SMÅ OCH STORA STEG Kompetensstegen i Jönköpings län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÅ OCH STORA STEG Kompetensstegen i Jönköpings län 2006 2008."

Transkript

1 SMÅ OCH STORA STEG Kompetensstegen i Jönköpings län

2 Små och stora steg när hjärtat få Kompetensstegen är en statlig satsning inom vård och omsorg där kommuner runt om i landet under fyra år varit engagerade i olika projekt och utvecklingsarbeten. Små och stora steg arrangerades hösten 2008 vid tre tillfällen av Luppen kunskapsscentrum tillsammans med länets kommuner som en mötesplats för inspiration och för att ge möjligheter till utbyte av erfarenheter från Kompetensstegen. Vid tre olika tillfällen (i Värnamo, Nässjö och Huskvarna) inbjöds personal från respektive närområde att ta del av sex olika seminarier. I samband med seminarierna anordnades en mässa där kommunerna fick chans att ställa ut och berätta om sig själva och sina pågående projekt. Totalt tog mer än 900 personer tillfället i akt att besöka Små och stora steg. Från kommunernas sida deltog därutöver ett hundratal medarbetare vid varje tillfälle för att själva genomförandet skulle bli möjligt. 2

3 r vara med Seminarierna var på följande teman: Vardagsrehabilitiering. Hur hör individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet ihop? Vem är DU? Det spelar roll! Kontaktmannen proffs på jobbet. Ny arbetsmetod med beröringsmassage. Att bygga en god demensverksamhet. Små och stora steg har kunnat genomföras tack vare många varma hjärtan. Omsorgspersonalen i kommunerna har bidragit med stor kunskap och ett brinnande engagemang för att hålla i seminarierna och ställa ut i montrarna. Det är framför allt de, tillsammans med alla deltagare som kom och besökte oss, som möjliggjorde genomförandet av Små och stora steg.

4

5 Aneby Små och stora steg Mässan: Aneby kommun ställde ut fyra projekt i sin monter. Dels presenterades projekten inom Kompetensstegen, enligt nedan. Dels presenterades ett projekt om förebyggande hembesök som handlar om att informera om kommunens verksamhet riktad mot äldre, samt hur det enkelt går att minska fallrisken i hemmiljöer. Seminarium: Vardagsrehabilitering. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Vardagsrehabilitering. Två arbetsterapeuter har på en delad 75-procentig tjänst arbetat med att bilda team i hemvården, som träffas på teamträffar, och utbilda hemvårdspersonalen att ha ett rehabiliterande förhållningssätt i sitt vardagliga arbete. Under en period kunde en sjukgymnast kopplas till teamen. Demens. Syftet har varit att utveckla former för att genomföra kompetensutveckling och lärande om demens på arbetsplatserna. Utbildningsinsatser har genomförts på olika nivåer: I samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping har personal inom äldreomsorgen samt personal vid kommunens demensboende fått utbildning i det pedagogiska hantverket (hur man delar med sig av sin kunskap om demens). Hospitering, det vill säga arbetsplatsbyten erbjöds alla undersköterskor/vårdbiträden i kommunen. Två personer har börjat studera psykogeriatrik, 40 p, vid Hälsohögskolan. Ständiga förbättringar genom allas delaktighet. Ett arbete där cheferna utvecklat rollen som brobyggare mellan praktiskt arbete i vardagen och vård- och omsorgsavdelningens övriga utvecklingsstrategier. Målet är att alla medarbetare ska vara engagerade och delaktiga i den ständiga verksamhetsutvecklingen. Alla arbetslag har genomfört en utbildnings- och planeringsaktivitet med syfte att skapa självplanerande arbetslag. Kontaktperson Miriam Markusson Berg, e-post tel Övre bilden: Anebys monter, Små och stora steg i Värnamo. Nedre bilden: Arbetsterapeuterna Pernilla Sjö och Monica Pärson berättade om hur vårdpersonal med enkla medel kan att arbeta med rehabilitering i vardagen för att hjälpa exempelvis de äldre att bibehålla funktioner och öva styrka, koordination, kondition och balans. Runda bilden: Helena Martinsson i montern. 5

6 Eksjö Små och stora steg Mässan: Eksjö kommun ställde ut Kompetensstegsprojektet SLUSSEN, se nästa sida. Det fanns också en utställning om Linnean händelseriket, en daglig verksamhet för funktionshindrade och utvecklingsstörda, samt en utställning om Intraprenad Lönnen, en vårdboendeavdelning som drivs av den egna personalen. Seminarium: Hur hör individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet ihop? Bilden nedan: Föreläsare på seminariet om individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet. Enhetschef Gunilla Bergdalen, omvårdare Helena Karlsson, utvecklingsledare Hanna Jonsson och omvårdare Chatarina Rosén berättade om kvalitetsledningssystemet SLUSSEN och om måltidsprojektet vid vårdboendet Solrosen, Bobinen, Mariannelund, som har lett till ökad trivsel och bättre genomförda måltider för både boende och personal. 6

7 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Ett antal delprojekt för att skapa system för systematisk kompetensutveckling av enskilda medarbetare och arbetslag inom vård och omsorg för äldre. Utveckling och implementering av ett kvalitetsledningssystem för Styrning, Ledning och Utveckling på ett Systematiskt Sätt, SLUSSEN. Skapande av självplanerande arbetslag som inom ramen för en övergripande strategi har sin egen verksamhetsidé och genom självutvärdering arbetar med verksamhetsutveckling ur ett brukarperspektiv. Inom ramen för detta genomfördes exempelvis det så kallade måltidsprojektet vid äldreboendet Solrosen, Bobinen, i Mariannelund. Intern kompetensmässa för anställda inom Eksjö kommun med fokus på Kompetensstegen. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen. Kontaktperson Hanna Jonsson, e-post tel Bilden nedan: Eksjös monter, Små och stora steg i Nässjö.

8 Gislaved Små och stora steg Mässan: Gislaved kommun delade ut information om Kompetensstegsprojektet Demenscentrum start av ny verksamhet. I montern visade kommunen också utställningar om projekten En meningsfull vardag (socialt innehåll och vardagsrehabilitering), Anhörigstöd, Rollatorkafé samt Nutritionsprojektet. Seminarium: Att bygga en god demensverksamhet samt Hur hör individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet ihop? PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Professionell hemtjänst med god kvalitet. Processledare har verkat för utveckling av verksamheten för ökad brukartillfredsställelse genom schemaförändring, ny geografisk gruppindelning, utveckling och effektiviserad logistik, samt rutinförbättringar av olika slag. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskapsutbildning för områdeschefer inom äldre- och handikappomsorgen. Demenscentrum - start av ny verksamhet. Under 2008 har projektgruppen arbetat med planering av ett demenscentrum på Blomstervägen i Gislaved. Gruppen har också varit på studiebesök på andra demenscentrum, varit på konferens om framtidens äldreboenden samt deltagit i föreläsningar om färgsättning och miljö i demensboenden. Kontaktperson Elisabeth Svensson, e-post tel Stora bilden: Elisabeth Svensson och Marianne Hörnqvist höll i ett seminarium där de berättade om planeringen inför ett nytt demenscentrum som ska byggas på Blomstervägen i Gislaveds kommun. Lilla bilden till vänster: En utställning om Rollatorkafé fanns att beskåda i Gislaveds monter, fotot är taget under Små och stora steg i Nässjö. Nedre bilden: En välbesökt monter, där många ville prova på att spela ett nytt TV-spel som håller på att bli mycket populärt inom äldreomsorgen i Gislaved. Bilden togs under Små och stora steg i Nässjö. 8

9 9

10 Habo Små och stora steg Mässan: Habo kommun ställde ut fyra projekt varav ett inom Kompetensstegen: Etik och bemötande det goda mötet. De övriga tre projekten var: Lev med mig NU (ett demensprojekt), Meningsfull vardag samt Guldkant i tillvaron som visades i montern av kommunens väntjänst och anhörigkonsulent. Seminarium: Vem är DU? Det spelar roll. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Ett antal delprojekt inom områden där kommunen sett behov av ökad kunskap och utveckling av verksamheten. Metodik: föreläsningar, cirkelutbildningar och kursverksamhet. Utveckling inom data och IT-användning. Etik och bemötande det goda mötet. Baskunskap inom IT och utveckling av den sociala dokumentationen. Lev med mig NU! Kvalitetsutveckling av demensvården. Kvalitetsutveckling av palliativ vård. Meningsfull vardag. Rehabiliterande arbetssätt hjälp till självhjälp. Kontaktperson Britt-Marie Hultman, e-post tel Övre bilden: Habo kommuns monter på Små och stora steg i Huskvarna. Nedre bilden: Anette Rogö i Habos monter. Hon berättade om projektet Meningsfull vardag, där en arbetsteurapeut och en sjukgymnast arbetat i team tillsammans mot en personalgrupp. Målet har varit att med hjälp av nya tankesätt kring till exempel vardagsrehabilitiering hitta fram till nya arbetssätt. Infällda bilden: Ewa-Lena Gustavsson, Martina Wangström, Florence Gustavsson och Linda Dahlslätt var med och arrangerade seminariet Vem är DU? Det spelar roll. 10

11

12 Jönköping Små och stora steg Mässan: Jönköpings kommun informerade i sin monter om arbetet med arbetslagets värdegrund / etik och bemötande inom vården, samt om arbetet i olika former med kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal. På mässan i Huskvarna medverkade även Aktivitetsportalen i Jönköping. Detta är en portal och mötesplats som finns på kommunens intranät för personalen inom vård och omsorg. Seminarium: Vem är DU? Det spelar roll. Runda bilden: Invigning av Små och stora steg i Huskvarna. Karin Wahlöö de Soto (i hatt) och Susanne Lindh (röd skjorta) från socialförvaltningens teatergrupp Etiketterna. De avslutade sitt framförande med att passa på att tacka all omsorgspersonal för att ni finns!. Nedre bilden: Camilla Bjärkvik, LiseLotte Widahl och Marie Karamzadeh på scenen. Marie Ekstrand från Etiketterna medverkade också i föreställningen om etik och bemötande inom vården, som spelades upp på Små och stora steg inom ramen för seminariet Vem är DU? Det spelar roll. 12

13 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Verksamhetsnära kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal. Inom Kompetensstegen har cirka 200 medarbetare givits möjlighet att läsa in omvårdnadsprogrammet. Som en försöksverksamhet har det även skett utveckling av IT-stöd i form av lärcentra på äldreboenden för studenterna. Arbetslagets värdegrund / etik och bemötande i vården. Personalgrupper inom äldreomsorgen har i samtalsgrupper under ledning av samtalsledare i studiecirkelsform reflekterat kring värdegrundsfrågor och arbetade fram en policy för den egna verksamheten. Kontaktperson Pia Persson, e-post tel Bilden nedan: Jönköpings kommuns monter på Små och stora steg i Värnamo. 13

14 Nässjö Små och stora steg Mässan: Nässjö kommun hade i sin monter en utställning om egen tid och jagstödjande förhållningssätt, där levnadsberättelsen är en viktig del, samt en utställning om arbetet med värdegrundsfrågor inom vård och omsorg. Seminarium: Vem är DU? Det spelar roll. Bilden nedan: Vid bordet längst till vänster står deltagare från Nässjö kommun. Från vänster Marie Jarl, Marianne Trygg, Ing-Marie Axelsson och Helen Fries. I mitten står kollegor från Habo kommun och längst till höger kollegor från Jönköpings kommun. Seminariet heter: Vem är DU? Det spelar roll. Bilden på sida 15: Undersköterska Jessica Gustafsson och undersköterska Lillemor Hallberg från Björklidens gruppboende i Nässjö. Vi jobbar med egen tid en timme i veckan och med ett jagstödjande förhållningssätt. Det handlar om att man som vårdtagare inte bara ska bli satt i en grupp utan också få vara en unik individ. Vi försöker som personal att då och då arbeta med händerna bakom ryggen och med ordens hjälp vägleda och stötta individen. Vi arbetar med färger i våra miljöer, vi har husdjur i våra boenden och försöker att hitta lösningar som passar var och en utifrån exempelvis individens levnadsberättelse. 14

15 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN IT-trygghet. Fördjupade kunskaper i datoranvändning för att ge trygghet och styrka i den utveckling av IT som sker. Kontaktmannaskap och teamsamverkan. Föreläsning i vardagsrehabilitering för 174 personer. Utbildning i värdegrundsfrågor i arbetet inom vård- och omsorg. 16 etikambassadörer utbildades först och därefter all personal inom vård och omsorg. Social dokumentation, teamsamverkan samt uppdraget som kontaktperson berörs också. Äldreomsorg med hjärta, hjärna och händer i samspel. Syftet är att utbilda fler ambassadörer i vården samt validering av utbildningsbehov hos personal. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Äldreomsorgens chefer genomgår utbildningen. Kontaktperson Britt-Inger Bråhn Hult, e-post tel eller ??? 15

16 Övre bilden: Patrik Karlsson i Tranås kommuns monter på Små och stora steg i Värnamo. Nedre bilden: Sjuksköterska Helén Knutson, till vänster i bild, är ansvarig för beröringsmassage i Tranås kommun och tillsammans med undersköterska Marianne Olofsson, ej med på bilden, höll hon i seminariet Ny arbetsmetod med beröringsmassage på Små och stora steg. Bilden togs i Nässjö. 16

17 Tranås Små och stora steg Mässan: Tranås kommun ställde ut tre Kompetensstegenprojekt i sin monter: Spetskompetens som förflyttningshandledare, Nya arbetsmetoder / utvecklade yrkesroller samt Utveckling av roll som samordnare / teamledare i hemtjänsten och särskilda boenden. Seminarium: Ny arbetsmetod med beröringsmassage. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Spetskompetens som förflyttningshandledare. Inom särskilda boenden och hemtjänst har i varje arbetsgrupp utbildats förflyttningshandledare av socialtjänstens egen rehabiliteringspersonal. Utbildningen har omfattat totalt 37 timmar för varje handledare plus 6 timmar tillsammans med arbetsgruppen. Förflyttningshandledarna ska vara arbetsterapeutens och sjukgymnastens förlängda arm ute i verksamheten. Belastningsskador hos personalen ska förebyggas. Större kunskap och bättre samverkan vid förflyttning av äldre bidrar också till bättre vårdkvalitet för vårdtagarna. Nya arbetsmetoder / utvecklade yrkesroller. Utbildning i beröringsmassage, fallprevention, uppföljning av läkemedelsanvändning samt ökad dataanvändning för personal inom särskilda boenden för äldre. Vårdpersonalen får egen kompetens för att vidta omvårdnadsåtgärder utan att alltid vara beroende av sjuksköterska och läkare. Metoderna ger också vårdtagarna högre livskvalitet. Utveckling av roll som samordnare / teamledare i hemtjänsten och särskilda boenden. Enhetscheferna får avlastning gällande ansvarsuppgifter genom att två tilll fyra personer per arbetsgrupp har genomgått olika fördjupningsutbildningar i ekonomi, schemaläggning med hjälp av datorstöd, nya arbetslagen, nytt lönesystem och nya arbetstidslagen. Demensombuden har fått ytterligare utbildning som demensansvariga och kostombuden mer utbildning om kost, näring och måltider. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Äldreomsorgens chefer deltar i en länsövergripande utbildning, med fokus på deltagarens egna ledarskap som chef i äldreomsorgen samt kompetensutveckling i egna arbetsgruppen. Cheferna deltar även i ett ledarnätverk i Luppens regi. Kontaktperson Kerstin Lundberg, e-post tel

18 Vaggeryd Små och stora steg Mässan: Vaggeryds kommun visade i sin monter upp de utbildningsinsatser som gjordes inom ramen för Kompetensstegen. Vaggeryd visade även bilder på de system som finns i kommunen för flexiblare vård och personalförsörjning på sikt. Seminarium: Kontaktmannen proffs på jobbet. Bilden nedan: För att få tiden att räcka till måste vi vara flexibla. Hur för vi goda samtal med våra vårdtagare. Hur kan vi använda oss av deras levnadsberättelser? Och hur ger vi egen tid? Ulrika Bjureke till vänster och Maria Jigåker till höger spelade upp ett rollspel som handlade om dessa frågor inom ramen för seminariet Kontaktmannen proffs på jobbet, som de ansvarade för tillsammans med Vetlanda kommun. Bilden till höger: Vaggeryds kommuns monter på Små och stora steg i Nässjö. 18

19 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Ett antal utbildningsinsatser: Utveckla kontaktmannaskapet. En arbetsgrupp har kartlagt och analyserat kontaktmannaskapet och tagit fram ett dokument om syfte och innehåll i kontaktmannaskapet som förankrats politiskt. Vidare har kompetensbehov kartlagts och utbildningsinsatser genomförts. Drygt 100 undersköterskor har deltagit i utbildning och praktik på annan arbetsplats än den egna. Utbildning i psykiatri i äldreomsorgen. Utveckla demensvården. Gruppboenden och dagverksamhet har medverkat i utbildning. Handledarutbildning. Att vara handledare åt sina arbetskamrater, vid byten av arbetsplats och liknande. Ett 20-tal personer har deltagit. Tecken som stöd. Utbildning i äldreomsorgen. Musik i vården. Stimulans och utbildning för äldreomsorgens personal. Ditt värdskap. Servicetänk och bemötande inom framför allt hemtjänsten. Kontaktperson Laila Bradling, e-post tel

20 Vetlanda Små och stora steg Mässan: Vetlandas kommun ställde ut två Kompetensstegenprojekt: Kontaktmannautbildning samt Matlust ger livslust ett samarbete för måltiden. I montern visades också en utställning om Vardagsrehabilitering samt Mat & Livskvalitet näringsstatus hos äldre på särskilt boende Seminarium: Kontaktmannen proffs på jobbet. Bilden nedan: I Vetlanda kommuns monter, på Små och stora steg i Huskvarna, berättade sjukgymnast Linda Bjödstrup om hur man kan tänka på nya sätt kring vardagsrehabilitering. Med det dukade kaffebordet i montern visade hon hur man kan tänka till kring måltiden eller fikastunden och inte bara se den praktiska dimensionen utan även se till den sociala funktionen. 20

21 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Arbetslagsutbildningar. Arbetslagsutbildningar med syfte att utveckla självständiga och ansvarstagande arbetslag. Fördjupningsutbildningar. Förhållningssätt vid arbete med demenssjuka. Förhållningssätt i arbete med personer med psykisk ohälsa. Utbildning för kostpersonal i matlagningsmetoder inom äldreomsorgen. Utbildning kring kost och nutrition i studiecirkelform för berörd personal (Matlust ger livslust! - ett samarbete för måltiden). IT-kompetens. Grundläggande datautbildning riktad mot omvårdnadspersonal som inte har någon eller mycket ringa datakunskap. Kontaktmannautbildning. Utbildning i studiecirkelform för all omvårdnadspersonal för att utveckla det sociala innehållet i omvårdnadsarbetet. Innehåll: Bemötande, brukarinflytande, kontaktmannens uppgifter, utveckling av det sociala innehållet. Kontaktperson Annica Söderberg, e-post tel Helen Edgarsson, undersköterska från Vetlanda kommun, höll tillsammans med Vaggeryds kommun i seminariet Kontaktmannen proffs på jobbet. 21

22 22

23 Värnamo Små och stora steg Mässan: Värnamo kommun ställde ut ett Kompetensstegenprojekt i sin monter: Guldkant i vardagen. Det fanns också information om seminariet Vardagsrehabilitering där Alma Maslam från Linneberg i Värnamo medverkade med föredraget Tid för egen tid. Kommunens syn- och hörselinstruktörer ställde också ut i montern och visade vilka hjälpmedel som finns att ta till när optiska hjälpmedel inte räcker. Seminarium: Vardagsrehabilitering. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Rehabiliterande arbetssätt. Att utbilda handledare för att genom deltagande observation och handledning påverka arbetslagens personal till att inta ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt i sitt arbete och genom handledarnas deltagande i den vardagliga verksamheten påverka arbetslagens/personalens attityder och arbetsmetoder i riktning mot ett individualiserat och rehabiliteringsinriktat förhållningssätt. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen. Kontaktperson Bert Norrman e-post tel Fotografier från Värnamo kommuns monter på Små och stora steg i Värnamo och Nässjö. Övre bilden till vänster: Joe Aronsson på Små och stora steg i Värnamo. Inom Kompetensstegen Värnamo har han arbetat med struktur och uppbyggnad av Kompetensstegen och med att utveckla handledarrollen i arbetet. Nedre bilden: Sophie Textén (i förgrunden) från Stensötans vårdboende berättade tillsammans med några av sina kollegor om sitt arbete med Guldkant i vardagen som syftar till att ge vårdtagarna både egen tid och möjligheter till gruppaktiviteter. I montern fanns aktivitetslådor med spel och till exempel stora ballonger som är enkla att använda som träningsredskap för äldre. Att ha roligt tillsammans är viktigt och genom att tänka till lite extra går det att förenkla vardagen. Rejäla spelplaner och pjäser gör det exempelvis lättare för många äldre att vara med och spela Fia med knuff. 23

24 Gnosjö, Mullsjö och Sävsjö har också bedrivit projekt inom ramen för Kompetensstegen men deltog inte i Små och stora steg. GNOSJÖ PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Demens, hot och våld. Smärtlindring. Fallprevention. Konsultativa samtal. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Intern kvalitetsmässa en källa till fortsatt utbildning och kompetensutveckling. Dokumentationsutbildning för personal inom vård och omsorg. Kontaktperson Camilla Cronqvist, e-post tel MULLSJÖ PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Kompetensutveckling för personal inom demensvård. Kompetensutveckling för personal inom hemtjänst. Kompetensutveckling för personal inom särskilt boende. Kompetensutveckling för sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Kontaktperson Kerstin Björndahl, e-post tel SÄVSJÖ PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Säkerställd grundutbildning bland vårdpersonal. Demens och psykiatri. Bemötande. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskap och handledning. IT inom äldrevården. Vård av multisjuka äldre. Hot/våld och självskydd, samt lyft- och förflyttningsteknik. Kontaktperson Lena Andersson, e-post tel Stora bilden på sida 25: I mässhallen, Små och stora steg i Värnamo. Lilla bilden: På seminariet Vardagsrehabilitering fick deltagarna pröva en serie enkla balansövningar. 24

25

26 Susanne Wretlind, arbetar på ett demensboende, Aneby. Att bygga en god demensverksamhet var ett jättebra semina-rium. Så här borde det se ut överallt. Till exempel att få tillgång till en gemensam trädgård och att det finns badkar, alla gillar faktiskt inte att duscha. Eller att man från sin lägenhet kan se sällskaps-utrymmen och andra gemensamma ytor och att det är så lite korridorer och hörn som möjligt. Vi har generellt kommit långt i vården av våra äldre i Sverige, men själva boendemiljöerna kan definitivt utvecklas mer. Michaela Helgasdotter Sjöberg, omvårdnadslärare, Eksjö Vux, Eksjö. Jag har varit på Kontaktmannen proffs på jobbet och ska gå på Ny arbetsmetod med beröringsmassage. Det första seminariet var konkret och enkelt framställt, det var inga svåra grejer utan det kändes mer som att wow! detta går faktiskt att genomföra i praktiken. Det är väldigt viktigt att man stärker kontaktmannafunktionen i yrket. Jag har lärt mig mer om hur man kan träna på att föra goda samtal och apropå egen tid, det behövs så lite egentligen, men kan ändå betyda oerhört mycket för den enskilde. Från vänster: Sofia Saly, Gunilla Eriksson, Mia Lindomborg och Sofie Sundell från Ekbackagården, Nässjö. Vi har varit på olika seminarier. Det har varit genomgående bra och tänkvärt! Mycket är självklarheter men det är alltid bra med mer kunskap och att få inspiration och få veta mer om hur andra har gjort! 26

27 Rigmor Hedbjörk-Broberg, omsorgsförvaltningen, Värnamo. Jag var på seminariet Vardagsrehabilitering. Det var jättespännande att höra mer om detta. Inte minst den del som var från min egen kommun Alma Maslan berättade om hur man på hennes avdelning på ett framgångsrikt vis satt individen i centrum genom att till exempel utveckla detta med egen tid för de boende. De har lyckats jättebra med hjälp av planering och systematiskt tänkande och genom att alla hjälps åt och arbetar mot samma mål. Det är lätt att prata om vikten av egen tid men desto svårare att förverkliga i vardagen. Reza Ghafuri, hemtjänst, 06:an, Nässjö. Jag valde Kontaktmannen proffs på jobbet och Vem är DU? Det spelar roll. Min upplevelse är att hemtjänsten skiljer sig en del som verksamhet, jämfört med gruppboende och andra boenden. Men bemötandet är oavsett detta A och O. Kontaktmannaskap arbetar vi redan en del med, men det skulle finnas överallt. Detta med att jobba med de äldres livshistoria var intressant att höra om. Det har varit spännande att delta på Små och stora steg. Tänk om vi kunde genomföra allt bra, i verkliga livet. Från vänster: Margot Ojala, Christina Movell, Bea Ek och Maria Torrejon, Gjutarens äldreboende, Norrahammar. Jättebra dag! Vi har fått ta del av nya koncept, som egen tid, vilket var inspirerande. Och vi blev påminda om att när vi i vardagen hjälper de äldre att bibehålla sina funktioner underlättas även vår egen vardag. 27

28 Luppen kunskapscentrum Box Jönköping tel e-post hemsida Produktion: Qi-Media AB Tryck: Masala Media

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009 Bertil har en dubbelroll SID 9 En galakväll med Kompetensstegen /SID 12-13 Högt medarbetarindex för vård och omsorg /SID 5 I Husiegård deltar medarbetare i rekrytering/sid

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2008 Chefer med bakgrund SID 6-7 LSS har egen spelhåla/sid 3 Ta vara på guldstunder i äldreomsorgen/sid 8-9 NYTT! Två sidor om forskning- och utveckling/sid 16-17 Imponerande

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling Omsorg när du blir gammal - från ord till handling En äldreomsorg i världsklass? Om vägen dit. Rapport från dialogseminarier i Stockholms stads äldreomsorg hösten 2008/2009 Sven Erik Wånell, Äldrecentrum

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt

Goda exempel på hälsofrämjande förhållningssätt på hälsofrämjande förhållningssätt Med individen i centrum utgår vi från det goda och skapar en känsla av sammanhang. Tillvaron blir begriplig, hanterbar och meningsfull. Inledning Äldreomsorgen i Katrineholms

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer