Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 1 (6) Verksamhetsberättelse Styrelsen för Vendelsö Fastighetsägareförening får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden 23 februari februari Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning sedan årsmötet den 23 februari 2012: Ordförande Staffan Gripenfors Tutviken Vice ordförande Kjell Lindqvist Tutviken Sekreterare/Adjungerad ledamot Inger Lundin Vendelsö Gård Protokollsekreterare/Ord.ledamot Eugen Czernik Gudö Kassör Barbro Poppe Vendelsö Ordinarie ledamot Lennart Gran Vendelsö Ordinarie ledamot Karl Knapp Vendelsö Gård Ordinarie ledamot Dennis Stachowiak Vendelsö Gård Styrelsesuppleant Michael Poppe Vendelsö Styrelsesuppleant Lennart Stilling Vendelsö Adjungerad ledamot Ulf Nilson Gudö Adjungerad ledamot Maria Norbeck Vendelsö Adjungerad ledamot Gunilla Bramme Lyckebyn 2. Revisorer Britt-Marie Eriksson-Roskvist och Bengt Schantz har varit revisorer under verksamhetsåret. Astrid Löfgren och Maj-Britt Lövgren har varit revisorssuppleanter. 3. Valberedning Eva Gripenfors och Birgitta Eriksson utgör valberedning inför årsmötet den 21 februari Eva Gripenfors är sammankallande. 4. Redaktionsgrupp VF-bladet Staffan Gripenfors, Ulf Nilson och Barbro Poppe har under året utgjort VF-bladets redaktionsgrupp.

2 5. Medlemsinformation 2 Under året har fyra informationsbrev VF-blad distribuerats till våra medlemmar. För redigeringen har Kjell Olsson svarat. VF-bladen distribueras förutom till medlemmarna även till Kungliga biblioteket och 6 universitetsbibliotek. VF-bladet distribueras dessutom i sex ex. till vardera biblioteken i Trollbäcken, Brandbergen och Handen samt till Hagagården och Vendelsö vårdcentral. Ett ex. sänds till Stiftelsen Tyrestaskogen. VF-bladen trycks ibland med en liten överupplaga som används för att värva fastighetsoch bostadsrättsinnehavare som ännu inte är medlemmar i VF. Ett informationsblad om VFs verksamhet, ett inbetalningskort och ett VF-blad stoppas i icke medlemmars brevlådor. Uppgiften utförs av medlemmar i styrelsen. Målsättningen är att samtliga hushåll som bor i villor, radhus, kedjehus och bostadsrätter minst en gång per år ska få ett erbjudande om medlemskap i VF. Tyvärr har vi i flera år inte kunnat leva upp till målsättningen något som bidragit till ett minskat antal medlemmar. Den tidigare metoden att en gång per år göra ett heltäckande utskick till samtliga hushåll genom Posten eller S-Post har visat sig vara mindre effektiv. Alltför många blev utan tidning. Den distributionsformen blev dessutom dyr. 6. Hemsidan VFs hemsida har i slutet av 2012 fått en bättre aktualitet. Där registreras nu de skrivelser som sänds till kommunen m.fl. mottagare. Även årsmöteshandlingar kommer att bli tillgängliga på hemsidan. Ytterligare förändringar kan bli aktuella under det nya verksamhetsåret. Synpunkter är välkomna. Inom styrelsen är det Lennart Gran som svarar för uppdateringen av hemsidan. 7. Rabattlistor Föreningens medlemmar har efter det att medlemsavgiften betalts erhållit en rabattlista innehållande rabatterbjudanden m.m. från ett drygt 30-tal företagare i våra trakter. För 2012 års rabattlista svarade Michel Poppe. Dennis Stachowiak sammanställde. 8. Trivselåtgärder Samvaron och maten efter årssammanträdet den 23 februari Valborg firades på sedvanligt sätt med bål och fyrverkeri vid Gårdens Bad inför uppskattningsvis 700 Vendelsöbor. Även i år var Vendelsö Scoutkår medarrangör. Styrelsens medlemmar har röjt sly på delar av Långsjötomten på kvällen onsdagen den 15 augusti. Viss städning av Långsjötomten har även företagits vid några andra tillfällen. 9. Sammanträden och möten Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden sedan föregående årssammanträde: 29/3, 19/4, 24/5, 14/6, 23/8, 27/9, 25/10, 22/11, 18/12 och 31/ Staffan Gripenfors och Ulf Nilson har bevistat ett av Haninge kommun anordnat öppet hus angående planprogrammet för utbyggnaden vid Forsen och Bondvägen.

3 3 10. Medlemmar VFs verksamhetsområde är Vendelsö och närmare bestämt de postnummerområden där Vendelsö är postadress. VF har även medlemmar i några angränsande postnummerområden men bedriver där ingen aktiv rekrytering. Ett 30-tal medlemmar är fritidsboende och är bosatta i Stockholm m.fl. orter. Föreningen hade vid årsskiftet 2012/ hushåll som medlemmar. Vid föregående årsskifte var medlemsantalet 726 hushåll hade VF 1014 medlemmar och för 10 år sedan 950 medlemmar. Det pågår sedan flera år en generationsväxling i vårt verksamhetsområde. VF förlorar varje år medlemmar genom avflyttning och har inte haft ork att motverka detta genom rekryteringsåtgärder. Det har inte funnits någon med tid och ork att ta sig an den uppgiften. Samma problem med tid, ork och förmåga verkar alla föreningar ha. Trollbäckens Egnahemsförening hade år medlemmar men har nu mindre än hälften. Ett första beslut togs under 2012 om att eventuellt lägga ned föreningen. Man saknar ordförande. Den medlemstidning som föreningen givit ut fyra gånger per år under 61 år Tyresö Tidning har inte kommit ut under Den här utvecklingen är oroväckande. Det behövs en lokalt förankrad förening som kan hålla ett öga på vad makthavarna har för sig. 11. Remissyttranden, skrivelser avseende detaljplaner m.m. Följande skrivelser och yttranden har lämnats under Detaljplanen för Vendelsö 3:1246 Haninge kommun Sophämtningen vid Storängsvägen 44 m.fl. SRV återvinning AB Detaljplanen för Vendelsö 3:1246 Haninge kommun Detaljplanen för Gudö gatukostnader Haninge kommun Gatukostnader Haninge kommun Haninges gatukostnadspolicy Haninge kommun Detaljplaneprogram Vendelsö 3:670 och Forsen 1:6 Haninge kommun Skötselplan för Tyresta nationpark/naturreservat Länsstyrelsen i Sthlms län Naturvårdsplan för Haninge Haninge kommun Hot och skadegörelse Haninge kommun Gudö ännu ett havererat projekt Haninge kommun/ Socialdepartementet 12. Utbyggnaden av Vendelsö Vendelsöberedningens utvecklingsprogram presenterat i VF-blad 1 och 2 för 2011 kan till 2030 medföra ytterligare nya bostäder i Vendelsö utöver vad som redan har beslutats. Merparten tillkommer i Vendelsös östra utkanter. Ett delgenomförande har påbörjats genom att kommunstyrelsen i juni 2011 gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att detaljplanera två obebyggda skogsområden, ett vid Forsen och ett vid Bondvägen. Arbetet har inletts under 2012 med ett planprogram som kan medföra 150 villor. VFs syn på utbyggnaden har redovisats bl.a. i VF-blad Vi redovisade samtidigt i vilken ordning stadsbyggnadsförvaltningen räknar med att påbörja detaljplanering av olika delområden i Vendelsö (VF-blad ) Område vid Kanalvägen Område vid Vendelsömalmsvägen Område mellan Vendelsö Allé och Lyckån Område öster om Håkansvägen Kvarnkärr, tre delområden Lyckebyn, tre delområden.

4 4 13. Utbyggnaden av Norrby Ett detaljplaneprogram för Norrby, indelat i fem planområden, antogs 2010 och kan till 2030 medföra ytterligare nya bostäder i området. Stadsbyggnadsförvaltningen räknar med att detaljplanera de fem delområdena enligt följande. Redovisat i VF-blad Norra området Verksamhetsområdet 2016 (Vid Mårtensbergskorset). JMs område 2016 (Östra Täckeråker). Södra området Mittenområdet Pågående utbyggnad av Gudö Som framgått av redovisning i årets VF-blad har genomförandet av detaljplanen för Gudö havererat såväl tids- som kostnadsmässigt. I juni 2012 räknade projektledningen med att de faktiska gatukostnaderna skulle komma att överstiga de beräknade med %. Tidplanen hade förskjutits med ett år och gatu- och VA-arbetena skulle inte vara slutförda förrän hösten I december 2012 kom besked om att kostnadsprognosen från juni inte skulle hålla. I januari tillskrevs såväl kommunstyrelsen i Haninge som bostadsminister Stefan Attefall om orättvisorna i nuvarande Plan- och bygglag (PBL) med yrkande om att uttaget av gatukostnader skulle slopas. Dagens Nyheter hade den 9 januari 2013 ett stort reportage om våra problem. DN hade även uppföljande artiklar den 11 och 15 januari. Mitt i Haninge har haft artiklar om problemen dels den 15 maj 2012 och dels den 29 januari Den av bostadsminister Stefan Attefall tillsatta Plangenomförandeutredningen kom den 9 januari 2013 med sitt betänkande Ett effektivare plangenomförande. I utredningen omfattande 483 sidor står bl.a. följande: Vi föreslår att betalningsskyldighet för gatukostnadsavgifter ska inträda när den gata eller allmänna plats som ersättningen avser kan användas för sitt ändamål. Ägare till redan bebyggda fastigheter för huvudsakligen bostadsändamål som redan har tillgång till gatunätet blir dock betalningsskyldig först när bygglov beviljas för tillkommande byggrätter enligt detaljplan. Lagförslaget, om det antas, är ett rejält steg i rätt riktning mot en rättvisare lagstiftning. Det innebär dock ingen förändring beträffande uttaget av gatukostnader i Gudö, Skogs-Ekeby och Kolartorp. Här gäller nuvarande lagstiftning och här är det kommunstyrelsen som måste backa från tidigare beslut att ta ut gatukostnader. Ett nytt yrkande om detta har sänts till kommunstyrelse den 28 januari Anslutning av VF till Villaägarnas Riksförbund Enligt 2012 års arbetsplan har styrelsen att utreda en eventuell anslutning av VF till Villaägarnas Riksförbund. Villaägarna är en organisation som bildades 1952 för att företräda landets villaägare bl.a. gentemot regering och riksdag. Sedan 1978 ska förbundet genom sina lokala kretsar och föreningar även arbeta gentemot kommunerna. Haninge-Tyresökretsen har den uppgiften i Haninge och Tyresö kommuner.

5 Medlemsutveckling VF och Villaägarna, Haninge-Tyresökretsen har samma medlemsbas och är således konkurrenter. VF hade vid årsskiftet 2012/ hushåll som medlemmar i Vendelsö. Medlemsantalet har stadigt minskat sedan rekordåret 1996 då VF hade medlemmar. Villaägarna, Haninge-Tyresökretsen hade i samma område nära 1100 medlemmar. Medlemsantalet har stadigt ökat men borde ha varit större. Kretsen, som yttrar sig i ett 30-tal ärenden per år, har inte haft samma goda lokala medlemsinformation som VF med VF-bladet. Uppskattningsvis % av VFs medlemmar är även medlem i Villaägarna Villaägarna fick good-will genom fastighetsskatten En orsak till Villaägarnas goda medlemsutveckling är troligen den good-will förbundet fått genom ett framgångsrikt arbete med s.k. plånboksfrågor gentemot regering och riksdag. Det främsta exemplet är fastighetsskatten Gatukostnaderna ny good-will fråga? Ett aktuellt exempel är gatukostnaderna i Plan- och bygglagen (PBL). Upprinnelsen var de gatukostnader som presenterats under 2008 i planprogrammet för Gudö. Ett överklagande bedömdes som utsiktslöst eftersom kommunen enligt PBL hade rätt att ta ut gatukostnader på presenterat sätt. Haninge-Tyresökretsen skrev i stället en motion till Villaägarnas kongress 2009 med yrkande att förbundet måste ta itu med gatukostnaderna på ett mer övergripande plan. Motionen tillstyrktes av kongressen. Förbundet började arbeta med frågan. I november 2011 tillsatte bostadsminister Stefan Attefall den s.k. Plangenomförandeutredningen med uppgift att reformera PBL och bl.a. undersöka gatukostnaderna. Villaägarna representerades i utredningen av förbundsjuristen Lena Södersten som expert. Förbundet fick härigenom möjlighet att direkt till utredarna framföra synpunkter på det orimliga uttaget av gatukostnader. Lena Södersten var också behjälplig med att förmedla kontakten med DN:s journalister inför reportaget om gatukostnaderna. Av punkt 14 ovan framgår att det lagförslag som lagts fram till stora delar tillgodoser kravet om att slopa gatukostnaderna dock inte helt. En lokal förening som VF har små möjligheter att på egen hand påverka regering och riksdag. För det behövs en större organisation med personella resurser som på heltid kan arbeta med villaägarfrågor. VF var för drygt 60 år sedan en av tillskyndarna till en sådan organisation. Villaägarnas Riksförbund bildades 1952 för att arbeta mot regering och riksdag. En lokal organisation med syfte att på motsvarande sätt arbeta mot kommunerna bildades 1978 då bl.a. Haninge-Tyresökretsen bildades. VF valde dock att stå utanför mycket beroende på att avgifterna blev betydligt högre i Villaägarna. VF har dock haft kontakt med och kunnat dra nytta av Villaägarna resurser genom att en i VFs styrelse även de senaste 15 åren suttit i styrelsen för Haninge-Tyresökretsen. Mandattiden för vederbörande utgår dock 2014 och f.n. finns ingen i VFs styrelse som vill åta sig det uppdraget Kommunernas verksamhet alltmer komplex Kommunernas verksamhet har blivit alltmer komplex och svår att tränga in i. Även i det lokala arbetet behövs en organisation med resurser att granska kommunerna. Även här har Villaägarna en uppgift att fylla. Villaägarna kom vid årsskiftet med en ny rapport som visar att kostnaderna för att bo i småhus kraftigt skiljer sig år beroende på i vilken kommun man bor. Det är t.ex. c:a kr dyrare att bo i Haninge än i Stockholm. Det finns stora variationer beträffande uttaget av taxor för olika verksamheter.

6 15.6 Grunden för verksamheten är avgiften Villaägarnas medlemsavgift är f.n. 405 kr varav 35 kr går till kretsen och 20 kr går till eventuell lokal förening. Lokala föreningar i Haninge finns i Dalarö, Årsta Havsbad och Jägartorp. Finns ingen lokal förening är avgiften 385 kr. VF kan inte bedriva nuvarande verksamhet med en så liten andel av medlemsavgiften som 20 kr. Den kan sannolikt utökas men den frågan har inte hunnit utredas. En anslutning hade varit lättare 1978 då Villaägarna bildade sin lokala organisation. I dag finns ett mycket stort antal föreningar av olika slag i Vendelsö något som försvårar en anslutning Slutkommentar Frågan om VFs anslutning till Villaägarna måste utredas vidare. Skriverierna om gatukostnaderna i Gudö har under 2012 medfört att alltför lite tid har kunnat ägnas åt hur en anslutning skulle kunna gå till och hur VF skulle kunna få tillräckligt god ekonomi för sin framtida verksamhet. Slutsatsen blir att frågan om en eventuell anslutning får bli föremål för fortsatt utredning under det kommande verksamhetsåret Slutord Styrelsen har även under det gångna verksamhetsåret lämnat ett stort antal yttranden och skrivelser till Haninge kommun och haft en intensiv och stimulerande kontakt med såväl medlemmar som politiker. Vi hoppas på en fortsatt god samverkan för att ytterligare kunna förbättra våra boendevillkor och vår bostadsmiljö i Vendelsö. Vendelsö Staffan Gripenfors Inger Lundin Barbro Poppe ordförande sekreterare kassör Kjell Lindqvist Eugen Czernik Karl Knapp Lennart Gran Dennis Stachowiak Michael Poppe Lennart Stilling Gunilla Bramme Ulf Nilson Maria Norbeck

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening?

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015 Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Medlemskap i en brf innebär att man äger en andel i föreningen, inte att man

Läs mer

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014.

Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. 1 (9) Org. nr 802006-1233 AOPA-Sweden Verksamhetsberättelse för år 2014 Styrelsen för AOPA-Sweden lämnar härmed följande berättelse över verksamheten år 2014. Styrelse, revisorer och valberedning Styrelsen

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna

Arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna Arbetsbelastningen i förvaltningsdomstolarna Förslag till hur arbetsbelastningen skall mätas DV rapport 2002:2 Slutrapport 551 81 Jönköping. Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)

Remissyttrande över betänkandet En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102) Yttrande Datum Diarienummer 2004-04-02 36-2004 Generaldirektören Stefan Strömberg Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet En öppen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2007

Verksamhetsberättelse för 2007 Verksamhetsberättelse för 2007 Innehållsförteckning 1. Funktionärer 1.1. Stämmovalda funktionärer 1.2. Övriga funktionärer 2. Styrelsemöten 3. Medlemmar 4. Informationsspridning 4.1. Utskick till medlemmarna

Läs mer