biqj. / o verksamhetsplaner (både för varje enhet och en övergripande), utvecklingsinsatser och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "biqj. / o verksamhetsplaner (både för varje enhet och en övergripande), utvecklingsinsatser och"

Transkript

1 biqj. / SYSTEMATISKT KVATITETSARBETE övergripnde tnkr o verksmhetsplner (både för vrje enhet och en övergripnde), utvecklingsinstser och resu lttu ppföljning. koppling melln resulttuppföljning, nlys och utvecklingsinstser huvudmn, rektor, lärre, övrig personl, vårdndshvre och elever delktig Kvlitetsrbetet sk prägl det vrdglig rbetet o Fokus på hur-frågor Hitt vilk indiktorer som finns på god kvlitet i undervisningen, om vi inte br mäter eleverns resu ltt o utvärdering i juni. ny mål i ugusti o gör känd på hemsid Fokusområde - lärnde skoln - kunn ge elevern de bäst förutsättningrn tt lär och utveckls Medel- utveckls frmåt inom områden o undervisning (ex. särskilt stöd och på npssningr v undervisningen) o studiemiljö (trygghet och studiero). pedgogiskt ledrskp (ge möjlígheter till ex. lär v vrndr, kompetensutvecklíng etc.) Metod o Trivsel/riskenkätelever enkät personl smtl ex. utvecklingssmtl o gruppintervjuer. dilog rektor/eht och rbetslg o diskussion kursutvärdering o betygsnlys o ntionell prov EHT-utvärdering o Miljö- och häls egenkontroll o Likbehndlingspln Huvudmnnens styrning mot de ntionell målen för utbildningen, liksom rektors och lärres rbete, måste här prägls v synsättet tt det är skoln som hr svårigheter när elevern inte når målen och betrkt resultten som tecken på tt mn måste hitt bättre sätt tt möt elevern. Vd är det som inte fungerr? Vrför fungerr det inte? Vd kn vi gör nnorlund för tt det sk funger bättre? Hur gör vi det? Fungerde det? Om inte, prov ett nytt sätt. Vr är vi? Vrt sk vi? Hur gör vi? Hur blev det? Hur går vi vidre?

2 Kritisk foser. Nulägesbeskrivningen. Målen. Uppföljningen och utvärderingen VEM: lndívidnivå: elev, pedgog, skolledre Gruppnivå: klss, mentorsgrupp, rbetslg, ämneslg Orgnistionsnivå: skol, huvudmn, styrelse mråden. pedgogisk verksmhet.styrning och ledning. kvlitetskontroll/kv litetsutveckling mråden.verksmhetsmål.utbildningsmål råden r utbildningsmöjligheter.personl.elever.kostnder.mteriell resurser

3 bilj J KVATITETSARBETE Rutin för tt utveckl kvlitet för verksmhet och större måluppfyllelse sk ll personl tillsmmns och individuellt t del v och h: 1.. Uppföljning v resultt och måluppfyllelse 2. Anlysering - identifiering v behov 3. Ätgärdnde - på kort och lång sikt 4. Plnering - individuell, rbetslg och enhet 5. Genomförnde Pedgoger genomför kurs-, resultt- och betygsnlys enligt fstslgen mll. Dessutom under kurser gång, efter vrje större kursmoment görs en muntlig eller skriftlig utvärdering med elever.!. och 2. Skolns ledningsgrupp följer upp och nlyserr pedgogers kurs-, resultt- och betygsnlys och skolns kunskpsresultt med jämförelser gällnde kurser, elevgrupper och skoln som helhet, medelvärdet per progrm och slutbetyg per progrm. 2. Verksmhetspln utforms utifrån nlys v betygsutfllet, smt övrig utvärderde fktorer såsom elevoch medrbetrnöjdhet, riskenkät etc. tillsmmns med ll medrbetre. Dett sker dels på rbetslgs-, progrmsmordnr- och EHT-möten, dels i medrbetrsmtlen. 3. och 4. Dett rbete ligger sedn till grund för de förändringr och förbättringr i verksmhetsplnen. Ett målsättningsrbete som ll blnd skolns personl skll vr involverde i. Det skll tillgodose tt verksmheten ger elevern god möjligheter tt uppnå de ntionell målen smt tt skoln gemensmt når ett bättre resultt. 4. Arbetslgens lärre går gemensmt igenom läropln, progrmmål och exmensmå1, smt lägger upp en pln för hur målen sk uppnås genom en progression under tre år. Arbetslgsledre påminner om, följer upp och utvärderr plnen regelbundet. Rektor och biträdnde rektor ser över plneringrn och stöttr genom medverkn på möten och i diskussioner igrupp och individuellt. 4. och 5. Smtlig medrbetre hr ett nsvr tt rbet utifrån följnde förhållningssätt Kunskpsutveckling sk stå i fokus. Undervisningen sk utgå från vrje elevs behov och förutsättningr. Lärren vrierr undervisningen utifrån elevens behov och förutsättningr och hr hög förväntningr på eleverns vilj och förmåg. Förväntningrn är hög på elever, men också på skolledning, lärre och ndr medrbetre. Lärren hr tydlig mål för undervisningen utifrån läropln, kursplner med infärgning v exmensmål smt följer kontinuerligt upp resultten på elev- och gruppnivå. Lärren hr ett positivt och tydligt ledrskp för tt skp rbetsro och utveckl god reltioner till elevern. Lärren smverkr över ämnesgränsern för tt skp en helhet för elevern i ders lärnde. Tiden i skoln sk fylls med kvlitet och utmningr. Skoln sk inspirer till kretivitet. Ge elever och vårdndshvre inflytnde genom klssråd, elevkår, enkäter, utvecklingssmtl Styrning och uppföljning sk vr tydlig och sträv efter ständigt förbättrde resultt.

4 oo 7 r'/oy 3 Godtgen APT L9l9 20!3 Hndlingspln för likbehndlingsrbete och förebyggndet & förhindrndet v kränknde behndling östersjögymnsiet i Klmrs vision Skolns vision är tt se elever väx och utveckls i sin egen tkt och personlig utveckling till nsvrskännnde vuxn i delktighet med smhällets demokrti, med respekt för sin egen och ndrs unik egenrt. Vi vill verk för tt ök förståelsen för ndr människor och förmågn till inlevelse om lls lik värde. Vår skol sk vis på vikten v jämställdhet melln män och kvinnor och vr en plts för socil och kulturell möten. Genom tt ll på vår skol bidrr till tt vis tolerns, generositet och nsvrstgnde skps en trygt dent tet. Genom tt br fråg vrndr hur vi mår och också lyssn till svret; hr vi börjt en positivre väg till mer blns; både egen och ndrs. Def n t on och lg. FN:s portlprgrf, rtikel 3 i Brnkonventionen lyder: " Brnets Bäst sk komm ifrämst rummet vid ll beslut som rör brn". Genom Diskrimineringslgen (2008:567) och Skollgen (2010:800, kp 5 & 6) hr vi stöd i lgen för tt inte bli diskriminerde eller kränkt. Mn prtr om de sju diskrimineringsgrundern: kön, könsöverskridnde identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller nnn trosuppfttning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder. I läroplnen för gymnsieskoln SFS (2010:2030) får vi ledning i värdegrund, riktlinjer och normer för skolns uppdrg och må1. Dess ord om diskriminering, värdegrund och krrinkning r oliko definitioner v nör det inte kiinns br i mig på grund v tt någon behondlt eller uppfört sig illo mot mig. Det kon könnos i mogen, bli rörigt i huvudet för tt mon inte litr på vod som hönt eller vod mn könner, eller kn bli till tomhetskänslor som gör ott mn inte kn to in på lektionern. Skolns mâl2ol3l2ot4 Skolns mål är tt fortsätt jobb med tt ll sk känn sig sedd, hörd och trygg under skoldgen.

5 oo Godtgen API I9/92013 Främjnde och förebyggnde rbete. Främjnde rbete betyder tt ll tillsmmns sk försök verk för en bättre psykosocil miljö, där klimtet är öppet och tolernt, men med klr regler och respekt för lls trygghet. o I det dglig rbetet fångr lärrn upp klssitutionen och vrje enskild elev. Veckovis tr mentorern upp vd som hänt och vd som sk händ, fångr upp signler om trivsel eller problem. En gång per månd hr mentor klssråd. o En gång per termin hr mentorn utvecklingssmtl med elev och vårdndshvre som skll vr en dilog och t upp tnkr och synpunkter från lls håll. Under vårterminen nsvrr mentor också för tt gå igenom smmnställningen v riskenkäten med klssen.. Mentor nsvrr också för en kontinuerlig informtion om skolns vrdg och vd som sk händ vi skolns informtionsknl. EHT= Elevhälsotemet nsvrr för: Att veckovis i ett EHT möte, t upp inkomn ärenden eller oro om elev eller klss och gör konkret åtgärd där det tydligt frmkommer vem som är nsvrig. Genom en bevkningslist säkerställer EHT tt ärendet hålls levnde tills målet är uppnått. Berörd lärre deltr i EHT när det behövs. Att vid mitterminskonferensen gör en gemensm översikt över ll klsser och elever. Skolsköterskn genomför hälsosmtl v ll 1:or och genomför medicinsk överlämningr inför nytt läsår. Skolledningen nsvrr för tt h en informtionsträff vid vrje hösttermin, där elever och föräldrr hälss välkomn och presenters för skolledning och EHT. Skolledning och EHT diskuterr frm hur mn sk jobb med likbehndlingsplnen och vsätter 5 minuter på vrje APT (rbetspltsträff)för tt implementer och levndegör denn. Skolledning och EHT nsvrr för tt prioriter rbetet med likbehndlingsrbetet.

6 oo Godtgen APT!9/ Vår rutiner vid diskriminering och kränknde behndling. Elev som upplever sig kränkt uppmns tt prt med sin lärre, mentor eller skolhälsovårdspersonl.. Mentor informers och nsvrr för smtl melln berörd prter, smt informerr skolled n ing/skol hä lsovå rd, som informerr båd p rters vård ndshvre. Rektor i smråd med berörd lärre och ev. EHT upprättr ett åtgärdsprogrm som följs upp v mentor genom enskild smtl med berörd elever. Vid llvrlig fll v kränkning är rektor ytterst nsvrig och sk nmäl till polis, socil myndigheter eller rbetsmiljöverket. Förnkring hos elever/personl Genom tt skolledning och EHT smverkr i de dglig rutinern om likbehndlingsrbetet och stt fokus på dett vid vrje APT, kommer elever och personl tt vr delktig i större utsträckning. Skolskötersk och kurtors (specilpedgog)föreläsningr går också tt bok vid behov och efterfrågs helt enkelt genom mil från lärre eller mentor. Förnkring hos vårdndshvre Vid vrje skolstrt sk vårdndshvre få en informtionsbroschyr om skoln, rbetssätt och lik behnd lingspln. Ansvrsfördelning o Rektor är ytterst nsvrig för rbetet. EHT nsvrr för tt konkret åtgärder görs vid elevs studieoro. Bevkningslistn säkerställer kvliteten. o Rektor och kurtor nsvrr för riskenkäten. o Rektor nsvrr för mitterminskonferensen. o Skolsköterskn nsvrr för hälsosmtlen. o Kurtor nsvrr för tt enskild bokde smtl kommer till stånd. Mentorer nsvrr för mentorstid, klssråd och utvecklingssmtl. o Skolskötersk och kurtor nsvrr för förebyggnde konkret föreläsningr, ntingen på uppdrg eller eget inititiv. Eller som Puh sjunger i "To enligt Puh": Hur tror du det gãr Íör dig här, Om du ej dig lär vem du ür? Hur gör du øllt som står i tur, Utn ett hum om din notur? Alltíng som är din lust och plikt, Att Íå det gjort, det är v vikt. Missr du det, då är du såld, Då hr du gett dig hín i våld. Men du blir nöjd, hrmonisk, glød Om du vet HUR och VEM och VAD.

7 oo Godtgen APTIg/92Ot3 Ätgärder som vi gjort ht2013 o Kontinuerlig EHT vrje veck, smt bevkningslist på elever och ärenden säkerställer kvliteten på rbetet. Rektors nsvr. o Vid mitterminskonferensen på höstterminen hr en genomlysning v vrje klss gjorts. Rektors nsvr. o Kurtor hr vrit och smtlet både enskilt med elev om kränknde behndling och med ett pr klsser där det hr förekommit tendenser på kränknde behndling. Kurtor hr vrit ute i fler klsser och föreläst och hft dilog smt övningr inom ämnen, " självkänsl, självförtroende, stresshntering, reltioner och sådnt som mn tänker på men inte prtr så mycket om". EHT-gruppen hr tgit upp olik reflekternde värdegrundstnkr kring likbehndlingsrbetet vid vrje APT (5 min), för tt lyft frågn och ge inspirtion till mentor eller lärre för vidre rbete med rbetet i sin klss. o Skolskötersk hr hft hälsosmtl med Åk1:s elever. Avslutning med en dg med smrbetsövningr och vslppning. EHT:s nsvr genom kurtor och skolskötersk.

8 bìrrv? Ö,rctettskommelse vseende biblioteks s enrice / -utbild.i.g Skollg eoro:ûoo): Lokler och utrustning och tillgång till skolbibliotek 1. Ptter 2 kp Elevern i grundskoln, grundsärskoln, specilskoln, s m e s ko I n, s y m n s i e s ko,ri í; :;:, ffii:n si e s ä r s k o t n s k h ti t t s â n s Kulrur-- och ftitidsförultningcn Klmr stdsbiblir tck Tullslättcn 4 Iì< x Kl-tnr Kontktbibliotektie: Mgrrtrs Krlssr n 'I'elefon; 04Bt) D-post; rngnus.krlsson- 1 rt.se Gymnrsieskol: C)stcrs jogyrnnsict Nygtn Klm'.rr I{ontktperson: (lrni-ll Söderbäck, rcktor Tclcfrrn: 04u l'l-post: 2. Syfte Âtt gc C)stcrsjügymnsicts clcvcr tillgång till Klmr stclsbibliotek i ncd:rn prcciscrd omfttning. 3. Omfttning 3.1 Avtlets omfttning Iìn kontktbibliotckric ger rillgäng rill ett gtundutbud bcstiencle r.; Bokning v bcsök och tjänster enligt necln: o Gcnotngång v bibliotcksktlog och tillgänglig dtbscr m.m. för pedgoger, 1 g/läsår. Klmr kommun

9 2Q) Genomgång v biblioteksktlog och tillginglig cltbser smt visning v stclsbibliotekets lok ler och medier för förstärselever, 1 g/läsår och förstårsklss. L.ittcrtuttÅdgjvning fór pcdgogcr vi mil infót meclieinkop, läsprojekt med met. Skolns elevet och personl hr till$"g till dtbser som nås vi Klmr stdsbiblioteks lånckort. l)e ktuell dtbsem presenters på biblic tekets hemsid. 4. Tilläggstiänster eóiuds enligt särskild prislist. Se bilg 1 I,lnskild clcvcrs och pcdg<-rgcrs lån i utbildningssyfte sker i enlighct mcd bibli< tekets lånereglet med personligt ns\.âr. 5. Avtlstid Läsårct 2013/ Avgift och fkturering 6.1Prisct för grundutbudet/grunclutbilclningcn enlþt 3.1, är 120 kr pcr elev och läsår (exklusivc mt>tns). Summn beräkns på ntl clever inskrivn vid l isåtets börjn. 6.2 A"giftcn crlä g s vid tvä tiltfüllen/läs'ir, cftcr fknrreríng v Klmt stdsbibliotek. Ärhg uppräkning v vgift enligt prisinclcx. 6.3 r\vgrft och fkrurering för tillãç;st!ânster sker lópndc under âret. 7.Uppsägningstid och födängningstid Uppsügnirrg v vtlet skll skc skriftligen minst scx nrånder före dcn vtlde tidcns utgâng. I nnt fll är vtlet förlängt mcd ctt åt, 8. Överlåtelse Sk<. ln ht inte rätt tt utn Klmr stdsbibliotcks skriftlig mcclgivnde övedåt dett rvtl på nnn prt. l)ett vtl är utftirclt i wâ liklydnclc cxcrnplr, vrv prtefirî hr tgit vtclet ett. Klmr Q-28 I(lmr Ostctsiögymnsict tor Pf cf e6; âtr{l on â'béj rtéé

10 Hendläggere BjörnJohnsson Dtum 2013-t0-30 Bilg till vtl med skolor i Klmr kommun Avgifter för bibliotcksscwicc utövcr skriftligt vtl, ntgn v Kultur- och fritidsnämndcn Tcmelåd< r cftct onskemâl Bitrliotcksin formticrn fót pedgogcr i biblir tekct 330 kr 440 W/4O rrri Bibliotcksin fotmtion för clcvct i biblioteket Fördjupcl bibliotekshndledning, käll kunskp, källkritik, sökmetodik, ktlogkunsk r ctc 'l'embokprt - littcmturprcscnttion inom visst ãmnesomräde ellcr v sätskilcl fijrfttre F ör ildrmotc på l>ibliotckct inkì visning 40k/ 40 min 700 kr/40 min 800 krl40 min 600 kt/40 min Adress Box 610, 3e1 26 Ktmr I t*.* f,r',o,jh1ïåli Tel 048S Klmr kommun KULTUR- och FRtTIDSFOBVALfNtNGEN

11 h,'l j,', 5 Digitl bibliotekstjänster - Välj Digitl bibliotekstjänster nr\\$f Använd ditt lånekort + ev. pinkod Ð '''ft' $!\\qf lã Frågetjänster Automtisk inloggning eller vi strtmenyn på biblioteken Dtor i släktforskrrummet på Hb Bi b I ioteksktlogen. http ://opc. k I m r.se Sök, beställ, lån om - böcker, CD, DVD, CD-böcker... Nyheter, rtiklr Ð Ð CÐ BTBBL^ \ SITARAR & r-.v Æl&sr H Srtrærs åiðlðrc " LI8I.WìY!- PFESST]ISPLAY Newshne Fråg Klmr stdsbibliotek. Ställ frågor vi e-post. Ntionellfrågetjänst. Bibliotekrier i hel Sverige svrr på din frågor - vi chtt, e-post, fcebook och twitter. Mer än 2300 dgstidningr på 55 språk från 100 länder med 60-dgrs rkiv. Ljud u ppspeln ing, in nehå llsförteckn ing, översättning. Fin ns på Bergviks- och huvudbiblioteket. Fulltexter från dgstidningr och tidskrifter. DN och Expressen från 1990-tlets börjn, övrig från omkring Ersätter PressText. Ð ìernever Nordens lednde leverntör v mediebevkning. Over2TO milj. rtiklr tillgänglig i fulltext - hämtde ur svensk dgstidningr, tidskrifter, webbtidningr, bloggr m m. Artiklrfrån 1990-tlets slut och frmåt. Tillgänglig på bibliotekens dtorer vi strtmenyn. sr\\up I(èX T\\uF ELil n\,qus nâ oshrcbb Förfttrlexikon med c 4500 biogrfier och möjlighet tt sök även utifrån genrer & epoker eller länder & regioner, litterär priser, filmtiseringr, termer, temrtiklr, quiz m m. deckre' brnböcker' viss fcklittertur' hiüijïilålållíåiffå'""j' Kommer tt försvinn2ot4 Stipendier, fonder, lexikon, lndinformtion $r\i\!$f Ð r\!\!.\"+ Släktforskning.::"f/.r, T i:]""i t) T Globl,com/ INE SVAR RIKSARKIVET GloblGrnt är en dtbs över svensk och utländsk stipendier, bidrg och nslg. F n c olik stipendieprogrm som delr ut stipendier, bidrg eller nslg till cirk mottgre årligen. Ntionlencyklopedin. Sveriges störst uppslgsverk, skrivet och fktgrnskt v lndets främst experter. Ordbok, språklexikon, tls, korsordshjälp och fler olik skoltjänster. Utrikespolitisk lnstitutet. I nformtion om vä rldens länd er, geogrfi, befolkning, kultur, histori, politik, ekonomi, krtor och sttistik. Kyrkböcker frm till L942, flyttttester, bouppteckningr, domböcker och militär rullor m m. Boks i receptionen. Kyrkorkiv, domstolsrkiv, by- och gårdsdts, krt- och bild-dtbs, militri, bouppteckningr, folkräkning, dödbok m m. Boks i bokningskiosken.

12 BIBTIOTEKSPTAN KALMAR 'h?" é Skolns inställning till skolbibliotek är tt det skll tjän som en resurs för tt stödj elevens lärnde smt finns som en resurs för vår pedgoger. Fokus ligger på tt främj läsglädje, eleverns språkutveckling smt kunskpsutvecklingen rent llmänt. Skoln lägger stor vikt vid tt skolbiblioteket skll vr uppdtert smt npsst till såväl dgens globliserde smhälle som vår specifik utbildningrs innehåll. Skoln ser inte skolbiblioteket som endst en fysisk plts utn som ett vidre begrepp där olik instser och mteriell resurser tillsmmns syftr till tt främj eleverns inlärning. Därför rbetr vi med bibliotek enligt redogörelsen nedn: lokl pln för skolbíbliotek - östers ögymnsiet i Klmr Dtor som rbetsverktyg All elever inom skoln utrusts med en bärbr dtor som nvänds som rbetsverktyg i undervisningen. Den, i princip, obegränsde tillgången till dtor och internetuppkoppling ger mång möjligheter till informtionssöknde för vår elever i den dglig verksmheten. Utöver de söktjänster som vår elever hr tillgång till vi sin dtor vill vi också frmhåll det digitl tidningsutbud som finns vi internet - både ntionellt och interntionellt -, tillgången till uppdterd myndighetsinformtion, den senst publicerde forskningen och så vidre. Eftersom kvliteten på informtionen, smt vsändren v den smm, är vvriernde rt på internet lägger skoln stor vikt vid tt ll elever får kontinuerlig undervisning i källkritik. Bibliotek på skoln Under HT-L3 påbörjs rbetet med tt inred ett skolbibliotek som kn nyttjs v elever och personl på skoln. Biblioteket kommer tt vr bemnnt v personl som är nställd v skoln. Skolbiblioteket är plnert och uppbyggt med tjänster i smrbete med huvudmnnen och kommer fr.o.m. läsår2014/15 h en digitlt sök- och lånesystem. Smrbete med folkbibliotek Skoln nvänder sig idg v Klmr stdsb bliotek och köper idg viss tjänster såsom utbildning för pedgoger smt temboklådor för större projekt. Loklt Ídstställd insqtser inom området skolbibliotek: Källkritik Källkritik ingår i fler kursers ämnesplner vilket innebär tt det pågår ett kontinuerligt rbete inom området under läsårets gång. Under de först veckorn i årskurs ett informers och instruers elevern på skolns olik progrm hur mn rbetr källkritiskt. Arbetet med tt introducer elevern i källkritik leds v skolns olik rbetslg där det utses någon eller någr nsvrig lärre för rbetet. För tt utveckl rbetet med källkritik och för tt kontroller och uppmärksmm vikten v det kritisk tänkndet när eleven smlr informtion till olik skolrbeten så slöts i börjn v höstterminen ett vtl med Urkund. Ansvrig: Förmedl kunskp om källkritik; skolns rbetslg, lärre. Avtl med Urkund: skolledning NE.se All elever och pedgoger inom skoln hr tillgång till uppslgsverket Ntionlencyklopedin vi internet. Då ll vår elever utrusts med en bärbr dtor som rbetsredskp i skoln hr de således, i princip, en obegränsd tillgång till NE.se i sin undervisningssitutioner. Vi NE.se hr vår skol dessutom tillgång till hel UR:s rkiv

13 BIBTIOTEKSPTAN KATMAR med över LL OOO progrm för W och rdio. Elever och pedgoger hr grtis tillgång till NE.se hemifrån. Ansvrig: rektor är nsvrig för tt vtlet fungerr. Mentorern är nsvrig för tt ders elever hr ett konto. AV-medicentrlen Skoln hr ett vtl med AV-medicentrlen. Lärrn hr möjlighet tt nvänd sig v AV-medicentrlen för tt bredd mterilet som nvänds i undervisningen. Ansvrig: Rektor nsvrig för tt vtlet finns. B bl oteksbesök I fler ämnen sker biblioteksbesök kontinuerligt för tt lån skönlittertur smt fcklittertur. Biblioteket nvänds också för tt elevern sk lär sig tt nvänd dess dtbser smt för tt de sk kunn orienter sig rent rysiskt blnd bibliotekets böcker. Ansvrig: lärrn på skoln, under medrbetrsmtl följer rektor upp hur lärrn nvänder stds- och skolns eget bibliotek i undervisningen. Ämnesspecifikt mteril På skoln finns större och mindre ämnesinstitutioner med relevnt referenslittertur och skönlittertur. I smspråk med rektor sker följnde: De olik institutionern nsvrr även för prenumertioner v relev nt tidskr fter etc. Ansvrig: ämnesnsvrig tillsmmns med undervisnde lärre i ämnet ser till tt institutionsmterilet förnys och uppdters efter behov. lnvesteringspln Under läsåret2o!3/l4 kommer östersjögymnsiet i Klmr tt invester i utrustning i form v lämplig hyllpln, stolr och bord. I smråd med ämnesnsvrig kommer rektor i slutet v vt14 t in förslg på ytterligre investeringr i form v littertur. En budget för skolbiblioteket kommer tt fstställs. Cmill Söderbäck Rektor

14 b, lgr, Arbetsgång när det upptäcks tt elev hr studiesvårigheter Om en elev riskerr tt ej nå uppstt mål för ett enskilt moment, inlömning, redovisning, prov sk undervisnde lärre informer elev omgående. Elev och undervisnde lärre diskuterr och kommer överens om hur situtionen kn löss inom rmen för undervisning och lärres nsvr (Lgy ). Om elev hr fortstto svårigheterskll mentor och vårdndshvre underrätts. Undervisnde lärre och mentor kommer överens vem som tr kontkten. Mentor utvärderr vid dett tillfälle elevens hel studiesitution genom smtl med elev och ll undervisnde lärre. EHT:s representnter konsulters vid behov. Resulttet v utvärderingen visr på vilk vidre åtgärder som behöver görs. Ex. uppdtering v kursplnering, hjälp genom EHT. Om det visr tt eleven hr svårigheter i fler kurser nmäls dett till EHT. När det befrs tt elev inte kommer tt nå de kunskpskrov som minst skø uppnås (3kp. 85) följer skoln nedn rutin: L Den som upptäcker/misstänker tt elev ej når kunskpskrven för kursen skll omedelbrt meddel rektor som initier utredning. 2. I de flest fll utser rektor mentor tt gör utredning. Utredningen sk strts skyndsmt. 3. Mentor skffr upplysningr om smtlig pågående ämnen/kurser för elev smt tr del v ev. tidigre åtgärder och informtion, så tt det blir en smld bild v elevens studiesitution. Mll för utredning nvänds och i dokumentet beskrivs utförd åtgärder som till exempel hjälp med strukturering, npssning v undervisning, motivernde smtl, smtl med elev och vårdndshvre osv. Hel eller delr v dokumentet "Stöd i rbetet med krtläggning " kn nvänds. I utredningen kn även ev. förslg på vidre åtgärder ges. 4. Mentor kontktr elev och vårdndshvre (elev är under 18 år) för deltgnde i utredningen. 5. För stöd och vid behov eller misstnke om betydnde skolsvårigheter (t.ex. dyslexi, inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningr, sömnsvårigheter) kontkts någon ur EHT; specilpedgog, kurtor, skolskötersk, bitr. rektor, rektor och ev. syv. 6. Utredning lämns till specilpedgogen. 7. Specilpedgogen delger elevhälsn utredningen enl. 3 kp 85i skollgen inför veckns möte. Enligt skolns rutin sker dett på torsdgr på EHT där rektor är närvrnde. 8. Beslut om upprättnde v åtgärdsprogrm eller ej ftts v rektor. 9. Rektor meddelr beslut till specilpedgogen som sk skriv eventuellt åtgärdsprogrm. 10. I åtgärdsprogrmmet beskrivs hur uppföljningen sk görs och vem som nsvrr för det (3kp. 95 skollgen). 11. Specilpedgog delger mentor, elev och vårdndshvre (om elev under 18 år) smt undervisnde lärre beslutet. I beslutet delges elev och vårdndshvre smtidigt om möjligheten tt överklg fttt beslut.

15 Arbetsgång för elev i behov v särskilt stöd uppmärksmm utred åtgärdsprogrm uppföljning

16 b, âî1 ETEVINFTYTANDE Vi hr ll nsvr för tt vi sk trivs och rbet br tillsmmns. Du är nturligtvis i först hnd nsvrig för dig själv men eftersom vi rbetr tillsmmns under större delen v veckn blir vi mycket beroende v vrndr. Vi ser mycket positivt på tt du enggerr dig i frågor som underlättr lls rbete och bidrr till skolns kvlitet. Vi välkomnr ditt enggemng på ll sätt! Förutom genom nturligt smråd i klssrumsmiljö kn du som elev påverk skoln genom o Elevkåren o Klssråd o Kursplnering o Progrmråd Målsättningr o Få igång en fortlöpnde och ktiv diskussion om rbetsmetoder som stärker elevinflytnde inom ämnes- och rbetslgen. Genom för: En årlig elevenkät, regelbundn mtråd, utvärdering i kurs. o All elevgruppers roll stärks upp på skoln genom ett kt vt personlenggemng. o Låt elevern få vr med och utveckl sin rbetsmiljö i skolns lokler och utomhus. Genomförnde Vi involver elevern i kursupplägg/temn/projekt och rbets- och redovisningsmetoder. Pedgogern hr i sitt uppdrg som undervisnde lärre tt rbet med skollgen i åtnke i fråg om tt inflytnde sk npsss efter ders ålder och mognd (4 kp. 95). Exmens- och kursmål tydliggörs, diskuters och redoviss löpnde under kursens gång så tt eleven är förtrogen med utbildningen Vi tydliggör elevgrupperns uppdrg och uppgift genom utbildning v elevrepresentnter. Det är en stående punkt för klssråd under mentorstiden och progrmråd. God exempel v elevinflytnde diskuters på rbetslgs- och ämneslgsmöten. Dess ts upp vid ledningsmöten (rektor, rbetslgsledre) en gång per termln. Rektor träffr elevkåren regelbundet. Elevenkät Mtrådsmöten (2/termin)

17 bi/go /Ö Ordningsregler för en trygg och lärnde skolmiljö Vi på Östersjögymnsiet i Klmr tycker tt de ordningsregler som sk finns på skoln sk vr i form v förväntnsregler. Dess förväntnsregler gäller för hel skoln. I de olik progrmlgen finns ytterligre konkret ordningsregler frmtgn v elever och personl tillsmmns där konsekvensern hr gemensmt tgits frm v elever och personl. Tillsmmns med likbehndlingspln, rbetsmiljörbetet, lkohol- och drogpolicy smt dtorpolicy utgör det grunden för en trygg och lärnde skolmiljö. Skolns ordningsregler utvärders under året i klssråd, elevkår och rbetslg och reviders därefter vid behov inför vrje nytt läsår. Förväntnsregler Som elev kon du förvönto dig ov oss... o tt vi bemöter dig med respekt genom tt se, lyssn och tl med dig. tt vi bryr oss om dig genom tt stött dig till br resultt utifrån din förmåg. tt vi kommer tt gör llt för tt hjälp dig om du råkr ill ut. tt vi kommer tt ingrip mot ll former v mobbning tt vi kommer tt ingrip mot ll former v kränknde tilltl och sänkningr. tt vi sk se till tt du får en så lugn och trivsm rbetsmiljö som möjligt Vi förvtintor oss ov dig som elev... tt du nvänder ett vårdt språk till din klsskmrter och lärre. tt du bemöter ndr med respekt genom tt t.ex. lyssn på vd ndr hr tt säg. tt du medverkr till tt håll skoln ren och fri från skdegörelse tt du pssr tider och tr nsvr för skolrbetet genom tt komm förberedd till lektionen. tt du är utvild och hr ät t frukost. tt du stänger v mobilen under lektionen. tt du enbrt nvänder dtorn till studier under lektionen. tt du medverkr till tt skoln är en rökfri zon Regler och konsekvenser vid skdegörelse All skdegörelse sk på något vis ersätts v den som orskt förstörelsen. Skolns policy är tt elevern själv sk stå för dett till viss del. Rektor, elev och vårdndshvre kommer överens om dett i respektive ärende.

18 t t Bo[gsverket e-registreringsbevis AKTIEBOLAG lj" rt Orgân sstionsnummer Objektets reg streringsdtum Dokumonlet skpât ]-6 09:48 Nuvrnde flrms registreringsdtum Sdâ r (2) Org. nummer: Firm: Adress: Säte: Gymnsieskolor i Syd AB Kronobergsgtn 12 B VlrX Ö Kronobergs län, Växjö kommun Regi s trerings 1än : Anmärkning: Dett år ett privt ktiebolg. BILDAT DAÍI'M 20\2-12-r9 S T" E {SIJIT.LNING AV AI(T IEI(ÀPT TAf, Aktiekpitl ser{ Antf ktier Lägst: Högst: Lägst: Högst: sek sek s S TYRELSELEDÀTVÍOT, VERKSTiTI,Í,À}TDE D TREKTÖR, ORDFOR,A}TDE 53OgO Eriksson, Bengt Lennrt, Toft Idö, Vi\X Ö STYRELSELED.A '{öter von Essen, Crl- Henrik Fritz Edvrd' Sndhmnsgtn 32 Igln I1'O2, STOCKHOLM S TYRE LSE SUPPLEÀI.TTE R Erj-ksson, Gerd Sffy Trene, Toft Idö, VÄXJÖ REVTSOR(ER) Lindbld, Jn Georg Emnuel, c/o PwC, Box 150' 5'16 24 SÄVSJO FIRI'fATECKNING Firmn teckns v styrelsen Firmn teckns ensm v Eriksson, Bengt Lennrt FÖRE SKRI FT OM A}TTAT, S TYRELSELEDAMÖTER/ S TYRE LSE SUPPLEAIiITER D'l

19 t t Bo[gsverket e.registrer NGSBEVIS AKTIEBOLAG Orgnisât onsnummer Objektets registreringsdtum 20! Dokumentet skpt :48 Nuvrnde flrms registreringsdtum Sdå 2 (2) Styretsen skll- bestå v lägst 1 och högst 5 ledmöter med högst 5 suppl-enter. BOT,AGSORDNING Dtum för senste ändringen: E örbn HÅr,L /ewr tc r.ser/vr LLKoR r BoLAGSoRDNTNGEN Hembuds förbehål f Bestämmel-se tt företget inte behöver h revisor VERKSA}'HET Bolget sk bedriv gymnsieutbil-dning smt därmed förenliq verksmhet. ni\ cnsrps.än KAI,LELSE Kffel-se sk ske qenom brev med posten el-fer e-post. FIRMAT ISTORIK Vlsionsbolget J 1-4'12 AB ****Ovnstående elektronisk registreringsbevis är utfärdt v Bolgsverket. **** Bolgsverket Sundsvll bolgsverketgbolgsverket. se www,bolgsverket. se D

20 ll 4 /L /^\ l-,- llmkt Fullmkt för ombud i ärenden hos Skolinspektionen vseende nsökn om godkännnde som huvudmn Genom denn fullmkt ges ombudet rätt tt företräd söknden gentemot Skolinspektionen i ll frågor som rör nsökn om godkåinnnde som huvudmn under 2014 års nsökningsomgång. Om inte söknden meddelr nnt gäller fullmkten till dess tt Skolinspektionen hr fttt beslut i ärendet. Sökndens nmn G vvnr +sri,, s t<r. oe o.g - G<l7q Skol r\ Kommun KA{,-r\Át. êé5 {=''.vc<r..1êsi e't i ç,yþ ÁÊ Ortoch \5 àorll-ôt -.}t företrädre för söknde N ERt S0,V Underskrif t ü f i rm teckn relbehöri g f öreträdre för säknde Nmnförtydlignde Genom undcrskriftenþsikrr nipåhedcr och smete tt uppgiftems i nsökn och därtill biþgde hndlingr är snn. Skol nspekt onen, Box 23069, I (X 35 Stockholm, BesÖk: Svevägen 1 59 Telefon:0& ü), Fx: www. skolinspekt onen.se

21 t3 20rr John Buergymnsiet Regementsgtn I Växjö nu/vxjo Avtl med rbetspltser/fö retg om gymnsil lärlingsutbildning. Följnde vtl hr trriffits melln John Bøuergymnøsiet och Siggslongen om gymnsil lärlingsutbildning. Avtlet reglerr þrhållndet melln prtern på lt-progrmmet på John Buergymnsiet i Vrixjö och ATEA. l. Definition Gymnsil lärlingsutbildning ingår i gymnsieskolns utbildning och sk lolj Skollg och fi)rordningr från Sttens Skolverk. John Buergymnsiet är huvudmn och utbildningsmordnre. Delr v lärlingsutbildningen är ñrlgd till Siggslongen med villkor enligt nednstående. 2. Utbildning på företg Lärlingsutbildning omfttr 2-3 dgr per veck(efter överenskommelse) och motsvrr 1250 gymnsiepoäng. Specifiktion på kurser/ innehåll som görs på rbetspltsen finns i individuell studiepln/poängpln som bifogs utbildningskontrktet für respektive elev. 3. Arbetsm ljö Företget sk gentemot eleven uppfyll sin skyldigheter enligt gällnde rbetsmiljölgstiftning. Elev likställs med rbetstgre vid tillämpning v rbetsmiljölgen och fürordning om minderårig i rbetslivet. (AFS 1996:l med ändringr i AFS 2000:31). Såväl skol som loretg sk se till tt eleven hr nödvändig kunskper i rbetsmiljöfrågor. 4. Säkerhetsföreskrifter - Ordningsregler Det åligger ft)retget tt informer om där gällnde ordnings- och säkerhetsfiireskrifter. Informtionen sk ske de lorst dgm v elevens prktiktid på foretget. Skolns ordningsregler sk också gäll på rbetspltsen. 5. Kvlitetssäkring Skoln àger râtt ttpä rbetspltsen utöv tillsyn v såväl elevens verksmhet som själv rbetspltsen. Lärlingsutbildning ingår i skolns ordinrie utvärderings system. 6. Hndledre Lärlingsutbildningen genomförs v en ftir ändmålet utsedd hndledre. Hndledre lägger i smverkn med skoln upp utbildning på rbetspltsen smt lämnr underlg fiir betygsättning och närvroredovisning. Hndledre sk h nödvändig kunskp och erfrenhet och i övrigt bedöms lämplig lor uppdrget. Hndledre deltr i hndledrutbildning nordnd v skoln.

22 7. Elevsttus Skoln hr huvudnsvr fiir eleven, även under lärlingsutbildningen. Härv foljer tt eleven ej är nställd v füretget och ej hr rätt till lön. Ovnstående nämnd fiirordning: SFS nr:2007:1349, gör det också möjligt ft)r ungdomr tt ftiren en nställning som syftr till yrkesutbildning med studier i viss ämnen. I det fllet är det lämpligt tt fiiretget svrr for vtlet. 8. Arbetstider Arbetspltsens rbetstider skll tillämps med hänsyn till Arbetsmiljölgen. Skolhuvudmnnen ñr enligt ftirordning: SFS nr:2007:1349 beslut om utbildningen sk bedrivs på ndr tider än som gäller i Gyrnnsiefiirordningen 3 kp $ I och 2. Eleven fiiljer sin hndledres schem där så är möjligt. Ledigheter och lov ftiljs i övrigt enligt skollg och skolns plnering. 9. Utrustn ng Arbetspltsen tillhndhåller lokler, verktyg, utrustning/ ev. rbetskläder enligt överenskommelse. Skoln står ftir ev. extrkostnder i smbnd med dett. 10.Försäkringsskydd Skoln nsvrr fi)r tt eleven omftts v ett fullgott fürsäkringsskydd vseende person- och skfürsäkring smt fiirsäkring om tredje mn under utbildningstiden. Dett gäller under ftirutsättning tt skdn inte orskts v grov oktsmhet eller vsiktlig ftirstörelse. 11.Byte v plts För tt b e v lärlingsplts sk kunn vr möjlig, sk smråd äg rum melln rbetsplts, skol och elev (for omyndig elev sk målsmn delt). Byte kn ske p g svårighet ttpâ fiiretget få dekvt träning enligt kursmålen, olämplighet für yrket, olämpligt uppfornde Utb ld n i ngskontrkt Utbildningskontrktet skrivs melln skolhuvudmnnen, foreträdre für den eller de rbetspltser eleven gör sin utbildning på och elev (ftir minderårig elev skriver målsmn under). Där specificers ntl kurser/delr v kurser och omfttning v utbildningen som sk genomfürs smt nsvr hos respektive prt for tt dett utft)rs. I kontrktet sk frmgå vilken lärre och vilken hndledre som är nsvrig ftir lärlingsrbetspltsen. l3.sekretess Företget sk folj gällnde regler ftir personuppgifter såirskilt sådn som är v känslig rt. Företgetlhndledren får inte lämn ut informtion som kn vr till nckdel für eleven (SFS1980:100) Dett vtl hr upprättts i fy. exemplr vrv prtern tgit ett vrder.

23 För John Buergymnsiet För Siggslongen Tommy Grveus Mirelle Cords Ingrid Cöster Elev Stin Jnsson Hndledre

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets plan mot diskriminering och kränkande behandling Likbehndlingspln Sigtunskoln Humnistisk Läroverkets pln mot diskriminering och kränknde behndling GRUNDSKOLAN & GYMNASIESKOLAN Plnen gäller under perioden 2017-01-01 2017-06-30 1. Grunduppgifter Vår vision

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN

RAPPORT. Kontroll av dricksvattenanläggningar 2009/2010. Tillsynsprojekt, Miljösamverkan Östergötland. DRICKSVATTEN DRICKSVTTEN RPPORT Kontroll v dricsvttennläggningr 2009/2010. Tillsynsprojet, Miljösmvern Östergötlnd. Bgrund Ett behov v ompetensutvecling och smsyn vid ontroll v dricsvttennläggningr hr påtlts v flertlet

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20

Protokoll från FSK arbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Förein[ngen Sveriges Kyrkogårdsclæfer Protokoll från FSK rbetskonferens 2013-03-18-2013-03-20 Plts: Hotel Tylösnd, Hlmstd Närvrnde Mlte Shlgren Ktrin Evenseth Mts Lrsson P-G Åkesson Arne Elg John Arvidsson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelill kommun Fmiljenämndens utskott för gymnsie-, vuxenutbildnings- och rbetsmrkndsfrågor Ledmöter klls Ersättre underrätts Tid: torsdgen den 9 pril 2015 kl. 14.00 Plts: Sve Hund i kommunhuset Kllelse

Läs mer

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3

Uppföljning av revisonens tidigare genotlrförda granskningar åren 2OI2-2OL3 VALLENTUNA KOMiIUN REVISIONEN MISSIV 2015-09-25 Uppföljning v revisonens tidigre genotlrförd grnskningr åren 2OI2-2OL3 hr på uppdrg v oss förtroendevld revisorer genomfört en uppföljning v ett ntl tidigre

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p)

Skriv tydligt! Uppgift 1 (5p) 1(1) IF1611 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 1 Tentmen Gäller även studenter som är registrerde på B1116 Torsdgen den 1 okt, 1, kl. 14.-19. Skriv tydligt! Skriv nmn och personnummer på ll inlämnde ppper!

Läs mer

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Voxnadalens gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Delegationsordning för Äldrenämnden

Delegationsordning för Äldrenämnden Utgivre: Äldrenämnden Gäller från: 20150121 Antgen: ÄN 6/2015 Delegtionsordning för Äldrenämnden Utöver vd som föreskrivs i kommunllgen för nämnder oh dess förvltning gäller estämmelsern i denn delegtionsordning.

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING

RIKTLINJER INKÖP & UPPHANDLING RIKTLIER IKÖP & UPPHADLIG 2 Riktlinjer för inköps- och upphndlingsverksmheten Dterd 2015-02-11 Fstställd Kommunfullmäktige 2015-03-30 19 Reviderd Produktion Kommunledningskontoret Dnr 2015/00007 050 Dokument

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter Årlig plan för trygghet och trivsel 2015 Högsby Utbildningscenter Innehållsförteckning Likabehandlingsarbete och arbete mot kränkande behandling...1 Vision för Högsby Utbildningscenter...1 Syfte...1 Nulägesanalys

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Frami transportbult 2,5kN

Frami transportbult 2,5kN 07/2012 Orginlbruksnvisning 999281910 sv Sprs för frmtid behov Frmi trnsportbult 2,5kN rt.nr 588494000 fr.o.m. tillverkningsår 2009 Orginlbruksnvisning Frmi trnsportbult 2,5kN Produktbeskrivning d Underhåll

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan

Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan Bildningsförvaltningen Gyttorpskolans fritidshems likabehandlingsplan Gyttorps fritidshem Både barn och personal på Gyttorpskolans fritidshem jobbar med och ingår i skolans alla aktiviteter. Därför är

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan - Estetiska programmet Estetik och medias plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasium Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Sarianne Segersten och Titti Karlsson Förskolechef Lejla Sultanic Vår vision Arbetet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet

01:2006 årgång 91. Biblioteksbladet 01:2006 årgång 91 Biblioteksbldet Innehåll Förord Biblioteksbldet 01:2006 3 Mlmö tecknr vtl med Adlibris. Annin Rbe 6 Universitets- och högskolebiblioteken bildr förbund. Henriette Zorn 7 Vd är Mångkulturåret

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Integraler och statistik

Integraler och statistik Föreläsning 8 för TNIU Integrler och sttistik Krzysztof Mrcinik ITN, Cmpus Norrköping, krzm@itn.liu.se www.itn.liu.se/krzm ver. 4 - --8 Inledning - lite om sttistik Sttistik är en gren v tillämpd mtemtik

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Läsåret 10/11. 1 Inledning och syfte s 2 2 Definitioner s 2 3 Mål s 3 4 Åtgärder för lå 09/10 s 3

Läsåret 10/11. 1 Inledning och syfte s 2 2 Definitioner s 2 3 Mål s 3 4 Åtgärder för lå 09/10 s 3 2011-02-04 Läsåret 10/11 1 Inledning och syfte s 2 2 Definitioner s 2 3 Mål s 3 4 Åtgärder för lå 09/10 s 3 5 Nuläges analys s 5 6 Ansvar s 6 7 Kompetensutveckling s 6 8 Utredning/rutin vid händelse s

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD

KAPITEL 1.10 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD 2 112/213 KAPITEL 1.1 BESTÄMMELSER OM TRANSPORTSKYDD Bestämmelser om trnsportskydd och förpliktelser i smnd med trnsport v frlig ämnen finns i TFÄ-lgen smt i 6, 8 5 mom., 15 1 mom. 5 och 6 punkten och

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer