Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26"

Transkript

1 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer

2 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor Andrahandsuthyrning Anmälningsskyldighet Ansvarfördelning Biltvätt Brandvarnare Brott mot ordningsregler Fågelmatning sid 4 Försäljning och flytt sid 5 Förändringar inne i lägenheterna Hemförsäkring Husdjur Insynsskydd Markiser Månadsavgifter Parkering Skötselområden sid 6 Snöröjning och sandning Soprum Staket Störningar sid 7 Tillstånd för ombyggnad Ytterbelysning Sammanfattning 2. Medlemsinformation Avloppen sid 8 Brandvarnare Cykelförråd 1

3 Fastighetsskötsel av gemensamma utrymmen Försäkringar Försäljning och flytt Grillning Grussträngar vid fasader Hemsida sid 9 Huvudsäkringar Kallförråd Medlemsinformation Medlemskap i SBC Stege Stämma och styrelse Säkerhet sid 10 Vatten- och elkostnad Ventilation Vårstädning Värmepumpen sid Hantverkare och leverantörer sid Bilagor sid 14 2

4 Sammanställning av ordningsregler samt praktisk information för medlemmar och boende. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans föreningens byggnader och mark. Vi har därför ett gemensamt intresse av att skapa förutsättningar för en trivsam boendemiljö och god ekonomisk bärighet inom föreningen. Varje enskild medlem har såväl rättigheter som skyldigheter i förhållande till föreningen och till dess medlemmar. Föreningens syfte och verksamhet styrs i första hand av föreningens stadgar, som i sin tur vilar på Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) och Lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987: 667). Dessa regelverk täcker inte frågor kring den praktiska skötseln av fastigheten och därför har styrelsen och/eller föreningsstämman rätt att utfärda ordningsregler, som alla är skyldiga att rätta sig efter. Del 1 Innehåller de Ordningsregler för föreningen som fastställts av föreningsstämman att gälla fr o m Del 2 Innehåller praktisk information och skötselråd. Information finns också i din bostadsrättpärm Din Bostad Brf Vendelsö Gård. Del 3 Här finns en Telefonlista till hantverkare/leverantörer. Del 4 Här finns Bilagor Rubriksättningen i de båda avsnitten är indelad i bokstavsordning. Reglerna och informationen har således inte viktats efter frågornas betydelse. 3

5 1. Ordningsregler Viktigt att veta Akuta fel/skador Varje medlem är skyldig att inom respektive lägenhet/skötselområde snarast åtgärda fel eller brister, som kan riskera att medföra omfattande och fördyrande skador på fastigheten. Styrelsen ska så fort som möjligt informeras om det inträffat sådana skador. Vem som ska stå för kostnaden för utryckningen, föreningen eller du som medlem, regleras främst av bestämmelserna i Bostadsrättslagen och 28 i föreningens stadgar om ansvaret för underhållet i bostadsrätten. Altaner och trappor Altaner/trädäck får byggas och befintliga byggas om. Tillstånd ska begäras av styrelsen för att styrelsen ska kunna ta ställning till storlek och utseende. Se vidare Tillstånd för ombyggnad. Andrahandsuthyrning Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skäl för begäran, tidsperiod och vem som ska få hyra lägenheten. Om perioden är tänkt att pågå längre än ett år, ska hyresgästen avstå från sitt besittningsskydd. Anmälningsskyldighet Kontakta snarast styrelsen om en akut skada inträffar på föreningens hus eller mark. Meddela också styrelsen om något på, omkring eller i fastigheten behöver repareras eller åtgärdas. Ansvarsfördelning mellan förening och enskild medlem I stort kan man säga att föreningen/styrelsen svarar för det yttre underhållet av husen, medan de enskilda medlemmarna svarar för skötseln och underhållet av det, som finns inne i lägenheten. Medlem ansvarar även för att hålla uteplats och skötselområde i gott skick. Se vidare i Stadgarna för föreningen. Biltvätt Av miljöskäl är det är inte tillåtet att tvätta bilar i carportarna, eftersom fastigheten saknar dagvattenbrunnar. Brandvarnare Varje lägenhet ska vara utrustad med minst en brandvarnare på varje plan. Ansvaret för montering och underhåll ligger hos respektive bostadsrättshavare. Brott mot ordningsregler Allvarlig försumlighet eller misskötsel av lägenhet eller skötselområde kan leda till att medlem förverkar sin rätt till bostadsrätten och kan leda till uppsägning. Ringa förseelser, som är av mindre betydelse för föreningen och dess medlemmar, kan inte leda till uppsägning. Obs. Ett flertal mindre förseelser kan likställas med en allvarlig förseelse. Fågelmatning Inom skötselområdena får fåglar endast matas med talgbollar. Annan matning av fåglar är inte tillåtet inom föreningens fastigheter på grund av risken för skadedjur och risk för människors hälsa. 4

6 Försäljning och flytt Medlem som avser att sälja sin lägenhet ska kontakta styrelsen. Förändringar inne i lägenheterna Mindre förändringar får göras i lägenheten. Det är tillåtet att utan föreningens tillstånd till exempel byta kök, lägga nya golv, måla och tapetsera om, sätta upp nya skåp och byta ut vitvaror. Större förändringar kräver styrelsens tillstånd, som till exempel att ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum, göra förändringar som innefattar ingrepp i lägenhetens bärande konstruktion, befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten eller andra väsentliga ändringar. Obs! Inga omfattande förändringar inom lägenheten enligt ovan får påbörjas utan styrelsens godkännande. Hemförsäkring Medlemmen har skyldighet att ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Husdjur Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar inom fastigheten. Insynsskydd Insynsskydd får sättas upp utan särskilt godkännande från styrelsen under förutsättning att modellerna ingår bland alternativen nedan. De måste också hålla angivna mått. Om andra lösningar önskas, krävs styrelsens godkännande. Sådana skydd får inte sättas upp innan styrelsen fattat beslut. Bild på insynsskydd, se bilaga. Markiser Medlemmen får endast sätta upp markiser med av föreningen godkända mönster och färger. Dessa är: (randigt, mönstret heter Tempotest 5173) och färgen ska vara grön/grå eller gul/grå samt en enfärgad grå markis (Sandatex 115/79) Månadsavgifter Avgiften ska betalas i förskott sista vardagen varje månad. Styrelsen beslutar om storleken på avgifterna till föreningen för varje år. Besked om avgifternas storlek lämnas normalt i december varje år inför det kommande året. Avierna med avgifterna delas ut kvartalsvis. Parkering Gästparkeringar (totalt 9 st.) finns vid varje huslänga. Dessa är i första hand avsedda för gäster till föreningens medlemmar, men kan undantagsvis också användas av medlemmarna själva. o Det är inte tillåtet att parkera vid infartsvägarnas slut eller på föreningens gräsområden. o Det är inte tillåtet att använda gästparkeringsplatserna framför soprummet de dagar då sophämtning sker. (För närvarande tisdagar). 5

7 Skötselområden Förändringar av skötselområdet Ett skötselområde, som medlemmen förfogar över och ansvarar för, tillhör lägenheten. Skötselområdet är inte att jämställa med egen tomt. Ritning, som visar hur skötselområdena går, finns i Din bostad Brf Vendelsö Gård. Man får inte utöka sitt skötselområde på föreningens eller kommunens mark. Om medlemmen önskar göra en större förändring eller förändring, som påverkar föreningen och/eller dess medlemmar, ska denna godkännas av styrelsen. Styrelsen måste beakta att förändringen inte medför försämrade förhållanden för kringboende. Förändringen får heller inte påverka föreningen negativt. Informera berörda grannar, så att de får möjlighet att komma med synpunkter! Observera dock att det är styrelsen, som fattar beslut i ärendet. Obs! En planerad förändring får inte påbörjas, innan styrelsen beslutat i ärendet. Egna häckar får planteras längs med skötselområdets gräns. Det är förbjudet att ha högre häckar än 90 cm. Bostadsrättshavare får fritt välja vilken typ av häck man vill ha. Gemensamma häckar (JM:s planterade häckar) ska hållas fria från gräs och ogräs. De gemensamma häckarna längs Broddvägen vid flerbostadshuset och radhuslängan Broddvägen 18-28, häcken mellan flerbostadshuset och radhuslängan Broddvägen 18-28, häcken längs tomten till radhuset Broddvägen 30 och häckarna, som hör till parhusen Broddvägen längs infartsvägen mellan dessa parhus och parhusen Broddvägen får vara högre än 90 cm, dock högst 200 cm. Obs! Det är inte tillåtet att ta bort en av JM planterad häck utan styrelsens godkännande. Snöröjning och sandning Varje medlem ansvarar för skottning och sandning på och i anslutning till sitt skötselområde. Medlemmar boende i parhusen delar snöskottning av den gemensamma trappan. Två sandlådor finns - en vid soprummet och en vid Broddvägen Soprum Det är förbjudet att använda soprummet till annat än hushållsavfall. Medlemmarna ska hålla soprummet rent och snyggt enligt ett uppgjort schema. En speciell behållare finns utanför soprummet för mindre grovsopor. Returpapper, glas-, papp- och plastförpackningar ska lämnas på SRV återvinningsstation. Den närmaste ligger på andra sidan Gudöbroleden på Grindstuvägen. Större grovsopor ska medlemmen själv se till att de lämnas på SRV returstation i Jordbro industriområde. Dessa får inte lämnas i behållaren utanför eller i soprummet. Obs. Schema för städning av soprum, se bilaga. Staket Staket får sättas upp längs skötselområdesgränsen, men utseendet ska vara det som visas på bilden nedan och höjden ska vara 80 cm. I de fall både staket och häck kommer att finnas, ska staketet sättas upp på tomtgränsen och häckplantorna planteras in en rimlig bit på skötselområdet. Häckarna ska hålla en höjd av 90 cm. Bild på staket, se bilaga. 6

8 Störningar Alla boende är skyldiga att visa hänsyn till grannar och övriga medlemmar och boende i området. Skyldigheten gäller såväl inom- som utomhus. I befintligt regelverk anges att detta gäller dygnet runt. Hänsynstagande är dock extra angeläget vardagar från kl till kl Obs! Informera gärna grannar inför störande ombyggnad, reparation eller före fester. Tillstånd för ombyggnad Vid större förändringar ska tillstånd först begäras från styrelsen. Följande ska medfölja ansökan: Skriftlig beskrivning av vad som ska göras. En enkel skiss där omfattning, konstruktion, utseende och tidsplan ska framgå. Måste experthjälp anlitas, står bostadsrättshavaren själv för kostnaden. Styrelsen lämnar skriftligt besked till den som sökt tillstånd för ombyggnad, när ärendet har behandlats. Obs! Byggnation får inte påbörjas, innan besked har lämnats från styrelsen. Ytterbelysning Belysning som släcks och tänds med automatik får inte bytas ut. Medlemmarna ansvarar själva för att byta ut glödlamporna vid behov. Sammanfattningsvis gäller att medlem i föreningen enligt 7 kap. 9 Bostadsrättslagen och 31 i föreningens stadgar är skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Medlem är också i övrigt enligt samma bestämmelser skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset och att rätta sig efter de särskilda ordningsregler, som föreningen i enlighet med ortens sed meddelar. Om sådana störningar förekommer ska föreningen ge medlemmen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Om det är fråga om grav vanvård/misskötsel av de angivna skyldigheterna kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas och föreningen vara berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttningen enligt 7 kap. 18 Bostadsrättslagen och 36 i föreningens stadgar. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är mindre allvarligt (av ringa betydelse). Obs! Styrelsen har tolkningsföreträde av ordningsreglerna. 7

9 2. Medlemsinformation Bra att känna till Avloppen Samtliga golvbrunnar i våtutrymmen bör rensas minst två gånger per år i förebyggande syfte, glöm inte tvättrum. Orensade golvbrunnar är den vanligaste orsaken till vattenskador. Golvvärmen kan ibland göra att vattenlås och vissa rör torkar ut. För att förebygga detta bör alla avlopp användas regelbundet eller spolas igenom då och då. Brandvarnare Föreningen rekommenderar en brandvarnare per rum, minst en per våning. Monteras i tak. Se till att byta batterier varje år, förslagsvis inför första advent då bränder ofta uppstår. Brandförsvaret rekommenderar att man skaffar en pulversläckare. För mer information hänvisar vi till Södertörns Brandförsvars hemsida: Cykelförråd Det finns två cykelförråd vid flerbostadshuset. Det vänstra hör till flerbostadshuset, och detta är även föreningens trädgårdsförråd. Nyckel kan beställas efter extrastämman Borttappad nyckel ersätts av medlem. Fastighetsskötsel av gemensamma utrymmen Föreningen har inte någon kontrakterad fastighetsskötare, som löpande ser till husen. Inom styrelsen utses någon eller några personer, som ansvarar för frågor som rör underhåll och reparationer av husen. Styrelsen ser till att åtgärder som behöver göras utförs. Det finns en långsiktig underhållsplan för husen. Försäkringar Föreningen har både för medlemmarna och styrelsen tecknat försäkring i Nordeuropa Försäkringar. Försäljning och flytt För att försäljning ska kunna genomföras korrekt måste styrelsen vara informerad, bland annat för att ordföranden eller annan ledamot ska kunna lämna aktuella uppgifter om föreningen och bostadsrätten till den mäklare som anlitas. Styrelsen ska också godkänna köparen som ny medlem i föreningen. En ansökan om inträde i föreningen för köparen och samtidigt utträde ur föreningen för säljaren ska (tillsammans med ett exemplar av köpekontraktet) skickas in till styrelsen. Anlitas mäklare brukar denne hantera detta. Styrelsen behöver informeras om säljarens nya adress, bland annat för att för att kunna skicka Skatteverkets kontrolluppgift. Grillning Det är tillåtet att grilla på altaner och balkonger. Obs! Tänk på brandsäkerheten och iaktta stor försiktighet! Grussträngar vid fasader Grussträngarna ska hållas fria från ogräs och växter. Grussträngarna närmast husfasaderna får inte tas bort eller ersättas med jord. Fuktbehandlat grus ska användas. 8

10 Hemsida Föreningen arbetar med att ta fram en hemsida. Separat information kommer senare. Huvudsäkringar Flerbostadshusen har sina elmätare i förråd på gavel lägenhet nr 16. Radhuslänga nr har sina elmätare på gaveln vid hus nr 18. Radhuslänga nr har sina elmätare på gaveln vid hus nr 30. Radhuslänga nr har sina elmätare på gaveln vid hus nr 38. Parhusen har sina elmätare på fasaden mellan förråden. Nycklar finns på Broddvägen 66. Kallförråd I parhusen kallförråd rekommenderas att endast förvara oorganiskt material. Medlemsinformation Styrelsens uppgift är att löpande informera medlemmarna med uppgifter som berör alla. Detta sker via skriftlig information och/eller e-post, vid medlemsmöten och stämmor. Medlemmarna äger enligt regelverket inte rätt att få ta del av styrelsens protokoll. Medlemskap i SBC Föreningen är medlem i SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). SBC är en intresseorganisation för bostadsrätts- och bostadsföreningar. Genom SBC kan föreningen få kostnadsfria snabbsvar per telefon och per mail. Alla boende i föreningen får 3-4 gånger per år informationsbladet SBC Direkt Bostadsrätt. SBC har en hemsida där man kan hitta mer information. SBC kommer att byta namn till Bostadsrätterna Sverige. På sikt kan organisationens hemsida komma att få ett nytt namn. Stege Föreningen äger två stegar, en kort (i cykel/trädgårdsförrådet) och en lång, som hänger på flerbostadshusets gavel. Stämma och styrelse Formerna för föreningsarbetet är förhållandevis detaljerat reglerat i lagstiftning och i föreningens stadgar. Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång per år före utgången av juni månad. Föreningsstämman brukar hållas i slutet av maj. Kallelse till stämman ska ske senast 2 och tidigast 4 veckor före stämman. Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett. (Ur Bostadsrättslagen kap och 25). Motioner inför stämman ska lämnas in i sådan tid att de kan tas med i kallelsen. Den som vill lämna in en skriftlig motion kan alltså räkna med att detta behöver göras senast 30 april. 9

11 Information om vilka som ingår i styrelsen, ordinarie och suppleanter, samt den huvudsakliga arbetsfördelningen, delas ut till samtliga medlemmar när styrelsen beslutat om detta efter föreningsstämman. Aktuell information med kontaktuppgifter finns också på anslagstavlan i soprummet. Styrelsemöten hålls i princip varje månad med undantag för juli månad. Kontakta gärna någon styrelsemedlem kring frågor som rör boendet och området. I möjligaste mån bör kontakten ske skriftligen (gärna med e-post) till styrelsen. Är det fråga om ett akut ärende där en åtgärd brådskar, kontakta snarast personligen någon anträffbar styrelseledamot! Säkerhet Alla medlemmar ombedes att uppmärksamma situationer, som kan medföra risk för föreningen eller hushållen. Påkalla hjälp vid misstänkt skadegörelse, inbrott eller liknande händelse! Vid semester eller annan längre frånvaro, be gärna någon granne att tömma brevlådan, skotta eller på annat sätt se till att lägenheten ser bebodd ut. Vatten- och elkostnad En gång om året regleras föreningens kostnad för vatten och elförbrukning med medlemmarna genom en avräkning. För de boende i rad- och parhusen avser avräkningen vattenförbrukningen. Vattenmätarna i husen ska läsas av den 31 december varje år och uppgift om mätarställningen lämnas till styrelsen. Kostnaden för varje hushålls faktiska vattenförbrukning jämförs med det belopp som betalats à conto under året och mellanskillnaden (tillkommande belopp att betala eller belopp att få tillbaka) regleras via avgiften för en månad. Visar det sig att skillnaden mellan beloppet som betalas à conto och den slutliga kostnaden är stor, kan beloppet som betalas à conto justeras. Detta bör i så fall helst ske per ett årsskifte. Kontakta kassören i föreningen, om du vill justera beloppet som betalas à conto för vatten. För de medlemmar som bor i flerbostadshuset gäller avräkningen kostnaden för både el och vatten. Kostnaden för el avser uppvärmning av detta hus. Vattenförbrukningen jämförs med den särskilda delen av avgiften som betalats för el- och vatten under året och mellanskillnaden regleras via avgiften för en månad på samma sätt som för de boende i rad- och parhusen. Avräkningen görs så snart det är möjligt påföljande år och brukar kunna ske genom en reglering via avgiften för april. Ventilation Frånluftsventilerna i våtutrymmen och klädkammare bör rengöras varje halvår. Filtren i tilluftsventilerna, som finns i varje rum, bör rengöras minst 1 gång/år. Obs! Blanda inte ihop ventilerna och rör inte inställningar! Vårstädning För att hålla fint i området ordnas en gemensam städdag på vår och höst. För utlåning finns ett mindre urval av trädgårdsredskap samt skottkärra i det vänstra förrådet vid soprummet. (Nyckel kan beställas efter extrastämman ). Föreningen äger följande trädgårdsmaterial: stege m, stege 1,5 m, skottkärra, räfsa, kratta, spade, trädsåg, ogräsrensare. 10

12 Den som inte har möjlighet att delta vid ett städtillfälle kan utföra en arbetsinsats vid annat tillfälle eller bidra för utebliven närvaro (f n 200 kronor per hushåll). Överenskommelse görs med någon av styrelsens ledamöter. Värmepumpen Ansvaret för skötseln och reparation av värmepumparna i rad- och parhusen ligger på medlemmarna, som bor i dessa hus. Medlemmar som bor i rad- och parhus bör kontakta Pettersons Maskinservice om problem uppstår. Föreningen har ansvaret för skötseln och reparationen av värmepumpen i flerbostadshuset, vilket också medlemmarna som bor i flerbostadshuset betalar för som en särskild del av månadsavgiften. I samband med att företaget kommer och gör service på värmepumpen, har de boende i radoch parhusen möjlighet att få service på sin värmepump. Styrelsen skickar ut en förfrågan till de boende i rad- och parhusen och den som vill få service på sin värmepump får anmäla det. Styrelsen administrerar en samordning av service på värmepumparna, men de boende i radoch parhusen står själva för kostnaden för servicen. Några tips om skötseln av värmepumpen Rengör filtret i värmepumpen. Dammsug eller skölj. Lufta samtliga ventiler, radhus 6st, parhus 7st. Vid eventuella problem kontakta Pettersons Maskinservice. Kontrollera manometertrycket. Det bör vara mellan 1,0 och 2.5 kg. Fyll på vatten om trycket är för lågt. Spillvattenkoppen under värmepumpen ska göras ren ordentligt minst en gång/år. Obs. Vattenlåset till värmepumpen måste rensas en gång per år! Några tips om skötsel av altaner, trappor och skötselområden Altaner och trappor För att stå emot väder och vind ska altaner, trappor och altanräcken oljas varje år. Ansvaret för sådant underhåll ligger hos respektive bostadsättshavare. Var noga med att använda det särskilda munstycke som finns för tvätt av träaltaner, om högtryckstvätt används. Obs! Altaner får inte målas. Skötselområden Gräsmattor och häckar bör klippas och rensas från ogräs samt gödslas minst två gånger per år. Grussträngarna bör hållas fria från gräs och ogräs. 11

13 3. Telefonlista Hantverkare och leverantörer Telefonnummer Haninge Brandredskap Hantverkarvägen 23, (Firma som säljer brandredskap) Bredband och Kabel TV Comhem, Kundservice (Ej jourtid) Byggnadsarbete, markarbeten och asfaltering Byggillet i Stockholm AB, Sune Andersson Solna Elektriska installationer Löfström Elinstallationer AB Richard Löfström Blåbärsstigen 22 (Har nyckel till central) Rönninge Elleveranser Kraft & Kultur vx Arenavägen 55 Stockholm, Globen Lås och Larm Haninge Lås AB Sleipnervägen Haninge Securitas Jourmontör Fastighetsservice (Jourutryckning och omedelbar bevakning vid akut fel eller skada. Dygnet runt.) Solskydd (fastställda färger och mönster) Holmgrens AB Vendelsövägen 17 Tyresö Sotning Tyresö Sotningsdistrikt Niklas Löthner Vintervägen 7B Tyresö Vitvaror (kyl,frys, spis, tvätt, disk) Elektrolux, Kundtjänst (Ej jourtid) 12

14 VVS-installationer, VVS-utrustning och golvvärme Ransta Värme & Sanitet Dåntorpsvägen 35 (Ej jourtid) Haninge Värmepump Petterssons Maskinservice AB Huddinge (Ej jourtid) 13

15 Bilagor 180x180 95x180 95x180, 180x180 Höjd max 80 cm 14

16 Brf Vendelsö Gård Rengöring av soprum 2011 September Broddvägen November Broddvägen Januari Broddvägen Mars Broddvägen 2-16 Maj Broddvägen Juni Broddvägen Juli Broddvägen Augusti Broddvägen September Broddvägen 2-16 November Broddvägen Notera nedan när städningen är utför Varje huslänga utser själva vilka som skall göra vad och när städningen skall ske. Soprummet låses efter tisdagens sophämtning. Soprummet rengörs tisdag kväll och öppnas senast kl De tomma sopbehållarna tas ut och rengörs med medel som tillhandahålls i samband med städredskapen. Soprumsgolvet borstas och spolas med vatten för att få bort illaluktande skräp. Eventuella skador på sopbehållarna eller på soprum åtgärdas om möjligt direkt eller rapportera till styrelsen. Rengöringsmedel och städmaterial finns efter kontakt med Broddvägen 2 eller 4 och finns framtagna vid start av rengöringen. Styrelsen 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Koltrasten, Härnösand

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Koltrasten, Härnösand Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Koltrasten, Härnösand Gäller fr.o.m. 2009-06-01 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Att bo i Brf Ställets Bygata

Att bo i Brf Ställets Bygata Hej och varmt välkommen till! Med denna broschyr vill styrelsen hälsa dig välkommen till vår förening och samtidigt passa på att lämna lite information om ditt nya boende. Informationen är svar på frågor

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping

Ektorpshöjden Information från Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden Norrköping Välkommen! Vi hälsar dig välkommen till bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden och vi hoppas att Du kommer att trivas hos oss. Expedition Expeditionen finns på Spjutgatan 16 och är öppen 1:a och 3:e måndagen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Gör din röst hörd! Bostadsrättsföreningen Wahlberget består av 17 lägenheter. Vi är med andra ord en liten förening och möjligheten att prata

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun

Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Trivsel och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2, Härryda Kommun Datum: 2015-12-23 Allmänt I bostadsrättsföreningen Hönekulla Höjd 2 vill vi att alla skall trivas och finna sig till

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010 (org.nr. 769619-1803) Antagna den 7 mars 2011, reviderade den 28 november 2012, den 2 september 2013 och den 17 juni 2015. 1 Föreningens namn och firmateckning

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Brf Rimfrosten 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6

SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 1 (5) Trivselregler Brf Tjället 6 SID 2 (5) Affischering Det är inte tillåtet att affischera i de gemensamma utrymmena samt på fastighetens utsida och tomt. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7]

[INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] 2009-2010 Information för boende Brf Eriksberg Dalen 7 [INFORMATION BRF ERIKSBERG DALEN 7] Eliegatan 4, 17273, Sundbyberg - Org nr. 715200-0373 Innehåll Innehåll... 2 Att bo i bostadsrätt... 3 Vårat hus...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Slottshörnet B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! För att alla boende i fastigheten ska trivas

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER för bostadsrättsföreningen Valkyrian 11 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2012-03-25 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Allmänna trivselregler

Allmänna trivselregler Allmänna trivselregler Alla boende i vår bostadsrättsförening ingår i en gemenskap av människor som tillsammans äger, förvaltar och nyttjar husen där vi bor. Förutom föreningens stadgar kan vi, genom att

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2

Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 Välkommen till bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 2015-11-24 Bostadsrättsföreningen Trumslagarbacken 2 bildades 2002 i samband med att de fem bostadshusen som byggts av Asplunds fastigheter i Örebro

Läs mer

Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1

Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1 Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1 På föreningens hemsida, www.brfkyrkbyn1.se, finns utförlig information om föreningen och boendet i Kyrkbyn. Men några saker vill vi passa på att inledningsvis nämna.

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2016-07-02 I detta dokument hittar du dom regelverk som gäller för Brf Vitalis: - Ordningsregler - Regler för soprum - Regler för tvättstugorna - Regler för parkering och garage

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23

BRF RENEN 21 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 ORDNINGSREGLER Uppdaterad: 2011-05-23 För allas trevnad rekommenderas medlemmarna i Brf Renen 21 att beakta reglerna i Brf Renen 21 stadgar samt följande ordningsregler: Balkonger: Balkongerna får inte

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer