Källor i Haninge vattenkvalitet och tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källor i Haninge vattenkvalitet och tillgänglighet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN KälloriHaninge vattenkvalitetochtillgänglighet ShahabBehrouzAkrami KTH Stockholm 2012

2 KTH KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN EXAMENSARBETE TITEL: KälloriHaninge vattenkvalitetochtillgänglighet ENGELSKTITEL:SpringsinHaninge WaterQualityand Accessibility SÖKORD:Kallkällor,vattenkvalitet,vattenkemi,Haninge, kemiskaanalyser,sensoriskaegenskaper ARBETSPLATS: KTHKemivetenskap,Institutionenförtillämpad FysikaliskkemiochHaningekommun HANDLEDAREPÅ ARBETSPLATSEN: BjörnOliviusson,vattenstrateg KommunstyrelseförvaltningenHaningekommun HANDLEDARE PÅKTH: OlleWahlberg,Institutionenförtillämpadfysikalisk Kemi,KTH STUDENT: ShahabBehrouzAkrami DATUM: GODKÄND: 2

3 Sammanfattning DenhärrapportenomkallkälloriHaningekommunisödraStockholmslänärettexamensarbetepå KTH.UndersökningenhargjortsisamarbetemedHaningekommunochKällakademin.Arbetetutförs avtvåstudenter,därenstudentfokuserarpåkällornastillståndidag(dennarapport)ochenstudent fokuserarpåkällornashistoriaochtradition.detprimäramåletmeddettaarbeteärattgehaninge kommunochdessinvånarebättrekännedomomdekallkällorsomfinnsikommunen,särskildmed avseendepåvattenkvalitetochtillgänglighet. Kommunenharambitionenattinformeraallmänhetenomkallkällorochförseendelavdemmed skyltar.informationomkällornasexistensochlokaliseringinhämtadesfrånolikadatabaser,främst SGUs(Sverigesgeologiskaundersökning),SkogsstyrelsensochLänsstyrelsenssamtgenompersonliga kontakter.efterlokaliseringenavkällornavaldessjustyckenförprovtagning.devaldakallkällorna besöktesochprovfråndessaundersöktesochanalyseradesmedavseendepåföljandeparametrar: Temperatur,pH,konduktivitet,alkalinitet,kemisksyreförbrukning(COD Mn ),kloridhalt,färg,lukt, smakochklarhet.detreförstaparametrarnabestämdesifält.utöverdessaparametrarbestämdes ävenmetallhalternaochtotalfosforhalten.demetallhaltersombestämdesvarkadmium,kalcium, kalium,magnesium,natriumochkoppar.någonbakteriologiskundersökningavkällvattnenhari dettaskedeintegjorts Resultatenvisadeföljande:Fyrakallkällor,Källbacken,Gubbkärret,Mellanbergskällanoch Sandemarkällanärlämpligaattrestaurera.Deharbravattenkvalitéocholikakaraktär.Detfinns mindreproblemsomt.ex.rensningochskötselsombehöverföljasupp. Trekallkällor,Lillsjön,NytorpochTrefaldighetskällanpåUtöharsämrekvalitéochfordrarmerarbete attåterställa. 3

4 Abstract ThisreportaboutspringsinHaningeMunicipality,whichislocatedtothesouthofStockholm,isa diplomaworkatkth.thesurveywasmadeincollaborationwithhaningemunicipalityand Källakademin(SwedishAcademyofSprings).Theworkwascarriedoutbytwostudents,onewho specializedinthepresentconditionofthesprings(thisreport)andonewhofocusedontheirhistory andtradition.theprimaryaimofthisresearchistogivehaningemunicipalityanditsresidents betterknowledgeofthespringsthatexistinthemunicipality,especiallywithregardtotheirwater qualityandlocation. Themunicipalitystrivestoinformthepublicaboutspringsandtoprovidethespringswithsigns.The informationabouttheexistenceofthespringsandthelocationsofthemhasbeenobtainedfrom variousdatabases,primarilysgu(geologicalsurveyofsweden),theswedishforestagencyandthe Stockholmcountyadministrationandalsothroughprivatecontacts. Afterthelocalizationofthesprings,sevenofthemwerechosenforsampling.Thechosensprings werevisitedandsampled.thewaterwasanalyzedwithrespecttothefollowingparameters: temperature,ph,conductivity,alkalinity,chemicaloxygendemand(cod Mn ),chloride,colour,taste, smellandtransparency.thefirstthreeoftheseparametersweredeterminedinthefield.inaddition totheseparameters,theconcentrationofmetalionsandthetotalphosphorouscontentwerealso determined.themetalsthatwereanalysedincludecadmium,calcium,potassium,magnesium, sodiumandcopper. Theresultsgavethefollowinginformation:Foursprings,Källbacken,Gubbkärret,Mellanbergskällan andsandemararesuitableforrestorationandtheyhaveverygoodwaterqualityfromchemicalphysicalpointofview.thesefourspringshavedifferentcharacteristicsandthereareminor problemsconserningrestorationbutthey,needfurthersamplingandexamination. Threesprings,Lillsjön,NytorpandTrefaldighetskällanatUtöhaveinferiorqualityandwouldrequire greatereffortstorestore. 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Mål Arbetsmetoder Avgränsning Förklaringarochbeteckningar Förklaringavkemiskatermer Beteckningarförprover.8 3. Vattnetskretslopp KälloriHaninge Undersökningsmetoderochvattnetskaraktär Naturligaprocessergervattnetdesskaraktär Mätningar Resultat Beskrivningaravsjukällor Gubbkärret Mellanbergskällan Källbacken Sandemar TrefaldighetskällanpåUtö Nytorp Lillsjön Vattnetssensoriskaegenskaper,källvattnetsklarhet,färg,luktochsmak Vattnetsfysikalisk kemiskaegenskaper,d.v.s.källvattnetsph,alkalinitet,hårdhet, konduktivitet(elektriskledningsförmåga),kemisksyreförbrukning(cod Mn ),kloridhalt ochp tot Diskussion Någravanligaproblemmedkällvattnetskvalitet Saltpåverkan Påverkanfrånindustrin Övergödning Avloppochdagvatten Återställandeavkällornaianvändbartskickochvårdavkällorna Slutsats Referenser Bilagor Bilaga 1Beskrivningavmätmetoderförkarakteriseringavkällvattnet.Mätningar gjordespåkemiskolanlaboratorium Bestämningavkemisksyreförbrukning,COD Mn Bestämningavalkalinitet.25 5

6 BestämningavKloridhalt BestämningavmetallhalterochdentotalamängdenfosformedICP Bilaga 2Allmänfysikalisk kemiskinformationomkällorna Källorlämpligaattrestaurera Beskrivningavkällorna Källornasvattenkvalitet Källormedbristfälligkvalitet Beskrivningavkällorna Källornasvattenkvalitet Tungmetallerikällvattnens Övergödning Bilaga 3Förslagtillrestaureringochvårdavkällorna Bilaga 4Samtligadiagram 33 6

7 1.Inledning Haningekommunäruppdragsgivaretilldettaexamensarbete.Undersökningengårutpåatt lokaliserakällorsomliggerihaningekommunochattanalyseravattnetskvalitet.informationom källornasexistensochlokaliseringinhämtadespåfleraolikasättenligtföljande: 1. Personligakontakter 2. Kontaktmedmyndigheter 3. Följandedatabaser: Sverigesgeologiskaundersökning(SGU) Skogsstyrelsen Länsstyrelsen Efterlokaliseringenavkallkällorna,harettantalavdessavaltsförprovtagning.Deprover,somhar tagitsfråndevaldakallkällorna,undersöktesochanalyseradesmedavseendepåföljande parametrar:temperatur,ph,konduktivitet,alkalinitet,cod Mn ochkloridhalt.detreförsta parametrarnabestämdesifält.utöverdessaparametrarbestämdesävenmetallhalteroch totalfosformedicp(inductivelycoupledplasma).demetallhaltersombestämdesärföljande: kadmium,kalcium,kalium,magnesium,natriumochkoppar.dessutombestämdesfärg,lukt,klarhet ochsmak(ejnytorpochlillsjön).någonbakteriologiskundersökningavkällvattnenharidettaskede integjorts Genomdefysikalisk kemiskaanalysernaochslutsatserdärifrånskakommunenochallmänhetenfå informationomkällornasegenskapert.ex.vattenkvalitetförsamtligavaldakallkällor.påverkanav miljönkringvarjekällaäravgörandeförvattenkvaliteten.förvarjekällaredovisashurden omgivandemiljönpåverkarkällanbådepositivtochnegativt.grundvattenihaningekommunhar undersöktstidigare[4].detfinnsocksåensärskildundersökningavkällornaistockholmslän[13]. Måletmeddessaundersökningarvarattkarteragrundvattentillgångarna.Källornaanvändessom kvalitetsindikatorer. 1.1Bakgrund Dethärarbetetärettsamarbetemedtvåstudenter,ShahabBehrouzAkramiochMarziehGolkhar, samttvåhandledare,björnoliviussonihaningekommunochollewahlbergpåkth.varjestudent ansvararförsinegenrapportochsinaslutsatser.arbetetäruppdelatsåattmarziehgolkhar fokuserarpåtraditionkringkällorochshahabbehrouzakramifokuserarpåkällornasstatusoch användningidag. HaningekommunliggerisödradelenavStockholmslänochärenskärgårdskommun.Haninge kommunhar78326invånare[8]ochföljandetätorter:vendelsö,brandbergen,norrby, Vendelsömalm,Vega,Dalarö,Jordbro,Muskö,Väländan,VästerhaningeochHanden.Densenareär kommunenscentralort.huddinge,botkyrka,tyresö,värmdöochnynäshamnärhaninges grannkommuner. DennarapportärettexamensarbeteinomkemiteknikprogrammetvidKungligaTekniskaHögskolan (180hp)iStockholm.ArbetetharutförtsisamarbetemedHaningekommunochKällakademin. RapportensyftartillattgeHaningekommunochdessinvånareenbättrekännedomomdekallkällor 7

8 somfinnsikommunen,särskiltmedavseendepåvattenkvalitetochbelägenhet.iensnarframtid kommerkommunenattinformeraallmänhetenomkallkällornasvattenkvalitetochderashistoria genomattvarjekallkällafåreninformationsskylt. 1.2Mål AttidentifierakallkälloriHaningekommunochattbeskrivavattenkvalitetenfördessakällor,samt attredovisaförhaningekommunvilkakällorsomharbrakvalitet,vilkamedettbegränsatarbetekan återställasochgörastillgängligaförallmänheten. 1.3Arbetsmetoder Idettaarbeteanvändskemiskaanalyserochmänniskanssinnenförattbedömavattenkvalitet.Ett antalnaturligakallkällorbesöktesochprovtogs. 1.4Avgränsning UndersökningenavkällornaiHaningedelasupppåtvåexamensarbeten.Dethärexamensarbetet begränsastillattfinnakällormedbravattenkvalitet,somskullekunnautnyttjasavallmänheten. MarziehGolkharsexamensarbetebehandlarkällornastraditionochutveckling. Haningekommunärrikpåkallkällor,menmångakällorharförfallit,förstörtsellerglömtsbort.Det härprojektetärbörjanpåettarbeteattåterställanågraavdessakällor. Idennarapportharantaletanalyserbegränsats,t.ex.harjärnhalteninteblivitanalyserad.Ivissa källorkonstateradesenkraftigjärnsmakmenimellanbergskällansmakadevattnetutmärkt(ingen järnsmak)trotskraftigjärnutfällning,troligenärphavgörandeförsmaken.någonbakteriologisk undersökningavkällvattnenharidettaskedeintegjorts. 2.Förklaringarochbeteckningar 2.1Förklaringavkemiskatermer Alkalinitethuvudsakligenvätekarbonat,HCO 3.Denviktigastekällantillalkalinitetenivattenär vittringend.v.s.upplösningenavminerogentmaterial(berg).alkalinitetenärvanligen40 100mg/l. OmalkalinitetenärförlågärriskenstorattpHsjunker,ochattvattnetförsuras. COD Mn (ChemicalOxygenDemand),kemisksyreförbrukning.COD Mn ärettmåttpåhurmycket lättillgängligtorganisktmaterialsomfinnsivattnet.bakteriernaomsätter(äter)dettaochförbrukar dådetsyre,somfinnsivattnet.enövregränsavcod Mn ärca8mgo 2 /l.frisktvatteninnehåller11 mgo 2 /lvid15 C.Närsyretförsvinner ruttnar vattnetomdetfårstå. phärettmåttpåvattnetssurhet.ienslättsjötypmälarenärphrunt7.7ochienskogssjöca5.5, menkanbli6.5medmåttligvittring. Konduktivitetellerelektriskledningsförmågaärettmåttpåsalthaltenivattnet.Förenslättsjöibra konditiont.ex.mälarenärkonduktiviteten20ms/m(millisiemenspermeter).grundvattenhar värdet40ms/mochregnvattenunder10ms/m. Kloridhalten,ärkoncentrationenavClˉ(koksalt=natriumklorid).Mälarenharsalthalten11mgClˉ/l. Förhöjtvärdeindikerarförorening,oftavägsalt. Hårdhetärhuvudsakligenkoncentrationenavkalciumjoner,Ca²+.Magnesiumochjärnkanbidratill vattnetshårdhet. Merfullständigabeskrivningarfinnsireferens[3] 8

9 2.2Beteckningarförprover Sammanlagttogs11prover.Varjeprovhadevolymenenliter.Iblandtogsfleraproverivarje källområde,(dessabetecknadesdåa,b,c)särskiltomdetfannsflerautflödeniettkällområde.i Källbackenhademarkägarendragitenledningfrånkällanochdärvidpåverkatdenursprungliga källan,därförtogsprovpåtvåställen.markägarenhadeävenbörjatutnyttjaenbergborradbrunn, vilkenocksåprovtogs. KällbackenA;högstuppikällområdetiskogsmark. KällbackenB;nereikällbäcken,somförsettsmedencementringavmarkägaren. KällbackenC;provtogsiendjupborradbrunninärhetenavbäcken. Gubbkärret;endastettprovtogs. Mellanbergskällan;endastettprovtogs. NytorpA;provtogsienlitenkälla20mfrånhuvudkällan. NytorpB;provfrånhuvudkällan. LillsjönA;provtogsisjön. LillsjönB;provtogsiettstortdike,somrannutisjönfrånettindustriområde. LillsjönC;provtogsiennärliggandeskogsbäck,uppströmsdiket. Sandemar;endastettprovtogs. 3.Vattnetskretslopp Uppkomstenavkällorärrelateradetillvattnetskretsloppinaturen(Sefigur 1).Vattenpåochi markenkommerfrånnederbörden,vilkenisinturtillförsatmosfärengenomavdunstningfrån planetenjordensyta,främstfrånhavensomtäcker71%avytan.endelavvattnetavrinnerpåytan avmarken,sombäckar,åarochflodermotsjöarochhav.enannandelavvattnetträngerneri jordenochbildargrundvatten[2]. Figur 1Vattnetskretslopp.Figur 1ärtagenfrånKällboken[2]. 9

10 10 Enkallkälladefinierassom ettdistinktutflödeavgrundvattenurjordellerbergochden vattensamlingenmedavrinning,somoftaförekommervidettsådantutflöde [2]. 4.KälloriHaninge EttantalkälloriHaningebesöktes.Tvåexkursionergjordes.Sjukällorvaldesutochstuderades närmare.deharmärktsutpåkartannedan.ifältgjordesmätningaravph,elektrisk ledningsförmåga,temperaturochflöden.ettantalfysikalisk kemiskaparametrarbestämdespå laboratorium. Figur 2Kartaöverdetundersöktaområdet.KartankommerfrånSverigesgeologiskaundersökningar [9] WGS84(lat,lon) SWEREF99TM: Mellanbergskällan N ' E ' N E Källbacken N ' E ' N E Lillsjön N ' E ' N E Nytorp N ' E ' N E Sandemar N ' E ' N E Sandemar Gubbkärret TrefaldighetskällanpåUtö Mellanbergskällan Lillsjön Nytorp Källbacken

11 Gubbkärret N ' N E ' E TrefaldighetskällanpåUtö Källanliggersöderom Koordinatersaknas kyrkan Tabell 1Koordinaterfördeundersöktakällorna[9] 5.Undersökningsmetoderochvattnetskaraktär Källvattnetsklarhet,lukt,färgochsmak(sensoriskaegenskaper)studeradesifält.Dekontrollerades ocksåpålaboratorium.temperatur,ph,elektriskledningsförmågaochflödetmättesifält.kemisk syreförbrukning,kloridhalt,totalfosforhalt,alkalinitetochmetallerna,kadmium,koppar,kalcium, magnesium,kaliumochnatriummättespåkemiskolanslaboratorium,kth.defysikalisk kemiska analysmetodernaredovisasibilaga 1.Allaanvändametoderärstandardmetoderförvattenanalyser. Källvattnetpåverkasavprocesseridenomgivandemiljön,vilkabestämmervattnetskaraktär.De flestanaturvattenpåverkasocksåavmänskligaaktiviteter(seunderdiskussionsidan21).nedan beskrivshurkällvattnetpåverkasavomgivningen. 5.1Naturligaprocessergervattnetdesskaraktär Vattnetikällornaspeglardenomgivandemiljönsegenskaper.Iområdenmedbasiskkalkberggrund blirph,alkaliniteten(hco 3 )ochhårdheten(ca 2+ )höga[12].dettaförklarasmedformelnför upplösning(vittring)avkalksten:co 2 (g)+h 2 O+CaCO 3 (s) Ca 2+ +2HCO 3 [7](vittringavkalksten). KällaniSandemarärettexempelpåkalkstenspåverkatvatten.Iskogsområdenmedsvårvittrad berggrundfinnsoftabrunsvarthumusjord,somgerlågtph.värdenapåalkalinitetoch kalciumkoncentrationisådanavattenärocksålåga.källanvidkällbackenärettexempelpådetta.i områden,somvittrarmåttligtblirphoftanära6.5,dåkolsyraochvätekarbonatbestämmerph. ExempelpådettaärGubbkärret,MellanbergskällanochNytorp.Vissaområdenkanvaranaturligt näringsrika.sådanaområdenärt.ex.sandemar,nytorpochkällbacken.ettproblemärlångväga transportavkvävemedluften,vilketdeponeraspåmarken[12]. 5.2Mätningar Ibilaga 1beskrivsidetaljdemetoder,somanvändesidennaundersökning.Ibilaga 2gesen noggranninformationomobservationerochmätningarifältochpålaboratorietförvarjekälla. Underrubrikenresultatnedangesenöversiktavdeviktigasteobservationernaochmätningarna. 6.Resultat Desjuutvaldakällornabesöktesden eller Vädretvarsoligtpåbådadagarna ochlufttemperaturenvar19 Crespektive20 C.Nedanbeskrivskällornaöversiktligtmedbilderoch kortanoteringaromtemperaturochflöde. Vattnetslukt,smak,färgochklarhetredovisas.Enkortöversiktavkällornasfysikalisk kemiska egenskaperges.fullständigadatafinnsibilaga 4. 11

12 6.1Beskrivningavsjukällor 6.1.1Gubbkärret Källområdetärvackert,belägetnäraettvillasamhälle.Vattnetvarklart,smakadeochluktadegott. Ettflertalkällorfinnsiområdetsomdockvarganskanedskräpatmedpapperochskrot. Vattentemperatur:8.3 C.Vattenflöde:ingetsynbartflöde Mellanbergskällan Källanliggeralldelesinvidenlitenväg.Vattnetrannövervägen.Detvarklartochvälsmakandetrots enkraftigjärnutfällning.vattentemperatur:10 C.Vattenflöde:0.6l/s 12

13 6.1.3Källbacken Enkraftigtigenvuxenbäckrannfrånkällområdet.Vattnetfrånolikadelaravområdethadeskiftande kvalitet.högstuppinnehöllvattnetalltförmyckethumusmedanlängrenervarvattnetmycketbra. Vattentemperatur:KällbackenA(källområdetuppeiberget,ytligtskogsvatten)14.4 C.KällbackenB (vattenibäckenmedbrunnsrör)10.5 C.KällbackenC(bergborradbrunn)9.8 C.Vattenflöde:iden övredelenavområdetvarflödet0.5l/sochidennedredelenavområdetvarflödet2.0l/s Sandemar Källanliggeriettnaturreservatnärahavet.Ettflertalkällorbildarettkällområdevidpunktenför SGU:skoordinater.Inärhetenfinnsenkällsjö.Vattnetvarklart.Vattentemperatur:17.6 C. Vattenflöde:4l/s. 13

14 6.1.5TrefaldighetskällanpåUtö Källanharenvackeröverbyggnadavträ.Vattnetärstillaståendeienlitenbassängochsmakarstark järn.vattentemperatur:10.9 C.Vattenflöde:ingetsynbartflöde Nytorp Källanliggervackertiensluttningnedmotenbäckmedsandbotten.Flerasmåkällorochenstörre källaobserverades.områdetärkraftigigenvuxetochhuvudkällanärheltfylldmedorganiskt material.vattnetluktarsurtochobehagligt.vattentemperatur:12.8 C.Vattenflöde:ingetsynbart flöde. 14

15 6.1.7Lillsjön Lillsjönliggervackertiettskogsområde.Ettstortdikelederditfrånettindustriområde. Dagvattenledningarmynnarisjön.Vattnetluktarmycketobehagligt(typfotsvett). Vattentemperatur:LillsjönA19.4 C,LillsjönB12.7 CochLillsjönC14.9 C.Vattenflöde:LillsjönB5 l/sochlillsjönc0.5l/s. 6.2Vattnetssensoriskaegenskaper,d.v.s.källvattnets klarhet,färg,luktochsmak Temperaturochflöde,somredovisasovan,ärviktigaidettasammanhang.Upplevelsenavkällorna medsinnenaärbetydelsefull.ettbrakällvattenskavaraklart,färglöstsamtluktaochsmakagott. Dessaegenskaperuppskattadespåenskala0 10.Endasttvåproverinnehöllgrumligtvattenmedan hälftenavprovernainnehöllfärgatkällvatten,oftabruntavhumussediagramnedan Klarhet,uppskahadevärdenpåenskala0 10 Klartvahen Grumligt vahen 1 3 Diagram 1Klarhetenideundersöktakällorna AllavattenutomLillsjönBochNytorpAvarklara. 15

16 Färg,uppskahadevärdenpåenskala Ofärgatkällvahen Digarm 2Färgenideundersöktakällorna Femproverhadeingenmärkbarfärg,medanrestenvarmerellermindrefärgadeavhumus.Detta harävenbetydelseföranalysernadåhumuskanpåverkaklorid ochcod Mn analyserna. Lukt,uppskahadevärdenpåenskala Ingetmärkbarlukt Diagram 3Luktenideundersöktakällorna Åttaproverdoftadeangenämt.Värdet 1 indikerarensvagangenämdoft.vattenmedhögrevärden hadeenobehagliglukt.källbackencärenbergborradbrunn(användsavnuvarandeägaren).lillsjön Cärytvatteniskogen,uppströmshuvudkällan.Övrigavattenärtraditionellakällvatten.NytorpAär ettprovmedmycketdy.lillsjönahartroligenavloppsutsläppisjön,lillsjönbluktadeolja.ettdike, ochminsttvådagsvattenledningarmynnadeisjön. 16

17 Smak,uppskahadevärdenpåenskala Mycketföroreningar Diagram 4Smakenideundersöktakällorna Värdet 1 angerensvagangenämsmak.mycketföroreningarindikerardåligtvatten,vilketinte provsamkades. 6.3Vattnetsfysikalisk kemiskaegenskaper,d.v.s. källvattnetsph,alkalinitet,hårdhet,konduktivitet(elektrisk ledningsförmåga),kemisksyreförbrukning(codmn), kloridhaltenochptot Defysikalisk kemiskaegenskapernagerenuppfattningomvattnetskvalitet.livsmedelsverkets kriterierfördricksvatten[10]ochmedianvärdenförparametrarnaistockholmslänsgrundvattenger riktvärden[4].denomgivandemiljönspåverkanpåvattnetbeskrevsovan.nedanredovisasde uppmättavärdenamedjämförelsevärden.detomgivandesamhälletpåverkariblandvattnet negativt.dettabeskrivsnedan(sesidan21). 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 5,4 6,7 7,3 6,8 6,8 4,6 7,4 6,4 6 6,4 6,5 6,2 ph 7.0Medianvärdetför råvahenidenmellansvenska sänkan[4] Värdensomgällerför dricksvahen[5][10] Värdensomgällerför grundvahen[4] Flerakällor,somliggeriskogsmark,harlågtpH. Diagram 5pH värdetideundersöktakällorna 17

18 18 KällaniSandemarliggerikalkstenområde,vilketgerhögavärdenpåalkalinitetochkalcium[12]. Jämförmeddiagram 6.DenhögakalciumhalteniSandemarberorpåkalkberggrunden[12] Alkalinitet[mgHCO₃ /l] 130[mgHCO₃ /l] Medianvärdetförråvaheni denmellansvenskasänkan[4] Digram 6Alkalinitetenideundersöktakällorna Kalciumhalten[mgCa/l] 59[mgCa/l] Medianvärdetför råvaheniden Mellansvenskasänkan[4] 100[mgCa/l] Gränsvärdenför dricksvahen[5][10] Diagram 7Kalciumhalteni deundersöktakällorna

19 19 Högakonduktivitetsvärdenindikerarpåverkanavföroreningarellerhavsvatten(Sandemar).Källani Sandemarliggeriettkalkbergsområde,därförärkalcium ochvätekarbonatvärdenahöga,vilket ocksågerhögkonduktivitet[12]. Värdenöver8mgO₂/lindikerardåligvattenkvalitet[12]. 3,6 14,6 33,737,8 48,9 57,758,9 25,15 19,119,1 33,1 19, Konduknvitet[mS/m] 40[mS/m]Medianvärdet förråvaheniden Mellansvenskasänkan[4] 250[mS/m]Gränsvärdetför dricksvahen[5][10] Diagram 8Konduknviteteni deundersöktakällorna Kemisksyreförbrukning,COD [mgo₂/l] 0,8[mgO₂/]Medianvärdet förråvaheniden Mellansvenkasänkan[4] Diagram 9Kemisksyreförbrukningen ideundersöktakällorna

20 Kloridhalten[mgCl/l] [mgCl/l] Medianvärdetförråvahen idenmellansvenska sänkan[4] 18[mgCl/l] Referensvärdeför grundvahenijord[6] 100[mgCl/l]Gränsvärdet fördricksvahen[5][10] Diagram 10Kloridhalteni deundersöktakällorna Kloridhaltenkundeendastbestämmasförnågravatten,dåhumusinterfererar.Påverkanavvägsalt ochhavsvattengerförhöjdavärden[12] Totalfosforhalten[µgP/l] Diagram 11Totalqosforhaltenideundersöktakällorna Ettbrakällvattenbörhatotaltfosforhaltenunder15µgP/l[12]. 20

21 7.Diskussion KällornaiStockholmslänharundersöktstidigare,somendeliarbetetmedgrundvattenkartering[4]. Detfinnsocksåensärskildrapportomkallkällor[13],vilkakananvändasförprovtagningav grundvattenförmiljöövervakning.idethärarbetetärfokusiställetpåatthittakällor,somkangöras tillgängligaförallmänhetenochattbeskrivavarjekällassituation.därförredovisaskällornas belägenhet,källvattnetskvalitetochhurkällvattnetpåverkasavomgivningen.källvattnetssensoriska egenskaperochdessfysikalisk kemiskaegenskaperharundersökts,somunderlagförbedömningav vattnetskvalitet.detaljeradebeskrivningaravdefysikalisk kemiskaundersökningsmetodernaoch varjekällassituationredovisasibilaga 2.Ibilaga 3finnsocksåettmerdetaljeratförslagtillprogram förkällornasrestaurering.förattfåtillgångtilllokalkunskapomkällornaföreslåskontaktermed hembygdsföreningarochnaturskyddsföreningaridetfortsattaarbetet.källvattnetbörävenprovtas avenutbildadvattenprovtagareochanalyserasavackrediteratlaboratoriumförattsäkerställa vattenkvaliteteninnankällornarekommenderastillallmänheten.ovan(sidan11)beskrevshur omgivningengerkällvattnetdesskaraktär.nedandiskuterasproblemmedkällornaochhurdessa kanåtgärdas. 7.1Någravanligaproblemmedkällvattnetskvalitet Förekommandeproblemärhuvudsakligenavfyraslag:1)Påverkanavsalt,t.ex.avvägsaltellerfrån havsvatten.2)utsläppfrånindustrierellertrafik.3)igenväxning/övergödning.4)påverkanavavlopp ellerokontrolleratförorenatdagvatten(regnvatten).defyrakällornagubbkärret,källbacken, MellanbergskällanochkällaniSandemarbedömshasålitenpåverkanavnegativafaktorerattdelätt kaniordningställasochutnyttjas,medanövrigakällorharmerellermindreallvarligaproblem Saltpåverkan Idettaarbeteharkloridhaltenochledningsförmåganmättsförattbedömapåverkanavsalt. SandemarliggervidÖstersjönochpåverkasnågotavhavsvattnet,menvattnetsmakarintesalt. FörhöjdakloridvärdenfinnsocksåivattnetiMellanbergskällanochGubbkärret(sediagram 10)vilket kanindikerapåverkanavsaltfrånnärbelägnavägar.varkenkopparellerkadmiumkundedetekterasi dessavatten,varförpåverkanavbiltrafikärliten(sediagram 15, 16) Påverkanfrånindustrin LillsjönochmöjligenNytorppåverkasavnärliggandeindustrier Övergödning Kemisksyreförbrukning(COD Mn )ochdentotalamängdenfosfor(p tot )mättesförattseom igenväxningellerövergödningpåverkarvattenkvaliteten.mellanbergskällan,källbacken,sandemar ochgubbkärretharlågavärdenpåcod Mn ochp tot (sediagram 9, 11)vilketbetyderattvattnetär friskt.trefaldighetskällanpåutöharförhöjdavärden,vilketkanberorpåstillaståendevatten(dåligt flöde).lillsjönochnytorpärimycketdåligtskick(högavärden). 21

22 7.1.4Avloppochdagvatten EttdikeförvattnetfrånettindustriområdetillLillsjön.Dagvattenledningarmynnadeisjönsomhade extremthögavärdenpåcod Mn ochp tot (sediagram 9, 11).Vattnetidiketluktadeolja.Analyserna visadeintepånågrahögahalteravtungmetaller(sediagram 15, 16). 7.2Återställandeavkällornaianvändbartskickochvårdav källorna Fyraavdesjukällornakanmedbegränsatarbeterestaurerassåattkällvattnetblirlätttillgängligtoch kannjutasavbesökare.gubbkärretochsandemarbedömshagodkapacitet(flöde)avvatten. MellanbergskällanochKällbackenbedömshamerbegränsadkapacitet.Defyrakällornas vattenkvalitetärutmärkt.allakällvattenbördockprovtasavettackrediteratlaboratoriumföratt säkerställavattenkvaliteten.källornabörförsesmedskyltarochkällområdenabörstädas.detre återståendekällorna,trefaldighetskällanpåutö,nytorpochlillsjönkrävermeraarbeteföratt återställas.källanpåutöärenfinvälvårdadtraditionellkälla.problemetärattvattnetär stillaståendeochnågotsurt.hinderkanrelativtenkeltavlägsnassåattettvattenflödeuppstår. Järnsmakenkommerattvarakvarmenvattenkvaliteteniövrigtblirbra.Järnansågsförritiden hälsosamtmenpåverkarsmakenmycket.bilaga 2ochbilaga 3innehållermerdetaljerade beskrivningaravkällornastillståndochförslagtillförbättringar. 8.Slutsats Haningekommunharmångakallkällor.Deflestaärbortglömda.Någrakallkällorharbra vattenkvalitetochärlättillgängliga.desjubeskrivnakällornaliggermindreär500mfrånallmänväg. I Förslagtillrestaureringochvårdavkällor påsid.32finnsförslagtillenklaåtgärderföratt underlättahämtningavvattenikällorna.medmindrearbetebedömstreellerfyraavdeundersökta källornakunnaåterställas.debörsedanvårdasgenomattväxtlighetenhållsefterochnärområdet städasvidbehov.källornasvärdeförhöjsomskyltarsättsuppmedinformationomvattnetskvalitet ochkällornastraditionm.m.helstbörmansamarbetamedmänniskorsomharkunskapochintresse fördenlokalatraditionen.sådankunskapbrukasfinnasilokalaföreningar,t.ex.hembygdsföreningar ochnaturskyddsföreningar.ommöjligtbör källvärdar utsessomutankostnaddåochdåsertill källornasåattdetejärnedskräpatiderasomgivningochattuppsattainformationsskyltarejär nedklottradeutanläsbara. 22

23 9.Referenser 1. KH1400Vattenkemi7.5hp,KTHStockholm2012,Kurskompendium,medtillämpningarpå tekniskaochnaturligavatten,avmargaretaerikssonochollewahlberg, 2. KälloriSverigeKällakademin,ABSvenskByggtjänst,Stockholm2006, ISBN Byden,Larsson&OlssonMätavatten Undersökningaravsöttochsaltvatten,Institutionen förmiljövårdochoceanografiskainstitutionengöteborgsuniversitet/bokskogen(1992) ISBN Page=10 Länsstyrelsen,rapport2006:27,Grundvattenijord.Metodikförövervakningav vattenkvalitetsamtundersökningsresultatfrån25kommunalagrundvattentäkter LiselotteTunemar(2006),ISBN: ,besökt Kval dekl Nor CB.pdf Stockholmsvatten,VattenKvalitetvidNorsborgsvattenverk,besökt Sverigesgeologiskaundersökningsförfattningssamling,SGU FS2008:2,ISSN KH1400Vattenkemi7.5hp,KTHStockholm2012,Instruktionerförprojektarbeteoch laborationer 8. och politik/statistik/befolkning/ Haningekommun,besökt kallor sv.html SGU,Sverigesgeologiskaundersökning,besökt om dricksvatten/ Livsmedelsverketsföreskrifter(SLVFS2001:30)omdricksvatten(ändradLIVSFS2011:3), SLVbesökt imiljon/bedomningsgrunder/grundvatten/metaller /Bedomning av tillstand/ Naturvårdsverket,besökt PersonligkontaktmeddocentOlleWahlberg,institutionenförtillämpadfysikaliskkemi,KTH. telnr: , Kallor sthlm lan webb.pdf Länsstyrelsen,rapport2004:25,KälloriStockholmslän.Inventeringochunderlagför miljöövervakning,danielbomangöranhanson(2004),isbn: Lstbesökt

24 10.Bilagor 10.1Bilaga 1 Beskrivningavmätmetoderförkarakteriseringav källvattnet.mätningarnagjordespåkemiskolans laboratorium,kth Bestämningavkemisksyreförbrukning(CODMn) Denhärparameternvisarhurmycketsyreförbrukandeorganisktmaterialsomfinnsivattnet. Bakterieroxiderarlöstorganisktmaterialochförbrukarsyre,somfinnslöstivattnet.Organiskt materialförsämrarsåledesvattnetskvalitet.förattbestämmavattnetsinnehållavlättnedbrytbart organisktmaterialanvändscod Mn (ChemicalOxygenDemand)somanalysmetod.Metodenbeskriver denmängdsyresomgåråtnärorganisktmaterialoxideras[1].kaliumpermanganatanvändesi dennaanalyssomoxidationsmedel.sammaanalysförfarandegjordesbådeförenreferens (Stockholmskranvattenidettafall)ochförprovet.Dåmängdenlöstsyreireferenslösningenärkänd [5][10],kanvärdetförprovetberäknas. Ettbradricksvattenärriktpåsyre(luft).Detbetyderattomvattnetinnehållermycketorganiskt materialförbrukardettamycketsyreochvattnetkandärförblisyrefattigt.högavärdenpåcod innebäralltsåenstorriskfördåligvattenkvalitet.gränsenförbravattenkvalitetgårvidca8mg förbrukato 2 perliter[8].syremättatvatteninnehållervid5 o Cca12mgO 2 perliter.försvinnerdå8 mgo 2 perlitersåfinnsfortfarande4mgo 2 perliterkvar,vilketräckerfördevattenlevande organismerna,somandassyre[8]. Utförande: Förenreferenslösning: 1. Fyllenbägaremedvattenochplaceradenpåenkokplatta,setillattbägarenochvattneti, nårentemperaturpå100 C. 2. Fylliettlitetprovrörca10mlmedkranvattenupptill1.0cmunderkanten. 3. Tillsättprovröret ref 3droppar4.5MH 2 SO Tillsätt1droppe0,0020MKMnO 4,Färgenändrasfrånofärgattillsvagtrosa. 5. Ställprovröret ref ibägarenpåkokplattantillsdenrosafärgenförsvinner. 6. Steg4och5skaupprepastillsdenrosafärgenbestår. 7. NoteraantaldropparKMnO 4 somn ref. Förprovet: 1. Fyllenbägaremedvattenochplaceradenpåenkokplatta,setillattbägarenochvattneti, nårentemperaturpå100 C. (Sammavattenbadsomovan) 2. Fylliprovröretmedprovlösningenupptill1.0cmunderkanten. 3. Tillsätt3droppar4.5MH 2 SO Tillsättdroppvis0,00200MKMnO 4,Färgenändrasfrånofärgattillsvagtrosa. 5. Ställprovröret ref ibägarenpåkokplattantillsdenrosafärgenförsvinner. 6. Steg4och5skaupprepastillsdenrosafärgenbestår. 7. NoteraantaldropparKMnO 4 somn prov. COD!" = COD!"#.!!"#$!!"# [mg O! l][7] 24

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Långsiktiga effekter på vattenkemi, öringbestånd och bottefauna efter ask- och kalkbehandling i hela avrinningsområden i brukad skogsmark

Långsiktiga effekter på vattenkemi, öringbestånd och bottefauna efter ask- och kalkbehandling i hela avrinningsområden i brukad skogsmark RAPPORT Långsiktiga effekter på vattenkemi, öringbestånd och bottefauna efter ask- och kalkbehandling i hela avrinningsområden i brukad skogsmark - utvärdering år efter åtgärder mot försurning Författare:Veronika

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län

Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län RAPPORT För Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Tranemo kommun Övervakning av luftföroreningar i Västra Götalands län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson,

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRETSLOPPSLÖSNINGAR SKYDDSAVSTÅND TILL DRICKSVATTENBRUNNAR I GEOLOGISKA TYPMILJÖER Uddevalla 2015-03-31 Tony Grantz 2 (32) Sammanfattning Detta projekt har finansierats

Läs mer

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång?

Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor ett Gotländskt problem eller en tillgång? Bor är nödvändigt, det hjälper bla. kroppen att ta upp kalcium som stärker skelettet. Länsstyrelsen upptäckte 2007 halter av bor som låg mycket över det normala.

Läs mer

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet SGU-rapport 2004:13 Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Lena Ojala & Elin Mellqvist SGU-rapport 2004:13 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN

NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN NISSANS VATTENVÅRDSFÖRBUND RECIPIENTKONTROLLEN 22 Medins Sjö- och Åbiologi AB Mölnlycke 23-5 - 22 Ulf Ericsson Iréne Sundberg Recipientkontrollen i Nissan 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 5 UNDERSÖKNINGARNAS

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning över AGA:s gasfyllningsenhet i Enköping

Miljökonsekvensbeskrivning över AGA:s gasfyllningsenhet i Enköping Miljökonsekvensbeskrivning över AGA:s gasfyllningsenhet i Enköping JONAS LARSSON KTH Kemiteknik Examensarbete Stockholm 2006 Jonas Larsson MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÖVER AGA:S GASFYLLNINGSENHET I ENKÖPING.

Läs mer

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* av Jens Fölster och Anders Wilander Institutionen för Miljöanalys SLU Rapport 2005:3 Box 7050 750 07 Uppsala Försurningsbedömning i kalkade vatten

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer

Finns det något hopp för lökgrodan (Pelobates fuscus) i Landskrona kommun?

Finns det något hopp för lökgrodan (Pelobates fuscus) i Landskrona kommun? Finns det något hopp för lökgrodan (Pelobates fuscus) i Landskrona kommun? Författare: Christina Mauritzson, 10 p examensarbete i miljövetenskap, inriktning vattenvård Handledare: Per Nyström, Lunds universitet,

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten;

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten; SLVFS 2001:30 (H 90) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt

Läs mer

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1 1laga ~S 2015/ 106/1 1 (4) 2015-04-15 JENNY $IVAR$ DIREKT: 0224-74 74 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Sala kommun SALA KOMM~~. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-05- l 2 Miljöteknisk

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning

Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning Rapport Nr 214-18 Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning Tor-Gunnar Vinka Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten

Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Datavetenskap Jeanette Svensson Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Examensarbete, C-nivå 2001:03 Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Jeanette Svensson 2001, Jeanette Svensson, Karlstads universitet

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3

Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Institutionen för laboratoriemedicin Bilaga 2 Biomedicinska analytikerprogrammet Analytisk Kemi och Biokemisk metodik Ht 2010, Termin 3 Laborationsdatum: 17 22 november 2010 Grupp: 2 Projekt: Rening och

Läs mer

MILJÖVÄRDERING MED TVÅ OLIKA METODER GBC2000 och EcoEffect

MILJÖVÄRDERING MED TVÅ OLIKA METODER GBC2000 och EcoEffect Examensarbete 10p JUNI 2002 Uppsala Tekniska Högskola MILJÖVÄRDERING MED TVÅ OLIKA METODER GBC2000 och EcoEffect Hanna Aronsson Mari Gessbo Högskoleingenjörsutbildningen i Byggnadsteknik ISRN UTH-INGUTB-EX--E-2002/07--SE

Läs mer

Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion

Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion Analys av hur luftmiljön i Skåne påverkas om Barsebäcksverket ersätts av fossilbaserad elproduktion på Sjælland Magnus Engardt Joakim Langner Kenneth Häggkvist SMHI AB Miljöenheten Skåne i utveckling 2002:10

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Författare: Jelena Zulj Ämne:Biomedicinsk laboratorievetenskap

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

dagvatten - policy och handlingsplan

dagvatten - policy och handlingsplan dagvatten - policy och handlingsplan 2 Dagvatten i Jönköpings kommun Policy JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och

Läs mer