Kommunala arbetsmarknadsverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala arbetsmarknadsverket"

Transkript

1 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 2008

2 Kommunala arbetsmarknadsverket är kommunernas och samkommunernas arbetsgivarorganisation och en av arbetsmarknadens centralorganisationer. KA bevakar de kommunala arbetsgivarnas intressen i arbetsmarknadsfrågor (lagen om kommunala arbetsmarknadsverket 254/1993). År 2008 fanns det 415 kommuner och 193 samkommuner i Finland. De kommunsammanslagningar som genomfördes i början av 2009 minskade kommunernas antal till 348. Kommunerna och samkommunerna har totalt cirka anställda. Kommunala arbetsmarknadsverket ingår kommunala kollektivavtal med huvudavtalsorganisationerna. KA ger rekommendationer om anställningsvillkor, resultatorientering och arbetslivskvalitet. Kommunala arbetsmarknadsverket Andra linjen Helsingfors Telefon (09) Fax (09)

3 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

4 Innehåll Kommunala arbetsmarknadsverket Förhandlings- och avtalsverksamhet 4 Service för de kommunala arbetsgivarna 10 Beslutande organ och personal 14 Ekonomi 17

5 Från avtalsuppgörelse mot recession På den kommunala arbetsmarknaden präglades årets början av de nya arbets- och tjänstekollektivavtalen. Förlängningen av huvudavtalets giltighetstid med de fyra huvudavtalsorganisationerna i mars stabiliserade arbetsmarknadsförhållandena i kommunsektorn. Samtidigt inleddes förhandlingar om ett nytt huvudavtal och ett avtal om skyddsarbete. Under året slutförde Kommunala arbetsmarknadsverket förhandlingar om flera avtal och rekommendationer om utveckling av arbetslivet och resultaten. Nya redskap utvecklades till stöd för arbetsgivarverksamheten och personalledningen. När finanskrisen nådde realekonomin återspeglades detta också i de kommunalekonomiska utsikterna under slutet av året och ökade behovet av att förbättra den kommunala servicens produktivitet och resultat. Under verksamhetsåret deltog KA i de nya trepartsberedningarna. Där behandlades bland annat reformen av socialskyddet, utvecklingen av den yrkesinriktade vuxenutbildningen och flexicuritymodellen för Finland. KA deltog och påverkade aktivt även i beslutsfattandet på EU-nivå, bland annat i beredningen av arbetstidsdirektivet och ramavtalet om förebyggande och behandling av trakasserier och våld på arbetsplatsen. Kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

6 Förhandlings- och avtalsverksamhet Kommunernas och samkommunernas personalutgifter uppgick till cirka 18,7 miljarder euro år 2008, varav 14,3 miljarder euro var lönekostnader och 4,4 miljarder euro pensions- och andra socialförsäkringsavgifter som arbetsgivarna betalar. De kommunalt anställda som betalas lön uppgick till cirka personer. De kommunala arbetsgivarna bedömer att den totala personalstyrkan inom kommunsektorn kommer att vara praktiskt taget oförändrad under de närmaste åren. Lönerna i kommunsektorn ökade i genomsnitt med 5,5 procent från oktober 2007 till oktober Den genomsnittliga totalinkomsten i kommunsektorn var euro per månad i oktober Avtal Avtalsperioden för de arbets- och tjänstekollektivavtal som gällde under verksamhetsåret är För samma tidsperiod hade också upprättats ett protokoll om främjande av likalön och upprätthållande av lönernas konkurrenskraft. Förlikningsnämndens Tehyprotokoll gäller för lönebestämmelsernas del till De avtalsenliga höjningarna för år 2008 genomfördes i början av mars och september och höjningarna enligt Tehy-protokollet i början av januari och februari. Potten enligt likalönsprotokollet betalades inom alla avtalsområden. Syftet med likalönspotten är att främja lönernas konkurrenskraft i kvinnodominerade branscher och eliminera omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män genom att rikta löneförhöjningarna till utbildade kvinnodominerade grupper. Kostnadseffekten av potten var i snitt 1,6 procent av lönesumman med en variation mellan 0,2 och 1,8 procent beroende på avtalsområde. Inom samtliga kommunala avtalsområden fanns dessutom en lokal justeringspott på 0,5 procent i enlighet med underteckningsprotokollet i tjänste- och arbetskollektivavtalen. En del av undervisningssektorns pott hänfördes till central fördelning. En allmän förhöjning på 2,4 procent betalades Huvudavtalet H uvudavtalet som sades upp hösten 2007 löpte ut i mars. Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Kommunfackets union, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO uppnådde ett förhandlingsresultat om 4 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

7 ett tjänste- och arbetskollektivavtal enligt vilket bestämmelserna i huvudavtalet, som undertecknats år 1993, fortsatte att gälla. Senare på våren inleddes särskilda förhandlingar med huvudavtalsorganisationerna och Tehy om ett nytt huvudavtal. Nya redskap för arbetslivsutveckling Under verksamhetsåret utvecklades redskap för arbetsgivarverksamheten och personalledningen. Kommunala arbetsmarknadsverket slutförde förhandlingar om flera avtal och rekommendationer om utveckling av arbetslivet och resultaten i servicen. Vid kollektivavtalsförhandlingarna hösten 2007 avtalades också om olika arbetslivsutvecklingsärenden inom kommunsektorn, bland annat en revidering av avtalet om arbetarskyddssamarbete, utveckling av den kommunala utbildningsverksamheten och en uppdatering av rekommendationen om utvärdering av serviceverksamheten. Arbetsgruppernas arbete inleddes och förhandlingarna fördes år I april undertecknades ett nytt kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbete samt ett tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktig. Det är fråga om ett avtal om arbetarskyddssamarbete som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet (44/2006). En rekommendation om utveckling av den kommunala personalens kompetens och tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning undertecknades i augusti. Rekommendationen om metoder för personalutveckling omfattar inskolning, yrkesinriktad personalutbildning och mentorskap samt gemensam utbildning. En rekommendation om resultatutveckling i verksamheten godkändes i december. I rekommendationen betonas utöver resultatutvärdering och resultatmätning också ledarskap och utveckling. Resultat och produktivitet behandlas utgående från ansvaret för tillhandahållande av service. Kommunsektorns arbetsmarknadsparter tillsatte också en gemensam resultatuppföljningsgrupp med uppgift att utarbeta informations- och utbildningsmaterial, främja lokala utvecklingsprojekt och följa upp resultatutvecklingen. I cirkulär, i tidningen Kuntatyönantaja och på olika kurser informerades om nya rekommendationer och avtal. Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 5

8 Kommungruppen gjorde fältbesök Kommunala arbetsmarknadsverket stod för ordförandeskapet för Arbetarskyddscentralens kommungrupp. Kommungruppen eftersträvar att främja arbetshälsan i kommunsektorn, arbetarskyddet, säkerheten på arbetsplatsen, företagshälsovården, arbetslivskvaliteten och en fruktbar verksamhet. Kommungruppen sammanträdde 10 gånger under verksamhetsåret. Kommungruppen gjorde 10 fältbesök i landskapen, utarbetade en broschyr och olika handböcker som till exempel Väkivalta pois palvelutyöstä och Turvallisesti hoito- ja hoivatyössä. Kommungruppen stödde forskningsprojektet Personalresurserna vid kommunsammanslagningar och utarbetade tillsammans med Kommunförbundet handboken Rakennamme yhdessä. I september lät kommungruppen Statistikcentralen göra den 14:nde arbetsmiljöbarometern för kommunsektorn. Arbetslivet utvecklades i nätverk Kommunsektorn hade två riksomfattande nätverk för arbetslivsutveckling som båda koordinerades av arbetsmarknadsverket: LAATU, som fokuserar på allmän arbetslivsutveckling och Henstra, som utvecklar personalledningen. Nätverksverksamheten hade deltagare från kommuner och samkommuner och från olika institut för arbetslivsforskning och organisationer för arbetslivsutveckling. Inom ramen för inlärningsnätverket SAKEA utvecklades resultatutvärderingen, personalledningen och belöningssystemen till praktisk verksamhet. I arbetet deltog 25 kommuner och samkommuner, 20 utvecklingsprojekt och 5 universitet. Forskningsobjekt var strategiskt personalarbete, belöningspraxis, chefsarbete och personalledning. Inlärningsnätverket SAKEAs undersökning genomfördes med stöd av det nationella Tykes-programmet och Arbetarskyddsfonden. Kommunala arbetsmarknadsverket deltog i riksomfattande program för utveckling av arbetslivet (Tykes) och i förvaltningen av Arbetarskyddscentralen och Arbetarskyddsfonden. Gemensamma projekt K A deltog också i arbetsmarknadens centralorganisationers arbete kring det runda bordet för produktivitet. Målet för det arbetet är att främja produktiviteten och arbetslivskvaliteten med metoder för arbetslivsutveckling. I april hölls ett seminarium om produktivitetssamarbete med temat omsättningen av arbetstillfällen och strukturomvandling på arbetsplatserna. Runda bordet för produktivitet beredde under verksamhetsåret forsknings och utvecklingspro- 6 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

9 grammet Palje och finansieringsansökan för det till stöd för arbetsplatsutveckling. Målet för programmet är en samtidig utveckling av produktiviteten och arbetslivskvaliteten genom vilken man försöker stärka företagens och de offentliga organisationernas framgång och grad av deltagande i arbetet. KA betjänade kommunerna i personalledningsärenden som anknyter till strukturreformen genom att i samarbete med Kommunförbundet och FCG delta i utarbetandet av handböcker som stöder genomförandet av strukturreformen, utbildning och information samt genom att vara med om att starta projekt för utveckling av arbetslivet som stöder strukturreformen (Sprid kunskap). I samarbete med de övriga kommunala arbetsgivarorganisationerna i Norden genomfördes under verksamhetsåret en utredning om kommunalt ledarskap, Nordiskt ljus. Om utredningen publicerades en rapport och en populärversion om centrala iakttagelser och slutledningar. Samarbetspartner i Finland utöver KA var Finlands Kommunförbund, Kommunernas pensionsförsäkring och FCG Efeko. Kommunernas arbetsgivarpolitik utvecklades Kommunala arbetsmarknadsverket hade under verksamhetsåret som mål att stärka de kommunala arbetsgivarnas ställning och de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsverket satsade också på revidering av arbetsgivarpolitiken och personalledningen inom kommunsektorn. Under en kommunal arbetsgivarkonferens (Kuntatyönantajapäivät) som KA arrangerade i Helsingfors den maj hade arbetsgivarpolitiken en framträdande plats. Kommunala arbetsmarknadsverket, Kommunförbundet och Kommunernas pensionsförsäkring gav under våren ut en gemensam rekommendation om utveckling av kommunernas arbetsgivarprofil. Praktiska redskap för att förbättra arbetsgivarprofilen presenterades i kampanjen Kommunarbetet förnyas, som genomfördes inom projektet Kommunjobb. Som underlag för utvecklingen av kommunledningen utarbetade Kommunförbundet, Kommunala arbetsmarknadsverket och Finlands kommundirektörer rf. ett gemensamt dokument Kommunledning Kommunledningens lönesystem utvecklades genom ett pilotprojekt som inleddes våren I projektet deltog cirka 20 kommuner för vilka svårighetsgraden i kommundirektörers uppgifter utvärderades med den s.k. Hay-metoden. Målet var att skapa ett lönesystem för kommundirektörer och andra personer i ledningsuppgifter inom kommunen. Lönesystemet ska göra kommundirektörernas arbete attraktivare och trygga förutsättningarna för en fungerande ledning i kommunerna. Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 7

10 Trepartssamarbete trepartssamarbete bevakade KA de kommunala I arbetsgivarnas intressen bland annat i kommittén för revidering av den sociala tryggheten (SATA) och i en arbetsgrupp som utrett en totalreform av vuxenutbildningen (AKKU). KA deltog också i social- och hälsovårdsministeriets omfattande projekt Fungerande hälsocentral och i Sosiaalialan ammattihenkilöfoorumi och ett projekt för utveckling av vårdarbetet. KA var med i arbetsgruppen för flexicurity och beredde ett förnyande av Suomen työmarkkinamalli, arbetslivsbestämmelserna och åtgärderna i syfte att utveckla arbetslivskvaliteten. KA var också med i trepartssamarbetet som gällde beredning av sysselsättningspolitiken med tyngdpunkt på utvecklingen av arbetsgivarservice. Ett viktigt mål är att säkerställa att de som är svårast att sysselsätta också i fortsättningen är klienter hos arbetskraftsförvaltningen. KA godkände arbetsmarknadsorganisationernas avtal om uppföljning och prognostisering av organisations- och avtalsgränserna. Alla arbetsmarknadens centralorganisationer utom FTFC skrev under avtalet. Avtalet för undervisningssektorn förenklades Undervisningssektorn koncentrerade sig under verksamhetsåret på att revidera handböckerna i anställningsfrågor och förberedde en förenkling av tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn. Lönerna inom undervisningssektorn justerades i början av mars med en central pott på 1,7 procent och det fanns också tillgång till en lokal justeringspott på 0,3 procent. I september genomfördes en allmän förhöjning på 2,4 procent. Under hösten och slutet av året fördes förhandlingar med OAJ om användningen av justeringspotten till att utveckla lönesystemet. Justeringspotten fördelades i sin helhet på lokal nivå. Under våren och hösten deltog KA i arbetsgrupper som utredde hur yrkeskompetensen ska kunna tryggas och fortbildningsmöjligheterna förbättras för personalen inom undervisningssektorn. Avtalsområdet för tekniska sektorn I nom avtalsområdet för tekniska sektorn fortsatte i början av året förhandlingarna om användningen av den lokala justeringspotten på 0,5 procent TS-arbetsgruppen skulle i början av av- 8 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

11 talsperioden utreda hur lönesystemet fungerar och vad det finns för behov av att utveckla det. Eftersom inget samförstånd nåddes inom utsatt tid användes den lokala potten som stöd för en omorganisering av funktioner och uppgifter. I slutet av året förde parterna förhandlingar om hur justeringspotten på 0,3 procent och likalönspotten skulle användas år En grupp som representerar arbetsgivarsidan inom räddningsväsendet fortsatte sitt arbete med speciella anställningsfrågor inom räddningsväsendet såsom att utreda hur arbetstidssystemen kunde göras mer ändamålsenliga och hur arbetskarriärerna kunde göras mångsidigare med hänsyn till att räddningspersonalens arbetsförmåga förändras. KA deltog i styrgruppen för ett projekt som administrerades av inrikesministeriet om räddningspersonalens arbetshälsa och tryggandet av räddningsverkens funktionsförmåga och i styrgruppens arbete i ett delprojekt som går ut på att effektivera verksamhet som främjar arbetshälsa och säkerhet. EU-frågor Kommunala arbetsmarknadsverket stärkte under verksamhetsåret sin ställning inom ledningen och olika funktioner i CEMR:s arbetsgivarforum och CEEP. I slutet av året beslutade KA ansluta sig till HOSPEEM, den europeiska sammanslutningen av hälso- och sjukvårdsarbetsgivare (European Hospitals and Healthcare Employers Association). Kommunala arbetsmarknadsverket framförde arbetsgivarsidans synpunkter på bland annat revideringen av EU:s arbetstidsdirektiv. KA deltog bland annat i rådslag om våld och trakasserier på sektornivå och skickade finländska kommunala experter för att presentera god praxis på europeiska seminarier. SIAF S erviceinrättningarnas arbetsgivarförening är en intresseorganisation för aktiebolag, stiftelser och föreningar som ägs eller innehas av kommuner samt för privata arbetsgivare med verksamhet i samma branscher som kommunerna. Medlemmar i organisationen är över 400 privata sammanslutningar inom olika sektorer. Kommunala arbetsmarknadsverkets personal skötte på avtalsbasis SIAF:s avtalsförhandlingar och annan medlemsservice. Uppgifter om personalens löner och anställningsförhållanden i SIAF:s medlemsorganisationer i oktober samlades in för statistik- och forskningsändamål. En utredning gjordes om SIAF:s medlemsorganisationers arbetarskydd och ett kollektivavtal ingicks om ersättning till arbetarskyddsfullmäktige. Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 9

12 Service för kommunala arbetsgivare Kommunala arbetsmarknadsverket är arbetsgivarorganisation för kommunerna och samkommunerna och en av arbetsmarknadens centralorganisationer. KA förhandlar fram riksomfattande kollektivavtal för kommunsektorn. KA ingår kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal med huvudavtalsorganisationerna för kommunernas och samkommunernas räkning och ger rekommendationer om produktivitet och arbetslivsutveckling. Under verksamhetsåret förhandlade KA:s personal om avtal och rekommendationer, gav råd i avtalsfrågor, förde centrala förhandlingar, skötte advokatuppgifter vid domstolar och deltog i ett flertal arbetsgrupper. Till KA:s uppgifter hörde också internationell intressebevakning, utredningar till stöd för förhandlingarna och information. KA stärkte planeringen av verksamheten enligt sin strategi och definierade målen för en långsiktig utveckling av avtalsverksamheten, intressebevakningen och servicen. Dessutom ordnades utbildning och utvecklingsdagar för personalen. Råd och utbildning Kommunerna och samkommunerna betjänades genom rådgivning om tillämpningen av avtal och bestämmelser. KA:s anställda besvarade många begäran om tolkning som huvudsakligen kommit in per e-post, fax och telefon. Serviceverksamheten förbättrades genom att en e-postadress för hela undervisningsenheten togs i bruk och genom att rådgivningstjänsten utvecklades på KA:s webbplats. Arbetsmarknadsverket tog emot 159 skriftliga begäran om utlåtande från kommuner, samkommuner, statliga myndigheter och andra samarbetspartner. I dessa ingick utlåtanden och utredningar avsedda för olika rättsinstanser, vilka kommunerna och samkommunerna sedan skickade vidare i eget namn. KA gav också sakkunnigutlåtanden till riksdagen och ministerierna. Under verksamhetsåret begärdes centrala förhandlingar i 45 fall. I domstolarna behandlades åtta arbetsrättsmål och fyra mål som gällde arbetsfred. KA:s personal skötte också advokatuppgifter vid allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Förhandlarna utbildade kommunalt anställda i arbetsgivarställning och även anställda inom löne- och personalförvaltningen i kommunerna och samkommunerna. Forskning och utredningar L önestrukturerna och verkställandet av avtalsbestämmelserna utreddes med hjälp av enkäter riktade till kommunala arbetsgivare. Enkätsvaren utnyttjades i arbetsgrupper för de olika avtalsområdena och i arbetsgivarnas intressebevakning. 10 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

13 Arbetskraftssituationen för yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvården och socialvården utreddes genom två enkäter. I samarbete med social- och hälsovårdsministeriet genomfördes i april 2008 en enkät om arbetskraftssituationen för vissa yrkesgrupper inom social-, hälso- och sjukvården. Läkar- och tandläkarvakanserna i oktober 2008 utreddes i samarbete med Finlands Läkarförbund. Kommunala arbetsmarknadsverket har lagstadgad skyldighet att följa upp omfattningen av och kostnaderna för fortbildning för personal inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialvården. Uppföljningsdata rapporterades till social- och hälsovårdsministeriet. Sammandrag av utredningarna publicerades på KA:s webbsidor. Genom den årliga enkäten om aktuella frågor utreddes bland annat den kommunala ledningens bedömning av kommande förändringar i personalstyrkan fram till år Genom enkäten kartlades läget inom lönesystemet, hur personalärenden organiseras, användningen av resultatbonus och motivationstillägg och hur många anställda som blir föremål för permitteringar och uppsägningar av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. En separat utredning gjordes om undervisningssektorns lokala lönesystem. Hösten 2008 färdigställdes en utredning om skådespelarnas arbetstider under spelåret Under verksamhetsåret gjordes också en utredning om instrumentersättning till musiker. Användningen av de lokala justeringspotterna kartlades genom en förfrågan till löneombuden. Sammandrag av enkätutredningarna färdigställdes I enlighet med underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet gjordes en utredning om god praxis vid användningen av tidsbegränsade anställningar. Därutöver utreddes om samarbetslagens ikraftträdande har inverkat på organiseringen av och innehållet i samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen. Sammandrag av KA:s utredningar finns i regel på KA:s webbsidor och resultaten av dem har presenterats i tidskriften Kuntatyönantaja. KA stod till tjänst med lönestatistik för kommuner och samkommuner och gjorde på begäran också lönejämförelser. Lönestatistiken publicerades på webben, i KA:s cirkulär, i publikationer och i tidskriften Kuntatyönantaja. Statistiken baserade sig på Statistikcentralens uppgifter om kommunala löner i oktober 2007 Information I nformationen stöder intressebevakningen och uppnåendet av de strategiska målen. År 2008 stärktes den kommunala arbetsgivarimagen, och KA:s tjänster till kommunerna utvecklades. Som informationskanaler används KA:s webbtjänst och tidskriften Kuntatyönantaja, cirkulär, Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 11

14 publikationer, pressmeddelanden, brev till löneombuden och e-post. En ny kanal som togs i bruk var KA:s nyhetsbrev som distribueras till cirka personer. Fyra nyhetsbrev skickades ut under verksamhetsåret. Under verksamhetsåret införde KA de nya e- postadresserna fi och Genom reformen förenhetligades e-postadresserna med adresserna på KA:s webbplats. Sammanlagt 25 cirkulär skickades ut under året. Ett exemplar av nya cirkulär skickas ut avgiftsfritt till kommunerna och samkommunerna, men i övrigt är cirkulären avgiftsbelagda. Cirkulären publiceras på KA:s webbsidor. Under verksamhetsåret skickades sammanlagt 28 pressmeddelanden till medierna. Pressmeddelandena behandlade bland annat arbetskraftssituationen i kommunerna, personalutgifterna, ledarskap, arbetsgivarimage och resultat. De 14 e-postbreven till löneombuden under året blev det viktigaste redskapet för informationen till kommunerna. Brev till löneombuden skickades i maj och december. Som mest hade KA:s webbplats nästan enskilda besökare och besök per månad. Antalet sidvisningar var 2,7 miljoner under året. Utöver avtalssidorna var webbplatsen Yrken, inkomster och examina i kommunsektorn en av de populäraste, och besökarantalet på denna webbplats uppgick som mest till över enskilda personer i månaden. Under verksamhetsåret inleddes förnyelsen av KA:s webbplats i ett gemensamt projekt med Kommunförbundet. En användarenkät om den nuvarande webbplatsen utfördes hösten 2008 som en förberedelse för revideringen. Tidskriften Kuntatyönantaja K untatyönantaja är en arbetsmarknads- och facktidskrift för beslutsfattare, ledning, chefer och anställda inom personalförvaltningen i kommunsektorn. Tidskriften erbjuder information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och chefsarbetet. Kuntatyönantaja utkom 6 gånger under året. Det var tidskriftens 35:e utgivningsår. Den har en upplaga på cirka med en omfattande gratisdistribution till bland annat kommunerna och samkommunerna. I Kuntatyönantaja togs under verksamhetsåret upp bland annat nya kommunala avtal och rekommendationer, lokala avtal, arbetsgivarimage och god praxis. Kuntatyönantaja har en egen webbplats www. kuntatyonantajalehti.fi som besöktes cirka gånger under verksamhetsåret. Där finns ett omfattande arkiv med artiklar och en förteckning över artiklar som utkommit sedan år Under verksamhetsåret utökades möjligheter- 12 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

15 na att sköta prenumerationer och adressändringar elektroniskt på webben. Största delen av prenumerationerna görs elektroniskt. KL-kustannus Oy har anlitats för att sköta prenumerationsregistret. Publikationer På våren publicerades det kommunala tjänsteoch arbetskollektivavtalet för teknisk personal i bokform. De övriga avtalsböckerna gavs ut redan året innan. Under verksamhetsåret publicerades också uppdateringar av handböckerna Kommunala arbetstagare Anställningshandbok för chefer och Kommunala tjänsteinnehavare Anställningshandbok för chefer. En uppdaterad version av statistikbroschyren Lönerna och personalen i kommunsektorn gavs ut. Även publikationen Åtgärdskataloger för läkare och tandläkare vid hälsocentraler uppdaterades. Seminarier, evenemang Under verksamhetsåret arrangerade KA för femte gången den kommunala arbetsgivarkonferensen Kuntatyönantajapäivät. Konferensen arrangerades i Helsingfors Mässcentrum den maj. Tema för konferensen var ett starkt ledarskap Tunne haasteesi johda vahvasti! I anförandena under konferensdagarna dryftades bland annat hurdant ledarskap kommunerna behöver. De omkring 300 deltagarna var kommunala beslutsfattare, ledare och chefer från olika delar av landet. Det kommunala arbetsmarknadsseminariet i Raumo arrangerades 4 5 juni. På seminariet behandlades kommun- och servicestrukturreformens förlopp och produktivitets- och resultatutvecklingen inom den kommunala servicen. Seminariet i Villmanstrand behandlade i år den nya kopplingen mellan arbete, teknologi och produktivitet samt lärande. Seminariet i Villmanstrand arrangerades den augusti och samlade över 700 representanter för arbetsgivarna och de anställda inom kommunsektorn. Vid Kommunmarknaden den 11 september arrangerade KA ett seminarium kring aktuella arbetsmarknadsfrågor. På seminariet presenterades aktuell information om arbetsmarknadsläget, resultat- och kompetensutvecklingen, arbetskraftssituationen inom social-, hälso- och sjukvården och lokala avtal inom kommunsektorn. Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 13

16 Beslutande organ och personal Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation beslutar om tjänste- och arbetskollektivavtal och centrala arbetsmarknadsfrågor. Delegationen har 11 medlemmar, som förordnas av inrikesministeriet för en fyraårsperiod, som inleds vid ingången av oktober året efter kommunalval (lagen om kommunala arbetsmarknadsverket 254/1993). Medlemmarna representerar de kommunala arbetsgivarna och har en central position som förtroendevalda eller anställda i en kommun eller samkommun eller vid Finlands Kommunförbund. Delegationen sammanträdde fem gånger under verksamhetsåret. Kommissionen som tillsatts av delegationen sammanträdde fem gånger. Kommissionen fattar beslut om sådana kollektivavtal för enskilda kommuner eller samkommuner som inte har någon större principiell betydelse. Kommissionen beslutade även om utfärdande av fullmakter till kommuner och samkommuner. Markku Jalonen är Kommunala arbetsmarknadsverkets arbetsmarknadsdirektör. Ersättare för direktören var förhandlingschef Elina Vartiainen-Hynönen. Antalet fast anställda vid KA uppgick i slutet av året till 45 personer. Kommunala arbetsmarknadsverket svarar för bevakningen av kommunala arbetsgivarintressen vid Finlands Kommunförbund i enheten för arbetsmarknadsfrågor. Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation Ordförande Pekka Palola 1:e vice ordförande Pekka Toivonen 2:e vice ordförande Minna Karhunen Ordinarie medlemmar stadsdirektör Minna Karhunen (Saml) Högfors vice verkställande direktör Timo Kietäväinen (C) Helsingfors jurist Hannu Kokko (Gröna) Vanda sjukvårdsdistriktets direktör Aki Lindén, (SDP) Åbo stadsdirektör Markku Lumio (Saml) Vasa direktör Pekka Palola (SDP) Tammerfors Personliga ersättare kontakchef Kirsi Koski Tammerfors stadsdirektör Leo Haltsonen Somero omsorgsdirektör Anna Mäkelä Grankulla utbildningschef Ulla Lauttamus, Jyväskylä lk jurist Saija Äikäs-Idänpään-Heikkilä Esbo Personaldirektör Marja Salmi-Tuominen Åbo butikschef Sari Tani (SDP) Hyvinge verkställande direktör Jorma Bergholm Helsingfors 14 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

17 Ordinarie medlemmar kommundirektör Pekka Toivonen (C) Kangasniemi stadsdirektör Maija-Liisa Veteläinen (C) Haapajärvi förvaltningsdirektör Aila Virtanen, (VF) Suomussalmi sektorchef Maritta Vuorinen, (Saml) Lahtis Delegationens sekreterare Katriina Nokelainen, kontorschef Personliga ersättare välfärdschef Leila Lindell Äänekoski Kommundirektör Jyrki Harjula Valkeala Kanslisekreterare Sakari Lainamo Varkaus Kommundirektör Jussi Teittinen Mäntyharju Kommissionen Ordförande arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen Medlemmar förhandlingschef Elina Vartiainen-Hynönen förhandlingschef Ulla-Riitta Parikka förhandlingschef Jyrki Hämäläinen förhandlingschef Vuokko Piekkala Sekreterare arbetsmarknadsdirektörens sekreterare Kirsti Karjalainen Personal kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen Staben Kirsti Karjalainen, arbetsmarknadsdirektörens sekreterare Kirsti Hyrkäs, arbetsmarknadsinformatör Kaisa Koskela, informationsredaktör Marjaana Mattila, (fr.o.m ) webbinformatör Jorma Palola, utvecklingschef Pirkko Leivo, biträdande förhandlingschef, projektledare för projektet Kommunjobb 2010 Marja Tast, biträdande förhandlingschef, SIAF:s förhandlingschef Leena Rehn, arbetsmarknadsombudsman Ritva Liivala, arbetsmarknadsjurist Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 15

18 Allmänna anställningsfrågor Elina Vartiainen-Hynönen, förhandlingschef Sari Ojanen, förhandlingschef (fr.o.m ) Lauri Niittylä, arbetsmarknadsjurist Noora Nordberg, arbetsmarknadsjurist (till , tjänstledig ) Henrika Nybondas-Kangas, arbetsmarknadsjurist Anne Kiiski, arbetsmarknadsjurist Jouko Hämäläinen, arbetsmarknadsjurist Eija Pyykkinen, sekreterare för arbetsmarknadsärenden Anställningsfrågor inom undervisningsoch bildningsväsendet Vuokko Piekkala, förhandlingschef Riitta Arko, arbetsmarknadsjurist (fr.o.m ) Varpu Kulo, arbetsmarknadsjurist Tuomas Oksanen, arbetsmarknadsjurist (fr.o.m , tjänstledig ) Elisa Cichoracki, arbetsmarknadsombudsman Anne Oroza, arbetsmarknadsombudsman (till ) Riikka-Maria Yli-Suomu, arbetsmarknadsombudsman (fr.o.m ) Marianne Koskinen, sekreterare Anställningsfrågor inom social- och hälsovården Anställningsfrågor inom tekniska sektorn och basservicen Jyrki Hämäläinen, förhandlingschef Erkki Hintsanen, arbetsmarknadsjurist Suvi Kämäri, arbetsmarknadsombudsman Utredningar och arbetslivsutveckling Margareta Heiskanen, utredningschef Bjarne Andersson, forskare Hannu Freund, arbetsmarknadsutredare Anne Hotti, arbetsmarknadsutredare Mika Juutinen, arbetsmarknadsutredare Riitta Kivimäki, projektchef Terttu Pakarinen, sakkunnig, personalutveckling Merja Rusanen, arbetskraftsplanerare Markku Roiha, arbetsmarknadsombudsman Satu Lilja, statistiksekreterare Administration Katriina Nokelainen, kontorschef Heidi Hellström, sekreterare för arbetsmarknadsärenden Hanneli Kerovuo, utredningssekreterare Pirjo Paija, kanslist (till ) Marko Haakana, kanslist (fr.o.m ) Ulla-Riitta Parikka, förhandlingschef Lotta Harjunpää, arbetsmarknadsjurist (tjänstledig ) Marja-Leena Kiivanen, arbetsmarknadsjurist Laura Lindholm, arbetsmarknadsjurist (tjänstledig ) Virpi Taavitsainen, arbetsmarknadsombudsman Tarja Tuominen, arbetsmarknadsjurist Raija Tillgren, sekreterare för arbetsmarknadsärenden 16 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

19 Ekonomi Kommunala arbetsmarknadsverkets kostnader uppgick år 2008 till sammanlagt 4,9 miljoner euro. Intäkterna var 1,3 miljoner euro och 3,6 miljoner euro togs ut som betalningsandelar av kommunerna. Intäkter Verksamhetsinkomsterna uppgick till cirka 1,3 miljoner euro. Ersättningarna för utbildningsoch sakkunnigtjänster inbringade totalt omkring 0,6 miljoner euro. Inkomsterna av publikationsförsäljningen och prenumerationerna på tidskriften Kuntatyönantaja uppgick till sammanlagt cirka 0,5 miljoner euro. Den övriga försäljningen inbringade 0,07 miljoner euro och ränteintäkterna uppgick till cirka euro. Den externa projektfinansieringen utgjorde sammanlagt euro. Kostnader Den största kostnadsposten i KA:s verksamhet utgjordes av löner och lönebikostnader, totalt omkring 3,5 miljoner euro, vilket är 70,5 procent av alla kostnader. Arbetsmarknadsverket köpte tjänster av utomstående för omkring 0,4 miljoner euro. I ersättning för lokaler och administrativa tjänster betalade arbetsmarknadsverket 0,5 miljoner euro till Finlands Kommunförbund. Övriga kostnader för verksamheten uppgick till sammanlagt cirka 0,5 miljoner euro. Kommunernas betalningsandelar Enligt 6 i lagen om Kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) uppbärs utgifterna för arbetsmarknadsverket hos kommunerna till hälften enligt det antal skatteören som i kommunen har påförts vid kommunalbeskattningen det föregående året och till hälften i proportion till invånarantalet den 1 januari samma år. På kommunernas betal ningsandelar kan uppbäras förskott. Finlands Kommunförbund tog under år 2008 ut totalt 2,960 miljoner euro av kommunerna i förskott på betalningsandelarna för arbetsmarknadsverkets utgifter. Enligt bokslutet uppgår kommunernas slutliga betalningsandelar till totalt 3,593 miljoner euro. Enligt den beräkning av de enskilda kommunernas andelar som hänför sig till bokslutet ska totalt euro tas ut av kommunerna i slutliga betalningsandelar. Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 17

20 Resultaträkning ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter , ,07 Kostnader Personalkostnader , ,21 Avskrivningar , ,85 Övriga kostnader , , , ,17 Underskott , ,10 TILLFÖRDA MEDEL Betalningsandelar , ,62 PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET Ränteintäkter , ,48 Räkenskapsperiodens överskott/underskott 0,00 0,00 18 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

21 Balansräkning AKTIVA Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,71 Övriga fordringar , ,62 Resultatregleringar , ,66 Rörliga aktiva sammanlagt , ,99 AKTIVA SAMMANLAGT , ,99 PASSIVA Avsättningar Pensionsansvar , ,57 Kortfristigt främmande kapital Leverantörsskulder , ,83 Övriga skulder , ,55 Resultatregleringar , ,04 Främmande kapital sammanlagt , ,42 PASSIVA SAMMANLAGT , ,99 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 19

22 Noter till bokslutet 1. Principer för upprättande av bokslutet Kommunala arbetsmarknadsverket utgör en del av Finlands Kommunförbund enligt 1 i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (245/1993). Arbetsmarknadsverket bokför inte över- och underskott. Om förskotten på kommunernas betalningsandelar är mindre än de slutliga andelarna tas mer pengar ut av kommunerna. Om för stora förskott tagits ut får kommunerna återbäring. Noter till resultaträkningen 2. Intäkter av och konstnader för den ordinarie verksamheten Intäkter sammanlagt , Kostnader sammanlagt , ,17 Specifikation av inkomster och kostnader enligt verksamhet Arbetsmarknadsverkets byrå Serviceersättningar , ,92 Övriga verksamhetsintäkter , , , ,35 Kostnader Personalkostnader , ,45 Avskrivningar , ,85 Övriga kostnader , , , , , ,38 20 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

23 Delegationen Kostnader Personalkostnader , ,94 Övriga kostnader , , , ,43 Tidskriften Kuntatyönantaja Intäkter , ,18 Kostnader Personalkostnader , ,82 Avskrivningar 0, ,00 Övriga kostnader , , , , , ,98 Publikationsförsäljningen Intäkter , ,54 Kostnader Övriga kostnader , , , , , ,73 CEEP Intäkter 53, Kostnader Övriga kostnader -53, Tillförda medell Förskott på betalningsandelar , ,00 Kommunernas betalningsandelar , ,62 Tilläggsuppbörd (+)/återbäring (-) , ,62 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 21

24 Avskrivningar Anläggningstillgångarna avskrivs i sin helhet under anskaffningsåret på grund av att de kommunvisa betalningsandelarna utjämnas varje räkenskapsår. Maskiner och inventarier , ,85 5. Ansvarsförbindelser Pensionsskyddet för arbetsmarknadsverkets anställda sköts via Kommunernas pensionsförsäkring. 6. Specifikation över personalkonstnader Löner , ,44 Arvoden, delegationen , ,00 Arvoden, övriga , ,00 Pensionskostnader , ,10 Övriga lönebikostnader , , , ,21 Antal anställda i genomsnitt Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

25 Noter till balansräkningens passiva Resultatregleringar, fordringar Betalningsandelar från kommunerna , ,62 Övriga resultatregleringar 8 639, , , ,66 8. Avsättningar Avsättning för arbetsgivarens tilläggspensioner , ,57 9. Resultatregleringar, skulder Semesterlöneskuld , ,00 Övriga resultatregleringar 4 942, , , ,04 Finlands Kommunförbund rf:s styrelse Pekka Nousiainen Rakel Hiltunen Martti Korhonen Otto Lehtipuu Minna Lintonen Eeva Nurmi Pekka Ravi Mirja Vehkaperä Markku Jalonen, Kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Lasse Hautala Marketta Kokkonen Esko Kurvinen Christel Liljeström Jukka Mikkola Mikko Pukkinen Pauli Ruoholahti Risto Parjanne, Verkställande direktör En revisionsberättelse har i dag avgetts över granskningen. Helsingfors den 21 april 2009 PricewaterhouseCoopers Oy Johanna Perälä CGR Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 23

26 Revisionsberättelse Till Finlands Kommunförbund rf:s fullmäktige Som en del av revisionen av Finlands Kommunförbund har vi granskat Kommunala arbetsmarknadsverkets bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden Kommunala arbetsmarknadsverket har upprättat verksamhetsberättelsen och bokslutet som innefattar resultaträkningen balansräkningen och noterna. Revisionen är utförd enligt god revisionssed. Vi har i tillräcklig omfattning granskat bokföringen och principerna för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen samt deras innehåll och framställning för att kunna konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vi anser att bokslutet och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med bokföringslagen och övriga bestämmelser och föreskrifter om bokslut och verksamhetsberättelser. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ger, på det sätt som bokföringslagen föreskriver, korrekta och tillräckliga uppgifter om Kommunala arbetsmarknadsverkets verksamhetsresultat och ekonomiska ställning. Verksamhetsberättelsen stämmer överens med bokslutet. Bokslutet kan sålunda fastställas. Helsingfors den 21. april 2009 PricewaterhouseCoopers Oy CGR-förening Johanna Perälä CGR 24 Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse

27

28 Andra linjen Helsingfors Telefon (09) Fax (09)

LÖNERNA OCH PERSONALEN I KOMMUN- SEKTORN

LÖNERNA OCH PERSONALEN I KOMMUN- SEKTORN Statistikfolder november 2009 LÖNERNA OCH PERSONALEN I KOMMUN- SEKTORN www.kommunarbetsgivarna.fi GENOMSNITTLIGA INKOMSTER PER AVTALSOMRÅDE heltidsanställda med månadslön år 2008 euro/mån 7 000 6 000 6

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket

Kommunala arbetsmarknadsverket Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 2009 Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) är kommunernas och samkommunernas arbetsgivarorganisation och en av arbetsmarknadens centralorganisationer. KA bevakar

Läs mer

KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation

KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation Årsberättelse KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation och en av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. KT företräder de kommunala arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna

Läs mer

Lönerna och personalen i kommunsektorn

Lönerna och personalen i kommunsektorn Lönerna och personalen i kommunsektorn Statistikfolder september 2015 www.kommunarbetsgivarna.fi Personalutgifterna 21 miljarder euro År 2015 kommer kommunernas och samkommunernas personalutgifter att

Läs mer

KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation

KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation 2012 Årsberättelse KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation och en av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. KT företräder de kommunala arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna

Läs mer

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande

1 Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas konkurrenskraft och tillgången till kompetent personal under de kommande KA BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 1/2003 1 (5) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR AVTALET OM UTVECKLING AV DET KOMMUNALA LÖNESYSTEMET 2003 2007 1 Utgångspunkter Syftet med detta avtal är att förbättra de kommunala arbetsplatsernas

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL (TS-10)

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL (TS-10) UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TEKNISK PERSONAL 2010 2011 (TS-10) 1 Avtalets giltighetstid Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft 1.2.2010

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket

Kommunala arbetsmarknadsverket Kommunala arbetsmarknadsverket Årsberättelse 2006 Kommunala arbetsmarknadsverket är kommunernas och samkommunernas arbetsgivarorganisation. KA bevakar kommunarbetsgivarnas intressen i arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning

UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL. Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 (6) UTBILDNING UTBILDNINGSAVTAL Rekommendationsavtal om kommunal personalutbildning samt tjänste- och arbetskollektivavtal om facklig utbildning 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga

Läs mer

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN 16.5.2008 KAD EN KORT PRESENTATION 1 Kommunala avtalsdelegationen är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. Kommunala avtalsdelegationen bevakar kommunernas och kommunalförbundens arbetsmarknadsintressen. Kommunala

Läs mer

Statistikfolder januari Lönerna och personalen i kommunsektorn.

Statistikfolder januari Lönerna och personalen i kommunsektorn. Statistikfolder januari 2011 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga inkomster per avtalsområde heltidsanställda månadsavlönade 2009 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER

PROMEMORIA 1 (8) 28.3.2006 PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER PROMEMORIA 1 (8) PERSONALENS STÄLLNING VID KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR OCH VID FÖRÄNDRINGAR I SAMKOMMUNER Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men vad reformen kommer att få för

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (6) REKOMMENDATIONSAVTAL OM KOMMUNAL PERSONALUTBILDNING SAMT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Avtalets syfte Det kommunala arbetslivet genomgår ständiga förändringar. När befolkningen

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn.

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn. Statistikfolder september 2011 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner efter avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2010 7 000 6 000 5 000 4 000

Läs mer

Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2013

Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2013 Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2013 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2 714 AKTA 3 795 UKTA 3 166 Tekniska Den genomsnittliga totala timlönen för

Läs mer

Nybondas-Kangas /2012. KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret.

Nybondas-Kangas /2012. KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret. 1 (5) Till kommunstyrelserna och samkommunerna Ändringar i LÄKTA 1.2.2013 Lönejusteringarna år 2013 Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) gäller 1.1.2012 28.2.2014. Avtalsperiodens lönejusteringar

Läs mer

1 (9) REKOMMENDATION OM UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA PERSONALENS KOMPETENS OCH ARBETS- OCH TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING

1 (9) REKOMMENDATION OM UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA PERSONALENS KOMPETENS OCH ARBETS- OCH TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 (9) REKOMMENDATION OM UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA PERSONALENS KOMPETENS OCH ARBETS- OCH TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Kompetensutveckling Målet för kompetensutveckling är att samtidigt

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1. UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.2017 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Saaristo /2016. Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017)

Saaristo /2016. Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017) 1 (5) Saaristo 7.10.2016 4/2016 Till kommunstyrelserna och samkommunerna Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2017 (AKTA 2017) AKTA 2017 Grundlöner i lönesättningen Ändrade avtalsbestämmelser

Läs mer

KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna

KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna Årsberättelse KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation och en av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. KT företräder de kommunala arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Anpassnings- och sparåtgärder. Kommunmarknaden 10.9.2014 Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

Anpassnings- och sparåtgärder. Kommunmarknaden 10.9.2014 Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas Anpassnings- och sparåtgärder Kommunmarknaden 10.9.2014 Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas Insbesparingar i personalkostnader, kommunsektorn åren 2013 och 2014 Situationsanalys december 2013baserad

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Lönerna och personalen i kommunsektorn

Lönerna och personalen i kommunsektorn Lönerna och personalen i kommunsektorn Statistikfolder september 2016 www.kommunarbetsgivarna.fi Personalutgifterna 21 miljarder euro År 2016 kommer kommunernas och samkommunernas personalutgifter att

Läs mer

Med kommun avses i detta avtal även samkommun.

Med kommun avses i detta avtal även samkommun. 1 (10) ALLMÄNT AVTAL OM SAMARBETSFÖRFARANDE MED TILLÄMPNINGSDIREKTIV 1 Tillämpningsområde och syfte Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen organiseras i kommunerna och samkommunerna i enlighet

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Lönerna och personalen i kommunsektorn

Lönerna och personalen i kommunsektorn Lönerna och personalen i kommunsektorn Statistikfolder september 2017 www.kommunarbetsgivarna.fi Personalutgifterna 20,3 miljarder euro År 2017 kommer kommunernas och samkommunernas personalutgifter att

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet 1 CIRKULÄR 3/2005 BILAGA 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2005 2007 1 Verkställandet av det inkomstpolitiska avtalet Genom detta arbetskollektivavtal

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA TILL CIRKULÄR 22/2000. Andersson 6.9.2000 1 (5) ARBETSLIVSUTVECKLING INOM KOMMUNSEKTORN PROJEKT OCH FINANSIERING

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA TILL CIRKULÄR 22/2000. Andersson 6.9.2000 1 (5) ARBETSLIVSUTVECKLING INOM KOMMUNSEKTORN PROJEKT OCH FINANSIERING KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET BILAGA TILL CIRKULÄR 22/2000 1 (5) ARBETSLIVSUTVECKLING INOM KOMMUNSEKTORN PROJEKT OCH FINANSIERING Sedan början av 1990-talet har arbetslivsutveckling genomförts, stötts

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011

Kommunala arbetsmarknadsverket Huvudavtalsorganisationerna. Promemoria 1 (5) 8.3.2011 Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen inom kommunsektorn Introduktion I det kommunala arbetet betjänar man kunder,

Läs mer

Visstidsanställningar och god praxis. AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009

Visstidsanställningar och god praxis. AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009 Visstidsanställningar och god praxis AKTA-arbetsgruppens promemoria om tidsbegränsade anställningar, oktober 2009 Visstidsanställningar och god praxis Promemorian innehåller en sammanställning av exempel

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2014 I ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN

VERKSAMHETSÅRET 2014 I ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN ERSÄTTNINGSNÄMNEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN CIRKULÄR 1/2015 Bulevarden 28 00120 Helsingfors Telefon 0404 504 211 4.2.2015 Fax 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) VERKSAMHETSÅRET 2014 I ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2012 2013 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning Detta kollektivavtal gäller 1.1.2012 30.4.2014. Efter 30.4.2014

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sympati psykosociala förening rf

Sympati psykosociala förening rf BALANSBOK 1.1-31.12.2014 c/o Ever Clever Oy Annegatan 2 A 2 00120 Helsingfors Införd i föreningsregistret 10.08.1999 Hemort Helsingfors BALANSBOK OCH SPECIFIKATIONER FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 01.01-31.12.2014

Läs mer

RP 95/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 95/2013 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 95/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och inkomstskattelagen för gårdsbruk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9)

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9) KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET STÄLLNINGSTAGANDE 1 (9) STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 29.1.2014 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/276/00.00.00/2014 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Yrkeskompetens, ekonomiskt understöd, utbildningsersättning

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE KA 1 Cirkulär 15/2007 bilaga 1 UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2007 2009 1 Avtalets giltighetstid 2 Lönejusteringar Det nya kommunala arbetskollektivavtalet

Läs mer

Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår att arbets- och tjänstekollektivavtalen revideras i två etapper på det sätt som beskrivs nedan.

Arbetsmarknadens centralorganisationer föreslår att arbets- och tjänstekollektivavtalen revideras i två etapper på det sätt som beskrivs nedan. 1 (6) SYSSELSÄTTNINGS- OCH TILLVÄXTAVTAL 1. Inledning Den finländska samhällsekonomins sysselsättningsförmåga och möjligheter att trygga den ekonomiska tillväxt som behövs för att finansiera välfärdssamhället

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ

Kommunikation & påverkansarbete i OAJ Kunskap får alltid rum Kommunikation & påverkansarbete i OAJ NLS Helsingfors 3 4.12. 2014 1 Sommaren 2013 var tidningen och informationen åtskilda Ordförande Informationschef Styrelse Arbetsgrupp för kommunikationen

Läs mer

Tehy människor för hälsa & välmående. Inom den privata sektorn & som yrkesutövare

Tehy människor för hälsa & välmående. Inom den privata sektorn & som yrkesutövare Tehy människor för hälsa & välmående Inom den privata sektorn & som yrkesutövare Innehåll 3 Tehy har viljan 4 Tehyiter inom den privata sektorn 5 Intressebevakningen inom den privata sektorn 6 Tehyiter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

SERVICEINRÄTTNINGARNAS ARBETSGIVARFÖRENING RF MEDLEMSBREV 6/2001. Piekkala 25.6.2001 1 (2)

SERVICEINRÄTTNINGARNAS ARBETSGIVARFÖRENING RF MEDLEMSBREV 6/2001. Piekkala 25.6.2001 1 (2) SERVICEINRÄTTNINGARNAS ARBETSGIVARFÖRENING RF MEDLEMSBREV 6/2001 Piekkala 25.6.2001 1 (2) Till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf:s medlemsorganisationer INKLUDERING AV MODERSKAPSLEDIGHET I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Gemensamma åtgärder. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Gemensamma åtgärder www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Forumet för välbefinnande i arbetet handlar om att dela ut och lära av god praxis nätverksträffar och förstärkning av samarbetet

Läs mer

1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet

1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (5) Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Vi tryggar lärarnas intressen

Vi tryggar lärarnas intressen Vi tryggar lärarnas intressen Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ ansvarar för lärarnas intressebevakning. OAJ är landets enda fackorganisation som förhandlar om lärarnas löner, arbetstider och

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet:

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kommunförbundet. Kommunens verksamhet: Kommunförbundet Kommunens verksamhet: Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära uppgifter: Undervisning och kultur Social- och hälsovård Miljöfrågor och teknisk

Läs mer

Lokala avtal inom kommunsektorn. Handbok för kommunala chefer

Lokala avtal inom kommunsektorn. Handbok för kommunala chefer Lokala avtal inom kommunsektorn Handbok för kommunala chefer Handbok för kommunala arbetsgivare Lokala avtal inom kommunsektorn KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET Helsingfors 2009 Kommunala arbetsmarknadsverket

Läs mer

I denna rekommendation/i detta avtal avses med kommun även kommunalförbund och andra kommunala arbetsplatser.

I denna rekommendation/i detta avtal avses med kommun även kommunalförbund och andra kommunala arbetsplatser. 1 (8) REKOMMENDATIONSAVTAL OM UTVECKLING AV DEN KOMMUNALA PERSONALENS KOMPETENS OCH ARBETS- OCH TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM FACKLIG UTBILDNING 1 Kompetensutveckling Målet för kompetensutveckling är att samtidigt

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio " Detta avtal gäller

Heikki Kauppi De högre tjänstemännen YTN rf Saku Laapio  Detta avtal gäller Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning

Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning 1(10) Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

RP 256/2004 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny tidsbunden lag om användning av indexvillkor

RP 256/2004 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny tidsbunden lag om användning av indexvillkor RP 256/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005 2007 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare

64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare 282/2014 64 Ändring av tjänstebeteckningen för byråsekreteraren vid enheten för personalservice till utbildningssekreterare sförslag Gemensamma kyrkofullmäktige ändrar tjänstebeteckningen för byråsekreteraren

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9)

Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Finlands Svenska Hembygdsförbund r.f. 1 (9) Resultaträkning 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013 ORDINARIE VERKSAMHET Intäkter 13 483,03 23 184,00 Kostnader Ordinarie verksamhetens kostnader -36 763,43-40 096,20

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ANM rapporter 8/2014. Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013

ANM rapporter 8/2014. Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013 ANM rapporter 8/2014 Samarbetsombudsmannens byrån verksamhetsberättelse 2013 Samarbetsombudsmannens byrå 5.2.2014 Samarbetsombudsmannen Verksamhetsberättelse 2013 Samarbetsombudsmannens tillsyn över efterlevnaden

Läs mer