Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012"

Transkript

1 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2012 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

2 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: Tel: Ledamöter Josefin Blomquist verksamhetsutvecklare äldreomsorg Botkyrka Birgitta Palmqvist ekonom Botkyrka Kurt Johansson controller Haninge Peter Wikman verksamhetscontroller Huddinge Johanna Briving administrativ koordinator Nynäshamn Ingrid Gullerström beställarchef Nynäshamn Siv Jatko controller Nynäshamn Tove Bergek verksamhetscontroller Salem Asif Chowdhury controller Salem Inga-Lena Palmgren utredare Södertälje Karin Alexandersson ekonom Tyresö Catrin Ullbrand utredare Tyresö Handläggare/referens Elizabeth Lindholm Hahne

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Syfte med nätverket Organisation Genomförande Hemtjänst Hemtjänstens omfattning Omsorgsindex Serviceindex Kvalitetsindex hemtjänst Kostnad för hemtjänst Personalkontinuitet för brukare med stort omsorgsbehov Särskilt boende Kvalitetsindex särskilt boende Kostnad för särskilt boende Väntetid till särskilt boende Kvalitetsindikatorer hälso- och sjukvård Övriga mätningar Förebyggande arbete Brukarundersökningar Brukarinflytande

4 1 Sammanfattning Årets arbete har tagit sitt avstamp ur 2011 års rapport som var det tredje året då Södertörns nyckeltal för äldreomsorg och Jämförelsenätverket kunde sammanfogas i en gemensam rapport. Rapporten mottogs mycket positivt och ambitionen för årets arbete har varit att ytterligare finjustera och kvalitetssäkra nyckeltalen och därmed jämförelserna. Efter analys av nyckeltalen kan vi konstatera att kostnaden per invånare över 65 år har minskat sedan 2009 samtidigt som brukarnöjdheten har ökat. Detta ger anledning till att fortsätta jämföra och följa denna positiva trend och söka orsak och verkan både inom och utanför nätverket. 2 Inledning Södertörns nyckeltal består av ett antal nyckeltalsgrupper som tagit fram nyckeltal inom en mängd ämnesområden för Södertörnskommunerna sedan Sedan 2007 ingår den grupp som tar fram nyckeltal för äldreomsorgen under namnet Södertörnsnätverket som ett av drygt 20 nätverk i det nationella Jämförelseprojektet. De deltagande kommunerna 2011 är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Dessa ligger alla söder om Stockholms stad i Stockholms län. De har ett invånarantal mellan cirka och Tillsammans finns det över invånare i dessa kommuner. 2.1 Syfte med nätverket Jämförelseprojektet har tillkommit på initiativ av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) och Finansdepartementet. Det primära syftet är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. Att samma mått används av flera nätverk i landet gör att siffrorna för Södertörnskommunerna kan jämföras med ett stort antal andra kommuner. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. Vidare att kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen i förhållande till insatta medel och kunna jämföra med vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra kommuner. 2.2 Organisation Nätverket har träffats vid två tillfällen för att ta fram årets nyckeltalsrapport. Innan det andra tillfället, som var en heldagskonferens, hade projektledningen tagit fram de ekonomiska nyckeltalen ur den officiella statistiken. Kommunerna hade samtidigt arbetat fram och rapporterat sina kvalitetsnyckeltal på hemmaplan. Konferensen användes till att analysera kommunernas uppgifter. Denna arbetsform visade sig vara mycket effektiv och gav arbetsgruppen tid till en mer djupgående analys av resultaten. Samtidigt fanns det tid att kvalitetssäkra innehåll och uppgifter samt ta avstamp inför nästa års rapport. 2.3 Genomförande Projektgruppen har i sitt arbete delvis hämtat statistik och uppgifter från centrala dataregister där det visat sig möjligt. Dessa uppgifter avser 2011 och är i huvudsak hämtade från Vad kostar verksamheten i Din kommun? (VKV) som gemensamt ges ut av SKL och Statistiska centralbyrån (SCB). Skriften innehåller ett urval av finansiella 4

5 nyckeltal och nyckeltal avseende olika verksamheter som bygger på det räkenskapssammandrag som kommunerna lämnat in till SCB. Merparten av kvalitetsmåtten har dock samlats in lokalt i kommunerna och avser då ofta situationen Ett av jämförelseprojektets syften är att finna samband mellan kostnader och kvalitet. Fokus ligger på kommunledningens och medborgarens perspektiv, och utifrån detta har ett antal kvalitetskriterier valts ut. Att mäta kvalitet är dock inte lätt; kvalitet kan ses ur många perspektiv. Vad som är kvalitet ur brukarens synvinkel kan skilja sig från vad den kommunala ledningen och verksamheten anser. Det kan till exempel för den enskilde vara viktigare hur en insats utförs än hur ofta, vilket dock är svårare att mäta. Denna undersökning ger ett perspektiv på kvalitet, och frågan är viktig att arbeta vidare med. De olika kommunerna har till stora delar själva genomfört undersökningarna. För att ge rättvisande jämförelser har frågor och svar samt bedömningskriterier diskuterats i nätverket. Några exempel på problem och hur nätverket har arbetat för att säkerställa kvaliteten i mätningarna beskrivs i rapporten. 5

6 3 Hemtjänst Hemtjänsten är en omfattande och väsentlig verksamhet i stödet till de äldre. Ett flertal tidigare undersökningar visar att hemtjänstens innehåll, det vill säga vilka tjänster kommunerna kan erbjuda, varierar. Något som givetvis förklaras med att socialtjänsten styrs av en ramlag och att det utifrån detta gjorts olika lokala prioriteringar. Rapportens utgångspunkt är därför att först beskriva vad hemtjänsten kan bestå av och utifrån detta lyfta fram ett antal kvalitetsnivåer som upplevs som väsentliga utifrån den äldres perspektiv. Genom att fånga denna del kan en bild av utbud och innehåll fås som dessutom kan ställas i relation till den kostnadsbild som finns i kommunen. Kommunerna har i de flesta fall politiskt antagna riktlinjer för bistånd för äldre. Syftet med riktlinjer är att säkerställa att biståndsbeslut fattas enligt samma bedömningsgrunder, det vill säga att personer med likartade behov får likartade beslut om insatser. Riktlinjerna är ett stöd och en utgångspunkt för biståndshandläggarens beslut. Riktlinjerna beskriver ett normalbistånd, det vill säga vilken insats och tid som vanligtvis beviljas för olika insatser. Biståndsbeslut vilar alltid på en individuell bedömning. Det individuella beslutet kan alltså avvika från riktlinjerna i såväl omfattning som insats, beroende på det individuella behovet. Detta kapitel omfattar flera delar. Efter en sammanställning av omfattningen redovisas kvaliteten. En del kallas för omsorgsindex och är en summa från den poängsättning som gjorts utifrån utbud och innehåll inom omsorgsdelen av hemtjänsten. På motsvarande sätt är ett serviceindex framtaget för de olika servicetjänsterna. En tredje del innehåller en kostnadsjämförelse som i år bland annat innehåller kostnad per producerad hemtjänsttimme. Vi har även redovisat ett mått på personalkontinuiteten genom att titta på hur många olika personer en brukare med stora omsorgsbehov får möta under en 14- dagarsperiod. I den mätningen ingår hemtjänst som drivs i egen regi och hemtjänst i privat regi. 3.1 Hemtjänstens omfattning 6

7 3.2 Omsorgsindex 7

8 3.3 Serviceindex 8

9 * Städning utförs i normalfallet i mer än två rum och kök i hushåll med två personer. Kommentar till tabellen: De hemtjänstmått och index som används tar inte hänsyn till att omsorgsinsatserna omfattar betydligt fler timmar än serviceinsatserna. På sikt är det önskvärt att vikta omsorgsinsatserna högre än serviceinsatserna vid sammanräkningen av det totala indextalet. 3.4 Kvalitetsindex hemtjänst 9

10 3.5 Kostnad för hemtjänst Mot den ovan presenterade servicebilden kan kostnaderna för hemtjänsten ställas. Ett rimligt antagande kan vara att ett mer omfattande och rikare serviceutbud bör leda till en högre kostnad för kommunen, men andra faktorer såsom geografiska och demografiska förutsättningar kan också spela in. Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun tabell 8 b, Uppgifterna baseras på antalet biståndsbedömda timmar dagtid i oktober 2011 medan kostnaderna avser all hemtjänst inklusive natt och larm för hela Personalkontinuitet för brukare med stort omsorgsbehov Att få möta i stort sett samma personal dag efter dag kan ses som en kvalitetsfaktor av de pensionärer som har hemtjänst. Få och välkända ansikten kan helt enkelt ge en känsla av trygghet. Om det i stället är flera människor som kommer och går kan det bli svårt att lära känna personerna och upplevas som tröttsamt att ofta behöva förklara vad som ska göras och hur man vill ha hjälpen utförd. Personalkontinuitet handlar alltså om hur många olika personer ur personalen som hjälper hemtjänsttagaren i hemmet under en viss tidsperiod. Om många personer är inblandade, så är kontinuiteten låg. Omvänt är kontinuiteten hög om det är få olika personer runt hemtjänsttagaren. Personalkontinuiteten i hemtjänsten mättes i kommunerna under en fjortondagarsperiod i maj Hemtjänsttagare med minst två planerade och likaså minst två utförda insatser (dagtid) varje dag, veckans alla dagar, ingick i mätningen. På så sätt genomfördes mätningen på en någorlunda homogen grupp med stora hjälpbehov. Vissa kommuner gjorde ett urval av hemtjänsttagare, medan andra gjorde en totalundersökning. Flertalet kommuner genomförde mätningen mer eller mindre manuellt, medan några hämtade uppgifter ur sina verksamhetssystem. 10

11 4 Särskilt boende Platser per utförare Källa: Kolada. Uppgifterna avser Kvalitetsindex särskilt boende Enhetscheferna eller motsvarande på kommunernas respektive boenden har svarat på frågorna som resulterat i kvalitetsindex. Resultatet har sedan sammanställts där antalet personer per boende har vägts in för att ge en totalbild över hur stor andel i procent som har ett boende som lever upp till det enskilda kvalitetsmåttet. Varje kommuns resultat har gett en kvalitetspoäng. Kvalitetsbilden kan även ställas till den kostnad som finns för särskilda boenden, vilket redovisas i tabellen med kommunernas kostnad för särskilt boende. Kvalitetsbilden kan sedan kompletteras med andra mått såsom nöjdhet hos den äldre (NöjdBrukarIndex) Genom att visa på ett antal viktiga kvalitativa aspekter på de tjänster som erbjuds inom särskilt boende lyfts starka sidor och förbättringsområden fram på såväl enhetsnivå som samlat i kommunen. Kvalitetsaspekternas innehåll bygger på flera andra projekts och nätverks arbete med att ta fram en samlad kvalitetsbild. Bilden innehåller delvis resultatdimensioner men även den inriktning och de erbjudanden som kommunen ställer upp för att möta den enskildes behov med fokus på kvalitet. Vi har mätt detta enligt SKL:s mall på precis samma sätt som förra året. Korttidsboenden eller servicehus ingår inte i mätningen. Svaren är insamlade från de boenden där respektive kommun utnyttjat fem platser eller fler i juni

12 Följande frågor ingår i indexet: 1. Erbjuder enheten fler än en maträtt vid huvudmåltider? (Möjlighet att välja på förhand från matsedel, möjligheten att endast välja bort en maträtt räknas inte) 2. Kan de boende själva välja när man vill gå upp på morgonen? 3. Kan de boende själva välja när man vill gå och lägga sig för nattvila? 4. Har alla boende eget rum/lägenhet med eget hygienrum? (Innefattar både toalett och duschmöjlighet. I de fall makar har valt att dela rum betraktas det som eget rum ) 5. Erbjuder enheten möjlighet till daglig utevistelse för den äldre som så önskar? (Här avses all form av utevistelse, exempelvis promenader eller möjlighet att sitta på balkong) 6. Serveras de boende kvälls-/nattmål? (Avsikten med detta mått är att den äldre inte ska behöva vara hungrig eller vara fastande mer än 11 timmar. Avser ett aktivt och organiserat sätt att erbjuda, inte enbart på begäran) 7. Erbjuds de äldre personlig omvårdnad varje vecka? (Här avses det lilla extra utöver att bli ren, exempelvis att få naglarna målade, bli sminkad, få håret rullat eller uppsatt med mera.) 8. Erbjuder äldreboendet minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar? (Med organiserad aktivitet avses exempelvis högläsning, musikstund, bakning, med mera) 9. Erbjuder enheten organiserade aktiviteter under helgen? (Aktiviteten behöver inte utföras av boendet det räknas även om man ordnar arrangemang ihop med externa aktörer, måttet avser en aktivitet per dag under helgen) 10. Erbjuds varje boende dagligen möjlighet till egen tid utifrån sina önskemål? (Exempelvis pratstund, blomskötsel, korsord med mera.) 11. Har de boende egen nyckel till sitt rum/lägenhet? (Utgångspunkten är att den enskilde får tillgång till sin nyckel när denne kan klara av att använda den) 12. Har varje boende en egen postlåda eller eget postfack? 13. Erbjuder det särskilda boendet kvarboende i livets slutskede? När de olika boendena svarat på frågorna ovan har en beräkning gjorts för att se hur många procent av brukarna som får ta del av varje kvalitetsaspekt. Poängen har indelats i följande värden: 1 25 % = 1 poäng % = 2 poäng % = 3 poäng % = 4 poäng 100 % = 5 poäng 12

13 13

14 4.2 Kostnad för särskilt boende Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun tabell 8 b, Uppgifterna baseras en specifik mätmånad och är inte en genomsnittlig kostnad för hela Väntetid till särskilt boende Det finns flera orsaker till att väntetiden till särskilt boende kan bli lång. Det är ingen enkel process som är lika för alla utan påverkas både av utredningstid och av den enskildes val. Utredningstiden ska leda till att ett bra beslut om bistånd kan fattas. Utredningstidens längd måste avgöras av hur det fungerar för den enskilde. Eftersom det är ett beslut som innebär att bryta upp från den invanda hemmiljön, avyttra bohag med mera är det ett stort känslomässigt beslut. Naturligtvis är det så att den enskilde kan behöva omfattande insatser i form av hemtjänst eller korttidsboende under utredningens gång. Den enskildes val eller den så kallade kundvalsmodellen innebär också att tiden innan beslut kan verkställas förlängs. I tabellen nedan redovisas den totala handläggningstiden för beviljade ansökningar till särskilt boende. Tiden räknas från det att ansökan kommer in till det första möjliga datumet som erbjuds brukaren att flytta in på ett särskilt boende i det första erbjudandet som kommunen skickar ut. 14

15 5 Kvalitetsindikatorer hälso- och sjukvård Uppgifterna nedan är hämtade från Äldreguiden, källa kommun- och enhetsundersökningen, Socialstyrelsen, och avser förhållande den 1 oktober Talen är procentvärden och anger hur många procent som har aktuella riskbedömningar/planer av totala antalet boende i särskilt boende och korttidsboende. Maxvärdet är

16 6 Övriga mätningar 6.1 Förebyggande arbete För andra året i rad har vi tagit fram uppgifter som beskriver hur stor del av den totala driftsbudgeten som är avsatt till förebyggande insatser och förebyggande projekt. 6.2 Brukarundersökningar Kommunerna i nätverket har genomfört kundundersökningar och använt sig av den metod att mäta kundnöjdhet med hjälp av tre frågor på en tiogradig skala som Svenskt kvalitetsindex och SCB har tagit fram. Det är en beprövad vetenskaplig metod framtagen för att öka kunna mäta nöjdhet hos bland annat kunder och personal på ett sätt med god jämförbarhet. Metoden går ut på att man ställer tre frågor som belyser olika dimensioner av nöjdhet på en tiogradig skala. Medelvärdet av svaren på dessa frågor mynnar ut i ett nöjdhetsindex där värdet som mest teoretiskt sett kan bli 100 om samtliga brukare är fullständigt nöjda. De tre frågorna ser ut så här i exemplet hemtjänst: 1. Hur nöjd är du med den hemtjänst du får? 2. Hur väl motsvarar den hemtjänst du får de förväntningar du har på hemtjänsten? 3. Om du tänker dig en helt perfekt hemtjänst; hur väl motsvarar då den hemtjänst du får detta ideal? Resultat av brukarundersökningar 16

17 6.3 Brukarinflytande Även i årets rapport har vi valt att beskriva kommunernas arbetssätt med brukarinflytande utifrån nedanstående tre frågeställningar: Beskriv hur din kommun arbetar med att säkerställa/kontrollera/följa upp det individuella perspektivet i genomförandet/genomförandeplanen. Beskriv möjligheten till valfrihet i utförandet av beslutade insatser, till exempel förenklad biståndsbedömning. Hur arbetar din kommun med icke biståndsbedömda insatser? Botkyrka: Uppföljning genomförandet Botkyrka har tagit fram nya riktlinjer för social dokumentation och en ny mall för genomförandeplanen. Utbildning för medarbetare och chefer pågår. Dokumentationsstödjare finns på varje enhet. Fokus i genomförandeplanen (och genomförandet) är salutogent arbetssätt och brukarens delaktighet: Hur brukaren är delaktig i upprättandet framgår. Hur insatserna ska utföras beskrivs utifrån brukarens behov och önskemål. Utgångspunkt är vad brukaren kan göra själv. Meningsfulla aktiviteter är en viktig del. Mätbara mål sätts upp. Kontaktmannen ansvarar tillsammans med enhetschefen för att genomförandeplan och mål upprättas och sedan följs upp var sjätte månad eller oftare vid förändring. Planen skickas till handläggaren inom 14 dagar. Handläggaren följer upp beslutet årligen med planen som underlag. Uppföljning sker också genom: Egenkontroll och granskning av den sociala dokumentationen. Intern tillsyn utförd av controller och MAS. Enkät om genomförandeplanen; bland annat hur många brukare som har en aktuell plan och hur många som är delaktiga vid upprättande. Öppna jämförelser, Botkyrkas brukarundersökning och Södertörns Nyckeltal. Synpunkter och klagomål. Resultatet av uppföljningen blir underlag för fortsatta utbildningsinsatser och andra förbättringsåtgärder. Valfrihet i utförandet Botkyrka har ett kontaktcenter som är medborgarnas telefonkanal till kommunen. Här finns personal som arbetar med förenklad biståndsbedömning för serviceinsatser inom hemtjänsten. Genomförandeplanen upprättas för att möta brukarens behov och önskemål i utförandet av beviljade insatser. 17

18 Botkyrka har drivit ett projekt för att implementera nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. En insats som blivit permanentad är egentid vilket innebär att varje brukare får egen tid tillsammans med personal att göra något utifrån sina behov och önskemål. Icke biståndsbedömda insatser Botkyrka erbjuder trygghetslarm till alla medborgare som önskar detta. Botkyrka har flera mötesplatser för medborgare som är 60 år eller äldre och som drivs av frivilliga krafter. Mötesplatserna erbjuder olika aktiviteter, bland annat gym, kafé och läsecirkel. Inom Botkyrkas äldreomsorg finns också: Syn- och hörselinstruktör som ger syn- och/eller hörselskadade stöd att öka sin självständighet i vardagen. Fixarservice som hjälper äldre med vardagssysslor som är svåra att klara själv eller som innebär att man utsätter sig för onödiga risker. Anhörigstöd bland annat i form av vägledning, studiecirklar och föreläsningar. Haninge: Uppföljning genomförandet: Genomförandet följs upp i två led. Handläggaren i ärendet följer upp på individnivå, dels en viss tid efter verkställigheten har inletts dels vid avslut/ny ansökan. Det andra är genom den årliga interna kvalitetsgranskningen IKG. I IKG granskas bland annat samtliga genomförandeplaner utifrån de rutiner och riktlinjer som gäller för social dokumentation. De enheter som inte blir godkända vid denna granskning åläggs att ta fram en handlingsplan som beskriver hur de ska komma tillrätta med den sociala dokumentationen. Resultatet av IKG redovisas till äldrenämnden. Valfrihet i utförandet: I Haninge finns cirka 25 godkända utförare av hemtjänstinsatser utöver den kommunala hemtjänsten. De privata hemtjänstleverantörerna ansöker och anlitas utifrån lagen om valfrihetssystem, LOV. Många av de nya brukarna väljer att anlita de privata alternativen som även erbjuder så kallade tilläggstjänster. Icke biståndsbedömda insatser: I Haninge finns utöver de förebyggande insatserna som till exempel fixarservice, uppsökande hembesök och studiecirklar, även andra insatser som erbjuds samtliga äldre Haningebor. Trygghetslarm, träffpunkter och seniorboende är exempel på icke biståndsbedömda insatser. Huddinge: Uppföljning genomförandet: Detta följs upp i två led. Handläggaren i ärendet följer upp på individnivå, dels en viss tid efter verkställigheten har inletts dels vid avslut/ny ansökan. Det andra är den uppföljning som förvaltningens kvalitetsenhet har av utförare. Där ingår en genomgång av samtliga genomförandeplaner. Ett kriterium i granskningen är att det ska framgå av genomförandeplanen hur kunden varit delaktig vid upprättandet. 18

19 Valfrihet i utförandet: Kunderna beviljas ramtimmar för serviceinsatser, som de förfogar helt över, det vill säga de kan själva bestämma vad, hur och när serviceinsatser ska utföras. Vidare kan kunderna välja vilken utförarverksamhet de vill ska utföra insatserna. Kunderna kan även välja hur och när de vill ha beviljade insatser utförda genom upprättande av genomförandeplanen. Icke biståndsbedömda insatser: De öppna verksamheter som bedrivs är seniorcentrum, en dagverksamhet med aktiviteter, samt anhörigcenter, som ger individuellt stöd till dig som tar hand om någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. I verksamheten finns anhörigkonsulenter för personliga samtal eller i anhöriggrupper, de anordnar även studiecirklar. Utöver dessa öppna verksamheter finns ett hemrehabteam bestående paramedicinsk personal. Rehabteamet är till för kommuninvånare över 65 år som har ett rehabiliteringsbehov. De upprättar en individuell rehabiliteringsplan och stödjer individen genom processen. I teamet finns även syn- och hörselinstruktör. Nynäshamn: Uppföljning genomförandet: Biståndshandläggaren följer upp individbeslut årligen, minst en gång per år eller efter behov. Uppföljning sker genom hembesök. Behov, insatser, utförande och brukarens nöjdhet ingår i uppföljningen. Genomförandeplanen och beslut är underlag. Hemtjänstutförarna rapporterar varje månad utförda insatser per brukare. Administrativ koordinator kontrollerar inrapporterad tid mot respektive beslut varje månad. Avvikelser från beslut medför kontakt med utföraren samt avstämning med biståndshandläggaren för uppföljning. Nynäshamns kommun är på väg att införa ett nytt verksamhetssystem under 2013, som ska förenkla och medföra en mer fullständig kontroll av bland annat genomförandeplaner. Årligen internt/externt genomförs uppföljning av hemtjänst verksamheterna i Nynäshamns kommun. Uppföljningen innefattar att utförarna följer Nynäshamns kommuns villkor enligt LOV. Valfrihet i utförandet: Inom Nynäshamns kommun har LOV införts vilket innebär att brukarna kan välja om insatser ska utföras av egen regi eller externt företag som kommunen tecknat avtal med. Nynäshamn kommun har från och med 1 januari 2012 infört förenklad biståndsbedömning för serviceinsatser inom hemtjänsten. Syftet är att utveckla nya arbetsformer så att medborgaren har möjlighet till självbestämmande och att utveckla och effektivisera handläggningsprocessen med bibehållen rättssäkerhet. Skälen till förslaget att införa förenklad biståndshandläggning avseende serviceinsatser i Nynäshamn är att brukaren på ett enkelt och lättillgängligt sätt ska kunna ansöka om serviceinsatser inom hemtjänsten. Öka möjlighet till självbestämmande och egenbedömning. Att biståndshandläggaren kan genomföra en snabb och smidig utredning av ärendet inom lagstiftningens ram. Om brukaren är i behov av omsorgsinsatser görs en traditionell utredning där också serviceinsatser ingår för att undvika att det kommer finnas parallella giltiga beslut. Icke biståndsbedömda insatser: Alla medborgare i Nynäshamns kommun som känner behov av ett trygghetslarm har rätt till trygghetslarm. Nynäshamns kommun har öppnat upp landsbygdens vård- och omsorgsboende med träffpunktsdagar för de personer som är i behov av social gemenskap och dagliga aktiviteter. 19

20 Äldrecentrum finns etablerade i Nynäshamns tätort och landsbygd. Till äldrecentrum är alla äldre och anhöriga välkomna för att fika, umgås och delta i olika aktiviteter. I kommunen finns anhörigkonsulent som ger råd och stöd till anhöriga, håller i anhöriggrupper och medverkar med information i olika sammanhang. Salem: Uppföljning genomförandet: Genomförandeplaner upprättas enligt förvaltningens ledningssystem individuellt för varje brukare. Genomförandeplanen upprättas i dialog med den enskilde. Varje upprättad genomförandeplan hålls levande genom att den revideras vid förändringar i behoven. Uppföljning av genomförandeplaner sker årligen. Valfrihet i utförandet: Salems kommun strävar efter att skapa möjligheter till ökad valfrihet och en ökad möjlighet till inflytande inom hemtjänsten. Valfrihetssystem enligt LOV finns inom hemtjänsten. Gäller både personer över och under 65 år, med insatsen hemtjänst beviljad. Icke biståndsbedömda insatser: Trygghetslarm kräver inte biståndsbeslut i kommunen. Avgift tas ut enligt kommunen hemtjänsttaxa. Södertälje: Uppföljning genomförandet: I samband med hembesök går biståndshandläggaren och brukare tillsammans igenom aktuell genomförandeplan och hur insatserna utförs. Valfrihet i utförandet: Från och med den 1 mars 2012 är valfrihet enligt LOV infört inom hemtjänsten. De brukare som fått beviljade serviceinsatser kan inom den befintliga tidsramen byta ut del av tiden till en annan insats. Exempelvis byta städning mot omplantering av blommor eller promenader. Förenklad handläggning gäller för brukare från 70 års ålder. De insatser som kan sökas är städ, tvätt, inköp, matdistribution och trygghetslarm. Brukarna fyller i uppgifter om sina behov och handläggarna kan ta uppgifterna via telefon. Icke biståndsbedömda insatser: I Södertälje arbetar vi endast med biståndsbedömda insatser. Tyresö: Uppföljning genomförandet: I ledningssystemet för kvalitet i socialtjänsten används processbeskrivning av sociala tjänster för att kvalitetssäkra, följa upp och utveckla verksamheterna. I riktlinjer och rutiner för individuell planering och upprättande av genomförandeplaner anges hur delaktighet och inflytande för den enskilde ska säkerställas. 20

21 Kontroller av genomförandet sker på en rad olika sätt: Regelbundna planerings- och uppföljningsmöten med en enskilde Egenkontroll av genomförandeplaner och dokumentation Granskning och tillsyn av oberoende kvalitetscontroller och medicinskt ansvarig sjuksköterska Årlig uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål Årlig uppföljning av resultat från öppna jämförelser och andra resultat Tertial uppföljning av måluppfyllelse och kvalitetsgarantier Årlig uppföljning av nationella brukarundersökningar Valfrihet i utförandet: I hemtjänsten finns kundval. När hemtjänst beviljats finns möjlighet att välja mellan olika utförare. Det går att välja om insatsen ska utföras av kommunen eller av ett enskilt företag som kommunen har avtal med. I Tyresö kommun finns möjlighet för brukarna att välja vilket äldreboende de vill flytta till. Om det inte finns plats på det önskade boendet erbjuds de plats på annat boende under tiden. Riktlinjer för parboende är framtagna. De ska säkerställa att par som vill bo ihop i särskilt boende trots att endast den ena har behov, ska kunna göra det. Det finns möjlighet till provboende. I hemtjänsten finns möjlighet att byta insatser. Det innebär att brukaren själv bestämmer vilken insats som ska utföras. Genom att gå från detaljerade insatsbeslut till rambeslut med mer omfattade insatsområden och angiven maxtid, skapas utrymme för större flexibilitet och därmed ökat brukarinflytande och självbestämmande. Icke biståndsbedömda insatser: Trygghetslarm kräver inte biståndsbeslut i kommunen. 21

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2013 Ur ettt brukar- och medbor rgarperspektivv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2013-08-25 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Kvalitetsrapport Äldreomsorg

Kvalitetsrapport Äldreomsorg Social- och omsorgskontoret 2013-02-12 Kvalitetsrapport Äldreomsorg 2012 1. INLEDNING... 3 2. ÖVERGRIPANDE REDOVISNING... 4 2.1 AVTALSUPPFÖLJNINGAR... 4 2.2 INTERNKONTROLL... 4 2.3 TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION...

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) \. HABO KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ank. 2010-08- O 9 Dnr Dl/\\t \. \5L{ I Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell

KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell KAN TVÅ BLI EN? TioHundraprojektets effekter på vård och omsorg för målgruppen de mest sjuka äldre. Pär Schön Lisbeth Hagman Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2012:1 ISSN

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer