Jönköping juni Kongressprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll"

Transkript

1 Jönköping juni 2014 Kongressprotokoll

2 Kongressprotokoll XXVIII kongressen juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande Ann-Christine Hammarström hälsade välkommen till SPF Jönköpingsdistriktet Landshövding Minoo Akhtarzand hälsade välkommen till Jönköpings län Mats Green, kommunalråd i Jönköping, hälsade välkommen till Jönköpings kommun. Förbundsordförande Karl Erik Olsson öppnade kongressen och fanfar framfördes av Nässjö Jakthorn.

3 2

4 Innehållsförteckning 1 Kongressens öppnande Val av kongressfunktionärer Justering av röstlängd Fråga om kongressens stadgeenliga kallelse Fastställande av föredragningslista Fastställande av arbetsordning för kongressen Val av ledamöter till utskott Verksamhetsberättelserna för åren 2011, 2012, Årsredovisningarna för åren 2011, 2012, Revisorernas berättelse för åren 2011, 2012, Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för åren 2011, 2012, Rapporter Beslut om arvoden till styrelse och revisorer Val av förbundsordförande samt 1:e och 2:e vice förbundsordförande Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen Val av ordinarie revisor och revisorssuppleant Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen Val av valberedning inför nästa kongress samt ordförande för denna Fastställande av arbetsordning för valberedning Fastställande av Stadgar för förbund samt Normalstadgar för distrikt och förening med relaterade motioner Behandling av Vård och omsorg i en ny tid med relaterade motioner Fastställande av Mål och riktlinjer för perioden med relaterade motioner Fastställande rambudget för åren med relaterade motioner Behandling av övriga motioner

5 25 Presentation av värdskap för SPF:s 29:e kongress Övriga frågor Kongressens avslutande Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5: Bilaga 6: Bilaga 7: Bilaga 8: Valberedningens förslag Röstlängd Föredragningslista Kongressens arbetsordning Föreslagna ledamöter till utskott Förslag arbetsordning valberedning Förbundsstyrelsens nya stadgeförslag Vård och omsorg i en ny tid Bilaga 9: Mål och riktlinjer Bilaga 10: Rambudget Annex Annex A: Inledningsanförande Karl Erik Olsson Annex B: Tacktal Christina Rogestam Annex C: Avslutningsanförande Christina Rogestam 4

6 Protokoll fört vid Sveriges Pensionärsförbunds ordinarie kongress i Rydbergssalen, Elmia Kongress och Konserthus, med början kl onsdagen den 11 juni 2014 och avslutning kl fredagen den 13 juni Närvarande var 140 röstberättigade samt cirka 60 inbjudna gäster och övriga intresserade. 1 Kongressens öppnande Förbundsordförande Karl Erik Olsson hälsade ombud, gäster och övriga deltagare välkomna och förklarade SPF:s 28:e kongress öppnad. Barn- och äldreminister Maria Larsson talade om vikten av se den enskilda människan, även när hon blir gammal och behöver vård och omsorg, samt om vikten av valfrihet. Stefan Löfven, partiledare Socialdemokraterna, talade om det solidariska kontraktet mellan generationer. Annie Lööv, näringsminister och partiledare för Centerpartiet, talade om de förbättringar som den sittande regeringen genomfört för pensionärer. Efter en kaffepaus höll förbundsordförande Karl Erik Olsson ett invigningstal samt parentation över Lars Nilsson, Bengt Englund och Gusten Rolandsson. Annex A 2 Val av kongressfunktionärer Bilaga 1 Valberedningens ordförande Inga Davidsson-Friberg föredrog valberedningens förslag enligt bilaga 1. enligt valberedningens förslag till kongressordförande välja Nils Ingmar Thorell, Ronneby till 1:e vice kongressordförande välja Inger Gustafsson, Jönköping och till 2:e vice kongressordförande välja Johnny Lilja, Huskvarna till justeringsledamöter tillika rösträknare välja Laila Sandgren Eriksson, Uppsala och Stig Nordqvist, Södermanland Kongressordförande presenterade de av valberedningen och förbundskansliet utsedda sekreterarna: Huvudsekreterare Stickan Carlsson, Stockholm 1:e vice sekreterare Veronica Sjölin, Stockholm och 2:e vice sekreterare Maria Andersson, Stockholm Justering av protokollet ska ske på SPF:s förbundskansli i Stockholm den 5 augusti 2014, klockan 11:00. Ordförandeskapet överlämnades till kongressordförande Nils Ingmar Thorell. 5

7 3 Justering av röstlängden Bilaga 2 Huvudsekreteraren meddelade vid tidpunkten för kongressens öppnande hade 128 ombud och 12 styrelseledamöter registrerats, sammanlagt 140 röstberättigade. Vid kongressen användes modern mötesteknik där omröstningar skedde med hjälp av en handenhet vilken aktiverades med ett personligt röstkort som delades ut i samband med registrering. de i samband med registreringen aktiverade röstkorten skulle utgöra röstlängd. 4 Fråga om kongressens stadgeenliga kallelse Huvudsekreteraren informerade om kallelsen sänts ut till distrikten den 7 januari Enligt gällande stadgar 4 moment 7 ska kallelsen ha kommit distrikten tillhanda senast fem månader före kongressen, ett krav som alltså uppfyllts. Kongresshandlingarna sändes ut från förbundskansliet den 16 maj godkänna det sätt på vilket kongressen kallats. 5 Fastställande av föredragningslista Bilaga 3 Kongressordförande Nils Ingmar Thorell informerade om presidiet tillsammans med förbundsstyrelsens AU föreslog justering av den föreslagna föredragningslistan. Monica Ulfhielm, Stockholm, yrkade punkterna 22, 23 och 24, behandlades före föreslagna punkterna 20 och 21 punkterna 14, 15, 16, 17, 18 och 19 behandlas efter föreslagna punkten 21 Jan-Erik Lövbom, Östergötland yrkade punkt 20 flyttades till efter punkt 22 Förbundsordförande Karl Erik Olsson yrkade punkt 22, 23 och 24 skulle behandlas före nuvarande punkt 20. Övriga punkter föreslogs ligga kvar enligt ursprungsförslaget. Då Ulfhielms första -sats och Lövboms hela yrkande hanterades i det nya förslaget till föredragningslista drogs dessa yrkanden tillbaka. Kongressen fastställde efter votering med siffrorna 94 för och 39 mot, bifalla Karl Erik Olssons yrkande och antog FS justerade föredragningslista. Monica Ulfhielms yrkande avslogs därmed. 6

8 6 Fastställande av arbetsordning för kongressen Bilaga 4 Jan-Erik Lövbom, Östergötland, yrkade det under punkt 4 läggs till när fråga hänvisas till beredningsutskottet är utskottets förslag huvudförslag. Kongresspresidiet yrkade under punkt 6a stryka den näst sista meningen, Detta förfarande gäller inte FS:s föredragande. den utsända arbetsordningen enligt bilaga 4, med justering av punkt 4 och 6 enligt ovanstående yrkanden, skulle gälla. Förhandlingarna ajournerades 17:30. Curt Persson, Förbundsordförande PRO, talade till kongressen och tackade SPF och avgående förbundsordförande Karl Erik Olsson för gott samarbete genom åren. Förhandlingarna återupptogs 17:37 7 Val av ledamöter till utskott Bilaga 5 redaktions- och beredningsutskott Kongressordförande Nils Ingmar Thorell presenterade FS förslag till redaktionsutskott samt de förslag på ledamöter till beredningsutskott som togs fram på DO konferensen 24 april 2014, enligt bilaga 5. Då fler namn föreslagits till beredningsutskottet än antalet platser valdes dessa via acklamation. fastställa det presenterade förslaget till redaktionsutskott. till beredningsutskottet välja: Kjell Skålberg, förbundsstyrelsen, ordförande Inger Ingesson, förbundsstyrelsen, vice ordförande Ruby Lindström, Skaraborg Lindy Yngvesson, Östergötland Peter Lindgren, Skåne Ingegerd Thorngren, Stockholm Chatrine Pålsson-Ahlgren, Kalmar Tommy Magnusson, Västernorrland Jan Rülcker, Värmland 7

9 8 Verksamhetsberättelserna för åren 2011, 2012 och 2013 med godkännande lägga verksamhetsberättelserna för 2011, 2012 och 2013 till handlingarna. 9 Årsredovisningarna för åren 2011, 2012 och 2013 fastställa resultat- och balansräkningarna samt förslagen till vinstdisposition för åren 2011, 2012 och Revisorernas berättelse för åren 2011, 2012 och 2013 Den förtroendevalda revisorn Margareta Nyström föredrog de tre revisionsberättelserna för åren 2011, 2012 och lägga revisionsberättelserna för 2011, 2012 och 2013 till handlingarna. 11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för åren 2011, 2012 och 2013 Den förtroendevalda revisorn Margareta Nyström föredrog förslag angående förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2011, 2012 och bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2011, 2012 och Rapporter De med kongresshandlingarna bifogade rapporterna presenterades. Ålderismprogrammet föredrogs av Stickan Carlsson Tankesmedjan föredrogs av Ingela Lindberger Ett steg till föredrogs av Inger Ingesson Kongressordförande föreslog kongressen rapportens -satser fördes vidare till arbete med SPF framtidsvision under nästa kongressperiod 8

10 godkänna de tre rapporterna samt uppdra till förbundsstyrelsen arbeta fram en framtidsvision för SPF. Kongressen ajournerade förhandlingarna kl. 18:45 till torsdag 12 juni klockan 13:15. Torsdag den 12 juni 2014 Under förmiddagen hölls seminarium med dialog gällande förbundsstyrelsens förslag. Föredragande var: Stadgar inklusive namn och central uppbörd: Stickan Carlsson, förbundskansliet Vård och omsorg: Gösta Bucht, sakkunnig och talesperson i vård- och omsorgsfrågor Mål och riktlinjer : Stickan Carlsson, förbundskansliet Moderator var Stina Nordström, förbundskansliet Förhandlingarna återupptogs kl. 13:15 under ledning av kongressordförande Nils Ingmar Thorell 12 Rapporter, forts. Pensioner och sker föredrogs av Karl Erik Olsson, förbundsordförande. godkänna rapporten Pensioner och sker. Ordförandeskapet övertogs av 1:e vice ordförande Inger Gustafsson, Jönköping. 13 Beslut om arvoden till styrelse och revisorer Bilaga 1 Valberedningens förslag ansågs föredragna i och med de skickats ut med kongresshandlingarna. bevilja föreslagna arvoden och ersättningar i enlighet med valberedningens förslag. 9

11 14 Val av förbundsordförande samt Bilaga 1 1:e och 2:e vice förbundsordförande Valberedningens ordförande Inga Davidsson Friberg föredrog valberedningens förslag. Valberedningen föreslog nyval av Christina Rogestam, Göteborg, till förbundsordförande. enhälligt välja Christina Rogestam till förbundsordförande för perioden Valberedningen föreslog vidare nyval av Rune Kjernald, Skaraborg, till 1:e vice förbundsordförande samt nyval av Kjell Skålberg, Jönköping, till 2:e vice förbundsordförande (tidigare ledamot i förbundsstyrelsen). enhälligt välja 1:e vice och 2:e vice förbundsordförande för perioden enligt valberedningens förslag Ordet överlämnades till Christina Rogestam som tackade för det stora förtroende som medlemmarna visat henne, Rune Kjernald och Kjell Skålberg, se Annex B 15 Val av övriga ledamöter till förbundsstyrelsen Bilaga 1 Valberedningens ordförande Inga Davidsson Friberg föredrog valberedningens förslag enligt följande: Kerstin Forsman, Västerbotten Börje Gustafsson, Örebro Lena Gustafsson, Göteborg Kerstin Hallgren, Stockholm Kjell Hansson, Norra Älvsborg Inger Ingesson, Norrbotten Peter Lindgren, Skåne Jan Rülcker, Värmland Inga-Lott Thörnell, Halland Sonja Åneman, Uppsala Nyval Omval Nyval Nyval Nyval Omval Nyval Nyval Omval Omval Av Monica Ulfhielm, Stockholm, nominerades dessutom under denna punkt Birgitta Borg, Stockholm. Sluten votering begärdes och genomfördes. Följande röstresultat redovisades: Inga-Lott Thörnell, Halland Inger Ingesson, Norrbotten Jan Rülcker, Värmland Kjell Hansson, Norra Älvsborg Sonja Åneman, Uppsala Lena Gustavsson, Göteborg Kerstin Forsman, Västerbotten 138 röster 138 röster 138 röster 138 röster 138 röster 137 röster 136 röster 10

12 Peter Lindgren, Skåne Börje Gustavsson, Örebro Birgitta Borg, Stockholm Kerstin Hallgren, Stockholm 136 röster 129 röster 114 röster 38 röster till förbundsstyrelsen välja de tio förstnämnda ledamöterna för perioden Ritva Elg, Stockholm, lämnade muntlig och skriftlig invändning mot det sätt som personvalet förrättades och menade på valhemligheten ej respekterats på ett fullgott sätt. Presidiet instämde med valhemligheten kunde ha omhändertagits på ett bättre sätt och detta är en lärdom ta med sig till nästa SPF kongress Val av ordinarie revisor och revisorssuppleant Bilaga 1 Valberedningens ordförande Inga Davidsson Friberg föredrog valberedningens förslag till förtroendevalda revisorer utse: Kjell Holmlund, Skåne Margareta Nyström, Stockholm Arne Johannesson, Stockholm Andris Widuss, Värmland ordinarie ordinarie ersättare ersättare till auktoriserade revisorer utse Ulrika Granholm Dahl ordinarie Marie Welin ersättare Båda från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB bifalla valberedningens förslag. 17 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen Beredningsutskottets ordförande Kjell Skålberg, Jönköping, presenterade utskottets förslag, antalet ledamöter i valberedningen ska vara 11 ordinarie och inga ersättare. bifalla utskottets förslag. 11

13 18 Val av valberedning inför nästa kongress samt ordförande för denna Beredningsutskottets ordförande Kjell Skålberg, Jönköping, föredrog utskottets förslag bordlägga frågan till nästföljande dag för ge tid till vidtala de nominerade. bifalla utskottets förslag. 19 Fastställande av arbetsordning för valberedning Bilaga 6 Beredningsutskottets ordförande Kjell Skålberg, Jönköping, föredrog utskottets förslag till arbetsordning för valberedningen enligt bilaga 6. bifalla utskottets förslag. Förhandlingarna ajournerades en kort stund för ett anförande från en av de inbjudna gästerna. Ole Norrback, ordförande SPF Finland, talade till kongressen. Han tackade SPF och Karl Erik Olsson för gott samarbete under många år och gratulerade Christina Rogestam till posten som ny förbundsordförande för SPF. Förhandlingarna återupptogs Alla propositioner och motioner från distrikt, föreningar och medlemmar finns intagna i kongresshandlingarna, som biläggs originalprotokollet. I protokollet anges de yrkanden som framförs i motionerna, förbundsstyrelsens yttranden och förslag, eventuella andra förslag samt kongressens beslut. Ordförandeskapet övertogs av kongressordförande Nils Ingmar Thorell. 12

14 20 Fastställande av stadgar för förbundet samt Bilaga 7 Normalstadgar för distrikt och förening med relaterade motioner Kongressordförande föreslog den öppna diskussionen under punkten fastställande av stadgar delades upp i 4 delar för underlätta beslutsfandet. Föreslagna indelningen var: A. Namnfrågan B. Öppet medlemskap C. Central uppbörd D. Övrigt Vidare föreslogs löpande omröstning paragraf för paragraf med enkel majoritet. Syftet var skapa ett underlag till ett slutgiltigt förslag till nya stadgar, vilket i sin helhet skulle prövas genom en omröstning där kvalificerad majoritet krävdes för det nya stadgeförslaget skulle antas. bifalla presidiets förslag. Förbundsordförande Karl Erik Olsson presenterade nya förslag från FS på punkterna A, B och C. A. Namnfrågan Nytt förslag: SPF Seniorerna B. Öppet medlemskap Nytt förslag: Medlemskap beviljas den som har rätt uppbära pension av något slag. C. Central uppbörd Nytt förslag: Valfrihet för föreningar antingen välja central uppbörd eller samla in avgiften lokalt. Ordalydelsen i 6 föreslogs vara förbundet kan insamla och av förbundet insamlade 20 A Namnfrågan Lindy Yngvesson, Östergötland, Anna Mickos, Stockholm, Kjell Skålberg, förbundsstyrelsen, Kerstin Sjölund, Västerbotten, Lennart Almqvist, Halland samt Gerhard Cederberg, Västernorrland yrkade samtliga bifall till FS nya namnförslag SPF Seniorerna. Anita Mickos, Stockholm, yrkade avslag till förslaget förbundets logotype beslutas av FS. Chatrine Pålsson Ahlgren, Kalmar, yrkade ajournering för överläggning med ombud från egna distriktet. bifalla FS nya namnförslag, SPF Seniorerna. avslå Anita Mickos yrkande avslå Chatrine Pålssons yrkande 13

15 20 B Öppet Medlemskap Jan-Erik Lövbom, Östergötland, yrkade på bifall av FS nya förslag med tillägget eller den som är gift/sambo med medlem. bifalla FS nya förslag med tillägg enligt Jan-Erik Lövboms yrkande enligt ovan. 20 C Central Uppbörd Lennart Nilsson, Dalarna, yrkade bifall till FS nya förslag om central uppbörd ska vara valfritt för förening, med ändring i ordalydelsen till Förbundet kan, om en förening så önskar, Monica Ulfhielm, Stockholm, yrkade uppdra till beredningsutskottet gå igenom 6 så formuleringen blev enhetlig samt bad FS tänka över datumet för när avgift ska betalas. Gösta Hallgren, Skåne, yrkade om förening väljer central uppbörd ska föreningens andel för nya medlemmar som tillkommer under januari juni översändas månadsvis, under juli oktober översänds hela medlemsavgiften för medlemmen, under november december betalas hel avgift som avser även nästkommande år. Hela vänmedlems avgift sänds till föreningen månadsvis. bifalla Lennart Nilssons yrkande. avslå Monica Ulfhielms yrkande avslå Gösta Hallgrens yrkande Förhandlingarna ajournerades kl. 15:30 för en kortare paus. Förhandlingarna återupptogs kl. 15:45 Kongressordförande Nils Ingmar Thorell föreslog kongressen ge Redaktionsutskottet i uppdrag sammanställa de vägledande besluten och arbeta fram ett nytt stadgeförslag för kongressen ta ställning till i en slutgiltig omröstning. bifalla presidiets förslag. Forts genomgång av Normalstadgar för förening Angivna paragrafnummer nedanför avser paragraf i stadgarna. 1 Namn ansågs behandlad genom diskussionen ovan. 2 Ändamål bifalla FS förslag 14

16 3 Medlemskap ansågs behandlad genom diskussionen ovan. 4 Möten Elvy Bürger, Västmanland, yrkade mom. 1, stycke 2, omformuleras till kallelse till årsmöte bör kunna ske så som styrelsen finner lämpligt. Anita Mickos, Stockholm, yrkade mom. 1, stycke 2, den föreslagna texten ändras till annonsering på hemsidan och genom personlig kallelse Pauli Petersson, Skåne, yrkade alternativet kallelse kan ske i lokal press i de nuvarande stadgarna tas in igen i det nya förslaget. Gösta Hallgren, Skåne, yrkade motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda sex veckor före årsmötet. Rolf Larsson, Västernorrland, yrkade mom. 2, stycke 3, texten gällande kallelse i lokal press justeras så den överensstämmer med motsvarande text under moment 1. Lennart Nilsson, Dalarna, yrkade mom. 5, texten ändras så vid fler namnförslag än det antal som ska väljas ska valet ske med sluten votering. avslå Elvy Bürgers yrkande. bifalla Anita Mickos yrkande avslå Pauli Peterssons yrkande efter votering 65 röster mot 64 bifalla Gösta Hallgrens yrkande efter votering 70 röster mot 59 bifalla Rolf Larssons yrkande efter votering 72 röster mot 54 bifalla Lennart Nilssons yrkande 5 Styrelse Gösta Hallgren, Skåne, yrkade skrivelsen i mom. 1, stycke 1 Styrelsen består av ordförande ändras till Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt lämpligt antal ledamöter, om möjligt minst tre ledamöter. meningen styrelsen ska ha ett udda antal ledamöter stryks. Anita Mickos, Stockholm, yrkade mom. 1, stycke 5, revisor och valberedningens närvarorätt, omformuleras till Revisor och representant för valberedningen kan medges närvarorätt på styrelsesammanträden 15

17 Rolf Gårdmo, Skåne, yrkade mom. 2, det läggs till styrelsen är föreningens kontaktyta med distrikt, allmänhet och media. Rolf Larsson, Västernorrland yrkade mom. 2, stycke 1, formuleringen samt för tillfredsställande kontroll stryks. Elvy Bürger, Västmanland, yrkade mom. 3, stycke 2, tid för styrelseuppdrag sätts till 8 år och inte begränsas av mandatperiod. avslå Gösta Hallgrens yrkande avslå Anita Mickos yrkande avslå Rolf Gårdmos yrkande bifalla Rolf Larssons yrkande bifalla Elvy Bürgers yrkande 6 Avgifter ansågs behandlad genom diskussionen ovan. 7 Räkenskapsår och revision bifalla FS förslag 8 Valberedning Elvy Bürger, Västmanland, yrkade stycke 2, valberedningen ska bestå av minst 3 ledamöter utan ersättare. efter votering 75 röster mot 52 bifalla förbundsstyrelsens förslag och därmed avslå Elvy Bürgers yrkande bifalla FS förslag 13 Sammanslagning/Nedläggning Elvy Bürger, Västmanland, yrkade stycke 1, rad 3, omformulerades till ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, bifalla Elvy Bürgers yrkande. 16

18 Genomgång av Normalstadgar för distrikt Angivna paragrafnummer nedanför avser paragraf i stadgarna. 1 Namn ansågs behandlad genom diskussionen ovan 2-4 bifalla FS förslag 5 Styrelse Elvy Bürger, Västmanland, yrkade mom. 3, stycke 3, samma skrivelse ska gälla för distrikt som för förening, d.v.s. tid för styrelseuppdrag sätts till 8 år och inte begränsas av mandatperiod. bifalla Elvy Bürgers yrkande 6 Valberedning Elvy Bürger, Västmanland, yrkade valberedningen ska bestå av minst 3 ledamöter utan ersättare. bifalla FS förslag avslå Elvy Bürgers yrkande. 7 Avgifter ansågs behandlat genom diskussionen ovan samt frågan skickats till Redaktionsutskottet bifalla FS förslag. Genomgång av Stadgar för förbund Angivna paragrafnummer nedanför avser paragraf i stadgarna. 1 Namn ansågs behandlad genom diskussionen ovan samt frågan skickats till Redaktionsutskottet. 17

19 2 Ändamål Elvy Bürger, Västmanland, yrkade det läggs till en punkt åtta: Samverkan med centrala myndigheter det läggs till en punkt nio: Ansvara för övergripande marknadsföring. bifalla Elvy Bürgers yrkande. 3 Organisation Gerhard Cederberg, Västernorrland, yrkade formuleringen av första punkten ändras så den avslutas eller direkt anslutna till förbundet. Ritva Elg, Stockholm, yrkade kongressen skulle besluta om avslag till direkt medlemskap i förbundet. avslå Gerhard Cederbergs yrkande avslå Ritva Elgs yrkande bifalla FS förslag 4 Kongress Ingegerd Thorngren, Stockholm, yrkade mom. 5, ombud till kongressen fördelas med ett ombud per 2500 medlemmar oberoende av det totala antalet medlemmar i distriktet. Jens Volmer, Stockholm, yrkade mom. 5, delegrappan inte ska vara medlemmar utan Demokratisk princip skall gälla, d.v.s. direkt proportionell representation. Gösta Hallgren, Skåne yrkade mom. 6, kongressombud och 2-6 ersättare för alla ska väljas på distriktsstämman. Skulle detta av olyckliga omständigheter inte räcka får distriktsstyrelsen med hjälp av valberedningen utse felande ordinarie och ersättare. Maj-Lis Burtus, Dalarna, yrkade mom. 11, stycke 2, motion som väcks av medlem ska sändas till den egna föreningen som avger yttrande och sänder den till distriktet. efter votering med siffrorna 92 för och 38 mot bifalla FS förslag ombud fördelas enligt en trappa beroende på totalt antal medlemmar i distriktet. efter votering med siffrorna 76 för och 55 mot bifalla FS förslag storleken på trappstegen ska vara medlemmar. 18

20 Bifalla Gösta Hallgrens yrkande Bifalla Maj-Lis Burtus yrkande 5 Förbundsstyrelse Anita Mickos, Stockholm, och Jan-Erik Lövbom, Östergötland, yrkade mom. 2, den av FS föreslagna punkten besluta om förbundets logotyp tas bort. avslå Anita Mickos och Jan-Erik Lövboms yrkande bifalla FS förslag 6 Avgifter ansågs behandlad genom diskussionen ovan 7-12 bifalla FS förslag 13 Upplösning/Sammanslagning Elvy Bürger, Västmanland, yrkade rad 3-4, omformuleras till ska beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, bifalla Elvy Bürgers yrkande Kongressen uppdrog till Redaktionsutskottet gå igenom de tagna besluten, föra in dem på adekvat plats i de föreslagna stadgarna, och presentera ett nytt förslag fredag morgon. Kongressen återupptog den tidigare bordlagda frågan 18 Val av valberedning inför nästa kongress samt ordförande för denna Beredningsutskottets ordförande presenterade utskottets förslag till valberedning inför nästa kongress 2017 enligt följande: Jan-Erik Lövbom, Östergötland Mona Lindblom, Norrbotten Jarl Graf, Skaraborg Per-Erik Josefsson, Uppsala Bengt Lidström, Gotland Staffan Magnusson, Jönköping Richard Olsson, Stockholm Elisabeth Olsson, Gästrikland Maritta Selin, Västernorrland Gunilla Wenander Grönvall, Halland Pauli Petersson, Skåne Ordförande Vice Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot utse valberedning enligt utskottets förslag. Kongressen ajournerades kl. 17:30 återupptas fredag 13 juni kl. 9:00. 19

21 Fredag 13 juni, 2014 Förhandlingarna återupptogs kl. 9:00 under ledning av kongressordförande Nils Ingmar Thorell. Förbundsordförande Karl Erik Olsson tackade medlemmen Siw Christenssen för hennes enastående arbete med KPR i Falkenbergs kommun. Siw fick motta ett hedersdiplom från förbundsstyrelsen. Kongressordförande Nils Ingmar Thorell presenterade presidiets förslag till arbetsordning för dagen enligt följande: Förmiddag hantering av: Vård och omsorg i en ny tid med relaterade motioner Mål och riktlinjer med relaterade motioner Rambudget med relaterade motioner Eftermiddag hantering av: Nytt förslag till stadgar med relaterade motioner Övriga motioner bifalla presidiets förslag. 21 Behandling av Vård och omsorg i en ny tid med Bilaga 8 relaterade motioner I de utsända kongresshandlingarna fanns förbundsstyreselens rapport Vård och omsorg i en ny tid med tillhörande förslag till beslut, se bilaga 8. May Öberg, Skåne yrkade kongressen skulle avslå den 3:e -satsen (en huvudman) i FS:s förslag till beslut. Ingela Johansson, Bohus, yrkade sista -satsen i FS förslag till beslut vidgas genom begreppet invandrare ersätts med personer med särskilda behov. Jarl Strömbäck, Västernorrland, yrkade SPF tar upp som ett profilområde ämnet Företrädarskap. Birgitta Borg, Stockholm, yrkade en fast vårdkontakt till svårt sjuka inrättas, samt kommuner ges möjlighet deltidsanställa läkare. Karl Olof Fernow, Skaraborg, och Ritva Elg, Stockholm yrkade det i rapportens sammanfning (sid 2 i rapporten) punkt 1 stryks vilket innebär landstingen avvecklas Gösta Hallgren, Skåne, och Karl Olof Fernow, Skaraborg, yrkade kommunerna bör kunna knyta läkarkompetens till sig genom avtal med landstinget. 20

22 avslå May Öbergs yrkande bifalla Ingela Johanssons yrkande bifalla Jarl Strömbäcks yrkande bifalla Birgitta Borgs båda yrkanden efter votering med siffrorna 79 mot 49 avslå Karl Olof Fernows och Ritva Elgs yrkande. avslå Gösta Hallgren och Karl Olof Fernows yrkande MOTION 61: Geriatriska centra för vård, utbildning och forskning SPF Östergötlandsdistriktet Motionen behandlar den växande andelen äldre ställer högre krav på geriatrisk kompetens i framtiden. SPF Östergötlandsdistriktet föreslår: förbundet aktivt verkar för ett geriatriskt centrum för utveckling, utbildning och forskning skapas i varje region/landsting medlet för uppnå detta är samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus förbundet i samtal med äldreminister och Sveriges kommuner och landsting, SKL, påtalar behovet av specialutbildade läkare och sjuksköterskor förbundet aktivt stödjer och påvisar behovet av utökat geriatriskt innehåll i såväl läkar- som sjuksköterskeutbildningen för minska dagens brist på geriatrisk kompetens hos personal tillskapande av geriatriska centra i Sverige utses till en av SPF:s framtida profilfrågor Förbundsstyrelsens yttrande över motion 61: I SPF:s rapport Vård och omsorg i en ny tid finns i stort sett alla de punkter med som motionärerna förslår, d.v.s. ökat samarbete mellan vårdens aktörer, ökad geriatrisk kompetens och utbildning, utveckling och forskning. I denna påpekas även behovet av ledarskapsutbildning, fler geriatriker och annan vårdpersonal med geriatrisk kompetens. För uppnå en bättre samverkan i äldrevården vill även SPF landstingen avvecklas och en huvudman, kommunerna, får ansvar för äldrevården. En mycket god idé för förverkliga en ökad geriatrisk kompetens är verka för ett kompetenscenter för driva detta ett geriatriskt centrum. FS föreslår kongressen bifalla motion 61 bifalla förbundsstyrelsens förslag 21

23 MOTION 62: Ställföreträdare i vården Bo Bergstad, SPF Ankaret Motionen handlar om de äldre som är i störst behov av omsorgsinsatser ofta är de som har svårast göra egna medvetna val av utförare på egen hand. Med denna skrivelse ber jag SPF agera för förslaget om ställföreträdare i vården aktualiseras då Lagen om valfrihet nu får en allt större omfning. Distriktets yttrande: SPF Gästriklandsdistriktet tillstyrker motionen. Förbundsstyrelsens yttrande över motion 62: Allt fler kommuner inför lagen om valfrihet i hemtjänsten och konkurrensutsätter sin hemtjänst samtidigt som allt sjukare vårdtagare vårdas i hemmet. Flera studier visar de som verkligen skulle behöva välja eller byta utförare, de sköraste och ensamstående äldre, inte förmår det och lagen blir då tandlös. Resultaten visar de relativt friskare vårdtagarna med starkt socialt nätverk i högre utsträckning utnyttjar sin valmöjlighet. En stor del av vårdtagarna agerar inte som kunder vilket torde hämma den kvalitetsförbättring man hoppas uppnå med systemet. En ny statlig utredning, Äldreutredningen, där SPF är representerat, startade sitt arbete i slutet av april. Syftet med utredningen är lämna förslag till åtgärder som främjar äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Förslag om ställföreträdare i vården kommer lyftas i denna utredning. FS föreslår kongressen anse motionen 62 besvarad bifalla förbundsstyrelsens förslag MOTION 63: Äldreförsäkring Karin Hultén, Monika Olin Wikman, SPF Sumaros, Simrishamn Motionärerna menar det är nödvändigt utan dröjsmål ta i den långsiktiga frågan om finansieringen av äldreomsorgen. En lösning som bör prövas är en nationell, offentlig, obligatorisk äldreomsorgsförsäkring som kan jämföras med sjukförsäkringen. Vi föreslår kongressen beslutar uppdra åt SPF:s styrelse arbeta för en säkrad finansiering av äldreomsorgen i hela landet. uppdra åt SPF:s styrelse arbeta för regeringen tillsätter en statlig utredning om hur en äldreomsorgsförsäkring skulle kunna utformas och genomföras. Distriktets yttrande: SPF Skånedistriktet tillstyrker motionen. 22

24 Förbundsstyrelsens yttrande över motion 63: För möta de utmaningar som ålderspyramiden innebär krävs ett effektivt och sammanhållet system för äldres vård och omsorg. Om detta ska bli möjligt och jämlikt över hela landet måste all vård och omsorg ligga under en huvudman. SPF har detta krav som en punkt i valmanifestet. Landstingen bör avvecklas så vi snart kan ha en lag, en huvudman och en kassa för vård och omsorg av äldre. Med en huvudman ligger pengarna för vård och omsorg av äldre i en kassa vilket minskar risken för konflikter. Hur äldreomsorgen skall finansieras i framtiden är dock långt ifrån klart. Den nya statliga utredningen, Äldreutredningen, där SPF är representerad startade sitt arbete i slutet på april. Syftet med utredningen är lämna förslag till åtgärder som främjar äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Ursprungligen var det tänkt denna utredning skulle ta sig an finansieringsfrågan men i de direktiv som regeringen fade beslut om i början av januari 2014 finns inga spår av den framtida finansieringen, Finansdepartementet motse sig det. I utredningen kommer dock SPF verka för få tilläggsdirektiv eller få till stånd en ny utredning om finansieringen där en äldreförsäkring sannolikt är ett av alternativen som kommer diskuteras. FS föreslår kongressen anse motionen 63 besvarad bifalla förbundsstyrelsens förslag MOTION 64: Tandvård LSP/KPR-gruppen SPF Västmanlandsdistriktet: Elvy Bürger, Leena Eklund, Inga-Lill Holm Munnen och tänderna hör till kroppen. Många människor drar sig för gå till tandläkaren ofta för kostnaderna är för höga. Följden blir det kontinuerliga underhållet uteblir. Det får konsekvenser både för den enskilde och för samhället. I det långa loppet skulle samhället tjäna på tandvårdsförsäkringen gick in i den allmänna sjukförsäkringen Vi föreslår kongressen beslutar förbundsstyrelsen får i uppdrag kräva tandvården ingår i den allmänna sjukförsäkringen. Distriktets yttrande: SPF Västmanlandsdistriktet bifaller motionen. Förbundsstyrelsens yttrande över motion 64: Munhälsan har en avgörande betydelse för det allmänna hälsotillståndet och välbefinnandet. En god munhälsa förbygger dessutom en rad hälsorisker. Att inte besöka sin tandläkare för kontroller och behövliga behandlingar på grund av kostnaden får därför konsekvenser för den enskilde med sämre allmänhälsa och sjuklighet, men även med ökade kostnader för samhället. På sikt är det sannolikt en besparing för samhället låta tandvård ingå i den allmänna försäkringen. För underlätta det borde dessutom begreppet tandvård, som är för snävt, ändras till mun- och tandvård. Att mun- och tandvård ska ingå i den allmänna sjukförsäkringen finns med i SPF:s valmanifest. Det skall dock nämnas SPF i överläggningarna angående nytt tandvårdsstöd delvis fick gehör för det som motionären yrkar, nämligen de som är i behov av omfande omsorg skall betala enligt den allmänna sjukförsäkringens regler. FS föreslår kongressen anse motionen 64 besvarad 23

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Måndag den 31 oktober FÖRMIDDAGENS FÖRHANDLINGAR sid 3 Full sysselsättning arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkring (forts behandling sid 7 arbetsmiljö, arbetsliv och

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer