Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2011-02-24"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(89) Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth Utses att justera: Roger Fredriksson, M och JanAnders Palmqvist, S Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby , kl Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: Ordförande: Nils Ingmar Thorell Justerande: Roger Fredriksson Justerande: JanAnders Palmqvist Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten Underskrift: Christian Björkqvist

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(89) Innehållsförteckning 17 Justering av dagordningen...9 Beslut Allmänhetens Frågestund...10 Beslut Fyllnadsval efter Jonni Karlberg, S, ersättare i Kommunstyrelsen, AB Ronneby Helsobrunn och Valberedningen...11 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Bengt Mauritzson gällande den nya politiska ledningen - Alliansen - ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare...12 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Norbert Karlsson om samordning av de kommunala enheternas logistik...14 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Pär Eliasson gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård...15 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Mari Gustafsson med flera förslagsställare gällande önskemål om införande av vårdnadsbidrag...16 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Christer Ohlsson om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge...17 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Saleh Sakhnini gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet...18 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Inge Svensson angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet...19 Beslut Anmälan av medborgarförslag från Julia Cherciu om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken...21 Beslut Anmälan av interpellation till Fritids- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum...22 Beslut Anmälan av interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdom...24 Beslut Anmälan av interpellation till Socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdomen...26 Beslut Anmälan av interpellation till Utbildningsnämndens ordförande Lennarth Förberg, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdom...28 Beslut Besvarande av interpellation till ordförande i Utbildningsnämnden Lennarth Förberg, M, från kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros, S, angående att nå målet med självförsörjning av livsmedel...30 Beslut...33

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(89) 33 Fråga ställd till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående annonsering av tjänst som "projektsamordnare LOV"...34 Beslut Val av huvudman till Sparbankstiftelsen Kronan för ny mandatperiod Beslut Val av revisorer i kommunala bolag enligt följande, AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB, AB Ronneby Brunn, AB Ronneby Helsobrunn, Ronnebybyggen AB och Förvaltnings AB Welting...36 Beslut Val av revisorer och revisorersättare i förvaltade stiftelser...37 Beslut Beslut om försäljning av del av Anglemåla 1: Beslut Beslut om feriearbetsprojekt i Ronneby kommun Beslut Beslut om antagande av detaljplan för Plankan Beslut Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monia Svensson, C, avseende utveckling av stadens Västra infart...45 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Ingvar Harrsjö angående avsaknad av gatubelysning från E22 till rondellen vid Industrigatan...48 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson angående att öppna upp i skärgården...50 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Tim Jersheim om upprustning av badplatsen vid Persborgsgölen...52 Beslut Besvarande av motion från Folkpartiet Liberalerna genom kommunfullmäktigeledamot Kerstin Johansson angående studentbostäderna Viola och Vera i Brunnsparken...55 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Steen Rohde avseende att AB Ronnebyhus satsar på solfångare på taken på Hjorthöjden...57 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Roger Gardell angående spontanplatser för uppträdande på olika platser i Ronneby kommun...59 Beslut Besvarande av motion från Folkpartiet Liberalerna i Ronneby genom kommunfullmäktigeledamot Nils Ingmar Thorell med förslag om övervakningskameror på Ronneby Brunnsbad och Ronneby Brunnspark...62 Beslut Besvarande av motion från Willy Persson, KD, angående anställning av person vars huvuduppgift ska vara försäljning och köp av mark och fastigheter...65 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Henrietta Bülow angående digitalt lånekort...68 Beslut Besvarande av medborgarförslag från Blekinge Midnight Club med önskemål om en plats att köra dragracing och konbana på ett säkert och lagligt sätt...70 Beslut...72

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(89) 51 Beslut om marknadsplan för åren Beslut Beslut om antagande av detaljplan för del av Hoby 19: Beslut Beslut om tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldreomsorgen i ordinärt och särskilt boende gällande from Beslut Beslut om reinvestering av en släck-/räddningsbil samt en transportbil...81 Beslut Plan för budgetarbete budget 2012 och ekonomisk uppföljning Beslut Ägardirektiv kommunala bolag...84 Beslut Revidering av bolagsordningar...85 Beslut Delegation av beslut gällande ersättningslokaler för Hulta förskola...87 Beslut Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson, S, om att utveckla anhörigstöd...89 Beslut...89

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(89) Närvarolista Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Partvaro När Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Roger Fredriksson M X X X X 2. Lena Karstensson M Lennarth Förberg M X X X X 4. Susanne Lundgren M X X X X 5. Claes Diurhuus M X X X X 6. Christoffer Stenström M X X X X 7. Anna Espenkrona M X X X X 8. Anders Lund M X X X X 9. Kjell G G Johansson M X X X X 10. Anders Bromée M X X X X 11. Christer Stenström M X X X X 12. Kenneth Michaelsson C X X X X 13. Thomas Håkansson C X X X X 14. Kristina Valtersson C X X X X 15. Monia Svensson C Mats Paulsson C X X X X 17. Hillevi Andersson C X X X X 18. Roger Gardell FP X X X X 19. Nils Ingmar Thorell FP X X X X 20. Christian Mahrle FP X X X X 21. Willy Persson KD X X X X 22. JanAnders Palmqvist S X X X X 23. Margareta Yngvesson S X X X X 24. Bo Johansson S X X X X 25. Monika Lindqvist S X X X X 26. Tommy Andersson S X X X X 27. Ingrid Karlsson S X X X X

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(89) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ledamot Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Ola Robertsson S X X X X 29. Anette Rydell S X X X X 30. Johnny Håkansson S X X X X 31. Ewa Svensson S X X X X 32. Jan-Eric Wildros S X X X X 33. Malin Månsson S Eva Blennow S X X X X 35. Birgitta Andersson S Magnus Ivansson S Peter Bowin V X X X X 38. Erik Ohlson V X X X X 39. Angela Leyton V X X X X 40. Marcus Jingfors --- X X X X 41. Sylvia Edwinsson MP Tomas Lund SD X X X X 43. Anna-Mi Kullman SD Gudrun Johansson SD X X X X 45. Andreas Andersson SD X X X X 46. Stefan Kullman SD X X X X 47. Sune Håkansson RP X X X X 48. Anna Carlbrant RP X X X X T o m Ola Svensson RP X X X X

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(89) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Par -ti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 1. Tomas Lundberg M X X X X Tj ers 2. Fredrik Stark M 3. Christoffer Laz M X 4. Anders Härdelin M 5. Olle Helt M 6. Kjell Hedlund M X 7. Ida Johansson C 8. Kerstin Haraldsson C X X X X Tj ers 9. Birger Svensson C X 10. Alexandra Forslund FP 11. Susanne Östergaard FP 12. Johannes Chen KD 13. Anders Petersson S X X X X Tj ers 14. Ann-Margret Olofsson S X X X X Tj ers 15. Rune Kronkvist S 16. Tina Lindqvist S X X X X Tj ers 17. Stefan Österhof S 18. Ingrid Nilsson S X 19. Nils Nilsson S 20. Johanna Magnusson S 21. Ally Karlsson V 22. Omid Hassib V 23. Nils-Erik Mattsson MP X X X X Tj ers 24. Helena Augustsson MP X 25. Magne Mjåtvedt SD X X X Tj ers t o m Björn Brink SD X X Tj ers fr o m Vakant SD

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(89) Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden Datum Nr Namn Parti Närvaro Anteckningar Ersättare Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs 28. Maria Passby RP X 29. Per Ericsson RP X Tj ers fr o m

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(89) 2011/15 17 Justering av dagordningen Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enlig följande: - efter punkt 8 behandlas anmälan av tre medborgarförslag - efter punkt 10 behandlas anmälan av tre interpellationer - efter punkt 18 behandlas fråga ställd till Äldrenämndens ordförande - som sista punkt behandlas nytt ärende ang delegation av beslutanderätt avseende ersättningslokaler för Hulta Förskola. Beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna ovanstående justering av dagordningen.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(89) 2011/16 18 Allmänhetens Frågestund Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor ställts. Beslut Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(89) 2011/2 19 Fyllnadsval efter Jonni Karlberg, S, ersättare i Kommunstyrelsen, AB Ronneby Helsobrunn och Valberedningen Beslutsunderlag 1 Beslut allmänt ärende KF 3/ , Anhållan om entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige (samt uppdrag med personunion) och som suppleant i kommunstyrelsen och valberedningen, Jonni Karlberg 2 Handling Anhållan om entledigande från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige (samt uppdrag med personunion) och som suppleant i kommunstyrelsen och valberedningen, Jonni Karlberg Fyllnadsval efter Jonni Karlberg, S, ersättare i Kommunstyrelsen, AB Ronneby Helsobrunn och Valberedningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar utse Malin Norfall, S, till ny ersättare i Kommunstyrelsen och AB Ronneby Helsobrunn. Kommunfullmäktige beslutar utse Anders P Petersson, S, till ny ersättare i Valberedningen. Exp: Malin Norfall Anders P Petersson Kommunstyrelsen AB Ronneby Helsobrunn Valberedningen Personalenheten Ekonomienheten Annbritt Olsson

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(89) 2011/44 20 Anmälan av medborgarförslag från Bengt Mauritzson gällande den nya politiska ledningen - Alliansen - ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag att den nya politiska ledningen - Alliansen - ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare, Bengt Mauritzson Bengt Mauritzson har lämnat in följande medborgarförslag gällande den nya politiska ledningen Alliansen ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare. Undertecknad vill att den nya politiska ledningen Alliansen ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare. Socialnämnden bör dock vara undantagen denna regel. Öppna sammanträden skulle innebära att dialogen mellan politiker och medborgare skulle kunna förbättras, vilket också är den politiska ledningens inriktning enligt valmanifest. I detta talas om ett öppnare Ronneby med medborgarperspektiv. Dessutom heter det i hundrapunktersprogrammet att kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor skall ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service. En bra start för att leva upp till detta lovvärda vore bland annat att besluta om öppna nämndsammanträden. Med önskan om en positiv behandling av förslaget. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, JanAnders Palmqvist, S, och Christoffer Stenström, M. Yrkanden Ordföranden Nils Ingmar Thorell yrkar att medborgarförslaget remitteras till Kommunledningsenheten. JanAnders Palmqvist yrkar att medborgarförslaget ej ska få framställas.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(89) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller Nils Ingmar Thorells yrkande. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för bifall till Nils Ingmar Thorells yrkande Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvists yrkande Omröstningsresultat Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till protokollet fogad bilaga 29 ja-röster och 20 nejröster. Kommunfullmäktige bifaller således Nils Ingmar Thorells yrkande. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Bengt Mauritzson Kommunledningsenheten

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(89) 2011/62 21 Anmälan av medborgarförslag från Norbert Karlsson om samordning av de kommunala enheternas logistik Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag från Norbert Karlsson om samordning av de kommunala enheternas logistik, Norbert Karlsson Norbert Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag om samordning av de kommunala enheternas logistik. Jag föreslår en samordning av de kommunala enheternas logistik. Samordna enheternas beställningar och leveranser så långt det är möjligt. Utred möjligheten med ett kommunalt centrallager med förbrukningsvaror som de enskilda enheterna i sin tur får beställa ifrån. Skulle det utgöra en kostnad eller en besparing? En samordning skulle ge färre transporter vilket ger vinster både för miljön och ekonomin. För de enskilda enheterna skulle samordningen spara tid och ge mer flexibilitet. Om något glöms bort vid beställningen blir det lättare att få tag på det på kort tid. Enheterna skulle inte heller behöva bunkra upp med material och sparar därmed utrymme. Leveranser från centrallagret skulle samordnas till enheter inom samma område av kommunen. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Norbert Karlsson Kommunledningsenheten

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(89) 2011/61 22 Anmälan av medborgarförslag från Pär Eliasson gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag från Pär Eliasson gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård, Pär Eliasson Pär Eliasson har lämnat in följande medborgarförslag gällande att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård. I Sydöstran den 3 januari för i år sägs att kommunen har en ny politisk organisation och att Äldrenämnd får plats i nya organisationen. I den lärobok som användes vid min utbildning till mentalskötare, (Lundquist, 1965), finns ett kapitel om Psykiska sjukdomar i samband med åldrandet. Kapitlet inleds med Det normala åldrandet för att fortsätta med Praesenila och senila insufficienser. De senila psykoserna indelas i Dementia arteriosclerotica och Dementia senilis. Eftersom De senila psykoserna kräver som regel behandling på mentalsjukhus, är en stor del av äldrenämndens uppgifter en medicinsk specialitet. Och de medicinska sjukdomar som uppträder vid stigande ålder i form av senil demens kräver behandling av läkare och omhändertagande av personal med utbildning i sinnessjukvård. Den kompetensen saknar den kommunala äldrenämnden. Därför föreslår jag att kommunen kräver att äldre människor med psykoser tas om hand inom landstingets sjukvård. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Pär Eliasson Kommunledningsenheten

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(89) 2011/65 23 Anmälan av medborgarförslag från Mari Gustafsson med flera förslagsställare gällande önskemål om införande av vårdnadsbidrag Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag med önskemål om införande av vårdnadsbidrag, Sofia Johansson Mari Gustafsson med flera förslagsställare har lämnat in följande medborgarförslag gällande önskemål om införande av vårdnadsbidrag. Vi är några mammor här i kommunen som gjort ett val att stanna hemma en längre tid som föräldralediga. På träffar i öppengrupperna märker vi att många med oss verkligen skulle uppskatta ett införande av vårdnadsbidraget. Det vore en möjlighet för flera att stanna hemma ytterligare en tid när barnen är små. De är ju vår framtid och tiden med barnen i hemmet är för många idag ganska begränsad. Kanske skulle det även löna sig rent ekonomiskt för kommunen om familjen inte behöver utnyttja en dyr plats i barnomsorgen, dessutom skulle det ju lätta lite på köerna. Vi skulle bli mycket glada om frågan omgående åter kunde tas upp i fullmäktige. Kommunen borde ha allt att vinna tror vi, kanske även locka barnfamiljer att flytta till Ronneby i framtiden. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Mari Gustafsson Kommunledningsenheten

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(89) 2011/67 24 Anmälan av medborgarförslag från Christer Ohlsson om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge, Christer Ohlsson Christer Ohlsson har lämnat in följande medborgarförslag om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge. Eftersom flertalet vägar i norra Kallinge ägs av privata människor men nyttjanderätten finns hos Ronneby kommun så föreslår jag att kommunen löser in samtliga vägar på Strömmaslätt. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Christer Ohlsson Kommunledningsenheten

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(89) 2011/70 25 Anmälan av medborgarförslag från Saleh Sakhnini gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet Beslutsunderlag 1 Remiss utg Utbildningsnämnden besvaras senast Handling Medborgarförslag gällande utökning av utbildningar på naturbruksgymnasiet, Saleh Sakhnini Saleh Sakhnini har lämnat in följande medborgarförslag gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet. Återväcka medborgarförslaget inlämnat den 29 augusti 2009 gällande utökning av utbildningar på Naturbruksgymnasiet. Anledningen är att under Utbildningsnämndens möte med övriga nämndledamöter från KORt samverkan som ägde rum i Karlshamn. Det har framkommit synpunkter på visioner och profilering av KORts utbildningar med nedanstående förslag. Utökning av befintliga utbildningar på Naturbruksgymnasiet med ny Golf-Greenkeeper. Utbildningen är treårig och ger kunskaper motsvarande Svenska Golfförbundets båda utbildningar. Utbildningen ger grund för vidare studier inom högskolan som Head-greenkeeper, Cours Maneger, Landskapsarkitekt och mycket mer. Motsvarande utbildningar finns i Säbyholm, Stockholm och Östra Ljungby. Det var ingen brist på praktikplatser med tanke på antal klubbar och banor i Blekinge. Lokaliseringen är strategisk med tanke på KORt samverkansavtalet, kunskaper och utrustning som redan finns på plats. Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Saleh Sakhnini Kommunledningsenheten

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(89) 2011/71 26 Anmälan av medborgarförslag från Inge Svensson angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet, Inge Svensson Inge Svensson har lämnat in följande medborgarförslag angående brandtrappa på Brunnskontoret för att möjliggöra kommersiell verksamhet. Hyresvärden Ronneby kommun måste montera en brandtrappa på gamla Brunnskontoret i Ronneby Brunnspark för att möjliggöra kommersiell verksamhet även på andra våningen. Sedan sex år har uppskattade Café Brunnskatten huserat på övre våningen och de bör få fortsätta med sin viktiga verksamhet. En brandtrappa är också en investering för framtiden för andra eventuella kommande kommersiella ändamål som levandegör Ronneby Brunnspark. Länsstyrelsen i Blekinge motsätter sig heller inte en anpassa brandtrappa på ett byggnadsminnesmärkt hus, detta har tidigare gjorts på hus i Brunnsparken. Café Brunnskatten öppnade i december Med sin anrika och lugna miljö med utsikt över Ronnebyån har man i sex år utgjort en attraktiv pärla i Ronneby. Caféet har året runt haft öppet sex dagar i veckan, tisdag-söndag, och lockat folk från när och fjärran. Caféet har varit ett komplement till klädesaffären Butik Brunnskatten i bottenvåningen med samma öppettider. Tillsammans har de på ett mycket värdefullt sätt levandegjort Brunnsparken, särskilt genom att ha öppet också hela helgerna. När nu caféet tvingas hållas stängt riskerar också klädbutiken att få slå igen, eftersom de fungerat som dragare åt varandra. Det är viktigt att Brunnsparken levandegörs och att de gamla husen inte enbart fylls med kontor. Ett café kan ju nyttjas av alla människor. Även handikappade kan på sommaren sitta utomhus vid cafébord i markplan lättillgängligt bara några meter från parkeringsplatsen. Ronneby har ett haltande affärsliv. Alltför många affärslokaler står tomma. Det är därför viktigt att kommunen värnar om de butiker och näringsställen som finns. Numera finns en ny politisk ledning i Ronneby. Den har lovat nya friska vindar och särskilt stötta näringslivet. Finn sen chans att visa detta, montera en brandtrappa på gamla Brunnskontoret så att uppskattade Café Brunnskatten kan fortsätta att ge jobb, tjäna pengar, betala skatt, locka människor och levandegöra Ronneby Brunnspark!

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(89) Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunledningsenheten. Exp: Inge Svensson Kommunledningsenheten

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(89) 2011/64 27 Anmälan av medborgarförslag från Julia Cherciu om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken Beslutsunderlag 1 Handling Medborgarförslag angående en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken, Julia Cherciu Juli Cherciu har lämnat in följande medborgarförslag om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken. Jag undrar om ni skulle kunna öppna en fritidsgård eller mötesplats för barnen på Älgbacken? Beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslagen till kommunledningsenheten. Exp: Juli Cherciu Kommunledningsenheten

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(89) 2011/66 28 Anmälan av interpellation till Fritids- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum Beslutsunderlag 1 Handling Interpellation till fritids- och kulturnämndens ordförande angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum, Peter Bowin, V Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, har lämnat in följande interpellation ställd till Fritidoch kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, angående permanentutställning av Uno Svensson på Kulturcentrum. Efter att ha tagit del av hur avtalet mellan UnoSvenssonsällskapet och Kulturnämnden skötts inställer sig ett antal frågor. En permanentutställning innehåller vissa kriterier för bland annat deponerad, köpt och inlånad konst. En stor förändring (försämring) var att kontraktet från och med 2011 skulle vara ettårigt istället för treårigt. En konstig period för en permanentutställning kan tyckas och frågan inställer sig; Varför denna förändring? Vem beslutade att kontraktet skulle vara ettårigt? Från att kontraktet förnyats med jämna mellanrum av kulturnämndens ordförande, UnoSvenssonsällskapet och kulturchef som undertecknare kom det ett kontrakt där nytt för året också var att politikern/nämndsordföranden hade plockats bort. Varför uteslöts nämndsordförandes namn på kontraktet? Vart tog den politiska viljan vägen? En del andra förändringar, som bland annat innebar större påverkan på innehållet, oklart av vem (någon tjänsteman, politiker eller kulturchef), och utan några konsekvensbeskrivningar eller kostnadsberäkningar, gör att man ställer sig frågan om tjänstemannabeslutet med dessa förändringar är förenliga med den politiska viljan? Vem som aktualiserade frågan till nämndsammanträdet i december och hur detta bereddes är också intressant att få svar på. Varför ignorerades UnoSvenssonsällskapet under ärendets behandling och varför kontaktades inte UnoSvenssonsällskapet av politikerna i den nya nämnden, trots brevväxling? Istället fattade den avgående nämnden ett hastigt beslut i frågan. Varför denna brådska?

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(89) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att den besvaras vid nästkommande sammanträde. Exp: Peter Bowin Nils Ingmar Thorell

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(89) 2011/79 29 Anmälan av interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, angående barnfattigdom Beslutsunderlag 1 Handling Interpellation till Fritid- och kulturnämndens ordf angående barnfattigdom, JanAnders Palmqvist Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, har lämnat in följande interpellation ställd till Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, angående barnfattigdom. Den stigande barnfattigdomen berör! De flesta av oss inser att den är ett resultat av den politik som förs. Men det är att göra det för enkelt för sig att hävda att det enbart är den borgerliga regeringens politik som är orsaken. Jag anser att det avgörande skälet är den förändrade synen på begreppet jämlikhet som vuxit fram och som nu verkar vara förhärskande. Det har skett en förskjutning i uppfattningen av jämlikhetsbegreppet. Under relativ lång tid har den svenska politiken,oavsett färg på regeringen, mer utformats efter principen jämlikhet i chanser och mindre i betoningen på jämlikhet i utfall. Detta förändrade synsätt har legat till grund för både socialdemokratiska och borgerliga förslag de senaste årtiondena. Tyvärr har denna förändring skett utan, enligt min uppfattning, nödvändig debatt och diskussion om konsekvenserna. Att fokus har skiftats från jämlikhet i utfall till jämlikhet i chanser har också inneburit att synen på samhällets roll har förändrats. Nu handlar det inte längre om att samhället ska medverka till att kompensera för de skillnader som är resultatet av att vi alla är olika. Istället har den breda politiska mittfåran blivit att samhället ska se till att vi alla får möjlighet att välja oavsett vad resultatet av valet blir. Dern grundläggande idén tycks vara att om alla fått samma chans att utveckla sig själva så är det inte längre en uppgift för samhället/politiken att lägga sig i, oavsett utfallet av de olika val som gjorts. Möjligen kan någon hävda att det är rättvist med en sådan ordning. Argumentet för en sådan uppfattning är att de som bäst tagit vara på möjligheterna ska belönas även om det för den skull inte blir ett jämlikt samhälle. Väljer du fel är det ditt ansvar och du får själv tar konsekvenserna av ditt val. Detta synsätt ligger också bakom den politik som förts avseende a-kassa och övriga socialförsäkringsavgifter de senaste åren. Men även de som hävdar att det är rättvist kan väl svårligen hävda att det är rättfärdigt! Barn kan inte välja under vilka uppväxtvillkor de lever i. Den övergripande ekonomiska politiken har inte kommunen rådighet över. Det är dock inte skäl för att inte göra något på kommunal verksamhetsnivå.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(89) Jag är övertygad om vi med generella åtgärder, på nationell och kommunal nivå, kan förbättra villkoren för alla barn även för dem som lever i hushåll med små inkomster. Socialbidragen ska vara undantag inte standardlösningen. Rädda Barnen skriver följande i sin rapport; I ett välfärdssamhälle som Sverige innebär barnfattigdom mycket sällan att barn behöver svälta eller frysa av ekonomiska skäl. Det handlar snarare om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn har i Sverige idag, till exempel att delta i avgiftsbelagda fritidsaktiviteter som musikskola eller idrottsklubb, ha tillgång till dator hemma, kunna få nya glasögon, åka bort på sommarlovet eller följa med på skolresan. Inom fritids- och kulturnämndens område anser jag t.ex. att det är viktigt att vi behåller vår 0-taxa för barn under 12 år till simhallar och Brunnsbadet. Skall någon förändring göras anser jag att 12 års-gränsen skall höjas. Det är viktigt att vi har en generös bidragsgivning till föreningslivet så att inte ekonomiska villkor utestänger barn från föreningsaktiviteter. Biblioteken ska ha väl utbyggda barnavdelningar mm. Jag ser nu en risk i att budgetdirektivet om 2 % neddragningar av budgetramarna kommer att innebära förslag till förändringar som påverkar alla barns villkor. Förändringar som särskilt kommer att drabba barn som lever i hushåll med knappa inkomster. Mina frågor till Fritids och Kulturnämndens ordförande är: Kommer du att i kommande budgetförslag verka för att barnens generella villkor ska behållas/förbättras inom ditt verksamhetsområde? Hur ser du på att behålla nuvarande 0-taxa till simhallar och Brunnsbad för barn under 12 år? Beslut Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att den besvaras vid nästkommande sammanträde. Exp: JanAnders Palmqvist Nils Ingmar Thorell

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Kommunfullmäktige 2005-11-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL1 (105) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 09.00 20.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Sammanträdesprotokoll 1(59) 2010-05-27 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20.15 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(90)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(90) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(90) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(90) Sammanträdesdatum Plats och tid Ronnebysalen kl 18.30 Beslutande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Biblioteks- och kulturnämnden 2007-10-23. Tjg ersättare för Åke Ågren, s RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00 21.10 Beslutande Håkan Robertsson, s Annika Otfors, s Jusuf Nepola, s Ann-Margret Olofsson, s Åke Tärntoft, c Christoffer

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Sammanträdesprotokoll 1(129) 2012-06-20 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-20.05 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 TEKNISKA NÄMNDEN 2006-08-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 14 Plats och tid Hoby-salen Stadshuset kl 13 30 15 45 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Karl-Erik Karlsson S 1: e Vice ordf. Tommy Arvidsson S T

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2009-09-22. Övriga deltagare: Martin Moberg (s) Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(15) 2009-09-22 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

2008-01-31. Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.15

2008-01-31. Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.15 Sammanträdesprotokoll 1(54) 2008-01-31 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.15 Beslutande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer