INOMHUSKLIMAT ÖREBRO Konferens i Örebro mars 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2009. Konferens i Örebro 24-25 mars 2009"

Transkript

1 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2009 Konferens i Örebro mars 2009

2 Konferensen är den nionde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje år. Konferenserna har haft varierande huvudteman enligt sammanställningen nedan. 1. September 1985 Utredningsstrategier 2. April 1988 Mätteknik 3. Mars 1991 Bättre inomhusklimat i såväl nyproduktion som befintlig bebyggelse 4. Mars 1994 Nya tekniker för att objektivt registrera medicinska effekter av inomhusklimatet och exempel på goda innemiljöer 5. Mars 1997 Allergi och annan överkänslighet samt materialfrågor 6. Mars 2000 Nya sjukdomstillstånd samt tolkning av mätresultat 7. Mars 2003 Förändringar i bebyggelse och vägar till sunda hus 8. Mars 2006 Föroreningar i innemiljön och energibesparing 9. Mars 2009 Risker i innemiljön medicinska, tekniska och kommunikativa aspekter ISBN Omslaget: Benita Rennes. Tryckt på miljövänligt papper.

3 Förord Konferensen Inomhusklimat Örebro 2009 är den nionde sedan 1985 som anordnats av Arbets och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Vi vill med dessa konferenser sprida kunskaper om aktuella frågeställningar om inomhusklimat och ohälsa. Vi bjuder in framstående forskare och aktörer inom området för att på ett begripligt sätt ge översikter över kunskapsläget inom detta svåra och interdisciplinära område. Tanken är att konferensdeltagarna skall få med sig kunskaper och verktyg för att kunna fortsätta det viktiga arbetet med att skapa en god innemiljö i våra byggnader. Örebro mars 2009 Göran Stridh Wenche Aslaksen Kjell Andersson Inger Fagerlund

4 Innehållsförteckning Medicin Sida Lars Mølhave Inomhusklimatet i historiskt perspektiv 10 Steven Nordin Påverkan av lukter i innemiljön 24 Magnus Lindberg Huden som barriär 40 Jan-Erik Juto Slemhinnepåverkan i övre luftvägar 51 Kommunikation 57 Kjell Andersson Den farliga innemiljön 58 Lars-Erik Warg Kommunikation av risker 66 Lars-Gunnar Andersson Varning för språket 81 Större inneklimatstudier 89 Greta Smedje Innemiljön i svenska skolor 90 Nikolaj Tolstoy Skolmiljön ur teknisk synpunkt erfarenheter från STIL2-studien 101 Karin Engvall Gunnel Emenius Carl-Gustaf Bornehag Innemiljö i storstad erfarenheter från Stockholmsstudien 3H Besiktning av innemiljö erfarenheter från BAMSE- och 3H-studierna Erfarenheter från Värmlandsstudien DBH

5 Sida Aktualiteter 155 Ingemar Samuelson Moderna, fuktkänsliga ytterväggskonstruktioner 156 Lars Olsson Den riskfyllda krypgrunden 163 Aino Nevalainen Effekter av åtgärder i mögelhus 178 Ingemar Samuelson Risk för fuktskador och dålig innemiljö i passivhus? 184 Jan Snaar Färgers beständighet 190 Göran Stridh Peder Wolkoff Vilka kemiska ämnen sitter på dammpartiklar? Slimhindeeffekter af gasser og ultrafine partikler ozon-limonen reaktioner Utmaningar 221 Jan Byfors Utmaningar för byggindustrin 222 Lars Ekberg Utmaningar för ventilationsbranschen 228 Kjell Andersson Utmaningar för den medicinska vetenskapen 241

6 Deltagande föreläsare Andersson Kjell, överläkare, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro. Andersson Lars-Gunnar, professor, Institutionen för svenska språket, Göteborgs Universitet, Göteborg. Bornehag Carl-Gustaf, professor, Folkhälsovetenskap, Karlstads Universitet, Karlstad. Byfors Jan, teknisk chef, NCC Construction Sverige AB, Stockholm. Ekberg Lars, docent, CIT Energy Management AB, Göteborg. Emenius Gunnel, medicine doktor, miljöhygieniker, Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm. Engvall Karin, medicine doktor, sociolog, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet, Uppsala. Juto Jan-Erik, adjungerad professor, ÖNH-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Lindberg Magnus, professor, Hudkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro. Mølhave Lars, docent, Instituttet før Miljømedicin og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet, Danmark. Nevalainen Aino, forskningsprofessor, National Public Health Institute, Kuopio, Finland. Nordin Steven, professor, Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet, Umeå. Olsson Lars, forskare, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås.

7 Samuelson Ingemar, adjungerad professor, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås. Smedje Greta, medicine doktor, 1:e miljöhygieniker, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Snaar Jan, miljöchef, Folksam, Stockholm. Stridh Göran, adjungerad professor, kemist, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro. Tolstoy Nikolaj, teknologie doktor, enhetschef, Boverket, Karlskrona. Warg Lars-Erik, docent, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro. Wolkoff Peder, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Køpenhamn, Danmark.

8

9 Medicin Lars Mølhave Steven Nordin Magnus Lindberg Jan-Erik Juto

10 Indeklimaet i historisk perspektiv Lars Mølhave Hvor ofte forekommer indeklimaproblemer i forskellige dele af verden? Har vi de samme problemer i dag som tidligere? Hvordan vil indeklimaet udvikle sig i fremtiden (Skandinavisk perspektiv)? Baggrund Den historiske udvikling har medført store ændringer af menneskers boliger. I de sidste 75 år er ventilationen generelt blevet reduceret, bygningerne er blevet gjort mere tætte af energi hensyn, og samtidig er nye kilder til luftforurening indført i byggeriet. Dette har medført øget koncentration af luftforureninger indendørs. Samtidig har anvendelsen af nye og uprøvede byggemetoder ført til tekniske problemer for bygningerne f.eks. i form af vandskader og vækst af svampe mv. Forureningen af udeluften og dens anvendelse til ventilationsluft betyder, at 50 % af befolkningens eksponering for udeluftens forureninger sker indendørs, hvor vi opholder os 90 % af tiden. Parallelt med denne udvikling er der konstateret udbredte klager over bygningernes indeklima. Den historiske udvikling viser, at der ikke blot er tale om tilfældige uheldige cases, men om et omfattende samfundsproblem, som kræver en koordineret overordnet indsats. Figur 1 viser, at langt størsteparten af vores livslange optagelse af kemikalier fra miljøet stammer fra indåndingsluften, samt at mere end 50 % af denne optagelse sker i vores boliger. Interessen for indeklimaproblemer har traditionelt fokuseret på denne luftbårne eksponerings betydning for sundhed. Rapporterede indeklimaproblemer omfatter ud over sundhedsproblemer også tekniske problemer (fx. at bygningskoder overskrides), økonomiske problemer ved drift af bygningen, tab af produktivitet og forringede sociale relationer. Sundhedsbaserede guidelines for acceptable eksponeringer og tilknyttede byggeanbefalinger er derfor kun en del af løsningen på indeklimaproblemer. Indsatsen skal koordinere sundhed, tekniske, økonomiske og andre miljømæssige aspekter ved bygningerne.

11 Sundhed er en tilstand af komplet fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af alvorlige sygdomme (Anonymous 1948). Ifølge nyere definitioner fx af American Thoracic Society (ATS) (Anonymous 1997) omfatter miljøbetingede sundhedsskader enhver sundhedsændring, som er positivt forbundet med miljøfaktorer. Heraf følger, at sundhedsproblemerne omfatter både de udbredte hverdagsproblemer oplevet af de mange (fx. SBS=Sick Building Syndrome), og de sjældnere alvorlige sygdomme (fx. efter uheld eller i form af CO forgiftning). Udover disse erkendte indeklimaproblemer findes en række uforklarlige problemer, hvis relation til indeklimaet er uvis (fx. MCS=Multiple Chemical Sensitivity). Tabel 1 viser de typer af sygdomme, som er blevet tilskrevet indemiljøet. Det drejer sig om infektioner, immunreaktioner, respiratoriske sygdomme, cellulære ændringer, neurogene og sensoriske ændringer, samt cardivaskulære effekter. Figur 2 viser resultaterne af EnVie undersøgelserne (Carrer et al 2008). EnVie brugte enheden DALY til at angive den relative betydning af sygdommene. DALY er The Disability-Adjusted Life Year og er et mål for den totale sygdomsbyrde forårsaget af en bestemt sygdom. Den udtrykker summen af tabte leveår og år gennemlevet med alvorlige funktionshæmmende sygdomme som følge af miljøpåvirkningen. Figuren viser, at de tre største sundhedseffekter i dag er cardivaskulære sygdomme, astma og forskellige symptomer inklusiv de syge bygningers syndrom (SBS). Det anses i dag bevist, at forureninger i indeklimaet beviseligt forårsager sundhedsskader både i form af sjældnere alvorlige funktionsødelæggende skader og mere hyppige almene symptomer og reduceret velbefindende. Sammenlignet med andre årsager til disse sygdomme er den sygdomsfremkaldende rolle så stor, at en regulerende indsats for bedre indemiljø er nødvendig. Kendte langtidsvarende indeklimaproblemer skyldes ofte luftforurening fra kilder i bygningen (fx. formaldehyd), kilder i udemiljøet (fx. smog) eller fra jorden (fx. Radon). Hyppige årsager til disse problemer er konstruktionsfejl, forkert materialeanvendelse, mangel på vedligeholdelse samt vandskader og efterfølgende vækst af mikrober, som også kan ske på grund af konstruktionsfejl (kondensering). Hertil kommer, at manglende ventilation ofte medfører øgede koncentrationer af forureninger. Andre

12 akutte fejl opstår på grund af uheld eller manglende viden og vedligeholdelse (CO forgiftning) og peger på betydningen af beboernes viden om og brug af bygningen. På Europæisk plan påviste EnVie s (Carrer et al 2008) undersøgelser (som illustreres med figur 3 og 4) den relative betydning af forskellige forureningskomponenter i indemiljøet. De væsentligste er produkter fra forbrænding, der stammer fra udemiljøet og bio-aerosoler fra vandskadede bygningselementer og svampevækst. De aktører, som har indflydelse på en bygnings indeklima, omfatter beboerne i almindelighed, særlige risikogrupper (fx. allergikere), designere og konstruktionsfirmaer, bygningsadministratorer og ansvarlige for vedligeholdelse, forskere og rådgivere, samt offentlige folkesundheds- og miljøspecialister. Såfremt bare en af disse grupper ikke gør deres arbejde forsvarligt, kan der opstå indeklimaproblemer. Byggelovgivningen skal derfor nå ud til alle aktører, hvis den skal virke. Dette har vist sig at være et af problemerne ved den nuværende lovgivning. Hvor ofte forekommer indeklimaproblemer i forskellige dele af verden? Forekomsten af indeklimaproblemer i forskellige dele af verden adskiller sig fra hinanden på grund af forskellig industrialisering, kultur, geografi og klima. Disse forskelle betyder, at byggetraditioner og boligstandard globalt afviger stærkt. Eksisterende oversigter viser store spredninger inden for hver region. Spredningen i det enkelte land er lige så stor som spredningen mellem lande. Middelværdier for lande eller regioner har derfor ingen mening. Industrialiseringen påvirker reallønnen og livsbetingelserne. Ved øget industrialisering sker et skifte fra selvbyggeri til brug af faglærte håndværkere og konstruktører, og bygningerne bliver teknisk set mere komplekse at bygge og vedligeholde. Mekanisk ventilation og air konditionering bliver indført mange steder. Dette betyder flere nye kilder til luftforureninger og mindre ventilation. Under industrialiseringen sker et skifte fra selvforsyning med energi og byggematerialer og genbrug til industrialisering af byggeriet og centraliseret energiforsyning. Brug af åben ild bliver ændret til lukkede varme-

13 systemer og el eller gas bliver anvendt til madlavning; belysningen skifter fra åben ild til el. Boligernes mængde af inventar øges (flere kilder). Industrialiseringen fører også til ændrede familiemønstre og ændret anvendelse af bygningen. En stor del af befolkningen skifter fra bonde til bybo og oplever effekterne af urbanisering. Urbaniseringen betyder tættere beboelse, mere forurening af udeluften, og længere til naturlige resurser. Herved bliver den enkeltes brug af boligen ændret fra selvforsyning til krav om højt serviceniveau, og det selvforsynende køkken bliver erstattet til en vis grad af industriel tilvirket mad. Også geografiens og klimaet har betydning for forekomsten af indeklimaproblemer. Kravene til bygningerne om et stabilt og komfortabelt indeklima er væsentligt forskellige i varme eller kolde klimazoner og i våde eller tørre zoner. I ulandene rækker boligstandarden af de nævnte grunde fra simple hytter til moderne bygninger af høj teknisk standard. I de simple hytter er de største problemer, både hvad angår alvor og udbredelse, luftforurening med røg fra fast brændsel (3-5 % af befolkningens sygelighed), mens tobaksrelaterede sygdomme kun udgør ca. 2 % af sygeligheden (Anonymous 2008c). De øvrige store indeklimarelaterede sundhedsproblemer er alvorlige sygdomme (fx. relaterede til CO forgiftninger), vandskadede bygninger med svampevækst, eksponeringer til luftforureninger fra ude- eller indemiljø fra forbrænding af fossilt brændsel og heraf følgende respiratoriske og cardiovaskulære sygdomme samt infektionssygdomme relaterede til overbefolkning og fugtige bygninger. Hertil kommer udbredte komfortrelaterede ubehags symptomer fx relaterede til træk og kulde. Disse mindre livstruende sygdomme og symptomer betragtes ofte som uundgåelige onder, som man ikke har overskud og midler til at gøre noget ved. Bedre boligforhold i udviklingslandene kan sandsynligvis ikke opnås gennem byggelovgivning alene, men kun gennem oplysning og økonomisk udvikling, som muliggør en bedre boligstandard. Har vi de samme problemer i dag som tidligere? Skandinaviske bygninger var for 100 år siden karakteriserede ved forhold, som svarer til udviklingslande undervejs til at blive industrialiserede. Store indkomstforskelle betød stor spredning i kvaliteten af befolkningens boliger. De riges boliger havde et indeklima, som ville blive accepteret i dag, mens de dårligste boliger svarede til det, som findes i udviklingslande i dag. Traditionelle byggemetoder betød generelt færre kilder til afgasning af luftforureninger. Overbefolkede boliger samt udbredt hjemmeindustri

14 betød derimod mere intens udnyttelse af boligerne, hvilket betød, at det var svære at opretholde en god bolighygiejne. Forureningen af udeluften i byerne var stor på grund af afbrænding af fossilt brændsel og koncentrationerne af disse forureninger tilsvarende store i indemiljøet. Spredningen af boligernes kvalitet var den samme på land og i by. Ringe tæthed af bygningerne betød stor ventilation og derfor lave koncentrationer af forureninger fra indendørs kilder i luften, men større koncentrationer af udeluft forureninger. Samtidig var der et stort varmeforbrug. I den ringeste del af husene var klimaskærmen ikke god og fugtproblemer udbredte på grund af dårlig opvarmning eller defekt klimaskærm. Opvarmningen skete ofte med kakkelovn, som gav træk og luftforurening. I erkendelse af den gamle bygningsmasses sundhedsmæssige konsekvenser blev de dårligste boliger i første halvdel af 1900-tallet kondemneret. Baseret på dengang kendt teknologi blev der opført nye billige boliger, og der skete efterfølgende et markant fald i frekvensen af de alvorlige sygdomme, som var associerede med tidligere tiders dårlige boliger. Dette skete, uden at der blev registreret nævneværdige nye sundhedsproblemer. De seneste 30 års byggeri har været karakteriseret af økonomiske begrundede tiltag til at spare energi. Dette betød nye konstruktionstyper, lavere ventilation og nye typer byggematerialer. Denne ensidige koncentration på økonomi og introduktion af nye uprøvede materialer og konstruktionstyper betød fremkomst af nye typer indeklimarelaterede sundhedspåvirkninger. I industrielle lande er sygdomme relaterede til tobak indiskutabelt det største problem (12 %) (WHO 2002), mens andre indeklimarelaterede sygdomme ikke optræder på top 10 listen. Tobaks betydning for indeklimaet vil ikke blive omtalt yderligere, da det i løbet af få år forhåbentligt vil være et overstået problem. Figur 2,3 og 4 viser den nutidige europæiske forekomst af sygdomme relaterede til indeklimaet (Carrer et al 2008), de væsentligste forureningsprodukter og de hyppigste kilder til luftforureninger i indemiljøet. Disse indeklimaproblemer har i de seneste årtier medført sporadiske nationale og internationale tiltag til guidelines, anbefalinger og vejledninger. Begyndende nationale og internationale lovgivninger på området er resu-

15 meret i (Brouve et al 2008). Overordnet set har disse sporadiske nationale tiltag ikke løst indeklima problemerne. Den manglende effekt af den hidtidige lovgivning på området skyldes flere ting. Lovgivningen har manglet en samordning mellem hensyn til økonomi, energiforbrug og sundhed og har ikke omfattet alle de aktører, som påvirker det gode indeklima. Listen omfatter internationale, nationale og lokale myndigheder, beboer organisationer, professionelle bygningsorganisationer og videnskabsfolk fx indenfor toksikologi, folkesundhed og ingeniørvidenskaberne. Hvordan vil indeklimaet udvikle sig i fremtiden (Skandinavisk perspektiv)? Fremtidens udfordringer til byggeindustrien knytter sig fortsat til dyrere energi og krav om CO 2 -neutral energianvendelse, færre tilgængelige råstoffer til byggematerialer mv. og krav om miljø acceptabelt eller genanvendeligt affald fra byggeri og demolering af bygninger. Følgerne af den globale opvarmning er ukendte, men analyser tyder dog på, at det termiske klima i Skandinavien i gennemsnit kun ændres lidt, men at udsvingene og ekstremerne bliver større. Fremtidens bygninger skal derfor kunne modstå større svingninger i udemiljøet med hensyn til vindtryk, nedbør og temperaturer. Et ikke løst problem er, at eksponeringsguidelines i udemiljøet beskytter mod for store eksponeringer som følge af luftforureninger i udemiljøet, men de tager ikke højde for at størstedelen af denne eksponering sker indendørs, hvor der kan komme yderligere bidrag fra indendørs kilder. Dette rejser spørgsmålet om nødvendigheden af rensning af ventilationsluften, før den blæses ind i huset. Den kemikalielovgivning, som er iværksat i EU (REACH), vil sandsynligvis efter en overgangsperiode føre til at en række kemikalier må fjernes fra byggeriet. Som beskrevet ovenfor kan fremtidens udfordringer kun løses ved stadig lavere ventilation, computerstyrede ventilationssystemer, mere varmegenanvendelse og isolering, samt nye typer af bygningskonstruktioner. Der vil ske en videreudvikling af eksisterende teknologier inden for energibesparelser og lavenergi huse, deres konstruktion og drift samt anvendelsen af alternativ energi. Nye teknologier vil komme med løsninger f.eks. vedrørende mikro-miljø. En vigtig parameter i denne sammenhæng er ændringer af beboernes aktiviteter og beklædning.

16 I de nærmeste år kan vi forvente to udviklinger som følge af ændrede vilkår for byggeriet. Eventuelt kan kombinationer af disse komme på tale. Den ene er øget industrialisering og standardisering af byggeriet. Samtidigt vil bygningerne blive mere teknisk komplicerede, så de kan tilpasse sig til det industrialiserede menneskes behov. Den anden fører til tilbage-tilrødderne bygninger med fokus på, at beboerne tilpasser sig bygningens muligheder. Det følger, at fremtidens bygninger vil være energineutrale og fuldt genanvendelige bygninger baseret på en blanding af højteknologi og lavteknologiske/biologiske løsninger. Disse boliger er mere end inaktive passive klimaskærme, og vil kræve beboernes aktive daglige medvirken. Fremtidens bygninger blive mere komplicerede, og ikke blot for større etageejendomme men også for private en-familie boliger bliver det aktuelt at have kontrakt med faglærte professionelle ejendomsadministratorer så som uddannede portnere, pedeller, eller viceværter. Denne udvikling har været i gang gennem 30 år på fortrinsvis frivillig basis men vil i fremtiden blive intensiveret, og sandsynligvis føre til tvungne ændringer gennem nationale og internationale lovkrav. For at nå til den beskrevne fremtidige bygning skal der etableres en kompleks lovgivning. Mængden af aktører, som har indflydelse på en bygnings indeklima, er stor. Den kommende byggelovgivning skal nå ud til hver enkelt af dem. Byggelovgivningen vil omfatte både sundhed, økonomi og teknologiske hensyn. Den nødvendige lovgivning vil blive baseret på et internationalt koordineret samarbejde som fastlægger rammerne for lovgivningen og dens principper. På grund af de økonomiske, geografiske og kulturelle forskelle vil disse principper blive specificeret nationalt. WHO s Rights to Healthy Indoor Air Quality vil blive lagt til grund for regelsættene (Mølhave et al 2000). Etableringen af sådanne internationale vejledninger for, hvad guidelines og byggelovgivninger skal indeholde og hvordan de fastsættes, blev sat i gang for 3-5 år siden. Alle relevante aktører er involverede i fastsættelsen af disse guidelines, vejledninger og anbefalinger. Der er enighed om de overordnede principper for udformningen af eksponeringsguidelines for indeklimaet (Cochet et al 2006, Koistinen et al 2008,

17 Kotzias et al 2005). Tre typer guidelines vil komme på tale. For forureninger, hvor der er en kendt sammenhæng mellem en bestemt forurening og en sundhedseffekt, vil der blive etableret traditionelle grænseværdier for den maksimalt acceptable eksponering (CO, Radon, Benzen etc.). For sammenhænge, hvor der er mindre veletablerede sammenhænge (vandskade og svampevækst), vil der blive lavet vejledninger og anbefalinger for fornuftig byggeteknik, men ingen talværdier for acceptable eksponeringer. For indeklimaproblemer med postulerede men udokumenterede relationer til indemiljø eksponeringer (fx MCS) vil ALARA princippet være gældende (As Low As Reasonably Achievable). Der er også international konsensus om, hvordan prioritering af indeklimaforureninger med henblik på regulering skal ske ud fra et sundheds hensyn (Cochet et al 2006, Koistinen et al 2008, Kotzias et al 2005). Et specielt forskningsprogram vil blive etableret med henblik på at fremskaffe manglende toksikologiske data for prioriterede stoffer og tekniske løsninger på specifikke kildeproblemer relateret til indeklimaet. Tabel 2 viser nogle internationale aktiviteter iværksat med henblik på en international lovgivning omkring byggeriet som beskrevet ovenfor. Som eksempel viser figur 5, hvordan prioriteringen i den kommende WHO guideline for Dampness and Mould (Anonymous 2008b) er prioriteret baseret på DALY under antagelse af en reduktion af den relative risiko for sundhedsskader på 10 %. Her viser overvejelserne, at indførelse af mekanisk ventilation og vejledninger for bygningskonstruktion og vedligeholdelse er de to væsentligste elementer (Carrer et al 2008). WHO og EU komiteer har etableret de første prioriteringer mellem kendte luftforureninger af indemiljøet (Anonymous 2008a). Andre Komiteer er i gang med at opstille guidelines for de højst prioriterede luftforureninger (Anonymous 2008a,b). Den første guideline ventes i løbet af dette år (2009) (Anonymous 2008c). Herefter vil der i fremtiden komme nogle stykker hvert år. Andre internationale komiteer er i gang i Europa og US- EPA (US EPA 2009) for at omforme disse guidelines for eksponeringer til vejledninger og byggeanbefalinger for prioriterede luftforureninger og kilderne hertil. Rabel 1 opsummerer aktuelle arbejder med fokus på indeklimaregulering. Sandsynligvist vil der efter en års overgangsordning komme tvungne lovkrav til sunde, energineutrale og miljøvenlige boliger. Parallelt

18 med denne udvikling vil EUs Kemikalielovgivning (REACH) over år lægge stadig flere begrænsninger på de kemikalier, som byggeindustrien kan anvende. Dette vil føre til yderligere ændringer af materialer og produkter anvendt i bygningerne. Referencer Anonymous (1948) The WHO definition of Health. Proceedings and final acts of the international health organization conference in New York 19-22/7, UN/WHO Interim Commission; p Newyark, USA: Anonymous (1997) Supplement: American Thoracic Society Workshop achieving healthy indoor air. Am J Resp Crit Care Med ;156: Anonymous (2008a) IAQ guidelines for indoor air quality: 24 selected agents, WHO regional office for Europe and Asia, Bonn, Germany. Anonymous (2008b) IAQ guidelines for indoor air quality: dampness and mould. WHO regional office for Europe and Asia, Bonn, Germany. Anonymous (2008c) WHO Global Burden of Disease, Brouve,K.De; Goelen,E., Spruyt,M., Torfs,R. (2008) VITO Ranking of indoor air health problems using health impact assessment. (2008) Bruin,Y.B.de; Kotzias,D.; Kephalopoulos,S. (2004) HEXPOC: Human Exposure Characterization of Chemical substances; Quantification of exposure routes. P , EU-Joint Research Center, Ispra, Italy. Carrer,P.Jantunen,M.; Fernandes, E.de O., (2008) EnVie Co-ordination action on Indoor Air Quality and Health, Vol 1, 2, 3, & 4. Cochet C, Fernandes EO, Jantunen M, Lindvall T, Maroni M, McLaughlin JP, et al. (2006) Strategies to determine and control the contributions of indoor air pollution to total inhalation exposure (STRATEX). EUR 22503, Report 25 ed. Joint Research Center, European Commission; Ispra, Italy. Heimtsa-IAQ (2008) HEIMTSA (Health and Environment Integrated Methodology and Toolbox for Scenario Assessment);

19 HITEA (2008) HITEA - Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. Koistinen K, Kotzias D, Kephalopoulos S, Schlitt C, Carrer P, Jantunen M, et al. (2008) The INDEX project: executive summary of a European Union project on indoor air pollutants. Allergy 63: Kotzias,D., Koistinen,K.; Kephalopoulos,S., Schlitt,C., Carrer,P., Maroni,M. Jantunen,M., Cochet,C., Kichener,S., Lindvall,T., MvLaughlin,J., Mølhave,L., Fernandes, E.de O. Seifert,B. (2005) Final report of the INDEX project, Critical appraisal of setting and implementation of indoor exposure limits in the EU, P , EU-Joint Research Center, Ispra, Italy. Mølhave L, Boschi N, Krzyzanowski M, Aas K, Bakke JV, Bencko V, et al. (2000) The right to healthy indoor air, Report of a WHO Meeting. Targets 10 & 13 ed. Copenhagen, Denmark: WHO Regional office for Europe. US-EPA (2009) Indoor airplus, construction specification. EPA 402/k-08/0034, US-EPA Washington DC, USA.

20 Figur 1. Den relative betydning af forskellige kilder til optagelse af kemikalier fra miljøet. Tabel 1. Eksempler på sygdomme som er tilskrevet indemiljøet. Infektioner Tubekulose Legionær syge Immun system reaktioner, Asthma Allergy Uspecifik hypersensitivitet Respiratoriske sygdomme (ikke-immunsystem relateret) Nedsat lungefunktion Cellulare ændringer Cancer Andre celulare effekter inkluderende reproduktion Neurogene and sensoriske ændringer Lugt Irritation Neurogene symptomer Performance og produktivitet Kardivaskulare effekter. Puls of blodtryk CO forgiftning

21 Figur 2. Indeklimaets betydning for sundhed målt i DALY Figur 3. De vigtigste kilder til luftforurening i indemiljøet målt i DALY

22 Figur 4. De vigtigste luftforureninger i indeklimaet målt i DALY Figur 5. Eksempel på prioriteringsmekanismen ved etablering af guidelines, anbefalinger og vejledninger for fugtige bygninger og mikrobiel vækst. Prioriteringen baseres på DALY

23 Tabel 2: Projekter og arbejdsgrupper med fokus på guidelines, anbefalinger og vejledninger angående indeklima. Forkortelse Titel Home page Status THADE Towards Healthy Air in Dwellings in Europe ects/2001/pollution/fp_pollution_ WHO Indoor quality guidelines WHO Indoor quality guidelines ENHIS PRONET EnVie 2001_exs_02.pdf 24 selected compounds Ongoing Water damages and mould growth European Environment and Health Network Pollution Reduction Options Network Coordination action on indoor air quality and health effects Ongoing Final report 2008 PINCHE VITO INDEX US-EPA Policy Interpretation Network on Children s Health and Environment (US) Ranking of indoor air health problems using health impact assessment. Critical appraisal of setting and implementation of indoor exposure limits in the EU Indoor airplus, construction specification. h5/15- VITO%20(Rudi%20Torfs).pdf ec.europa.eu/health/ph_projects/ 2002/pollution/fp_pollution_2002 _exs_02.pdf - Final report 2008, Final report of (2009) HITEA HITEA - Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches. 2/42-hitea-website 2008 Heimtsa- IAQ HEIMTSA (Health and Environment Integrated Methodology and Toolbox for Scenario Assessment); d/152/language/en- GB/Default.aspx 2008

24 Påverkan av luktämnen i innemiljön Steven Nordin Vad betyder lukt för besvär från miljön? Går det att mäta lukt i innemiljön? Varför tycks så många reagera på mögellukt? Inledning En typisk innemiljö innehåller ungefär flyktiga organiska ämnen med luktande och sensoriskt irriterande egenskaper från utomhuskällor (t.ex. trafikavgaser) och inomhuskällor, såsom byggnadsmaterial, möbler och människor och deras aktiviteter (Wargocki, 2004). Syftet med detta kapitel är att beskriva hur luktande och irriterande kemiska ämnen kan ge besvär, hur lukt och sensorisk irritation kan mätas, och varför det är så vanligt att man reagerar starkt på mögellukt. För bättre förståelse för uppkomsten av dessa besvär ges först en kortfattad karaktärisering av de två nasala kemiska sinnena. Genomgående i kapitlet görs en åtskillnad mellan begreppen luktämne och lukt. Ett luktämne är molekyler som kan beskrivas i termer av fysiologiska egenskaper och som kan tolkas av nervsystemet och ge en lukt, d.v.s en luktförnimmelse eller luktperception (tolkning av förnimmelsen). Med luktsinnet avläser vi ständigt vår kemiska omgivning. Dess viktigaste uppgift är att rikta uppmärksamheten mot det som är positivt (t.ex. näringsrik kost) och negativt (t.ex. hälsofarliga ämnen i miljön). Luktsinnet är således mycket av ett kemiskt varningssystem. För att vi ska attraheras till eller varnas av ett visst luktämne förutsätter det att vi har tidigare erfarenheter av ämnet i fråga. Första gången vi kommer i kontakt med ett luktämne lägger vi dess lukt på minnet och skapar en association med denna, av positiv eller negativ karaktär beroende på om omständigheterna kring luktämnet är positiva eller negativa. Då vi vid ett senare tillfälle kommer i kontakt med luktämnet plockar vi fram en association från minnet. Denna association vägleder oss sedan att antingen närma oss eller ta avstånd från luktämnet. Luktsinnet är exceptionellt bra på att, genom klassisk betingning, skapa dessa vägledande associationer; särskilt gäller detta negativa associationer. För att förstärka denna vägledande funktion väcker lukter ofta starka emotioner som, baserat på tidigare

STÄDNING ÖREBRO 2001

STÄDNING ÖREBRO 2001 STÄDNING ÖREBRO 2001 Konferens i Örebro 4 april 2001 1 Omslaget: Benita Rennes Tryckt på miljövänligt papper 2 Förord Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Regionsjukhuset i Örebro har sedan 1985 ordnat

Läs mer

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2) Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt

Läs mer

Kemiska ämnen i inomhusmiljön

Kemiska ämnen i inomhusmiljön Kemiska ämnen i inomhusmiljön Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6

ISBN: 91-7201-972-7 Artikelnr: 2005-101-6 Temperatur inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö

Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö Marie Hult, Roger Corner, Gunnel Emenius, Karin Engvall En rapport från White arkitekter,

Läs mer

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader

SIMAIRscenario. - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader METEOROLOGI Nr 146, 2011 SIMAIRscenario - ett modellverktyg för bedömning av luftföroreningars hälsoeffekter och kostnader Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg 1, Lena Nerhagen 2, Lars Gidhagen och Stefan Andersson

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

Miljöhälsorapport 2009

Miljöhälsorapport 2009 Miljöhälsorapport 2009 ISBN 978-91-978065-7-2 Artikelnr 2009-126-70 Omslag Foto Illustrationer Socialstyrelsen/Fhebe Hjälm Matton, Björn Larsson Rosvall/Scanpix Jeppe Gustafsson/Scanpix Tobias Flygar,

Läs mer

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering 1999:22 Ett friskt arbetsliv Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering Kerstin Jeding Göran M Hägg Staffan Marklund Åke Nygren Töres Theorell Eva

Läs mer

Studiestö dets på verkån på genömströ mningen

Studiestö dets på verkån på genömströ mningen Studiestö dets på verkån på genömströ mningen Henrik Strömberg Croné, CSN Sverige Jenny Wäsström, CSN Sverige Heidi Maaniittu, FPA Finland Edda Kristjansdottir, LÍN Island Chris Andre Eidsaunet, LK Norge

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET

Nordens Välfärdscenter. Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET Nordens Välfärdscenter Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET 1 Forord Inom en snar framtid kommer man kunna sköta de flesta kontakter med myndigheter via nätet. De nordiska länderna är bland de främsta

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll

Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Förord Innehåll 1(23) Förstudie om flygbuller och 70 db L Amax vid uteplats Slutrapport 2009-04-23 Mats E. Nilsson, Gösta Bluhm, Birgitta Berglund Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm Anna Preis

Läs mer

NUMMER TRE 2002. vision och tradition

NUMMER TRE 2002. vision och tradition NUMMER TRE 2002 vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Ledare................................. 3-4 Press Release........................ 4 FRÅN THE MOLESWORTH INSTITUTE Kompetenceudvikling i

Läs mer

Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete

Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete nr 2002:15 Arbetssjukdom skadlig inverkan samband med arbete Ett vetenskapligt underlag för försäkringsmedicinska bedömningar (sju skadeområden) Andra, utökade och reviderade utgåvan Peter Westerholm (red)

Läs mer

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80p Uppsats 15hsp, D-nivå Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 2012:08. Vård. Mariehamn 2012 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 2012:08. Vård. Mariehamn 2012 ISSN 1458-1531 En gynnsam utemiljö och dess betydelse för den äldre människans hälsa och välbefinnande Mattsson Peter Olsson Sara Högskolan på Åland serienummer 2012:08 Vård Mariehamn 2012 ISSN 1458-1531 Examensarbete

Läs mer

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?

Kan vi påverka folks miljöattityder genom information? Kan vi påverka folks miljöattityder genom information? En analys av radiosatsningen "Klimatfeber" Sverker Jagers Johan Martinsson Andreas Nilsson Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2009:4 Finansdepartementet

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Aktiva och passiva elkonsumenter *

Aktiva och passiva elkonsumenter * Aktiva och passiva elkonsumenter * KRISTINA EK och PATRIK SÖDERHOLM Enheten för nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå E-post: patrik.soderholm@ltu.se * Det arbete som ligger till grund

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa Skolans betydelse för barns och ungas psykiska hälsa en studie baserad på den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Klimatomställningen och det goda livet

Klimatomställningen och det goda livet Klimatomställningen och det goda livet rapport 6458 NOVEMBER 2011 Klimatomställningen och det goda livet John Holmberg, Jörgen Larsson, Jonas Nässén, Sebastian Svenberg & David Andersson NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Sammansta llning flygbuller och barns ha lsa

Sammansta llning flygbuller och barns ha lsa Sammansta llning flygbuller och barns ha lsa Swedavia är ett statligt ägt bolag som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver

Läs mer

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest.

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Sofia Samuelsson Marie Wiberg Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com

Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com 1(84) Lösenord på hemsidan: Saltis Nr 1/13 Redaktörer: Anki Nyström, annkristin.nystrom@gmail.com, Annika Kihlstedt, annika.kihlstedt@gmail.com EHSS styrelse: Ordförande Jane Ahlin, Jane.b.ahlin@gmail.com

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer