KVALITETSARBETET LÄSÅRET ÅSEBRO SKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSARBETET LÄSÅRET 14-15 ÅSEBRO SKOLA"

Transkript

1 KVALITETSARBETET LÄSÅRET ÅSEBRO SKOLA FÖLJA UPP Resultat och måluppfyllelse... -Vilka är våra resultat och hur ser vår måluppfyllelse ut? ÄMNESPROV/OMDÖMEN VAD HAR GÅTT BRA? Ämnesprov Svenska år 3 Läsa berättande texter och textsamtal Ämnesprov Matematik År 3 Ämnesprov Svenska år 6 Ämnesprov No år 6 Bild år 6 Engelska år 6 So år 6 Idrott år 1 Musik år 6 VAD BEHÖVER UTVECKLAS? Ämnesprov Svenska år 3 Läsa faktatexter, Skriva berättelser och faktatexter. Ämnesprov Matematik år 3 Mäta, Jämföra och Uppskatta Ämnesprov Matematik år 6 Ämnesprov So år 6 No år 5 Engelska år 5 So år 5 Svenska år 5 BRUK VAD HAR GÅTT BRA? Vi diskuterar vad som är viktigt kunskap i dag och i framtiden. Vi integrerar kunskaper i sina olika kunskapsformer i undervisningen för att skapa ett lärande som bildar en helhet. Vi utformar undervisningen så att eleverna är medvetna om olika strategier för att lära. Vi bemöter eleverna med respekt för deras person och arbete. Vi samverkar med varandra för att göra skolan till en miljö för utveckling och lärande. Vi har ett elevfokuserat arbetssätt. Vi diskuterar hur vi ska göra för att undervisningen ska stimulera elevernas lust att lära. Vi arbetar med vårt förhållningssätt för att klimatet på ska präglas av förtroendefulla och öppna relationer. Vi har ett tillitsfullt klimat som präglas av öppenhet och nyfikenhet och där vi diskuterar och omprövar vårt sätt att jobba. Vi jobbar för att få ett positivt och uppmuntrande klimat för lärandet. Vi genomför arbetet så att eleverna upplever att kunskap är meningsfull.

2 Vi ger eleverna möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen oberoende könstillhörighet. Vi använder läromedel och andra hjälpmedel som en del i anpassningen av undervisningen. Vi har kompetens att genomföra och anpassa undervisningen med hjälp av de hjälpmedel som elever använder utifrån sina behov. Vi samtalar med elev och vårdnadshavare samt anmäler till rektor om vi ser tecken på behov av särskilt stöd. Vi utformar undervisningen så att det blir en balans mellan genomgångar, diskussioner, enskilt arbete och samarbete för att skapa förutsättningar för lärande. Vi samordnar planeringen av undervisningen så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna. Vi låter eleverna lära och arbeta både självständigt och i grupp. Vi låter alla eleverna prova och tillägna sig kunskaper samt utveckla olika uttrycksformer. Vi utformar undervisningen så att eleverna successivt får ökat ansvar. Vi ger eleverna möjlighet att använda modern teknik som ett verktyg för lärande. Vi använder summativa bedömningar även formativt för att utvärdera och utveckla undervisning och lärandets hos eleverna. Vi utformar utvecklingssamtalen så att alla deltagande parter är lika viktiga. Utvecklingssamtalen grundas på elevens utveckling i förhållande till läroplanen. Vi har fungerande rutiner för att uppmärksamma om en elev är i behov av särskilt stöd. Rutiner finns för samarbetet mellan elevhälsa och personal. Vi utgår från elevens behov. Vi analyserar elevernas kunskaper och får ett bra underlag för att kunna göra rätt bedömning hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven. VAD BEHÖVER UTVECKLAS? Integrera jämställdhet naturligt i planering och undervisning. Utforma undervisningen så att eleverna får använda sig av ett kritiskt tänkande. Koppla elevernas föreställningar till vetenskaplig grund. Fungerande rutiner och former för samarbete mellan förskoleklass, skola och fritids. Organisera och genomföra undervisning för att kunna göra val av yrkesinriktning Vi tar reda på vad varje elev kan och utgår från det när vi planerar undervisningen Sätta samman elevgrupper för goda kamrateffekter och där lärarnas förväntningar kan bli höga. Vi låter eleverna påverka undervisningens innehåll och utformning. Synliggöra kopplingen mellan mål för undervisningen och hur eleven ska komma vidare mot målen. Använda bedömningar för att stimulera lärandet. Ge eleverna former och struktur för att själva kunna bedöma och utveckla sina arbeten. Utveckla elevernas förmåga att bedöma sina resultat. Diskutera och utveckla utvecklingssamtalen för en likvärdig bedömning. Utforma utvecklingssamtal så att eleven tar större ansvar. Utforma de skriftliga omdömena så att eleven och vårdnadshavare får information om kunskapsutveckling kopplat till kunskapskrav. Använda olika bedömningsformer för att kunna visa sina kunskaper på olika sätt. ELEVENKÄT VAD HAR GÅTT BRA? Jag är nöjd med mitt utvecklingssamtal. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. Jag trivs i skolan. Jag känner mig trygg i skolan. VAD BEHÖVER UTVECKLAS? Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna. Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer. Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig.

3 Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. ANALYSERA Bedöma utvecklingsbehov -Vad beror det på? -Vilka orsaker förklarar resultaten och måluppfyllelsen? ÄMNESPROV/OMDÖMEN DETTA ÄR BRA - VARFÖR? Ämnesprov Svenska år 3 Läsa berättande texter och textsamtal Har lagt tid på de väsentliga delarna i ämnet. Lagt stort fokus på läsförståelse. Ämnesprov Matematik År 3 Har arbetat på ett varierat sätt där bilder varit en stor del. Alla sinnen har använts för att få så bra förståelse så möjligt. Arbetat med olika material. Repetition regelbundet för att se att de olika delarna befästs. Ämnesprov Svenska år 6 Har arbetat mycket med läsförståelse och berättande texter. Tittat på och jämfört hur olika texter är uppbyggda. Ämnesprov No år 6 Vi har lagt stor vikt vid läsförståelsen i ämnet för att få förståelse för de begrepp och områden som berörts. Bild år 6 Har arbetat mycket med att följa instruktioner. Har gett tydlig och konkret feedback och information kring vad som behöver utvecklas. Har arbetat mycket tematiskt och varierat. Engelska år 6 Det har varit mycket naturliga diskussioner på engelska kring vardagsnära händelser och situationer. Både lärare och elever har tvingats att prata mycket engelska. Vi har lekt in kunskaperna och arbetat mycket praktiskt. Hade en bra språklig grund grammatiskt. Matematik år 6 Bra struktur. Tydliga förväntningar. Mycket samtal i form av problemlösning och matematiska diskussioner. So år 6 Har arbetat mycket med att följa instruktioner. Har haft mycket grupparbeten där eleverna tvingats till samarbete kring olika arbetsområden. Haft en bra tydlighet i vad som ska bedömas. Delade upp och arbetade med varje enskilt So-ämne var för sig. Idrott år 1 Aktiva och motoriskt starka elever. Musik år 6 Tydliga och höga förväntningar. Tydliga betygskriterier.

4 DETTA BEHÖVER UTVECKLAS - VARFÖR? Ämnesprov Svenska år 3 Läsa faktatexter, Skriva berättelser och faktatexter. Tydliggöra skillnader mellan olika texter. Stödord Strukturen i skrivandet. Ämnesprov Matematik år 3 Mäta, Jämföra och Uppskatta Läsförståelsen Begrepp Räknesagor Ämnesprov engelska år 6 Lyssnaövningen var otydlig och gick fort. Ämnesprov matematik år 6 Visa resonemang och uträkningar. Ämnesprov religion år 6 Den samiska religionen. Asatron No år 6 Begrepp och djupare förståelse. No år 5 Delar av baskunskaperna saknades vilket gjorde att nivån på lärandet lades för högt. Begrepp och förståelse. Engelska år 5 Delar av baskunskaperna saknades vilket gjorde att nivån på lärandet lades för högt. So år 5 Resonera och motivera sina svar. Svenska år 5 Delar av baskunskaperna saknades vilket gjorde att nivån på lärandet lades för högt. BRUK DETTA ÄR BRA - VARFÖR? Vi diskuterar vad som är viktigt kunskap samt skapar ett lärande som bildar en helhet. Detta genom att arbeta mycket tematiskt och ämnesintegrerat där vi väver in olika ämnen och arbetsformer. Vi ger eleverna olika verktyg och är medvetna om att alla har olika strategier och lär på olika sätt. Vi har ett trevligt bemötande där vi bemöter och ser alla elever för den de är. Vi är en liten skola där alla känner alla. Vi har en likvärdig elevsyn samt pedagogisk grundsyn. Vi är ett litet och sammansvetsat arbetslag där personalen samverkar med varandra. Vi pratar och har bra diskussioner med rak kommunikation samt högt till tak. I skolarbetet är det en samverkan mellan olika elevgrupper samt en genomtänkt fadderverksamhet. Detta tillsammans skapar en god miljö för utveckling och lärande. När vi planerar och genomför undervisningen samt väljer arbetssätt har vi ett elevperspektiv. Vi pratar regelbundet om eleverna och utgår från elevernas förutsättningar och behov. Behöver någon elev extra stöd lyfter vi dem på våra elevvårdskonferenser. Vi har höga krav och förväntningar samt diskuterar hur vi ska göra för att undervisningen ska stimulera elevernas lust att lära. Vi visar att vi tror på att eleverna kan. Vi arbetar med vårt förhållningssätt för att klimatet på skolan ska präglas av förtroendefulla och öppna relationer där vi visar och tror på att alla elever kan. Vi anpassar undervisningen utifrån elevernas intresse och visar på olika vägar att lära. På våra pedagogiska konferenser diskuterar samt omprövar vi vårt sätt att arbeta med eleverna. Vi har gemensamma teman där vi samverkar och tar del av varandras arbeten. Vi har ett positivt klimat för elevernas lärande. Vi startar dagen och lektionerna positivt och möter eleverna där de är. Vi visar på att skolan är en rolig plats att vara på och att där fel och misstag är tillåtna. Då vi löser konflikter som uppstår försöker vi göra det på ett positivt sätt så att de berörda känner sig sedda och lyssnade på.

5 Vi genomför skolarbetet så att eleverna upplever att kunskap är meningsfull genom att göra roliga aktiviteter för att befästa kunskaperna. Vårt arbetssätt utgår från att regelbundet koppla teorin till praktik. Vi ger eleverna möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen oberoende könstillhörighet. Alla får lika stor chans att lyckas oberoende kön. Vi har god kompetens att genomföra och anpassa undervisningen med hjälp av olika hjälpmedel. Vi använder olika läromedel och verktyg för att anpassa och individualisera undervisningen. Vi samtalar alltid med elev och vårdnadshavare samt anmäler till rektor om vi ser tecken på behov av särskilt stöd. Vi har ett varierat arbetssätt där vi utformar undervisningen så att det blir en balans mellan genomgångar, diskussioner, enskilt arbete och samarbete. Varje lärare följer sin grupp i stort sett alla ämnen. Detta underlättar för att se hur arbetsbelastningen ser ut för eleverna. Vi har ett varierat arbetssätt där eleverna lär genom att arbeta både självständigt och i grupp. Vi låter alla elever använda och utveckla olika uttrycksformer. Vi ändrar och utvecklar våra arbetsformer utifrån aktuella behov. Undervisningen utformas så att eleverna får ökat ansvar ju äldre de blir. De får själva ta ansvar för att vidarebefordra information. Detta startar redan när de börjar men ökar ju äldre eleverna blir. Vi curlar inte utan alla behöver ta ansvar för sitt. Vi har goda förutsättningar att ge eleverna möjlighet att använda modern teknik som ett verktyg för lärande. Detta då vi satsat så att alla elever har varsin ipad. Vi använder även projektorn regelbundet i undervisningen. Vi arbetar fram LPP:er där vi visar på arbetsområdet. För att utvärdera elevernas kunskaper använder vi matriser samt olika summativa bedömningar som verktyg. Sedan använder vi informationen formativt för att utvärdera och utveckla undervisning och lärandet. Vi har börjat utforma utvecklingssamtalen så att alla parter är lika viktiga. Eleven är huvudpersonen och håller själv i sitt samtal. Utvecklingssamtalen har fokus på elevens utveckling i förhållande till läroplanen. Vi har fungerande rutiner för att uppmärksamma om en elev är i behov av särskilt stöd. Det finns tydliga rutiner för samarbetet mellan elevhälsa och personal genom handlingsplaner och elevvårdskonferenser. Det finns bra arbetsformer kring bedömningen av elevernas kunskaper. Vi analyserar elevernas kunskaper genom ämnesprov, omdömen, läsutvecklingsscheman, utvärderingar, checklistor och matriser för att se hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven. DETTA BEHÖVER UTVECKLAS - VARFÖR? Vi integrerar jämställdhet naturligt i vårt arbete men inte medvetet. Vi tänker inte kön utan att alla måste delta oavsett tillhörighet. Utveckla utformandet av undervisningen så att eleverna får använda sig av ett kritiskt tänkande. Vi behöver ifrågasätta och utmana elevernas svar och låta dem utveckla och resonera vidare. Vi behöver utveckla och bli bättre på att synliggöra och tydliggöra det vi gör och koppla detta till vetenskapen. Rutiner och samarbetsformerna mellan förskoleklass, skola och fritids behöver utvecklas. Det blir lätt kommunikationsmissar. Samarbetet mellan fritids och skola kan även utvecklas genom att man har gemensamma teman som man arbetar med utifrån varje verksamhets kompetenser och förutsättningar. Det är svårt att organisera och genomföra undervisning så att eleverna kan känna att de kan välja för framtida yrke. Det känns svårt att få dem medvetna att de kan påverka och göra val i tidiga skolåldrar. Vi behöver utveckla formerna för att ta reda på vad varje elev kan och utgå från det när vi planerar undervisningen. Vid sammansättningar av elevgrupper sker inte ett medvetet tänk kring hur resultatet blir. Vi har små elevgrupper på skolan vilket gör det svårt att sätta samman bra grupper i gruppen för goda effekter.

6 Vi har till största delen lärarstyrd undervisning där läraren förbereder och genomför lektionen. Vi behöver i mycket större utsträckning låta eleverna vara med och påverka undervisningens innehåll och utformning. Vi synliggör inte målen för undervisningen tillräckligt för att eleven själv ska kunna se och arbeta vidare mot målen. Vi behöver visa målen för varje enskild lektion och sedan knyta ihop påsen när lektionen är slut för att se resultaten. Bedömningar används för läraren att se hur eleverna ligger till. Detta behöver vidareutvecklas så att även eleverna tydligt kan se detta för att stimulera lärandet. Vi behöver utveckla former för att eleverna själva ska kunna bedöma och utveckla sina arbeten och resultat. Vi genomför utvecklingssamtalen men behöver diskutera med varandra hur man gör så att det blir ett likvärdigt upplägg. Detsamma gäller bedömning. En del elevgrupper har provat på att eleven tar större ansvar för utvecklingssamtalen. Vi behöver utveckla detta så att fler elevgrupper gör det. Vi har en bra och tydlig mall där vårdnadshavare får information om kunskapsutvecklingen kopplat till kunskapskrav. Mallen saknar dock information kring läroplanens mål i kapitel 2 där det sociala tas upp. Behöver utveckla former för hur vi delger den informationen. Vi varierar bedömningsformerna mellan olika arbetsområden och ämnen. Vi behöver utveckla att ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper inom ett och samma arbetsområde/ämne på olika sätt för att få flera chanser och möjligheter att visa sina kunskaper. ELEVENKÄT DETTA ÄR BRA - VARFÖR? Jag är nöjd med mitt utvecklingssamtal. Eleverna vet vad som förväntas av dem och är förberedda på vad samtalet ska handla om. Eleverna upplever att det är en positiv stund där elev, lärare och vårdnadshavare möts tillsammans och pratar. Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. Vi har höga förväntningar och visar att vi tror på alla elever och blickar framåt. Jag trivs i skolan. Vi känner alla elever och ser varje elev varje dag. Vi har ett positivt klimat för elevernas lärande. Jag känner mig trygg i skolan. Vi har bra arbetsformer för vår fadderverksamhet där äldre elever tar hand om yngre. På de gemensamma rasterna möts alla elever oavsett ålder. Vi skapar tillfällen regelbundet där de yngre eleverna känner trygghet med de äldre. Det finns alltid många vuxna ute under rasttid samt vid matstunden. DETTA BEHÖVER UTVECKLAS - VARFÖR? Jag upplever att det är arbetsro på lektionerna. Svårt att förstå vad begreppet arbetsro innebär och står för. Viktigt att alla ser att man är en del i det och ta ansvar för det. Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust att lära mig mer. Vi har en ganska traditionell och enformig undervisning. Begränsad omvärldsuppfattning påverkar lusten och nyttan med lärandet. Elevrådet arbetar med frågor som är viktiga för mig. Eleverna har föreställningen att de beslut som tas på klassråd och elevråd ska genomföras som man själv tycker och vill. Har svårt att ta hänsyn till att det är fler som ska vara med i processen. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Vi berättar inte för eleverna tillräckligt tydligt så att alla elever förstår. Vi försäkrar oss inte om att alla förstått. PLANERA OCH GENOMFÖRA -Vilka åtgärder och utvecklingsinsatser krävs? -Hur ska det organiseras och genomföras? -Vilka metoder och arbetssätt ska vi använda?

7 ÄMNESPROV/OMDÖMEN AKTIVITET NÄR? VEM? Utveckla elevernas strategier i läsförståelsen för alla ämnen. Läsa och arbeta med olika typer av texter och sedan göra olika typer av arbetsuppgifter med frågor. Använda metoden och studiehandledningen i läsförståelse En läsande klass för att hitta bra lässtrategier. Ha mycket textsamtal om innehåll och svåra ord för att få större ordförståelse. Arbeta med faktatexter både genom att läsa men även att skriva. Använda stödord som hjälp. Prata ord och begrepp samt resonera i matematikämnet. Arbeta med den samiska religionen. Intensivare perioder. Vid högläsning. Intensivare perioder. F-2 i temaperioder År 3-6 i det dagliga arbetet. Under matematiklektionerna. Vid temaarbete kring Sverige. Ämnesansvarig för matematikämnet. Ämnesansvariga för Soämnet i år 3-6. BRUK

8 AKTIVITET NÄR? VEM? Ha tydligare mål för eleverna. Tala om vilka mål som gäller inför varje nytt arbetsområde och vilka förväntningar vi har på eleverna. Detta ska du kunna! när vi är klara. Sätta upp tydliga och konkreta mål för lektionen som sedan utvärderas. Viktigt att arbeta både långsiktigt och kortsiktigt. Utveckla former för att ta del av och bli medvetna om elevernas förkunskaper. Utifrån matriser och checklistor synliggöra lärandet för både elever och personal. Utarbeta former och rutiner för att få eleverna att arbeta med mer självskattning och även kamratbedömning. Utveckla Pretest så att det blir en naturlig del i undervisningen och alla ämnen. Detta ska ske kontinuerligt samt vid uppstarten av nya områden. Vi genomför utvecklingssamtal regelbundet men behöver diskutera med varandra hur man gör. Detta för att få tips och idéer så att det blir ett mer likvärdigt upplägg. Utforma utvecklingssamtalen så att eleven får större delaktighet och insikt kring sina kunskaper. Gemensam uppstart vid början av Vt 15. Gemensam uppstart vid början av Vt 15. Gemensam uppstart vid början av Vt 15. Arbetslagskonferensen den 13/1. Arbetslagskonferensen den 13/1. Behöver utveckla former Arbetslagskonferensen

9 för hur vi delger kapitel 2 kring normer och värden. den 11/11. ELEVENKÄT AKTIVITET NÄR? VEM? Arbeta med vad begreppet arbetsro står för. Göra ett pretest och utvärdering med skalfrågor där eleverna får ta ställning till begreppet och innehållet. Ha ett varierat arbetssätt. Vi diskuterar vid pedagogiska konferenser och provar på nya arbetsmetoder. Vi använder Skelleftetekniken som arbetssätt. Förbereda och skapa förförståelse för eleverna. Sätta upp tydliga mål för lektioners innehåll. Använda omvända hemuppgifter för att förbereda eleverna på det som väntar. Göra pretest för att ta del av elevernas förkunskaper samt ge eleverna möjlighet att få reda på vad de ska kunna. Arbeta med demokrati och värdegrund regelbundet. Lyfta och arbeta med kapitel 2 kring normer och värden med elevgrupperna. Detta sker även regelbundet på klassråd och elevråd. November December 2014 Frågor klara 4/11 Schemalagt en lektion per vecka. Vid klassråd och Elevråd. Louise gör frågorna. Ansvarig för konferensen. Ämnesansvarig för noämnet och teknik.

10 Utveckling innebär förändring Nya arbetssätt, nya förhållningssätt och nya inriktningar måste få genomslag och bli en del av det vardagliga arbetet. Förändringen är genomförd när det nya inte uppfattas som nytt, utan som en rutin som avspeglar hur man brukar göra.

KVALITETSARBETET LÄSÅRET ÅSENS SKOLA

KVALITETSARBETET LÄSÅRET ÅSENS SKOLA KVALITETSARBETET LÄSÅRET 14-15 ÅSENS SKOLA FÖLJA UPP Resultat och måluppfyllelse... -Vilka är våra resultat och hur ser vår måluppfyllelse ut? ÄMNESPROV/OMDÖMEN VAD HAR GÅTT BRA? De praktiska ämnena Ämnesprov

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS SPRÅKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara språk-och kunskapsutvecklande.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Sofia skola 2013-11-25 IUP-plan för Sofia skola I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Fågelås skola i Gate Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Den lässatsning vi startade gav en större

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015

KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 KVALITETSUPPFÖLJNING TJÄRNÖ SKOLA årskurs 1 6 LÄSÅRET 2014/2015 15/11/19 Förutsättningar som i stor utsträckning påverkat resultat 2014/2015 Eleverna har generellt bra kunskaper och är intresserade av

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan.

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan. Örgryte-Härlanda Förskoleklass en lekfull övergång till skolan www.goteborg.se Förskoleklassens viktigaste pedagogiska redskap är lek, skapande och elevens eget utforskande. Genom leken stimuleras elevens

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2016/2017 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen

C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen C. Stöd för lärarlagets lägesbedömning av undervisningsprocessen Det här materialet är riktat till lärare och lärarlag och är ett stöd för skolans nulägesbeskrivning av matematikundervisning. Målet är

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Hammarbacksskolan RO Resultatuppföljning

Hammarbacksskolan RO Resultatuppföljning Läsåret 2013/2014 Hammarbacksskolan RO Resultatuppföljning Innehållsförteckning Vårt rektorsområde...3 Verksamhetsidé...3 Vision...3 Prioriterade mål läsåret 2013-2014 med kommentarer 4 Hammarbacksskolans

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Fritidshemsnätverk 24/11-16

Fritidshemsnätverk 24/11-16 Fritidshemsnätverk 24/11-16 08.30 Föreläsning Christina och Jenny 9.15 Gruppindelning + hämta fika 9.30 Grupparbete inklusive fika 10.15 Återsamling och summering 10.30 Avslutning, utvärdering och fokus

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Vintrosa skola ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Vintrosa skola ligger i ett naturskönt område en bit utanför centralorten

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94)

Samverkan. Omsorg. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten (LPO 94) 090629 Samverkan Samverkan sker mellan: barn-barn, pedagog-barn, pedagog-förälder, pedagog-pedagog. Samverkan med kamrater är en förutsättning för att barnen ska nå de mål som finns i läroplanen. Med leken

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun

Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun Måldokument för fritidshemmen inom Vård & bildning i Uppsala kommun Om fritidshemmet Fritidshemmet erbjuder omsorg för elever i förskoleklass till och med årskurs 6, fritidshemmet har också ett särskilt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation.

Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan, med personalrotation. Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola 2016/2017 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag över hela förskolan,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Datum 2013-09-05 1 (11) Kvalitetsanalys för Sickla skola läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Klass: IUP-häftet 1-5. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen.

Klass: IUP-häftet 1-5. Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. Namn: Klass: 1 1-5 IUP-häftet Med hjälp av IUP-häftet kan elever, pedagoger och vårdnadshavare på Sofia skola förbereda utvecklingssamtalen. 2 Vad är IUP-häftet? Det här är ditt IUP-häfte där du utvärderar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning

Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning Undervisning i förskoleklass En kvalitetsgranskning 1 Utgångspunkt Egen skolform sedan 1998 Ettårig frivillig skolform (ca 95% av alla sexåringar deltar) Förskoleklassen omfattas av de två första delarna

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013

Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Handlingsplan Elev- och föräldramedverkan Läsår 2012-2013 Åsebro skola Läsåret 12-13 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att säkerställa kvaliteten för elev- och föräldramedverkan. På Åsebro skola

Läs mer

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildningsförvaltningen Nordmarks skola Nordmarks skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer