Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-02-24"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(89) Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth Utses att justera: Roger Fredriksson, M och JanAnders Palmqvist, S Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby , kl Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: Ordförande: Nils Ingmar Thorell Justerande: Roger Fredriksson Justerande: JanAnders Palmqvist Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Christian Björkqvist

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(89) Innehållsförteckning 17 Justering av dagordningen...9 Beslut Allmänhetens Frågestund...10 Beslut Fyllnadsval efter Jonni Karlberg, S, ersättare i Kommunstyrelsen, AB Ronneby Helsobrunn och Valberedningen...11 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Bengt Mauritzson gällande den nya politiska ledningen - Alliansen - ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare...12 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Norbert Karlsson om samordning av de kommunala enheternas logistik...14 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Pär Eliasson gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård...15 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Mari Gustafsson med flera förslagsställare gällande önskemål om införande av vårdnadsbidrag...16 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Christer Ohlsson om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge...17 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Saleh Sakhnini gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet...18 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Inge Svensson angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet...19 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Julia Cherciu om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken...21 Beslut Anmälan av interpellation till Fritids- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum...22 Beslut Anmälan av interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdom...24 Beslut Anmälan av interpellation till Socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdomen...26 Beslut Anmälan av interpellation till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdom...28 Beslut Besvarande av interpellation till ordförande i Utbildningsnämnden Lennarth Förberg, M, från kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros, S, angående att nå målet med självförsörjning av livsmedel...30 Beslut...33

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(89) 33 Fråga ställd till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående annonsering av tjänst som "projektsamordnare LOV"...34 Beslut Val av huvudman till Sparbankstiftelsen Kronan för ny mandatperiod Beslut Val av revisorer i kommunala bolag enligt följande, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB, AB Ronneby Brunn, AB Ronneby Helsobrunn, Ronnebybyggen AB och Förvaltnings AB Welting...36 Beslut Val av revisorer och revisorersättare i förvaltade stiftelser...37 Beslut Beslut om försäljning av del av Anglemåla 1: Beslut Beslut om feriearbetsprojekt i Ronneby kommun Beslut Beslut om antagande av detaljplan för Plankan Beslut Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monia Svensson, C, avseende utveckling av stadens Västra infart...45 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Ingvar Harrsjö angående avsaknad av gatubelysning från E22 till rondellen vid Industrigatan...48 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson angående att öppna upp i skärgården...50 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Tim Jersheim om upprustning av badplatsen vid Persborgsgölen...52 Beslut Besvarande av motion från Folkpartiet Liberalerna genom kommunfullmäktigeledamot Kerstin Johansson angående studentbostäderna Viola och Vera i Brunnsparken...55 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Steen Rohde avseende att AB Ronnebyhus satsar på solfångare på taken på Hjorthöjden...57 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Roger Gardell angående spontanplatser för uppträdande på olika platser i Ronneby kommun...59 Beslut Besvarande av motion från Folkpartiet Liberalerna i Ronneby genom kommunfullmäktigeledamot Nils Ingmar Thorell med förslag om övervakningskameror på Ronneby Brunnsbad och Ronneby Brunnspark...62 Beslut Besvarande av motion från Willy Persson, KD, angående anställning av person vars huvuduppgift ska vara försäljning och köp av mark och fastigheter...65 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Henrietta Bülow angående digitalt lånekort...68 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Blekinge Midnight Club med önskemål om en plats att köra dragracing och konbana på ett säkert och lagligt sätt...70 Beslut...72

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(89) 51 Beslut om marknadsplan för åren Beslut Beslut om antagande av detaljplan för del av Hoby 19: Beslut Beslut om tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen i ordinärt och särskilt boende gällande from Beslut Beslut om reinvestering av en släck-/räddningsbil samt en transportbil...81 Beslut Plan för budgetarbete budget 2012 och ekonomisk uppföljning Beslut Ägardirektiv kommunala bolag...84 Beslut Revidering av bolagsordningar...85 Beslut Delegation av beslut gällande ersättningslokaler för Hulta förskola...87 Beslut Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson, S, om att utveckla anhörigstöd...89 Beslut...89

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(89) Närvarolista Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Partvaro När Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Roger Fredriksson M X X X X 2. Lena Karstensson M Lennarth Förberg M X X X X 4. Susanne Lundgren M X X X X 5. Claes Diurhuus M X X X X 6. Christoffer Stenström M X X X X 7. Anna Espenkrona M X X X X 8. Anders Lund M X X X X 9. Kjell G G Johansson M X X X X 10. Anders Bromée M X X X X 11. Christer Stenström M X X X X 12. Kenneth Michaelsson C X X X X 13. Thomas Håkansson C X X X X 14. Kristina Valtersson C X X X X 15. Monia Svensson C Mats Paulsson C X X X X 17. Hillevi Andersson C X X X X 18. Roger Gardell FP X X X X 19. Nils Ingmar Thorell FP X X X X 20. Christian Mahrle FP X X X X 21. Willy Persson KD X X X X 22. JanAnders Palmqvist S X X X X 23. Margareta Yngvesson S X X X X 24. Bo Johansson S X X X X 25. Monika Lindqvist S X X X X 26. Tommy Andersson S X X X X 27. Ingrid Karlsson S X X X X

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(89) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Ola Robertsson S X X X X 29. Anette Rydell S X X X X 30. Johnny Håkansson S X X X X 31. Ewa Svensson S X X X X 32. Jan-Eric Wildros S X X X X 33. Malin Månsson S Eva Blennow S X X X X 35. Birgitta Andersson S Magnus Ivansson S Peter Bowin V X X X X 38. Erik Ohlson V X X X X 39. Angela Leyton V X X X X 40. Marcus Jingfors --- X X X X 41. Sylvia Edwinsson MP Tomas Lund SD X X X X 43. Anna-Mi Kullman SD Gudrun Johansson SD X X X X 45. Andreas Andersson SD X X X X 46. Stefan Kullman SD X X X X 47. Sune Håkansson RP X X X X 48. Anna Carlbrant RP X X X X T o m Ola Svensson RP X X X X

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(89) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Par -ti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Tomas Lundberg M X X X X Tj ers 2. Fredrik Stark M 3. Christoffer Laz M X 4. Anders Härdelin M 5. Olle Helt M 6. Kjell Hedlund M X 7. Ida Johansson C 8. Kerstin Haraldsson C X X X X Tj ers 9. Birger Svensson C X 10. Alexandra Forslund FP 11. Susanne Östergaard FP 12. Johannes Chen KD 13. Anders Petersson S X X X X Tj ers 14. Ann-Margret Olofsson S X X X X Tj ers 15. Rune Kronkvist S 16. Tina Lindqvist S X X X X Tj ers 17. Stefan Österhof S 18. Ingrid Nilsson S X 19. Nils Nilsson S 20. Johanna Magnusson S 21. Ally Karlsson V 22. Omid Hassib V 23. Nils-Erik Mattsson MP X X X X Tj ers 24. Helena Augustsson MP X 25. Magne Mjåtvedt SD X X X Tj ers t o m Björn Brink SD X X Tj ers fr o m Vakant SD

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(89) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Maria Passby RP X 29. Per Ericsson RP X Tj ers fr o m

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(89) 2011/15 17 Justering av dagordningen Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enlig följande: - efter punkt 8 behandlas anmälan av tre medborgarförslag - efter punkt 10 behandlas anmälan av tre interpellationer - efter punkt 18 behandlas fråga ställd till Äldrenämndens ordförande - som sista punkt behandlas nytt ärende ang delegation av beslutanderätt avseende ersättningslokaler för Hulta Förskola. Beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(89) 2011/16 18 Allmänhetens Frågestund Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor ställts. Beslut Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(89) 2011/2 19 Fyllnadsval efter Jonni Karlberg, S, ersättare i Kommunstyrelsen, AB Ronneby Helsobrunn och Valberedningen Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KF 3/ , Anhållan om entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige (samt uppdrag med personunion) och som suppleant i kommunstyrelsen och valberedningen, Jonni Karlberg 2 Handling Anhållan om entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige (samt uppdrag med personunion) och som suppleant i kommunstyrelsen och valberedningen, Jonni Karlberg Fyllnadsval efter Jonni Karlberg, S, ersättare i Kommunstyrelsen, AB Ronneby Helsobrunn och Valberedningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar utse Malin Norfall, S, till ny ersättare i Kommunstyrelsen och AB Ronneby Helsobrunn. Kommunfullmäktige beslutar utse Anders P Petersson, S, till ny ersättare i Valberedningen. Exp: Malin Norfall Anders P Petersson Kommunstyrelsen AB Ronneby Helsobrunn Valberedningen Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(89) 2011/44 20 Anmälan av medborgarförslag från Bengt Mauritzson gällande den nya politiska ledningen - Alliansen - ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag att den nya politiska ledningen - Alliansen - ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare, Bengt Mauritzson Bengt Mauritzson har lämnat in följande medborgarförslag gällande den nya politiska ledningen Alliansen ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare. Undertecknad vill att den nya politiska ledningen Alliansen ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare. Socialnämnden bör dock vara undantagen denna regel. Öppna sammanträden skulle innebära att dialogen mellan politiker och medborgare skulle kunna förbättras, vilket också är den politiska ledningens inriktning enligt valmanifest. I detta talas om ett öppnare Ronneby med medborgarperspektiv. Dessutom heter det i hundrapunktersprogrammet att kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor skall ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service. En bra start för att leva upp till detta lovvärda vore bland annat att besluta om öppna nämndsammanträden. Med önskan om en positiv behandling av förslaget. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, JanAnders Palmqvist, S, och Christoffer Stenström, M. Yrkanden Ordföranden Nils Ingmar Thorell yrkar att medborgarförslaget remitteras till Kommunledningsenheten. JanAnders Palmqvist yrkar att medborgarförslaget ej ska få framställas.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(89) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller Nils Ingmar Thorells yrkande. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Nils Ingmar Thorells yrkande Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvists yrkande Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 29 ja-röster och 20 nejröster. Kommunfullmäktige bifaller således Nils Ingmar Thorells yrkande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Bengt Mauritzson Kommunledningsenheten

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(89) 2011/62 21 Anmälan av medborgarförslag från Norbert Karlsson om samordning av de kommunala enheternas logistik Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag från Norbert Karlsson om samordning av de kommunala enheternas logistik, Norbert Karlsson Norbert Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag om samordning av de kommunala enheternas logistik. Jag föreslår en samordning av de kommunala enheternas logistik. Samordna enheternas beställningar och leveranser så långt det är möjligt. Utred möjligheten med ett kommunalt centrallager med förbrukningsvaror som de enskilda enheterna i sin tur får beställa ifrån. Skulle det utgöra en kostnad eller en besparing? En samordning skulle ge färre transporter vilket ger vinster både för miljön och ekonomin. För de enskilda enheterna skulle samordningen spara tid och ge mer flexibilitet. Om något glöms bort vid beställningen blir det lättare att få tag på det på kort tid. Enheterna skulle inte heller behöva bunkra upp med material och sparar därmed utrymme. Leveranser från centrallagret skulle samordnas till enheter inom samma område av kommunen. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Norbert Karlsson Kommunledningsenheten

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(89) 2011/61 22 Anmälan av medborgarförslag från Pär Eliasson gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag från Pär Eliasson gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård, Pär Eliasson Pär Eliasson har lämnat in följande medborgarförslag gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård. I Sydöstran den 3 januari för i år sägs att kommunen har en ny politisk organisation och att Äldrenämnd får plats i nya organisationen. I den lärobok som användes vid min utbildning till mentalskötare, (Lundquist, 1965), finns ett kapitel om Psykiska sjukdomar i samband med åldrandet. Kapitlet inleds med Det normala åldrandet för att fortsätta med Praesenila och senila insufficienser. De senila psykoserna indelas i Dementia arteriosclerotica och Dementia senilis. Eftersom De senila psykoserna kräver som regel behandling på mentalsjukhus, är en stor del av äldrenämndens uppgifter en medicinsk specialitet. Och de medicinska sjukdomar som uppträder vid stigande ålder i form av senil demens kräver behandling av läkare och omhändertagande av personal med utbildning i sinnessjukvård. Den kompetensen saknar den kommunala äldrenämnden. Därför föreslår jag att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Pär Eliasson Kommunledningsenheten

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(89) 2011/65 23 Anmälan av medborgarförslag från Mari Gustafsson med flera förslagsställare gällande önskemål om införande av vårdnadsbidrag Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag med önskemål om införande av vårdnadsbidrag, Sofia Johansson Mari Gustafsson med flera förslagsställare har lämnat in följande medborgarförslag gällande önskemål om införande av vårdnadsbidrag. Vi är några mammor här i kommunen som gjort ett val att stanna hemma en längre tid som föräldralediga. På träffar i öppengrupperna märker vi att många med oss verkligen skulle uppskatta ett införande av vårdnadsbidraget. Det vore en möjlighet för flera att stanna hemma ytterligare en tid när barnen är små. De är ju vår framtid och tiden med barnen i hemmet är för många idag ganska begränsad. Kanske skulle det även löna sig rent ekonomiskt för kommunen om familjen inte behöver utnyttja en dyr plats i barnomsorgen, dessutom skulle det ju lätta lite på köerna. Vi skulle bli mycket glada om frågan omgående åter kunde tas upp i fullmäktige. Kommunen borde ha allt att vinna tror vi, kanske även locka barnfamiljer att flytta till Ronneby i framtiden. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Mari Gustafsson Kommunledningsenheten

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(89) 2011/67 24 Anmälan av medborgarförslag från Christer Ohlsson om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge, Christer Ohlsson Christer Ohlsson har lämnat in följande medborgarförslag om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge. Eftersom flertalet vägar i norra Kallinge ägs av privata människor men nyttjanderätten finns hos Ronneby kommun så föreslår jag att kommunen löser in samtliga vägar på Strömmaslätt. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Christer Ohlsson Kommunledningsenheten

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(89) 2011/70 25 Anmälan av medborgarförslag från Saleh Sakhnini gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet Beslutsunderlag 1 Remiss utg Utbildningsnämnden besvaras senast Handling Medborgarförslag gällande utökning av utbildningar på naturbruksgymnasiet, Saleh Sakhnini Saleh Sakhnini har lämnat in följande medborgarförslag gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet. Återväcka medborgarförslaget inlämnat den 29 augusti 2009 gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet. Anledningen är att under Utbildningsnämndens möte med övriga nämndledamöter från KORt samverkan som ägde rum i Karlshamn. Det har framkommit synpunkter på visioner och profilering av KORts utbildningar med nedanstående förslag. Utökning av befintliga utbildningar på Naturbruksgymnasiet med ny Golf-Greenkeeper. Utbildningen är treårig och ger kunskaper motsvarande Svenska Golfförbundets båda utbildningar. Utbildningen ger grund för vidare studier inom högskolan som Head-greenkeeper, Cours Maneger, Landskapsarkitekt och mycket mer. Motsvarande utbildningar finns i Säbyholm, Stockholm och Östra Ljungby. Det var ingen brist på praktikplatser med tanke på antal klubbar och banor i Blekinge. Lokaliseringen är strategisk med tanke på KORt samverkansavtalet, kunskaper och utrustning som redan finns på plats. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Saleh Sakhnini Kommunledningsenheten

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(89) 2011/71 26 Anmälan av medborgarförslag från Inge Svensson angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet, Inge Svensson Inge Svensson har lämnat in följande medborgarförslag angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet. Hyresvärden Ronneby kommun måste montera en brandtrappa på gamla Brunnskontoret i Ronneby Brunnspark för att möjliggöra kommersiell verksamhet även på andra våningen. Sedan sex år har uppskattade Café Brunnskatten huserat på övre våningen och de bör få fortsätta med sin viktiga verksamhet. En brandtrappa är också en investering för framtiden för andra eventuella kommande kommersiella ändamål som levandegör Ronneby Brunnspark. Länsstyrelsen i Blekinge motsätter sig heller inte en anpassa brandtrappa på ett byggnadsminnesmärkt hus, detta har tidigare gjorts på hus i Brunnsparken. Café Brunnskatten öppnade i december Med sin anrika och lugna miljö med utsikt över Ronnebyån har man i sex år utgjort en attraktiv pärla i Ronneby. Caféet har året runt haft öppet sex dagar i veckan, tisdag-söndag, och lockat folk från när och fjärran. Caféet har varit ett komplement till klädesaffären Butik Brunnskatten i bottenvåningen med samma öppettider. Tillsammans har de på ett mycket värdefullt sätt levandegjort Brunnsparken, särskilt genom att ha öppet också hela helgerna. När nu caféet tvingas hållas stängt riskerar också klädbutiken att få slå igen, eftersom de fungerat som dragare åt varandra. Det är viktigt att Brunnsparken levandegörs och att de gamla husen inte enbart fylls med kontor. Ett café kan ju nyttjas av alla människor. Även handikappade kan på sommaren sitta utomhus vid cafébord i markplan lättillgängligt bara några meter från parkeringsplatsen. Ronneby har ett haltande affärsliv. Alltför många affärslokaler står tomma. Det är därför viktigt att kommunen värnar om de butiker och näringsställen som finns. Numera finns en ny politisk ledning i Ronneby. Den har lovat nya friska vindar och särskilt stötta näringslivet. Finn sen chans att visa detta, montera en brandtrappa på gamla Brunnskontoret så att uppskattade Café Brunnskatten kan fortsätta att ge jobb, tjäna pengar, betala skatt, locka människor och levandegöra Ronneby Brunnspark!

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(89) Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Inge Svensson Kommunledningsenheten

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(89) 2011/64 27 Anmälan av medborgarförslag från Julia Cherciu om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag angående en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken, Julia Cherciu Juli Cherciu har lämnat in följande medborgarförslag om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken. Jag undrar om ni skulle kunna öppna en fritidsgård eller mötesplats för barnen på Älgbacken? Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till kommunledningsenheten. Exp: Juli Cherciu Kommunledningsenheten

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(89) 2011/66 28 Anmälan av interpellation till Fritids- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum Beslutsunderlag 1 Handling Interpellation till fritids- och kulturnämndens ordförande angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum, Peter Bowin, V Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, har lämnat in följande interpellation ställd till Fritidoch kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum. Efter att ha tagit del av hur avtalet mellan UnoSvenssonsällskapet och Kulturnämnden skötts inställer sig ett antal frågor. En permanentutställning innehåller vissa kriterier för bland annat deponerad, köpt och inlånad konst. En stor förändring (försämring) var att kontraktet från och med 2011 skulle vara ettårigt istället för treårigt. En konstig period för en permanentutställning kan tyckas och frågan inställer sig; Varför denna förändring? Vem beslutade att kontraktet skulle vara ettårigt? Från att kontraktet förnyats med jämna mellanrum av kulturnämndens ordförande, UnoSvenssonsällskapet och kulturchef som undertecknare kom det ett kontrakt där nytt för året också var att politikern/nämndsordföranden hade plockats bort. Varför uteslöts nämndsordförandes namn på kontraktet? Vart tog den politiska viljan vägen? En del andra förändringar, som bland annat innebar större påverkan på innehållet, oklart av vem (någon tjänsteman, politiker eller kulturchef), och utan några konsekvensbeskrivningar eller kostnadsberäkningar, gör att man ställer sig frågan om tjänstemannabeslutet med dessa förändringar är förenliga med den politiska viljan? Vem som aktualiserade frågan till nämndsammanträdet i december och hur detta bereddes är också intressant att få svar på. Varför ignorerades UnoSvenssonsällskapet under ärendets behandling och varför kontaktades inte UnoSvenssonsällskapet av politikerna i den nya nämnden, trots brevväxling? Istället fattade den avgående nämnden ett hastigt beslut i frågan. Varför denna brådska?

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(89) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att den besvaras vid nästkommande sammanträde. Exp: Peter Bowin Nils Ingmar Thorell

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(89) 2011/79 29 Anmälan av interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdom Beslutsunderlag 1 Handling Interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordf angående barnfattigdom, JanAnders Palmqvist Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, har lämnat in följande interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, angående barnfattigdom. Den stigande barnfattigdomen berör! De flesta av oss inser att den är ett resultat av den politik som förs. Men det är att göra det för enkelt för sig att hävda att det enbart är den borgerliga regeringens politik som är orsaken. Jag anser att det avgörande skälet är den förändrade synen på begreppet jämlikhet som vuxit fram och som nu verkar vara förhärskande. Det har skett en förskjutning i uppfattningen av jämlikhetsbegreppet. Under relativ lång tid har den svenska politiken,oavsett färg på regeringen, mer utformats efter principen jämlikhet i chanser och mindre i betoningen på jämlikhet i utfall. Detta förändrade synsätt har legat till grund för både socialdemokratiska och borgerliga förslag de senaste årtiondena. Tyvärr har denna förändring skett utan, enligt min uppfattning, nödvändig debatt och diskussion om konsekvenserna. Att fokus har skiftats från jämlikhet i utfall till jämlikhet i chanser har också inneburit att synen på samhällets roll har förändrats. Nu handlar det inte längre om att samhället ska medverka till att kompensera för de skillnader som är resultatet av att vi alla är olika. Istället har den breda politiska mittfåran blivit att samhället ska se till att vi alla får möjlighet att välja oavsett vad resultatet av valet blir. Dern grundläggande idén tycks vara att om alla fått samma chans att utveckla sig själva så är det inte längre en uppgift för samhället/politiken att lägga sig i, oavsett utfallet av de olika val som gjorts. Möjligen kan någon hävda att det är rättvist med en sådan ordning. Argumentet för en sådan uppfattning är att de som bäst tagit vara på möjligheterna ska belönas även om det för den skull inte blir ett jämlikt samhälle. Väljer du fel är det ditt ansvar och du får själv tar konsekvenserna av ditt val. Detta synsätt ligger också bakom den politik som förts avseende a-kassa och övriga socialförsäkringsavgifter de senaste åren. Men även de som hävdar att det är rättvist kan väl svårligen hävda att det är rättfärdigt! Barn kan inte välja under vilka uppväxtvillkor de lever i. Den övergripande ekonomiska politiken har inte kommunen rådighet över. Det är dock inte skäl för att inte göra något på kommunal verksamhetsnivå.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(89) Jag är övertygad om vi med generella åtgärder, på nationell och kommunal nivå, kan förbättra villkoren för alla barn även för dem som lever i hushåll med små inkomster. Socialbidragen ska vara undantag inte standardlösningen. Rädda Barnen skriver följande i sin rapport; I ett välfärdssamhälle som Sverige innebär barnfattigdom mycket sällan att barn behöver svälta eller frysa av ekonomiska skäl. Det handlar snarare om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn har i Sverige idag, till exempel att delta i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter som musikskola eller idrottsklubb, ha tillgång till dator hemma, kunna få nya glasögon, åka bort på sommarlovet eller följa med på skolresan. Inom fritids- och kulturnämndens område anser jag t.ex. att det är viktigt att vi behåller vår 0-taxa för barn under 12 år till simhallar och Brunnsbadet. Skall någon förändring göras anser jag att 12 års-gränsen skall höjas. Det är viktigt att vi har en generös bidragsgivning till föreningslivet så att inte ekonomiska villkor utestänger barn från föreningsaktiviteter. Biblioteken ska ha väl utbyggda barnavdelningar mm. Jag ser nu en risk i att budgetdirektivet om 2 % neddragningar av budgetramarna kommer att innebära förslag till förändringar som påverkar alla barns villkor. Förändringar som särskilt kommer att drabba barn som lever i hushåll med knappa inkomster. Mina frågor till Fritids och Kulturnämndens ordförande är: Kommer du att i kommande budgetförslag verka för att barnens generella villkor ska behållas/förbättras inom ditt verksamhetsområde? Hur ser du på att behålla nuvarande 0-taxa till simhallar och Brunnsbad för barn under 12 år? Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att den besvaras vid nästkommande sammanträde. Exp: JanAnders Palmqvist Nils Ingmar Thorell

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Håkan Robertsson 1(4) Sammanträdesprotokoll Fritid- och kulturnämnden. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby

Håkan Robertsson 1(4) Sammanträdesprotokoll Fritid- och kulturnämnden. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(4) 2013-06-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.10 Beslutande Nils Ingmar Thorell (FP) Claes Diurhuus-Gundersen (M) Håkan Robertsson

Läs mer

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50.

Peter Bowin (v) 1(8) Sammanträdesprotokoll 2012-10-25. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2012-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00-17.50 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Susanne

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden

Lennart E Johansson (s) Ersättare. Anders Härdelin (m) Ulla Svensson (kd) 1(8) Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sammanträdesprotokoll 1(8) 2010-03-04 Valnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.20 ande Monika Lindqvist (s) Christina Yngvesson (s) Birgitta Nilsson (c) Lennart E Johansson

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: RONNEBY Plats: Blekingesalen, Länsstyrelsen Dnr: 201-2608-10 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

KOMMUN RONNEBY. MW j. ß rivs ké» /l/p/ m_ W/k J ÖM ANSLAGIBEVIS. Se särskild förteckning. Kommunfullmäktige

KOMMUN RONNEBY. MW j. ß rivs ké» /l/p/ m_ W/k J ÖM ANSLAGIBEVIS. Se särskild förteckning. Kommunfullmäktige l l Plats och tid Beslutande Ronnebysalen, kl. 18:00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(57) Sammanträdesdatum 2016-02-25 Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2016-02-17

Läs mer

Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(67) 2011-03-31 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare

Laila Andersson (FP) tjänstgörande ersättare Kirsten Nordgren (S) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.30 Beslutande Susanne Lundgren (M) Sune Håkansson (RP) Bo Johansson (S) Anders Lund (M) Birger

Läs mer

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C)

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C) Sammanträdesprotokoll 1(10) 2013-06-19 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.30-18.25 Beslutande Roger Fredriksson (M) Malin Norfall (S) Lena Karstensson (M) Susanne Lundgren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Ersättare:

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Ersättare: Sammanträdesprotokoll 1(9) 2009-09-15 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Tommy

Läs mer

Stefan Österhof (S) Agnetha Wildros (S) Catharina Christensson (S) 1(11) Sammanträdesprotokoll Valnämnden

Stefan Österhof (S) Agnetha Wildros (S) Catharina Christensson (S) 1(11) Sammanträdesprotokoll Valnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) 2013-06-10 Valnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-14.30 ande Kjell G G Johansson (M) Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M)

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN 2007-02-14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 13 50. Beslutande Bengt-Christer Nilsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Christer Svantesson S Lindis Olsson

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Justeringens plats och tid: Stadshuset 2007-10-15 Kl 08.00 1(11) Sammanträdesprotokoll 2007-10-09. Fritids- och turistnämnden

Justeringens plats och tid: Stadshuset 2007-10-15 Kl 08.00 1(11) Sammanträdesprotokoll 2007-10-09. Fritids- och turistnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) 2007-10-09 Fritids- och turistnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 18.00-20.45 ande Tommy Andersson (s) Christer Stenström (m) tjänstgörande ersättare Roger

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

2012-10-30. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson, sekreterare, Johan Sjögren ekonomichef

2012-10-30. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson, sekreterare, Johan Sjögren ekonomichef Sammanträdesprotokoll 1(17) 2012-10-30 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-11.30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 09.00 20.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2010-05-06 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer Hallberg (s) Knut Svensson (c)

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare

Kristina Rydén (S) tjänstg. ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2013-03-13 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-17.15 ande Sune Håkansson (RP) ordförande Bo Johansson (S) 34-35 Anders Lund (M) Birger S Svensson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby

Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(30) 2011-01-27 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20.15 ande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Sida 1 (8) Paragrafer 81-83 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 21 oktober kl. 19.00-19.35 Beslutande Enligt till

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Kommunalförbundsfullmäktige 2015-02-13 1 (11) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.00 14.30. Beslutande och närvarande ersättare Britta Lundén (S), Tingsryd, Ålderspresident

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(90)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(90) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(90) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(90) Sammanträdesdatum Plats och tid Ronnebysalen kl 18.30 Beslutande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Birgitta Nilsson (C) Agnetha Wildros (S) Gerdt-Eric Gerdtsson (FP) tjänstgörande ersättare

Birgitta Nilsson (C) Agnetha Wildros (S) Gerdt-Eric Gerdtsson (FP) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(11) 2013-10-29 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.15 ande Kjell G G Johansson (M) Sune Håkansson (RP) Birgitta Nilsson (C) Agnetha Wildros (S) 23-29

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Sammanträdesprotokoll 1(59) 2010-05-27 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20.15 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Andreas Vänerlöv (kd)

Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-11-03 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 17.00-19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd) Justeringens

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson Sammanträdesprotokoll 1(16) 2010-06-21 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-17 00 ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande Sammanträdesprotokoll 1(16) 2009-12-16 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.30-11.35 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson

Läs mer

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga Kommunfullmäktige 2011 04 26 82 160 2012 01 30 6 14 Kommunstyrelsen 2012 01 16 10 20 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 259 564 Dnr 11.280 008 aprilkf20 Motion om kommunalt vårdnadsbidrag en rättvisefråga

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(6) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 15 50, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Biblioteks- och kulturnämnden 2005-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Ronneby bibliotek, kl 14.00 16.35 Beslutande Övriga deltagare Ingemar Oscarsson, s Jusuf Nepola, s Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13. Omsorgsnämnden RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 13 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Bo Johansson (s) Birgitta Andersson (s) Karl-Erik

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

2013-10-09. Beslutande Claes Diurhuus-Gundersen (M) tjänstgörande ers.

2013-10-09. Beslutande Claes Diurhuus-Gundersen (M) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(8) 2013-10-09 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Claes Diurhuus-Gundersen (M) tjänstgörande ers. Kenneth

Läs mer