Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevkårsboken dany kessel & marc harris"

Transkript

1 Elevkårsboken dany kessel & marc harris

2 Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen Stockholm Fax: , telefon: , växel: Elevkårsboken dany kessel & marc harris Upplaga 1:1 ISBN: SECO Innovations AB Formgivning: Robin Bartholdson Omslagsfoto: Filip Mesko Tryck: Fälth & Hässler, Värnamo 2009 Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av SECO Innovations AB är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom tryckning, kopiering, bandinspelning etc. Det här är en bok från Elevrörelsens förlag. Elevrörelsens förlag ägs av Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO och ger ut böcker och material om elevers organisering och utbildningspolitik. Du som vill veta mer om förlaget och vår utgivning är välkommen att besöka

3 Innehåll Inledning 5 del 1 elevråd och elevkårer Elevråd och elevkårer 8 Varför inte elevråd? 11 Varför elevkår? 17 Att ta steget 22 del 2 att bli en elevkår Från elevråd till elevkår 26 Vem har förändringsmandatet? 28 Förankringsarbetet 30 Ombildningen 36 Medlemmarna 44 Att nybilda en elevkår del 3 att vara en elevkår Organisation 52 Medlemskap 74 Verksamhet 79

4 appendix Exempelprotokoll 94 Exempelstadga 96 Exempelmodell Elevkårens organisationsstruktur 101 Strukturer för elevers inflytande 102

5 Inledning 5 Inledning Under slutet av 1990-talet var elevernas lokala organisering svag. De gamla elevkårerna var så gott som utdöda och de flesta elevråd var inte mycket mer än referensgrupper till skolledningen, med mycket lite egen verksamhet. Detta var till stor del en effekt av att de nationella samarbetsorganisationerna för elevråd och elevkårer fokuserade på nationell skolpolitik och inte på elevrådens och elevkårernas verksamhet och deras medlemmars intressen. I början av 2000-talet började man från nationellt håll återigen intressera sig för det lokala arbetet. Ett aktivt arbete för att stödja, stärka och hjälpa elevråden och elevkårerna i deras utveckling inleddes. Som ett led i detta arbete skrevs Elevrådsboken, som gavs ut Bokens syfte var att ge verktyg för att bygga upp välfungerande och starka elevråd som kunde bedriva bred verksamhet och tillgodose sina medlemmars intressen. Mycket har hänt sedan boken gavs ut. Under de senaste fem åren har elevers organisering, både lokalt och nationellt, växt sig allt starkare. Vi inom elevrörelsen har fått en bättre förståelse för våra utmaningar, vår historia och våra förutsättningar. Samtidigt har det växt fram en kritik av varför formerna för elevers organisering ska skilja sig från annan organisering i samhället. Denna kritik sattes på pränt 2008 i boken Elevråd för vuxna, skriven av Eva Thalén och Niklas Delander. Bokens huvudtes är att elevernas organisering är självständig och skyddas av föreningsfriheten. Elevers organisering ska inte användas som ett redskap för skolan eller vara en del av skolans strukturer, utan stå på en självständig grund. På de allra flesta av landets skolor är detta tyvärr inte fallet. Även om vi som skrivit den här boken tycker att det är fel att elevernas organisering inte är självständig och att det är fel att vuxenvärlden har inflytande över den, så förstår vi varför det med dagens former för organisering blir så. Den vanligast förekommande formen elevråd är oklar. Om detta kommer vi att resonera mer längre fram. Men redan här vill vi säga att vi tror att om elevers organisering ska bli självständig

6 6 elevkårsboken och stark, och kunna mäta sig med andra organisationer i samhället, så räcker det inte med att de vuxna ändrar sin attityd och sitt beteende. Elever runt om i landet måste själva agera och skapa egna självständiga organisationer. Om det handlar den här boken, Elevkårsboken. I boken argumenterar vi för att många elevråd i Sverige borde överväga att ombilda sig till elevkårer. Vi är övertygade om att det är nästa steg i utvecklingen och vi tror att elevrörelsen är redo att ta det steget. I bokens första del, Elevråd och elevkårer, förklarar vi varför vi anser att elevkåren är en bättre form för elevernas sammanslutningar än elevrådet. Vi diskuterar även vilka elevråd som borde överväga ombildning och hur de som kanske inte har förutsättningar att bli elevkårer bör förhålla sig till sin situation. I bokens andra del, Att bli en elevkår beskriver vi hur man ombildar sig till eller startar en elevkår, och i den tredje delen, Att vara en elevkår skriver vi om hur man sköter en elevkår och hur man kan tänka kring organisation, medlemmar och verksamhet. Vi som har skrivit den här boken vill betona att detta är vår bild och våra åsikter. Även om vi tror att Sveriges Elevråds Centralorganisation och många av dess medlemmar delar denna bild och dessa åsikter, hävdar vi inte att vi talar för alla.

7 del 1 Elevråd och elevkårer

8 8 elevkårsboken Elevråd och elevkårer I dag finns det två former av organisationer som antas ta till vara elevers gemensamma intressen: elevråd, som länge har varit den dominerande formen, och elevkårer. I viss mån sysslar elevråd och elevkårer med samma saker och det kan finnas lika stora skillnader mellan olika elevråd som det finns mellan vissa elevråd och vissa elevkårer. Trots det finns det avgörande skillnader mellan vad ett elevråd och en elevkår är. Elevråd Att beskriva elevråd är inte helt enkelt, eftersom det egentligen inte finns några liknande institutioner i samhället att jämföra elevråden med. Det är inte heller tydligt definierat hur elevråd fungerar och vem som äger dem, alltså vem som har makt över dem. På en enskild skola kan det verka tydligt vad elevrådet är för något, men det vi är ute efter här är begreppet elevråd, alltså en gemensam beskrivning av alla elevråd. Att förstå elevrådets form är viktigt för att kunna utvärdera och diskutera dess förtjänster och problem. Vi kan börja med att titta på ordet råd, som används på lite olika sätt i olika sammanhang. Generellt kan man säga att råd är rådgivande och i vissa fall även beslutsfattande. Man kan också säga att råd inte är verkställande, de förväntas inte bedriva verksamhet. Elevråden startades av rektorer i syfte att vara rådgivande och har aldrig getts något mandat att fatta beslut över skolan. De ursprungliga elevråden liknade vad man ibland kallar förtroenderåd. Förtroenderåd är relativt ovanliga i dag, men lever kvar bland annat på fängelser och inom det militära. Ett förtroenderåd fungerar som representant för en viss grupp, i elevrådens fall skolans samtliga elever. Elevråden hade alltså från första början som uppdrag att tolka alla elevers intressen och företräda dem i en dialog med skolan. Det ligger inte i ett råds natur att vara självständigt, eftersom ett råd utgör en del av någonting annat, ett organ i en struktur. På samma sätt var elevråden, i egenskap av språkrör för skolans elever, inte en

9 Elevråd och elevkårer 9 självständig sammanslutning utan en del av en annan struktur, skolans struktur. Elevråden hade i någon mening ett uppdrag från skolan och var därmed inte helt oberoende. Även om det sällan var en del av elevrådets uttalade syfte brukade och brukar politiker, tjänstemän, skolledning och lärare lyfta fram övningen i demokrati och mötesformalia som en av elevrådets centrala funktioner. Det fanns alltså, och finns än i dag, ett intresse från vuxenvärlden att använda elevråden för att fostra eleverna till demokratiska medborgare. Det var i dessa syften som rektorer efter andra världskriget startade elevråd. Man skapade en struktur som var direkt inspirerad av den som används i FN:s generalförsamling. I generalförsamlingen har alla länder en representant, och på samma sätt fick varje klass en eller två representanter i elevrådet. Klassrepresentanterna möttes på det som kallades elevrådet (som i dag på många skolor kallas stormöte eller elevrådsmöte). I vissa fall leddes elevrådet av rektor och i andra fall fanns något slags förtroendemän (som i dag ofta kallas för elevrådets styrelse) som förde elevernas talan. Under 1990-talet omorganiserades många skolor, och rektorer och lärare lanserade nya strukturer som skulle passa just deras skola, till exempel programråd, husråd och linjeråd. Andra skolor skapade istället olika temaråd, som matråd, biblioteksråd och arbetsmiljöråd. Klassrepresentanterna förblev dock ofta grunden i dessa system. Under årens gång har de flesta elevråd delvis gått ifrån sina ursprungliga syften, att vara en referensgrupp och en övning i demokrati. Man har antagit stadgor, definierat sitt medlemskap, haft årsmöten och bedrivit verksamhet saker som inte ligger i ett råds natur, utan snarare är sådant en organisation gör. Vissa elevråd har kommit väldigt långt i denna process och kan i hög utsträckning beskrivas som organisationer, medan andra fortfarande i princip enbart fungerar som referensgrupper. Oavsett var på skalan man placerar sig har man dock det gemensamt att man inte fullt ut kan betraktas som en organisation, utan är en otydlig kombination av en organisation och ett organ, med oklar grund och oklart syfte. Den avgörande skillnaden mellan ett elevråd och en vanlig organisation är att vanliga organisationer otvivelaktigt ägs av sina medlemmar

10 10 elevkårsboken och att medlemskapet är frivilligt, medan elevrådet ägs av någon annan, oklart vem, och att medlemskapet, om det kan sägas finnas något, tilldelas elever kollektivt, oklart från vem. Elevkår De första elevkårerna startades upp på tekniska läroverk för att eleverna ville göra gemensamma inköp, bedriva gemensam verksamhet och tillsammans kunna påverka skolan. Sammanslutningen kallades för elevkår eftersom det handlade om en organiserad grupp med det gemensamt att de var elever på en viss skola. Elevkårer har funnits på svenska skolor i närmare 150 år, och har ända sedan början varit ägda av sina medlemmar och haft frivilligt och definierat medlemskap, precis som alla andra självständiga organisationer i samhället. Elever kollektivansluts alltså inte till en elevkår, utan får själva ta ställning till om de vill vara medlemmar eller inte. Däremot har elevkåren som mål att ansluta alla eller i alla fall en majoritet av skolans elever. Det centrala för elevkårer har alltid varit att driva den verksamhet och de frågor som är viktiga för deras medlemmar. En elevkår behöver inte bedriva verksamhet för skolans skull och startas inte för att fungera som ett språkrör för eleverna utan för att genomdriva sådant som ligger i medlemmarnas, alltså elevernas, intresse. Elevkåren tillvaratar medlemmarnas intressen genom att bedriva verksamhet av olika slag. Det kan handla om att anordna skolfester eller att påverka skolans arbetsmiljö, om att arrangera en skolkamp eller att stödja skolföreningar helt enkelt om att göra saker och ge någonting tillbaka till sina medlemmar. I sin enklaste form är en elevkår en organisation med styrelse, stadgar och frivilligt medlemskap. Medlemmarna samlas på ett årsmöte och beslutar om organisationens verksamhet och väljer en styrelse som är ansvarig för organisationens förvaltning. Hur detta fungerar regleras i stadgarna för verksamheten. Hur elevkårerna sedan organiserar sin verksamhet varierar. I en elevkår är det tydligt att det är medlemmarna, och ingen annan, som bestämmer över organisationen.

11 Elevråd och elevkårer 11 Varför inte elevråd? Trots att de flesta parter inom skolan verkar ense om att det är svårt att få elevråden att fungera på ett tillfredsställande sätt, har elevråd varit den klart dominerande formen för elevers organisering under de senaste tjugo åren. Frågan förblir mer eller mindre obesvarad: Hur får man elevråden att fungera? Vi som skriver den här boken tycker att den frågan har ställts länge nog, och att det är dags för en ny fråga: Kan elevråd fungera överhuvudtaget? Vi tror inte att det är någon slump att de flesta elevråd brottas med samma problem i dag som de gjort de senaste decennierna. Från tid till annan lyckas visserligen en grupp duktiga och driftiga elever få ett eller annat elevråd att blomstra under ett år eller två. Men förr eller senare faller elevråden tillbaka till vad som verkar vara deras naturliga tillstånd: en märklig blandning av egen organisation och referensgrupp för skolan, med oklart syfte och låg måluppfyllelse. Elevrådets problem står att finna i dess fundament. Elevrådets syfte är otydligt och dess struktur otymplig konsekvenser av oklarheten kring vem som äger elevrådet, av att elevråden inte är självständiga. Om man frågar eleverna på en typisk svensk skola vilka elevrådet är, kommer de med stor sannolikhet svara att det är styrelsen, klassrepresentanterna eller motsvarande grupp, och på frågan om vad syftet med elevrådet är kan man få mängder av olika svar, varav kanske det vanligaste är att man helt enkelt inte vet. Otydligheterna kring vem som äger elevrådet, vilka som egentligen utgör det och vad dess syfte är orsakar flera konkreta problem. Bristande engagemang Det mest påtagliga problemet för många elevråd är oförmågan att väcka och upprätthålla elevernas engagemang. För att förstå varför elevråden konsekvent misslyckas med detta måste vi titta närmare på mekanismerna som styr engagemang. Engagemang bygger på intresse, ett intresse för en enskild fråga, ett koncept eller en verksamhet. Utöver ett intresse krävs att man hittar

12 12 elevkårsboken ett forum där intresset kan komma till uttryck, kanaliseras, och idéer förverkligas. Ett sådant forum måste kunna erbjuda personen med intresset en tydlig funktion och roll. Så småningom måste personen också kunna se resultat av sitt engagemang. Forumet måste med andra ord kunna ge resultat. Svaret på frågan varför elever inte engagerar sig i sina elevråd är alltså inte att elever saknar intressen. Alla har intressen. Alla väljer bara inte att kanalisera dem. Svaret finner man istället i bristerna hos elevrådet som forum. Det forum och den kanal för engagemang som elevrådet erbjuder bedöms helt enkelt inte av eleverna som vare sig tillräckligt effektiv eller tillräckligt attraktiv. Det enda tydliga sättet att engagera sig och delta i de flesta elevråd är som klassrepresentant eller styrelseledamot. Båda dessa roller kräver att man ägnar sig åt ett stort antal andra frågor än den eller dem man är intresserad av. Det är också roller som tar väldigt mycket tid i anspråk tid som i regel tillbringas på möten. Detta utesluter alla elever som inte är intresserade av att ta ett helhetsansvar för elevrådet från att engagera sig. Engagemang bygger också på en ägandekänsla, att man upplever att man är delaktig och känner att man är med och ansvarar för ett sammanhang. Om man känner att man äger ett sammanhang så blir det lättare att motivera att lägga tid på det. Det räcker sällan med att säga till människor att de är de som äger en organisation, man måste visa det också. Elevråd har inget sätt att tydliggöra medlemskapet: man fyller inte i en blankett för att bli medlem, man betalar ingen avgift och man får inget medlemskort. Svårighet att leverera resultat Ett annat stort problem är att elevråden står dåligt rustade för att kunna leverera resultat. Som vi nämnt tidigare är elevrådets struktur utformad för att fånga upp och vidarebefordra elevers åsikter och att vara en övning i demokrati. För elever som vill bedriva verksamhet och tillvarata sina och andras intressen har denna struktur lite att erbjuda eftersom strukturerna är tidsödande, komplexa och inte alls byggda för att driva verksamhet.

13 Elevråd och elevkårer 13 I de flesta elevråd är det tänkt att alla frågor där beslut ska fattas först diskuteras och röstas om i klasserna, för att sedan gå till omröstning på ett stormöte. Om stormötet beslutar att driva en fråga eller genomföra en verksamhet är det upp till styrelsen att verkställa det. Man har således en enorm beslutsstruktur där alla elever på skolan ska vara inblandade, medan den verkställande strukturen består av enbart ett fåtal personer, som dessutom har till uppgift att upprätthålla den tunga beslutsstrukturen. Den brist på resultat som detta orsakar är en stor källa till frustration hos dem som är aktiva i elevrådet, och sänker naturligtvis även alla andra elevers intresse och engagemang i elevrådet. Otillräcklig legitimitet och trovärdighet Klassråden ska vara grunden för elevrådets demokratiska system, och utgör det huvudsakliga instrumentet för elever att påverka skolan. Klassråden fungerar dock väldigt sällan som de ska. Trots att elever har åsikter och synpunkter på skolan brukar dessa inte tas upp på klassråden. Vi ser två förklaringar till detta: att eleverna inte känner att elevrådet är deras organisation och att elevrådet inte levererar tillräckligt med resultat för att eleverna ska tycka att det är värt att spendera en kvart i veckan på att delta i ett klassråd, som antagligen inte kommer att göra särskilt stor skillnad. På vissa skolor har man reagerat på detta i grunden rationella agerande från elevernas sida genom att göra klassråden obligatoriska. Att tvinga människor att delta i en demokratisk process är dock aldrig ett vinnande koncept. Det minskar förtroendet och trovärdigheten för hela processen och de som tvingas delta kommer inte att medverka på riktigt utan för att de måste, och sammanhanget kommer att bli ytterligare förknippat med något negativt. Ytterligare ett problem är att klassrepresentanterna, vars roll är att bära med sig klassens åsikter till elevrådsmötet, för det mesta är valda på oklara mandat. Ofta tycks valet av klassrepresentanter vara rätt slumpartat antingen väljs de få som anmäler sig frivilligt eller så blir två personer övertalade att ställa upp för att ingen annan vill. Det förekommer även klassrepresentanter som råkat få sitt uppdrag för att de

14 14 elevkårsboken var sjuka den dag som klassrepresentanterna skulle väljas och då blev valda i sin frånvaro. Så länge eleverna upplever att elevrådet inte har någon betydelse eller inverkan på deras situation så är det inte relevant vem de låter sig representeras av, och valet av klassrepresentanterna tas därför sällan på så stort allvar. Bristerna i elevrådets grundläggande demokratiska byggsten klassråden och det svaga mandat på vilket klassrepresentanter i regel väljs, skapar ett legitimitets- och trovärdighetsproblem för elevrådet som helhet. Det begränsar elevrådets möjligheter att bedriva påverkansarbete gentemot skolledningen och försvagar styrelsens möjlighet, och kanske till och med rätt, att agera språkrör för eleverna. Osäkerhet kring elevernas intressen En annan stor brist i elevråden är att eleverna inte har någon möjlighet att avsäga sig representation. Medlemskapet i ett elevråd, om det kan sägas finnas något, tilldelas i regel eleverna som kollektiv, vilket innebär att alla som börjar på skolan automatiskt räknas som medlemmar i elevrådet. Konsekvensen av ett sådant obligatoriskt medlemskap är att de som företräder elevrådet aldrig kan veta om de gör rätt saker, eftersom eleverna inte kan markera vad de tycker om elevrådet genom att välja att vara med eller inte. När man inte kan förlora sin medlemsbas är risken stor att man börjar göra saker som inte går i linje med medlemmarnas intressen. För att undvika detta tvingas elevrådets ledning även lägga oproportionerligt mycket tid på att jaga elevernas åsikter, både för att försäkra sig om att man arbetar i enlighet med deras önskemål och för att kunna hävda legitimitet gentemot skolledning, lärare och framför allt eleverna själva. De ovanstående problemen gör det uppenbart att elevrådet inte är en bra form för elevers organisering. Hur väl lämpar sig elevrådet då för att uppnå de syften som skolan ursprungligen hade när de skapade elevråden: att tillgodose elevers inflytande och fostra demokratiska medborgare?

15 Elevråd och elevkårer 15 Bristfällig form för elevers inflytande En av de funktioner elevråden ursprungligen hade var att ge eleverna möjlighet att utöva inflytande. Självklart är det viktigt att elevernas åsikter förs fram och beaktas, och att skolledningen anstränger sig för att möjliggöra det är på alla sätt positivt. Det är också en av skolans lagstadgade uppgifter. Däremot tror vi inte att elevråden är det bästa sättet att göra det. Det var med största sannolikhet inte det bästa sättet från början, och allteftersom elever har drivit elevråden mot mer organisationslika sammanslutningar har de blivit ännu sämre forum för ett sådant arbete. För oss framstår det som ganska märkligt att skolan ska ge inflytande genom att bygga en elevsammanslutning. Istället anser vi att skolan bör skapa rätt förutsättningar för inflytande i sina helt egna strukturer, och att elever själva ska organisera sig och själva utöva inflytande när det behövs. Vi tror att en skolledning med hjälp av enkäter, klagomålshantering, besökstider, arbetsplatsträffar med eleverna och stöd till elevernas självständiga organisering, elevkårer och skolföreningar, kan komma mycket längre. Det är egentligen inte särskilt konstigt. Föreställ er att fackföreningar skulle startas av företag eller att politiska partier skulle skapas av regeringen. Tanken är absurd eftersom förhållandet mellan dem som vill påverka och dem som påverkas inte är oberoende i dessa fall. Just detta är det stora problemet med att elevråden är en del av skolan. Tveksam metod för demokratisk fostran Är då elevrådet en god form för skolans ambition att undervisa eleverna i demokrati? Om skolan vill ge eleverna en demokratisk fostran kan man ifrågasätta valet att göra det genom elevrådet på flera grunder. Elevrådet inkluderar egentligen aktivt bara en bråkdel av eleverna, det vill säga klassrepresentanterna och styrelsen. Varför ska inte de andra eleverna också fostras? Vi tror att elevråden om något sänker elevers förtroende för representativ demokrati. Den erfarenhet eleverna får med sig är att representativ demokrati är ologisk och ineffektiv. Deras valda representan-

16 16 elevkårsboken ter lägger mycket tid på att diskutera och fatta beslut men väldigt få resultat uppnås, och alltför ofta är resultaten uppenbart styrda av andra intressen än elevernas. Om skolan ska ha till uppgift att fostra demokratiska medborgare så tror vi att det är bättre om det sker genom samhällskunskapsundervisningen eller genom ett arrangerat riksdags- eller FN-rollspel som är uttalat på låtsas. Elevrådet som norm Vår bild är att problemen med elevråd är många men att de alla springer ur samma källa: att ägandeskap och syfte inte är tydligt definierade. Så länge eleverna inte fullt ut äger och får styra över sin organisering, och själva avgöra dess syfte och strukturer, kommer elevernas organisering aldrig att fungera på ett tillfredsställande sätt. Vi tror inte att ett sådant självstyre kan uppnås inom ramen för elevrådet. Elevråd förväntas, som sagt, fylla en rad olika funktioner och när man kombinerar flera olika funktioner inom ramen för ett forum är det svårt att fylla någon av funktionerna på ett tillfredsställande sätt. Dessutom arbetar elevråden inom fastslagna strukturer som varken är de mest logiska eller de mest smidiga för att uppfylla något av de syften och funktioner som elevrådet skulle kunna ha. Ändå finns elevråd på nästan alla skolor. Man kan fråga sig vad det beror på. Vi tror att elevrådet finns kvar för att det har etablerats som norm. Någon annan form har helt enkelt inte existerat som ett alternativ de senaste decennierna, varken i elevers eller vuxnas medvetanden. Trots att många instämmer i delar av eller hela vår kritik så letar man fortfarande efter lösningarna inom ramen för elevrådet istället för att fråga sig om det inte är själva ramarna det är fel på. Vi menar att det är dags att tänka om och leta utanför dessa ramar. I dag är återigen ett alternativ på väg att etableras, ett alternativ utanför ramen, där ägande och syfte är tydligt och där strukturerna är flexibla. En sådan organisationsform elevkåren har funnits i 150 år men har de senaste decennierna levt i skymundan. I nästa kapitel diskuterar vi varför elevkåren är ett bättre verktyg och en bättre form för elevers organisering.

17 Elevråd och elevkårer 17 Varför elevkår? Elevkåren dras inte med de grundläggande och inneboende problem som elevrådet har. Det är tydligt vem som har makt över elevkåren, vilka dess medlemmar är och vad dess syfte är. Organisationens strukturer är ett medel och inte ett mål i sig, och i centrum för elevkåren står alltid medlemmarna och deras intressen. Med självständighet från skolan, verkliga mandat och breda forum för engagemang är elevkåren en enkel och effektiv organisationsform. Garanterad självständighet En elevkår garanterar självständighet, eftersom organisationsformen tydligt markerar vem som bestämmer över organisationen, vilka som är medlemmar samt att dessa själva har valt att vara en del av kåren. Det innebär att det i slutändan bara är kårens egna medlemmar som äger kåren, och som är kåren. I Sverige har vi en lång tradition av självständiga intresseorganisationer och det ska mycket till för någon att försöka inskränka människors rätt att fritt organisera sig. Att medlemmarna i elevkåren har anslutit sig frivilligt är också en viktig aspekt för att skapa en självständig organisation. På så vis kan kårens styrelse och ledning alltid vara säker på att de har ett verkligt mandat från sina medlemmar och att medlemmarna tycker att kåren är viktig för dem. Det ger elevkårens ledning kraft och trovärdighet att stå upp för elevernas intressen. Det enskilda medlemskapet ger styrelsen ett tydligare ansvar mot sina medlemmar. Om styrelsen inte arbetar i enlighet med sina medlemmars intressen så riskerar man att underminera sin organisation genom ett fallande medlemsantal eller att bli avsatt. Medlemskapet är även ett av elevkårens främsta verktyg för att bygga upp en egen ekonomi. Det gör det möjligt att ta ut en medlemsavgift och underlättar bidragssökande, som ofta baseras på medlemsantal. Genom att bygga upp en egen ekonomi stärker elevkåren sin självständighet, eftersom man inte längre enbart är beroende av pengar från skolan.

18 18 elevkårsboken Självständigheten är en investering för framtiden. När självständigheten inte finns inbyggd i organisationsformen finns det alltid en risk att den minskar, eller helt försvinner, om fel person tilldelas ansvaret eller om intresset för organisationen avtar på skolan. Det finns många exempel på elevråd som har upplevt starka, självständiga perioder, men där oberoendet har försvunnit relativt snabbt när de drivande personerna har lämnat skolan eller när en ny rektor har anställts. I dessa fall har självständigheten bara vilat hos den goda viljan hos några få personer och inte funnits rotad i organisationens grund. Effektivitet och handlingskraft En elevkår är effektivare och mer handlingskraftig än ett elevråd och är också bättre lämpad att tillvarata idéer och initiativ från eleverna. Grunden för detta ligger i elevkårens struktur: elevkårens beslutsstrukturer är gjorda för att klargöra mandat och skapa resultat. Man har ett årsmöte där styrelse väljs och där man beslutar om verksamheten. Med det frivilliga och definierade medlemskapet blir styrelsens mandat tydligt och styrelsen kan agera under året, och kårens verksamhet slipper hindras eller bromsas av komplexa representativa demokratiska processer och klassomröstningar. Dessutom medför elevkårens oberoende att man inte riskerar att någon utomstående, exempelvis skolledningen, tilldelar elevkåren uppgifter eller lägger över administration på den. På så sätt kan elevkårerna tillvarata elevernas intressen mer effektivt. Det enskilda medlemskapet är också en indikation på hur väl man lyckas, och gör att styrelsen verkligen måste leva upp till de förväntningar på organisationen som finns ställda från medlemmarna. Om skolans elever känner att kåren inte erbjuder dem någonting, eller att styrelsen missköter sitt mandat, kommer det att märkas i dalande medlemskap, medan ett högt medlemsantal är en signal att elevkårens verksamhet är uppskattad. Styrelsen behöver med andra ord aldrig gissa huruvida man tillvaratar sina medlemmars intressen och kan alltid omprioritera verksamheten om man märker att den inte ligger i linje med medlemmarnas intressen. I en elevkår står organisationsstrukturen alltid i relation till de intressen medlemmarna har och den verksamhet som bedrivs, och

19 Elevråd och elevkårer 19 styrelsens tydliga mandat ger dem frihet och flexibilitet att anpassa strukturen under årets gång. Utskott och kommittéer kan bildas och läggas ned under året, allteftersom behoven uppstår eller försvinner. Det är tydligt att många fler personer kan vara aktiva inom elevkårerna än inom elevråden, just för att fler kan beredas plats inom elevkårernas utskott och kommittéer, medan engagemanget i elevråden ofta är begränsat till styrelsen. Sådana aspekter bidrar naturligtvis till ett bredare engagemang och därmed mer verksamhet. Engagemanget och verksamheten gynnas också av att elevkåren skapar större möjligheter för eleverna att ta egna initiativ. I en elevkår är steget från tanke till handling betydligt kortare än i ett elevråd. Om en idé kommer fram inom elevkåren kan den tas till vara direkt, antingen genom att det redan finns ett lämpligt utskott, en kommitté eller en förening att hänvisa till, eller genom att styrelsen hjälper personen att hitta andra intresserade som tillsammans kan se till att idén blir verklighet. Att bli en elevkår innebär alltså att det blir lättare att få saker gjorda och enklare att ta vara på elevernas idéer och initiativ. Ett av elevernas intressen är i regel att gemensamt påverka skolans beslutsfattande, och även detta intresse kan tas till vara mer effektivt i elevkåren. En elevkår agerar bara språkrör för eleverna om och när eleverna önskar det, och målet för elevkåren är aldrig språkrörsfunktionen som sådan utan den förändring i skolans beslut som påverkansarbetet kan tänkas leda till. Jämfört med ett elevråd har elevkåren i detta avseende helt enkelt en tydligare distinktion mellan mål och medel. Det är vår övertygelse att även påverkansarbetet fungerar bättre i en organisation som ägs av sina medlemmar och har garanterat sin självständighet än i en organisation som har ett oklart förhållande till den part de vill påverka. Tydlig ansvarsfördelning Även om skolan inte har rätt att äga elevers organisationer innebär det inte att skolan kan avsäga sig allt ansvar för elevers inflytande när elever väljer att organisera sig som en kår. På de flesta arbetsplatser finns det strukturer för inflytande, alltså sätt för de anställda att kunna påverka och tycka till om sin arbetsplats. Det är alltid arbetsgivaren

20 20 elevkårsboken som ansvarar för och tillhandahåller dessa strukturer, aldrig de anställdas sammanslutningar. På samma sätt bör det rimligtvis vara i skolan. Att elever ska ges inflytande över skolan är skolans lagstadgade ansvar, och det är varken elevkårens ansvar att skapa strukturer åt skolan eller att administrera till exempel klagomålshantering och insamling av synpunkter. Skolan har ingen rätt att lägga över denna administration på eleverna, även om så ofta sker. Det ligger i elevkårens intresse att påverka skolan genom att bedriva påverkansarbete. Eftersom elevkårens syfte är att först och främst ta till vara de intressen som delas av huvuddelen av medlemmarna kommer elevkårerna dock i huvudsak att driva de frågor som många elever tycker är viktiga. Skolan kan därför inte förlita sig på att alla elevers alla åsikter kommer att komma fram via elevkåren, och måste själv bygga upp egna strukturer för inflytande för att leva upp till de lagar och förordningar som finns. Enskilda elever måste kunna föra fram sina åsikter genom till exempel en fungerande klagomålshantering och regelbundna mottagningstider och skolan måste också höra sig för om elevernas åsikter genom skolmöten med eleverna och enkäter. Vi tror att övergången till en elevkår kommer att ha en positiv effekt på elevernas möjlighet till inflytande. Dels får eleverna en oberoende företrädare som kan driva deras stora frågor, dels synliggörs skolans ansvar att ta fram riktiga strukturer för att enskilda elever ska kunna påverka sin skolgång. Inte minst är dagens system, där elever hänvisas till elevrådet i alla frågor där de vill förändra något, problematiskt eftersom inte alla problem som behöver åtgärdas lämpligen hanteras i öppna forum eller i samråd med andra elever. Om skolan skapar välfungerande strukturer för elevers inflytande kan varje fråga istället hanteras direkt av den enhet eller person som har ansvar för den. Längst bak i boken finns ett appendix med rubriken Strukturer för elevers inflytande där ni kan läsa om hur vi anser att skolan bör skapa bra strukturer för inflytande. Vi är som alla andra De tidigare argument vi framfört för en elevkår, om självständighet, om effektivitet och handlingskraft, och om tydlig ansvarsfördelning,

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år?

DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttåldern sänkas till 16 år? av Sandra Lingren DEMOKRATI FÖR UNGA Bör rösträttsåldern sänkas till 16 år? Författare: Sandra Lindgren Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Plan och process. Handbok i dialoginriktad

Plan och process. Handbok i dialoginriktad 1 Plan och process Handbok i dialoginriktad planering 2 Titel: Utgiven av: Författare: Projektledare: Beställningsadress: Copyright: Plan och process - Handbok i dialoginriktad planering Länsstyrelsen

Läs mer

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Ek Dr Henrik Hansson 051231 1 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning...1 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

LilaSvart Handbok. några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm

LilaSvart Handbok. några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm LilaSvart Handbok några aktivister ur anarkistmiljön i Stockholm 1992 Innehåll Inledning 6 Några utgångspunkter 8 Organisering 10 Formell organisering 12 Informell organisering 15 Bättre organisering 17

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Tankar om medarbetarundersökningar

Tankar om medarbetarundersökningar Hämtat från www.kunskapsabonnemanget.se Tankar om medarbetarundersökningar Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane Tillfrågade om hur de hanterar arbetsmiljöfrågor svarar de flesta företag att de systematiskt

Läs mer