Cykelåren i Mölndal Cykelbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut"

Transkript

1 Cykelåren i Mölndal Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015

2 Inledning Vision Mölndal 2022: Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när fler än hälften av Mölndalsbornas resor görs med hållbara färdsätt. Varför ska vi satsa på ökad cykling? Mölndal har sedan många år arbetat för att öka cyklandet. Vi har byggt ut cykelnätet, hastighetssäkrat korsningar, drivit kampanjer och ordnat cykeldagar med mera. Men varför? Ökad cykling ger vinster både för samhället och för individen. Cykeln tar inte upp så mycket plats i staden, den bullrar inte och den är utsläppsfri. Ju fler som cyklar, desto mindre trängsel för övriga trafikanter i vägnätet. Ju fler som cyklar och går i staden, desto mer liv, rörelse och möten mellan människor i staden ansikte mot ansikte. Att cykla är ett smidigt och effektivt sätt att ta sig fram i stadsmiljö och cykling är bra för hälsan. Enligt forskning minskar till exempel risken för hjärtinfarkt med 40 % hos de som regelbundet promenerar, cyklar eller åker kollektivt till arbetet (Wennberg 2010). Denna och andra positiva hälsoeffekter innebär enligt beräkningar från Danmark att samhället tjänar knappt 1,40 kronor per cyklad kilometer även om cykelolyckor tas med i beräkningen. Cykelbokslutet är stadens verktyg för att följa upp och utveckla arbetet för ökad cykling. I bokslutet lyfter vi fram vad cyklister tycker om att cykla i Mölndal och vad vi genomfört för att förbättra för cyklisterna. Uppföljningen bygger på de insatsområden som finns i cykelhandlingsplanen från 2011 och bokslutet avslutas med ett avsnitt om vad som planeras under Cykelbokslut görs vartannat år och det här är det fjärde cykelbokslutet. Den del av innehållet som handlar om vad cyklisterna tycker om att cykla i Mölndal baseras på en medborgarundersökning som gjordes via en webbenkät under en månad hösten Information om möjligheten att delta i enkäten har spridits på i stort sett samma sätt som tidigare år - via hemsidan, Facebook, till Mölndals stads anställda, till några större företag i kommunen, via mejl till gymnasieelever, till deltagare i Cykelutmaningen, via grundskolans föräldraportal samt via annons i Mölndalsposten. 355 personer svarade på hela eller delar av enkäten. 1

3 Det tycker cyklisterna i Mölndal 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nöjdhet i procent Mål 2015 Förändring Mölndal som cykelstad Skyltning och vägvisning Omfång cykelvägar Framkomlighet Parkeringar Drift och underhåll Säkerhet Nöjdheten med parkering har ökat, vilket förmodligen har sin förklaring i fler och bättre parkeringar vid stadens tre tågstationer och på andra större hållplatser. Sett på hela perioden har även nöjdheten med skyltning och vägvisning ökat, vilket speglar att cykelvägvisningen sedan 2011 har byggts ut och täcker sedan ett par år hela huvudcykelvägnätet. Övriga områden visar på marginella ökningar i nöjdheten sett över hela perioden, medan den övergripande nöjdheten med Mölndal som cykelstad har minskat något, trots de insatser som gjorts för att förbättra för cyklister. Undersökningen gjordes dock under ombyggnationen av Göteborgsvägen, som är det tyngsta cykelstråket i staden. Detta verkar ha påverkat nöjdheten negativt inom flera områden, vilket framgår av flera av fritextsvaren i undersökningen. Andra slutsatser från fritextsvaren är att cyklisterna vill ha bättre kontinuitet i cykelnätet, bredare och bättre underhållna cykelvägar, färre stopp samt bättre skyltning och omledning vid vägarbeten. Kort sagt, sådant som skulle ge mer flyt i cyklingen. Den främsta anledningen som flest anger till att välja cykeln är precis som vid tidigare undersökningar - att man får motion och frisk luft. Omtanke om miljön har klivit upp från femte plats förra undersökningen till en andraplats. Även bland de som idag cyklar endast i liten utsträckning eller inte alls, så är hälsoargumentet viktigt för att börja cykla. Men fler cykelvägar efterfrågas också. Varför cyklar du? 1. Jag får motion och frisk luft 2. För miljöns och klimatets skull 3. Att cykla går fortare och lättare 4. Jag sparar pengar 5. Andra orsaker Vad besväras cyklister av? 1. Farliga korsningar 2. Att gående och cyklister inte är separerade 3. Bilar (delad andraplats) 4. Fotgängare 5. Dåligt underhåll När väljer cyklisten andra färdmedel? 1. För mycket bagage 2. Dåligt väder 3. För långt 4. Andra färdmedel går fortare 5. Har med mig passagerare 2

4 Hur många är det som cyklar? Övrigt (MC,Moped, Inlines) 4% Kollektivtrafik 12% Gång 17% Cykel 6% Färdmedelsfördelning för boende i Mölndal, 2011 Färdmedelsfördelning för boende i Mölndal Bil 61% Trots att nöjdheten inte ökar så cyklar vi betydligt mer! Antalet cykelresor mäts året om sedan 2012 på de tre tyngsta cykelstråken i Mölndal. Sedan 2014 mäts ytterligare två cykelstråk i Kållered och Lindome. Mätningarna visar att antalet cykelresor ökat med knappt 9 % såväl 2013 som 2014, vilket är mer än det redan ambitiösa årliga målet i cykelhandlingsplanen på 6 % per år. Enligt Mölndals stads vision ska minst hälften av medborgarnas resor år 2022 göras med hållbara färdmedel - gång, cykel eller kollektivtrafik. Enligt miljömålen ska andelen cykelresor vara 12 %. Andelen hållbara resor vid senaste resvaneundersökningen 2011 var sammanlagt 35 %, varav andelen cykelresor 6 %. Vi har alltså en bra bit att ta oss för att nå visionen, men utvecklingen av cyklandet de senaste åren pekar i rätt riktning. En ny resvaneundersökning har gjorts under 2014 och resultaten från den kommer sommaren Q&A 3 Cyklar någon på vintern? Ja, och andelen som fortsätter att cykla under vinterhalvåret ökar. År 2012 var antalet cykelresor de tre sämsta månaderna 25 % av antalet cykelresor de tre bästa månaderna. Denna siffra steg till 32 % år 2013 och till 35 % år Mängden snö och kyla kan dock påverka mycket från år till år.

5 Cykelnätet byggs ut Ett sammanhängande och tydligt cykelnät med hög kvalitet är en grundsten för att öka cyklandet. Mölndals stad har därför under många år satsat på att bygga ut cykelnätet separerat från biltrafiken. Under åren byggdes knappt 4 km nya cykelvägar på Boråsvägen, Bifrostgatan, Enerbacksgatan, Gamla Riksvägen, Ragnar Thorgrens gata och Källåsvägen. Dessutom förbättrades cykelvägarna längs Göteborgsvägen mellan Lackarebäck och Mölndals centrum. I cykelhandlingsplanen som antogs av gatunämnden 2011 identifierades totalt 26 länkar som saknades för att få ett komplett huvudcykelnät och målet var att samtliga skulle vara utbyggda till Av dessa är sju färdigbyggda och ytterligare sex länkar färdigställs under Om målet ska nås kommer det krävas mer pengar för cykelvägar än vad som i nuläget sätts av årligen i investeringsbudgeten. Vi är också beroende av Trafikverket, eftersom en relativt stor del av de cykelvägar som saknas ligger på det statliga vägnätet. Kommunen kommer behöva finansiera minst 50 % på statliga vägar om något ska bli byggt där. Bättre separering mellan gående och cyklister är efterfrågat av såväl cyklister som gående. I stort sett alla gång- och cykelvägar har tidigare byggts som gemensamma för gående och cyklister. Flera av de större stråken har därför kompletterats med linjemålning som separerar gående från cyklister. I många fall hade det behövts större bredder för att få tillräckligt med utrymme åt respektive trafikanter, men utifrån de flesta synpunkterna från allmänheten upplevs separeringen som positiv. Ny cykelväg, Enerbacksgatan Ny cykelväg, Gamla Riksvägen Ny cykelväg, Bifrostgatan 4

6 Cykelnätet byggs ut Nya cykelvägar i rött 5

7 Parkering vid hållplats Toltorpsskolan Ny cykelväg, Källåsvägen Cykelparkeringar har tidigare byggts ut vid de tre stationerna i Mölndal. Under 2014 har parkeringar även byggts vid ett antal andra buss- och spårvagnshållplatser med högt resande. Ny cykelväg, Ragnar Thorgrens väg Separering med linjemålning, Toltorpsgatan 6

8 Trygghet och säkerhet Vi skiljer på trygghet och säkerhet. Säkerheten speglas av olyckstalen och hur dessa utvecklas. Trygghet handlar mer om cyklisternas upplevelse av säkerhet och upplevelsen av de omgivningar man cyklar genom.! Från en nedåtgående trend för antalet cykelolyckor fram till 2012, ger de två senaste åren en mer negativ bild med ökande cykelolyckor, såväl lindriga som svåra. Anledningen till detta behöver studeras mer i detalj. En förklaring kan vara att singelolyckor på grund av halka är en vanlig orsak, samtidigt som vi sett en kraftig ökning av cyklingen under vintermånaderna 2013 och Till exempel har cyklingen i december nästan dubblerats mellan 2012 och 2014 och en stor del av ökningen i antalet olyckor har skett just i december. Hjälmanvändning och godkänd belysning mäts vartannat år på fyra stråk. Mätningarna visar att cyklisterna successivt blir bättre på att använda hjälm och belysning. Målet för hjälmanvändning är redan passerat medan det är en liten bit kvar för att nå målet med godkänd belysning. Vissa kampanjer har gjorts för att öka hjälmanvändningen och belysningen, men förändringen beror nog snarare på andra orsaker än stadens insatser. Q&A Hur skadar sig cyklister? Överlägset mest i singelolyckor. Andelen singelolyckor har ökat med ett par procentenheter de senaste två åren jämfört med hela perioden Förutom utbyggnad av cykelnätet med nya cykelvägar, görs även vissa punktvisa åtgärder för ökad trafiksäkerhet för cyklister. Under har åtgärder gjorts på Kungsbackavägen vid Rävekärrs tennishall samt på Gamla Riksvägen vid Elof Lindälvs väg. Motorfordon Annan cyklist Singelolycka Åtgärder för ökad trygghet kan bland annat vara att rusta upp gång- och cykeltunnlar. Under 2014 utfördes i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen konstnärlig utsmyckning och förbättrad belysning av gång- och cykeltunneln vid Kållereds station. Motiv och teman för konstverken togs fram i dialog mellan konstnärerna och Kålleredborna. 7

9 Elof Lindälvs väg Ågatan Rävekärr vid tennishallen Detalj från gång- och cykeltunnel, Kållered station. Konstnärer: Tasso/Ruskig/Clean Cykelnätet byggs ut - Göteborgsvägen 8

10 Drift och underhåll Efter en kraftig minskning av cyklisternas nöjdhet med drift och underhåll mellan 2012 och 2010 har nöjdheten ökat 2014 och är tillbaka på samma nivå som De synpunkter som oftast återkommer handlar om vinterväghållning, sopning och ojämna cykelvägar. Sopsaltning som metod för vinterväghållning av cykelvägar infördes vintern 2014/2015 i hela huvudcykelnätet, efter att framgångsrikt testats i ett delområde föregående vinter. Testet utvärderades av bland annat av 40 cyklister från det årets vintercyklingskampanj. Hälften tyckte att förhållandena för cykling blev bättre med sopsaltning jämfört med plogning och flisning. Den övriga hälften uppgav att de inte märkt någon skillnad, men ingen tyckte det blev sämre. Metoden innebär att cykelvägarna borstas fria från snö istället för att plogas, samt att man som halkbekämpning sprider salt och saltlake istället för stenflis. Våra erfarenheter, i likhet med erfarenheter från andra städer där metoden används, är att snö och is avlägsnas mer effektivt, samt att man slipper kvarliggande stenflis under de vinterveckor som är snöfria. Även vintern 2014/2015 kommer att utvärderas med hjälp av detta års 40 vintercyklister. Att döma av de synpunkter som redan kommit in under vinterns lopp via vintercyklisterna och via facebookgruppen Cykla i Göteborg, så är de flesta mycket nöjda med vinterväghållningen. Ny beläggning har gjorts på sammanlagt 1,2 km av cykelvägarna längs Aminogatan, Toltorpsgatan, Amaryllisgången och Pinnharvsgatan. På sommarhalvåret har huvudcykelnätet sopats ett par gånger per år samt punktvis vid behov. Centrumnära cykelvägar underhållssopas oftare. Gång- och cykelbanor röjs systematiskt undan på sly och på ställen där belysningen har varit skymd har den röjts fram. 9 Beläggning, Toltorpsgatan Skillnad mellan sopsaltmetod och plogning/ flisning, kommungräns mot Härryda Trots snö som faller på natten är cykelbanan alltid fin och säker redan klockan 7 när jag cyklar till jobbet. Jag är väldigt imponerad över er insats, det underlättar verkligen för oss som cyklar året runt. - Citat från cyklist i östra Mölndal

11 Barn och ungas cykling På egna ben Sedan 2009 deltar Mölndals stad i skolutmaningen På egna ben. Syftet är att uppmuntra elever i årskurs 4-6 att ta sig på ett hållbart sätt till skolan. Detta görs genom en tävling och övningar kopplade till läroplanen. Under 2014 deltog rekordmånga 16 klasser med sammanlagt 468 elever, vilket är nästan en fördubbling från 2013 då 253 elever deltog. Hållbart resande till och från skolan Under 2014 har Mölndals stad påbörjat utvecklingen av arbetet med säkra skolvägar på längre sikt. Ett metodunderlag har tagits fram som ska underlätta samarbetet mellan trafikenheten, rektorer och brukarråd. Under 2014 jobbade man tillsammans med Lackarebäcksskolan, som upplevde en svår trafiksituation vid hämtning och lämning. Åtgärder såsom skyltning, målning och hastighetsmätningar har genomförts vid skolan, och en cykeldag planeras på våren för alla elever, personal och föräldrar. Mörkerövningar har också genomförts på ett antal skolor under året, och vi har bistått skolor med reflexvästar och annat material till bland annat vandrande skolbussar. Årets På egna ben-vinnare Cykelvägvisning 10

12 Att ändra resvanor - kommunikation & dialog Testcyklister Mölndal och sex andra västsvenska kommuner deltog under 2014 i projektet Testcyklister. Fem mölndalsbor fick under sex månader låna en cykel anpassad till deras behov. De genomgick hälsoundersökningar och fick regelbunden coachning. Målet var att ge ett antal testcyklister chans att förändra sina resvanor i en mer hälsosam och ekonomisk riktning och samtidigt inspirera andra. Resultatet från projektet var mycket positiva alla deltagare fortsätter cykla regelbundet, har inspirerat andra till att börja cykla, och har märkt betydande skillnad i sin hälsa och energi. De sparade utsläppen från deltagarnas resor var över dubbelt så mycket som man hade räknat med. Läs mer på: Vintercyklister Vintrarna och genomfördes satsningen Vintercyklisten. 40 deltagare, som vanligtvis kör bil på vintern, valdes ut bland ca 130 sökande årligen. Dessa fick dubbdäck, reflexväst och andra tillbehör för att öka tryggheten och säkerheten i mörkret. Vintercyklisterna rapporterade in cyklade kilometer och synpunkter, bland annat på den nya sop/salt-metoden av cykelvägar rapporterade cyklisterna in cyklade kilometer, vilket motsvarar sparade utsläpp på 3,58 ton koldioxid var siffran kilometer, motsvarande 3,77 ton koldioxid. Trafikantveckan Under vecka 38 uppmärksammades Europeiska trafikantveckan i Mölndal. Trafikantveckan syftar till att lyfta fram alternativ till bilen och 2014 års tema var Våra gator, vårt val. Inför och under veckan deltog Mölndal i kampanjen 11 molndal.se VISST KAN DU CYKLA OM VINTERN? VI SÖKER FRIVILLIGA! CYKELSMART I M Ö L N D A L ANMÄL DIG SENAST DEN 4 NOVEMBER PÅ MOLNDAL.SE/ VINTERCYKLIST (DUBBDÄCK INGÅR!)

13 Commute Greener, där individer samlade poäng genom att byta från bil till andra färdsätt. Barn boende i Bifrost målade bilder på temat trafik och hade vernissage och utställning på Bibliotekslabbet. Det hölls även en Trafikantdag på torget med cykelkorgsloppis och provning av elcykel. Bibliotekscykeln Under Trafikantveckan lanserades låneelcykeln på Mölndals stadsbibliotek. Elcykeln kan lånas via lånekort i max tre dygn mot en deposition på 300 kr. Under vintern utrustades elcykeln med dubbdäck. Cykeln har haft ett 30-tal reservationer i kö konstant sedan start. På grund av det stora intresset och positiva responsen tittar vi på att utöka lånecykelprojektet under Hållbarhetsveckan Den mars 2014 anordnades Hållbarhetsveckan i Mölndal för första gången. Veckan var ett samarbete mellan Mölndals stad och ABF och syftade till att lyfta diskussioner och lösningar för att skapa ett hållbart samhälle. Ett 60- tal programpunkter ingick, inklusive föreläsningen Cykelfrihet, en utställning om hållbart resande i Mölndal och provning av el- och lastcyklar. Cykelutmaningen Mölndals stad deltar i Cykelutmaningen som är ett miljö- och hälsoprojekt som vänder sig till både privata och offentliga arbetsplatser. Det är en lagtävling som går ut på att stimulera fler till att gå, cykla och åka kollektivt till arbetet och i tjänsten. År 2012 deltog 350 kommunanställda, år 2013 var siffran 414 och 2014 var det 359. År 2015 bjuder Mölndals stad alla som vill vara med på deltagaravgiften. I samband med tävlingens start erbjuds alla deltagare att få sin cykel servad i Mölndals stadshus till ett rabatterat pris. 12

14 Att ändra resvanor - kommunikation & dialog Cykelkurser I samarbete med Samhällsarbetare i Bifrost anordnades nybörjarkurser i cykling för vuxna. Cyklar som också kan användas till kurser och tjänsteresor framöver köptes in och deltagarna fick med teori och praktik lära sig grunderna i cykling under fem-veckors intensivkurser. Sammanlagt 12 personer lärde sig att cykla och kurserna blev mycket uppskattade av deltagarna. RAM-utvärdering RAM (Resor till och från arbetet i Mölndal) är ett nätverk av större arbetsgivare i Mölndal som träffats och drivit frågor kring hållbart resande under ett antal år. Startskottet var en stor forskningsstudie som gjordes mellan Hösten 2014 genomfördes en utvärdering av nätverket, som mynnade ut i seminariet Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor?. Ett 40-tal personer deltog i seminariet, där man bland annat diskuterade lyckade cykelsatsningar på Astra Zeneca och SCA. Övriga aktiviteter Tekniska förvaltningen utför regelbundet aktiviteter för att marknadsföra cykling till allmänheten. En cykeldag med gratis cykelservice på torget anordnades tillsammans med Cykelfrämjandet i april 2014, och samma vecka sattes skyltar med olika cykelbudskap upp runtom i staden. Mölndals stad lyfter också upp cyklingen regelbundet genom hemsida, sociala medier och pressmeddelanden. Deltagare i cykelkursen i Bifrost Under 2013 togs kommunikationskonceptet Cykelsmart i Mölndal fram, med grafiskt material som används i all kommunikation kring cykling. De tre personas som figurerar: Trampa på-tina, Växla upp-viktor och Sadla om-janne, är baserade på de tre kategorier av resande som togs fram i den ursprungliga RAM-studien GCK:are, flexibilister och komfortare. Syftet med kommunikationen är att synliggöra och uppmuntra till cykling, informera om den service och infrastruktur som kommunen står för samt föra dialog med cyklister. De flesta ska kunna relatera till någon av de tre karaktärerna. molndal.se MEN BARNEN MÅSTE JU HA SKJUTS TILL SKOLAN... JAG BRUKAR SKJUTSA BARNEN I CYKELKÄRRA! MED CYKEL KAN JAG PARKERA ENKELT! CYKELSMART I M Ö L N D A L molndal.se 13

15 Framåtblick Arbetet med att förbättra förutsättningarna för cykling kommer att fortsätta. Med hjälp av bland annat svaren i medborgarundersökningen kan vi dra några slutsatser om vad som är viktigt att fokusera på: Vi behöver bygga ut de länkar som fortfarande saknas för att få ett sammanhängande huvudcykelnät. Men bättre kvalité och mer flyt i befintligt cykelnät är minst lika viktigt. Sopsaltmetoden innebär betydligt bättre förutsättningar för vintercykling, samtidigt som det är viktigt att den utförs på rätt sätt och att man är ute i tid så att olyckor minimeras. När vi utformar kampanjer för att få fler att cykla så är hälsoargumentet viktigt att föra fram. Cykeltyper som ökar möjligheten att transportera saker och minskar det upplevda avståndet minska behovet av bil. Vi bör därför fortsätta att marknadsföra och ge möjligheter att testa till exempel lådcyklar och elcyklar. Vad är på gång under 2015? Förslag på förändrad utformning av samtliga cykelöverfarter i huvudcykelnätet tas fram utifrån ny lagstiftning och i samarbete med Göteborgs stad. Målet är att öka framkomligheten, tydligheten och säkerheten för cyklister. Ny cykelväg på del av Tulebovägen Fler lånecyklar på biblioteken Omstart av projektet Cykelvänlig arbetsplats, med syfte att utöka till andra kommuner i regionen 2016 Cykeldagar och andra aktiviteter, till exempel Hållbarhetsveckan Bikers rest med fotoch handstöd sätts upp vid trafiksignaler på Göteborgsvägen Gång- och cykeltunnlarna vid Brattåsskolan i Kållered och Kyrkängen i Lindome får konstnärlig gestaltning och förbättrad beslysning Västra Fageredsvägen byggs om till bymiljöväg med ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister Nytt koncept för att i samverkan med skolor öka andelen hållbara skolresor. Sinntorpsskolan är först ut. Cykelparkering byggs ut på fler hållplatser och andra platser där efterfrågan finns Nya cykelvägar byggs längs Flöjelbergsgatan, sista etapperna på Gunnebogatan, Bifrostgatan och Fågelbergsgatan samt genom Hällesåkers tätort. Ny omgång av Testcyklister Ny resvaneundersökning görs inom ramen för Västsvenska paketet 14

16 Cykelåren i Mölndal är producerat av: Mölndals stad Tekniska förvaltningen Mölndal Kontaktperson: Ulf Bredby Bilder: Tekniska förvaltningen, Ulf Bredby, Marian Söderholm, Johan Ljung, Testcyklisterna

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun.

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun. Cykelstaden Örebro 2012 2 INNEHÅLL INLEDNING...5 HÖJDPUNKTER 2012...5 NYCKELTAL 2012...7 ANTALET CYKLISTER...8 ÖREBROARNA CYKLAR ÅRET OM...9 ÖREBRO LIKA BRA SOM KÖPENHAMN...10 ALLA GRUPPER CYKLAR...11

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT

PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT PROGRAM FÖR MOBILITY MANAGEMENT HÖÖRS KOMMUN 2013-01-21 Beställare: Rolf Carlsson, Höörs kommun Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Ann Jankelius (fd Cederberg) Teknikansvarig Programmet för mobility

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Spaningar om cykling

Spaningar om cykling Spaningar om cykling Tre stycken cykeltrender Tre stycken cykeltrender Innehål 4 6 8 13 14 16 18 20 22 Förord Fortsatt uppåt för för cykelbranschen Fem cykelspaningar Tio praktiska tips: Så gör man ett

Läs mer

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan? 1 Förord Många kommuner upplever problem i samband med att barnen skjutsas till skolan med bil av föräldrarna

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Hur mycket cyklas det i din kommun?

Hur mycket cyklas det i din kommun? Hur mycket cyklas det i din kommun? Rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelräkningar Titel: Hur mycket cyklas det i din kommun? Publikationsnummer:

Läs mer

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

Östersunds kommuns elcykelsatsning

Östersunds kommuns elcykelsatsning Projektrapport: Östersunds kommuns elcykelsatsning Projektperiod: 2009-2011 Sammanfattning Genom ett samarbete med Trafikverket Region Mitt har en satsning på elcyklar i Östersunds kommunförvaltning genomförts.

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM på Mobility Management från regionerna i SustraMM SustraMM Partner Utgiven av: Technical University of Dresden, Chair of Transport Ecology Hettnerstr.1, 01069 Dresden Telefon: +49 351 46 33 65 66 I samarbete

Läs mer

Slutrapport för projektet Skolvägar

Slutrapport för projektet Skolvägar Slutrapport för projektet Skolvägar Titel: Slutrapport för projektet Skolvägar. Publikation: Utgivningsdatum: 2006-01-02 Utgivare: Kontaktperson: Annika Ohls, VNt Rapporten sammanställd av: Airis Sae-Tang,

Läs mer

Slutrapport för. Öresund som cykelregion

Slutrapport för. Öresund som cykelregion Slutrapport för Öresund som cykelregion 2010-2012 Slutrapport för Öresund som cykelregion Redaktör: Jonas Hedlund, Hållbar Mobilitet Skåne Omslagsbild: David Bergström Tryck: Tryckeri AB CA Andersson Upplaga:

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Foto Krister Spolander. Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. Krister Spolander

Foto Krister Spolander. Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. Krister Spolander Ä Ö Foto Krister Spolander Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner Krister Spolander Ninnie Gustafsson Emil Frodlund Förord Detta är del två i ett projekt om fotgängarsäkerheten

Läs mer