Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag Tid och plats Kl , Omfattning Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin Koivisto (Vägv) Lena Palmén (S) Yvonne Persson (S) Petter Löberg (S) Lennart Andreasson (V) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ordförande vice ordförande tjänstgör för Micael Svensson (S) Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) Övriga Hans Alkmark kommunchef Svante Stomberg bitr kommunchef Anders Glemfelt näringslivschef Christer Johansson ekonomichef Annica Magnusson marknadsförings- och informationschef Maria Blom finanssekreterare Åke Thor finanssekreterare Roger Cardell finanssekreterare Bengt Himmelman vik samhällsplaneringschef Ulrica Fagerson finanssekreterare Staffan Vikström organisationschef Ingegerd Eriksson verksamhetssamordningschef

2 PROTOKOLL 2 (25) Sammanträdesdag Elin Hjalmarsson Bertil Ekwall Göran Björklund blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår". 491 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Kerstin Koivisto (Vägv) som ersättare. 492 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Kommunstyrelsens budget 2010:1 Kommunstyrelsens budget består av tre olika ramar Kommunledning, Gemensam service och Kommungemensam verksamhet. Kommunbidraget uppgår till kronor och fördelas enligt Kommunledning kronor, Gemensam service kronor och Kommungemensam verksamhet kronor. Budgeten baseras på den konjunkturanpassade budgeten och budgeterar ett nollresultat. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunstyrelsen fastställer budget 2010:1. Protokollsanteckning Ulf Olsson (S) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga. Lennart Andreasson (V) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.

3 PROTOKOLL 3 (25) Sammanträdesdag /KS Delegationsbeslut; upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den september 2009 (ärendenummer 3 4/2009) /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Posten, brevlådeservicen i Borås kommun. (Borås Stads handikappkonsulent har framfört synpunkter till Posten avseende den förändrade brevlådeservicen i Borås Stad. Brevlådeinkastet kommer att höjas från 120 till 140 cm över mark och inkastet minskas från 10 till 4 cm. Detta innebär en försämring ur tillgänglighetssynpunkt) (2009/KS ) b) Överklagan av tillsättning av tjänst som samhällsplanerare. (Klaganden Zoltan-Lars Thurman överklagade Kammarrätten i Göteborgs beslut den 30 juni 2009 till Regeringsrätten. Saken gällde laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd. Regeringsrätten meddelar i protokoll den 31 augusti 2009 inte prövningstillstånd (mål nr ) (2008/KS ) c) Underrättelse enligt 23 kap 32 och 19 aktiebolagslagen om fusion. (Norsk Hydro Olje Aktiebolag, , avser genom fusion gå upp i Svenska Statoil Aktiebolag, Genom en fusion erhålls en förenklad organisationsstruktur samt en mer ändamålsenlig och effektiv administration, med endast ett bolag och en förvaltningsorganisation. Bolagen avser att ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen) (2009/KS ) d) Anmälan av betalningsplan vid skuldsanering efter frivillig överenskommelse. (Kommunstyrelsens presidium godkände ett förslag till skuldsanering för NN den 13 juni Förslaget innebar att NN skulle betala sammanlagt kr till kommunen under sex år av sin totala skuld om kr. T f förvaltningschef Lars Johansson har den 15 juli 2009 godkänt att beloppet nedsätts till kr, vilket fastställts i betalningsplan av Konsument Borås) (Ärende 1/2008)(2008/KS )

4 PROTOKOLL 4 (25) Sammanträdesdag e) Kronofogdemyndigheten: Beslut om skuldsanering avseende NN, dnr S (Kommunen har i föreläggande från Kronofogdemyndigheten , förelagts att yttra sig över Kronofogdemyndighetens förslag till skuldsanering för NN. Kommunen har medgivit att han beviljas skuldsanering. Beslut om skuldsanering för NN har inkommit från Kronofogdemyndigheten )(Ärende 2/2009) (2009/KS ) /KS Ändring av reglemente för Socialnämnden med anledning av ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel Socialnämnden har i en skrivelse den 22 september 2009 föreslagit att nämnden ges i uppdrag att utöva kommunens kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunstyrelsen tillstyrker Socialnämndens förslag. Ett förslag till ändring av Socialnämndens reglemente har tagits fram. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Förslag till ändring av reglemente för Socialnämnden godkänns /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 september 2009 (ärendenummer 126/2009), den 22 september 2009 (ärendenummer 132 och 138/2009), den 25 september 2009 (ärendenummer 140/2009), den 28 september 2009 (ärendenummer 107/2009), den 29 september 2009 (ärendenummer 124/2009), den 5 oktober 2009 (ärendenummer 142/2009), den 6 oktober 2009 (ärendenummer 141/2009) och den 7 oktober 2009 (ärendenummer 139/2009) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 29 september 2009 (ärendenummer 2/2009).

5 PROTOKOLL 5 (25) Sammanträdesdag /KS Initiativärende av Lena Palmén (S): Hur stolta är vi över att vara en Fairtrade City? Socialdemokraterna har i ett initiativärende genom Lena Palmén, föreslagit att logotypen för Fairtrade City ska placeras på startsidan för Borås Stads webbplats. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Logotypen för Fairtrade City ska inte placeras permanent på startsidan för boras.se med följande motivering; Istället för att permanent visa dessa symboler, som tenderar att bli många, väljer Informationsenheten att lyfta dessa när projekten är aktuella, eftersom sidan ska vara levande och det måste hanteras i den löpande handläggningen. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till förslaget i initiativärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Vägv), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Logotypen för Fairtrade City ska inte placeras permanent på startsidan för boras.se.

6 PROTOKOLL 6 (25) Sammanträdesdag /KS m.fl. Verksamhetssamordning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Chikretsen av Delta Kappa Gamma International, ansökan om projektmedel för lärarutbyte med oasen Siwa i Egypten. (Kommunledningskansliet har handlagt ansökan) (2009/KS ) b) Ansökan om anställd anhörigvårdare. (Ärendet har överlämnats till kommundelsnämnden Brämhult för handläggning) (2009/KS ) /KS Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 september 2009 Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli Rapportering ska ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Genom ett tillägg i LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Länsstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september Till Kommunfullmäktige ska Socialnämnden/kommundelsnämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Rapporterna läggs till handlingarna.

7 PROTOKOLL 7 (25) Sammanträdesdag /KS Borås Stads budget för 2010 Nettokostnaderna exkl avskrivningar är budgeterade till 4 456,8 miljoner kronor. Mellan 2009 och 2010 ökar nettokostnaderna med 154,3 miljoner kronor. Tillsammans med avskrivningar på 185,0 miljoner kronor blir verksamhetens nettokostnader 4 641,8 miljoner kronor en ökning jämfört med 2009 på 3,6 %. Skatteunderlaget enligt 2009 års taxering, dvs de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2008, har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2009 och Detta innebär att hänsyn även tagits till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,49 % beräknas då de totala skatteintäkterna bli 3 617,0 miljoner kronor. De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft är budgeterade till 1 050,0 miljoner kronor. Summan inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-utjämning, regleringsbidrag, samt den nya kommunala fastighetsavgiften. Finansnettot är budgeterat till +15,0 vilket är lika jämfört med Resultatet före extraordinära poster blir med dessa förutsättningar 40,2 miljoner kronor. Då några extraordinära intäkter- eller kostnader inte är budgeterade, blir årets resultat också 40,2 miljoner kronor. Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 350,0 miljoner kronor. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 175,0 miljoner kronor. Omsättningstillgångarna beräknas minska med 120,0 miljoner kronor. Sammanlagt ökar tillgångarna med 55,0 miljoner kronor. Förslag och yrkande Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M), kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Koivisto (Vägv) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till de sex samverkande partiernas förslag till budget. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas alternativa förslag till budget, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets alternativa förslag till budget, se bilaga. Kerstin Koivisto (Vägv) yrkar dessutom bifall till ett tillägg till de sex samverkande partiernas förslag till budget, se bilaga.

8 PROTOKOLL 8 (25) Sammanträdesdag Ulf Olsson (S) och Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Kerstin Koivistos tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden ställer först proposition på bifall dels till de sex samverkande partiernas förslag till budget och dels till socialdemokraternas och vänsterpartiets alternativa förslag till budget och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Beslut Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) Kommunfullmäktige Revisorskollegiet Kommunstyrelsen - kommunledning gemensam service kommungemensam verksamhet Valnämnden Lokalförsörjningsnämnden - lokalförvaltning 0 - övrigt Fritids- och turistnämnden - fritid och turism föreningsbidrag Servicenämnden 0 Byggnadsnämnden Gatunämnden - vatten- och avlopp väghållning, parker m m persontransporter Miljönämnden Konsumentnämnden

9 PROTOKOLL 9 (25) Sammanträdesdag Kulturnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Kommundelsnämnden Brämhult Kommundelsnämnden Centrum Kommundelsnämnden Dalsjöfors Kommundelsnämnden Fristad Kommundelsnämnden Göta Kommundelsnämnden Norrby Kommundelsnämnden Sandhult Kommundelsnämnden Sjöbo Kommundelsnämnden Trandared Kommundelsnämnden Viskafors att att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden , varvid anslag i budgeten för år 2010 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som avsatts i budgeten att fastställa skattesatsen för år 2010 till 21:49 % att att fastställa nedanstående taxor och avgifter: - vatten- och avloppstaxa enligt bilaga A - taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område enligt bilaga B - taxa för offentlig kontroll av livsmedel enligt bilaga C - taxa för vård och omsorg inom äldre- och handikappomsorgen enligt bilaga D - avgift för allmän parkering enligt bilaga E lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2010 förutom renhållningstaxan som läggs fram som särskilt ärende

10 PROTOKOLL 10 (25) Sammanträdesdag att att att att bemyndiga Kommunstyrelsen att under år 2010 uppta nya långfristiga lån på sammanlagt högst kr bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2010 uppta långfristiga lån för förmedling till kommunens bolag på sammanlagt högst de godkända investeringsbudgetarna för bolagen bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst kr bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre markförvärv och markförsäljningar intill ett belopp på högst kr per ärende att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr utöver tilldelat kommunbidrag i marknadsföring/sponsring inom Kommunstyrelsens ansvarsområde. att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr till utvecklingsprojekt inom grundskolan och förskolan att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr till projekt för utveckling av staden att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr till stöd för lokal utveckling att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr för Verksamhetssamordnare Fritid att att att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till kommundelsnämnderna bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster samt att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2010 Reservation Mot beslutet reserverar sig Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S) och Ulf Olsson (S) till förmån för socialdemokraternas alternativa förslag till budget.

11 PROTOKOLL 11 (25) Sammanträdesdag Vidare reserverar sig Lennart Andreasson (V) till förmån för vänsterpartiets alternativa förslag till budget. Proposition Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Kerstin Koivisto:s tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå Kerstin Koivisto:s tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Kerstin Koivisto:s tilläggsyrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl- Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Kerstin Koivisto (Vägv), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av Kerstin Koivisto (Vägv) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Under rubriken Kommundelsnämnderna, Ekonomiska förutsättningar; att en del utav de 16 miljoner kronor som går till kommundelsnämnderna för att förstärka skolan används till att höja lärartätheten med minst 0,2/100 elever per skolenhet. Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Karl-Gustav Drotz (KD), Ingegerd Nyborg M), Lars Dahlén (M) och Kerstin Hermansson (C) /KS Bemyndigande att slutjustera texten till Kommunstyrelsens budgetförslag och genomföra smärre korrigeringar i siffermaterialet Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunstyrelsen bemyndigar presidiet att verkställa de korrigeringar av budgetförslaget som kan föranledas dels av styrelsens i föregående paragraf fattade beslut samt dels av kommande kontrollräkning av budgeten i dess helhet.

12 PROTOKOLL 12 (25) Sammanträdesdag /KS m.fl. Anmälningsärenden som behandlas i förslag till budget 2010 Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Miljönämnden, förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel. (2009/KS ) b) Miljönämnden, förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. (2009/KS ) c) Kommundelsnämnden Trandared, anläggande av konstgräsplan på Hulta utifrån utveckling i ett Borås Stad perspektiv. (2009/KS ) d) Avveckling avseende delar av Dalsjögläntans korttidsverksamhet. (2009/KS ) e) Kommundelsnämnden Centrum, om- och tillbyggnad av Bergdalskolan. (2009/KS ) f) Kommundelsnämnden Norrby, Särlaskolans ombyggnad. (2009/KS ) g) Kommundelsnämnden Trandared, ansökan om verksamhetsbidrag 2010 för Stiftelsen Hultasjöns Seniorboende och Dagcenter. (2009/KS ) h) Gatunämnden, gång- och cykelväg mellan Pumpkällehagen och Viskafors centrum. (2009/KS ) /KS Ombyggnad av NO-salarna i Erikslundskolan Kommundelnämnden har den 24 augusti hemställt hos Kommunstyrelsen att NO-salarna på Erikslundskolan får byggas om. I samband med presidieöverläggningarna om nästa års budget har företrädare för kommundelsnämnden framfört att avsikten är att nämnden skall använda innevarande års driftanslag för att rusta upp NO-salarna. Kommunstyrelsen har inte något att invända mot detta. Eftersom något särskilt anslag inte behövs kan erforderliga beslut fattas av kommundelsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden.

13 PROTOKOLL 13 (25) Sammanträdesdag Förslag och yrkanden Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen har inte något att invända mot ombyggnad av NOsalarna under förutsättning att Lokalförsörjningsnämnden finner att detta går att kombinera med en eventuell total ombyggnad av skolan. Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar att medge att ackumulerat resultat får tas ianspråk för åtgärden. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till Ulrik Nilssons yrkande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen har inte något att invända mot ombyggnad av NO-salarna under förutsättning att Lokalförsörjningsnämnden finner att detta går att kombinera med en eventuell total ombyggnad av skolan. Kommunstyrelsen medger dessutom att Kommundelsnämnden Sjöbo:s ackumulerade resultat får tas ianspråk för åtgärden /KS Framställan om projekteringsuppdrag för ombyggnad av lokaler till Sociala Blocket på fastigheten Biskopsmössan 5 Lokalförsörjningsnämnden har den 23 juni 2009 föreslagit att nämnden skall få uppdrag att projektera en ombyggnad av lokaler för Individ- och familjeomsorgen i fastigheten Biskopsmössan 5 med adress Klintesväng 1, även kallad Nävergården. Lokalförsörjningskontoret har tillsammans med Socialkontorets enhet IFO Vuxen tagit fram en förstudie som syftar till att anpassa lokalerna och tillgodose verksamhetens behov. Kommunstyrelsen har i sitt förslag till budget för 2010 avsatt investeringsutrymme till detta projekt. Uppdraget att projektera gäller under förutsättning att denna del av budgeten fastställs av Kommunfullmäktige. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera för ombyggnad av lokaler på Biskopsmössan 5 till en beräknad investeringsutgift på 6,9 miljoner kronor i enlighet med nämndens förslag från den 23 juni 2009.

14 PROTOKOLL 14 (25) Sammanträdesdag /KS Förslag till yttrande över handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götaland Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har utarbetat ett handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västsverige. Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Ett yttrande från Kulturnämnden har inhämtats. Borås Stad är positiv till förslaget till handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götalandsregionen och antar Kulturnämndens yttrande i ärendet som sitt eget. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen antar Kulturnämndens remissyttrande som sitt eget och skickar detta till Västra Götalandsregionens Kulturnämnd /KS Hemställan om att få använda ackumulerat resultat Kommundelsnämnden Brämhult har den 17 juni anhållit att få använda sitt ackumulerade resultat för utbildning av personal inom nämndens särskilda boenden. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Kommundelsnämnden Brämhult får använda kronor av sitt ackumulerade resultat för utbildning av personal inom särskilt boende /KS Inköp av inventarier till om- och tillbyggnad av äldreboendet Dalhem Kommundelsnämnden Dalsjöfors har i sina budgethandlingar för 2010 redovisat att det finns behov att köpa in möbler m.m. med anledning av de nya lokalerna i äldreboendet Dalhem.

15 PROTOKOLL 15 (25) Sammanträdesdag Kommunstyrelsen har bemyndigande att besluta om tilläggsanslag inom en ram på 5,0 miljoner kronor. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Kommundelsnämnden Dalsjöfors får ökat kommunbidrag för 2009 med kronor för inventarieinköp till äldreboendet Dalhem /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kösituationen och lediga platser till särskilda boendeformer för äldre. (2009/KS ) b) Vi vill ha Aleris kvar. (Namninsamlingen är överlämnad till Kommundelsnämnden Norrby) (2009/KS ) /KS Uppräkning av ersättningsnivå till kooperativa familjenätverk Kommunfullmäktige fastställde den 21 februari 2008 Regler och villkor för kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg. I reglerna ingår bidragsbelopp som är relaterade till barnens vistelsetid i verksamheten. Kommunstyrelsen fick bemyndigande att justera bidragsbeloppen med hänsyn till förändringar i kostnadsnivån. Någon justering för 2009 har inte gjorts. Resurstilldelningen till barnomsorgen räknades generellt upp med 3,2 % på grund av pris- och löneökningar inför Följande gäller för 2009: Tim/vecka Bidrag kr/mån För barn som deltar i allmän förskola är bidraget högst kr/ mån De nya bidragen föreslås retroaktivt från januari 2009.

16 PROTOKOLL 16 (25) Sammanträdesdag Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Bidragen till kooperativa familjenätverk räknas upp enligt upprättat förslag med giltighet fr.o.m. januari Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Bidragen till kooperativa familjenätverk höjs inte, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Karl- Gustav Drotz förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Vägv), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Bidragen till kooperativa familjenätverk räknas upp enligt upprättat förslag med giltighet fr.o.m. januari /KS Garanti för skolskjutsuppdrag Borås Lokaltrafik behöver en garanti från Borås Stads sida i samband med anbudsgivning för skolskjutsuppdrag. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Utställd garanti för Borås Lokaltrafik AB engagemang i skolskjutsuppdraget godkänns.

17 PROTOKOLL 17 (25) Sammanträdesdag /KS Tunisien En inbjudan har inkommit till Kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson från Mr. Slama Néjib ordförande i samarbetskommissionen vid handelskammaren av Centre. Kommunstyrelsens ordförande har tackat ja till inbjudan och möjligheten att vidare utforska samarbets- och utvecklingsområden. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Utse Ulrik Nilsson (M), Ida Legnemark (V), Anders Glemfelt och Nelly Hayek att representera Borås Stad vid denna resa /KS Yttrande över samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken, med anledning av Borås Elnät AB:s planer på en ny markförlagd 30 kv kraftledning mellan ställverket vid Kasernvägen och transformatorstationen i Älvsborgskullen i Borås Stad Borås Elnät AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om nätkoncession för linje för en ny markförlagd 130 kv kraftledning mellan det befintliga ställverket vid Kasernvägen och den befintliga transformatorstationen i Älvsborgskullen i Borås Stad. Västra Götalands län. Energimarknadsinspektionen överlämnar ansökningen avseende elektrisk anläggning, nätkoncession för linje för kommunens yttrande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen har inget att erinra. Skrivelse lämnas enligt förslag /KS Yttrande över begäran om detaljplaneändring för kvarteret Pallas 1, Åhlénshuset DTH arkitekter har i en skrivelse till Kommunstyrelsen den 21 september 2009 på uppdrag av fastighetsbolaget Cernera Projektfastigheter begärt detaljplanehandläggning för kvarteret Pallas 1. Avsikten är att bebygga fastigheten med moderna och centrumnära bostäder, dels uppe på taket men också mot Viskan utmed kvarterets långfasad på södersidan, och använda sig av s.k. tredimensionell fastighetsbildning. De skisser som finns framme visar på lägenheter.

18 PROTOKOLL 18 (25) Sammanträdesdag Ett förlag till svar har utarbetats. Kommunstyrelsen är positiv till att fastighetsägaren förverkligar visionen om ytterligare bostäder och verksamheter i en attraktiv miljö längs Viskan. Ytterligare bebyggelse ska förstärka värdet av stadsparken och göra det allmänna gångstråket norr om Viskan attraktivare. Kommunstyrelsen uppmanar Byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för kvarteret Pallas 1. Planarbetet ska genomföras med plankostnadsavtal. Detaljplanens prioritering får prövas i verksamhetsplanen för Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Godkännande av planprogram för del av Viared, Östra Viared Kommunstyrelsen gav Kommunledningskansliet i uppdrag att studera markanvändningen vid Pickesjön och Östra Viared. Kommunen har gjort bedömningen att det som ett första steg i arbetet är lämpligt att ta fram ett planprogram för Östra Viared, för att skapa möjligheter för etablering av industrier och kontor samt för att vara delaktig i Vägverket:s planering av rv 27. Ett planprogram har upprättats och varit på samråd under perioden 1 juni 28 augusti I planprogrammet studeras förutsättningarna för att skapa nya verksamhetsområden med ett attraktivt annonseringsläge intill befintliga industriområden i Viared. Synpunkterna från samrådet har sammanfattats och bemötts i en samrådsredogörelse. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Planprogrammet för del av Viared, Östra Viared, godkänns. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta och ändra detaljplaner för att förverkliga planprogrammet. Nämnden ska beakta Banverkets samrådsyttrande genom att ta hänsyn till Götalandsbanans framtida sträckning.

19 PROTOKOLL 19 (25) Sammanträdesdag /KS Yttrande över detaljplan för del av Sparsör, Hovalida 1:4 m.fl. Byggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan (utställning). Kommunstyrelsen har den 6 november 2006 lämnat ett samrådsyttrande över detaljplaneförslaget. Planområdet Hovalida ligger söder om Natura 2000-område Mölarp och Kröklings hage, sydöst om Fristad och omfattar 4,1 hektar mark. Planområdet består av två närliggande, bebodde delområden, som i denna handling kallas för Hovalida södra och Hovalida norra. Alla avstyckade befintliga tomter är privatägda. Vägmarken och övrig mark ägs av kommunen. Kommunfullmäktige antog Handlingsplan för avlopp i områden med blandad fritids- och permanentboende. Planen definierar en strategi för VAsanering av fritidshusområden kring bl.a. Öresjö såsom Hovalida. För att åstadkomma en kostnadseffektiv och sammanhållen planering av utvidgningen av VA-nätet som VA-saneringen innebär, detaljplaneläggs området. Planen syftar till att skapa förutsättningar för attraktivt boende, till att reglera den pågående exploateringen av området och att behålla områdets landskapliga kvaliteter. Slutligen möjliggör planen etableringen av en förskola i området. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen har endast kunnat träffa avtal med fastighetsägarna på den södra delen av Hovalida varför endast denna del bör gå vidare för antagande. Planförslaget tillstyrkes till denna del. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Exploateringsavtal för del av Hovalida, Sparsör För genomförande av detaljplan för del av Sparsör, Hovalida 1:4 m.fl. har exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och ägarna till fastigheterna Hovalida 1:18-20, 49-51, och Krökling 1:1, för att reglera utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar. För detaljplanen ska gälla enskilt huvudmannaskap.

20 PROTOKOLL 20 (25) Sammanträdesdag Exploateringsavtalen omfattar del av det södra området i den föreslagna detaljplanen. Kostnadsfördelningen grundar sig på antalet nya byggrätter som respektive fastighetsägare erhåller genom detaljplanen. Inom exploateringsområdet finns 34 nya byggrätter, varav kommunen erhåller 11 byggrätter. Beställare av erforderliga entreprenader är ägarna till Hovalida 1:19-20, och Krökling 1:1. Kommunen ska enligt avtalen godkänna beställningar av erforderliga entreprenader. För säkerställande av berörda fastighetsägares åtagande ska respektive fastighetsägare ställa säkerhet till kommunen. Avtalen gäller under förutsättning att beslut om antagande av detaljplanen vinner laga kraft. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunen godkänner upprättade exploateringsavtal med ägarna till fastigheterna Hovalida 1:18-20, 49-51, och Krökling 1:1 för genomförande av del av detaljplan för del av Sparsör Hovalida 1:4 m.fl /KS Försäljning av ca m 2 av fastigheten Hovalida 1:4 Ägaren till Hovalida 1:49 har begärt att få köpa del av kommunens fastighet Hovalida 1:4 för att kunna göra en lämplig tomtbildning i enlighet med förslag till detaljplan för del av Sparsör Hovalida 1:4. Preliminärt avtal har träffats som innebär att kommunen säljer ca m 2 Hovalida 1:4 för kronor. Köpeskillingen är beräknad efter 275 kr/m 2. Köparen betalar erforderlig fastighetsbildningskostnad. Tillträde och betalning ska ske den 2 januari Köpeavtalet är giltigt under förutsättning av föreslagen detaljplan antages och vinner laga kraft. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunen säljer ca m 2 av Hovalida 1:4 till Hans-Ove och Ann Johansson för kronor.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

21 Februari 2013 protokoll

21 Februari 2013 protokoll 21 Februari 2013 protokoll Tid och plats 17.00 18.33 Fullmäktigehuset Omfattning 14 25 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer