Innehåll FÖRORD...4 TILL LÄSAREN...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll FÖRORD...4 TILL LÄSAREN...5"

Transkript

1 Innehåll FÖRORD...4 TILL LÄSAREN MÅLSÄTTNING FÖR OCH UTVÄRDERING AV KURSEN 1.1 Principer för inlärning i samarbetets tecken Beskrivning av processen för gemensam målsättning Utvärdering av studierna Självständiga studier DEN EUROPEISKA IDENTITETEN OCH VÄRDENA 2.1 Från Europeiska kol- och stålunionen till Europeiska unionen Definition av den europeiska identiteten Stadgan om de grundläggande rättigheterna för uppbyggande av. en europeisk identitet Utmaningar till den europeiska identiteten Lissabonfördraget och europeiska värden INFLYTANDE OCH MAKTUTÖVNING I EUROPEISKA UNIONEN 3.1 Europeiska unionen och dess verksamhet Europeiska unionens system för beslutsfattande FINLÄNDARNA I EU:S SYSTEM FÖR BESLUTSFATTANDE 4.1 Finland som medlem av Europeiska unionen Presidentens, riksdagens och statsrådets relation till Europeiska... unionen Finländarna i EU:s system för beslutsfattande Finlands ledamöter i Europaparlamentet Finländarna i Europeiska unionen Du och Europeiska unionen GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET 1

2 5. STUDIER OCH ARBETE INOM EUROPEISKA UNIONENS OMRÅDE 5.1 De unga i Europeiska unionen De unga och studier Arbete inom unionens område REGIONERNAS UNION UR MEDBORGARNAS SYNVINKEL 6.1 Ett mångfasetterat Europa Premisser för den europeiska regionalpolitiken Områdenas kommitté UTMANINGAR FÖR EUROPEISKA UNIONEN 7.1 Europeiska unionens utvidgning Villkor för medlemskap Utvidgning i framtiden Finland stöder unionens utvidgning EUROPEISKA UNIONENS SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIK 8.1 Fördrag om säkerhets- och försvarspolitiken Bakgrundsfaktorer till den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken Europas säkerhets- och försvarspolitik i praktiken EUROPEISKA UNIONEN OCH GLOBALA SYSTEM 9.1 Relationerna till Förenta staterna Relationerna till Ryssland, Östeuropa och Centralasien Europeiska unionens grannskapspolicy Utrikeshandel Utvecklingssamarbete Europeiska unionen som biståndsgivare GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET

3 3.2 Europeiska unionens system för beslutsfattande Europaparlamentet EU:s folkrepresentation, representerar direkt EU:s medborgare i unionens beslutsfattande. Väljs genom direkta val med fem års mellanrum. Nästa val infaller i juni Sommaren 2009 valdes 736 medlemmar från 27 länder till parlamentet. Från Finland valdes 13 representanter år Parlamentets uppgift är bland annat att tillsammans med Europeiska unionen godkänna unionens lagstiftning och besluta om unionens disposition av medel tillsammans med Europeiska unionens råd. Parlamentarikerna har inte organiserat sig i grupper enligt sin nationalitet utan enligt sin politiska inriktning. Parlamentet har 20 permanenta utskott, som bereder ärenden för plenum i sin egen bransch. Europeiska unionens råd Europarådet representerar unionens medlemsstater. Europarådet består av statsöverhuvuden och regeringschefer. Rådet ger unionen dess politiska riktlinjer. På basis av Lissabonfördraget skulle Europarådet bli ett permanent organ. Europeiska unionens råd, dvs. ministerrådet, är sammansatt av varje medlemsstats behöriga minister. Ministerrådet sammanträder i nio olika sammansättningar. Ministerrådet är unionens viktigaste beslutsfattande organ som också beslutar om sådana EUlagar, som parlamentet inte beslutar om. Vidare beslutar ministerrådet om EU:s utrikespolitik. Medlemsstaterna turas om att halvårsvis verka som rådets ordförande. Finland var rådets ordförandeland år 1999 och Europeiska kommissionen Består av 27 självständiga kommissarier som utsetts av medlemsländerna, och väljs för en femårsperiod. Kommissionen bör åtnjuta Europaparlamentets förtroende. Kommissionen tar initiativ och kommer med förslag till lagstiftning för unionen, budgeten och andra åtgärder samt svarar för verkställande av besluten. Kommissionen övervakar också att medlemsstaterna följer de lagar som stadgats av EU. Till sin hjälp har kommissionen en omfattande ämbetsmannakår. EU-domstolen är sammansatt av 27 domare. TIPS OM MATERIAL FÖR LÄRAREN: Europaparlamentets flerspråkiga TV på nätet förmedlar program om Europaparlamentet. På kanalen informeras man om politiska aktörer, beslut och bakgrunderna till dessa på fler än 20 språk. Vissa program är dubbade, andra textade. GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET 27

4 UPPGIFT PÅ NÄTET Ta närmare reda på vilka uppgifter och ansvarsområden aktörerna, som nämns i diagrammen, har! Om ni så önskar kan ni för att bekanta er med parlamentet utnyttja t.ex. Europaparlamentets webbplats: samt den webbplats som behandlar dess befogenheter: Webbplatser av motsvarande slag hittar ni lätt också för de andra organen. Besök webbsidan för att leta efter information om Europaparlamentets största partier. Vilka är de? I vilken grad påminner de om partierna i Finland och i så fall vilka partier? Vilka skillnader finner ni Vilka ärenden behandlas av Europaparlamentets 20 utskott? För vilket ändamål behövs utskott? Gå till länken och därifrån till länken Så här verkar Europeiska unionen och Medborgarens guide om EU-organ, hur betjänas medborgarna av de olika organen i Europeiska unionen? Om ni så önskar kan ni också använda er av andra webbplatser. Fundera tillsammans på hur Europas olika organ påverkar er vardag? Bekanta er med webbsidan 12 lektioner om Europa. Ni kan bekanta er närmare med t.ex. följande avsnitt: Europeiska unionen varför? Expansionen och grannskapspolicyn Hur verkar Europeiska unionen? Vad gör Europeiska unionen? Medborgarnas Europa Logga in på webbsidanhttp:// och bekanta er med aktuella ärenden. Är det samma saker, som under de senaste dagarna behandlats i nyheterna även i Finland? Välj en aktuell nyhet, som ni bättre ska sätta er in i och diskutera tillsammans. På webbsidan finns möjligheten att med hjälp av ett spel bekanta sig med Europeiska unionens medlemsländer, deras historia, de mest kända byggnaderna, turistmålen och ett flertal andra intressanta saker. En del av webbplatsens spel lämpar sig exempelvis för att repetera uppgifter om Europeiska unionen. STUDENTEXAMENS UPPGIFT Se uppgiftspunkt 8 i studentexamensuppgiften våren 2007 på webbsidan extrat/kotimaa/yo07kevat/kysymykset/2103/ yhteiskuntaoppi.pdf Med hjälp av webbsidan kan ni närmare tillsammans med eleverna fundera över hur Euroepiska unionen betjänar unga medborgare då de vill studera, arbeta eller delta i olika frivilligprogram eller utbytesprogram i de övriga medlemsländerna inom Europeiska unionen. TIPS OM MATERIAL FÖR LÄRAREN: Här nedan följer videoinspelningar från Opettaja TV:s webbplats. Om du vill kan du också utnyttja det färdiga nätmaterialet på webbplatsen. Observera att du bör skaffa dig en användarkod för att kunna använda Opettaja TV:s webbplats. Europeiska unionens nya konstitution är alltjämt ett interstatligt fördrag, men den har också en starkt symbolisk betydelse. Man talar om ett konstitutionellt fördrag, genom vilket man hänvisar till medborgarnas rättigheter. Läs mer på webbsidan artikkeli?id=2247 Europeiska kommissionen består av en ämbetsmannakår. Kommissionen har ingen direkt koppling till medborgarna. Interaktionen sker i hög grad via organisationer och andra intressebevakningsinstanser. Läs mer på webbsidan Medborgarna kan utöva inflytande i Europeiska unionen genom medborgarverksamhet och medier samt genom omröstning. Kanalerna för inflytande har ökat i och med valet av EU-parlament. Läs mer på webbsidan yle.fi/artikkeli?id=1189 Europeiska unionens rättsliga ombud övervakar förvaltningen och har till uppgift att se till att administrativa förbrytelser inte görs inom unionen. Läs mer på webbsidan Europeiska unionens domstol övervakar rätten och dess tillämpning. Läs mer på webbsidan Europaparlamentet har större makt i verkligheten än vad människorna tror i Finland. Läs mer på sidan artikkeli?id=448 Europakommissionen som bereder propositionerna är förpliktigad att vara i interaktion med medborgarorganisationerna. Interaktionen har av tradition varit livlig, men nu har förpliktelsen införts i det nya konstitutionella fördraget, vilket garanterar medborgarnas möjligheter att utöva inflytande. Läs mer på webbsidan opettajatv.yle.fi/artikkeli?id= GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET

5 4. FINLÄNDARNA I EU-SYSTEMET FÖR BESLUTSFATTANDE 4.1 Finland blir medlem av Europeiska unionen Republikens presidents, riksdagens och statsrådets relation till Europeiska unionen Finländarna i EU:s system för beslutsfattande De finländska representanterna i Europaparlamentet Finländare i Europeiska unionen Du och Europeiska unionen...40 GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET 29

6 Anteckningar: 30 GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET

7 4.3 Finländarna i systemet för EU-beslutsfattandet Huvudansvaret för uppföljningen och beredningen av och ställningstagandet till EU-frågor axlas av de enskilda ministerierna. Syftet med samordningen av EU-frågor är att garantera att vi i Finland följer en ståndpunkt som motsvarar landets allmänna EU-politiska linjer när det gäller alla avhängiga ärenden i olika faser av handläggningen. I systemet ingår: Ministerierna, EU-ministerutskottet och kommittén för EU-ärenden samt de EU-sektioner som tillsatts av kommittén. Statsrådets EU-sekretariat verkar som sekretariat för ministerutskottet och kommittén för EU-ärenden. Även den finländska EU-delegationen i Bryssel deltar i beredningen. Ministerierna EU-ministerutskottet Kommittén för EU-ärenden EU-sektionerna Statsrådets EU-sekretariat Finlands EU-representation i Bryssel EU-ministerutskottet sammanträder varje vecka för att behandla viktiga aktuella EU-ärenden. I utskottet avtalas om Finlands verksamhetslinjer vid rådets konferenser. Ministerutskottet leds av statsministern. Ordföranden för Ålands landskapsstyrelse har rätt att bli hörd i ministerutskottet i de fall ärendet ingår i landskapet Ålands befogenheter eller om det för övrigt är av särskild vikt för landskapet. Kommittén för EU-ärenden är ett konsultativt organ som också avgör frågor genom förlikning. Kommittén handlägger vittgående EU-frågor som gäller ett flertal ministerier samt frågor i vilka enighet inte har nåtts. Vidare behandlar kommittén domstols- och övervakningsfrågor samt utser nationella experter till EU:s organ. Kommittén har representanter från ministerierna, statsrådets kansli, republikens presidents kansli, justitiekanslersämbetet, Finlands Bank och Ålands landskapsstyrelse. Representanter för ministerierna är vanligtvis kanslicheferna, där en suppleant utsetts för var och en. Som ordförande till kommittén verkar chefen för statsrådets EU-sekretariat, som är statssekreterare för EU-ärenden. Kommittén för EU-ärenden har tillsatt 40 beredningssektioner enligt sektorer. I EU-sektionerna kommer ordföranden och sekreteraren vanligtvis från ett ministerium. Centrala sektioner är budgetsektionen och sektionen för rättsliga frågor. Sektionerna kan sammanträda i inskränkt eller i en mer omfattande sammansättning. Till den inskränkta sammansättningen hör förutom ministeriernas ämbetsmän också representanter för de övriga ministerierna och centrala ämbetsverken. Till den mer omfattande sektionen hör också representanter för intresseorganisationerna och övriga intresseinstanser. I vardera sektionen deltar en representant från statsrådets EU-sekretariat och Ålands landskapsstyrelse. Sekretariatet för EU-ärenden ansvarar för förenligheten av EU-ärenden och verkar som sekreta- GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET 35

8 riat för ministerutskottet samt som ordförande och sekretariat för kommittén för EU-ärenden. Vidare verkar EU-sekretariatet som representant i samtliga beredningssektioner. Till sekretariatets uppgifter hör vidare beredning av Europarådets sammanträden, uppgifter i anknytning till frågor om EU:s allmänna utveckling samt institutionella frågor, förmedling av verksamhetsdirektiv till EUrepresentationen i samarbete med ministerierna samt sådana EU-ärenden, som inte hör till ett annat ministerium. Vidare ansvarar sekretariatet för informationen mellan EU-representationen och de nationella myndigheterna samt deltar i statsrådets EU-utbildning, information och dokumentadministration.källa: eu/public/default.aspx?contentid=88047&node id=35753&contentlan=3&culture=sv-fi läst och granskad De finländska parlamentarikerna i Europarlamentet ( ) Europaparlamentarikerna utses med fem års mellanrum genom proportionella val. Valen är allmänna och direkta, men valsättet varierar enligt medlemsstat. Medlemmarna är självständiga i sin befattning som parlamentariker: De är inte bundna till några direktiv, och får inte ta emot bindande verksamhetsdirektiv. Under valperioden har Europaparlamentet 736 parlamentariker från 27 medlemsstater. Om Lissabonfördraget träder i kraft utökas medlemsantalet till 751. Varje medlemsstat har ett till invånarantalet anpassat antal platser som parlamentariker. Finland har för närvarande 13 representanter i Europaparlamentet. Europaparlamentet organiserar sig inte enligt land utan bildar enligt politisk tillhörighet grupper som överträder ländernas gränser. Här nedan visas tabeller över antalet parlamentariker efter Nicefördraget samt parlamentets politiska grupper, dess storlek och de finländska parlamentarikernas antal (inom parentes) i oktober Land Antal parlamentariker i Europaparlamentet Tyskland 99 Frankrike, Italien, Storbritannien 72 Spanien, Polen 50 Rumänien 33 Nederländerna 25 Belgien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Portugal 22 Sverige 18 Österrike, Bulgarien 17 Danmark, Slovakien, Finland 13 Irland, Litauen 12 Lettland, Slovenien 8 Cypern, Estland 6 Luxemburg 6 Malta 5 Läget i oktober GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET

9 Europeiska folkpartiet grupp (kristdemokrater) (4) Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (2) Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa - 84 (4) Gruppen De gröna/europeiska fria alliansen - 55 (2) Europeiska konservativa och reformister - 54 Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster - 35 Gruppen Frihet och demokrati i Europa - 32 (1) UPPGIFT PÅ NÄTET Välj på webbplatsens karta, adress ut ett av Europeiska unionens medlemsland, vars parlamentariker ni vill ha ytterligare uppgifter om. GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET 37

10 Under valperioden valdes i Finland följande 13 parlamentariker till Europaparlamentet: Sari Essayah (KD), Carl Haglund (SFP), Satu Hassi (Gröna), Heidi Hautala (Gröna), Ville Itälä (Saml.), Anneli Jäätteenmäki (Cent.), Liisa Jaakonsaari (SDP), Eija-Riitta Korhola (Saml.), Riikka Manner (Cent.), Sirpa Pietikäinen (Saml.), Mitro Repo (SDP), Timo Soini (SAF) och Hannu Takkula (Cent.). UPPGIFT PÅ NÄTET På webbsidan do?country=fi finns namnen på Finlands 13 parlamentariker i Europaparlamentet, kontaktuppgifter samt vilken politisk grupp de tillhör. Bekanta er med en parlamentariker samt vilket utskott (ett eller flera) han/hon tillhör. Via webbsidan kan ni också följa upp respektive parlamentarikers arbete i Europaparlamentet. I vilket ärende har respektive parlamentariker senast ställt en fråga? Jämför tillsammans de ämnesområden som parlamentarikerna för Europaparlamentet ställer frågor om. Logga in via riksdagens webbplats och se om parlamentarikernas frågor motsvarar de teman som har behandlats eller vilka debatter som har förts i riksdagen. Aktuella EU-frågor i riksdagen kan du följa upp på adressen: euarenden/index.htx TIPS OM MATERIAL FÖR LÄRARNA: Nedan följer en videoinspelning från Opettaja TV:s webbplats. Om du vill kan du också utnyttja det färdiga nätmaterialet som finns på webbsidan. För att du skall kunna utnyttja webbsidan krävs att du skaffar dig en användarkod. Läs mer om Individen har rätt att påverka Europaparlamentets verksamhet direkt via parlamentarikerna eller partierna i Finland på adressen 38 GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET

11 4.5 Finländarna i Europeiska unionen Europeiska unionen har ca ämbetsmän i sin tjänst, av vilka ca tusen är finländare. I Europarådet arbetar ca ämbetsmän från olika länder, av vilka ca 140 är finländare. Kommissionen har uppskattningsvis ämbetsmän, av vilka ca 600 är finländare. Den synligaste finländaren i kommissionen är Olli Rehn, kommissionär för frågor i anknytning till unionens expansion. Hans mandatperiod varar till Europaparlamentet har för närvarande 13 europaparlamentariker som utsetts av finländarna. Totalt arbetar personer i parlamentet av vilka ca 155 är finländare. EU-domstolen och första gradens domstol har totalt ca anställda, av vilka ca 45 är finländare. Av revisionsdomstolens 550 personer är ca 20 finländare, av ekonomiska och sociala kommitténs 500 anställda är ca 20 finländare och av områdens kommitté med ca 250 personer är 15 finländare. UPPGIFT PÅ NÄTET Besök den finländska kommissarien Olli Rehns webbsida på adressen: commission_barroso/rehn/index_sv.htm. Bekanta dig med hans arbetsfält i Europeiska unionen som ansvarig kommissarie för expansion. Motivera påståendet att kommissarie Rehns arbetsfält är ett av europeiska kommissionens mest centrala uppgiftsområden. Europeiska justitieombudsmannen undersöker klagomål på administrativa missförhållanden i EU:s organ och ämbetsverk. Justitieombudsmannen är fullkomligt självständig och opartisk. Som europeisk justitieombudsman verkade Jakob Söderman från Finland fram till år Bekanta dig via webbsidan med justitieombudsmannens uppgifter och motivera påståendet, enligt vilket till Europeiska justitieombudsmannens uppgifter hör att betjäna även dig som medborgare i Europeiska unionen. GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET 39

12 4.6 Du och Europeiska unionen STUDENTEXAMENS- UPPGIFT Våren 2005: Vilka möjligheter har Finland att påverka Europeiska unionens system vid beslutsfattande? Våren 2006: Logga in på webbsidan www2.hs.fi/extrat/ kotimaa/yo06kevat/ kysymykset/2203/ y h t e i s k u n t a o p p i / tehtävät 7. ja 8B, (samhällslära/uppgifterna 7 och 8B) som tillhör ämnesområdena i detta avsnitt. Våren 2008: Utvärdera EU-medborgarskapets verkningar ur finländarens synpunkt. Som finländsk medborgare är du också EUmedborgare och kan röra dig och vistas fritt i vilket område som helst i unionen. Du kan påverka unionens verksamhet genom att rösta eller ställa upp som kandidat i Europaparlamentets val. Du har också rätt att åberopa unionens organ ifall du blir felaktigt bemött. Du har rätt att ställa frågor till parlamentet och ge respons samt få olika offentliga handlingar. I artikel 255 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastställs att Europeiska unionens medborgare och inom unionen bosatta personer har rätt att ta del av Europaparlamentets och kommissionens handlingar. Parlamentet har till medborgarnas förfogande ett dokumentregister som är till hjälp när medborgarna vill bekanta sig med olika dokument som upprättats av de olika organen. Respektive service finns tillgänglig på webbsidan public/staticdisplay.do?id=151 Uppgifter om EU-medborgarnas rättigheter och möjligheter samt råd om hur du kan utnyttja dem i vardagssituationer finns på webbplatsen: public/staticdisplay.do?id=48 Via medborgarnas postlåda kan du direkt kontakta Europaparlamentet och få dina frågor UPPGIFT PÅ NÄTET besvarade. Postlådan är en elektronisk service, där medborgarna kan ställa frågor till Europeiska unionen, be unionen om uppgifter eller lämna förslag. Frågorna och begäran bör omfattas av Europeiska unionens branscher. Meningen är att besvara frågor inom rimlig tid. Servicen finns på webbplatsen: do?cmlanguage=sv Om du vill besöka Europaparlamentet så kan du göra så här: För att lämna allmänheten en möjlighet att bekanta sig med verksamheten tar Europaparlamentet emot enskilda besökare och besöksgrupper på sina tre verksamhetsställen i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg. Du kan besöka parlamentet för en rundtur, följa med dess plenum från läktaren eller delta i andra evenemang som är öppna för allmänheten. Enskilda besökare behöver inte göra förhandsbokning, men rundturerna kan göras bara vid vissa klockslag. Besöksgrupperna bör i förhand fylla i sin besöksansökan som görs på en blankett. Bekanta dig närmare med besöksmöjligheterna på webbplatsen: public/staticdisplay.do?language=sv&id=50 På webbplatsen: tlan=3&culture=sv-fiinformeras du närmare om dina rättigheter i egenskap av medborgare i Europeiska unionen. Sätt er in i något av följande ämnesområden: Resor, boende, dina rättigheter, besvärs- och appellrätt. Diskutera tillsammans hur medborgarnas jämlikhet och rättsskydd har garanterats för de ovan nämnda ämnesområdena. 40 GUIDE FÖR LÄRARNAS EU-KURS FÖR GYMNASIET

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentsvalet Europaparlamentsvalet 25.5.2014 Valarrangemangen Parlaments verksamhet och uppgifter Valdeltagande 1 Europaparlamentsvalet Ordnas vart femte år Parlamentet är unionens enda beslutsorgan vars uppsättning

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet

Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen och Europavalet Basfakta om Europeiska unionen och Europaparlamentet Europeiska unionen har en egen flagga som började användas år 1986. Den är blå med en ring av tolv guldfärgade stjärnor

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista

EUROPAPARLAMENTET. Euroopan unioni ja Eurooppavaalit. Medborgarnas Europeiska union. Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista EUROPAPARLAMENTET Euroopan unioni ja Eurooppavaalit Medborgarnas Europeiska union Perustietoja Euroopan unionista ja Euroopan parlamentista 1 EU-parlamentin istunto käynnissä Brysselissä. Innehåll Europeiska

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING

KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING. 8b/2005 KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING KONSTITUTIONEN OCH FOLKOMRÖSTNINGARNA, EN LÄGESBESKRIVNING Det konstitutionella fördragets ikraftträdande 8b/2005 KONSTI TUTIONEN OCH FOLK OMRÖST NINGARNA, EN LÄGES BESKRIVNING Fördraget om en konstitution

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND GEMENSAMMA REGLER

RÄTTSLIG GRUND GEMENSAMMA REGLER EUROPAPARLAMENTET: VALSYSTEM Valet till Europaparlamentet regleras både av EU:s lagstiftning, som fastställer gemensamma bestämmelser för alla medlemsstater, och av särskilda nationella bestämmelser som

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

9. Protokoll om anslutningsfördraget och

9. Protokoll om anslutningsfördraget och Slutakten innehåller en förteckning över bindande protokoll och icke-bindande förklaringar. Slutakt KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, som samlades i Bryssel den trettionde

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

Till utrikesutskottet

Till utrikesutskottet FÖRVALTNINGSUTSKOTTETS UTLÅTANDE 14/2006 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt med förslag till lag om sättande

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU

EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU IP/11/355 Bryssel den 23 mars 2011 EU stärker medborgarnas rätt till konsulärt skydd och stöd i länder utanför EU Under nödsituationer och kriser, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen?

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Hur ändrar Lissabonfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 Fördraget trädde i kraft

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation?

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? Europeiska Unionen Historia 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? EKSG Dämpa möjligheter till konflikter Kotroll av råvaror som kriget kräver Kol

Läs mer

Valdeltagande vid riksdagsvalen Andel (%) av röstberättigade

Valdeltagande vid riksdagsvalen Andel (%) av röstberättigade Inflytande och makt Valdeltagande vid riksdagsvalen 973 998 Andel (%) av röstberättigade År Samtliga Förstagångsväljare Kvinnor Män Kvinnor Män 973 92 92 85 87 976 94 94 90 89 979 94 93 89 86 982 93 92

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

RP 12/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt RP 12/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av en ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad?

EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? EU och europeisk rätt hur gör jag att få min sak prövad? Efter Finlands anslutning till Europeiska unionen har medborgarnas, sammanslutningarnas och företagens möjligheter att få sin sak prövad utvidgats.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier

VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! DG COMM, Enheten för besök och seminarier VÄLKOMMEN TILL EUROPAPARLAMENTET! pernilla.jourde@ep.europarl.eu DG COMM, Enheten för besök och seminarier ETT PARLAMENT PÅ FLERA ORTER 2 EU:S SYFTEN 3 Fred Stabilitet Hållbarhet Rättvisa, frihet och säkerhet

Läs mer

europaval den 13 juni Europaparlamentet I FOKUS

europaval den 13 juni Europaparlamentet I FOKUS europaval den 13 juni Europaparlamentet I FOKUS Starta filmen! I mer än ett halvt sekel har länderna i EU levt i fred. Demokrati, frihet, rättssäkerhet och välfärd är de värden som ligger till grund för

Läs mer

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, 30 november 2015 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen

Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen 10.2. 2010 Publikationens titel Betänkande av kommittén för en översyn av grundlagen Författare Justitieministeriets publikation Kommittén för en översyn av grundlagen Ordförande: minister, kansler Christoffer

Läs mer

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde Skatter m.m./skatter m.m. 1 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde 1 [2101] Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt ([3501] o.f.), lagen (1994:1564) om alkoholskatt

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN,

EUROPEISKA GEMENSKAPEN, KONUNGARIKET BELGIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN GREKLAND, KONUNGARIKET SPANIEN, AVTAL OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS, REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/sv 1 SLUTAKT AF/CE/BA/sv 1 De befullmäktigade för KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, REPUBLIKEN TJECKIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND, REPUBLIKEN GREKLAND,

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I

Tilläggsregler 1. Innehåll. Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig (artiklarna 6 och 7) Kapitel I Tilläggsregler 1 Innehåll Kapitel I Framställning om bevisupptagning (artikel 1 3) Kapitel II Rättshjälp (artiklarna 4 och 5) Kapitel III Anmälan om mened eller ovarsam utsaga av vittne eller sakkunnig

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer