PM. Redovisning av PÅPP-enkäten 2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM. Redovisning av PÅPP-enkäten 2010."

Transkript

1 18 april 211 Thomas Johansson Ph.D. Controller PM. Redovisning av PÅPP-enkäten 21. Inledning Kultur- och fritidsnämnden beslutade i maj 27 att tillämpa årliga utvärderingar för den Påse-pengar verksamhet (hädanefter PÅPP) som bedrivs i nämndens regi. Av nämndens beslut framgår att rutiner har utarbetats för att möjliggöra och förenkla de årliga utvärderingarna. Rutinen grundar sig på en enkät som ungdomarna får i samband med avslutningen av aktiviteten de producerat. De enkäter som inkommer till förvaltningen sammanställs vid varje årsskifte och resultatet presenteras dels i rapportform men också i form av nyckeltal. 1 I juni 29 preciserade förvaltningschefen den utvärderingsrutin som nämnden beslutat om: Varje enskilt projekt ska utvärderas, både utifrån de producerande ungdomarnas och de konsumerande ungdomarnas perspektiv. ( ) Arbetsmetoden ska ( ) årligen genom en enkel enkät utvärderas samt vart 4:e år ( ) granskas genom en mer kvalitativ utvärdering. 2 Föreliggande PM utgör den andra enkla utvärderingen i den fyraåriga utvärderingscykel som nämnd och förvaltningsledning lagt fast för PÅPP. Den enkät som presenteras här vänder sig uteslutande till PÅPP-producenter; alltså ungdomar som tar initiativ till, och i projektform, planerar och genomför fritidsaktiviteter för andra ungdomar. Enkäten innehåller 12 frågor, av dessa har 1 frågor fasta svarsalternativ emedan 2 frågor har öppna svarsalternativ. Samtliga svar för 21 avser projekt där den huvudsakliga planeringen av PÅPP-projekten genomförts under detta kalenderår. Något projekt har genomförts under 211 men lejonparten av ungdomarnas ansträngningar ägde alltså rum föregående år. Under 21 genomförde sammanlagt 73 ungdomar i målgruppen 13-2 år PÅPP, 33 tjejer och 4 killar fördelade över 15 projekt. I enkäten medverkade 43 ungdomar vilket innebär en svarsfrekvens om 59 procent. Detta skall jämföras med 29 då totalt 54 ungdomar, 38 tjejer och 16 killar genomförde PÅPP. I 29 års enkätomgång valde 1 Kultur- och fritidsnämnden, , Sammanträdesprotokoll, s. 6 2 Kultur Fritid, , Påse Pengar, motiv, syfte och mål 1

2 28 ungdomar att medverka vilket innebär en svarsfrekvens på 52 procent. 3 Med hjälp av stapeldiagram presenterar PM:et direkta procentuella jämförelser mellan 29 och 21 års resultat. Det bör här hållas i minnet att procentuella jämförelser mellan relativt små undersökningsgrupper som det rör sig om i detta sammanhang kan över- eller underdriva vissa resultattendenser. Det är givetvis även viktigt att komma ihåg att de relativt stora svarsbortfallen i de båda enkätomgångarna inte nödvändigtvis gör resultaten statistiskt tillförlitliga. Resultat Resultaten för PÅPP-enkäten 21 redovisas nedan i diagramform. Resultatet på enkätens avslutande, öppna fråga presenteras i anslutning till diagrammen. PM:et avslutas med en kort diskussion kring resultaten, här ges också en kortfattad bild av jämställdhetsaspekter på PÅPP-verksamheten. 1 8 Projektet beviljades inom sju dagar efter att min ansökan beviljats. Procent Ja Nej ej Resultatredovisningen för 29 saknade uppdelning på kön eftersom enkätdeltagandet för killarna underskred den gräns för röjandekontroll (5 antal individer) som lagts fast för Piteå Kommuns kvalitetsarbete. 2

3 Ålder. Procent år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 2 år Hur fick du kännedom om PÅPP? Procent UNG Affischering Lärare eller andra vuxna Elevråd Kompisar Arrangemang Jag tycker att UNG gav mig bra handledning under projektet. Procent ganska ganska bra dåligt

4 Jag tycker att samarbetet med UNG har fungerat bra. Procent ganska ganska bra dåligt Jag tycker att samarbetet med andra vuxna som var delaktiga i mitt projekt fungerade bra. Procent ganska ganska bra dåligt Jag engagerade andra unga som inledningsvis stod utanför projektet. Procent ganska ganska bra dåligt

5 Projektet gjorde så att jag fick kontakt med personer i företagsvärlden. Procent ganska bra ganska dåligt Jag tycker att projektet stämmer bra överens med den idé som jag hade. Procent ganska ganska bra dåligt PÅPP gjorde så att jag blev intresserad av att genomföra projekt på egen hand. Procent ganska bra ganska dåligt

6 1 PÅPP förbättrar min fritid. Procent ganska bra ganska dåligt Följande textsvar har lämnats på enkätens avslutande, öppna fråga: 1. Det var. Jag vet vem jag ska ta kontakt med ifall jag vill börja med ett projekt. 2. Jag har lärt mig att kommunen inte bara är tråkiga. 3. Jag tycker att det är bra att PÅPP finns, det är ett hjälpmedel till oss unga som vill genomföra olika projekt som annars hade varit omöjliga att genomföra. Utöver erfarenhet har min administrativa förmåga utvecklats under projektet. Jag har också lärt mig hur det går till när man ska anordna en gala, scenbygge, PR och mycket mer. 4. Jag lärde mig mycket om att arrangera konserter, t.ex. att man måste satsa mycket hårt på marknadsföringen. Fick se hur man bygger en scen o.s.v. Det kommer nog att hjälpa mig mycket i framtiden. 5. Det förvånar mig att inte fler använder denna fantastiska möjlighet att skapa något själv. Arbetet med detta projekt har gett mig mycket nyttiga erfarenheter som jag tror att jag kommer att ha nytta av i resten av livet. 6. Jag har ju inte varit med så mycket förutom på slutet men det som jag var med och gjorde var både kul och jobbigt, men framförallt nyttigt. 7. Marknadsföra vår slutproduktion! 6

7 8. Marknadsföra en egenproducerad föreställning. 9. Jag har lärt mig att ta ansvar och komma ihåg viktig information. Sedan har jag lärt mig att hålla mig till en tidsplan. Det är jättebra att man står helt och hållet med PÅPP som stöd. Folk som har erfarenhet kan hjälpa till och kan inte dem kan någon annan. Man har lärt sig knyta kontakter med hjälp av bekanta. 1. Jag har lärt mig mer om hur man ska göra och vad man ska tänka på då man arrangerar egna spelningar. Det gick bra att samarbeta med de på UNG och fråga dem om saker man funderar över. Nu efter projektet avslutats känner jag mig sugen på att arrangera fler spelningar för att se om man kan göra dem bättre och att det kommer mer folk. 11. Jag tycker PÅPP är en idé som många kan dra nytta av. 12. Att PÅPP hjälper en att skaffa lokal och att hjälpa med projektet. 13. Jag tycker PÅPP är en superbra förening i och med att de hjälper unga med att föra roliga tillställningar. Dessvärre har jag inte lärt mig särskilt mycket under det projekt som vi gjorde. 14. Det är jättekul att ni finns och ser fram emot att få arbeta med er igen! Ni engagerar oss ungdomar att göra saker som vi drömt om och som vi inte hunnit göra! 15. Kul att ni är engagerade! 16. Det är riktigt bra att PÅPP finns så ungdomar får göra sina egna projekt och träffa vuxenvärlden på ett bra sätt. Jag tycker att det är bra att det finns sådana här möjligheter för ungdomar. 17. Jag tycker det är bra att man kan söka pengar och få lokaler genom PÅPP. Jag har lärt mig otroligt mycket, t.ex. att göra en egen dans med hjälp av mina kompisar. Tack så mycket PÅPP för att vi kunde göra denna föreställning. 18. Jag tycker att det är riktigt bra att man får hjälp att hitta lokaler (får lokalen) så att man får tjäna lite extra pengar till klassen. 7

8 19. Att man får hjälp med att hitta på saker för unga. 2. Det funkar bra tycker jag. 21. Det är roligt att folk engagerar sig i att göra saker och att det händer någonting i Piteå! 22. Vi vill göra mera discon! 23. Jag lärde mig hur man gör en budget och sälja arrangemang. Jag vill göra mer discon. Resultaten ovan sammanfattas och kommenteras i avsnittet nedan. Sammanfattande kommentar Resultaten indikerar inledningsvis att PÅPP i första hand attraherar yngre medlemmar av målgruppen 13-2 år. År 21 återfinns de svarande primärt i åldersspannet år. Det går vidare att utläsa att trenden från 29 håller i sig angående principen om snabb handläggning av projektansökningar. Knappt tre fjärdedelar av de svarande fick sina projekt beviljade inom sju dagar efter att deras ansökningar lämnats in. Det är dock värt att notera att närmare en tredjedel av de svarande uppger svarsalternativet. Direkt, muntlig information från UNG följt av kompisar samt lärare eller andra vuxna utgör de huvudsakliga källorna till de svarandes kännedom om PÅPP. Enligt riktlinjerna för PÅPPverksamheten har ungdomskonsulenterna till uppgift att uppmuntra och vägleda projektintresserade ungdomar. 4 En överväldigande majoritet av de svarande anser att ungdomskonsulenternas handledning och samarbetet med konsulenterna fungerar ganska eller. Av riktlinjerna framgår också att ungas samverkan med andra vuxna eftersträvas. Även här ger enkätresultaten stöd för uppfattningen att verksamheten bedrivs i sådan riktning. UNG:s verksamhet omfattades tidigare av ett nyckeltal som avser ungas kontakter med näringslivet. År 21 uppgav knappt hälften av de svarande (48 procent) att sådana kontakter etablerats i ganska eller mycket stor utsträckning till följd av PÅPP, vilket är klart lägre än föregående år (68 procent). I likhet med 29 års resultat uppger dock drygt en fjärdedel av de svarande 21 svarsalternativet på frågan om 4 Kultur Fritid, , Påse Pengar, motiv, syfte och mål 8

9 kontakter med företagsvärlden. Enkätsvaren visar på en vikande trend beträffande projektungdomarnas benägenhet att involvera andra ungdomar i sina respektive projekt. År 29 uppgav 86 procent att detta skedde i ganska eller mycket stor omfattning emedan denna andel sjunkit till 62 procent. I riktlinjerna för PÅPP-verksamheten framgår det att det är ungdomarnas egna initiativ och idéer som ungdomskonsulenterna skall uppmuntra. De allra flesta svarande menar att ungdomskonsulenterna slår vakt om integriteten i ungdomars tankar och idéer. År 21 svarade 86 procent att projektet stämde ganska eller överens med deras idéer vilket skall jämföras med år 29 då 1 procent av de svarande återfanns i dessa båda svarsalternativ. Även på frågan om de svarande är intresserade av att genomföra projekt på egen hand finns vissa skillnader i de årsvisa jämförelserna. År 29 uppgick andelen positivt inställda till projekt på egen hand till 75 procent vilket skall jämföras med 56 procent 21. På kardinalfrågan om PÅPP förbättrar de svarandes fritid bör det noteras att 21 återfinns en nästan lika hög andel svarande i svarsalternativet (3 procent) som i svarsalternativet ganska bra (33 procent). Totalt sett återfinns dock den högsta andelen svarande för både 29 och 21 i svarsalternativen ganska bra eller. Enkätens avslutande, öppna fråga har besvarats av 23 ungdomar. I likhet med resultaten från 29 reflekterar flera ungdomar kring sina projekt i termer av lärande. Kunskaper om budget, ansvar för planering och marknadsföring utgör några av de moment som det tycks ske ett lärande i. Sammanfattningsvis indikerar resultaten att PÅPP-verksamheten i huvudsak bedrivs i enlighet med fastlagda riktlinjer och intentioner. I likhet med 29 års resultat uppskattar ungdomarna det konsultativa stöd som UNG tillhandahåller och samarbetet med ungdomskonsulenterna uppskattas. På någon punkt noteras dock ett relativt sett svagare resultat 21 än 29 (även om resultaten för 21 fortfarande får betraktas som starkt), hit räknas exempelvis andra ungdomars involvering i projekten och viljan att genomföra projekt på egen hand. Det bör i sammanhanget framhållas att en ny variant av PÅPP införts och prövats av ett antal ungdomar under 21. I denna variant bokar UNG en lokal i Noliakomplexet där exempelvis skolklasser ges möjlighet att tjäna pengar till skolresor och andra aktiviteter. Det är möjligt att denna variant påverkar de svarandes inställning och erfarenhet av PÅPP. Behovet av snabb handläggning och handledning torde exempelvis vara mindre bland denna grupp PÅPP-ungdomar. Uppföljningen av 29 års resultat visade att PÅPP-verksamheten i ett avseende var något problematisk. När könsfördelningen studerades märktes att killarna var i klar minoritet (3 procent) i gruppen PÅPP-producenter trots att de utgjorde en majoritet (51 procent) i 9

10 målgruppen som då omfattade 4388 individer. Dessutom valde bara en knapp handfull killar att besvara PÅPP-enkäten. På dessa punkter har det, som diagrammet nedan illustrerar, skett en märkbar förändring 21. Genusöversikt 21. Antal Population PÅPP-producenter Enkätdeltagare Totalt Tjejer Killar Den könsmässiga snedrekrytering, uttryckt i en underrepresentation av killar, som PÅPPverksamheten tidigare var behäftad med har påtagligt balanserats. År 21 omfattar målgruppen 422 individer där killarna fortfarande är i majoritet (51 procent). 5 Jämfört med 29 är dock en högre andel killar (55 procent) benägna att i träda sig rollen som PÅPPproducenter. Dessutom är en högre andel killar (49 procent) också villiga att medverka i PÅPP-enkäten. UNG har under medverkat i det kommunövergripande jämställdhetsprojektet Hållbar Jämställdhet. Utan närmare analys är det svårt att avgöra om projektet orsakat det förändrade resultatet för variabeln kön. Det ligger emellertid nära till hands att tro att HÅJ bidragit till ökad medvetenhet bland ungdomskonsulenterna att det kan finnas hinder för en jämställd PÅPP-verksamhet och att dessa hinder måste identifieras och undanröjas. Nästa års enkätundersökning får utvisa huruvida trendbrottet för variabeln kön håller i sig eller inte. 5 Uppgifterna för den totala populationen är framtagen i Procapita På grund av att programvaran tillhandahåller momentandata måste uppgifterna betraktas som ungefärliga. De avser exempelvis inte ett årsgenomsnitt för åldersgruppen 13-2 år. 1

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer