Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom"

Transkript

1 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid kl 9.00 Plats Strand, Borgholm Tidplan Sammanträde med valberedning Sammanträdets öppnande Anna Barkevall Kaffe Fortsatt sammanträde Lunch Fortsatt sammanträde, interpellationer Kaffe Fortsatt sammanträde, medborgarförslag Landstingsfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängligt för allmänheten på landstingets kansli och på landstingets webbplats, Ltkalmar.se. Mötet är öppet för allmänheten. Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Val av justerare och tid för justering 3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor 4. Revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen enligt förslag från Regionsjukvårdsnämnden, att gälla från den 1 januari Landstingsfullmäktige godkänner att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. 5. Årsredovisningar och revisionsberättelser Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningarna för landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar samt Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och beviljar med noterande av revisorernas synpunkter de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

2 2 Föredragningslista 2. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen i Kalmar läns museum och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 3. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 4. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kalmar läns musikstiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 5. Landstingsfullmäktige noterar framlagda granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 6. Årsredovisning och revisionsberättelse för Regionförbundet i Kalmar län 2014 Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del styrelsen ansvarsfrihet för Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar och beviljar för sin del förbundsstyrelsen län ansvarsfrihet för Tilläggsbudget 2015 av överskott/underskott i 2014 års bokslut Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2015 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2014 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt kronor. 2. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2015 för investeringsändamål avseende överskott/underskott i 2014 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt kronor. Landstingsfullmäktige finansierar anslagen under punkt 1 och 2 genom disponering av landstingets eget kapital. 9. Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet daterad 24 oktober 2014 samt Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län daterad 9 december Landstingsfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län daterat 19 januari 2015, gällande från och med den 1 juli Landstingsfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till Ramavtal läkarmedverkan daterat 19 januari 2015, gällande från och med den 1 juli 2015.

3 3 Föredragningslista 4. Landstingsfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård följande uppdrag. Ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan. Ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar. Ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i länet och reviderat Ramavtal Läkarmedverkan samt Praktiska anvisningar. Leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet. 5. Landstingsfullmäktige utser landstingsstyrelsens presidium att ingå i den politiska samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet. Besluten under punkt 1-4 gäller under förutsättning att samtliga parters styrelse och fullmäktigeförsamlingar fattar motsvarande beslut. 10. Förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Primärvårdsförvaltningen, Tandvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Emmaboda kommun genomföra programarbete och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Folktandvårdsförvaltningen genomföra nybyggnation, enligt framtaget förslag, på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. Landstingsfullmäktige anvisar 19 Mkr för genomförande av nybyggnation på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. 3. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen genomföra programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni Höjt bidrag till patienter med bloddialys i hemmet Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar höja bidraget till kr per månad till patienter med bloddialys i hemmet som inte kan erhålla handikappersättning enligt gällande lagstiftning. Beslutet gäller från den 1 juli Höjningen av bidraget ska beaktas i kommande plan och budget för perioden Avgift för sterilisering utan medicinska skäl Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar att sterilisering utan medicinska skäl ska ingå i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem och avgift tas ut som för ett besök i öppen specialiserad vård som f.n. är 200 kr. Beslutet gäller från den 1 juli 2015.

4 4 Föredragningslista Beslutet om sänkt avgift ska beaktas i kommande plan och budget för perioden Avtal om övertagande av ansvar för spårfordon (Itino 1401) Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner övertagande av borgensåtagande för 1 fordon (Itino nr 1401) från Transitio AB, Landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören i uppdrag att teckna borgensförbindelse. 14. Avtal om tågserviceverkstad i Kalmar Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner att landstingsstyrelsen träffar avtal med KIFAB i Kalmar Aktiebolag om hyra av tågserviceverkstad i Kalmar. Avtalet ska löpa under 22,5 år. Landstingsfullmäktiges beslut den 4 juni 2014, 56, ska därmed inte längre gälla. 15. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner att Öresundståg AB ingår ramavtal och 25 årigt hyresavtal med Region Skåne avseende nyttjande av verkstadsdepå till självkostnad. 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt Öresundståg AB att företräda övriga parter gentemot Region Skåne i arbetet med Verkstadsdepån. 3. Under förutsättning av beslut enligt punkt 1-2 ger landstingsfullmäktige stämmoombud i uppdrag att på bolagstämma i Öresundståg AB rösta i enlighet med fullmäktiges beslut. Beslut enligt punkt 1 3 ovan förutsätter att Region Skåne fattar beslut om verkstadsdepå. 16. Medborgarförslag 25/2014 om förlossningsdepression Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 25/14 angående förlossningsdepressioner med att landstinget redan jobbar i enlighet med förslaget. 17. Medborgarförslag 4/2015 om kompletterande information på fakturor Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 4/2015 om kompletterande information på fakturor. 18. Motion 3/2014 med förslag om avskaffande av patientavgifter för mammografi, cellprovskontroller samt aortascreening Diarienummer

5 5 Föredragningslista Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår motionen med hänvisning till fullmäktiges tidigare beslut i Landstingsplan om att sänka avgiften för mammografi, gynekologisk cellprovskontroll och screening för abdominalt aortaaneurysm till 100 kr. Överläggning i landstingsstyrelsen, Pierre Edström (FP) föreslog bifall till motionen. Lena Segerberg (S) föreslog bifall till arbetsutskottets förslag. Landstingsstyrelsen beslutade avslå motionen. Mot beslutet reserverade sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Folkpartiet liberalernas samt Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för bifall till motionen. 19. Motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor. Överläggning i landstingsstyrelsen, Pierre Edström (FP) med instämmande av Monica Ljungdahl (M), Gudrun Brunegård (KD) och Malin Sjölander (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen beslutade avslå motionen. 20. Förändring av det regionala utvecklingsansvaret Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att ansöka om att landstinget ska få status som regionkommun och därmed överta det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Utredningen ska genomföras i dialog med länets kommuner och återredovisas i landstingsfullmäktige i januari Politisk referensgrupp utgörs av representanter för Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län och kommunerna i länet. Förankring ska ske i de politiska partierna. 2. Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län anlita en särskild utredare som får ansvar för den förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga länsorganisationer. Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag som beskriver - den nya regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, - förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft utanför lag om samverkansorgan ska hanteras, - förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala utvecklingsuppdraget, - förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras samt - förslag till tidplan för genomförande. Protokollsanteckning i landstingsstyrelsen, Claus Zaar (SD) lämnade följande protokollsanteckning Sverigedemokraterna kommer aldrig att gå med på att en ansökan om Kalmar läns landstings omvandling till en regionkommun i förlängningen leder fram till att hela eller

6 6 Föredragningslista delar av nuvarande Kalmar läns område uppgår i en eller flera storregioner utan en föregående folkomröstning, där hänsyn även tas till resultatet i de olika nuvarande landstingsvalkretsarna. 21. Utvärdering av regional kollektivtrafik Diarienummer /19 Förslag till beslut Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra en uppföljning och utvärdering av avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län, daterat den 29 oktober Utvärderingen ska redovisas i landstingsfullmäktige och i primärkommunala nämnden i början av Ändring av stadgar för stiftelsen Kalmar läns museum Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för stiftelsen Kalmar läns museum. 23. Initiativ utveckla principer och metoder för medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige ställer sig bakom medborgarutskottets initiativ för att utveckla medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län och principerna för denna. 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt medborgarutskottet att ta fram en kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden. Planen ska redovisas i landstingsfullmäktige under hösten Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Linköping Diarienummer / Begäran om entledigande samt val av ledamot i styrelsen för NTFförbunden i Kalmar län, Blekinge län och Kronobergs län Diarienummer / Anmälningsärenden - Medborgarförslag 1/2015 om att fakturautskicket vid läkarbesök ska göras via e- post, diarienummer Medborgarförslag 2/2015 om att få asylsökande med sjukvårdskompetens i arbete så fort som möjligt, diarienummer Medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik, diarienummer Medborgarförslag 26/2014 om drop in-laboratorium på länssjukhuset i Kalmar, diarienummer Information om SKL:s ordinarie kongress. - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Lilian Karlsson (V). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Eva Karlström (M). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Annika Carlsson Wistedt (MP). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Lars Rosén (SD). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Anne Bünsow (SD). Ulf Nilsson ordförande

7 Ärende 4

8 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer Revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen enligt förslag från Regionsjukvårdsnämnden, att gälla från den 1 januari Landstingsfullmäktige godkänner att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Bakgrund Mot bakgrund av regionbildningar i Landstinget i Östergötland och Landstinget i Jönköpings län och ambitionen att öppna upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdsregionen för frågor utöver rena hälso- och sjukvårdsfrågor föreslås en ändring av Regionsjukvårdsnämndens reglemente. Samtidigt föreslås att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Marie Nilsson Sekreterare Bilagor Bilaga 1 Protokollsutdrag från Regionsjukvårdsnämnden daterat den 4 december Bilaga 2 Beslutsunderlag från Regionsjukvårdsnämnden daterat den 19 november Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

9 ""' i Kolmor lön Landstinget i Östergötland Regionsj ukvårdsstaben Christina Blomqvist PROTOKOLLSUTDRAG Regionsj ukvardsnämndcn Revidering av Reglemente Sydöstra sjukvårdsregionen RSN Mot bakgrund av regionbildningar i Landstinget i Östergötland samt Landstinget i Jönköpings län samt ambition att öppna upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdregionen för frågor utöver rena hälso- och sjukvårdsfrågor föreslås en ändring av Regionsjukvårdsnämndens reglemente. Samtidigt föreslås Regionsjukvårdsnämnden från årsskiftet benämnas Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionsjukvårdsnämnden BESLUT AR A t t tillstyrka revidering av Regionsjukvårdens reglemente enligt föreliggande förslag A t t Regionsjukvårdsnämnden from byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen Vid protoko1let Christina Blomqvist Sekreterare Justerat Lars-Göran Pettersson Håkan Jansson Anders Henriksson Rätt utdraget intygas ~t :." ~~-,. r. /y~,ryj Christina Blomqvist

10 - i Kdmor län Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(1) Regionsj ukvårdsstaben Göran Atterfors RSN Regionsjuk vårdsnämnden Revidering av Reglemente Sydöstra sjukvårdsregionen Mot bakgrund av regionbildningar i Landstinget i Östergötland samt Landstinget i Jönköpings län samt ambition att öppna upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdregionen för frågor utöver rena hälso- och sjukvårdsfrågor föreslås en ändring av Regionsjukvårdsnämndens reglemente. Samtidigt föreslås Regionsjukvårdsnämnden från årsskiftet benämnas Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionsjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA Att tillstyrka revidering av Regionsjukvårdens reglemente enligt föreliggande förslag A t t Regionsjukvårdsnämnden fr o m byter namn till Sarnverkansnärnnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ~~///-- Lasse Pettersson Ordförande Regionsjukvårdsnämnden /&- ''f--- ~ c:. ~ J Göran Arterfors Ordförande Regionsjukvårdsledningen Beslutet expedieras till:

11 Reglemente Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) 1. Uppdrag Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen är en gemensam nämnd för region/landsting i Sydöstra sjukvårdsregionen, med uppgift att handha den samverkan inom regionsjukvården om vilken regionerna/landsting träffat överenskommelse i ett regionsamverkansavtal. Avtalet har sin giltighet fr o m och tills vidare. Nämnden är tills vidare placerad inom Region Östergötland och är underställd dess regionfullmäktige. Ledamöternas uppdrag i nämnden utgår från det mandat som givits dem som valda av respektive region/landstingsfullmäktige. Alla beslut av politisk karaktär ska fattas så att alla samverkande regioner/landsting har samma inflytande. Av regionsamverkansavtalet framgår vad Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen ska verka för. Särskilt fokus ska vara på följande regiongemensamma vårdområden: -Barn- och kvinnosjukvård -Hjärtsjukvård -Kirurgisk och onkologisk vård (kirurgi, urologi, onkologi, gynekologisk onkologi, hematologi, lungmedicin) -Rekonstruktiv kirurgisk vård (neurokirurgisk vård med neurorehabiliteringsvård), ögonvård, öron-näsa-halsvård, hand- och plastikkirurgisk vård, brännskadevård, ortopedisk vård) Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma sjukvårdsområdena som ska samordnas inom sydöstra sjukvårdsregionen samt till vilken enhet den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför sydöstra sjukvårdsregionen. Nämnden har också beslutanderätt över fördelning av tilldelad budget från respektive region/landsting för gemensam verksamhet. Samverkansnämnden kan även hantera samverkansfrågor som inte är direkt kopplade till hälso- och sjukvård. [1]

12 Samverkansnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller viss grupp av ärenden till nämndens presidium, som då utgör sådant utskott som avses i 6 kap. 33 kommunallagen. 2. Behörighet Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige i Region Östergötland har beslutat. Samverkan bedrivs inom ramen för de medel som respektive region/landsting ställer till Samverkansnämnden förfogande för sina länsinvånares behov. Fullmäktige i de samverkande regionerna/landsting beslutar om ekonomiska ramar för regionsjukvård i samband med respektive region/landstings beslut om treårsbudget. Budgeten för Samverkansnämnden upprättas av Region Östergötland, efter samråd med övriga samverkande regioner/landsting. Regionsstyrelsen i Region Östergötland ansvarar för denna budgetprocess, samt beslutar om när redovisning av nämndens medelsförvaltning skall ske. Om avvikelser i förhållande till budget uppstår efter april, augusti respektive oktober månads utgång eller efter årsbokslut, ska överläggningar om reglering av avvikelsen inledas mellan de/det regioner/landsting, vars länsinvånares behov föranlett avvikelsen, och Samverkansnämnden. Samverkansnämnden beslutar om fördelning av budget. Samverkansnämnden ses som en företrädare för samtliga samverkande regioner/landsting. Samverkansnämnden kan inte fatta beslut, ingå avtal eller anställa personal i eget namn. Sådana beslut fattas av Region Östergötland som tillsatt Samverkansnämnden. Externa avtal träffas dock på samtliga regioners/landstings vägnar. Beslut som rör regionsjukvårdsstaben, anlitande av expertis samt övriga förvaltningsfrågor fattas med stöd av delegation från Samverkansnämnden till Samverkansnämndens presidium, till en av Region Östergötlands ledamöter eller till tjänsteman i regionsjukvårdsledningen. Presidiet utgör då sådant utskott som avses i 6 kap 33 kommunallagen. 3. Ordförande och ledamöter Samverkansnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Inför varje mandatperiod väljer regionernas/landstingets fullmäktige vardera tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande och minst två vice ordförande i Samverkansnämnden utses av regionfullmäktige i Region Östergötland. Ordförandeskapet ska vara roterande i två-års-intervaller. Representant för Region Jönköpings län ska utses from 2010, för perioden därefter utses representant för Landstinget i Kalmar län, och för perioden därefter utses representant för Region Östergötland osv. De regioner/landsting som ej upprätthåller ordförandeskap representeras genom vice [2]

13 ordförande. 4. Presidium Samverkansnämndens presidium utgörs av ordförande och vice ordförande. I presidiet ska samtliga samverkande regioner/landsting representeras. 5. Samverkansnämndens sammanträden Samverkansnämnden sammanträder minst fyra gånger per år och däremellan så ofta som ordföranden finner det nödvändigt eller efter framställan från minst tre ledamöter i nämnden. Beredning av ärenden till Samverkansnämnden sker i regionsjukvårdsledningen. Ansvarig för beredningen är regionsjukvårdsledningens sammankallande. Regionerna/landstinget utser vardera en tjänsteman som ska kallas till Samverkansnämndens sammanträden. Tjänstemännen har rätt att yttra sig under sammanträdena. Vid sammanträdena förs protokoll av en nämndsekreterare, som utsetts av nämnden efter förslag av Region Östergötland. 6. Regionsjukvårdsledning och Regionsjukvårdsstab Regionsjukvårdsledningen består av tjänstemän från de samverkande regionerna/landsting och har till uppdrag att ta fram beslutsunderlag till Samverkansnämnden avseende strategisk utveckling, samverkansprojekt, resursfördelning, investeringar och förändringar av regionvårdsverksamhet. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för verkställandet av Samverkansnämndens beslut och följer även upp Samverkansnämndens tidigare beslut. Regionsjukvårdsstaben består av tjänstemän från de samverkande landstingen. Staben har till uppdrag att biträda regionsjukvårdsledningen i att förbereda Samverkansnämndens sammanträden, utgöra utredningsresurs åt nämnden och åt regionsjukvårdsledningen samt ansvara för uppföljningen av nämndens beslut. 7. Övriga stödfunktioner Regionala centrumråd inrättas för vart och ett av de centra inom Region Östergötland som huvudsakligen ansvarar för regiongemensam vård. Regionala kommittéer kan tillskapas av regionsjukvårdsledningen beroende på behov av regional samverkan kring kunskapsfrågor. Kommittéerna kan vara rådgivande eller beslutande och består av sakkunniga från samtliga regioner/landsting som utsetts av respektive region-/landstingsdirektör. I de regionala medicinska programgrupperna (RMPG) ingår sakkunnigrepresentation från samtliga regioner/landsting. De har till uppdrag att ta fram underlag och förslag till ändringar av vad som är att anse som regiongemensam vård, vilket redovisas för respektive regionalt centrumråd. De ska också utifrån givna ekonomiska ramar fastställa vårdprogram och [3]

14 indikationsgränser i regionen. 8. Kostnader för nämnden och dess stödfunktioner Varje region/landsting bär sina kostnader för respektive nämndledamöters och tjänstemäns deltagande i sammanträden, beredningar och annan verksamhet som är knuten till nämnden. Regionerna/landsting kan besluta om annan kostnadsfördelning vid särskilda utredningsuppdrag med anledning av regionvårdssamverkan. 9. Revision och ansvarsutkrävande Samverkansnämnden ska granskas av revisorerna i vart och ett av de samverkande regionerna/landsting. Frågan om ansvarsfrihet för Samverkansnämnden ska sedan prövas av fullmäktige i vart och ett av de samverkande regionerna/landsting. 10. Övrigt För Samverkansnämnden är regionstyrelsen i Region Östergötland arkivmyndighet. I frågor som inte uttryckligen reglerats i detta reglemente gäller Region Östergötlands reglemente (LiÖ ) samt kommunallagens (1991:900) bestämmelser. Detta reglemente har antagits av respektive region/landstings fullmäktige och gäller fr o m och tills vidare. [4]

15 Ärende 5

16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Referens Landstingsfullmäktige Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2014 mm. Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningarna för landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar samt Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och beviljar med noterande av revisorernas synpunkter de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. 2. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen i Kalmar läns museum och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 3. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 4. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kalmar läns musikstiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 5. Landstingsfullmäktige noterar framlagda granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Bakgrund Bokslutet för 2014 redovisas i Landstingets årsredovisning Under rubriken Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fem strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process, Lärande och förnyelse, Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Landstinget i siffror, Miljöredovisning, Redovisningsprinciper, Företag och kommunalförbund, Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och Ordlista. Resultatet för 2014 visar ett överskott, d. v. s. intäkterna överstiger kostnaderna, med 161 Mkr, vilket är 34 Mkr bättre än budget. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

17 Landstinget i Kalmar län Datum Referens Sida 2(2) Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på Mkr. De största underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 77 Mkr och Primärvårdsförvaltningen med 39 Mkr. Finansieringen visar ett utfall mot budget på Mkr. Årsredovisningar och revisionsberättelser avseende landstinget (landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar, Regionsjukvårdsnämnden i sydöstra sjukvårdsregionen), Stiftelsen Kalmar läns museum, Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och Kalmar läns musikstiftelse redovisas. Revisorerna tillstyrker att de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Läns Trafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB redovisas. Revisorerna tillstyrker att de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Med beaktande av revisorernas granskning föreslår landstingsfullmäktiges presidium att landstingsfullmäktige beviljar de förtroendevalda i de olika organen ansvarsfrihet samt att landstingsfullmäktige godkänner framlagda årsredovisningar. Elin Beyersdorff Landstingssekreterare Bilagor 1. Landstingets årsredovisning för Landstingets revisionsberättelse för Granskningsrapport och revisionsberättelse för Kalmar Läns Beställningscentral AB. 4. Granskningsrapport och revisionsrapport för Kalmar Läns Trafik AB. 5. Granskningsrapport och revisionsberättelse för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 6. Granskningsrapport och revisionsberättelse för Almi Företagspartner i Kalmar län AB. 7. Granskningsrapport, revisionsberättelse och årsredovisning för Kalmar läns museum. 8. Granskningsrapport, revisionsberättelse och årsredovisning för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse. 9. Granskningsrapport, revisionsberättelse och årsredovisning för Kalmar Läns Musikstiftelse. 10. Revisionsberättelse för Sydsvensk Regionbildning Ideell förening.

18 A Lanclsti~ ikalmarlän Landstingets revisorer Dnr (2) Till Landstingsfullmäktige Org.nr REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i landstingets företag. Vi har även, tillsammans med revisorerna i Landstinget Östergötland och Landstinget i Jönköpings län, granskat verksamheten i Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen under år Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Landstinget i Kalmar Län i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att de två finansiella mål som fullmäktige uppställt uppnås båda två. Vad gäller verksamhetsmålen bedömer vi att ca tre fjärdedelar är uppnådda eller tl nästan uppnådda medan det för återstoden krävs fortsatta ansträngningar innan de ~ kan anses uppfyllda. ;}l, ~ ~!t;r fl

LANDSTINGSREVISORERNAS REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2012

LANDSTINGSREVISORERNAS REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2012 D:nr 130305 Landstingsrevisorernas redogörelse och sammanfattning av de sakkunnigas rapporter. Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-09-30 Möte nr 3 Sida 1(7) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsfullmäktige Datum

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision HÄRNÖSANDS KOMMUN Härnösandsmodellen en effektiv kommunal revision Revisorernas granskning ska utgå från de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB GRANSKNINGSPROMEMORIA

LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB GRANSKNINGSPROMEMORIA REVISIONSKONTORET LÄNSTRAFIKEN I JÄMTLANDS LÄN AB GRANSKNINGSPROMEMORIA 2015 Revisionsrapport 2 (7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING/BAKGRUND... 3 1.1 LEKMANNAREVISORERNAS UPPDRAG... 3 2 SYFTE... 3 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2008-04-11 Till dnr REV/10/2008 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2007 Org. nr 232 100-0214

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 7 (29) 2015-04-13 Ks 5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/126-770 Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 56-66 Tid: 2016-06-15, kl 08:00-10:00 Plats: Sal C, Regionens hus 60 Granskning av årsredovisning 2015 Diarienummer: RJL2016/1149 (Samordnat

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2001:06 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Dnr 07:06 2007:16 REVISIONSREGLEMENTE Reglemente för revisorerna i Höganäs kommun Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige , 127 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I TJÖRNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-09, 127 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna, i bolagen, (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Reglemente för revisorerna

Reglemente för revisorerna Revisionens uppdrag 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om verksamheten

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Revisionsreglemente för Varbergs kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2011 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders,

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för att granska och kontrollera

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer