- Kom på föräldramötet så får ditt barn bättre betyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Kom på föräldramötet så får ditt barn bättre betyg"

Transkript

1 Föräldrarna som skolans viktigaste resurs eller - Kom på föräldramötet så får ditt barn bättre betyg Örebro 1 december 2010 Adjunkt i SO 1977, Lärarhögskolan i Uppsala Master of Arts in Education 1999, University of Greenwich, London. Lärare Mikaelskolan, Örebro Karl Johans skola, Örebro Föreläsare Sverige, Norge, Finland, Danmark Rektor Karl Johans skola, Örebro Skolutvecklare och föreläsare 2010-

2 Alternativ 1 Brister i hälsa leder till bristande skolframgång. Alternativ 2 Bristande skolframgång leder till bristande hälsa.

3 Evidence from well-designed evaluations of the link between health and education outcomes does not exist. Devaney m fl 1993 Att göra bra ifrån sig i skolan är en viktig faktor för god hälsa, hälsosamma livsval och god hälsa som vuxen. Utbildning ingår i ett mönster av framgångsfaktorer och är en markör för effekter av annan påverkan av t.ex. klass, yrke och livsstil. Hälsoarbetets möte med skolan i teori och praktik Lena Nilsson 2003

4 Skolledare måste fundera över om det finns risker för elevernas hälsa, relaterat till skolan, och hur i så fall dessa risker kan minimeras eller elimineras, samtidigt som skolan blir mer effektiv i sitt grundläggande uppdrag. Accademic performance and school success. Hawkins 1999 Bristande skolframgång leder till bristande hälsa Ur DN debatt 15 nov 2010 Den allra viktigaste insatsen för att skapa en god folkhälsa är att ge barn och unga en bra start i livet och förutsättningar för att avsluta skolan med fullständiga betyg och därmed goda möjligheter på arbetsmarknaden. Sara Wamala Generaldirektör Anita Lindell Projektledare Statens Folkinstitut

5 School can damage your health! Jag kommer att driva linjen att skolframgångar befrämjar hälsa. I och med det måste vi ställa frågan: Vad befrämjar skolframgångar?

6 Ett tydligt och demokratiskt, men kraftfullt, ledarskap från rektors sida som framför allt inriktas på skolans kunskapsmål. Att lärarna görs delaktiga i utformandet av skolans kultur och struktur. Samarbete mellan lärare om mål och innehåll i undervisning och fostran. Höga förväntningar på eleverna med utgångspunkt från att alla är läraktiga, samt att skolans och undervisningens kvalitet, inte elevernas bakgrund är avgörande för deras resultat. Uppmuntran och belöning för gott arbete. Koncentration till ett begränsat antal teman under lektionerna. Flexibilitet avseende undervisningsmetoder. Interaktiv klassrumsundervisning tillsammans med individualisering där hänsyn tas till elevens ursprung och kunskapsnivå. Tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget i skolan. Ordning och reda, samt bestämda men måttfulla sanktioner mot dåligt uppförande. Positivt intresse för eleverna från lärarnas sida. Lärarna som positiva förebilder och auktoriteter Regelbunden utvärdering Samarbete med föräldrarna I ett amerikanskt samhälle fick 30% av barnen tyfus på grund av dåligt vatten. Det kostade flera miljoner att bota de drabbade barnen. En ingenjör föreslog att man skulle bygga ett reningsverk. Det har vi inte råd till sa borgmästaren, de pengar vi nu lägger ut går precis till de barn som behöver dem. Ett reningsverk renar vattnet även åt de 70% som inte är sjuka.

7 Jag tror på generella insatser. Föräldrasamarbete ska inte komma till stånd för att skolarbetet inte fungerar, det ska alltid finnas för att garantera att skolarbetet fungerar. Föräldrasamarbete som straff; -Om du inte sköter dig tar jag kontakt med dina föräldrar! Skolan och hemmet ska tillsammans skapa bästa tänkbara förutsättningar för barn och ungdomars utveckling och lärande.

8 1 Auktoritativtstark kontroll + kärlek och värme 2 Auktoritärt - stark kontroll + ingen kärlek 3 Eftergivet - svag kontroll + gör som barnet vill 4 Försumligt - svag kontroll + bristande intresse för barnet Jag har inget förtroende för mina föräldrar. Vi gör aldrig något roligt tillsammans. Vi har under den senaste månaden inte ätit tillsammans. Jag kan inte få hjälp med läxorna.

9 1 Auktoritativt gott självförtroende, känner sig fysiskt och psykiskt friskt, uppger att de använder droger i mindre omfattning. 2 Auktoritärt sämre självförtroende, mår fysiskt sämre 3 Eftergiven mycket stor självsäkerhet, använder droger i större utsträckning och uppvisar oftare ett antisocialt beteende 4 Försummande saknar självsäkerhet, har psykiska och fysiska problem, använder droger i större utsträckning och bryter oftare mot samhället lagar. Människors tilltro till sig själva och till varandra är något som byggs upp långsamt genom interaktion (kontakt) människor emellan. Denna tilltro är ett socialt kapital som är avgörande, inte bara för hälsan, utan för alla aktiviteter människor emellan. Socialt kapital är resultatet av de resurser som investeras av individer, grupper, organisationer, etc., för att utveckla goda sociala relationer som skapar tillit hos individerna. Hälsa på lika villkor SOU 1999:137

10 Ett arbete som leder till ett ökat socialt kapital hos föräldrar leder till en förskjutning från ett försummande föräldraskap mot ett auktoritativt. Sammantaget gör detta att vi måste satsa på föräldrarna också som kollektiv, inte bara som individer. Skolan och hemmet ska tillsammans skapa bästa tänkbara förutsättningar för barn och ungdomars utveckling och lärande.

11 It is not so much the structure of the family, but rather the beliefs and expectations of the adults in the home that contributes most to achievement. Visible Learning John Hattie 2010 Mest pengar ges till skolor som utmärks av: Många nyanlända elever. Låg utbildningsnivå hos föräldrarna. Att föräldrarna uppbär försörjningsstöd. Att föräldrarna inte är samtaxerade

12 It is not so much the structure of the family, but rather the beliefs and expectations of the adults in the home that contributes most to achievement. Visible Learning John Hattie Genom tidigare studier vet vi att föräldrars direkta stöd, intresse och uppmärksamhet samt deras allmänna attityder och inställning till skolarbete har betydelse för elevernas resultat i skolan. - Detta är faktorer som inte låter sig mätas på ett enkelt sätt. Man brukar använda föräldrars utbildningsnivå som indikator på hemmets betydelse för resultatet av elevernas arbete i skolan. Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat Skolverket, Gustavsson Myrberg 2002

13 Möjligheten att tillskansa sig goda betyg och goda möjligheter till hög utbildning har emellertid inte främst med naturbegåvning/flit, koncentrations- och inlärningsförmåga, minne, logiskt tänkande, IQ eller intelligens att göra enligt Ekerwald. Hon menar att viktigare är snarare den socialt skapade intelligensen, den som formas i elevernas hemmiljö genom föräldrarnas uppfostringsmetoder. Ekerwald använder begreppet den instruktiva modern, andra använder sig av hemmets läroplan, som uttryck för föräldrarnas förhållningssätt. Skolverket Dnr Barndomsmiljön hade varit materiellt påver, men föräldrarna oftast modern hade uppmuntrat läsning och studieflit. Underbara dagar framför oss En biografi över Olof Palme. Henrik Berggren 2010

14 Man startade program som syftade till att förändra Hemmets läroplan. Det gällde att ge föräldrarna den kunskap och det självförtroende som krävdes för att kunna skapa en positiv hemmets läroplan för sina egna barn. I de skolor där man inledde försöksverksamhet förbättrades elevernas studieresultat högst avsevärt. I 29 kontrollerade studier presterade 91% av eleverna bättre än elever i kontrollgrupper. Föräldrakraft Flising/Fredriksson/Lund Prata med barnen om skolan. Hjälp barnen att organisera sitt skolarbete. Hjälp till med läxorna. Berätta om dina kunskaper och erfarenheter. Läs, skriv, räkna och prata med barnen. Intressera er för barnens fritidsintressen. Gör saker tillsammans på fritiden. Visa ditt intresse för barnens framtid. Håll kontakt med skolan om hur det går för ditt barn. Källa: Alla föräldrar kan. Lennart Grosin, Stockholms universitet

15

16 Första utvecklingssamtalet i årskurs 4/7 erbjuds alltid som ett hembesök. De två klassföreståndarna gör tillsammans ett besök på minuter. Man koncentrerar sig på den information som barn och föräldrar vill ge. Mellan 96 och 100% av familjerna vill ha hembesök. Lärarna ersätts för sammanlagd tid över 15 timmar och eventuella bensinkostnader. Ersättning utgår i form av pengar eller tid.

17 .. Med 30 elever i klassen, med två föräldrar kring varje barn och om varje barn har ett syskon, så finns det kring eleverna i 4A 120 personer ju bättre dessa personer känner varandra, desto större möjlighet har barnet att lyckas i skolan.

18 En tidig positiv kontakt med barn och förälder. En snabbare och bättre bild av familjen. Skolan har visat en god vilja, som lägger en grund till fortsatta kontakter. Föräldrarna vet att barnet går i en skola som räknar föräldrarna som kompetenta medarbetare. Hembesöket tjänar som språngbräda till fortsatta kollektiva föräldrakontakter. Föräldrar som lär känna varandra bättre, är ett stöd för varandra, Förälder som känner andra föräldrar är tryggare och tydligare i sin föräldraroll. Styrkan i föräldrarelationerna är betydelsefull för barns beredskap att lära.

19 Skolan bjuder, på klassbasis, in föräldrar till diskussionskvällar kring rollen som social och pedagogisk fostrare. Kvällarna leds av skolpersonal, men domineras inte av denna personal. För detta ersätts personalen, på samma sätt som de ersätts för allt annat avgörande pedagogiskt arbete. Veckobrev från rektor och klassföreståndare. Rektor tillgänglig Snabba informationsvägar internt; Morgonmöte. Aktiv föräldraförening Klartext gällande samarbetet med soc. och barnpsyk. Flera stora gemensamma föräldramöten under rektors ledning. Många offentliga redovisningar av elevarbeten

20 Föräldraengagemang är den avgörande kraften bakom ett barns skolframgångar. Hur ett barn lyckas i skolan påverkar dess hälsa på både kort och lång sikt. Föräldraengagemang är inte statiskt, det påverkas av de insatser som skolan gör. För att nå framgång krävs att man arbetar långsiktigt, ger personalen adekvat utbildning och att man från skolans ledning är beredd att satsa inom detta område. - Vatten kokar inte upp på 3:an!

Lennart Grosin Docent, Stockholms universitet Vad en bra skola betyder för ungas integration, hälsa och utveckling

Lennart Grosin Docent, Stockholms universitet Vad en bra skola betyder för ungas integration, hälsa och utveckling tillbaka Lennart Grosin Docent, Stockholms universitet Vad en bra skola betyder för ungas integration, hälsa och utveckling Utgångspunkten för seminariet var den forskning som bedrivits sedan 1970-talet

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Synligt lärande. Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Synligt lärande Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat Upplysningar om innehållet: Daniel

Läs mer

SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR. Lennart Grosin

SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR. Lennart Grosin SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING I 21 MELLAN- OCH 20 HÖGSTADIESKOLOR Lennart Grosin Forskningsrapport 71, Pedagogiska institutionen Stockholms universitet, 2004 SKOLKLIMAT, PRESTATION OCH ANPASSNING

Läs mer

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen av Agneta Nilsson ISBN 978-91-7559-027-1 Denna artikel fi nns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Grafi

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text:

Upplysningar om innehållet: ing-marie.wieselgren@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting & Bitte Lundborg, 2012 Första trycket, september 2012 Text: Bra för alla barn visioner och verklighet Alla verksamheter med uppdrag som rör barn och unga har en gemensam målsättning att ge barn och unga en bra start i livet. Bland barnen finns både de som har en

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan

Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan 2012-02-24 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2011/117-610 Utbildningsnämnden Fördjupning avseende elever som inte blir behöriga till gymnasieskolan Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer