Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-02-24"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(89) Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth Utses att justera: Roger Fredriksson, M och JanAnders Palmqvist, S Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby , kl Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: Ordförande: Nils Ingmar Thorell Justerande: Roger Fredriksson Justerande: JanAnders Palmqvist Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Christian Björkqvist

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(89) Innehållsförteckning 17 Justering av dagordningen...9 Beslut Allmänhetens Frågestund...10 Beslut Fyllnadsval efter Jonni Karlberg, S, ersättare i Kommunstyrelsen, AB Ronneby Helsobrunn och Valberedningen...11 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Bengt Mauritzson gällande den nya politiska ledningen - Alliansen - ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare...12 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Norbert Karlsson om samordning av de kommunala enheternas logistik...14 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Pär Eliasson gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård...15 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Mari Gustafsson med flera förslagsställare gällande önskemål om införande av vårdnadsbidrag...16 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Christer Ohlsson om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge...17 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Saleh Sakhnini gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet...18 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Inge Svensson angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet...19 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Julia Cherciu om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken...21 Beslut Anmälan av interpellation till Fritids- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum...22 Beslut Anmälan av interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdom...24 Beslut Anmälan av interpellation till Socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdomen...26 Beslut Anmälan av interpellation till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdom...28 Beslut Besvarande av interpellation till ordförande i Utbildningsnämnden Lennarth Förberg, M, från kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros, S, angående att nå målet med självförsörjning av livsmedel...30 Beslut...33

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(89) 33 Fråga ställd till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående annonsering av tjänst som "projektsamordnare LOV"...34 Beslut Val av huvudman till Sparbankstiftelsen Kronan för ny mandatperiod Beslut Val av revisorer i kommunala bolag enligt följande, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB, AB Ronneby Brunn, AB Ronneby Helsobrunn, Ronnebybyggen AB och Förvaltnings AB Welting...36 Beslut Val av revisorer och revisorersättare i förvaltade stiftelser...37 Beslut Beslut om försäljning av del av Anglemåla 1: Beslut Beslut om feriearbetsprojekt i Ronneby kommun Beslut Beslut om antagande av detaljplan för Plankan Beslut Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monia Svensson, C, avseende utveckling av stadens Västra infart...45 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Ingvar Harrsjö angående avsaknad av gatubelysning från E22 till rondellen vid Industrigatan...48 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson angående att öppna upp i skärgården...50 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Tim Jersheim om upprustning av badplatsen vid Persborgsgölen...52 Beslut Besvarande av motion från Folkpartiet Liberalerna genom kommunfullmäktigeledamot Kerstin Johansson angående studentbostäderna Viola och Vera i Brunnsparken...55 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Steen Rohde avseende att AB Ronnebyhus satsar på solfångare på taken på Hjorthöjden...57 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Roger Gardell angående spontanplatser för uppträdande på olika platser i Ronneby kommun...59 Beslut Besvarande av motion från Folkpartiet Liberalerna i Ronneby genom kommunfullmäktigeledamot Nils Ingmar Thorell med förslag om övervakningskameror på Ronneby Brunnsbad och Ronneby Brunnspark...62 Beslut Besvarande av motion från Willy Persson, KD, angående anställning av person vars huvuduppgift ska vara försäljning och köp av mark och fastigheter...65 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Henrietta Bülow angående digitalt lånekort...68 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Blekinge Midnight Club med önskemål om en plats att köra dragracing och konbana på ett säkert och lagligt sätt...70 Beslut...72

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(89) 51 Beslut om marknadsplan för åren Beslut Beslut om antagande av detaljplan för del av Hoby 19: Beslut Beslut om tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen i ordinärt och särskilt boende gällande from Beslut Beslut om reinvestering av en släck-/räddningsbil samt en transportbil...81 Beslut Plan för budgetarbete budget 2012 och ekonomisk uppföljning Beslut Ägardirektiv kommunala bolag...84 Beslut Revidering av bolagsordningar...85 Beslut Delegation av beslut gällande ersättningslokaler för Hulta förskola...87 Beslut Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson, S, om att utveckla anhörigstöd...89 Beslut...89

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(89) Närvarolista Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Partvaro När Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Roger Fredriksson M X X X X 2. Lena Karstensson M Lennarth Förberg M X X X X 4. Susanne Lundgren M X X X X 5. Claes Diurhuus M X X X X 6. Christoffer Stenström M X X X X 7. Anna Espenkrona M X X X X 8. Anders Lund M X X X X 9. Kjell G G Johansson M X X X X 10. Anders Bromée M X X X X 11. Christer Stenström M X X X X 12. Kenneth Michaelsson C X X X X 13. Thomas Håkansson C X X X X 14. Kristina Valtersson C X X X X 15. Monia Svensson C Mats Paulsson C X X X X 17. Hillevi Andersson C X X X X 18. Roger Gardell FP X X X X 19. Nils Ingmar Thorell FP X X X X 20. Christian Mahrle FP X X X X 21. Willy Persson KD X X X X 22. JanAnders Palmqvist S X X X X 23. Margareta Yngvesson S X X X X 24. Bo Johansson S X X X X 25. Monika Lindqvist S X X X X 26. Tommy Andersson S X X X X 27. Ingrid Karlsson S X X X X

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(89) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Ola Robertsson S X X X X 29. Anette Rydell S X X X X 30. Johnny Håkansson S X X X X 31. Ewa Svensson S X X X X 32. Jan-Eric Wildros S X X X X 33. Malin Månsson S Eva Blennow S X X X X 35. Birgitta Andersson S Magnus Ivansson S Peter Bowin V X X X X 38. Erik Ohlson V X X X X 39. Angela Leyton V X X X X 40. Marcus Jingfors --- X X X X 41. Sylvia Edwinsson MP Tomas Lund SD X X X X 43. Anna-Mi Kullman SD Gudrun Johansson SD X X X X 45. Andreas Andersson SD X X X X 46. Stefan Kullman SD X X X X 47. Sune Håkansson RP X X X X 48. Anna Carlbrant RP X X X X T o m Ola Svensson RP X X X X

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(89) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Par -ti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Tomas Lundberg M X X X X Tj ers 2. Fredrik Stark M 3. Christoffer Laz M X 4. Anders Härdelin M 5. Olle Helt M 6. Kjell Hedlund M X 7. Ida Johansson C 8. Kerstin Haraldsson C X X X X Tj ers 9. Birger Svensson C X 10. Alexandra Forslund FP 11. Susanne Östergaard FP 12. Johannes Chen KD 13. Anders Petersson S X X X X Tj ers 14. Ann-Margret Olofsson S X X X X Tj ers 15. Rune Kronkvist S 16. Tina Lindqvist S X X X X Tj ers 17. Stefan Österhof S 18. Ingrid Nilsson S X 19. Nils Nilsson S 20. Johanna Magnusson S 21. Ally Karlsson V 22. Omid Hassib V 23. Nils-Erik Mattsson MP X X X X Tj ers 24. Helena Augustsson MP X 25. Magne Mjåtvedt SD X X X Tj ers t o m Björn Brink SD X X Tj ers fr o m Vakant SD

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(89) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Maria Passby RP X 29. Per Ericsson RP X Tj ers fr o m

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(89) 2011/15 17 Justering av dagordningen Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enlig följande: - efter punkt 8 behandlas anmälan av tre medborgarförslag - efter punkt 10 behandlas anmälan av tre interpellationer - efter punkt 18 behandlas fråga ställd till Äldrenämndens ordförande - som sista punkt behandlas nytt ärende ang delegation av beslutanderätt avseende ersättningslokaler för Hulta Förskola. Beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(89) 2011/16 18 Allmänhetens Frågestund Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor ställts. Beslut Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(89) 2011/2 19 Fyllnadsval efter Jonni Karlberg, S, ersättare i Kommunstyrelsen, AB Ronneby Helsobrunn och Valberedningen Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KF 3/ , Anhållan om entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige (samt uppdrag med personunion) och som suppleant i kommunstyrelsen och valberedningen, Jonni Karlberg 2 Handling Anhållan om entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige (samt uppdrag med personunion) och som suppleant i kommunstyrelsen och valberedningen, Jonni Karlberg Fyllnadsval efter Jonni Karlberg, S, ersättare i Kommunstyrelsen, AB Ronneby Helsobrunn och Valberedningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar utse Malin Norfall, S, till ny ersättare i Kommunstyrelsen och AB Ronneby Helsobrunn. Kommunfullmäktige beslutar utse Anders P Petersson, S, till ny ersättare i Valberedningen. Exp: Malin Norfall Anders P Petersson Kommunstyrelsen AB Ronneby Helsobrunn Valberedningen Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(89) 2011/44 20 Anmälan av medborgarförslag från Bengt Mauritzson gällande den nya politiska ledningen - Alliansen - ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag att den nya politiska ledningen - Alliansen - ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare, Bengt Mauritzson Bengt Mauritzson har lämnat in följande medborgarförslag gällande den nya politiska ledningen Alliansen ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare. Undertecknad vill att den nya politiska ledningen Alliansen ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare. Socialnämnden bör dock vara undantagen denna regel. Öppna sammanträden skulle innebära att dialogen mellan politiker och medborgare skulle kunna förbättras, vilket också är den politiska ledningens inriktning enligt valmanifest. I detta talas om ett öppnare Ronneby med medborgarperspektiv. Dessutom heter det i hundrapunktersprogrammet att kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor skall ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service. En bra start för att leva upp till detta lovvärda vore bland annat att besluta om öppna nämndsammanträden. Med önskan om en positiv behandling av förslaget. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, JanAnders Palmqvist, S, och Christoffer Stenström, M. Yrkanden Ordföranden Nils Ingmar Thorell yrkar att medborgarförslaget remitteras till Kommunledningsenheten. JanAnders Palmqvist yrkar att medborgarförslaget ej ska få framställas.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(89) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller Nils Ingmar Thorells yrkande. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Nils Ingmar Thorells yrkande Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvists yrkande Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 29 ja-röster och 20 nejröster. Kommunfullmäktige bifaller således Nils Ingmar Thorells yrkande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Bengt Mauritzson Kommunledningsenheten

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(89) 2011/62 21 Anmälan av medborgarförslag från Norbert Karlsson om samordning av de kommunala enheternas logistik Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag från Norbert Karlsson om samordning av de kommunala enheternas logistik, Norbert Karlsson Norbert Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag om samordning av de kommunala enheternas logistik. Jag föreslår en samordning av de kommunala enheternas logistik. Samordna enheternas beställningar och leveranser så långt det är möjligt. Utred möjligheten med ett kommunalt centrallager med förbrukningsvaror som de enskilda enheterna i sin tur får beställa ifrån. Skulle det utgöra en kostnad eller en besparing? En samordning skulle ge färre transporter vilket ger vinster både för miljön och ekonomin. För de enskilda enheterna skulle samordningen spara tid och ge mer flexibilitet. Om något glöms bort vid beställningen blir det lättare att få tag på det på kort tid. Enheterna skulle inte heller behöva bunkra upp med material och sparar därmed utrymme. Leveranser från centrallagret skulle samordnas till enheter inom samma område av kommunen. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Norbert Karlsson Kommunledningsenheten

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(89) 2011/61 22 Anmälan av medborgarförslag från Pär Eliasson gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag från Pär Eliasson gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård, Pär Eliasson Pär Eliasson har lämnat in följande medborgarförslag gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård. I Sydöstran den 3 januari för i år sägs att kommunen har en ny politisk organisation och att Äldrenämnd får plats i nya organisationen. I den lärobok som användes vid min utbildning till mentalskötare, (Lundquist, 1965), finns ett kapitel om Psykiska sjukdomar i samband med åldrandet. Kapitlet inleds med Det normala åldrandet för att fortsätta med Praesenila och senila insufficienser. De senila psykoserna indelas i Dementia arteriosclerotica och Dementia senilis. Eftersom De senila psykoserna kräver som regel behandling på mentalsjukhus, är en stor del av äldrenämndens uppgifter en medicinsk specialitet. Och de medicinska sjukdomar som uppträder vid stigande ålder i form av senil demens kräver behandling av läkare och omhändertagande av personal med utbildning i sinnessjukvård. Den kompetensen saknar den kommunala äldrenämnden. Därför föreslår jag att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Pär Eliasson Kommunledningsenheten

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(89) 2011/65 23 Anmälan av medborgarförslag från Mari Gustafsson med flera förslagsställare gällande önskemål om införande av vårdnadsbidrag Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag med önskemål om införande av vårdnadsbidrag, Sofia Johansson Mari Gustafsson med flera förslagsställare har lämnat in följande medborgarförslag gällande önskemål om införande av vårdnadsbidrag. Vi är några mammor här i kommunen som gjort ett val att stanna hemma en längre tid som föräldralediga. På träffar i öppengrupperna märker vi att många med oss verkligen skulle uppskatta ett införande av vårdnadsbidraget. Det vore en möjlighet för flera att stanna hemma ytterligare en tid när barnen är små. De är ju vår framtid och tiden med barnen i hemmet är för många idag ganska begränsad. Kanske skulle det även löna sig rent ekonomiskt för kommunen om familjen inte behöver utnyttja en dyr plats i barnomsorgen, dessutom skulle det ju lätta lite på köerna. Vi skulle bli mycket glada om frågan omgående åter kunde tas upp i fullmäktige. Kommunen borde ha allt att vinna tror vi, kanske även locka barnfamiljer att flytta till Ronneby i framtiden. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Mari Gustafsson Kommunledningsenheten

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(89) 2011/67 24 Anmälan av medborgarförslag från Christer Ohlsson om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge, Christer Ohlsson Christer Ohlsson har lämnat in följande medborgarförslag om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge. Eftersom flertalet vägar i norra Kallinge ägs av privata människor men nyttjanderätten finns hos Ronneby kommun så föreslår jag att kommunen löser in samtliga vägar på Strömmaslätt. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Christer Ohlsson Kommunledningsenheten

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(89) 2011/70 25 Anmälan av medborgarförslag från Saleh Sakhnini gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet Beslutsunderlag 1 Remiss utg Utbildningsnämnden besvaras senast Handling Medborgarförslag gällande utökning av utbildningar på naturbruksgymnasiet, Saleh Sakhnini Saleh Sakhnini har lämnat in följande medborgarförslag gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet. Återväcka medborgarförslaget inlämnat den 29 augusti 2009 gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet. Anledningen är att under Utbildningsnämndens möte med övriga nämndledamöter från KORt samverkan som ägde rum i Karlshamn. Det har framkommit synpunkter på visioner och profilering av KORts utbildningar med nedanstående förslag. Utökning av befintliga utbildningar på Naturbruksgymnasiet med ny Golf-Greenkeeper. Utbildningen är treårig och ger kunskaper motsvarande Svenska Golfförbundets båda utbildningar. Utbildningen ger grund för vidare studier inom högskolan som Head-greenkeeper, Cours Maneger, Landskapsarkitekt och mycket mer. Motsvarande utbildningar finns i Säbyholm, Stockholm och Östra Ljungby. Det var ingen brist på praktikplatser med tanke på antal klubbar och banor i Blekinge. Lokaliseringen är strategisk med tanke på KORt samverkansavtalet, kunskaper och utrustning som redan finns på plats. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Saleh Sakhnini Kommunledningsenheten

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(89) 2011/71 26 Anmälan av medborgarförslag från Inge Svensson angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet, Inge Svensson Inge Svensson har lämnat in följande medborgarförslag angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet. Hyresvärden Ronneby kommun måste montera en brandtrappa på gamla Brunnskontoret i Ronneby Brunnspark för att möjliggöra kommersiell verksamhet även på andra våningen. Sedan sex år har uppskattade Café Brunnskatten huserat på övre våningen och de bör få fortsätta med sin viktiga verksamhet. En brandtrappa är också en investering för framtiden för andra eventuella kommande kommersiella ändamål som levandegör Ronneby Brunnspark. Länsstyrelsen i Blekinge motsätter sig heller inte en anpassa brandtrappa på ett byggnadsminnesmärkt hus, detta har tidigare gjorts på hus i Brunnsparken. Café Brunnskatten öppnade i december Med sin anrika och lugna miljö med utsikt över Ronnebyån har man i sex år utgjort en attraktiv pärla i Ronneby. Caféet har året runt haft öppet sex dagar i veckan, tisdag-söndag, och lockat folk från när och fjärran. Caféet har varit ett komplement till klädesaffären Butik Brunnskatten i bottenvåningen med samma öppettider. Tillsammans har de på ett mycket värdefullt sätt levandegjort Brunnsparken, särskilt genom att ha öppet också hela helgerna. När nu caféet tvingas hållas stängt riskerar också klädbutiken att få slå igen, eftersom de fungerat som dragare åt varandra. Det är viktigt att Brunnsparken levandegörs och att de gamla husen inte enbart fylls med kontor. Ett café kan ju nyttjas av alla människor. Även handikappade kan på sommaren sitta utomhus vid cafébord i markplan lättillgängligt bara några meter från parkeringsplatsen. Ronneby har ett haltande affärsliv. Alltför många affärslokaler står tomma. Det är därför viktigt att kommunen värnar om de butiker och näringsställen som finns. Numera finns en ny politisk ledning i Ronneby. Den har lovat nya friska vindar och särskilt stötta näringslivet. Finn sen chans att visa detta, montera en brandtrappa på gamla Brunnskontoret så att uppskattade Café Brunnskatten kan fortsätta att ge jobb, tjäna pengar, betala skatt, locka människor och levandegöra Ronneby Brunnspark!

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(89) Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Inge Svensson Kommunledningsenheten

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(89) 2011/64 27 Anmälan av medborgarförslag från Julia Cherciu om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag angående en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken, Julia Cherciu Juli Cherciu har lämnat in följande medborgarförslag om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken. Jag undrar om ni skulle kunna öppna en fritidsgård eller mötesplats för barnen på Älgbacken? Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till kommunledningsenheten. Exp: Juli Cherciu Kommunledningsenheten

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(89) 2011/66 28 Anmälan av interpellation till Fritids- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum Beslutsunderlag 1 Handling Interpellation till fritids- och kulturnämndens ordförande angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum, Peter Bowin, V Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, har lämnat in följande interpellation ställd till Fritidoch kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum. Efter att ha tagit del av hur avtalet mellan UnoSvenssonsällskapet och Kulturnämnden skötts inställer sig ett antal frågor. En permanentutställning innehåller vissa kriterier för bland annat deponerad, köpt och inlånad konst. En stor förändring (försämring) var att kontraktet från och med 2011 skulle vara ettårigt istället för treårigt. En konstig period för en permanentutställning kan tyckas och frågan inställer sig; Varför denna förändring? Vem beslutade att kontraktet skulle vara ettårigt? Från att kontraktet förnyats med jämna mellanrum av kulturnämndens ordförande, UnoSvenssonsällskapet och kulturchef som undertecknare kom det ett kontrakt där nytt för året också var att politikern/nämndsordföranden hade plockats bort. Varför uteslöts nämndsordförandes namn på kontraktet? Vart tog den politiska viljan vägen? En del andra förändringar, som bland annat innebar större påverkan på innehållet, oklart av vem (någon tjänsteman, politiker eller kulturchef), och utan några konsekvensbeskrivningar eller kostnadsberäkningar, gör att man ställer sig frågan om tjänstemannabeslutet med dessa förändringar är förenliga med den politiska viljan? Vem som aktualiserade frågan till nämndsammanträdet i december och hur detta bereddes är också intressant att få svar på. Varför ignorerades UnoSvenssonsällskapet under ärendets behandling och varför kontaktades inte UnoSvenssonsällskapet av politikerna i den nya nämnden, trots brevväxling? Istället fattade den avgående nämnden ett hastigt beslut i frågan. Varför denna brådska?

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(89) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att den besvaras vid nästkommande sammanträde. Exp: Peter Bowin Nils Ingmar Thorell

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(89) 2011/79 29 Anmälan av interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdom Beslutsunderlag 1 Handling Interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordf angående barnfattigdom, JanAnders Palmqvist Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, har lämnat in följande interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, angående barnfattigdom. Den stigande barnfattigdomen berör! De flesta av oss inser att den är ett resultat av den politik som förs. Men det är att göra det för enkelt för sig att hävda att det enbart är den borgerliga regeringens politik som är orsaken. Jag anser att det avgörande skälet är den förändrade synen på begreppet jämlikhet som vuxit fram och som nu verkar vara förhärskande. Det har skett en förskjutning i uppfattningen av jämlikhetsbegreppet. Under relativ lång tid har den svenska politiken,oavsett färg på regeringen, mer utformats efter principen jämlikhet i chanser och mindre i betoningen på jämlikhet i utfall. Detta förändrade synsätt har legat till grund för både socialdemokratiska och borgerliga förslag de senaste årtiondena. Tyvärr har denna förändring skett utan, enligt min uppfattning, nödvändig debatt och diskussion om konsekvenserna. Att fokus har skiftats från jämlikhet i utfall till jämlikhet i chanser har också inneburit att synen på samhällets roll har förändrats. Nu handlar det inte längre om att samhället ska medverka till att kompensera för de skillnader som är resultatet av att vi alla är olika. Istället har den breda politiska mittfåran blivit att samhället ska se till att vi alla får möjlighet att välja oavsett vad resultatet av valet blir. Dern grundläggande idén tycks vara att om alla fått samma chans att utveckla sig själva så är det inte längre en uppgift för samhället/politiken att lägga sig i, oavsett utfallet av de olika val som gjorts. Möjligen kan någon hävda att det är rättvist med en sådan ordning. Argumentet för en sådan uppfattning är att de som bäst tagit vara på möjligheterna ska belönas även om det för den skull inte blir ett jämlikt samhälle. Väljer du fel är det ditt ansvar och du får själv tar konsekvenserna av ditt val. Detta synsätt ligger också bakom den politik som förts avseende a-kassa och övriga socialförsäkringsavgifter de senaste åren. Men även de som hävdar att det är rättvist kan väl svårligen hävda att det är rättfärdigt! Barn kan inte välja under vilka uppväxtvillkor de lever i. Den övergripande ekonomiska politiken har inte kommunen rådighet över. Det är dock inte skäl för att inte göra något på kommunal verksamhetsnivå.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(89) Jag är övertygad om vi med generella åtgärder, på nationell och kommunal nivå, kan förbättra villkoren för alla barn även för dem som lever i hushåll med små inkomster. Socialbidragen ska vara undantag inte standardlösningen. Rädda Barnen skriver följande i sin rapport; I ett välfärdssamhälle som Sverige innebär barnfattigdom mycket sällan att barn behöver svälta eller frysa av ekonomiska skäl. Det handlar snarare om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn har i Sverige idag, till exempel att delta i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter som musikskola eller idrottsklubb, ha tillgång till dator hemma, kunna få nya glasögon, åka bort på sommarlovet eller följa med på skolresan. Inom fritids- och kulturnämndens område anser jag t.ex. att det är viktigt att vi behåller vår 0-taxa för barn under 12 år till simhallar och Brunnsbadet. Skall någon förändring göras anser jag att 12 års-gränsen skall höjas. Det är viktigt att vi har en generös bidragsgivning till föreningslivet så att inte ekonomiska villkor utestänger barn från föreningsaktiviteter. Biblioteken ska ha väl utbyggda barnavdelningar mm. Jag ser nu en risk i att budgetdirektivet om 2 % neddragningar av budgetramarna kommer att innebära förslag till förändringar som påverkar alla barns villkor. Förändringar som särskilt kommer att drabba barn som lever i hushåll med knappa inkomster. Mina frågor till Fritids och Kulturnämndens ordförande är: Kommer du att i kommande budgetförslag verka för att barnens generella villkor ska behållas/förbättras inom ditt verksamhetsområde? Hur ser du på att behålla nuvarande 0-taxa till simhallar och Brunnsbad för barn under 12 år? Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att den besvaras vid nästkommande sammanträde. Exp: JanAnders Palmqvist Nils Ingmar Thorell

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer