Cykelåren i Mölndal Cykelbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut"

Transkript

1 Cykelåren i Mölndal Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015

2 Inledning Vision Mölndal 2022: Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när fler än hälften av Mölndalsbornas resor görs med hållbara färdsätt. Varför ska vi satsa på ökad cykling? Mölndal har sedan många år arbetat för att öka cyklandet. Vi har byggt ut cykelnätet, hastighetssäkrat korsningar, drivit kampanjer och ordnat cykeldagar med mera. Men varför? Ökad cykling ger vinster både för samhället och för individen. Cykeln tar inte upp så mycket plats i staden, den bullrar inte och den är utsläppsfri. Ju fler som cyklar, desto mindre trängsel för övriga trafikanter i vägnätet. Ju fler som cyklar och går i staden, desto mer liv, rörelse och möten mellan människor i staden ansikte mot ansikte. Att cykla är ett smidigt och effektivt sätt att ta sig fram i stadsmiljö och cykling är bra för hälsan. Enligt forskning minskar till exempel risken för hjärtinfarkt med 40 % hos de som regelbundet promenerar, cyklar eller åker kollektivt till arbetet (Wennberg 2010). Denna och andra positiva hälsoeffekter innebär enligt beräkningar från Danmark att samhället tjänar knappt 1,40 kronor per cyklad kilometer även om cykelolyckor tas med i beräkningen. Cykelbokslutet är stadens verktyg för att följa upp och utveckla arbetet för ökad cykling. I bokslutet lyfter vi fram vad cyklister tycker om att cykla i Mölndal och vad vi genomfört för att förbättra för cyklisterna. Uppföljningen bygger på de insatsområden som finns i cykelhandlingsplanen från 2011 och bokslutet avslutas med ett avsnitt om vad som planeras under Cykelbokslut görs vartannat år och det här är det fjärde cykelbokslutet. Den del av innehållet som handlar om vad cyklisterna tycker om att cykla i Mölndal baseras på en medborgarundersökning som gjordes via en webbenkät under en månad hösten Information om möjligheten att delta i enkäten har spridits på i stort sett samma sätt som tidigare år - via hemsidan, Facebook, till Mölndals stads anställda, till några större företag i kommunen, via mejl till gymnasieelever, till deltagare i Cykelutmaningen, via grundskolans föräldraportal samt via annons i Mölndalsposten. 355 personer svarade på hela eller delar av enkäten. 1

3 Det tycker cyklisterna i Mölndal 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nöjdhet i procent Mål 2015 Förändring Mölndal som cykelstad Skyltning och vägvisning Omfång cykelvägar Framkomlighet Parkeringar Drift och underhåll Säkerhet Nöjdheten med parkering har ökat, vilket förmodligen har sin förklaring i fler och bättre parkeringar vid stadens tre tågstationer och på andra större hållplatser. Sett på hela perioden har även nöjdheten med skyltning och vägvisning ökat, vilket speglar att cykelvägvisningen sedan 2011 har byggts ut och täcker sedan ett par år hela huvudcykelvägnätet. Övriga områden visar på marginella ökningar i nöjdheten sett över hela perioden, medan den övergripande nöjdheten med Mölndal som cykelstad har minskat något, trots de insatser som gjorts för att förbättra för cyklister. Undersökningen gjordes dock under ombyggnationen av Göteborgsvägen, som är det tyngsta cykelstråket i staden. Detta verkar ha påverkat nöjdheten negativt inom flera områden, vilket framgår av flera av fritextsvaren i undersökningen. Andra slutsatser från fritextsvaren är att cyklisterna vill ha bättre kontinuitet i cykelnätet, bredare och bättre underhållna cykelvägar, färre stopp samt bättre skyltning och omledning vid vägarbeten. Kort sagt, sådant som skulle ge mer flyt i cyklingen. Den främsta anledningen som flest anger till att välja cykeln är precis som vid tidigare undersökningar - att man får motion och frisk luft. Omtanke om miljön har klivit upp från femte plats förra undersökningen till en andraplats. Även bland de som idag cyklar endast i liten utsträckning eller inte alls, så är hälsoargumentet viktigt för att börja cykla. Men fler cykelvägar efterfrågas också. Varför cyklar du? 1. Jag får motion och frisk luft 2. För miljöns och klimatets skull 3. Att cykla går fortare och lättare 4. Jag sparar pengar 5. Andra orsaker Vad besväras cyklister av? 1. Farliga korsningar 2. Att gående och cyklister inte är separerade 3. Bilar (delad andraplats) 4. Fotgängare 5. Dåligt underhåll När väljer cyklisten andra färdmedel? 1. För mycket bagage 2. Dåligt väder 3. För långt 4. Andra färdmedel går fortare 5. Har med mig passagerare 2

4 Hur många är det som cyklar? Övrigt (MC,Moped, Inlines) 4% Kollektivtrafik 12% Gång 17% Cykel 6% Färdmedelsfördelning för boende i Mölndal, 2011 Färdmedelsfördelning för boende i Mölndal Bil 61% Trots att nöjdheten inte ökar så cyklar vi betydligt mer! Antalet cykelresor mäts året om sedan 2012 på de tre tyngsta cykelstråken i Mölndal. Sedan 2014 mäts ytterligare två cykelstråk i Kållered och Lindome. Mätningarna visar att antalet cykelresor ökat med knappt 9 % såväl 2013 som 2014, vilket är mer än det redan ambitiösa årliga målet i cykelhandlingsplanen på 6 % per år. Enligt Mölndals stads vision ska minst hälften av medborgarnas resor år 2022 göras med hållbara färdmedel - gång, cykel eller kollektivtrafik. Enligt miljömålen ska andelen cykelresor vara 12 %. Andelen hållbara resor vid senaste resvaneundersökningen 2011 var sammanlagt 35 %, varav andelen cykelresor 6 %. Vi har alltså en bra bit att ta oss för att nå visionen, men utvecklingen av cyklandet de senaste åren pekar i rätt riktning. En ny resvaneundersökning har gjorts under 2014 och resultaten från den kommer sommaren Q&A 3 Cyklar någon på vintern? Ja, och andelen som fortsätter att cykla under vinterhalvåret ökar. År 2012 var antalet cykelresor de tre sämsta månaderna 25 % av antalet cykelresor de tre bästa månaderna. Denna siffra steg till 32 % år 2013 och till 35 % år Mängden snö och kyla kan dock påverka mycket från år till år.

5 Cykelnätet byggs ut Ett sammanhängande och tydligt cykelnät med hög kvalitet är en grundsten för att öka cyklandet. Mölndals stad har därför under många år satsat på att bygga ut cykelnätet separerat från biltrafiken. Under åren byggdes knappt 4 km nya cykelvägar på Boråsvägen, Bifrostgatan, Enerbacksgatan, Gamla Riksvägen, Ragnar Thorgrens gata och Källåsvägen. Dessutom förbättrades cykelvägarna längs Göteborgsvägen mellan Lackarebäck och Mölndals centrum. I cykelhandlingsplanen som antogs av gatunämnden 2011 identifierades totalt 26 länkar som saknades för att få ett komplett huvudcykelnät och målet var att samtliga skulle vara utbyggda till Av dessa är sju färdigbyggda och ytterligare sex länkar färdigställs under Om målet ska nås kommer det krävas mer pengar för cykelvägar än vad som i nuläget sätts av årligen i investeringsbudgeten. Vi är också beroende av Trafikverket, eftersom en relativt stor del av de cykelvägar som saknas ligger på det statliga vägnätet. Kommunen kommer behöva finansiera minst 50 % på statliga vägar om något ska bli byggt där. Bättre separering mellan gående och cyklister är efterfrågat av såväl cyklister som gående. I stort sett alla gång- och cykelvägar har tidigare byggts som gemensamma för gående och cyklister. Flera av de större stråken har därför kompletterats med linjemålning som separerar gående från cyklister. I många fall hade det behövts större bredder för att få tillräckligt med utrymme åt respektive trafikanter, men utifrån de flesta synpunkterna från allmänheten upplevs separeringen som positiv. Ny cykelväg, Enerbacksgatan Ny cykelväg, Gamla Riksvägen Ny cykelväg, Bifrostgatan 4

6 Cykelnätet byggs ut Nya cykelvägar i rött 5

7 Parkering vid hållplats Toltorpsskolan Ny cykelväg, Källåsvägen Cykelparkeringar har tidigare byggts ut vid de tre stationerna i Mölndal. Under 2014 har parkeringar även byggts vid ett antal andra buss- och spårvagnshållplatser med högt resande. Ny cykelväg, Ragnar Thorgrens väg Separering med linjemålning, Toltorpsgatan 6

8 Trygghet och säkerhet Vi skiljer på trygghet och säkerhet. Säkerheten speglas av olyckstalen och hur dessa utvecklas. Trygghet handlar mer om cyklisternas upplevelse av säkerhet och upplevelsen av de omgivningar man cyklar genom.! Från en nedåtgående trend för antalet cykelolyckor fram till 2012, ger de två senaste åren en mer negativ bild med ökande cykelolyckor, såväl lindriga som svåra. Anledningen till detta behöver studeras mer i detalj. En förklaring kan vara att singelolyckor på grund av halka är en vanlig orsak, samtidigt som vi sett en kraftig ökning av cyklingen under vintermånaderna 2013 och Till exempel har cyklingen i december nästan dubblerats mellan 2012 och 2014 och en stor del av ökningen i antalet olyckor har skett just i december. Hjälmanvändning och godkänd belysning mäts vartannat år på fyra stråk. Mätningarna visar att cyklisterna successivt blir bättre på att använda hjälm och belysning. Målet för hjälmanvändning är redan passerat medan det är en liten bit kvar för att nå målet med godkänd belysning. Vissa kampanjer har gjorts för att öka hjälmanvändningen och belysningen, men förändringen beror nog snarare på andra orsaker än stadens insatser. Q&A Hur skadar sig cyklister? Överlägset mest i singelolyckor. Andelen singelolyckor har ökat med ett par procentenheter de senaste två åren jämfört med hela perioden Förutom utbyggnad av cykelnätet med nya cykelvägar, görs även vissa punktvisa åtgärder för ökad trafiksäkerhet för cyklister. Under har åtgärder gjorts på Kungsbackavägen vid Rävekärrs tennishall samt på Gamla Riksvägen vid Elof Lindälvs väg. Motorfordon Annan cyklist Singelolycka Åtgärder för ökad trygghet kan bland annat vara att rusta upp gång- och cykeltunnlar. Under 2014 utfördes i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen konstnärlig utsmyckning och förbättrad belysning av gång- och cykeltunneln vid Kållereds station. Motiv och teman för konstverken togs fram i dialog mellan konstnärerna och Kålleredborna. 7

9 Elof Lindälvs väg Ågatan Rävekärr vid tennishallen Detalj från gång- och cykeltunnel, Kållered station. Konstnärer: Tasso/Ruskig/Clean Cykelnätet byggs ut - Göteborgsvägen 8

10 Drift och underhåll Efter en kraftig minskning av cyklisternas nöjdhet med drift och underhåll mellan 2012 och 2010 har nöjdheten ökat 2014 och är tillbaka på samma nivå som De synpunkter som oftast återkommer handlar om vinterväghållning, sopning och ojämna cykelvägar. Sopsaltning som metod för vinterväghållning av cykelvägar infördes vintern 2014/2015 i hela huvudcykelnätet, efter att framgångsrikt testats i ett delområde föregående vinter. Testet utvärderades av bland annat av 40 cyklister från det årets vintercyklingskampanj. Hälften tyckte att förhållandena för cykling blev bättre med sopsaltning jämfört med plogning och flisning. Den övriga hälften uppgav att de inte märkt någon skillnad, men ingen tyckte det blev sämre. Metoden innebär att cykelvägarna borstas fria från snö istället för att plogas, samt att man som halkbekämpning sprider salt och saltlake istället för stenflis. Våra erfarenheter, i likhet med erfarenheter från andra städer där metoden används, är att snö och is avlägsnas mer effektivt, samt att man slipper kvarliggande stenflis under de vinterveckor som är snöfria. Även vintern 2014/2015 kommer att utvärderas med hjälp av detta års 40 vintercyklister. Att döma av de synpunkter som redan kommit in under vinterns lopp via vintercyklisterna och via facebookgruppen Cykla i Göteborg, så är de flesta mycket nöjda med vinterväghållningen. Ny beläggning har gjorts på sammanlagt 1,2 km av cykelvägarna längs Aminogatan, Toltorpsgatan, Amaryllisgången och Pinnharvsgatan. På sommarhalvåret har huvudcykelnätet sopats ett par gånger per år samt punktvis vid behov. Centrumnära cykelvägar underhållssopas oftare. Gång- och cykelbanor röjs systematiskt undan på sly och på ställen där belysningen har varit skymd har den röjts fram. 9 Beläggning, Toltorpsgatan Skillnad mellan sopsaltmetod och plogning/ flisning, kommungräns mot Härryda Trots snö som faller på natten är cykelbanan alltid fin och säker redan klockan 7 när jag cyklar till jobbet. Jag är väldigt imponerad över er insats, det underlättar verkligen för oss som cyklar året runt. - Citat från cyklist i östra Mölndal

11 Barn och ungas cykling På egna ben Sedan 2009 deltar Mölndals stad i skolutmaningen På egna ben. Syftet är att uppmuntra elever i årskurs 4-6 att ta sig på ett hållbart sätt till skolan. Detta görs genom en tävling och övningar kopplade till läroplanen. Under 2014 deltog rekordmånga 16 klasser med sammanlagt 468 elever, vilket är nästan en fördubbling från 2013 då 253 elever deltog. Hållbart resande till och från skolan Under 2014 har Mölndals stad påbörjat utvecklingen av arbetet med säkra skolvägar på längre sikt. Ett metodunderlag har tagits fram som ska underlätta samarbetet mellan trafikenheten, rektorer och brukarråd. Under 2014 jobbade man tillsammans med Lackarebäcksskolan, som upplevde en svår trafiksituation vid hämtning och lämning. Åtgärder såsom skyltning, målning och hastighetsmätningar har genomförts vid skolan, och en cykeldag planeras på våren för alla elever, personal och föräldrar. Mörkerövningar har också genomförts på ett antal skolor under året, och vi har bistått skolor med reflexvästar och annat material till bland annat vandrande skolbussar. Årets På egna ben-vinnare Cykelvägvisning 10

12 Att ändra resvanor - kommunikation & dialog Testcyklister Mölndal och sex andra västsvenska kommuner deltog under 2014 i projektet Testcyklister. Fem mölndalsbor fick under sex månader låna en cykel anpassad till deras behov. De genomgick hälsoundersökningar och fick regelbunden coachning. Målet var att ge ett antal testcyklister chans att förändra sina resvanor i en mer hälsosam och ekonomisk riktning och samtidigt inspirera andra. Resultatet från projektet var mycket positiva alla deltagare fortsätter cykla regelbundet, har inspirerat andra till att börja cykla, och har märkt betydande skillnad i sin hälsa och energi. De sparade utsläppen från deltagarnas resor var över dubbelt så mycket som man hade räknat med. Läs mer på: Vintercyklister Vintrarna och genomfördes satsningen Vintercyklisten. 40 deltagare, som vanligtvis kör bil på vintern, valdes ut bland ca 130 sökande årligen. Dessa fick dubbdäck, reflexväst och andra tillbehör för att öka tryggheten och säkerheten i mörkret. Vintercyklisterna rapporterade in cyklade kilometer och synpunkter, bland annat på den nya sop/salt-metoden av cykelvägar rapporterade cyklisterna in cyklade kilometer, vilket motsvarar sparade utsläpp på 3,58 ton koldioxid var siffran kilometer, motsvarande 3,77 ton koldioxid. Trafikantveckan Under vecka 38 uppmärksammades Europeiska trafikantveckan i Mölndal. Trafikantveckan syftar till att lyfta fram alternativ till bilen och 2014 års tema var Våra gator, vårt val. Inför och under veckan deltog Mölndal i kampanjen 11 molndal.se VISST KAN DU CYKLA OM VINTERN? VI SÖKER FRIVILLIGA! CYKELSMART I M Ö L N D A L ANMÄL DIG SENAST DEN 4 NOVEMBER PÅ MOLNDAL.SE/ VINTERCYKLIST (DUBBDÄCK INGÅR!)

13 Commute Greener, där individer samlade poäng genom att byta från bil till andra färdsätt. Barn boende i Bifrost målade bilder på temat trafik och hade vernissage och utställning på Bibliotekslabbet. Det hölls även en Trafikantdag på torget med cykelkorgsloppis och provning av elcykel. Bibliotekscykeln Under Trafikantveckan lanserades låneelcykeln på Mölndals stadsbibliotek. Elcykeln kan lånas via lånekort i max tre dygn mot en deposition på 300 kr. Under vintern utrustades elcykeln med dubbdäck. Cykeln har haft ett 30-tal reservationer i kö konstant sedan start. På grund av det stora intresset och positiva responsen tittar vi på att utöka lånecykelprojektet under Hållbarhetsveckan Den mars 2014 anordnades Hållbarhetsveckan i Mölndal för första gången. Veckan var ett samarbete mellan Mölndals stad och ABF och syftade till att lyfta diskussioner och lösningar för att skapa ett hållbart samhälle. Ett 60- tal programpunkter ingick, inklusive föreläsningen Cykelfrihet, en utställning om hållbart resande i Mölndal och provning av el- och lastcyklar. Cykelutmaningen Mölndals stad deltar i Cykelutmaningen som är ett miljö- och hälsoprojekt som vänder sig till både privata och offentliga arbetsplatser. Det är en lagtävling som går ut på att stimulera fler till att gå, cykla och åka kollektivt till arbetet och i tjänsten. År 2012 deltog 350 kommunanställda, år 2013 var siffran 414 och 2014 var det 359. År 2015 bjuder Mölndals stad alla som vill vara med på deltagaravgiften. I samband med tävlingens start erbjuds alla deltagare att få sin cykel servad i Mölndals stadshus till ett rabatterat pris. 12

14 Att ändra resvanor - kommunikation & dialog Cykelkurser I samarbete med Samhällsarbetare i Bifrost anordnades nybörjarkurser i cykling för vuxna. Cyklar som också kan användas till kurser och tjänsteresor framöver köptes in och deltagarna fick med teori och praktik lära sig grunderna i cykling under fem-veckors intensivkurser. Sammanlagt 12 personer lärde sig att cykla och kurserna blev mycket uppskattade av deltagarna. RAM-utvärdering RAM (Resor till och från arbetet i Mölndal) är ett nätverk av större arbetsgivare i Mölndal som träffats och drivit frågor kring hållbart resande under ett antal år. Startskottet var en stor forskningsstudie som gjordes mellan Hösten 2014 genomfördes en utvärdering av nätverket, som mynnade ut i seminariet Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor?. Ett 40-tal personer deltog i seminariet, där man bland annat diskuterade lyckade cykelsatsningar på Astra Zeneca och SCA. Övriga aktiviteter Tekniska förvaltningen utför regelbundet aktiviteter för att marknadsföra cykling till allmänheten. En cykeldag med gratis cykelservice på torget anordnades tillsammans med Cykelfrämjandet i april 2014, och samma vecka sattes skyltar med olika cykelbudskap upp runtom i staden. Mölndals stad lyfter också upp cyklingen regelbundet genom hemsida, sociala medier och pressmeddelanden. Deltagare i cykelkursen i Bifrost Under 2013 togs kommunikationskonceptet Cykelsmart i Mölndal fram, med grafiskt material som används i all kommunikation kring cykling. De tre personas som figurerar: Trampa på-tina, Växla upp-viktor och Sadla om-janne, är baserade på de tre kategorier av resande som togs fram i den ursprungliga RAM-studien GCK:are, flexibilister och komfortare. Syftet med kommunikationen är att synliggöra och uppmuntra till cykling, informera om den service och infrastruktur som kommunen står för samt föra dialog med cyklister. De flesta ska kunna relatera till någon av de tre karaktärerna. molndal.se MEN BARNEN MÅSTE JU HA SKJUTS TILL SKOLAN... JAG BRUKAR SKJUTSA BARNEN I CYKELKÄRRA! MED CYKEL KAN JAG PARKERA ENKELT! CYKELSMART I M Ö L N D A L molndal.se 13

15 Framåtblick Arbetet med att förbättra förutsättningarna för cykling kommer att fortsätta. Med hjälp av bland annat svaren i medborgarundersökningen kan vi dra några slutsatser om vad som är viktigt att fokusera på: Vi behöver bygga ut de länkar som fortfarande saknas för att få ett sammanhängande huvudcykelnät. Men bättre kvalité och mer flyt i befintligt cykelnät är minst lika viktigt. Sopsaltmetoden innebär betydligt bättre förutsättningar för vintercykling, samtidigt som det är viktigt att den utförs på rätt sätt och att man är ute i tid så att olyckor minimeras. När vi utformar kampanjer för att få fler att cykla så är hälsoargumentet viktigt att föra fram. Cykeltyper som ökar möjligheten att transportera saker och minskar det upplevda avståndet minska behovet av bil. Vi bör därför fortsätta att marknadsföra och ge möjligheter att testa till exempel lådcyklar och elcyklar. Vad är på gång under 2015? Förslag på förändrad utformning av samtliga cykelöverfarter i huvudcykelnätet tas fram utifrån ny lagstiftning och i samarbete med Göteborgs stad. Målet är att öka framkomligheten, tydligheten och säkerheten för cyklister. Ny cykelväg på del av Tulebovägen Fler lånecyklar på biblioteken Omstart av projektet Cykelvänlig arbetsplats, med syfte att utöka till andra kommuner i regionen 2016 Cykeldagar och andra aktiviteter, till exempel Hållbarhetsveckan Bikers rest med fotoch handstöd sätts upp vid trafiksignaler på Göteborgsvägen Gång- och cykeltunnlarna vid Brattåsskolan i Kållered och Kyrkängen i Lindome får konstnärlig gestaltning och förbättrad beslysning Västra Fageredsvägen byggs om till bymiljöväg med ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister Nytt koncept för att i samverkan med skolor öka andelen hållbara skolresor. Sinntorpsskolan är först ut. Cykelparkering byggs ut på fler hållplatser och andra platser där efterfrågan finns Nya cykelvägar byggs längs Flöjelbergsgatan, sista etapperna på Gunnebogatan, Bifrostgatan och Fågelbergsgatan samt genom Hällesåkers tätort. Ny omgång av Testcyklister Ny resvaneundersökning görs inom ramen för Västsvenska paketet 14

16 Cykelåren i Mölndal är producerat av: Mölndals stad Tekniska förvaltningen Mölndal Kontaktperson: Ulf Bredby Bilder: Tekniska förvaltningen, Ulf Bredby, Marian Söderholm, Johan Ljung, Testcyklisterna

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Dialog med bilister ger nya vägvanor

Dialog med bilister ger nya vägvanor Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Nyhetsbrev april 2014 Har du nyheter, tips och goda exempel i arbetet för ett mer hållbart resande? Kontakta Lisa Ström, 031 335 53 12 Dialog med bilister

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Fem anledningar att cykla

Fem anledningar att cykla Cykla i Piteå Fem anledningar att cykla 1. Cykla för tiden Du slipper lägga flera timmar i veckan på gymmet/annan träning Du slipper lägga tid på att åka och tanka Du slipper serva bilen lika ofta Du slipper

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola Innehåll Inledning 1 Skolreseplan 2 - Varför en skolreseplan? - Genomförande av Skolreseplan? Syfte 4 - Mål Arbetsgrupp 5 Tidplan 6 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken September

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun

Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Utgivning november 2012 Ett besök i spårvagnsverkstaden Så blir resan till skolan säker Norrköping får nya hastighetsgränser

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister

Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister Nöjdhetsundersökning bland vardagscyklister 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Allmänna uppgifter och cykelvanor... 6 Cykelmöjligheter... 9 Cykelmöjligheter i olika delar av Jönköpings kommun... 12 Cykelvägnätets

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober Trafikverkets arbete med cykelfrågor Naturskyddsföreningens cykelkurs Lördag 19 oktober Innehåll 1. Generellt 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 3. Strategi och handlingsplan

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Drift och underhåll för cyklisters säkerhet

Drift och underhåll för cyklisters säkerhet Drift och underhåll för cyklisters säkerhet Anna Niska NVF-seminarium Silkeborg, 4 juni 2015 Nollvisionen En förlåtande vägmiljö Photo: Hejdlösa bilder (vänster), Mikael Andersson (höger) Foto: Krister

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun

Cykelplan för Sollentuna kommun Cykelplan för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor i Sollentuna

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Cykelbokslut 2011. Östersunds kommun

Cykelbokslut 2011. Östersunds kommun Cykelbokslut 2011 Östersunds kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 5 ÖSTERSUNDS KOMMUNS CYKELARBETE 2011... 5 PÅVERKANSINSATSER... 5 Långtidsutvärdering av Vintertramparna 2010-2011... 5 Vintertramparna

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola Innehåll Inledning 1 Skolreseplan 2 - Varför en skolreseplan? - Genomförande av Skolreseplan? Syfte 4 - Mål Arbetsgrupp 5 Tidplan 6 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Cykel- strategi 2030. Karlskrona kommun

Cykel- strategi 2030. Karlskrona kommun Cykel- strategi 2030 Karlskrona kommun En bättre cykelkommun är en bättre kommun att vara i Organisation Cykelstrategin har arbetats fram av Ida Löndahl, Lars Olofsson, Karl-Johan Svärd från Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Cykelstrategi 2010-2012. Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Cykelstrategi 2010-2012. Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22 Cykelstrategi 2010-2012 Beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 BAKGRUND... 2 HÄLSOASPEKTER... 2 MILJÖASPEKTER... 3 EKONOMI... 3 NULÄGET I SVENLJUNGA KOMMUN... 4 EXISTERANDE

Läs mer

Cykelåret i Mölndal 2009. Cykelbokslut

Cykelåret i Mölndal 2009. Cykelbokslut Cykelåret i Mölndal 29 Cykelbokslut Cykelåret 29 i Mölndal är producerat av: Mölndals stad Gatukontoret 431 82 Mölndal gatukontoret@molndalse 31-315 1 Kontaktperson: Ulf Bredby Bilder: Somja Skäär, Ulf

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla

Trafikbladet. Tryggare trafik ger tryggare stad. Hej, du vinterland! Information om trafiken i Norrköpings kommun. Norrköping en stad för alla Trafikbladet Information om trafiken i Norrköpings kommun Samhällsinformation Nummer 2, 2014 December Hej, du vinterland! Sida 4 Norrköping en stad för alla Sida 5 Tryggare trafik ger tryggare stad Sida

Läs mer

Nya cykelplanen för Solna stad etapp 1

Nya cykelplanen för Solna stad etapp 1 Nya cykelplanen för Solna stad etapp 1 Ett förslag av: Naturskyddsföreningen i Solna- Sundbyberg Cykelköket Solna Nätverket Cykla med lastcykel 1 Bakgrund På vägnätet i Solna finns idag periodvis omfattande

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats.

Säker skolväg. På www.huddinge.se/sakerskolvag hittar du kartor för de skolor där avlämningsplatser har identifierats. Resa i Huddinge Gå En promenad är ett enkelt och billigt sätt att hålla sig i form. En halvtimmes promenad varje dag ger dig motion som kan motverka både övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och stress.

Läs mer

INTRESSENTER I BYGGSKEDET

INTRESSENTER I BYGGSKEDET SWEPOMM 2 014-11- 20 MINNESANTECKNINGAR F RÅN W ORKSHOP INTRESSENTER I BYGGSKEDET 1 1. VILKEN KVALITET VILL VI UPPNÅ I BYGGSKEDET? Upprätthåll samma framkomlighet som före byggstart. Öka upplevelsen om

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB si När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 212-11-7 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB SAFER Goals Phase #1 7122 Dödade

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun. Konsult: Tyréns AB. Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig cykelplanen: Ann Jankelius

Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun. Konsult: Tyréns AB. Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig cykelplanen: Ann Jankelius Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig cykelplanen: Ann Jankelius Handläggare: Emily Evenäs, Emma Holgersson och Per Johansson.

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå

RENARE STADSLUFT. Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT Ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i centrala Skellefteå RENARE STADSLUFT ETT FÖRORD Bakgrund Åtgärdsprogram Nuläget 2009 Mål, renare stadsluft KORTSIKTLIGA

Läs mer

Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014

Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014 Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014 Titel: Cykelplan för Falu kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 10 april 2014. Ärendenummer: KS0469/12 Utgivningsdatum: juni

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras.

Hur man ska lösa cykling längs större vägar och då framförallt 2+1-vägar behöver särskilt klargöras. YTTRANDE 2012-06-29 Dnr: 2012/0357-13 Cyklingsutredningen Näringsdepartementet Synpunkter till Cyklingsutredningen Översyn av regler som påverkar förutsättningarna för att cykla, i syfte att öka cykeltrafiken

Läs mer

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade resekort lockar unga till bussen Pimpade resekort lockar unga till bussen Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet Res klokt har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse. Årets

Läs mer

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda!

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Fyra fristående tävlingsperioder! En avgift för hela året! VGR

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer