Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige"

Transkript

1 Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige Peter Antman Detta är en internetversion av rapporten Den nya arbetarefrågan Utsatthet och marginalisering i ett postfordistiskt Sverige Karolinska Institutet Vit Rapport nr. 359 Peter Antman äger upphovsrätten till denna text, om inget annat specifikt anges. Den får därför inte spridas vidare i något kommersiellt eller icke-kommersiellt sammanhang utan mitt samtycke. Däremot går det bra att läsa den här, eller att ladda hem den för privat bruk. Det går självklart bra att göra länkar till dessa html-versionen, men sidorna får inte läggas upp för allmän access på någon annan server.

2

3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Gamla klyftor - nytt engagemang: ett 60-tal 9 3 Den gamla arbetarefrågan 13 4 Den nya arbetarefrågan och utsattheten 15 5 Den generella välfärdspolitiken - endast det bästa är gott nog åt folket En historisk kompromiss Välfärdsstatens uppbyggnad och mognad Bättre och bättre dag för dag Och lite sämre dag för dag för en del: mot den nya arbetarefrågan? 29 8 Tillbaka till arbetsmarknaden De behöver inte svälta Några ekonomiska nyckeltal Allt fler i arbetskraften varje år Allt fler utsatta ändå? För vilka har utsattheten ökat? Tre drivkrafter bakom den nya arbetarefrågan Från industri till tjänster Från Fordism till Postfordism Från full sysselsättning till anti-inflationskamp Välfärdsstatens omstrukturering - en översikt Arbetsmarknadspolitiken Den nya arbetslinjen och utslagningen Välfärdstjänster Exemplet skolan Socialförsäkringarna Exemplet sjukförsäkringen Från utsatthet till utstötthet? Slutord Litteratur 79 3

4

5 Kapitel 1 Inledning Vad är det som händer? Den frågan tror jag finns på var mans läppar i dag. Så enkel är den, och ändå så svår. Nästan varje dag kan vi genom massmedia ta del av nya larmrapporter om hur klyftorna ökar i Sverige, om de knappa villkor allt fler lever under, om hur resurserna saknas i sjukvård, äldreomsorg eller skola. Samtidigt har den svenska välfärdsstaten gått igenom kanske de snabbaste och största förändringar någonsin. I slutet av 1980-talet startade en våg av reformeringar av allt från skattepolitiken till minsta dagisenhet vars svallvågor ännu inte lagt sig. Ännu väntar stora förändringar av a-kassa, sjukförsäkring och pensionerna. Hur har dessa förändringar slagit mot människor i Sverige? Vilket samhälle är vi på väg mot, eller är kanske redan i? Trots de dagliga rapporterna saknas ännu på det hela taget svaren på dessa frågor. Sverige är på intet sätt unikt. Hela västvärlden präglas av samma problem: massarbetslöshet, utanförskap, kraftiga förändringar av de gamla välfärdssystemen, större tillit till och betoning av att marknadsmekanismerna bär på lösningen på människors problem och svårigheter, bristande tillväxt och notoriska underskott i de offentliga finanserna. En rad begrepp har kommit i svang i forskning och debatt som försöker fånga de sociala förändringar västvärlden genomgår. Det talas om den nya fattigdomen, om marginalisering och pereferiarbetare. Populärast av dem alla har förmodligen talet om det så kallade två-tredjedelssamhället varit. Termen fångar väl de farhågor man kan knyta till utvecklingen i västvärlden. Å ena sida ger den en beskrivning av en ny social klyvnad i befolkningen. I två-tredjedelssamhället har en tredjedel av befolkningen halkat efter den övriga befolkningen i levnadsstandard. De har låga inkomster, ingen eller osäker relation till arbetsmarknaden och står utanför eller har svag koppling till de olika välfärdssystemen. Ja, man kan säga att termen tvåtredjedelssamhälle egentligen inte beskriver ett samhälle utan hur samhället splittras i två delar: ett i vilken en tämligen välmående majoritet lever och ett i vilket utstötta, marginaliserade, nyfattiga och utsatta lever. Å andra sidan finns också i termen en slags dyster analys av den politiska dynamiken i två-tredjedelssamhället inbyggd. Enklast kan den uttryckas genom påståendet att de två tredjedelarna med hygglig levnadsstandard har skäl att solidarisera sig politiskt med varandra, medan den utsatta tredjedelen är i minoritet. Detta innebär en risk att den politiska viljebildningen snarare än att gå nerifrån och en bit över mitten av befolkningen går från någonstans ungefär i mitten av befolkningen och uppåt. Detta innebär i sin tur att den politiska viljan att göra något åt de utsattas levnadsvillkor kommer att saknas och i förlängningen påverka synen på hur de offentliga välfärdsinstitutionerna utformas. Det finns självfallet igen automatik i att den politiska viljebildningen kommer se ut på detta sätt. I själva verket bör termen två-tredjedelssamhälle i första hand användas på 5

6 samhällen där bägge ovanstående karaktäristika gäller; där således den sociala klyvnaden också gett upphov till en politisk klyvnad som i sin tur förstärker och permanentar den sociala klyvnaden. Alltså: ett samhälle präglat av social klyvnad behöver alltså inte i denna mer strikta mening vara ett två-tredjedelssamhälle. Däremot är risken att det utvecklas till ett uppenbar. Den här skriften handlar alltså om två-tredjedelssamhället. Eller närmare bestämt om Sverige är på väg att bli ett två-tredjedelssamhälle och vad det i sådana fall innebär. Jag använder emellertid inte termen två-tredjedelssamhälle som ett fixt och färdigt begrepp mot vilket man med exakthet kan mäta ett visst samhälle och ge ett svar på frågan om det är eller inte är ett två-tredjedelssamhälle. Begreppet två-tredjedelssamhälle tjänar i stället ett heuristiskt syfte - det vill säga att rikta tanken - för att peka ut vilka frågor som bör ställas och vilka områden man bör titta på. Det användbara med termen är att den påvisar att sociala och politiska faktorer är lika viktiga. Tre övergripande frågor vägleder därför denna framställning: 1) Kan vi tala om en ny social klyvnad i Sverige? 2) Om vi kan det, varför har den uppkommit? 3) Hur har i sådanafall den politiska viljebildningen påverkats; främst manifesterats av välfärdssystemens utseende? För att kunna svara på dessa frågor tvingas vi anta örnblicken. Detta är således inte en mikroskopiskt inriktad studie av de sociala villkoren i Sverige i dag utan ett försök till en övergripande - makro- och strukturinriktad med finare ord - studie hur välfärden i Sverige i dag ser ut. Jag måste erkänna att jag inte närmat mig dessa frågor helt förutsättningslöst. Det gör man aldrig. Och i stället för att dölja mina utgångspunkter vill jag här redovisa de två som präglat både frågor och framställande mest: 1. Den första är att marginalisering eller utstötthet inte orsakas av individuella skäl. Det kanske inte är en så sensationell utgångspunkt, men den är likväl viktig att betona; därför att bakom varje individuellt livsöde kan vi i princip peka ut olika individuella faktorer som lett till att personen i fråga hamnat utanför. Det är inget konstigt i sig. Det omvända vore snarare konstigt, nämligen att det individuella inte spelade någon roll alls. Det behöver emellertid inte betyda att dessa individuella skäl är den yttersta orsaken. Mitt perspektiv är i stället att den viktiga frågan handlar om vad olika individuella kriser, personlighetsdrag och så vidare får för sociala konsekvenser. För att exemplifiera. Det är troligtvis en väldig skillnad om arbetsmarknaden fungerar så att det går att förena alkoholproblem med ett arbete, jämför med om alkoholproblem innebär att det är omöjligt att få ett arbete. Det personliga problemet är det samma, men de sociala konsekvenserna skiljer sig mycket åt. Vi skulle kunna uttrycka det med en arbetsmiljöterm: frågan handlar om hur människors riskexponering ser ut och förändras. För att beskriva både en stillbild och ett förlopp föreslår jag följande - tentativa - termer: utsatthet för människor vars riskexponering är hög. Med hög riskexponering menar jag att sannolikheten för att personliga kriser - av vad förslag det än vara månde - också leder till vidare sociala problem är hög. Det här innebär att utsatthet också täcker vad som annars brukar kallas marginaliserad, men också fattigdom till exempel. I stället används marginalisering som en term som beskriver ett förlopp där de sociala problemen anhopas och blir svårare och svårare. Slutstationen är utstötthet. 2. Därmed kommer vi till den andra utgångspunkten. Nämligen att det bästa sättet att förstå hur utsattheten ser ut och förändras i ett samhälle är att utgå från 1800-talets klassiska arbetarefråga. Arbetarefrågans kärna handlar om att ett nytt samhälle skapas där arbetskraften köps och säljs och att i princip allt som inte innebär en betald produktiv verksamhet blir obetald. Arbetsköparen betalar så att säga inte för att folk ska vara sjuka, arbetslösa eller

7 pensionerade. Kring arbetarefrågan, antingen dess mekanismer i mer socialdemokratiskt dominerande samhällen eller kring dess symptom i mer liberalt inriktade samhällen, har välfärdspolitiken formerats. Den har modellerats för att motverka eller lindra effekterna av köp- och sälj av arbetskraften. Alltså: för att förstå huruvida och på vilket sett utsattheten ser ut och förändras måste man betrakta hur arbetsmarknaden ser ut och hur välfärdssystemen svarar på arbetsmarknadens funktioner och dysfunktioner. I vilken mån personliga eller samhälleliga kriser leder till en marginaliseringsprocess för många människor är en funktion av arbetsmarknad och välfärdssystem. Det finns också en övergripande hypotes som starkt satt sina spår. Nämligen att Sverige och västvärlden genomgår en förändring som leder till att den gamla välfärdskostymen inte längre passar till den arbetsmarknad vi har. Arbetsmarknaden gör mellan procent av befolkningen till en högt utsatt grupp och välfärdssystemen är inte formade för att dämpa den risken. Utifrån arbetarefrågans perspektiv och den klassiska svenska välfärdspolitiken menar jag att detta är en anomali därför att det bryter mot dessa perspektivs utgångspunkter: Att marginalisering handlar om generellt verkande mekanismer och därför bör bemötas med sådana medel och att alla bör få vara delaktiga i samhället eftersom det inte är deras eget fel om de halkar utanför. Om denna hypotes går att vidimera till en belagd tes får läsaren själv bedöma. Det är i varje fall syftet med denna bok att lyckas med det. Men låt oss börja någon helt annan stans.

8

9 Kapitel 2 Gamla klyftor - nytt engagemang: ett 60-tal En sen lördagskväll i oktober 1967 ställer sig Arne Geijer - LO:s ordförande - upp i talarstolen på den socialdemokratiska extrakongressen. Han tar upp en mycket känslig fråga för socialdemokratin - hur har man egentligen lyckats med välfärdspolitiken? Talet kom att betyda mycket. Det bidrog till att slå hål på den förnöjda inställning hos många socialdemokrater, däribland Gunnar Sträng, som menade att välfärdsbygget i princip var klart, att bara finjusteringar återstod. Arne Geijer menade i stället att trots att det genomförts en rad reformer som syftar till jämnare fördelning av samhällets resurser har vi fortfarande ofantliga brister i det svenska samhället och stora olikheter både inkomst- och förmögenhetsmässigt. Enligt Olof Palme slog Geijer an tonen och angav inriktningen på den jämlikhetsdebatt som präglade det slutande 1960-talet. Och som i sin tur utgjorde upptakten till en rad reformer under talet. 1 Geijer talade främst om löntagarna. Han talade om den tredjedel av de anställda som hade mycket låga löner, om hur de också hade den längsta arbetstiden, den sämsta arbetsmiljön, de tyngsta och smutsigaste arbetena och därtill den högsta pensionsålder, om hur de sociala förmånerna var graderade och om hur de äldre i arbetskraften rationaliserades bort. Han sa: Jag skulle vilja säga att läget är allvarligare än vi i allmänhet föreställer oss. Den snabba förändring som nu sker i det svenska samhället har medfört att resurserna ökar, men vet vi egentligen vad det innebär? När man lyssnat till debatten i dag har man kunnat få ett intryck av att våra problem blir lösta om vi får en snabb ekonomisk utveckling med växande resurser. Det kan gälla i stort, men för den enskilde betyder denna utveckling ökade risker för att klyftan i inkomst- och förmögenhetsfördelningen vidgas. 2 I sin bok Den ofärdiga välfärden hade makarna Inghe året innan visat att stora delar av befolkningen knappt hade fått del av välståndsutvecklingen och att många fortfarande stod utanför välfärdssystemen. Av de vuxna hade omkring 2,3 miljoner ingen eller låg sjukpenning. Drygt en miljon hade låga inkomster. Varav en på fyra på grund av sjukdom. En kvarts miljon tvingades varje år vända sig till socialhjälpen för assistans. Bara för att ta några exempel. Att det alltjämt finns allvarliga luckor i välfärdssamhällets trygghetssystem torde denna översikt över några eftersatta grupper ge belägg för, skrev de och 1 Antman & Schori (1996). 2 Geijer (1967), 356ff. 9

10 fortsatte. Försäkringsskyddet uppvisar brister genom att standarden för stora grupper är låg och läget minst sagt bekymmersamt. Många nödgas alltjämt underkasta sig ett ekonomiskt förmyndarskap med ingående behovsprövning och personliga förödmjukelser. Makarna Inghe ställde en uppmanande fråga: Kan man överhuvud taget kalla Sverige ett välfärdssamhälle, när redan spädbarnen får erfara att välfärden ännu i dag är graderad och stora grupper privilegierade? 3 Det råder så här i efterhand ingen tvekan om att Geijers tal och makarna Inghes bok fick stor politisk betydelse, tillsammans med andra fenomen som låginkomstutredningen, Olof Palmes engagemang för jämlikheten och vänstervågen - för att nu ta några andra exempel. Många av luckorna i välfärden de pekade ut täpptes till. Idag är det tydligt att dessa hål börjar öppnas igen. Inghes och Geijers ord kunde nästan lika gärna vara sagda i dag. Något skiljer emellertid vår tid från det samhälle som Geijer, Inghe och de andra ville förändra. För att förstå vad som skiljer tror jag man måste ställa frågan varför kampen mot ojämlikheten faktiskt fick effekter. Vad var det som gjorde att Geijers och Inghes uppmaningar fick stor politisk betydelse? Varför segrade inte Strängs och andra mer nöjda debattörers verklighetsbeskrivning? Var det för de nya fakta som exempelvis makarna Inghe eller Geijer kunde presentera? Visserligen levererade Inghe, LO, låginkomstutredningen och andra ny kunskap om en verklighet som på många vis var tämligen okänd. Ändå är det slående hur fragmentarisk, punktvis och osystematiserad dessa fakta var. Jämför vi med dagens situation blir det särskilt tydligt. I dag har vi en massiv kunskap och fakta om hur klyftorna i samhället ser ut. Vi har närmast dagliga rapporter om utsatthet, klyftor och fattigdom i massmedia. SCB och Institutet för social forskning presenterar regelbunden statistik över hur inkomster, hälsa, bostäder, politiska resurser är fördelade. LO har intensiv statistikproduktion över LO-medlemmarnas sämre livsvillkor. Socialstyrelsen publicerar sociala rapporter och hälsorapporter, följer barnens livsvillkor och hur socialbidragstagandet utvecklas. Regeringen presenterar fördelningspolitiska bedömningar och studier. Vi har en utvecklad forskning om välfärdsstaten, fattigdom och socialbidragstagande. Förvisso flyger minervas uggla oftast i skymningen. Kunskapen om vad som hänt de senaste åren släpar efter. Men fakta kommer oundvikligen fram så småningom i ett samhälle som det svenska. Om klyftorna ökar beror det inte på brist på kunskap. I stället är det två andra förhållanden som framstår som viktiga. För det första handlar det om synen på vad som är möjligt. Makarna Inghes formulering är därvidlag talande: Välfärden är ofärdig. I själva formuleringen ligger synen att det är möjligt att göra den färdig. Välfärdspolitiken har visserligen sina brister, men det innebär inte att den är ett misslyckande, utan att den måste byggas ut ytterligare och kompletteras med en ny giv, med fortsatta ansträngningar riktade mot nya djärva mål, skrev de till exempel. 4 Förmodligen spelade det ideologikritiska inslaget en viss roll. Den allmänna inställningen, det vittnar både Geijer och Inghe om, var ju att välfärdssamhället lyckats utrota fattigdom och utanförskap. Därmed hade man en normativ föreställning att luta sig emot. Både de som hävdade att välfärdssamhället lyckats och de som kritiserade det för att inte ha nått tillräckligt långt utgick från samma grundföreställning. Nämligen att målet just var att utrota fattigdom och minska klyftor och att det var möjligt att göra det via välfärdspolitik. För det andra handlar det om synen på orsakerna bakom fattigdom och klyftor. Även om både Geijer och Inghes pekar ut brister i de sociala försäkringssystemen så är det inte 3 Inghe (1968/66), 24, 28, 32, Inghe (1968/66), 269.

11 dessa i sig som utpekas som skälet till ofärden. Det ofärdiga ligger i stället i att dessa system inte förmår kompensera för de verkliga skälen: nämligen klassklyftorna. [V]i har en arbetarklass i lika hög grad i dag som vi haft tidigare, sa Geijer i sitt tal. 5 Också makarna Inghe pekar i första hand ut klassklyftorna som orsak bakom ofärden. Även när de lyfte fram de så kallad utstötta grupperna och menade att deras problem inte gick att lösa inom den rådande välfärdsideologin pekade de till syvende och sidst ut klassklyftorna som den mest fundamentala orsaken: Det är också notoriskt, att i alla undersökningar över grupper av socialt missanpassade är det en stark överrepresentation av personer från fattiga, kulturellt torftiga hem med bristfälligt utbildade föräldrar i enkelt arbete, i dåliga bostäder, ofta beroende av socialhjälp eller annat samhälleligt stöd och med hög frekvens av kriminalitet och alkoholism, kanske också av somatisk och psykisk sjukdom. Dessa företeelser är sinsemellan högt korrelerade och betingar varandra i stor utsträckning. Klasskiktningen i samhället, som den framträder i den enorma spridningen av inkomster och förmögenheter, är sammanvävd med andra sociala företeelser, som inte kan rättas till, om man inte samtidigt attackerar de ekonomiska olikheterna. 6 Här finns inte, det tål att påpekas, någon storslagen eller välutvecklad klassteori. Det är inte det som är poängen heller. Poängen är i stället att man i sina formuleringar om klass lutar sig mot en bestämd syn på samhället. En syn som har sina rötter i det som kallades arbetarefrågan på 1800-talet. 5 Geijer (1967), Inghe (1968/66), 237.

12

13 Kapitel 3 Den gamla arbetarefrågan Vad var det som kännetecknade arbetarefrågan? För det första var den kopplad till strukturella förändringar i samhällsekonomin. I korthet man beskriva det som att de traditionella sätten att lösa människors behov av trygghet, vid barnafödande, sjukdom och ålderdom (nämligen genom jordbruksegendom och familjens stöd) undergrävdes av jordbruksbefolkningen växande armod och ökade rörlighet, inte minst mot slutet av 1800-talet då jordbrukets andel av den verksamma befolkningen började minska samtidigt som urbaniseringen tog fart. Allt färre hade någon egendom att falla tillbaka på, allt fler familjer var splittrade och levde långt ifrån varandra - kanske till och med på andra sidan Atlanten. I den nya samhällsekonomin var i stället arbetskraften något man sålde och köpte för en viss del av dagen. Arbetet utfördes dessutom utanför hemmet. Det här skapade de strukturella problem som kom att kallas arbetarefrågan. Det ligger nämligen i sakens natur att arbetarens risker för fattigdom blev stora. En arbetstagare säljer sin arbetskraft och får betalt för den prestation han utför. Arbetsgivaren har därutöver inga skyldigheter. På arbetsmarknaden betalar man inte för icke utfört arbete. En del av lönen kan förvisso sättas undan för sjukdom och pension - men det är antingen en fråga för den enskilde individen eller en förhandlingsfråga mellan arbetstagare och arbetsgivare. Något särskilt stark förhandlingsposition hade arbetaren inte på denna tid, även om fackföreningsrörelsen hade börjat utvecklas. 1 Med andra ord. I alla situationer då arbetaren inte kunde arbeta hotade fattigdom och armod. Som vid sjukdom eller olycksfall, eller vid arbetslöshet eller ålderdom, eller under åren som föräldrar då kvinnans försörjningsmöjligheter minskade. Arbetarefrågan handlade alltså i grunden om att en ny princip för hur de ekonomiska resurserna i samhället skulle fördelas hade växt fram. Genom att människor för sin försörjning blev beroende av att kunna sälja sin arbetskraft på marknaden ökade risken för att en kris i livet skulle få mycket stora följder - därför att skyddsnät saknades. Poängen här är att dessa kriser säkert många gånger kunde bero på individuella svagheter eller problem, så som slöhet, alkoholism, dålig planering, men att man bakom varje individs levnadsöde kunde identifiera en generellt verkande mekanism. Vi kan uttrycka det på följande sätt: Genom strukturella förändringar i samhällsekonomin ökade risken för att tillfälliga svängningar i ekonomin och/eller individuella kriser fick till följd att man inte klarade försörjningen. Utsattheten ökade med andra ord när penning- och marknadsekonomin bröt ner det gamla patriarkala systemet där de flesta trots allt ägde eller hade tillgång till jord, produktionsmedel och social förankring. 1 Antman (1996); Therborn (1994); Olsson (1993), Gustafsson (1994). 13

14 Risken att falla utanför ökade med samhällets omvandling. 2 En allt större del av befolkningen levde, för det andra, således under samma generellt verkande mekanismer. Alla kanske inte drabbades, en del blev inte sjuka, en del blev inte arbetslösa, men i grunden berörde det, åtminstone under denna tid, alla som arbetade som löneanställda. Det var, med andra ord, en gemensamt problem för en stor del av befolkningen. Det var inte fråga om marginalisering, eller utstötthet, utan en fråga om utsatthet för en hel social klass av människor och som berodde på deras position i den socio-ekonomiska strukturen. Här ser vi också arbetarefrågans tredje viktiga dimension. Nämligen att den var nära kopplad till en social kraft i samhället som kunde göra anspråk på att företräda intressena hos en majoritet av befolkningen: arbetarrörelsen. Genom denna omväg blir det möjligt att något tydligare peka ut några av de troliga skälen till att Geijers och Inghes uppmaning och anklagelse kunde få sådan kraft: Fattigdom och utslagning är något som drabbar individen med ofta hemska följder. Och många gånger kan man peka ut individuella skäl till varför varje människa råkat illa ut. Men bakom ligger generellt verkande mekanismer i samhället. Dessa generellt verkande orsaker drabbar potentiellt en stor del av befolkningen. Därför kan man också lägga politiskt kraft bakom uppmaningen att förbättra villkoren i samhället. 2 Gustafsson (1994); Antman (1996).

15 Kapitel 4 Den nya arbetarefrågan och utsattheten Vad kan då denna inledande tillbakablick lära oss? Jo, den förser oss med frågor och perspektiv som vi kan använda för att analysera utvecklingen efter 1960-talet och hur vi ska beskriva den nuvarande situationen i Sverige. Genom att utgå från arbetarefrågans perspektiv får vi inte bara tillgång till ett sätt att analysera vilka mekanismer och förändringar i samhällsekonomin (vilket i dag inkluderar de sociala trygghetssystemen) som påverkar utsatthet, marginalisering och utslagning utan också den politiska dynamik som dessa mekanismer genererar och samspelar med. För att kunna besvara frågan om Sverige är på väg in i ett så kallat 2/3-samhälle räcker det inte med att man kan visa att 1/3 står utanför samhället eller lever i en marginaliserad position vis a vi majoriteten av medborgarna. En lika viktig ingrediens är frågan om hur den politiska majoritetsbildningen sker. Kännetecknet på ett 2/3-samhället är ur detta perspektiv ett samhälle där den politiska majoritetsbildningen snarare sker uppifrån och ner, än nerifrån och upp. Det vill säga ett samhälle där mellanskiktet föredrar att solidarisera sig med toppen av samhället. Vi kan säga att vi får tre nivåer som vi måste ta hänsyn till. Den första nivån handlar om strukturella förändringar i samhällsekonomin. Den andra nivån handlar om hur dessa påverkar människors välfärd. Här kommer välfärdssystemen in som en medierande faktor. Den tredje om hur den politiska viljebildningen kring detta ser ut. Eller för att avgränsa problematiken ytterligare: Hur konstrueras välfärdssystemen, som från början skapades som en direkt respons på arbetarefrågan? Viktiga följdfrågor blir: Är välfärdssystemen inkluderande eller uteslutande? Är välfärdssystemen baserade på att människors problem uppstår genom generellt verkande orsaker eller pekar de ut individens bristande förmågor? Vilkas intressen framställs som viktigast att tillfredsställa? Kort sagt: hur ser vår tids arbetarefråga ut? Finns det ens någon? Och vad är i sådana fall särskilt nytt? Det måste omedelbart påpekas att det inte på något enkelt vis går att hålla i sär dessa tre nivåer, särskilt inte i en skildring av hur samhället förändrats de senaste 30 åren. Ett skäl är att det numera är svårt att skilja mellan strukturella förändringar av ekonomin och välfärdens utseende och utbyggnad. Den offentliga sektorn är en integrerad del av vår ekonomi. I vad mån den försörjer människor i form av bidrag eller arbete påverkar således både arbetsmarknad och människors välfärd. Samtidigt är den offentliga sektorn ytterst en 15

16 politiskt styrd sektor, vars utseende åtminstone delvis formas av hur den politiska viljebildningen och responsen på förändrade villkor i samhället ser ut. Målet är att nivåerna ändå ska fungera som analytiska hjälpmedel när vi strukturerar vår skildring. Som en närmast outtalad förutsättning bakom både Geijers tal till kongressen och makarna Inghes bok ligger idén om att alla medborgare ska ha en plats i samhället - integrering med ett tjusigare ord. Det är också kärnan bakom den generella välfärdsmodellen. Innan vi går vidare kan det därför vara värdefullt med en snabb bakgrundsteckning av den svenska välfärdsmodellens rötter och hur den hängde samman med den politiska majoritetsbildningen samt de ekonomiska produktionsvillkoren.

17 Kapitel 5 Den generella välfärdspolitiken - endast det bästa är gott nog åt folket Också när vi vill beskriva den svenska välfärdsmodellen eller ideologin är arbetarefrågan till stor hjälp. Utifrån arbetarefrågan kan man i princip logiskt härleda kärnan i de problem som mötte arbetaren och som 1900-talets socialpolitik sökte motverka. Det rådet inget tvivel om att den svenska välfärdsmodellen på många sätt var ett väl anpassat svar på de problem man logiskt kan härleda. Vi får emellertid inte förledas att tro att det låg någon naturlig eller determinerad utveckling bakom detta. Vi kan inte blanda samman logisk slutledning och historisk utveckling. Under flera år präglades viktiga delar av den komparativa välfärdsforskningen av den närmast outtalade föreställningen att den socialdemokratiska välfärdsmodellen var det slutgiltiga svaret på arbetarklassens historiska intresse. Utvecklingen i Sverige och i andra länder skildrades således som en teleologisk utveckling inriktad på denna modell; och där övriga länder och modeller så att säga kunde rangordnas på en skala efter hur väl de lyckats närma sig den slutgiltiga (svenska) socialdemokratiska välfärdsmodellen. Den synen har på senare år utsatts för intensiv (korrekt) kritik. 1 När vi således logiskt tecknar de krav arbetarefrågan reser är det inte för att vi menar att den svenska välfärdsmodellen var just det slutgiltiga svaret på dessa problem, utan för att få ett instrument med vars hjälp vi både kan analysera arbetsmarknadens utveckling, välfärdssystemen och den politiska dynamiken. Man kan enkelt uttrycka kärnan i arbetarefrågan på följande vis: När man är improduktiv har man inga möjligheter till försörjning. Ingen betalar dig för icke utfört arbete. Logiskt innebär det att som barn, vid sjukdom, vid arbetslöshet och vid ålderdom står man utan försörjning. Närmare bestämt: när arbetsmarknaden fallerar saknar de individer som drabbas möjligheten att försörja sig med livets nödtorft på konsumtionsmarknaden. Fattigdom hotar. Mötet mellan säljaren av arbetskraft och köparen av den är präglat av ett ojämlikt maktförhållande. Säljaren är i princip tvingad att sälja sin arbetskraft till varje pris eftersom det är hans enda möjlighet att överleva. Köparen däremot kan faktiskt välja att inte köpa någon arbetskraft. Visserligen minskar då möjligen hans vinst, men eftersom köparen inte lever av försäljning av sin egen arbetskraft utan genom avkastningen på kapital hotar inte 1 Se till exempel Antman & Gustafsson (1995), Korpi (1979), (1981), (1996); Esping-Andersen (1990); Therborn (1989). 17

18 Figur 5.1: Förhållningssätt till arbetarefrågan svält och fattigdom på samma sätt som för arbetssäljaren. Arbetsköparen har en buffert, vilket arbetssäljaren vanligtvis inte har. När säljaren väl sålt sin arbetskraft förlorar han principiellt rätten att förfoga över den. Han får inte bestämma vad han vill göra, hur han vill göra det eller över huvud taget om han vill göra det alls. Arbetarefrågan påverkar således principiellt alla sfärer av livet. Det påverkar hur livet gestaltas utanför arbetet, det påverkar hur livet gestaltas när man säljer sitt arbete och hur det gestaltas när man utför sitt arbete. Nu kan man ju förhålla sig till detta på en rad sätt. Vi kan i princip dela upp det i en rad dikotomiserade förhållningssätt. 1. Den första frågan som uppstår är om det ovan beskriva förhållandet på något sätt är ett problem eller ej. Här svarade i princip alla utom manschesterliberalerna (nyliberalerna med ett moderna ord) faktiskt ja. 2. Den andra frågan handlar om man betraktar symptomen eller orsaken. De första som kom att närma sig arbetarefrågan som ett socialt problem var de olika filantropiska rörelserna som växte fram i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Det man inom den filantropiska rörelsen uppmärksammade och upprördes av var just symptomen, nämligen det elände som många arbetarfamiljer levde i. Denna syn styrde också deras konception av vad som borde göras. Den oerhört inflytelserika filantropiska intresseorganisationen CSA:s 2 reaktion på 2 CSA (Centralförbundet för Socialt Arbete) bildades 1903 på initiativ av en samling frivilligorganisationer med filantropisk inriktning. De brukar kallas fattigvårdsfolket och bestod av Stockholms ledande ekonomiska och kulturella skikt; en upplyst elit som menade att de sociala frågorna ägnats allt för lite uppmärksamhet. I sina första stadgar anger man att målsättningen är att inom olika samhällslager söka väcka intresse för och sprida kunskap om sociala spörsmål för att därigenom medverka till lösningen av viktiga samhällsfrågor. Under några decennier kom de att dominera den

19 förslaget om en offentlig pensionsförsäkring 1913 är ett viktigt exempel. CSA menade att reformen skulle motverka folkuppfostringen och försvaga arbetsviljan, folk skulle vänja sig vid understöd, missbruka det och inte minst skulle barnens försörjningsplikt mot föräldrarna upphävas. I stället borde ett system med individuell behovsprövning skapas, där en tjänsteman gick igenom individens hela sociala situation. 3 Det beror på att det inte var arbetarefrågan i strukturell mening som stod i CSA:s fokus. I stället ville man verka för den sociala frågans lösning. Skillnaden i betoning och synsätt är viktig. För det första riktar arbetarefrågan ljuset mot hela samhällets organisation. Att människor får försörjningssvårigheter när det blir sjuka, arbetslösa eller gamla handlar i första hand inte om att de är lata eller på något annat sätt mindre väl fungerande utan beror på arbetsmarknadens sätt att fungera, enligt detta perspektiv. Lösningen måste därför bli strukturell, handla mer om villkoren vid försäljning av arbetskraft än om arbetarens individuella egenskaper. För det andra riktas ljuset mot hela grupper av människor. Även arbetare som inte - för tillfället - är socialt utsatta måste omfattas, eftersom problemen principiellt sett kan drabba vem som helst. Därmed blir det också svårt att avgränsa den grupp som lösningen ska gälla: Hur till exempel skilja ut arbetare från landsortsbefolkningen? Vilka egenskaper har arbetare som redan drabbats jämfört med de som befaras eller som kommer att drabbas? Arbetarefrågans omfattning rör således inte en marginalgrupp utan många, ja kanske till och med alla. Men om frågan är social vad handlar den då om? Jo, om marginalgrupper, om människor med sociala problem, om individens tillkortakommanden. Fattigvårdsfolket hade ingenting emot sociala försäkringar. De skulle vara frivilliga och bygga på eget sparande; de var till för de som klarade sig själva. Men de som hade problem hade ju uppenbarligen inte klarat sig själva, de behövde hjälp av någon annan med de rätta insikterna och den rätta inställningen. Det närmaste man kommer en övergripande föreställning om de sociala problemen kretsar runt fattigdom. Fattigdomen var, menade man, en samhällssjukdom. Den kunde smitta även den starkaste individen. På så sätt kan man säga att de sociala problemen inte orsakades av individen. Men någon bra förklaring till fattigdomens existens hade man egentligen inte. I stället inriktade man sig just på individen. Ty oberoende av fattigdomens orsak så blev den smittade individen en mindervärdig fysisk och psykisk individ som i sin tur hotade hela samhället. Därför måste den fattige individen botas från sin sjukdom, hon måste uppfostras ur sin fattigdom, lära sig ta sitt eget ansvar; om så krävdes genom att skrämmas, straffas eller behandlas. Hjälp ur fattigdomen krävde i stället social kontroll - annars skulle de fattiga ju inte bli botade. 4 Skulle de fattiga kunna hjälpas till självhjälp måste de stödjande organen föregå med gott exempel; de måste vara ett föredöme för humanitet. Det eländiga tillståndet inom fattigvården verkade snarare åt motsatt håll - de tryckte ner folk i en ovärdig tillvaro och sände ut felaktiga signaler om att man inte behövde hjälpa sina medmänniskor. Fattigvårdsfolket kom därmed att inrikta sig på en reformerad fattiglagstiftning där kommunernas skyldighet att bedriva en humaniserad fattigvård skulle stärkas. De riktlinjer fattigvårdsfolket drog upp för fattigvårdsfrågans lösning kom till slut att ligga till grund för 1918 års fattigvårdslag. Det var en modern och gammal lag på samma gång. De situationer i livet där obligatorisk fattigvård skulle gälla utökades. socialpolitiska debatten fullständigt; de kom också att inta en rad betydelsefulla poster i den statliga administrationen, bland annat i socialstyrelsen och på socialdepartementet. De hade också ett brett kontaktnät i landets kommuner, landsting, folkrörelser och i landets riksdag och regering. 3 Edebalk (1991), 17; Olsson (1993), 73f. 4 Olofsson (1993), 44ff, 68ff; Olsson (1993), 64ff; Edebalk (1991), 9ff

20 Samtidigt betonades dock att det verkligen var fråga om fattigvård. Formuleringarna från 1871 års lag om barns och föräldrars försörjningsplikt mot varandra bibehölls. De som föll igenom detta skyddsnät och med sin rätt i bagaget sökte fattigvård hamnade under fattigvårdsstyrelsens tillsyn, som kunde bestämma om understödstagaren skulle tas in på anstalt eller inte. Dessutom hade man rätt att kräva ersättning för det bistånd som utgått, om så genom att kräva att det betalades tillbaka av understödstagaren eller dennes familj (för de gamla deras vuxna barn) eller så kunde den gamles ägodelar beslagtas års fattigvårdslagstiftning kom att gälla en bit in på 1950-talet. Ja, i grunden upphörde den inte att gälla förrän med Socialtjänstlagens införande i början av 1980-talet. Det förefaller troligt att traditionen från fattigvårdsfolket och CSA:s sociala uppfattning av problemets karaktär än i dag lever vidare inom socialvården. Det tycks nämligen som socialdemokratin aldrig ägnade någon större uppmärksamhet åt fattigvården. Därför att målet var att utrota behovet av fattigvård. 3. För om man i stället betonade orsakerna till fattigdomen trädde just arbetarefrågan fram i förgrunden (se figur 1). Till arbetarefrågan kunde man emellertid ha två förhållningssätt: Antingen borde hela det system som skapade de mekanismer varur arbetarefrågan uppstod vältas över ända, eller så borde man åtgärda och mildra effekterna av denna generellt verkande mekanism. Och eftersom den var generellt verkande borde ju motmedlen också vara det. Det skulle dröja en bit in på 1920-talet innan arbetarrörelsens strategi och vägval utkristalliserades. Fram till dessa stod både övervältande av systemet (för partiet) och övertagandet av makten inom företagen (för både partiet och LO) högt upp på dagordningen. På 1920-talet börjar det emellertid bli tydligt att fackföreningsrörelsen allt mer inriktar sig på att genom kollektivavtal med arbetsgivarsidan reglera köp och försäljning av arbetskraften. Till grund för samförståndet låg dock två viktiga vägval för facket som båda handlade om att försäljningen av arbetskraften prioriterades framför makten över själva arbetet. Dels valde man att inte betrakta relationen mellan arbete och kapital som en statisk kamp om en befintlig kaka - där den enes vinst är den andres förlust - utan snarare som ett samarbete för tillväxt som kommer båda till del. Dels gavs kampen om arbetets utformning upp. 6 5 Edebalk (1991), 20f; Bergman (1993), 10f; Holgersson (1988), 122; Odén (1983b), 127f. 6 Enligt Klas Åmark kan förhållandet mellan parterna på arbetsmarknaden bara förstås om man gör en åtskillnad mellan begreppen arbete och arbetskraft, där arbetskraft är en vara man köper och säljer på en (arbets)marknad medan arbete handlar om hela den process där arbetsgivaren ska tillgodogöra sig den arbetskraft han köpt. Och, menar han, arbetsmarknadens organisationer har utvecklats för att lösa ett problem som båda parterna brottades med nämligen att konkurrens på en oreglerad marknad riskerade att slå ut både arbetare och företag (arbetare konkurrerade ut varandra genom lägre löner, arbetsgivare genom antingen låga löner eller exeptionellt goda löner beroende av branch och tillgång på arbetare). Men via kollektivavtal (en form av monopol) och så småningom centrala förhandlingar kunde marknadens negativa effekter begränsas. Facket och arbetsgivarna fann således varandra i frågan om arbetsmarknadens reglering. På så sätt stärktes inte bara parternas makt, både arbetarnas och arbetsgivarnas möjlighet att planera kalkylera framtiden ökade. Facket var alltså med och skapade den rationella kapitalism som arbetarrörelsen sedan kunde utveckla ett samarbete med. Utgången var inte från början given och LO och SAF växeldrog, men precis som flera andra forskare visar Åmark att distinkta drag i den svenska modellen låg för handen redan innan socialdemokratins 30-tal. Åmark (1994), se äv Gustafsson (1994).

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Dokumentation. Innehåll

Dokumentation. Innehåll Dokumentation Dokumentation från seminariet "Den svenska välfärdsmodellens uppgång och fall?" som arrangerades av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) fredagen den 13 september 2013. Text skriven

Läs mer

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN

HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN 5 HÄLFTEN KVAR & HELA FRAMTIDEN EN RAPPORT OM VÄLFÄRD, SKATTER & FRAMTIDSTRO RAPPORTFÖRFATTARE: DANY KESSEL, DANIEL JOHANSSON & DANIEL SUHONEN Katalys - Institut för facklig idéutveckling No:5 Hälften

Läs mer

Vad är socialdemokrati?

Vad är socialdemokrati? Vad är socialdemokrati? En bok om idéer och utmaningar Ingvar Carlsson ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och statsminister 1986-1996. Anne-Marie Lindgren utredningschef i Arbetarrörelsens

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2013:4. Social Insurance Report. De första 100 åren. svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid

Socialförsäkringsrapport 2013:4. Social Insurance Report. De första 100 åren. svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid Social Insurance Report De första 100 åren svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid Rapport från forskarseminariet i Umeå 16 17 januari 2013 De första 100 åren svensk välfärdspolitik mellan historia

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

_ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen

_ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen _ En rapport om höjda tak i sjukförsäkringen Under höga tak ryms alla Rapport av Anna Hedborg Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Kommunals krav: höjda tak...6 Under höga tak ryms alla Tillit byggs

Läs mer

MEDBORGARNA PÅ MARGINALEN KNAPER VARDAG FÖR MÅNGA SVENSKAR

MEDBORGARNA PÅ MARGINALEN KNAPER VARDAG FÖR MÅNGA SVENSKAR MEDBORGARNA PÅ MARGINALEN KNAPER VARDAG FÖR MÅNGA SVENSKAR Erik Laakso och Philip Lerulf JUNI 2011 TIMBRO Erik Laakso är socialdemokratisk debattör och skriver för bland annat Dagens Samhälle och Voltaire.

Läs mer

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen

Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen Det moderna patriarkatet den kausala mekanismen En teori om asymmetriskt partnerval Bo Rothstein [publicerad i Arkiv för studier i arbetarrörelsen historia vol 94/95, 2006] Inledning Sverige är i flera

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Vi har råd med framtiden

Vi har råd med framtiden Vi har råd med framtiden Vi har råd med framtiden men då krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering. Arena idé & Timbro Rapport från kommissionen om välfärdens framtida finansiering

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN GÖTEBORG 2002-09-08 34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN Göran Bengtsson Socialpedagog 1 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Begrepp 1. Varför blir man hemlös? 2. Vilka blir hemlösa?

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket februari 2010 Titel: Trösklar till

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B

PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1. Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 1 Plan B PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 2 PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 3 Plan B Kebnekaisegruppen PlanB_3a 07-08-27 13.55 Sida 4 Ekerlids Förlag Tegnérgatan 37 111 61 Stockholm

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer