Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen"

Transkript

1

2 Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling och växande med livet i skolan? Ett långt utbildarliv har tvingat mig att reflektera över människa, innehåll och metod många gånger. Erfarenheterna från min egen flickskoletid var inte de bästa. De gav mig varken självkänsla eller motivation för vidare studier, men så småningom istället en drivkraft till förändring. Kanske förstod inte lärarna att innehållet i undervisningen måste vara angeläget för barnen? Hur många stöttes bort av innehåll, metoder och regelsystem som bara passade några få? Skolans kultur måste vara öppen för att möta barnen i deras egen värld. Inte kan vi idag anklaga alla de lärare som gjorde sitt bästa med sin kunskap i den tid som var då. Men idag vet vi mer. Många i skolan lever idag under stor press trots all kunskap om människor och lärande som vi har idag. Det är inte lätt att förändra när det vi själva lärt oss som barn sitter så fast. Vi ska kasta av oss den tunga ryggsäcken och packa en ny mer passande för vår tid. Det finns goda exempel från skolor där man trots nedskärningar trivs. Det finns skolor där både barn och lärare vill vara. Men de som vill berätta om allt det nya har svårt att tränga igenom alla eländesbeskrivningar. Dagens samhälle kräver omprövning av både innehåll och metoder. Jag tror att den handbok som Tommy Jansson m fl nu ger ut kommer att uppmuntra till eftertanke och sökande efter nya arbetssätt. De angriper inte innehållet i form av ämnen och teman. Det innebär inte att skolans innehåll i form av fakta och färdigheter är oväsentliga. Författarna har heller inte skrivit en handbok som förringar kunskap. Om man håller fast vid att undervisning betyder att visa på under, blir det tydligt att lärarnas sätt att se på barnen som vetgiriga, nyfikna och fulla av skaparkraft utgör grunden för det skolklimat som lärarna inte ensamma kan skapa. Handboken sätter fokus på vuxnas ansvar både föräldrarnas och lärarnas. Det är i samverkan mellan föräldrar, lärare och barn som de viktiga mötena sker. Utvecklingen av en god och positiv självbild, att i samspel med andra barn och vuxna lära sig att känna med den som har det svårt, att utveckla empati allt detta viktiga sker under samma tid som barnet skaffar sig kunskaper och färdigheter som ska hålla i ett livslångt perspektiv.

3 Att vara pedagog är att varje dag få se något nytt, eller något gammalt kanhända som man får se på nytt sätt. Oftast är det förskolebarn som får oss att se det kända omkring oss med nya ögon. Idag finns en större öppenhet också i skolan att ta vara på barnens inneboende egen kraft och vilja. Pedagogen stöder, uppmuntrar och ställer krav men det är barnen som lär sig. I vuxenutbildning och i allt lärande både i skola och på arbetsplatser fungerar det på likartat sätt. När intresset kommer, självkänslan stärks och förväntningarna infrias jag kan, jag duger då händer något med människan. Jag vill tro att det finns goda möjligheter till utveckling i den svenska skolan. Viss skulle många skolmiljöer behöva förbättras och visst behöver barnen på många håll hela och tidsenliga läromedel. Men främst är det förändrade förhållningssätt som behövs. Med hjälp av Tommy Jansson och hans medförfattares handbok hoppas jag att tilltron till den egna förmågan som föräldrar och lärare stärks och gör det möjligt att skapa en positiv lärarkultur utan mobbning. I den skolan har alla som arbetar en gemensam målbild. Rektorer, pedagoger, vaktmästare och måltidstanter vet alla hur de vill ha det. Föräldrarna känner till och gillar de vanor och förhållningssätt som präglar skolan och känner sig välkomna dit både för att följa arbetet och hjälpa till efter ork och förmåga. I skolan kan man vara både under skoltid och fritig och kanske kan man till och med vara hemma och jobba med dator på skoltid och i skolan för att måla på fritid. Det finns mycket att drömma om. Kanske till och med jag skulle vilja börja skolan igen i en sån skola. Finns den? Ja, och flera kommer. En spännande tid ligger framför oss. Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

4 Hur man får människor att växa Handbok för personlig utveckling i skolan Kompetenser för utveckling, kreativitet & handlingskraft Förord: Medvetet arbete med personlig utveckling i skolan Att införa ett mera genomtänkt och medvetet arbete med personlighetsutvecklingen i skolan kräver både en utvidgad kunskap och en något annorlunda pedagogik/metodik. I syfte att förbereda eleverna för ett liv med ständigt lärande och ständiga förändringar. Ett liv där en positiv självbild och en tilltro till den egna förmågan är en förutsättning för att man ska må bra och känna att man lyckas. För läraren/handledaren gäller det att motivera, stötta och lotsa varje elev mot en utvidgad komfortzon där eleven kan känna sig säker på sig själv. I perspektivet livslångt lärande kommer också kompetensbegreppet att omprövas på nytt. Vilka kompetenser ska man inkludera i begreppet Kompetens för livslångt lärande? Vi har valt att beskriva fyra kompetensområden, som utkristalliserats i vårt arbete med vuxna människor i det Livslånga Lärandet. Vi menar att dessa kompetensbegrepp måste finnas med i skolarbetet som syftar till att förbereda elever för ett livslångt lärande. Vi vill med denna handbok förmedla medvetenhet och kunskap om: - hur självbilden hos en människa utvecklas - att självbildsutvecklingen baseras på upplevelsen av framgång (trial and success snarare än trial and error) - att ett livslångt lärande kräver en positiv självbild - att det finns metoder som är bättre än andra när det gäller att utveckla människor som individer - att dessa metoder ofta är resurssnåla och sannolikt effektiviserar skolarbetet - att det livslånga lärandet förutsätter f.a. tilltro till förmågan att lära - att kunskaper i skolämnen måste upp till insiktsnivån för att vara till livslång glädje och nytta (kunna appliceras i nya situationer) - att all effektiv inlärning får sin energi i motivationen för att lära - att upplevelsen av lärandet förstärks genom ett disciplinerat genomförande av reflektioner kring vad man lärt, vilka slutsatser man kan dra o.s.v. 1

5 Träning av företagsamhet (enterprise education) Som framgår av det kompetensbegrepp som denna bok bygger på är det en tydlig riktning mot handlingskraft och företagsamhet. Om att praktiskt använda sin kunskaper för att lösa en uppgift, lösa ett problem, utnyttja en möjlighet. Det handlar om att jobba med lärande experiment för att bekräfta teorier, att göra ett antagande ( en hypotes) och se om detta stämmer (hypotesprövning). Det engelska namnet på denna typ av utvecklingspedagogik är enterprise education, en träning i företagsamhet. En pedagogik/metodik som syftar till att utveckla förmågan att tillämpa teoretiska kunskaper. Den ska inte ses som något som står i motsats till teoretiska kunskaper utan tvärt om: vi stärker denna genom att visa på dess nyttiga tillämpningar. Vi låter barn och ungdomar söka, utveckla och tillämpa kunskaper i en lärande process med hög motivation. De krav som det nya arbetslivet ställer handlar mycket om handlingskraft och företagsamhet. Mindre företag, där flertalet nya jobb kommer att finnas, har inte råd att sätta till omfattande handledning till nyanställda. Man förutsätter där att en nyanställd snabbt ska bli produktiv, vilket kräver initiativförmåga och vilja att göra sig nyttig. För skolan gäller det därför att utveckla varje elevs förmåga att handla, att genomföra projekt, att tillämpa kunskaper. Vi måste uppmuntra engagemang och lust till att pröva och lära. Att lära för att leva i en demokrati och marknadsekonomi Sverige är formellt ett demokratiskt land, men det är ett fåtal som aktivt deltar i det demokratiska arbetet genom att medverka i debatter, engagera sig i politiska partier, skriva insändare eller på annat sätt utnyttjar demokratins möjligheter. Även ett samhällsengagemang ställer krav på samma kompetenser som det moderna arbetslivet, där ledarskapet blir alltmer demokratiskt. En positiv självbild, en stor personlig integritet och civilkurage är egenskaper som krävs för att man ska aktivt kunna delta i den demokratiska samhällsutvecklingen i nästa sekel. Den svenska ekonomin utvecklades positivt under en stor del av 1900-talet. När vi kom in i det postindustriella samhället, där mindre än 50% av arbetskraften jobbar i industrin, så uppstod det tydliga problem. Tillkomsten av nya företag och tillväxten av mindre företag var alldeles för liten för att kompensera rationaliseringarna i de stora, tunga basindustrierna. Den svenska regeringen löste detta genom att låta den offentliga sektorn växa mycket kraftigt. Nu (1997) när industrin ytterligare minskat 2

6 sin andel av arbetskraften sker i stället en stor bantning av den offentliga sektorn. Vi har därmed dragit på oss en stor arbetslöshet vars enda långsiktiga lösning är nyföretagande och tillväxt i de mindre företagen. Detta betyder att en allt större del av ungdomen kommer att arbeta i mindre företag inom andra sektorer än industri. Många av dem måste dessutom bli egna företagare av något slag. Både som anställd i ett mindre företag och som egen företagare måste man klara av helt andra saker än vad som tidigare krävdes i de stora företagen. Även de stora företagen behöver numera medarbetare som målstyrt och under stort eget ansvar kan lösa arbetsuppgifter. Både enskilt och i arbetslag. Framför allt krävs ett stort mått av handlingskraft baserad på en positiv självbild. Detta är det samhälleliga perspektivet på skolan och det perspektiv som denna bok bygger på. Hur ska eleverna vara när de lämnar skolan? Vad eleverna ska kunna i form av lärostoff brukar finnas noga angivet i kurs- och läroplaner. Vad som tidigare saknats har varit hur eleverna ska vara, d.v.s. vad för slags människor ska de vara som en produkt av skolans arbete. I den nya läroplanen finns på ett stort antal ställen inskrivet hur eleverna ska vara. Mycket handlar om deras förmåga att klara sig i det framtida svenska samhället. De ska ha en positiv bild av den egna förmågan o.s.v. Denna bok är helt koncentrerad på dessa delar av skolans verksamhet och pläderar för att få in denna dimension i alla vanliga skolämnen som en integrerad del. Vi menar att skolan misslyckats om man slussar ut elever med toppbetyg i alla ämnen, men i avsaknad av social kompetens, med mycket trånga komfortzoner o.s.v. Handboken - det pedagogiska verktyget - ett hjälpmedel för läraren Denna handbok innehåller inget revolutionerande nytänkande med många nya ord och begrepp. Det är i stället en allvarligt menad handbok i lärarens vardagsarbete. Boken beskriver viktiga principer för hur självbildsutvecklingen sker och hur den kan påverkas genom lärarens beteende, val av metodik och rent allmänt hur skolarbetet organiseras. I boken ges förslag på konkreta moment vecka för vecka från 6-årsnivå t.o.m. årskurs 3. Boken behandlar följande områden: - omvärldsperspektivet - hur har arbetslivet förändrats? vi beskriver kortfattat hur en normal arbetsplats förändrats under de senaste decennierna och vilka nya krav detta ställer på medarbetarna. T.ex. vilka kompetenser som krävs för att man ska må bra och klara av det Livslånga Lärandet Detta avsnitt kan hoppas över av alla som anser sig ha full insikt i förändringarna som skett på arbetsplatserna under de senaste åren - självbildsutvecklingen vi beskriver hur en människas självbild utvecklas och vilken betydelse det har för hur man mår och vad man kan prestera. Vi beskriver vikten av en stor komfortzon och hur man i skolarbetet kan arbeta medvetet för att tillsammans med föräldrarna utvidga varje elevs komfortzon 3

7 - den nya lärarrollen vi beskriver hur lärarens roll blir mera som inspiratör, vägledare och stöttare än av traditionellt undervisande. Vi lägger även in några självtester för att varje lärare ska kunna testa sig själv och bedöma sitt arbetssätt, samt finna nya vägar i arbetet - pedagogiska och metodiska förslag/råd vi ger rent konkreta förslag på moment, övningar och tester som vi av erfarenhet vet fungerar som en förstärkning av den personliga utvecklingen hos eleverna Handbok för personlig utveckling i skolan Innehåll: 1. Omvärldsperspektivet: Hur ser det arbetsliv ut som vi utbildar eleverna till? En jämförelse med hur det såg ut för år sedan och hur det ser ut idag. 2. Kompetensområden för livslångt lärande 3. Att skapa en kultur för kunskapssökande och lärande 4. Motivationen som nödvändig drivkraft i aktivt lärande 5. Lärarens roll i ett aktivt lärande (expert/konsult/lärare/påverkare) 6. Den mentala inställningens betydelse för våra prestationer 7. Min bild av mig själv och min förmåga sätter gränsen för min prestation 8. Att medverka till en utvidgad komfortzon för eleverna. Hur kan lärare och föräldrar agera för att stötta eleverna i detta syfte? 9. Hur utvecklar man sin självbild positivt? Praktiska råd - förslag på moment, övningar och tester för: Sexåringar klasser Fortsatta råd för 4-6 -klasser, 7-9 klasser, gymnasieelever och högskola/universitet planeras 4

8 Omvärldsperspektivet Inledning / Historik Skolans samverkan med och beroende av omvärlden Skolans verksamhet genom historien har styrts av omvärldens krav. Vid tiden för folkskolans grundande var omvärlden lika med det lokala samhälle där skolan var belägen. Därutöver fanns vissa krav enligt nationella stadgar och lagar. Behoven av kunskaper och färdigheter kunde då lätt förutses och lärandet efter avslutad obligatorisk skola var obetydlig för de flesta. Man fick ett arbete som man behöll genom livet och arbetsinnehållet förändrades mycket långsamt. Den mest avancerade kunskapen var begränsad på några fåtal individer: ingenjören, kamreren, disponenten. Skolan förmedlade kunskaper som de samhällsbärande krafterna ville ha spridda. Ända in mot slutet av den industriella epoken ( början av 1970-talet) var företag och organisationer organiserade hierarkiskt, där order gick uppifrån och ner, där arbetet styrdes av arbetsledare/chefer, skrivna instruktioner och befattningsbeskrivningar. Sådana personliga kompetenser bland vanliga anställda som initiativförmåga och viljan till eget ansvar betraktades i dessa organisationer närmast som ett bekymmer. Hur ser det arbetsliv ut som vi utbildar eleverna till? Nya förutsättningar i ett föränderligt arbetsliv De elever som nu går i för-, grundskola och gymnasium kommer att tillbringa sitt arbetsliv i platta organisationer där man individuellt eller i arbetslag tar ansvar för hela arbetsprocesser och ständigt lever med en osäkerhet då arbetet ständigt förändras. Ytterst lite styrning av arbetsledare och chefer förekommer och skrivna instruktioner kan bara vara målstyrande, då varje nytt projekt är olikt alla tidigare. Lärandet kommer att ingå som en naturlig del av vardagen och till en mindre del ske som organiserade utbildningar/kurser som man åker till. De flesta av dagens skolelever kommer att få sina första jobb i småföretag - ofta inom området tjänster och service. I dessa små företag efterfrågas bredare kompetens. Även om mindre företag också behöver specialister, så är behovet av kompetensbredd mycket tydligare än i de större företagen. En tekniker i ett litet företag behöver också begripa lite ekonomi och marknadsföring t.ex. I de mindre företagen är det också ett tydligare krav på social kompetens, då man jobbar nära kunder, ofta i nätverk med andra småföretag och dessutom inom företaget jobbar i projekt och arbetslag. Idag är omvärldsperspektivet ett helt annat. Sverige är på ett påtagligt sätt en del av världen och vi påverkas av det globala skeendet. Kraven på färdigheter och kunskaper kan inte med precision förutsägas i något längre perspektiv. Vad vi säkert kan säga är att barn och ungdom som växer upp i denna historiska brytningstid kommer att befinna sig i ett livslångt lärande och få uppleva många förändringar både i sin egen situation och yrkesroll och i omvärldens förutsättningar. 5

9 Förändringen av arbetsplatsernas organisation - orsaken till den nödvändiga förändringen av skolan I detta avsnitt vill vi ge bakgrunden till förändringskraven på skolan: den totala förändring av arbetsplatsens organisation och styrning som skett under de sista åren. När man pratar om organisationer tänker de flesta på de organisationsplaner som man ofta blir förevisad vid studiebesök. Själv har jag många gånger vid företagsbesök blivit förd till ett konferensrum där värden visat sin organisationsstruktur på en stordia. I många fall har jag undrat om dessa formella linjeväger med många nivåer också fungerar i verkligheten. Troligtvis inte! Formell och informell organisation Många undersökningar visar att stora och tunga organisationer fungerar så pass bra som de gör på grund av alla informella informations- och beslutsvägar. När man vill utveckla en organisationsstruktur bör målsättningen givetvis vara att få den verkliga, operativa, organisationen att även bli den formella på papperet. De stora förändringar vi sett under de senaste åren, med ökande intensitet de sista 5-10 åren, har sin grund i att hierarkier med långa beslutsvägar inte fungerar längre. De är anpassade till en tid när förändringarna skedde långsamt och planerat. När en verksamhet kunde baseras på en enda produkt under decennier. Då behövdes inte flera beslut fattas per tidsenhet än att man kunde följa beslutsvägar i fyra - fem hierarkiska steg. När nu förändringstakten skruvats upp och kraven på beslut per tidsenhet ökar, måste man finna andra sätt att styra och fatta beslut. Vilken kompetens behöver medarbetarna närmast kunderna ha för att uppfylla denna kravspecifikation. Här kommer både ren yrkeskompetens och personliga egenskaper som servicevilja m.m. in. (se vidare i kapitlet om kompetenser för Livslångt Lärande). 6

10 När den här nivån i organisationen, där den egentliga verksamheten bedrivs, är utvecklad kommer nästa steg inåt: Vilken hjälp vill medarbetarna på den operativa nivån ha inifrån företaget? Med dessa svar som grund får man utveckla lednings-, stabs- och servicefunktioner inne i organisationen. Och bedöma vilket lärande och vilka kompetenser som behöver utvecklas där. Administration - ad ministre = till verksamhetens tjänst Administratör har ju i många fall använts närmast som ett skällsord och jämställts med byråkrat. Varje företag behöver dock en ändamålsenlig och effektiv administration. För att komma dithän måste administrationen betrakta den operativa verksamheten som sin kund. Det kan här vara på sin plats att notera ordet administratörs språkliga ursprung. Administratör kommer från latinets ministre som betyder tjänare och ad som betyder till. Korrekt översatt betyder alltså ordet administratör till tjänst vilket vi bör ha i minnet när vi bygger organisationer. Det är också viktigt att informationen inom organisationen fungerar i alla riktningar och att kundernas möjligheter att påverka verksamheten alltid beaktas. En modern organisation måste ses som en levande organism Från revolution till evolution Betrakta den nya organisationen som en levande organism som ständigt måste anpassa sig till den miljö (=omvärld) den lever i. En sådan organisation blir aldrig färdig - den förändras ständigt. Det är klokt att mera kontinuerligt se över sin organisation och göra mindre anpassningar till nya krav från omvärlden, än att vart tionde år göra drastiska förändringar. Kom ihåg att den största tryggheten för personalen ligger i att verksamheten har en organisation som ligger rätt mot omvärlden! En organisation som spjärnar emot och försöker leva statiskt i en dynamisk omvärld är en otrygg arbetsplats att vara anställd i. Den nya organisationen måste vara intelligent, d.v.s. vara lärande Med intelligens i sammanhanget menar vi ändamålsenlighet. För att upprätthålla sin ändamålsenlighet måste man verka adaptivt, d.v.s. lära sig av de ständiga erfarenheter man gör i sitt vardagsarbete. Att inte bara låta erfarenheter och gjorda lärdomar fladdra iväg till ingen nytta utan i stället utveckla modeller för hur de kan komma organisationen till del. Om varje enskild individ behåller sina erfarenheter för sig själv lär sig inte organisationen något. Det är detta man måste finna modeller och rutiner för. Hur ska vi systematisk reflektera över vid vi gjort och lärt? Hur ska vi utvärdera resultat? Hur ska vi bedöma vad som gått bra eller gått mindre bra? Var - i vilket forum - och på vilket sätt ska organisationens lärande ske? Från industrimodeller till informationsmodeller Hela den produktionstekniska organisationen i näringslivet är under snabb förändring där den moderna informationsteknologien har ett avgörande inflytande. Den förändringsprocess som pågår kan symboliseras av nedanstående: 7

11 Från: Centralisering Uppdelning Mekanik Standardisering Hierarkiska kolosser Regelstyrning Till: Decentralisering Integration Informationsteknik Mångfald Autonoma enheter i nätverk Målstyrning Från stor- till småobjektsorganisation Den hierarkiska organisationsstrukturen är anpassad till att fungera i storskaliga verksamheter med långsamma förändringar och få beslut att fatta per tidsenhet. I dessa kolosser är specialiseringen hård när det gäller den lilla del av det totala antalet anställda som har kvalificerad kompetens. De flesta anställda har inte någon högre kompetens och behöver heller ingen sådan. Deras jobb i de stora organisationerna är enkelt manuellt arbete i verkstad, på kontor, eller i lager och distribution. Under dessa omständigheter är hierarkien effektiv. När omständigheterna ändras radikalt blir hierarkien i stället ett hinder. De nya förutsättningarna, som med ökad hastighet slår igenom i en allt större del av arbetsmarknaden är följande: - Kunderna/uppdragsgivarna blir mer individuella - Man beställer många små objekt i stället för ett stort - Produkter och tjänster blir mer komplexa och kräver större kompetens av alla som är inblandade i verksamheten - Okvalificerade uppgifter minskar och kvalificerade ökar - Krav på hög kvalité ställs på hela verksamheter - Verksamhetens förmåga att arbeta uthålligt vad gäller miljöhänsyn ökar Nya krav på arbetslivet från ungdomen Samtidigt med att dessa förändringskrav kommer från kunder/ uppdragsgivare, så kommer andra krav från de unga människor som nyanställs. Till skillnad från den generation som nu går i pension vill de unga människorna se ett högre värde i det 8

12 man gör - förutom att man får lön. Man vill uppleva att man medverkar i någonting viktigt. Man vill känna respekt för det man gör och man vill vara stolt över resultatet. De unga vill också uppleva möjligheten till personlig utveckling och de vill vara involverade i och känna delaktighet i verksamhetens utveckling. Allt detta sammantaget (och säkert finns ytterligare goda argument) gör att den gamla hierarkiska organisationen blir till ett hinder i verksamheten. Med de nya förutsättningarna som omvärlden ger måste man ha en enkel, flexibel organisation med snabba beslutsvägar. Det betyder att medarbetarna på golvet får ett mycket större ansvar, vilket kräver en större kompetens ( se vidare i kapitlet om kompetenser). Nya krav på företagen Vad krävs då av företagets organisation om det ska fungera på den nya småobjektsmarknaden? Ska man fungera med många små projekt som pågår parallellt, måste man ha en kraftigt decentraliserad organisation med många självständiga enheter. Man kan ju inte gärna öka antalet arbetsledare tillräckligt för att leda alla objekt på traditionellt sett utan här krävs en utvecklad decentralisering av beslutsfattandet. Organisationen anpassas ständigt till nya förutsättningar så att man knyter rätt resurser till varje projekt i de olika faserna. För personer med negativ självbild och dålig självtillit känns det givetvis skrämmande och jobbigt att ofta hamna i nya grupperingar och ständigt få lära sig nya saker. För den som däremot har en god självtillit upplevs detta i stället som mycket stimulerande och roligt. Alla känner igen diskussionerna om s.k. självstyrande grupper, som bl.a. Volvo och SAAB ägnade mycken tid åt på 80-talet. De senaste åren har vi ofta läst om ABB:s T 50- projekt, som har varit något av ett föredöme när det gäller förändring av arbetsorganisation och delegering. Industrin tvingades av den internationella konkurrensen in i denna utveckling för 10-talet år sedan. Nu står övrigt arbetsliv inför samma förändringskrav. Både branscher med traditionellt liten konkurrens som banker, försäkringsbolag, byggoch fastighetsbolag, men även offentliga verksamheter. Det är viktigt att förändringen av organisationer sker på ett genomtänkt och strukturerat sätt och att medarbetarna får den helhetsbild som krävs för att man ska förstå sammanhangen man påverkas av. De förändringsprocesser som varit mest framgångsrika kännetecknas också av stor delaktighet från medarbetarnas sida och ett prestigelöst ledarskap. Kompetenskrav i självstyrande grupper - team Kraven på kompetens inom en självstyrande grupp blir ganska lätt att definiera om man frågar kunderna/eleverna/patienterna o.s.v.. De vill ha serviceinriktade problemlösare som ser till att deras produkter och tjänster uppfyller de krav och håller den kvalité som man anser att man betalat för, eller har rätt att kräva. Det kräver medarbetare med både bred och djup kompetens (se vidare i kapitlet om kompetenskrav) som dessutom har förmåga och självförtroende nog att jobba självständigt mot kunderna. De stora företagen måste slå isär sina stora organisationer i flera små, som vid ett eventuellt storobjekt kan samverka för att klara detta. I övrigt fungerar man som ett 9

13 nätverk, där den totala kompetensen är känd via någon samordningsansvarig, så att man på ett flexibelt sätt kan arrangera om sig för varje nytt objekt. Stabsfunktionen ansvarar för koordinering och långsiktig strategi, samt fungerar som internkonsulter åt de självständiga arbetslagen. Nyckelord i den nya organisationen är: - flexibilitet - snabbhet - hög servicegrad - låga overhead-kostnader - bred kontaktyta mot omvärlden: kunder/elever/partners - decentraliserat ansvar och delegerad beslutsrätt - hög och bred kompetens Målstyrning av verksamheter Från ekonomiskt tvång till inspirerande mål som drivkraft För 30 år sedan, då de flesta arbetade i industrin, fanns en mycket enkel drivkraft: att tjäna pengar. Nödvändiga pengar för att betala mat och hyra. Och för att finansiera fritiden. I dag är situationen radikalt annorlunda. Ungdomen som gör sin debut i arbetslivet önskar sig mera än ekonomisk utkomst. De vill känna att de medverkar till något viktigt - att de har en väsentlig uppgift. För 30 år sedan var arbetet inom tillverkningsindustrin helt uppdelat i små, lösryckta moment enligt Taylors modell. Allvarliga män i vita rockar med tidtagarur och anteckningsblock gjorde tidsstudier av varje litet handgrepp. Människan var bara en förlängning av maskinerna som man betjänade. Jobbet fanns egentligen bara för att den mänskliga arbetskraften var billigare än den automatiska maskin som skulle kunna göra samma nytta. Arbetskraften var lågutbildad och lätt utbytbar. Efter några veckors introduktion kunde en helt outbildad person ersätta den som slutat. Inspirerande mål och personliga utvecklingsmöjligheter- den nya drivkraften Situationen i dag är radikalt annorlunda och stora förändringar är att vänta. Konkurrensen om den välutbildade arbetskraften har kommit för att stanna. Det betyder att denna arbetskraft har ett gynnsamt förhandlingsläge när det kommer till löneförhandlingar. Men - och detta är viktigt - kraven gäller idag mycket mer än lönen. En lista från ungdomen på vilka krav man ställer på sina framtida arbetsgivare toppas av kravet på personliga utvecklingsmöjligheter. Andra möjligheter som flextid, möjlighet att resa i tjänsten med mera kommer också före rena lönekrav. Man ställer också krav på hur företagets etik ser ut när det gäller t.ex. synen på miljöfrågor. Ett företag som vill vara med och konkurrera om de bästa och piggaste ungdomarna måste alltså erbjuda möjligheter som svarar mot dessa krav. Denna trend är internationell och kan tydligt iakttas i alla industrinationer. Motivation som drivkraft även i stora industrier Styrelseordföranden i General Motors har sagt att framgång på 90-talet bestäms till 20 procent av vilken teknik man använder och till 80 procent av ledarskapet och dess förmåga att motivera medarbetarna. Motivation kan man definiera som svaret på frågan varför gör du det du gör?. 10

14 Förutsättningar för en motiverad medarbetarskara kan man skapa genom att sätta upp tydliga, positiva och inspirerande mål. Man inbjuder medarbetarna till delaktighet och möjlighet att aktivt delta i utvecklingen. Alla får samma helhetsbild av verksamheten, dess långsiktiga mål, dess samhällsnytta o.s.v. Bakom detta med målstyrning ligger övertygelsen att alla människor som skapat något stort först haft en bild, en vision av hur det ska se ut när det är färdigt. Målbilden Inom idrottsvärlden har man utvecklat metoden med målbildsträning. Många elitidrottsmän på internationell toppnivå har de senaste tio åren ägnat mycket tid åt så kallad mental träning, som helt bygger på detta med målbild. Erfarenheterna är entydiga: metoden fungerar. Vad som nu sker är att metoderna från idrottsvärlden förs över till arbetslivet och utbildningsväsendet. Det är en väsentlig uppgift för en ledare att kunna beskriva och till sina medarbetare kommunicera en positiv, optimistisk målbild - en vision av företagets framtid. På samma sätt är det viktigt att en lärare kan kommunicera inspirerande målbilder av kunskapsnytta till sina elever. Kravet på en målbild för att den ska ge den motivation och energi som behövs är: att den är positiv, d.v.s. beskriver hur man vill att något ska se ut och fungera om exempelvis ett år * att den är tydlig och korrekt och beskriver skolan/eleven som om den redan nått målet * att den innehåller mätbara mål Det första steget när man ska ta fram en utvecklingsstrategi för en organisation - exempelvis skolan - är alltså att formulera en levande och positiv målbild. 11

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Produktion och Utgivning:

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson & Christer Westlund 2007 Marielle Peterson & Christer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer