SMÅ OCH STORA STEG Kompetensstegen i Jönköpings län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÅ OCH STORA STEG Kompetensstegen i Jönköpings län 2006 2008."

Transkript

1 SMÅ OCH STORA STEG Kompetensstegen i Jönköpings län

2 Små och stora steg när hjärtat få Kompetensstegen är en statlig satsning inom vård och omsorg där kommuner runt om i landet under fyra år varit engagerade i olika projekt och utvecklingsarbeten. Små och stora steg arrangerades hösten 2008 vid tre tillfällen av Luppen kunskapsscentrum tillsammans med länets kommuner som en mötesplats för inspiration och för att ge möjligheter till utbyte av erfarenheter från Kompetensstegen. Vid tre olika tillfällen (i Värnamo, Nässjö och Huskvarna) inbjöds personal från respektive närområde att ta del av sex olika seminarier. I samband med seminarierna anordnades en mässa där kommunerna fick chans att ställa ut och berätta om sig själva och sina pågående projekt. Totalt tog mer än 900 personer tillfället i akt att besöka Små och stora steg. Från kommunernas sida deltog därutöver ett hundratal medarbetare vid varje tillfälle för att själva genomförandet skulle bli möjligt. 2

3 r vara med Seminarierna var på följande teman: Vardagsrehabilitiering. Hur hör individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet ihop? Vem är DU? Det spelar roll! Kontaktmannen proffs på jobbet. Ny arbetsmetod med beröringsmassage. Att bygga en god demensverksamhet. Små och stora steg har kunnat genomföras tack vare många varma hjärtan. Omsorgspersonalen i kommunerna har bidragit med stor kunskap och ett brinnande engagemang för att hålla i seminarierna och ställa ut i montrarna. Det är framför allt de, tillsammans med alla deltagare som kom och besökte oss, som möjliggjorde genomförandet av Små och stora steg.

4

5 Aneby Små och stora steg Mässan: Aneby kommun ställde ut fyra projekt i sin monter. Dels presenterades projekten inom Kompetensstegen, enligt nedan. Dels presenterades ett projekt om förebyggande hembesök som handlar om att informera om kommunens verksamhet riktad mot äldre, samt hur det enkelt går att minska fallrisken i hemmiljöer. Seminarium: Vardagsrehabilitering. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Vardagsrehabilitering. Två arbetsterapeuter har på en delad 75-procentig tjänst arbetat med att bilda team i hemvården, som träffas på teamträffar, och utbilda hemvårdspersonalen att ha ett rehabiliterande förhållningssätt i sitt vardagliga arbete. Under en period kunde en sjukgymnast kopplas till teamen. Demens. Syftet har varit att utveckla former för att genomföra kompetensutveckling och lärande om demens på arbetsplatserna. Utbildningsinsatser har genomförts på olika nivåer: I samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping har personal inom äldreomsorgen samt personal vid kommunens demensboende fått utbildning i det pedagogiska hantverket (hur man delar med sig av sin kunskap om demens). Hospitering, det vill säga arbetsplatsbyten erbjöds alla undersköterskor/vårdbiträden i kommunen. Två personer har börjat studera psykogeriatrik, 40 p, vid Hälsohögskolan. Ständiga förbättringar genom allas delaktighet. Ett arbete där cheferna utvecklat rollen som brobyggare mellan praktiskt arbete i vardagen och vård- och omsorgsavdelningens övriga utvecklingsstrategier. Målet är att alla medarbetare ska vara engagerade och delaktiga i den ständiga verksamhetsutvecklingen. Alla arbetslag har genomfört en utbildnings- och planeringsaktivitet med syfte att skapa självplanerande arbetslag. Kontaktperson Miriam Markusson Berg, e-post tel Övre bilden: Anebys monter, Små och stora steg i Värnamo. Nedre bilden: Arbetsterapeuterna Pernilla Sjö och Monica Pärson berättade om hur vårdpersonal med enkla medel kan att arbeta med rehabilitering i vardagen för att hjälpa exempelvis de äldre att bibehålla funktioner och öva styrka, koordination, kondition och balans. Runda bilden: Helena Martinsson i montern. 5

6 Eksjö Små och stora steg Mässan: Eksjö kommun ställde ut Kompetensstegsprojektet SLUSSEN, se nästa sida. Det fanns också en utställning om Linnean händelseriket, en daglig verksamhet för funktionshindrade och utvecklingsstörda, samt en utställning om Intraprenad Lönnen, en vårdboendeavdelning som drivs av den egna personalen. Seminarium: Hur hör individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet ihop? Bilden nedan: Föreläsare på seminariet om individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet. Enhetschef Gunilla Bergdalen, omvårdare Helena Karlsson, utvecklingsledare Hanna Jonsson och omvårdare Chatarina Rosén berättade om kvalitetsledningssystemet SLUSSEN och om måltidsprojektet vid vårdboendet Solrosen, Bobinen, Mariannelund, som har lett till ökad trivsel och bättre genomförda måltider för både boende och personal. 6

7 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Ett antal delprojekt för att skapa system för systematisk kompetensutveckling av enskilda medarbetare och arbetslag inom vård och omsorg för äldre. Utveckling och implementering av ett kvalitetsledningssystem för Styrning, Ledning och Utveckling på ett Systematiskt Sätt, SLUSSEN. Skapande av självplanerande arbetslag som inom ramen för en övergripande strategi har sin egen verksamhetsidé och genom självutvärdering arbetar med verksamhetsutveckling ur ett brukarperspektiv. Inom ramen för detta genomfördes exempelvis det så kallade måltidsprojektet vid äldreboendet Solrosen, Bobinen, i Mariannelund. Intern kompetensmässa för anställda inom Eksjö kommun med fokus på Kompetensstegen. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen. Kontaktperson Hanna Jonsson, e-post tel Bilden nedan: Eksjös monter, Små och stora steg i Nässjö.

8 Gislaved Små och stora steg Mässan: Gislaved kommun delade ut information om Kompetensstegsprojektet Demenscentrum start av ny verksamhet. I montern visade kommunen också utställningar om projekten En meningsfull vardag (socialt innehåll och vardagsrehabilitering), Anhörigstöd, Rollatorkafé samt Nutritionsprojektet. Seminarium: Att bygga en god demensverksamhet samt Hur hör individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet ihop? PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Professionell hemtjänst med god kvalitet. Processledare har verkat för utveckling av verksamheten för ökad brukartillfredsställelse genom schemaförändring, ny geografisk gruppindelning, utveckling och effektiviserad logistik, samt rutinförbättringar av olika slag. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskapsutbildning för områdeschefer inom äldre- och handikappomsorgen. Demenscentrum - start av ny verksamhet. Under 2008 har projektgruppen arbetat med planering av ett demenscentrum på Blomstervägen i Gislaved. Gruppen har också varit på studiebesök på andra demenscentrum, varit på konferens om framtidens äldreboenden samt deltagit i föreläsningar om färgsättning och miljö i demensboenden. Kontaktperson Elisabeth Svensson, e-post tel Stora bilden: Elisabeth Svensson och Marianne Hörnqvist höll i ett seminarium där de berättade om planeringen inför ett nytt demenscentrum som ska byggas på Blomstervägen i Gislaveds kommun. Lilla bilden till vänster: En utställning om Rollatorkafé fanns att beskåda i Gislaveds monter, fotot är taget under Små och stora steg i Nässjö. Nedre bilden: En välbesökt monter, där många ville prova på att spela ett nytt TV-spel som håller på att bli mycket populärt inom äldreomsorgen i Gislaved. Bilden togs under Små och stora steg i Nässjö. 8

9 9

10 Habo Små och stora steg Mässan: Habo kommun ställde ut fyra projekt varav ett inom Kompetensstegen: Etik och bemötande det goda mötet. De övriga tre projekten var: Lev med mig NU (ett demensprojekt), Meningsfull vardag samt Guldkant i tillvaron som visades i montern av kommunens väntjänst och anhörigkonsulent. Seminarium: Vem är DU? Det spelar roll. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Ett antal delprojekt inom områden där kommunen sett behov av ökad kunskap och utveckling av verksamheten. Metodik: föreläsningar, cirkelutbildningar och kursverksamhet. Utveckling inom data och IT-användning. Etik och bemötande det goda mötet. Baskunskap inom IT och utveckling av den sociala dokumentationen. Lev med mig NU! Kvalitetsutveckling av demensvården. Kvalitetsutveckling av palliativ vård. Meningsfull vardag. Rehabiliterande arbetssätt hjälp till självhjälp. Kontaktperson Britt-Marie Hultman, e-post tel Övre bilden: Habo kommuns monter på Små och stora steg i Huskvarna. Nedre bilden: Anette Rogö i Habos monter. Hon berättade om projektet Meningsfull vardag, där en arbetsteurapeut och en sjukgymnast arbetat i team tillsammans mot en personalgrupp. Målet har varit att med hjälp av nya tankesätt kring till exempel vardagsrehabilitiering hitta fram till nya arbetssätt. Infällda bilden: Ewa-Lena Gustavsson, Martina Wangström, Florence Gustavsson och Linda Dahlslätt var med och arrangerade seminariet Vem är DU? Det spelar roll. 10

11

12 Jönköping Små och stora steg Mässan: Jönköpings kommun informerade i sin monter om arbetet med arbetslagets värdegrund / etik och bemötande inom vården, samt om arbetet i olika former med kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal. På mässan i Huskvarna medverkade även Aktivitetsportalen i Jönköping. Detta är en portal och mötesplats som finns på kommunens intranät för personalen inom vård och omsorg. Seminarium: Vem är DU? Det spelar roll. Runda bilden: Invigning av Små och stora steg i Huskvarna. Karin Wahlöö de Soto (i hatt) och Susanne Lindh (röd skjorta) från socialförvaltningens teatergrupp Etiketterna. De avslutade sitt framförande med att passa på att tacka all omsorgspersonal för att ni finns!. Nedre bilden: Camilla Bjärkvik, LiseLotte Widahl och Marie Karamzadeh på scenen. Marie Ekstrand från Etiketterna medverkade också i föreställningen om etik och bemötande inom vården, som spelades upp på Små och stora steg inom ramen för seminariet Vem är DU? Det spelar roll. 12

13 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Verksamhetsnära kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal. Inom Kompetensstegen har cirka 200 medarbetare givits möjlighet att läsa in omvårdnadsprogrammet. Som en försöksverksamhet har det även skett utveckling av IT-stöd i form av lärcentra på äldreboenden för studenterna. Arbetslagets värdegrund / etik och bemötande i vården. Personalgrupper inom äldreomsorgen har i samtalsgrupper under ledning av samtalsledare i studiecirkelsform reflekterat kring värdegrundsfrågor och arbetade fram en policy för den egna verksamheten. Kontaktperson Pia Persson, e-post tel Bilden nedan: Jönköpings kommuns monter på Små och stora steg i Värnamo. 13

14 Nässjö Små och stora steg Mässan: Nässjö kommun hade i sin monter en utställning om egen tid och jagstödjande förhållningssätt, där levnadsberättelsen är en viktig del, samt en utställning om arbetet med värdegrundsfrågor inom vård och omsorg. Seminarium: Vem är DU? Det spelar roll. Bilden nedan: Vid bordet längst till vänster står deltagare från Nässjö kommun. Från vänster Marie Jarl, Marianne Trygg, Ing-Marie Axelsson och Helen Fries. I mitten står kollegor från Habo kommun och längst till höger kollegor från Jönköpings kommun. Seminariet heter: Vem är DU? Det spelar roll. Bilden på sida 15: Undersköterska Jessica Gustafsson och undersköterska Lillemor Hallberg från Björklidens gruppboende i Nässjö. Vi jobbar med egen tid en timme i veckan och med ett jagstödjande förhållningssätt. Det handlar om att man som vårdtagare inte bara ska bli satt i en grupp utan också få vara en unik individ. Vi försöker som personal att då och då arbeta med händerna bakom ryggen och med ordens hjälp vägleda och stötta individen. Vi arbetar med färger i våra miljöer, vi har husdjur i våra boenden och försöker att hitta lösningar som passar var och en utifrån exempelvis individens levnadsberättelse. 14

15 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN IT-trygghet. Fördjupade kunskaper i datoranvändning för att ge trygghet och styrka i den utveckling av IT som sker. Kontaktmannaskap och teamsamverkan. Föreläsning i vardagsrehabilitering för 174 personer. Utbildning i värdegrundsfrågor i arbetet inom vård- och omsorg. 16 etikambassadörer utbildades först och därefter all personal inom vård och omsorg. Social dokumentation, teamsamverkan samt uppdraget som kontaktperson berörs också. Äldreomsorg med hjärta, hjärna och händer i samspel. Syftet är att utbilda fler ambassadörer i vården samt validering av utbildningsbehov hos personal. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Äldreomsorgens chefer genomgår utbildningen. Kontaktperson Britt-Inger Bråhn Hult, e-post tel eller ??? 15

16 Övre bilden: Patrik Karlsson i Tranås kommuns monter på Små och stora steg i Värnamo. Nedre bilden: Sjuksköterska Helén Knutson, till vänster i bild, är ansvarig för beröringsmassage i Tranås kommun och tillsammans med undersköterska Marianne Olofsson, ej med på bilden, höll hon i seminariet Ny arbetsmetod med beröringsmassage på Små och stora steg. Bilden togs i Nässjö. 16

17 Tranås Små och stora steg Mässan: Tranås kommun ställde ut tre Kompetensstegenprojekt i sin monter: Spetskompetens som förflyttningshandledare, Nya arbetsmetoder / utvecklade yrkesroller samt Utveckling av roll som samordnare / teamledare i hemtjänsten och särskilda boenden. Seminarium: Ny arbetsmetod med beröringsmassage. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Spetskompetens som förflyttningshandledare. Inom särskilda boenden och hemtjänst har i varje arbetsgrupp utbildats förflyttningshandledare av socialtjänstens egen rehabiliteringspersonal. Utbildningen har omfattat totalt 37 timmar för varje handledare plus 6 timmar tillsammans med arbetsgruppen. Förflyttningshandledarna ska vara arbetsterapeutens och sjukgymnastens förlängda arm ute i verksamheten. Belastningsskador hos personalen ska förebyggas. Större kunskap och bättre samverkan vid förflyttning av äldre bidrar också till bättre vårdkvalitet för vårdtagarna. Nya arbetsmetoder / utvecklade yrkesroller. Utbildning i beröringsmassage, fallprevention, uppföljning av läkemedelsanvändning samt ökad dataanvändning för personal inom särskilda boenden för äldre. Vårdpersonalen får egen kompetens för att vidta omvårdnadsåtgärder utan att alltid vara beroende av sjuksköterska och läkare. Metoderna ger också vårdtagarna högre livskvalitet. Utveckling av roll som samordnare / teamledare i hemtjänsten och särskilda boenden. Enhetscheferna får avlastning gällande ansvarsuppgifter genom att två tilll fyra personer per arbetsgrupp har genomgått olika fördjupningsutbildningar i ekonomi, schemaläggning med hjälp av datorstöd, nya arbetslagen, nytt lönesystem och nya arbetstidslagen. Demensombuden har fått ytterligare utbildning som demensansvariga och kostombuden mer utbildning om kost, näring och måltider. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Äldreomsorgens chefer deltar i en länsövergripande utbildning, med fokus på deltagarens egna ledarskap som chef i äldreomsorgen samt kompetensutveckling i egna arbetsgruppen. Cheferna deltar även i ett ledarnätverk i Luppens regi. Kontaktperson Kerstin Lundberg, e-post tel

18 Vaggeryd Små och stora steg Mässan: Vaggeryds kommun visade i sin monter upp de utbildningsinsatser som gjordes inom ramen för Kompetensstegen. Vaggeryd visade även bilder på de system som finns i kommunen för flexiblare vård och personalförsörjning på sikt. Seminarium: Kontaktmannen proffs på jobbet. Bilden nedan: För att få tiden att räcka till måste vi vara flexibla. Hur för vi goda samtal med våra vårdtagare. Hur kan vi använda oss av deras levnadsberättelser? Och hur ger vi egen tid? Ulrika Bjureke till vänster och Maria Jigåker till höger spelade upp ett rollspel som handlade om dessa frågor inom ramen för seminariet Kontaktmannen proffs på jobbet, som de ansvarade för tillsammans med Vetlanda kommun. Bilden till höger: Vaggeryds kommuns monter på Små och stora steg i Nässjö. 18

19 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Ett antal utbildningsinsatser: Utveckla kontaktmannaskapet. En arbetsgrupp har kartlagt och analyserat kontaktmannaskapet och tagit fram ett dokument om syfte och innehåll i kontaktmannaskapet som förankrats politiskt. Vidare har kompetensbehov kartlagts och utbildningsinsatser genomförts. Drygt 100 undersköterskor har deltagit i utbildning och praktik på annan arbetsplats än den egna. Utbildning i psykiatri i äldreomsorgen. Utveckla demensvården. Gruppboenden och dagverksamhet har medverkat i utbildning. Handledarutbildning. Att vara handledare åt sina arbetskamrater, vid byten av arbetsplats och liknande. Ett 20-tal personer har deltagit. Tecken som stöd. Utbildning i äldreomsorgen. Musik i vården. Stimulans och utbildning för äldreomsorgens personal. Ditt värdskap. Servicetänk och bemötande inom framför allt hemtjänsten. Kontaktperson Laila Bradling, e-post tel

20 Vetlanda Små och stora steg Mässan: Vetlandas kommun ställde ut två Kompetensstegenprojekt: Kontaktmannautbildning samt Matlust ger livslust ett samarbete för måltiden. I montern visades också en utställning om Vardagsrehabilitering samt Mat & Livskvalitet näringsstatus hos äldre på särskilt boende Seminarium: Kontaktmannen proffs på jobbet. Bilden nedan: I Vetlanda kommuns monter, på Små och stora steg i Huskvarna, berättade sjukgymnast Linda Bjödstrup om hur man kan tänka på nya sätt kring vardagsrehabilitering. Med det dukade kaffebordet i montern visade hon hur man kan tänka till kring måltiden eller fikastunden och inte bara se den praktiska dimensionen utan även se till den sociala funktionen. 20

21 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Arbetslagsutbildningar. Arbetslagsutbildningar med syfte att utveckla självständiga och ansvarstagande arbetslag. Fördjupningsutbildningar. Förhållningssätt vid arbete med demenssjuka. Förhållningssätt i arbete med personer med psykisk ohälsa. Utbildning för kostpersonal i matlagningsmetoder inom äldreomsorgen. Utbildning kring kost och nutrition i studiecirkelform för berörd personal (Matlust ger livslust! - ett samarbete för måltiden). IT-kompetens. Grundläggande datautbildning riktad mot omvårdnadspersonal som inte har någon eller mycket ringa datakunskap. Kontaktmannautbildning. Utbildning i studiecirkelform för all omvårdnadspersonal för att utveckla det sociala innehållet i omvårdnadsarbetet. Innehåll: Bemötande, brukarinflytande, kontaktmannens uppgifter, utveckling av det sociala innehållet. Kontaktperson Annica Söderberg, e-post tel Helen Edgarsson, undersköterska från Vetlanda kommun, höll tillsammans med Vaggeryds kommun i seminariet Kontaktmannen proffs på jobbet. 21

22 22

23 Värnamo Små och stora steg Mässan: Värnamo kommun ställde ut ett Kompetensstegenprojekt i sin monter: Guldkant i vardagen. Det fanns också information om seminariet Vardagsrehabilitering där Alma Maslam från Linneberg i Värnamo medverkade med föredraget Tid för egen tid. Kommunens syn- och hörselinstruktörer ställde också ut i montern och visade vilka hjälpmedel som finns att ta till när optiska hjälpmedel inte räcker. Seminarium: Vardagsrehabilitering. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Rehabiliterande arbetssätt. Att utbilda handledare för att genom deltagande observation och handledning påverka arbetslagens personal till att inta ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt i sitt arbete och genom handledarnas deltagande i den vardagliga verksamheten påverka arbetslagens/personalens attityder och arbetsmetoder i riktning mot ett individualiserat och rehabiliteringsinriktat förhållningssätt. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen. Kontaktperson Bert Norrman e-post tel Fotografier från Värnamo kommuns monter på Små och stora steg i Värnamo och Nässjö. Övre bilden till vänster: Joe Aronsson på Små och stora steg i Värnamo. Inom Kompetensstegen Värnamo har han arbetat med struktur och uppbyggnad av Kompetensstegen och med att utveckla handledarrollen i arbetet. Nedre bilden: Sophie Textén (i förgrunden) från Stensötans vårdboende berättade tillsammans med några av sina kollegor om sitt arbete med Guldkant i vardagen som syftar till att ge vårdtagarna både egen tid och möjligheter till gruppaktiviteter. I montern fanns aktivitetslådor med spel och till exempel stora ballonger som är enkla att använda som träningsredskap för äldre. Att ha roligt tillsammans är viktigt och genom att tänka till lite extra går det att förenkla vardagen. Rejäla spelplaner och pjäser gör det exempelvis lättare för många äldre att vara med och spela Fia med knuff. 23

24 Gnosjö, Mullsjö och Sävsjö har också bedrivit projekt inom ramen för Kompetensstegen men deltog inte i Små och stora steg. GNOSJÖ PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Demens, hot och våld. Smärtlindring. Fallprevention. Konsultativa samtal. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Intern kvalitetsmässa en källa till fortsatt utbildning och kompetensutveckling. Dokumentationsutbildning för personal inom vård och omsorg. Kontaktperson Camilla Cronqvist, e-post tel MULLSJÖ PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Kompetensutveckling för personal inom demensvård. Kompetensutveckling för personal inom hemtjänst. Kompetensutveckling för personal inom särskilt boende. Kompetensutveckling för sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Kontaktperson Kerstin Björndahl, e-post tel SÄVSJÖ PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Säkerställd grundutbildning bland vårdpersonal. Demens och psykiatri. Bemötande. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskap och handledning. IT inom äldrevården. Vård av multisjuka äldre. Hot/våld och självskydd, samt lyft- och förflyttningsteknik. Kontaktperson Lena Andersson, e-post tel Stora bilden på sida 25: I mässhallen, Små och stora steg i Värnamo. Lilla bilden: På seminariet Vardagsrehabilitering fick deltagarna pröva en serie enkla balansövningar. 24

25

26 Susanne Wretlind, arbetar på ett demensboende, Aneby. Att bygga en god demensverksamhet var ett jättebra semina-rium. Så här borde det se ut överallt. Till exempel att få tillgång till en gemensam trädgård och att det finns badkar, alla gillar faktiskt inte att duscha. Eller att man från sin lägenhet kan se sällskaps-utrymmen och andra gemensamma ytor och att det är så lite korridorer och hörn som möjligt. Vi har generellt kommit långt i vården av våra äldre i Sverige, men själva boendemiljöerna kan definitivt utvecklas mer. Michaela Helgasdotter Sjöberg, omvårdnadslärare, Eksjö Vux, Eksjö. Jag har varit på Kontaktmannen proffs på jobbet och ska gå på Ny arbetsmetod med beröringsmassage. Det första seminariet var konkret och enkelt framställt, det var inga svåra grejer utan det kändes mer som att wow! detta går faktiskt att genomföra i praktiken. Det är väldigt viktigt att man stärker kontaktmannafunktionen i yrket. Jag har lärt mig mer om hur man kan träna på att föra goda samtal och apropå egen tid, det behövs så lite egentligen, men kan ändå betyda oerhört mycket för den enskilde. Från vänster: Sofia Saly, Gunilla Eriksson, Mia Lindomborg och Sofie Sundell från Ekbackagården, Nässjö. Vi har varit på olika seminarier. Det har varit genomgående bra och tänkvärt! Mycket är självklarheter men det är alltid bra med mer kunskap och att få inspiration och få veta mer om hur andra har gjort! 26

27 Rigmor Hedbjörk-Broberg, omsorgsförvaltningen, Värnamo. Jag var på seminariet Vardagsrehabilitering. Det var jättespännande att höra mer om detta. Inte minst den del som var från min egen kommun Alma Maslan berättade om hur man på hennes avdelning på ett framgångsrikt vis satt individen i centrum genom att till exempel utveckla detta med egen tid för de boende. De har lyckats jättebra med hjälp av planering och systematiskt tänkande och genom att alla hjälps åt och arbetar mot samma mål. Det är lätt att prata om vikten av egen tid men desto svårare att förverkliga i vardagen. Reza Ghafuri, hemtjänst, 06:an, Nässjö. Jag valde Kontaktmannen proffs på jobbet och Vem är DU? Det spelar roll. Min upplevelse är att hemtjänsten skiljer sig en del som verksamhet, jämfört med gruppboende och andra boenden. Men bemötandet är oavsett detta A och O. Kontaktmannaskap arbetar vi redan en del med, men det skulle finnas överallt. Detta med att jobba med de äldres livshistoria var intressant att höra om. Det har varit spännande att delta på Små och stora steg. Tänk om vi kunde genomföra allt bra, i verkliga livet. Från vänster: Margot Ojala, Christina Movell, Bea Ek och Maria Torrejon, Gjutarens äldreboende, Norrahammar. Jättebra dag! Vi har fått ta del av nya koncept, som egen tid, vilket var inspirerande. Och vi blev påminda om att när vi i vardagen hjälper de äldre att bibehålla sina funktioner underlättas även vår egen vardag. 27

28 Luppen kunskapscentrum Box Jönköping tel e-post hemsida Produktion: Qi-Media AB Tryck: Masala Media

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått

Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått Sammanställning av hur beviljade stimulansmedel fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågått 2010-2011 Rehabilitering Verksamhet Utförare/anordnare Fördelad Sinnenas Trädgård Socialtjänsten,

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Leanlink Ao Äldreomsorg. Gör det någon skillnad för Majken?

Leanlink Ao Äldreomsorg. Gör det någon skillnad för Majken? Gör det någon skillnad för Majken? 1 En föränderlig omvärld Leanlink Nationella riktlinjer Upphandlingar och personalförsörjning Förändrade behov från brukare Byte av utförare Utbildningsnivå baspersonal

Läs mer

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ingela Lövgren, utvecklingsledare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2011 KOMPETENSUTVECKLING 2010/2011 1 (6) VON/2009:60, 2010:114-027 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan. för medarbetare inom äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsplan. för medarbetare inom äldreomsorgen Kompetensutvecklingsplan för medarbetare inom äldreomsorgen Kompetensutvecklingsplan för: Namn Arbetsplats och enhet Enhetschef Datum KRAVMÄRKT YRKESROLL, Layout och produktion Birgitta Klingsäter, birgitta@klingsater.se,

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

1(4) Fortbildningsgruppen Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun Fortbildningsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2010 Utbildningsbudgeten 2010 för vård- och omsorgsförvaltningen är på 2484

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad april 2015 Garantier för kvalitet Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Vård och omsorg. Kompetensutvecklingsplan för personal inom Vård och Omsorg 2011-2012

Vård och omsorg. Kompetensutvecklingsplan för personal inom Vård och Omsorg 2011-2012 Vård och omsorg Kompetensutvecklingsplan för personal inom Vård och Omsorg 2011-2012 Bakgrund Vård och Omsorg har under 2010 omorganiserats till att bli en sammanhållen verksamhet med delarna Äldreomsorg,

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden.

Det kommer att ges tillfälle och möjlighet att prova förbättringsidéer på ett systematiskt sätt genom att använda genombrottsmetoden. Inledning Kunskap och förhållningssätt inom vård och omsorg är en färskvara som ständigt måste underhållas. En bra dag måste skapas dag för dag om och om igen. I detta ligger det svåra och det kompetenskrävande

Läs mer

Stimulansmedel. till kommuner och landsting för r insatser inom vård v omsorg om äldre personer

Stimulansmedel. till kommuner och landsting för r insatser inom vård v omsorg om äldre personer Stimulansmedel till kommuner och landsting för r insatser inom vård v och omsorg om äldre personer Stimulansmedel på p 1,35 mdr kr för f r att utveckla äldreomsorgens kvalitet Med fokus på : - att förbättra

Läs mer

Översiktlig sammanställning av hur beviljade stimulansmedlen fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågår

Översiktlig sammanställning av hur beviljade stimulansmedlen fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågår Översiktlig sammanställning av hur beviljade stimulansmedlen fördelats och vilka aktiviteter som genomförts alternativt pågår 2009-2010 Rehabilitering Enhet Utförare/anordnare Fördelad kostnad Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen

Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Verksamhetsplan för Hemvårdsområdet Hästen Socialnämnden 2006-04-26 2 Verksamhetsplan för hemvården Hästen... 3 Uppdrag... 3 Värdegrund synsätt... 3 Respektfullt bemötande... 3 Engagemang... 3 Flexibilitet...

Läs mer

Kravmärkt Yrkesroll slutredovisning av medel från Kompetensstegen

Kravmärkt Yrkesroll slutredovisning av medel från Kompetensstegen HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 157-09-600 SID 1 (7) 2009-03-30 Handläggare: Anneli Rydström Telefon: 08-508 22 068 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-29 Handläggare Ida Öhman Pils Telefon: 08-508 09 560 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Uppföljning av verksamheten vid Väderkvarnens

Läs mer

BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT

BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT BLOMSTERVÄGENS DEMENSCENTRUM -PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT ATT BEVARA SIN IDENTITET Blomstervägens strävan är att varje hyresgäst ska få stöd i att bevara sin identitet och självkänsla. Vi förmedlar trygghet

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt.

Samverkan inom kost och nutrition är inte aktuellt, var och en av kommunerna genomför sina projekt och Länssjukhuset har sitt projekt. Samverkan mellan landstinget och kommunerna i länet angående Socialstyrelsens stimulansmedel för 2007 när det gäller vården av äldre, 2007-08-24 Ledningen för Landstingets Primärvård bjöd in representanter

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen

Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen Yrkesintroduktion för baspersonal inom äldreomsorgen Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM ÄLDREOMSORGEN 1 Guide till webbaserat stöd Yrkesintroduktion för baspersonal inom

Läs mer

Pass B1 kl 13.00-14.30 Förbättringskunskap i kommunal regi

Pass B1 kl 13.00-14.30 Förbättringskunskap i kommunal regi Pass B1 kl 13.00-14.30 Förbättringskunskap i kommunal regi Bjurholms Kommun-Umeå Kommun Arvidsjaurs kommun Möt företrädare från kommunernas äldreomsorg som i samverkan med Memeologen utvecklat metodik

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Utarbetad av Åsa Gustavsson Skapat datum

Utarbetad av Åsa Gustavsson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Rehabiliterande förhållningssätt arbetsmetod Fastställt av Martina Nordin Regelverk SOL Verksamhet Hemtjänst Utarbetad av Åsa Gustavsson Skapat datum 100311 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Utvärdering av den övergripande presentationen av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Utvärdering av den övergripande presentationen av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Utvärdering av den övergripande presentationen av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Fråga 1. Hur tycker Du presentationen var? Mycket bra 59 Professionell presentation 3 Bra 132

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Rapport Demensnätverk

Rapport Demensnätverk HEMVÅRDS FÖRVALTNINGEN Planerat startdatum: 2003 Planerat slutdatum: Beställare: Anneli Bjärnhag, enhetschef, förebyggande verksamhet Uppdragstagare: Eva Persson, demensundersköterska, demensteamet Rapport

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll Äldreomsorg Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll Äldreomsorg Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll Äldreomsorg Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att utveckla

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Hälsa och välbefinnande Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike

Hälsa och välbefinnande Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike Dagar av ohälsa (kvinnor) län och rike Andel (%) kvinnor 16-84 år med ingen, någon eller några dagars fysisk och/eller psykisk ohälsa* i Jönköpings län och riket 5 Åldersstandardiserade värden. Källa:

Läs mer

Personcentrerad vård och omsorg

Personcentrerad vård och omsorg Personcentrerad vård och omsorg Ledningsgruppen för Vård och Omsorg har beslutat att vi ska ha en personcentrerad Vård och Omsorg i Hjo kommun. Det innebär att all personal som arbetar inom Vård och Omsorg

Läs mer

Din hälsa i trygga händer

Din hälsa i trygga händer Bra Liv 2 V å r d c e n t r a l e r n a B r a l i V d i n h ä l s a i t r y g g a h ä n d e r Din hälsa i trygga händer Stora och breda, avseende resurser, möjlig heter och kompetens. Små och nära, avseende

Läs mer

En lärande organisation. - att investera i vård- och omsorgsverksamhet

En lärande organisation. - att investera i vård- och omsorgsverksamhet 2007-09-24 Praktik Utveckling Forskning Framtid En lärande organisation - att investera i vård- och omsorgsverksamhet Inga-Lill Felizia verksamhetschef För PUFF Praktik Utveckling Forskning - Framtid PUFF

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Karriärvägar i vård och omsorg Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Strategisk kompetensförsörjning Vi utgår från De personer som vi stödjer ska kunna leva sitt liv som de vill

Läs mer

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter Bilder: istockphoto och Stock.xchng kortversion av två projektrapporter Social dokumentation inom äldreomsorgen PROJEKTET Syfte Att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

VÅRDCENTRALERNA BRA LIV. Bra Liv

VÅRDCENTRALERNA BRA LIV. Bra Liv VÅRDCENTRALERNA BRA LIV 1 Bra Liv 2 VÅRDCENTRALERNA BRA LIV Din hälsa i trygga händer Stora och breda, avseende resurser, möjlig heter och kompetens. Små och nära, avseende bemötande och tillgänglighet.

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen

VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen VERKSAMHETSPLAN för 2008-2011 Reviderad och fastställd mars 2008. Pysslingförskolan Solängen TID till LEK Plats för LÄRANDE! Vi ser lärandet som en naturlig del av lek och leken som en naturlig del av

Läs mer

Stimulansmedel inom demensområdet

Stimulansmedel inom demensområdet VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Stefan Ivarsson Projektledare Rapport Stimulansmedel 1 (6) Stimulansmedel inom demensområdet Katrineholms kommun 2 (6) Sammanfattning Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna

Läs mer

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 1 (10) Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 Planerar ni att ansöka om stimulansmedel nästa år: Ja Företag/Sdf Enhet Ansvarig chef Tel.nr Mejladress Regiform

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Socialt innehåll/kultur

Socialt innehåll/kultur Socialt innehåll/kultur Hur ser mitt uppdrag Övergripande ansvar för det sociala innehållet stödja personal och enhetschefer i arbetet tillsammans med vår värdegrundsledare Projektledare för För och med

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Nyckeln till personcentrerad omsorg

Nyckeln till personcentrerad omsorg Nyckeln till personcentrerad omsorg Therese Christiansson Linda Schledermann Gävle kommun 2015-03-30 2 2012-2015 Implementering Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom BPSD-registret

Läs mer

Demensplan INLEDNING SYFTE

Demensplan INLEDNING SYFTE SOCIALFÖRVALTNINGEN Demensplan INLEDNING På uppdrag av socialnämnden i Kils kommun har en verksamhetsplan för personer med demenssjukdom utarbetats. Demensplanen kommer att användas i Kils kommun där hela

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Uppföljning av kommunernas arbete med information och uppsökande verksamhet bland äldre

Uppföljning av kommunernas arbete med information och uppsökande verksamhet bland äldre Uppföljning av kommunernas arbete med information och uppsökande verksamhet bland äldre SOCIALA AVDELNINGEN Camilla Seitl Kerstin Claesson FEBRUARI 2003 Meddelande 2003:13 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR NN

INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR NN Individuell studieplan Exempel 1: INDIVIDUELL STUDIEPLAN FÖR NN 090120 Möte tillsammans med mina handledare AA och BB för upprättande av individuell studieplan V. 4 8 LSS-handläggare AA V.9 11 Enhetschef

Läs mer

Syfte/process Margaretha Häggström

Syfte/process Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer BASUT En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer En nationell satsning Pengar från Socialstyrelsen Gemensam ansökan

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Ungdomsmottagning. Utvecklingsarbete, Nationella medel 2016 REKO

Ungdomsmottagning. Utvecklingsarbete, Nationella medel 2016 REKO Ungdomsmottagning Utvecklingsarbete, Nationella medel 2016 REKO 2016-06-07 Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning Kvalitetssäkring och utveckling Dagsläget Framtiden Ojämlikt i länet Otydligt

Läs mer

PREVENTIVT ARBETSSÄTT MED SENIOR ALERT SOM KVALITETSINDIKATOR BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Slutrapport för förbättringsarbete

PREVENTIVT ARBETSSÄTT MED SENIOR ALERT SOM KVALITETSINDIKATOR BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Slutrapport för förbättringsarbete PREVENTIVT ARBETSSÄTT MED SENIOR ALERT SOM KVALITETSINDIKATOR BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Slutrapport för förbättringsarbete Sammanhållen vård och omsorg Härjedalen 2013-10-01 Bakgrund/problembeskrivning

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Nationell värdegrund i äldreomsorgen

Nationell värdegrund i äldreomsorgen Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad oktober 2014 Nu tar vi nästa steg Vi har nätverkat och gjort studiebesök. Vi har utsett värdegrundsledare

Läs mer

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg.

Kontaktpersonalen har en central funktion i kvalitetssäkring för hyresgästens/kundens vård och omsorg. Inom hemtjänsten Inom äldreomsorgen i Grästorps kommun arbetar vi enligt modellen att varje hyresgäst/kund skall ha en egen kontaktpersonal en person som känner hyresgästen/kunden lite mer. Kontaktpersonalen

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Karriärvägar inom äldreomsorgen behövs det? Vad är karriär och behövs det fler karriärvägar eller är det bra som det är?

Karriärvägar inom äldreomsorgen behövs det? Vad är karriär och behövs det fler karriärvägar eller är det bra som det är? Karriärvägar inom äldreomsorgen behövs det? Vad är karriär och behövs det fler karriärvägar eller är det bra som det är? Margaretha Häggström, Processledare utvecklingscentrat Senior Göteborg, Stadsledningskontoret

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Projekt Kontaktmannaskap inom

Vård- och omsorgsförvaltningen. Projekt Kontaktmannaskap inom Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Kontaktmannaskap inom äldreomsorgen 2009-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Emelie Sundberg Projektledare Projekt Kontaktmannaskap inom äldreomsorgen 2009-2012

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Utbildning av omsorgspersonal

Äldreomsorgskontoret Utbildning av omsorgspersonal Äldreomsorgskontoret Utbildning av omsorgspersonal -i ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt PROJEKTPLAN Utbildning av omsorgspersonal i ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt

Läs mer

Utvärdering av Kompetensstegen i Orsa

Utvärdering av Kompetensstegen i Orsa Utvärdering av Kompetensstegen i Orsa Sara Wolff & Johanna Jansson Dalarnas forskningsråd, april 2009 Arbetsrapport från Dalarnas forskningsråd Dalarnas forskningsråd och författarna 2009 ISBN-13: 978-91-88791-92-4

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.

VÄRDEGRUND. Äldreomsorgen, Vadstena Kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012. VÄRDEGRUND Äldreomsorgen, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 116 Dnr 2012/165-730, 2012.1034 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 3 Värdegrund för vadstena kommuns

Läs mer

Maria Bennich. universitetslektor i socialt arbete.

Maria Bennich. universitetslektor i socialt arbete. Maria Bennich universitetslektor i socialt arbete maria.bennich@hj.se En central forskningsfråga: omsorgspersonalens (och ledningens) syn på kompetens och om denna är relaterad till arbetsmiljön..och.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer