Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag Tid och plats Kl , Omfattning Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin Koivisto (Vägv) Lena Palmén (S) Yvonne Persson (S) Petter Löberg (S) Lennart Andreasson (V) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ordförande vice ordförande tjänstgör för Micael Svensson (S) Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) Övriga Hans Alkmark kommunchef Svante Stomberg bitr kommunchef Anders Glemfelt näringslivschef Christer Johansson ekonomichef Annica Magnusson marknadsförings- och informationschef Maria Blom finanssekreterare Åke Thor finanssekreterare Roger Cardell finanssekreterare Bengt Himmelman vik samhällsplaneringschef Ulrica Fagerson finanssekreterare Staffan Vikström organisationschef Ingegerd Eriksson verksamhetssamordningschef

2 PROTOKOLL 2 (25) Sammanträdesdag Elin Hjalmarsson Bertil Ekwall Göran Björklund blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår". 491 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Kerstin Koivisto (Vägv) som ersättare. 492 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Kommunstyrelsens budget 2010:1 Kommunstyrelsens budget består av tre olika ramar Kommunledning, Gemensam service och Kommungemensam verksamhet. Kommunbidraget uppgår till kronor och fördelas enligt Kommunledning kronor, Gemensam service kronor och Kommungemensam verksamhet kronor. Budgeten baseras på den konjunkturanpassade budgeten och budgeterar ett nollresultat. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunstyrelsen fastställer budget 2010:1. Protokollsanteckning Ulf Olsson (S) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga. Lennart Andreasson (V) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.

3 PROTOKOLL 3 (25) Sammanträdesdag /KS Delegationsbeslut; upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den september 2009 (ärendenummer 3 4/2009) /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Posten, brevlådeservicen i Borås kommun. (Borås Stads handikappkonsulent har framfört synpunkter till Posten avseende den förändrade brevlådeservicen i Borås Stad. Brevlådeinkastet kommer att höjas från 120 till 140 cm över mark och inkastet minskas från 10 till 4 cm. Detta innebär en försämring ur tillgänglighetssynpunkt) (2009/KS ) b) Överklagan av tillsättning av tjänst som samhällsplanerare. (Klaganden Zoltan-Lars Thurman överklagade Kammarrätten i Göteborgs beslut den 30 juni 2009 till Regeringsrätten. Saken gällde laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd. Regeringsrätten meddelar i protokoll den 31 augusti 2009 inte prövningstillstånd (mål nr ) (2008/KS ) c) Underrättelse enligt 23 kap 32 och 19 aktiebolagslagen om fusion. (Norsk Hydro Olje Aktiebolag, , avser genom fusion gå upp i Svenska Statoil Aktiebolag, Genom en fusion erhålls en förenklad organisationsstruktur samt en mer ändamålsenlig och effektiv administration, med endast ett bolag och en förvaltningsorganisation. Bolagen avser att ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen) (2009/KS ) d) Anmälan av betalningsplan vid skuldsanering efter frivillig överenskommelse. (Kommunstyrelsens presidium godkände ett förslag till skuldsanering för NN den 13 juni Förslaget innebar att NN skulle betala sammanlagt kr till kommunen under sex år av sin totala skuld om kr. T f förvaltningschef Lars Johansson har den 15 juli 2009 godkänt att beloppet nedsätts till kr, vilket fastställts i betalningsplan av Konsument Borås) (Ärende 1/2008)(2008/KS )

4 PROTOKOLL 4 (25) Sammanträdesdag e) Kronofogdemyndigheten: Beslut om skuldsanering avseende NN, dnr S (Kommunen har i föreläggande från Kronofogdemyndigheten , förelagts att yttra sig över Kronofogdemyndighetens förslag till skuldsanering för NN. Kommunen har medgivit att han beviljas skuldsanering. Beslut om skuldsanering för NN har inkommit från Kronofogdemyndigheten )(Ärende 2/2009) (2009/KS ) /KS Ändring av reglemente för Socialnämnden med anledning av ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel Socialnämnden har i en skrivelse den 22 september 2009 föreslagit att nämnden ges i uppdrag att utöva kommunens kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunstyrelsen tillstyrker Socialnämndens förslag. Ett förslag till ändring av Socialnämndens reglemente har tagits fram. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Förslag till ändring av reglemente för Socialnämnden godkänns /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 september 2009 (ärendenummer 126/2009), den 22 september 2009 (ärendenummer 132 och 138/2009), den 25 september 2009 (ärendenummer 140/2009), den 28 september 2009 (ärendenummer 107/2009), den 29 september 2009 (ärendenummer 124/2009), den 5 oktober 2009 (ärendenummer 142/2009), den 6 oktober 2009 (ärendenummer 141/2009) och den 7 oktober 2009 (ärendenummer 139/2009) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 29 september 2009 (ärendenummer 2/2009).

5 PROTOKOLL 5 (25) Sammanträdesdag /KS Initiativärende av Lena Palmén (S): Hur stolta är vi över att vara en Fairtrade City? Socialdemokraterna har i ett initiativärende genom Lena Palmén, föreslagit att logotypen för Fairtrade City ska placeras på startsidan för Borås Stads webbplats. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Logotypen för Fairtrade City ska inte placeras permanent på startsidan för boras.se med följande motivering; Istället för att permanent visa dessa symboler, som tenderar att bli många, väljer Informationsenheten att lyfta dessa när projekten är aktuella, eftersom sidan ska vara levande och det måste hanteras i den löpande handläggningen. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till förslaget i initiativärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Vägv), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Logotypen för Fairtrade City ska inte placeras permanent på startsidan för boras.se.

6 PROTOKOLL 6 (25) Sammanträdesdag /KS m.fl. Verksamhetssamordning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Chikretsen av Delta Kappa Gamma International, ansökan om projektmedel för lärarutbyte med oasen Siwa i Egypten. (Kommunledningskansliet har handlagt ansökan) (2009/KS ) b) Ansökan om anställd anhörigvårdare. (Ärendet har överlämnats till kommundelsnämnden Brämhult för handläggning) (2009/KS ) /KS Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 september 2009 Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli Rapportering ska ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Genom ett tillägg i LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Länsstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september Till Kommunfullmäktige ska Socialnämnden/kommundelsnämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Rapporterna läggs till handlingarna.

7 PROTOKOLL 7 (25) Sammanträdesdag /KS Borås Stads budget för 2010 Nettokostnaderna exkl avskrivningar är budgeterade till 4 456,8 miljoner kronor. Mellan 2009 och 2010 ökar nettokostnaderna med 154,3 miljoner kronor. Tillsammans med avskrivningar på 185,0 miljoner kronor blir verksamhetens nettokostnader 4 641,8 miljoner kronor en ökning jämfört med 2009 på 3,6 %. Skatteunderlaget enligt 2009 års taxering, dvs de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2008, har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2009 och Detta innebär att hänsyn även tagits till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,49 % beräknas då de totala skatteintäkterna bli 3 617,0 miljoner kronor. De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft är budgeterade till 1 050,0 miljoner kronor. Summan inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-utjämning, regleringsbidrag, samt den nya kommunala fastighetsavgiften. Finansnettot är budgeterat till +15,0 vilket är lika jämfört med Resultatet före extraordinära poster blir med dessa förutsättningar 40,2 miljoner kronor. Då några extraordinära intäkter- eller kostnader inte är budgeterade, blir årets resultat också 40,2 miljoner kronor. Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 350,0 miljoner kronor. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 175,0 miljoner kronor. Omsättningstillgångarna beräknas minska med 120,0 miljoner kronor. Sammanlagt ökar tillgångarna med 55,0 miljoner kronor. Förslag och yrkande Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M), kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Koivisto (Vägv) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till de sex samverkande partiernas förslag till budget. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas alternativa förslag till budget, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets alternativa förslag till budget, se bilaga. Kerstin Koivisto (Vägv) yrkar dessutom bifall till ett tillägg till de sex samverkande partiernas förslag till budget, se bilaga.

8 PROTOKOLL 8 (25) Sammanträdesdag Ulf Olsson (S) och Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Kerstin Koivistos tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden ställer först proposition på bifall dels till de sex samverkande partiernas förslag till budget och dels till socialdemokraternas och vänsterpartiets alternativa förslag till budget och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Beslut Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) Kommunfullmäktige Revisorskollegiet Kommunstyrelsen - kommunledning gemensam service kommungemensam verksamhet Valnämnden Lokalförsörjningsnämnden - lokalförvaltning 0 - övrigt Fritids- och turistnämnden - fritid och turism föreningsbidrag Servicenämnden 0 Byggnadsnämnden Gatunämnden - vatten- och avlopp väghållning, parker m m persontransporter Miljönämnden Konsumentnämnden

9 PROTOKOLL 9 (25) Sammanträdesdag Kulturnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Kommundelsnämnden Brämhult Kommundelsnämnden Centrum Kommundelsnämnden Dalsjöfors Kommundelsnämnden Fristad Kommundelsnämnden Göta Kommundelsnämnden Norrby Kommundelsnämnden Sandhult Kommundelsnämnden Sjöbo Kommundelsnämnden Trandared Kommundelsnämnden Viskafors att att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden , varvid anslag i budgeten för år 2010 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som avsatts i budgeten att fastställa skattesatsen för år 2010 till 21:49 % att att fastställa nedanstående taxor och avgifter: - vatten- och avloppstaxa enligt bilaga A - taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område enligt bilaga B - taxa för offentlig kontroll av livsmedel enligt bilaga C - taxa för vård och omsorg inom äldre- och handikappomsorgen enligt bilaga D - avgift för allmän parkering enligt bilaga E lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2010 förutom renhållningstaxan som läggs fram som särskilt ärende

10 PROTOKOLL 10 (25) Sammanträdesdag att att att att bemyndiga Kommunstyrelsen att under år 2010 uppta nya långfristiga lån på sammanlagt högst kr bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2010 uppta långfristiga lån för förmedling till kommunens bolag på sammanlagt högst de godkända investeringsbudgetarna för bolagen bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst kr bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre markförvärv och markförsäljningar intill ett belopp på högst kr per ärende att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr utöver tilldelat kommunbidrag i marknadsföring/sponsring inom Kommunstyrelsens ansvarsområde. att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr till utvecklingsprojekt inom grundskolan och förskolan att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr till projekt för utveckling av staden att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr till stöd för lokal utveckling att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr för Verksamhetssamordnare Fritid att att att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till kommundelsnämnderna bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster samt att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2010 Reservation Mot beslutet reserverar sig Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S) och Ulf Olsson (S) till förmån för socialdemokraternas alternativa förslag till budget.

11 PROTOKOLL 11 (25) Sammanträdesdag Vidare reserverar sig Lennart Andreasson (V) till förmån för vänsterpartiets alternativa förslag till budget. Proposition Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Kerstin Koivisto:s tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå Kerstin Koivisto:s tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Kerstin Koivisto:s tilläggsyrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl- Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Kerstin Koivisto (Vägv), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av Kerstin Koivisto (Vägv) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Under rubriken Kommundelsnämnderna, Ekonomiska förutsättningar; att en del utav de 16 miljoner kronor som går till kommundelsnämnderna för att förstärka skolan används till att höja lärartätheten med minst 0,2/100 elever per skolenhet. Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Karl-Gustav Drotz (KD), Ingegerd Nyborg M), Lars Dahlén (M) och Kerstin Hermansson (C) /KS Bemyndigande att slutjustera texten till Kommunstyrelsens budgetförslag och genomföra smärre korrigeringar i siffermaterialet Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunstyrelsen bemyndigar presidiet att verkställa de korrigeringar av budgetförslaget som kan föranledas dels av styrelsens i föregående paragraf fattade beslut samt dels av kommande kontrollräkning av budgeten i dess helhet.

12 PROTOKOLL 12 (25) Sammanträdesdag /KS m.fl. Anmälningsärenden som behandlas i förslag till budget 2010 Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Miljönämnden, förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel. (2009/KS ) b) Miljönämnden, förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. (2009/KS ) c) Kommundelsnämnden Trandared, anläggande av konstgräsplan på Hulta utifrån utveckling i ett Borås Stad perspektiv. (2009/KS ) d) Avveckling avseende delar av Dalsjögläntans korttidsverksamhet. (2009/KS ) e) Kommundelsnämnden Centrum, om- och tillbyggnad av Bergdalskolan. (2009/KS ) f) Kommundelsnämnden Norrby, Särlaskolans ombyggnad. (2009/KS ) g) Kommundelsnämnden Trandared, ansökan om verksamhetsbidrag 2010 för Stiftelsen Hultasjöns Seniorboende och Dagcenter. (2009/KS ) h) Gatunämnden, gång- och cykelväg mellan Pumpkällehagen och Viskafors centrum. (2009/KS ) /KS Ombyggnad av NO-salarna i Erikslundskolan Kommundelnämnden har den 24 augusti hemställt hos Kommunstyrelsen att NO-salarna på Erikslundskolan får byggas om. I samband med presidieöverläggningarna om nästa års budget har företrädare för kommundelsnämnden framfört att avsikten är att nämnden skall använda innevarande års driftanslag för att rusta upp NO-salarna. Kommunstyrelsen har inte något att invända mot detta. Eftersom något särskilt anslag inte behövs kan erforderliga beslut fattas av kommundelsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden.

13 PROTOKOLL 13 (25) Sammanträdesdag Förslag och yrkanden Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen har inte något att invända mot ombyggnad av NOsalarna under förutsättning att Lokalförsörjningsnämnden finner att detta går att kombinera med en eventuell total ombyggnad av skolan. Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar att medge att ackumulerat resultat får tas ianspråk för åtgärden. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till Ulrik Nilssons yrkande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen har inte något att invända mot ombyggnad av NO-salarna under förutsättning att Lokalförsörjningsnämnden finner att detta går att kombinera med en eventuell total ombyggnad av skolan. Kommunstyrelsen medger dessutom att Kommundelsnämnden Sjöbo:s ackumulerade resultat får tas ianspråk för åtgärden /KS Framställan om projekteringsuppdrag för ombyggnad av lokaler till Sociala Blocket på fastigheten Biskopsmössan 5 Lokalförsörjningsnämnden har den 23 juni 2009 föreslagit att nämnden skall få uppdrag att projektera en ombyggnad av lokaler för Individ- och familjeomsorgen i fastigheten Biskopsmössan 5 med adress Klintesväng 1, även kallad Nävergården. Lokalförsörjningskontoret har tillsammans med Socialkontorets enhet IFO Vuxen tagit fram en förstudie som syftar till att anpassa lokalerna och tillgodose verksamhetens behov. Kommunstyrelsen har i sitt förslag till budget för 2010 avsatt investeringsutrymme till detta projekt. Uppdraget att projektera gäller under förutsättning att denna del av budgeten fastställs av Kommunfullmäktige. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera för ombyggnad av lokaler på Biskopsmössan 5 till en beräknad investeringsutgift på 6,9 miljoner kronor i enlighet med nämndens förslag från den 23 juni 2009.

14 PROTOKOLL 14 (25) Sammanträdesdag /KS Förslag till yttrande över handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götaland Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har utarbetat ett handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västsverige. Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Ett yttrande från Kulturnämnden har inhämtats. Borås Stad är positiv till förslaget till handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götalandsregionen och antar Kulturnämndens yttrande i ärendet som sitt eget. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen antar Kulturnämndens remissyttrande som sitt eget och skickar detta till Västra Götalandsregionens Kulturnämnd /KS Hemställan om att få använda ackumulerat resultat Kommundelsnämnden Brämhult har den 17 juni anhållit att få använda sitt ackumulerade resultat för utbildning av personal inom nämndens särskilda boenden. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Kommundelsnämnden Brämhult får använda kronor av sitt ackumulerade resultat för utbildning av personal inom särskilt boende /KS Inköp av inventarier till om- och tillbyggnad av äldreboendet Dalhem Kommundelsnämnden Dalsjöfors har i sina budgethandlingar för 2010 redovisat att det finns behov att köpa in möbler m.m. med anledning av de nya lokalerna i äldreboendet Dalhem.

15 PROTOKOLL 15 (25) Sammanträdesdag Kommunstyrelsen har bemyndigande att besluta om tilläggsanslag inom en ram på 5,0 miljoner kronor. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Kommundelsnämnden Dalsjöfors får ökat kommunbidrag för 2009 med kronor för inventarieinköp till äldreboendet Dalhem /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kösituationen och lediga platser till särskilda boendeformer för äldre. (2009/KS ) b) Vi vill ha Aleris kvar. (Namninsamlingen är överlämnad till Kommundelsnämnden Norrby) (2009/KS ) /KS Uppräkning av ersättningsnivå till kooperativa familjenätverk Kommunfullmäktige fastställde den 21 februari 2008 Regler och villkor för kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg. I reglerna ingår bidragsbelopp som är relaterade till barnens vistelsetid i verksamheten. Kommunstyrelsen fick bemyndigande att justera bidragsbeloppen med hänsyn till förändringar i kostnadsnivån. Någon justering för 2009 har inte gjorts. Resurstilldelningen till barnomsorgen räknades generellt upp med 3,2 % på grund av pris- och löneökningar inför Följande gäller för 2009: Tim/vecka Bidrag kr/mån För barn som deltar i allmän förskola är bidraget högst kr/ mån De nya bidragen föreslås retroaktivt från januari 2009.

16 PROTOKOLL 16 (25) Sammanträdesdag Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Bidragen till kooperativa familjenätverk räknas upp enligt upprättat förslag med giltighet fr.o.m. januari Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Bidragen till kooperativa familjenätverk höjs inte, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Karl- Gustav Drotz förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Vägv), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Bidragen till kooperativa familjenätverk räknas upp enligt upprättat förslag med giltighet fr.o.m. januari /KS Garanti för skolskjutsuppdrag Borås Lokaltrafik behöver en garanti från Borås Stads sida i samband med anbudsgivning för skolskjutsuppdrag. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Utställd garanti för Borås Lokaltrafik AB engagemang i skolskjutsuppdraget godkänns.

17 PROTOKOLL 17 (25) Sammanträdesdag /KS Tunisien En inbjudan har inkommit till Kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson från Mr. Slama Néjib ordförande i samarbetskommissionen vid handelskammaren av Centre. Kommunstyrelsens ordförande har tackat ja till inbjudan och möjligheten att vidare utforska samarbets- och utvecklingsområden. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Utse Ulrik Nilsson (M), Ida Legnemark (V), Anders Glemfelt och Nelly Hayek att representera Borås Stad vid denna resa /KS Yttrande över samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken, med anledning av Borås Elnät AB:s planer på en ny markförlagd 30 kv kraftledning mellan ställverket vid Kasernvägen och transformatorstationen i Älvsborgskullen i Borås Stad Borås Elnät AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om nätkoncession för linje för en ny markförlagd 130 kv kraftledning mellan det befintliga ställverket vid Kasernvägen och den befintliga transformatorstationen i Älvsborgskullen i Borås Stad. Västra Götalands län. Energimarknadsinspektionen överlämnar ansökningen avseende elektrisk anläggning, nätkoncession för linje för kommunens yttrande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen har inget att erinra. Skrivelse lämnas enligt förslag /KS Yttrande över begäran om detaljplaneändring för kvarteret Pallas 1, Åhlénshuset DTH arkitekter har i en skrivelse till Kommunstyrelsen den 21 september 2009 på uppdrag av fastighetsbolaget Cernera Projektfastigheter begärt detaljplanehandläggning för kvarteret Pallas 1. Avsikten är att bebygga fastigheten med moderna och centrumnära bostäder, dels uppe på taket men också mot Viskan utmed kvarterets långfasad på södersidan, och använda sig av s.k. tredimensionell fastighetsbildning. De skisser som finns framme visar på lägenheter.

18 PROTOKOLL 18 (25) Sammanträdesdag Ett förlag till svar har utarbetats. Kommunstyrelsen är positiv till att fastighetsägaren förverkligar visionen om ytterligare bostäder och verksamheter i en attraktiv miljö längs Viskan. Ytterligare bebyggelse ska förstärka värdet av stadsparken och göra det allmänna gångstråket norr om Viskan attraktivare. Kommunstyrelsen uppmanar Byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för kvarteret Pallas 1. Planarbetet ska genomföras med plankostnadsavtal. Detaljplanens prioritering får prövas i verksamhetsplanen för Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Godkännande av planprogram för del av Viared, Östra Viared Kommunstyrelsen gav Kommunledningskansliet i uppdrag att studera markanvändningen vid Pickesjön och Östra Viared. Kommunen har gjort bedömningen att det som ett första steg i arbetet är lämpligt att ta fram ett planprogram för Östra Viared, för att skapa möjligheter för etablering av industrier och kontor samt för att vara delaktig i Vägverket:s planering av rv 27. Ett planprogram har upprättats och varit på samråd under perioden 1 juni 28 augusti I planprogrammet studeras förutsättningarna för att skapa nya verksamhetsområden med ett attraktivt annonseringsläge intill befintliga industriområden i Viared. Synpunkterna från samrådet har sammanfattats och bemötts i en samrådsredogörelse. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Planprogrammet för del av Viared, Östra Viared, godkänns. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta och ändra detaljplaner för att förverkliga planprogrammet. Nämnden ska beakta Banverkets samrådsyttrande genom att ta hänsyn till Götalandsbanans framtida sträckning.

19 PROTOKOLL 19 (25) Sammanträdesdag /KS Yttrande över detaljplan för del av Sparsör, Hovalida 1:4 m.fl. Byggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan (utställning). Kommunstyrelsen har den 6 november 2006 lämnat ett samrådsyttrande över detaljplaneförslaget. Planområdet Hovalida ligger söder om Natura 2000-område Mölarp och Kröklings hage, sydöst om Fristad och omfattar 4,1 hektar mark. Planområdet består av två närliggande, bebodde delområden, som i denna handling kallas för Hovalida södra och Hovalida norra. Alla avstyckade befintliga tomter är privatägda. Vägmarken och övrig mark ägs av kommunen. Kommunfullmäktige antog Handlingsplan för avlopp i områden med blandad fritids- och permanentboende. Planen definierar en strategi för VAsanering av fritidshusområden kring bl.a. Öresjö såsom Hovalida. För att åstadkomma en kostnadseffektiv och sammanhållen planering av utvidgningen av VA-nätet som VA-saneringen innebär, detaljplaneläggs området. Planen syftar till att skapa förutsättningar för attraktivt boende, till att reglera den pågående exploateringen av området och att behålla områdets landskapliga kvaliteter. Slutligen möjliggör planen etableringen av en förskola i området. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen har endast kunnat träffa avtal med fastighetsägarna på den södra delen av Hovalida varför endast denna del bör gå vidare för antagande. Planförslaget tillstyrkes till denna del. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Exploateringsavtal för del av Hovalida, Sparsör För genomförande av detaljplan för del av Sparsör, Hovalida 1:4 m.fl. har exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och ägarna till fastigheterna Hovalida 1:18-20, 49-51, och Krökling 1:1, för att reglera utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar. För detaljplanen ska gälla enskilt huvudmannaskap.

20 PROTOKOLL 20 (25) Sammanträdesdag Exploateringsavtalen omfattar del av det södra området i den föreslagna detaljplanen. Kostnadsfördelningen grundar sig på antalet nya byggrätter som respektive fastighetsägare erhåller genom detaljplanen. Inom exploateringsområdet finns 34 nya byggrätter, varav kommunen erhåller 11 byggrätter. Beställare av erforderliga entreprenader är ägarna till Hovalida 1:19-20, och Krökling 1:1. Kommunen ska enligt avtalen godkänna beställningar av erforderliga entreprenader. För säkerställande av berörda fastighetsägares åtagande ska respektive fastighetsägare ställa säkerhet till kommunen. Avtalen gäller under förutsättning att beslut om antagande av detaljplanen vinner laga kraft. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunen godkänner upprättade exploateringsavtal med ägarna till fastigheterna Hovalida 1:18-20, 49-51, och Krökling 1:1 för genomförande av del av detaljplan för del av Sparsör Hovalida 1:4 m.fl /KS Försäljning av ca m 2 av fastigheten Hovalida 1:4 Ägaren till Hovalida 1:49 har begärt att få köpa del av kommunens fastighet Hovalida 1:4 för att kunna göra en lämplig tomtbildning i enlighet med förslag till detaljplan för del av Sparsör Hovalida 1:4. Preliminärt avtal har träffats som innebär att kommunen säljer ca m 2 Hovalida 1:4 för kronor. Köpeskillingen är beräknad efter 275 kr/m 2. Köparen betalar erforderlig fastighetsbildningskostnad. Tillträde och betalning ska ske den 2 januari Köpeavtalet är giltigt under förutsättning av föreslagen detaljplan antages och vinner laga kraft. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunen säljer ca m 2 av Hovalida 1:4 till Hans-Ove och Ann Johansson för kronor.

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17

PROTOKOLL 1 (4) Sammanträdesdag 2014-03-17 PROTOKOLL 1 (4) Tid och plats Kl 14.00 14.15 Omfattning 7-11 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 14.04 15.25 Omfattning Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag 2015-01-12 PROTOKOLL 1 (8) Tid och plats Kl 14.00 15.30 Omfattning 1-15 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Morgan

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag 2015-11-02 PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.00 Omfattning 494-506 Närvarande Annette Carlson (M) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Marie Fridén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.32 15.44 Omfattning 58 92 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl KALLELSE 1 (6) 2013-04-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl 15.30. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 ( 6) 2012-10-12 OBS! dagen och tiden Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, onsdagen den 24 oktober 2012 kl 09.30.

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-05-16. Göran Björklund

2014-05-16. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-05-16 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2012-01-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 januari 201 012,, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-05-20 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.30 14.30 Omfattning 509 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6 ) 2011-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2011. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2009-01-26. Tid och plats Kl 13.30 15.20. Omfattning 40 78. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.30 15.20 Omfattning 40 78 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (37) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (37) Tid och plats Kl 14.00 16.40 Omfattning 184 228 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Kjell Classon (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP)

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-10-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 5 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga

Nr 12 Reviderade kommunbidrag Januari 2012 handlingar separat bilaga Nr 12 Reviderade kommunbidrag 2012 26 Januari 2012 handlingar separat bilaga 2012-01-09 2011/KS0875 Kommunfullmäktige 1 (3) Reviderade kommunbidrag 2012 Budgetförutsättningar 2012 Kommunfullmäktiges budget

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (9) Tid och plats Kl 14.00 15.13 Omfattning 41 54 Övriga Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Yvonne Persson (S) Per Carlsson (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdag

PROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdag PROTOKOLL 1 (20) -10 Tid och plats!"# $!"# Omfattning Närvarande &' ( )!* ' + ),* ' "-'.# ),/* "-' 0/#1)!* 20#)3* 4 4 5+ )!* 4 4 6"/ )!* /+ )!* 4 4 57" 4 4,85# )9/*,91),* 8# )+* 4 4 $ 9-:;')*,-)!* < 7

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11

Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 Nr 61 Upphandling av bostad med särskild service - LSS Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2007/KS0795 1 (2) Kommunfullmäktige Upphandling av bostad med särskild service - LSS På Kommunfullmäktiges

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (11) Tid och plats Kl 13.30 13.37 Omfattning 491 508 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter

PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-11-29. Tid och Plats. Omfattning 140-153. Närvarande: Ordinarie ledamöter 1 Tid och Plats Kl 13.00 kl 16.45 Tekniska nämndens Sessionssal Omfattning 140-153 Närvarande: Ordinarie ledamöter Alexis Mouschopanis (M) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Jan Idehed (C) Mikael Wickberg

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL

TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL 1 TEKNISKA NÄMNDENS PROTOKOLL Ärenden behandlade på Tekniska nämndens sammanträde den 26 juni 2014: 84 Upprop och val av justeringsmän och justering 85 Godkännande av föredragningslista 86 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30

Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 1 Ekebyhovs slott, Wrangelska salen, kl. 13.00-18.30 Peter Carpelan (m), ordf Anna-Karin Ullgren (m) Lennart Nilsson (m) Nils Lundqvist (m) Kjell Öhrström (m) Staffan Strömbäck (m) Jan-Eric Billter (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva januari :7 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva januari 2013 3:7 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Socialnämndens

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kallelse och handlingar för

Kallelse och handlingar för Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 STADSHUSET SUNDBYBERG PLAN 2 Här är Du RITAD AV: Copyright Larm & Tele Partner Åtgärder Teckenförklaring: Utrymningsväg Gångväg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Centrumhuset Henån kl ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15-16.00 Beslutande Roger Hansson Gunilla Josefsson Bo Andersson kl.10.15-16.00 144-147 Holger Formgren Bengt Johansson Henry

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (11)

Kommunfullmäktiges handlingar (11) Kommunfullmäktiges handlingar 2009-08-31 1(11) FÖREDRAGNINGSLISTA Den 31 augusti 2009 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Information

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer