Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20"

Transkript

1

2 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information, beskrivningar av 30 projekt och tips till dig som står i begrepp att starta projekt. Låt dig inspireras! 2008 Leader+ Gotland, Lövsta, Romakloster Leader+ Gotland finansierar projekt som ökar värdet av lokala produkter genom samverkan mellan mindre företag, ideella föreningar och offentlig sektor för att skapa tillgång till nya marknader. Detta är en publik version av slutrapporten. Den som vill ha exakta siffror och se närmare på varje projekts utvärdering ombedes att kontakta Leader+ Gotland. Textproduktion: Åsa Stenström, stenstrominfo.se Grafisk produktion: Roine Andersson, stenstrominfo.se Foto: Diana Eriksson, Roland Hejdström, Katarina Grip Höök, Torsten Kvarnsmyr, Åsa Stenström, Claes Söderblom, Tobias Wallström samt privata bilder från deltagare i de olika projekten Tryck: Grafiska Punkten Växjö, ex

3 Innehåll om Leader+ Leader+ på Gotland... 5 Uppfinnare och innovatörer landsbygdens utvecklare... 8 Att arbeta i ett beslutande partnerskap: LAG Lokal Aktionsgrupp... 9 Vi har varit med och startat en spännande utveckling på Gotland Leader+ i Europa mat och dryck, 16 Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet Säljbolag för livsmedelsprodukter idrott, 22 Ishall Slite spillvärme blir till is Utveckla Idrottsturism på landsbygden internationellt, 28 Tovningstekniker nätverk och samverkan Rikö Krusvinbär tänkbara användningsområden Gotland Galicien utbyte av regional matkultur Bioskinn vegetabilisk garvning miljö & ekologi, 38 Levande Vägg biologisk rening av vatten Eko-ön Furillen ekoturism och miljövård Ekokraft provproduktion av vallpellets... 44

4 upplevelseturism, 46 Gotland Upplevelseön Bada Mitt På Varplöse Vattenpark kultur, 52 Öppna Ateljéer Hamlett på Roma Slott Filmcentrum en förstudie ungdom, 60 Guldpengen en Ungdomssatsning Fyra av de 18 ungdomsprojekten teknik, 66 Moving Floor samarbete med Skottland Memo Comai webbversion av minnesstöd sockenutveckling, 72 Levide Årets socken Bottarvegården kulturcentrum på Storsudret Museijärnväg Gotlands Hesselby Jernväg samverkan, 82 Lamm Gotland utveckling av lammnäringen Skinn från havet gammalt hantverk i ny form Kooperativt boende seniorforum Måsen i Slite projektresultat, 90 Hur gick det? Att driva projekt Ordlista... 99

5 Leader+ på Gotland Leader+ är ett av EU:s gemenskapsinitiativ och ska främja utveckling på landsbygden. Med utgångspunkt i lokala förutsättningar och initiativ ska Leader+ stödja nyskapande metoder för utveckling och förnyelse. Programmet har funnits sedan 1990 och varit EU:s program för att finna nya metoder för landsbygdsutveckling. Leader+ Gotland har sedan år 2000 varit ett av tolv områden i Sverige som genom programmet medverkat till att trygga landsbygdsområdenas framtid genom att bevara och skapa nya arbetstillfällen. Den ideella organisationen Leader+ Gotland Leader+ Gotland har verkat i formen av en ideell förening. Organisationsmodellen är en förutsättning för att möjliggöra trepartnerskapet. Ur stadgarna, Leader+ Gotland, Ideell förening: Föreningens ändamål är att med utgångspunkt i den fastställda planen för Leader+ Gotland skapa nya försörjningsmöjligheter och livskvalitet åt befolkningen i en landsbygd under stark förändring, genom att medverka till att åstadkomma bättre förutsättningar för såväl nya som befintliga arbetstillfällen. Detta skall ske genom ett utnyttjande av den stora mängden genuina lokala resurser som finns på Gotland i samverkan med ett starkt lokalt engagemang. Insatsområden är näringslivet, lokalt engagemang och natur och kultur. Den lokala Leaderplanen för Gotland som styrt verksamheten fastställdes i juni Genom att planen är framtagen lokalt på Gotland har den ett underifrånperspektiv som bygger på analysen av det egna området. Arbetet leds av en lokal aktionsgrupp, LAG, som bygger på partnetskapet med representanter från privat, ideell och offentlig sektor, där privat sektor tillsammans med ideell sektor måste utgöra över 50 procent. En unik metod för landsbygdsutveckling Leader är inte ett sätt att fördela projektmedel utan en metod för lokal utveckling där det lokala trepartnerskapet i LAG-gruppen har en central roll. LAG är ett aktivt, jämbördigt partnerskap där besluten utgår från de lokala förutsättningarna och lokala initiativ. Syftet med Leaderprogrammet är att det på olika sätt ska stödja hittills oprövade och innovativa utvecklingsstrategier som rör landsbygdens utveckling. Leader+ ska således vara något av en experimentverkstad för att finna nya vägar till en hållbar utveckling av landsbygden. Leader+ Gotland slutrapport 5

6 Metoden kan beskrivas med följande fem ledord: Innovativt: av pilotkaraktär, nytänkande som leder till utveckling. Underifrånperspektiv: när drivkraften kommer från samma ställe där nyttan upplevs, uppstår ett underifrånperspektiv. Lokal förankring: projekt ska ha en förankring på den plats det bedrivs Samarbete: för att lyckas långsiktigt behövs gemensamma krafter från näringsliv, ideella föreningar och offentliga organisationer. Överförbarhet: projekt ska kunna överföras på andra leaderområden inom EU. På samma sätt kan Gotland genomföra lyckade projekt som tidigare genomförts på andra platser inom EU. Stärka landsbygdsområdenas utveckling Människor som bor och verkar i ett område har de bästa idéerna för att sätta igång en utveckling i sin egen bygd. Genom att utnyttja den stora mängd genuina lokala resurser som finns på Gotland och det starka engagemang som finns, så kan man genom samverkan utveckla de lokala resurserna för att skapa nya aktiviteter som tryggar och utvecklar den egna bygden. Syftet är att trygga landsbygdsområdenas framtid genom att utveckla och skapa nya arbetstillfällen. Leaderplanen Den strategiska planen för Leader+ Gotland godkändes av Jordbruksverket i juni Leaderplanen är det styrdokument som Leader+ Gotland använt under hela programperioden, Programmet förlängdes 1 år då det nya programmet som skulle börja 2007 försenades. Strategierna i planen har varit att: Uppmuntra mångsyssleri, som gynnar företagaranda och entreprenörskap. Skapa tillgång till nya marknader. Skapa nya produkter och tjänster. Upprätthålla lokala gruppers engagemang för en levande landsbygd. Främja samarbetsprojekt med sektorsöverskridande arbetsformer mellan föreningar, företag och det offentliga. Synliggöra kultur, natur och idrott i nya möjligheter till upplevelseturism. Förstärka den positiva bilden av Gotland genom att höja produkternas kvalitet. Tema Gotland Inom Leaderprogrammet har det funnits fyra olika teman att arbeta utifrån: 1. Användning av ny kunskap och teknologi för att göra landsbygdsprodukter, inbegripet tjänster, mer konkurrenskraftiga. 2. Öka värdet i lokala produkter, inbegripet tjänster, särskilt genom att i samverkan underlätta för mindre företag att få tillgång till marknaden. 3. Förbättring av livskvaliteten på landsbygden. 4. Att på bästa sätt utnyttja natur- och kulturresurser, inklusive naturområden som i enlighet med Natura 2000 är av intresse för hela EU. Som övergripande åtgärd valde Leader+ Gotland att arbeta med temat: Öka värdet av lokala produkter, inbegripet tjänster, särskilt genom att i samverkan underlätta för mindre företag att få tillgång till marknaden. Mätmetoder Leader + Gotland har löpande stämt av målen för programmet och för den lokala planen. Alla projektägare har rapporterat sina mål och utfall. Dessutom har en intervju genomförts med samtliga avslutade projekt, där vi även mätt andra effekter av projekten såsom antal gästnätter/besök, nystartade företag och hur de uppfattat stödet från Leader+. De programspecifika målen, dvs de mål som mäts i samtliga leaderområden är: arbetstillfällen, samarbetskonstellationer/nätverk, utbildningsinsatser, bevarande och utvecklande av natur- och kulturarvet samt jämställdhet. Vi har även under perioden mätt de indikatorer som är kopplat till de tema som Gotland valt, dessa är: Näringsliv Nya produkter/marknader Antal kampanjer/info Utvecklade produkter Lokalt engagemang Nya servicelösningar Nya nätverk Mötesplatser i Östersjön Natur och Kultur Nya samarbetslösningar Nya marknader Ungdomsinsatser Nya ungdomsföretag Ungdomsnätverk Projekt med deltagande ungdomar Projektfinansiering och ekonomiskt stöd I samband med att den lokala Leaderplanen skrevs ansökte föreningen om medfinansiering från Gotlands kommun. Kommunstyrelsen beslutade att garantera 80 procent av den nationella medfinansieringen. Fördelningen mellan de olika finansiärerna är 27 procent från EU:s Jordbruksfond, 40 procent nationella medel och 33 procent privata medel. Vad som skiljer Leader från andra EU-program är att inom Leader kan den privata medfinansieringen även bestå av ideell tid till ett värde av max 175 kr/timme. Budgeten för programperioden har varit totalt SEK. Den utökades under 2007 till SEK. För satsningar inom interregionala och transnationella projekt har avsatts drygt 6 miljoner. 6 Leader+ Gotland slutrapport

7 Det unika med Leader+ är själva metoden för utvecklingsarbetet, där gräsrötternas engagemang om den egna landsbygdens utveckling fångas upp och förverkligas. Leader+ Gotland slutrapport 7

8 Uppfinnare och innovatörer landsbygdens utvecklare En uppfinning är en ny, och många gånger oväntad, lösning på ett problem. En innovation är en uppfinning som människor faktiskt använder, en uppfinning som tas i bruk. Då krävs oftast att uppfinningen blivit kommersiellt säljbar och att den är tillgänglig för marknaden. Innovationer leder till arbetsmöjligheter, förnyelse och utveckling, oberoende av geografisk ort. Innovatören är en person som utvecklar affärsmöjligheter, driven av en stark tro på sin idé, men som oftast har svårt med finansiering i starten av utvecklingsprocessen. Det är få av de traditionella finansiärerna som i ett tidigt startskede satsar på nya idéer och nya produkter, oftast måste innovatören först bevisa att det finns potential i produkten, till exempel att söka patent. En av strategierna inom Leader+ Gotland är att främja den småskaliga innovativa vidareförädlingen, med möjligheter att finansiera ett tidigt produktutvecklingsarbete. I den första fasen handlar det till största delen om rådgivning och mindre om finansiering. Uppfinnaren behöver någon som lyssnar och som kan bekräfta om idén är bra. I nästa fas behövs en liten summa pengar för att komma igång och göra en marknadsundersökning. Man kollar hos grossister om det finns ett behov av produkten, söker svar på frågan om tillverkningen ska utföras i ett eget företag eller om det ska göras på licens av ett annat företag. Nu måste man också se till att söka patent eller varumärkesskydd och ta beslut om att själv starta företag. På Gotland sjuder det av kreativitet och nyskapande, vi har träffat flera personer med både stora och små idéer och vi har i flera fall kunnat vara med och stötta så att uppfinningar har utvecklats till innovationer. Olof Berglund, handläggare på Leader+ Gotland Det är människor, inte teknik, som utvecklar Sverige. De som har idéer och vill driva är oftast amatörer de behöver hjälp för att nå målet. Kaj Mickos, professor i innovationsteknik, Mälardalens Högskola Idéer är som plantor, De måste vårdas ömt om de ska växa. Uppfinnarprofilen Sven-Mikael Mickel Mickelsson Utan innovationer stannar allting. Det som inte förnyas kommer att dö ut. Det är en never ending story. Kaj Mickos, professor i innovationsteknik, Mälardalens Högskola Innovativt: av pilot karaktär, nytänkande som leder till utveckling ur Leader+ Gotlands strategi 8 Leader+ Gotland slutrapport

9 Att arbeta i ett beslutande partnerskap: LAG Lokal Aktionsgrupp Leader är ett sätt att samarbeta. Den Lokala Aktionsgruppen, LAG, speglar det lokala samhället och dess aktörer. Aktörerna representerar den ideella, privata och den offentliga sektorn och deras uppdrag är att skapa ekonomisk utveckling på landsbygden. Denna partnerskapstanke präglar hela Leaderverksamheten och finns ofta även i de enskilda projekten; i projektplaneringen, i finansieringen och i genomförandet. Representativt partnerskap för Gotland LAG, kan liknas vid en styrelse. LAG-gruppen för Leader+ Gotland ska, förutom ordföranden, bestå av minst 14 och högst 24 övriga ledamöter. Dessa väljs på den ideella föreningens årsstämma där sammansättningen har följande kriterier: trepartnerskap där över 50 procent ska representeras av privat och ideell sektor, gruppen skall ha en lokal förankring och vara representativ för Gotland, jämn fördelning mellan kvinnor och män (40-60 regel), minst en representant skall vara under 25 år, minst en representant i gruppen ska ha miljökompetens. Dessutom ska ledamöternas individuella och samlade kompetens vara i relation till planen. Totalt har 53 personer varit ledamöter i LAG under perioden. Under åren har ledamöter kommit och gått men över hälften har varit med sedan Leader+ startade års LAG har följande ledamöter och representantskap: Offentlig sektor: Gotlands kommun: Eva Nypelius och Maj-Britt Henriksson Högskolan: Rickard Elgán, Högskolan på Gotland Länsstyrelsen i Gotlands län: Kjell Norman (vice ordförande) Privat sektor: Gotlands Turistförening: Mats Jansson Lantbrukarnas Riksförbund: Ola Lindvall och Jan Ekdahl LO-distriktet: Kenth Lindqvist Enskild ledamot, företagare: Göte Niklasson Enskild ledamot: Gunnar Norrby Ideell sektor: Länsbygderådet: Stig Hansson (ordförande) och Eva Gahnström (miljöansvarig) Gotlands Hushållningssällskap: Mats Pettersson Coompanion Gotland: Kenneth Eckard Gotlands Idrottsförbund: Ann-Sofie Olsson och Åke Kahlbom Enskild ledamot: Lena Thalin Enskild ledamot: Lotta Pettersson (ungdomsrepr.) Enskild ledamot: Bengt Jönsson Enskild ledamot: Marie Barck (ungdomsrepr.) Enskild ledamot: Inga-Maj Åkerblom (jämställdhetsansvarig) Enskild ledamot: Jörgen Wessman Enskild ledamot: Erika Henningsson (ungdomsrepr.) Leader+ Gotland slutrapport 9

10 Ett LAG i ständig förnyelse Organisationen i LAG har under åren haft varierande struktur. Allt eftersom behoven förändrats har den anpassats och förbättrats. Inför beslut om medel till projekt har LAG haft en aktiv roll även under beredningen av ansökningarna. De första åren var LAG indelat i tre beredningsgrupper utifrån insatsområdena; lokalt engagemang, natur och kultur och näringsliv. Efter ett par år reviderades grupperna då man upptäckte att behov fanns att även följa upp leaderplanen och titta på effekterna av de insatser som gjorts. Därför formerade man om sina trupper och delade in sig i följande arbetsgrupper: Projektgruppens ansvar är att bereda och lämna förslag till beslut på samtliga projekt. Uppföljningsgruppen ska se till att planen för Leader+ Gotland följs upp, att insatser görs för att marknadsföra Leader+ samt att miljö och jämställdhetsfrågor blir synliga. Insatsgruppen har till uppgift att fungera som ett lättrörligt arbetslag som kan sättas in där det krävs särskilt prioriterade åtgärder. Dessutom har ett Arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och en representant från respektive sektor utsetts för att på delegation ta beslut inom RAM-projekten Lyckoslanten, Glädjekällan och Vidgade Vyer Hand i hand. Arbetsutskottet har även haft det formella ansvaret för personal och den dagliga driften. Antalet anställda på föreningens kansli har varit 2 4 stycken, varav en verksamhetsledare. Det har krävts mycket engagemang LAG:s arbete, rutiner och organisationsfrågor har tagit mycket tid och krävt stort engagemang. LAG-ledamöterna har även haft som uppgift att fungera som ambassadörer som informerat, entusiasmerat och väglett aktörer på landsbygden till att genomföra projekt. LAG har under åren haft 6 möten i snitt per år och tagit beslut i över 200 projektärenden. Från revirbevakning till samarbete I början gick LAG:s representanter in i sin uppgift med utgångspunkt ifrån den sektor eller intresseförening de representerade. Under tidens gång har ansvaret vuxit och vidgats och idag agerar ledamöterna utifrån Gotlands gemensamma strategier för tillväxt och utveckling av den gotländska landsbygden. Trepartnerskap Inom Leader har man tryckt hårt på det så kallade trepartnerskapet; att myndigheter, näringsliv och ideella krafter samarbetar. Det bygger på att de tre parterna ska tillföra sina styrkor: den offentliga genom sitt ansvarstagande, den privata med sin effektivitet och den ideella genom sitt engagemang. Det är viktigt att de olika parterna har någorlunda jämna mandat. Men det är också viktigt att partnerskapen är beslutande. Leader+ Gotland har hela tiden varit ett beslutande partnerskap, där man under perioden haft ansvar för leaderplanen och en budget på totalt 68 miljoner kronor (Leader-medel). LAG har bred kompetens Trots att den enskilde ledamoten representerat en av de tre sektorerna har han/hon även haft kunskap och erfarenheter av de övriga sektorerna. Exempel: statstjänstemannen som har eget jordbruk och engagerar sig i hembygdsföreningen eller näringslivsrepresentanten som har lång yrkeserfarenhet inom offentlig förvaltning och även är aktiv i ett flertal ideella föreningar. Bland ledamöterna finns också kompetenser inom företagande, turism, industri, energi, miljö m m. Denna breda gemensamma kunskapsbas har varit en tillgång i besluten. främre raden: Inga-Maj Åkerblom och Ola Lindvall bakre raden: Mats Pettersson, Jan Ekdahl och Mats Jansson 10 Leader+ Gotland slutrapport

11 Annelie Söderström och Stig Hansson Vi har varit med och startat en spännande utveckling på Gotland Vi träffas en solig dag i början av april. Vid kontoret för Leader+ i Lövsta växer det påskliljor. Inne på kontoret råder febril aktivitet den sista mars var det definitiva slutdatumet för de projekt som programmet Leader+ finansierat. Alla utvärderingar, slutrapporter och ekonomiska redovisningar ska nu inom kort vara inlämnade. Det är sista rycket innan den nya Leaderperioden inleds med nyvald LAG-grupp. Varför gick de in i arbetet med Leader? Vad hade de med sig i bagaget och vad har de lärt sig under de här åren? Jag sitter med ordföranden Stig Hansson och verksamhetsledaren Annelie Söderström i köket och ställer mina frågor. Diversearbetare med stort lokalt engagemang Leader+ Gotlands ordförande Stig Hansson är född på ett jordbruk. Efter några år inom säkerhetsbranschen i Stockholm flyttade Stig tillbaka till Gotland, han kallar sig diversearbetare. Förutom det egna jordbruket har han ett fastighetsbolag vilket innebär att han gör allt från att renovera och klippa gräsmattor. Stig är också engagerad inom kommunens socialtjänst och har familjehem för ungdomar. Han har jobbat ideellt hela livet. Stig är aktiv i Hela Sverige ska leva, Lantbrukarnas Riksförbund, Heligholm AB och inom frikyrkan. Jag har varit ordförande i LAG-gruppen från start, och var med och skrev leaderplanen. Jag ville vara med och påverka utvecklingen på landsbygden. Jag tyckte att Leader+ verkade vara en bra metod att arbeta efter, men metoden var ny för oss alla. Idag vet jag vad metoden innebär och jag vet att det är en bra metod för landsbygdsutveckling. Drivkrafterna på landet Annelie Söderström har sedan oktober 2004 varit verksamhetsledare för Leader+ Gotland. Hon är marknadsekonom och har jobbat mycket inom försäljning och marknadsföring på Svenska Spel, som konsult på Proffice och även som projektledare. Det är en bra kombination när man jobbar med projekt, jag kan se affären i idéerna, det är lätt att glömma bort den biten. Om projektet saknar en långsiktig affärsidé dör verksamheten när projekttiden löpt ut. Samtidigt ska inte alla projekt vara affärsinriktade. En del handlar om gemenskap, nätverk att utveckla med nya konstellationer, våga gå utanför gränserna Leader+ Gotland slutrapport 11

12 Olof Berglund och Karin Wibom Från revirbevakning till samarbete När vi började jobba med Leader gick LAG:s representanter in i sin uppgift med utgångspunkt i vilken sektor eller intresseförening de representerade. Under tidens gång har ansvaret vuxit och idag agerar LAG utifrån vad som är bra för Gotland. Projekten har blivit bättre och bättre och det beror bland annat på att vi blivit bättre på att kommunicera med projektägarna. När den nya Leaderperioden startar med en ny LAGgrupp är det till viss del nya strategier som gäller, men arbetssättet är i princip det samma. Hoppas att vi kan bidra med våra erfarenheter så de nya aktörerna tar sig igenom startprocessen snabbare. Varje ny ledamot går in med sina erfarenheter, och efter en tid lär man sig vad det innebär att jobba med Leader, förklarar Stig. Trepartnerskap Vikten av att samarbeta i trepartnerskap gäller även i projekten. Många tycker att det har varit jättejobbigt. De ideella har inte alltid samma affärsfokus som företagen eller de offentliga, och tar ofta längre tid på sig vilket ibland leder till frustration hos de övriga parterna, förklarar Annelie. Ett exempel på bra trepartnerskap är ishallen i Slite. Där har föreningen Graip IK varit projektägare, företaget Cementa har bistått med spillvärme och Gotlands Kommun har bidragit med att lösa markfrågan och ett extra ekonomiskt tillskott när projektet fördyrades. Ishallen kommer att ha stor betydelse för Graip IK, Solklintsskolan och det övriga samhället. Samtidigt skapar ishallen förutsättningar för framtida turistiska satsningar. Här kan man verkligen tala om att de tre parterna alla har varsin nytta av ishallen. Att para ihop människor med olika erfarenheter och som inte träffar varandra dagligen kan ge inspirerande och givande möten. Ibland kan det vara avgörande att se på sin verksamhet från en annan sida för att komma vidare. Nyttan av projekten Det ligger i vår uppgift att bedöma om det finns ett underifrånperspektiv i projektidéerna. Det är de som har nytta av projekten som ska vara drivande. Ju fler som har nytta av det, desto högre engagemang i projekten, konstaterar Annelie. I början var det ofta projektledare som kom till oss och sa det här är ett bra projekt utan att det fanns någon förankring i bygden eller att det fanns någon som ville äga idén efter projektets slut. Det fungerar inte. Behovet måste komma underifrån. Projektet ska ha en lokal förankring först, sen kan rekrytering av projektledare göras gör man tvärtom blir det en färdig agenda som ingen känner sig delaktig i. Ibland behöver projekten mogna lite, inflikar Annelie. Projektägaren kanske inte har funderat på att skapa en långsiktig verksamhet med sin idé vilket vi vill att det ska bli. Vår roll är att stötta projektet, föreslå samarbeten och se till att projektet är bra för Gotland. Den egna insatsen I Leader kan man medfinansiera med sin egen tid till ett värde av 175 kronor/timme, ibland krävs även andra 12 Leader+ Gotland slutrapport

13 medel att finansiera med. I de projekt där man är beredd att satsa egna pengar har man ofta en högre grad av affärsmässighet, vilket också är en indikator på att man vill satsa för framtiden. Egentligen kommer det hela tiden tillbaka till det personliga ansvaret, fortsätter Stig. Det är därför mikrolånen i Bangladesh fungerar. Man går in i dem personligen. Under de senare åren har vi blivit bättre på att stötta små företag som i samverkan kommit fram med nya produkter. Det kan vara svårt att få tag i kapital hos de traditionella finansiärerna i de riktigt tidiga stadierna, särskilt på landsbygden. Där har Leader haft en viktig roll, understryker Annelie. Om vi hade haft ett par år till hade vi säkert kunna utveckla den delen till något väldigt bra för de små landsbygdsföretagen. Vi måste våga finansiera i ett tidigt skede. Följa upp med ansvar Stig och Annelie betonar vikten av att följa upp projekten. Man måste bry sig om projekten och hur det går. Redan vid projektstarten gör vi en överenskommelse om hur ofta projektet behöver rekvirera medel, förklarar Annelie. Kommer det inte in någon rapportering kollar vi upp vad som hänt, där måste jag ge Karin Wibom en eloge. Karin är anställd som ansvarig för de rekvisitioner som kommer in. Med stor kunskap, tålamod och gott hjärta har hon varit ett bra stöd för projekten. Karin är den av oss som varit med från start och har ett förflutet i andra EU-program. När projekten avslutats har vi bestämt träff med projektet för att göra en utvärdering. Det är Olof Berglund hos oss som skött den delen. Mycket av det material och resultat som vi presenterar i den här slutrapporten kommer från dessa intervjuer. Förutom uppföljningen har Olof administrerat de internationella projekten. Som finansiär har vi ett ansvar för projekten och därmed rätt att ställa krav, konstaterar Stig. Det gör att projekten blir bättre, vi är med och lyfter dem en nivå genom att fungera som bollplank och se till att det finns en fungerande styrgrupp. Betydelsen av de personliga kontakterna Under åren har vi haft många kontakter, fortsätter Annelie. Under de mest intensiva åren hade vi runt 40 informationstillfällen, runt om på Gotland, då vi träffade olika föreningar och organisationer. Dessa kontakter genererade nya projektidéer som ledde till nya kontakter. Projekten har i sin tur skapat nya samarbeten som i sin tur skapat nya projekt. Det är en snöboll som bara växer. Nätverken är företagens viktigaste investering! Vi avgår med flaggan i topp! Nu är vi en organisation som blivit ett gäng som jobbar jämbördigt. Vi har gjort det tillsammans, säger en stolt Stig Hansson med eftertryck. Under de här åren har vi lyckats få, om inte alla så i alla fall en del gotlänningarna att förstå vad Leader är. Även om vissa var negativa från början, har många blivit positiva. Det märks bland annat på att det har blivit ett större tryck på att få vara med i organisationen. Nu lämnar vi över till nästa leaderperiod och hoppas att vi varit med och bidragit till en plattform som nästa gäng kan fortsätta att utveckla. Ännu har vi bara sett början av vad leadermodellen kan åstadkomma! Leader+ Gotland slutrapport 13

14 Gotland? Nej, Ösel. Leader+ i Europa Med Leaderprogrammet ges många tillfällen till samarbete över gränserna, både nationellt och internationellt. EU-kommissionen uttalar vikten av att bygga ett internationellt nätverk och att utveckla samarbete med områden i Europa. Vi är en del av Europa ett Europa som är i omvandling. Här på Gotland ligger vi före på vissa områden, men vi ligger också efter inom andra områden. Bakgrund Totalt finns det cirka 893 leaderområden inom de 15 medlemsländer i EU som har varit verksamma under programperioden. Kontinuerligt bildas nya områden i de nytillkomna medlemsländerna. Inom EU:s organisation finns Contact Point med ansvar för att organisera former för att utbyta erfarenheter, så att de områden som inte kommit så långt kan ta del av vad som redan har uppnåtts av andra LAG-grupper med större erfarenhet inom ett specifikt område. Contact Point arrangerar även konferenser och seminarier med teman som är av gemensamt intresse för LAG. Leader+ Gotland och internationellt samarbete Leader+ Gotland har utformat en strategi för interregionalt och transnationellt samarbete. Samarbetet skall främja temat att öka värdet i lokala produkter, särskilt LEADER är en förkortning av franskans Liason Entre Action de Developpement de l Economie Rurale vilket betyder Länkar mellan åt gärder för att utveckla landsbygdens ekonomi. genom att i samverkan underlätta för företag att få tillgång till marknaden. Framförallt vill Leader+ Gotland vända sig till regioner som är duktiga på att marknadsföra och sälja lokala produkter utifrån likartade förutsättningar som de gotländska samt till områden som har en god potential att bli framtida marknader för gotländska produkter. I Leader uppmuntras vi att samverka, inte bara inom LAG-gruppen, utan framförallt på gräsrotsnivå i olika sammanhang, nationellt och internationellt. Det är när två parter som har nytta av varandra möts, som nya affärsförbindelser och samverkan kan växa. Leader+ Gotland har idag ett kontaktnät som, förutom Sverige, innefattar följande länder: Skottland, Irland, Polen, Estland, Lettland, Finland, Portugal, Spanien, Italien, Öster rike och Slovenien. 14 Leader+ Gotland slutrapport

15 Under Almedalsveckan 2007 anordnade Svenska Nätverket för Leader+ samt Leader+ Gotland ett seminarium med temat: Hur kan transnationellt samarbete i Östersjöregionen stärka landsbygdsutvecklingen? Inbjudna var gäster från Finland, Åland, Estland, Lettland, Litauen, Polen samt en representant från EUkommissionen. Lika, fast olika traditioner Även om Gotland och de flesta andra leaderområden har liknande problem, så har vi alla olika traditioner som styr hur vi använder leadermetoden i praktiken. I vissa områden i Europa styrs insatserna väldigt hårt till att förbättra den offentliga och den sociala servicen på landsbygden. På Gotland har ingen finansiering gått till sådan verksamhet, vi har haft mer fokus på att öka värdet i lokala produkter, att samverka och att underlätta för småföretag att nå nya marknader. Men det är just det som är tanken med Leader, att utgå från det egna områdets styrkor och svagheter säger Stig Hansson, Leader+ Gotlands ordförande. Inom flera regioner i Europa anser de att turism är det som ska ge utveckling på landsbygden i framtiden. Vissa områden använder 70 procent av sina medel för turismprojekt. Vi har satsat bredare, på det vanliga samhället och värderat det vanliga företagandet högt. Sen kan det ju vara så att ett projekt som ishallen i Slite förvisso ger en viss turismeffekt, men primärt är det en satsning som är till för dem som bor i bygden. Andra leaderområden i Europa tycker att vi på Gotland har så otroliga fördelar i och med att vi har cirka turister som besöker oss varje år, säger Annelie Söderström, verksamhetsledare Leader+ Gotland. Varför behöver ni EU-medel, med ert fantastiska läge mitt i Östersjön, undrar de som har betydligt tuffare förutsättningar än Gotland. När Stig Hansson varit ute i Europa och träffat andra leadergrupper har han mött fler likheter än olikheter. Problemen är de samma, men i olika hög grad, det är glest med folk på landsbygden, en åldrande befolkning, svårt att få kapital till investeringar och bra samhällsservice, vilket är grunden för att bo bekvämt och att leva på landsbygden. Samarbete i Ungern Genom att delta i internationella konferenser får jag möjlighet att både samla och att delge mina erfarenheter, berättar Stig. Jag höll ett föredrag i Ungern för ett par år sedan och besökte då två leaderområden, varav ett vindistrikt. Det var jättefint, ett högt berg med vinodlingar och en vingård på krönet. På vägen upp till vingården hade man ställt i ordning en fin vinkällare. Men ingen utnyttjade vinkällaren. Jag undrade varför de satsat på att renovera just vinkällaren på vägen upp, istället för att placera den hos någon vinproducent? Då svarade den lokala representanten från LAG att de lokala företagen inte ville samarbeta. Stig frågade då sonen på vingården om han kunde tänka sig att samarbeta med andra företag för att utveckla verksamheten och det kunde han gärna göra men från LAG hade de aldrig ställt frågan I leaderområdet Spreewald i Tyskland, som är känt för sin gurka, har man valt att bara jobba med att utveckla varumärket Spreewälder Gurken. Man ansåg att alla skulle vinna på det stärkta varumärket: man skulle få sälja fler produkter och få fler turister. Varje höst arrangeras en gurkfestival. De har fokuserat på ett område och lyckats bra. På Gotland hade vi kunnat göra likadant och få tydligare resultat om vi fokuserat på till exempel ull. Från fritidssyssla till företagande i Spanien Sen har man förstås gjort satsningar på företagande även i andra länder, berättar Stig vidare. I Spanien byggde man om ett bussgarage till ett företagshus. Målet var att få hobbyverksamhet att växa till före tagande. En fantastisk satsning! Det var några damer som i alla tider bakat småkakor och sålt till bekanta. När de flyttade in verksamheten i det här företagshuset, så slutade det med att de började exportera kakor och fick möjligheter att anställa fem personer. Där fanns också ett företag som producerade kakel och klinker på beställning i vilka färger och mönster som helst. De hade sysslat med det i fem generationer, men bara lite vid sidan av. Nu fick de plötsligt beställningar från New York och Paris! Hur tar vi till vara den lokala kunskapen på Gotland och får hobbyinkomster att bli företagande? Många som sitter på den här kunskapen betraktar sig inte ens som företagare. Därför har det varit bra att vi satsat på lokala produkter och tjänster istället för att göra en uppdelning i branscher, som turism eller lantbruk. Gotland? Nej, Grekland. Leader+ Gotland slutrapport 15

16

17 Leader-projekt Maten på Gotland kännetecknas av en fantastisk kvalitet på bland annat rotfrukter, grönsaker, lammkött, frukt och bär. Mycket sol och milda höstar ger speciellt goda förutsättningar. Här finns exklusiva delikatesser som sparris, tryffel, handgjorda ostar, valnötter, gotlandsdricka, vin och rom. Vi har många små bagerier och en genuin brödkultur. Runt om på ön finns ett stort antal mycket duktiga året-runt-krögare som kan existera tack vare turismen. Gotlänningar är mest intresserade av lokalproducerad mat i hela Sverige. Jörgen Wessman LAG-ledamot, representant för ideell sektor Honung, inte bara en binäring Gotlands Biodlares förening tog fram två nya produkter med honumg som råvara. Produkterna marknadsfördes och prov såldes och förhoppningen är att biodlare ska kunna ta språnget från hobbyverksamhet till näringsverksamhet. Kontakt: Mats Norrby, Väskinde. Distributionsprojekt till butik och restaurang för lokala råvaror och livsmedel på Gotland Nätverket Produkt Gotland ville utveckla en lösning för att distribuera lokala råvaror och livsmedel från odlare/producent till butiker och restauranger. Kontakt: Dan Widegren, Atlingbo. Gotländsk tryffel Tryffel skörds på hösten och säljs som färskvara. Målet med projektet var att ta fram en förvaringsmetod och förpackning för djupfryst tryffel för att därmed kunna sälja tryffel året runt. Läs mer på sidan 18 >>> Matkasseprojektet LRF-avdelningen i När ville visa ungdomar från stadsmiljöer hur man på en lantgård producerar råvaror till livsmedel. Kontakt: Ilse Hallgren, Alva. Mat på Gotland Ett projekt som initierades av Leader+ Gotland med syfte att stödja utvecklingen av lokal råvaruproduktion och förädling inom livsmedelssektorn. Kontakt: Ola Lindvall, Dalhem. Mousserande rabarbervin Förstudie för att skaffa basinformation om marknaden för mousserande vin med rabarber som råvara samt vilka lagkrav som ställs på en produktion. Kontakt: Ragnar Olofsson, Ardre. Säljbolag för livsmedelsprodukter Det är svårt för små livsmedelsproducenter att ta sig in i de stora butikerna om man inte gör som företagen i Matön Gotland och samarbetar för att skapa uppmärksamhet runt gotländska matupplevelser i butiker. Läs mer på sidan 20 >>> Temanummer gotländsk mat Gotlands läns Hushållningssällskap gav ut en publikation Mat på Gotland till alla hushåll på Gotland. Kontakt: Riina Noodapera, Gotlands läns Hushållningssällskap, Lövsta, Romakloster. Whiskytillverkning på Gotland I en förstudie önskade några företagare klarlägga frågor kring tillverkningsprocess, utrustning, lokalisering, tillstånd och finansiering med syfte att starta en småskalig whiskytillverkning. Kontakt: Bo Wikström, Visby.

18 Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet I slutet på 90-talet började man uppmärksamma att det finns tryffel av god kvalitet i de gotländska markerna. Sedan dess har flera intresserat sig för att utveckla tryffelnäringen med odling, sökning och uppfödning av tryffelsökande hundar. Britt-Louise Pettersson och Lena Bertholdsson ville ta fram förädlade, mer lättsålda tryffelprodukter och hitta ett sätt att få avsättning på en bredare marknad. Tryffel trivs på Gotland! Den första gotländska bourgognetryffeln hittades 1977 i Fardhem på södra Gotland. Arten var klassad som utrotningshotad. Svampforskare Christina Wedén genomförde 1997 ett examensarbete i vilken hon drog slutsatsen att det finns ytterligare områden med tryffel på Gotland. Under hösten 1999 och 2000 inventerade hon tryffel på Gotland med hjälp av franska tryffelhundar och då ökade antalet fyndplatser från 3 till 31. Det här blev upptakten till att flera gotländska markägare började intressera sig för tryffelsök och tryffelodling. Den första odlade tryffeln skördades i november Hög kvalitet 2001 genomfördes ett blindtest av tryffel i Frankrike. Då bedömdes den gotländska tryffeln vara av högsta kvalitet och omöjlig att skilja från den franska. Från början var det svårt att sälja den gotländska tryffeln, men 2004 ökade efterfrågan och man kom upp i kilopriser på kronor. För att kunna hitta tryffel av rätt mognadsgrad krävs att man använder tränade tryffelhundar och sedan 1999 tränas sådana på Gotland. Färsk och fryst tryffel förlänger säsongen Tryffeln skördas på hösten och säljs sedan som färskvara. Många restauranger fryser in tryffel så att de kan ta fram och riva av den mängd tryffel som behövs. Ett av målen med projektet var att ta fram en förvaringsmetod och förpackning för djupfryst tryffel för att kunna sälja tryffel året runt. Men det behövdes också en attraktiv förpackning till den färska tryffeln. Mark Ingelse har hjälpt till med formgivningen. Resultatet blev en exklusiv presentförpackning som, förutom tryffeln, innehåller ett informationsblad som marknadsför Gotland, beskriver mystiken runt tryffel, ger enkla anvisningar, recept och webblänkar. Tryffelprodukter testades i Japan Framför allt med sikte på att kunna etablera export till Japan har man tagit fram flera tryffelprodukter, bland annat tryffelsalt, tryffel i whisky, konserverad tryffel, tryffelsmör, tryffelhonung, tryffelmajonnäs och ostkruka med tryffel. Produkterna har utvecklats med rådgivning av LivsTek. I slutet av mars 2008 reste Lena Bertholdsson (Bertholdsson & Holm), Olof Thomsson (Östergarn Tryffel), Susanne Welin-Berger (LivsTek) och Britt-Louise Pettersson (projektledare) till Japan för att undersöka möjligheterna till export. Målet med besöket var att se vilka tryffelprodukter som kan passa den japanska marknaden och att lära sig hur man gör affärer med japaner. Det vore mycket värdefullt för de gotländska tryffelodlarna att få tillgång till en så stor och exklusiv marknad som Japan är. 18 Leader+ Gotland slutrapport

19 Projektnamn Gotländsk tryffel Projektägare Firma Britt-Louise Pettersson Projektledare Britt-Louise Pettersson Projekttid juli 2006 mars 2008 Hemsida Leader-medel SEK Jag har ända sedan den gotländska tryffeln blev uppmärksammad haft viljan att ta fram förädlade tryffelprodukter. Träffen med japanska intressenter gav mig nya idéer och innebar även att jag kunde välja bort några idéer jag hade. Det är ett tufft arbete att utveckla nya produkter, ett steg fram och två steg tillbaka, sa Britt-Louise Pettersson vid hemkomsten. Extern marknadsföring Under projekttiden har man via nätverket Goda Gotland marknadsfört sig vid Smaklustmässan i Stockholm. Nätverket Produkt Gotland visade upp tryffelkonceptet i samband med utställningen Room for Gotland på The House of Sweden i Washington DC. Vid två tillfällen har intervjuer gjorts i lokalradion, en kort notis i tidningen Restaurang & Storkök, lokala tidningar och internettidningar. Östergarn Tryffel har publicerat hemsidan garntryffel.se. Fortsatt utveckling Projektet har uppnått sina mål och kommer även i framtiden att samverka när det gäller produktutveckling och marknadsföring. Man räknar med att fyra nya produkter ska vara klara till säsongen 2008 och inom ytterligare ett par år är siktet inställt på att ha totalt åtta produkter. Två av dessa ska då säljas kontinuerligt i Japan. Exportförsäljningen kommer att ske via hemsidan. Leader+ Gotland slutrapport 19

20 Säljbolag för livsmedelsprodukter Många vill handla småskaligt producerade livsmedel, samtidigt som dagens livsmedelsbutiker blir allt mer likformade. Det är svårt för små livsmedelsproducenter att ta sig in i de stora butikerna om man inte gör som företagen i Matön Gotland och samarbetar för att skapa uppmärksamhet runt gotländska matupplevelser i butiker. Genom att bygga personliga relationer till både affärs inne havare och kunder säkrar man efterfrågan av gotländska livsmedel. Småskaligt producerade livsmedel På Gotland finns flera producenter av livsmedel: grönsaker, bröd, charkprodukter, kött, lax, ost, saft, sylt, kryddor och drycker. Värdet ligger i det småskaliga och gotländska samtidigt som just de faktorerna kan utgöra ett hinder för de livsmedelsproducenter som vill sälja mer utanför Gotland. Hur säljer man mer utan att tappa den gotländska känslan? Nya marknader utanför Gotland Sju gotländska livsmedelsföretag bildade Matön Gotland med huvudsaklig inriktning att tillsammans bearbeta marknader utanför den lokala. Målgruppen var stormarknader och tongivande butiker i Mälardalen. Genom projektet Säljbolag för livsmedelsprodukter gjorde man en gemensam satsning på olika marknadsaktiviteter. De företag som medverkade i projektet var Ejmunds Gårdskött, Eskelunds Hembageri, Swegro Gotland, Stafva Gårdsmejeri, Katthammarsviks Rökeri, Widegrens Gård och Gute Chark. Labans kvarn ingick i gruppen från början, men valde sen att träda ur och satsa på en egen säljare. Smaka på Gotland Tillsammans har man skapat gotländska matupplevelser direkt i butikerna i Mälardalen. Genom att vara på plats har kunderna lärt känna producenterna och knutit starkare band till de olika produkterna, än om de bara nåtts av sedvanlig reklam, butiksexponering eller produktdemonstrationer, utförda av säljare utan egentlig anknytning till produkterna. Här har bonden stått på plats och pratat om sitt kött eller sina morötter. Man har bjudit både på smakprov och en pratstund. Affärsinnehavarna har sett kundernas positiva respons och känt sig motiverade att ta hem de gotländska produkterna. Man har också genomfört mässaktiviteter både på fastlandet och på Gotland, samt bjudit ner ett antal journalister till en Kulinarisk Gotlandsresa. Det här har lett till stor uppmärksamhet i matpress, TV och radio. Bland annat gjorde Coop ett gotlandsnummer av tidningen Mersmak och Allt om Mat hade ett gotlandstema i ett nummer efter projektets avslutande. 20 Leader+ Gotland slutrapport

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

VART LEDER LEADER? 1

VART LEDER LEADER? 1 VART LEDER LEADER? 1 OM EN ME TOD FÖ R SAMARBE TE Människor från olika delar av samhället, som troligen aldrig skulle ha samarbetat, sitter runt samma bord för att gemensamt utveckla sin bygd. Låter det

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

En faktor att räkna med. Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix

En faktor att räkna med. Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix En faktor att räkna med Kiruna Gällivare Jokkmokk Överkalix Kalix 2 (53) Förord... 4 1. Inledning... 5 2. Leader Polaris Avgränsning och beskrivning... 6 2.1 Kiruna... 7 2.2 Gällivare... 8 2.3 Överkalix...

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer