Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom"

Transkript

1 KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid kl 9.00 Plats Strand, Borgholm Tidplan Sammanträde med valberedning Sammanträdets öppnande Anna Barkevall Kaffe Fortsatt sammanträde Lunch Fortsatt sammanträde, interpellationer Kaffe Fortsatt sammanträde, medborgarförslag Landstingsfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängligt för allmänheten på landstingets kansli och på landstingets webbplats, Ltkalmar.se. Mötet är öppet för allmänheten. Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Val av justerare och tid för justering 3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor 4. Revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen enligt förslag från Regionsjukvårdsnämnden, att gälla från den 1 januari Landstingsfullmäktige godkänner att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. 5. Årsredovisningar och revisionsberättelser Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningarna för landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar samt Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och beviljar med noterande av revisorernas synpunkter de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

2 2 Föredragningslista 2. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen i Kalmar läns museum och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 3. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 4. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kalmar läns musikstiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 5. Landstingsfullmäktige noterar framlagda granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 6. Årsredovisning och revisionsberättelse för Regionförbundet i Kalmar län 2014 Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Regionförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del styrelsen ansvarsfrihet för Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i Kalmar och beviljar för sin del förbundsstyrelsen län ansvarsfrihet för Tilläggsbudget 2015 av överskott/underskott i 2014 års bokslut Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2015 för driftändamål avseende överskott/underskott i 2014 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt kronor. 2. Landstingsfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2015 för investeringsändamål avseende överskott/underskott i 2014 års bokslut enligt bilaga med sammanlagt kronor. Landstingsfullmäktige finansierar anslagen under punkt 1 och 2 genom disponering av landstingets eget kapital. 9. Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet daterad 24 oktober 2014 samt Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län daterad 9 december Landstingsfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län daterat 19 januari 2015, gällande från och med den 1 juli Landstingsfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till Ramavtal läkarmedverkan daterat 19 januari 2015, gällande från och med den 1 juli 2015.

3 3 Föredragningslista 4. Landstingsfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård följande uppdrag. Ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan. Ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar. Ansvara för informationsinsatser kring Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i länet och reviderat Ramavtal Läkarmedverkan samt Praktiska anvisningar. Leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet. 5. Landstingsfullmäktige utser landstingsstyrelsens presidium att ingå i den politiska samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet. Besluten under punkt 1-4 gäller under förutsättning att samtliga parters styrelse och fullmäktigeförsamlingar fattar motsvarande beslut. 10. Förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Primärvårdsförvaltningen, Tandvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Emmaboda kommun genomföra programarbete och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Folktandvårdsförvaltningen genomföra nybyggnation, enligt framtaget förslag, på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. Landstingsfullmäktige anvisar 19 Mkr för genomförande av nybyggnation på fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. 3. Landstingsfullmäktige ger landstingsservice i uppdrag att tillsammans med Psykiatriförvaltningen genomföra programarbete avseende lokaler för en samlad och samordnad specialistpsykiatri vid Länssjukhuset i Kalmar och ta fram underlag för genomförandebeslut i juni Höjt bidrag till patienter med bloddialys i hemmet Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar höja bidraget till kr per månad till patienter med bloddialys i hemmet som inte kan erhålla handikappersättning enligt gällande lagstiftning. Beslutet gäller från den 1 juli Höjningen av bidraget ska beaktas i kommande plan och budget för perioden Avgift för sterilisering utan medicinska skäl Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar att sterilisering utan medicinska skäl ska ingå i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem och avgift tas ut som för ett besök i öppen specialiserad vård som f.n. är 200 kr. Beslutet gäller från den 1 juli 2015.

4 4 Föredragningslista Beslutet om sänkt avgift ska beaktas i kommande plan och budget för perioden Avtal om övertagande av ansvar för spårfordon (Itino 1401) Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner övertagande av borgensåtagande för 1 fordon (Itino nr 1401) från Transitio AB, Landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören i uppdrag att teckna borgensförbindelse. 14. Avtal om tågserviceverkstad i Kalmar Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner att landstingsstyrelsen träffar avtal med KIFAB i Kalmar Aktiebolag om hyra av tågserviceverkstad i Kalmar. Avtalet ska löpa under 22,5 år. Landstingsfullmäktiges beslut den 4 juni 2014, 56, ska därmed inte längre gälla. 15. Verkstadsdepå för Öresundståg i Skåne Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner att Öresundståg AB ingår ramavtal och 25 årigt hyresavtal med Region Skåne avseende nyttjande av verkstadsdepå till självkostnad. 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt Öresundståg AB att företräda övriga parter gentemot Region Skåne i arbetet med Verkstadsdepån. 3. Under förutsättning av beslut enligt punkt 1-2 ger landstingsfullmäktige stämmoombud i uppdrag att på bolagstämma i Öresundståg AB rösta i enlighet med fullmäktiges beslut. Beslut enligt punkt 1 3 ovan förutsätter att Region Skåne fattar beslut om verkstadsdepå. 16. Medborgarförslag 25/2014 om förlossningsdepression Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 25/14 angående förlossningsdepressioner med att landstinget redan jobbar i enlighet med förslaget. 17. Medborgarförslag 4/2015 om kompletterande information på fakturor Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 4/2015 om kompletterande information på fakturor. 18. Motion 3/2014 med förslag om avskaffande av patientavgifter för mammografi, cellprovskontroller samt aortascreening Diarienummer

5 5 Föredragningslista Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår motionen med hänvisning till fullmäktiges tidigare beslut i Landstingsplan om att sänka avgiften för mammografi, gynekologisk cellprovskontroll och screening för abdominalt aortaaneurysm till 100 kr. Överläggning i landstingsstyrelsen, Pierre Edström (FP) föreslog bifall till motionen. Lena Segerberg (S) föreslog bifall till arbetsutskottets förslag. Landstingsstyrelsen beslutade avslå motionen. Mot beslutet reserverade sig Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Kristdemokraternas, Folkpartiet liberalernas samt Sverigedemokraternas ledamöter till förmån för bifall till motionen. 19. Motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår motion 1/2015 Informera om psykisk ohälsa på länets skolor. Överläggning i landstingsstyrelsen, Pierre Edström (FP) med instämmande av Monica Ljungdahl (M), Gudrun Brunegård (KD) och Malin Sjölander (M) föreslog bifall till motionen. Landstingsstyrelsen beslutade avslå motionen. 20. Förändring av det regionala utvecklingsansvaret Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att ansöka om att landstinget ska få status som regionkommun och därmed överta det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Utredningen ska genomföras i dialog med länets kommuner och återredovisas i landstingsfullmäktige i januari Politisk referensgrupp utgörs av representanter för Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län och kommunerna i länet. Förankring ska ske i de politiska partierna. 2. Landstingsfullmäktige ger landstingsdirektören i uppdrag att i samverkan med Regionförbundet i Kalmar län anlita en särskild utredare som får ansvar för den förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga länsorganisationer. Uppdraget innebär att den särskilde utredaren ska redovisa beslutsunderlag som beskriver - den nya regionkommunens uppdrag utifrån lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, - förslag till hur frågor som Regionförbundet i Kalmar län handhaft utanför lag om samverkansorgan ska hanteras, - förslag på beslutsprocesser och organisation för ansvaret av det nya regionala utvecklingsuppdraget, - förslag till genomförandeplan för hur förändringen av ansvaret för det regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län kan genomföras samt - förslag till tidplan för genomförande. Protokollsanteckning i landstingsstyrelsen, Claus Zaar (SD) lämnade följande protokollsanteckning Sverigedemokraterna kommer aldrig att gå med på att en ansökan om Kalmar läns landstings omvandling till en regionkommun i förlängningen leder fram till att hela eller

6 6 Föredragningslista delar av nuvarande Kalmar läns område uppgår i en eller flera storregioner utan en föregående folkomröstning, där hänsyn även tas till resultatet i de olika nuvarande landstingsvalkretsarna. 21. Utvärdering av regional kollektivtrafik Diarienummer /19 Förslag till beslut Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra en uppföljning och utvärdering av avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Kalmar län, daterat den 29 oktober Utvärderingen ska redovisas i landstingsfullmäktige och i primärkommunala nämnden i början av Ändring av stadgar för stiftelsen Kalmar läns museum Diarienummer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för stiftelsen Kalmar läns museum. 23. Initiativ utveckla principer och metoder för medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län Diarienummer Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige ställer sig bakom medborgarutskottets initiativ för att utveckla medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län och principerna för denna. 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt medborgarutskottet att ta fram en kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden. Planen ska redovisas i landstingsfullmäktige under hösten Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Linköping Diarienummer / Begäran om entledigande samt val av ledamot i styrelsen för NTFförbunden i Kalmar län, Blekinge län och Kronobergs län Diarienummer / Anmälningsärenden - Medborgarförslag 1/2015 om att fakturautskicket vid läkarbesök ska göras via e- post, diarienummer Medborgarförslag 2/2015 om att få asylsökande med sjukvårdskompetens i arbete så fort som möjligt, diarienummer Medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik, diarienummer Medborgarförslag 26/2014 om drop in-laboratorium på länssjukhuset i Kalmar, diarienummer Information om SKL:s ordinarie kongress. - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Lilian Karlsson (V). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Eva Karlström (M). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Annika Carlsson Wistedt (MP). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Lars Rosén (SD). - Ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Anne Bünsow (SD). Ulf Nilsson ordförande

7 Ärende 4

8 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum Landstingsstyrelsen Sida 1(1) Referens Diarienummer Revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner revidering av reglemente för Sydöstra sjukvårdsregionen enligt förslag från Regionsjukvårdsnämnden, att gälla från den 1 januari Landstingsfullmäktige godkänner att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Bakgrund Mot bakgrund av regionbildningar i Landstinget i Östergötland och Landstinget i Jönköpings län och ambitionen att öppna upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdsregionen för frågor utöver rena hälso- och sjukvårdsfrågor föreslås en ändring av Regionsjukvårdsnämndens reglemente. Samtidigt föreslås att Regionsjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2015 byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Marie Nilsson Sekreterare Bilagor Bilaga 1 Protokollsutdrag från Regionsjukvårdsnämnden daterat den 4 december Bilaga 2 Beslutsunderlag från Regionsjukvårdsnämnden daterat den 19 november Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

9 ""' i Kolmor lön Landstinget i Östergötland Regionsj ukvårdsstaben Christina Blomqvist PROTOKOLLSUTDRAG Regionsj ukvardsnämndcn Revidering av Reglemente Sydöstra sjukvårdsregionen RSN Mot bakgrund av regionbildningar i Landstinget i Östergötland samt Landstinget i Jönköpings län samt ambition att öppna upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdregionen för frågor utöver rena hälso- och sjukvårdsfrågor föreslås en ändring av Regionsjukvårdsnämndens reglemente. Samtidigt föreslås Regionsjukvårdsnämnden från årsskiftet benämnas Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionsjukvårdsnämnden BESLUT AR A t t tillstyrka revidering av Regionsjukvårdens reglemente enligt föreliggande förslag A t t Regionsjukvårdsnämnden from byter namn till Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen Vid protoko1let Christina Blomqvist Sekreterare Justerat Lars-Göran Pettersson Håkan Jansson Anders Henriksson Rätt utdraget intygas ~t :." ~~-,. r. /y~,ryj Christina Blomqvist

10 - i Kdmor län Landstinget i Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1(1) Regionsj ukvårdsstaben Göran Atterfors RSN Regionsjuk vårdsnämnden Revidering av Reglemente Sydöstra sjukvårdsregionen Mot bakgrund av regionbildningar i Landstinget i Östergötland samt Landstinget i Jönköpings län samt ambition att öppna upp samarbetet inom Sydöstra sjukvårdregionen för frågor utöver rena hälso- och sjukvårdsfrågor föreslås en ändring av Regionsjukvårdsnämndens reglemente. Samtidigt föreslås Regionsjukvårdsnämnden från årsskiftet benämnas Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionsjukvårdsnämnden föreslås BESLUTA Att tillstyrka revidering av Regionsjukvårdens reglemente enligt föreliggande förslag A t t Regionsjukvårdsnämnden fr o m byter namn till Sarnverkansnärnnden för Sydöstra sjukvårdsregionen ~~///-- Lasse Pettersson Ordförande Regionsjukvårdsnämnden /&- ''f--- ~ c:. ~ J Göran Arterfors Ordförande Regionsjukvårdsledningen Beslutet expedieras till:

11 Reglemente Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen (SVN) 1. Uppdrag Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen är en gemensam nämnd för region/landsting i Sydöstra sjukvårdsregionen, med uppgift att handha den samverkan inom regionsjukvården om vilken regionerna/landsting träffat överenskommelse i ett regionsamverkansavtal. Avtalet har sin giltighet fr o m och tills vidare. Nämnden är tills vidare placerad inom Region Östergötland och är underställd dess regionfullmäktige. Ledamöternas uppdrag i nämnden utgår från det mandat som givits dem som valda av respektive region/landstingsfullmäktige. Alla beslut av politisk karaktär ska fattas så att alla samverkande regioner/landsting har samma inflytande. Av regionsamverkansavtalet framgår vad Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen ska verka för. Särskilt fokus ska vara på följande regiongemensamma vårdområden: -Barn- och kvinnosjukvård -Hjärtsjukvård -Kirurgisk och onkologisk vård (kirurgi, urologi, onkologi, gynekologisk onkologi, hematologi, lungmedicin) -Rekonstruktiv kirurgisk vård (neurokirurgisk vård med neurorehabiliteringsvård), ögonvård, öron-näsa-halsvård, hand- och plastikkirurgisk vård, brännskadevård, ortopedisk vård) Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma sjukvårdsområdena som ska samordnas inom sydöstra sjukvårdsregionen samt till vilken enhet den ska samordnas. Nämnden får besluta att viss regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför sydöstra sjukvårdsregionen. Nämnden har också beslutanderätt över fördelning av tilldelad budget från respektive region/landsting för gemensam verksamhet. Samverkansnämnden kan även hantera samverkansfrågor som inte är direkt kopplade till hälso- och sjukvård. [1]

12 Samverkansnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller viss grupp av ärenden till nämndens presidium, som då utgör sådant utskott som avses i 6 kap. 33 kommunallagen. 2. Behörighet Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige i Region Östergötland har beslutat. Samverkan bedrivs inom ramen för de medel som respektive region/landsting ställer till Samverkansnämnden förfogande för sina länsinvånares behov. Fullmäktige i de samverkande regionerna/landsting beslutar om ekonomiska ramar för regionsjukvård i samband med respektive region/landstings beslut om treårsbudget. Budgeten för Samverkansnämnden upprättas av Region Östergötland, efter samråd med övriga samverkande regioner/landsting. Regionsstyrelsen i Region Östergötland ansvarar för denna budgetprocess, samt beslutar om när redovisning av nämndens medelsförvaltning skall ske. Om avvikelser i förhållande till budget uppstår efter april, augusti respektive oktober månads utgång eller efter årsbokslut, ska överläggningar om reglering av avvikelsen inledas mellan de/det regioner/landsting, vars länsinvånares behov föranlett avvikelsen, och Samverkansnämnden. Samverkansnämnden beslutar om fördelning av budget. Samverkansnämnden ses som en företrädare för samtliga samverkande regioner/landsting. Samverkansnämnden kan inte fatta beslut, ingå avtal eller anställa personal i eget namn. Sådana beslut fattas av Region Östergötland som tillsatt Samverkansnämnden. Externa avtal träffas dock på samtliga regioners/landstings vägnar. Beslut som rör regionsjukvårdsstaben, anlitande av expertis samt övriga förvaltningsfrågor fattas med stöd av delegation från Samverkansnämnden till Samverkansnämndens presidium, till en av Region Östergötlands ledamöter eller till tjänsteman i regionsjukvårdsledningen. Presidiet utgör då sådant utskott som avses i 6 kap 33 kommunallagen. 3. Ordförande och ledamöter Samverkansnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Inför varje mandatperiod väljer regionernas/landstingets fullmäktige vardera tre ledamöter och tre ersättare. Ordförande och minst två vice ordförande i Samverkansnämnden utses av regionfullmäktige i Region Östergötland. Ordförandeskapet ska vara roterande i två-års-intervaller. Representant för Region Jönköpings län ska utses from 2010, för perioden därefter utses representant för Landstinget i Kalmar län, och för perioden därefter utses representant för Region Östergötland osv. De regioner/landsting som ej upprätthåller ordförandeskap representeras genom vice [2]

13 ordförande. 4. Presidium Samverkansnämndens presidium utgörs av ordförande och vice ordförande. I presidiet ska samtliga samverkande regioner/landsting representeras. 5. Samverkansnämndens sammanträden Samverkansnämnden sammanträder minst fyra gånger per år och däremellan så ofta som ordföranden finner det nödvändigt eller efter framställan från minst tre ledamöter i nämnden. Beredning av ärenden till Samverkansnämnden sker i regionsjukvårdsledningen. Ansvarig för beredningen är regionsjukvårdsledningens sammankallande. Regionerna/landstinget utser vardera en tjänsteman som ska kallas till Samverkansnämndens sammanträden. Tjänstemännen har rätt att yttra sig under sammanträdena. Vid sammanträdena förs protokoll av en nämndsekreterare, som utsetts av nämnden efter förslag av Region Östergötland. 6. Regionsjukvårdsledning och Regionsjukvårdsstab Regionsjukvårdsledningen består av tjänstemän från de samverkande regionerna/landsting och har till uppdrag att ta fram beslutsunderlag till Samverkansnämnden avseende strategisk utveckling, samverkansprojekt, resursfördelning, investeringar och förändringar av regionvårdsverksamhet. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för verkställandet av Samverkansnämndens beslut och följer även upp Samverkansnämndens tidigare beslut. Regionsjukvårdsstaben består av tjänstemän från de samverkande landstingen. Staben har till uppdrag att biträda regionsjukvårdsledningen i att förbereda Samverkansnämndens sammanträden, utgöra utredningsresurs åt nämnden och åt regionsjukvårdsledningen samt ansvara för uppföljningen av nämndens beslut. 7. Övriga stödfunktioner Regionala centrumråd inrättas för vart och ett av de centra inom Region Östergötland som huvudsakligen ansvarar för regiongemensam vård. Regionala kommittéer kan tillskapas av regionsjukvårdsledningen beroende på behov av regional samverkan kring kunskapsfrågor. Kommittéerna kan vara rådgivande eller beslutande och består av sakkunniga från samtliga regioner/landsting som utsetts av respektive region-/landstingsdirektör. I de regionala medicinska programgrupperna (RMPG) ingår sakkunnigrepresentation från samtliga regioner/landsting. De har till uppdrag att ta fram underlag och förslag till ändringar av vad som är att anse som regiongemensam vård, vilket redovisas för respektive regionalt centrumråd. De ska också utifrån givna ekonomiska ramar fastställa vårdprogram och [3]

14 indikationsgränser i regionen. 8. Kostnader för nämnden och dess stödfunktioner Varje region/landsting bär sina kostnader för respektive nämndledamöters och tjänstemäns deltagande i sammanträden, beredningar och annan verksamhet som är knuten till nämnden. Regionerna/landsting kan besluta om annan kostnadsfördelning vid särskilda utredningsuppdrag med anledning av regionvårdssamverkan. 9. Revision och ansvarsutkrävande Samverkansnämnden ska granskas av revisorerna i vart och ett av de samverkande regionerna/landsting. Frågan om ansvarsfrihet för Samverkansnämnden ska sedan prövas av fullmäktige i vart och ett av de samverkande regionerna/landsting. 10. Övrigt För Samverkansnämnden är regionstyrelsen i Region Östergötland arkivmyndighet. I frågor som inte uttryckligen reglerats i detta reglemente gäller Region Östergötlands reglemente (LiÖ ) samt kommunallagens (1991:900) bestämmelser. Detta reglemente har antagits av respektive region/landstings fullmäktige och gäller fr o m och tills vidare. [4]

15 Ärende 5

16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Referens Landstingsfullmäktige Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2014 mm. Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningarna för landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar samt Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och beviljar med noterande av revisorernas synpunkter de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. 2. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen i Kalmar läns museum och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 3. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 4. Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Kalmar läns musikstiftelse och beviljar dess styrelse och ledamöter ansvarsfrihet. 5. Landstingsfullmäktige noterar framlagda granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Länstrafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Bakgrund Bokslutet för 2014 redovisas i Landstingets årsredovisning Under rubriken Förvaltningsberättelse beskrivs året som gått med utgångspunkt från de fem strategiska perspektiven Medborgare och kund, Verksamhet och process, Lärande och förnyelse, Medarbetare samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av landstingets strategiska mål. I övrigt ingår rubrikerna Landstinget i siffror, Miljöredovisning, Redovisningsprinciper, Företag och kommunalförbund, Revisionsberättelse, Politisk organisation, Administrativ organisation och Ordlista. Resultatet för 2014 visar ett överskott, d. v. s. intäkterna överstiger kostnaderna, med 161 Mkr, vilket är 34 Mkr bättre än budget. Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post Organisationsnr Postadress Landstinget i Kalmar län Box Kalmar Besöksadress Strömgatan Kalmar Telefon vx Bankgiro

17 Landstinget i Kalmar län Datum Referens Sida 2(2) Förvaltningarna visar ett sammanlagt budgetutfall på Mkr. De största underskotten redovisas för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 77 Mkr och Primärvårdsförvaltningen med 39 Mkr. Finansieringen visar ett utfall mot budget på Mkr. Årsredovisningar och revisionsberättelser avseende landstinget (landstingsstyrelsen, övriga styrelser, patientnämnden, beredningar, Regionsjukvårdsnämnden i sydöstra sjukvårdsregionen), Stiftelsen Kalmar läns museum, Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse och Kalmar läns musikstiftelse redovisas. Revisorerna tillstyrker att de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende Kalmar Läns Beställningscentral AB, Kalmar Läns Trafik AB, Almi Företagspartner Kalmar län AB och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB redovisas. Revisorerna tillstyrker att de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Med beaktande av revisorernas granskning föreslår landstingsfullmäktiges presidium att landstingsfullmäktige beviljar de förtroendevalda i de olika organen ansvarsfrihet samt att landstingsfullmäktige godkänner framlagda årsredovisningar. Elin Beyersdorff Landstingssekreterare Bilagor 1. Landstingets årsredovisning för Landstingets revisionsberättelse för Granskningsrapport och revisionsberättelse för Kalmar Läns Beställningscentral AB. 4. Granskningsrapport och revisionsrapport för Kalmar Läns Trafik AB. 5. Granskningsrapport och revisionsberättelse för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. 6. Granskningsrapport och revisionsberättelse för Almi Företagspartner i Kalmar län AB. 7. Granskningsrapport, revisionsberättelse och årsredovisning för Kalmar läns museum. 8. Granskningsrapport, revisionsberättelse och årsredovisning för Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse. 9. Granskningsrapport, revisionsberättelse och årsredovisning för Kalmar Läns Musikstiftelse. 10. Revisionsberättelse för Sydsvensk Regionbildning Ideell förening.

18 A Lanclsti~ ikalmarlän Landstingets revisorer Dnr (2) Till Landstingsfullmäktige Org.nr REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i landstingets företag. Vi har även, tillsammans med revisorerna i Landstinget Östergötland och Landstinget i Jönköpings län, granskat verksamheten i Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen under år Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Landstinget i Kalmar Län i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att de två finansiella mål som fullmäktige uppställt uppnås båda två. Vad gäller verksamhetsmålen bedömer vi att ca tre fjärdedelar är uppnådda eller tl nästan uppnådda medan det för återstoden krävs fortsatta ansträngningar innan de ~ kan anses uppfyllda. ;}l, ~ ~!t;r fl

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård

Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2014-09-08 Dnr 140345 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsstyrelsen Granskning av den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandssjukvård Förslag

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag

Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Ekonomienheten Datum 2015-04-29 Diarienummer 150072 Landstingsstyrelsen Yttrande över revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende vissa kostnadsslag Förslag till

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014

Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 1 BESLUTSUNDERLAG Regionsjukvårdsstaben Göran Atterfors 2014-09-12 RSN 2014-16 Regionsjukvårdsnämnden Delårsrapport regionsjukvårdsnämnden augusti 2014 Regionsjukvårdsnämnden Regionsjukvårdsnämnden (RSN)

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Landstingets revisorer

Landstingets revisorer Landstingets revisorer Grafisk formgivning: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2011 Det är vi som är Revisorerna i Norrbottens läns landsting Lars Hedberg (s) ordf Marita Björkman (s) vice

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214

Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Landstingets revisorer Datum Tfn 063-14 75 26 Fax 063 15 38 00 2009-04-07 Till dnr REV/5/2009 1 (6) Landstingsfullmäktige Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2008 Org. nr 232 100-0214 Vi,

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län

Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Datum 2015-06-29 Diarienummer 150246 Landstingsstyrelsen Granskning av informationssäkerhet inom Landstinget i Kalmar län Förslag till

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsberättelse. Inledning. Landstingsstyrelsen. Landstingsfullmäktige Landstinget i Värmland

Revisionsberättelse. Inledning. Landstingsstyrelsen. Landstingsfullmäktige Landstinget i Värmland Datum Vår beteckning REVISORERNA 2001-05-23 Rev 21-01 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Landstingsfullmäktige Landstinget i Värmland Revisionsberättelse Inledning Landstingets revisorer

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius

Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel. Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Fullmäktige och revisorerna - samband och samspel Nyköping 2015 06 09 Karin Tengdelius Varför finns det revision? När någon bedriver verksamhet för någon annans räkning eller med andras medel, uppstår

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Granskningsplaner för samordningsförbunden

Granskningsplaner för samordningsförbunden GRANSKNINGSPLANER ÅR 2015 1 Granskningsplaner för samordningsförbunden år 2015 Stadsrevisionens revisionsplan för år 2015 är utgångspunkt för den granskning som planeras under året. Den kompletteras med

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer