Källor i Haninge vattenkvalitet och tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källor i Haninge vattenkvalitet och tillgänglighet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN KälloriHaninge vattenkvalitetochtillgänglighet ShahabBehrouzAkrami KTH Stockholm 2012

2 KTH KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN EXAMENSARBETE TITEL: KälloriHaninge vattenkvalitetochtillgänglighet ENGELSKTITEL:SpringsinHaninge WaterQualityand Accessibility SÖKORD:Kallkällor,vattenkvalitet,vattenkemi,Haninge, kemiskaanalyser,sensoriskaegenskaper ARBETSPLATS: KTHKemivetenskap,Institutionenförtillämpad FysikaliskkemiochHaningekommun HANDLEDAREPÅ ARBETSPLATSEN: BjörnOliviusson,vattenstrateg KommunstyrelseförvaltningenHaningekommun HANDLEDARE PÅKTH: OlleWahlberg,Institutionenförtillämpadfysikalisk Kemi,KTH STUDENT: ShahabBehrouzAkrami DATUM: GODKÄND: 2

3 Sammanfattning DenhärrapportenomkallkälloriHaningekommunisödraStockholmslänärettexamensarbetepå KTH.UndersökningenhargjortsisamarbetemedHaningekommunochKällakademin.Arbetetutförs avtvåstudenter,därenstudentfokuserarpåkällornastillståndidag(dennarapport)ochenstudent fokuserarpåkällornashistoriaochtradition.detprimäramåletmeddettaarbeteärattgehaninge kommunochdessinvånarebättrekännedomomdekallkällorsomfinnsikommunen,särskildmed avseendepåvattenkvalitetochtillgänglighet. Kommunenharambitionenattinformeraallmänhetenomkallkällorochförseendelavdemmed skyltar.informationomkällornasexistensochlokaliseringinhämtadesfrånolikadatabaser,främst SGUs(Sverigesgeologiskaundersökning),SkogsstyrelsensochLänsstyrelsenssamtgenompersonliga kontakter.efterlokaliseringenavkällornavaldessjustyckenförprovtagning.devaldakallkällorna besöktesochprovfråndessaundersöktesochanalyseradesmedavseendepåföljandeparametrar: Temperatur,pH,konduktivitet,alkalinitet,kemisksyreförbrukning(COD Mn ),kloridhalt,färg,lukt, smakochklarhet.detreförstaparametrarnabestämdesifält.utöverdessaparametrarbestämdes ävenmetallhalternaochtotalfosforhalten.demetallhaltersombestämdesvarkadmium,kalcium, kalium,magnesium,natriumochkoppar.någonbakteriologiskundersökningavkällvattnenhari dettaskedeintegjorts Resultatenvisadeföljande:Fyrakallkällor,Källbacken,Gubbkärret,Mellanbergskällanoch Sandemarkällanärlämpligaattrestaurera.Deharbravattenkvalitéocholikakaraktär.Detfinns mindreproblemsomt.ex.rensningochskötselsombehöverföljasupp. Trekallkällor,Lillsjön,NytorpochTrefaldighetskällanpåUtöharsämrekvalitéochfordrarmerarbete attåterställa. 3

4 Abstract ThisreportaboutspringsinHaningeMunicipality,whichislocatedtothesouthofStockholm,isa diplomaworkatkth.thesurveywasmadeincollaborationwithhaningemunicipalityand Källakademin(SwedishAcademyofSprings).Theworkwascarriedoutbytwostudents,onewho specializedinthepresentconditionofthesprings(thisreport)andonewhofocusedontheirhistory andtradition.theprimaryaimofthisresearchistogivehaningemunicipalityanditsresidents betterknowledgeofthespringsthatexistinthemunicipality,especiallywithregardtotheirwater qualityandlocation. Themunicipalitystrivestoinformthepublicaboutspringsandtoprovidethespringswithsigns.The informationabouttheexistenceofthespringsandthelocationsofthemhasbeenobtainedfrom variousdatabases,primarilysgu(geologicalsurveyofsweden),theswedishforestagencyandthe Stockholmcountyadministrationandalsothroughprivatecontacts. Afterthelocalizationofthesprings,sevenofthemwerechosenforsampling.Thechosensprings werevisitedandsampled.thewaterwasanalyzedwithrespecttothefollowingparameters: temperature,ph,conductivity,alkalinity,chemicaloxygendemand(cod Mn ),chloride,colour,taste, smellandtransparency.thefirstthreeoftheseparametersweredeterminedinthefield.inaddition totheseparameters,theconcentrationofmetalionsandthetotalphosphorouscontentwerealso determined.themetalsthatwereanalysedincludecadmium,calcium,potassium,magnesium, sodiumandcopper. Theresultsgavethefollowinginformation:Foursprings,Källbacken,Gubbkärret,Mellanbergskällan andsandemararesuitableforrestorationandtheyhaveverygoodwaterqualityfromchemicalphysicalpointofview.thesefourspringshavedifferentcharacteristicsandthereareminor problemsconserningrestorationbutthey,needfurthersamplingandexamination. Threesprings,Lillsjön,NytorpandTrefaldighetskällanatUtöhaveinferiorqualityandwouldrequire greatereffortstorestore. 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Mål Arbetsmetoder Avgränsning Förklaringarochbeteckningar Förklaringavkemiskatermer Beteckningarförprover.8 3. Vattnetskretslopp KälloriHaninge Undersökningsmetoderochvattnetskaraktär Naturligaprocessergervattnetdesskaraktär Mätningar Resultat Beskrivningaravsjukällor Gubbkärret Mellanbergskällan Källbacken Sandemar TrefaldighetskällanpåUtö Nytorp Lillsjön Vattnetssensoriskaegenskaper,källvattnetsklarhet,färg,luktochsmak Vattnetsfysikalisk kemiskaegenskaper,d.v.s.källvattnetsph,alkalinitet,hårdhet, konduktivitet(elektriskledningsförmåga),kemisksyreförbrukning(cod Mn ),kloridhalt ochp tot Diskussion Någravanligaproblemmedkällvattnetskvalitet Saltpåverkan Påverkanfrånindustrin Övergödning Avloppochdagvatten Återställandeavkällornaianvändbartskickochvårdavkällorna Slutsats Referenser Bilagor Bilaga 1Beskrivningavmätmetoderförkarakteriseringavkällvattnet.Mätningar gjordespåkemiskolanlaboratorium Bestämningavkemisksyreförbrukning,COD Mn Bestämningavalkalinitet.25 5

6 BestämningavKloridhalt BestämningavmetallhalterochdentotalamängdenfosformedICP Bilaga 2Allmänfysikalisk kemiskinformationomkällorna Källorlämpligaattrestaurera Beskrivningavkällorna Källornasvattenkvalitet Källormedbristfälligkvalitet Beskrivningavkällorna Källornasvattenkvalitet Tungmetallerikällvattnens Övergödning Bilaga 3Förslagtillrestaureringochvårdavkällorna Bilaga 4Samtligadiagram 33 6

7 1.Inledning Haningekommunäruppdragsgivaretilldettaexamensarbete.Undersökningengårutpåatt lokaliserakällorsomliggerihaningekommunochattanalyseravattnetskvalitet.informationom källornasexistensochlokaliseringinhämtadespåfleraolikasättenligtföljande: 1. Personligakontakter 2. Kontaktmedmyndigheter 3. Följandedatabaser: Sverigesgeologiskaundersökning(SGU) Skogsstyrelsen Länsstyrelsen Efterlokaliseringenavkallkällorna,harettantalavdessavaltsförprovtagning.Deprover,somhar tagitsfråndevaldakallkällorna,undersöktesochanalyseradesmedavseendepåföljande parametrar:temperatur,ph,konduktivitet,alkalinitet,cod Mn ochkloridhalt.detreförsta parametrarnabestämdesifält.utöverdessaparametrarbestämdesävenmetallhalteroch totalfosformedicp(inductivelycoupledplasma).demetallhaltersombestämdesärföljande: kadmium,kalcium,kalium,magnesium,natriumochkoppar.dessutombestämdesfärg,lukt,klarhet ochsmak(ejnytorpochlillsjön).någonbakteriologiskundersökningavkällvattnenharidettaskede integjorts Genomdefysikalisk kemiskaanalysernaochslutsatserdärifrånskakommunenochallmänhetenfå informationomkällornasegenskapert.ex.vattenkvalitetförsamtligavaldakallkällor.påverkanav miljönkringvarjekällaäravgörandeförvattenkvaliteten.förvarjekällaredovisashurden omgivandemiljönpåverkarkällanbådepositivtochnegativt.grundvattenihaningekommunhar undersöktstidigare[4].detfinnsocksåensärskildundersökningavkällornaistockholmslän[13]. Måletmeddessaundersökningarvarattkarteragrundvattentillgångarna.Källornaanvändessom kvalitetsindikatorer. 1.1Bakgrund Dethärarbetetärettsamarbetemedtvåstudenter,ShahabBehrouzAkramiochMarziehGolkhar, samttvåhandledare,björnoliviussonihaningekommunochollewahlbergpåkth.varjestudent ansvararförsinegenrapportochsinaslutsatser.arbetetäruppdelatsåattmarziehgolkhar fokuserarpåtraditionkringkällorochshahabbehrouzakramifokuserarpåkällornasstatusoch användningidag. HaningekommunliggerisödradelenavStockholmslänochärenskärgårdskommun.Haninge kommunhar78326invånare[8]ochföljandetätorter:vendelsö,brandbergen,norrby, Vendelsömalm,Vega,Dalarö,Jordbro,Muskö,Väländan,VästerhaningeochHanden.Densenareär kommunenscentralort.huddinge,botkyrka,tyresö,värmdöochnynäshamnärhaninges grannkommuner. DennarapportärettexamensarbeteinomkemiteknikprogrammetvidKungligaTekniskaHögskolan (180hp)iStockholm.ArbetetharutförtsisamarbetemedHaningekommunochKällakademin. RapportensyftartillattgeHaningekommunochdessinvånareenbättrekännedomomdekallkällor 7

8 somfinnsikommunen,särskiltmedavseendepåvattenkvalitetochbelägenhet.iensnarframtid kommerkommunenattinformeraallmänhetenomkallkällornasvattenkvalitetochderashistoria genomattvarjekallkällafåreninformationsskylt. 1.2Mål AttidentifierakallkälloriHaningekommunochattbeskrivavattenkvalitetenfördessakällor,samt attredovisaförhaningekommunvilkakällorsomharbrakvalitet,vilkamedettbegränsatarbetekan återställasochgörastillgängligaförallmänheten. 1.3Arbetsmetoder Idettaarbeteanvändskemiskaanalyserochmänniskanssinnenförattbedömavattenkvalitet.Ett antalnaturligakallkällorbesöktesochprovtogs. 1.4Avgränsning UndersökningenavkällornaiHaningedelasupppåtvåexamensarbeten.Dethärexamensarbetet begränsastillattfinnakällormedbravattenkvalitet,somskullekunnautnyttjasavallmänheten. MarziehGolkharsexamensarbetebehandlarkällornastraditionochutveckling. Haningekommunärrikpåkallkällor,menmångakällorharförfallit,förstörtsellerglömtsbort.Det härprojektetärbörjanpåettarbeteattåterställanågraavdessakällor. Idennarapportharantaletanalyserbegränsats,t.ex.harjärnhalteninteblivitanalyserad.Ivissa källorkonstateradesenkraftigjärnsmakmenimellanbergskällansmakadevattnetutmärkt(ingen järnsmak)trotskraftigjärnutfällning,troligenärphavgörandeförsmaken.någonbakteriologisk undersökningavkällvattnenharidettaskedeintegjorts. 2.Förklaringarochbeteckningar 2.1Förklaringavkemiskatermer Alkalinitethuvudsakligenvätekarbonat,HCO 3.Denviktigastekällantillalkalinitetenivattenär vittringend.v.s.upplösningenavminerogentmaterial(berg).alkalinitetenärvanligen40 100mg/l. OmalkalinitetenärförlågärriskenstorattpHsjunker,ochattvattnetförsuras. COD Mn (ChemicalOxygenDemand),kemisksyreförbrukning.COD Mn ärettmåttpåhurmycket lättillgängligtorganisktmaterialsomfinnsivattnet.bakteriernaomsätter(äter)dettaochförbrukar dådetsyre,somfinnsivattnet.enövregränsavcod Mn ärca8mgo 2 /l.frisktvatteninnehåller11 mgo 2 /lvid15 C.Närsyretförsvinner ruttnar vattnetomdetfårstå. phärettmåttpåvattnetssurhet.ienslättsjötypmälarenärphrunt7.7ochienskogssjöca5.5, menkanbli6.5medmåttligvittring. Konduktivitetellerelektriskledningsförmågaärettmåttpåsalthaltenivattnet.Förenslättsjöibra konditiont.ex.mälarenärkonduktiviteten20ms/m(millisiemenspermeter).grundvattenhar värdet40ms/mochregnvattenunder10ms/m. Kloridhalten,ärkoncentrationenavClˉ(koksalt=natriumklorid).Mälarenharsalthalten11mgClˉ/l. Förhöjtvärdeindikerarförorening,oftavägsalt. Hårdhetärhuvudsakligenkoncentrationenavkalciumjoner,Ca²+.Magnesiumochjärnkanbidratill vattnetshårdhet. Merfullständigabeskrivningarfinnsireferens[3] 8

9 2.2Beteckningarförprover Sammanlagttogs11prover.Varjeprovhadevolymenenliter.Iblandtogsfleraproverivarje källområde,(dessabetecknadesdåa,b,c)särskiltomdetfannsflerautflödeniettkällområde.i Källbackenhademarkägarendragitenledningfrånkällanochdärvidpåverkatdenursprungliga källan,därförtogsprovpåtvåställen.markägarenhadeävenbörjatutnyttjaenbergborradbrunn, vilkenocksåprovtogs. KällbackenA;högstuppikällområdetiskogsmark. KällbackenB;nereikällbäcken,somförsettsmedencementringavmarkägaren. KällbackenC;provtogsiendjupborradbrunninärhetenavbäcken. Gubbkärret;endastettprovtogs. Mellanbergskällan;endastettprovtogs. NytorpA;provtogsienlitenkälla20mfrånhuvudkällan. NytorpB;provfrånhuvudkällan. LillsjönA;provtogsisjön. LillsjönB;provtogsiettstortdike,somrannutisjönfrånettindustriområde. LillsjönC;provtogsiennärliggandeskogsbäck,uppströmsdiket. Sandemar;endastettprovtogs. 3.Vattnetskretslopp Uppkomstenavkällorärrelateradetillvattnetskretsloppinaturen(Sefigur 1).Vattenpåochi markenkommerfrånnederbörden,vilkenisinturtillförsatmosfärengenomavdunstningfrån planetenjordensyta,främstfrånhavensomtäcker71%avytan.endelavvattnetavrinnerpåytan avmarken,sombäckar,åarochflodermotsjöarochhav.enannandelavvattnetträngerneri jordenochbildargrundvatten[2]. Figur 1Vattnetskretslopp.Figur 1ärtagenfrånKällboken[2]. 9

10 10 Enkallkälladefinierassom ettdistinktutflödeavgrundvattenurjordellerbergochden vattensamlingenmedavrinning,somoftaförekommervidettsådantutflöde [2]. 4.KälloriHaninge EttantalkälloriHaningebesöktes.Tvåexkursionergjordes.Sjukällorvaldesutochstuderades närmare.deharmärktsutpåkartannedan.ifältgjordesmätningaravph,elektrisk ledningsförmåga,temperaturochflöden.ettantalfysikalisk kemiskaparametrarbestämdespå laboratorium. Figur 2Kartaöverdetundersöktaområdet.KartankommerfrånSverigesgeologiskaundersökningar [9] WGS84(lat,lon) SWEREF99TM: Mellanbergskällan N ' E ' N E Källbacken N ' E ' N E Lillsjön N ' E ' N E Nytorp N ' E ' N E Sandemar N ' E ' N E Sandemar Gubbkärret TrefaldighetskällanpåUtö Mellanbergskällan Lillsjön Nytorp Källbacken

11 Gubbkärret N ' N E ' E TrefaldighetskällanpåUtö Källanliggersöderom Koordinatersaknas kyrkan Tabell 1Koordinaterfördeundersöktakällorna[9] 5.Undersökningsmetoderochvattnetskaraktär Källvattnetsklarhet,lukt,färgochsmak(sensoriskaegenskaper)studeradesifält.Dekontrollerades ocksåpålaboratorium.temperatur,ph,elektriskledningsförmågaochflödetmättesifält.kemisk syreförbrukning,kloridhalt,totalfosforhalt,alkalinitetochmetallerna,kadmium,koppar,kalcium, magnesium,kaliumochnatriummättespåkemiskolanslaboratorium,kth.defysikalisk kemiska analysmetodernaredovisasibilaga 1.Allaanvändametoderärstandardmetoderförvattenanalyser. Källvattnetpåverkasavprocesseridenomgivandemiljön,vilkabestämmervattnetskaraktär.De flestanaturvattenpåverkasocksåavmänskligaaktiviteter(seunderdiskussionsidan21).nedan beskrivshurkällvattnetpåverkasavomgivningen. 5.1Naturligaprocessergervattnetdesskaraktär Vattnetikällornaspeglardenomgivandemiljönsegenskaper.Iområdenmedbasiskkalkberggrund blirph,alkaliniteten(hco 3 )ochhårdheten(ca 2+ )höga[12].dettaförklarasmedformelnför upplösning(vittring)avkalksten:co 2 (g)+h 2 O+CaCO 3 (s) Ca 2+ +2HCO 3 [7](vittringavkalksten). KällaniSandemarärettexempelpåkalkstenspåverkatvatten.Iskogsområdenmedsvårvittrad berggrundfinnsoftabrunsvarthumusjord,somgerlågtph.värdenapåalkalinitetoch kalciumkoncentrationisådanavattenärocksålåga.källanvidkällbackenärettexempelpådetta.i områden,somvittrarmåttligtblirphoftanära6.5,dåkolsyraochvätekarbonatbestämmerph. ExempelpådettaärGubbkärret,MellanbergskällanochNytorp.Vissaområdenkanvaranaturligt näringsrika.sådanaområdenärt.ex.sandemar,nytorpochkällbacken.ettproblemärlångväga transportavkvävemedluften,vilketdeponeraspåmarken[12]. 5.2Mätningar Ibilaga 1beskrivsidetaljdemetoder,somanvändesidennaundersökning.Ibilaga 2gesen noggranninformationomobservationerochmätningarifältochpålaboratorietförvarjekälla. Underrubrikenresultatnedangesenöversiktavdeviktigasteobservationernaochmätningarna. 6.Resultat Desjuutvaldakällornabesöktesden eller Vädretvarsoligtpåbådadagarna ochlufttemperaturenvar19 Crespektive20 C.Nedanbeskrivskällornaöversiktligtmedbilderoch kortanoteringaromtemperaturochflöde. Vattnetslukt,smak,färgochklarhetredovisas.Enkortöversiktavkällornasfysikalisk kemiska egenskaperges.fullständigadatafinnsibilaga 4. 11

12 6.1Beskrivningavsjukällor 6.1.1Gubbkärret Källområdetärvackert,belägetnäraettvillasamhälle.Vattnetvarklart,smakadeochluktadegott. Ettflertalkällorfinnsiområdetsomdockvarganskanedskräpatmedpapperochskrot. Vattentemperatur:8.3 C.Vattenflöde:ingetsynbartflöde Mellanbergskällan Källanliggeralldelesinvidenlitenväg.Vattnetrannövervägen.Detvarklartochvälsmakandetrots enkraftigjärnutfällning.vattentemperatur:10 C.Vattenflöde:0.6l/s 12

13 6.1.3Källbacken Enkraftigtigenvuxenbäckrannfrånkällområdet.Vattnetfrånolikadelaravområdethadeskiftande kvalitet.högstuppinnehöllvattnetalltförmyckethumusmedanlängrenervarvattnetmycketbra. Vattentemperatur:KällbackenA(källområdetuppeiberget,ytligtskogsvatten)14.4 C.KällbackenB (vattenibäckenmedbrunnsrör)10.5 C.KällbackenC(bergborradbrunn)9.8 C.Vattenflöde:iden övredelenavområdetvarflödet0.5l/sochidennedredelenavområdetvarflödet2.0l/s Sandemar Källanliggeriettnaturreservatnärahavet.Ettflertalkällorbildarettkällområdevidpunktenför SGU:skoordinater.Inärhetenfinnsenkällsjö.Vattnetvarklart.Vattentemperatur:17.6 C. Vattenflöde:4l/s. 13

14 6.1.5TrefaldighetskällanpåUtö Källanharenvackeröverbyggnadavträ.Vattnetärstillaståendeienlitenbassängochsmakarstark järn.vattentemperatur:10.9 C.Vattenflöde:ingetsynbartflöde Nytorp Källanliggervackertiensluttningnedmotenbäckmedsandbotten.Flerasmåkällorochenstörre källaobserverades.områdetärkraftigigenvuxetochhuvudkällanärheltfylldmedorganiskt material.vattnetluktarsurtochobehagligt.vattentemperatur:12.8 C.Vattenflöde:ingetsynbart flöde. 14

15 6.1.7Lillsjön Lillsjönliggervackertiettskogsområde.Ettstortdikelederditfrånettindustriområde. Dagvattenledningarmynnarisjön.Vattnetluktarmycketobehagligt(typfotsvett). Vattentemperatur:LillsjönA19.4 C,LillsjönB12.7 CochLillsjönC14.9 C.Vattenflöde:LillsjönB5 l/sochlillsjönc0.5l/s. 6.2Vattnetssensoriskaegenskaper,d.v.s.källvattnets klarhet,färg,luktochsmak Temperaturochflöde,somredovisasovan,ärviktigaidettasammanhang.Upplevelsenavkällorna medsinnenaärbetydelsefull.ettbrakällvattenskavaraklart,färglöstsamtluktaochsmakagott. Dessaegenskaperuppskattadespåenskala0 10.Endasttvåproverinnehöllgrumligtvattenmedan hälftenavprovernainnehöllfärgatkällvatten,oftabruntavhumussediagramnedan Klarhet,uppskahadevärdenpåenskala0 10 Klartvahen Grumligt vahen 1 3 Diagram 1Klarhetenideundersöktakällorna AllavattenutomLillsjönBochNytorpAvarklara. 15

16 Färg,uppskahadevärdenpåenskala Ofärgatkällvahen Digarm 2Färgenideundersöktakällorna Femproverhadeingenmärkbarfärg,medanrestenvarmerellermindrefärgadeavhumus.Detta harävenbetydelseföranalysernadåhumuskanpåverkaklorid ochcod Mn analyserna. Lukt,uppskahadevärdenpåenskala Ingetmärkbarlukt Diagram 3Luktenideundersöktakällorna Åttaproverdoftadeangenämt.Värdet 1 indikerarensvagangenämdoft.vattenmedhögrevärden hadeenobehagliglukt.källbackencärenbergborradbrunn(användsavnuvarandeägaren).lillsjön Cärytvatteniskogen,uppströmshuvudkällan.Övrigavattenärtraditionellakällvatten.NytorpAär ettprovmedmycketdy.lillsjönahartroligenavloppsutsläppisjön,lillsjönbluktadeolja.ettdike, ochminsttvådagsvattenledningarmynnadeisjön. 16

17 Smak,uppskahadevärdenpåenskala Mycketföroreningar Diagram 4Smakenideundersöktakällorna Värdet 1 angerensvagangenämsmak.mycketföroreningarindikerardåligtvatten,vilketinte provsamkades. 6.3Vattnetsfysikalisk kemiskaegenskaper,d.v.s. källvattnetsph,alkalinitet,hårdhet,konduktivitet(elektrisk ledningsförmåga),kemisksyreförbrukning(codmn), kloridhaltenochptot Defysikalisk kemiskaegenskapernagerenuppfattningomvattnetskvalitet.livsmedelsverkets kriterierfördricksvatten[10]ochmedianvärdenförparametrarnaistockholmslänsgrundvattenger riktvärden[4].denomgivandemiljönspåverkanpåvattnetbeskrevsovan.nedanredovisasde uppmättavärdenamedjämförelsevärden.detomgivandesamhälletpåverkariblandvattnet negativt.dettabeskrivsnedan(sesidan21). 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 5,4 6,7 7,3 6,8 6,8 4,6 7,4 6,4 6 6,4 6,5 6,2 ph 7.0Medianvärdetför råvahenidenmellansvenska sänkan[4] Värdensomgällerför dricksvahen[5][10] Värdensomgällerför grundvahen[4] Flerakällor,somliggeriskogsmark,harlågtpH. Diagram 5pH värdetideundersöktakällorna 17

18 18 KällaniSandemarliggerikalkstenområde,vilketgerhögavärdenpåalkalinitetochkalcium[12]. Jämförmeddiagram 6.DenhögakalciumhalteniSandemarberorpåkalkberggrunden[12] Alkalinitet[mgHCO₃ /l] 130[mgHCO₃ /l] Medianvärdetförråvaheni denmellansvenskasänkan[4] Digram 6Alkalinitetenideundersöktakällorna Kalciumhalten[mgCa/l] 59[mgCa/l] Medianvärdetför råvaheniden Mellansvenskasänkan[4] 100[mgCa/l] Gränsvärdenför dricksvahen[5][10] Diagram 7Kalciumhalteni deundersöktakällorna

19 19 Högakonduktivitetsvärdenindikerarpåverkanavföroreningarellerhavsvatten(Sandemar).Källani Sandemarliggeriettkalkbergsområde,därförärkalcium ochvätekarbonatvärdenahöga,vilket ocksågerhögkonduktivitet[12]. Värdenöver8mgO₂/lindikerardåligvattenkvalitet[12]. 3,6 14,6 33,737,8 48,9 57,758,9 25,15 19,119,1 33,1 19, Konduknvitet[mS/m] 40[mS/m]Medianvärdet förråvaheniden Mellansvenskasänkan[4] 250[mS/m]Gränsvärdetför dricksvahen[5][10] Diagram 8Konduknviteteni deundersöktakällorna Kemisksyreförbrukning,COD [mgo₂/l] 0,8[mgO₂/]Medianvärdet förråvaheniden Mellansvenkasänkan[4] Diagram 9Kemisksyreförbrukningen ideundersöktakällorna

20 Kloridhalten[mgCl/l] [mgCl/l] Medianvärdetförråvahen idenmellansvenska sänkan[4] 18[mgCl/l] Referensvärdeför grundvahenijord[6] 100[mgCl/l]Gränsvärdet fördricksvahen[5][10] Diagram 10Kloridhalteni deundersöktakällorna Kloridhaltenkundeendastbestämmasförnågravatten,dåhumusinterfererar.Påverkanavvägsalt ochhavsvattengerförhöjdavärden[12] Totalfosforhalten[µgP/l] Diagram 11Totalqosforhaltenideundersöktakällorna Ettbrakällvattenbörhatotaltfosforhaltenunder15µgP/l[12]. 20

21 7.Diskussion KällornaiStockholmslänharundersöktstidigare,somendeliarbetetmedgrundvattenkartering[4]. Detfinnsocksåensärskildrapportomkallkällor[13],vilkakananvändasförprovtagningav grundvattenförmiljöövervakning.idethärarbetetärfokusiställetpåatthittakällor,somkangöras tillgängligaförallmänhetenochattbeskrivavarjekällassituation.därförredovisaskällornas belägenhet,källvattnetskvalitetochhurkällvattnetpåverkasavomgivningen.källvattnetssensoriska egenskaperochdessfysikalisk kemiskaegenskaperharundersökts,somunderlagförbedömningav vattnetskvalitet.detaljeradebeskrivningaravdefysikalisk kemiskaundersökningsmetodernaoch varjekällassituationredovisasibilaga 2.Ibilaga 3finnsocksåettmerdetaljeratförslagtillprogram förkällornasrestaurering.förattfåtillgångtilllokalkunskapomkällornaföreslåskontaktermed hembygdsföreningarochnaturskyddsföreningaridetfortsattaarbetet.källvattnetbörävenprovtas avenutbildadvattenprovtagareochanalyserasavackrediteratlaboratoriumförattsäkerställa vattenkvaliteteninnankällornarekommenderastillallmänheten.ovan(sidan11)beskrevshur omgivningengerkällvattnetdesskaraktär.nedandiskuterasproblemmedkällornaochhurdessa kanåtgärdas. 7.1Någravanligaproblemmedkällvattnetskvalitet Förekommandeproblemärhuvudsakligenavfyraslag:1)Påverkanavsalt,t.ex.avvägsaltellerfrån havsvatten.2)utsläppfrånindustrierellertrafik.3)igenväxning/övergödning.4)påverkanavavlopp ellerokontrolleratförorenatdagvatten(regnvatten).defyrakällornagubbkärret,källbacken, MellanbergskällanochkällaniSandemarbedömshasålitenpåverkanavnegativafaktorerattdelätt kaniordningställasochutnyttjas,medanövrigakällorharmerellermindreallvarligaproblem Saltpåverkan Idettaarbeteharkloridhaltenochledningsförmåganmättsförattbedömapåverkanavsalt. SandemarliggervidÖstersjönochpåverkasnågotavhavsvattnet,menvattnetsmakarintesalt. FörhöjdakloridvärdenfinnsocksåivattnetiMellanbergskällanochGubbkärret(sediagram 10)vilket kanindikerapåverkanavsaltfrånnärbelägnavägar.varkenkopparellerkadmiumkundedetekterasi dessavatten,varförpåverkanavbiltrafikärliten(sediagram 15, 16) Påverkanfrånindustrin LillsjönochmöjligenNytorppåverkasavnärliggandeindustrier Övergödning Kemisksyreförbrukning(COD Mn )ochdentotalamängdenfosfor(p tot )mättesförattseom igenväxningellerövergödningpåverkarvattenkvaliteten.mellanbergskällan,källbacken,sandemar ochgubbkärretharlågavärdenpåcod Mn ochp tot (sediagram 9, 11)vilketbetyderattvattnetär friskt.trefaldighetskällanpåutöharförhöjdavärden,vilketkanberorpåstillaståendevatten(dåligt flöde).lillsjönochnytorpärimycketdåligtskick(högavärden). 21

22 7.1.4Avloppochdagvatten EttdikeförvattnetfrånettindustriområdetillLillsjön.Dagvattenledningarmynnadeisjönsomhade extremthögavärdenpåcod Mn ochp tot (sediagram 9, 11).Vattnetidiketluktadeolja.Analyserna visadeintepånågrahögahalteravtungmetaller(sediagram 15, 16). 7.2Återställandeavkällornaianvändbartskickochvårdav källorna Fyraavdesjukällornakanmedbegränsatarbeterestaurerassåattkällvattnetblirlätttillgängligtoch kannjutasavbesökare.gubbkärretochsandemarbedömshagodkapacitet(flöde)avvatten. MellanbergskällanochKällbackenbedömshamerbegränsadkapacitet.Defyrakällornas vattenkvalitetärutmärkt.allakällvattenbördockprovtasavettackrediteratlaboratoriumföratt säkerställavattenkvaliteten.källornabörförsesmedskyltarochkällområdenabörstädas.detre återståendekällorna,trefaldighetskällanpåutö,nytorpochlillsjönkrävermeraarbeteföratt återställas.källanpåutöärenfinvälvårdadtraditionellkälla.problemetärattvattnetär stillaståendeochnågotsurt.hinderkanrelativtenkeltavlägsnassåattettvattenflödeuppstår. Järnsmakenkommerattvarakvarmenvattenkvaliteteniövrigtblirbra.Järnansågsförritiden hälsosamtmenpåverkarsmakenmycket.bilaga 2ochbilaga 3innehållermerdetaljerade beskrivningaravkällornastillståndochförslagtillförbättringar. 8.Slutsats Haningekommunharmångakallkällor.Deflestaärbortglömda.Någrakallkällorharbra vattenkvalitetochärlättillgängliga.desjubeskrivnakällornaliggermindreär500mfrånallmänväg. I Förslagtillrestaureringochvårdavkällor påsid.32finnsförslagtillenklaåtgärderföratt underlättahämtningavvattenikällorna.medmindrearbetebedömstreellerfyraavdeundersökta källornakunnaåterställas.debörsedanvårdasgenomattväxtlighetenhållsefterochnärområdet städasvidbehov.källornasvärdeförhöjsomskyltarsättsuppmedinformationomvattnetskvalitet ochkällornastraditionm.m.helstbörmansamarbetamedmänniskorsomharkunskapochintresse fördenlokalatraditionen.sådankunskapbrukasfinnasilokalaföreningar,t.ex.hembygdsföreningar ochnaturskyddsföreningar.ommöjligtbör källvärdar utsessomutankostnaddåochdåsertill källornasåattdetejärnedskräpatiderasomgivningochattuppsattainformationsskyltarejär nedklottradeutanläsbara. 22

23 9.Referenser 1. KH1400Vattenkemi7.5hp,KTHStockholm2012,Kurskompendium,medtillämpningarpå tekniskaochnaturligavatten,avmargaretaerikssonochollewahlberg, 2. KälloriSverigeKällakademin,ABSvenskByggtjänst,Stockholm2006, ISBN Byden,Larsson&OlssonMätavatten Undersökningaravsöttochsaltvatten,Institutionen förmiljövårdochoceanografiskainstitutionengöteborgsuniversitet/bokskogen(1992) ISBN Page=10 Länsstyrelsen,rapport2006:27,Grundvattenijord.Metodikförövervakningav vattenkvalitetsamtundersökningsresultatfrån25kommunalagrundvattentäkter LiselotteTunemar(2006),ISBN: ,besökt Kval dekl Nor CB.pdf Stockholmsvatten,VattenKvalitetvidNorsborgsvattenverk,besökt Sverigesgeologiskaundersökningsförfattningssamling,SGU FS2008:2,ISSN KH1400Vattenkemi7.5hp,KTHStockholm2012,Instruktionerförprojektarbeteoch laborationer 8. och politik/statistik/befolkning/ Haningekommun,besökt kallor sv.html SGU,Sverigesgeologiskaundersökning,besökt om dricksvatten/ Livsmedelsverketsföreskrifter(SLVFS2001:30)omdricksvatten(ändradLIVSFS2011:3), SLVbesökt imiljon/bedomningsgrunder/grundvatten/metaller /Bedomning av tillstand/ Naturvårdsverket,besökt PersonligkontaktmeddocentOlleWahlberg,institutionenförtillämpadfysikaliskkemi,KTH. telnr: , Kallor sthlm lan webb.pdf Länsstyrelsen,rapport2004:25,KälloriStockholmslän.Inventeringochunderlagför miljöövervakning,danielbomangöranhanson(2004),isbn: Lstbesökt

24 10.Bilagor 10.1Bilaga 1 Beskrivningavmätmetoderförkarakteriseringav källvattnet.mätningarnagjordespåkemiskolans laboratorium,kth Bestämningavkemisksyreförbrukning(CODMn) Denhärparameternvisarhurmycketsyreförbrukandeorganisktmaterialsomfinnsivattnet. Bakterieroxiderarlöstorganisktmaterialochförbrukarsyre,somfinnslöstivattnet.Organiskt materialförsämrarsåledesvattnetskvalitet.förattbestämmavattnetsinnehållavlättnedbrytbart organisktmaterialanvändscod Mn (ChemicalOxygenDemand)somanalysmetod.Metodenbeskriver denmängdsyresomgåråtnärorganisktmaterialoxideras[1].kaliumpermanganatanvändesi dennaanalyssomoxidationsmedel.sammaanalysförfarandegjordesbådeförenreferens (Stockholmskranvattenidettafall)ochförprovet.Dåmängdenlöstsyreireferenslösningenärkänd [5][10],kanvärdetförprovetberäknas. Ettbradricksvattenärriktpåsyre(luft).Detbetyderattomvattnetinnehållermycketorganiskt materialförbrukardettamycketsyreochvattnetkandärförblisyrefattigt.högavärdenpåcod innebäralltsåenstorriskfördåligvattenkvalitet.gränsenförbravattenkvalitetgårvidca8mg förbrukato 2 perliter[8].syremättatvatteninnehållervid5 o Cca12mgO 2 perliter.försvinnerdå8 mgo 2 perlitersåfinnsfortfarande4mgo 2 perliterkvar,vilketräckerfördevattenlevande organismerna,somandassyre[8]. Utförande: Förenreferenslösning: 1. Fyllenbägaremedvattenochplaceradenpåenkokplatta,setillattbägarenochvattneti, nårentemperaturpå100 C. 2. Fylliettlitetprovrörca10mlmedkranvattenupptill1.0cmunderkanten. 3. Tillsättprovröret ref 3droppar4.5MH 2 SO Tillsätt1droppe0,0020MKMnO 4,Färgenändrasfrånofärgattillsvagtrosa. 5. Ställprovröret ref ibägarenpåkokplattantillsdenrosafärgenförsvinner. 6. Steg4och5skaupprepastillsdenrosafärgenbestår. 7. NoteraantaldropparKMnO 4 somn ref. Förprovet: 1. Fyllenbägaremedvattenochplaceradenpåenkokplatta,setillattbägarenochvattneti, nårentemperaturpå100 C. (Sammavattenbadsomovan) 2. Fylliprovröretmedprovlösningenupptill1.0cmunderkanten. 3. Tillsätt3droppar4.5MH 2 SO Tillsättdroppvis0,00200MKMnO 4,Färgenändrasfrånofärgattillsvagtrosa. 5. Ställprovröret ref ibägarenpåkokplattantillsdenrosafärgenförsvinner. 6. Steg4och5skaupprepastillsdenrosafärgenbestår. 7. NoteraantaldropparKMnO 4 somn prov. COD!" = COD!"#.!!"#$!!"# [mg O! l][7] 24

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Test av ditt Brunnsvatten

Test av ditt Brunnsvatten Test av ditt Brunnsvatten Innehåller: - Provtagningsinstruktioner - Guide till testresultaten - Adresser och öppettider INLEDNING Tack för att du väljer ALcontrol AB och www.brunnsvatten.se för kontroll

Läs mer

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING Utg 2009-09, ALcontrol AB INLEDNING Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs

Läs mer

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång?

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor är nödvändigt, det hjälper bla. kroppen att ta upp kalcium som stärker skelettet. Länsstyrelsen upptäckte 2007 halter av bor som låg mycket över det normala.

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

.$1 ED.,l^ > r.l. r-1, o./f. taf z - ?8o. tt!+ r 006 tso/tec 17025. ."iv?., ifffi* ,r-,;:1.r-:. '/,,ri, r, i.r"

.$1 ED.,l^ > r.l. r-1, o./f. taf z - ?8o. tt!+ r 006 tso/tec 17025. .iv?., ifffi* ,r-,;:1.r-:. '/,,ri, r, i.r Alcontrol AB Box 083. 58 0 Linköping Tel: 03-25 49 00 Faxr 43 2 28 ORG.NR 556 52-O9 6 STYRELSENS SATEI LIN K OPlNG Alta ldrottsväg 26 3833 Ätta.$ ED.,l^ > r.l. r-, o./f. taf z -?8o tt! r 006 tso/tec 7025."iv?.,

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Analyser av dialys och dricksvatten

Analyser av dialys och dricksvatten Analyser av dialys och dricksvatten Britta-Lena Toftby 12 maj 2014 12/05/2014 www.eurofins.com En världsledare i analystjänster 15 000 anställda 190 laboratorier 36 länder Alla kundsegment: Industrier,

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse. Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:20 (M) Kungörelse Ändring i allmänna råden (SOSFS 2003:17) om försiktighetsmått för dricksvatten Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av:

På samma sätt ges ph för en lösning av en svag bas och dess salt av: Kemiska beräkningar HT 2008 - Laboration 2 Syrabastitrering Syftet med den här laborationen är att ge laboranten insikt i användandet av phmeter vid ph-titreringar, samt förstå hur titrerkurvor för starka,

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Ange namnet på verksamheten (Ange dagens datum) Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten

Läs mer

Ammoniakavgång från jordbruket. Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping

Ammoniakavgång från jordbruket. Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping Ammoniakavgång från jordbruket Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping Växtnäringsförluster Fem goda skäl att minska förlusterna Ekonomi En sparad krona är en tjänad krona Miljö Hav Sjöar och vattendrag

Läs mer

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27

Egenkontrollprogram. för dricksvattentäkt 2009-07-27 Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt 2009-07-27 Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av vattentäkten

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Åtgärdsstrategi Växjösjöarna

Åtgärdsstrategi Växjösjöarna Åtgärdsstrategi Växjösjöarna Varför plan och unika åtgärder? Syfte /geografisk avgränsning Tidplan Finansiering Resultat i etapp 1. Andreas Hedrén, Växjö kommun Växjösjöarna geografiska förutsättningar

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger)

RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN. Seth Mueller. VARIM 2014 (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) RENING AV KVÄVEHALTIGT GRUVVATTEN Seth Mueller (Jan-Eric Sundkvist, Paul Kruger) 1 BOLIDEN TEKNIK I FOKUS Teknik är nyckeln till Bolidens framgång som företag (1924-2014) Samarbeta med utrustningsleverantörer

Läs mer

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2

Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten. 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Energibesparing med avloppsvatten 2008-09-05 Peter Larsson ver 2 Biogasanläggning Förutsättningar Processprincip Processparametrar Driftprincip och anläggningsutförande Biogas Anläggningskostnad

Läs mer

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats för underrubrik som sträcker sig över en rad eller två rader (Titeln skall vara både på svenska och engelska under varandra) NAMN FÖRFATTARE

Läs mer

Sköt om din brunn för bra dricksvatten

Sköt om din brunn för bra dricksvatten Sköt om din brunn för bra dricksvatten Innehåll Dags att se över din brunn? 4 Viktigt om ditt vatten 4 Lär känna din brunn! 5 Tre typer av brunnar 5 Tre typer av pumpar 9 Installationer med olika funktion

Läs mer

Gränsvärden och kommentarer till enskild vattentäkt.

Gränsvärden och kommentarer till enskild vattentäkt. ALKALINITET, HCO 3: Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med ph och hårdhet betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Ju högre alkalinitet desto större är

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp?

Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Är det stor skillnad på miljöbil och inte miljöbil vad det gäller CO2 utsläpp? Detta är en bild på ett avgasrörs system hos en icke miljöbil. Av: Carl Greinsmark 9c Gunnesboskolan Handledare: Olle Nyhlén

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn

Till dig som har dricksvatten från enskild brunn 2009-07-06 1 (6) senast uppdaterad 2009.07.06 Till brunnsägare i Sigtuna kommun Till dig som har dricksvatten från enskild brunn Miljö- och hälsoskyddskontoret har genomfört en undersökning av dricksvattenkvaliteten

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor.

Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Examensarbete 15 Högskolepoäng Energibesparingar vid måleriet hos Arvin Meritor. Daniel Erixon Joakim Östergaard Driftteknikerutbildningen Örebro vårterminen 2008 Examinator: Tore Käck Handledare: Roland

Läs mer

Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) Institut für Umweltschutz und Energietechnik

Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) Institut für Umweltschutz und Energietechnik Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz Institut für Umweltschutz und Energietechnik Institut für Umweltschutz

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Att skriva exjobbsrapport Allan Rodhe

Att skriva exjobbsrapport Allan Rodhe Att skriva exjobbsrapport Allan Rodhe Kriterier för vetenskaplighet Sann: Absolut sanna fakta Objektiv: Objektiv och opartisk, oberoende av forskaren Generell: Gäller i alla lägen (med givna förutsättningar)

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040

VARUINFORMATIONSBLAD Art.nr 5800040 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tangit ABS Kemisk teknisk produktbenämning: L, metyletylketon, n-butylacetat i ABS Produkttyp/användning: Speciallim för ABS Leverantör/Tillverkare: LOCTITE

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län

Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län NR C 112 JUNI 2015 RAPPORT För Skånes Luftvårdsförbund Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2014 Gunilla Pihl Karlsson, Cecilia Akselsson 1) & Per Erik Karlsson

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

5.5 Effekter av fröstorlek och pelletering av frö på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris).

5.5 Effekter av fröstorlek och pelletering av frö på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris). 5.5 Effekter av fröstorlek och pelletering av frö på tillväxt hos sockerbeta (Beta vulgaris). Olof Hellgren och Hans Larsson Introduktion I flera försök har påvisats att pelleterade fröer haft fördröjd

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Energieffektiv vattenrening

Energieffektiv vattenrening Energieffektiv vattenrening Gustaf Olsson Lunds Tekniska Högskola Världsvattendagen Stockholm 21 mars 2014 Energi i vattenoperationer 1-3 % av den globala el-energin används för att producera, behandla

Läs mer

lärare Lärare INFORMATION ANPASSA BETYGSDOKUMENT VISUELLT FEEDBACK BEGRÄNSNINGAR MAPPNING ÖVERENSSTÄMMELSE Att liknande input ger liknande output

lärare Lärare INFORMATION ANPASSA BETYGSDOKUMENT VISUELLT FEEDBACK BEGRÄNSNINGAR MAPPNING ÖVERENSSTÄMMELSE Att liknande input ger liknande output Lärare lärare HÄMTA INFORMATION ANPASSA BETYGSDOKUMENT Kursinformation Deltagarlista Undermoment Inblandade lärare (med behörigheter) 2 3 4-7 8-10 Page 1 KRAV/FUNKTION/SIDA Lärare SKICKA TILL ADMIN TYGSDOKUMENT

Läs mer

Utvärdering SMD180 LP1 2006

Utvärdering SMD180 LP1 2006 Utvärdering SMD180 LP1 2006 Resultat Jag kunde programmera innan 2.41 Jag känner att jag kan programmera efter 3.59 I framtiden tror jag att P är en del av mitt arbete 2.91 Kursen känns angelägen för min

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021

Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt - förvaltningscykel 2015-2021 Linnea Mothander Datum 2015-04-07 060-19 20 89 Vattenmyndigheten Bottenhavet Samrådssvar 537-9197-2014 vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.s e Synpunkter på Samrådshandlingar: Bottenhavets vattenvårdsdistrikt

Läs mer

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning

Små vattenanläggningar. Vattenkvalité och provtagning Små vattenanläggningar Vattenkvalité och provtagning Varför är det viktigt? Vatten - vårt viktigaste livsmedel Dryck och matlagning/beredning (även rengöring och hygien) en förutsättning för att kunna

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2013-11-14) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot

Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Laboration - Programmering av LEGO Mindstorm robot Ayumi Sjöbergh Miyake 1 september 2012 miyake@kth.se II1310 Introduktionskurs i datateknik 1 Sammanfattning Laborationen gick ut på att hitta och rätta

Läs mer

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24

PFAS ämnens spridning och effekt i Arlandaområdet. Tomas Viktor, 2015-03-24 Provtagning Arlanda Valloxen Horssjön Håtuna Kättstabäcken Halmsjön Märstaån Steningeviken Botele udd Skarven Rosersbergviken vatten fisk Görväln PFOS-belastning PFOS (kg/år) PFASs (kg/år) referens Broby

Läs mer

Väg orden på guldvåg

Väg orden på guldvåg Examensarbete2009 Vägordenpåguldvåg Utformandetavenspråkguideför EskilstunaEnergiochMiljö KarinCox Textdesignprogrammet180hp Instutitionenförinnovation,designochproduktutveckling Examensarbeteitextdesign,15hp

Läs mer

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar

Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar elab006a Potentialmätningar och Kirchhoffs lagar Namn atum Handledarens sign. Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt spänningsmätning.

Läs mer

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Telge AB/Telge Återvinning AB Luleå tekniska universitet Lale Andreas & Gustav Tham

Läs mer

Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy

Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy Anammox - kväverening utan kolkälla. Var ligger forskningsfronten? E. Płaza J.Trela J. Yang A. Malovanyy Stockholm 24 november 2010 Anammox och Deammonifikation Anammox = Anaerob ammoniumoxidation (med

Läs mer

Kräftodling i dammar

Kräftodling i dammar Kräftodling i dammar Förutsättningar för en dammodling 1. Varför dammodling? All odling går ut på att ensidigt gynna den organism man tänker odla. + God kontroll + vattenkvalitet + bottenstruktur + predatorer

Läs mer

ditt självständiga arbete i DiVA

ditt självständiga arbete i DiVA studentuppsatser/examensarbeten DiVA Lathund för studenter publicera och arkivera ditt självständiga arbete i DiVA Gör så här: (uppdaterad 2014-02-06) Gör 1. så här: Logga in i DiVA http://uu.diva-portal.org/login

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

2015-01-21 Föreläsning: Ex-jobb Patienter 1 B Åb+valfria linser B

2015-01-21 Föreläsning: Ex-jobb Patienter 1 B Åb+valfria linser B Optikerprogrammet - Termin 6, ÅR 3, Kontaktlinser del 2, Examensarbete, Klinisk Optometri 3, Arbetsplats Optometri, Elektiva kurser Version 130614 Kal v. 2015-01-19 Föreläsning: Omtentadagar 4 Exjobb Terminsupprop

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Bruna vatten. Andreas Hedrén och Carl-Philip Jönsson Länsstyrelsen i Kronobergs Län

Bruna vatten. Andreas Hedrén och Carl-Philip Jönsson Länsstyrelsen i Kronobergs Län Bruna vatten Andreas Hedrén och Carl-Philip Jönsson Länsstyrelsen i Kronobergs Län Varför är vattnet brunt? Vattenfärgen bestäms framför allt av humushalten men även järnhalten. Humus består av lösta organiska

Läs mer

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten sköt om din brunn dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Sköt om din brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten sköt om din brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Beskrivning av Laboratoriet Beskrivning av rutiner, metoder, policys, lokaler, utrustning etc.

Beskrivning av Laboratoriet Beskrivning av rutiner, metoder, policys, lokaler, utrustning etc. Bilaga 4 2011-08-31 Dnr: 581-4888-2011 Beskrivning av Laboratoriet Beskrivning av rutiner, metoder, policys, lokaler, utrustning etc. mçëí~çêéëë= _Éë âë~çêéëë= qéäéñçå= qéäéñ~ñ= bjéçëí= UPN=US== pqboprka=

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer

Användarmanual v2.3. Innehållsförteckning

Användarmanual v2.3. Innehållsförteckning Användarmanual v2.3 Saltklorinator Fp 15 Obs Läs dessa instruktioner noggrant före installation, driftsättning och användning av denna enhet. Innehållsförteckning Teknisk specifikation... 2 PRESENTATION...

Läs mer

Yttrande över Jämförelser i Missbruksvården resultat i tre kommuner, Luleå, Sundsvall och Umeå kommun

Yttrande över Jämförelser i Missbruksvården resultat i tre kommuner, Luleå, Sundsvall och Umeå kommun Allmänna utskottet 2010-09-14 46 5 Socialnämnden 2010-09-23 112 8 Dnr 2010/223-752 Yttrande över Jämförelser i Missbruksvården resultat i tre kommuner, Luleå, Sundsvall och Umeå kommun Bilagor: Slutdokument

Läs mer

Signalbehandling Röstigenkänning

Signalbehandling Röstigenkänning L A B O R A T I O N S R A P P O R T Kurs: Klass: Datum: I ämnet Signalbehandling ISI019 Enk3 011211 Signalbehandling Röstigenkänning Jonas Lindström Martin Bergström INSTITUTIONEN I SKELLEFTEÅ Sida: 1

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Fukttransport i vattenbyggnadsbetong

Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Doktorandprojekt Martin Rosenqvist 2011.03.30 DAGORDNING EXAMENSARBETE KUNSKAPSLUCKOR DOKTORANDPROJEKT PLANERING DELSTUDIER 2 Fukttransport i vattenbyggnadsbetong Martin

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm

Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Bestämning av fluoridhalt i tandkräm Laborationsrapport Ida Henriksson, Simon Pedersen, Carl-Johan Pålsson 2012-10-15 Analytisk Kemi, KAM010, HT 2012 Handledare Carina Olsson Institutionen för Kemi och

Läs mer

F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun

F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun 1(6) C4 Teknik Avd Kommunteknik Michael Dahlman Planeringssamordnare 2006-03-29 2005/616.850 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 MALMÖ F d Härlövsdeponin, Kristianstads kommun Miljörapport

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS

Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Uppstartsmöte: Examensarbete KTS Krav, tips och förslag Skapad av: Modifierad av: Ändrad av: Martin Rudberg Clas Rydergren Henrik Andersson 2004 M. Rudberg 1 Allmänt om arbetet Målet med examensarbetet

Läs mer

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet)

Användarmanual för webbrapport Nationell patientenkät (Patientupplevd kvalitet) Användarmanual för webbrapport (Patientupplevd kvalitet) Institutet för kvalitetsindikatorer VÄLKOMMEN TILL INDIKATORS WEBBRAPPORT! 3 CENTRALA BEGREPP 4 Rapporterande frågor 4 Patientupplevd kvalitet 4

Läs mer

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. 1 Öresundsverket CHP (Combined Heat and Power) HRSG (Heat Recovery

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt. Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 20 1980-08 Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s

Läs mer

Vägen till välbefinnande i ditt utomhusspa

Vägen till välbefinnande i ditt utomhusspa Vägen till välbefinnande i ditt utomhusspa Scandinavian SpaCare Utomhusspa Innehållsförteckning SpaCare ger dig en fulländad spaupplevelse utomhus 3 Kontrollera vattenkvaliteten i ditt spabad 4 Så justerar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

VATTEN. för bad, fiske och annan rekreation gör också kommunen attraktiv som boendealternativ och som besöksmål.

VATTEN. för bad, fiske och annan rekreation gör också kommunen attraktiv som boendealternativ och som besöksmål. VATTEN Vatten är en grundläggande faktor i de ekologiska systemen. Vattentillgången avgör villkoren för olika naturtyper och ger ramarna för olika arters fortlevnad. De många sjöarna och vattendragen har

Läs mer

ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND,

ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, NOVEMBER 2008 S. Morling SWECO ENVIRONMENT AB, Box 34044, 100 26 STOCKHOLM, stig.morling@sweco.se ENVISYS HÖSTMÖTE I LUND, NOVEMBER 2008 Behandling av lakvatten Själv blandar jag

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer