Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge"

Transkript

1 Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Nr

2 Ägare Västerhaninge Båtsällskap Box 91, Västerhaninge Bankgironummer Organisationsnummer Klubbstuga: Hemsida: Västerhaninge Båtsällskap nr Ordförande och ekonomiansvarig Carl Bonde, , Lundagårdsvägen 28, Spånga, Sekreterare Birgitta Lang, , Pusshagen 106, Jordbro, Hamnkapten Thomas Wallin, Parkvägen 6A, Västerhaninge, Miljöombud vakant Styrelseledamöter Redaktör och ansvarig utgivare Ragnar von Malmborg, Tengdahlsgatan 21, Stockholm Omslag: Ingrid Wiken-Bonde Foto och bild: Redaktören, där inte annat anges Webbmaster Tommie Boholm, , Baljegränd 1, Västerhaninge, Bas, medlemsregister & båtplatsombud Lennart Nyrén, , Blidvägen Tungelsta, Nyckelombud Sverre Ekdahl, , Sotingevägen 30, Västerhaninge, Valberedningens ordförande Tommy Gileborn, Suppleanter och utsedda ombud Suppleant, seglarombud & försäkringsansvarig Staffan Ljung, , Skärblackavägen 23, Enskede, Suppleant Per-Olov Asplund, , Långgarn 84, Västerhaninge pelle- Suppleant Mia Enefors, , Höjdhoppsvägen 7, Tungelsta, 2 Båtköhanterare Christer Huss, , , Kvarnvägen 19, Tungelsta, Radioombud Stefan Hansson, , , Långvägen 28, Tungelsta, Distribution av informationsblad Tom Knutson, , Vretalundsvägen 18, Tungelsta, Stugvärd Leif Lööw, , Ringvägen 27, Västerhaninge,

3 Kallelse Härmed kallas Du till Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie Årsmöte Datum: Torsdagen den 19 februari 2015 Tid: Klockan Plats: Församlingshemmet, Kyrkvägen 7 Parkering vid pastorsexpeditionen/hemmet eller Västerhaninge Centrumparkering VBS bjuder på kaffe och bulle Välkomna! Västerhaninge Båtsällskap, styrelsen Här ligger församlingshemmet 3

4 Västerhaninge Båtsällskaps ordinarie årsmöte torsdagen den 19 februari 2015 klockan i Församlingshemmet vid kyrkan i Västerhaninge. Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Upprättande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 6. Frågan om mötets behöriga utlysande. 7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden samt räkenskapsåret Revisorernas berättelse för samma tid. 9. Frågan om balansräkningens fastställande samt disposition av vinstmedel. 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 11. Propositioner: a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året, se sid 11. b) Styrelsens förslag beträffande avgifter för 2015, se sid 12. c) Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för 2015, se sid Motioner. (vid pressläggningen har inga motioner inkommit). 13. Val av ordförande. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 15. Val av revisorer och revisorssuppleant. 16. Val av valberedning. 17. Avslutning. 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden samt räkenskapsåret Styrelsen har haft följande sammansättning Ordinarie ledamöter Carl Bonde, ordförande Thomas Wallin, hamnkapten Birgitta Lang, sekreterare Lennart Andersson, miljöombud (Till och med september) Tommie Boholm, webbmaster Lennart Nyrén, båtplatsombud Sverre Ekdahl, nyckelombud (Kassörsfunktionen köps av Sjöbjörnen) Suppleanter Staffan Ljung, seglarombud och försäkringsansvarig Per-Olov Asplund Mia Enefors Ordinarie årsmöte hölls den 18 februari I mötet deltog 29 medlemmar. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsesammanträden. Medlemsantalet var 512 netto den 31 december Nya medlemmar var 73 till antalet och 68 lämnade VBS. Orsaken till utträde är bland annat generationsväxling eller eller att man sålt båten. En hel del har tagits bort ur registret eftersom de trots påminnelse inte betalat sin faktura. Båtplatskön. Det är nu 93 medlemmar som står i kö för båtplats. Av dessa är det dock många som är passiva eller avvaktar, det vill säga de vill inte ha en plats just 5 Revisorer och suppleant Kenneth Svensson, ordinarie Thomas Tholander, ordinarie Ove Andersson, suppleant Ombud Stefan Hansson, radioombud Christer Huss, båtköhanterare Leif Lööw, stugvärd Tom Knutsson distribuerar informationsbladet Redaktör och ansvarig utgivare Ragnar von Malmborg Av årsmötet utsedd valberedning Tommy Gileborn, sammankallande, Leif Lööw Christer Huss Christer Arvidsson Bo Eriksson nu. Det finns ändå en omsättning av båtplatser. Nästan alla vill ha en bryggplats, och det får man snabbast om man börjar med en bojplats. 16 medlemmar står i byteskön. Antalet båtplatser är nu 296 varav 284 bryggplaser och 12 stycken bojplatser. Av bryggplatserna är 12 stycken knutna till bojarna. Genom breddningen av ett antal platser försvann 5. Beläggning av platserna har under året varit mycket god. Vid årsskiftet var 10 platser lediga. Samarbetet med campingen, Västerhaninge Sjöscoutkår, kommunen, LÖMIF och tomtägarna runt hamnen har varit gott.

6 Verksamhetsberättelse fortsättning VBS information har kommit ut med fyra ordinarie nummer under verksamhetsåret. VBS har också haft en hemsida under hela året. Genom hemsidan sker ansökan om medlemskap och uppsägning av medlemskap. Här finns även stadgarna och ordningsreglerna samt annan information om exempelvis sjö- och torrsättning och annan aktuell viktig information. Styrelsen har under året haft följande arbetsgrupper: Torr- och sjösättning med följande undergrupper: Vaggagårdsgrupp, Mastskjulsgrupp och Torr- och Sjösättningsgrupp. Utomhus och miljö med följande undergrupper: Säkerhetsgrupp, Klubbstugegrupp och Utomhusgrupp. Hamnen med följande undergrupper: Bryggrupp, Fordonsgrupp, Vassröjningsgrupp och Bojgrupp. I styrelsen har Thomas Wallin ansvarat för Torr- och sjösättning, Sverre Ekdahl för Utomhus och miljö och Lennart Andersson för Hamnen till 1 juni och därefter Thomas Wallin Styrelsen har efter bästa förmåga placerat de medlemmar i den arbetsgrupp som de anmält intresse för. Meningen är att varje grupp skall ha en ansvarig/sammankallande medlem och att grupperna så att säga skall vara självgående. Så fungerar det redan i några grupper medan det återstår en del att göra i andra. 6 Arbetsbefrielse. 63 medlemmar som har båtplats i Östnora har betalat en arbetsbefrielseavgift på 300 kronor för att slippa delta i arbetet. Sjösättning och torrsättning. Sjösättning ägde rum den 10, 11 och 17 maj samt torrsättning den 27, 28 september och 4 oktober. Totalt 91 båtar torrsattes i VBS regi. Både sjösättningen och torrsättningen har fungerat bra. Vid båda tillfällena var det bra väder. Korv med bröd på våren och soppa på hösten höll humöret uppe. 39 båtar har tagits upp i egen regi. Utförda arbeten. Vassröjning och röjning av sly i backen ovanför hamnplanen har utförts. Ett antal båtplatser breddades och i samband med det omfördelade styrelsen platserna i samråd med 30 båtägare. Detta var ett stort arbete för båtplatsombudet. I samband med detta har alla båtplatser också fått nya nummerskyltar. Nya förtöjningsringar har monterats där de saknades. Parkeringsplatserna på hamnplanen har gjorts djupare in mot gräsmattan vid klubbstugan. Gången bakom masskjulet har breddats och grusats. Vattenledningarna har grävts ned eller bundits upp och en vattenpost på hamnplanen har flyttats bort från vägen. Vattenledningen upp mot de övre planerna och ner mot bryggorna har fått separata avstängningskranar.

7 Trasiga flottörer till y-bommar har bytts och alla skyltar har setts över eller bytts eller kompletterats. Ett kärl för glykol har anskaffats. Jollar och roddbåtar har nu fått en mer praktisk plats bredvid sjöboden. En borttappad bojsten som legat framför bryggan vid lilla rampen har tagits upp. En extra högtryckstvätt har köpts in för torr och sjösättningar. För att underlätta för motorbåtsägarna har vi skaffat ett drevlyft. Det gör det enklare att lyfta bort drevet så att det inte blir stulet under vintern. Lyften förvaras i hamnboden tillsammans med aktersnurran, vassröjningsaggregatet och gräsklipparen. Dörren har försetts med låsbom och godkänt lås. Styrelsen har fortsatt att investera i en del nya upplysningsskyltar som är anpassade till vad som gäller idag. Detta är ett rätt så tillförlitligt sätt att kommunicera med medlemmarna. Det som skrivs i tidningen och på hemsidan är det lätt att glömma, och en del läser inte alls. Förhoppningsvis ser man vad som står på skylten när den dyker upp alldeles framför ögonen. Kappseglingar har även ägt rum och utökats under VBS har arrangerat Muskö Runt 8/6 och medlemmar har också deltagit i Stenholmsköret 15/6, Kräftköret 23/8 och Höstrusket 13 14/9. De fyra tävlingarna går under samlingsnamnet Captains Cup Vakthållningen har fungerat relativt bra men 6 medlemmar har fått straffavgift för att de inte gjort sina vaktpass. Stölder har förekommit. Bland annat har motordrev och en utombordare stulits. Elektriciteten på hamnplanen har varit inkopplad under perioden 15 mars 15 november och på mellan- och övre planen 15 mars 31 maj samt 15 oktober 15 november. Den har även under vintern varit påslagen sista helgen i varje månad för den som behöver göra något arbete eller bara ladda batterierna. För att minska elförbrukningen har en värmepump inköpts. Den kommer att installeras under januari Sopcontainer har funnits på hamnplanen under en kortare period i samband med torrsättning. Parkeringen. Även detta år anlitade VBS tillsammans med LÖMIF Länsparkerings Bevakning AB som under perioden 15 juni till 15 augusti övervakade att de av årsmötet, styrelsen och LÖMIF fastställda parkeringsreglerna respekterades. Båtsamverkan. VBS har ansökt om medlemskap i båtsamverkan och beviljats medlemskap av polisen. Avsikten är att vi tillsammans med polisen och andra båtklubbar skall förebygga, minska och skydda oss mot båtrelaterade brott. Miljö- och avfallsplanen för VBS verksamhet fastställdes av styrelsen den 19 mars Den offentliggjordes genom VBS informationen nr 2. 7

8 Verksamhetsberättelse fortsättning Miljöinspektion gjordes den 5 juni av miljöinspektören Christian Weyer från Södertörns Miljö & Hälsoskyddsförbund SMOHF. VBS skulle anskaffa ett kärl för glykol vilket gjorts. Senast den 15 december 2014 skulle vi inkomma med en skriftlig och tidsatt handlingsplan för en miljövänlig bottenhantering av medlemmarnas båtar. Den skall inkludera arbeten på båtskrov som är behandlade med biocidprodukter. Styrelsen har svarat. Svaret framgår av bilaga 1 till verksamhetsberättelsen sidan SMOHF godkännande av VBS svar framgår av bilaga 2, sidan Sammanfattningsvis har det mesta fungerat bra under verksamhetsåret och styrelsen tackar alla medlemmar och funktionärer som ställt upp och hjälpt till med arbetet. Ekonomin. VBS har under året köpt ekonomifunktionen av Inge Bramer (Sjöbjörnen). Samarbetet med Inge och de tjänster han tillhandahållit har enligt styrelsens uppfattning fungerat mycket bra. Ekonomin har under perioden varit god. VBS räkenskaper för perioden framgår av bifogade balans- och resultaträkning. Styrelsen föreslår att årets resultat ,02 kronor, läggs till det egna kapitalet som därefter uppgår till ,81 kronor. För styrelsen Carl Bonde 8

9 Västerhaninge Båtsällskap Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 12:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: 335 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1150 Bryggor & rampar ,00 0, , Bryggförbättringar ,00 0, , Avskrivning bryggor & rampar , , , Klubbhus ,00 0, , Avskrivning klubbhus ,00 0, , Datorer ,00 0, , Övriga inventarier ,00 0, , Avskrivning inventarier ,00 0, , Traktordragna båtvagnar ,00 0, , Avskrivning båtvagnar , , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 Finansiella anläggningstillgångar 1310 Vattenplatser ,00 0, ,00 S:a Finansiella anläggningstillgångar ,00 0, ,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Medlemsfordringar , , ,00 S:a Fordringar , , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 2 289,75 0, , Kassa - Christer Arvidsson 5 000,00 0, , Swedbank transaktionskonto , , , Swedbank placeringskonto 2 477,23 6, ,61 S:a Kassa och bank , , ,81 S:a Omsättningstillgångar , , ,81 S:A TILLGÅNGAR , , ,81 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , ,16 0,00 S:a Eget kapital ,79 0, ,79 Obeskattade reserver 2115 Reparationsfond ,00 0, ,00 S:a Obeskattade reserver ,00 0, ,00 Avsättningar 2251 Depositioner , , , Depositioner båtplatser , , , Depositioner nycklar , , , Depositioner platser efter grind , , , Depositioner platser före grind , , ,00 S:a Avsättningar , , ,00 Kortfristiga skulder 2450 Felinbetalning - medlem , ,00 0, Upplupna sociala avgifter , , , Skatt på arvoden , , , Avser detta år - betalat nästa år , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,79 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,02 9

10 Västerhaninge Båtsällskap Sida: 1(2) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 12:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: 335 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Ack.budget Rörelsens intäkter 3011 Medlemsavgifter , ,00 0, Inträdesavgifter , ,00 0, Bryggplatsavgifter , ,00 0, Vinteravgifter , ,00 0, Tävlingsavgifter 0, ,00 0, Säsongsavgifter båtplats 2 400, ,00 0, Arbetsbefrielseavgifter , ,00 0, Avgift utebliven vakt 9 000, ,00 0, Påminnelseavgift 2 600, ,00 0, Straffavgift 4 500, ,00 0, Vidaredeb LOMIF 8 110, ,00 0, Nycklar , ,00 0, Diverse intäkter 100,00 784,00 0, Marknadsf.bidrag BFK 400,00 0,00 0,00 S:a Rörelseintäkter , ,00 0,00 Direkta kostnader 4017 Tävlingsmaterialkostnader -831, ,00 0, Utbetald ersättning för vakt 0, ,00 0, Utbetald ers självrisk vid skada ,00 0,00 0,00 S:a Direkta kostnader , ,00 0,00 Bruttovinst , ,00 0,00 Övriga externa kostnader 5000 Förbrukningsinventarier , ,00 0, Arrende Haninge Kommun , ,00 0, El o Värme KLUBBLOKAL , ,55 0, El - BRYGGBELYSNING , ,66 0, Vagga-planen , ,00 0, Underhåll rampväg 0,00-747,00 0, Städning o sophantering , ,00 0, Underhåll båtvagnar -964, ,00 0, Underhåll bojar/bryggor , ,70 0, Smärre bryggkostnader , ,00 0, Torr/sjösättningskostnader , ,10 0, Miljökostnader , ,00 0, Låskostnader 0,00-563,00 0, VBS-stugan , ,00 0, Klubbstugan reparationer , ,00 0, Kontorsmateriel , ,00 0, Informationsbladet , ,00 0, Telefoni , ,00 0, IT-tjänster , ,00 0, Förbrukningsmateriel ,75-990,00 0, Porto - diverse , ,00 0, Porto - Infobladet , ,00 0, Bank- o postavgifter , ,50 0, Redovisningstjänster , ,00 0, Försäkringar , ,00 0, Styrelsen - omkostnader , ,45 0, Bilersättning styrelse o ombud , ,50 0, Ombud m fl - omkostnader , ,00 0, Vaktersättning 0, ,00 0, Medlemsmöten och festligheter , ,00 0, Övriga förvaltningskostnader 0,00-700,00 0, Förbundsavgifter - SMBF , ,00 0, Föreningsavgifter - SSRS 0, ,00 0, Sponsoring - Skärgårdsstiftelsen/maja 0,00-900,00 0, Diverse övriga kostnader , ,00 0,00 S:a Övriga externa kostnader , ,46 0,00 Personalkostnader 7000 Arvoden , ,00 0, Soc.avgifter på arvoden , ,00 0,00 S:a Personalkostnader , ,00 0,00 Övriga rörelsekostnader mm 7930 Avskrivningar , ,00 0,00 S:a Övriga rörelsekostnader mm , ,00 0,00 Rörelseresultat , ,54 0,00 10

11 Västerhaninge Båtsällskap Sida: 2(2) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 12:11 Räkenskapsår: Senaste vernr: 335 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Period fg år Ack.budget Finansiella poster 8300 Ränteintäkter 3 706, ,62 0,00 Resultat efter finansiella poster , ,16 0,00 Beräknat resultat , ,16 0, Redovisat resultat 0, ,16 0,00 Propositioner Punkt 11 a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för Producera 4 nummer av VBS Information. Sjösättning den 9, 10 och 16 maj med 17 som reservdag. Torrsättning den 26, 27 september och 3 oktober samt reservdag söndagen den 4 oktober. Även den 3 oktober har vi två pass. Arrangera Muskö Runt och delta i Captains Cup. Ordna en parkeringsplats för motorcyklar. Fortsatta reparationer av bryggor. Anpassa roddbåten för vassröjningsagregatet. Röja sly runt hamnen och hamnplanen Reparera ramp för jollarna. Komplettera tilläggningsplatsen vid mastkranen för att förenkla bortborstning av beväxtning av båtbotten under säsongen, och för att förenkla tilläggningen vid mastkran. Kartlägga var och hur vattenledningarna är dragna i området. 11

12 Punkt 11 b Avgifter för 2015 Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om följande avgifter (oförändrade i förhållande till 2014). Inträdesavgift: 400 kronor (engångsavgift). Medlemsavgift: 300 kronor. Depositionsavgifter: Båtplats vid brygga innanför låst grind eller bojplats 7500 kronor. Båtplats utanför låst grind 3000 kronor. Nyckeldeposition 1000 kronor per nyckel. Bryggplats- och bojavgift: Bojavgift 1500 kronor. Platserna nr 1-8, nr , nr och nr C1 C7 500 kronor. Övriga bryggplatser 6,09 kronor per cm. Vinterplats ingår i dessa avgifter. Den som har båten i sjön efter den 30 november betalar ytterligare en båtplatsavgift. Vinteruppläggningsplats för den som inte har sommarplats: 800 kronor t o m 20 kvm kronor över 20 kvm. (Medlemskap fordras. Inträdesavgift och medlemsavgift tillkommer således). Propositioner, fortsättning Säsongsplats: Styrelsen får avgöra avgiftens storlek. Förseningsavgift: Högst 1500 kronor får tas ut. Styrelsen får avgöra från fall till fall om lägre belopp skall tas ut eller inget belopp alls. Avgiften kan tas ut vid exempelvis för sen anmälan till torrsättning. Administrativ avgift Vid obetald räkning får medlemmen vid påminnelse en administrativ avgift på 200 kronor. Påminnelsen skickas en gång efter ordinarie krav. Om denna påminnelsefaktura inte betalas mister medlem medlemskap och båtplats. Straffavgift: Högst 1500 kronor får tas ut. Styrelsen avgör om lägre straffavgift skall tas ut. Avgiften tas ut vid utebliven vakttjänstgöring, arbetspass, vägran att följa ordningsreglerna eller liknande Årsavgift för nyckelinnehavare utan båtplats eller vinterplats: 300 kronor per år. Avgift för befrielse från arbetsplikt: 300 kronor per år. (Befriar dock ej från arbetsplikt vid sjöoch torrsättning). 12

13 Punkt 11 c. Styrelsens förslag till budget för 2015 Budgeten innebär en inkomstökning med kronor som styrelsen anser är möjlig att uppnå beroende på att fler medlemmar än tidigare år söker medlemskap, att fler vill ha vinteruppläggning och att styrelsen lyckats få en nästan hundraprocentig beläggning på båtplatserna. På utgiftssidan har styrelsen budgeterat med en motsvarande ökning av kostna- Förslag till budget Intäkter 2015 Kostnader 2015 Medlemsavgifter Arrendeavgift Inträdesavgifter El värme klubbhus Bryggavgift 6,09 / cm El Bryggbelysning Vinteruppläggningsavgifter Städning o sophantering Tävlingsavgift Torr- och sjösättning Säsongsavgift båtplats Båtvagn Arbetsbefrielseavgift Underhåll klubbstuga Avgift utebliven vakt Hamn o mark Påminnelseavgift Infobladet framställning Straffavgift Porto infoblad mm Vidaredeb. LÖMIF Telefonkostnad, IT Nycklar årsavgift Förbrukningsmaterial Diverse intäkter Kontorsmaterial Redovisningstjänster Försäkringar Förbundsavgifter Bilersättn. styr. Omb Möten o festligheter Ombud omkostnader Styrelsearvoden Sociala avgifter Diverse övriga kostn Tävlingar Avskrivningar Summa Summa derna. Ökningen har lagts på styrelsens arvoden och på ombudskostnader samt på sociala kostnader. Vidare har styrelsen fördelat om pengar mellan budgetposterna så att det bättre skall motsvara verkligheten. Med anledning av det tunga arbete det innebär att arbeta i styrelsen har posten styrelsearvoden ökats med kronor, ombudskostnader med kronor och sociala kostnader med kronor.

14 Bilaga 1 till verksamhetsberättelsen Svar till Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund (SMOHF) angående föreläggande om försiktighetsmått angående Miljöbalken, bilaga till verksamhetsberättelsen Föreläggandet Enligt beslut av SMOHF skall Västerhaninge Båtsällskap, VBS, redovisa en skriftlig och tidsatt handlingsplan för en miljövänlig bottenhantering av medlemmarnas båtar. Den skall inkludera alla arbeten (ex slipning, skrapning, blästring eller tvätt) på båtskrov som är behandlade med biocidprodukter. Spolplatta VBS har inte någon realistisk möjlighet att anlägga en spolplatta. En stor del av marken arrenderas endast under halva året och den del som arrenderas under hela året är samutnyttjad med LÖMIF, LångarnÖstnora Marina Ideell Förening, och på sommarhalvåret utnyttjas hela ytan enligt avtal till parkering. HaVs riktlinjer Havs och vattenmyndigheten skall komma med nya riktlinjer. Dessa har ännu inte kommit. VBS har således inte kunnat basera planerna på dessa nya riktlinjer. VBS målsättning VBS målsättning är att sällskapet och dess medlemmar skall bidra till en giftfri miljö och att alla båtar skall vara fria från biocider senast Planen för Under 2015 och 2016 kommer VBS att arbeta med att minska användningen av gifter enligt följande: Vi skall bedriva ett upplysningsarbete gentemot våra medlemmar om vikten av en giftfri miljö och om vilka regler som gäller samt på vilka sätt vi kan uppnå målet. Upplysningsarbetet sker genom vår hemsida, tidningen, medlemsmöten,ansl agstavlor och i direkta samtal med medlemmarna. Vi förbjuder så kallade mjuka, släppande färger. Vi skall upplysa medlemmarna om vilka färger som enligt kemikalieinspektionen är tillåtna. Vi skall uppmana medlemmarna att i möjligaste mån inte måla bottenmed tilllåtna biocidfärger utan att istället tvätta/ borsta ellerta upp båten och skrapa bort beväxning. Vi skall iordningställa en av bryggorna så att medlemmarna, istället för att måla, för hand kan borsta bort beväxning med båten i vattnet. Borstar av typ Scrubbis som VBS tillhandahåller. 14

15 Styrelsen kommer med sina båtar att föregå som exempel för att på så sätt visa medlemmarna vad som kan göras. Vi skall även uppmana medlemmarna att använda de båttvättar som finns i vår närhet som till exempel den i Nynäshamn. Vad gäller slipning av båtbotten på land så använder, sedan ett antal år tillbaka, medlemmarna en presenning eller särskild duk, som VBS tillhandahåller, och lägger under båten för att samla upp alla färgrester. Dessa tar medlemmen därefter till återvinningsanläggningen. Vi avser att förbättra metoden att slipa bort gammal färg genom att köpa in en industrislipmaskin som medlemmarna kan använda när de vill slipa bort all färg från båtbotten. Vi kommer att försöka få grepp om omfattningen av TBT på våra medlemmars båtbottnar genom inventering av båtarna, tex vilka årsmodeller som finns. Planen Tills vi kommer så långt att alla båtar har en giftfri botten så strävar vi efter att hitta alternativ till högtryckstvätt. Det kan exempelvis vara en vattentvätt som suger upp färgresterna eller något liknande. Den tekniska utvecklingen går framåt, men det gäller att hitta en metod som är effektiv, ekonomisk och godkänd. Om det blir det klart att använda färg som förhindrar TBT att läcka ut kommer vi att rekommendera det till de båtägare som misstänker att det kan finnas TBT i färglagren. Detta blir då en ersättning för,eller komplement till, slipning av båtbotten. När det kommer fram metoder, instrument, som kan mäta om det finns TBT på båtbotten och som är hanterbara och ekonomiskt försvarbara kommer vi att medverka till att dessa båtbottnar identifieras och renslipas på ett miljömässigt sätt. Planen 2020 Alla båtar skall vara fria från biocider senast Östnora Carl Bonde Ordförande förvästerhaninge Båtsällskap 15

16 Bilaga 2 till verksamhetsberättelsen

17

18 Stora variationer i vattenstånd. Den 20 januari var vattenståndet 55 cm över normalvattenståndet. PS. Du har väl inte glömt någon lina som kan trilla i vattnet. Inte så bra för bryggan när det har frusit och isen sjunker...

19 Båtlivets fröjder...

20 Anslagstavlan Om du har flyttat Glöm inte att meddela din nya adress, telefon och epost till Sverre Ekdahl, Sotingevägen 30, Västerhaninge, tel Om du inte redan har gjort det, skicka din epost-adress! Viktiga datum framöver Årsmöte 19 februari Sjösättning 9, 10, 16 maj. 17 maj reservdag. Informationsbladet Nr kommer ut strax efter påsk. 16

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Årgång 33 Nr.1 2014 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Plats: Folkets Hus, Varberg (GSH bjuder på kaffe) Tid kl. 19.00 Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 2 kommodorens ruta kommmodorens ruta 3 VI GÅR MOT SOMMAREN. Arbetet med båtarna har redan börjat, och vintern med hård kyla och snö har löpt fort undan för

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, 860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstuga 060-40260 1 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att:

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer