SMÅ OCH STORA STEG Kompetensstegen i Jönköpings län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÅ OCH STORA STEG Kompetensstegen i Jönköpings län 2006 2008."

Transkript

1 SMÅ OCH STORA STEG Kompetensstegen i Jönköpings län

2 Små och stora steg när hjärtat få Kompetensstegen är en statlig satsning inom vård och omsorg där kommuner runt om i landet under fyra år varit engagerade i olika projekt och utvecklingsarbeten. Små och stora steg arrangerades hösten 2008 vid tre tillfällen av Luppen kunskapsscentrum tillsammans med länets kommuner som en mötesplats för inspiration och för att ge möjligheter till utbyte av erfarenheter från Kompetensstegen. Vid tre olika tillfällen (i Värnamo, Nässjö och Huskvarna) inbjöds personal från respektive närområde att ta del av sex olika seminarier. I samband med seminarierna anordnades en mässa där kommunerna fick chans att ställa ut och berätta om sig själva och sina pågående projekt. Totalt tog mer än 900 personer tillfället i akt att besöka Små och stora steg. Från kommunernas sida deltog därutöver ett hundratal medarbetare vid varje tillfälle för att själva genomförandet skulle bli möjligt. 2

3 r vara med Seminarierna var på följande teman: Vardagsrehabilitiering. Hur hör individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet ihop? Vem är DU? Det spelar roll! Kontaktmannen proffs på jobbet. Ny arbetsmetod med beröringsmassage. Att bygga en god demensverksamhet. Små och stora steg har kunnat genomföras tack vare många varma hjärtan. Omsorgspersonalen i kommunerna har bidragit med stor kunskap och ett brinnande engagemang för att hålla i seminarierna och ställa ut i montrarna. Det är framför allt de, tillsammans med alla deltagare som kom och besökte oss, som möjliggjorde genomförandet av Små och stora steg.

4

5 Aneby Små och stora steg Mässan: Aneby kommun ställde ut fyra projekt i sin monter. Dels presenterades projekten inom Kompetensstegen, enligt nedan. Dels presenterades ett projekt om förebyggande hembesök som handlar om att informera om kommunens verksamhet riktad mot äldre, samt hur det enkelt går att minska fallrisken i hemmiljöer. Seminarium: Vardagsrehabilitering. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Vardagsrehabilitering. Två arbetsterapeuter har på en delad 75-procentig tjänst arbetat med att bilda team i hemvården, som träffas på teamträffar, och utbilda hemvårdspersonalen att ha ett rehabiliterande förhållningssätt i sitt vardagliga arbete. Under en period kunde en sjukgymnast kopplas till teamen. Demens. Syftet har varit att utveckla former för att genomföra kompetensutveckling och lärande om demens på arbetsplatserna. Utbildningsinsatser har genomförts på olika nivåer: I samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping har personal inom äldreomsorgen samt personal vid kommunens demensboende fått utbildning i det pedagogiska hantverket (hur man delar med sig av sin kunskap om demens). Hospitering, det vill säga arbetsplatsbyten erbjöds alla undersköterskor/vårdbiträden i kommunen. Två personer har börjat studera psykogeriatrik, 40 p, vid Hälsohögskolan. Ständiga förbättringar genom allas delaktighet. Ett arbete där cheferna utvecklat rollen som brobyggare mellan praktiskt arbete i vardagen och vård- och omsorgsavdelningens övriga utvecklingsstrategier. Målet är att alla medarbetare ska vara engagerade och delaktiga i den ständiga verksamhetsutvecklingen. Alla arbetslag har genomfört en utbildnings- och planeringsaktivitet med syfte att skapa självplanerande arbetslag. Kontaktperson Miriam Markusson Berg, e-post tel Övre bilden: Anebys monter, Små och stora steg i Värnamo. Nedre bilden: Arbetsterapeuterna Pernilla Sjö och Monica Pärson berättade om hur vårdpersonal med enkla medel kan att arbeta med rehabilitering i vardagen för att hjälpa exempelvis de äldre att bibehålla funktioner och öva styrka, koordination, kondition och balans. Runda bilden: Helena Martinsson i montern. 5

6 Eksjö Små och stora steg Mässan: Eksjö kommun ställde ut Kompetensstegsprojektet SLUSSEN, se nästa sida. Det fanns också en utställning om Linnean händelseriket, en daglig verksamhet för funktionshindrade och utvecklingsstörda, samt en utställning om Intraprenad Lönnen, en vårdboendeavdelning som drivs av den egna personalen. Seminarium: Hur hör individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet ihop? Bilden nedan: Föreläsare på seminariet om individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet. Enhetschef Gunilla Bergdalen, omvårdare Helena Karlsson, utvecklingsledare Hanna Jonsson och omvårdare Chatarina Rosén berättade om kvalitetsledningssystemet SLUSSEN och om måltidsprojektet vid vårdboendet Solrosen, Bobinen, Mariannelund, som har lett till ökad trivsel och bättre genomförda måltider för både boende och personal. 6

7 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Ett antal delprojekt för att skapa system för systematisk kompetensutveckling av enskilda medarbetare och arbetslag inom vård och omsorg för äldre. Utveckling och implementering av ett kvalitetsledningssystem för Styrning, Ledning och Utveckling på ett Systematiskt Sätt, SLUSSEN. Skapande av självplanerande arbetslag som inom ramen för en övergripande strategi har sin egen verksamhetsidé och genom självutvärdering arbetar med verksamhetsutveckling ur ett brukarperspektiv. Inom ramen för detta genomfördes exempelvis det så kallade måltidsprojektet vid äldreboendet Solrosen, Bobinen, i Mariannelund. Intern kompetensmässa för anställda inom Eksjö kommun med fokus på Kompetensstegen. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen. Kontaktperson Hanna Jonsson, e-post tel Bilden nedan: Eksjös monter, Små och stora steg i Nässjö.

8 Gislaved Små och stora steg Mässan: Gislaved kommun delade ut information om Kompetensstegsprojektet Demenscentrum start av ny verksamhet. I montern visade kommunen också utställningar om projekten En meningsfull vardag (socialt innehåll och vardagsrehabilitering), Anhörigstöd, Rollatorkafé samt Nutritionsprojektet. Seminarium: Att bygga en god demensverksamhet samt Hur hör individuellt synsätt, kompetensutveckling och brukarkvalitet ihop? PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Professionell hemtjänst med god kvalitet. Processledare har verkat för utveckling av verksamheten för ökad brukartillfredsställelse genom schemaförändring, ny geografisk gruppindelning, utveckling och effektiviserad logistik, samt rutinförbättringar av olika slag. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskapsutbildning för områdeschefer inom äldre- och handikappomsorgen. Demenscentrum - start av ny verksamhet. Under 2008 har projektgruppen arbetat med planering av ett demenscentrum på Blomstervägen i Gislaved. Gruppen har också varit på studiebesök på andra demenscentrum, varit på konferens om framtidens äldreboenden samt deltagit i föreläsningar om färgsättning och miljö i demensboenden. Kontaktperson Elisabeth Svensson, e-post tel Stora bilden: Elisabeth Svensson och Marianne Hörnqvist höll i ett seminarium där de berättade om planeringen inför ett nytt demenscentrum som ska byggas på Blomstervägen i Gislaveds kommun. Lilla bilden till vänster: En utställning om Rollatorkafé fanns att beskåda i Gislaveds monter, fotot är taget under Små och stora steg i Nässjö. Nedre bilden: En välbesökt monter, där många ville prova på att spela ett nytt TV-spel som håller på att bli mycket populärt inom äldreomsorgen i Gislaved. Bilden togs under Små och stora steg i Nässjö. 8

9 9

10 Habo Små och stora steg Mässan: Habo kommun ställde ut fyra projekt varav ett inom Kompetensstegen: Etik och bemötande det goda mötet. De övriga tre projekten var: Lev med mig NU (ett demensprojekt), Meningsfull vardag samt Guldkant i tillvaron som visades i montern av kommunens väntjänst och anhörigkonsulent. Seminarium: Vem är DU? Det spelar roll. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Ett antal delprojekt inom områden där kommunen sett behov av ökad kunskap och utveckling av verksamheten. Metodik: föreläsningar, cirkelutbildningar och kursverksamhet. Utveckling inom data och IT-användning. Etik och bemötande det goda mötet. Baskunskap inom IT och utveckling av den sociala dokumentationen. Lev med mig NU! Kvalitetsutveckling av demensvården. Kvalitetsutveckling av palliativ vård. Meningsfull vardag. Rehabiliterande arbetssätt hjälp till självhjälp. Kontaktperson Britt-Marie Hultman, e-post tel Övre bilden: Habo kommuns monter på Små och stora steg i Huskvarna. Nedre bilden: Anette Rogö i Habos monter. Hon berättade om projektet Meningsfull vardag, där en arbetsteurapeut och en sjukgymnast arbetat i team tillsammans mot en personalgrupp. Målet har varit att med hjälp av nya tankesätt kring till exempel vardagsrehabilitiering hitta fram till nya arbetssätt. Infällda bilden: Ewa-Lena Gustavsson, Martina Wangström, Florence Gustavsson och Linda Dahlslätt var med och arrangerade seminariet Vem är DU? Det spelar roll. 10

11

12 Jönköping Små och stora steg Mässan: Jönköpings kommun informerade i sin monter om arbetet med arbetslagets värdegrund / etik och bemötande inom vården, samt om arbetet i olika former med kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal. På mässan i Huskvarna medverkade även Aktivitetsportalen i Jönköping. Detta är en portal och mötesplats som finns på kommunens intranät för personalen inom vård och omsorg. Seminarium: Vem är DU? Det spelar roll. Runda bilden: Invigning av Små och stora steg i Huskvarna. Karin Wahlöö de Soto (i hatt) och Susanne Lindh (röd skjorta) från socialförvaltningens teatergrupp Etiketterna. De avslutade sitt framförande med att passa på att tacka all omsorgspersonal för att ni finns!. Nedre bilden: Camilla Bjärkvik, LiseLotte Widahl och Marie Karamzadeh på scenen. Marie Ekstrand från Etiketterna medverkade också i föreställningen om etik och bemötande inom vården, som spelades upp på Små och stora steg inom ramen för seminariet Vem är DU? Det spelar roll. 12

13 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Verksamhetsnära kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal. Inom Kompetensstegen har cirka 200 medarbetare givits möjlighet att läsa in omvårdnadsprogrammet. Som en försöksverksamhet har det även skett utveckling av IT-stöd i form av lärcentra på äldreboenden för studenterna. Arbetslagets värdegrund / etik och bemötande i vården. Personalgrupper inom äldreomsorgen har i samtalsgrupper under ledning av samtalsledare i studiecirkelsform reflekterat kring värdegrundsfrågor och arbetade fram en policy för den egna verksamheten. Kontaktperson Pia Persson, e-post tel Bilden nedan: Jönköpings kommuns monter på Små och stora steg i Värnamo. 13

14 Nässjö Små och stora steg Mässan: Nässjö kommun hade i sin monter en utställning om egen tid och jagstödjande förhållningssätt, där levnadsberättelsen är en viktig del, samt en utställning om arbetet med värdegrundsfrågor inom vård och omsorg. Seminarium: Vem är DU? Det spelar roll. Bilden nedan: Vid bordet längst till vänster står deltagare från Nässjö kommun. Från vänster Marie Jarl, Marianne Trygg, Ing-Marie Axelsson och Helen Fries. I mitten står kollegor från Habo kommun och längst till höger kollegor från Jönköpings kommun. Seminariet heter: Vem är DU? Det spelar roll. Bilden på sida 15: Undersköterska Jessica Gustafsson och undersköterska Lillemor Hallberg från Björklidens gruppboende i Nässjö. Vi jobbar med egen tid en timme i veckan och med ett jagstödjande förhållningssätt. Det handlar om att man som vårdtagare inte bara ska bli satt i en grupp utan också få vara en unik individ. Vi försöker som personal att då och då arbeta med händerna bakom ryggen och med ordens hjälp vägleda och stötta individen. Vi arbetar med färger i våra miljöer, vi har husdjur i våra boenden och försöker att hitta lösningar som passar var och en utifrån exempelvis individens levnadsberättelse. 14

15 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN IT-trygghet. Fördjupade kunskaper i datoranvändning för att ge trygghet och styrka i den utveckling av IT som sker. Kontaktmannaskap och teamsamverkan. Föreläsning i vardagsrehabilitering för 174 personer. Utbildning i värdegrundsfrågor i arbetet inom vård- och omsorg. 16 etikambassadörer utbildades först och därefter all personal inom vård och omsorg. Social dokumentation, teamsamverkan samt uppdraget som kontaktperson berörs också. Äldreomsorg med hjärta, hjärna och händer i samspel. Syftet är att utbilda fler ambassadörer i vården samt validering av utbildningsbehov hos personal. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Äldreomsorgens chefer genomgår utbildningen. Kontaktperson Britt-Inger Bråhn Hult, e-post tel eller ??? 15

16 Övre bilden: Patrik Karlsson i Tranås kommuns monter på Små och stora steg i Värnamo. Nedre bilden: Sjuksköterska Helén Knutson, till vänster i bild, är ansvarig för beröringsmassage i Tranås kommun och tillsammans med undersköterska Marianne Olofsson, ej med på bilden, höll hon i seminariet Ny arbetsmetod med beröringsmassage på Små och stora steg. Bilden togs i Nässjö. 16

17 Tranås Små och stora steg Mässan: Tranås kommun ställde ut tre Kompetensstegenprojekt i sin monter: Spetskompetens som förflyttningshandledare, Nya arbetsmetoder / utvecklade yrkesroller samt Utveckling av roll som samordnare / teamledare i hemtjänsten och särskilda boenden. Seminarium: Ny arbetsmetod med beröringsmassage. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Spetskompetens som förflyttningshandledare. Inom särskilda boenden och hemtjänst har i varje arbetsgrupp utbildats förflyttningshandledare av socialtjänstens egen rehabiliteringspersonal. Utbildningen har omfattat totalt 37 timmar för varje handledare plus 6 timmar tillsammans med arbetsgruppen. Förflyttningshandledarna ska vara arbetsterapeutens och sjukgymnastens förlängda arm ute i verksamheten. Belastningsskador hos personalen ska förebyggas. Större kunskap och bättre samverkan vid förflyttning av äldre bidrar också till bättre vårdkvalitet för vårdtagarna. Nya arbetsmetoder / utvecklade yrkesroller. Utbildning i beröringsmassage, fallprevention, uppföljning av läkemedelsanvändning samt ökad dataanvändning för personal inom särskilda boenden för äldre. Vårdpersonalen får egen kompetens för att vidta omvårdnadsåtgärder utan att alltid vara beroende av sjuksköterska och läkare. Metoderna ger också vårdtagarna högre livskvalitet. Utveckling av roll som samordnare / teamledare i hemtjänsten och särskilda boenden. Enhetscheferna får avlastning gällande ansvarsuppgifter genom att två tilll fyra personer per arbetsgrupp har genomgått olika fördjupningsutbildningar i ekonomi, schemaläggning med hjälp av datorstöd, nya arbetslagen, nytt lönesystem och nya arbetstidslagen. Demensombuden har fått ytterligare utbildning som demensansvariga och kostombuden mer utbildning om kost, näring och måltider. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Äldreomsorgens chefer deltar i en länsövergripande utbildning, med fokus på deltagarens egna ledarskap som chef i äldreomsorgen samt kompetensutveckling i egna arbetsgruppen. Cheferna deltar även i ett ledarnätverk i Luppens regi. Kontaktperson Kerstin Lundberg, e-post tel

18 Vaggeryd Små och stora steg Mässan: Vaggeryds kommun visade i sin monter upp de utbildningsinsatser som gjordes inom ramen för Kompetensstegen. Vaggeryd visade även bilder på de system som finns i kommunen för flexiblare vård och personalförsörjning på sikt. Seminarium: Kontaktmannen proffs på jobbet. Bilden nedan: För att få tiden att räcka till måste vi vara flexibla. Hur för vi goda samtal med våra vårdtagare. Hur kan vi använda oss av deras levnadsberättelser? Och hur ger vi egen tid? Ulrika Bjureke till vänster och Maria Jigåker till höger spelade upp ett rollspel som handlade om dessa frågor inom ramen för seminariet Kontaktmannen proffs på jobbet, som de ansvarade för tillsammans med Vetlanda kommun. Bilden till höger: Vaggeryds kommuns monter på Små och stora steg i Nässjö. 18

19 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Ett antal utbildningsinsatser: Utveckla kontaktmannaskapet. En arbetsgrupp har kartlagt och analyserat kontaktmannaskapet och tagit fram ett dokument om syfte och innehåll i kontaktmannaskapet som förankrats politiskt. Vidare har kompetensbehov kartlagts och utbildningsinsatser genomförts. Drygt 100 undersköterskor har deltagit i utbildning och praktik på annan arbetsplats än den egna. Utbildning i psykiatri i äldreomsorgen. Utveckla demensvården. Gruppboenden och dagverksamhet har medverkat i utbildning. Handledarutbildning. Att vara handledare åt sina arbetskamrater, vid byten av arbetsplats och liknande. Ett 20-tal personer har deltagit. Tecken som stöd. Utbildning i äldreomsorgen. Musik i vården. Stimulans och utbildning för äldreomsorgens personal. Ditt värdskap. Servicetänk och bemötande inom framför allt hemtjänsten. Kontaktperson Laila Bradling, e-post tel

20 Vetlanda Små och stora steg Mässan: Vetlandas kommun ställde ut två Kompetensstegenprojekt: Kontaktmannautbildning samt Matlust ger livslust ett samarbete för måltiden. I montern visades också en utställning om Vardagsrehabilitering samt Mat & Livskvalitet näringsstatus hos äldre på särskilt boende Seminarium: Kontaktmannen proffs på jobbet. Bilden nedan: I Vetlanda kommuns monter, på Små och stora steg i Huskvarna, berättade sjukgymnast Linda Bjödstrup om hur man kan tänka på nya sätt kring vardagsrehabilitering. Med det dukade kaffebordet i montern visade hon hur man kan tänka till kring måltiden eller fikastunden och inte bara se den praktiska dimensionen utan även se till den sociala funktionen. 20

21 PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Arbetslagsutbildningar. Arbetslagsutbildningar med syfte att utveckla självständiga och ansvarstagande arbetslag. Fördjupningsutbildningar. Förhållningssätt vid arbete med demenssjuka. Förhållningssätt i arbete med personer med psykisk ohälsa. Utbildning för kostpersonal i matlagningsmetoder inom äldreomsorgen. Utbildning kring kost och nutrition i studiecirkelform för berörd personal (Matlust ger livslust! - ett samarbete för måltiden). IT-kompetens. Grundläggande datautbildning riktad mot omvårdnadspersonal som inte har någon eller mycket ringa datakunskap. Kontaktmannautbildning. Utbildning i studiecirkelform för all omvårdnadspersonal för att utveckla det sociala innehållet i omvårdnadsarbetet. Innehåll: Bemötande, brukarinflytande, kontaktmannens uppgifter, utveckling av det sociala innehållet. Kontaktperson Annica Söderberg, e-post tel Helen Edgarsson, undersköterska från Vetlanda kommun, höll tillsammans med Vaggeryds kommun i seminariet Kontaktmannen proffs på jobbet. 21

22 22

23 Värnamo Små och stora steg Mässan: Värnamo kommun ställde ut ett Kompetensstegenprojekt i sin monter: Guldkant i vardagen. Det fanns också information om seminariet Vardagsrehabilitering där Alma Maslam från Linneberg i Värnamo medverkade med föredraget Tid för egen tid. Kommunens syn- och hörselinstruktörer ställde också ut i montern och visade vilka hjälpmedel som finns att ta till när optiska hjälpmedel inte räcker. Seminarium: Vardagsrehabilitering. PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Rehabiliterande arbetssätt. Att utbilda handledare för att genom deltagande observation och handledning påverka arbetslagens personal till att inta ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt i sitt arbete och genom handledarnas deltagande i den vardagliga verksamheten påverka arbetslagens/personalens attityder och arbetsmetoder i riktning mot ett individualiserat och rehabiliteringsinriktat förhållningssätt. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen. Kontaktperson Bert Norrman e-post tel Fotografier från Värnamo kommuns monter på Små och stora steg i Värnamo och Nässjö. Övre bilden till vänster: Joe Aronsson på Små och stora steg i Värnamo. Inom Kompetensstegen Värnamo har han arbetat med struktur och uppbyggnad av Kompetensstegen och med att utveckla handledarrollen i arbetet. Nedre bilden: Sophie Textén (i förgrunden) från Stensötans vårdboende berättade tillsammans med några av sina kollegor om sitt arbete med Guldkant i vardagen som syftar till att ge vårdtagarna både egen tid och möjligheter till gruppaktiviteter. I montern fanns aktivitetslådor med spel och till exempel stora ballonger som är enkla att använda som träningsredskap för äldre. Att ha roligt tillsammans är viktigt och genom att tänka till lite extra går det att förenkla vardagen. Rejäla spelplaner och pjäser gör det exempelvis lättare för många äldre att vara med och spela Fia med knuff. 23

24 Gnosjö, Mullsjö och Sävsjö har också bedrivit projekt inom ramen för Kompetensstegen men deltog inte i Små och stora steg. GNOSJÖ PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Demens, hot och våld. Smärtlindring. Fallprevention. Konsultativa samtal. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Intern kvalitetsmässa en källa till fortsatt utbildning och kompetensutveckling. Dokumentationsutbildning för personal inom vård och omsorg. Kontaktperson Camilla Cronqvist, e-post tel MULLSJÖ PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Kompetensutveckling för personal inom demensvård. Kompetensutveckling för personal inom hemtjänst. Kompetensutveckling för personal inom särskilt boende. Kompetensutveckling för sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast. Kontaktperson Kerstin Björndahl, e-post tel SÄVSJÖ PROJEKTAKTIVITETER INOM KOMPETENSSTEGEN Säkerställd grundutbildning bland vårdpersonal. Demens och psykiatri. Bemötande. Chefen som motor i utvecklingen av kompetenser. Ledarskap och handledning. IT inom äldrevården. Vård av multisjuka äldre. Hot/våld och självskydd, samt lyft- och förflyttningsteknik. Kontaktperson Lena Andersson, e-post tel Stora bilden på sida 25: I mässhallen, Små och stora steg i Värnamo. Lilla bilden: På seminariet Vardagsrehabilitering fick deltagarna pröva en serie enkla balansövningar. 24

25

26 Susanne Wretlind, arbetar på ett demensboende, Aneby. Att bygga en god demensverksamhet var ett jättebra semina-rium. Så här borde det se ut överallt. Till exempel att få tillgång till en gemensam trädgård och att det finns badkar, alla gillar faktiskt inte att duscha. Eller att man från sin lägenhet kan se sällskaps-utrymmen och andra gemensamma ytor och att det är så lite korridorer och hörn som möjligt. Vi har generellt kommit långt i vården av våra äldre i Sverige, men själva boendemiljöerna kan definitivt utvecklas mer. Michaela Helgasdotter Sjöberg, omvårdnadslärare, Eksjö Vux, Eksjö. Jag har varit på Kontaktmannen proffs på jobbet och ska gå på Ny arbetsmetod med beröringsmassage. Det första seminariet var konkret och enkelt framställt, det var inga svåra grejer utan det kändes mer som att wow! detta går faktiskt att genomföra i praktiken. Det är väldigt viktigt att man stärker kontaktmannafunktionen i yrket. Jag har lärt mig mer om hur man kan träna på att föra goda samtal och apropå egen tid, det behövs så lite egentligen, men kan ändå betyda oerhört mycket för den enskilde. Från vänster: Sofia Saly, Gunilla Eriksson, Mia Lindomborg och Sofie Sundell från Ekbackagården, Nässjö. Vi har varit på olika seminarier. Det har varit genomgående bra och tänkvärt! Mycket är självklarheter men det är alltid bra med mer kunskap och att få inspiration och få veta mer om hur andra har gjort! 26

27 Rigmor Hedbjörk-Broberg, omsorgsförvaltningen, Värnamo. Jag var på seminariet Vardagsrehabilitering. Det var jättespännande att höra mer om detta. Inte minst den del som var från min egen kommun Alma Maslan berättade om hur man på hennes avdelning på ett framgångsrikt vis satt individen i centrum genom att till exempel utveckla detta med egen tid för de boende. De har lyckats jättebra med hjälp av planering och systematiskt tänkande och genom att alla hjälps åt och arbetar mot samma mål. Det är lätt att prata om vikten av egen tid men desto svårare att förverkliga i vardagen. Reza Ghafuri, hemtjänst, 06:an, Nässjö. Jag valde Kontaktmannen proffs på jobbet och Vem är DU? Det spelar roll. Min upplevelse är att hemtjänsten skiljer sig en del som verksamhet, jämfört med gruppboende och andra boenden. Men bemötandet är oavsett detta A och O. Kontaktmannaskap arbetar vi redan en del med, men det skulle finnas överallt. Detta med att jobba med de äldres livshistoria var intressant att höra om. Det har varit spännande att delta på Små och stora steg. Tänk om vi kunde genomföra allt bra, i verkliga livet. Från vänster: Margot Ojala, Christina Movell, Bea Ek och Maria Torrejon, Gjutarens äldreboende, Norrahammar. Jättebra dag! Vi har fått ta del av nya koncept, som egen tid, vilket var inspirerande. Och vi blev påminda om att när vi i vardagen hjälper de äldre att bibehålla sina funktioner underlättas även vår egen vardag. 27

28 Luppen kunskapscentrum Box Jönköping tel e-post hemsida Produktion: Qi-Media AB Tryck: Masala Media

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

1(4) Fortbildningsgruppen Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun Fortbildningsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2010 Utbildningsbudgeten 2010 för vård- och omsorgsförvaltningen är på 2484

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor.

Helsingborgs stad. 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Helsingborgs stad 125 000 invånare. 3 300 invånare äldre än 85 år. 9 100 anställda (7 600 årsarbetare). Omsätter 5 miljarder kronor. Geografisk områdesorganisation fem områden. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Din hälsa i trygga händer

Din hälsa i trygga händer Bra Liv 2 V å r d c e n t r a l e r n a B r a l i V d i n h ä l s a i t r y g g a h ä n d e r Din hälsa i trygga händer Stora och breda, avseende resurser, möjlig heter och kompetens. Små och nära, avseende

Läs mer

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström

Syfte/process 2011-12-07. Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Karriärvägar inom äldreomsorgen behövs det? Vad är karriär och behövs det fler karriärvägar eller är det bra som det är?

Karriärvägar inom äldreomsorgen behövs det? Vad är karriär och behövs det fler karriärvägar eller är det bra som det är? Karriärvägar inom äldreomsorgen behövs det? Vad är karriär och behövs det fler karriärvägar eller är det bra som det är? Margaretha Häggström, Processledare utvecklingscentrat Senior Göteborg, Stadsledningskontoret

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Äldreomsorgskontoret Utbildning av omsorgspersonal

Äldreomsorgskontoret Utbildning av omsorgspersonal Äldreomsorgskontoret Utbildning av omsorgspersonal -i ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt PROJEKTPLAN Utbildning av omsorgspersonal i ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt

Läs mer

Slutrapport Rehabilitering

Slutrapport Rehabilitering Slutrapport Rehabilitering Syftet med förändringsarbetet vid Kinnaborg har varit att skapa korttidsvård med ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt. Delprojektet har finansierats av statliga

Läs mer

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008

fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 9 okt 2008 Må bra-dagar för anhörigvårdare i samarbete över kommungränser I Jönköpings län har ett antal kommuner infört en möjlighet för anhörigvårdare att få några

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Socialtjänst och högskola i samverkan

Socialtjänst och högskola i samverkan Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Institutet för Kvalitets- och Utvecklingsarbete Bengt Eriksson Marit Grönberg Eskel Socialtjänst och högskola i samverkan Utvärdering av Adela-projektet i Jönköpings

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Demenscentrum Blomstervägen, Gislaved Bengt Petersson Kjell Thelin Siv Sandahl Uno Ekberg Ingrid Jansson Yngve Svensson Rolf Handberg Pentti Kuhna Ordförande Socialnämnden PRO PRO SPF PRO

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Karriärvägar i vård och omsorg Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Strategisk kompetensförsörjning Vi utgår från De personer som vi stödjer ska kunna leva sitt liv som de vill

Läs mer

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling MEDDELANDE NR 2003:46 2 ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Lägesrapport kommunerna

Lägesrapport kommunerna Lägesrapport kommunerna Vad kommunerna arbetar med inför kommunaliseringen av hemsjukvården December 2012 december 2012 Höglandet TRANÅS + 2 chefer klara, organisation, samverkan, lokaler, arbetsgrupper,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter

Bilder: istockphoto och Stock.xchng. Social dokumentation. inom äldreomsorgen. kortversion av två projektrapporter Bilder: istockphoto och Stock.xchng kortversion av två projektrapporter Social dokumentation inom äldreomsorgen PROJEKTET Syfte Att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid)

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) 1 REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) UTBILDNINGAR I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT OCH KASAM INOM AMS (ARBETSMARKNADSVERKET)

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 8 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

En dans för balans. Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs

En dans för balans. Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs En dans för balans Gutenberg Särskilt boende i Bollnäs Korta fakta Utsikt från en av lägenheterna på Gutenberg Gutenberg består av 43 lägenheter fördelat på fyra enheter. Det är fyra gruppboenden med gemensamhetsutrymmen.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Presentation av budget 2013-2015

Presentation av budget 2013-2015 Presentation av budget 2013-2015 2012-04-25 Omsorgsförvaltningen 1 Hur gick det 2011? Resultat: 5,94 Mkr Verksamhetsnetto (fem områden samt bistånds- och vårdenheten) 1,60 Mkr Personlig assistans -2,4

Läs mer

" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *

 #$# %  #$#& & ' )( #* + && * !!" # $ % & " ' " 2 (! " #$# % " #$#& & ' ( )( #* + && * 3 & Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD

FRAMTIDENS DEMENSVÅRD 2008 års konferens helt slutsåld! FRAMTIDENS DEMENSVÅRD Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2009 TALARE Svenskt demenscentrum och Silviahemmet Wilhelmina Hoffman Beteendeteknik i Gävle

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 121106 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Vid den här Kompetensombudsträffen deltog närmare 60 personer. På frågan

Läs mer

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner

En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats. Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408. Dokumentation av gruppdiskussioner En lärande och utvecklingsinriktad arbetsplats Seminarium med Per-Erik Ellström, Aros Congress Center, 140408 Dokumentation av gruppdiskussioner Vad vill vi fokusera på och hur ska vi göra för att skapa

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014

GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 ( 12 ) GRUNDKRAV 1, SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE: LOKAL HANDLINGSPLAN Datum 30 oktober 2014 1 (13) Darienr/Dplankod LOKAL HANDLINGSPLAN Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Esther ledningsgrupp

Esther ledningsgrupp MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, gula villan, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Kerstin Carlsson, Eksjö kommun Ann-Katrin Henrysson, Eksjö kommun Jill Malmqvist, Eksjö kommun Ingela

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet 2014-02-25 1 (12) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset, kl. 13.00 16.45 Beslutande Ledamöter från pensionärsorganisationer och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet

1:a Hemtjänst och vårdkompaniet 1:a Hemtjänst och vårdkompaniet Hemtjänstkompaniet strävar efter att vara den främsta och mest välrenommerade privata hemtjänstutföraren på vår hemmamarknad. Vi ger det lilla extra i närhet och engagemang!

Läs mer

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning:

Birkagården. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birkagården Birkagården Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell inriktning: Birka ska med sin välutbildade personal

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Utbildningsmodell. för personal som i sin verksamhet träffar personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.

Utbildningsmodell. för personal som i sin verksamhet träffar personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt. SAMMANFATTNING Utbildningsmodellen är framtagen inom projektet Utbildning, Uppföljning och Utveckling av demensvården i Örebro län. Utbildningsförslagen utgår från projektets inventering av utbildningsbehov

Läs mer

Tid: Onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 17.00-18.30. Plats: Bruket, Göteborgsvägen 7

Tid: Onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 17.00-18.30. Plats: Bruket, Göteborgsvägen 7 1 Vård- och omsorgsförvaltningen Minnesanteckningar Tid: Onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 17.00-18.30 Plats: Bruket, Göteborgsvägen 7 Deltagare Ove Dröscher (S) ordförande vård- och omsorgsnämnden Margareta

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Ledningens roll som möjliggörare

Ledningens roll som möjliggörare Ledningens roll som möjliggörare Idéer och handling för ett medmänskligare samhälle Maude Kardell Wahlbäck Områdeschef Bräcke Diakoni Fristående stiftelse sedan 1923 Non profit inom vård och omsorg Hälsovård

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Information om rehabilitering och hjälpmedel

Information om rehabilitering och hjälpmedel Information om rehabilitering och hjälpmedel Välkommen till Gällivare Kommun! Du kommer att jobba med våra boende inom äldreomsorg, handikappomsorg eller psykiatri. Vad kul att du vill göra det! Här kommer

Läs mer

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans

Övriga frågor: Singapore Fokusambulans MÖTESANTECKNINGAR 1(6) Plats: Ulfsparresalen, hus 17, Höglandssjukhuset Eksjö Närvarande: Johanna Svahn, Eksjö kommun Magdalena Fritzon, Nässjö kommun Malin Johansson, Nässjö kommun Jeanette Öhrlund, Nässjö

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Vid telefonnummer via växel, berätta var du bor och vilken verksamhet du vill komma i kontakt med så får du direktnummer.

Vid telefonnummer via växel, berätta var du bor och vilken verksamhet du vill komma i kontakt med så får du direktnummer. ANEBY KOMMUN Biståndshandläggare Telefontid: 08:30 09:30 0380 461 96/ 0380 464 46 0380 461 00 Telefontid: 11:00 11:30 0380 461 00 (växel) Hjälpmedel, kommunrehab 0380 461 39 VÅRDCENTRAL Aneby vårdcentral

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson PLATS Odengatan 34, konferensrummet KL 8.30 11.00 Ordförande Suppleanter Robert Sten Birgitta Johansson Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson Elisabeth Karlsson Lena

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer