hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010"

Transkript

1 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd färdtjänst växelvård hemsjukvård serviceinsatser rehabilitering dagverksamhet korttidsplats

2 SocialCentrum Rapportserien 2010:1

3 SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region Halland syftar till att medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten i Hallands län. Huvudmän är länets sex kommuner och Landstinget Halland. Verksamheten har fått del av regeringens stimulansmedel inom äldreområdet och det statliga stödet har utgått under åren

4 Innehåll Förord...6 En snabb glimt av resultatet Inledning...9 Syftet med kartläggningen...9 Region Halland och äldreomsorgen Hemtjänsten i Sverige...14 Från vårdhem till hemvård...14 Hemtjänstens ABC vad gör hemtjänsten egentligen? Hemtjänsten i Halland...21 Antalet brukare...21 Kostnad per brukare...22 Organisatoriska skillnader...22 Politikens redskap Nya brukare, ny hemtjänst...27 Brukarna är mycket sjukare...27 Från bullbak till minutplanerad omsorg...28 Personalen får mindre frihet men större ansvar...31 Sammanfattningsvis om hemtjänsten i Halland då och nu Kundvalet i Halland...40 En politisk fråga...40 Varberg först på banan...42 Kundval i Hallands andra kommuner...43 Vad innebär det för en kommun att gå in i LOV?...45 Organisationens utformning...50 Kundvalet ur brukarens perspektiv...55 Sammanfattningsvis om kundval

5 6. Valfrihet...60 Servicemenyer och möjlighet att byta insats...60 Valfrihet Nej det bryr jag mig inte om, men kan du byta glödlampan är du snäll?...62 Tankar kring äldres inflytande...63 Personalens handlingsutrymme...64 Sammanfattningsvis om valfrihet Arbetsorganisationen...68 Undersköterskor ska inte behöva städa...68 Timvikarier, bemanningspool och så timvikarier igen...71 System för planering och dokumentation...73 Trygghetslarm...75 Resursbedömningssystem...76 Avgifter...76 Sammanfattningsvis om arbetsorganisationen Hellre äta gröt tillsammans än oxfilé ensam...79 Varm eller kyld en fråga om pengar och kvalitet...79 I Varberg kan brukarna välja matleverantör...81 Brukarna sätter betyg...82 Sammanfattningsvis om maten I hemtjänstens gränsland...84 Hemsjukvård vems ansvar?...84 Anhörigstöd...85 Förebyggande arbete...87 Mellan hemtjänst och särskilt boende...89 Sammanfattningsvis om hemtjänstens gränsland Sammanfattning...94 Liten ordlista Referenser

6 Förord Så vad inom hemtjänsten ska du fokusera på? Du kan ju inte titta på allt. Den frågan fick jag i ett av mina allra första möten med en chef för hemtjänsten i en av Hallands kommuner. Då visste jag ingenting om vad hemtjänsten sysslade med eller hur man arbetade. Detta är ingen falsk blygsamhet från min sida. Hemtjänsten var för mig en avlägsen värld av unga tjejer som kom hem till äldre för att laga mat och handla. Så när jag i detta tidiga skede av arbetet med att göra en kartläggning av hemtjänsten i Halland fick frågan om hur jag skulle avgränsa arbetet, kände jag mig lätt knäsvag. Den ytterst hjälpsamma hemtjänstchefen gick vidare med att räkna upp olika områden som rör sig i hemtjänstens gränsland: larmpatruller, nattpatruller, rehabilitering, sjukvårdsinsatser i hemmet, arbete med planeringsteam på sjukhuset, frivilligarbete, anhörigstöd, arbetsmiljöfrågor, kompetensutveckling, stimulansbidrag, biståndsbedömning och så vidare. Hälften av begreppen hade jag ingen aning om vad de innebar. Hon konstaterade om igen: Det går inte att ta med allting. Det räcker inte tiden till. Hur har du tänkt avgränsa? Frågan var uppenbart välvillig och helt och hållet avsedd att vara hjälpsam, men min reaktion var en av begynnande panik. Vad i hela friden hade jag gett mig in på? Hur skulle jag som helt saknade kunskap kunna göra avvägningar om vad som var viktigt att titta på och vad som kunde hoppas över? Jag svarade något lite svävande om att jag hade tänkt börja med en öppen och bred approach och låta de jag intervjuade styra samtalens riktning. Förhoppningen var att ge en så fullständig bild som möjligt av hemtjänstens organisation, utan några tidiga avgränsningar. Så här i efterhand kan jag konstatera att frågan om hur kartläggningen skulle begränsas var i allra högsta grad berättigad. Hemtjänstens organisation är stor och spretig och ser fullständigt olika ut i varje kommun. Gränserna är suddiga och man arbetar ofta överlappande med andra områden. Dessutom är förändringstempot så högt att ytterst få personer har översikt över arbetet och vet hur alla organisationens delar fungerar. Så var börjar man? Det blev som jag tafatt antydde i det tidiga mötet med hemtjänstchefen: ingången för samtalen om hemtjänsten har varit öppen och de som deltagit i studien de som kan hemtjänsten har fått styra kartläggningens inriktning och fokus. Resultatet blev den rapport som du håller i din hand: en berättelse om förändringsprocesser, utvecklingsarbete och olika tendenser som dagens hemtjänstorganisation brottas med. 6

7 Tack till alla er som låtit mig ta del av er kunskap och som bidragit med er tid och ert engagemang under arbetets gång. Tack till Per Albinsson, min handledare, och Marie Karlsson på SocialCentrum för att ni agerat bollplank och gett råd och vägledning. Ett varmt tack till SocialCentrums utvecklingspartners Gunvi Jönsson och Ingrid Karlsson för att ni under arbetets lopp delat med er av era tankar och för att ni läst utkast till rapporten, kommenterat och kommit med kloka förslag. Ni har utan tvekan bidragit till att förbättra slutversionen av rapporten flera gånger om. Jag vill även rikta ett stort tack till professor Per Gunnar Edebalk, som läst och kommenterat rapporten och delat med sig av sin sakkunskap genom samtal både i inledningen och i slutskedet av arbetet. Det har varit ett privilegium att få ta del av så gedigna kunskaper och jag är oerhört tacksam för det engagemang du visat projektet. Sist men inte minst, tack till alla er som deltagit i intervjuer och tack till alla er som svarat på mina frågor via mejl och telefon. Utan era erfarenheter, kunskaper och tankar hade det inte blivit någon rapport. Ni har gjort mitt arbete enkelt genom att ge ett så detaljrikt, mångfasetterat och spännande material för kartläggningen. Halmstad mars 2010 Boel Abelson-Crossley 7

8 En snabb glimt av resultatet Under arbetets gång blev det tydligt att hemtjänstens organisation är oerhört komplex och förändringstempot högt. Inom flera av kommunerna pågår omvälvande förändringsarbete. Man inför kundval och lägger ut delar av verksamheten på entreprenad, provar servicemenyer, delar arbetsorganisationen i olika utförarenheter eller flyttar vissa arbetsuppgifter till separata personalgrupper, gör om hela organisationsstrukturen, flyttar till nya lokaler, byter dokumentationssystem och testar nya tekniska hjälpmedel. Olika system förekommer i varje kommun och även inom kommunerna kan det förekomma skillnader i hur man arbetar. Rapportens fokus har lagts på processer och tendenser i verksamhetens utveckling, snarare än de praktiska och tekniska detaljerna kring dagens organisationsformer. Tanken är att ge en överblick över den riktning som hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna rör sig mot, snarare än en detaljbeskrivning av hur det ser ut idag. Några av de områden som diskuteras är förändringar i biståndsbedömning och hemtjänstens innehåll, kundval, flexibilitet i arbetsorganisationen, mat, anhörigstöd och boende. Frågan om äldres valfrihet och inflytande är ett centralt tema, som löper som en röd tråd genom flera av rapportens områden. Det handlar dels om den formella valfriheten, att kunna välja utförare genom kundval eller att kunna säga till om när och hur hjälpen utförs, men det handlar även om flexibilitet i det dagliga hemtjänstarbetet. Om möjligheten att få hjälp att sy i en knapp istället för att gå en promenad. Under arbetets gång har det blivit uppenbart att det finns stora behov av vidare studier rörande hemtjänstens organisation. Skillnaderna är stora och direkta jämförelser försvåras av bristen på gemensamma system och jämförbara data. Verksamheten är så omfattande och snabbrörlig att ytterst få personer har överblick och risken är stor att man tappar värdefulla kunskaper och erfarenheter. Förhoppningen är att rapporten kan vara av värde för politiker, chefer, tjänstemän och medarbetare inom hemtjänstens organisation, studenter inom omvårdnadsprogrammet och andra som har ett intresse av frågor som rör hemtjänsten. Tanken är att kartläggningen ska kunna fungera som ett underlag i diskussioner kring framtida förändringsarbete inom hemtjänstens organisation. 8

9 1. Inledning Det har hänt mycket inom hemtjänsten i Hallands kommuner de senaste åren. I Halmstad, Kungsbacka och Varberg har kundval införts och i Halmstad har utförarorganisationen nyligen delats i två enheter: service och omsorg. I diskussioner bland deltagarna inom SocialCentrum nätverk talas det allt mer om förändringar, system som är under utveckling och nya initiativ som avspeglas i verksamheten. syftet med kartläggningen Syftet med att göra en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna är att ge en nulägesbild av verksamheten och att göra en analys av tankegångarna bakom de organisationsformer man valt. Tanken är att ge en övergripande bild och att titta på hemtjänstens organisation som helhet. De generella frågor som ligger till grund för kartläggningen är: Vilka likheter och skillnader finns mellan de olika kommunernas hemtjänstorganisation? Hur har hemtjänsten förändrats över tid och vilka drivkrafter har legat till grund för förändringen? Hur ser dagens hemtjänstorganisation ut och vilka utmaningar finns? Hur uppfattas organisationen av de som berörs av den dagliga verksamheten: personalen och brukarna? I dialog med de intervjuade uppstod ett antal delfrågor som berörde centrala teman inom dagens organisation: Vilka är dagens brukare och hur påverkas arbetet av brukarnas behov? Hur ser personalens vardag ut? Vad gör man och vad gör man inte? Vad är bakgrunden till att kundval införts i vissa kommuner och hur har kundvalet påverkat hemtjänstens arbete? Hur upplever brukarna kundvalet? Finns det valfrihet i dagens hemtjänst? Hur upplever brukarna valfriheten? 9

10 Hur ser arbetsorganisationen ut? Är den likadan överallt eller finns det stora skillnader mellan kommunerna? Hur fungerar matdistribution till de brukare som beviljats måltider genom kommunens försorg? Finns det andra områden som påverkar hemtjänstens arbete, där det sker en utveckling som berör verksamheten? Studien är baserad på dokumentanalys samt enskilda samtal med chefer, medarbetare, politiker och brukare inom Hallands sex kommuner: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg. Rapporten består av två delar: en analys av några centrala teman som återkommit i samtalen om hemtjänstens organisation samt en översiktstabell som redovisar statistik och uppgifter om kommunernas organisation. Rapportens disposition Rapporten är indelad i tio kapitel. I detta inledande kapitel ges en kort bakgrundsbeskrivning till varför man på SocialCentrum tyckte att det fanns ett behov av en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna. Här presenteras studiens tillvägagångssätt och arbete. I kapitel två ges en beskrivning av hemtjänstens verksamhet: hur hemtjänsten växte fram i Sverige och hur arbetet utvecklats under de senaste åren. Här ges även en kort beskrivning av hemtjänstens arbete, hur det går till rent praktiskt när en äldre person får hemtjänst, från ansökan till utförda insatser i hemmet. Detta kapitel kan med fördel hoppas över av den som redan har kännedom om hemtjänstens arbete. Kapitlen tre till nio utgör själva kärnan i kartläggningen av hemtjänstens organisation i Hallands kommuner. Här presenteras centrala teman som kommit fram i samtalen med representanter från de sex kommunerna: hemtjänsten i Halland, vilka brukarna är och vad hemtjänsten gör, kundval, valfrihet, arbetets organisation, mat och avslutningsvis ett samlingskapitel för några av de områden som rör sig i hemtjänstens gränsland. Beskrivningar och exempel från hemtjänstens verksamhet varvas med forskning och litteratur inom området och några diskussionsfrågor väcks. I det sista och sammanfattande kapitlet knyts säcken ihop. Här summeras huvuddragen i kartläggningen och frågeställningar för vidare diskussion föreslås. 10

11 Längst bak i skriften hittar du en översiktstabell med statistik och fakta om hemtjänstens organisation i de sex kommunerna. Här ges en snabb överblick över vilka kommuner som har kundval, var man serverar varm respektive kyld mat, genomsnittskostnader per brukare, andel medarbetare som har undersköterskeutbildning och så vidare. region halland och äldreomsorgen Sedan starten av Region Halland år 2003 har man inom SocialCentrum genomfört ett 60-tal projekt inom äldre- och handikappomsorgen. SocialCentrum ordnar regelbundet nätverksträffar för representanter från kommunerna och har publicerat en rad skrifter med syfte att belysa frågor som rör länets äldreomsorg. Här återfinns bland annat en litteraturserie om hemtjänsten i Halland av Mymmel Blomberg som baseras på intervjuer med brukare, personal, arbetsledare, anhöriga och biståndshandläggare. En sjätte skrift baserad på samtal med politiker är på väg och ytterligare en är planerad, där vi får möta några av alla de andra människor som kommer i kontakt med hemtjänsten, som rehabassistenten, fixartjänsten och färdtjänsthandläggaren. SocialCentrum har även gett ut Bilder från framtiden (2007), där forskare, politiker och personalföreträdare beskriver framtidens äldreomsorg, så som de tror att den kommer att se ut år Varför kartlägga hemtjänstens organisation? Idén att göra en kartläggning av hemtjänstens organisation kom bland annat från diskussioner inom SocialCentrums nätverk, där det blivit tydligt att stora förändringar skett på kort tid inom hemtjänsten i Halland. Inom SocialCentrum upplevde man att det under de senaste tio åren skett en förändring, där hemtjänstens organisation visade allt större skillnader mellan de olika kommunerna. Det konstaterades även att många av förändringarna kunde kopplas till politiska beslut, som införandet av kundval eller en delad organisation, och man ville därför göra en koppling mellan dagens hemtjänst och de tankegångar och diskussioner som legat som grund för beslut som påverkat organisationen. Tanken med kartläggningen är att skapa en nulägesbild av hur hemtjänstens organisation ser ut i Halland idag, år Förhoppningen är att rapporten ska kunna användas som utgångspunkt i diskussioner kring hemtjänstens organisation och utgöra ett underlag för framtida förändringsarbete inom hemtjänsten. Samtalets krokiga vägar Rapporten bygger på samtal med chefer, personal, politiker och brukare inom hemtjänsten i Hallands sex kommuner: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg. Bland 11

12 cheferna finns både första linjens arbetsledare och de som har mer övergripande ansvar för hemtjänstens verksamhet. Samtal har även förts via telefon med chefer och tjänstemän inom biståndshandläggning, anhörigstöd, frivilligverksamhet, kundval, utveckling och kvalitetsarbete. När det gäller politiker har jag intervjuat två i varje kommun: en från varje politiskt block. Anledningen till detta är att mycket inom hemtjänsten rör politiska ställningstaganden och syftet var att spegla eventuella olikheter mellan de två blocken. Sammantaget har 53 personer deltagit i studien. Här ingår bland annat tolv politiker, fyra chefer med övergripande ansvar, sex verksamhetschefer, elva medarbetare och åtta brukare, som deltagit i intervjuer. Brukarna kommer från Halmstad, Laholm, Kungsbacka och Varberg. Anledningen till att dessa kommuner valts ut är att frågorna till brukarna rörde specifika ämnesområden som berörts av andra i dessa kommuner, som kundval och specialisering. Brukarna har valts ut av utförarna av hemtjänst: hemtjänstgruppen eller företaget, som blev ombedda att föreslå personer som de trodde skulle uppskatta att vara med och uttrycka sin åsikt i studien. Utförarna av hemtjänst har med andra ord handplockat brukare som är relativt friska och kommunikativa. Min egen bedömning är även att jag mött brukare som har en väldigt positiv och bejakande grundattityd och att det förmodligen finns många äldre som inte delar deras ljusa syn på tillvaron. I två fall deltog även anhöriga under samtalet. Här bör nämnas att det här på inget vis rör sig om en brukarundersökning och att brukarnas röster är alltför få för att kunna generaliseras. Samtalen har varit öppna och informella och har ofta byggt på information från tidigare möten. Frågor till politiker och brukare har delvis formulerats utifrån den bild som skapats i samtalet med chefer och personal. Ofta har intervjuer följts upp med samtal till tjänstemän inom olika sakområden för att ta del av aktuell statistik och bekräfta hur olika system tagits fram eller fungerar. Det har även hänt att de som intervjuats fått ett uppföljande telefonsamtal eller mejl, för att förtydliga någon detalj som inte rymdes i samtalet. Ibland har det trots många samtal varit svårt att få en fullständig bild av hur organisationen fungerar. Hemtjänstens verksamhet är så omfattande och komplex att ingen enskild person har inblick i allt och i varje kommun har det förekommit motstridig information, där en person sagt en sak och någon annan uttryckt raka motsatsen. Sakinnehållet i rapporten har därför ibland varit svårt att säkerställa, men i den mån det varit möjligt har uppgifter bekräftats av chefer med ansvar för de aktuella frågorna. Kartläggningen baseras utöver samtalen på en dokumentanalys som inbegriper kommunala riktlinjer, protokoll från nämndmöten, rapporter, utvärderingar, statistik och andra dokument med anknytning till kommunernas hemtjänst. 12

13 När det gäller dokumentanalysen kan nämnas att det inte varit helt enkelt att i alla kommuner ta del av offentliga dokument som kommunala riktlinjer, statistik och rapporter. Det har hänt att det trots åtskilliga försök inte har varit möjligt att ta del av central information, vilket försvårat arbetet. Bäst före ? Förändringar inom hemtjänsten sker fort och hela tiden. Inom varje kommun nämndes under intervjuerna nya organisationsformer, verksamhet som för närvarande testas i projektform och system som befinner sig i omvandling. Mycket av det som diskuterades skulle vara på god väg att bli inaktuellt redan vid rapportens tryckning. Ändå, eller kanske just därför, tyckte man inom SocialCentrum att det var viktigt att göra en kartläggning av hemtjänstens organisation i Halland så som den ser ut idag. Måhända blir det en ögonblicksbild av hemtjänsten som den såg ut våren 2010, men just det höga förändringstempot gör en kartläggning värdefull. För att förlänga rapportens bäst före datum har fokus lagts på processerna, snarare än de rent praktiska och tekniska aspekterna av hemtjänstens organisation. Analysen fokuserar på hur hemtjänstarbetet utvecklats och hur politiska tankegångar styrt inriktningen för förändringsarbetet. 13

14 2. Hemtjänsten i Sverige I detta kapitel tar vi oss en titt på hemtjänsten som fenomen och hur arbetet utvecklats i Sverige. När började man erbjuda hemtjänst? Hur har utvecklingen sett ut under de senaste åren? Hur fungerar dagens hemtjänst? Kapitlet vänder sig i första hand till läsare som har begränsad kunskap om hemtjänsten. Ni som redan arbetar och verkar inom hemtjänsten kan med fördel bläddra till kapitel tre. från vårdhem till hemvård Hemtjänsten är ett relativt nytt fenomen. I Sverige växte den fram under 1950-talet ur en äldreomsorg som stod inför växande kritik och granskning. Innan dess var ålderdomshemmet den enda omsorg samhället erbjöd och det förekom åtskilliga exempel på bristfällig vård inom dessa institutioner. Samhällsagitatorn och författaren Ivar Lo-Johansson (1952) var drivande i den nya utvecklingen. Han reste runt till många av landets ålderdomshem och rapporterade om kränkningar och försummelse. Uttrycket hemvård i stället för vårdhem myntades och i en drastisk reform för att förbättra äldrevården infördes 1957 kvarboendeprincipen, som kom att bli en grundbult i utvecklingen av svensk äldreomsorg. Tanken var att äldre i så stor mån som möjligt skulle erbjudas möjlighet att bo kvar hemma livet ut och få den hjälp de behövde i hemmet (Edebalk, 1990). Hemtjänsten växte sig snabbt stor och under 1970-talet, då organisationen var som störst, nyttjade var fjärde person över 65 år någon form av service eller vård i hemmet. (Socialstyrelsen 2005:10) Nästa stora förändring inom äldreomsorgen kom 1992, i och med införandet av Ädelreformen. Denna nationella omorganisation innebar att ansvaret för äldreomsorg helt lades över på kommunerna. Anledningen till reformen var bristande samverkan och en oklar ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting när det gällde de äldres omsorg. Man hade bland annat bekymmer med så kallade klinikfärdiga patienter som blev kvar på sjukhusen eftersom äldreomsorgen inte tillräckligt snabbt kunde ordna boende eller hemtjänst. Vid Ädelreformen övertog kommunerna betalningsansvaret för medicinskt färdigbehandlade personer, vilket löste dilemmat med klinikfärdiga patienter som inte kunde skrivas ut (Socialstyrelsen 2005:11). Vid samma tidpunkt som införandet av Ädelreformen genomfördes även en förändring i kommunlagen (SFS 1991:900 Kap ) som gav kommunerna större frihet i hur man 14

15 organiserade sin omsorg. Förändringen gjorde att det blev lättare för kommunen att använda sig av externa utförare och att avknoppning, där personalen tog över driften av delar av verksamheten, gjordes möjlig. Under 2000-talet har det nationella äldreomsorgsarbetet handlat mycket om värdegrund, kvalitetssäkring och valfrihet. I januari 2007 gav Regeringen i uppdrag åt Socialstyrelsen att ta fram ett nationellt system för öppna jämförelser inom kommunernas vård och omsorg om äldre samt landstingens och/ eller kommunernas hemsjukvård. Syftet var att påskynda utvecklingen mot en bättre uppföljning, med förhoppning att på sikt skapa lägre kostnader och högre effektivitet. Arbetet har bland annat inbegripit att skapa ett system för öppna jämförelser, där jämförbara data om kommunernas verksamheters kvalitet, kostnader och resultat presenteras. Man har även utvecklat Äldreguiden, där ett antal kvalitetsmått presenteras och jämförs. I en slutrapport för öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre (Socialstyrelsen 2009) påpekas att en av utmaningarna i skapandet av ett nationellt kvalitetsmätningssystem är bristen på tillgängliga och jämförbara data från kommunerna. I sammanfattningen konstateras att utvecklingen av öppna jämförelser förutsätter att den officiella statistikens innehåll utökas och att kommunerna får förstärkta resurser och rutiner för uppgiftslämnande, att ett gemensamt fackspråk skapas och att redovisningen av vad som görs och insatsernas kostnader förbättras. Parallellt med utvecklingsarbetet inom nationella kvalitetsmätningar publicerades år 2008 Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51). Här föreslås bland annat en nationell värdegrund, ökat inflytande för äldre och ett nationellt instrument för behovsbedömning. Utredningen låg till grund för en lagrådsremiss som regeringen beslutade om i januari Över huvud taget visar de senaste årens utveckling en tydlig tendens till centralisering av kontrollfunktioner inom äldreomsorgen, med nationella kvalitetsmätningar, arbete med att utveckla gemensamma system för jämförelser och förslag om nationellt standardiserad behovsbedömning. Vi ser även tendenser till utveckling för att öka äldres inflytande och i Värdigt liv i äldreomsorgen föreslås att brukaren så långt som möjligt ska kunna välja när och hur insatserna ska ges. Privata utförare, kundval och LOV Privata utförare har funnits sedan början av 90-talet inom den kommunala omsorgen. Som halländska exempel kan nämnas Laholm, där företagen Attendo och Avesina under olika perioder skött delar av äldreomsorgen och Falkenberg, där personalkooperativet Floragården utfört service 15

16 och omsorg för äldre i över tio år och även hanterar besvarande av trygghetslarm. Floragården är ett exempel på så kallad avknoppning, som uppstår när verksamhet knoppas av genom att medarbetare tar över en del av ansvaret och driver verksamheten i egen regi. Detta var vanligt i början av 90-talet, men försvårades i och med införandet av Lagen om offentlig upphandling, LOU, Istället har kommunens främsta alternativ för att släppa in privata utförare varit att lägga ut delar av verksamheten på entreprenad och upphandla genom LOU. För att göra processen enklare och möjliggöra en organisation där kommuner har möjlighet att erbjuda de äldre större valfrihet när det gäller utförare av tjänster, infördes LOV, Lagen om valfrihetssystem, den 1 januari LOV bygger på ett valfrihetssystem där kommunen fastställer kriterier, tar in intresseanmälningar och sluter avtal med privata utförare. Lagen är ett komplement till LOU och upphandling behöver inte tillämpas. Alla som uppfyller de krav som kommunen specificerat ska godkännas och avtal ingås. Begreppen auktorisation eller certifiering används inte. Kommuner som vill öppna upp sin vård och omsorg för privata utförare har således idag två alternativ: LOU, Lagen om offentlig upphandling eller LOV, Lagen om valfrihetssystem. Framtiden Statistiska Centralbyrån (SCB 2008) förutspår i sina prognoser att åldersgruppen 65 år och uppåt kommer att växa starkt under de kommande åren. Vad beträffar befolkningen i de äldsta åldersgrupperna där hemtjänstens brukare vanligtvis hör hemma beräknas åldersgruppen 80 år och äldre att förbli konstant under de närmaste 10 åren. Först under 2020-talet antas åldersgruppen 80 år och uppåt öka kraftigt, när de stora årskullar som föddes på 1940-talet gör sig påminda i statistiken. Trenden att äldre blir allt fler förväntas fortsätta även i ett längre tidsperspektiv. När det gäller antalet personer i arbetsför ålder beräknas endast en svag uppgång under den kommande 50-årsperioden. Den arbetsföra befolkningen förväntas inte växa i samma snabba takt som den äldre befolkningen, vilket kommer att innebära en förskjutning av den så kallade försörjningskvoten då färre arbetsföra ska försörja en växande population (SKL Öppna jämförelser 2008:17f). För äldreomsorgen kan befolkningsutvecklingen innebära framtida svårigheter. Ett växande antal äldre kommer att medföra ett större tryck på vård- och omsorgssektorn. Fler människor kommer att behöva hemtjänst, särskilt boende och sjukvård. Äldreomsorgen kommer därför att behöva ökade resurser, både vad gäller ekonomi och organisation. Det kommer att behövas mer personal, samtidigt som den skattebetalande arbetsföra befolkningen minskar i proportion till befolkningen som helhet. Befolkningsutvecklingen kan med andra ord leda till både bekymmer i rekrytering av personal och finansiella svårigheter. 16

17 hemtjänstens abc vad gör hemtjänsten egentligen? Äldreomsorgen i Sverige rymmer ett antal verksamhetsområden som både stöttar och kompletterar varandra. För äldre som bor i sitt eget hem, även kallat ordinärt boende, finns möjlighet till hemtjänst och hemsjukvård, med alltifrån vardagsnära tjänster till rena vårdinsatser. Många kommuner erbjuder även dagverksamhet, fixarservice och olika former av anhörigstöd som syftar till att underlätta för äldre att bo kvar hemma. Vad säger lagen? Hemtjänstens insatser styrs utifrån flera lagar, främst enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Varje kommun har en skyldighet att fatta beslut om vilka insatser som respektive individ är i behov av, utifrån gällande lagstiftning. Sjukvård enligt HSL beslutas i regel av en läkare men kan också beslutas av en sjuksköterska och delegeras till hemtjänstens personal. Därefter utses en kontaktperson i hemtjänstgruppen, som i samråd med individen själv gör upp en individuell genomförandeplan över hur hjälpen skall utformas och genomföras. När det gäller behovet av medicinsk hjälp, exempelvis i form av läkemedelsgivning, omläggningar och andra liknande insatser, bestäms detta av ansvarig läkare och/eller sköterska. De insatser som beslutats enligt SoL kan bestå av exempelvis städning, inköp, tvätt, bäddning, hjälp att stiga upp på morgonen, hjälp vid dusch, måltidshjälp, promenader, ledsagning till sociala aktiviteter eller läkarbesök med mera. Hur fungerar det då? Kort sammanfattat fungerar dagens hemtjänst ungefär såhär: En äldre person kontaktar kommunen för att han eller hon behöver hjälp för att klara av sin vardag. Kanske har hälsan börjat svikta och en läkare eller sjukgymnast har rekommenderat hjälp i hemmet. Ofta handlar det vid första kontakten om enkla serviceinsatser som att man behöver hjälp med tvätt och städning eller inköp av dagligvaror. Omsorgsbehovet kommer vanligtvis senare, då den äldre kanske behöver hjälp att stiga upp ur sängen, äta frukost eller ta en dusch. 17

18 Vem bestämmer om mamma får hemtjänst? En biståndshandläggare gör en utredning i dialog med personen som sökt stöd. Ofta ingår ett hembesök och kanske deltar anhöriga som livskamraten eller barn i samtalet. Utifrån utredningen fattar handläggaren ett beslut i enlighet med Socialtjänstlagen om vilka insatser som beviljas. Det kan röra sig om tjänster som utförs av hemtjänstens personal eller om att installera ett trygghetslarm. Om ansökan om hemtjänst avslås har personen rätt att överklaga och få beslutet prövat. Biståndsbeslutet skickas till hemtjänstens utförarorganisation, som får detaljer om vem brukaren är, vilka insatser som har beviljats och hur mycket tid som uppskattas behövas till varje hjälpinsats. Det kan till exempel handla om att den nya brukaren ska ha 60 minuters städning varannan vecka. En ekonomisk ersättning utgår från förvaltningen till utförarorganisationen baserad på antingen en uppskattning av hur många timmars arbete de beviljade insatserna tros medföra eller i efterhand för det faktiska antalet timmar som utförts. Biståndshandläggarens roll Fram till mitten och slutet av 1990-talet utfördes biståndsbedömningen och arbetsledningen inom hemtjänsten av samma person, vanligtvis kallad hemtjänstassistent. Hemtjänstassistenten var den som gjorde en bedömning av behovet av hjälp hos pensionären, planerade det praktiska arbetet, skötte budgeten och ledde personalen. För att försäkra sig om en rättssäker organisation, där bedömningen av hjälp baseras helt på individens behov av hjälp snarare än kommunens ekonomiska förutsättningar, delades rollen upp. Den som tidigare arbetat som hemtjänstsassistent kunde antingen bli renodlad biståndshandläggare alternativt arbetsledare med personal och budgetansvar inom hemtjänsten. Biståndshandläggarens uppgift är att utifrån de lagar som reglerar omsorgen, göra en utredning och fatta ett beslut om huruvida den som har sökt hjälp är berättigad till stöd. Ett dilemma i biståndshandläggningen är hur man ska tolka Socialtjänstlagen och andra lagar som styr omsorgsarbetet. I januari 2010 föreslogs i regeringens lagrådsremiss Värdigt liv i äldreomsorgen att Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att utveckla ett nationellt instrument som underlag för behovsbedömning. Förslaget syftar bland annat till att förbättra biståndshandläggningen och skapa förutsättningar för mer likvärdiga bedömningar över landet. 18

19 Vad kostar det? Brukaren betalar en avgift för de insatser som beviljas. Avdrag kan göras beroende på vilka inkomster och utgifter man har. I vissa kommuner baseras avgiften på schabloner och brukaren betalar en fast avgift inom den nivå insatserna hamnar. I andra kommuner betalar brukaren för det faktiska antalet timmar de fått hjälp. Det finns en lagstadgad maxtaxa som våren 2010 var kronor per månad. Oavsett hur omfattande omsorgsbehovet är betalar brukaren aldrig mer än maxtaxan. Hemtjänstgruppens arbete Utifrån de insatser som beviljats sammanställs en genomförandeplan. I genomförandeplanen framgår vilka insatser som beviljats, när och hur de ska utföras, på vilket sätt brukaren har varit delaktig i planeringen, när och hur planen ska följas upp osv. En kontaktperson utses i personallaget, med syfte att detta förblir den person inom hemtjänsten som brukaren har mest kontakt med. Kontaktpersonen är vanligtvis den som gör ett första hembesök där man pratar om hur hjälpen från hemtjänsten kommer att fungera och sätter ihop genomförandeplanen. Planerare i hemtjänstgruppen, som är ansvariga för planering av arbetsgruppens schema, lägger in den nya brukaren i arbetsschemat för de kommande veckorna. I vissa kommuner hanterar hemtjänstgruppen förutom de planerade service- och omsorgsinsatser även besvarande av larm från brukare som har trygghetslarm. I andra kommuner finns speciella larmpatruller, som enbart svarar på larm. Larmet går vanligtvis till en larmcentral, men skickas vidare till hemtjänstgruppen som åker hem till brukaren så snart som möjligt. I många kommuner har man i sitt serviceåtagande satt en maxtid, till exempel 45 minuter, som man har som målsättning att vara på plats inom. Hemtjänstpersonalen arbetar i nära dialog med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och medlemmar av andra professioner som kan vara inblandade i brukarens omsorg. Ofta används uttrycket att personalen arbetar i team och i de flesta hemtjänstgrupper genomförs teammöten, där representanter från olika professioner träffas för att diskutera enskilda brukares situation. Här kan man till exempel ta upp brukare som har råkat ut för ett fall och diskutera hur man kan arbeta tillsammans för att minska risken att den äldre ramlar igen. Hemtjänstens dagpersonal arbetar som regel i skift mellan ca och på kvällen. För äldre som behöver hjälp om natten, planerad eller genom larm, finns en nattorganisation med egen personal som enbart jobbar nattetid. 19

20 Personalorganisationen varierar från kommun till kommun. Vanligtvis finns ett antal enhetschefer som ansvarar för en eller ett par personalgrupper inom hemtjänsten men som även kan ha ansvar för ett särskilt boende. I de minsta kommunerna händer det att enhetscheferna sitter direkt under förvaltningschefen, men ofta finns en mellanchef med övergripande ansvar för hemtjänst och kanske även annan äldreomsorg. Det yttersta ansvaret för kommunens hemtjänst ligger hos förtroendevalda kommunpolitiker som sitter i en nämnd. Ofta tillhör hemtjänstfrågorna Socialnämnden, som även har ansvar för exempelvis försörjningsstöd och andra sociala frågor, men det händer även att äldreomsorgen tillhör ett separat ansvarsområde och har sin egen nämnd. Större beslut och övergripande handlingsplaner antas ofta även av kommunfullmäktige, som är överordnad nämnderna. 20

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg

Bevilja och ta emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg 2 Bevilja och ta emot hjälp Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg Monica Nordström Anna Dunér 3 FoU i Väst

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid

Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Hemtjänsten och de äldres behov en jämförelse över tid Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Vad vill du ha hjälp med idag?

Vad vill du ha hjälp med idag? FoU-rapport Vad vill du ha hjälp med idag? - utvärdering av Projekt Personlig Service vid Gräshagens hemtjänst Tove Persson FoU-rapport 2008:2 ÄO Äldreomsorg och äldrevård Förord Luppen kunskapscentrum

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2006:1

Rapport från FoU-Jämt 2006:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2006:1 Vardagsrehabiliteringens roll inom kommunens hemtjänst Maritha Månsson Ann Nordholm Lena Andersson Annelie Mikaelsson Ulla Ekman Förord Rehabiliteringsinsatser

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129

LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG. Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129 LYCKAT LEDARSKAP I ÄLDREOMSORGEN LOTTA HENRIKSSON KERSTIN WENNBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2009:01 ISSN 1401-5129 FÖRORD Äldreomsorgschef något att se fram mot? Inte självklart

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer