Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag Tid och plats Kl , Omfattning Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin Koivisto (Vägv) Lena Palmén (S) Yvonne Persson (S) Petter Löberg (S) Lennart Andreasson (V) Rose-Marie Liljenby Andersson (S) ordförande vice ordförande tjänstgör för Micael Svensson (S) Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) Övriga Hans Alkmark kommunchef Svante Stomberg bitr kommunchef Anders Glemfelt näringslivschef Christer Johansson ekonomichef Annica Magnusson marknadsförings- och informationschef Maria Blom finanssekreterare Åke Thor finanssekreterare Roger Cardell finanssekreterare Bengt Himmelman vik samhällsplaneringschef Ulrica Fagerson finanssekreterare Staffan Vikström organisationschef Ingegerd Eriksson verksamhetssamordningschef

2 PROTOKOLL 2 (25) Sammanträdesdag Elin Hjalmarsson Bertil Ekwall Göran Björklund blocksekreterare blocksekreterare sekreterare Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall svara för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår". 491 Justering Att jämte ordföranden justera protokollet utses Kerstin Hermansson (C) med Kerstin Koivisto (Vägv) som ersättare. 492 Föredragning och ajournering Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl för politisk beredning i partigrupperna /KS Kommunstyrelsens budget 2010:1 Kommunstyrelsens budget består av tre olika ramar Kommunledning, Gemensam service och Kommungemensam verksamhet. Kommunbidraget uppgår till kronor och fördelas enligt Kommunledning kronor, Gemensam service kronor och Kommungemensam verksamhet kronor. Budgeten baseras på den konjunkturanpassade budgeten och budgeterar ett nollresultat. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunstyrelsen fastställer budget 2010:1. Protokollsanteckning Ulf Olsson (S) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga. Lennart Andreasson (V) lämnar en protokollsanteckning, se bilaga.

3 PROTOKOLL 3 (25) Sammanträdesdag /KS Delegationsbeslut; upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den september 2009 (ärendenummer 3 4/2009) /KS m.fl. Kommunchefen, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Posten, brevlådeservicen i Borås kommun. (Borås Stads handikappkonsulent har framfört synpunkter till Posten avseende den förändrade brevlådeservicen i Borås Stad. Brevlådeinkastet kommer att höjas från 120 till 140 cm över mark och inkastet minskas från 10 till 4 cm. Detta innebär en försämring ur tillgänglighetssynpunkt) (2009/KS ) b) Överklagan av tillsättning av tjänst som samhällsplanerare. (Klaganden Zoltan-Lars Thurman överklagade Kammarrätten i Göteborgs beslut den 30 juni 2009 till Regeringsrätten. Saken gällde laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd. Regeringsrätten meddelar i protokoll den 31 augusti 2009 inte prövningstillstånd (mål nr ) (2008/KS ) c) Underrättelse enligt 23 kap 32 och 19 aktiebolagslagen om fusion. (Norsk Hydro Olje Aktiebolag, , avser genom fusion gå upp i Svenska Statoil Aktiebolag, Genom en fusion erhålls en förenklad organisationsstruktur samt en mer ändamålsenlig och effektiv administration, med endast ett bolag och en förvaltningsorganisation. Bolagen avser att ansöka hos Bolagsverket om tillstånd att verkställa fusionsplanen) (2009/KS ) d) Anmälan av betalningsplan vid skuldsanering efter frivillig överenskommelse. (Kommunstyrelsens presidium godkände ett förslag till skuldsanering för NN den 13 juni Förslaget innebar att NN skulle betala sammanlagt kr till kommunen under sex år av sin totala skuld om kr. T f förvaltningschef Lars Johansson har den 15 juli 2009 godkänt att beloppet nedsätts till kr, vilket fastställts i betalningsplan av Konsument Borås) (Ärende 1/2008)(2008/KS )

4 PROTOKOLL 4 (25) Sammanträdesdag e) Kronofogdemyndigheten: Beslut om skuldsanering avseende NN, dnr S (Kommunen har i föreläggande från Kronofogdemyndigheten , förelagts att yttra sig över Kronofogdemyndighetens förslag till skuldsanering för NN. Kommunen har medgivit att han beviljas skuldsanering. Beslut om skuldsanering för NN har inkommit från Kronofogdemyndigheten )(Ärende 2/2009) (2009/KS ) /KS Ändring av reglemente för Socialnämnden med anledning av ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel Socialnämnden har i en skrivelse den 22 september 2009 föreslagit att nämnden ges i uppdrag att utöva kommunens kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunstyrelsen tillstyrker Socialnämndens förslag. Ett förslag till ändring av Socialnämndens reglemente har tagits fram. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Förslag till ändring av reglemente för Socialnämnden godkänns /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig) Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 21 september 2009 (ärendenummer 126/2009), den 22 september 2009 (ärendenummer 132 och 138/2009), den 25 september 2009 (ärendenummer 140/2009), den 28 september 2009 (ärendenummer 107/2009), den 29 september 2009 (ärendenummer 124/2009), den 5 oktober 2009 (ärendenummer 142/2009), den 6 oktober 2009 (ärendenummer 141/2009) och den 7 oktober 2009 (ärendenummer 139/2009) /KS Delegationsbeslut; medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 29 september 2009 (ärendenummer 2/2009).

5 PROTOKOLL 5 (25) Sammanträdesdag /KS Initiativärende av Lena Palmén (S): Hur stolta är vi över att vara en Fairtrade City? Socialdemokraterna har i ett initiativärende genom Lena Palmén, föreslagit att logotypen för Fairtrade City ska placeras på startsidan för Borås Stads webbplats. Förslag och yrkanden Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Logotypen för Fairtrade City ska inte placeras permanent på startsidan för boras.se med följande motivering; Istället för att permanent visa dessa symboler, som tenderar att bli många, väljer Informationsenheten att lyfta dessa när projekten är aktuella, eftersom sidan ska vara levande och det måste hanteras i den löpande handläggningen. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till förslaget i initiativärendet. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Vägv), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Logotypen för Fairtrade City ska inte placeras permanent på startsidan för boras.se.

6 PROTOKOLL 6 (25) Sammanträdesdag /KS m.fl. Verksamhetssamordning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Chikretsen av Delta Kappa Gamma International, ansökan om projektmedel för lärarutbyte med oasen Siwa i Egypten. (Kommunledningskansliet har handlagt ansökan) (2009/KS ) b) Ansökan om anställd anhörigvårdare. (Ärendet har överlämnats till kommundelsnämnden Brämhult för handläggning) (2009/KS ) /KS Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30 september 2009 Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli Rapportering ska ske till Länsstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. Genom ett tillägg i LSS lag om stöd och service till vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Länsstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 LSS. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september Till Kommunfullmäktige ska Socialnämnden/kommundelsnämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Rapporterna läggs till handlingarna.

7 PROTOKOLL 7 (25) Sammanträdesdag /KS Borås Stads budget för 2010 Nettokostnaderna exkl avskrivningar är budgeterade till 4 456,8 miljoner kronor. Mellan 2009 och 2010 ökar nettokostnaderna med 154,3 miljoner kronor. Tillsammans med avskrivningar på 185,0 miljoner kronor blir verksamhetens nettokostnader 4 641,8 miljoner kronor en ökning jämfört med 2009 på 3,6 %. Skatteunderlaget enligt 2009 års taxering, dvs de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2008, har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2009 och Detta innebär att hänsyn även tagits till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,49 % beräknas då de totala skatteintäkterna bli 3 617,0 miljoner kronor. De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft är budgeterade till 1 050,0 miljoner kronor. Summan inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-utjämning, regleringsbidrag, samt den nya kommunala fastighetsavgiften. Finansnettot är budgeterat till +15,0 vilket är lika jämfört med Resultatet före extraordinära poster blir med dessa förutsättningar 40,2 miljoner kronor. Då några extraordinära intäkter- eller kostnader inte är budgeterade, blir årets resultat också 40,2 miljoner kronor. Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 350,0 miljoner kronor. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 175,0 miljoner kronor. Omsättningstillgångarna beräknas minska med 120,0 miljoner kronor. Sammanlagt ökar tillgångarna med 55,0 miljoner kronor. Förslag och yrkande Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M), kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Koivisto (Vägv) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till de sex samverkande partiernas förslag till budget. Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas alternativa förslag till budget, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till vänsterpartiets alternativa förslag till budget, se bilaga. Kerstin Koivisto (Vägv) yrkar dessutom bifall till ett tillägg till de sex samverkande partiernas förslag till budget, se bilaga.

8 PROTOKOLL 8 (25) Sammanträdesdag Ulf Olsson (S) och Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Kerstin Koivistos tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden ställer först proposition på bifall dels till de sex samverkande partiernas förslag till budget och dels till socialdemokraternas och vänsterpartiets alternativa förslag till budget och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Beslut Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta: att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) Kommunfullmäktige Revisorskollegiet Kommunstyrelsen - kommunledning gemensam service kommungemensam verksamhet Valnämnden Lokalförsörjningsnämnden - lokalförvaltning 0 - övrigt Fritids- och turistnämnden - fritid och turism föreningsbidrag Servicenämnden 0 Byggnadsnämnden Gatunämnden - vatten- och avlopp väghållning, parker m m persontransporter Miljönämnden Konsumentnämnden

9 PROTOKOLL 9 (25) Sammanträdesdag Kulturnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnden Kommundelsnämnden Brämhult Kommundelsnämnden Centrum Kommundelsnämnden Dalsjöfors Kommundelsnämnden Fristad Kommundelsnämnden Göta Kommundelsnämnden Norrby Kommundelsnämnden Sandhult Kommundelsnämnden Sjöbo Kommundelsnämnden Trandared Kommundelsnämnden Viskafors att att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden , varvid anslag i budgeten för år 2010 beviljas i enlighet med vad som särskilt markerats bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som avsatts i budgeten att fastställa skattesatsen för år 2010 till 21:49 % att att fastställa nedanstående taxor och avgifter: - vatten- och avloppstaxa enligt bilaga A - taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område enligt bilaga B - taxa för offentlig kontroll av livsmedel enligt bilaga C - taxa för vård och omsorg inom äldre- och handikappomsorgen enligt bilaga D - avgift för allmän parkering enligt bilaga E lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2010 förutom renhållningstaxan som läggs fram som särskilt ärende

10 PROTOKOLL 10 (25) Sammanträdesdag att att att att bemyndiga Kommunstyrelsen att under år 2010 uppta nya långfristiga lån på sammanlagt högst kr bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2010 uppta långfristiga lån för förmedling till kommunens bolag på sammanlagt högst de godkända investeringsbudgetarna för bolagen bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst kr bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre markförvärv och markförsäljningar intill ett belopp på högst kr per ärende att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr utöver tilldelat kommunbidrag i marknadsföring/sponsring inom Kommunstyrelsens ansvarsområde. att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr till utvecklingsprojekt inom grundskolan och förskolan att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr till projekt för utveckling av staden att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr till stöd för lokal utveckling att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst kr för Verksamhetssamordnare Fritid att att att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till kommundelsnämnderna bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster samt att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2010 Reservation Mot beslutet reserverar sig Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S) och Ulf Olsson (S) till förmån för socialdemokraternas alternativa förslag till budget.

11 PROTOKOLL 11 (25) Sammanträdesdag Vidare reserverar sig Lennart Andreasson (V) till förmån för vänsterpartiets alternativa förslag till budget. Proposition Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Kerstin Koivisto:s tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå Kerstin Koivisto:s tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Kerstin Koivisto:s tilläggsyrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl- Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Kerstin Koivisto (Vägv), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av Kerstin Koivisto (Vägv) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Under rubriken Kommundelsnämnderna, Ekonomiska förutsättningar; att en del utav de 16 miljoner kronor som går till kommundelsnämnderna för att förstärka skolan används till att höja lärartätheten med minst 0,2/100 elever per skolenhet. Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Karl-Gustav Drotz (KD), Ingegerd Nyborg M), Lars Dahlén (M) och Kerstin Hermansson (C) /KS Bemyndigande att slutjustera texten till Kommunstyrelsens budgetförslag och genomföra smärre korrigeringar i siffermaterialet Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Kommunstyrelsen bemyndigar presidiet att verkställa de korrigeringar av budgetförslaget som kan föranledas dels av styrelsens i föregående paragraf fattade beslut samt dels av kommande kontrollräkning av budgeten i dess helhet.

12 PROTOKOLL 12 (25) Sammanträdesdag /KS m.fl. Anmälningsärenden som behandlas i förslag till budget 2010 Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Miljönämnden, förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel. (2009/KS ) b) Miljönämnden, förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. (2009/KS ) c) Kommundelsnämnden Trandared, anläggande av konstgräsplan på Hulta utifrån utveckling i ett Borås Stad perspektiv. (2009/KS ) d) Avveckling avseende delar av Dalsjögläntans korttidsverksamhet. (2009/KS ) e) Kommundelsnämnden Centrum, om- och tillbyggnad av Bergdalskolan. (2009/KS ) f) Kommundelsnämnden Norrby, Särlaskolans ombyggnad. (2009/KS ) g) Kommundelsnämnden Trandared, ansökan om verksamhetsbidrag 2010 för Stiftelsen Hultasjöns Seniorboende och Dagcenter. (2009/KS ) h) Gatunämnden, gång- och cykelväg mellan Pumpkällehagen och Viskafors centrum. (2009/KS ) /KS Ombyggnad av NO-salarna i Erikslundskolan Kommundelnämnden har den 24 augusti hemställt hos Kommunstyrelsen att NO-salarna på Erikslundskolan får byggas om. I samband med presidieöverläggningarna om nästa års budget har företrädare för kommundelsnämnden framfört att avsikten är att nämnden skall använda innevarande års driftanslag för att rusta upp NO-salarna. Kommunstyrelsen har inte något att invända mot detta. Eftersom något särskilt anslag inte behövs kan erforderliga beslut fattas av kommundelsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden.

13 PROTOKOLL 13 (25) Sammanträdesdag Förslag och yrkanden Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen har inte något att invända mot ombyggnad av NOsalarna under förutsättning att Lokalförsörjningsnämnden finner att detta går att kombinera med en eventuell total ombyggnad av skolan. Kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) yrkar att Kommunstyrelsen dessutom beslutar att medge att ackumulerat resultat får tas ianspråk för åtgärden. Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till Ulrik Nilssons yrkande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen har inte något att invända mot ombyggnad av NO-salarna under förutsättning att Lokalförsörjningsnämnden finner att detta går att kombinera med en eventuell total ombyggnad av skolan. Kommunstyrelsen medger dessutom att Kommundelsnämnden Sjöbo:s ackumulerade resultat får tas ianspråk för åtgärden /KS Framställan om projekteringsuppdrag för ombyggnad av lokaler till Sociala Blocket på fastigheten Biskopsmössan 5 Lokalförsörjningsnämnden har den 23 juni 2009 föreslagit att nämnden skall få uppdrag att projektera en ombyggnad av lokaler för Individ- och familjeomsorgen i fastigheten Biskopsmössan 5 med adress Klintesväng 1, även kallad Nävergården. Lokalförsörjningskontoret har tillsammans med Socialkontorets enhet IFO Vuxen tagit fram en förstudie som syftar till att anpassa lokalerna och tillgodose verksamhetens behov. Kommunstyrelsen har i sitt förslag till budget för 2010 avsatt investeringsutrymme till detta projekt. Uppdraget att projektera gäller under förutsättning att denna del av budgeten fastställs av Kommunfullmäktige. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera för ombyggnad av lokaler på Biskopsmössan 5 till en beräknad investeringsutgift på 6,9 miljoner kronor i enlighet med nämndens förslag från den 23 juni 2009.

14 PROTOKOLL 14 (25) Sammanträdesdag /KS Förslag till yttrande över handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götaland Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har utarbetat ett handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västsverige. Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Ett yttrande från Kulturnämnden har inhämtats. Borås Stad är positiv till förslaget till handlingsprogram för Natur- och kulturturismen i Västra Götalandsregionen och antar Kulturnämndens yttrande i ärendet som sitt eget. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen antar Kulturnämndens remissyttrande som sitt eget och skickar detta till Västra Götalandsregionens Kulturnämnd /KS Hemställan om att få använda ackumulerat resultat Kommundelsnämnden Brämhult har den 17 juni anhållit att få använda sitt ackumulerade resultat för utbildning av personal inom nämndens särskilda boenden. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Kommundelsnämnden Brämhult får använda kronor av sitt ackumulerade resultat för utbildning av personal inom särskilt boende /KS Inköp av inventarier till om- och tillbyggnad av äldreboendet Dalhem Kommundelsnämnden Dalsjöfors har i sina budgethandlingar för 2010 redovisat att det finns behov att köpa in möbler m.m. med anledning av de nya lokalerna i äldreboendet Dalhem.

15 PROTOKOLL 15 (25) Sammanträdesdag Kommunstyrelsen har bemyndigande att besluta om tilläggsanslag inom en ram på 5,0 miljoner kronor. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Kommundelsnämnden Dalsjöfors får ökat kommunbidrag för 2009 med kronor för inventarieinköp till äldreboendet Dalhem /KS m.fl. Ekonomistyrning, anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna: a) Kösituationen och lediga platser till särskilda boendeformer för äldre. (2009/KS ) b) Vi vill ha Aleris kvar. (Namninsamlingen är överlämnad till Kommundelsnämnden Norrby) (2009/KS ) /KS Uppräkning av ersättningsnivå till kooperativa familjenätverk Kommunfullmäktige fastställde den 21 februari 2008 Regler och villkor för kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg. I reglerna ingår bidragsbelopp som är relaterade till barnens vistelsetid i verksamheten. Kommunstyrelsen fick bemyndigande att justera bidragsbeloppen med hänsyn till förändringar i kostnadsnivån. Någon justering för 2009 har inte gjorts. Resurstilldelningen till barnomsorgen räknades generellt upp med 3,2 % på grund av pris- och löneökningar inför Följande gäller för 2009: Tim/vecka Bidrag kr/mån För barn som deltar i allmän förskola är bidraget högst kr/ mån De nya bidragen föreslås retroaktivt från januari 2009.

16 PROTOKOLL 16 (25) Sammanträdesdag Förslag och yrkanden Kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Bidragen till kooperativa familjenätverk räknas upp enligt upprättat förslag med giltighet fr.o.m. januari Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Bidragen till kooperativa familjenätverk höjs inte, se bilaga. Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Karl-Gustav Drotz förslag och dels till Lena Palméns yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Karl- Gustav Drotz förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Lena Palméns yrkande". Omröstning Vid omröstningen röstas ja av Kerstin Koivisto (Vägv), Lars Dahlén (M), Ingegerd Nyborg (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M) samt nej av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Petter Löberg (S), Yvonne Persson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Ulf Olsson (S). Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Karl-Gustav Drotz (KD): Bidragen till kooperativa familjenätverk räknas upp enligt upprättat förslag med giltighet fr.o.m. januari /KS Garanti för skolskjutsuppdrag Borås Lokaltrafik behöver en garanti från Borås Stads sida i samband med anbudsgivning för skolskjutsuppdrag. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Utställd garanti för Borås Lokaltrafik AB engagemang i skolskjutsuppdraget godkänns.

17 PROTOKOLL 17 (25) Sammanträdesdag /KS Tunisien En inbjudan har inkommit till Kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson från Mr. Slama Néjib ordförande i samarbetskommissionen vid handelskammaren av Centre. Kommunstyrelsens ordförande har tackat ja till inbjudan och möjligheten att vidare utforska samarbets- och utvecklingsområden. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulrik Nilsson (M): Utse Ulrik Nilsson (M), Ida Legnemark (V), Anders Glemfelt och Nelly Hayek att representera Borås Stad vid denna resa /KS Yttrande över samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken, med anledning av Borås Elnät AB:s planer på en ny markförlagd 30 kv kraftledning mellan ställverket vid Kasernvägen och transformatorstationen i Älvsborgskullen i Borås Stad Borås Elnät AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om nätkoncession för linje för en ny markförlagd 130 kv kraftledning mellan det befintliga ställverket vid Kasernvägen och den befintliga transformatorstationen i Älvsborgskullen i Borås Stad. Västra Götalands län. Energimarknadsinspektionen överlämnar ansökningen avseende elektrisk anläggning, nätkoncession för linje för kommunens yttrande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunstyrelsen har inget att erinra. Skrivelse lämnas enligt förslag /KS Yttrande över begäran om detaljplaneändring för kvarteret Pallas 1, Åhlénshuset DTH arkitekter har i en skrivelse till Kommunstyrelsen den 21 september 2009 på uppdrag av fastighetsbolaget Cernera Projektfastigheter begärt detaljplanehandläggning för kvarteret Pallas 1. Avsikten är att bebygga fastigheten med moderna och centrumnära bostäder, dels uppe på taket men också mot Viskan utmed kvarterets långfasad på södersidan, och använda sig av s.k. tredimensionell fastighetsbildning. De skisser som finns framme visar på lägenheter.

18 PROTOKOLL 18 (25) Sammanträdesdag Ett förlag till svar har utarbetats. Kommunstyrelsen är positiv till att fastighetsägaren förverkligar visionen om ytterligare bostäder och verksamheter i en attraktiv miljö längs Viskan. Ytterligare bebyggelse ska förstärka värdet av stadsparken och göra det allmänna gångstråket norr om Viskan attraktivare. Kommunstyrelsen uppmanar Byggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för kvarteret Pallas 1. Planarbetet ska genomföras med plankostnadsavtal. Detaljplanens prioritering får prövas i verksamhetsplanen för Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Godkännande av planprogram för del av Viared, Östra Viared Kommunstyrelsen gav Kommunledningskansliet i uppdrag att studera markanvändningen vid Pickesjön och Östra Viared. Kommunen har gjort bedömningen att det som ett första steg i arbetet är lämpligt att ta fram ett planprogram för Östra Viared, för att skapa möjligheter för etablering av industrier och kontor samt för att vara delaktig i Vägverket:s planering av rv 27. Ett planprogram har upprättats och varit på samråd under perioden 1 juni 28 augusti I planprogrammet studeras förutsättningarna för att skapa nya verksamhetsområden med ett attraktivt annonseringsläge intill befintliga industriområden i Viared. Synpunkterna från samrådet har sammanfattats och bemötts i en samrådsredogörelse. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) föreslå Kommunfullmäktige besluta: Planprogrammet för del av Viared, Östra Viared, godkänns. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta och ändra detaljplaner för att förverkliga planprogrammet. Nämnden ska beakta Banverkets samrådsyttrande genom att ta hänsyn till Götalandsbanans framtida sträckning.

19 PROTOKOLL 19 (25) Sammanträdesdag /KS Yttrande över detaljplan för del av Sparsör, Hovalida 1:4 m.fl. Byggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag till detaljplan (utställning). Kommunstyrelsen har den 6 november 2006 lämnat ett samrådsyttrande över detaljplaneförslaget. Planområdet Hovalida ligger söder om Natura 2000-område Mölarp och Kröklings hage, sydöst om Fristad och omfattar 4,1 hektar mark. Planområdet består av två närliggande, bebodde delområden, som i denna handling kallas för Hovalida södra och Hovalida norra. Alla avstyckade befintliga tomter är privatägda. Vägmarken och övrig mark ägs av kommunen. Kommunfullmäktige antog Handlingsplan för avlopp i områden med blandad fritids- och permanentboende. Planen definierar en strategi för VAsanering av fritidshusområden kring bl.a. Öresjö såsom Hovalida. För att åstadkomma en kostnadseffektiv och sammanhållen planering av utvidgningen av VA-nätet som VA-saneringen innebär, detaljplaneläggs området. Planen syftar till att skapa förutsättningar för attraktivt boende, till att reglera den pågående exploateringen av området och att behålla områdets landskapliga kvaliteter. Slutligen möjliggör planen etableringen av en förskola i området. Ett förslag till yttrande har utarbetats. Kommunstyrelsen har endast kunnat träffa avtal med fastighetsägarna på den södra delen av Hovalida varför endast denna del bör gå vidare för antagande. Planförslaget tillstyrkes till denna del. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Skrivelse avges enligt upprättat förslag /KS Exploateringsavtal för del av Hovalida, Sparsör För genomförande av detaljplan för del av Sparsör, Hovalida 1:4 m.fl. har exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och ägarna till fastigheterna Hovalida 1:18-20, 49-51, och Krökling 1:1, för att reglera utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar. För detaljplanen ska gälla enskilt huvudmannaskap.

20 PROTOKOLL 20 (25) Sammanträdesdag Exploateringsavtalen omfattar del av det södra området i den föreslagna detaljplanen. Kostnadsfördelningen grundar sig på antalet nya byggrätter som respektive fastighetsägare erhåller genom detaljplanen. Inom exploateringsområdet finns 34 nya byggrätter, varav kommunen erhåller 11 byggrätter. Beställare av erforderliga entreprenader är ägarna till Hovalida 1:19-20, och Krökling 1:1. Kommunen ska enligt avtalen godkänna beställningar av erforderliga entreprenader. För säkerställande av berörda fastighetsägares åtagande ska respektive fastighetsägare ställa säkerhet till kommunen. Avtalen gäller under förutsättning att beslut om antagande av detaljplanen vinner laga kraft. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunen godkänner upprättade exploateringsavtal med ägarna till fastigheterna Hovalida 1:18-20, 49-51, och Krökling 1:1 för genomförande av del av detaljplan för del av Sparsör Hovalida 1:4 m.fl /KS Försäljning av ca m 2 av fastigheten Hovalida 1:4 Ägaren till Hovalida 1:49 har begärt att få köpa del av kommunens fastighet Hovalida 1:4 för att kunna göra en lämplig tomtbildning i enlighet med förslag till detaljplan för del av Sparsör Hovalida 1:4. Preliminärt avtal har träffats som innebär att kommunen säljer ca m 2 Hovalida 1:4 för kronor. Köpeskillingen är beräknad efter 275 kr/m 2. Köparen betalar erforderlig fastighetsbildningskostnad. Tillträde och betalning ska ske den 2 januari Köpeavtalet är giltigt under förutsättning av föreslagen detaljplan antages och vinner laga kraft. Beslut Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP): Kommunen säljer ca m 2 av Hovalida 1:4 till Hans-Ove och Ann Johansson för kronor.

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande

PROTOKOLL 1 (21) Sammanträdesdag 2010-02-08. Tid och plats Kl 13.32 15.44. Omfattning 58 92. Närvarande PROTOKOLL 1 (21) Tid och plats Kl 13.32 15.44 Omfattning 58 92 Närvarande Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson (C) Kerstin

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

marknadsförings- och informationschef

marknadsförings- och informationschef PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.30 14.30 Omfattning 509 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

2012-01-27. Göran Björklund

2012-01-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2012-01-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari 2012. Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2015-06-04. Göran Björklund

2015-06-04. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-06-04 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 juni 2015, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande

PROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdag 2009-03-30. Tid och plats Kl 13.36 14.44. Omfattning 165 184. Närvarande PROTOKOLL 1 (12) Tid och plats Kl 13.36 14.44 Omfattning 165 184 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110

PROTOKOLL 1 (24) Sammanträdesdag 2009-02-16. Tid och plats Kl 13.37 17.30. Omfattning 79 110 PROTOKOLL 1 (24) Tid och plats Kl 13.37 17.30 Omfattning 79 110 Närvarande Ulrik Nilsson (M) ordförande 79 92, 94 110 Ulf Olsson (S) vice ordförande 79 92, 94 110 Morgan Hjalmarsson (fp) 79 92, 94 110

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

2013-01-11. Göran Björklund

2013-01-11. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-01-11 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 21 januari 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

2011-11-18. Göran Björklund

2011-11-18. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-11-18 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till extra sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 28 november 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2010-04-12. Tid och plats Kl 13.30 16.15. Omfattning 177 206. Närvarande PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 13.30 16.15 Omfattning 177 206 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande

PROTOKOLL 1 (17) Sammanträdesdag 2010-03-22. Tid och plats Kl 13.37 15.00. Omfattning 151 176. Närvarande PROTOKOLL 1 (17) Tid och plats Kl 13.37 15.00 Omfattning 151 176 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd Nyborg (M) Lars Dahlén (M) Kerstin Hermansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen

2013-09-27. OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8 oktober 2013, kl 09.30. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen KALLELSE 1 (5) 2013-09-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! måndagen den 7 oktober 2013, kl 09.30 tisdagen den 8

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde

Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats 16.00 17.05 Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72 Öppet sammanträde Omfattning 45-55 Närvarande Marie Sjöhem (S) Anethe Tolfsson (S) Ida Legnemark (V) Lasse Jutemar (MP)

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Den socialdemokratiska gruppen kl 13.30 15.50. Den 6 oktober 6 partigruppen kl 09.30 12.15, 13.15 16.00

Den socialdemokratiska gruppen kl 13.30 15.50. Den 6 oktober 6 partigruppen kl 09.30 12.15, 13.15 16.00 PROTOKOLL 1 (29) 06 Tid och plats Kl 09.30 12.29 Den 5 oktober 6 partigruppen kl 13.30 19.00 Den socialdemokratiska gruppen kl 13.30 15.50 Vänsterpartiet kl 13.30 16.30 Den 6 oktober 6 partigruppen kl

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Årsredovisning 2011 16 Reviderad investeringsbudget 2012 17 Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer