Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram Miljöpartiet de Gröna i Härnösand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grönare Härnösand. - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun. valprogram 2014-2018 Miljöpartiet de Gröna i Härnösand"

Transkript

1 Grönare Härnösand - steg för en hållbar, livaktig och solidarisk kommun valprogram Miljöpartiet de Gröna i Härnösand 1

2 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt: solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet solidaritet med kommande generationer solidaritet med världens alla människor En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn allt hänger ihop och är beroende av varandra. Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag. Vi vill bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Varje människa har rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara. Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi skapa framtidstro och livskvalitet. Världen och mänskligheten är mitt i en förändring. Många har redan börjat göra medvetna val för att leva solidariskt och miljövänligt. Människor, företag och organisationer lanserar idéer för en bättre värld. Politikens koppling till forskning är viktig och forskningens resultat bör tas tillvara för att utveckla lösningar på samhälls- och klimatutmaningar. Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret kan inte ligga på enskilda individer. Samhället är något människor skapar tillsammans. Politiken är nyckeln till förändring och måste visa vägen till ett hållbart samhälle. Vi tror på mångfald, och det är en av den gröna rörelsens styrkor. Det finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete. ur Miljöpartiet de Grönas partiprogram (2013) 2

3 1. Summering Framsteg inom demokrati, tillgänglighet, företagsklimat och miljö 1.2 Förbättrad ledning och styrning samt en stärkt kommunal ekonomi 1.3 Härnösand har blivit mer hållbart, livaktigt och solidariskt 2. DYNAMISKT LEDARSKAP 2.1 Kommunen ska lyssna, leda och ge alla en chans 2.2 Härnösand - en lokal, regional och global mötesplats 2.3 Personalen är nyckeln till att lyckas 2.4 Långsiktigt hållbar ekonomi 2.5 Demokratisk IT-försörjning 3. GRÖNA JOBB 3.1 Uthålligt lokalt företagande 3.2 Socialt och idéburet företagande 3.3 Halverad ungdomsarbetslöshet och meningsfull sysselsättning 3.4 Hållbara upphandlingar 3.5 Satsningar på infrastruktur är satsningar på näringslivet 3.6 Ökad betydelse för landsbygdens gröna näringar 3.7 Nya jobb genom gröna investeringar 3.8 Strategisk kompetensförsörjning och innovation 3.9 Värna våra statliga verksamheter 3.10 Kulturella och kreativa näringar 3.11 Hållbar besöksnäring 3.12 Stadskärnan - en plats för möten, lek och lokal handel 4. SKOLA 4.1 Nytt Campus Härnösand 4.2 Bygg ut yrkeshögskolan 4.3 En skola med eleven i centrum 4.4 Ge lärarna bättre arbetsvillkor 4.5 En mångfald av kompetenser behövs 4.6 Alla Härnösands skolor ska jobba med miljö och jämställdhet 4.7 Elevdemokrati och utvecklat ungdomsråd 4.8 Pedagogisk mångfald - inte vinst 4.9 Giftfria förskolor och ekologisk skolmat 4.10 Avgiftsfri Musik- och Kulturskola 5. KLIMAT 5.1. Prioritera satsningar på järnvägen 5.2. CO2-snål och tillgänglig kollektivtrafik 5.3. Strategiskt sänkta taxor 5.4. Gratis buss för unga % kretslopp 5.6. Klimatsäkra Härnösand 5.7. Aktiv energikommun 5.8. Kretsloppsodling, kolonilotter och 80% ekologiskt 5.9. Klimatsmart samhällsplanering Sammanhängande cykelstråk Intern klimatfond 6. GODA LIVSMILJÖER 6.1 Vi utvecklar våra livsmiljöer tillsammans 6.2 Hållbart boende 6.3 Trygghet och jämställdhet i det offentliga rummet 6.4 Promenadstaden Härnösand 6.5 Skapa plats för spontanaktiviteter 6.6 Utvecklat stöd till föreningslivet 6.7 Idrott för livskvalitet och folkhälsa 6.8 Inkluderande kulturliv 6.9 Profilera Härnösand som kreativ kulturkommun 6.9 Värna tätortsnära skog, natur och friluftsliv 6.10 Vattnet och stadens stränder 7. SOLIDARITET 7.1 Tillgängligt Härnösand 7.2 Värdig omsorg av hög kvalitet 7.3 Nej till riskkapital - Ja till valfrihet för äldre 7.4 Lokala aktörer inom LOV 7.5 Höj kompetensen inom språk, HBTQ, jämställdhet och hållbarhet 7.6 Kultur och livskvalitet på äldre dar 7.7 Stötta kvinnojouren 7.8 Droger 7.9 Psykisk hälsa och ohälsa 7.10 Det mångkulturella samhället gör oss rikare 3

4 1. Summering Miljöpartiet de Gröna ingår sedan 2010 i Härnösands rödgröna kommunledning. Gröna frågor har fått stort utrymme i kommunens framtidsarbete och vi har tagit viktiga steg för ett hållbart, livaktigt och solidariskt Härnösand. Vårt valprogram 2014 handlar om hur vi vill ta ytterligare steg mot ett grönare Härnösand om vi får ditt och andras fortsatta förtroende. Vi börjar med att berätta vad vi har gjort under den här tiden, så att du själv kan bedöma om vi har lyckats med våra ambitioner från förra valet. 1.1 Framsteg inom demokrati, tillgänglighet, företagsklimat och miljö Det finns all anledning till framtidstro! Härnösand utvecklas trots att Mittuniversitetet och vissa statliga verksamheter beslutat att lämna kommunen. Under vår mandatperiod har Härnösand avancerat +127 placeringar i Miljöaktuellts kommunranking och +94 platser i Svenskt Näringslivs företagsranking. Nöjd Inflytande Index, som är SCBs mått på hur folk anser att de kan påverka kommunen, har ökat från bottennoteringen 37 poäng 2010 till 42 poäng 2013 vilket är klart över riksgenomsnittet. Senaste tillgänglighetsbarometern visar +81 placeringar och 2013 vände Härnösand också befolkningsutvecklingen uppåt. 1.2 Förbättrad ledning och styrning samt en stärkt kommunal ekonomi 2010 gick vi till val på bättre styrning och ledning och att modernisera Härnösand. Då lyftes Härnösand fram som ett skräckexempel nationellt på grund av bristande målarbete. Nu finns ett strukturerat målarbete med tydliga mål som alla nämnder ska arbeta för. Samarbete och samverkan mellan nämnder och med kommunens bolag ses nu som en självklarhet. Vi har ett gott samarbete i den politiska majoriteten. Kommunens budget har visat på överskott varje år sedan I enlighet med balanskravet har vi även återställt underskotten från förra majoritetens tid. Samtidigt har vi gjort stora investeringar och avsättningar till pensionsfonden som bidrar till hållbar ekonomi på lång sikt. 1.3 Härnösand har blivit mer hållbart, livaktigt och solidariskt Här är en lista på några av de viktigaste saker vi har genomfört under den här mandatperioden. Detta har åstadkommits genom samarbete i majoriteten, ibland också med andra partier. Miljöpartiet har varit en viktig bidragande faktor. Kommunen och de kommunala bolagen är 100 % självförsörjande på grön el. Härnösand Central med solfångare i världsklass. Kretsloppsparken på HEMAB med återbruk. Flerfackskärl för bättre återvinning och insamling av matavfall. Biogasanläggning och tankstation på gång. Laddstolpar för elbilar. 70 % minskade koldioxidutsläpp för stadsbussarna, bland annat genom moderna elbussar. Avgiftsfritt på centrumlinjen alla dagar, alla bussar på lördagar och för ungdomar på alla lov. Beställningstrafik på kvällen till Brunne/Viksjö och ny busslinje till Solumshamn. Vindkraft på Vårdkasberget som ger stort överskott. Fjärrvärme utbyggt till alla flerfamiljshus. Oljeeldningen avvecklad i Härnösandshus bostäder. Elbil och elcyklar i bilpoolen. 5 km ny cykelväg. Elcyklar till de hemtjänstgrupper som önskar det. Etisk upphandlingspolicy som ger bättre chanser till lokala företag och förhindrar svartjobb. Mångdubbling av andelen ekologisk mat på skolor och äldreboenden. 4

5 Demensprojektet på Murberget. Vårdhunden permanentad. Franzéngruppen med daglig verksamhet. Ökade resurser till hemtjänsten. Nytt serviceboende med 20 platser. Renovering och tillgänglighetsanpassning av sjöbodarna på Sälsten. Tillgänglig konsthall. Naturguiden. Länets lägsta ungdomsarbetslöshet. Kretsloppslärlingar i samarbete med HEMAB. Lördagsöppet på ungdomsgården Kåken. Hemspråksundervisning på 10 språk. Förstärkt skolhälsovård. Extrapengar till böcker och läsplattor i skolan. Matematiksatsning. Rätt till 30 timmars barnomsorg för barn till arbetssökande och föräldralediga. Ökat flyktingmottagande. Integrationsarbete i samverkan med föreningar. Svenskaträning på Sambiblioteket. Nytt kulturprogram. Mer kulturresurser och fria medel till kulturutövare. Bredbandssatsningar på landsbygden. Nya båtbryggor och gästhamnar. Ökning av besöksnäringen. Ökad andel som handlar lokalt i Härnösand. Stärkt medborgarengagemang genom Framtid Härnösand. Yngre och mer representativ politikerkår. 2. DYNAMISKT LEDARSKAP Fastän vi har åstadkommit en hel del sedan 2010 kan vi inte slå oss till ro. Det vi påbörjat måste följas upp, engagemang förnyas och vi ställs hela tiden inför nya situationer. Steg vi tagit inspirerar till nya steg. En ny mandatperiod öppnar nya möjligheter. De följande kapitlen handlar om hur Miljöpartiet de Gröna vill fortsätta att utveckla Härnösand till en mer hållbar, livaktig och solidarisk kommun att leva i. 2.1 Kommunen ska lyssna, leda och ge alla en chans Kommunen, dess ledare och dess personal är viktiga förebilder i samhället. Ledarskap, både i organisationen och i samhället, handlar om att kunna få människor i sin närhet att växa. Miljöpartiet vill att Härnösands kommun ska vara en solidarisk och lärande organisation. För att lyckas med det behöver kommunen ha mod, både att gå före och att lyssna på människors åsikter. Om alla får chans att utvecklas blir vi framgångsrika. Därför vill vi ta krafttag mot strukturer och annat som förnekar människor möjligheter på grund av kön, etnicitet, sexualitet, ålder, bakgrund eller funktionsnedsättning. Målet är att alla som bor i Härnösand och alla som arbetar för Härnösands kommun ska uppleva meningsfullhet i vad de gör. Vi vill fördjupa demokratiarbetet i Härnösand, skapa fler mötesplatser mellan politiker och invånare och fler möjligheter till direkt inflytande. Medborgardialogen och demokratiprocessen inom Framtid Härnösand ska vidareutvecklas. 2.2 Härnösand - en lokal, regional och global mötesplats Härnösand grundades som en mötesplats mellan kulturer. Vi lever nu i en global tid, där vi berikas genom att leva sida vid sida med människor från hela världen. Härnösand ska vara känt för sina kvaliteter som en attraktiv mötesplats, en plats att längta tillbaka till för den som är född här, en fristad för dem som flyr och en aktiv part för lokalt och internationellt samarbete. Det är värdefullt att kommunen uppmärksammar Earth Hour, Internationella kvinnodagen, 5i12, Nationaldagen, Borgmästare för Fred, med mera. Den som skaffar kunskap och engagemang är den som är bäst rustad för framtiden. Som residensstad belägen centralt i länet har Härnösand ett särskilt intresse att driva på för konstruktivt samarbete med våra grannar, inspireras av och inspirera andra kommuner. Miljöpartiet välkomnar det fördjupade samarbetet i Höga Kusten och i Sundsvallsregionen. Vi vill öka samarbetet över Bottenhavet 5

6 och se över hur även städer utanför Europa kan inkluderas i varaktiga relationer, till exempel genom vänortssamarbete. 2.3 Personalen är nyckeln till att lyckas Vi är övertygade om att medarbetare som trivs gör ett bättre jobb. Inom kommunen finns idag såväl ofrivilliga deltider som ofrivilliga heltider och ofrivilliga delade turer. Vård och omsorg är den mest drabbade branschen när det gäller sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Miljöpartiet vill ta krafttag för att varje anställd ska vara nöjd med sina arbetstider och arbetsvillkor. Vi vill utreda möjlighet till arbetstidsförkortning i äldreomsorgen. Där det är möjligt vill vi införa så kallade önskescheman, vilket innebär att en arbetsgrupp själv kan styra vem som ska jobba när. Vi vill också säkra möjligheterna till fortbildning och förebyggande friskvård. Jämställdhet och jämställda löner ska vara en självklarhet och vuxenmobbning ska inte förekomma. 2.4 Långsiktigt hållbar ekonomi Kommunens pengar är våra gemensamma resurser, därför bör de användas effektivt och långsiktigt hållbart. Samverkan mellan nämnder och med de kommunala bolagen är viktig för att använda våra resurser optimalt. Miljöpartiet vill ha rimliga överskottsmål som gör att kommunen orkar med tillräckliga investeringar i underhåll och framtidssatsningar. Vi vill stärka arbetet med socialt och ekologiskt hållbara upphandlingar, Fair trade, stärkt djurskydd och etiska placeringar av våra pensionsmedel. Vi vill att kommunen ska starta ett stödspar i JAK Medlemsbank vilket i bland annat Skellefteå används som en effektiv metod att stödja föreningars investeringar i anläggningar. För oss i Miljöpartiet är en solidariskt finansierad gemensam sektor grunden i vårt trygghets och välfärdssamhälle. Kommunalskatten och statsbidragen är de sätt vi gemensamt finansierar välfärden. Demografin och andra utmaningar gör att välfärden kommer att kräva mer resurser framöver. Kommunalskatten, som är det skatteverktyg som kommunen har direkt bestämmande över, ger minst ekonomisk utjämningseffekt eftersom den tar ut samma procentsats av alla. Vi menar att välfärdens utmaningar inte kan lösas enbart på kommunal nivå. Staten har ett ansvar för att välfärden kan finansieras i alla delar av landet genom exempelvis ökade statsbidrag och aktiv regionalpolitik. 2.5 Demokratisk IT-försörjning Allt större del av våra liv sker på internet och via datorer. Detsamma gäller kommunens verksamheter. Därför är IT försörjning en central politisk fråga. Rätt använt är IT ett verktyg för bättre medborgardialog och smidigare offentlig service. Nya möjligheter ställer oss samtidigt inför nya frågor om personlig integritet, upphovsrätt och makten över informationsteknologin. Miljöpartiet vill införa fler e tjänster och utveckla systemet för digitala möteshandlingar. Det ska vara smidigt och möjligt för medarbetare och besökare att koppla upp sig på trådlösa nätverk i kommunens lokaler. Även i skolorna vill vi ha WiFi, vilket minskar den strålning som eleverna utsätts för jämfört med dagens 3G surfning. Miljöpartiet ser Grön IT, som sparar energi och minskar strålning, som en självklar inriktning. Vi ser demokratiska och ekonomiska risker om kommunen är upplåst till enskilda leverantörer. Vår IT försörjning ska vara plattformsoberoende och föredra öppna standarder. Kommunen ska inte registrera medborgare i onödan. Vi vill stärka medarbetarnas IT kompetens. Vi vill fortsätta bredbandssatsningarna med sikte på 6

7 funktionella bredbandsmöjligheter i hela kommunen. Det är också viktigt att ta riskerna med strålning på allvar och skapa drägliga miljöer och områden för människor som mår dåligt av datorer, mobiltelefoner och dylikt. 3. GRÖNA JOBB Om vi vill skapa varaktiga, meningsfulla jobb, behövs en idé om vilka behov i samhället som dessa arbeten ska svara mot. Miljöpartiet ser att alla mänskliga resurser behövs i framtidssamhället. Genom att ta oss an globala utmaningar som klimathotet, arbetslösheten, den ekonomiska krisen och urbaniseringen samtidigt, kan vi skapa många gröna jobb och en långsiktigt uthållig utveckling i Härnösand. Vi har spetskompetens inom högre utbildning, offentlig förvaltning, energi och den kulturella sektorn. Miljöpartiet ser att Härnösand har stora förutsättningar att profilera sig som en företagarstad präglad av kreativitet, hållbarhet och mångfald. 3.1 Uthålligt lokalt företagande Gemensamt arbete och dialog mellan kommunen och företagen är ett fundament för en dynamisk utveckling av det lokala näringslivet. Miljöpartiet vill fördjupa samarbetet med företagen i Härnösand. Vi värnar befintliga mötesplatser samtidigt som vi vill skapa nya forum för olika branscher. Miljöpartiet vill att kommunen tillsammans med företagen ska ta fram en gemensam strategi för näringslivets utveckling i Härnösand som syftar till hållbarhet ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Tillväxt som sker på miljöns bekostnad är en dyrköpt återvändsgränd. Vi tror på företagens innovationskraft och förmåga att hitta system för minskad miljöpåverkan och hållbara lösningar. Vi vill satsa på stöd till energieffektivisering för företag till exempel genom rådgivning och projekt inom miljödriven affärsutveckling. Vi vill utveckla stödet till ungas företagande och prova möjligheten till etablering av inkubatorsverksamheter. Genom tydliga servicegarantier, effektiv myndighetsutövning, minskat regelkrångel med fler e tjänster och samarbete i planerings och infrastrukturfrågor vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för företagande i Härnösand. 3.2 Socialt och idéburet företagande Det finns stor potential i utvecklingen av idéburna företag, vilka drivs av idén om ett bättre samhälle och där vinsten återinvesteras i verksamheten. Miljöpartiet vill se fler aktörer inom den sociala ekonomin och vi vill stödja uppbyggandet av arbetsintegrerande sociala företag och kooperativ verksamhet. Kommunen kan underlätta för detta företagande genom att teckna lokala avtal och överenskommelser istället för att alltid upphandla tjänster. Detta kan möjliggöra att även brukarorganisationer på uppdrag av kommunen kan utföra viktigt arbete. Målgrupper kan vara till exempel nyanlända eller personer med funktionsnedsättning som idag står långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Dessutom kan kommunen vara med och bygga upp utbildningar både för mentorer/handledare och för målgrupper. 7

8 3.3 Halverad ungdomsarbetslöshet och meningsfull sysselsättning Miljöpartiet har drivit och kommer att fortsätta driva kommunens mål att halvera ungdomsarbetslösheten i Härnösand. Vi förespråkar ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och företagen, med målsättningen att varje ung person ska hitta sin väg till personlig utveckling, meningsfullt arbete eller individuellt anpassade studier. Kommunen ska erbjuda alla ungdomar som inte klarat skolan utbildningar på passande nivåer. Vi vill utveckla system för mentorskap och individuella insatser. Vi vänder oss kraftfullt mot den arbetsmarknadspolitik som tvingat in arbetslösa i meningslösa åtgärder. Miljöpartiet vill att alla människor som ofrivilligt hamnat utanför ska erbjudas meningsfulla sätt att komma tillbaka igen. Det kan handla om att långtidsarbetslösa erbjuds anställning eller praktik istället för försörjningsstöd. Det kan ske genom att ställa sociala krav i upphandlingar, men också genom överenskommelser med lokala företag och föreningar. 3.4 Hållbara upphandlingar Kommunen upphandlar årligen varor och tjänster för ca 500 Mkr. Vi vill utnyttja de möjligheter som EU öppnat med lokal upphandling, vilket skapar positiva spiraler av jobb och utveckling i närområdet. Kommunens upphandlingar ska utformas så att det lokala näringslivet har goda förutsättningar att lägga anbud, till exempel genom tidig information och uppdelade mängder. Genom att marknadsföra och tillämpa kommunens riktlinjer för hållbar upphandling vill vi främja ett konkurrenskraftigt lokalt näringsliv med krav på miljöhänsyn och sociala och etiska krav, så som vita jobb och kollektivavtal även för underentreprenörer. 3.5 Satsningar på infrastruktur är satsningar på näringslivet Långsiktiga satsningar på infrastruktur och ett hållbart transportsystem är centrala faktorer för var företag lägger sin verksamhet. Utbyggd kollektivtrafik i Härnösand och till närliggande kommuner är bra både för näringslivet i Härnösand och för de som pendlar till och från kommunen. Miljöpartiet i Härnösand har kraftfullt drivit frågan om dubbelspår på Ostkustbanan Gävle Härnösand och kommer att fortsätta verka för att en framtida regering där Miljöpartiet ingår prioriterar satsningar på järnvägar i Norrland. Härnösands hamn är kopplad till järnvägsnätet och en av Norrlands bästa djuphamnar. Vi vill att den ska etableras som en nod för godstransporter till havs. Vi arbetar för infrastruktursatsningar som stärker landsbygden, till exempel utbyggt bredband, kollektivtrafiknoder och utvecklade servicepunkter. Vi vill utveckla bra boendemöjligheter i hela Härnösand för olika behov, särskilt nära pendlingsstråk. 3.6 Ökad betydelse för landsbygdens gröna näringar Landsbygdens utveckling är central för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Det handlar om att säkerställa en långsiktig livsmedelsförsörjning, en stabil produktion av biobaserade bränslen och ett klokt skogsbruk. Miljöpartiet vill stärka efterfrågan på närproducerade produkter, ekologisk mat och god djurhänsyn genom medveten och samordnad upphandling. Vi vill lyssna på Härnösands företagare inom de gröna näringarna och hitta vägar för att tillsammans stärka branschen. Ett sätt är att initiera ett samarbete med HEMAB kring biogas producerad av vall och gödsel, vilket kunde stärka lantbrukares affärsmöjligheter och bidra till ett öppet landskap. 8

9 3.7 Nya jobb genom gröna investeringar Hela världen står inför en nödvändig energiomställning och utveckling av modern framtidsteknik. Miljöpartiet vill att Härnösand ska vara ledande vad gäller förnybara energilösningar, t ex småskalig biogasproduktion och kretsloppsarbete. Vi ska också se till så att vi använder den energi vi har på ett mer effektivt sätt, t ex genom att rusta upp och energieffektivisera bostäder och fritidsanläggningar. Vi ser gärna både modernt ekobyggande och spännande ombyggnationer av befintliga fastigheter. Vi vill investera i underhåll av våra vägar, broar och kajer samt bygga ut cykelbanor och gångstråk. Härnösand och Västernorrland har genom god tillgång till förnyelsebar energi, infrastruktur och ett fördelaktigt klimat med kalla vintrar goda förutsättningar för etablering av datacenter och serverhallar. 3.8 Strategisk kompetensförsörjning och innovation Kompetensförsörjning är centralt, både för ett framgångsrikt näringsliv och för statliga och regionala verksamheter. Härnösand har en stark tradition som kunskapsstad och genom Botniabanan ingår vi nu in en större arbetsmarknads och utbildningsregion. Miljöpartiet vill utveckla detta genom ett strategiskt arbete för att etablera nya utbildningsverksamheter i Härnösand. Utbildningar inom energi, kretslopp, pedagogik, arkiv, språk, humaniora, dans och musik passar extra väl i vår kunskapstradition. Vi vill stärka yrkeshögskolan utifrån näringslivets framtida behov. Samarbete med befintliga lokala utbildningsaktörer ska stärkas. Vi vill ge Technichus goda förutsättningar att utvecklas till Sveriges bästa Science Center. Härnösand bör stärka sitt engagemang i Åkroken Science Park och vara en aktiv del i strategiska nätverk för utbildning, forskning och innovation i regionen, exempelvis BioBuisness Arena då vi är centrum i ett skogslän. Vi vill att Härnösand ska utvecklas till ett kunskapscentrum för hållbarhet och omställning och vill aktivt stötta initiativ i den riktningen. 3.9 Värna våra statliga verksamheter Under alliansregeringens tid har många statliga verksamheter centraliserats till storstäderna i snabb takt. Detta är tveksam användning av statens resurser, då verksamheterna ofta skulle kunna bedrivas mer kostnadseffektivt på andra ställen i landet. Miljöpartiet förespråkar en aktiv regionalpolitik som ser fördelarna med statliga verksamheter i hela landet. Vi kommer att verka för nyetableringar av statliga verksamheter i Härnösand. Vi vill stärka de befintliga nätverken mellan regionens myndigheter, akademi, näringsliv och det offentliga Kulturella och kreativa näringar Kultursektorn är viktig, inte bara för vårt välmående, utan också för ekonomisk utveckling, kreativitet och jobb. Redan idag är kulturen Sveriges största exportindustri. Genom att stimulera kreativitet och den inneboende skaparkraften hos befolkningen, lägger vi grunden för ett mer innovativt och hållbart näringsliv. Vi ser stor potential för de kulturella och kreativa näringarna i Härnösand och vill värna Härnösands starka ställning som kulturkommun med högklassiga verksamheter inom konst, musik, litteratur och dans. Vi vill att Härnösand ska vara en plats dit kulturarbetare söker sig och vi ska ha hög beredskap för idéer och initiativ inom området. Kultur är även en viktig profilfråga för besöksnäringen, där vi vill se ett stärkt samarbete. Kulturkvarteret på Mellanholmen med Technichus, Teatern och Norrdans ska vidareutvecklas som ett centrum för scenkonst, innovation, teknik och lärande. 9

10 3.11 Hållbar besöksnäring Besöksnäringen är en framtidsbransch. Samarbetet mellan Ångermanlands kommuner stärks nu för turism i Höga Kusten. Härnösand är södra porten till Höga Kusten och ska vara en hållbar mötesplats dit man kommer för både natur och kulturupplevelser. Miljöpartiet ser arkiven och kulturarvet som tydliga profilområden för Härnösand som vi vill lyfta fram och utveckla tillsammans med Länsmuseet Murberget, Landsarkivet med flera samarbetsparter. Vad gäller naturturism är Smitingen, Härnöklubb och Västanåfallet besöksmål inom kommunen med stor outnyttjad potential. Miljöpartiet vill verka för hållbara lösningar för att minimera miljöpåverkan av ökad turism. Vi vill främja vandrings och cykelturism och se till att besöksmålen tillgänglighetsanpassas. Vi ser också möjligheten att profilera Härnösand genom teknikturism och bland annat lyfta fram energisatsningar, Högakustenbron och ny teknik som moderna besöksmål. Technichus och Hemsö fästning kan naturligt spela en roll i detta. Miljöpartiet är positiva till planerna på ett nytt hotell på Kanaludden och kommer att driva höga krav på arkitektur, hållbara trafiklösningar och miljöteknik i det fortsatta arbetet Stadskärnan - en plats för möten, lek och lokal handel Ett levande, barnvänligt, vackert centrum, där människor vill vistas, är en förutsättning för ett attraktivt stadsliv och en stärkt centrumhandel. Till centrum kommer folk för att mötas, umgås, uppleva kultur, lära sig nya saker och handla lokalt. Parker, kajer och torg ska trevliga och lustfyllda för alla åldrar. Miljöpartiet vill att kommunen i samarbete med fastighetsägare och handlare ska se över hur lokalerna i centrum och hur olika utrymmen kan utveckla Handelsplatsen Härnösand. Vi vill ha fler möjligheter till lek och aktivitet i centrum. Speciellt vintertid behövs en mer levande stadskärna, till exempel genom en isbana. För att binda samman området runt Stora Torget och handelsområdet Ankaret vill vi skapa trivsamma miljöer på Kronholmen och Torsvik, genom attraktiva gångstråk och kanske en större lekpark. Man ska lätt kunna ta sig till fots, cykel och kollektivt till stadskärnan, Ankaret och andra viktiga mötesplatser som Technichus och Sambiblioteket. Vi vill se över parkeringssituationen i centrum och utvärdera P skivan, så att resurserna används optimalt. Det är till exempel olyckligt när parkeringar avsedda för centrumhandel används till arbetsplatsparkering. 4. SKOLA Den svenska skolpolitiken har misslyckats. Svenska elever får allt sämre resultat i de internationella PISA undersökningarna. Utbildningsministern skyller beslutet att lägga ner Mittuniversitetet i Härnösand på tjänstemän, som om regeringen inte hade något ansvar för den politik som bedrivs. Det är inte en hållbar utveckling! Elever måste få mer tid med sina lärare. Från förskola till universitet är utbildning den kanske tydligaste framtidssatsning ett samhälle kan göra. Miljöpartiet (både lokalt, regionalt och nationellt) ser att kvalitativ högre utbildning kan och bör bedrivas i Härnösand. Vi ser att det är hög tid att ge lärare högre status, minska segregationen och sätta eleverna i fokus. Om vi ska nå goda resultat behövs en skola med goda lärandemiljöer där elever och lärare mår bra. Därför är även hemspråksundervisning, elevhälsa, skolmat, elevdemokrati och fortbildning viktiga faktorer för att återupprätta Härnösand som skolstad. 10

11 4.1 Nytt Campus Härnösand Beslutet att flytta Mittuniversitetet från Härnösand var inte grundat i sakskäl. Här bedrevs högre utbildning redan på 1600 talet och det finns goda skäl att göra det även i fortsättningen. Miljöpartiet vill verka för ett nytt Campus Härnösand där det finns både universitets och yrkeshögskoleutbildningar, andra typer av högre utbildning och goda miljöer för studier och lärande. För detta krävs en strategisk medveten satsning där olika aktörer samverkar och olika initiativ tillvaratas. Härnösand har förutsättningar att bli ett kunskapscentrum för hållbar utveckling och omställning och Miljöpartiet vill främja initiativ i den riktningen. Härnösand ska ha utvecklade samarbeten med både Mittuniversitetet och andra högskolor och universitet. Vi ska vara ett föredöme i att främja samverkan med det omkringliggande samhället, näringslivet, regionala och nationella nätverk samt lokala aktörer inom utbildningssektorn som SIDA och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den omställning det innebär för vår kommun när Mittuniversitetet lägger ner är fullt jämförbar med fabriks och regementsnedläggningar som drabbat andra kommuner och vi anser att staten även här bör ta sitt ansvar. Om Miljöpartiet ingår i en regering efter valet, kommer vi att utnyttja våra kontakter med våra kommande ministrar för att åstadkomma etableringar av högre utbildning i Härnösand. 4.2 Bygg ut yrkeshögskolan Härnösand har möjligheten att utveckla yrkeshögskolan inom ramen för vuxenutbildning. Erfarenheten hittills visar att många av de studerande flyttar till Härnösand under studietiden och andelen som får arbete efteråt är mycket hög. Miljöpartiet vill initiera ett strategiskt arbete för att starta fler yrkesutbildningar i Härnösand, speciellt inom teknik, miljö och vård, inklusive traumabehandling och integrationsarbete. Vi ser gärna utökat samarbete med Härnösands Folkhögskola, Vårsta och andra utbildningsanordnare. För den som vill ta ett nytt steg i livet är det även viktigt att det finns platser på komvux eller folkhögskola. 4.3 En skola med eleven i centrum Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Därför måste skolans resurser fördelas genomtänkt så att de skolor som har större behov ska få större ekonomiska resurser. Miljöpartiet vill satsa på varje elevs möjligheter att klara skolan. Ingen elev ska behöva lämna årskurs tre utan att kunna läsa, skriva och räkna. God läsförmåga är en central del av all inlärning. Vi ser därför gärna särskilda satsningar på läsande och skrivande och vill att samtliga elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek. Vi vill prioritera resurser till de yngsta åldrarna, ser gärna mindre barngrupper i förskolan och vill utveckla fritidshemmens pedagogiska funktion. Härnösand ska erbjuda högklassiga gymnasieutbildningar med stärkt koppling till näringsliv och civilsamhälle. Det regionala samarbetet för gymnasieskolan bör utvecklas så att länets resurser utnyttjas effektivt. 4.4 Ge lärarna bättre arbetsvillkor Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Miljöpartiet ser att för att förbättra arbetsmiljön för såväl lärare som elever behövs fler pedagoger i klassrummen och fler speciallärare. I många fall kräver detta också resurser. Vi vill att fler unga ska vilja satsa på att bli lärare och tror att bättre karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling och högre lön kan göra yrket mer 11

12 attraktivt. Vi vill förverkliga detta genom en kombination av en långsiktig kommunal lönestrategi och riktade stadsbidrag. 4.5 En mångfald av kompetenser behövs Skolan behöver en mångfald av kompetenser. Läraren kan då ägna mer tid åt eleven och undervisningen. Miljöpartiet stöttar satsningen på rektorerna som pedagogiska ledare och vill ge den nya skolorganisationen i Härnösand goda förutsättningar att nå resultat. Vi vill fortsätta satsa på elevhälsan och bra läromedel till eleverna. I vårt mångkulturella samhälle bör skolorna kunna erbjuda fler C språk än idag. Vi vill satsa på kvalitativa, opartiska skolböcker till eleverna. Det är viktigt med kvalificerad yrkes och studievägledning och att bryta hinder som kön, etnicitet och klass sätter upp för unga människors framtidsbana. 4.6 Alla skolor ska jobba med miljö och jämställdhet Barn ska tidigt möta kunskap och engagemang för en hållbar framtid. De ska kunna utvecklas som individer utan att begränsas av traditionella könsroller. Miljöpartiet vill därför att alla skolor i Härnösand ska certifieras genom Grönt Flagg eller liknande miljöarbete samt arbeta aktivt med jämställdhet. Vi vill använda mer miljöpedagogik, genuspedagogik, utomhuspedagogik och låta eleverna bli praktiskt involverade i kretsloppssamhället, genom exempelvis växthus och kompostering. Härnösands deltagande i BioFuel Regions skolprojekt och Komtek/Technichus ska användas aktivt för att öka kunskaperna kring hållbar teknik. 4.7 Elevdemokrati och utvecklat ungdomsråd Elevdemokrati handlar inte bara om förhållandena i skolan, utan också om att unga människor ska skolas in i ett demokratiskt samhälle där det är möjligt att påverka sin situation och där åsikter har betydelse. Vi tror att skolan blir bättre om eleverna trivs och att känslan av ansvar och inflytande hänger ihop. Miljöpartiet vill säkerställa att det finns en god och öppen kommunikation mellan skolledning, elever och föräldrar. Vi vill utveckla ungdomsrådet och dess funktion som ett forum där viktiga kommunala framtidsfrågor diskuteras. 4.8 Pedagogisk mångfald - inte vinst Miljöpartiet ser gärna pedagogisk mångfald, både inom den kommunala skolan och förskolan och genom alternativ som drivs av andra aktörer. Den som driver skola ska göra det av passion för uppdraget, inte för att tjäna pengar. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Skolan ska vara en reklamfri zon. 4.9 Giftfria förskolor och ekologisk skolmat Barn som växer och utvecklas är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Tyvärr finns det ofta en hel del kemikalier och hormonstörande ämnen i barnens miljö, bland annat på förskolor. Naturskyddsföreningen har visat hur dessa kan utgöra risker genom den cocktaileffekt som uppstår när dessa blandas i barnens kroppar. Miljöpartiet vill göra en inventering av kommunens förskolemiljöer, med syfte att skapa giftfria förskolor. Detta hänger även samman med maten, som vi vill ska vara vällagad, ekologisk och närodlad i största möjliga mån. Det är bättre för miljön och djuren, samt nyttigare med en större andel grönsaker i skolmaten. 12

13 4.10 Avgiftsfri Kultur- och musikskola Kultur och musikskolan är en viktig anledning till att Sverige är ett av världens största kulturexportländer. Den ger också elever tillgång till kultur de annars inte skulle kommit i kontakt med, utrustar oss med kulturella kapital och bidrar till högre livskvalitet. Tyvärr kan vi se att barn och ungdomar från familjer med låga inkomster och/eller utländsk bakgrund alltför sällan deltar i Kultur och musikskolan. Miljöpartiet vill därför göra Kultur och musikskolan avgiftsfri, bredda den till fler kulturella uttryck och korta köerna. Vi vill avskaffa köp och säljsystemet för kultur i skolan och återupprätta en central budget för kulturinköp för att säkerställa likvärdig tillgång till kulturupplevelser oavsett vilken skola eleven tillhör. 5. KLIMAT Klimatförändringarna är vår tids kanske största utmaning. Stormar som fäller skog, oanade snömängder och andra extremväder påverkar oss mycket konkret och allt oftare. Att inte agera nu är både ekonomiskt och moraliskt vansinne. Vi i Miljöpartiet är övertygade om att de som leder omställningen är framtidens vinnare. I Härnösand står vi på tröskeln till flera viktiga framtidsprojekt. För oss är det centralt att genomföra och utveckla dessa satsningar. Kommunen ska införa ett miljöledningssystem och vara ett föredöme när det gäller energieffektivisering, återvinning och återbruk Prioritera satsningar på järnvägen Tågtrafik är klimatmässigt överlägsen vägtrafik och flyg. Tåg är attraktivt då det ger möjlighet till både social samvaro, avkoppling och distansarbete. Järnvägen mellan Härnösand och Sundsvall är en allvarlig flaskhals för hela Norrland, därför vill Miljöpartiet prioritera omedelbar byggstart av ny järnväg söderut med dubbelspår på Ostkustbanan till Gävle framför satsningar på ny E4. Vi verkar även för lokaltåg med fler stopp, bland annat vid Högakustenbrons södra brofäste. Biljettsystemet på tågen, bussarna och över länsgränserna ska samordnas CO 2 -snål och tillgänglig kollektivtrafik Härnösands nya stadsbussar släpper ut drygt 70% mindre koldioxid än de gamla. För landsbygdsbussarna är minskningen 30%. Vi är först i landet med rena elbussar i reguljär stadstrafik. Genom satsningarna på centrumlinjen, avgiftsfria lördagar och anropsstyrd kvällstrafik till Brunne/Viksjö konkurrerar bussen bättre med bilen. Resandet med buss i Härnösand har ökat med 25% sedan Nu ställer vi krav på fossilfria bränslen även i färdtjänsten. Miljöpartiet vill fortsätta satsningarna på kollektivtrafik genom anropsstyrd trafik till fler kommundelar och viktiga målpunkter, bättre samordning tåg/buss och en översyn av linjesträckningarna. Tillgänglig kollektivtrafik är en rättighetsfråga och minskar dessutom behovet av specialfordon. Äldre är en viktig resandegrupp och Plusbussen är speciellt utformad efter äldres resandebehov. All stadstrafik körs med låggolvsfordon. Det är särskilt viktigt på Centrumlinjen som utnyttjas av många äldre och där in och utsteg måste vara extra snabbt och smidigt. Utbyggnanden av tillgängliga busshållplatser bör påskyndas. 13

14 Miljöpartiet vill stärka dialogen med kommunala pensionärsrådet och handikapprådet kring kollektivtrafiken Strategiskt sänkta taxor Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland är inne i en process att se över priser, villkor och upplägg för kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill ha ett nytt taxesystem som gör det billigare än idag att åka kollektivt och som gäller på både buss och tåg. Vi vill införa periodkort, familjebiljetter och ett prissystem som uppmuntrar fler att börja åka buss. Avgiftsfri kollektivtrafik har införts på försök i några kommuner. Det finns exempel där man har uppnått stora resandeökningar och betydande miljönytta. Det finns också exempel där effekten av avgiftsfri kollektivtrafik inte har varit positiv. De flesta kommuner som provat nolltaxa har av olika skäl frångått detta. Miljöpartiet menar att förutsättningarna för prissänkningar och även en avgiftsfri kollektivtrafik noggrant bör värderas mot andra möjliga satsningar. De allra flesta studier som gjorts visar att fler bussar leder till större ökat resande än sänkt pris och att strategiskt sänkta taxor och utökad turtäthet leder till bäst klimatnytta Gratis buss för unga Som en omedelbar åtgärd vill vi införa avgiftsfri kollektivtrafik för alla unga under 20 år inom Härnösands kommun. Detta är en relativt billig åtgärd eftersom kommunen redan idag betalar många ungdomars skolresor genom byråkratiska och inte helt rättvisa skolkort. När unga får åka gratis skapas goda vanor hos framtidens resenärer. Det bästa vore om hela länet kunde enas om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar % kretslopp Genom matavfallsinsamlingen som inletts i år och flerfackkärlen som gör återvinning mer lättillgängligt tar kommunen ett stort steg mot visionen om 100% kretslopp. Ett viktigt kommande steg är att se till så att samtliga flerfamiljshus också får tillgång till dessa möjligheter. Vi måste också se till att HEMABs biogassatsning ger möjlighet för både privatbilister och arbetsfordon att tanka lokalt kretsloppsbränsle Klimatsäkra Härnösand De senaste åren har vi sett hur stormar som Gudrun, Dagmar och Ivar har orsakat skador för miljontals kronor på skogar, telefonnät och elförsörjning. Stormarna har också inneburit risk för människors liv och pekat på vårt samhälles sårbarhet inför klimatförändringarna. Det pågår arbete med att gräva ner ledningar och på andra sätt klimatsäkra samhället. Miljöpartiet ser att det är både viktigt och lönsamt att påskynda det arbetet. Klimat och sårbarhetsanalyser ska ligga till grund för kommunens fysiska planering och exploateringsarbete Aktiv energikommun Sedan 2013 är Härnösands kommunkoncern självförsörjande på grön el från vindkraft, biobränslen och sol. HEMABs innovativa energipark, fyra anläggningar med prisbelönta solfångare och vindkraftverken på Vårdkasen har blivit viktiga landmärken. Vindkraftsparken i Viksjö är den största investeringen i kommunen någonsin. För oss i Miljöpartiet är det viktigt att Härnösand tar framtidens utmaningar på allvar. Vi ska fortsatt arbeta aktivt med energiomställning, energieffektivisering och vara en lockande plats för 14

15 företag som vill utveckla sin verksamhet i en förnyelsebar framtid. Naturligtvis måste även viktiga satsningar på vindkraft placeras så att ingreppen i naturen minimeras Kretsloppsodling, kolonilotter och 80% ekologiskt Härnösand har ökat andelen ekologisk odlad mat till skolor och kommunala serviceboenden, från 1% till 25% sedan Det finns dock kommuner som ligger på andelar långt över hälften. Nu när även EU har nu öppnat för mer lokal och ekologisk upphandling, är det ett ambitiöst men realistiskt mål att nå minst 80% ekologiskt odlad mat till Ökande transportkostnader och kvalitetsmedvetenhet kommer att göra lokal odling allt viktigare. Vi vill främja lokal och ekologisk odling. Miljöpartiet vill stödja förverkligandet av ett kretsloppsväxthus i centrala Härnösand. Vi vill öka möjligheterna till kolonilottsodling och är mycket tveksamma till att omvandla odlingsmark till andra ändamål Klimatsmart samhällsplanering Medveten samhällsplanering utgör grunden för våra möjligheter att bo och transportera oss klimatsmart. Miljöpartiet anser att det finns potential att förtäta de stationsnära kvarteren vid Härnösand Central. På så sätt kan fler få nära tillgång till en större arbetsmarknad via tåg/buss, fler kan ta sig fram till fots och de lokala bilresorna minskar. Planering och renovering av gator, bostäder och verksamheter ska alltid ha ett hållbarhetsperspektiv och prioritera klimatsmarta färdmedel. En tilltalande miljö för gående i stadskärnan är viktig för att skapa en attraktiv stadskänsla. Därför måste annan trafik anpassas till de gåendes villkor. På landsbygden vill vi satsa på ett bra stomnät för kollektivtrafiken, bytespunkter med pendlarparkeringar, säkerställd service och attraktiva miljöer i tätorterna utanför staden Sammanhängande cykelstråk Cykling är bra för miljö och hälsa. I stadsmiljö tar cykeln liten plats och är ofta till och med snabbare än bilen. Miljöpartiet vill fortsätta utbyggnaden av cykelvägnätet i Härnösand samt till Brunne, Häggdånger, Smitingen, Solum och längs gamla järnvägsbanken norr om Älandsbro. Cykelstråken måste vara sammanhängande, väl utmärkta och trafiksäkra. Cykeltrafik och gående bör separeras så långt det är möjligt. Cykelparkeringar och snöröjning ska vara så bra att fler ser möjligheten att cykla året om. Under mandatperioden vill vi åtgärda problemen på Storgatan och Nybrogatan för att ge cyklarna mer utrymme. Det ska finnas bra villkor och möjligheter att ta med cykeln på buss och tåg Intern klimatfond Härnösands kommun behöver se över sitt eget resande. Genom interna ekonomiska styrmedel kan alla delar av kommunen motiveras att välja hållbara transporter där det är möjligt. Miljöpartiet vill införa intern klimatkompensation liknande landstinget och en intern klimatfond som kan användas till personalens miljöinitiativ. 6. GODA LIVSMILJÖER Härnösand är en fantastisk plats att leva och bo på. Närheten till natur, vatten och friluftsområden, attraktiva boenden, rikt kulturutbud och brett föreningsliv ger goda förutsättningar för livskvalitet. 15

16 Kommunen har en infrastruktur som kan rymma fler och därför är det naturligt för oss att vilja välkomna nya människor att leva sina liv här. Sedan Botniabanan öppnades för trafik finns betydligt större möjligheter att bo i Härnösand och samtidigt pendla till arbete eller studier. Miljöpartiet vill utveckla Härnösand som boendestad med fokus på livskvalitet, hälsa, medbestämmande och omsorg om de gemensamma livsmiljöerna. Härnösand ska vara en kommun där många väljer att bosätta sig. Tillgängligheten ska vara hög för olika grupper och ingen ska behöva känna sig otrygg i det offentliga rummet. 6.1 Vi utvecklar våra livsmiljöer tillsammans Miljöpartiet ser medskapande och medborgarengagemang som grundläggande för hur vi bygger ett hållbart samhälle. Genom engagemang i byalag, bostadsrättsföreningar, idrottsrörelsen, elevråd och nätverk fördjupas demokratin och utvecklingen av det gemensamma. Det ska vara enkelt för invånare i Härnösand att lämna synpunkter och vara delaktiga i hur närsamhället utvecklas. Vi vill att unga ska engageras i utsmyckning och utformning av offentliga miljöer och att medel avsätts till det. 6.2 Hållbart boende Vår bostad är kanske den plats som har störst betydelse för vårt välbefinnande och där vi spenderar störst del av vår tid. Härnösand har stor tillgång till vackra boendemiljöer och det finns plats för fler att flytta hit. Vi i Miljöpartiet är positiva till att det utvecklas nya attraktiva boenden för olika önskemål och kommer att verka för hållbara lösningar. Vi ser gärna kollektivhus, trygghetsboende för äldre, hus med tydlig ekoprofil och bostadsområden som uppmuntrar möten mellan generationer och grupper. Vi vill genom vårt kommunala bostadsbolag Härnösandshus bidra till detta. Miljöpartiet värnar boende med omsorg om närmiljön. Härnösand har unika riksintressanta kulturmiljöer som vi vill värna och lyfta fram. Det är viktigt att nybyggnationer och renoveringar utformas med hänsyn till omgivningen. Vi vill uppmuntra byggande i trä och andra hållbara materialval. 6.3 Trygghet och jämställdhet i det offentliga rummet Många upplever otrygghet i offentliga miljöer. Vi i Miljöpartiet vill öka känslan av trygghet och minska risken för att utsättas för brott genom åtgärder i den fysiska miljön. Här kan invånare och intressegrupper engageras genom till exempel trygghetsvandringar. Innovativa belysningslösningar kan både smycka staden och öka trygghetskänslan. Vi vill också fortsätta samarbetet inom Rådet för trygghet och hälsa för att skapa en tryggare stad och minska brottsligheten, särskilt genom förebyggande insatser. För att Härnösand ska vara en attraktiv stad, behövs en medveten analys av hur vi utformar det offentliga rummet jämställt. Kvinnor och män ska kunna ta plats i det offentliga rummet på ett likvärdigt sätt. Vid namngivning av till exempel gator och byggnader ska jämställdhetsperspektivet alltid beaktas. Vi vill även begränsa reklamens utbredning i vårt gemensamma offentliga rum, till exempel genom att värna riktlinjerna för skyltning och att se över avgifterna för skyltarrenden. 6.4 Promenadstaden Härnösand Människor som promenerar och flanerar är något av det viktigaste för en mysig, levande stadsmiljö. Där människor rör sig till fots vill andra människor komma. Där uppstår caféer, restauranger, unika butiker och andra mötesplatser. Miljöpartiet vill stärka och utveckla miljöer för gående. Dels längst vattnet där alltför 16

17 mycket attraktiva platser idag upptas av bilparkeringar, dels i stråket mellan Stora Torget och Ankaret där de täta stadskvarteren kan byggas ihop till en enhet. I hela kommunen är det viktigt med attraktiva gångstråk vid vatten, i tätortsnära skog och i naturen i övrigt. 6.5 Skapa plats för spontanaktiviteter Ungas fritidsaktiviteter sker allt mer utanför det organiserade föreningslivet. Det gör att kommunen bör söka nya vägar för att skapa en inkluderande meningsfull fritid. Miljöpartiet vill verka för fler möjligheter för spontanaktiviteter. Fritidsgården Kåkens verksamhet ska bedrivas på fler platser och nå nya grupper genom varierade initiaitv. Härnösands profil som ung musikstad med replokaler, studio och regionala musikarrangemang ska bestå. Försök med subventionerade öppna halltider för drop in verksamhet ska genomföras i samarbete med föreningslivet. Kommunen ska ha beredskap och medel för att stötta ungas egna initiativ till kultur och fritidsarrangemang och mötesplatser. Samarbetet med studieförbunden bör fördjupas. Vi vill ta tillvara den nya skate/bmx parkens möjligheter och Kristinaparken som en aktivitetspark där olika grupper kan mötas. Vi ser gärna att befintliga skolgårdar, idrottsplatser och stadskärnan utvecklas med fler möjligheter till spontana aktiviteter och spontanidrott för alla åldrar. Ett ökat användande av kommunens kulturlokaler som kreativa mötesplatser bör stimuleras. 6.6 Utvecklat stöd till föreningslivet Ett aktivt föreningsliv är viktigt för ett varmt, levande och demokratiskt Härnösand. Engagemang i en förening är för många en källa till glädje och livskvalitet. Den ideella sektorn har andra syften än vinst och skapar enorma värden sociala, kulturella och ekonomiska. Tillsammans med föreningslivet och civilsamhället kan kommunen identifiera viktiga samhällsutmaningar och komma överens om hur vi tillsammans kan ta oss an dem. Miljöpartiet vill fortsätta satsningen på föreningslivet i Härnösand. Bidragen till föreningar och studieförbund bör stegvis skrivas upp. Initiativ som främjar integration ska ges särskilt stöd. Riktlinjerna för föreningsbidrag ska ses över och det administrativa stödet till föreningarna bör utvecklas. Kommunen ska vara öppen och lyhörd för föreningslivets behov och önskemål. Vi vill fortsätta uppbyggnaden av en föreningsgala och underlätta informationsspridning från och inom föreningslivet. 6.7 Idrott för livskvalitet och folkhälsa Sport och idrott är en källa till folkhälsa och social gemenskap. Det är viktigt att idrottsrörelsen förblir en bred och demokratisk rörelse där alla kan vara med och delta på lika villkor. Vi vill verka för en jämställd fördelning av resurser och hög tillgänglighet för olika grupper. Miljöpartiet vill att ett idrottspolitiskt program för Härnösands kommun tas fram i dialog med idrottsrörelsen. Trygga idrottsmiljöer, samarbete och ambassadörskap ska vara självklara ledstjärnor. Idrottslivet i Härnösand ska vara fritt från alkohol och droger. Vi vill utveckla samarbetsformer för drift av kommunägda anläggningar och främja samverkan mellan föreningarna vad gäller halltider. Vi stöttar initiativet till en ny inomhushall som svarar mot idrottsklubbarnas behov, förutsatt att framtida driftskostnader går att hålla nere. 17

18 6.8 Inkluderande kulturliv Kultur genomsyrar hela samhället och är en förutsättning för hälsa, livskvalitet och hållbar utveckling. Miljöpartiet vill att Härnösand ska fortsätta utvecklas som kulturkommun med ett rikt kulturliv både i staden och på landsbygden. En ny kulturplan har tagits fram med mål och prioriteringar för konst och kultur i hela kommunen. Miljöpartiet vill se till att det avsätts resurser för att genomföra de utpekade satsningarna under planperioden. Vi vill att fler härnösandsbor ska känna sig delaktiga och tilltalade av kulturen i Härnösand. Vi vill skapa medvetenhet om resursfördelning mellan olika grupper inom kulturen. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att synas och verka i Härnösands kulturliv. Alla ska kunna delta och skapa! 6.9 Profilera Härnösand som kreativ kulturkommun Kommunen ska ha ett starkt samarbete med både kulturföreningarna, professionella kulturskapare och de regionala kulturaktörerna. Vi vill att Härnösand fördjupar sitt engagemang i Scenkonstbolaget och vi värnar Norrdans fortsatta utveckling. Vi vill att Härnösands teater ska vara ett modernt scenkonsthus där elever och föreningar har ökad tillgång. En sammanbyggnad mellan Teatern och Technichus bör övervägas för ökad tillgänglighet och samordning av resurser. Vi ser gärna en satsning på ungas filmskapande i samarbete med Film i Västernorrland. Härnösand ska vara ett nav för arkiv, bibliotek och museiverksamhet i Sverige och i Västernorrland. Vi värnar Sambibliotekets fortsatta utveckling. Samarbetet med Länsmuseet Murberget och arkivsektorn ska utvecklas. Miljöpartiet vill särskilt stötta ung kultur, nyskapande initiativ och mångkulturella inslag. Vi vill främja konst och kultur i det offentliga rummet, inrätta en ljusfestival och återupprätta Kulturnatten. 6.9 Värna tätortsnära skog, natur och friluftsliv Det ska vara enkelt att ta sig ut i Härnösands natur. Naturguiden ska utvecklas och spridas. HittaHärnösand är ett viktigt folkhälsoinitiativ som vi vill fortsätta stödja. En så kallad Hälsans stig, ett tillgängligt hälsofrämjande promenadstråk, i centrala Härnösand ska etableras. Härnösand ska ha ett välutvecklat system för skyltning, vindskydd och grillplatser och gärna fler naturstigar. Genom samarbete med besöksnäringen kan vi ta krafttag för att lyfta några prioriterade natur och friluftsområden i Härnösand, exempelvis Vårdkasen, Smitingen, Fälleberget, Mjällådalen och Västanå. Miljöpartiet stödjer ett långsiktigt hållbart bruk av den kommunala skogen. Vi vill ha kontinuitetsskogsbruk där det är möjligt och lämpligt. Vi vill öka andelen skyddad skog, verka för fler naturreservat i Härnösands kommun och avsätta mer resurser till naturvårdande insatser Vattnet och stadens stränder Många förknippar Härnösand som en vacker vatten och kuststad. Det är värden vi vill förädla. Miljöpartiet vill öka tillgängligheten till vattnet och göra hamnfronten attraktiv, särskilt längs Skeppsbron och stråken runt Nattviken och Kanaludden. Idag upptar bilparkeringar flera av de mest attraktiva platserna längs stadens kajer. Vi vill stegvis omvandla dessa till användbara ytor för människor istället. Vi värnar stadens båtliv. Båttvätten var en viktig miljösatsning och vi vill fortsätta utvecklingen mot ett miljöanpassat båtliv. Vi vill under kommande mandatperiod handikappanpassa våra största kommunala badplatser och utveckla miljöerna runt Sälsten och Smitingen. 18

19 7. SOLIDARITET Mer jämlika samhällen fungerar ofta bättre. För oss i Miljöpartiet är solidaritet ett centralt begrepp, vår ideologi grundas på tre solidariteter*. Vi alla är unika individer som behöver både den individuella friheten och den kollektiva sammanhållningen för att samhället ska fungera. Vår vision är att alla ska ha sina grundläggande behov tillgodosedda. Det gäller inte bara oss i Härnösand, utan människor i hela världen, både nu levande och kommande generationer. Drygt 20% av befolkningen i vårt land är nu över 65 år. Det innebär utmaningar för ett samhälle som vill försäkra alla om kvalitativ och värdig omsorg. Många äldre lever ett aktivt liv längre upp i åren. Därför är äldrefrågor inte bara vårdfrågor, utan i allra högsta grad också frågor om livskvalitet. Personer med funktionsnedsättning har samma mänskliga rätt till ett rikt liv som andra, oavsett om funktionsnedsättningarna är fysiska eller psykiska. Människor som tvingats fly har stort behov av att knyta nya kontakter och känna sig behövda i sitt nya land. Ett mer solidariskt Härnösand är en vackrare plats för oss alla. * De tre solidariteterna beskrivs på första uppslaget i denna skrift 7.1 Tillgängligt Härnösand Bristande tillgänglighet är en av de främsta orsakerna till att personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar diskrimineras. Härnösand är av tradition en hörselstad, här finns specialskolan Kristinaskolan och teckenspråkstolkutbildning. Vi vet att behoven av att tillgänglighetsanpassa samhället är oerhört stora. Ledsagning har stor betydelse för den enskildes möjlighet att delta i det offentliga livet. Miljöpartiet vill anlägga tillgänglighetsperspektiv på all kommunal planering. Vi vill göra utflyktsmål i naturen mer tillgängliga och utöka antalet tillgängliga busshållplatser. Det ska vara enkelt att få teckenspråkstolkning vid offentliga evenemang. Informationen på kommunens hemsidor ska vara tillgänglig även för personer med olika funktionsnedsättningar. 7.2 Värdig omsorg av hög kvalitet De allra flesta äldre som behöver stöd bor eller vårdas i kommunal regi. Miljöpartiet vill att den kommunala hemtjänsten ska vara av god kvalitet och ett attraktivt val för våra äldre. De äldre ska kunna välja att ha samma personal så långt det är möjligt. Önskemål om kön, språkkunskaper och annat ska så långt som möjligt tillgodoses. PER modellen är en unik modell för anhörigstöd inom demensområdet som utvecklats i Härnösand. PER står för pedagogiskt, emotionellt och relationsbaserat stöd. Värdegrundsarbete, hälsofrämjande, minnesträning, rehabilitering och anhörigstöd är viktiga delar i den värdiga omsorg vi vill ha. 7.3 Nej till riskkapital - Ja till valfrihet för äldre Inom Härnösands kommun finns idag både privata och kommunala särskilda boenden. Detsamma gäller hemtjänsten. Miljöpartiet tycker att det är bra att äldre kan göra val i frågor som rör vård, omsorg och utförande av tjänster men det måste handla om reella och meningsfulla val för den äldre. Valfrihet betyder 19

20 för oss att vi gärna ser (personal)kooperativa lösningar och vill främja lokala och idéburna företag. Däremot ställer vi oss kritiska till riskkapitalbolag, där avkastningskravet väger tyngre än kvalitet. Vi säger nej till att återigen upphandla driften av boendena Ugglan och Älandsgården efter att den nuvarande avtalsperioden har gått ut. 7.4 Lokala aktörer inom LOV Lagen om Vårdval (LOV) ger äldre rätt att välja om det är kommunen eller någon annan som ska utföra den hemtjänst de beviljats. Vi ser gärna lokala företag som drivs av engagemang för en värdig ålderdom och god omvårdnad. Tyvärr innebär dagens villkor att det är mycket svårt för mindre företag att verka i Härnösands kommun. Främsta orsaken till detta är reglerna som tvingar alla LOV företag att ta uppdrag i hela kommunen. Kraven på en betydande volym på verksamheten försvårar också lokala initiativ. Detta gynnar istället storföretag inom vårdsektorn med vinst som främsta affärsidé. Miljöpartiet vill att privata utförare ska få organisera sig lokalt, det vill säga anmäla inom vilka områden de kan åta sig uppdrag. Det skulle ge samma villkor till privata som till kommunens egen hemtjänst, vilken är organiserad i hemtjänstområden. En sådan regeländring ökar förutsättningarna för lokalt förankrad hemtjänst, driven av engagemang för god omvårdnad. Det skulle också ge möjlighet till ett mer effektivt resursutnyttjande. Det är först när vi har den mångfalden som LOV fyller sitt syfte. 7.5 Höj kompetensen inom språk, HBTQ, jämställdhet och hållbarhet Vårdtagare inom omsorgerna i Härnösands kommun består av alla slags människor precis som samhället i övrigt. Det finns kommuninvånare som har ett annat modersmål och som med åldern glömt svenskan. Det finns homosexuella, bisexuella, queer och transpersoner. Liksom andra verksamheter måste (äldre)vården kretsloppsanpassas så långt det är möjligt. Miljöpartiet vill lyfta fram vikten av kompetensutveckling för omvårdnadspersonal i jämställdhet, HBTQ frågor, miljö och hållbarhet. Språkkunskaper ska ses som en merit vid rekrytering av personal. Det finns goda exempel där hemtjänstgrupper sparar både tid och miljö genom att använda (el)cykel istället för bil. Detta och andra miljöinitiativ från personalen bör uppmuntras och stöttas av kommunen centralt. 7.6 Kultur och livskvalitet för äldre Många håller sig friskare och aktivare längre upp i åren. Miljöpartiet ser att det är viktigt att stötta äldres föreningsliv. Vi vill ge möjligheter till natur och friluftsliv genom tillgänglighetsåtgärder. Vi ser positivt på Landsarkivets, Länsmuseet Murbergets och Pensionärsuniversitetets verksamheter riktade till äldre och som delar av Härnösands rika kulturutbud. Murberget kan spela en viktig roll även för dem som börjar tappa minnesfunktioner, genom sina historiska miljöer som stimulerar minnet och håller hjärnan friskare. Vårdhunden är ett annat exempel som ger livskvalitet och sinnesträning. Vi vill även se särskilda initiativ för mer kultur i äldreomsorgen. 7.7 Stötta kvinnojouren Våld i hemmet och nära relationer är en tragisk verklighet som drabbar många, främst kvinnor. Miljöpartiet ser att Härnösands Kvinnojour fyller en mycket viktig roll som tillflyktsort och rådgivningsbyrå. 20

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn allt hänger ihop och är beroende av varandra.

En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn allt hänger ihop och är beroende av varandra. FRAMTIDSvision SUNDSVALL 2014-2018 1 Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva ett gott liv utan att försämra förutsättningarna för kommande

Läs mer

Valprogram 2014 2018

Valprogram 2014 2018 Valprogram 2014 2018 Innehåll 3 Klimat 3 Förnybar energi Energianvändning Trafik 4 Infartsparkeringar Kollektivtrafik Spårbilar 5 Bilpooler och samåkning Cykling Maten 5 Utbildning Skola 6 Grön skoltråd

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

MILJÖPARTIET FÖR ETT HÅLLBART, GRÖNT OCH LYCKLIGT VÄSTERÅS!

MILJÖPARTIET FÖR ETT HÅLLBART, GRÖNT OCH LYCKLIGT VÄSTERÅS! MILJÖPARTIET FÖR ETT HÅLLBART, GRÖNT OCH LYCKLIGT VÄSTERÅS! POLITISKT HANDLINGSPROGRAM VÄSTERÅS 2014-2018 VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Miljöpartiet de gröna Marléne Tamlin Anna Lindén Martin Lindahl 1.Marléne

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer