i 4 delar för underlätta beslutsfandet. Föreslagna indelningen var: A. Namnfrågan B. Öppet medlemskap C. Central uppbörd D. Övrigt Vidare föreslogs löpande omröstning paragraf för paragraf med enkel majoritet. Syftet var skapa ett underlag till ett slutgiltigt förslag till nya stadgar, vilket i sin helhet skulle prövas genom en omröstning där kvalificerad majoritet krävdes för det nya stadgeförslaget skulle antas. bifalla presidiets förslag. Förbundsordförande Karl Erik Olsson presenterade nya förslag från FS på punkterna A, B och C. A. Namnfrågan Nytt förslag: SPF Seniorerna B. Öppet medlemskap Nytt förslag: Medlemskap beviljas den som har rätt uppbära pension av något slag. C. Central uppbörd Nytt förslag: Valfrihet för föreningar antingen välja central uppbörd eller samla in avgiften lokalt. Ordalydelsen i 6 föreslogs vara förbundet kan insamla och av förbundet insamlade 20 A Namnfrågan Lindy Yngvesson, Östergötland, Anna Mickos, Stockholm, Kjell Skålberg, förbundsstyrelsen, Kerstin Sjölund, Västerbotten, Lennart Almqvist, Halland samt Gerhard Cederberg, Västernorrland yrkade samtliga bifall till FS nya namnförslag SPF Seniorerna. Anita Mickos, Stockholm, yrkade avslag till förslaget förbundets logotype beslutas av FS. Chatrine Pålsson Ahlgren, Kalmar, yrkade ajournering för överläggning med ombud från egna distriktet. bifalla FS nya namnförslag, SPF Seniorerna. avslå Anita Mickos yrkande avslå Chatrine Pålssons yrkande 13

15 20 B Öppet Medlemskap Jan-Erik Lövbom, Östergötland, yrkade på bifall av FS nya förslag med tillägget eller den som är gift/sambo med medlem. bifalla FS nya förslag med tillägg enligt Jan-Erik Lövboms yrkande enligt ovan. 20 C Central Uppbörd Lennart Nilsson, Dalarna, yrkade bifall till FS nya förslag om central uppbörd ska vara valfritt för förening, med ändring i ordalydelsen till Förbundet kan, om en förening så önskar, Monica Ulfhielm, Stockholm, yrkade uppdra till beredningsutskottet gå igenom 6 så formuleringen blev enhetlig samt bad FS tänka över datumet för när avgift ska betalas. Gösta Hallgren, Skåne, yrkade om förening väljer central uppbörd ska föreningens andel för nya medlemmar som tillkommer under januari juni översändas månadsvis, under juli oktober översänds hela medlemsavgiften för medlemmen, under november december betalas hel avgift som avser även nästkommande år. Hela vänmedlems avgift sänds till föreningen månadsvis. bifalla Lennart Nilssons yrkande. avslå Monica Ulfhielms yrkande avslå Gösta Hallgrens yrkande Förhandlingarna ajournerades kl. 15:30 för en kortare paus. Förhandlingarna återupptogs kl. 15:45 Kongressordförande Nils Ingmar Thorell föreslog kongressen ge Redaktionsutskottet i uppdrag sammanställa de vägledande besluten och arbeta fram ett nytt stadgeförslag för kongressen ta ställning till i en slutgiltig omröstning. bifalla presidiets förslag. Forts genomgång av Normalstadgar för förening Angivna paragrafnummer nedanför avser paragraf i stadgarna. 1 Namn ansågs behandlad genom diskussionen ovan. 2 Ändamål bifalla FS förslag 14

16 3 Medlemskap ansågs behandlad genom diskussionen ovan. 4 Möten Elvy Bürger, Västmanland, yrkade mom. 1, stycke 2, omformuleras till kallelse till årsmöte bör kunna ske så som styrelsen finner lämpligt. Anita Mickos, Stockholm, yrkade mom. 1, stycke 2, den föreslagna texten ändras till annonsering på hemsidan och genom personlig kallelse Pauli Petersson, Skåne, yrkade alternativet kallelse kan ske i lokal press i de nuvarande stadgarna tas in igen i det nya förslaget. Gösta Hallgren, Skåne, yrkade motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda sex veckor före årsmötet. Rolf Larsson, Västernorrland, yrkade mom. 2, stycke 3, texten gällande kallelse i lokal press justeras så den överensstämmer med motsvarande text under moment 1. Lennart Nilsson, Dalarna, yrkade mom. 5, texten ändras så vid fler namnförslag än det antal som ska väljas ska valet ske med sluten votering. avslå Elvy Bürgers yrkande. bifalla Anita Mickos yrkande avslå Pauli Peterssons yrkande efter votering 65 röster mot 64 bifalla Gösta Hallgrens yrkande efter votering 70 röster mot 59 bifalla Rolf Larssons yrkande efter votering 72 röster mot 54 bifalla Lennart Nilssons yrkande 5 Styrelse Gösta Hallgren, Skåne, yrkade skrivelsen i mom. 1, stycke 1 Styrelsen består av ordförande ändras till Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt lämpligt antal ledamöter, om möjligt minst tre ledamöter. meningen styrelsen ska ha ett udda antal ledamöter stryks. Anita Mickos, Stockholm, yrkade mom. 1, stycke 5, revisor och valberedningens närvarorätt, omformuleras till Revisor och representant för valberedningen kan medges närvarorätt på styrelsesammanträden 15

17 Rolf Gårdmo, Skåne, yrkade mom. 2, det läggs till styrelsen är föreningens kontaktyta med distrikt, allmänhet och media. Rolf Larsson, Västernorrland yrkade mom. 2, stycke 1, formuleringen samt för tillfredsställande kontroll stryks. Elvy Bürger, Västmanland, yrkade mom. 3, stycke 2, tid för styrelseuppdrag sätts till 8 år och inte begränsas av mandatperiod. avslå Gösta Hallgrens yrkande avslå Anita Mickos yrkande avslå Rolf Gårdmos yrkande bifalla Rolf Larssons yrkande bifalla Elvy Bürgers yrkande 6 Avgifter ansågs behandlad genom diskussionen ovan. 7 Räkenskapsår och revision bifalla FS förslag 8 Valberedning Elvy Bürger, Västmanland, yrkade stycke 2, valberedningen ska bestå av minst 3 ledamöter utan ersättare. efter votering 75 röster mot 52 bifalla förbundsstyrelsens förslag och därmed avslå Elvy Bürgers yrkande bifalla FS förslag 13 Sammanslagning/Nedläggning Elvy Bürger, Västmanland, yrkade stycke 1, rad 3, omformulerades till ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, bifalla Elvy Bürgers yrkande. 16

18 Genomgång av Normalstadgar för distrikt Angivna paragrafnummer nedanför avser paragraf i stadgarna. 1 Namn ansågs behandlad genom diskussionen ovan 2-4 bifalla FS förslag 5 Styrelse Elvy Bürger, Västmanland, yrkade mom. 3, stycke 3, samma skrivelse ska gälla för distrikt som för förening, d.v.s. tid för styrelseuppdrag sätts till 8 år och inte begränsas av mandatperiod. bifalla Elvy Bürgers yrkande 6 Valberedning Elvy Bürger, Västmanland, yrkade valberedningen ska bestå av minst 3 ledamöter utan ersättare. bifalla FS förslag avslå Elvy Bürgers yrkande. 7 Avgifter ansågs behandlat genom diskussionen ovan samt frågan skickats till Redaktionsutskottet bifalla FS förslag. Genomgång av Stadgar för förbund Angivna paragrafnummer nedanför avser paragraf i stadgarna. 1 Namn ansågs behandlad genom diskussionen ovan samt frågan skickats till Redaktionsutskottet. 17

19 2 Ändamål Elvy Bürger, Västmanland, yrkade det läggs till en punkt åtta: Samverkan med centrala myndigheter det läggs till en punkt nio: Ansvara för övergripande marknadsföring. bifalla Elvy Bürgers yrkande. 3 Organisation Gerhard Cederberg, Västernorrland, yrkade formuleringen av första punkten ändras så den avslutas eller direkt anslutna till förbundet. Ritva Elg, Stockholm, yrkade kongressen skulle besluta om avslag till direkt medlemskap i förbundet. avslå Gerhard Cederbergs yrkande avslå Ritva Elgs yrkande bifalla FS förslag 4 Kongress Ingegerd Thorngren, Stockholm, yrkade mom. 5, ombud till kongressen fördelas med ett ombud per 2500 medlemmar oberoende av det totala antalet medlemmar i distriktet. Jens Volmer, Stockholm, yrkade mom. 5, delegrappan inte ska vara medlemmar utan Demokratisk princip skall gälla, d.v.s. direkt proportionell representation. Gösta Hallgren, Skåne yrkade mom. 6, kongressombud och 2-6 ersättare för alla ska väljas på distriktsstämman. Skulle detta av olyckliga omständigheter inte räcka får distriktsstyrelsen med hjälp av valberedningen utse felande ordinarie och ersättare. Maj-Lis Burtus, Dalarna, yrkade mom. 11, stycke 2, motion som väcks av medlem ska sändas till den egna föreningen som avger yttrande och sänder den till distriktet. efter votering med siffrorna 92 för och 38 mot bifalla FS förslag ombud fördelas enligt en trappa beroende på totalt antal medlemmar i distriktet. efter votering med siffrorna 76 för och 55 mot bifalla FS förslag storleken på trappstegen ska vara medlemmar. 18

20 Bifalla Gösta Hallgrens yrkande Bifalla Maj-Lis Burtus yrkande 5 Förbundsstyrelse Anita Mickos, Stockholm, och Jan-Erik Lövbom, Östergötland, yrkade mom. 2, den av FS föreslagna punkten besluta om förbundets logotyp tas bort. avslå Anita Mickos och Jan-Erik Lövboms yrkande bifalla FS förslag 6 Avgifter ansågs behandlad genom diskussionen ovan 7-12 bifalla FS förslag 13 Upplösning/Sammanslagning Elvy Bürger, Västmanland, yrkade rad 3-4, omformuleras till ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, bifalla Elvy Bürgers yrkande Kongressen uppdrog till Redaktionsutskottet gå igenom de tagna besluten, föra in dem på adekvat plats i de föreslagna stadgarna, och presentera ett nytt förslag fredag morgon. Kongressen återupptog den tidigare bordlagda frågan 18 Val av valberedning inför nästa kongress samt ordförande för denna Beredningsutskottets ordförande presenterade utskottets förslag till valberedning inför nästa kongress 2017 enligt följande: Jan-Erik Lövbom, Östergötland Mona Lindblom, Norrbotten Jarl Graf, Skaraborg Per-Erik Josefsson, Uppsala Bengt Lidström, Gotland Staffan Magnusson, Jönköping Richard Olsson, Stockholm Elisabeth Olsson, Gästrikland Maritta Selin, Västernorrland Gunilla Wenander Grönvall, Halland Pauli Petersson, Skåne Ordförande Vice Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot utse valberedning enligt utskottets förslag. Kongressen ajournerades kl. 17:30 återupptas fredag 13 juni kl. 9:00. 19

21 Fredag 13 juni, 2014 Förhandlingarna återupptogs kl. 9:00 under ledning av kongressordförande Nils Ingmar Thorell. Förbundsordförande Karl Erik Olsson tackade medlemmen Siw Christenssen för hennes enastående arbete med KPR i Falkenbergs kommun. Siw fick motta ett hedersdiplom från förbundsstyrelsen. Kongressordförande Nils Ingmar Thorell presenterade presidiets förslag till arbetsordning för dagen enligt följande: Förmiddag hantering av: Vård och omsorg i en ny tid med relaterade motioner Mål och riktlinjer med relaterade motioner Rambudget med relaterade motioner Eftermiddag hantering av: Nytt förslag till stadgar med relaterade motioner Övriga motioner bifalla presidiets förslag. 21 Behandling av Vård och omsorg i en ny tid med Bilaga 8 relaterade motioner I de utsända kongresshandlingarna fanns förbundsstyreselens rapport Vård och omsorg i en ny tid med tillhörande förslag till beslut, se bilaga 8. May Öberg, Skåne yrkade kongressen skulle avslå den 3:e -satsen (en huvudman) i FS:s förslag till beslut. Ingela Johansson, Bohus, yrkade sista -satsen i FS förslag till beslut vidgas genom begreppet invandrare ersätts med personer med särskilda behov. Jarl Strömbäck, Västernorrland, yrkade SPF tar upp som ett profilområde ämnet Företrädarskap. Birgitta Borg, Stockholm, yrkade en fast vårdkontakt till svårt sjuka inrättas, samt kommuner ges möjlighet deltidsanställa läkare. Karl Olof Fernow, Skaraborg, och Ritva Elg, Stockholm yrkade det i rapportens sammanfning (sid 2 i rapporten) punkt 1 stryks vilket innebär landstingen avvecklas Gösta Hallgren, Skåne, och Karl Olof Fernow, Skaraborg, yrkade kommunerna bör kunna knyta läkarkompetens till sig genom avtal med landstinget. 20

22 avslå May Öbergs yrkande bifalla Ingela Johanssons yrkande bifalla Jarl Strömbäcks yrkande bifalla Birgitta Borgs båda yrkanden efter votering med siffrorna 79 mot 49 avslå Karl Olof Fernows och Ritva Elgs yrkande. avslå Gösta Hallgren och Karl Olof Fernows yrkande MOTION 61: Geriatriska centra för vård, utbildning och forskning SPF Östergötlandsdistriktet Motionen behandlar den växande andelen äldre ställer högre krav på geriatrisk kompetens i framtiden. SPF Östergötlandsdistriktet föreslår: förbundet aktivt verkar för ett geriatriskt centrum för utveckling, utbildning och forskning skapas i varje region/landsting medlet för uppnå detta är samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus förbundet i samtal med äldreminister och Sveriges kommuner och landsting, SKL, påtalar behovet av specialutbildade läkare och sjuksköterskor förbundet aktivt stödjer och påvisar behovet av utökat geriatriskt innehåll i såväl läkar- som sjuksköterskeutbildningen för minska dagens brist på geriatrisk kompetens hos personal tillskapande av geriatriska centra i Sverige utses till en av SPF:s framtida profilfrågor Förbundsstyrelsens yttrande över motion 61: I SPF:s rapport Vård och omsorg i en ny tid finns i stort sett alla de punkter med som motionärerna förslår, d.v.s. ökat samarbete mellan vårdens aktörer, ökad geriatrisk kompetens och utbildning, utveckling och forskning. I denna påpekas även behovet av ledarskapsutbildning, fler geriatriker och annan vårdpersonal med geriatrisk kompetens. För uppnå en bättre samverkan i äldrevården vill även SPF landstingen avvecklas och en huvudman, kommunerna, får ansvar för äldrevården. En mycket god idé för förverkliga en ökad geriatrisk kompetens är verka för ett kompetenscenter för driva detta ett geriatriskt centrum. FS föreslår kongressen bifalla motion 61 bifalla förbundsstyrelsens förslag 21

23 MOTION 62: Ställföreträdare i vården Bo Bergstad, SPF Ankaret Motionen handlar om de äldre som är i störst behov av omsorgsinsatser ofta är de som har svårast göra egna medvetna val av utförare på egen hand. Med denna skrivelse ber jag SPF agera för förslaget om ställföreträdare i vården aktualiseras då Lagen om valfrihet nu får en allt större omfning. Distriktets yttrande: SPF Gästriklandsdistriktet tillstyrker motionen. Förbundsstyrelsens yttrande över motion 62: Allt fler kommuner inför lagen om valfrihet i hemtjänsten och konkurrensutsätter sin hemtjänst samtidigt som allt sjukare vårdtagare vårdas i hemmet. Flera studier visar de som verkligen skulle behöva välja eller byta utförare, de sköraste och ensamstående äldre, inte förmår det och lagen blir då tandlös. Resultaten visar de relativt friskare vårdtagarna med starkt socialt nätverk i högre utsträckning utnyttjar sin valmöjlighet. En stor del av vårdtagarna agerar inte som kunder vilket torde hämma den kvalitetsförbättring man hoppas uppnå med systemet. En ny statlig utredning, Äldreutredningen, där SPF är representerat, startade sitt arbete i slutet av april. Syftet med utredningen är lämna förslag till åtgärder som främjar äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Förslag om ställföreträdare i vården kommer lyftas i denna utredning. FS föreslår kongressen anse motionen 62 besvarad bifalla förbundsstyrelsens förslag MOTION 63: Äldreförsäkring Karin Hultén, Monika Olin Wikman, SPF Sumaros, Simrishamn Motionärerna menar det är nödvändigt utan dröjsmål ta i den långsiktiga frågan om finansieringen av äldreomsorgen. En lösning som bör prövas är en nationell, offentlig, obligatorisk äldreomsorgsförsäkring som kan jämföras med sjukförsäkringen. Vi föreslår kongressen beslutar uppdra åt SPF:s styrelse arbeta för en säkrad finansiering av äldreomsorgen i hela landet. uppdra åt SPF:s styrelse arbeta för regeringen tillsätter en statlig utredning om hur en äldreomsorgsförsäkring skulle kunna utformas och genomföras. Distriktets yttrande: SPF Skånedistriktet tillstyrker motionen. 22

24 Förbundsstyrelsens yttrande över motion 63: För möta de utmaningar som ålderspyramiden innebär krävs ett effektivt och sammanhållet system för äldres vård och omsorg. Om detta ska bli möjligt och jämlikt över hela landet måste all vård och omsorg ligga under en huvudman. SPF har detta krav som en punkt i valmanifestet. Landstingen bör avvecklas så vi snart kan ha en lag, en huvudman och en kassa för vård och omsorg av äldre. Med en huvudman ligger pengarna för vård och omsorg av äldre i en kassa vilket minskar risken för konflikter. Hur äldreomsorgen skall finansieras i framtiden är dock långt ifrån klart. Den nya statliga utredningen, Äldreutredningen, där SPF är representerad startade sitt arbete i slutet på april. Syftet med utredningen är lämna förslag till åtgärder som främjar äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Ursprungligen var det tänkt denna utredning skulle ta sig an finansieringsfrågan men i de direktiv som regeringen fade beslut om i början av januari 2014 finns inga spår av den framtida finansieringen, Finansdepartementet motse sig det. I utredningen kommer dock SPF verka för få tilläggsdirektiv eller få till stånd en ny utredning om finansieringen där en äldreförsäkring sannolikt är ett av alternativen som kommer diskuteras. FS föreslår kongressen anse motionen 63 besvarad bifalla förbundsstyrelsens förslag MOTION 64: Tandvård LSP/KPR-gruppen SPF Västmanlandsdistriktet: Elvy Bürger, Leena Eklund, Inga-Lill Holm Munnen och tänderna hör till kroppen. Många människor drar sig för gå till tandläkaren ofta för kostnaderna är för höga. Följden blir det kontinuerliga underhållet uteblir. Det får konsekvenser både för den enskilde och för samhället. I det långa loppet skulle samhället tjäna på tandvårdsförsäkringen gick in i den allmänna sjukförsäkringen Vi föreslår kongressen beslutar förbundsstyrelsen får i uppdrag kräva tandvården ingår i den allmänna sjukförsäkringen. Distriktets yttrande: SPF Västmanlandsdistriktet bifaller motionen. Förbundsstyrelsens yttrande över motion 64: Munhälsan har en avgörande betydelse för det allmänna hälsotillståndet och välbefinnandet. En god munhälsa förbygger dessutom en rad hälsorisker. Att inte besöka sin tandläkare för kontroller och behövliga behandlingar på grund av kostnaden får därför konsekvenser för den enskilde med sämre allmänhälsa och sjuklighet, men även med ökade kostnader för samhället. På sikt är det sannolikt en besparing för samhället låta tandvård ingå i den allmänna försäkringen. För underlätta det borde dessutom begreppet tandvård, som är för snävt, ändras till mun- och tandvård. Att mun- och tandvård ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen finns med i SPF:s valmanifest. Det skall dock nämnas SPF i överläggningarna angående nytt tandvårdsstöd delvis fick gehör för det som motionären yrkar, nämligen de som är i behov av omfande omsorg skall betala enligt den allmänna sjukförsäkringens regler. FS föreslår kongressen anse motionen 64 besvarad 23

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

SPF Seniorerna årsstämma 2015

SPF Seniorerna årsstämma 2015 Uppsala län Org.nr 817 301-2207 SPF Seniorerna årsstämma 2015 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Uppsala läns årsstämma på Viktoria Hotell & konferens den 8 april 2015. Distriktsordförande Laila S Eriksson

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar.. 2 Fråga om årsmötet

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes.

6 Fråga om stadgeenlig kallelse Kallelse till årsstämman har skett enligt stadgarna. Kallelsen godkändes. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets årsstämma i Holavedsgymnasiet, Tranås den 9 april 2011 kl.14.15-16.10 Närvarande: ca 170 personer 1 Årsstämmans öppnande Distriktsordförande Lars Stenbäck förklarade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte den 6 april 2014 i Hässleholms kulturhus.

Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte den 6 april 2014 i Hässleholms kulturhus. Protokoll fört vid S-kvinnor i Skånes distriktsårsmöte den 6 april 2014 i Hässleholms kulturhus. 1 1. DISTRIKTSMÖTET ÖPPNAS Mötet inleddes med underhållning från ABF. Inte bara sång och dans ett urval

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet

Stadgar för Riksförbundet 1 (9) Stadgar för Riksförbundet 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3 Kongress... 2 4. Extra kongress... 5 5. Förbundsmöte... 5 6. Förbundsstyrelse... 6 7. Valberedning... 7 8. Räkenskaper

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PRISMA ÄRENDE: PLATS: Ordinarie föreningsstämma Gothia Arena Högsbo Basket, Västra Frölunda DATUM: 2015-04-20 kl. 18.00 NÄRVARANDE: från styrelsen: Karl-Erik Edvardsson Bengt Allan

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013.

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Protokoll Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Plats: Vrigstad Värdshus, Vrigstad Närvarande: Se bifogad lista. (Bilaga1) 1 Distriktsordförande David

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Valberedningens medlemmar

Valberedningens medlemmar Valberedningens medlemmar Jan-Erik Löwbom, Norrköping, Östergötland, ordf. Mona Lindblom, Piteå, Norrbotten, v. ordf. Jarl Graf, Hjo, Skaraborg Per-Eric Peje Josefsson, Bålsta, Uppsala Bengt Lidström,

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Jönköping 11 13 juni 2014. Motioner. med yttranden

Jönköping 11 13 juni 2014. Motioner. med yttranden #5 Jönköping 11 13 juni 2014 Motioner med yttranden Mål och riktlinjer motioner 1 41 Motion 1 SPF:s logotyp och grafiska profil SPF:s logotyp, registrerad hos Patent- och registreringsverket, är organisationens

Läs mer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer

Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer Stadgar för IOGT-NTOs folkhögskoleförbund Tollare Organisationsnummer 914000-0283 Antagna vid Folkhögskoleförbundets förbundsstämma 2015-06-28. 1 Ändamål och huvudman Folkhögskoleförbundets ändamål är

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE

STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE STADGAR FÖR KFUK-KFUM SVERIGE KRISTLIGA FÖRENINGEN AV UNGA KVINNOR OCH MÄN 1 Förbundet Förbundet KFUK-KFUM Sverige är en ideell förening bestående av till förbundet anslutna ideella medlemsföreningar.

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer