Källor i Haninge vattenkvalitet och tillgänglighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källor i Haninge vattenkvalitet och tillgänglighet"

Transkript

1 EXAMENSARBETE KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN KälloriHaninge vattenkvalitetochtillgänglighet ShahabBehrouzAkrami KTH Stockholm 2012

2 KTH KEMITEKNIK HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN EXAMENSARBETE TITEL: KälloriHaninge vattenkvalitetochtillgänglighet ENGELSKTITEL:SpringsinHaninge WaterQualityand Accessibility SÖKORD:Kallkällor,vattenkvalitet,vattenkemi,Haninge, kemiskaanalyser,sensoriskaegenskaper ARBETSPLATS: KTHKemivetenskap,Institutionenförtillämpad FysikaliskkemiochHaningekommun HANDLEDAREPÅ ARBETSPLATSEN: BjörnOliviusson,vattenstrateg KommunstyrelseförvaltningenHaningekommun HANDLEDARE PÅKTH: OlleWahlberg,Institutionenförtillämpadfysikalisk Kemi,KTH STUDENT: ShahabBehrouzAkrami DATUM: GODKÄND: 2

3 Sammanfattning DenhärrapportenomkallkälloriHaningekommunisödraStockholmslänärettexamensarbetepå KTH.UndersökningenhargjortsisamarbetemedHaningekommunochKällakademin.Arbetetutförs avtvåstudenter,därenstudentfokuserarpåkällornastillståndidag(dennarapport)ochenstudent fokuserarpåkällornashistoriaochtradition.detprimäramåletmeddettaarbeteärattgehaninge kommunochdessinvånarebättrekännedomomdekallkällorsomfinnsikommunen,särskildmed avseendepåvattenkvalitetochtillgänglighet. Kommunenharambitionenattinformeraallmänhetenomkallkällorochförseendelavdemmed skyltar.informationomkällornasexistensochlokaliseringinhämtadesfrånolikadatabaser,främst SGUs(Sverigesgeologiskaundersökning),SkogsstyrelsensochLänsstyrelsenssamtgenompersonliga kontakter.efterlokaliseringenavkällornavaldessjustyckenförprovtagning.devaldakallkällorna besöktesochprovfråndessaundersöktesochanalyseradesmedavseendepåföljandeparametrar: Temperatur,pH,konduktivitet,alkalinitet,kemisksyreförbrukning(COD Mn ),kloridhalt,färg,lukt, smakochklarhet.detreförstaparametrarnabestämdesifält.utöverdessaparametrarbestämdes ävenmetallhalternaochtotalfosforhalten.demetallhaltersombestämdesvarkadmium,kalcium, kalium,magnesium,natriumochkoppar.någonbakteriologiskundersökningavkällvattnenhari dettaskedeintegjorts Resultatenvisadeföljande:Fyrakallkällor,Källbacken,Gubbkärret,Mellanbergskällanoch Sandemarkällanärlämpligaattrestaurera.Deharbravattenkvalitéocholikakaraktär.Detfinns mindreproblemsomt.ex.rensningochskötselsombehöverföljasupp. Trekallkällor,Lillsjön,NytorpochTrefaldighetskällanpåUtöharsämrekvalitéochfordrarmerarbete attåterställa. 3

4 Abstract ThisreportaboutspringsinHaningeMunicipality,whichislocatedtothesouthofStockholm,isa diplomaworkatkth.thesurveywasmadeincollaborationwithhaningemunicipalityand Källakademin(SwedishAcademyofSprings).Theworkwascarriedoutbytwostudents,onewho specializedinthepresentconditionofthesprings(thisreport)andonewhofocusedontheirhistory andtradition.theprimaryaimofthisresearchistogivehaningemunicipalityanditsresidents betterknowledgeofthespringsthatexistinthemunicipality,especiallywithregardtotheirwater qualityandlocation. Themunicipalitystrivestoinformthepublicaboutspringsandtoprovidethespringswithsigns.The informationabouttheexistenceofthespringsandthelocationsofthemhasbeenobtainedfrom variousdatabases,primarilysgu(geologicalsurveyofsweden),theswedishforestagencyandthe Stockholmcountyadministrationandalsothroughprivatecontacts. Afterthelocalizationofthesprings,sevenofthemwerechosenforsampling.Thechosensprings werevisitedandsampled.thewaterwasanalyzedwithrespecttothefollowingparameters: temperature,ph,conductivity,alkalinity,chemicaloxygendemand(cod Mn ),chloride,colour,taste, smellandtransparency.thefirstthreeoftheseparametersweredeterminedinthefield.inaddition totheseparameters,theconcentrationofmetalionsandthetotalphosphorouscontentwerealso determined.themetalsthatwereanalysedincludecadmium,calcium,potassium,magnesium, sodiumandcopper. Theresultsgavethefollowinginformation:Foursprings,Källbacken,Gubbkärret,Mellanbergskällan andsandemararesuitableforrestorationandtheyhaveverygoodwaterqualityfromchemicalphysicalpointofview.thesefourspringshavedifferentcharacteristicsandthereareminor problemsconserningrestorationbutthey,needfurthersamplingandexamination. Threesprings,Lillsjön,NytorpandTrefaldighetskällanatUtöhaveinferiorqualityandwouldrequire greatereffortstorestore. 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Mål Arbetsmetoder Avgränsning Förklaringarochbeteckningar Förklaringavkemiskatermer Beteckningarförprover.8 3. Vattnetskretslopp KälloriHaninge Undersökningsmetoderochvattnetskaraktär Naturligaprocessergervattnetdesskaraktär Mätningar Resultat Beskrivningaravsjukällor Gubbkärret Mellanbergskällan Källbacken Sandemar TrefaldighetskällanpåUtö Nytorp Lillsjön Vattnetssensoriskaegenskaper,källvattnetsklarhet,färg,luktochsmak Vattnetsfysikalisk kemiskaegenskaper,d.v.s.källvattnetsph,alkalinitet,hårdhet, konduktivitet(elektriskledningsförmåga),kemisksyreförbrukning(cod Mn ),kloridhalt ochp tot Diskussion Någravanligaproblemmedkällvattnetskvalitet Saltpåverkan Påverkanfrånindustrin Övergödning Avloppochdagvatten Återställandeavkällornaianvändbartskickochvårdavkällorna Slutsats Referenser Bilagor Bilaga 1Beskrivningavmätmetoderförkarakteriseringavkällvattnet.Mätningar gjordespåkemiskolanlaboratorium Bestämningavkemisksyreförbrukning,COD Mn Bestämningavalkalinitet.25 5

6 BestämningavKloridhalt BestämningavmetallhalterochdentotalamängdenfosformedICP Bilaga 2Allmänfysikalisk kemiskinformationomkällorna Källorlämpligaattrestaurera Beskrivningavkällorna Källornasvattenkvalitet Källormedbristfälligkvalitet Beskrivningavkällorna Källornasvattenkvalitet Tungmetallerikällvattnens Övergödning Bilaga 3Förslagtillrestaureringochvårdavkällorna Bilaga 4Samtligadiagram 33 6

7 1.Inledning Haningekommunäruppdragsgivaretilldettaexamensarbete.Undersökningengårutpåatt lokaliserakällorsomliggerihaningekommunochattanalyseravattnetskvalitet.informationom källornasexistensochlokaliseringinhämtadespåfleraolikasättenligtföljande: 1. Personligakontakter 2. Kontaktmedmyndigheter 3. Följandedatabaser: Sverigesgeologiskaundersökning(SGU) Skogsstyrelsen Länsstyrelsen Efterlokaliseringenavkallkällorna,harettantalavdessavaltsförprovtagning.Deprover,somhar tagitsfråndevaldakallkällorna,undersöktesochanalyseradesmedavseendepåföljande parametrar:temperatur,ph,konduktivitet,alkalinitet,cod Mn ochkloridhalt.detreförsta parametrarnabestämdesifält.utöverdessaparametrarbestämdesävenmetallhalteroch totalfosformedicp(inductivelycoupledplasma).demetallhaltersombestämdesärföljande: kadmium,kalcium,kalium,magnesium,natriumochkoppar.dessutombestämdesfärg,lukt,klarhet ochsmak(ejnytorpochlillsjön).någonbakteriologiskundersökningavkällvattnenharidettaskede integjorts Genomdefysikalisk kemiskaanalysernaochslutsatserdärifrånskakommunenochallmänhetenfå informationomkällornasegenskapert.ex.vattenkvalitetförsamtligavaldakallkällor.påverkanav miljönkringvarjekällaäravgörandeförvattenkvaliteten.förvarjekällaredovisashurden omgivandemiljönpåverkarkällanbådepositivtochnegativt.grundvattenihaningekommunhar undersöktstidigare[4].detfinnsocksåensärskildundersökningavkällornaistockholmslän[13]. Måletmeddessaundersökningarvarattkarteragrundvattentillgångarna.Källornaanvändessom kvalitetsindikatorer. 1.1Bakgrund Dethärarbetetärettsamarbetemedtvåstudenter,ShahabBehrouzAkramiochMarziehGolkhar, samttvåhandledare,björnoliviussonihaningekommunochollewahlbergpåkth.varjestudent ansvararförsinegenrapportochsinaslutsatser.arbetetäruppdelatsåattmarziehgolkhar fokuserarpåtraditionkringkällorochshahabbehrouzakramifokuserarpåkällornasstatusoch användningidag. HaningekommunliggerisödradelenavStockholmslänochärenskärgårdskommun.Haninge kommunhar78326invånare[8]ochföljandetätorter:vendelsö,brandbergen,norrby, Vendelsömalm,Vega,Dalarö,Jordbro,Muskö,Väländan,VästerhaningeochHanden.Densenareär kommunenscentralort.huddinge,botkyrka,tyresö,värmdöochnynäshamnärhaninges grannkommuner. DennarapportärettexamensarbeteinomkemiteknikprogrammetvidKungligaTekniskaHögskolan (180hp)iStockholm.ArbetetharutförtsisamarbetemedHaningekommunochKällakademin. RapportensyftartillattgeHaningekommunochdessinvånareenbättrekännedomomdekallkällor 7

8 somfinnsikommunen,särskiltmedavseendepåvattenkvalitetochbelägenhet.iensnarframtid kommerkommunenattinformeraallmänhetenomkallkällornasvattenkvalitetochderashistoria genomattvarjekallkällafåreninformationsskylt. 1.2Mål AttidentifierakallkälloriHaningekommunochattbeskrivavattenkvalitetenfördessakällor,samt attredovisaförhaningekommunvilkakällorsomharbrakvalitet,vilkamedettbegränsatarbetekan återställasochgörastillgängligaförallmänheten. 1.3Arbetsmetoder Idettaarbeteanvändskemiskaanalyserochmänniskanssinnenförattbedömavattenkvalitet.Ett antalnaturligakallkällorbesöktesochprovtogs. 1.4Avgränsning UndersökningenavkällornaiHaningedelasupppåtvåexamensarbeten.Dethärexamensarbetet begränsastillattfinnakällormedbravattenkvalitet,somskullekunnautnyttjasavallmänheten. MarziehGolkharsexamensarbetebehandlarkällornastraditionochutveckling. Haningekommunärrikpåkallkällor,menmångakällorharförfallit,förstörtsellerglömtsbort.Det härprojektetärbörjanpåettarbeteattåterställanågraavdessakällor. Idennarapportharantaletanalyserbegränsats,t.ex.harjärnhalteninteblivitanalyserad.Ivissa källorkonstateradesenkraftigjärnsmakmenimellanbergskällansmakadevattnetutmärkt(ingen järnsmak)trotskraftigjärnutfällning,troligenärphavgörandeförsmaken.någonbakteriologisk undersökningavkällvattnenharidettaskedeintegjorts. 2.Förklaringarochbeteckningar 2.1Förklaringavkemiskatermer Alkalinitethuvudsakligenvätekarbonat,HCO 3.Denviktigastekällantillalkalinitetenivattenär vittringend.v.s.upplösningenavminerogentmaterial(berg).alkalinitetenärvanligen40 100mg/l. OmalkalinitetenärförlågärriskenstorattpHsjunker,ochattvattnetförsuras. COD Mn (ChemicalOxygenDemand),kemisksyreförbrukning.COD Mn ärettmåttpåhurmycket lättillgängligtorganisktmaterialsomfinnsivattnet.bakteriernaomsätter(äter)dettaochförbrukar dådetsyre,somfinnsivattnet.enövregränsavcod Mn ärca8mgo 2 /l.frisktvatteninnehåller11 mgo 2 /lvid15 C.Närsyretförsvinner ruttnar vattnetomdetfårstå. phärettmåttpåvattnetssurhet.ienslättsjötypmälarenärphrunt7.7ochienskogssjöca5.5, menkanbli6.5medmåttligvittring. Konduktivitetellerelektriskledningsförmågaärettmåttpåsalthaltenivattnet.Förenslättsjöibra konditiont.ex.mälarenärkonduktiviteten20ms/m(millisiemenspermeter).grundvattenhar värdet40ms/mochregnvattenunder10ms/m. Kloridhalten,ärkoncentrationenavClˉ(koksalt=natriumklorid).Mälarenharsalthalten11mgClˉ/l. Förhöjtvärdeindikerarförorening,oftavägsalt. Hårdhetärhuvudsakligenkoncentrationenavkalciumjoner,Ca²+.Magnesiumochjärnkanbidratill vattnetshårdhet. Merfullständigabeskrivningarfinnsireferens[3] 8

9 2.2Beteckningarförprover Sammanlagttogs11prover.Varjeprovhadevolymenenliter.Iblandtogsfleraproverivarje källområde,(dessabetecknadesdåa,b,c)särskiltomdetfannsflerautflödeniettkällområde.i Källbackenhademarkägarendragitenledningfrånkällanochdärvidpåverkatdenursprungliga källan,därförtogsprovpåtvåställen.markägarenhadeävenbörjatutnyttjaenbergborradbrunn, vilkenocksåprovtogs. KällbackenA;högstuppikällområdetiskogsmark. KällbackenB;nereikällbäcken,somförsettsmedencementringavmarkägaren. KällbackenC;provtogsiendjupborradbrunninärhetenavbäcken. Gubbkärret;endastettprovtogs. Mellanbergskällan;endastettprovtogs. NytorpA;provtogsienlitenkälla20mfrånhuvudkällan. NytorpB;provfrånhuvudkällan. LillsjönA;provtogsisjön. LillsjönB;provtogsiettstortdike,somrannutisjönfrånettindustriområde. LillsjönC;provtogsiennärliggandeskogsbäck,uppströmsdiket. Sandemar;endastettprovtogs. 3.Vattnetskretslopp Uppkomstenavkällorärrelateradetillvattnetskretsloppinaturen(Sefigur 1).Vattenpåochi markenkommerfrånnederbörden,vilkenisinturtillförsatmosfärengenomavdunstningfrån planetenjordensyta,främstfrånhavensomtäcker71%avytan.endelavvattnetavrinnerpåytan avmarken,sombäckar,åarochflodermotsjöarochhav.enannandelavvattnetträngerneri jordenochbildargrundvatten[2]. Figur 1Vattnetskretslopp.Figur 1ärtagenfrånKällboken[2]. 9

10 10 Enkallkälladefinierassom ettdistinktutflödeavgrundvattenurjordellerbergochden vattensamlingenmedavrinning,somoftaförekommervidettsådantutflöde [2]. 4.KälloriHaninge EttantalkälloriHaningebesöktes.Tvåexkursionergjordes.Sjukällorvaldesutochstuderades närmare.deharmärktsutpåkartannedan.ifältgjordesmätningaravph,elektrisk ledningsförmåga,temperaturochflöden.ettantalfysikalisk kemiskaparametrarbestämdespå laboratorium. Figur 2Kartaöverdetundersöktaområdet.KartankommerfrånSverigesgeologiskaundersökningar [9] WGS84(lat,lon) SWEREF99TM: Mellanbergskällan N ' E ' N E Källbacken N ' E ' N E Lillsjön N ' E ' N E Nytorp N ' E ' N E Sandemar N ' E ' N E Sandemar Gubbkärret TrefaldighetskällanpåUtö Mellanbergskällan Lillsjön Nytorp Källbacken

11 Gubbkärret N ' N E ' E TrefaldighetskällanpåUtö Källanliggersöderom Koordinatersaknas kyrkan Tabell 1Koordinaterfördeundersöktakällorna[9] 5.Undersökningsmetoderochvattnetskaraktär Källvattnetsklarhet,lukt,färgochsmak(sensoriskaegenskaper)studeradesifält.Dekontrollerades ocksåpålaboratorium.temperatur,ph,elektriskledningsförmågaochflödetmättesifält.kemisk syreförbrukning,kloridhalt,totalfosforhalt,alkalinitetochmetallerna,kadmium,koppar,kalcium, magnesium,kaliumochnatriummättespåkemiskolanslaboratorium,kth.defysikalisk kemiska analysmetodernaredovisasibilaga 1.Allaanvändametoderärstandardmetoderförvattenanalyser. Källvattnetpåverkasavprocesseridenomgivandemiljön,vilkabestämmervattnetskaraktär.De flestanaturvattenpåverkasocksåavmänskligaaktiviteter(seunderdiskussionsidan21).nedan beskrivshurkällvattnetpåverkasavomgivningen. 5.1Naturligaprocessergervattnetdesskaraktär Vattnetikällornaspeglardenomgivandemiljönsegenskaper.Iområdenmedbasiskkalkberggrund blirph,alkaliniteten(hco 3 )ochhårdheten(ca 2+ )höga[12].dettaförklarasmedformelnför upplösning(vittring)avkalksten:co 2 (g)+h 2 O+CaCO 3 (s) Ca 2+ +2HCO 3 [7](vittringavkalksten). KällaniSandemarärettexempelpåkalkstenspåverkatvatten.Iskogsområdenmedsvårvittrad berggrundfinnsoftabrunsvarthumusjord,somgerlågtph.värdenapåalkalinitetoch kalciumkoncentrationisådanavattenärocksålåga.källanvidkällbackenärettexempelpådetta.i områden,somvittrarmåttligtblirphoftanära6.5,dåkolsyraochvätekarbonatbestämmerph. ExempelpådettaärGubbkärret,MellanbergskällanochNytorp.Vissaområdenkanvaranaturligt näringsrika.sådanaområdenärt.ex.sandemar,nytorpochkällbacken.ettproblemärlångväga transportavkvävemedluften,vilketdeponeraspåmarken[12]. 5.2Mätningar Ibilaga 1beskrivsidetaljdemetoder,somanvändesidennaundersökning.Ibilaga 2gesen noggranninformationomobservationerochmätningarifältochpålaboratorietförvarjekälla. Underrubrikenresultatnedangesenöversiktavdeviktigasteobservationernaochmätningarna. 6.Resultat Desjuutvaldakällornabesöktesden eller Vädretvarsoligtpåbådadagarna ochlufttemperaturenvar19 Crespektive20 C.Nedanbeskrivskällornaöversiktligtmedbilderoch kortanoteringaromtemperaturochflöde. Vattnetslukt,smak,färgochklarhetredovisas.Enkortöversiktavkällornasfysikalisk kemiska egenskaperges.fullständigadatafinnsibilaga 4. 11

12 6.1Beskrivningavsjukällor 6.1.1Gubbkärret Källområdetärvackert,belägetnäraettvillasamhälle.Vattnetvarklart,smakadeochluktadegott. Ettflertalkällorfinnsiområdetsomdockvarganskanedskräpatmedpapperochskrot. Vattentemperatur:8.3 C.Vattenflöde:ingetsynbartflöde Mellanbergskällan Källanliggeralldelesinvidenlitenväg.Vattnetrannövervägen.Detvarklartochvälsmakandetrots enkraftigjärnutfällning.vattentemperatur:10 C.Vattenflöde:0.6l/s 12

13 6.1.3Källbacken Enkraftigtigenvuxenbäckrannfrånkällområdet.Vattnetfrånolikadelaravområdethadeskiftande kvalitet.högstuppinnehöllvattnetalltförmyckethumusmedanlängrenervarvattnetmycketbra. Vattentemperatur:KällbackenA(källområdetuppeiberget,ytligtskogsvatten)14.4 C.KällbackenB (vattenibäckenmedbrunnsrör)10.5 C.KällbackenC(bergborradbrunn)9.8 C.Vattenflöde:iden övredelenavområdetvarflödet0.5l/sochidennedredelenavområdetvarflödet2.0l/s Sandemar Källanliggeriettnaturreservatnärahavet.Ettflertalkällorbildarettkällområdevidpunktenför SGU:skoordinater.Inärhetenfinnsenkällsjö.Vattnetvarklart.Vattentemperatur:17.6 C. Vattenflöde:4l/s. 13

14 6.1.5TrefaldighetskällanpåUtö Källanharenvackeröverbyggnadavträ.Vattnetärstillaståendeienlitenbassängochsmakarstark järn.vattentemperatur:10.9 C.Vattenflöde:ingetsynbartflöde Nytorp Källanliggervackertiensluttningnedmotenbäckmedsandbotten.Flerasmåkällorochenstörre källaobserverades.områdetärkraftigigenvuxetochhuvudkällanärheltfylldmedorganiskt material.vattnetluktarsurtochobehagligt.vattentemperatur:12.8 C.Vattenflöde:ingetsynbart flöde. 14

15 6.1.7Lillsjön Lillsjönliggervackertiettskogsområde.Ettstortdikelederditfrånettindustriområde. Dagvattenledningarmynnarisjön.Vattnetluktarmycketobehagligt(typfotsvett). Vattentemperatur:LillsjönA19.4 C,LillsjönB12.7 CochLillsjönC14.9 C.Vattenflöde:LillsjönB5 l/sochlillsjönc0.5l/s. 6.2Vattnetssensoriskaegenskaper,d.v.s.källvattnets klarhet,färg,luktochsmak Temperaturochflöde,somredovisasovan,ärviktigaidettasammanhang.Upplevelsenavkällorna medsinnenaärbetydelsefull.ettbrakällvattenskavaraklart,färglöstsamtluktaochsmakagott. Dessaegenskaperuppskattadespåenskala0 10.Endasttvåproverinnehöllgrumligtvattenmedan hälftenavprovernainnehöllfärgatkällvatten,oftabruntavhumussediagramnedan Klarhet,uppskahadevärdenpåenskala0 10 Klartvahen Grumligt vahen 1 3 Diagram 1Klarhetenideundersöktakällorna AllavattenutomLillsjönBochNytorpAvarklara. 15

16 Färg,uppskahadevärdenpåenskala Ofärgatkällvahen Digarm 2Färgenideundersöktakällorna Femproverhadeingenmärkbarfärg,medanrestenvarmerellermindrefärgadeavhumus.Detta harävenbetydelseföranalysernadåhumuskanpåverkaklorid ochcod Mn analyserna. Lukt,uppskahadevärdenpåenskala Ingetmärkbarlukt Diagram 3Luktenideundersöktakällorna Åttaproverdoftadeangenämt.Värdet 1 indikerarensvagangenämdoft.vattenmedhögrevärden hadeenobehagliglukt.källbackencärenbergborradbrunn(användsavnuvarandeägaren).lillsjön Cärytvatteniskogen,uppströmshuvudkällan.Övrigavattenärtraditionellakällvatten.NytorpAär ettprovmedmycketdy.lillsjönahartroligenavloppsutsläppisjön,lillsjönbluktadeolja.ettdike, ochminsttvådagsvattenledningarmynnadeisjön. 16

17 Smak,uppskahadevärdenpåenskala Mycketföroreningar Diagram 4Smakenideundersöktakällorna Värdet 1 angerensvagangenämsmak.mycketföroreningarindikerardåligtvatten,vilketinte provsamkades. 6.3Vattnetsfysikalisk kemiskaegenskaper,d.v.s. källvattnetsph,alkalinitet,hårdhet,konduktivitet(elektrisk ledningsförmåga),kemisksyreförbrukning(codmn), kloridhaltenochptot Defysikalisk kemiskaegenskapernagerenuppfattningomvattnetskvalitet.livsmedelsverkets kriterierfördricksvatten[10]ochmedianvärdenförparametrarnaistockholmslänsgrundvattenger riktvärden[4].denomgivandemiljönspåverkanpåvattnetbeskrevsovan.nedanredovisasde uppmättavärdenamedjämförelsevärden.detomgivandesamhälletpåverkariblandvattnet negativt.dettabeskrivsnedan(sesidan21). 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 5,4 6,7 7,3 6,8 6,8 4,6 7,4 6,4 6 6,4 6,5 6,2 ph 7.0Medianvärdetför råvahenidenmellansvenska sänkan[4] Värdensomgällerför dricksvahen[5][10] Värdensomgällerför grundvahen[4] Flerakällor,somliggeriskogsmark,harlågtpH. Diagram 5pH värdetideundersöktakällorna 17

18 18 KällaniSandemarliggerikalkstenområde,vilketgerhögavärdenpåalkalinitetochkalcium[12]. Jämförmeddiagram 6.DenhögakalciumhalteniSandemarberorpåkalkberggrunden[12] Alkalinitet[mgHCO₃ /l] 130[mgHCO₃ /l] Medianvärdetförråvaheni denmellansvenskasänkan[4] Digram 6Alkalinitetenideundersöktakällorna Kalciumhalten[mgCa/l] 59[mgCa/l] Medianvärdetför råvaheniden Mellansvenskasänkan[4] 100[mgCa/l] Gränsvärdenför dricksvahen[5][10] Diagram 7Kalciumhalteni deundersöktakällorna

19 19 Högakonduktivitetsvärdenindikerarpåverkanavföroreningarellerhavsvatten(Sandemar).Källani Sandemarliggeriettkalkbergsområde,därförärkalcium ochvätekarbonatvärdenahöga,vilket ocksågerhögkonduktivitet[12]. Värdenöver8mgO₂/lindikerardåligvattenkvalitet[12]. 3,6 14,6 33,737,8 48,9 57,758,9 25,15 19,119,1 33,1 19, Konduknvitet[mS/m] 40[mS/m]Medianvärdet förråvaheniden Mellansvenskasänkan[4] 250[mS/m]Gränsvärdetför dricksvahen[5][10] Diagram 8Konduknviteteni deundersöktakällorna Kemisksyreförbrukning,COD [mgo₂/l] 0,8[mgO₂/]Medianvärdet förråvaheniden Mellansvenkasänkan[4] Diagram 9Kemisksyreförbrukningen ideundersöktakällorna

20 Kloridhalten[mgCl/l] [mgCl/l] Medianvärdetförråvahen idenmellansvenska sänkan[4] 18[mgCl/l] Referensvärdeför grundvahenijord[6] 100[mgCl/l]Gränsvärdet fördricksvahen[5][10] Diagram 10Kloridhalteni deundersöktakällorna Kloridhaltenkundeendastbestämmasförnågravatten,dåhumusinterfererar.Påverkanavvägsalt ochhavsvattengerförhöjdavärden[12] Totalfosforhalten[µgP/l] Diagram 11Totalqosforhaltenideundersöktakällorna Ettbrakällvattenbörhatotaltfosforhaltenunder15µgP/l[12]. 20

21 7.Diskussion KällornaiStockholmslänharundersöktstidigare,somendeliarbetetmedgrundvattenkartering[4]. Detfinnsocksåensärskildrapportomkallkällor[13],vilkakananvändasförprovtagningav grundvattenförmiljöövervakning.idethärarbetetärfokusiställetpåatthittakällor,somkangöras tillgängligaförallmänhetenochattbeskrivavarjekällassituation.därförredovisaskällornas belägenhet,källvattnetskvalitetochhurkällvattnetpåverkasavomgivningen.källvattnetssensoriska egenskaperochdessfysikalisk kemiskaegenskaperharundersökts,somunderlagförbedömningav vattnetskvalitet.detaljeradebeskrivningaravdefysikalisk kemiskaundersökningsmetodernaoch varjekällassituationredovisasibilaga 2.Ibilaga 3finnsocksåettmerdetaljeratförslagtillprogram förkällornasrestaurering.förattfåtillgångtilllokalkunskapomkällornaföreslåskontaktermed hembygdsföreningarochnaturskyddsföreningaridetfortsattaarbetet.källvattnetbörävenprovtas avenutbildadvattenprovtagareochanalyserasavackrediteratlaboratoriumförattsäkerställa vattenkvaliteteninnankällornarekommenderastillallmänheten.ovan(sidan11)beskrevshur omgivningengerkällvattnetdesskaraktär.nedandiskuterasproblemmedkällornaochhurdessa kanåtgärdas. 7.1Någravanligaproblemmedkällvattnetskvalitet Förekommandeproblemärhuvudsakligenavfyraslag:1)Påverkanavsalt,t.ex.avvägsaltellerfrån havsvatten.2)utsläppfrånindustrierellertrafik.3)igenväxning/övergödning.4)påverkanavavlopp ellerokontrolleratförorenatdagvatten(regnvatten).defyrakällornagubbkärret,källbacken, MellanbergskällanochkällaniSandemarbedömshasålitenpåverkanavnegativafaktorerattdelätt kaniordningställasochutnyttjas,medanövrigakällorharmerellermindreallvarligaproblem Saltpåverkan Idettaarbeteharkloridhaltenochledningsförmåganmättsförattbedömapåverkanavsalt. SandemarliggervidÖstersjönochpåverkasnågotavhavsvattnet,menvattnetsmakarintesalt. FörhöjdakloridvärdenfinnsocksåivattnetiMellanbergskällanochGubbkärret(sediagram 10)vilket kanindikerapåverkanavsaltfrånnärbelägnavägar.varkenkopparellerkadmiumkundedetekterasi dessavatten,varförpåverkanavbiltrafikärliten(sediagram 15, 16) Påverkanfrånindustrin LillsjönochmöjligenNytorppåverkasavnärliggandeindustrier Övergödning Kemisksyreförbrukning(COD Mn )ochdentotalamängdenfosfor(p tot )mättesförattseom igenväxningellerövergödningpåverkarvattenkvaliteten.mellanbergskällan,källbacken,sandemar ochgubbkärretharlågavärdenpåcod Mn ochp tot (sediagram 9, 11)vilketbetyderattvattnetär friskt.trefaldighetskällanpåutöharförhöjdavärden,vilketkanberorpåstillaståendevatten(dåligt flöde).lillsjönochnytorpärimycketdåligtskick(högavärden). 21

22 7.1.4Avloppochdagvatten EttdikeförvattnetfrånettindustriområdetillLillsjön.Dagvattenledningarmynnadeisjönsomhade extremthögavärdenpåcod Mn ochp tot (sediagram 9, 11).Vattnetidiketluktadeolja.Analyserna visadeintepånågrahögahalteravtungmetaller(sediagram 15, 16). 7.2Återställandeavkällornaianvändbartskickochvårdav källorna Fyraavdesjukällornakanmedbegränsatarbeterestaurerassåattkällvattnetblirlätttillgängligtoch kannjutasavbesökare.gubbkärretochsandemarbedömshagodkapacitet(flöde)avvatten. MellanbergskällanochKällbackenbedömshamerbegränsadkapacitet.Defyrakällornas vattenkvalitetärutmärkt.allakällvattenbördockprovtasavettackrediteratlaboratoriumföratt säkerställavattenkvaliteten.källornabörförsesmedskyltarochkällområdenabörstädas.detre återståendekällorna,trefaldighetskällanpåutö,nytorpochlillsjönkrävermeraarbeteföratt återställas.källanpåutöärenfinvälvårdadtraditionellkälla.problemetärattvattnetär stillaståendeochnågotsurt.hinderkanrelativtenkeltavlägsnassåattettvattenflödeuppstår. Järnsmakenkommerattvarakvarmenvattenkvaliteteniövrigtblirbra.Järnansågsförritiden hälsosamtmenpåverkarsmakenmycket.bilaga 2ochbilaga 3innehållermerdetaljerade beskrivningaravkällornastillståndochförslagtillförbättringar. 8.Slutsats Haningekommunharmångakallkällor.Deflestaärbortglömda.Någrakallkällorharbra vattenkvalitetochärlättillgängliga.desjubeskrivnakällornaliggermindreär500mfrånallmänväg. I Förslagtillrestaureringochvårdavkällor påsid.32finnsförslagtillenklaåtgärderföratt underlättahämtningavvattenikällorna.medmindrearbetebedömstreellerfyraavdeundersökta källornakunnaåterställas.debörsedanvårdasgenomattväxtlighetenhållsefterochnärområdet städasvidbehov.källornasvärdeförhöjsomskyltarsättsuppmedinformationomvattnetskvalitet ochkällornastraditionm.m.helstbörmansamarbetamedmänniskorsomharkunskapochintresse fördenlokalatraditionen.sådankunskapbrukasfinnasilokalaföreningar,t.ex.hembygdsföreningar ochnaturskyddsföreningar.ommöjligtbör källvärdar utsessomutankostnaddåochdåsertill källornasåattdetejärnedskräpatiderasomgivningochattuppsattainformationsskyltarejär nedklottradeutanläsbara. 22

23 9.Referenser 1. KH1400Vattenkemi7.5hp,KTHStockholm2012,Kurskompendium,medtillämpningarpå tekniskaochnaturligavatten,avmargaretaerikssonochollewahlberg, 2. KälloriSverigeKällakademin,ABSvenskByggtjänst,Stockholm2006, ISBN Byden,Larsson&OlssonMätavatten Undersökningaravsöttochsaltvatten,Institutionen förmiljövårdochoceanografiskainstitutionengöteborgsuniversitet/bokskogen(1992) ISBN Page=10 Länsstyrelsen,rapport2006:27,Grundvattenijord.Metodikförövervakningav vattenkvalitetsamtundersökningsresultatfrån25kommunalagrundvattentäkter LiselotteTunemar(2006),ISBN: ,besökt Kval dekl Nor CB.pdf Stockholmsvatten,VattenKvalitetvidNorsborgsvattenverk,besökt Sverigesgeologiskaundersökningsförfattningssamling,SGU FS2008:2,ISSN KH1400Vattenkemi7.5hp,KTHStockholm2012,Instruktionerförprojektarbeteoch laborationer 8. och politik/statistik/befolkning/ Haningekommun,besökt kallor sv.html SGU,Sverigesgeologiskaundersökning,besökt om dricksvatten/ Livsmedelsverketsföreskrifter(SLVFS2001:30)omdricksvatten(ändradLIVSFS2011:3), SLVbesökt imiljon/bedomningsgrunder/grundvatten/metaller /Bedomning av tillstand/ Naturvårdsverket,besökt PersonligkontaktmeddocentOlleWahlberg,institutionenförtillämpadfysikaliskkemi,KTH. telnr: , Kallor sthlm lan webb.pdf Länsstyrelsen,rapport2004:25,KälloriStockholmslän.Inventeringochunderlagför miljöövervakning,danielbomangöranhanson(2004),isbn: Lstbesökt

24 10.Bilagor 10.1Bilaga 1 Beskrivningavmätmetoderförkarakteriseringav källvattnet.mätningarnagjordespåkemiskolans laboratorium,kth Bestämningavkemisksyreförbrukning(CODMn) Denhärparameternvisarhurmycketsyreförbrukandeorganisktmaterialsomfinnsivattnet. Bakterieroxiderarlöstorganisktmaterialochförbrukarsyre,somfinnslöstivattnet.Organiskt materialförsämrarsåledesvattnetskvalitet.förattbestämmavattnetsinnehållavlättnedbrytbart organisktmaterialanvändscod Mn (ChemicalOxygenDemand)somanalysmetod.Metodenbeskriver denmängdsyresomgåråtnärorganisktmaterialoxideras[1].kaliumpermanganatanvändesi dennaanalyssomoxidationsmedel.sammaanalysförfarandegjordesbådeförenreferens (Stockholmskranvattenidettafall)ochförprovet.Dåmängdenlöstsyreireferenslösningenärkänd [5][10],kanvärdetförprovetberäknas. Ettbradricksvattenärriktpåsyre(luft).Detbetyderattomvattnetinnehållermycketorganiskt materialförbrukardettamycketsyreochvattnetkandärförblisyrefattigt.högavärdenpåcod innebäralltsåenstorriskfördåligvattenkvalitet.gränsenförbravattenkvalitetgårvidca8mg förbrukato 2 perliter[8].syremättatvatteninnehållervid5 o Cca12mgO 2 perliter.försvinnerdå8 mgo 2 perlitersåfinnsfortfarande4mgo 2 perliterkvar,vilketräckerfördevattenlevande organismerna,somandassyre[8]. Utförande: Förenreferenslösning: 1. Fyllenbägaremedvattenochplaceradenpåenkokplatta,setillattbägarenochvattneti, nårentemperaturpå100 C. 2. Fylliettlitetprovrörca10mlmedkranvattenupptill1.0cmunderkanten. 3. Tillsättprovröret ref 3droppar4.5MH 2 SO Tillsätt1droppe0,0020MKMnO 4,Färgenändrasfrånofärgattillsvagtrosa. 5. Ställprovröret ref ibägarenpåkokplattantillsdenrosafärgenförsvinner. 6. Steg4och5skaupprepastillsdenrosafärgenbestår. 7. NoteraantaldropparKMnO 4 somn ref. Förprovet: 1. Fyllenbägaremedvattenochplaceradenpåenkokplatta,setillattbägarenochvattneti, nårentemperaturpå100 C. (Sammavattenbadsomovan) 2. Fylliprovröretmedprovlösningenupptill1.0cmunderkanten. 3. Tillsätt3droppar4.5MH 2 SO Tillsättdroppvis0,00200MKMnO 4,Färgenändrasfrånofärgattillsvagtrosa. 5. Ställprovröret ref ibägarenpåkokplattantillsdenrosafärgenförsvinner. 6. Steg4och5skaupprepastillsdenrosafärgenbestår. 7. NoteraantaldropparKMnO 4 somn prov. COD!" = COD!"#.!!"#$!!"# [mg O! l][7] 24

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn

Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Vattenlaboratoriet vid LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland Laboratorieundersökning och bedömning Enskild brunn Sid 1 av 6 Innehållsförteckning: Varför vattenanalys... 2 Definitionen på s.k. enskild brunn

Läs mer

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3

Bilaga nr 8. Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter Mätpunkt YV3 Telge Närmiljö 26-11-2 Page 1 of 23 Promemoria angående fortsatt och utökad verksamhet vid Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje Analys av mätdata i Telge Återvinning AB:s miljörapporter 21-25. Mätpunkt

Läs mer

Grundvattenkvaliteten i Örebro län

Grundvattenkvaliteten i Örebro län Grundvattenkvaliteten i Örebro län I samband med en kartering som utförts (1991) av SGU har 102 brunnar och källor provtagits och analyserats fysikaliskt-kemiskt. Bl.a. har följande undersökts: Innehåll...

Läs mer

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A

Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltningen Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A Ackrediterings omfattning Laboratorier Örebro kommun, Tekniska förvaltning Örebro Ackrediteringsnummer 4420 Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet A000101-006 Kemisk analys Provtagning Älvar och vattdrag, provtagning

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 13226656 Sida 1 (2) : Fyrbrunn Provtagningstidpunkt : 1030 : Bo Lundgren SS-EN IS 7027-3 Turbiditet FNU 0.34 ±0.05 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Råvatten- och dricksvattenkvalitet likheter och skillnader

Råvatten- och dricksvattenkvalitet likheter och skillnader - och dricksvattenkvalitet likheter och skillnader Bo Thunholm Lars-Ove Lång, Lena Maxe, Liselotte Tunemar, Helena Whitlock, Robin Djursäter Nationella konferensen 15 april 2015 Nationella konferensen,

Läs mer

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01

PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 GÖRVÄLNVERKETS LABORATORIUM ACKREDITERAT LABORATORIUM FÖR MILJÖ- OCH DRICKSVATTENANALYSER PROVTAGNING PRISLISTA 2005 Gäller f.o.m 2005-03-01 Om inte annat överenskommits tas proven av kunden. Provtagningskärl

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027 utg 3 Turbiditet FNU 0.10 FNU +/-20% SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS ENISO 7887:2012 Met.C Färg vid 405 nm

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.17 ±0.03 FNU SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt ingen SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art - SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg

Läs mer

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l

Parameter Metod (Referens) Mätprincip Provtyp Mätområde. Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III 1:1, 2, 4 0,04 0,2 mg/l Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS EN ISO 9963, del 2, utg. 1, 4 6 500 mg/l Ammonium SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4 0,04 0,2 mg/l Ammonium som kväve SS EN-ISO 11732:2005 Autoanalyzer III, 4

Läs mer

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter.

När det gäller normal- och utvidgad kontroll avseende dricksvatten utgår vi från Livsmedelsverkets aktuella föreskrifter. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Diarie INK-13-0004 Namn Laboratorietjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Sida 1 (5) attenverket 331 83 ÄRNAMO SS-EN ISO 17294-2:2005 Arsenik, As 0.037 µg/l +/-20-25% SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B 18 µg/l +/-25-30% SS-EN ISO 17294-2:2005 Kadmium, Cd

Läs mer

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden?

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Jonathan Mattsson 1, Ann Mattsson 2, Fredrik Davidsson 2 1 Stadens Vatten LTU 2 GRYAAB Avloppsvatten som informationskälla

Läs mer

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet

Ackred. nr 1006 Provning ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Enhet Rapport Nr 16073641 Sida 1 (1) : utg VV Björnö S 104 : Mikrobiologisk Provtagningstidpunkt : 1005 Temperatur vid provtagning : 9 C : S104 VV=0 Anv=1 Nät=2 : 0 Ansättningsdatum : 2016-05-25 SS-EN ISO 6222-1

Läs mer

Att skriva teknisk ra r p a port r

Att skriva teknisk ra r p a port r Att skriva teknisk rapport Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta? Disposition Titelsida Inledande

Läs mer

Grundvattenrening

Grundvattenrening Grundvattenrening 2010-09-14 1 2010-09-14 2 Järn Livsnödvändigt, kan fås från annan föda Max 0,1 mg/l i utgående dricksvatten Kan ge slambildning som kan orsaka bakterietillväxt och missfärgning av tvätt

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN

UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN UNDERSÖKNING AV BRUNNSVATTEN FÖRKLARING TILL ANALYSRESULTATEN Karlskrona kommuns laboratorium Riksvägen 48 371 62 LYCKEBY tel. 0455-30 33 18 e-post: va-lab@karlskrona.se - 1 - INLEDNING Detta dokument

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Nånö vattenverk, Norrtälje (Försörjer även Bergshamra, Finsta, Furusund, Gräddö, Köpmanholm/Yxlan, Nysättra, Rimbo, Rånäs, Spillersboda och Svanberga) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 39

Läs mer

Mälarens vattenvårdsförbund. Miljöövervakningsprogrammet i Mälaren

Mälarens vattenvårdsförbund. Miljöövervakningsprogrammet i Mälaren Mälarens vattenvårdsförbund Miljöövervakningsprogrammet i Mälaren Mälarövervakning sedan 1965 1965 1995: Nationella programmet för miljökvalitetsövervakning (PMK) 1998 bildades Mälarens vattenvårdsförbund

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Dricksvatten för allmän förbrukning. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) paket : SS-EN ISO 7027, utg 3 Turbiditet FNU 0.13 ±0.01 FNU SLV 1990-01-01 Metod I Lukt ingen SLV Lukt, art - SS-EN ISO 7887 metod D Färg

Läs mer

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten

PM- Vattenanalyser. Analysresultat, Sörfjärdens ytvatten Uppdragsnr: 10137017-Sörfjärden VA utredning 1 (5) PM- Vattenanalyser Följande PM är en bedömning av analysresultaten från vattenprovtagning vid Sörfjärden 2010-07-12 och 2010-08-11. De numeriska analysresultaten

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Sida 1 (5) : Bärmö : Se märkning Nej=0 Ja=1 : 1 SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Hallstavik vattenverk (Försörjer även Häverödal, Skebobruk och Älmsta) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 73

Läs mer

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104

2015-09-30 2014/193 Ackrediteringens omfattning Nyköpings kommun, Nyköping Vatten, laboratoriet-1104 Kemisk analys- Vattenanalys Alkalinitet SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Titrering Ammonium SS-EN ISO 14911:1998 Jonkromatografi Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005, mod Flödesanalys/Spektrometri Biokemisk

Läs mer

Att göra en vetenskaplig poster

Att göra en vetenskaplig poster Att göra en vetenskaplig poster FoU-enheten för närsjukvården Susan Wilhelmsson FoU handledare, docent Vad är en poster? Ett sätt att presentera ett arbete på ett enkelt och tilltalande sätt Ett sätt att

Läs mer

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag

Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag Fakta 2014:21 Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998 2012 Publiceringsdatum 2014-12-17 Kontaktpersoner Jonas Hagström Enheten för miljöanalys Telefon: 010-223 10 00 jonas.hagstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Vattnets egenskaper och innehåll

Vattnets egenskaper och innehåll Vattnets egenskaper och innehåll 2010-09-14 1 Några egenskaper hos vatten Större volym i fast fas Hög ytspänning Hög förmåga att lösa salter och polära molekyler pga vattnets struktur (dipol). Transportör

Läs mer

Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån

Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/28 28-7-4 Studie angående eventuell påverkan av Albäckstippen på Albäcksån Bakgrund Tekniska förvaltningen

Läs mer

Schysst vatten i kranen?

Schysst vatten i kranen? Schysst vatten i kranen? Kontroll av icke kommunala dricksvattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter Miljöskyddskontoret 2013 Sammanfattning Under sommarhalvåret 2013 har

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

INTERNATIONAL WATER TREATMENT MARITIME (IWTM) AS

INTERNATIONAL WATER TREATMENT MARITIME (IWTM) AS INTERNATIONAL WATER TREATMENT MARITIME (IWTM) AS RAPPORT OM ELYSATOR VATTENBEHANDLING RAPPORT NR. 36122BSC.RN1 REVISJON NR. 03 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 12. juni 1998

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR

SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Revisionsdatum: 2012-10-23 Bilaga 1 SAMVERKAN MELLAN HÖGSKOLA OCH NÄRINGSLIV I INGENJÖRSUTBILDNINGAR Olika former av samverkan För att bedriva en kvalitativt bra ingenjörsutbildning är vi från högskolans

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Bestämning av vattens korrosiva egenskaper

Bestämning av vattens korrosiva egenskaper Publikation 1993:32 Bestämning av vattens korrosiva egenskaper Metodbeskrivning 905:1993 1. Orientering... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Provtagning... 3 4. Provning... 4 4.1 ph-värde... 4 4.2 Vattenhårdhet

Läs mer

Grundvatten i Blekinge

Grundvatten i Blekinge 2008:6 Grundvatten i Blekinge Övervakning av brunnar och källor 1 2 Rapport, år och nr: 2008/6 Rapportnamn: län Brunnar och källor Utgåva: Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona. Dnr:

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

SVENSK VATTENANALYS AB

SVENSK VATTENANALYS AB VATTENANALYS AB Lulea 2015-04-27 Provnr A41075 Fastiehetsbetecknine Blidb 1:141 ^ ^ KjeU Cronwall Vasterskarsringen 36 18492 Akersberga Hej! Vi har nu utfort laboratorieanalysen av ditt inskickade vattenprov.

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15051046 Sida 1 (1) : Mikrobiologisk analys Ansättningsdatum : 2015-03-03 SS 028212-1/94 MF Aktinomyceter

Läs mer

Nya bedömningsgrunder för grundvatten

Nya bedömningsgrunder för grundvatten Nya bedömningsgrunder för grundvatten Lena Maxe Workshop om övervakning, kartläggning & analys Stockholm 1-3 februari 2012 Naturvårdsverket gav 1999 ut bedömningsgrunder för grundvatten Process SGU miljömålsansvarig

Läs mer

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde

Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning Klämmingen, Sigtunaån, Trosaån. Foto; Bertil Karlsson, Weronica Klasson, Elin van Dooren. Provpunkter i Trosaåns Avrinningsområde Pågående provtagning

Läs mer

Kan mikroalger rena avloppsvatten?

Kan mikroalger rena avloppsvatten? Kan mikroalger rena avloppsvatten? Tony Fagerberg Mikroalger = Soldrivna, Mikroskopiska, Vattenväxter som äter Näring och Koldioxid! Marinbiolog/miljöstrateg Samhällsbyggnadsförvaltningen Hållbar Utveckling,

Läs mer

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt:

Egenkontrollprogram. för mindre dricksvattentäkter. Fastställt: Egenkontrollprogram för mindre dricksvattentäkter Fastställt: Innehåll Förord... 3 1. Allmänna uppgifter... 4 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 3. Beskrivning av vattentäkten... 5 4. Tillsyn och skötsel av

Läs mer

Dricksvatten och Hälsa Grundvatten

Dricksvatten och Hälsa Grundvatten Dricksvatten och Hälsa Grundvatten Delkurs 1: Grundvatten bildning, tillgång, kemi. Varifrån kommer vårt grundvatten? Var finns grundvattnet och hur hittar vi det? Allt du MÅSTE veta om grundvatten, hur

Läs mer

Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov

Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov Så tolkar du provsvaret på ditt vattenprov Inledning Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs både mikrobiologisk

Läs mer

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING Utg 2009-09, ALcontrol AB INLEDNING Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs

Läs mer

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover LULEÅ KOMMUN 2014-06-30 1 (6) Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover Provtagningen i din fastighet orsakas av att du klagat på dricksvattenkvaliteten. Proverna undersöks och bedöms efter

Läs mer

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning

Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Program för regelbundna undersökningar och dokumentation av egenkontroll vid dricksvattenanläggning Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Namnet på verksamheten Datum

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2016 AVSEENDE ÅR 2016 Förslag april 2016 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2016 Mörlandaån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

Parametrar normal råvattenundersökning. Parameter Enhet Kommentar

Parametrar normal råvattenundersökning. Parameter Enhet Kommentar Parametrar normal råvattenundersökning Parameter Enhet Kommentar E. coli /ml Visar på färsk avföringspåverkan. Halter över 10/ml indikerar behov av minst två barriärer för bakterier, virus och parasiter.

Läs mer

Laboratoriebyte ett hot mot en effektiv miljöövervakning?

Laboratoriebyte ett hot mot en effektiv miljöövervakning? Laboratoriebyte ett hot mot en effektiv miljöövervakning? Analytiska kemister vet att varje analysresultat är behäftat med en mätosäkerhet. Mätosäkerheten har sitt ursprung i fel som förekommit vid analystillfället,

Läs mer

Rotationsrörelse laboration Mekanik II

Rotationsrörelse laboration Mekanik II Rotationsrörelse laboration Mekanik II Utförs av: William Sjöström Oskar Keskitalo Uppsala 2015 04 19 Sida 1 av 10 Sammanfattning För att förändra en kropps rotationshastighet så krävs ett vridmoment,

Läs mer

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på

Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Egenkontrollprogram för dricksvattentäkt på Skriv namnet på verksamheten. Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 Fastställt den Tillsynsmyndigheten fyller i datum när

Läs mer

Ammonium - i skånska sjöar och vattendrag. Lars Collvin Länsstyrelsen i Skåne län

Ammonium - i skånska sjöar och vattendrag. Lars Collvin Länsstyrelsen i Skåne län Ammonium - i skånska sjöar och vattendrag Lars Collvin Länsstyrelsen i Skåne län Ammonium - ett problem!? Myndighetsaspekten Bedömningsunderlag En giftig liten rackare Naturlig förekomst Tillstånd och

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Flexibel ackreditering

Ackrediteringens omfattning Flexibel ackreditering Kemisk analys (fältmätningar) Konduktivitet SS-EN 27 888, utg. 1, 2, 3, 4 2 5 000 ms/m ph SS-EN ISO 10523:2012, 2, 3, 4 2 12 ph-enheter Syre SS-EN ISO 5814:2012 Elektrod, 2, 3, 4 0,2 20 mg/l Syremättnad

Läs mer

Kyvett-test LCK 320 Järn 2+/3+

Kyvett-test LCK 320 Järn 2+/3+ OBS! NYTT Aktuellt utgivningsdatum finns i Arbetsgång resp.. Kyvett-test /3+ Princip Järn(II)-joner bildar med 1.10-fenantrolin ett rödgult färgkomplex som mäts i fotometer. Järn(III)-joner reduceras till

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Test av ditt Brunnsvatten

Test av ditt Brunnsvatten Test av ditt Brunnsvatten Innehåller: - Provtagningsinstruktioner - Guide till testresultaten - Adresser och öppettider INLEDNING Tack för att du väljer ALcontrol AB och www.brunnsvatten.se för kontroll

Läs mer

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Mätosäkerhet Rapport Nr 15242725 : Kemisk Provtagningsdatum : 2015-07-21 Provets märkning : Huseberg 602 Ankomstdatum : 2015-07-21 Temperatur vid ankomst : 10 C SS-EN ISO 7027-3 Turbiditet FNU 0.27 ±0.04 FNU SLV 1990-01-01

Läs mer

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud 2017-08-29 Innehåll Syfte.................................... 2 Arbetsformer............................... 2 Rapporten.................................

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Hur gör man en bra Poster?

Hur gör man en bra Poster? Hur gör man en bra Poster? Postern kan sägas vara en sammanfattning av den skriftliga rapporten. Man skulle t o m kunna säga att postern är en sammanfattning av den muntliga presentationen. När man presenterar

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Vattenkemi Alkalinitet (karbonatalkalinitet) SS-EN ISO 9963-2, utg. 1 Titrering 1:1, 2, 4 1-250 mg/l Ammonium som kväve SS-EN ISO 11732:2005 FIA 1:1, 2, 4 0,1-5,0 mg/l Biokemisk syreförbrukning, 7 dygn

Läs mer

Riskhantering ga llande avsaltat vatten

Riskhantering ga llande avsaltat vatten Riskhantering ga llande avsaltat vatten Vilka hälsoeffekter finns det med att konsumera dricksvatten framställt genom omvänd osmos (avsaltat vatten) av havsvatten alternativt använda det vid matlagning?

Läs mer

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM)

Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Mätosäkerheter ifrån provningsjämförelsedata. Bakgrund, metod, tabell och exempel Bo Lagerman Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) Bakgrund: Under år 2000 ska alla ackrediterade laboratorier uppge

Läs mer

Dricksvattnet i Lanna

Dricksvattnet i Lanna Dricksvattnet i Lanna Lannavattnet är mjukt (4 dh). Ett mjukt vatten kräver mindre tvätt- och diskmedel jämfört med orter där vattnet är hårt. Generellt kan man säga att tvättmedlet räcker mer än dubbelt

Läs mer

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun

Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk. Laholms kommun Knäred, Hishult, Skogaby, Öringe, Kornhult och Mästocka avloppsreningsverk Årsrapport 2014 Knäred Dim 1500 pe m 3 /d 434 1688 1452 2,0 Ängstorps ARV Typ Mängd (ton) sker från ARV innan alt. efter mekanisk

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

KALK FÖR VATTENRENING

KALK FÖR VATTENRENING KALK FÖR VATTENRENING Vatten vårt viktigaste livsmedel SMA Mineral är en av Nordens största tillverkare av kalkprodukter. Vi har lång erfarenhet av kalk och kalkhantering. Kalk är en naturprodukt och den

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

Sammanfattning HM dricksvatten & yttre miljövård

Sammanfattning HM dricksvatten & yttre miljövård Sammanfattning HM dricksvatten & yttre miljövård 2014-11-12 1 Råvatten Råvatten är det vatten vi använder för beredningen av dricksvatten. Detta vatten kan antingen komma från: - Ytvatten, t.ex. sjöar

Läs mer

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk

Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Förslag till provtagningsplan för små vattenverk Verksamhetens namn:.. Datum: Underskrift av ansvarig:.. Innehållsförteckning 1 Allmänna uppgifter om vattenverket och vattentäkten 2 Vattenprovtagning 2.1

Läs mer

Nyttiga verktyg vid kalkning? ph okalk Alk okalk ph

Nyttiga verktyg vid kalkning? ph okalk Alk okalk ph Nyttiga verktyg vid kalkning? ph okalk Alk okalk ph Nyttiga verktyg vid kalkning Till vad kan dom användas? Hur används dom? Kan man lita på dem? Kan dom göras säkrare? Okalkat ph (ph okalk ) Bedöma om

Läs mer

I dessa allmänna råd används följande begrepp:

I dessa allmänna råd används följande begrepp: 1 (17) Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning Detta råd gäller för dricksvatten från vattenverk och enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanläggningar. Som i genomsnitt tillhandahåller

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, hp, vt 8 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på högskolepoäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar.

Förbrukade kemikalier och material bör samlas in, transporteras och bortskaffas i enlighet med kommunens anvisningar. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Försök utförda vid Uppsala gatukontor. Bakgrund. 2 november 1993. Vattenvårdsteknik. Erik Levlin 1 TRITA-VAT 1931

Försök utförda vid Uppsala gatukontor. Bakgrund. 2 november 1993. Vattenvårdsteknik. Erik Levlin 1 TRITA-VAT 1931 2 november 1993 Vattenvårdsteknik Försök utförda vid Uppsala gatukontor Erik Levlin 1 TRITA-VAT 1931 Bakgrund Uppsala kommun har problem med höga kopparhalter i avloppsslammet, vilket härrör från utlösning

Läs mer

Kyvett-test LCK 327 Vattnets hårdhetsgrad Kalcium/Magnesium

Kyvett-test LCK 327 Vattnets hårdhetsgrad Kalcium/Magnesium Kyvett-test Princip Kalcium- och magnesiumjoner bildar med metallftalein ett violett färgkomplex som mäts i fotometer. Användningsområde Rå- och dricksvatten, ytvatten, pannvatten, processkontroll Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sammanfattning Abstract Förord Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund 1.2 problemformulering 1.3 Syfte och mål 1.4 avgränsningar 2 Metod 2.1 Forskningstyp 2.2 Litteraturstudie 2.3 Datainsamling

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet

Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Examensarbeten på dataingenjörsprogrammet Den här texten riktar sig till studenter på Di-programmet. Syftet är att sammanfatta rutinerna för examensarbete vid institutionen för systemteknik. Inlämning

Läs mer

Bantat kontrollprogram avsett för beräkning av nuvarande och framtida kvicksilverspridning från Nedsjön till Silverån

Bantat kontrollprogram avsett för beräkning av nuvarande och framtida kvicksilverspridning från Nedsjön till Silverån Bantat kontrollprogram avsett för beräkning av nuvarande och framtida kvicksilverspridning från Nedsjön till Silverån INLEDANDE RESONEMANG OM KONTROLLPROGRAMMETS UTFORMNING Bakgrundsinformation om kvicksilverproblematiken

Läs mer

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej

Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A Antimon, Sb EPA Method 200.8, mod ICP-MS 0,1 10 µg/l Dricksvatten Nej Nej Ackrediteringens omfattning Kretslopp och vatten Mölndal Ackrediteringsnummer 0045 Lackarebäcks vattenverk Laboratorium A000089-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3

Analysrapport. ProvId: 7,00. Sigtuna Vatten & Renhållning AB Provplats: Tivolivägen Fsk Östra Bangatan 3 Analysrapport Utskriven: Av: Databas: 2016-11-10 6 LIMS_PROD ProvId: 7,00 9001 ( ANV-P_205-161024-1 ) Provtaget: 2016-10-24 12:35 12,9 C Kund: Sigtuna Kommun 8 Mottaget: 2016-10-24 14:32 14,2 C Sigtuna

Läs mer

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning

Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY. Redovisning Gymnasiearbete/ Naturvetenskaplig specialisering NA AGY Redovisning Redovisning av projekten Skriftligt i form av en slutrapport ( till handledaren via Urkund senast 11/4 (veckan innan påsklovet) Alla

Läs mer

Undersökningar i Bällstaån 2004 1

Undersökningar i Bällstaån 2004 1 Undersökningar i Bällstaån 24 1 2 Undersökningar i Bällstaån 24 Undersökningar i Bällstaån 24 1 Christer Lännergren/VV 27/4 Stockholm Vatten 16 26 Stockholm Telefon 8 5221 2454 christer.lannergren@stockholmvatten.se

Läs mer

Provtagning enligt SLVFS 2001:30

Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt SLVFS 2001:30 Provtagning enligt föreskrifterna för dricksvatten (SLVFS 2001:30) Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska regelbundet och i enlighet med Livsmedelsverkets

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Ett undersökande arbetssätt

Ett undersökande arbetssätt Ett undersökande arbetssätt Utformning Syfte Bedömning Vem är Christofer? Leg lärare i ma/no/tk 4-9 18 år som lärare (fr.om. 12 aug Sundbyskolan, Spånga) Krönikör, recensent för Origo Ingvar Lindkvistpristagare

Läs mer

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång

Gymnasiearbetets rapport. En översiktlig genomgång Gymnasiearbetets rapport En översiktlig genomgång Vilka är vi? Linda Ekström Lind, förstelärare i svenska och historia Tony Strid, bibliotekarie Formatmallar på skolans hemsida Skriv direkt i dem. Service

Läs mer

RAPPORT. Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län mätningar och modellering. För Kronobergs läns luftvårdsförbund

RAPPORT. Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län mätningar och modellering. För Kronobergs läns luftvårdsförbund RAPPORT För Kronobergs läns luftvårdsförbund Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län mätningar och modellering Resultat till och med september 7 Gunilla Pihl Karlsson, Anna Nettelbladt, Cecilia

Läs mer

Grundvattenövervakning i Örebro län

Grundvattenövervakning i Örebro län Grundvattenövervakning i Örebro län - sammanställning och utvärdering av grundvattenanalyser 1991 och 2002 Lars-Ove Lång, Jonas Gierup och Sven-Eric Gradstock, SGU SGU-rapport 2003:16 Publ. nr 2003:12

Läs mer

OM PRESENTATIONER OCH OPPOSITIONER. Tillämpad matematik i natur och teknikvetenskap, TNA005 För ED1, KTS1, och MT1 vårterminen 2015

OM PRESENTATIONER OCH OPPOSITIONER. Tillämpad matematik i natur och teknikvetenskap, TNA005 För ED1, KTS1, och MT1 vårterminen 2015 OM PRESENTATIONER OCH OPPOSITIONER Tillämpad matematik i natur och teknikvetenskap, TNA005 För ED1, KTS1, och MT1 vårterminen 2015 1 KURSUPPLÄGG UPG1 (nästan klart) Miniprojekt 1 i grupp, UPG5, UPG8 (engelska),

Läs mer