Bilaga till Vårdförbundets vision 2018 för hälsa och helhet - en avstämning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till Vårdförbundets vision 2018 för hälsa och helhet - en avstämning"

Transkript

1 Bilaga till Vårdförbundets vision 2018 för hälsa och helhet en avstämning Plus & minus och referenser I denna bilaga hittar du plus och minusfaktorer för varje område samt referenser till dessa. Det som vi värderat som plus och minusfaktorer har sedan legat till grund för den trendanalys som i huvudmaterialet illustreras med pilar för respektive område. Innehåll 1.1 Paradigmskiftet Vi Vårdtagaren Vården Världen Kollegial mötesplats

2 1.1 Paradigmskiftet Från Organisation Sjukdom & diagnos Hus Hierarkier Slutenhet Ekonomistyrning Till Individ Hälsa & helhet System Team Öppenhet Kunskapsstyrning Paradigm = Den modell/det mönster som styr vårt eget och vetenskapens tänkande under en viss period. En uppsättning trossatser som i princip är omedvetna, sällan ifrågasätts och som ligger till grund för vår världsuppfattning. Det tar tid för vetenskapen att acceptera en ny uppfattning. Ibland flera sekel beroende på hur kraftigt den utmanar den sedan länge rådande. Ordets ursprung: föredöme, mönster, utpekande, bevis. Organisation > Individ Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Patientmaktutredningen Tillsammans, kundfokus i vården, Landstinget Jönköping (ex självdialys) Patienten tillgång till sin journal (Uppsala), Vårdval Mina vårdkontakter Hälsocoacher Ny kommunikationsteknik, sociala medier Nya patientrörelser (t ex Patients like me, bloggar etc) Quantified selfrörelsen 1177 Hälsokonto på nätet Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSDregistret Olika reglering av vård/omsorg: SOL/HLS i äldrevården Professionernas motstånd till att patienter får tillgång till journalen Ersättningssystem som premierar besök Stuprörsorganisationer Professionskulturer, vårdkultur SOU 2013:2: GPCC webb: 2

3 Innovationsrådet om självdialys: Om projektet Tillsammans, Landstinget i Jönköping: Tillsammans, en serie videoklipp där Landstinget i Jönköping beskriver hur de jobbar med kundfokus i vårdarbetet. Självdialys: Journalen på internet Uppsala:http://1177.se/Uppsalalan/Reglerochrattigheter/Patientjournalen/ Dagens Nyheter, Stockholmsdebatt om vårdval: Cancercentrum Väst om systemdynamisk modellering, bl a ersättningssystem i vårdvalet: DM, Mikael Nestius om Läkarförbundets motstånd mot journaler på nätet: SLL om vårdcoacher: Riksrevisionen om patienten i centrum i nationella riktlinjer: RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2013/Patienternaborsattasmericentrumiarbetetmednationellariktlinjer/ Patients like me: I kroppen min, blogg om att vara drabbad av obotlig cancer: Vimmelmamman, blogg om tjocktarmscancer: Storstockholms diabetesförening (SSDF) tillsammans med den nya riksorganisationen DIOS är först ut bland patientorganisationerna i Sverige med att bygga en internetbaserad nätverksplats liknande PatientsLikeMe men mer inriktad på interaktion och medskapande: Artikel om Quantified self:http://internetworld.idg.se/ / /trerosteromquantifiedself Sara Riggare, not patient but impatient (Quantified self): BPSD: 1177: Sjukdom o diagnos > Hälsa o Helhet Personcentrerad vård Nationella riktlinjer vid demenssjukdom Nationella riktlinjer sjukdomsförebyggande metoder Senior alert Äldrehälsovård i region VG BPSDregistret Krav på att kvalitetsregister även ska omfatta omvårdnad Friskvård på recept ökar Ersättningsmodeller som premierar förebyggande hälsoarbete och kvalitet 3

4 Hälsosamtal med personer i olika åldrar Passion för livet, projekt Landstinget i Jönköping Medicinen i fokus i portalparagrafen i nya Patientlagen Ersättningssystem som driver besök till läkare Svårt för skolhälsovården att leva upp till nya skollagen Färre har tillgång till företagshälsovård (2012 hade cirka 65 procent tillgång till företagshälsovård, år 1995 var det cirka 85 procent.) Nationella riktlinjer vid demenssjukdom: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: Senior Alert: BPDSregistret: Projekt omvårdnadsvariabler: Fysisk aktivitet på recept ökar: Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa, avhandling Jönköping 2012, Marie Golsäter: Hälsosamtal för äldre, Västernorrland: https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2012/nr /Halsosamtalkanforebygga/ Seniorhälsosatsning Västra Götaland: Skolhälsovården och nya skollagen (2010): https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2011/nr220112/svartattlevaupptillluddigakrav/ Färre har tillgång till företagshälsovård: Passion för livet, Landstinget Jönköping: Ersättningssystem inom hälso och sjukvård, rapport av Staffan Lindvall och Michael Högberg: 4

5 Hus > System Bättre liv för sjuka äldre Vårdepisodstyrning Patientsäkerhetssatsning SKL och regeringen har slutit en överenskommelse för att göra vården säkrare kan den ge landstingen 525 miljoner kronor extra. Snabbspår One stop clinic Öppen Socialtjänst med självservice (ÖSTprojektet), Järfälla kommun pilot Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid Demenssjukdom (Kommunerna Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Ekerö har sökt och erhållit medel för att ta fram lokala modeller för en sammanhållen vårdkedja) Stuprörsorganisation Två lagstiftningar; SOL/HSL Glapp mellan verksamheter/huvudmän/vårdgivare Budgetstyrning per enhet Bristande samordning Vissa ersättningsmodeller i vårdvalet SKL om satsningen Bättre liv för sjuka äldre: Utanför sjukhuset Kartläggning av multisjuka äldre i ordinärt boende, SKL jan 2011 : Artikel i Svensk geriatrik No 1, 2012: Äldre multisjuka behöver sammanhållen vård och omsorg utanför sjukhuset, Ulla Gurner: Patientsäkerhetssatsning: Snabbspår, (Ami Hommel, vinnare Salus Ansvars Vårdpris): One stop clinic (Mälarsjukhuset, nominerade Salus Ansvars vårdpris): https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/pressmeddelanden/fyrakandidatertillfinalfor SalusAnsvarsVardpris/ ÖSTprojektet: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid Demenssjukdom: C3%A5rdochomsorgdemens.pdf#search='demensprojekt' En samlad vårdprocess för kroniskt sjuka vilka incitament och verktyg behövs?, Göran Stenberg: 5

6 Slutenhet > Öppenhet Öppna jämförelser Öppna vårdskademätningar Arbetet med Plattform för ökad öppenhet Förbättringsarbeten i vårdens vardag Senior alert Bloggar, communities, patientrörelser ITutveckling, kommunikationsteknik Generationsväxling i vårdens yrken Journalen på nätet Hierarkier, strukturer, makt Integritetsproblematiken rädsla att släppa in Problem att möta kommunikationskrav från patienterna SKL, öppna jämförelser: Senior Alert: Vården klarar inte kommunikationskraven från krävande patienter, artikel Newsmill, Mats Olsson Kairos Future: Sociala medier påverkar vården, artikel om Sara Natt och Dag som skrivit boken Den bloggande patienten : På Doktorsguiden kan du söka bland Sveriges läkare, läsa vad andra patienter har upplevt vid besök och dela med dig av egna erfarenheter: Vårdguiden på facebook: https://www.facebook.com/vardguiden?ref=ts&fref=ts 6

7 Hierarkier > team Personcentrerad vård (GPCC, Jönköping, antivåldsgruppen SÖS) Checklistor för säker vård Tvärvetenskapligt samarbete inom utbildningar Generationsskifte inom vårdens yrken ex unga läkare som stöttar 24K Satsningar på tvärvetenskaplig forskning Inomprofessionella kulturer i vården Ersättningssystem som ex premierar läkarbesök Teamarbete gav pris för bästa arbetsmiljö: https://vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2013/nr /Harardetoppnadorrar/ FAS utlyser under 2013 medel för tvärvetenskaplig vårdforskning omfattande 30 miljoner kronor: Swedish Brain Power tvärvetenskapligt forskarnätverk: Patientsäkerhet i fokus för KTHforskare: Teamarbetet ökar kvaliteten i vårdarbetet, artikel om Strokeenheten Södertälje sjukhus: v%c3%a5rden%e2%80%9d.pdf Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet, interprofessionellt lärande: Teamarbete & Förbättringskunskap, samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet: Forum for Health Policy: Ledarskap och teamkompetens i hälso och sjukvården, rapport av David Bergman och Ulrika von Thiel Schwarz: 7

8 Ekonomistyrning > kunskapsstyrning Förbättringskunskap har slagit rot Kunskapsmassan inom våra områden ökar Omvårdnadskriterier inom kvalitetsarbete Vårdvalet i primärvård premierar andra uppföljningsmått (många landsting) Öppna jämförelser Budgetstyrning Fokus på tillgänglighet istället för tillit (ex kömiljard, 4 h på akuten, vårdgaranti) Ledarskapsrollen i vården stort behov av ledarskapsutbildning Demografisk utveckling och urbanisering stora utmaningar Förbättringskunskap ska lyfta vården, artikel på Hälsouniversitetets webb: Förbättringskunskap i primärvården, forskningsprojekt i Twin Cities research group: Introduktion till förbättringskunskap, SKL: kap Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård, bokens redaktörer Gun Nordström och Bodil Wilde Larsson är professorer i omvårdnad vid Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark, Norge: Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad av Ewa Idvall: Öppna jämförelser, SKL: Om kömiljarden, SKL: Socialstyrelsen om vårdgarantin och kömiljarden 2012: Fler professorer inom vårdvetenskap, SULF: 8

9 1.2 Vi Vi leder vårdens nya paradigm För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte. Vi vill se en vård som har sin utgångspunkt i hälsa och helhet istället för enbart sjukdom och diagnos. Där är individen, vårdtagaren, utgångspunkten och inte organisationen och professionerna. Krav på hälsosamtal knutet till ersättningssystem är med i de flesta vårdval. Det är i hög utsträckning distriktssköterskorna som leder hälsosamtalsområdet. Fysisk aktivitet på recept Vårdförbundet har varit aktiva i att stödja forskning inom hälsoekonomi och som en del av detta ger Vårdförbundet ut ett stipendium inriktat mot hälsoekonomi. Som en effekt av detta finns nu en större kunskap i området. Även doktorandstipendier delas, sedan 2013, ut till doktorander som har fokus på hälsoekonomi i sina studier Vårdförbundet är en viktig aktör inom utvecklingen av ehälsa och har varit en av initiativtagarna till patientens möjlighet att nå sin journal på webben. Exempel Uppsala läns landsting Organisation för nåbarhet av vårdcoacher har utvecklats i flera landsting. Det är oftast specialistsjuksköterskor som är vårdcoacher. Valfrihetssystemen dess innehåll och ersättning har utvecklats och ersättningssystemen i landsting/region är mindre läkarstyrda. Valfrihetssystemen har på ett annat sätt än tidigare, med LOU som den huvudsakliga upphandlingsformen, ökat medvetenheten vad vården kostar hos och hur särskilda incitament och politisk styrning påverkar. En stark kunskapsutveckling sker inom personcentrerad vård och flera verksamheter arbetar i praktiken med personcentrerad vård är patienten/kunden blir en partner och är delaktig i sin egen vård/ vårdplanering. Förfrågnings och upphandlingsunderlag är i hög utsträckning inriktade på den verksamhet som bedrivs idag och innehåller inte en önskan om att genomföra vården på annorlunda sätt eller innovation. I upphandlingssystemet både LOU och LOV behövs ytterligare fokus på hälsa Ersättningssystemen är i flera stycken styrande på hur det är möjligt att driva vård och vårdens kvalitet. Kultur och maktstrukturer Sammanställning över beslutsläge inom vårdval i landsting och region enligt LOV Sveriges kommuner och landsting Hälsoekonomi och folkhälsoarbete,(2011) Stockholm Centrum för allmänmedicin intressant forskningscentrum 9

10 Vår kunskap är efterfrågad över hela världen Den kunskap yrkesgrupperna inom Vårdförbundet står för är betydelsefull för alla människor och viktig för att skapa ett gott samhälle. Den bygger på att främja och stärka hälsa hos individen. Våra kunskapsområden är väl utvecklade i Sverige och inom många områden är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor självklara ledare. Alla professioner är internationella yrken vilket avspeglar sig i stort intresse för biståndsarbete men också att presentera sina kunskaper i samband med olika internationella kongresser. Detta har Vårdförbundet bidragit med genom att dela ut resestipendier för deltagande på internationella kongresser till den som föreläsare eller har en poster. Antalet professurer inom kunskapsområdena har ökat. Inom omvårdnad, perinatal och reproduktiv omvårdnad och biomedicinsk laboratorievetenskap finns ett hundratal professurer. Minst 70 professurer för omvårdnad och ett 10 tal för biomedicinsk laboratorievetenskap. Inom radiografi har flera disputerat, forskningstjänst inrättas på KI och ett 10 tal röntgensjuksköterskor är doktorander. Yrkesgrupperna sprider kunskap om smittspridning och har en stark position inom hygien och smittskyddsområdet. Den ackreditering som laboratoriemedicinen har genomfört de senaste 20 åren har med fört en ökad spårbarhet och ökad tydlighet vilka som ansvarar för analysprocesserna. Det är biomedicinska analytiker som är ansvariga för det utvecklings och kvalitetsarbete som krävs för att upprätthålla ackreditering och har med den rollen ofta en plats i laboratoriemedicinens ledning. I EQUALIS arbetsgrupper för olika specialistområden är det numer självklart att biomedicinska analytiker finns med och är också ordförande i några av grupperna. Det är specialistkunskapen som efterfrågas. Alla fyra yrkesgruppernas kunskap är efterfrågad inom standardiseringsarbete likaså Vårdförbundets möjligheter att delta och samla kunskap. Kvalitetsregistren ska innehålla omvårdnadsparametrar Begreppet diagnostisk partner växer fram hos biomedicinska analytikerna och inspirationen hämtas från kollegorna i Danmark. Reporting en utvidgning av röntgensjuksköterskans yrkesområdet exempel Västerås. Sonografen har egna patienter och skriver remissvar. Samtal om att en Avancerad specialistsjuksköterska kan leda till en ny vårdstruktur. Case management och vårdvägledare (vårdcoach)används med goda resultat. Vårdförbundet har deltagit i Svensk Barnmorskeförbundet Asienprojekt med kunskap om fördelar med bra samarbete mellan professionsorganisation och facklig organisation. Kunskapsområdena får inte alltid plats i ledningar inom vård och omsorg och kopplingen ledarskap och kunskap i sitt eget område måste bli mera befäst. Kvalitetsregister ska innehålla omvårdnadsparametrar men det är några steg kvar innan det blir en praktisk verklighet. De flesta kvalitetsregister och nationella riktlinjer har medicinskt fokus. 10

11 Specialistkunskap är efterfrågad hos alla fyra yrkesgrupper men det kanske inte alltid leder till ledande positioner. Det efterfrågas specialistkunskaper och att det ses som naturligt att kunskapen finns men att den inte alltid kan tas tillvara och heller inte formuleras i verksamheten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och utbildningsplatserna har ökat men trots det ser vi en brist på sjuksköterskor. Ett tydligt minskat intresse för att gå specialistutbildningen ett dilemma. Arbetsgivare följer inte intentionen i löneavtalen vid nyanställning och det skapar brist på sjuksköterskor på arbetsplatsen. En brist på biomedicinska analytiker under en längre period trots verksamhetens efterfrågan. Det leder till att det blir en arbetsuppgiftsväxling och andra yrkesgrupper kommer in på laboratorierna. Svensk standardiserings institut SIS Den diagnostiske samarbejdspartnern HealthNagivgator Utvecklingen av våra kunskapsområden förbättrar vården Att tillhöra en profession innebär att yrkesutövarna tar ansvar för att utveckla det egna kunskapsområdet. För att säkerställa en god och säker vård behöver kunskapen ständigt prövas, värderas och omvärderas. Då krävs goda förutsättningar för ständig kunskapsinhämtning och för införande av ny kunskap. Våra kunskapsområden utvecklas självständigt även när det sker i samverkan med närliggande kunskapsområden som t ex medicin, rehabilitering, socialt arbete, pedagogik. Medlemsgruppernas kunskapsområden är välutvecklade och alla fyra yrken har kunskapsområden som återspeglas som huvudområden i utbildningarna. Specialistkunskap hos alla fyra professionerna är efterfrågad av vården. För sjuksköterskor har behovet av specialistutbildade uttrycks nu av i princip alla relevanta parter. Nyligen har en masterutbildning i patologi för biomedicinska analytiker startat. Enligt överenskommelse i löneavtalet med SKL ska specialistkunskap värderas och det finns kompetensbilagor i avtalen med Vårdföretagarna. Vårdförbundets Förbättringsstipendium och Vårdförbundspriset i samarbete med Salus ansvar har haft teman som understödjer Vårdförbundets strävanden att nå Vision Vårdförbundets vårdpris har 2013 temat personcentrerad vård. Det år stipendiet instiftades, 2009 var temat utveckling av vård, 2010 Säker vård, 2011 Vårdens ledarskap, och 2012 Folkhälsa och hälsa. 11

12 Flera yrkesutövare försöker kombinera sina kunskapsområden och ett exempel är sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som också utbildat sig till trädgårdsmästare och starta företag och erbjuder grön rehabilitering. Sjuksköterskor har egna mottagningar. Projekt Säker förlossning ett projekt där Svensk Barnmorskeförbund och SFOG tillsammans gjorde ett utbildningsprogram för att utveckla kunskapen om CTG tolkning. Fortfarande finns det hinder för att få en doktorandtjänst och att forska. Svårt för medlemsgrupperna att få direkt access till forskningsmedel. Ofta krävs medsökande från det medicinska huvudområdet. Det finns ett glapp mellan utbildningsanordnare och verksamhet. Behövs en ökad koppling mellan universitet och verksamheten; det finns behov av brobyggare kliniska lektorer och kliniska adjunkter. Minskad tid för kunskapsutveckling på arbetsplatsen. Svaga strukturer för fortbildning. Kompetensbilagorna har inte fått någon genomslagskraft. Säker förlossning (2010) Svenska Barnmorskeförbundet Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad Några exempel där sjuksköterskor har egen mottagning: 29a5ebbe html https://vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2012/nr /honlyckaskombineradetvitameddetgrona/ Kristianstad/Verksamheter/Medicinkliniken/Geriatrikochrehabilitering/Strokesjukskoterskemottagning/ Våra utbildningar har högsta kvalitet, är attraktiva och ger tillträde till forskning Våra utbildningar finns inom högskolan och leder till såväl yrkesexamen som akademisk examen. Den kunskap som behövs för en god och säker vård kräver utbildning på avancerad nivå som lägger grunden för fortsatta studier, samt förankring i forskning och utveckling i den framtida yrkesutövningen. Genom bland annat statlig reglering, både teoretiska och kliniska examinationsformer, kliniskt verksamma lektorer och professorer och en verksamhetsintegrerad forskning är våra utbildningar både attraktiva och av högsta kvalitet. 12

13 Akademisk specialisttjänstgöring AST. CPD för biomedicinska analytiker på gång. Arbetet med att få reglering av specialistutbildningar för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har börjat ta form. Utbildningarna är etablerade utbildningar i högskola/universitet och har därmed en tydlig akademisk förankring Till biomedicinska analytikerprogrammet har det varit få förstahandssökanden i flera år men till hösten 2013 har det skett varit ca 25% ökning. Statistiken på sökandetryck visar att intresset för medlemsgruppernas utbildning är relativs konstant under de senaste fem åren. För barnmorske och sjuksköterskeutbildningarna finns ett mycket hög söktryck Sökandetryck för sjuksköterske, barnmorske, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskeprogrammet se nedan. HSV Årsrapporter 2009 t o m 2012 och UKÄ Årsrapport Sjuksköterskeprogrammet Sökandetryck Nybörjare , , , , , Barnmorskeutbildningen Sökandetryck Nybörjare , , , , ,8 302 Biomedicinska Sökandetryck Nybörjare analytikerprogrammet , , , , ,1 590 Röntgensjuksköterskprogrammet Sökandetryck Nybörjare , , , ,9 252 Specialistsjuksköterskeutbildning Sökandetryck Nybörjare , , , , ,

14 Vi har plats i ledningen för vården Vården är en kunskapsintensiv verksamhet. För att hålla hög kvalitet och vara en del i den utveckling som ständigt pågår måste vården ledas av personer från alla de olika kunskapsområden som finns inom vården. Det är också viktigt för de olika yrkenas utveckling att det finns personer från samtliga professioner i ledningen av vården. Utvecklingsenheterna har vuxit i landstingen. Exempelvis vårdutveckling, patientsäkerhetsenheter och kvalitetsarbete leds ofta av Vårdförbundet yrkesgrupper. Några av landets sjukhusdirektörer kommer från Vårdförbundets yrken. I patientnämnder, Myndigheten för Vårdanalys, Socialstyrelsen, SIS mfl., återfinns yrkesgrupperna som sakkunniga/handläggare/experter. Nyinrättade Inspektionen för vård och omsorg har en sjuksköterska som GD. Vårdförbundets yrkesgrupper erhåller olika utmärkelser ex. Årets banbrytare 2013 Årets kvinnliga chef 2012 i Dagens medicin. Sineva Ribeiro klättrade 2013 på Dagens medicins maktlista och rankades på plats 16 av de mäktigaste personerna inom svensk sjukvård. Utbildning i förbättringskunskap för chefer och ledare genomförd 2011 och 2012 i samarbete med Qulturum med positiv genomslags kraft. Medicinskt ansvariga sjuksköterskan har enligt lag ett medicinskt ansvar i kommunerna sedan flera år. Deras möjlighet att utöva ansvaret varierar fortfarande beroende på var i kommunens organisation MASen är placerad. Men MASen har makt och senaste åren har flera MASar aktivt utvecklat vården i kommunerna men också rapporterat om missförhållanden. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor utgör 3.7 % av gruppen chefer och ledare i Vårdförbundet Ur Vårdförbundets medlemsstatisk kan vi se att ca 68 % är första linjens chef, biträdande chef eller sektionsledare och drygt 10 % är verksamhetschefer eller förvaltningschefer/vd. Vård /organisationsutvecklare utgör ca 7 %. _ Med allt fler kunskapsområden och ökad specialisering inom flera olika yrken blir det allt svårare för cheferna att överblicka helheten av vilken kunskap som den enskilde vårdtagaren behöver. Maktförändringarna går för långsamt Forskning AFA om chefer och ledare Vårdförbundets statistik chef och ledarmedlemmar medicinsk ansvarig sjuksköterska Föreningen för medicinskt ansvarig sjuksköterska 14

15 Vi är rätt värderade och har de allra bästa villkoren Vårdförbundet medlemmar ska ha en god löneutveckling, yrkesutveckling, karriär och kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Därför behöver värderingen av kvinnodominerade yrken med akademisk utbildning förändras. Verksamheten ska utformas så att yrkesutövarnas kunskap och kompetens blir synlig, olikheter bejakas och individernas val och professionella yrkesutveckling stimuleras. Något högre löneutveckling jämfört med övriga förbundsområden inom Kommun och landsting. Något ökad lönespridning. En svagt minskad skillnad mellan kvinnor och mäns löner. 24K har påverkat nyanställningslöner. Förändring av den strukturella lönediskrimineringen går alldeles för sakta. Medlingsinstitutets årsrapporter, SCB Vi skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv Vår kunskap behövs under dygnets alla timmar. Det ställer krav på hälsosamma arbetstider för alla som arbetar i vården. Det måste finnas tid att hantera svåra situationer, fatta etiska beslut och möta vårdtagare och närstående med värdighet. Utvecklingsmöjligheter i yrket är också en viktig faktor för välbefinnandet. Det ska finnas goda förutsättningar för alla att kombinera arbetsliv och privatliv. Alla ska kunna verka ett helt yrkesliv. Förändring i avtalen med SKL med höjda OBersättningar på nätter med möjlighet att komma överens om att ta ut ersättningarna i ledig tid. Möjligheten att ta ut särskilda ersättningar i form av ledig tid. Särskilda ersättningar räknas som procent av lönen. Sjukhusen har ofta överbeläggningar. (SKL:s databas) Försämring av de lokala arbetstidsavtalen. Minskade överlappningstider ger sämre förutsättningar för kunskapsutveckling. Enligt rapport från Lustprojektet (2011), en longitudinell undersökning av sjuksköterskorna tillvaro pågår sedan flera år tillbaka, pekar på att många nyutexaminerade sjuksköterskor känner sig oförberedda på ansvaret och otränade inför stressen i arbetet. De vill ha mentorer och strukturerade introduktionsprogram. Respondenterna i studien visar att de har en genuin strävan efter att bli kompetent i sitt yrke. Samtidigt som många faktorer motverkar en positiv start i yrket. Ansvaret är så otroligt mycket större än vad de är förberedda på, 15

16 Arbetsmilljöverket TCO:s stressbarometer aspx?q=Stressbarometern&s=0 LUST studien https://epost.vardforbundet.se/owa/redir.aspx?c=75ogopt7quscoilb7rscmcatbjdnqnaikimwc6einj5qnhif9vvfsazgct7rbjw6zvlnf3j4xc.&url=https%3a%2f%2fwww.vardforbundet.se%2f Vardfokus%2fWebbnyheter%2f2012%2fOktober%2fNyasjukskoterskorbehoverbattrecoachning%2f (Säkerhetsklimat i vård och omsorg, Marianne Thörne AFA försäkring. Projektet ska ta fram underlag för att förändra ledarskapet i vården så att säkerhetsklimatet och därmed säkerheten för patienter och personal blir bättre. En pågående studie) Europeiska projektet RN4CAST. Den svenska delen av RN4CAST leds av professor Carol Tishelman. De har tittat på arbetsmiljön för sjuksköterskor kopplat till vårdkvalitet. Den europeiska delen av projektet är nu avslutat och slutrapport är skriven. Nu ska de vetenskapliga rapporterna börja publiceras. Hierarkier av hälsa: Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting: Utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro: Rapport om Hot och våld bland kommun och landstingsanställda : Starkt samband mellan patientsäkerhet och personalsäkerhet Arbets och miljömedicin Göteborg: Arbetsmiljöverket kvinnors arbetsmiljö: 16

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Utveckla vården och avveckla vinstintressen. Gemensam Välfärd Stockholm

Utveckla vården och avveckla vinstintressen. Gemensam Välfärd Stockholm Utveckla vården och avveckla vinstintressen Gemensam Välfärd Stockholm Utveckla vården och avveckla vinstintressen en skrift från Gemensam Välfärd Stockholm Copyright 2014 Tolvnitton Förlag AB Copyright

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer