Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26"

Transkript

1 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer

2 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor Andrahandsuthyrning Anmälningsskyldighet Ansvarfördelning Biltvätt Brandvarnare Brott mot ordningsregler Fågelmatning sid 4 Försäljning och flytt sid 5 Förändringar inne i lägenheterna Hemförsäkring Husdjur Insynsskydd Markiser Månadsavgifter Parkering Skötselområden sid 6 Snöröjning och sandning Soprum Staket Störningar sid 7 Tillstånd för ombyggnad Ytterbelysning Sammanfattning 2. Medlemsinformation Avloppen sid 8 Brandvarnare Cykelförråd 1

3 Fastighetsskötsel av gemensamma utrymmen Försäkringar Försäljning och flytt Grillning Grussträngar vid fasader Hemsida sid 9 Huvudsäkringar Kallförråd Medlemsinformation Medlemskap i SBC Stege Stämma och styrelse Säkerhet sid 10 Vatten- och elkostnad Ventilation Vårstädning Värmepumpen sid Hantverkare och leverantörer sid Bilagor sid 14 2

4 Sammanställning av ordningsregler samt praktisk information för medlemmar och boende. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans föreningens byggnader och mark. Vi har därför ett gemensamt intresse av att skapa förutsättningar för en trivsam boendemiljö och god ekonomisk bärighet inom föreningen. Varje enskild medlem har såväl rättigheter som skyldigheter i förhållande till föreningen och till dess medlemmar. Föreningens syfte och verksamhet styrs i första hand av föreningens stadgar, som i sin tur vilar på Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) och Lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987: 667). Dessa regelverk täcker inte frågor kring den praktiska skötseln av fastigheten och därför har styrelsen och/eller föreningsstämman rätt att utfärda ordningsregler, som alla är skyldiga att rätta sig efter. Del 1 Innehåller de Ordningsregler för föreningen som fastställts av föreningsstämman att gälla fr o m Del 2 Innehåller praktisk information och skötselråd. Information finns också i din bostadsrättpärm Din Bostad Brf Vendelsö Gård. Del 3 Här finns en Telefonlista till hantverkare/leverantörer. Del 4 Här finns Bilagor Rubriksättningen i de båda avsnitten är indelad i bokstavsordning. Reglerna och informationen har således inte viktats efter frågornas betydelse. 3

5 1. Ordningsregler Viktigt att veta Akuta fel/skador Varje medlem är skyldig att inom respektive lägenhet/skötselområde snarast åtgärda fel eller brister, som kan riskera att medföra omfattande och fördyrande skador på fastigheten. Styrelsen ska så fort som möjligt informeras om det inträffat sådana skador. Vem som ska stå för kostnaden för utryckningen, föreningen eller du som medlem, regleras främst av bestämmelserna i Bostadsrättslagen och 28 i föreningens stadgar om ansvaret för underhållet i bostadsrätten. Altaner och trappor Altaner/trädäck får byggas och befintliga byggas om. Tillstånd ska begäras av styrelsen för att styrelsen ska kunna ta ställning till storlek och utseende. Se vidare Tillstånd för ombyggnad. Andrahandsuthyrning Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skäl för begäran, tidsperiod och vem som ska få hyra lägenheten. Om perioden är tänkt att pågå längre än ett år, ska hyresgästen avstå från sitt besittningsskydd. Anmälningsskyldighet Kontakta snarast styrelsen om en akut skada inträffar på föreningens hus eller mark. Meddela också styrelsen om något på, omkring eller i fastigheten behöver repareras eller åtgärdas. Ansvarsfördelning mellan förening och enskild medlem I stort kan man säga att föreningen/styrelsen svarar för det yttre underhållet av husen, medan de enskilda medlemmarna svarar för skötseln och underhållet av det, som finns inne i lägenheten. Medlem ansvarar även för att hålla uteplats och skötselområde i gott skick. Se vidare i Stadgarna för föreningen. Biltvätt Av miljöskäl är det är inte tillåtet att tvätta bilar i carportarna, eftersom fastigheten saknar dagvattenbrunnar. Brandvarnare Varje lägenhet ska vara utrustad med minst en brandvarnare på varje plan. Ansvaret för montering och underhåll ligger hos respektive bostadsrättshavare. Brott mot ordningsregler Allvarlig försumlighet eller misskötsel av lägenhet eller skötselområde kan leda till att medlem förverkar sin rätt till bostadsrätten och kan leda till uppsägning. Ringa förseelser, som är av mindre betydelse för föreningen och dess medlemmar, kan inte leda till uppsägning. Obs. Ett flertal mindre förseelser kan likställas med en allvarlig förseelse. Fågelmatning Inom skötselområdena får fåglar endast matas med talgbollar. Annan matning av fåglar är inte tillåtet inom föreningens fastigheter på grund av risken för skadedjur och risk för människors hälsa. 4

6 Försäljning och flytt Medlem som avser att sälja sin lägenhet ska kontakta styrelsen. Förändringar inne i lägenheterna Mindre förändringar får göras i lägenheten. Det är tillåtet att utan föreningens tillstånd till exempel byta kök, lägga nya golv, måla och tapetsera om, sätta upp nya skåp och byta ut vitvaror. Större förändringar kräver styrelsens tillstånd, som till exempel att ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum, göra förändringar som innefattar ingrepp i lägenhetens bärande konstruktion, befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten eller andra väsentliga ändringar. Obs! Inga omfattande förändringar inom lägenheten enligt ovan får påbörjas utan styrelsens godkännande. Hemförsäkring Medlemmen har skyldighet att ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Husdjur Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar inom fastigheten. Insynsskydd Insynsskydd får sättas upp utan särskilt godkännande från styrelsen under förutsättning att modellerna ingår bland alternativen nedan. De måste också hålla angivna mått. Om andra lösningar önskas, krävs styrelsens godkännande. Sådana skydd får inte sättas upp innan styrelsen fattat beslut. Bild på insynsskydd, se bilaga. Markiser Medlemmen får endast sätta upp markiser med av föreningen godkända mönster och färger. Dessa är: (randigt, mönstret heter Tempotest 5173) och färgen ska vara grön/grå eller gul/grå samt en enfärgad grå markis (Sandatex 115/79) Månadsavgifter Avgiften ska betalas i förskott sista vardagen varje månad. Styrelsen beslutar om storleken på avgifterna till föreningen för varje år. Besked om avgifternas storlek lämnas normalt i december varje år inför det kommande året. Avierna med avgifterna delas ut kvartalsvis. Parkering Gästparkeringar (totalt 9 st.) finns vid varje huslänga. Dessa är i första hand avsedda för gäster till föreningens medlemmar, men kan undantagsvis också användas av medlemmarna själva. o Det är inte tillåtet att parkera vid infartsvägarnas slut eller på föreningens gräsområden. o Det är inte tillåtet att använda gästparkeringsplatserna framför soprummet de dagar då sophämtning sker. (För närvarande tisdagar). 5

7 Skötselområden Förändringar av skötselområdet Ett skötselområde, som medlemmen förfogar över och ansvarar för, tillhör lägenheten. Skötselområdet är inte att jämställa med egen tomt. Ritning, som visar hur skötselområdena går, finns i Din bostad Brf Vendelsö Gård. Man får inte utöka sitt skötselområde på föreningens eller kommunens mark. Om medlemmen önskar göra en större förändring eller förändring, som påverkar föreningen och/eller dess medlemmar, ska denna godkännas av styrelsen. Styrelsen måste beakta att förändringen inte medför försämrade förhållanden för kringboende. Förändringen får heller inte påverka föreningen negativt. Informera berörda grannar, så att de får möjlighet att komma med synpunkter! Observera dock att det är styrelsen, som fattar beslut i ärendet. Obs! En planerad förändring får inte påbörjas, innan styrelsen beslutat i ärendet. Egna häckar får planteras längs med skötselområdets gräns. Det är förbjudet att ha högre häckar än 90 cm. Bostadsrättshavare får fritt välja vilken typ av häck man vill ha. Gemensamma häckar (JM:s planterade häckar) ska hållas fria från gräs och ogräs. De gemensamma häckarna längs Broddvägen vid flerbostadshuset och radhuslängan Broddvägen 18-28, häcken mellan flerbostadshuset och radhuslängan Broddvägen 18-28, häcken längs tomten till radhuset Broddvägen 30 och häckarna, som hör till parhusen Broddvägen längs infartsvägen mellan dessa parhus och parhusen Broddvägen får vara högre än 90 cm, dock högst 200 cm. Obs! Det är inte tillåtet att ta bort en av JM planterad häck utan styrelsens godkännande. Snöröjning och sandning Varje medlem ansvarar för skottning och sandning på och i anslutning till sitt skötselområde. Medlemmar boende i parhusen delar snöskottning av den gemensamma trappan. Två sandlådor finns - en vid soprummet och en vid Broddvägen Soprum Det är förbjudet att använda soprummet till annat än hushållsavfall. Medlemmarna ska hålla soprummet rent och snyggt enligt ett uppgjort schema. En speciell behållare finns utanför soprummet för mindre grovsopor. Returpapper, glas-, papp- och plastförpackningar ska lämnas på SRV återvinningsstation. Den närmaste ligger på andra sidan Gudöbroleden på Grindstuvägen. Större grovsopor ska medlemmen själv se till att de lämnas på SRV returstation i Jordbro industriområde. Dessa får inte lämnas i behållaren utanför eller i soprummet. Obs. Schema för städning av soprum, se bilaga. Staket Staket får sättas upp längs skötselområdesgränsen, men utseendet ska vara det som visas på bilden nedan och höjden ska vara 80 cm. I de fall både staket och häck kommer att finnas, ska staketet sättas upp på tomtgränsen och häckplantorna planteras in en rimlig bit på skötselområdet. Häckarna ska hålla en höjd av 90 cm. Bild på staket, se bilaga. 6

8 Störningar Alla boende är skyldiga att visa hänsyn till grannar och övriga medlemmar och boende i området. Skyldigheten gäller såväl inom- som utomhus. I befintligt regelverk anges att detta gäller dygnet runt. Hänsynstagande är dock extra angeläget vardagar från kl till kl Obs! Informera gärna grannar inför störande ombyggnad, reparation eller före fester. Tillstånd för ombyggnad Vid större förändringar ska tillstånd först begäras från styrelsen. Följande ska medfölja ansökan: Skriftlig beskrivning av vad som ska göras. En enkel skiss där omfattning, konstruktion, utseende och tidsplan ska framgå. Måste experthjälp anlitas, står bostadsrättshavaren själv för kostnaden. Styrelsen lämnar skriftligt besked till den som sökt tillstånd för ombyggnad, när ärendet har behandlats. Obs! Byggnation får inte påbörjas, innan besked har lämnats från styrelsen. Ytterbelysning Belysning som släcks och tänds med automatik får inte bytas ut. Medlemmarna ansvarar själva för att byta ut glödlamporna vid behov. Sammanfattningsvis gäller att medlem i föreningen enligt 7 kap. 9 Bostadsrättslagen och 31 i föreningens stadgar är skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Medlem är också i övrigt enligt samma bestämmelser skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset och att rätta sig efter de särskilda ordningsregler, som föreningen i enlighet med ortens sed meddelar. Om sådana störningar förekommer ska föreningen ge medlemmen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Om det är fråga om grav vanvård/misskötsel av de angivna skyldigheterna kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas och föreningen vara berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttningen enligt 7 kap. 18 Bostadsrättslagen och 36 i föreningens stadgar. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är mindre allvarligt (av ringa betydelse). Obs! Styrelsen har tolkningsföreträde av ordningsreglerna. 7

9 2. Medlemsinformation Bra att känna till Avloppen Samtliga golvbrunnar i våtutrymmen bör rensas minst två gånger per år i förebyggande syfte, glöm inte tvättrum. Orensade golvbrunnar är den vanligaste orsaken till vattenskador. Golvvärmen kan ibland göra att vattenlås och vissa rör torkar ut. För att förebygga detta bör alla avlopp användas regelbundet eller spolas igenom då och då. Brandvarnare Föreningen rekommenderar en brandvarnare per rum, minst en per våning. Monteras i tak. Se till att byta batterier varje år, förslagsvis inför första advent då bränder ofta uppstår. Brandförsvaret rekommenderar att man skaffar en pulversläckare. För mer information hänvisar vi till Södertörns Brandförsvars hemsida: Cykelförråd Det finns två cykelförråd vid flerbostadshuset. Det vänstra hör till flerbostadshuset, och detta är även föreningens trädgårdsförråd. Nyckel kan beställas efter extrastämman Borttappad nyckel ersätts av medlem. Fastighetsskötsel av gemensamma utrymmen Föreningen har inte någon kontrakterad fastighetsskötare, som löpande ser till husen. Inom styrelsen utses någon eller några personer, som ansvarar för frågor som rör underhåll och reparationer av husen. Styrelsen ser till att åtgärder som behöver göras utförs. Det finns en långsiktig underhållsplan för husen. Försäkringar Föreningen har både för medlemmarna och styrelsen tecknat försäkring i Nordeuropa Försäkringar. Försäljning och flytt För att försäljning ska kunna genomföras korrekt måste styrelsen vara informerad, bland annat för att ordföranden eller annan ledamot ska kunna lämna aktuella uppgifter om föreningen och bostadsrätten till den mäklare som anlitas. Styrelsen ska också godkänna köparen som ny medlem i föreningen. En ansökan om inträde i föreningen för köparen och samtidigt utträde ur föreningen för säljaren ska (tillsammans med ett exemplar av köpekontraktet) skickas in till styrelsen. Anlitas mäklare brukar denne hantera detta. Styrelsen behöver informeras om säljarens nya adress, bland annat för att för att kunna skicka Skatteverkets kontrolluppgift. Grillning Det är tillåtet att grilla på altaner och balkonger. Obs! Tänk på brandsäkerheten och iaktta stor försiktighet! Grussträngar vid fasader Grussträngarna ska hållas fria från ogräs och växter. Grussträngarna närmast husfasaderna får inte tas bort eller ersättas med jord. Fuktbehandlat grus ska användas. 8

10 Hemsida Föreningen arbetar med att ta fram en hemsida. Separat information kommer senare. Huvudsäkringar Flerbostadshusen har sina elmätare i förråd på gavel lägenhet nr 16. Radhuslänga nr har sina elmätare på gaveln vid hus nr 18. Radhuslänga nr har sina elmätare på gaveln vid hus nr 30. Radhuslänga nr har sina elmätare på gaveln vid hus nr 38. Parhusen har sina elmätare på fasaden mellan förråden. Nycklar finns på Broddvägen 66. Kallförråd I parhusen kallförråd rekommenderas att endast förvara oorganiskt material. Medlemsinformation Styrelsens uppgift är att löpande informera medlemmarna med uppgifter som berör alla. Detta sker via skriftlig information och/eller e-post, vid medlemsmöten och stämmor. Medlemmarna äger enligt regelverket inte rätt att få ta del av styrelsens protokoll. Medlemskap i SBC Föreningen är medlem i SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). SBC är en intresseorganisation för bostadsrätts- och bostadsföreningar. Genom SBC kan föreningen få kostnadsfria snabbsvar per telefon och per mail. Alla boende i föreningen får 3-4 gånger per år informationsbladet SBC Direkt Bostadsrätt. SBC har en hemsida där man kan hitta mer information. SBC kommer att byta namn till Bostadsrätterna Sverige. På sikt kan organisationens hemsida komma att få ett nytt namn. Stege Föreningen äger två stegar, en kort (i cykel/trädgårdsförrådet) och en lång, som hänger på flerbostadshusets gavel. Stämma och styrelse Formerna för föreningsarbetet är förhållandevis detaljerat reglerat i lagstiftning och i föreningens stadgar. Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång per år före utgången av juni månad. Föreningsstämman brukar hållas i slutet av maj. Kallelse till stämman ska ske senast 2 och tidigast 4 veckor före stämman. Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett. (Ur Bostadsrättslagen kap och 25). Motioner inför stämman ska lämnas in i sådan tid att de kan tas med i kallelsen. Den som vill lämna in en skriftlig motion kan alltså räkna med att detta behöver göras senast 30 april. 9

11 Information om vilka som ingår i styrelsen, ordinarie och suppleanter, samt den huvudsakliga arbetsfördelningen, delas ut till samtliga medlemmar när styrelsen beslutat om detta efter föreningsstämman. Aktuell information med kontaktuppgifter finns också på anslagstavlan i soprummet. Styrelsemöten hålls i princip varje månad med undantag för juli månad. Kontakta gärna någon styrelsemedlem kring frågor som rör boendet och området. I möjligaste mån bör kontakten ske skriftligen (gärna med e-post) till styrelsen. Är det fråga om ett akut ärende där en åtgärd brådskar, kontakta snarast personligen någon anträffbar styrelseledamot! Säkerhet Alla medlemmar ombedes att uppmärksamma situationer, som kan medföra risk för föreningen eller hushållen. Påkalla hjälp vid misstänkt skadegörelse, inbrott eller liknande händelse! Vid semester eller annan längre frånvaro, be gärna någon granne att tömma brevlådan, skotta eller på annat sätt se till att lägenheten ser bebodd ut. Vatten- och elkostnad En gång om året regleras föreningens kostnad för vatten och elförbrukning med medlemmarna genom en avräkning. För de boende i rad- och parhusen avser avräkningen vattenförbrukningen. Vattenmätarna i husen ska läsas av den 31 december varje år och uppgift om mätarställningen lämnas till styrelsen. Kostnaden för varje hushålls faktiska vattenförbrukning jämförs med det belopp som betalats à conto under året och mellanskillnaden (tillkommande belopp att betala eller belopp att få tillbaka) regleras via avgiften för en månad. Visar det sig att skillnaden mellan beloppet som betalas à conto och den slutliga kostnaden är stor, kan beloppet som betalas à conto justeras. Detta bör i så fall helst ske per ett årsskifte. Kontakta kassören i föreningen, om du vill justera beloppet som betalas à conto för vatten. För de medlemmar som bor i flerbostadshuset gäller avräkningen kostnaden för både el och vatten. Kostnaden för el avser uppvärmning av detta hus. Vattenförbrukningen jämförs med den särskilda delen av avgiften som betalats för el- och vatten under året och mellanskillnaden regleras via avgiften för en månad på samma sätt som för de boende i rad- och parhusen. Avräkningen görs så snart det är möjligt påföljande år och brukar kunna ske genom en reglering via avgiften för april. Ventilation Frånluftsventilerna i våtutrymmen och klädkammare bör rengöras varje halvår. Filtren i tilluftsventilerna, som finns i varje rum, bör rengöras minst 1 gång/år. Obs! Blanda inte ihop ventilerna och rör inte inställningar! Vårstädning För att hålla fint i området ordnas en gemensam städdag på vår och höst. För utlåning finns ett mindre urval av trädgårdsredskap samt skottkärra i det vänstra förrådet vid soprummet. (Nyckel kan beställas efter extrastämman ). Föreningen äger följande trädgårdsmaterial: stege m, stege 1,5 m, skottkärra, räfsa, kratta, spade, trädsåg, ogräsrensare. 10

12 Den som inte har möjlighet att delta vid ett städtillfälle kan utföra en arbetsinsats vid annat tillfälle eller bidra för utebliven närvaro (f n 200 kronor per hushåll). Överenskommelse görs med någon av styrelsens ledamöter. Värmepumpen Ansvaret för skötseln och reparation av värmepumparna i rad- och parhusen ligger på medlemmarna, som bor i dessa hus. Medlemmar som bor i rad- och parhus bör kontakta Pettersons Maskinservice om problem uppstår. Föreningen har ansvaret för skötseln och reparationen av värmepumpen i flerbostadshuset, vilket också medlemmarna som bor i flerbostadshuset betalar för som en särskild del av månadsavgiften. I samband med att företaget kommer och gör service på värmepumpen, har de boende i radoch parhusen möjlighet att få service på sin värmepump. Styrelsen skickar ut en förfrågan till de boende i rad- och parhusen och den som vill få service på sin värmepump får anmäla det. Styrelsen administrerar en samordning av service på värmepumparna, men de boende i radoch parhusen står själva för kostnaden för servicen. Några tips om skötseln av värmepumpen Rengör filtret i värmepumpen. Dammsug eller skölj. Lufta samtliga ventiler, radhus 6st, parhus 7st. Vid eventuella problem kontakta Pettersons Maskinservice. Kontrollera manometertrycket. Det bör vara mellan 1,0 och 2.5 kg. Fyll på vatten om trycket är för lågt. Spillvattenkoppen under värmepumpen ska göras ren ordentligt minst en gång/år. Obs. Vattenlåset till värmepumpen måste rensas en gång per år! Några tips om skötsel av altaner, trappor och skötselområden Altaner och trappor För att stå emot väder och vind ska altaner, trappor och altanräcken oljas varje år. Ansvaret för sådant underhåll ligger hos respektive bostadsättshavare. Var noga med att använda det särskilda munstycke som finns för tvätt av träaltaner, om högtryckstvätt används. Obs! Altaner får inte målas. Skötselområden Gräsmattor och häckar bör klippas och rensas från ogräs samt gödslas minst två gånger per år. Grussträngarna bör hållas fria från gräs och ogräs. 11

13 3. Telefonlista Hantverkare och leverantörer Telefonnummer Haninge Brandredskap Hantverkarvägen 23, (Firma som säljer brandredskap) Bredband och Kabel TV Comhem, Kundservice (Ej jourtid) Byggnadsarbete, markarbeten och asfaltering Byggillet i Stockholm AB, Sune Andersson Solna Elektriska installationer Löfström Elinstallationer AB Richard Löfström Blåbärsstigen 22 (Har nyckel till central) Rönninge Elleveranser Kraft & Kultur vx Arenavägen 55 Stockholm, Globen Lås och Larm Haninge Lås AB Sleipnervägen Haninge Securitas Jourmontör Fastighetsservice (Jourutryckning och omedelbar bevakning vid akut fel eller skada. Dygnet runt.) Solskydd (fastställda färger och mönster) Holmgrens AB Vendelsövägen 17 Tyresö Sotning Tyresö Sotningsdistrikt Niklas Löthner Vintervägen 7B Tyresö Vitvaror (kyl,frys, spis, tvätt, disk) Elektrolux, Kundtjänst (Ej jourtid) 12

14 VVS-installationer, VVS-utrustning och golvvärme Ransta Värme & Sanitet Dåntorpsvägen 35 (Ej jourtid) Haninge Värmepump Petterssons Maskinservice AB Huddinge (Ej jourtid) 13

15 Bilagor 180x180 95x180 95x180, 180x180 Höjd max 80 cm 14

16 Brf Vendelsö Gård Rengöring av soprum 2011 September Broddvägen November Broddvägen Januari Broddvägen Mars Broddvägen 2-16 Maj Broddvägen Juni Broddvägen Juli Broddvägen Augusti Broddvägen September Broddvägen 2-16 November Broddvägen Notera nedan när städningen är utför Varje huslänga utser själva vilka som skall göra vad och när städningen skall ske. Soprummet låses efter tisdagens sophämtning. Soprummet rengörs tisdag kväll och öppnas senast kl De tomma sopbehållarna tas ut och rengörs med medel som tillhandahålls i samband med städredskapen. Soprumsgolvet borstas och spolas med vatten för att få bort illaluktande skräp. Eventuella skador på sopbehållarna eller på soprum åtgärdas om möjligt direkt eller rapportera till styrelsen. Rengöringsmedel och städmaterial finns efter kontakt med Broddvägen 2 eller 4 och finns framtagna vid start av rengöringen. Styrelsen 15

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 Områdesbevakningen nattetid sker fortlöpande. Styrelsen önskar synpunkter från Er för att kunna utvärdera om bevakningen har haft någon effekt. Har stölderna

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Agnes

TRIVSELREGLER för Brf Agnes TRIVSELREGLER för Brf Agnes Bästa medlem, Det är nödvändigt att du som medlem läser igenom detta och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Detta bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Hej Medlemmar! Vi har gjort denna manual för att våra bostadsrätter ska få rätt underhåll. Det är även viktigt att vi försöker hålla ordning i området. Vi

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132 Linghem http://www.visit.se/~hsblinghem Antal Byggnadsår: lägenheter: 198365 HSB Brf. Linghem. Med denna broschyr vill vi informera nyinflyttade och övriga boende i föreningen

Läs mer

Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054

Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054 Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054 Det här bör du veta om föreningens regler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg

Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg Välkommen till Brf Fältspaten 2, Varberg Allmänt om fastigheten Brf Fältspaten 2 och föreningen Lägenheterna på Marmorgatan 42-96 består av sex flerbostadshus i 3 våningsplan och byggdes av Mjöbäcks Entreprenad

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN Bästa medlem, Det är absolut nödvändigt att du som medlem läser igenom detta häfte och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår så kontakta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 Dokument 1.23.1 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 ANTAGNA PÅ EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2010-06-17. Ordningsregler Brf Södercentrum 6 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Ansvar för ordningen... 3

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll för planlösningen när jag flyttade in, för mig var det viktigt

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer