Cykelåren i Mölndal Cykelbokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut"

Transkript

1 Cykelåren i Mölndal Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015

2 Inledning Vision Mölndal 2022: Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige. Vi närmar oss Vision Mölndal 2022 när fler än hälften av Mölndalsbornas resor görs med hållbara färdsätt. Varför ska vi satsa på ökad cykling? Mölndal har sedan många år arbetat för att öka cyklandet. Vi har byggt ut cykelnätet, hastighetssäkrat korsningar, drivit kampanjer och ordnat cykeldagar med mera. Men varför? Ökad cykling ger vinster både för samhället och för individen. Cykeln tar inte upp så mycket plats i staden, den bullrar inte och den är utsläppsfri. Ju fler som cyklar, desto mindre trängsel för övriga trafikanter i vägnätet. Ju fler som cyklar och går i staden, desto mer liv, rörelse och möten mellan människor i staden ansikte mot ansikte. Att cykla är ett smidigt och effektivt sätt att ta sig fram i stadsmiljö och cykling är bra för hälsan. Enligt forskning minskar till exempel risken för hjärtinfarkt med 40 % hos de som regelbundet promenerar, cyklar eller åker kollektivt till arbetet (Wennberg 2010). Denna och andra positiva hälsoeffekter innebär enligt beräkningar från Danmark att samhället tjänar knappt 1,40 kronor per cyklad kilometer även om cykelolyckor tas med i beräkningen. Cykelbokslutet är stadens verktyg för att följa upp och utveckla arbetet för ökad cykling. I bokslutet lyfter vi fram vad cyklister tycker om att cykla i Mölndal och vad vi genomfört för att förbättra för cyklisterna. Uppföljningen bygger på de insatsområden som finns i cykelhandlingsplanen från 2011 och bokslutet avslutas med ett avsnitt om vad som planeras under Cykelbokslut görs vartannat år och det här är det fjärde cykelbokslutet. Den del av innehållet som handlar om vad cyklisterna tycker om att cykla i Mölndal baseras på en medborgarundersökning som gjordes via en webbenkät under en månad hösten Information om möjligheten att delta i enkäten har spridits på i stort sett samma sätt som tidigare år - via hemsidan, Facebook, till Mölndals stads anställda, till några större företag i kommunen, via mejl till gymnasieelever, till deltagare i Cykelutmaningen, via grundskolans föräldraportal samt via annons i Mölndalsposten. 355 personer svarade på hela eller delar av enkäten. 1

3 Det tycker cyklisterna i Mölndal 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nöjdhet i procent Mål 2015 Förändring Mölndal som cykelstad Skyltning och vägvisning Omfång cykelvägar Framkomlighet Parkeringar Drift och underhåll Säkerhet Nöjdheten med parkering har ökat, vilket förmodligen har sin förklaring i fler och bättre parkeringar vid stadens tre tågstationer och på andra större hållplatser. Sett på hela perioden har även nöjdheten med skyltning och vägvisning ökat, vilket speglar att cykelvägvisningen sedan 2011 har byggts ut och täcker sedan ett par år hela huvudcykelvägnätet. Övriga områden visar på marginella ökningar i nöjdheten sett över hela perioden, medan den övergripande nöjdheten med Mölndal som cykelstad har minskat något, trots de insatser som gjorts för att förbättra för cyklister. Undersökningen gjordes dock under ombyggnationen av Göteborgsvägen, som är det tyngsta cykelstråket i staden. Detta verkar ha påverkat nöjdheten negativt inom flera områden, vilket framgår av flera av fritextsvaren i undersökningen. Andra slutsatser från fritextsvaren är att cyklisterna vill ha bättre kontinuitet i cykelnätet, bredare och bättre underhållna cykelvägar, färre stopp samt bättre skyltning och omledning vid vägarbeten. Kort sagt, sådant som skulle ge mer flyt i cyklingen. Den främsta anledningen som flest anger till att välja cykeln är precis som vid tidigare undersökningar - att man får motion och frisk luft. Omtanke om miljön har klivit upp från femte plats förra undersökningen till en andraplats. Även bland de som idag cyklar endast i liten utsträckning eller inte alls, så är hälsoargumentet viktigt för att börja cykla. Men fler cykelvägar efterfrågas också. Varför cyklar du? 1. Jag får motion och frisk luft 2. För miljöns och klimatets skull 3. Att cykla går fortare och lättare 4. Jag sparar pengar 5. Andra orsaker Vad besväras cyklister av? 1. Farliga korsningar 2. Att gående och cyklister inte är separerade 3. Bilar (delad andraplats) 4. Fotgängare 5. Dåligt underhåll När väljer cyklisten andra färdmedel? 1. För mycket bagage 2. Dåligt väder 3. För långt 4. Andra färdmedel går fortare 5. Har med mig passagerare 2

4 Hur många är det som cyklar? Övrigt (MC,Moped, Inlines) 4% Kollektivtrafik 12% Gång 17% Cykel 6% Färdmedelsfördelning för boende i Mölndal, 2011 Färdmedelsfördelning för boende i Mölndal Bil 61% Trots att nöjdheten inte ökar så cyklar vi betydligt mer! Antalet cykelresor mäts året om sedan 2012 på de tre tyngsta cykelstråken i Mölndal. Sedan 2014 mäts ytterligare två cykelstråk i Kållered och Lindome. Mätningarna visar att antalet cykelresor ökat med knappt 9 % såväl 2013 som 2014, vilket är mer än det redan ambitiösa årliga målet i cykelhandlingsplanen på 6 % per år. Enligt Mölndals stads vision ska minst hälften av medborgarnas resor år 2022 göras med hållbara färdmedel - gång, cykel eller kollektivtrafik. Enligt miljömålen ska andelen cykelresor vara 12 %. Andelen hållbara resor vid senaste resvaneundersökningen 2011 var sammanlagt 35 %, varav andelen cykelresor 6 %. Vi har alltså en bra bit att ta oss för att nå visionen, men utvecklingen av cyklandet de senaste åren pekar i rätt riktning. En ny resvaneundersökning har gjorts under 2014 och resultaten från den kommer sommaren Q&A 3 Cyklar någon på vintern? Ja, och andelen som fortsätter att cykla under vinterhalvåret ökar. År 2012 var antalet cykelresor de tre sämsta månaderna 25 % av antalet cykelresor de tre bästa månaderna. Denna siffra steg till 32 % år 2013 och till 35 % år Mängden snö och kyla kan dock påverka mycket från år till år.

5 Cykelnätet byggs ut Ett sammanhängande och tydligt cykelnät med hög kvalitet är en grundsten för att öka cyklandet. Mölndals stad har därför under många år satsat på att bygga ut cykelnätet separerat från biltrafiken. Under åren byggdes knappt 4 km nya cykelvägar på Boråsvägen, Bifrostgatan, Enerbacksgatan, Gamla Riksvägen, Ragnar Thorgrens gata och Källåsvägen. Dessutom förbättrades cykelvägarna längs Göteborgsvägen mellan Lackarebäck och Mölndals centrum. I cykelhandlingsplanen som antogs av gatunämnden 2011 identifierades totalt 26 länkar som saknades för att få ett komplett huvudcykelnät och målet var att samtliga skulle vara utbyggda till Av dessa är sju färdigbyggda och ytterligare sex länkar färdigställs under Om målet ska nås kommer det krävas mer pengar för cykelvägar än vad som i nuläget sätts av årligen i investeringsbudgeten. Vi är också beroende av Trafikverket, eftersom en relativt stor del av de cykelvägar som saknas ligger på det statliga vägnätet. Kommunen kommer behöva finansiera minst 50 % på statliga vägar om något ska bli byggt där. Bättre separering mellan gående och cyklister är efterfrågat av såväl cyklister som gående. I stort sett alla gång- och cykelvägar har tidigare byggts som gemensamma för gående och cyklister. Flera av de större stråken har därför kompletterats med linjemålning som separerar gående från cyklister. I många fall hade det behövts större bredder för att få tillräckligt med utrymme åt respektive trafikanter, men utifrån de flesta synpunkterna från allmänheten upplevs separeringen som positiv. Ny cykelväg, Enerbacksgatan Ny cykelväg, Gamla Riksvägen Ny cykelväg, Bifrostgatan 4

6 Cykelnätet byggs ut Nya cykelvägar i rött 5

7 Parkering vid hållplats Toltorpsskolan Ny cykelväg, Källåsvägen Cykelparkeringar har tidigare byggts ut vid de tre stationerna i Mölndal. Under 2014 har parkeringar även byggts vid ett antal andra buss- och spårvagnshållplatser med högt resande. Ny cykelväg, Ragnar Thorgrens väg Separering med linjemålning, Toltorpsgatan 6

8 Trygghet och säkerhet Vi skiljer på trygghet och säkerhet. Säkerheten speglas av olyckstalen och hur dessa utvecklas. Trygghet handlar mer om cyklisternas upplevelse av säkerhet och upplevelsen av de omgivningar man cyklar genom.! Från en nedåtgående trend för antalet cykelolyckor fram till 2012, ger de två senaste åren en mer negativ bild med ökande cykelolyckor, såväl lindriga som svåra. Anledningen till detta behöver studeras mer i detalj. En förklaring kan vara att singelolyckor på grund av halka är en vanlig orsak, samtidigt som vi sett en kraftig ökning av cyklingen under vintermånaderna 2013 och Till exempel har cyklingen i december nästan dubblerats mellan 2012 och 2014 och en stor del av ökningen i antalet olyckor har skett just i december. Hjälmanvändning och godkänd belysning mäts vartannat år på fyra stråk. Mätningarna visar att cyklisterna successivt blir bättre på att använda hjälm och belysning. Målet för hjälmanvändning är redan passerat medan det är en liten bit kvar för att nå målet med godkänd belysning. Vissa kampanjer har gjorts för att öka hjälmanvändningen och belysningen, men förändringen beror nog snarare på andra orsaker än stadens insatser. Q&A Hur skadar sig cyklister? Överlägset mest i singelolyckor. Andelen singelolyckor har ökat med ett par procentenheter de senaste två åren jämfört med hela perioden Förutom utbyggnad av cykelnätet med nya cykelvägar, görs även vissa punktvisa åtgärder för ökad trafiksäkerhet för cyklister. Under har åtgärder gjorts på Kungsbackavägen vid Rävekärrs tennishall samt på Gamla Riksvägen vid Elof Lindälvs väg. Motorfordon Annan cyklist Singelolycka Åtgärder för ökad trygghet kan bland annat vara att rusta upp gång- och cykeltunnlar. Under 2014 utfördes i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen konstnärlig utsmyckning och förbättrad belysning av gång- och cykeltunneln vid Kållereds station. Motiv och teman för konstverken togs fram i dialog mellan konstnärerna och Kålleredborna. 7

9 Elof Lindälvs väg Ågatan Rävekärr vid tennishallen Detalj från gång- och cykeltunnel, Kållered station. Konstnärer: Tasso/Ruskig/Clean Cykelnätet byggs ut - Göteborgsvägen 8

10 Drift och underhåll Efter en kraftig minskning av cyklisternas nöjdhet med drift och underhåll mellan 2012 och 2010 har nöjdheten ökat 2014 och är tillbaka på samma nivå som De synpunkter som oftast återkommer handlar om vinterväghållning, sopning och ojämna cykelvägar. Sopsaltning som metod för vinterväghållning av cykelvägar infördes vintern 2014/2015 i hela huvudcykelnätet, efter att framgångsrikt testats i ett delområde föregående vinter. Testet utvärderades av bland annat av 40 cyklister från det årets vintercyklingskampanj. Hälften tyckte att förhållandena för cykling blev bättre med sopsaltning jämfört med plogning och flisning. Den övriga hälften uppgav att de inte märkt någon skillnad, men ingen tyckte det blev sämre. Metoden innebär att cykelvägarna borstas fria från snö istället för att plogas, samt att man som halkbekämpning sprider salt och saltlake istället för stenflis. Våra erfarenheter, i likhet med erfarenheter från andra städer där metoden används, är att snö och is avlägsnas mer effektivt, samt att man slipper kvarliggande stenflis under de vinterveckor som är snöfria. Även vintern 2014/2015 kommer att utvärderas med hjälp av detta års 40 vintercyklister. Att döma av de synpunkter som redan kommit in under vinterns lopp via vintercyklisterna och via facebookgruppen Cykla i Göteborg, så är de flesta mycket nöjda med vinterväghållningen. Ny beläggning har gjorts på sammanlagt 1,2 km av cykelvägarna längs Aminogatan, Toltorpsgatan, Amaryllisgången och Pinnharvsgatan. På sommarhalvåret har huvudcykelnätet sopats ett par gånger per år samt punktvis vid behov. Centrumnära cykelvägar underhållssopas oftare. Gång- och cykelbanor röjs systematiskt undan på sly och på ställen där belysningen har varit skymd har den röjts fram. 9 Beläggning, Toltorpsgatan Skillnad mellan sopsaltmetod och plogning/ flisning, kommungräns mot Härryda Trots snö som faller på natten är cykelbanan alltid fin och säker redan klockan 7 när jag cyklar till jobbet. Jag är väldigt imponerad över er insats, det underlättar verkligen för oss som cyklar året runt. - Citat från cyklist i östra Mölndal

11 Barn och ungas cykling På egna ben Sedan 2009 deltar Mölndals stad i skolutmaningen På egna ben. Syftet är att uppmuntra elever i årskurs 4-6 att ta sig på ett hållbart sätt till skolan. Detta görs genom en tävling och övningar kopplade till läroplanen. Under 2014 deltog rekordmånga 16 klasser med sammanlagt 468 elever, vilket är nästan en fördubbling från 2013 då 253 elever deltog. Hållbart resande till och från skolan Under 2014 har Mölndals stad påbörjat utvecklingen av arbetet med säkra skolvägar på längre sikt. Ett metodunderlag har tagits fram som ska underlätta samarbetet mellan trafikenheten, rektorer och brukarråd. Under 2014 jobbade man tillsammans med Lackarebäcksskolan, som upplevde en svår trafiksituation vid hämtning och lämning. Åtgärder såsom skyltning, målning och hastighetsmätningar har genomförts vid skolan, och en cykeldag planeras på våren för alla elever, personal och föräldrar. Mörkerövningar har också genomförts på ett antal skolor under året, och vi har bistått skolor med reflexvästar och annat material till bland annat vandrande skolbussar. Årets På egna ben-vinnare Cykelvägvisning 10

12 Att ändra resvanor - kommunikation & dialog Testcyklister Mölndal och sex andra västsvenska kommuner deltog under 2014 i projektet Testcyklister. Fem mölndalsbor fick under sex månader låna en cykel anpassad till deras behov. De genomgick hälsoundersökningar och fick regelbunden coachning. Målet var att ge ett antal testcyklister chans att förändra sina resvanor i en mer hälsosam och ekonomisk riktning och samtidigt inspirera andra. Resultatet från projektet var mycket positiva alla deltagare fortsätter cykla regelbundet, har inspirerat andra till att börja cykla, och har märkt betydande skillnad i sin hälsa och energi. De sparade utsläppen från deltagarnas resor var över dubbelt så mycket som man hade räknat med. Läs mer på: Vintercyklister Vintrarna och genomfördes satsningen Vintercyklisten. 40 deltagare, som vanligtvis kör bil på vintern, valdes ut bland ca 130 sökande årligen. Dessa fick dubbdäck, reflexväst och andra tillbehör för att öka tryggheten och säkerheten i mörkret. Vintercyklisterna rapporterade in cyklade kilometer och synpunkter, bland annat på den nya sop/salt-metoden av cykelvägar rapporterade cyklisterna in cyklade kilometer, vilket motsvarar sparade utsläpp på 3,58 ton koldioxid var siffran kilometer, motsvarande 3,77 ton koldioxid. Trafikantveckan Under vecka 38 uppmärksammades Europeiska trafikantveckan i Mölndal. Trafikantveckan syftar till att lyfta fram alternativ till bilen och 2014 års tema var Våra gator, vårt val. Inför och under veckan deltog Mölndal i kampanjen 11 molndal.se VISST KAN DU CYKLA OM VINTERN? VI SÖKER FRIVILLIGA! CYKELSMART I M Ö L N D A L ANMÄL DIG SENAST DEN 4 NOVEMBER PÅ MOLNDAL.SE/ VINTERCYKLIST (DUBBDÄCK INGÅR!)

13 Commute Greener, där individer samlade poäng genom att byta från bil till andra färdsätt. Barn boende i Bifrost målade bilder på temat trafik och hade vernissage och utställning på Bibliotekslabbet. Det hölls även en Trafikantdag på torget med cykelkorgsloppis och provning av elcykel. Bibliotekscykeln Under Trafikantveckan lanserades låneelcykeln på Mölndals stadsbibliotek. Elcykeln kan lånas via lånekort i max tre dygn mot en deposition på 300 kr. Under vintern utrustades elcykeln med dubbdäck. Cykeln har haft ett 30-tal reservationer i kö konstant sedan start. På grund av det stora intresset och positiva responsen tittar vi på att utöka lånecykelprojektet under Hållbarhetsveckan Den mars 2014 anordnades Hållbarhetsveckan i Mölndal för första gången. Veckan var ett samarbete mellan Mölndals stad och ABF och syftade till att lyfta diskussioner och lösningar för att skapa ett hållbart samhälle. Ett 60- tal programpunkter ingick, inklusive föreläsningen Cykelfrihet, en utställning om hållbart resande i Mölndal och provning av el- och lastcyklar. Cykelutmaningen Mölndals stad deltar i Cykelutmaningen som är ett miljö- och hälsoprojekt som vänder sig till både privata och offentliga arbetsplatser. Det är en lagtävling som går ut på att stimulera fler till att gå, cykla och åka kollektivt till arbetet och i tjänsten. År 2012 deltog 350 kommunanställda, år 2013 var siffran 414 och 2014 var det 359. År 2015 bjuder Mölndals stad alla som vill vara med på deltagaravgiften. I samband med tävlingens start erbjuds alla deltagare att få sin cykel servad i Mölndals stadshus till ett rabatterat pris. 12

14 Att ändra resvanor - kommunikation & dialog Cykelkurser I samarbete med Samhällsarbetare i Bifrost anordnades nybörjarkurser i cykling för vuxna. Cyklar som också kan användas till kurser och tjänsteresor framöver köptes in och deltagarna fick med teori och praktik lära sig grunderna i cykling under fem-veckors intensivkurser. Sammanlagt 12 personer lärde sig att cykla och kurserna blev mycket uppskattade av deltagarna. RAM-utvärdering RAM (Resor till och från arbetet i Mölndal) är ett nätverk av större arbetsgivare i Mölndal som träffats och drivit frågor kring hållbart resande under ett antal år. Startskottet var en stor forskningsstudie som gjordes mellan Hösten 2014 genomfördes en utvärdering av nätverket, som mynnade ut i seminariet Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor?. Ett 40-tal personer deltog i seminariet, där man bland annat diskuterade lyckade cykelsatsningar på Astra Zeneca och SCA. Övriga aktiviteter Tekniska förvaltningen utför regelbundet aktiviteter för att marknadsföra cykling till allmänheten. En cykeldag med gratis cykelservice på torget anordnades tillsammans med Cykelfrämjandet i april 2014, och samma vecka sattes skyltar med olika cykelbudskap upp runtom i staden. Mölndals stad lyfter också upp cyklingen regelbundet genom hemsida, sociala medier och pressmeddelanden. Deltagare i cykelkursen i Bifrost Under 2013 togs kommunikationskonceptet Cykelsmart i Mölndal fram, med grafiskt material som används i all kommunikation kring cykling. De tre personas som figurerar: Trampa på-tina, Växla upp-viktor och Sadla om-janne, är baserade på de tre kategorier av resande som togs fram i den ursprungliga RAM-studien GCK:are, flexibilister och komfortare. Syftet med kommunikationen är att synliggöra och uppmuntra till cykling, informera om den service och infrastruktur som kommunen står för samt föra dialog med cyklister. De flesta ska kunna relatera till någon av de tre karaktärerna. molndal.se MEN BARNEN MÅSTE JU HA SKJUTS TILL SKOLAN... JAG BRUKAR SKJUTSA BARNEN I CYKELKÄRRA! MED CYKEL KAN JAG PARKERA ENKELT! CYKELSMART I M Ö L N D A L molndal.se 13

15 Framåtblick Arbetet med att förbättra förutsättningarna för cykling kommer att fortsätta. Med hjälp av bland annat svaren i medborgarundersökningen kan vi dra några slutsatser om vad som är viktigt att fokusera på: Vi behöver bygga ut de länkar som fortfarande saknas för att få ett sammanhängande huvudcykelnät. Men bättre kvalité och mer flyt i befintligt cykelnät är minst lika viktigt. Sopsaltmetoden innebär betydligt bättre förutsättningar för vintercykling, samtidigt som det är viktigt att den utförs på rätt sätt och att man är ute i tid så att olyckor minimeras. När vi utformar kampanjer för att få fler att cykla så är hälsoargumentet viktigt att föra fram. Cykeltyper som ökar möjligheten att transportera saker och minskar det upplevda avståndet minska behovet av bil. Vi bör därför fortsätta att marknadsföra och ge möjligheter att testa till exempel lådcyklar och elcyklar. Vad är på gång under 2015? Förslag på förändrad utformning av samtliga cykelöverfarter i huvudcykelnätet tas fram utifrån ny lagstiftning och i samarbete med Göteborgs stad. Målet är att öka framkomligheten, tydligheten och säkerheten för cyklister. Ny cykelväg på del av Tulebovägen Fler lånecyklar på biblioteken Omstart av projektet Cykelvänlig arbetsplats, med syfte att utöka till andra kommuner i regionen 2016 Cykeldagar och andra aktiviteter, till exempel Hållbarhetsveckan Bikers rest med fotoch handstöd sätts upp vid trafiksignaler på Göteborgsvägen Gång- och cykeltunnlarna vid Brattåsskolan i Kållered och Kyrkängen i Lindome får konstnärlig gestaltning och förbättrad beslysning Västra Fageredsvägen byggs om till bymiljöväg med ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister Nytt koncept för att i samverkan med skolor öka andelen hållbara skolresor. Sinntorpsskolan är först ut. Cykelparkering byggs ut på fler hållplatser och andra platser där efterfrågan finns Nya cykelvägar byggs längs Flöjelbergsgatan, sista etapperna på Gunnebogatan, Bifrostgatan och Fågelbergsgatan samt genom Hällesåkers tätort. Ny omgång av Testcyklister Ny resvaneundersökning görs inom ramen för Västsvenska paketet 14

16 Cykelåren i Mölndal är producerat av: Mölndals stad Tekniska förvaltningen Mölndal Kontaktperson: Ulf Bredby Bilder: Tekniska förvaltningen, Ulf Bredby, Marian Söderholm, Johan Ljung, Testcyklisterna

Cykelåren i Mölndal Cykelbokslut

Cykelåren i Mölndal Cykelbokslut Cykelåren i Mölndal 2015-2016 Cykelbokslut Godkänt av tekniska nämnden april 2017 Inledning Vision Mölndal 2022: Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Cykelåret i Mölndal 2010

Cykelåret i Mölndal 2010 Cykelåret i Mölndal 2010 Cykelbokslut Antagen av gatunämnden Cykelåret 2010 i Mölndal är producerat av: Mölndals stad Gatukontoret 431 82 Mölndal gatukontoret@molndal.se 031-315 10 00 Kontaktperson: Ulf

Läs mer

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder Cykelhandlingsplan 2011-2015 Mål och åtgärder Antagen av gatunämnden 2 maj, 2011 Inledning Visionen: Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. Ökad cykling är ett av

Läs mer

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan

Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan 2008-11-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykelstrategi... 3 3 Handlingsplan... 5 - Sid 2 - 1 Inledning Kalmar har som mål att bli en

Läs mer

SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET

SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET BETYDELSEN AV DRIFT OCH UNDERHÅLL Standarden i cykelnätet är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är även avgörande för framkomligheten och trafiksäkerheten.

Läs mer

Cykel nöjdhetsmätning

Cykel nöjdhetsmätning SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Cykel nöjdhetsmätning November 2015 Madelene Håkansson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [årtal XXXX] Grafisk

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-12-13

Läs mer

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Cykel i Jönköpings kommun Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Utmaningar för cykel i Jönköping Stor höjdskillnad Barriärer Utsträckt i olika riktningar E4 0 m RVU 2014: 67 % bilresor 10 %

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Den här maskinen är fantastisk

Den här maskinen är fantastisk Hämtat från Krister Isakssons blogg på http://www.bicycling.se Foto: Krister Isaksson Den här maskinen är fantastisk Bicyclings husexpert på vardagscykling Krister Isaksson är paff: Från oktober till mars

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Cykelåren i Mölndal 2011-2012 Cykelbokslut

Cykelåren i Mölndal 2011-2012 Cykelbokslut Cykelåren i Mölndal 2011-2012 Cykelbokslut Antagen av tekniska nämnden 15 april 2013 Inledning Vision: Mölndals stad ska bli en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen Mölndals stad

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-11-01

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

raka cykelvägen för Uppsala.

raka cykelvägen för Uppsala. raka cykelvägen för Uppsala. Uppsala kommuns arbete för ökad cykeltrafik Majoriteten av kommunens invånare bor i Uppsala, det vill säga ungefär 150 000. Flera mindre tätorter i kommunen ligger dessutom

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014

Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 Utvärdering Vintercyklisten 2013/2014 1. Hur har du upplevt det att vara vintercyklist? Kommentera gärna. Mycket positivt Positivt Varken positivt eller negativt Negativt Mycket negativt Fritextsvar: Mycket

Läs mer

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP)

Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm en ledande cykelstad Budgetsatsningar 2016 Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Detta har vi lovat Vi satsar en miljard på att göra Stockholm till en cykelstad Sammanhängande cykelnät, vi rustar

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

Cykelkommunen Lund

Cykelkommunen Lund Cykelkommunen Lund 2002-2004 Cykeltäta Lund satsar ännu mer Lund är Sveriges cykeltätaste kommun och den kommun i landet som har högst andel gående och cyklande vid korta resor. Cykelkommunen är en del

Läs mer

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar

Fritt fram. En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Fritt fram En rapport om kommuners arbete med snöröjning av gång- och cykelvägar Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel December 2014 Inledning Gång- och cykelvägar som är framkomliga vintertid är viktigt

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling

Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Cykelstaden En strategisk handlingsplan för ökad cykling Åsa Lindgren Strategisk trafikplanerare asa.lindgren@stockholm.se Innehåll 1. Framkomlighetsstrategin 2. Varför en cykelplan? 3. Direktiv och budget

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011

Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 Stadsbyggnadsnämnden Datum 2011-12-04 Stadsbyggnadsförvaltningen Trafikavdelningen Ann Gustafsson, 016 710 76 82 Enkätsammanställning Hällby skola 2009 2011 1. Sammanfattning Hällby skola har varit med

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Kundundersökning Cykel

Kundundersökning Cykel Kundundersökning Cykel 2015-11 TALA OM HUR DU TYCKER DET ÄR ATT CYKLA I GÄVLE! Kundundersökning cykel nov 2015. Kön Man Kvinna Vill ej svara Ålder 0-12 13-17 18-24 25-39 40-64 65-75 76-85 86 år eller äldre

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund Varje år arrangeras European Mobility Week, mellan den 16:e och 22:e september. Deltagande europeiska

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun

Cykelstrategi. Cykelstrategi. för Falköpings kommun Cykelstrategi för Falköpings kommun Innehållsförteckning Inledning 3 dokument 3 Nulägesanalys 4 Vision Falköping som cykelkommun 6 Åtgärdsområden 6 Infrastruktur 6 Säkerhet och trygghet 7 Drift och underhåll

Läs mer

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept.

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Ev diarienummer Energimyndigheten Diarienr. 2013-006281 Projektnr. 38207-1 Stockholm, 2016-06-30 Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Med vänlig hälsning Teo Enlund Industridesigner, Senior Projektledare

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2012

SIFOs Telefonbuss 2012 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Vintertramparna 2013/2014

Vintertramparna 2013/2014 Projektrapport av Grön Trafik: Vintertramparna 2013/2014 Med stöd från Länsstyrelsen i Jämtlands läns klimatmiljon för ett Fossilfritt Jämtland 2013 Projektperiod: 2013-11-15 2014-04-30 Sammanfattning

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige,

Cykelhandlingsplan Beslutad av Kommunfullmäktige, Cykelhandlingsplan 2010-2012 Beslutad av Kommunfullmäktige, 2011-12-19 139 Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2011-12-19 139 Ansvarig: Gata-parkenheten

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning

BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning BILAGA 2 Infrastruktur, övergripande cykelvägnät, detaljutformning Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Dialog med bilister ger nya vägvanor

Dialog med bilister ger nya vägvanor Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Nyhetsbrev april 2014 Har du nyheter, tips och goda exempel i arbetet för ett mer hållbart resande? Kontakta Lisa Ström, 031 335 53 12 Dialog med bilister

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler

Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen. Turistcykellederna Cykelvasan Fler Svensk Cykling Cykelbranschen Cykelfrämjandet Vätternrundan Svenska Cykelförbundet Naturskyddsföreningen Turistcykellederna Cykelvasan Fler Sanningar och myter 1. Cyklingen ökar! Eller är det Cyklingen

Läs mer

Bilaga 1 Infrastruktur

Bilaga 1 Infrastruktur Bilaga 1 Infrastruktur Falkenbergs cykelsystem ska vara attraktivt att använda och kunna tillgodose behoven av dels arbets- och skolpendling, men även rekreation och turistcykling. Det finns goda möjligheter

Läs mer

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar

Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Testresenärer i Hansaområdet, Kalmar Fokusområde nr 3: Arbetsplatser i tätorter Projektledare Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55 60 Email:

Läs mer

Hållbar trafik och samhällsbyggnad

Hållbar trafik och samhällsbyggnad Hållbar trafik och samhällsbyggnad i Örebro kommun Klimatkommunerna, 25 nov 2016 Örebro kommun har ambitiösa mål = förutsättning Antaget Trafikprogram 2014, 3 huvudmål: GCK-andel idag ca 45 % - MÅL 2020

Läs mer

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola

SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola SKOLRESEPLAN En mall för skolreseplan på din skola Innehåll Inledning 1 Skolreseplan 2 - Varför en skolreseplan? - Genomförande av Skolreseplan? Syfte 4 - Mål Arbetsgrupp 5 Tidplan 6 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2016-04-27 Handläggare Susanne Pettersson 08-508 262 68 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Arbetspendlare på cykel

Arbetspendlare på cykel Arbetspendlare på cykel Observationsstudie av cykelhjälmsanvändning Håkan Ter-Borch RAP. 3 juni 2007 Innehållsförteckning ARBETSPENDLARE PÅ CYKEL...4 BAKGRUND...4 GENOMFÖRANDE...4 PLATSER...4 RESULTAT...4

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det

Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 1 Vi får ingen cykelrevolution trots att samhället säger sig vilja ha det 2 Vår tes: Vi gör fel saker och är inte tillräckligt modiga Alla trafikslag ska inte få ökad framkomlighet Vi måste våga prioritera

Läs mer

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Rapport 25:8 1 april 25 Dokumentinformation Titel Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Serie nr Trivector rapport 25:8 Författare Johan

Läs mer