Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom"

Transkript

1 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid kl 9.00 Plats Strand, Borgholm Tidplan Sammanträde med valberedning Sammanträdets öppnande Anna Barkevall Kaffe Fortsatt sammanträde Lunch Fortsatt sammanträde, interpellationer Kaffe Fortsatt sammanträde, medborgarförslag Landstingsfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängligt för allmänheten på landstingets kansli och på landstingets webbplats, Ltkalmar.se. Mötet är öppet för allmänheten. Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Val av justerare och tid för justering 3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor 4. Revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen enligt förslag från Regionsjukvårdsnämnden, att gälla från den 1 januari Landstingsfullmäktige godkänner att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. 5. Årsredovisningar och revisionsberättelser Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningarna för landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar samt Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och beviljar med noterande av revisorernas synpunkter de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

2 2 Föredragningslista 2. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen i Kalmar läns museum och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 3. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 4. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kalmar läns musikstiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 5. Landstingsfullmäktige noterar framlagda granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 6. Årsredovisning och revisionsberättelse för Regionförbundet i Kalmar län 2014 Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del styrelsen ansvarsfrihet för Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar och beviljar för sin del förbundsstyrelsen län ansvarsfrihet för Tilläggsbudget 2015 av överskott/underskott i 2014 års bokslut Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2015 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2014 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt kronor. 2. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2015 för investeringsändamål avseende överskott/underskott i 2014 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt kronor. Landstingsfullmäktige finansierar anslagen under punkt 1 och 2 genom disponering av landstingets eget kapital. 9. Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet daterad 24 oktober 2014 samt Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län daterad 9 december Landstingsfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län daterat 19 januari 2015, gällande från och med den 1 juli Landstingsfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till Ramavtal läkarmedverkan daterat 19 januari 2015, gällande från och med den 1 juli 2015.

3 3 Föredragningslista 4. Landstingsfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård följande uppdrag. Ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan. Ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar. Ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i länet och reviderat Ramavtal Läkarmedverkan samt Praktiska anvisningar. Leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet. 5. Landstingsfullmäktige utser landstingsstyrelsens presidium att ingå i den politiska samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet. Besluten under punkt 1-4 gäller under förutsättning att samtliga parters styrelse och fullmäktigeförsamlingar fattar motsvarande beslut. 10. Förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Primärvårdsförvaltningen, Tandvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Emmaboda kommun genomföra programarbete och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Folktandvårdsförvaltningen genomföra nybyggnation, enligt framtaget förslag, på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. Landstingsfullmäktige anvisar 19 Mkr för genomförande av nybyggnation på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. 3. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen genomföra programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni Höjt bidrag till patienter med bloddialys i hemmet Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar höja bidraget till kr per månad till patienter med bloddialys i hemmet som inte kan erhålla handikappersättning enligt gällande lagstiftning. Beslutet gäller från den 1 juli Höjningen av bidraget ska beaktas i kommande plan och budget för perioden Avgift för sterilisering utan medicinska skäl Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar att sterilisering utan medicinska skäl ska ingå i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem och avgift tas ut som för ett besök i öppen specialiserad vård som f.n. är 200 kr. Beslutet gäller från den 1 juli 2015.

4 4 Föredragningslista Beslutet om sänkt avgift ska beaktas i kommande plan och budget för perioden Avtal om övertagande av ansvar för spårfordon (Itino 1401) Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner övertagande av borgensåtagande för 1 fordon (Itino nr 1401) från Transitio AB, Landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören i uppdrag att teckna borgensförbindelse. 14. Avtal om tågserviceverkstad i Kalmar Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner att landstingsstyrelsen träffar avtal med KIFAB i Kalmar Aktiebolag om hyra av tågserviceverkstad i Kalmar. Avtalet ska löpa under 22,5 år. Landstingsfullmäktiges beslut den 4 juni 2014, 56, ska därmed inte längre gälla. 15. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner att Öresundståg AB ingår ramavtal och 25 årigt hyresavtal med Region Skåne avseende nyttjande av verkstadsdepå till självkostnad. 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt Öresundståg AB att företräda övriga parter gentemot Region Skåne i arbetet med Verkstadsdepån. 3. Under förutsättning av beslut enligt punkt 1-2 ger landstingsfullmäktige stämmoombud i uppdrag att på bolagstämma i Öresundståg AB rösta i enlighet med fullmäktiges beslut. Beslut enligt punkt 1 3 ovan förutsätter att Region Skåne fattar beslut om verkstadsdepå. 16. Medborgarförslag 25/2014 om förlossningsdepression Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 25/14 angående förlossningsdepressioner med att landstinget redan jobbar i enlighet med förslaget. 17. Medborgarförslag 4/2015 om kompletterande information på fakturor Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 4/2015 om kompletterande information på fakturor. 18. Motion 3/2014 med förslag om avskaffande av patientavgifter för mammografi, cellprovskontroller samt aortascreening Diarienummer

5 5 Föredragningslista Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår motionen med hänvisning till fullmäktiges tidigare beslut i Landstingsplan om att sänka avgiften för mammografi, gynekologisk cellprovskontroll och screening för abdominalt aortaaneurysm till 100 kr. Överläggning i landstingsstyrelsen, Pierre Edström (FP) föreslog bifall till motionen. Lena Segerberg (S) föreslog bifall till arbetsutskottets förslag. Landstingsstyrelsen beslutade avslå motionen. Mot beslutet reserverade sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Folkpartiet liberalernas samt Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för bifall till motionen. 19. Motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor. Överläggning i landstingsstyrelsen, Pierre Edström (FP) med instämmande av Monica Ljungdahl (M), Gudrun Brunegård (KD) och Malin Sjölander (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen beslutade avslå motionen. 20. Förändring av det regionala utvecklingsansvaret Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att ansöka om att landstinget ska få status som regionkommun och därmed överta det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Utredningen ska genomföras i dialog med länets kommuner och återredovisas i landstingsfullmäktige i januari Politisk referensgrupp utgörs av representanter för Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län och kommunerna i länet. Förankring ska ske i de politiska partierna. 2. Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län anlita en särskild utredare som får ansvar för den förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga länsorganisationer. Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag som beskriver - den nya regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, - förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft utanför lag om samverkansorgan ska hanteras, - förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala utvecklingsuppdraget, - förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras samt - förslag till tidplan för genomförande. Protokollsanteckning i landstingsstyrelsen, Claus Zaar (SD) lämnade följande protokollsanteckning Sverigedemokraterna kommer aldrig att gå med på att en ansökan om Kalmar läns landstings omvandling till en regionkommun i förlängningen leder fram till att hela eller

6 6 Föredragningslista delar av nuvarande Kalmar läns område uppgår i en eller flera storregioner utan en föregående folkomröstning, där hänsyn även tas till resultatet i de olika nuvarande landstingsvalkretsarna. 21. Utvärdering av regional kollektivtrafik Diarienummer /19 Förslag till beslut Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra en uppföljning och utvärdering av avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län, daterat den 29 oktober Utvärderingen ska redovisas i landstingsfullmäktige och i primärkommunala nämnden i början av Ändring av stadgar för stiftelsen Kalmar läns museum Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för stiftelsen Kalmar läns museum. 23. Initiativ utveckla principer och metoder för medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige ställer sig bakom medborgarutskottets initiativ för att utveckla medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län och principerna för denna. 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt medborgarutskottet att ta fram en kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden. Planen ska redovisas i landstingsfullmäktige under hösten Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Linköping Diarienummer / Begäran om entledigande samt val av ledamot i styrelsen för NTFförbunden i Kalmar län, Blekinge län och Kronobergs län Diarienummer / Anmälningsärenden - Medborgarförslag 1/2015 om att fakturautskicket vid läkarbesök ska göras via e- post, diarienummer Medborgarförslag 2/2015 om att få asylsökande med sjukvårdskompetens i arbete så fort som möjligt, diarienummer Medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik, diarienummer Medborgarförslag 26/2014 om drop in-laboratorium på länssjukhuset i Kalmar, diarienummer Information om SKL:s ordinarie kongress. - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Lilian Karlsson (V). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Eva Karlström (M). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Annika Carlsson Wistedt (MP). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Lars Rosén (SD). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Anne Bünsow (SD). Ulf Nilsson ordförande

7 Ärende 4

8 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer Revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen enligt förslag från Regionsjukvårdsnämnden, att gälla från den 1 januari Landstingsfullmäktige godkänner att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Bakgrund Mot bakgrund av regionbildningar i Landstinget i Östergötland och Landstinget i Jönköpings län och ambitionen att öppna upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdsregionen för frågor utöver rena hälso- och sjukvårdsfrågor föreslås en ändring av Regionsjukvårdsnämndens reglemente. Samtidigt föreslås att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Marie Nilsson Sekreterare Bilagor Bilaga 1 Protokollsutdrag från Regionsjukvårdsnämnden daterat den 4 december Bilaga 2 Beslutsunderlag från Regionsjukvårdsnämnden daterat den 19 november Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

9 ""' i Kolmor lön Landstinget i Östergötland Regionsj ukvårdsstaben Christina Blomqvist PROTOKOLLSUTDRAG Regionsj ukvardsnämndcn Revidering av Reglemente Sydöstra sjukvårdsregionen RSN Mot bakgrund av regionbildningar i Landstinget i Östergötland samt Landstinget i Jönköpings län samt ambition att öppna upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdregionen för frågor utöver rena hälso- och sjukvårdsfrågor föreslås en ändring av Regionsjukvårdsnämndens reglemente. Samtidigt föreslås Regionsjukvårdsnämnden från årsskiftet benämnas Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionsjukvårdsnämnden BESLUT AR A t t tillstyrka revidering av Regionsjukvårdens reglemente enligt föreliggande förslag A t t Regionsjukvårdsnämnden from byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen Vid protoko1let Christina Blomqvist Sekreterare Justerat Lars-Göran Pettersson Håkan Jansson Anders Henriksson Rätt utdraget intygas ~t :." ~~-,. r. /y~,ryj Christina Blomqvist

10 - i Kdmor län Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(1) Regionsj ukvårdsstaben Göran Atterfors RSN Regionsjuk vårdsnämnden Revidering av Reglemente Sydöstra sjukvårdsregionen Mot bakgrund av regionbildningar i Landstinget i Östergötland samt Landstinget i Jönköpings län samt ambition att öppna upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdregionen för frågor utöver rena hälso- och sjukvårdsfrågor föreslås en ändring av Regionsjukvårdsnämndens reglemente. Samtidigt föreslås Regionsjukvårdsnämnden från årsskiftet benämnas Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionsjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA Att tillstyrka revidering av Regionsjukvårdens reglemente enligt föreliggande förslag A t t Regionsjukvårdsnämnden fr o m byter namn till Sarnverkansnärnnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ~~///-- Lasse Pettersson Ordförande Regionsjukvårdsnämnden /&- ''f--- ~ c:. ~ J Göran Arterfors Ordförande Regionsjukvårdsledningen Beslutet expedieras till:

11 Reglemente Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) 1. Uppdrag Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen är en gemensam nämnd för region/landsting i Sydöstra sjukvårdsregionen, med uppgift att handha den samverkan inom regionsjukvården om vilken regionerna/landsting träffat överenskommelse i ett regionsamverkansavtal. Avtalet har sin giltighet fr o m och tills vidare. Nämnden är tills vidare placerad inom Region Östergötland och är underställd dess regionfullmäktige. Ledamöternas uppdrag i nämnden utgår från det mandat som givits dem som valda av respektive region/landstingsfullmäktige. Alla beslut av politisk karaktär ska fattas så att alla samverkande regioner/landsting har samma inflytande. Av regionsamverkansavtalet framgår vad Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen ska verka för. Särskilt fokus ska vara på följande regiongemensamma vårdområden: -Barn- och kvinnosjukvård -Hjärtsjukvård -Kirurgisk och onkologisk vård (kirurgi, urologi, onkologi, gynekologisk onkologi, hematologi, lungmedicin) -Rekonstruktiv kirurgisk vård (neurokirurgisk vård med neurorehabiliteringsvård), ögonvård, öron-näsa-halsvård, hand- och plastikkirurgisk vård, brännskadevård, ortopedisk vård) Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma sjukvårdsområdena som ska samordnas inom sydöstra sjukvårdsregionen samt till vilken enhet den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför sydöstra sjukvårdsregionen. Nämnden har också beslutanderätt över fördelning av tilldelad budget från respektive region/landsting för gemensam verksamhet. Samverkansnämnden kan även hantera samverkansfrågor som inte är direkt kopplade till hälso- och sjukvård. [1]

12 Samverkansnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller viss grupp av ärenden till nämndens presidium, som då utgör sådant utskott som avses i 6 kap. 33 kommunallagen. 2. Behörighet Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige i Region Östergötland har beslutat. Samverkan bedrivs inom ramen för de medel som respektive region/landsting ställer till Samverkansnämnden förfogande för sina länsinvånares behov. Fullmäktige i de samverkande regionerna/landsting beslutar om ekonomiska ramar för regionsjukvård i samband med respektive region/landstings beslut om treårsbudget. Budgeten för Samverkansnämnden upprättas av Region Östergötland, efter samråd med övriga samverkande regioner/landsting. Regionsstyrelsen i Region Östergötland ansvarar för denna budgetprocess, samt beslutar om när redovisning av nämndens medelsförvaltning skall ske. Om avvikelser i förhållande till budget uppstår efter april, augusti respektive oktober månads utgång eller efter årsbokslut, ska överläggningar om reglering av avvikelsen inledas mellan de/det regioner/landsting, vars länsinvånares behov föranlett avvikelsen, och Samverkansnämnden. Samverkansnämnden beslutar om fördelning av budget. Samverkansnämnden ses som en företrädare för samtliga samverkande regioner/landsting. Samverkansnämnden kan inte fatta beslut, ingå avtal eller anställa personal i eget namn. Sådana beslut fattas av Region Östergötland som tillsatt Samverkansnämnden. Externa avtal träffas dock på samtliga regioners/landstings vägnar. Beslut som rör regionsjukvårdsstaben, anlitande av expertis samt övriga förvaltningsfrågor fattas med stöd av delegation från Samverkansnämnden till Samverkansnämndens presidium, till en av Region Östergötlands ledamöter eller till tjänsteman i regionsjukvårdsledningen. Presidiet utgör då sådant utskott som avses i 6 kap 33 kommunallagen. 3. Ordförande och ledamöter Samverkansnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Inför varje mandatperiod väljer regionernas/landstingets fullmäktige vardera tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande och minst två vice ordförande i Samverkansnämnden utses av regionfullmäktige i Region Östergötland. Ordförandeskapet ska vara roterande i två-års-intervaller. Representant för Region Jönköpings län ska utses from 2010, för perioden därefter utses representant för Landstinget i Kalmar län, och för perioden därefter utses representant för Region Östergötland osv. De regioner/landsting som ej upprätthåller ordförandeskap representeras genom vice [2]

13 ordförande. 4. Presidium Samverkansnämndens presidium utgörs av ordförande och vice ordförande. I presidiet ska samtliga samverkande regioner/landsting representeras. 5. Samverkansnämndens sammanträden Samverkansnämnden sammanträder minst fyra gånger per år och däremellan så ofta som ordföranden finner det nödvändigt eller efter framställan från minst tre ledamöter i nämnden. Beredning av ärenden till Samverkansnämnden sker i regionsjukvårdsledningen. Ansvarig för beredningen är regionsjukvårdsledningens sammankallande. Regionerna/landstinget utser vardera en tjänsteman som ska kallas till Samverkansnämndens sammanträden. Tjänstemännen har rätt att yttra sig under sammanträdena. Vid sammanträdena förs protokoll av en nämndsekreterare, som utsetts av nämnden efter förslag av Region Östergötland. 6. Regionsjukvårdsledning och Regionsjukvårdsstab Regionsjukvårdsledningen består av tjänstemän från de samverkande regionerna/landsting och har till uppdrag att ta fram beslutsunderlag till Samverkansnämnden avseende strategisk utveckling, samverkansprojekt, resursfördelning, investeringar och förändringar av regionvårdsverksamhet. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för verkställandet av Samverkansnämndens beslut och följer även upp Samverkansnämndens tidigare beslut. Regionsjukvårdsstaben består av tjänstemän från de samverkande landstingen. Staben har till uppdrag att biträda regionsjukvårdsledningen i att förbereda Samverkansnämndens sammanträden, utgöra utredningsresurs åt nämnden och åt regionsjukvårdsledningen samt ansvara för uppföljningen av nämndens beslut. 7. Övriga stödfunktioner Regionala centrumråd inrättas för vart och ett av de centra inom Region Östergötland som huvudsakligen ansvarar för regiongemensam vård. Regionala kommittéer kan tillskapas av regionsjukvårdsledningen beroende på behov av regional samverkan kring kunskapsfrågor. Kommittéerna kan vara rådgivande eller beslutande och består av sakkunniga från samtliga regioner/landsting som utsetts av respektive region-/landstingsdirektör. I de regionala medicinska programgrupperna (RMPG) ingår sakkunnigrepresentation från samtliga regioner/landsting. De har till uppdrag att ta fram underlag och förslag till ändringar av vad som är att anse som regiongemensam vård, vilket redovisas för respektive regionalt centrumråd. De ska också utifrån givna ekonomiska ramar fastställa vårdprogram och [3]

14 indikationsgränser i regionen. 8. Kostnader för nämnden och dess stödfunktioner Varje region/landsting bär sina kostnader för respektive nämndledamöters och tjänstemäns deltagande i sammanträden, beredningar och annan verksamhet som är knuten till nämnden. Regionerna/landsting kan besluta om annan kostnadsfördelning vid särskilda utredningsuppdrag med anledning av regionvårdssamverkan. 9. Revision och ansvarsutkrävande Samverkansnämnden ska granskas av revisorerna i vart och ett av de samverkande regionerna/landsting. Frågan om ansvarsfrihet för Samverkansnämnden ska sedan prövas av fullmäktige i vart och ett av de samverkande regionerna/landsting. 10. Övrigt För Samverkansnämnden är regionstyrelsen i Region Östergötland arkivmyndighet. I frågor som inte uttryckligen reglerats i detta reglemente gäller Region Östergötlands reglemente (LiÖ ) samt kommunallagens (1991:900) bestämmelser. Detta reglemente har antagits av respektive region/landstings fullmäktige och gäller fr o m och tills vidare. [4]

15 Ärende 5

16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Referens Landstingsfullmäktige Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2014 mm. Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningarna för landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar samt Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och beviljar med noterande av revisorernas synpunkter de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. 2. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen i Kalmar läns museum och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 3. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 4. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kalmar läns musikstiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 5. Landstingsfullmäktige noterar framlagda granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Bakgrund Bokslutet för 2014 redovisas i Landstingets årsredovisning Under rubriken Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fem strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process, Lärande och förnyelse, Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Landstinget i siffror, Miljöredovisning, Redovisningsprinciper, Företag och kommunalförbund, Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och Ordlista. Resultatet för 2014 visar ett överskott, d. v. s. intäkterna överstiger kostnaderna, med 161 Mkr, vilket är 34 Mkr bättre än budget. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

17 Landstinget i Kalmar län Datum Referens Sida 2(2) Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på Mkr. De största underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 77 Mkr och Primärvårdsförvaltningen med 39 Mkr. Finansieringen visar ett utfall mot budget på Mkr. Årsredovisningar och revisionsberättelser avseende landstinget (landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar, Regionsjukvårdsnämnden i sydöstra sjukvårdsregionen), Stiftelsen Kalmar läns museum, Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och Kalmar läns musikstiftelse redovisas. Revisorerna tillstyrker att de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Läns Trafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB redovisas. Revisorerna tillstyrker att de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Med beaktande av revisorernas granskning föreslår landstingsfullmäktiges presidium att landstingsfullmäktige beviljar de förtroendevalda i de olika organen ansvarsfrihet samt att landstingsfullmäktige godkänner framlagda årsredovisningar. Elin Beyersdorff Landstingssekreterare Bilagor 1. Landstingets årsredovisning för Landstingets revisionsberättelse för Granskningsrapport och revisionsberättelse för Kalmar Läns Beställningscentral AB. 4. Granskningsrapport och revisionsrapport för Kalmar Läns Trafik AB. 5. Granskningsrapport och revisionsberättelse för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 6. Granskningsrapport och revisionsberättelse för Almi Företagspartner i Kalmar län AB. 7. Granskningsrapport, revisionsberättelse och årsredovisning för Kalmar läns museum. 8. Granskningsrapport, revisionsberättelse och årsredovisning för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse. 9. Granskningsrapport, revisionsberättelse och årsredovisning för Kalmar Läns Musikstiftelse. 10. Revisionsberättelse för Sydsvensk Regionbildning Ideell förening.

18 A Lanclsti~ ikalmarlän Landstingets revisorer Dnr (2) Till Landstingsfullmäktige Org.nr REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i landstingets företag. Vi har även, tillsammans med revisorerna i Landstinget Östergötland och Landstinget i Jönköpings län, granskat verksamheten i Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen under år Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Landstinget i Kalmar Län i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att de två finansiella mål som fullmäktige uppställt uppnås båda två. Vad gäller verksamhetsmålen bedömer vi att ca tre fjärdedelar är uppnådda eller tl nästan uppnådda medan det för återstoden krävs fortsatta ansträngningar innan de ~ kan anses uppfyllda. ;}l, ~ ~!t;r fl

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer