Bilaga till Vårdförbundets vision 2018 för hälsa och helhet - en avstämning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till Vårdförbundets vision 2018 för hälsa och helhet - en avstämning"

Transkript

1 Bilaga till Vårdförbundets vision 2018 för hälsa och helhet en avstämning Plus & minus och referenser I denna bilaga hittar du plus och minusfaktorer för varje område samt referenser till dessa. Det som vi värderat som plus och minusfaktorer har sedan legat till grund för den trendanalys som i huvudmaterialet illustreras med pilar för respektive område. Innehåll 1.1 Paradigmskiftet Vi Vårdtagaren Vården Världen Kollegial mötesplats

2 1.1 Paradigmskiftet Från Organisation Sjukdom & diagnos Hus Hierarkier Slutenhet Ekonomistyrning Till Individ Hälsa & helhet System Team Öppenhet Kunskapsstyrning Paradigm = Den modell/det mönster som styr vårt eget och vetenskapens tänkande under en viss period. En uppsättning trossatser som i princip är omedvetna, sällan ifrågasätts och som ligger till grund för vår världsuppfattning. Det tar tid för vetenskapen att acceptera en ny uppfattning. Ibland flera sekel beroende på hur kraftigt den utmanar den sedan länge rådande. Ordets ursprung: föredöme, mönster, utpekande, bevis. Organisation > Individ Centrum för personcentrerad vård (GPCC) Patientmaktutredningen Tillsammans, kundfokus i vården, Landstinget Jönköping (ex självdialys) Patienten tillgång till sin journal (Uppsala), Vårdval Mina vårdkontakter Hälsocoacher Ny kommunikationsteknik, sociala medier Nya patientrörelser (t ex Patients like me, bloggar etc) Quantified selfrörelsen 1177 Hälsokonto på nätet Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSDregistret Olika reglering av vård/omsorg: SOL/HLS i äldrevården Professionernas motstånd till att patienter får tillgång till journalen Ersättningssystem som premierar besök Stuprörsorganisationer Professionskulturer, vårdkultur SOU 2013:2: GPCC webb: 2

3 Innovationsrådet om självdialys: Om projektet Tillsammans, Landstinget i Jönköping: Tillsammans, en serie videoklipp där Landstinget i Jönköping beskriver hur de jobbar med kundfokus i vårdarbetet. Självdialys: Journalen på internet Uppsala:http://1177.se/Uppsalalan/Reglerochrattigheter/Patientjournalen/ Dagens Nyheter, Stockholmsdebatt om vårdval: Cancercentrum Väst om systemdynamisk modellering, bl a ersättningssystem i vårdvalet: DM, Mikael Nestius om Läkarförbundets motstånd mot journaler på nätet: SLL om vårdcoacher: Riksrevisionen om patienten i centrum i nationella riktlinjer: RIKSREVISIONEN/Pressrum1/Nyheter1/2013/Patienternaborsattasmericentrumiarbetetmednationellariktlinjer/ Patients like me: I kroppen min, blogg om att vara drabbad av obotlig cancer: Vimmelmamman, blogg om tjocktarmscancer: Storstockholms diabetesförening (SSDF) tillsammans med den nya riksorganisationen DIOS är först ut bland patientorganisationerna i Sverige med att bygga en internetbaserad nätverksplats liknande PatientsLikeMe men mer inriktad på interaktion och medskapande: Artikel om Quantified self:http://internetworld.idg.se/ / /trerosteromquantifiedself Sara Riggare, not patient but impatient (Quantified self): BPSD: 1177: Sjukdom o diagnos > Hälsa o Helhet Personcentrerad vård Nationella riktlinjer vid demenssjukdom Nationella riktlinjer sjukdomsförebyggande metoder Senior alert Äldrehälsovård i region VG BPSDregistret Krav på att kvalitetsregister även ska omfatta omvårdnad Friskvård på recept ökar Ersättningsmodeller som premierar förebyggande hälsoarbete och kvalitet 3

4 Hälsosamtal med personer i olika åldrar Passion för livet, projekt Landstinget i Jönköping Medicinen i fokus i portalparagrafen i nya Patientlagen Ersättningssystem som driver besök till läkare Svårt för skolhälsovården att leva upp till nya skollagen Färre har tillgång till företagshälsovård (2012 hade cirka 65 procent tillgång till företagshälsovård, år 1995 var det cirka 85 procent.) Nationella riktlinjer vid demenssjukdom: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder: Senior Alert: BPDSregistret: Projekt omvårdnadsvariabler: Fysisk aktivitet på recept ökar: Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa, avhandling Jönköping 2012, Marie Golsäter: Hälsosamtal för äldre, Västernorrland: https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2012/nr /Halsosamtalkanforebygga/ Seniorhälsosatsning Västra Götaland: Skolhälsovården och nya skollagen (2010): https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2011/nr220112/svartattlevaupptillluddigakrav/ Färre har tillgång till företagshälsovård: Passion för livet, Landstinget Jönköping: Ersättningssystem inom hälso och sjukvård, rapport av Staffan Lindvall och Michael Högberg: 4

5 Hus > System Bättre liv för sjuka äldre Vårdepisodstyrning Patientsäkerhetssatsning SKL och regeringen har slutit en överenskommelse för att göra vården säkrare kan den ge landstingen 525 miljoner kronor extra. Snabbspår One stop clinic Öppen Socialtjänst med självservice (ÖSTprojektet), Järfälla kommun pilot Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid Demenssjukdom (Kommunerna Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Ekerö har sökt och erhållit medel för att ta fram lokala modeller för en sammanhållen vårdkedja) Stuprörsorganisation Två lagstiftningar; SOL/HSL Glapp mellan verksamheter/huvudmän/vårdgivare Budgetstyrning per enhet Bristande samordning Vissa ersättningsmodeller i vårdvalet SKL om satsningen Bättre liv för sjuka äldre: Utanför sjukhuset Kartläggning av multisjuka äldre i ordinärt boende, SKL jan 2011 : Artikel i Svensk geriatrik No 1, 2012: Äldre multisjuka behöver sammanhållen vård och omsorg utanför sjukhuset, Ulla Gurner: Patientsäkerhetssatsning: Snabbspår, (Ami Hommel, vinnare Salus Ansvars Vårdpris): One stop clinic (Mälarsjukhuset, nominerade Salus Ansvars vårdpris): https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/pressmeddelanden/fyrakandidatertillfinalfor SalusAnsvarsVardpris/ ÖSTprojektet: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid Demenssjukdom: C3%A5rdochomsorgdemens.pdf#search='demensprojekt' En samlad vårdprocess för kroniskt sjuka vilka incitament och verktyg behövs?, Göran Stenberg: 5

6 Slutenhet > Öppenhet Öppna jämförelser Öppna vårdskademätningar Arbetet med Plattform för ökad öppenhet Förbättringsarbeten i vårdens vardag Senior alert Bloggar, communities, patientrörelser ITutveckling, kommunikationsteknik Generationsväxling i vårdens yrken Journalen på nätet Hierarkier, strukturer, makt Integritetsproblematiken rädsla att släppa in Problem att möta kommunikationskrav från patienterna SKL, öppna jämförelser: Senior Alert: Vården klarar inte kommunikationskraven från krävande patienter, artikel Newsmill, Mats Olsson Kairos Future: Sociala medier påverkar vården, artikel om Sara Natt och Dag som skrivit boken Den bloggande patienten : På Doktorsguiden kan du söka bland Sveriges läkare, läsa vad andra patienter har upplevt vid besök och dela med dig av egna erfarenheter: Vårdguiden på facebook: https://www.facebook.com/vardguiden?ref=ts&fref=ts 6

7 Hierarkier > team Personcentrerad vård (GPCC, Jönköping, antivåldsgruppen SÖS) Checklistor för säker vård Tvärvetenskapligt samarbete inom utbildningar Generationsskifte inom vårdens yrken ex unga läkare som stöttar 24K Satsningar på tvärvetenskaplig forskning Inomprofessionella kulturer i vården Ersättningssystem som ex premierar läkarbesök Teamarbete gav pris för bästa arbetsmiljö: https://vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2013/nr /Harardetoppnadorrar/ FAS utlyser under 2013 medel för tvärvetenskaplig vårdforskning omfattande 30 miljoner kronor: Swedish Brain Power tvärvetenskapligt forskarnätverk: Patientsäkerhet i fokus för KTHforskare: Teamarbetet ökar kvaliteten i vårdarbetet, artikel om Strokeenheten Södertälje sjukhus: v%c3%a5rden%e2%80%9d.pdf Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet, interprofessionellt lärande: Teamarbete & Förbättringskunskap, samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet: Forum for Health Policy: Ledarskap och teamkompetens i hälso och sjukvården, rapport av David Bergman och Ulrika von Thiel Schwarz: 7

8 Ekonomistyrning > kunskapsstyrning Förbättringskunskap har slagit rot Kunskapsmassan inom våra områden ökar Omvårdnadskriterier inom kvalitetsarbete Vårdvalet i primärvård premierar andra uppföljningsmått (många landsting) Öppna jämförelser Budgetstyrning Fokus på tillgänglighet istället för tillit (ex kömiljard, 4 h på akuten, vårdgaranti) Ledarskapsrollen i vården stort behov av ledarskapsutbildning Demografisk utveckling och urbanisering stora utmaningar Förbättringskunskap ska lyfta vården, artikel på Hälsouniversitetets webb: Förbättringskunskap i primärvården, forskningsprojekt i Twin Cities research group: Introduktion till förbättringskunskap, SKL: kap Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård, bokens redaktörer Gun Nordström och Bodil Wilde Larsson är professorer i omvårdnad vid Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark, Norge: Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad av Ewa Idvall: Öppna jämförelser, SKL: Om kömiljarden, SKL: Socialstyrelsen om vårdgarantin och kömiljarden 2012: Fler professorer inom vårdvetenskap, SULF: 8

9 1.2 Vi Vi leder vårdens nya paradigm För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte. Vi vill se en vård som har sin utgångspunkt i hälsa och helhet istället för enbart sjukdom och diagnos. Där är individen, vårdtagaren, utgångspunkten och inte organisationen och professionerna. Krav på hälsosamtal knutet till ersättningssystem är med i de flesta vårdval. Det är i hög utsträckning distriktssköterskorna som leder hälsosamtalsområdet. Fysisk aktivitet på recept Vårdförbundet har varit aktiva i att stödja forskning inom hälsoekonomi och som en del av detta ger Vårdförbundet ut ett stipendium inriktat mot hälsoekonomi. Som en effekt av detta finns nu en större kunskap i området. Även doktorandstipendier delas, sedan 2013, ut till doktorander som har fokus på hälsoekonomi i sina studier Vårdförbundet är en viktig aktör inom utvecklingen av ehälsa och har varit en av initiativtagarna till patientens möjlighet att nå sin journal på webben. Exempel Uppsala läns landsting Organisation för nåbarhet av vårdcoacher har utvecklats i flera landsting. Det är oftast specialistsjuksköterskor som är vårdcoacher. Valfrihetssystemen dess innehåll och ersättning har utvecklats och ersättningssystemen i landsting/region är mindre läkarstyrda. Valfrihetssystemen har på ett annat sätt än tidigare, med LOU som den huvudsakliga upphandlingsformen, ökat medvetenheten vad vården kostar hos och hur särskilda incitament och politisk styrning påverkar. En stark kunskapsutveckling sker inom personcentrerad vård och flera verksamheter arbetar i praktiken med personcentrerad vård är patienten/kunden blir en partner och är delaktig i sin egen vård/ vårdplanering. Förfrågnings och upphandlingsunderlag är i hög utsträckning inriktade på den verksamhet som bedrivs idag och innehåller inte en önskan om att genomföra vården på annorlunda sätt eller innovation. I upphandlingssystemet både LOU och LOV behövs ytterligare fokus på hälsa Ersättningssystemen är i flera stycken styrande på hur det är möjligt att driva vård och vårdens kvalitet. Kultur och maktstrukturer Sammanställning över beslutsläge inom vårdval i landsting och region enligt LOV Sveriges kommuner och landsting Hälsoekonomi och folkhälsoarbete,(2011) Stockholm Centrum för allmänmedicin intressant forskningscentrum 9

10 Vår kunskap är efterfrågad över hela världen Den kunskap yrkesgrupperna inom Vårdförbundet står för är betydelsefull för alla människor och viktig för att skapa ett gott samhälle. Den bygger på att främja och stärka hälsa hos individen. Våra kunskapsområden är väl utvecklade i Sverige och inom många områden är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor självklara ledare. Alla professioner är internationella yrken vilket avspeglar sig i stort intresse för biståndsarbete men också att presentera sina kunskaper i samband med olika internationella kongresser. Detta har Vårdförbundet bidragit med genom att dela ut resestipendier för deltagande på internationella kongresser till den som föreläsare eller har en poster. Antalet professurer inom kunskapsområdena har ökat. Inom omvårdnad, perinatal och reproduktiv omvårdnad och biomedicinsk laboratorievetenskap finns ett hundratal professurer. Minst 70 professurer för omvårdnad och ett 10 tal för biomedicinsk laboratorievetenskap. Inom radiografi har flera disputerat, forskningstjänst inrättas på KI och ett 10 tal röntgensjuksköterskor är doktorander. Yrkesgrupperna sprider kunskap om smittspridning och har en stark position inom hygien och smittskyddsområdet. Den ackreditering som laboratoriemedicinen har genomfört de senaste 20 åren har med fört en ökad spårbarhet och ökad tydlighet vilka som ansvarar för analysprocesserna. Det är biomedicinska analytiker som är ansvariga för det utvecklings och kvalitetsarbete som krävs för att upprätthålla ackreditering och har med den rollen ofta en plats i laboratoriemedicinens ledning. I EQUALIS arbetsgrupper för olika specialistområden är det numer självklart att biomedicinska analytiker finns med och är också ordförande i några av grupperna. Det är specialistkunskapen som efterfrågas. Alla fyra yrkesgruppernas kunskap är efterfrågad inom standardiseringsarbete likaså Vårdförbundets möjligheter att delta och samla kunskap. Kvalitetsregistren ska innehålla omvårdnadsparametrar Begreppet diagnostisk partner växer fram hos biomedicinska analytikerna och inspirationen hämtas från kollegorna i Danmark. Reporting en utvidgning av röntgensjuksköterskans yrkesområdet exempel Västerås. Sonografen har egna patienter och skriver remissvar. Samtal om att en Avancerad specialistsjuksköterska kan leda till en ny vårdstruktur. Case management och vårdvägledare (vårdcoach)används med goda resultat. Vårdförbundet har deltagit i Svensk Barnmorskeförbundet Asienprojekt med kunskap om fördelar med bra samarbete mellan professionsorganisation och facklig organisation. Kunskapsområdena får inte alltid plats i ledningar inom vård och omsorg och kopplingen ledarskap och kunskap i sitt eget område måste bli mera befäst. Kvalitetsregister ska innehålla omvårdnadsparametrar men det är några steg kvar innan det blir en praktisk verklighet. De flesta kvalitetsregister och nationella riktlinjer har medicinskt fokus. 10

11 Specialistkunskap är efterfrågad hos alla fyra yrkesgrupper men det kanske inte alltid leder till ledande positioner. Det efterfrågas specialistkunskaper och att det ses som naturligt att kunskapen finns men att den inte alltid kan tas tillvara och heller inte formuleras i verksamheten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och utbildningsplatserna har ökat men trots det ser vi en brist på sjuksköterskor. Ett tydligt minskat intresse för att gå specialistutbildningen ett dilemma. Arbetsgivare följer inte intentionen i löneavtalen vid nyanställning och det skapar brist på sjuksköterskor på arbetsplatsen. En brist på biomedicinska analytiker under en längre period trots verksamhetens efterfrågan. Det leder till att det blir en arbetsuppgiftsväxling och andra yrkesgrupper kommer in på laboratorierna. Svensk standardiserings institut SIS Den diagnostiske samarbejdspartnern HealthNagivgator Utvecklingen av våra kunskapsområden förbättrar vården Att tillhöra en profession innebär att yrkesutövarna tar ansvar för att utveckla det egna kunskapsområdet. För att säkerställa en god och säker vård behöver kunskapen ständigt prövas, värderas och omvärderas. Då krävs goda förutsättningar för ständig kunskapsinhämtning och för införande av ny kunskap. Våra kunskapsområden utvecklas självständigt även när det sker i samverkan med närliggande kunskapsområden som t ex medicin, rehabilitering, socialt arbete, pedagogik. Medlemsgruppernas kunskapsområden är välutvecklade och alla fyra yrken har kunskapsområden som återspeglas som huvudområden i utbildningarna. Specialistkunskap hos alla fyra professionerna är efterfrågad av vården. För sjuksköterskor har behovet av specialistutbildade uttrycks nu av i princip alla relevanta parter. Nyligen har en masterutbildning i patologi för biomedicinska analytiker startat. Enligt överenskommelse i löneavtalet med SKL ska specialistkunskap värderas och det finns kompetensbilagor i avtalen med Vårdföretagarna. Vårdförbundets Förbättringsstipendium och Vårdförbundspriset i samarbete med Salus ansvar har haft teman som understödjer Vårdförbundets strävanden att nå Vision Vårdförbundets vårdpris har 2013 temat personcentrerad vård. Det år stipendiet instiftades, 2009 var temat utveckling av vård, 2010 Säker vård, 2011 Vårdens ledarskap, och 2012 Folkhälsa och hälsa. 11

12 Flera yrkesutövare försöker kombinera sina kunskapsområden och ett exempel är sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som också utbildat sig till trädgårdsmästare och starta företag och erbjuder grön rehabilitering. Sjuksköterskor har egna mottagningar. Projekt Säker förlossning ett projekt där Svensk Barnmorskeförbund och SFOG tillsammans gjorde ett utbildningsprogram för att utveckla kunskapen om CTG tolkning. Fortfarande finns det hinder för att få en doktorandtjänst och att forska. Svårt för medlemsgrupperna att få direkt access till forskningsmedel. Ofta krävs medsökande från det medicinska huvudområdet. Det finns ett glapp mellan utbildningsanordnare och verksamhet. Behövs en ökad koppling mellan universitet och verksamheten; det finns behov av brobyggare kliniska lektorer och kliniska adjunkter. Minskad tid för kunskapsutveckling på arbetsplatsen. Svaga strukturer för fortbildning. Kompetensbilagorna har inte fått någon genomslagskraft. Säker förlossning (2010) Svenska Barnmorskeförbundet Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad Några exempel där sjuksköterskor har egen mottagning: 29a5ebbe html https://vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2012/nr /honlyckaskombineradetvitameddetgrona/ Kristianstad/Verksamheter/Medicinkliniken/Geriatrikochrehabilitering/Strokesjukskoterskemottagning/ Våra utbildningar har högsta kvalitet, är attraktiva och ger tillträde till forskning Våra utbildningar finns inom högskolan och leder till såväl yrkesexamen som akademisk examen. Den kunskap som behövs för en god och säker vård kräver utbildning på avancerad nivå som lägger grunden för fortsatta studier, samt förankring i forskning och utveckling i den framtida yrkesutövningen. Genom bland annat statlig reglering, både teoretiska och kliniska examinationsformer, kliniskt verksamma lektorer och professorer och en verksamhetsintegrerad forskning är våra utbildningar både attraktiva och av högsta kvalitet. 12

13 Akademisk specialisttjänstgöring AST. CPD för biomedicinska analytiker på gång. Arbetet med att få reglering av specialistutbildningar för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har börjat ta form. Utbildningarna är etablerade utbildningar i högskola/universitet och har därmed en tydlig akademisk förankring Till biomedicinska analytikerprogrammet har det varit få förstahandssökanden i flera år men till hösten 2013 har det skett varit ca 25% ökning. Statistiken på sökandetryck visar att intresset för medlemsgruppernas utbildning är relativs konstant under de senaste fem åren. För barnmorske och sjuksköterskeutbildningarna finns ett mycket hög söktryck Sökandetryck för sjuksköterske, barnmorske, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskeprogrammet se nedan. HSV Årsrapporter 2009 t o m 2012 och UKÄ Årsrapport Sjuksköterskeprogrammet Sökandetryck Nybörjare , , , , , Barnmorskeutbildningen Sökandetryck Nybörjare , , , , ,8 302 Biomedicinska Sökandetryck Nybörjare analytikerprogrammet , , , , ,1 590 Röntgensjuksköterskprogrammet Sökandetryck Nybörjare , , , ,9 252 Specialistsjuksköterskeutbildning Sökandetryck Nybörjare , , , , ,

14 Vi har plats i ledningen för vården Vården är en kunskapsintensiv verksamhet. För att hålla hög kvalitet och vara en del i den utveckling som ständigt pågår måste vården ledas av personer från alla de olika kunskapsområden som finns inom vården. Det är också viktigt för de olika yrkenas utveckling att det finns personer från samtliga professioner i ledningen av vården. Utvecklingsenheterna har vuxit i landstingen. Exempelvis vårdutveckling, patientsäkerhetsenheter och kvalitetsarbete leds ofta av Vårdförbundet yrkesgrupper. Några av landets sjukhusdirektörer kommer från Vårdförbundets yrken. I patientnämnder, Myndigheten för Vårdanalys, Socialstyrelsen, SIS mfl., återfinns yrkesgrupperna som sakkunniga/handläggare/experter. Nyinrättade Inspektionen för vård och omsorg har en sjuksköterska som GD. Vårdförbundets yrkesgrupper erhåller olika utmärkelser ex. Årets banbrytare 2013 Årets kvinnliga chef 2012 i Dagens medicin. Sineva Ribeiro klättrade 2013 på Dagens medicins maktlista och rankades på plats 16 av de mäktigaste personerna inom svensk sjukvård. Utbildning i förbättringskunskap för chefer och ledare genomförd 2011 och 2012 i samarbete med Qulturum med positiv genomslags kraft. Medicinskt ansvariga sjuksköterskan har enligt lag ett medicinskt ansvar i kommunerna sedan flera år. Deras möjlighet att utöva ansvaret varierar fortfarande beroende på var i kommunens organisation MASen är placerad. Men MASen har makt och senaste åren har flera MASar aktivt utvecklat vården i kommunerna men också rapporterat om missförhållanden. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor utgör 3.7 % av gruppen chefer och ledare i Vårdförbundet Ur Vårdförbundets medlemsstatisk kan vi se att ca 68 % är första linjens chef, biträdande chef eller sektionsledare och drygt 10 % är verksamhetschefer eller förvaltningschefer/vd. Vård /organisationsutvecklare utgör ca 7 %. _ Med allt fler kunskapsområden och ökad specialisering inom flera olika yrken blir det allt svårare för cheferna att överblicka helheten av vilken kunskap som den enskilde vårdtagaren behöver. Maktförändringarna går för långsamt Forskning AFA om chefer och ledare Vårdförbundets statistik chef och ledarmedlemmar medicinsk ansvarig sjuksköterska Föreningen för medicinskt ansvarig sjuksköterska 14

15 Vi är rätt värderade och har de allra bästa villkoren Vårdförbundet medlemmar ska ha en god löneutveckling, yrkesutveckling, karriär och kompetensutveckling under hela yrkeslivet. Därför behöver värderingen av kvinnodominerade yrken med akademisk utbildning förändras. Verksamheten ska utformas så att yrkesutövarnas kunskap och kompetens blir synlig, olikheter bejakas och individernas val och professionella yrkesutveckling stimuleras. Något högre löneutveckling jämfört med övriga förbundsområden inom Kommun och landsting. Något ökad lönespridning. En svagt minskad skillnad mellan kvinnor och mäns löner. 24K har påverkat nyanställningslöner. Förändring av den strukturella lönediskrimineringen går alldeles för sakta. Medlingsinstitutets årsrapporter, SCB Vi skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv Vår kunskap behövs under dygnets alla timmar. Det ställer krav på hälsosamma arbetstider för alla som arbetar i vården. Det måste finnas tid att hantera svåra situationer, fatta etiska beslut och möta vårdtagare och närstående med värdighet. Utvecklingsmöjligheter i yrket är också en viktig faktor för välbefinnandet. Det ska finnas goda förutsättningar för alla att kombinera arbetsliv och privatliv. Alla ska kunna verka ett helt yrkesliv. Förändring i avtalen med SKL med höjda OBersättningar på nätter med möjlighet att komma överens om att ta ut ersättningarna i ledig tid. Möjligheten att ta ut särskilda ersättningar i form av ledig tid. Särskilda ersättningar räknas som procent av lönen. Sjukhusen har ofta överbeläggningar. (SKL:s databas) Försämring av de lokala arbetstidsavtalen. Minskade överlappningstider ger sämre förutsättningar för kunskapsutveckling. Enligt rapport från Lustprojektet (2011), en longitudinell undersökning av sjuksköterskorna tillvaro pågår sedan flera år tillbaka, pekar på att många nyutexaminerade sjuksköterskor känner sig oförberedda på ansvaret och otränade inför stressen i arbetet. De vill ha mentorer och strukturerade introduktionsprogram. Respondenterna i studien visar att de har en genuin strävan efter att bli kompetent i sitt yrke. Samtidigt som många faktorer motverkar en positiv start i yrket. Ansvaret är så otroligt mycket större än vad de är förberedda på, 15

16 Arbetsmilljöverket TCO:s stressbarometer aspx?q=Stressbarometern&s=0 LUST studien https://epost.vardforbundet.se/owa/redir.aspx?c=75ogopt7quscoilb7rscmcatbjdnqnaikimwc6einj5qnhif9vvfsazgct7rbjw6zvlnf3j4xc.&url=https%3a%2f%2fwww.vardforbundet.se%2f Vardfokus%2fWebbnyheter%2f2012%2fOktober%2fNyasjukskoterskorbehoverbattrecoachning%2f (Säkerhetsklimat i vård och omsorg, Marianne Thörne AFA försäkring. Projektet ska ta fram underlag för att förändra ledarskapet i vården så att säkerhetsklimatet och därmed säkerheten för patienter och personal blir bättre. En pågående studie) Europeiska projektet RN4CAST. Den svenska delen av RN4CAST leds av professor Carol Tishelman. De har tittat på arbetsmiljön för sjuksköterskor kopplat till vårdkvalitet. Den europeiska delen av projektet är nu avslutat och slutrapport är skriven. Nu ska de vetenskapliga rapporterna börja publiceras. Hierarkier av hälsa: Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting: Utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro: Rapport om Hot och våld bland kommun och landstingsanställda : Starkt samband mellan patientsäkerhet och personalsäkerhet Arbets och miljömedicin Göteborg: Arbetsmiljöverket kvinnors arbetsmiljö: 16

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte.

För att kunna möta de behov som finns i befolkningen på ett effektivt sätt behöver vården förändras så mycket att man kan tala om ett paradigmskifte. Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund för dig som är utbildad som, eller studerar till, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska. Vårdförbundet ska

Läs mer

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap

Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om vårdens ledarskap Ledarskapet i vården spelar en avgörande roll för att skapa en vård som utgår från individens

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014

Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor - I huvudet på..åsa Himmelsköld 18 november 2014 Utvecklingen för dem vi är till för Fler äldre Allt fler med långvariga sjukdomar och med flera samtidigt Ojämlik

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning

Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Punkt 13 Omvärldsrapport Trender och sammanfattning Detta avsnitt presenterar tio nyckeltrender och sammanfattar innehållet i omvärldsrapporten. För att få mer information och källhänvisningar rekommenderas

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Förord En högkvalitativ vård är grunden i ett välfärdssamhälle och en välfungerande utbildning av hög kvalitet är avgörande för utvecklingen av vård

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé

Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Punkt 16.2 Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vi arbetar gemensamt för att påverka utvecklingen av våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utbildningarna

Läs mer

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd

Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd Hur värderas vårdens yrken? En undersökning bland landstings- och kommunalråd www.vardforbundet.se januari 2008 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Kunskapsstödsutredningen

Kunskapsstödsutredningen Kunskapsstödsutredningen QRC 17 oktober 2016 Bakgrund utredningen Vårt uppdrag Utredningen ska lämna förslag till hur ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås Syftet

Läs mer

ANSVARSFULL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Slutbetänkande av Patientmaktsutredningen (SOU 2013:44)

ANSVARSFULL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Slutbetänkande av Patientmaktsutredningen (SOU 2013:44) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/karinn Pilsäter 2013-11-12 13-0091 Direkttel: 08-782 91 93 E-post: karin.pilsater@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM ANSVARSFULL

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken Två måsten i vårdpolitiken Vården är en av de viktigaste politiska frågorna för människor i Sverige. Om svenska folket får bestämma bör fokus i vårddebatten ligga på kvaliteten

Läs mer

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor

Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Professionens syn på reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor Bodil Andersson, Ordförande i Svensk förening för röntgensjuksköterskor 2014-09-17 Grundnivå Yrkesexamen Leg. Röntgensjuksköterska

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Vårdförbundets utbildningspolitiska idé

Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets utbildningspolitiska idé Vi arbetar gemensamt för att påverka utvecklingen av våra yrken. Därför ska vi också vara med

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007

Kommittédirektiv. Patientens rätt i vården. Dir. 2007:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Kommittédirektiv Patientens rätt i vården Dir. 2007:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget Utredaren skall lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession

Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession Information om patient för patient - arbetet med elektronisk kommunikation mellan patient och profession 2013-10-16 Lars Midbøe Termkonferensen, Göteborg 2013-10-20 sid 2 Innehåll Journal på nätet Lars

Läs mer

Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland

Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland Från Guru till Guide - personcentrerad vård i Landstinget Sörmland Hanna Lundstedt Programsamordnare personcentrerad vård Linda Lännerström Verksamhetsutvecklare, doktorand, division primärvård Sveriges

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Möjligheter och risker med journalen på nätet

Möjligheter och risker med journalen på nätet Möjligheter och risker med journalen på nätet Benny Eklund, Landstinget i Uppsala län Shoukofeh Manoucher Pour, Läkarförbundet David Liljequist, Vårdförbundet Eva Pilsäter-Faxner, Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, * 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna

Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna Så arbetar Socialstyrelsen med uppföljning och revidering av demensriktlinjerna För ett anhörig- och demensvänligt samhälle, 11 mars 2015 Margareta Hedner, Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen Vera Gustafsson,

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting

Medicinsk stab. Patientsäkerhet. Samverkan mellan kommun och landsting Patientsäkerhet Samverkan mellan kommun och landsting 2011-11-21 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Nollvision avseende undvikbara vårdskador Patientsäkerhetsmiljarden 2011-2014 Målsättning att

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Yttrande över förslag till Patientlag

Yttrande över förslag till Patientlag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Lindquist 2013-04-16 ON 2013/0040 0480-45 35 13 Omsorgsnämnden Yttrande över förslag till Patientlag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Specialistutbildning för biomedicinska analytiker

Specialistutbildning för biomedicinska analytiker Specialistutbildning för biomedicinska analytiker Förord En högkvalitativ vård är grunden i ett välfärdssamhälle och en välfungerande utbildning av hög kvalitet är avgörande för utvecklingen av vård och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

måsten i vårdpolitiken

måsten i vårdpolitiken måsten i vårdpolitiken Två måsten i vårdpolitiken Vården är en av de viktigaste politiska frågorna för människor i Sverige. Om svenska folket får bestämma bör fokus i vårddebatten ligga på kvaliteten i

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa

Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa S 2014:11 utredningen om högspecialiserad vård Sammanfattning av regeringens utredning: Träning ger värdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Utredningen om högspecialiserad vård har i uppdrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Uppsala. Värdegrund. Bra

Uppsala. Värdegrund. Bra Uppsala Värdegrund Vårdkedja och team med olika professioner istället för täta skott mellan vårdnivåer. Kompetensutnyttjande HSL följs bättre med människovärdesprincipen först. Mindre vårdkostnader i längden,

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Varje dag lite bättre

Varje dag lite bättre Varje dag lite bättre Strategi med fokus på patienter och närståendes upplevelse Anna Olheden, Anna Wahlstam Människor glömmer vad du sa. Människor glömmer vad du gjorde. Men människor kommer aldrig att

Läs mer

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014

Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Nyheter inom regelverket som berör de medicinska insatserna inom elevhälsan Skolsköterskekongressen 2014 Carita Fallström (carita.fallstrom@vardforbundet.se) Vilka regelverk gäller? Vad är nytt? Vad är

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Lång väg till patientnytta Vårdanalys. Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet.

Lång väg till patientnytta Vårdanalys. Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet. Lång väg till patientnytta Vårdanalys Kunskapsstödsutredningen -Regeringskansliet nina.viberg@regeringskansliet.se Lång väg till patientnytta Vårdanalys 2015:7 Vissa positiva effekter men ett otillräckligt

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. För det första avstyrker vi bedömningen (kapitel 9.7) att bara äldre ska omfattas av skyldighet för huvudmännen att utföra HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2016-05-25 Dnr.nr: S2016/00212/FS Vår referens: Sofia Karlsson Mottagarens adress: s. r e gis trätor @re ger ingska nsliet.se s.fs@regeringskansliet.se Effektiv vård (SOU

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer