Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26"

Transkript

1 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer

2 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor Andrahandsuthyrning Anmälningsskyldighet Ansvarfördelning Biltvätt Brandvarnare Brott mot ordningsregler Fågelmatning sid 4 Försäljning och flytt sid 5 Förändringar inne i lägenheterna Hemförsäkring Husdjur Insynsskydd Markiser Månadsavgifter Parkering Skötselområden sid 6 Snöröjning och sandning Soprum Staket Störningar sid 7 Tillstånd för ombyggnad Ytterbelysning Sammanfattning 2. Medlemsinformation Avloppen sid 8 Brandvarnare Cykelförråd 1

3 Fastighetsskötsel av gemensamma utrymmen Försäkringar Försäljning och flytt Grillning Grussträngar vid fasader Hemsida sid 9 Huvudsäkringar Kallförråd Medlemsinformation Medlemskap i SBC Stege Stämma och styrelse Säkerhet sid 10 Vatten- och elkostnad Ventilation Vårstädning Värmepumpen sid Hantverkare och leverantörer sid Bilagor sid 14 2

4 Sammanställning av ordningsregler samt praktisk information för medlemmar och boende. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans föreningens byggnader och mark. Vi har därför ett gemensamt intresse av att skapa förutsättningar för en trivsam boendemiljö och god ekonomisk bärighet inom föreningen. Varje enskild medlem har såväl rättigheter som skyldigheter i förhållande till föreningen och till dess medlemmar. Föreningens syfte och verksamhet styrs i första hand av föreningens stadgar, som i sin tur vilar på Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) och Lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987: 667). Dessa regelverk täcker inte frågor kring den praktiska skötseln av fastigheten och därför har styrelsen och/eller föreningsstämman rätt att utfärda ordningsregler, som alla är skyldiga att rätta sig efter. Del 1 Innehåller de Ordningsregler för föreningen som fastställts av föreningsstämman att gälla fr o m Del 2 Innehåller praktisk information och skötselråd. Information finns också i din bostadsrättpärm Din Bostad Brf Vendelsö Gård. Del 3 Här finns en Telefonlista till hantverkare/leverantörer. Del 4 Här finns Bilagor Rubriksättningen i de båda avsnitten är indelad i bokstavsordning. Reglerna och informationen har således inte viktats efter frågornas betydelse. 3

5 1. Ordningsregler Viktigt att veta Akuta fel/skador Varje medlem är skyldig att inom respektive lägenhet/skötselområde snarast åtgärda fel eller brister, som kan riskera att medföra omfattande och fördyrande skador på fastigheten. Styrelsen ska så fort som möjligt informeras om det inträffat sådana skador. Vem som ska stå för kostnaden för utryckningen, föreningen eller du som medlem, regleras främst av bestämmelserna i Bostadsrättslagen och 28 i föreningens stadgar om ansvaret för underhållet i bostadsrätten. Altaner och trappor Altaner/trädäck får byggas och befintliga byggas om. Tillstånd ska begäras av styrelsen för att styrelsen ska kunna ta ställning till storlek och utseende. Se vidare Tillstånd för ombyggnad. Andrahandsuthyrning Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skäl för begäran, tidsperiod och vem som ska få hyra lägenheten. Om perioden är tänkt att pågå längre än ett år, ska hyresgästen avstå från sitt besittningsskydd. Anmälningsskyldighet Kontakta snarast styrelsen om en akut skada inträffar på föreningens hus eller mark. Meddela också styrelsen om något på, omkring eller i fastigheten behöver repareras eller åtgärdas. Ansvarsfördelning mellan förening och enskild medlem I stort kan man säga att föreningen/styrelsen svarar för det yttre underhållet av husen, medan de enskilda medlemmarna svarar för skötseln och underhållet av det, som finns inne i lägenheten. Medlem ansvarar även för att hålla uteplats och skötselområde i gott skick. Se vidare i Stadgarna för föreningen. Biltvätt Av miljöskäl är det är inte tillåtet att tvätta bilar i carportarna, eftersom fastigheten saknar dagvattenbrunnar. Brandvarnare Varje lägenhet ska vara utrustad med minst en brandvarnare på varje plan. Ansvaret för montering och underhåll ligger hos respektive bostadsrättshavare. Brott mot ordningsregler Allvarlig försumlighet eller misskötsel av lägenhet eller skötselområde kan leda till att medlem förverkar sin rätt till bostadsrätten och kan leda till uppsägning. Ringa förseelser, som är av mindre betydelse för föreningen och dess medlemmar, kan inte leda till uppsägning. Obs. Ett flertal mindre förseelser kan likställas med en allvarlig förseelse. Fågelmatning Inom skötselområdena får fåglar endast matas med talgbollar. Annan matning av fåglar är inte tillåtet inom föreningens fastigheter på grund av risken för skadedjur och risk för människors hälsa. 4

6 Försäljning och flytt Medlem som avser att sälja sin lägenhet ska kontakta styrelsen. Förändringar inne i lägenheterna Mindre förändringar får göras i lägenheten. Det är tillåtet att utan föreningens tillstånd till exempel byta kök, lägga nya golv, måla och tapetsera om, sätta upp nya skåp och byta ut vitvaror. Större förändringar kräver styrelsens tillstånd, som till exempel att ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum, göra förändringar som innefattar ingrepp i lägenhetens bärande konstruktion, befintliga ledningar för avlopp, värme och vatten eller andra väsentliga ändringar. Obs! Inga omfattande förändringar inom lägenheten enligt ovan får påbörjas utan styrelsens godkännande. Hemförsäkring Medlemmen har skyldighet att ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Husdjur Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar inom fastigheten. Insynsskydd Insynsskydd får sättas upp utan särskilt godkännande från styrelsen under förutsättning att modellerna ingår bland alternativen nedan. De måste också hålla angivna mått. Om andra lösningar önskas, krävs styrelsens godkännande. Sådana skydd får inte sättas upp innan styrelsen fattat beslut. Bild på insynsskydd, se bilaga. Markiser Medlemmen får endast sätta upp markiser med av föreningen godkända mönster och färger. Dessa är: (randigt, mönstret heter Tempotest 5173) och färgen ska vara grön/grå eller gul/grå samt en enfärgad grå markis (Sandatex 115/79) Månadsavgifter Avgiften ska betalas i förskott sista vardagen varje månad. Styrelsen beslutar om storleken på avgifterna till föreningen för varje år. Besked om avgifternas storlek lämnas normalt i december varje år inför det kommande året. Avierna med avgifterna delas ut kvartalsvis. Parkering Gästparkeringar (totalt 9 st.) finns vid varje huslänga. Dessa är i första hand avsedda för gäster till föreningens medlemmar, men kan undantagsvis också användas av medlemmarna själva. o Det är inte tillåtet att parkera vid infartsvägarnas slut eller på föreningens gräsområden. o Det är inte tillåtet att använda gästparkeringsplatserna framför soprummet de dagar då sophämtning sker. (För närvarande tisdagar). 5

7 Skötselområden Förändringar av skötselområdet Ett skötselområde, som medlemmen förfogar över och ansvarar för, tillhör lägenheten. Skötselområdet är inte att jämställa med egen tomt. Ritning, som visar hur skötselområdena går, finns i Din bostad Brf Vendelsö Gård. Man får inte utöka sitt skötselområde på föreningens eller kommunens mark. Om medlemmen önskar göra en större förändring eller förändring, som påverkar föreningen och/eller dess medlemmar, ska denna godkännas av styrelsen. Styrelsen måste beakta att förändringen inte medför försämrade förhållanden för kringboende. Förändringen får heller inte påverka föreningen negativt. Informera berörda grannar, så att de får möjlighet att komma med synpunkter! Observera dock att det är styrelsen, som fattar beslut i ärendet. Obs! En planerad förändring får inte påbörjas, innan styrelsen beslutat i ärendet. Egna häckar får planteras längs med skötselområdets gräns. Det är förbjudet att ha högre häckar än 90 cm. Bostadsrättshavare får fritt välja vilken typ av häck man vill ha. Gemensamma häckar (JM:s planterade häckar) ska hållas fria från gräs och ogräs. De gemensamma häckarna längs Broddvägen vid flerbostadshuset och radhuslängan Broddvägen 18-28, häcken mellan flerbostadshuset och radhuslängan Broddvägen 18-28, häcken längs tomten till radhuset Broddvägen 30 och häckarna, som hör till parhusen Broddvägen längs infartsvägen mellan dessa parhus och parhusen Broddvägen får vara högre än 90 cm, dock högst 200 cm. Obs! Det är inte tillåtet att ta bort en av JM planterad häck utan styrelsens godkännande. Snöröjning och sandning Varje medlem ansvarar för skottning och sandning på och i anslutning till sitt skötselområde. Medlemmar boende i parhusen delar snöskottning av den gemensamma trappan. Två sandlådor finns - en vid soprummet och en vid Broddvägen Soprum Det är förbjudet att använda soprummet till annat än hushållsavfall. Medlemmarna ska hålla soprummet rent och snyggt enligt ett uppgjort schema. En speciell behållare finns utanför soprummet för mindre grovsopor. Returpapper, glas-, papp- och plastförpackningar ska lämnas på SRV återvinningsstation. Den närmaste ligger på andra sidan Gudöbroleden på Grindstuvägen. Större grovsopor ska medlemmen själv se till att de lämnas på SRV returstation i Jordbro industriområde. Dessa får inte lämnas i behållaren utanför eller i soprummet. Obs. Schema för städning av soprum, se bilaga. Staket Staket får sättas upp längs skötselområdesgränsen, men utseendet ska vara det som visas på bilden nedan och höjden ska vara 80 cm. I de fall både staket och häck kommer att finnas, ska staketet sättas upp på tomtgränsen och häckplantorna planteras in en rimlig bit på skötselområdet. Häckarna ska hålla en höjd av 90 cm. Bild på staket, se bilaga. 6

8 Störningar Alla boende är skyldiga att visa hänsyn till grannar och övriga medlemmar och boende i området. Skyldigheten gäller såväl inom- som utomhus. I befintligt regelverk anges att detta gäller dygnet runt. Hänsynstagande är dock extra angeläget vardagar från kl till kl Obs! Informera gärna grannar inför störande ombyggnad, reparation eller före fester. Tillstånd för ombyggnad Vid större förändringar ska tillstånd först begäras från styrelsen. Följande ska medfölja ansökan: Skriftlig beskrivning av vad som ska göras. En enkel skiss där omfattning, konstruktion, utseende och tidsplan ska framgå. Måste experthjälp anlitas, står bostadsrättshavaren själv för kostnaden. Styrelsen lämnar skriftligt besked till den som sökt tillstånd för ombyggnad, när ärendet har behandlats. Obs! Byggnation får inte påbörjas, innan besked har lämnats från styrelsen. Ytterbelysning Belysning som släcks och tänds med automatik får inte bytas ut. Medlemmarna ansvarar själva för att byta ut glödlamporna vid behov. Sammanfattningsvis gäller att medlem i föreningen enligt 7 kap. 9 Bostadsrättslagen och 31 i föreningens stadgar är skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Medlem är också i övrigt enligt samma bestämmelser skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset och att rätta sig efter de särskilda ordningsregler, som föreningen i enlighet med ortens sed meddelar. Om sådana störningar förekommer ska föreningen ge medlemmen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör. Om det är fråga om grav vanvård/misskötsel av de angivna skyldigheterna kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas och föreningen vara berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttningen enligt 7 kap. 18 Bostadsrättslagen och 36 i föreningens stadgar. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är mindre allvarligt (av ringa betydelse). Obs! Styrelsen har tolkningsföreträde av ordningsreglerna. 7

9 2. Medlemsinformation Bra att känna till Avloppen Samtliga golvbrunnar i våtutrymmen bör rensas minst två gånger per år i förebyggande syfte, glöm inte tvättrum. Orensade golvbrunnar är den vanligaste orsaken till vattenskador. Golvvärmen kan ibland göra att vattenlås och vissa rör torkar ut. För att förebygga detta bör alla avlopp användas regelbundet eller spolas igenom då och då. Brandvarnare Föreningen rekommenderar en brandvarnare per rum, minst en per våning. Monteras i tak. Se till att byta batterier varje år, förslagsvis inför första advent då bränder ofta uppstår. Brandförsvaret rekommenderar att man skaffar en pulversläckare. För mer information hänvisar vi till Södertörns Brandförsvars hemsida: Cykelförråd Det finns två cykelförråd vid flerbostadshuset. Det vänstra hör till flerbostadshuset, och detta är även föreningens trädgårdsförråd. Nyckel kan beställas efter extrastämman Borttappad nyckel ersätts av medlem. Fastighetsskötsel av gemensamma utrymmen Föreningen har inte någon kontrakterad fastighetsskötare, som löpande ser till husen. Inom styrelsen utses någon eller några personer, som ansvarar för frågor som rör underhåll och reparationer av husen. Styrelsen ser till att åtgärder som behöver göras utförs. Det finns en långsiktig underhållsplan för husen. Försäkringar Föreningen har både för medlemmarna och styrelsen tecknat försäkring i Nordeuropa Försäkringar. Försäljning och flytt För att försäljning ska kunna genomföras korrekt måste styrelsen vara informerad, bland annat för att ordföranden eller annan ledamot ska kunna lämna aktuella uppgifter om föreningen och bostadsrätten till den mäklare som anlitas. Styrelsen ska också godkänna köparen som ny medlem i föreningen. En ansökan om inträde i föreningen för köparen och samtidigt utträde ur föreningen för säljaren ska (tillsammans med ett exemplar av köpekontraktet) skickas in till styrelsen. Anlitas mäklare brukar denne hantera detta. Styrelsen behöver informeras om säljarens nya adress, bland annat för att för att kunna skicka Skatteverkets kontrolluppgift. Grillning Det är tillåtet att grilla på altaner och balkonger. Obs! Tänk på brandsäkerheten och iaktta stor försiktighet! Grussträngar vid fasader Grussträngarna ska hållas fria från ogräs och växter. Grussträngarna närmast husfasaderna får inte tas bort eller ersättas med jord. Fuktbehandlat grus ska användas. 8

10 Hemsida Föreningen arbetar med att ta fram en hemsida. Separat information kommer senare. Huvudsäkringar Flerbostadshusen har sina elmätare i förråd på gavel lägenhet nr 16. Radhuslänga nr har sina elmätare på gaveln vid hus nr 18. Radhuslänga nr har sina elmätare på gaveln vid hus nr 30. Radhuslänga nr har sina elmätare på gaveln vid hus nr 38. Parhusen har sina elmätare på fasaden mellan förråden. Nycklar finns på Broddvägen 66. Kallförråd I parhusen kallförråd rekommenderas att endast förvara oorganiskt material. Medlemsinformation Styrelsens uppgift är att löpande informera medlemmarna med uppgifter som berör alla. Detta sker via skriftlig information och/eller e-post, vid medlemsmöten och stämmor. Medlemmarna äger enligt regelverket inte rätt att få ta del av styrelsens protokoll. Medlemskap i SBC Föreningen är medlem i SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). SBC är en intresseorganisation för bostadsrätts- och bostadsföreningar. Genom SBC kan föreningen få kostnadsfria snabbsvar per telefon och per mail. Alla boende i föreningen får 3-4 gånger per år informationsbladet SBC Direkt Bostadsrätt. SBC har en hemsida där man kan hitta mer information. SBC kommer att byta namn till Bostadsrätterna Sverige. På sikt kan organisationens hemsida komma att få ett nytt namn. Stege Föreningen äger två stegar, en kort (i cykel/trädgårdsförrådet) och en lång, som hänger på flerbostadshusets gavel. Stämma och styrelse Formerna för föreningsarbetet är förhållandevis detaljerat reglerat i lagstiftning och i föreningens stadgar. Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång per år före utgången av juni månad. Föreningsstämman brukar hållas i slutet av maj. Kallelse till stämman ska ske senast 2 och tidigast 4 veckor före stämman. Ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett. (Ur Bostadsrättslagen kap och 25). Motioner inför stämman ska lämnas in i sådan tid att de kan tas med i kallelsen. Den som vill lämna in en skriftlig motion kan alltså räkna med att detta behöver göras senast 30 april. 9

11 Information om vilka som ingår i styrelsen, ordinarie och suppleanter, samt den huvudsakliga arbetsfördelningen, delas ut till samtliga medlemmar när styrelsen beslutat om detta efter föreningsstämman. Aktuell information med kontaktuppgifter finns också på anslagstavlan i soprummet. Styrelsemöten hålls i princip varje månad med undantag för juli månad. Kontakta gärna någon styrelsemedlem kring frågor som rör boendet och området. I möjligaste mån bör kontakten ske skriftligen (gärna med e-post) till styrelsen. Är det fråga om ett akut ärende där en åtgärd brådskar, kontakta snarast personligen någon anträffbar styrelseledamot! Säkerhet Alla medlemmar ombedes att uppmärksamma situationer, som kan medföra risk för föreningen eller hushållen. Påkalla hjälp vid misstänkt skadegörelse, inbrott eller liknande händelse! Vid semester eller annan längre frånvaro, be gärna någon granne att tömma brevlådan, skotta eller på annat sätt se till att lägenheten ser bebodd ut. Vatten- och elkostnad En gång om året regleras föreningens kostnad för vatten och elförbrukning med medlemmarna genom en avräkning. För de boende i rad- och parhusen avser avräkningen vattenförbrukningen. Vattenmätarna i husen ska läsas av den 31 december varje år och uppgift om mätarställningen lämnas till styrelsen. Kostnaden för varje hushålls faktiska vattenförbrukning jämförs med det belopp som betalats à conto under året och mellanskillnaden (tillkommande belopp att betala eller belopp att få tillbaka) regleras via avgiften för en månad. Visar det sig att skillnaden mellan beloppet som betalas à conto och den slutliga kostnaden är stor, kan beloppet som betalas à conto justeras. Detta bör i så fall helst ske per ett årsskifte. Kontakta kassören i föreningen, om du vill justera beloppet som betalas à conto för vatten. För de medlemmar som bor i flerbostadshuset gäller avräkningen kostnaden för både el och vatten. Kostnaden för el avser uppvärmning av detta hus. Vattenförbrukningen jämförs med den särskilda delen av avgiften som betalats för el- och vatten under året och mellanskillnaden regleras via avgiften för en månad på samma sätt som för de boende i rad- och parhusen. Avräkningen görs så snart det är möjligt påföljande år och brukar kunna ske genom en reglering via avgiften för april. Ventilation Frånluftsventilerna i våtutrymmen och klädkammare bör rengöras varje halvår. Filtren i tilluftsventilerna, som finns i varje rum, bör rengöras minst 1 gång/år. Obs! Blanda inte ihop ventilerna och rör inte inställningar! Vårstädning För att hålla fint i området ordnas en gemensam städdag på vår och höst. För utlåning finns ett mindre urval av trädgårdsredskap samt skottkärra i det vänstra förrådet vid soprummet. (Nyckel kan beställas efter extrastämman ). Föreningen äger följande trädgårdsmaterial: stege m, stege 1,5 m, skottkärra, räfsa, kratta, spade, trädsåg, ogräsrensare. 10

12 Den som inte har möjlighet att delta vid ett städtillfälle kan utföra en arbetsinsats vid annat tillfälle eller bidra för utebliven närvaro (f n 200 kronor per hushåll). Överenskommelse görs med någon av styrelsens ledamöter. Värmepumpen Ansvaret för skötseln och reparation av värmepumparna i rad- och parhusen ligger på medlemmarna, som bor i dessa hus. Medlemmar som bor i rad- och parhus bör kontakta Pettersons Maskinservice om problem uppstår. Föreningen har ansvaret för skötseln och reparationen av värmepumpen i flerbostadshuset, vilket också medlemmarna som bor i flerbostadshuset betalar för som en särskild del av månadsavgiften. I samband med att företaget kommer och gör service på värmepumpen, har de boende i radoch parhusen möjlighet att få service på sin värmepump. Styrelsen skickar ut en förfrågan till de boende i rad- och parhusen och den som vill få service på sin värmepump får anmäla det. Styrelsen administrerar en samordning av service på värmepumparna, men de boende i radoch parhusen står själva för kostnaden för servicen. Några tips om skötseln av värmepumpen Rengör filtret i värmepumpen. Dammsug eller skölj. Lufta samtliga ventiler, radhus 6st, parhus 7st. Vid eventuella problem kontakta Pettersons Maskinservice. Kontrollera manometertrycket. Det bör vara mellan 1,0 och 2.5 kg. Fyll på vatten om trycket är för lågt. Spillvattenkoppen under värmepumpen ska göras ren ordentligt minst en gång/år. Obs. Vattenlåset till värmepumpen måste rensas en gång per år! Några tips om skötsel av altaner, trappor och skötselområden Altaner och trappor För att stå emot väder och vind ska altaner, trappor och altanräcken oljas varje år. Ansvaret för sådant underhåll ligger hos respektive bostadsättshavare. Var noga med att använda det särskilda munstycke som finns för tvätt av träaltaner, om högtryckstvätt används. Obs! Altaner får inte målas. Skötselområden Gräsmattor och häckar bör klippas och rensas från ogräs samt gödslas minst två gånger per år. Grussträngarna bör hållas fria från gräs och ogräs. 11

13 3. Telefonlista Hantverkare och leverantörer Telefonnummer Haninge Brandredskap Hantverkarvägen 23, (Firma som säljer brandredskap) Bredband och Kabel TV Comhem, Kundservice (Ej jourtid) Byggnadsarbete, markarbeten och asfaltering Byggillet i Stockholm AB, Sune Andersson Solna Elektriska installationer Löfström Elinstallationer AB Richard Löfström Blåbärsstigen 22 (Har nyckel till central) Rönninge Elleveranser Kraft & Kultur vx Arenavägen 55 Stockholm, Globen Lås och Larm Haninge Lås AB Sleipnervägen Haninge Securitas Jourmontör Fastighetsservice (Jourutryckning och omedelbar bevakning vid akut fel eller skada. Dygnet runt.) Solskydd (fastställda färger och mönster) Holmgrens AB Vendelsövägen 17 Tyresö Sotning Tyresö Sotningsdistrikt Niklas Löthner Vintervägen 7B Tyresö Vitvaror (kyl,frys, spis, tvätt, disk) Elektrolux, Kundtjänst (Ej jourtid) 12

14 VVS-installationer, VVS-utrustning och golvvärme Ransta Värme & Sanitet Dåntorpsvägen 35 (Ej jourtid) Haninge Värmepump Petterssons Maskinservice AB Huddinge (Ej jourtid) 13

15 Bilagor 180x180 95x180 95x180, 180x180 Höjd max 80 cm 14

16 Brf Vendelsö Gård Rengöring av soprum 2011 September Broddvägen November Broddvägen Januari Broddvägen Mars Broddvägen 2-16 Maj Broddvägen Juni Broddvägen Juli Broddvägen Augusti Broddvägen September Broddvägen 2-16 November Broddvägen Notera nedan när städningen är utför Varje huslänga utser själva vilka som skall göra vad och när städningen skall ske. Soprummet låses efter tisdagens sophämtning. Soprummet rengörs tisdag kväll och öppnas senast kl De tomma sopbehållarna tas ut och rengörs med medel som tillhandahålls i samband med städredskapen. Soprumsgolvet borstas och spolas med vatten för att få bort illaluktande skräp. Eventuella skador på sopbehållarna eller på soprum åtgärdas om möjligt direkt eller rapportera till styrelsen. Rengöringsmedel och städmaterial finns efter kontakt med Broddvägen 2 eller 4 och finns framtagna vid start av rengöringen. Styrelsen 15

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer