Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter

2 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska det lokala kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Inspektionens inriktning De principer som lagts fast för styrning av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola innefattar tre nivåer. - Staten anger mål och ramar för verksamheten och är garant för likvärdigheten i systemet. - Huvudmännen ansvarar för att verksamheten organiseras, finansieras och genomförs inom de ramar som riksdag och regering och bl.a. Skolverket som förvaltningsmyndighet lagt fast. - De verksamhetsansvariga, skolledare, lärare och annan personal har att leda och genomföra den dagliga verksamheten med stöd av mål och ramar och under fullt professionellt ansvar. Skolverkets inspektionsutredningar inriktas mot sex områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn och elever får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sex områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Kunskaper, utveckling och lärande Verksamheten: 2. Arbetsmiljö och delaktighet 3. Pedagogisk verksamhet och undervisning 4. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 5. Tillgång till utbildning och omsorg 6. Resurser 1

3 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo SKOLVERKET I utbildningsinspektionens rapporter behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kunskapsbedömningen och betygssättningen, kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning och stödinsatser. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Utbildningsinspektion i Malmö kommun Malmö kommun har den 1 januari 2005 cirka invånare. Kommunen är indelad i tio stadsdelar vilka uppvisar en stor heterogenitet. 25 procent av befolkningen är födda utomlands och variationen mellan stadsdelarna är 10 procent till 59 procent. 166 länder är representerade. För att ge en bild av välfärden har kommunen sammanställt ett välfärdsindex för år 2004 av 34 nyckeltal/indikatorer nedbrutet på stadsdelsnivå. Exempel på indikatorer är utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, försörjningsstöd, trygghet, men även exempelvis fullständiga betyg i årskurs 9, nationella prov i årskurs 5, skoltrivsel och skolk. Indexvärdet för Malmö totalt är 5,5 av maximalt värde 10. Fyra stadsdelar ligger över detta medelvärde och sex ligger under. Variationen i indexvärde mellan stadsdelarna är 8,6 och 3,3. Kommunfullmäktige är med sina 61 ordinarie ledamöter högsta beslutande organ i Malmö kommun. Kommunstyrelsen, som väljs av fullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Under kommunstyrelsen är verksamheten indelad i sex rotlar, var och en med ledning av ett kommunalråd. Till de sex rotlarnas hjälp finns 11 facknämnder. Utbildningsnämnden är den facknämnd som svarar för gymnasieskolan under barn- och ungdomsroteln och för vuxenutbildningen under integrations- och arbetsmarknadsroteln. Kommunen är sedan 1996 indelad i 10 stadsdelar, vilka var och en styrs av en politisk nämnd, stadsdelsfullmäktige, med tillhörande tjänstemannaorganisation, stadsdelsförvaltning. Stadsdelsfullmäktige ansvarar inom sitt geografiska område för obligatoriska skolformer, förskoleklass, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, invandrarfrågor inklusive svenska för invandrare, fritidsverksamhet med vissa undantag, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård, stadsdelsbibliotek i den mån detta ingår i området, lokal kultur samt vissa uppgifter rörande fysisk planering och gatuoch parkunderhåll. 2

4 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo Olika stadsdelsnämnder har kommunövergripande bevakningsansvar för vissa frågor. Stadsdelarna Husie, Hyllie och Rosengård har bevakningsansvar för förskole- och grundskolefrågor. Stadskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation. SDFavdelningen arbetar mot de verksamhetsområden som sorterar under stadsdelarna. Avdelningen tar fram kommungemensamma program och mål för stadsdelarnas verksamhetsområden samt ansvarar för uppföljning av desamma. En mall för Kvalitetsredovisning förskola, förskoleklass och obligatoriska skolväsendet i Malmö stad beskriver struktur för skolornas kvalitetsredovisningar. Med dessa och stadsdelens årsredovisning som underlag upprättar Stadskontoret därefter en rapport över Malmö Stads samlade kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass och obligatorisk skola. Stadsdelarna får till största delen sina kommunbidrag genom en särskild resursfördelningsmodell. Ett grundbelopp fördelas för vissa grundkostnader och är lika stort för varje stadsdel. Därutöver fördelas en resurs med hänsyn tagen till antalet invånare i stadsdelen. Tilläggsresurser fördelas utifrån sociala kriterier som beskriver levnadsförhållandena i stadsdelen. En mindre del av resurserna är anslagsfördelad och gäller kommunövergripande verksamhet. När den totala ekonomiska ramen är fastställd kan stadsdelarna disponera pengarna fritt mellan de olika verksamheterna. Inspektionens genomförande Skolverket sände den 1 november 2004 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Skolverkets utbildningsinspektion i Malmö kommun kommer att slutligt redovisas i ett kommunövergripande beslut samt rapporter som avser den verksamhet som delegerats till stadsdelsnämnderna respektive utbildningsnämnden. Samtliga beslut riktas till Malmö kommun såsom huvudman och ytterst ansvarig för den delegerade verksamheten. Skolverket vill poängtera att stadsdelsrapporterna, och även skolrapporterna, till sitt innehåll kan se något olika ut och inte avser att ge en heltäckande bild. Det beror dels på att Skolverket som tidigare nämnts fokuserar på de frågor som avviker positivt eller negativt, dels på skolornas och stadsdelarnas olikheter. Genomförandet av inspektionen i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Skolverket sände den 1 november 2004 skriftlig information till stadsdelen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Inspektörsteamet med ansvar för den övergripande granskningen av stadsdelens genomförande av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan och de delar av den obligatoriska särskolan som stadsdelen ansvarar för, har bestått av undervisningsråden Mats Lundqvist, Martin Persson, Ebba Svartz och Arne Huseby samt experten Anna-Karin Falkenström. Besöken i verksamheterna inleddes den 8 mars och avslutades den 25 oktober

5 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo SKOLVERKET Denna rapport omfattar förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, förskoleklassen, grundskolan och de delar av den obligatoriska särskolan som stadsdelen har ansvar för. Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning som utgör underlag för Skolverkets beslut angående förbättrings- och kritikområden i stadsdel Limhamn-Bunkeflo. I enlighet med den ansvarsfördelning som enligt författningarna råder riktas denna rapport till huvudmannen, det vill säga Malmö kommun. Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen, stadsdelen, grundskolorna och ett urval av stadsdelens förskolor och fritidshem, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöken i verksamheterna. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunens verksamhet som finns inom Skolverkets nationella uppföljningssystem eller annat offentligt material. I stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö kommun, genomfördes intervjuer med representanter för den politiska ledningen, förvaltningsledningen och det centrala resursteamet. Samtliga skolor i stadsdelen besöktes där också intervjuer med skolledning, föräldrar, personalrepresentanter och elever genomfördes. Dessutom besöktes förskolorna Älggården och Djupadal. Inspektörer intervjuade också skolledning, personal- och föräldrarepresentanter från flertalet förskolor. Inledande beskrivning av stadsdel Limhamn-Bunkeflo Limhamn-Bunkeflo är en av Malmö kommuns tio stadsdelar. Närheten till havet, strandängar, parker och rekreationsområden gör stadsdelen till en av Malmös mest attraktiva. Limhamn-Bunkeflo är Malmös till ytan största stadsdel och den stadsdel i Malmö som under den närmaste femårsperioden kommer att expandera mest genom nybyggnation. I Limhamn-Bunkeflo bodde det personer den 1 januari Det är befolkningsmässigt Malmös tredje största stadsdel. 26 procent av befolkningen är år och 26 procent är år. Bebyggelsen består mestadels av småhus men även av flerbostadshus. Limhamn-Bunkeflos välfärdsindex (se beskrivning ovan) är 8,6 och är det högsta i Malmö. I åldern år är 78 procent förvärvsarbetande och sysselsatta. Detta är den högsta andelen i Malmö. Den disponibla medelinkomsten i stadsdelen är kronor vilket är högst i Malmö. Den disponibla medelinkomsten i Malmö är kronor. Andelen invånare med invandrarbakgrund är lägre än kommungenomsnittet. Stadsdel Limhamn-Bunkeflo leds av en stadsdelsnämnd. Stadsdelsförvaltningen leds av en stadsdelschef som tillika är skolchef. Utbildningsverksamheten i Lim- 4

6 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo hamn-bunkeflo leds operativt av en utbildningschef. Därunder organiseras verksamheten i nio rektorsområden som leds av rektorer och biträdande rektorer och omfattar förskola, dagbarnvårdare, förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem. De olika rektorsområdena är Djupadal/Hyllie, Karl Johan/Skolan på Ön, Berga F 5, Berga 6 9, Geijer, Linné, Tygelsjö/Klagshamn, Ängslätt och Sundsbro. Stadsdelen har 22 förskolor och 17 familjedaghem. I den kommunala förskoleverksamheten är totalt barn inskrivna. Dessutom finns 13 enskilda förskolor med totalt 455 barn inskrivna. I stadsdelsrapporten sammanfattas verksamheten från de olika rektorsområdenas grundskoleverksamhet under rubriken barn- och ungdomsutbildning. Varje rektorsområde har emellertid en separat rapport. Förskoleverksamheten i stadsdelen behandlas bara i denna rapport. I stadsdelen finns också den fristående grundskolan Ängdals Grundskola som tidigare inspekterats. Vidare finns det två skolor med egen rektor i stadsdelen och som har ett kommunövergripande ansvar. Dessa båda skolor, Axeltorp skoldaghem och Bunkeflo skoldaghem, är att betrakta som särskilda undervisningsgrupper där alla skolor i Malmö kommun kan ansöka om plats för elever. Dessa skolor redovisas i denna stadsdelsrapport. Verksamhets- och skolformer Antal barn och elever i stadsdelens verksamheter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Förskoleklass 339 Grundskola Särskola 42 Skoldaghem/SU-grupper 20 Bedömning Detta avsnitt inleds med en sammanfattande bedömning av verksamheten i stadsdelen. Det är denna bedömning som ligger till grund för det beslut som fattas i samband med kommunrapporten. Den sammanfattande bedömningen följs av en närmare beskrivning av verksamheten i stadsdelen. Beskrivningen görs per huvudområde och avslutas med en sammanfattning av vad som framkommit vid inspektionen av detta område. Sammanfattande bedömning Förskolorna arbetar mycket aktivt med att stimulera barnens lärande och utveckling samt att utveckla deras demokratiska värderingar. Vidare arbetar personalen medvetet och aktivt med värdegrundsfrågorna och samverkar väl med föräldrarna. Läroplanen för förskolan styr den pedagogiska verksamheten och verksamheten i förskolan är av god kvalitet. 5

7 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo SKOLVERKET Skolornas kunskapsresultat är mycket bra och eleverna känner sig trygga. Arbetet med elever i behov av särskilt stöd fungerar väl och det centrala resursteamet är ett bra stöd i detta arbete både ur ett förebyggande och stödjande perspektiv. Rektorerna är förtrogna med verksamheten. Undervisningen i särskolan håller god kvalitet. Elever och föräldrar är mycket nöjda med verksamheten som bedrivs på Bunkeflo och Axeltorp skoldaghem. Föräldrarna menar att barnen utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Det finns dock behov av förbättringsinsatser inom följande områden: Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan politiker och förvaltning bör klaras ut. På Bergaskolan skolår F 5 bör ansvarsfördelningen mellan rektorn och skolans två skolutvecklare göras tydligare. Stadsdelen bör utveckla rutiner och system för uppföljning och utvärdering av förskoleverksamheten. Stadsdelen bör följa upp och göra ekonomiska och pedagogiska konsekvensutredningar inför beslut som påverkar personaltäthet, gruppstorlekar och gruppsammansättningar inom förskolan. Kunskapsuppföljningen i andra ämnen än svenska, engelska och matematik kan förbättras framför allt i de tidiga skolåren. Även arbetet med att få eleverna att förstå målen för utbildningen kan förbättras. Elevernas inflytande över undervisningens innehåll och arbetsformer bör också stärkas. Arbetet som tidigare genomförts i stadsdelen med att ge förutsättningar för en likvärdig betygssättning bör åter aktualiseras liksom arbetet med att förtydliga och konkretisera målen. Två av skolorna i stadsdelen skall också förbättra sina rutiner för betygskatalogerna. Även om rektorerna är förtrogna med verksamheten kan det pedagogiska ledarskapet stärkas på flera skolor. Det är exempelvis ytterst rektorns ansvar att kvalitetsarbetet fungerar och att kvalitetsredovisningen tydligt visar skolans resultat. Det är också viktigt att skolan har en arbetsplan som är aktuell och är framtagen i samverkan med elever, föräldrar och personal liksom att handlingsprogram finns som också inkluderar det vidare begreppet kränkande behandling. Vidare är det viktigt att samverkan mellan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg är välfungerande och att eleverna också har inflytande över undervisningens innehåll och arbetsformer. Att kvaliteten härvidlag varierar framgår tydligt i skolrapporterna. Inspektörsteamet förutsätter vidare att stadsdelens riktlinjer kring den avgiftsfria utbildningen får genomslag i skolorna så att författningarna efterlevs. Det finns också sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte uppfylls. Bristerna inom nedan angivna områden skall snarast åtgärdas. - Skolorna Axeltorp och Bunkeflo saknar kvalitetsredovisning. - Beslut om anpassad studiegång saknas för elever på Axeltorp och Bunkeflo eller har tagits av annan än elevens rektor. - Studiehandledning på modersmålet ges inte till alla elever som behöver det. - Utvecklingssamtalen på två skolor (Linnéskolan och Sundsbroskolan) följer inte författningarnas krav. 6

8 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo - Stadsdelen erbjuder inte elevens val på alla skolor så att eleverna får göra ett aktivt och medvetet val och fördjupa och bredda sin utbildning. - På några skolor erbjuds inte elever undervisning i alla ämnen i en omfattning som skapar förutsättningar för att nå samtliga kursplanemål i skolår 5. - På Linnéskolan sätts sammanfattande betyg i naturorienterande ämnen trots att undervisningen inte är ämnesövergripande. 1. Kunskaper, utveckling och lärande I stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö kommun är delaktighet, trygghet och trivsel ett prioriterat mål enligt verksamhetsplanen för stadsdelen. I de olika verksamheterna för barn och ungdom finns en stor medvetenhet kring dessa mål. I kommunens stora attitydundersökning våren 2005 bland elever födda 1989, 1991 och 1993, framgår att eleverna i Limhamn-Bunkeflo värderar demokrati och trygghet högt. Resultaten är dock varierande. På frågor som berör trygghet, säkerhet och hälsa blev det genomsnittliga resultatet 3,69 på en svarsskala mellan ett och fem. Samma resultat nåddes kring frågorna om demokrati och inflytande. Jämfört med andra stadsdelar i kommunen var svaren som berör trygghet, säkerhet och hälsa ungefär likartat som för andra stadsdelar medan svaren som berör demokrati och inflytande var lägre än genomsnittet i kommunen. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Föräldrarna som deltog i intervjuerna uppger att de är mycket nöjda med personalens arbete att skapa en utvecklande miljö för barnen i förskolan. Barnens lärande och utveckling upplevs tydligt i hemmen. Såväl ledning som personalrepresentanter uttrycker en medvetenhet om att verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter, i syfte att bidra till varje enskilt barns utveckling och lärande. Vid besöken på förskolorna såg inspektörsteamet exempel på hur barnen ges möjlighet till en allsidig utveckling genom olika former av skapande verksamhet, lek och rörelse, rim och ramsor och andra möjligheter att uttrycka sig. Ledning och personalrepresentanter uppger att de lägger stor vikt vid arbetet med normer och värden. Resultatet av det medvetna och aktiva arbetet syns bland annat genom att barnen hanterar konfliktsituationer bättre, kan sätta ord på sina känslor och fungerar väl i grupp. Föräldrarna upplever att deras barn är trygga på förskolorna. Enligt personalrepresentanterna ger värdegrundsarbetet positiva effekter även i förskoleklassen och högre upp i åldrarna. Vidare uppger personalen att klimatet har hårdnat bland de små barnen och personalen ser sig som viktiga förebilder för att barnen ska utveckla förmågor som att visa respekt och hänsyn gentemot både barn och vuxna. Barn- och ungdomsutbildning Det framgår av intervjuerna att eleverna i stadsdelens skolor känner sig lugna och trygga. På samtliga F 5 skolor framkommer detta extra tydligt. Det finns dock andra resultat i frågor som rör normer och värden som stadsdelen behöver uppmärksamma, analysera och förbättra enligt inspektörernas bedömning. 7

9 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo SKOLVERKET På Sundsbroskolan finns tendenser till främlingsfientlighet och på Linnéskolan är förhållningssättet mellan elever och lärare inte i alla delar tillfredsställande. Resultaten av de nationella ämnesproven i skolår 5 är mycket bra. Elevernas måluppfyllelse enligt proven ligger nära 100 procent på alla skolor. Det framkommer också i intervjuerna att föräldrar och elever har god kunskap om graden av måluppfyllelse i svenska, engelska och matematik. För F 5 skolorna är bilden mer oklar för övriga ämnen eftersom det inte finns någon bra kunskapsuppföljning. I och för sig finns det inget som tyder på att resultaten i dessa ämnen skulle vara sämre men något system för att finna belägg för det påståendet finns oftast inte på skolorna. Det bör dock påpekas att såväl Geijers rektorsområde som Djupadals rektorsområde kan tjäna som föredöme i denna fråga. De har båda utvecklat/utvecklar goda kunskapsuppföljningar för alla ämnen. På de flesta skolorna kan dock kunskapsuppföljningen förbättras, inte minst avseende skolåren 1 5. Tabell 1: Betygsresultat hämtade ur Skolverkets statistik Resultatmått för elever i årskurs 9 Limhamn- Bunkeflo Malmö Riket Meritvärde 221, ,0 196,8 205,4 206,9 Andel (i procent) med fullständigt slutbetyg Andel (i procent) behöriga till nationellt program ,8 63,9 74,8 75, ,2 79,1 78,6 89,9 89,6 En jämförelse av resultat på de nationella ämnesproven i svenska, matematik och engelska för skolår 9 framgår av följande tabell. Värden för stadsdelen och för Malmö kommun är hämtade från kommunens statistik och anger andel (procent) elever som uppnår målen eller som är på god väg att uppnå målen. Tabell 2 Resultat nationella ämnesprov. Andelen (%) elever som uppnår målen i de nationella ämnesproven. Skolår 9, våren 2004 Limhamn- Bunkeflo Malmö Riket Svenska, läsförståelse ,0 Svenska, muntlig förmåga ,9 Svenska, skriftlig förmåga ,3 Matematik ,4 Engelska, muntlig förmåga ,0 Engelska, receptiv förmåga ,3 Engelska, skriftlig förmåga ,9 Som framgår av tabellerna visar eleverna i stadsdelen mycket goda kunskapsresultat på nationella ämnesprov. Andelen elever behöriga till gymnasiet, andelen elever med fullständigt slutbetyg och genomsnittligt meritvärde är högt. Detta gäller både i förhållande till kommunen och till riket. På en skola, Sundsbroskolan, är skillnaden mellan pojkars och flickors kunskapsresultat påfallande. Det skiljer 30 poäng i meritvärde mellan grupperna 8

10 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo (196,0 för pojkarna och 225 för flickorna). Denna skillnad är så stor att den vidare bör analyseras så att åtgärder kan föreslås. I övrigt bedömer inspektörerna att kunskapsresultaten i stadsdelen är mycket bra. Eleverna trivs bra på Bunkeflo och Axeltorp skoldaghem (se inledande beskrivning för begreppsdefinition). De känner sig trygga även om det finns exempel på att bråk ibland förekommer. Småskaligheten och personaltätheten gör det dock möjligt att snabbt reagera på eventuella bråk och trakasserier. Många elever har också varit utsatta på sina tidigare skolor. Både elever och föräldrar berättar om vantrivsel och vanmakt på hemskolorna, något som nu ändrats till att känna glädje där eleverna aldrig missar en skoldag. Eleverna gör självmant sina läxor för att visa för sig själv och för lärarna att de kan och vill. Enligt personal och skolledning på skolorna gör eleverna betydande sociala framsteg. Normalt är eleverna placerade på skoldaghemmen under två eller tre år. Sättet att bemöta varandra, respekt och trygghet förändras för de allra flesta eleverna i positiv riktning. Elevernas kunskapsutveckling är också betydande enligt intervjuerna. Eleverna är medvetna om att de presterar bättre resultat, framför allt inom olika moment i svenska och matematik. Under våren 2005 genomförde fem elever de nationella ämnesproven på de båda skolorna. Tre av eleverna nådde godkänt på dessa prov. Inspektörerna bedömer att resultaten, utifrån skoldaghemmens speciella förutsättningar, är bra. Kunskapsuppföljningen i svenska, engelska och matematik är god. Dock kan den förbättras i övriga ämnen (se vidare under område 3). Sammanfattning Förskolorna arbetar mycket aktivt med att stimulera barnens lärande och utveckling samt att utveckla deras demokratiska värderingar. I huvudsak är eleverna lugna och trygga på stadsdelens skolor. Det är likväl viktigt att tendenser till främlingsfientlighet och förhållningssätt mellan elever och lärare vilket inte är tillfredsställande, vidare diskuteras så att adekvata åtgärder kan vidtas. Kunskapsresultaten i stadsdelen är mycket bra. Dock kan kunskapsuppföljningen i andra ämnen än svenska, engelska och matematik förbättras framför allt i de yngre skolåren. Skillnaden i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor på Sundsbroskolan bör vidare analyseras så att åtgärder kan sättas in. Elever och föräldrar är nöjda med verksamheten på skoldaghemmen såväl kunskapsmässigt som socialt. 2. Arbetsmiljö och delaktighet I stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö kommun, är ett av stadsdelsfullmäktiges mål att forum för brukarinflytande skall skapas inom alla verksamheter. Samverkan med föräldraföreningar och föräldragrupper är i allmänhet bra enligt intervjuerna och det finns många aktiva föräldragrupperingar på de olika områdena och i de olika verksamheterna. 9

11 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo SKOLVERKET Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg I den dokumentation för förskolan som inspektörsteamet har tagit del av finns mål för arbetet med att utveckla barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Personalrepresentanterna beskriver att de försöker vara lyhörda och visa respekt för barnens vilja i de vardagliga situationerna. De anser att stora barngrupper kan försvåra detta förhållningssätt eftersom de vuxna då måste styra verksamheten i högre grad. Vid intervjutillfällena uttrycker såväl föräldrar, personal som ledning en trygghet för att barnen vistas i en säker miljö på förskolan. Stadsdel Limhamn-Bunkeflo har arbetat speciellt med frågan efter en incident som fått stor uppmärksamhet både i verksamheten och i media. Olika konkreta åtgärder i miljön, schemaläggning av personal samt rutiner för hur en dag ser ut har gjorts och enligt intervjuerna lämnas aldrig barnen utan uppsikt. Dock uppger personalrepresentanterna att en ur personalen är ensam med många barn längre stunder under dagen på några förskolor. Utifrån de intervjuer som genomfördes framkommer att personalen på förskolorna arbetar mycket aktivt med att motverka alla former av kränkningar. På några förskolor arbetar de med modellen Emotionell Intelligens för att förebygga kränkningar bland barn och vuxna. I intervjun med föräldrarepresentanterna framkommer att förskola och hem gemensamt ger barnen en god social fostran. Flertalet av förskolorna omfattas av rektorsområdenas handlingsprogram för att motverka alla former av kränkande behandling. Föräldrarepresentanterna uppger vidare att de är mycket nöjda med den samverkan och kontakt som finns mellan förskola och hem. Personalen på förskolorna strävar efter en god samverkan med föräldrarna och uppger att föräldrarna överlag är mycket engagerade. Gemensam kompetensutveckling för föräldrar och personal erbjuds exempelvis i värdegrundsfrågor. På förskolorna finns olika former/forum som ger föräldrarna möjlighet till inflytande och samverkan. Barn- och ungdomsutbildning Ett av skolans uppdrag är att ge eleverna möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och verksamheten i skolan. Stadsdelen har också detta som ett prioriterat mål. Av verksamhetsplanen framgår att barns- och ungdomars delaktighet skall tillgodoses och att varje rektor skall utforma ett program som redovisar vilka konkreta åtgärder som skall vidtas för att nå detta mål. Att det finns en organisation för detta är en förutsättning för att elevers åsikter och uppfattningar skall påverka skolans verksamhet. Hur väl dessa organisationer för elevernas formella inflytande kommer att fungera beror på rektorns styrning och lärarnas engagemang och vilja att ge eleverna inflytande. På alla skolor finns en organisation för att eleverna skall kunna påverka skolans verksamhet. Det finns klassråd och elevråd. På vissa skolor finns kamratstödjare som bland annat skall tillvarata elevernas intressen. Inspektörerna bedömer att elevernas möjlighet till inflytande via formella organisatoriska lösningar är tillfredsställande. Skolan skall enligt läroplanen sträva efter att eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier och att de i takt med stigande ålder och mognad utövar ett större inflytande. De mönster som framträder för inspektörsteamet angående elevernas inflytande över undervisningens innehåll och arbetsformer är att det 10

12 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo skiftar beroende på vilken lärare som har ansvar för undervisningen och i vilket arbetslag som undervisningen sker. Det framgår i samtal med eleverna att möjligheterna till inflytande mycket är beroende av den enskilde lärarens engagemang och initiativ. Av stadsdelens riktlinjer framgår att detta arbete ska beskrivas i arbetsplanerna. Arbetet med att revidera arbetsplaner och kursplaner är påbörjat i stadsdelen. Enligt intervjuerna ska arbetet med elevinflytande tydligt beskrivas när detta görs. Inspektörerna bedömer att arbetet med elevernas inflytande över undervisningens innehåll och arbetsformer kan förbättras. Föräldrarna på skolorna är nöjda med den information som de får om sina barns utveckling, socialt och kunskapsmässigt. Dessutom finns det organisationer/föräldraföreningar för föräldrarnas inflytande på samtliga skolor. Enligt inspektörernas bedömning är föräldrarna aktiva och delaktiga i skolans inre arbete, inte minst genom välfungerande föräldraföreningar. Skolorna är väl medvetna om mobbningsproblematik och det finns ett starkt engagemang och en hög medvetenhet i dessa frågor. Det finns också planer för hur arbetet mot mobbning skall bedrivas. Flera skolor har dock inget program mot det vidare begreppet kränkande behandling. Inte minst viktigt är detta när inslag av främlingsfientlighet och rasism upplevs på en del skolor. Inspektörerna bedömer att skolorna bör se över sina handlingsplaner så att de motsvarar författningarnas krav. Det hälsofrämjande arbetet skall prioriteras inom grundskolan. Skolhälsovård anordnas och det bedrivs hälsofrämjande arbete i stadsdelen på olika sätt. Skolsköterskan har hälsosamtal med eleverna i vissa skolår och samarbetet med föreningar är mycket bra, inte minst inom ramen för olika projekt som bedrivs i stadsdelen. Inspektörerna bedömer att detta görs på ett bra sätt i allmänhet i stadsdelen och på ett mycket bra sätt i Bunkeflo. Den s.k. Bunkeflomodellen är allmänt känd i Sverige. Samarbete sker mellan föreningslivet, skolan och medicinsk expertis. Eleverna på Ängslättsskolan och Sundsbroskolan har daglig fysisk verksamhet i goda utomhusmiljöer och mycket goda inomhusmiljöer. Flera grupper av elever följs upp medicinskt i detta projekt. Det är tydligt för inspektörerna att det finns en stor medvetenhet hos alla intervjuade om nyttan och glädjen av detta projekt. Samtidigt som detta bedöms vara ett mycket gott exempel på hälsofrämjande arbete måste ändå inspektörerna påpeka att det vid intervjuerna framkom farhågor om att grupper av elever var övertränade och trötta under skoltid. Många elever tränar nästan alla kvällar i veckan (flest pojkar) och denna kombination med mycket fysisk aktivitet även dagtid kan få motsatt effekt. Som tidigare redovisats är det stor skillnad i betygsresultat mellan pojkar och flickor i Bunkeflo. Om det finns ett samband härvidlag är inte möjligt för inspektörerna att bedöma inom ramen för denna inspektion. Det är emellertid av stor vikt att dessa aspekter analyseras i framtida utvärderingar och kunskapsuppföljningar. På Bunkeflo och Axeltorp skoldaghem får eleverna vara delaktiga i flera beslutsprocesser. De har miljöråd, morgonsamling och diskussioner i klasserna. Eleverna är dock inte vana att ta ansvar för sitt eget lärande. Även om elevinflytandet inte i detalj är formulerat i exempelvis en arbetsplan är det ändå inspektörernas bedömning att en av de bärande verksamhetsidéerna är att eleverna successivt lär sig att ta ansvar och utöva inflytande över sitt eget lärande. För- 11

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:26 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Stadsdelsrapport S kolrapporter Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Holma rektorsområde Kroksbäcksskolans

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg Inspektionsrapport från Skolverket 2006:27 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg Stadsdelsrapport Skolrapporter Stadsdel Kirseberg Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Kirseberg

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum Inspektionsrapport från Skolverket 2006:24 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Centrum Utbildningsinspektion

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:65 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Simrislundsenheten F 6 Simrislundsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Fosie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Fosie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:23 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Fosie Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Fosie Utbildningsinspektion i

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:118 Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Aspöskolan och Rosenfeldtskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun

Utbildningsinspektion i Malmö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:22 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Beslut Kommunrapport Sfi rapport Beslut Malmö kommun 205 80 MALMÖ 2006-03-01 1 (18) Genomförd utbildningsinspektion i Malmö

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Skolenhet Syd Dnr 53-2006:1435 Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:21 Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Anders-Olof skolan Hansåkerskolan och

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL BESLUT 2004-03-08 1 (3) Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL Genomförd utbildningsinspektion i Lysekils kommun Skolverket har genomfört inspektion i Lysekils kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan

Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan 1 (15) Nynäshamns kommun Stadshusplatsen 1 149 81 Nynäshamn Kvalitetsgranskning av Kyrkskolan i Nynäshamns kommun avseende undervisningen i matematik i grundskolan Innehåll Helhetsbedömning 1 Syfte och

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola)

Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) Kvalitetsredovisning för arbetsåret 2008/2009 Adelövs Friskola (Förskoleklass Grundskola) 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Uppgifter om huvudman, skolform, barn-/elevantal, verksamhetsidé/profilering

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Inspektionsrapport från Skolverket 2005:26 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum Inspektionsrapport från Skolverket 2004:57 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum Skolrapporter Område Centrum Gustav Adolfskolan Husensjö skola Nanny Palmkvistskolan Slottsvångsskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18 Beslut Köpings kommun 731 85 Köping Kommunbeslut efter tillsyn av Köpings kommun 1 (43) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 2 Allmänt om tillsynen... 8 Beskrivning av kommunen... 9 Tillsynsprotokoll

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Inspektionsrapport från Skolverket 2005:24 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer