Entreprenörskap. i skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskap. i skolan"

Transkript

1 Entreprenörskap i skolan

2 Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout och grafisk formgivning: Mediahavet AB, Text: Journalist Johnny Lundström/Mediahavet (sid 11-21) Foto: Fotograf Cia Lindkvist/Mediahavet Boken baseras på texter av projektledare i E-ship: Ann-Mari Sundgren/ASK & Co, Veine Eliasson/Fagersta kommun, Martin Svensson/FramtidsFrön, Ingela Ernestam/Örebro kommun, Anna Fredqvist/Västerås kommun, Stefan Törnquist/Karlskoga kommun, Karin Kangas/Degerfors kommun, Ingvar Fundin/Kungsör kommun, Ulrika Sunnerfelt/Länsstyrelsen Västmanland och Eva-Karin Wedin/Utveckling & Utbildning, Västerås (sid 39-41). Texterna sammanställda av Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Tryck: AB Danagårds Grafiska, Ödeshög, september 2008 ISBN Östergötland, Örebro, Uppsala, Västmanland 3

3 De första dagarna när barnen kommer till skolan är de jätteintresserade och har lust att lära. Det gäller att inte ta död på den entusiasmen. Jag har funderat mycket på hur man kan behålla deras glöd och engagemang. Det var den frågeställningen som blev starten för min egen resa mot entreprenörskap i skolan. Det säger Michael Svenberg, rektor på Brukets skola i Örebro. När han tillträdde för tre år sedan hade skolan ett sviktande elevunderlag. Någonting behövde göras. Den långa resan mot ett omfattande förändringsarbete tog sin början. Tillsammans bollade rektor och pedagoger idéer, funderade och testade förslag. Vi pratade i skolans arbetslag och i skolrådet med elevernas föräldrar. Vi försökte bryta ner den litteratur som finns om entreprenörskap i skolan till våra elevers åldrar; vad betyder det för oss, hur kan vi använda det på Bruket. et handlar om kreativitet, att lita på sina idéer och testa dem kritiskt och praktiskt, om ett positivt förhållningssätt till sin egen förmåga - eller rentav, en attityd till livet. Kanske är det just så man ska definiera ordet entreprenörskap. Entreprenöriellt tänkande bygger ett inre landskap av möjligheter. Det stimulerar talanger som är lika viktiga oberoende om man är anställd eller företagare. ELVA KOMMUNER, FYRA LÄN Hur kan skola och undervisning bättre förbereda elever för det vuxna arbetslivet än att stimulera ett entreprenöriellt tänkande? Den frågan har sökt sitt svar i elva kommuner i fyra ör att uppnå en bestående förändring där entreprenörskap i skolan blir en del av vardagen, behöver man ta hänsyn till helheten. I E- ship har man jobbat efter tanken alla ska med. När man pratar utifrån samma termer, och delar förståelse och mål, blir förändringen enklare och får mer genomslagskraft. Det kan därför vara bra att arbeta utifrån en modell. Med modell menas i E-ship hur man skapar en långsiktighet i arbetet genom att involvera flera nivåer i en kommun eller skola. Modellen är en röd tråd, från förskola till universitet och från klassrum till kommunledning. Naturligtvis finns ingen enskild modell som passar alla kommuner eller skolor. Det är viktigt att utgå från lokala förutsättningar och behov. Responsen blev enorm. Eleverna blev engagerade och lärarna rycktes med. Föräldrar kom med många goda tips och idéer. Vi bildade en entreprenörsgrupp med politiker, förvaltningspersonal, skolpersonal och elever. Gruppens uppgift var att balansera alla goda idéer så att vi inte tog oss vatten över huvudet. ELEVRÅDET SOM FÖRETAG En del av implementeringen av entreprenörskap tog sig uttryck i att gymnasieelever undervisade Brukets elever i hur man driver ett elevråd så att det inte bara blir ett slappt alternativ till tråkiga lektioner. Nu är Brukets elevråd väldigt aktivt och har fått flera entreprenöriella uppgifter. En elev kom med förslaget att öppna skolans lokaler på kvällstid och nu bestämmer elevrådet över uthyrningen efter skoltid. Till och med rektor själv får ansöka om att nyttja lokalerna. län under åren 2006 till Då genomfördes projektet E-ship, för ökat entreprenörskap i skolan, i Västmanland, Örebro, Östergötland och Uppsala. I praktiskt skolarbete har elever, pedagoger, skolledare, politiker och företagare varit aktiva i att stimulera, praktisera och utvärdera entreprenörskap i skolan. Inte som ett enskilt ämne, utan snarare som en attityd och ett förhållningssätt. STÖD I LÄROPLANEN Läroplanen (Lpo 94) uttrycker det på ett fantastiskt sätt när den beskriver att: skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i I E-ship har man definierat följande faktorer som viktiga ingredienser i den lokalt utformade modellen: Förankring, fortbildning, praktiska verktyg, samverkan med närsamhället och förvaltning. Dessa faktorer kan man arbeta med parallellt. De bör inte ses som att ta sig från a till ö utan snarare att man gör nedslag på olika ställen samtidigt. MODELL FÖR LOKAL ANPASSNING Utifrån dessa faktorer har E-ship byggt en modell för en skola eller kommun där det entreprenöriella förhållningssättet finns på alla nivåer. Modellen som beskrivs grafiskt på nästa sida, är till för att påverka strukturen samt förändra metoder och arbetssätt i stort som i smått. Det betyder både att man arbetar med mycket verktyget ska innehålla av ett särskilt ämne, företagande, praktik etc. Här kan också pedagoger själva lägga till sina verktyg. EXEMPEL: GENUS I Västerås har E-ships arbete med entreprenörskap i förskolor haft ett tydligt jämställdhetsatt de kan tjäna som inspiration till att använda och genusperspektiv. Förskolorna har fokuserat entreprenörskap i undervisningen men också på de entreprenöriella kompetenser som nämns till att utveckla egna metoder som växer fram inom ramen för det personliga ledarskapet ( ). I utifrån lokala och kommunala förutsättningar. arbetet har man lärt sig vad dessa kompetenser konkret kan innebära för förskolebarn och hur de kan stärkas hos barnen. De ska få utrymme Ännu fler verktyg finns samlade i databasen Velis som E-ship lanserat på nätet: dessa och lyckas eller misslyckas att utforma sina egna idéer, kunna förverkliga Där kan pedagoger söka efter verktyg som passar just deras skola och elever. De kan välja hur har gett följande metodbeskrivning av hur Genuspedagog Eva-Karin Wedin i Västerås man tt försöka förändra arbetet i förskolan och skolan för att det ska inrymma entreprenörskap är en stor uppgift. Det är viktigt att vara medveten om att det kräver tid, tålamod och beslutsamhet. Eftersom det handlar om attityder och förhållningssätt är det viktigt att det ses som en process man måste erövra begreppet entreprenörskap med alla sinnen och se vinsten av det! Det är ett framgångskoncept för skolan och förskolan som i förlängningen påverkar Sveriges framtid genom att skapa fler egna företagare och fler företagsamma medarbetare! Arbetet bör vara en gemensam process där pedagoger, skolledning, politiker och näringsliv deltar aktivt. Det är därför angeläget att skapa engagemang, att alla berörda inser sina roller och känner att de äger frågan. I E-ship har det varit viktigt att stå med båda benen i definitionen av entreprenörskap som innebär både företagarkunskaper och entreprenöriella egenskaper. De är två lika viktiga delar av samma helhet. Deltagarna i E-ship har sett att det måste finnas en balans mellan dessa två och att man arbetar utifrån båda för att uppnå resultat. DEN PERFEKTA MODELLEN ÄR UNIK Under tre år med E-ship har deltagarna identifierat en rad kriterier på olika nivåer som bör uppfyllas för att integrera entreprenörskap i skolan. Det kan vara svårt att urskilja en perfekt modell som passar alla skolor och kom- är ett projekt för ökat entreprenörskap i skolan. Målet är att utveckla och testa modeller för att främja positiva attityder till och kunskap om entreprenörskap - från förskola till universitet. Målgruppen är skolpersonal, politiker, tjänstemän, näringsliv och elever. Det finns sju delprojekt i elva kommuner med något olika infallsvinklar men samma mål. Samarbete mellan projekten ger erfarenhetsutbyte och större genomslagskraft. 10 Behålla glöden i barnens ögon Behålla entusiasmen Skolledare Michael Svenberg om att införa entreprenörskap i skolåren 1 till 6 på Brukets skola i Örebro där även elevrådet har entreprenöriella uppgifter. E-ship genomförs i Västmanland, Örebro, Östergötland och Uppsala län. Projektet delfinansieras av Innovativa Åtgärder, Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår E-ship kompletterar Nuteks nationella entreprenörskapsprogram. Huvudansvaret för projektet har legat på Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro. 14 En attityd till livet ett kapitel om Varför entreprenörskap i skolan D En attityd till livet Ett inledande kapitel om varför man ska införa entreprenörskap i skolan. Nya och nödvändiga kompetenser stimuleras hos eleverna inför framtidens arbetsmarknad. 24 Att sticka sin egen mössa Hur man integrerar entreprenörskap i skolans alla nivåer F Att sticka sin egen mössa E-ship:s modell för att integrera entreprenörskap i skolan. Modellen omfattar fortbildning, förankring, förvaltning, verktyg och samverkan med närsamhället. 38 Praktiska verktyg metoder och verktyg utprovade i pedagogikens vardag detta kapitel presenterar vi ett antal verktyg som har arbetats fram på de skolor som deltagit i E-ship. De sträcker sig från förskoleklasser upp till och I med gymnasienivå. En del av verktygen går att kopiera direkt till en annan skola medan andra får anpassas. Förhoppningen är Praktiska verktyg Många skolor inom E-ship delar med sig av verktyg för entreprenörskap i skolan, från förskola till och med gymnasiet. Ingen behöver uppfinna hjulet två gånger. Viktiga begrepp i boken: Pedagog är en person som undervisar och agerar för att barn och elever ska lära sig så mycket som möjligt. I den här boken används pedagog samlande för pedagoger på förskolan, grundskolan och gymnasiet. Det svenska skolsystemet är uppbyggt kring förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium. I E-ship har man arbetat med alla dessa och i den här boken används skola samlande för alla stadier. 52 Två delar - en helhet avslutande kapitel om Hur den perfekta modellen byggs A Två delar - en helhet En sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i E-ships projekt. Här beskrivs hur den perfekta modellen byggs utifrån lokala anpassningar och skolans behov. 4 5

4 i den här boken I den här boken beskrivs lärdomar och erfarenheter från tre år med E-ship, ett projekt för att integrera entreprenörskap i skolan; från förskola till universitet. Boken riktar sig till dig som är pedagog, skolledare, politiker, tjänsteman eller som på annat sätt är verksam inom skolan. Övergripande mål E-ships övergripande mål har varit att ta fram och testa modeller för att främja positiva attityder till entreprenörskap i skolan. Detta har gjorts på så sätt att nya modeller, arbetssätt och ny kunskap långsiktigt kan integreras i det dagliga skolarbetet. Målet med den här boken är att E-ships erfarenheter ska kunna användas för att integrera entreprenörskap i skolan i andra kommuner än just de som deltagit i projektet. Företagsamma individer E-ships arbete tog sin utgångspunkt i näringslivspolitik och önskemål om fler företagare. Men under resans gång har det blivit allt tydligare att entreprenörskap i skolan handlar om så mycket mer. Till stor del handlar det om två saker. Dels ett förhållningssätt och en pedagogisk metod som kan skapa företagsamma individer och som dels kan skapa företagare. Insikten att båda delarna är lika viktiga har vuxit sig stark under projektets gång. Fortsatt arbete E-ships erfarenheter stämmer väl överens med den nya strategi som regeringen aviserat för entreprenörskap i skolan under hösten Dess ambition är att entreprenörskap ska vara en röd tråd genom hela utbildningsväsendet. Det handlar om att ge ökat utrymme i skolan för att ta tillvara de kunskaper och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap och ett entreprenöriellt tänkande, att utveckla elevernas företagarkunskaper och att stödja arbetet genom styrdokument. Vi hoppas att den här boken ska ge inspiration och stöd till det fortsatta arbetet runt om i Sverige.

5 entreprenörskap lärande tillväxt lärande entreprenörskap lärande tillväxt tillväxt lärande tillväxt entreprenörskap entreprenörskap lärande tillväxt entreprenörskap»entreprenörskap i skolan handlar dels om att förmedla kunskap om hur man startar och driver företag och dels om att eleverna uppmuntras utveckla och använda entreprenöriella egenskaper såsom kreativitet, ansvarskänsla och nyfikenhet.«e-ships definition av begreppet Entreprenörskap»Hur skiljer sig entreprenörsundervisning från annan mer traditionell undervisning? Jo, man får tänka själv. Det blir verkligt och inte bara något som man läser sig till i en lärobok. Vi arbetar i processer, tränar oss på att organisera, planera, ringa, fixa och boka människor från näringslivet. Det tar liksom inte slut, när lektionen är slut «Jessica Lindholm, 9F Adolfsbergsskolan, Örebro»Det offentliga arbetet med att främja näringslivet styrs av regionala tillväxtprogram. Samtliga 21 regionala tillväxtprogram i Sverige poängterar vikten av ett dynamiskt nyföretagande och att grunden för ökat entreprenörskap måste läggas redan i skolan. E-ship har varit ett sätt att förverkliga ambitionerna i tillväxtprogrammen i E-ships fyra län.«planeringsdirektör Bernt Dahlbäck, Länsstyrelsen Östergötland, ordförande i E-ships styrgrupp 8 9

6 Behålla glöden i barnens ögon De första dagarna när barnen kommer till skolan är de jätteintresserade och har lust att lära. Det gäller att inte ta död på den entusiasmen. Jag har funderat mycket på hur man kan behålla deras glöd och engagemang. Det var den frågeställningen som blev starten för min egen resa mot entreprenörskap i skolan. Responsen blev enorm. Eleverna blev engagerade och lärarna rycktes med. Föräldrar kom med många goda tips och idéer. Vi bildade en entreprenörsgrupp med politiker, förvaltningspersonal, skolpersonal och elever. Gruppens uppgift var att balansera alla goda idéer så att vi inte tog oss vatten över huvudet. Det säger Michael Svenberg, rektor på Brukets skola i Örebro. När han tillträdde för tre år sedan hade skolan ett sviktande elevunderlag. Någonting behövde göras. Den långa resan mot ett omfattande förändringsarbete tog sin början. Tillsammans bollade rektor och pedagoger idéer, funderade och testade förslag. Vi pratade i skolans arbetslag och i skolrådet med elevernas föräldrar. Vi försökte bryta ner den litteratur som finns om entreprenörskap i skolan till våra elevers åldrar; vad betyder det för oss, hur kan vi använda det på Bruket. Elevrådet som företag En del av implementeringen av entreprenörskap tog sig uttryck i att gymnasieelever undervisade Brukets elever i hur man driver ett elevråd så att det inte bara blir ett slappt alternativ till tråkiga lektioner. Nu är Brukets elevråd väldigt aktivt och har fått flera entreprenöriella uppgifter. En elev kom med förslaget att öppna skolans lokaler på kvällstid och nu bestämmer elevrådet över uthyrningen efter skoltid. Till och med rektor själv får ansöka om att nyttja lokalerna

7 Elevrådet bedömer om det är en lämplig hyresgäst, organiserar uthyrningstider och ansvarar för att hyran betalas. Beställer man dessutom fika lägger elevrådet ut beställningen på en klass som får koka kaffe, baka och servera. Eleverna har också haft cafékvällar på skolan där man sålt hembakat och gjort uppträdanden. De planerar aktiviteten själva, marknadsför den och genomför den på egen hand. Med kund i fokus När eleverna får ett uppdrag som är ett verkligt uppdrag med en kund i fokus märks en väldig skillnad i barnens entusiasm, fortsätter Michael Svenberg. Eleverna tycker det är kul och de tar ansvar. Det är på samma sätt vi bör förändra skolämnena. Eleverna behöver se att såväl praktiska som teoretiska skolämnen har betydelse även utanför skolans fyra väggar. Han nämner fler exempel där eleverna fått verkliga uppgifter. I dessa uppgifter kopplar de in kunskap och studier från många olika ämnen. Varje klass har ett etablerat samarbete med bostadsbolaget ÖBO. Klasserna ansvarar för idén och tänket kring återvinningsstationer i bostadsområdet. De har koll på hur miljöbodarna används. De informerar och medvetandegör såväl grannar som föräldrar om vikten av att källsortera. Varje klass får sedan betalt av ÖBO för sitt arbete. Vi ser vilken otrolig effekt det ger när man lyssnar på elevernas tankar och idéer och inte i första läget säger att det går inte. De måste få prova och testa, säger Michael Svenberg. Allt går kanske inte att genomföra men det är i så fall också en lärdom och erfarenhet. Det är lärorikt att ta reda på varför det inte går och låta eleverna vara delaktiga även i den processen. enkel, Tydlig kursplan Brukets skola har cirka 100 elever mellan sex och tolv år. Det är dessa elever som i första hand berörs av entreprenörskap i skolan. På skolan finns också ett hundratal förskoleelever. För att tydliggöra kopplingen mellan entreprenörskap i skolan och kursplanen har Brukets skola brutit ner kursplanerna i respektive ämne. På så vis blir det tydligt för elev, pedagog och föräldrar på besök vad eleven ska lära sig och hur långt de har kommit i läroprocessen. Sedan kopplar vi kursplanen till vår verksamhetsplan som beskriver hur vi ska arbeta för att nå våra mål. Detta ligger i sin tur till grund för den kvalitetsredovisning vi gör varje år. Då får vi en tydlig uppföljning av vårt arbete och våra metoder i förhållande till kursplanen. På sikt hoppas vi att detta leder till ökad måluppfyllelse och ökat lärande. Vi måste hela tiden anpassa vår undervisning utifrån förutsättningen att våra sjuåringar kommer att kunna ha användning för kunskaperna om 15 år. Det är först då de står mitt i arbetslivet och behöver det vi ger dem idag. Michael Svenberg hoppas att även om eleverna kommer till en traditionell högstadieskola efter sju år på Bruket, har de fått med sig så pass gott självförtroende att de inte bara tar ett nej för nej och sedan ger upp. Förhoppningsvis har de fått den självtillit som gör att de vågar pröva sina idéer och vet hur de skulle kunna genomföra dem, säger han. Å andra sidan är jag övertygad om att fler skolor kommer att anamma det här arbetssättet. Starkt stöd Politiker och pedagoger har stött processen att införa entreprenörskap. Han tror att det beror på att skolan har ägnat mycket tid åt kommunikation och förankring. Han ser skolledarens roll som en spindel i nätet. Om inte skolledaren är med på noterna, är det sannolikt svårt för både politiker och pedagoger att genomföra så stora förändringar som det handlar om. Det finns en stor tradition och kultur att skolan ska vara på ett speciellt sätt. Skolan är en tung koloss att vända i synen på vad kunskap egentligen är. Från att traditionellt ha varit den som besitter kunskapen som ska läras ut till att bli mer av projektledare är en väldigt omfattande förändring för skolan. Lång process Michael Svenberg betonar att det viktigaste är att arbetslagen och skolledare tar tid till att prata och bolla idéer tillsammans. När entreprenörskap i skolan verkligen sitter i ryggmärgen och blivit en del av skolans utvecklingsmål kanske det även kommer att återspeglas i utvecklingssamtal och lönediskussioner med medarbetare. Politiker, föräldrar, elever och pedagogerna måste vara delaktiga och engagerade i den här förändringsprocessen. Det går inte att några eldsjälar driver den. De kanske byter jobb och så slocknar allt som ett utbrunnet tomtebloss. Jag räknar med att en sådan här förändringsprocess tar mellan fem och åtta år innan man kan säga att det är vår långsiktiga arbetsmetod. På Bruket har vi hållit på i tre år och är nog fortfarande på introduktionsstadiet. Allt förändringsarbete som ska vara bestående måste slå rot inom oss själva. Var och en av oss ska känna och veta i vårt innersta vad entreprenörskap i skolan betyder för just mig som pedagog eller som skolpolitiker. Det är viktigt att vara nöjd och stolt över de steg man faktiskt tar. När vi nått ett delmål försöker vi avsätta tid till glädje och förnöjsamhet innan vi påbörjar nästa steg

8 inledning En attityd till livet ett kapitel om Varför entreprenörskap i skolan Det handlar om kreativitet, att lita på sina idéer och testa dem kritiskt och praktiskt, om ett positivt förhållningssätt till sin egen förmåga - eller rentav, en attityd till livet. Kanske är det just så man ska definiera ordet entreprenörskap. Entreprenöriellt tänkande bygger ett inre landskap av möjligheter. Det stimulerar talanger som är lika viktiga oberoende om man är anställd eller företagare. Elva kommuner, fyra län Hur kan skola och undervisning bättre förbereda elever för det vuxna arbetslivet än att stimulera ett entreprenöriellt tänkande? Den frågan har sökt sitt svar i elva kommuner i fyra län under åren 2006 till Då genomfördes projektet E-ship, för ökat entreprenörskap i skolan, i Västmanland, Örebro, Östergötland och Uppsala. I praktiskt skolarbete har elever, pedagoger, skolledare, politiker och företagare varit aktiva i att stimulera, praktisera och utvärdera entreprenörskap i skolan. Inte som ett enskilt ämne, utan snarare som en attityd och ett förhållningssätt. Stöd i läroplanen Läroplanen (Lpo 94) uttrycker det på ett fantastiskt sätt när den beskriver att: skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 14 15

9 samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ Att rusta för morgondagen Det kanske är just i ordet entreprenör vi hittar den samlade bilden av de talanger och egenskaper vi tror bäst rustar den unga människan för morgondagens vardag. Entreprenör är ett ord som allt flitigare används i vårt samhälle för att beskriva talanger som stark vilja och drivkraft, hög motivation, ansvarstagande, samarbetsförmåga, självständigt lärande, nytänkande, kreativ, ta kalkylerade risker, lösa problem, tänka abstrakt och konkret, utveckla idéer och ha bra hälsa. Hur otroligt det än kan låta, fanns det en tid då man trodde att människor föddes med dessa egenskaper. Nu vet man bättre. Det är egenskaper som kan tränas, läras och utvecklas. Därför finns det nu en pedagogisk form som övergripande beskrivs som entreprenöriellt lärande. Från regering till Drivhuset Entreprenörskap i skolan har sannolikt vuxit fram från de olika initiativ för att öka det entreprenöriella tänkandet i skolan som togs under slutet av 1900-talet. Då startade bland annat Snilleblixtarna, Finn upp, Ung Företagsamhet, Drivhuset och andra organisationer som vill få fler unga människor att satsa på sina företagsidéer. Det gemensamma för dessa organisationer är att de befinner sig utanför skolans värld. Ett entreprenöriellt lärande som pedagogisk form är däremot möjlig att använda kontinuerligt varje dag och i varje ämne under hela skoltiden ( 1 ). På uppdrag av regeringen har även Nutek genomfört ett nationellt entreprenörskapsprogram mellan åren 2005 och Inom ramen för programmet har ett hundratal projekt genomförts i hela landet. Många av dessa projekt har syftat till att öka intresset för och kunskaperna om entreprenörskap hos elever på grund- och gymnasieskolan samt studenter på universitet och högskola. Andra projekt har fokuserat på kompetensutveckling av pedagoger, lärarstuderande, studieoch yrkesvägledare, rådgivare och näringslivsutvecklare ( 2 ). Högskolor och universitet runt om i Sverige genomför forskningsprojekt och några har infört multidisciplinära kurser i entreprenöriellt lärande. Samtidigt använder såväl arbetsmarknadsorganisationer och politiker begreppet allt mer i sitt vokabulär. På uppdrag av Skolverket och Nutek har forskningscentrum Företagsamt Lärande vid lärarutbildningen vid Umeå universitet genomfört ett utbildningsmaterial för skolledare och politiker om hur man finner långsiktiga strategier för att stimulera ett företagsamt lärande. Skriften betonar ledarskapets betydelse. Den beskriver skolledarna och pedagogerna som de viktigaste aktörerna i arbetet med att utveckla skolan. Det är de som kan uppmuntra eller blockera skolans utvecklingsprocesser (3). Att Sticka sin egen mössa Vad kan då E-ship bidra med i detta sammanhang. Kanske framför allt att det är ett antal mycket konkreta projekt i olika kommuner och som har dragit slutsatser om hur skolan lättare implementerar och förankrar, utformar och förvaltar entreprenöriellt lärande. Styrkan är de praktiska erfarenheterna från E-ship, de är unika och värdefulla. Det handlar inte bara om att överföra en metod utan att dra nytta av E-ships lärdomar och sedan sticka sin egen mössa utifrån de lokala förutsättningar som finns i kommunen eller på skolan. Att börja underifrån Erfarenheterna från E-ship visar framförallt på två ingångar för att införa entreprenörskap i skolan. Till exempel kan en pedagog ha läst om entreprenöriellt lärande i en bok som hon eller han fått på en konferens. Pedagogen blir intresserad och vill gärna testa detta själv med sina elever. Antingen gör man det på eget initiativ. Då blir det en förändring för den elevgruppen men det stannar vid detta. Det kan också vara så att pedagogen delar med sig av intrycken och får med sig kollegor och skolledare. Skolledaren bestämmer sig för att sprida detta förhållningssätt hos alla på skolan och ger förutsättningar för kompetensutveckling i entreprenöriellt lärande. Erfarenheterna visar att när förändringen börjar underifrån, har den bäst chans att lyckas. Det är bra om det börjar i klassrummet bland elever och pedagoger för då bygger det på verkliga problem och behov. Det skapar delaktighet och lägsta nivån får mandat medan den högsta nivån stödjer. Det finns ytterligare ett alternativ. Då är det verksamhetscheferna och politikerna i nämnden som jobbar för att få in entreprenörskap i skolan i viktiga styrdokument. Sedan gäller det att få med skolledarna och därefter pedagoger- inledning 16 17

10 na. Informationen kan dock riskera att stanna på vägen och inte nå ut till pedagogerna. Då blir det ingen riktig förändring. I båda fallen är skolledaren central som länken mellan ledning och pedagoger. För att lyckas är det angeläget med en blandning; förankring och drivkraft hos pedagogerna liksom en politisk vilja i kommunen. Bekräftelse och motivation Styrdokument är viktiga för att ge stöd och bekräftelse åt arbetet, men är inte nog i sig. Det är viktigt med bekräftelse och motivation. Det gäller på alla nivåer, såväl hos eleverna som hos pedagogerna och förmodligen även hos förvaltningschefer och politiker. Till exempel kan en förvaltningschef uppmana skolledarna att göra en handlingsplan om hur de vill arbeta med entreprenöriellt lärande och sedan ge dem mandat att fullfölja handlingsplanen. Förvaltningscheferna kan också driva frågan i politiska nämnder och stimulera utvecklingen genom kompetensstärkande åtgärder till både pedagoger och skolledare. Skolan är målstyrd men det finns lika många sätt att nå målen som det finns pedagoger. Medarbetarsamtal kan många gånger ge incitament för att utveckla det entreprenöriella lärandet. En angelägen uppgift är att kartlägga vilka roller som finns i skolan och vad var och en gör för att utveckla verksamheten. Skolan står inför ett paradigmskifte eller som föreståndaren för Forskningscentrum Företagsamt lärande vid Umeå Universitet, Åsa Falk-Lundqvist utryckte det under en skolledarutbildning: det här är ingen fluga, det är nåt vi måste förstå och förhålla oss till. Skolan befinner sig i en förändringsprocess som kanske bara är en spegling av den förändring som sker i övriga samhället. Enligt boken Så tänds eldsjälar ( 1 ) kan inledningen till skolans förändringsprocess hänföras till Lpf 94 där en förändrad kunskapssyn introducerades. Både Lpo och Lpf 94 ger stor frihet till både enskilda pedagoger och skolor. I en internationell jämförelse är detta unikt enligt författarna och ställer stora krav på pedagoger och skolledning att anta utmaningen. Paradigmskifte Den här förändringsprocessen beskrivs som ett paradigmskifte. Det kännetecknas av att en del människor strävar tillbaka mot det gamla. Till exempel att med gamla metoder införa ordning och reda medan andra vill ta stora steg framåt och skapa helt nya strukturer, arbetssätt och former. Ett annat kännetecken för ett paradigmskifte är att det som vid en första anblick kan verka nytt, bara är en förnyelse av det gamla. Man gör helt enkelt fel saker men på ett bättre sätt. Utifrån perspektivet av paradigmskifte blir skolans situation en konsekvens av samhällsutvecklingen. Pedagogernas stora utmaning blir att förbereda eleverna för de nya förutsättningar som råder i samhället och på arbetsmarknaden. Entreprenöriellt lärande handlar inte bara om produktion, att göra och sälja saker till skolresan eller klassfesten. Det är snarare ett förhållningssätt till lärandet och kunskapsbegreppet. I företagsamma lärprocesser är skolledare och pedagoger företagsamma. De intar ett förhållningssätt och skapar förutsättningar för att barn ska vara företagsamma barn. Barn som drivs av egen motor och vilja och som med nya kompetenser kanske går vidare och startar egna företag i framtiden. Det blir en fråga inte enbart om fler företag utan om att ge förutsättningar för bra lärande och trygga individer. På samma vis kan förmodligen oföretagsamma pedagoger ge förutsättningar för oföretagsamma barn. Vad är kunskap - egentligen? För att lyckas måste vi samtidigt förändra synen på vad skola är, vad kunskap är. I boken Så tänds eldsjälar av Marielle Peterson och Christer Westlund beskrivs 22 olika kompetenser som stimuleras hos de elever vars lärprocess understöds genom den pedagogiska formen för entreprenöriellt lärande. Det är allt från omvärldsorientering, nätverkskompetens till ansvarstagande, självförtroende, projekt- och organiseringskompetens. De 22 kompetenserna är ett uttryck för kunskap och delas in i tre huvudområden. Personligt ledarskap och självkunskap är det ena. Ta-sig-församhet är det andra och det tredje området är förändringskompetens och lärande. Den dolda läroplanen I dagens skola säger ett stort antal elever att de inte vill gå i skolan. Några av dessa väljer att skolka och då måste man ställa sig frågan vad händer med de övriga? För de flesta pedagoger är den dolda läroplanen ett känt begrepp. Den innebär att eleverna utvecklar strategier för att ta sig igenom skoldagen och göra minsta möjliga. Det gäller såväl hög- som lågpresterande elever men med olika strategier. När den ena ägnar sig åt att kasta sudd, sms:a eller räcka upp handen fast man inte kan svaret så ägnar sig den andre åt att sitta tyst och lyssna, göra det hon eller han blir tillsagd utan reflektion, gömma sig bakom prestationer och tappa bort sig själv. ( 1 ) Denna dolda läroplan är den som i grunden formar eleverna inför yrkeslivet. Den ger upphov till beteenden som eleverna tar med sig ut i arbetslivet och som de sedan får ägna stor kraft och energi åt för att arbeta bort - om de någon- inledning 18 19

11 sin upptäcker den. Forskaren och läraren Per-Gunnar Hallberg, Umeå Universitet, uttrycker detta fenomen som; Spara-töm-glöm!. Därigenom beskriver han lärprocessen där eleverna lär sig, redovisar i skolan och sedan glömmer. Kunskapsinhämtning blir något som görs för någon annan och inte för individen själv. Erfarenheterna från E-ship visar att entreprenöriellt lärande stärker eleverna på ett annat sätt. Det beskriver Iréne Svensson, lärare på Klämmetorpsskolan i Mjölby så här. Det är så fantastiskt att se glädjen i barnens ögon när de skapar och formar. Man ser hur de växer som människor och hur deras självförtroende och initiativförmåga stärks. De lär av varandra och hittar sina egna starka sidor. Mer än samhällskunskap Samarbetet med närsamhället och näringslivet runt eleverna skapar också en ny sorts skärpa i relationen med omvärlden. Plötsligt blir det på riktigt och eleverna får nya vuxna förebilder och bekräftelse på sin egen kompetens. Detta har lyckats i de fall när samverkan med närsamhället har blivit mer än vanlig samhällskunskap som i bästa fall inkluderar studiebesök, branschmässor eller en prao-period. Men det krävs mer än samhällskunskap om samverkan verkligen ska vara en entreprenöriell träning. Det kanske var just detta man nådde på Klämmetorpsskolan i Mjölby kommun när fyra elever från sjätte klass blev inbjudna av en av världens största trucktillverkare, BT Industries AB. Eleverna bjöds in för att berätta om hur de lyckades skapa en alldeles ny och innovativ lådbil. I Örebro använde man sig av praon men med ett nytt alternativt innehåll. Elever fick under två veckor öva sig i praktiskt entreprenörskap genom att genomföra ett eget projekt, från idé till verklighet. Win-win situation E-ship i Enköping och Håbo resonerade som att det sannolikt finns flera motiv för att näringslivet skulle vilja samverka med skolan. Skolan skapar entreprenöriella medarbetare som gynnar företagens utveckling. Företagare vill skapa intresse för sin bransch till både elever och deras föräldrar. Relationer är grunden för en framgångsrik samverkan. Företagare har gjort studiebesök och träffat eleverna på gymnasiet. Relationen förde med sig elevarbeten för att skapa informationsmaterial till företagare. Pedagoger har gått företagsutbildning tillsammans med företagare. Dessutom skapades träffpunkter mellan näringsliv och skola. Bland annat genom en årlig resa med Företagarbåten liksom företagarpuben och olika inspirations seminarier om innovationer och idéutveckling. Detta har stärkt och byggt relationer. I boken Beautiful Business ( 4 ) nämns många positiva exempel på hur en entreprenörsanda och entreprenöriella kompetenser lett till innovationer och nya företag. Där berättas bland annat om Camilla Ljunggren som tyckte att UF (Ung Företagsamhet) var så roligt att hon startade två olika företag. Uppfinningen Pluringen säljs i ett av företagen. Pluringen är en rund praktisk handduks- och disktrasehängare i gummi som man sätter på väggen och trycker in dem i. Den uppfann hon för att slippa ha disktrasan hängandes över kranen och för att småkusinerna rev ned handdukarna som de inte nådde upp till. Idag har den sålts i cirka exemplar. Tack vare att hon kan driva sina två företag parallellt med studier på högskolan slipper hon ta studielån. En röd tråd E-ship har tre års erfarenhet av att implementera entreprenörskap i skolan. Sammanfattningsvis skönjer deltagarna en röd tråd i implementeringen. Den röda tråden måste vävas specifik för varje enskild skola, kommun och dess lokala, unika behov och förutsättningar. Den röda tråden handlar om resan från klassrummet till kommunledning och där entreprenörskap står för en alternativ lärstil. Lärstilen stimulerar elevers lust att lära och bygger på en pedagogik som lyfter och bekräftar entreprenöriella kompetenser. Ökad tillväxt I grunden finns ett samarbete med näringsliv och närsamhälle. I förlängningen kan detta skapa fler företag och framför allt fler företagsamma individer vilket ökar elevernas framtidsmöjligheter i arbetslivet. Ju tidigare i skolsystemet det entreprenöriella lärandet införs desto större är möjligheterna att stimulera barnens entreprenöriella egenskaper. Många av dessa egenskaper finns naturliga hos barnen, som kreativitet, uppfinningsrikedom, idékraft, engagemang, självförtroende och nätverkskompetens i form av hjälpsamma och stöttande kompisgäng. Allt som behövs är bara en långsiktig och väl förankrad pedagogik som stärker det inre såväl som det yttre entreprenörskapet hos individerna. Därför har E- ship producerat den här metod- och modellboken i förhoppning om att fler politiker, chefer, skolledare, pedagoger och elever inspireras till att införa mer av entreprenörskap i skolan. inledning 20 21

12 Att tänka entreprenörskap»tidigare såg vi entreprenörskap bara som kunskap om företagsstart men nu ser vi det som ett förhållningssätt. Vi har fått många tankar väckta under studiecirkeln. Tidigare hade vi inte några aktiviteter inom det här området förutom att fyrorna läste en bok om att starta företag. Idag försöker vi få eleverna att ta mer egna initiativ genom allt från julpyssel till att starta en tidning. Alla pedagoger ingår i något arbetslag och idag tänker vi mer i termer av hur kan eleverna bli mer delaktiga när vi planerar. Allt fler pedagoger känner att detta kan genomsyra verksamheten. Det har blivit tillåtet med kaos i skolan. För att alla ska fortsätta tänka på det här sättet krävs dock att man fortsätter diskussionerna i grupper och att rektorn fortsatt är engagerad och håller det levande.«sagt av en deltagare i ENVIS studiecirkel ur Delrapport: Utvärdering av E-ship, Sweco Eurofutures ( 5 ) sagt om E-ship Entreprenörskap är en dynamisk inledning Mindre kontroll - mer frihetsutrymme»jag bedömer att entreprenörskapsfrågan har fått större betydelse de senaste två åren. Inte bara ur ett skolperspektiv utan även ur ett organisationsperspektiv. Frågan är inte bara viktig för elever utan även för oss som arbetar i organisationen. För att detta ska fungera handlar det om att förändra tillståndet i organisationen. Jag försöker påverka mina skolledare, att få dem att bli mindre kontrollerande i vardagsarbetet och peka på frihetsutrymmet. Det gör att personer som är kreativa vågar kliva fram. Tidigare fanns inte entreprenörskap inskrivet i kommunala skoldokument men idag finns det med i utvecklingsplanen.«sagt av verksamhetschef i Örebro Kommun ur Delrapport: Utvärdering av E-ship, Sweco Eurofutures ( 5 ) Nuteks definition Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. E-ship baserar sin definition på Nuteks och EU-kommissionens definitioner. E-ships definition finns på sid. 9 EU-kommissionens riktlinjer Enligt EU-kommissionens expertgrupp för utbildning för entreprenörskap bör en definition av entreprenörskap i utbildningssystemet innehålla två olika begrepp: 1. Ett mera specifikt begrepp avseende utbildning i hur man startar och driver företag. 2. Ett bredare begrepp avseende utbildning för att utveckla företagsamhet som innefattar utveckling av vissa personliga egenskaper såsom kreativitet, ansvarskänsla, nyfikenhet med flera

13 Att sticka sin egen mössa Hur man integrerar entreprenörskap i skolans alla nivåer modeller För att uppnå en bestående förändring där entreprenörskap i skolan blir en del av vardagen, behöver man ta hänsyn till helheten. I E- ship har man jobbat efter tanken alla ska med. När man pratar utifrån samma termer, och delar förståelse och mål, blir förändringen enklare och får mer genomslagskraft. Det kan därför vara bra att arbeta utifrån en modell. Med modell menas i E-ship hur man skapar en långsiktighet i arbetet genom att involvera flera nivåer i en kommun eller skola. Modellen är en röd tråd, från förskola till universitet och från klassrum till kommunledning. Naturligtvis finns ingen enskild modell som passar alla kommuner eller skolor. Det är viktigt att utgå från lokala förutsättningar och behov. I E-ship har man definierat följande faktorer som viktiga ingredienser i den lokalt utformade modellen: Förankring, fortbildning, praktiska verktyg, samverkan med närsamhället och förvaltning. Dessa faktorer kan man arbeta med parallellt. De bör inte ses som att ta sig från a till ö utan snarare att man gör nedslag på olika ställen samtidigt. modell för lokal anpassning Utifrån dessa faktorer har E-ship byggt en modell för en skola eller kommun där det entreprenöriella förhållningssättet finns på alla nivåer. Modellen som beskrivs grafiskt på nästa sida, är till för att påverka strukturen samt förändra metoder och arbetssätt i stort som i smått. Det betyder både att man arbetar med 24 25

14 E-ships modell för en skola eller kommun där det entreprenöriella förhållningssättet finns på alla nivåer: Förankring samverkan med närsamhället FORT- BILDNING Praktiska Verktyg förvaltning attitydförändringar och praktik. I skolvärlden består strukturen av olika roller där pedagoger, skolledare, förvaltningschefer, politiker och näringsliv ingår. Att bygga sin egen modell utifrån de faktorer som ingår i E-shipmodellen är som att sticka sin egen mössa. Kommuner, skolor, enheter och förskolor måste själva vara med och välja garn, mönster, färger utifrån egna lokala förutsättningar. Denna mössa går inte automatiskt överföra till andra skolor eller andra kommuner - den skulle inte passa! Man måste börja med sina egna behov och förutsättningar. Det här är synonymt med att äga frågan och göra den till sin egen. När frågan ägs av genomförarna har det nya förhållningssättet också bäst chans att implementeras och bli en naturlig del i undervisningen. Enskilda skolor kan också välja särskilda inriktningar, till exempel genus eller kultur. Betoning på olika saker När skolor, kommuner och enheter har stickat sin egen mössa kan man skönja att några har betonat näringsliv, arbetsliv samt företagande och kunskapen om detta hos elever och pedagoger. Andra har betonat de individuella egenskaperna, såsom kreativitet och framåtanda. E-ships modell för en skola eller kommun där det entreprenöriella förhållningssättet finns på alla nivåer, börjar med förutsättningen att alla ska delta och vara engagerade. Förankring Förankring, planering och information är första nedslaget i E-ships modell som visas här intill. Integreringen är inget arbete som kan vila på enskilda eldsjälar. En gemensam syn på skola, kunskap, lärande och entreprenörskapets relation till skolan är central. Därför behöver man reda ut begreppen redan från början och skapa ett gemensamt engagemang som sträcker sig från klassrum till kommunledning. Helt avgörande för att lyckas integrera entreprenöriellt lärande och entreprenörskap är att ledningen medverkar medvetet och stöttande. Skolledaren är den person som ytterst kan hjälpa eller stjälpa beroende på sitt ledarskap. Den kommunala förankringen är också väldigt viktig. Kommunledningskontoret liksom skol- och utbildningsförvaltningar bör vara överens om vad de vill åstadkomma. Om de tillsammans med samtliga skolledare är engagerade, ökar chanserna att nå längre. Delaktigheten inkluderar naturligtvis även kommunpolitikerna, såväl inom näringslivs- som skolfrågor. Den politiska ambitionen är viktig att tydliggöra och kommunicera. För att få igång engagemang och inspiration för förändringsarbetet kan man anordna en modeller 26 27

15 kickoff för den operativa ledningsgruppen. Här bör utrymme ges för reflektioner kring skola, entreprenörskap och att starta eget. Inventering och Planering Innan arbetet påbörjas rekommenderas att man gör en inventering: Kartlägg vilka behov som finns på din skola. Vad görs redan - är det något man kan ta vara på och utveckla? Tydliggör målsättningen och prioritera utifrån vad man vill uppnå. Sweco Eurofutures som utvärderat E-ship anser att en sådan målsättning bör innehålla två saker. Dels att definiera vad en ökad entreprenöriell medvetenhet skulle innebära för barn och ungdomar i olika skolstadier. Dels koppla aktiviteter till mål i läroplanen ( 5 ). Skola och utbildningspolitiker kan gemensamt ta fram ett förslag på vad som behöver göras och hur det ska göras. Låt alla lämna synpunkter på förslaget - det skapar delaktighet och ansvar. I Karlskoga-Degerfors har man arbetat med ett tydligt underifrånperspektiv. Aktiviteterna har byggt på pedagogernas och elevernas egna önskemål vilket skapat en delaktighet och intresse nedifrån som spridit sig uppåt. Samtidigt har politiker och förvaltning varit medvetna om och intresserade för projektets syfte och mål. De som arbetat inom delprojekten har varit sedda av såväl kollegor som förvaltning och politiker. Det kan vara bra att formulera en strategi som alla står bakom och tydliggöra att man talar i samma termer och delar förståelse. Om man på ett tidigt stadium skapar en samsyn blir processen enklare i det långa loppet. Värdegrund Det bör råda någon slags konsensus kring begreppet entreprenörskap: Vad är egentligen entreprenörskap och varför är det viktigt. Begreppet är nytt för många och det finns behov av att diskutera vad det betyder i praktiken och hur det kan utövas i skolan. Diskussioner i mindre grupper på alla nivåer ger nödvändig tid och närhet för frågor och förklaringar. Vilka attityder finns till entreprenörskap och företagande? Vilket stöd finns i skolplanen? Varför är det viktigt att jag i min roll arbetar entreprenöriellt? Hur kan entreprenöriell pedagogik stödja elevernas utveckling och motivation? Som ett steg i att implementera entreprenörskap i skolan använde Fagersta/Norberg kommun studiecirkelformen. Grupper på cirka tio pedagoger från olika arbetslag träffades regelbundet i studiecirkelgrupper eller i gemensamma seminarier med föreläsningar på temat Entreprenörskap i skolan. Arbetsgången för studiecirkelarbetet var: 1. Deltagarna skriver och funderar över sin egen uppfattning om vad entreprenöriellt tänkande kan innebära i såväl skola, förskola som på ett företag. 2. Låt deltagarna sedan presentera sina uppfattningar för hela gruppen. 3. Diskutera tillsammans i gruppen för att hitta en gemensam syn på hur man ser på idéskapande och hur man kan stimulera och främja idéer. 4. Sammanställ slutsatserna och skicka till de övriga studiecirklarna som pågår parallellt med olika seminarier på temat Entreprenörskap i skolan. Till stor del handlar det om att jobba med värdegrunder för att skapa förståelse för vad entreprenörskap i skolan kan bidra med. Många möter här nya begrepp, nytt pedagogiskt tänkande och nya metoder. När definitionen är gjord kan varje person göra det till sin egendom. Företag och föräldrar Goda kontakter med näringslivet är värdefulla. Kommunens olika företagarorganisationer är ett sätt för skolan att få kontakt. Från skolans perspektiv är det angeläget att berätta om hur näringslivet kan bidra och vad företagen kan dra för nytta av ett nära samarbete mellan skola och näringsliv. Det kan också vara värdefullt att involvera föräldrarna. De kanske är nyfikna på det entreprenöriella förhållningssättet och vad det innebär för deras barn. Men de är också viktiga för att de i egenskap av anställda och företagare kan utgöra goda kontakter med närsamhället. Följ gärna upp information under till exempel ett föräldramöte med ett event eller en mässa där resultaten visas upp. Fortbildning Den andra anhalten i E-ships modell på sidan 26 handlar om fortbildning. Kunskap är A och O i ett förändringsarbete. I skolan och förskolan har naturligtvis pedagogerna, studie- och yrkesvägledarna och skolledarna en nyckelroll. Därför har utbildningar i entreprenörskap genomförts för skolledare och pedagoger inom ramen för E-ship. För att verksamheten ska ske löpande på skolan och bli en del av den ordinarie undervisningen måste man förstå vad det entreprenöriella lärandet handlar om och vad det ger för värde tillbaka till skolan. Man kan behöva se hur kommunens strategier för tillväxt och utveckling går hand i hand med skolan. Man kan behöva verktyg för att praktiskt komma igång med verksamheten. Det här är en ny form av pedagogik. Det behöver inte vara komplicerat eller krångligt, utan är bara ett annat sätt att modeller 28 29

16 Att prata och att göra Något förenklat kan man säga att deltagarna i E-ship har utarbetat två olika fokusmodeller: en pratamodell och en göramodell. Prata-modellen har fokus på attitydpåverkan. Genom utbildning, möten, konferenser, seminarier och liknande aktiviteter har vikten av entreprenörskap kommunicerats till pedagoger, skolledning, politiker och chefer. Målet har varit att deltagarna i nästa led ska föra betydelsen av entreprenörskap vidare. Detta gör att prata-modellen har varit mer inriktad på pedagoger än på elever. Göra-modellen har handlat om att praktiskt utveckla entreprenöriella arbetsformer för olika skolstadier. I förskoleåldern har man till exempel förändrat pedagogiska miljöer och inslag. I de tidiga skolåren har man utvecklat kontakterna med näringslivet. För senare skolstadier har olika typer av provapå-företagande eller arbetslivskontakter förbättrats. Göra-modellen har på så vis handlat om att demonstrera innebörden i entreprenörskap. Detta har även lett till att arbetet med att påverka skolledning och pedagoger har gått via enskilda pedagoger och elever. 30 Utvärdering av E-ship ( 5 ), gjord av SWECO EUROFUTURES göra för att nå målen. Det entreprenöriella lärandet är en alternativ lärstil som kan ersätta det traditionella lärandet. Entreprenörskapet i skolan är därför inte ett extra uppdrag utan snarare ett annat tillvägagångssätt för att stimulera elevernas lust att lära. Katalysatorer E-ship i Västerås bestämde att alla medarbetare inom ett pilotområde skulle ha en basnivå av kunskaper och insikter om entreprenörskap i skolan. Utöver detta fick en eller flera personer från varje enhet fördjupad kunskap inom området för att kunna driva processen i ett längre perspektiv på den egna enheten (se sid 36). Dessa personer sågs som katalysatorer för förändringsarbetet. Katalysatorerna arbetade under processutbildningen fram individuella handlingsplaner för den egna enheten med stöd av handledare och kurstillfällen. Parallellt arbetade de med att förankra planen hos ledning och medarbetare. Många kommuner har arrangerat seminarium och studiecirklar för pedagoger, studieoch yrkesvägledare, politiker och skolledare. Det är viktigt att upprätta formella eller informella nätverk där deltagarna kan ge råd och stöd till varandra, även efter utbildningens slut. Skolledarens roll är avgörande då det gäller att skapa forum för arbetet, till exempel att avsätta tid för konferenser och studiedagar. SeUpp i Mjölby inledde sitt arbete med en skolledarutbildning i entreprenörskap för all skolledarpersonal i kommunen med hjälp av Umeå Universitet. En sådan utbildning kan ge skolledaren stöd att leda, sätta mål och förmedla syftet med entreprenörskap i skolan till personalen. Tillsammans med pedagogerna har studie- och yrkesvägledarna en viktig uppgift för hur ungdomar ser sin framtida roll på arbetsmarknaden. Därför anordnades i Örebro kommun en skräddarsydd flerdagarsutbildning för kommunens studie- och yrkesvägledare (se sidan 37). Fortbildningen är viktig och fördjupar förankringen. Parallellt kan man börja arbeta med utveckling av verktyg, komma-igång -projekt på skolorna och samverkan med näringslivet. Praktiska verktyg Det tredje nedslaget i E-ships modell på sidan 26 handlar om metoder och verktyg: Hur gör man i praktiken? Hur omsätts entreprenöriellt lärande i verkligheten, i klassrummet eller på förskolan? Det finns många enkla och roliga verktyg som redan är utvecklade och redo att användas. Ibland måste de anpassas till respektive skolas förutsättningar. Men det är just när de färdiga koncepten anpassas till lokala förhållanden som de blir innovativa. Det visar Sweco Eurofutures utvärdering av E-ship ( 5 ). Man kan också se vad som redan görs på skolan. Kanske finns det idéer hos pedagoger och personal som kan tas tillvara och utvecklas utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt? I så fall kan man skapa ökat utrymme för sådana initiativ. Färdiga verktyg förenklar arbetet för pedagogen och kan ge inspiration att utveckla egna idéer och arbetssätt. Men det är viktigt att verktygen kopplas till en större process på skolan. De blir då ett bra komplement till värdegrundsarbetet. När det finns en gemensam syn på vad entreprenörskap i skolan kan innebära och att det kan vara en del av varje ämne i vardagen, så kan verktyg vara en vitamininjektion för att komma igång att arbeta entreprenöriellt. Exempel på några verktyg finns att hämta inom organisationer som UF (Ungt Företagande), Snilleblixtarna, FinnUpp, FEED - företagare för en dag, Transfer och Drömäventyr. Egna initiativ viktiga Även om det finns färdiga verktyg kan utveckling av egna verktyg och metoder blir ett sätt för pedagogerna och skolan att äga frågan. 31 modeller

17 Skolledning kan skjuta till extra medel för egna initiativ. Ofta finns redan sådana medel i kommunen men de kanske används till andra utvecklingsinsatser. Man kan därför lyfta en diskussion i kommunen som utökar synen på vad dessa medel ska gå till. Ett sökbart stimulansbidrag i kommunen eller skolan signalerar också att pedagogerna får mandat och ansvar att prova nya och bättre vägar. Var noga med att riktlinjerna för medlen är tydliga! Det är också viktigt att entreprenörskapsbegreppet är tydligt definierat och beskrivet för att medlen ska gå till avsedda insatser. Så här uttrycker projektledaren för E-ship i Karlskoga-Degerfors nyttan av egna initiativ: Vi har upplevt att projektet givit möjligheter för pedagoger att förverkliga många av sina idéer som tidigare varit svåra att lyfta fram i den ordinarie verksamheten. Det har lett till en ämnesövergripande pedagogik där en viktig ingrediens varit ökad transparens mellan skola och samhälle. Rent praktiskt handlar det om att lyfta fram existerande idéer och tankar, ge luft under vingarna och provflyga dem. De initiativ som tas kan sedan tjäna som goda exempel. Erfarenheter, fallgropar och framgångsfaktorer kan spridas mellan berörda organisationer. Det är mycket viktigt att dessa initiativ inte på något sätt blir självständiga aktiviteter avknoppade från den ordinarie verksamheten, utan istället fungerar som förebilder och draghjälp inom den ordinarie verksamheten. Olika inriktningar I Örebro har olika skolor valt olika inriktning beroende på lokala förutsättningar. Exempelvis har en skola som arbetat mycket med antimobbning låtit elever bli Kamratstödjare och utbildat dem i entreprenörskap/ta-sig-församhet med stöd av STARTcentrum. Syftet var att utveckla elevernas entreprenöriella egenskaper för att de ska kunna bidra till att utveckla sin skola. Ett annat exempel på ett sådant lokalt initiativ kan vara den entreprenöriella biståndsdagen som varje år genomförs som ett klassföretag på Adolfsbergsskolan i Örebro. Niondeklassaren Jessica Lindholm på Adolfsbergsskolan beskriver hur de genomförde biståndsdagen. Först tänkte vi så där enkelt, att vi säljer kakor. Sedan kom vi på att vi kan ha ponnyridning och så utvecklades hela idén och slutade med ett minitivoli med hästar, studsmatta och lekar och allt möjligt för dagisbarn. Vi tog inträde och vår grupp tävlade med andra grupper om att tjäna mest. Den grupp som samlade in mest pengar fick pris och därför ville alla tjäna så mycket som möjligt. Vi kom tvåa. Vi förstod att vi hade genomfört en riktig affärsidé när föräldrarna berömde oss efteråt för att vara duktiga entreprenörer. Samverkan närsamhället Det är värdefullt med engagerade och motiverade företagare i skolornas omgivning och som vill bidra till skolans utveckling. I samverkan finns vinster för pedagogerna och företagarna - men framförallt för eleverna! Långvariga relationer mellan skola och näringsliv är ofta en utmaning. Felaktiga bilder av varandras verksamheter kan försvåra samarbetet. I dessa fall är kommunikation, samarbete och transparens lösningen. Det är också viktigt att skolan ser omgivningen som en resurs. Det gör man i Enköping där den ekonomiska föreningen ENWIS startade I ENWIS samverkar Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet. Där har goda långvariga relationerna gett resultat. Ett exempel är när företagarna hade behov av datorutbildning och lärare och elever genomförde en kurs i PowerPoint på uppdrag av företagarföreningen Enacom. Eleverna blev insatta i företagarnas situationer samtidigt som erfarenhetsutbytet stärkte båda parter. Samarbetet har även fört med sig flera uppdrag i form av projektarbeten för eleverna. Det finns flera motiv för näringslivet att samverka med skolan. Ett sådant motiv är naturligtvis framtida arbetskraftförsörjning. Skolan kan bidra till att eleverna blir entreprenöriella framtida medarbetare som gynnar företagens utveckling. Det kan också vara en konkurrensfördel för näringslivet eftersom ungdomars perspektiv kan ge större förståelse för framtidens konsumenter. Företagen kan också se det som ett moraliskt ansvar. De stärker individer och bidrar till samhällsutvecklingen. Det får inte vara fult att visa på personlig vinst av samverkan, vare sig det gäller lönekriterier för pedagoger eller goodwill för företaget. Erfarenheterna är att personliga möten för att utbyta erfarenheter och idéer alltid ger resultat. De bygger relationer som varar över tid och avdramatiserar kontakterna. Långsiktigheten skapar mycket större möjligheter till utbyte av erfarenheter och samarbetsmöjligheter än enskilda studiebesök. Utmaningen är att skapa tid för dessa personliga möten. Det finns en tröskel för skolpersonal att gå på aktiviteter under kvällstid. Om de går på dagtid får eleverna lida för det. Småföretagare har oftast lättare att komma ifrån efter arbetstid. Förvalta Långsiktigt Den femte anhalten i E-ships modell på sidan 26 handlar om förvaltning. Det är viktigt att modeller 32 33

18 från början ha långsiktigheten i fokus; att veta vart man vill nå och hur man ska göra för att nå dit. Sannolikt behövs olika former av insatser, mer eller mindre permanenta, för att utgöra det stöd som behövs för en långsiktig satsning på entreprenörskap. Några gemensamma nämnare på de skolor som lyckats extra bra i E-ship är att de sedan början på läsåret lagt upp tydliga mål och strategier hur de vill arbeta med entreprenörskap på ett väldigt konkret sätt. Gemensamt för dessa skolor är att de har en ledare som både kan och vågar leda sina pedagoger mot ett och samma mål. Tid till idéutbyte Ett viktigt led i att få kontinuitet i den entreprenöriella verksamheten på skolan är att pedagogerna träffas, utbyter idéer, samarbetar och stöttar varandra. Det kan vara en fördel om flera skolor i samma kommun arbetar med likvärdiga verktyg och metoder. Då möjliggörs ett brett erfarenhetsutbyte mellan skolorna. Erfarenhetsmöten och mässor kan vara viktiga milstolpar. I Karlskola-Degerfors anordnades i slutet av året en dag för att sammanställa de metoder som utvecklats och för att deltagare skulle kunna utbyta erfarenheter. Till denna dag inbjöds samtliga representanter och intressenter. Massmedia var också inbjuden och spred information till allmänheten utanför projektets kärntrupp. En dag som denna har ett flertal viktiga funktioner. Förutom själva erfarenhetsutbytet mellan olika parter och externa intressenter lyfts även själva frågan om entreprenörskap i skolan. Frågan får vikt, spridning och tydlighet både inom och utanför skolan. Det finns en stor vinst i att man når transparens mellan skola, näringsliv och andra verksamheter. Personell resurs För att hålla den entreprenöriella lågan brinnande i kommunen behövs att det finns en resurs, en spindel i nätet, som ansvarar för att anordna träffar för erfarenhetsutbyte, mässor, större kommungemensamma utställningar och som finns tillhands för skolpersonalen. Denna resurs kan vara en koordinator eller coach. Resursen kan också bidra till att nya verktyg och metoder utvecklas när det behövs. Särskilt värdefullt är att personen eller personerna har mandat att driva frågan gentemot alla nivåer i kommunen och som i sin tur kan driva frågan vidare. I Mjölby har ambitionen varit att bygga upp en sådan resurs där FramtidsFrön blir en länsövergripande motsvarighet till SeUpp. Varje östgötsk kommun får sedan välja om de vill vara delaktiga i satsningen och bidra med med- el för en långsiktig gemensam entreprenöriell supportfunktion. Parallellt med denna resurs kommer Mjölby kommun arbeta för en kommunal handlingsplan för entreprenörskap i skolan. Handlingsplanen ska gå hand i hand med den tilltänkta regionala supportfunktionen. Utöver detta är målet att varje skola ska skriva lokala handlingsplaner som ska vara tydligt kopplade till den kommunala handlingsplanen. Arbetet med handlingsplanerna baseras på erfarenheterna i projektet. handlingsplaner Kommunala skolplaner är viktiga styrdokument som bör innehålla klara riktlinjer för entreprenörskapsarbetet i skolan, både hur man ser på entreprenörskap och hur man bör jobba med det. Det förstärker även arbetet om det tydliggörs att entreprenörskap i skolan ska vara en del i det ordinarie skolarbetet och inte något som sker som ett enstaka projekt. Kungsörs kommun tydliggör i Vision 2015 att vikt ska läggas inom skolans olika nivåer vid att också hjälpa eleverna att ta till sig ett företagsamt förhållningssätt, ta-sig-för-samhet : Kungsörs skolor skall därför arbeta med inslag av kreativa övningar och entreprenörskap i nära samverkan med kommunens företag. Kommunala styrdokument påverkar skolornas kvalitetsutvärderingar och lokala handlingsplaner. Det är också ett stöd för skolledare och något de kan referera till. Sweco Eurofutures uttrycker det så här i utvärderingen av E-ship ( 5 ): Det som finns nedskrivet som mål kommer för lång tid också att påverka verksamheten. Men det räcker inte med att det står där - det måste även få påverka hur vi gör i vardagen! Det behöver inte vara svårare än i Västerås stad som skriver så här i sin Utbildningsplan : De pedagogiska verksamheterna ska präglas av kreativitet och nytänkande samt ständigt söka förbättringar av arbetsformer för en högre måluppfyllelse. Entreprenörskap och stimulans till eget ansvar ska vara viktiga beståndsdelar i alla verksamheter. Entreprenörskap i kombination med ämneskompetens bidrar till en positiv samhällsutveckling, samtidigt som det bidrar till en högre motivation och förståelse för det egna lärandet. Med entreprenörskap menar vi i detta sammanhang företagsamhet, kreativitet och förmåga att driva en idé till handling oavsett om det är i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. modeller 34 35

19 Fortbildning - ett exempel från Västerås I Västerås genomfördes en processinriktad fördjupningsutbildning. Deltagarna arbetade med sin egen roll och sin arbetsplats. Utbildningen omfattade sex olika utbildningstillfällen med olika teman. 1. Varför entreprenörskap? Seminariet ger insikt i pedagogernas roll i arbetet med entreprenörskap i skolan. Inspiration ges om hur de kan utveckla sin undervisning på ett annorlunda sätt där entreprenörskap blir en möjlighet och ett framgångskoncept snarare än ett problem. 2. Koppling till vision och styrdokument Under seminariet tydliggörs kommunens vision för arbetet med entreprenörskap. Deltagarna kan sedan diskutera hur de ska kunna uppnå visionen och hur styrdokument eller handlingsplaner ska utformas för att ge bästa effekt. Som inspiration kan man bjuda in personer från andra delar av landet för att berätta hur de gått tillväga. Här kan du hitta föreläsare: kommunens utbildningschef, lokala politiker, skolverket, skolledare och pedagoger & 4. Entreprenörskap som verktyg Personer från organisationer som arbetar med entreprenöriella verktyg bjuds in för att redogöra för sin metod - vad som behövs, hur det går till, vilka resultat det gett etc. Välj ut metoder som passar målgruppen på utbildningen, exempelvis metoder i arbetslag, ämnesgrupper eller liknande. Ta gärna metoder där det tydligt framgår hur man kan arbeta ämnesövergripande. Förslag på organisationer: FramtidsFrön, Snilleblixtarna, Företagresan, FinnUpp, Framtidspiloterna, FIRST LEGO League, Ung Företagsamhet, Trampolinen. 5. Jämställdhet och mångfald Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv på entreprenörskap har bidragit till att genomslaget på skolor och förskolor har varit brett. Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt har man arbetat med jämställdhetsfrågorna på flera av pilotområdets förskolor med mycket lyckat resultat. Man har utgått från nyckelkompetenserna inom personligt ledarskap som Christer Westlund och Marielle Peterson lyfter i sin bok Så tänds eldsjälar. Entreprenörskap hos individer kan komma till sin fulla rätt om dessa kompetenser kan utvecklas oberoende av kön eller kulturell bakgrund. Förslag på föreläsare/handledare: Jämställdhetskonsulter, genuspedagoger och forskare. 6. Entreprenörskap i projektskolorna Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och deras chefer i form av workshops. Det är viktigt att lyfta fram och dela med sig av metoder och modeller som har utarbetas eller redan finns på enheterna. Denna typ av erfarenhetsutbyte görs annars väldigt sällan i skolans värld. Det saknas forum. Seminariet syftade också till att formulera och förankra hur arbetet ska fortskrida på varje enhet och handlingsplaner upprättades. och från Örebro I Örebro kommun har de flesta studie- och yrkesvägledare deltagit i en 4-dagars kurs i entreprenörskap. Motiveringen angavs på följande sätt: Studie- och Yrkesvägledarna har en nyckelroll för entreprenörskap i skolan och hur ungdomar ser på sin framtida roll på arbetsmarknaden. Att i samtal med elever ha kunskap, information och motivation att vägleda så att barn och ungdomar i framtiden kan se sig själva som såväl företagare som anställda. Kursen har bland annat innehållit: Entreprenörskap och dess konsekvenser som sysselsättning och tillväxt, entreprenöriella miljöer, entreprenöriellt tänkande samt studie- och yrkesvägledningens roll för olika gruppers och individers möjligheter att starta och driva företag. Målet var en konkret handlingsplan för varje vägledare som dels har omfattat vägledarens personliga utveckling i entreprenörskapslärande och dels aktiviteter på skolan för elever och personal. Handlingsplanen utformas med hänsyn till skolans planering och styrdokument. 37 modeller

20 Praktiska verktyg metoder och verktyg utprovade i pedagogikens vardag 38 I detta kapitel presenterar vi ett antal verktyg som har arbetats fram på de skolor som deltagit i E-ship. De sträcker sig från förskoleklasser upp till och med gymnasienivå. En del av verktygen går att kopiera direkt till en annan skola medan andra får anpassas. Förhoppningen är att de kan tjäna som inspiration till att använda entreprenörskap i undervisningen men också till att utveckla egna metoder som växer fram utifrån lokala och kommunala förutsättningar. Ännu fler verktyg finns samlade i databasen Velis som E-ship lanserat på nätet: Där kan pedagoger söka efter verktyg som passar just deras skola och elever. De kan välja hur mycket verktyget ska innehålla av ett särskilt ämne, företagande, praktik etc. Här kan också pedagoger själva lägga till sina verktyg. Exempel: genus I Västerås har E-ships arbete med entreprenörskap i förskolor haft ett tydligt jämställdhetsoch genusperspektiv. Förskolorna har fokuserat på de entreprenöriella kompetenser som nämns inom ramen för det personliga ledarskapet ( 1 ). I arbetet har man lärt sig vad dessa kompetenser konkret kan innebära för förskolebarn och hur de kan stärkas hos barnen. De ska få utrymme att utforma sina egna idéer, kunna förverkliga dessa och lyckas eller misslyckas Genuspedagog Eva-Karin Wedin i Västerås har gett följande metodbeskrivning av hur man 39 metoder

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson & Christer Westlund 2007 Marielle Peterson & Christer

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Produktion och Utgivning:

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna

UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna UTVECKLINGSPROJEKT FÖR LÄRARE Utvärdering av Ylva-pengarna SKOLVERKET Enheten för ekonomistyrning Annica Thomas Lotta Ganeteg Förord Utbildningsdepartementet inbjöd i oktober 1997 landets samtliga grundskolor

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer