V I N N O V A R A P P O R T V R : 1 2 OM RÖRLIGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 2 OM RÖRLIGHET"

Transkript

1 V I N N O V A R A P P O R T V R : 1 2 OM RÖRLIGHET DYNAMO-programmets seminarium juni 2006

2 Titel : Om rörlighet - DYNAMO-programmets seminarium juni Serie : VINNOVA Rapport VR 2006:12 ISBN: ISSN: Utgiven: November 2006 Utgivare : VINNOVA Verket för Innovationssystem VINNOVA Diarienr : Om VINNOVA VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland. I serien VINNOVA Rapport publiceras externt framtagna rapporter, delrapporter, kunskapssammanställningar, synteser, översikter och strategiskt viktiga arbeten från program och projekt som fått anslag av VINNOVA. Forskning och innovation för hållbar tillväxt. I VINNOVAs publikationsserier redovisar bland andra forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Undantag är publikationsserien VINNOVA Policy som återger VINNOVAs synpunkter och ställningstaganden. VINNOVAs publikationer finns att beställa, läsa och ladda ner via Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, Forum och Rapport säljs via Fritzes, tel , fax eller VINNOVA s Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at

3 Om rörlighet DYNAMO-programmets seminarium juni 2006 Radisson SAS Royal Park Hotel

4

5 Förord Dynamo-seminariet i Frösundavik ville lyfta fram de resultat som Dynamo hittills genererat. Värd för seminariet var Erling Ribbing, programansvarig för Dynamo. Dynamo är ett VINNOVA-program som syftar till att hitta lösningar för att öka rörligheten på svensk arbetsmarknad och därmed öka produktiviteten och tillväxten. Programmet består av forsknings- och utvecklingsprojekt och har två ben. Det ena benet har koncentration på ökad geografisk rörlighet bland arbetstagare och företag för att säkerställa kompetensförsörjning och tillväxt. Det kan bland annat handla om att utveckla bättre transportsystem inom och mellan regioner, samt att vid behov utvidga och förstora regionerna. Det kan också handla om att forska kring när och under vilka omständigheter den enskilde arbetstagaren finner det värt att öka sitt resande till och från arbetet. Arbetsgivarringar ett regeringsuppdrag Dynamos andra ben handlar om större rörlighet på arbetsmarknaden genom aktiv samverkan för ökad hälsa, samt att hitta stabila system för omställning som underlättar för människor att i högre utsträckning frivilligt byta jobb. VINNOVA har ett regeringsuppdrag att utveckla nya idéer när det gäller arbetsgivarringar via samarbete mellan arbetsgivare för att underlätta rehabilitering. Vid tidigare Dynamo-konferenser hade frågor om arbetshälsa och omställningsprocesser spelat en framträdande roll. Erling Ribbing såg därför fram emot att nu lyfta fram det som handlar om transportsystem och om människors förflyttning i geografin. Det hindrade inte att några av föredragshållarna berättade om de juridiska systemhinder som försvårade ett effektivt rehabiliteringsarbete. Erling Ribbing meddelade att den första generationen av Dynamo i huvudsak avslutas i slutet av året. Nästa omgång av Dynamo drar i gång i september. Fokus på sysselsättningssvaga grupper Dynamo ska nu fokusera på en breddad arbetsmarknad, regionförstoring. Den ska ha ett genusperspektiv och fokusera på att få in sysselsättningssvaga grupper i arbetslivet. Erling Ribbing betonade vikten av att lyfta fram sådant som det politiska systemet kan ha som underlag för åtgärder. Föredragen skulle vara 15 minuter långa och följas av stimulerande gruppdiskussioner, så kallade bikupor. Presentatör och värd: Erling Ribbing, VINNOVA

6

7 Innehåll Rörlighet i statistisk belysning. Resultat och erfarenheter... 7 Värdering av pendlingstid...7 Rörlighet i kluster...9 Mobil-projektet...11 Regional och lokal utveckling. Innovativ kollektivtrafik, erfarenheter från kommunalt samarbete och genusperspektiv på regionförstoring och regional utveckling. Resultat och erfarenheter...13 Regionförstoring ur ett genusperspektiv...13 Kollektivtrafik värd priset? effekter på regional pendling...16 Duospårväg innovativ kollektivtrafik...18 Går det att effektivisera den arbetslivsinriktade rehabiliteringen genom att förändra lagstiftningen och få bort systemfelen?...21 RAR-projektet i Sörmland...21 Rättsliga hinder och möjligheter för arbetsgivarsamverkan vid rehabilitering...24 Forskning om rörlighet och omställningsprocesser...27 Omställningar i arbetslivet...27 Inlåsningseffekter...29 Avslutande diskussion...31 Forskning om rörlighet - var står vi?...31

8 6

9 Rörlighet i statistisk belysning. Resultat och erfarenheter Värdering av pendlingstid Gunnar Isacsson, Väg- och Trafikforskningsinstitutet, VTI Gunnar Isacsson visar med sin modell att vi är beredda att pendla längre om det innebär att vi får tillräckligt mycket mer i lön. Ungefär 5000 mer i plånboken vill den som tjänar cirka kronor i månaden efter skatt ha för att pendla en timme extra. Samma tänkta person är beredd att betala kronor i månaden för att minska resandet med samma mån. Modellen fungerar dock bäst på män med bil. Hur mycket vill du ha i högre lön för att pendla en timme extra om dagen? Gunnar Isacsson, ekonom och forskare på Väg och trafikforskningsinstitutet, VTI, håller på att utveckla en modell att beräkna pendlingsvärden. Detta görs tillsammans med Jan-Erik Svärdh, VTI. Enligt dem är lön, resekostnad och restid tre inte oväsentliga komponenter för individens pendlingsbenägenhet. Men vilken är individens värdering av pendlingstid? Gunnar Isacsson har utgått från SCBs register över hela befolkningen och länkat ett urval individer, cirka , till deras arbetsställe och bostad åren 1998, 1993, 1990, 1986 (SAMS). Han har också använt sig av Vägverkets statistik över restid och reslängd i vägnätet. Han har koncentrerat sig på män med bil, som inte tjänar för mycket eller för lite. Att han valt den gruppen förklarar han med att män med bil är förutsägbara. Vi vet inte hur mycket de kör bil, men vi vet att de har bil. Vi vet heller inte hur många dagar i veckan de jobbar. Och med dessa begränsningar är män mest förutsägbara, säger Isacsson. Han konstaterar att en stor del av dessa män med bil är ganska svårrörliga. 45 procent av männen hade 1998 stannat tolv år eller längre på samma arbetsställe. Å andra sidan hade över 30 procent varit kortare tid än fem år på arbetsstället. Högavlönade pendlar mer Han konstaterar också att pendlingen ökar med högre lön. En förklaring kan vara att högavlönade har större möjligheter att hitta välbetalda jobb som kompenserar pend- 7

10 lingskostnad och förlorad tid. En lågavlönad städare i Gävle har kanske inte så mycket att vinna på att pendla till ett städjobb i Norrtälje. Isacsson konstaterar också att lång pendlingstid och hög pendlingskostnad tenderar att minska anställningstiden på ett arbetsställe, på samma sätt som hög utbildning, många barn (gäller bara män), och god tillgång på utbildningsrelevanta jobb också det ökar benägenheten att byta jobb. Däremot tenderar hög ålder och hög lön att minska benägenheten till jobbyte. Men hur mycket är då den genomsnittlige mannen i undersökningen beredd att betala för att minska sin pendlingstid med en timme? Svaret är omkring 70 kronor. Detta är obetydligt lägre än den genomsnittliga timlönen efter skatt i stickprovet. Om frågan istället är: Hur stor lönemässig kompensation krävs för att pendla en timme extra per dag, så är svaret 270 kronor för samma tänkta person. Det fortsatta utvecklingsarbetet av modellen är nu inriktat på att hitta en rimlig förklaring till den stora skillnad i pendlingstidsvärdering som antyds av dessa två värden. Gruppdiskussioner Diskussionerna som följde på presentationen tog upp frågan om vad som händer med kvinnor och icketypiska män som inte jobbar varje dag. De kanske inte är så icketypiska. Gunnar Isacsson underströk att modellen inte fungerar lika bra på kvinnors resande, men att den trots det kan användas för att få fram rimliga pendlingsvärden. Någon ifrågasatte värdet med den typen av beräkningar. Kanske borde man komplettera analysen med en kvalitativ analys, bland annat för att få bättre grepp om olika gruppers benägenhet att resa till och från jobbet. Andra ansåg att resandets villkor skiljer sig så mycket mellan olika regioner att det blir svårt att göra en ekonomisk beräkning på tidsvärden. Man efterlyste en bekvämlighetsvariabel. Det behöver inte vara sämre att åka en kvart till om man kan ägna tiden till något lämpligt. Då blir modellen att beräkna tidsvärden mindre tillämplig. 8

11 Rörlighet i kluster Bo Wictorin, kulturgeograf verksam vid Uppsala Universitet Högre rörlighet på arbetsmarknaden leder till ökad produktivitet. Men det får inte vara hur hög rörlighet som helst, och det skiljer mellan hög- och lågutbildade. Bo Wictorin deltar i ett projekt som delvis undersöker sambanden mellan storleken på arbetsmarknaden och kvaliteten på densamma. Ökar produktiviteten om arbetsmarknaden är stor och diversifierad och det finns tillgång till många specialister? Enligt Bo Wictorin finns det mycket som tyder på det och han lyfte fram sin forskarkollega John Östs forskning på området. Bo Wictorin berättade att det enligt SCB grovt sett finns 85 lokala arbetsmarknader i Sverige, oaktat kommungränserna. Pendlingen mellan dessa lokala arbetsmarknader sker till största delen vid gränsområdena, vilket gör att pendlingsfrekvensen ser större ut än vad den är. Själv undersöker Bo Wictorin rörligheten i kluster och om detta har något samband med produktiviteten. Han har särskilt tittat närmare på två branscher; datateknikbranschen och maskinindustrin. Att kluster, det vill säga att verksamheter av samma karaktär placerar sig på samma plats, kan föra med sig en rad fördelar är förmodligen teoretiskt riktigt, förklarade han, även om empirin på området borde öka. Klusterbildning skapar utrymme för en gemensam specialiserad arbetsmarknad, företagen kan påverka utbildningsstruktur med mera. Och numera är det mesta rörligt, konstaterade Bo Wictorin: kapital, kunskap - allt utom arbetskraften som fortfarande är relativt trögrörlig. I själva verket flyttar vi inte mer nu än på 1970-talet, enligt Bo Wictorin. Ökad rörlighet ger ökad flexibilitet Han anser att det vore fördelaktigt med en något större rörlighet bland arbetskraften, om än inte allt för stor. Men med något större rörlighet än idag kan företagen bättre anpassa sig till konjunktursvängningar, och med en större arbetsmarknad blir flexibiliteten större och resursutnyttjandet bättre. Det blir då lättare för den enskilde att hitta ett nytt jobb, om konjunkturen skulle vika för den egna arbetsplatsen. Men idag sker den största rörligheten inom de lokala arbetsmarknaderna, inte mellan dem. I det läget är regionförstoring en viktig fråga. Vi tror också att ökad rörlighet är viktigt för att sprida kunskap mellan företag. Det är bra att flytta runt, och det gäller i synnerhet kunskap som inte är nedskriven, så kallad tyst kunskap. Ska man lära sig spela saxofon måste man spela med andra som spelar, det räcker inte att läsa läroböcker, förklarade Bo Wictorin. 9

12 Hur det går för företaget beror på två saker: hur företaget är beskaffat och förhållanden på platsen där det ligger. Det torde vara bra att ligga på en specialiserad arbetsmarknad, resonerar Wictorin. Finns det dessutom ganska hög rörlighet är det ännu bättre, och om närmarknaden är stor är detta att föredra. Kurva förbryllar Bo Wictorin har studerat aggregerade data från dessa två branscher med hög specialistgrad: databranschen och maskinindustrin. Han konstaterar att rörligheten är större i databranschen, vilket torde bero på att efterfrågan av humankapital är större där. Han ser också att produktiviteten påverkas mer av en högre rörlighet i databranschen än i maskinindustrin. Det skulle enligt Wictorin kunna bero på att det är viktigt med humankapital och att nyckelpersoner i databranschen fungerar som kunskapsbärare mellan företag. Maskinindustrin är mer beroende av maskinell utrustning. Men det är lagom rörlighet som är bäst för produktiviteten, anser Wictorin. Byter man jobb varje vecka ökar inte produktiviteten, och inte heller om man byter vart 40 år. Det som däremot förbryllar Wictorin är att i branscher med lågutbildad personal gynnas produktiviteten bäst om personalen antingen har mycket hög eller mycket låg rörlighet. Bo Wictorin avslutade sitt anförande med att visa en u-formad kurva över lågutbildades rörlighet och dess påverkan på produktiviteten. Bo Wictorin har ännu ingen förklaring till kurvan. Gruppdiskussioner Grupperna konstaterade att lagom hög rörlighet är bra, men hur mycket är lagom? Man undrade också om ökad rörlighet är bra i till exempel vård och omsorg där kontinuitet kan vara att föredra. Diskussionen kom att handla om u-kurvan som förbryllade även grupperna. Hur kommer det sig att antingen mycket hög eller mycket låg rörlighet är bra i enklare jobb? En deltagare resonerade som så att enkla servicejobb ofta utförs av inhyrd personal kombinerat med en kärntrupp som varit där länge. En frågeställare undrade om kluster i alla lägen var bra. Vad händer om en hel bransch går dåligt? Flera resonemang kretsade kring begreppet produktivitet. Effekterna på produktiviteten kanske är dynamiska. Effekter av rörlighet kan också bero på hur tät regionen är. 10

13 Mobil-projektet Göran Sidebäck, Mälardalens Högskola Vi byter jobb och bostadsort oftare än tidigare och vi försörjer oss i något minskad omfattning på förvärvsarbete. Det visar en jämförelse mellan början och slutet av perioden som studeras i Mobil-projektet vid Mälardalens Högskola. Mobil-projektet ska med hjälp av data från databasen Datakällan som bland annat innehåller data från SCB:s registerdatabaser ta fram en bred beskrivning av rörlighetens olika dimensioner. Det gäller geografisk rörlighet på arbetsmarknaden, rörlighet mellan studier och arbetsmarknad, mellan arbetsmarknad och olika offentliga försörjningssystem. Projektet genomförs av Göran Sidebäck, Lars Sundbom, Tommy Törnqvist och Tola Jonsson, alla på Mälardalens högskola. Förutom av analyser av registerdata använder man sig också av explorativ, kvalitativ forskningsmetodik. För att utforska rörligheten mellan studier och arbetsmarknad har 15 studenter på c-nivå djupintervjuat 75 före detta studenter vid Mälardalen högskola om olika aspekter kring etableringsprocessen på arbetsmarknaden. Hur används de offentliga försörjningssystemen? Mobil-projektet vill studera mönster i bruket av offentliga försörjningssystem. Göran Sidebäck presenterade ett så kallat SAFE-mått, där SAFE står för inkomster som härrör från offentliga försörjningssystem relaterade till sjukdom, arbetslöshet, förtidspension eller ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Göran Sidebäck kan se att SAFE står för en något högre del av totalinkomsten för svenskarna idag jämför med 1991, men att ökningen är ganska liten. År 2003 stod SAFE i snitt för knappt 16 procent av svenskarnas totalinkomst var SAFE-andelen som allra störst och svarade genomsnittligt för cirka 20 procent av totalinkomsten. Men SAFE inkomsternas sammansättning varierar ganska kraftigt mellan åren. Sett över hela den studerade perioden , är det framför allt den del av SAFEinkomsten som är relaterad till arbetslöshet som ökat över tid. Äldre kvinnor mest försörjda genom SAFE Göran Sidebäck ser också att SAFE-inkomsternas andel av totalinkomsten är högst i åldern år (cirka 20 procent för män och 25 procent för kvinnor år 2003) och lägst bland åringar (cirka 10 procent både för män och kvinnor år 2003). Totalt sett har svenskarnas inkomster från arbete gått ner något, men siffrorna är långt ifrån katastrofala, menar Sidebäck. Andelen av totalinkomsten som kommer från förvärvsarbete har minskat från 75 procent till 70 procent mellan 1990 och 2003, medan SAFE-inkomstandelen ökat från 14 procent till knappt 16 procent, samtidigt som 11

14 andelen som utgörs av studieinkomster och övriga inkomster ökat från ca 11 procent till 15 procent, vilket bl.a. sammanhänger med ett växande antal högskolestuderande. En annan del i mobil-projektet är analyser av hur folk flyttar rent geografiskt mellan olika arbetsmarknader. Göran Sidebäck visade som ett exempel hur flyttandet mellan lokala arbetsmarknader mellan två angränsande år förändrats över tid genom en jämförelse mellan 1990/91 och 2002/03. Mellan 1990/91 bytte 2,4 procent av befolkningen i arbetsför ålder lokal arbetsmarknad gällande bostadskommun och 3,5 procent gjorde det gällande arbetsställekommun. Mellan 2002/2003 var motsvarande andelar 8,8 procent respektive 9 procent. Om detta indikerar en stor förändring över tid lät Sidebäck vara osagt. Slutligen meddelade Göran Sidebäck att Mobil-projektet fortfarande var i sin linda och att resultat var att vänta det närmaste året. Gruppdiskussioner Några undrade hur relevant det var att jämföra med åren 90/91 då ekonomin störtdök. Man byter kanske inte jobb i ett sådant läge. Och 8,8 procent, är det hög eller låg rörlighet? Kan den ökade rörligheten bero på ändrade anställningsformer? Andelen projektanställningar har ökat vilket skulle kunna påverka rörligheten. Eller kan regeländringar i trygghetssystemen i mitten av 90-talet ha påverkat rörligheten? Grupperna undrade också var i landet rörligheten sker. Finns det skillnad mellan olika kommuner? På den frågan svarade Göran Sidebäck att så var fallet. Och hur pass frivillig är rörligheten? Kan det vara så att personer med korta arbetskontrakt tvingas att byta arbetsmarknad? I det sammanhanget frågade sig grupperna om det alltid var bra med rörlighet. Det kan till exempel vara bra för produktiviteten men inte för samhällsekonomin att folk förflyttar sig över stora områden. Det finns också kostnader i rörlighet. Hur stor är rörligheten mellan systemen i SAFE, löd en annan fråga. Byter folk ett stödsystem mot ett annat? På den punkten kunde Göran Sidebäck svara att rörligheten mellan de olika stödsystemen är förhållandevis låg. En annan fråga som väcktes var det faktum att SAFE försörjningen inte hade ökat nämnvärt. Borde den inte ha ökat när 1,2 miljoner inte går till jobbet varje dag? 12

15 Regional och lokal utveckling. Innovativ kollektivtrafik, erfarenheter från kommunalt samarbete och genusperspektiv på regionförstoring och regional utveckling. Resultat och erfarenheter Regionförstoring ur ett genusperspektiv Tora Friberg, Linköpings universitet Pendlande handlar inte bara om att resa till och från arbetet, utan är en mycket mer komplex process som inbegriper barnhämtning, matinköp och som ofta är svårare för kvinnor trots att de i kilometer räknat reser mindre än män. Tora Friberg har granskat regionförstoring ur ett genusperspektiv och haft två drivande frågor: 1 I vilken omfattning sätter politiker och tjänstemän i kommunerna sin tilltro till att regionförstoring är lösningen för att skapa en positiv lokal/regional utveckling? 2 Vilka lösningar vidtar enskilda individer/hushåll på de dilemman som de hamnar i på grund av att arbetsresorna tar allt mer tid och kraft? Tora Friberg vill här diskutera själva diskursen regionförstoring som enligt henne är ett politiskt begrepp, som är starkt positivt värdeladdat bland politiker. Men man tänker inte alltid på de mått av anpassning och flexibilitet som det kräver av invånarna, en flexibilitet som kan vara svår att prestera om man samtidigt har omvårdnadsansvar, reflekterade Friberg. 13

16 Lockar med bostäder inte med jobb Tora Friberg har intervjuat kommunföreträdare i alla kommuner i Östergötland, den region som idag vill kalla sig det fjärde storstadsalternativet. Hon har fört samtal med 13 kommunledningar. De små kommunerna är medvetna om sin position i regionen, förklarade hon. En liten kommun vet att de inte får någon stor arbetsmarknad, men hoppas kunna behålla de företag som redan finns där. Man profilerar sig inte genom att skapa en arbetsmarknad, utan med att skapa attraktiva bostadsområden. Invånarna kan sedan pendla till och från de större städerna Linköping, Norrköping och Jönköping. Vidare positionerar sig kommunerna i Östergötland enligt stråkanalyser så att de gärna stadsplanerar längs järnvägsspåret och vägnätet. Kommunerna talar inte längre om att man ska få de unga att stanna kvar, man snarast uppmanar dem att flytta bort och studera. Men när de sedan stadgat sig och skaffat barn, då vill man ha dem tillbaka. Men man vill inte alltid ha den befolkning man har, utan den välutbildade eliten som man tror kan lyfta kommunen. Detta skapar problem, menar Tora Friberg, genom att kommunerna blir allt mer ovilliga att ta emot fosterhemsplaceringar och annat. Tora Friberg sade sig vara bekymrad över den tydliga ovilja det fanns i kommunerna att ta hand om dem som inte passar in. Lång sträcka betyder inte alltid längst tid Men hur fungerar pendlingen ur ett genusperspektiv? Tora Friberg hänvisade till resvaneundersökningar att män reser mer än kvinnor, i genomsnitt 52 minuter om dagen och kvinnor 34 minuter. Män kör oftare bil och reser därmed längre. Män gör fler tjänsteresor. Men kvinnor reser mer kollektivt och gör fler inköpsresor. Det är inte så enkelt att den som har lång sträcka till arbetet använder mest tid, resonerar hon. Här handlar det om hur många ärenden man måste uträtta till och från jobbet och hur kommunikationerna fungerar. De som har nära till tågpendeln i Östergötland har fördel framför den som måste ta bussen eller cykeln till station. Att kryssa på krångliga vägar genom Linköping med dagis som mellanstation kan ta lång tid. Vissa i intervjumaterialet föredrog en lugn och behaglig tågresa framför att stressa genom stan på cykel, med matkassar på styret. Gruppdiskussioner Någon deltagare undrade om pendlingsdiskursen är ett sätt för lokalsamhället och Sverige att hantera en historisk övergångsfas. Det pågår en gigantisk strukturomvandling i hela Europa. Varför kan detta inte lyftas till en ordentlig politisk diskussion? Är det så klokt att kommunpolitiker sitter separerade i sina egna kommuner och funderar på frågorna? En annan undrade om detta att resa tre till fem mil om dagen i en medelstor stad, för vilka kategorier är ett jätteproblem och för vilka är det i så fall ett problem? 14

17 Ytterligare en grupp berörde den konkurrens mellan kommuner som nu förekommer och som understryks i en regionförstoring. Och att regionförstoring kan betyda ekonomiska vinster för regionen, men också sociala kostnader för vissa individer, i det här fallet främst för kvinnor. Men, resonerade en grupp, kan det vara så att en regionförstoring genererar välstånd även till dem i regionen som väljer att inte röra på sig mer? 15

18 Kollektivtrafik värd priset? effekter på regional pendling Karl Kottenhoff, KTH Med nya snabbare tåg i kombination med snabbare pendeltåg, skulle restiderna i Mälardalen kunna kortas avsevärt och rörligheten öka rejält. Det visar bland annat utvärderingen av Svealandsbanan som trafikerar Eskilstuna-Stockholm. Men för att riktigt få fart på resandet måste det bli billigare att resa över regiongränserna. Karl Kottenhoff och hans projektgrupp har studerat effekter på regional pendling i Mälardalen med hjälp av Vips en beräkningsmodell som analyserar behovet av trafikförbindelser i och mellan regioner, och dess påverkan på samhällsekonomin. De har också genomfört intervjuer med pendlare för att ta reda på hur pendlare värderar sin pendling i tid/pengar. Gruppens slutsatser är bland annat att med nya snabbare tåg, tåg med bättre komfort och nya taxor går det att öka rörligheten i Mälardalen dramatiskt. Karl Kottenhoff tar som exempel den så kallade Svealandsbanan som kostade cirka tre miljarder kronor att bygga och som ökat resandet längs sträckan med 600 procent. Snabbtåg når arbetsplatser på en timme Oskar Fröidhs beräkningar visar att med snabbare tåg till Eskilstuna ( km/h istället för dagens vanliga tåg 200 km/h) skulle arbetsplatser nås på en timmes resa. Om resan blev 100 minuter lång skulle cirka en miljon arbetsplatser nås. Med dagens tåg nås endast arbetsplatser på en timme. Karl Kottenhoff förespråkar sålunda starka motorvagnståg. Fördelarna är kortare restid och ökade turtäthet. Han vill också se en produktdifferentiering med tåg med fler stopp som därmed når fler marknader. Därför vill han som komplement se att dagens pendeltåg av dålig kvalitet byts ut mot snabbpendeltåg som kan trafikera samma sträckor som snabbtågen men stanna oftare och kosta mindre för resenären. Han konstaterar att det finns en hög kostnadströskel mellan Stockholm och övriga län i regionen. Inom Stockholm kostar det 600 kronor i månaden att resa obegränsat inom länet, men sträckan mellan Stockholm och Västerås kostar över 3000 kronor för pendlare. Kjell Jansson, gruppens ekonom, föreslår ett annat taxesystem med nya zoner, och med differentierade priser beroende på vilken komfort tågen håller. Komforten viktig Karl Kottenhoof har i sina intervjusvar sett att komforten är en viktig komponent för pendlare, och något som de är beredda att betala för. 80 procent av tågpendlarna arbetar under resan mellan Stockholm-Uppsala, varav 20 procent dagligen. Denna siffra var 16

19 avsevärt lägre för pendeltågsresenärerna och bussresenärerna som reser med sämre komfort. Långa arbetsresor upplevs som kortare om man kan arbeta eller hämta kraft under resan, resonerar Kottenhoof och därför är komforten viktig. En timmes resa värderades som en 45 minuters resa om komforten var hög (luftkonditionering, bord, fällbara säten med mera). Kottenhoff uttryckte det som att komforten måste vara hög om man vill få BMW-ägare att ställa bilen. Detta gäller i synnerhet pendeltågen, som enligt Kottenhoff inte är lämpliga att resa med på längre sträckor, exempelvis Gnesta-Stockholm. Karl Kottenhoff och hans medarbetares beräkningar tar sin utgångspunkt i att nuvarande spår ligger kvar. Om dessa byts kan ytterligare förbättringar åstadkommas. Det vore till exempel inget problem att dra ett snabbtåg längs Stockholm-Nyköping, ett tåg med en hastighet om 350 km/h så att resan blev 35 minuter lång. Gruppdiskussioner En grupp förde in klassperspektivet, att komfort är en fråga om preferenser och plånbok. Detta höll Kottenhoff med om och förklarade att han därför förespråkade prisdifferentierade produkter. Andra grupper menade att även om det vore lämpligt med tätare och snabbare tågförbindelser i Mälardalen så är det politiskt svårt att genomföra, eftersom infrastruktursatsningar är politiskt laddade frågor och ofta handlar om fördelningspolitik mellan regionerna. Besluten tas inte alltid på rationella grunder. En frågeställare undrade vad det finns för alternativa sätt att använda dessa investeringar? 17

20 Duospårväg innovativ kollektivtrafik Tomas Svensson, VTI Tomas Svensson har medverkat i ett projekt om Duospårväg i Östergötland, och dess effekt på inomregional rörlighet. Enligt Tomas Svensson kan Duospårvägens flexibla egenskaper öka integrationen i regionen, ge fler resor och användas som verktyg för regional utveckling. Forskningsansatsen är att använda kollektivtrafik och koppla den till arbets- och bostadsmarknad för att få en bättre fungerande region. Duospårväg är en spårvagn som kan utnyttja olika framdrivningsystem, till exempel starkström och svagström. Det gör det möjligt att köra på stambanenät och stadsnät, och resenären kan därmed resa utan byten från periferi in till stadskärnan. Spårvagnen kan även drivas med diesel där elförsörjning saknas. Tvärtemot vad man kanske tror finns det mycket järnvägsspår i Sverige som inte trafikeras så värst mycket, förklarade Tomas Svensson och där kan Duo användas. Vagnarna har spårvagnsprestanda vilket gör att de stannar och accelererar snabbare än andra tåg och kan nå fler stationer. Ökar rörligheten inom regionen Den grundläggande målsättningen är inte att utvidga regionen utan att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft inom regionen. Fördelarna med Duospårvagnen är enligt Tomas Svensson bland annat att: befintlig infrastruktur kan användas det går att resa in och ut ur stadskärnor utan byte spårbunden kollektivtrafik ger stabilitet spårvagnen kan göra uppehåll på mindre orter För regionen kan Duo enligt Tomas Svensson generera: fler resor kortare restider genom att färre byten krävs utökat utbyte mellan regionens alla delar vilket ökad ekonomisk tillväxt Projektet har drivit ett demonstrationsprojekt av Duo på sträckan mellan Linköping- Åtvidaberg och mellan Linköping-Kisa, samt kompletteringstrafik i en till två dagar i Finspång, Västervik, Göteborg, Helsingborg och Lund. Sammantaget har cirka 5000 resenärer rest med duospårvagn. Tomas Svensson berättade att Linköping planerar en kollektivtrafiklinje i centrala delar av staden när nya stadsdelar planeras. I Norrköping byggs den befintliga spårvägen ut, och utbyggnaden kombineras med nya förtätade bostadsområden längs linjen. 18

21 Deltagare i projektet VTI, Trivector, IHH Vinnova, Banverket ALSTOM, Tågkompaniet Regionförbundet Östsam Östgötatrafiken Länsarbetsnämnden i Östergötland Linköping, Norrköping, Kinda, Finspång, Åtvidaberg Gruppdiskussioner Vad kostar Duo? Hur utvärderas effekterna? Finns det någon kontrollregion? Är det så bra med en spårvagn långt ute på landet? Detta var frågor som väcktes i grupperna. En annan fråga löd: Vad är fördelen med en duospårvagn jämfört med ett flexibelt bussystem? På den senare frågan svarade Tomas Svensson att en utvärdering just nu håller på att äga rum, men han trodde att spåvagnen förmodligen ökar resandet. Någon lyfte fram problemet med ändhållplatser som tenderar att bli segregerade, genom att det flyttar människor dig som drar upp socialbidragskostnaderna. Ett sådant exempel är ändhållplatserna vid Stockholms södra tunnelbanesystem. En grupp nämnde att Sverige är ungefär lika glest befolkat som Sahara, men att vi trots detta har lägst investeringar i infrastruktur i OECD. Vi flyttar rentav mindre än tidigare och 92 procent av alla 40-åringar bor kvar i samma kvarter som för tio år sedan. 19

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Rapport för den svenska funktionshinderrörelsen sommaren 2012. Dörrarna stängs innan alla fått plats.

Rapport för den svenska funktionshinderrörelsen sommaren 2012. Dörrarna stängs innan alla fått plats. Rapport för den svenska funktionshinderrörelsen sommaren 2012 Dörrarna stängs innan alla fått plats. Dan Andersson Vill du läsa en kortare analys av rapporten? Beställ då skriften Jodå. Tillgänglighet

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Hur fungerar bemanningsbranschen?

Hur fungerar bemanningsbranschen? Hur fungerar bemanningsbranschen? Pernilla Andersson Eskil Wadensjö RAPPORT 2004:15 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer