KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority Dnr 605/2011 1(9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2011-10-06 Dnr 605/2011 1(9)"

Transkript

1 Swedish Competition Authority Dnr 605/2011 1(9) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, Stockholm Motpart Tornberget Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge ( ), Haninge Saken Upphandlingsskadeavgift enhgt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offenthg upphandling (LOU) Yrkande Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten jämlikt 17 kap. 1 1 LOU förpliktar Tornberget Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Hanmge att betala (etthundrafemtiotusen) kronor i upphandlingsskadeavgift. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax föfww-järikurttn^encé&sef

2 Swedish Competition Authority Dnr 605/2011 2(9) Grunder 1 Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 25 februari 2011 i mål nr fastställt att av Tornberget Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge ("Tornberget") ingångna avtal har fått bestå, trots att de har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr, se bilaga 1. Kammarrätten i Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen har inte meddelat prövningstillstånd, se bilaga 2 och 3. Förvaltningsrättens dom har således vunnit laga kraft. Konkurrensverkets behörighet 2 Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen i enhghet med 18 kap. 1 LOU och 3 förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket. 3 Enhgt 17 kap. 2 första stycket LOU ska Konkurrensverket hos allmän förvaltningsdomstol ansöka om att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift om en domstol i enhghet med 17 kap. 1 1 LOU fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 16 kap. 6, 8 euer 9 LOU. 4 Enligt 17 kap. 6 LOU ska ansökan om upphandlingsskadeavgift ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från den tidpunkt då det avgörande som ansökan grundas på har vunnit laga kraft. Förvaltningsrättens dom vann laga kraft den 14 april 2011 genom att Högsta förvaltningsdomstolen denna dag beslutade att inte meddela prövningstillstånd i målet. Omständigheter 5 Den aktuella upphandlingen avser städtjänster för skollokaler och förskolelokaler och har genomförts som en öppen upphandling. Upphandlingen omfattar totalt ca m z inom Haninge kommun och består av tre avtalsområden, A, B och C, vilka vart och ett omfattar vissa angivna städområden. Avtalen ska gälla i två år och innehåuer även möjhghet till förlängning om ett plus ett år, se bilaga 4 (Administrativa föreskrifter punkt 1.2 och ). 6 Tilldelningsbeslut meddelades enhgt uppgift den 9 december 2010, bilaga 5. Det avsändes till anbudsgivarna samma dag via e-post och vanlig post, se bilaga 6. Av beslutet framgår bl.a. att Fervent Cleaning Company AB 1 Konkurrensverket önskar göra rätten uppmärksam på att begreppen "städområde" och "avtalsområde" i upphandlingen avser olika saker: ett avtalsområde utgörs av flera städområden, men ett separat avtal ingås för varje städområde. Anbud ska dock lämnas på samtliga städområden som omfattas av ett avtalsområde.

3 Swedish Competition Authority Dnr 605/2011 3(9) ("Fervent Cleaning") tilldelas avtal för avtalsområde A och C samt att Kajsas Städ och Service AB ("Kajsas Städ") tilldelas avtal för avtalsområde B. 7 Av förvaltnmgsrättens dom framgår att avtalsspärr enhgt 16 kap. 6 LOU inträdde den 9 december 2010 i och med att underrättelsen om tiudelningsbeslut skickades denna dag. Den 17 december 2010 ingav Winab Företagsservice AB ("Winab") en ansökan om överprövning tiu Förvaltningsrätten i Stockholm. Därmed inträdde en förlängd avtalsspärr enhgt 16 kap. 9 första stycket LOU. Domstolarnas bedömning 8 Av förvaltningsrättens dom framgår att Tornberget till rätten uppgett att kontrakt i upphandlingen ingåtts den 20 december 2010 (se även bilaga 7-8). Förvaltningsrätten har i domskälen konstaterat att Tornberget har tecknat avtal i strid med bestämmelserna om avtalsspärr, vilket var ostridigt i målet. 9 Vid sin prövning i målet har förvaltningsrätten avslagit Winabs talan om ogutigförklaring av avtalen på den grunden att Winab inte visat att Tornberget överträtt de grundläggande principerna i 1 kap. 9 LOU euer någon annan bestämmelse i LOU. 10 Kammarrätten i Stockholm och Högsta förvaltningsdomstolen har i beslut den 8 mars 2011 i mål nr respektive den 14 apru 2011 i mål nr inte meddelat prövningstiustånd. Upphandlingsskadeavgift Förutsättningar för att påföra upphandlingsskadeavgift vid överträdelse av bestämmelserna om avtalsspärr 11 Av 16 kap. 6 första stycket LOU framgår att om underrättelse om tilldehiingsbeslut har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att underrättelsen skickades. Av andra stycket samma paragraf framgår att om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel tiu en euer flera anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet. 12 Enhgt 17 kap. 1 1 får allmän förvaltningsdomstol besluta att en upphandlande myndighet ska betala upphandlingsskadeavgift om allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som vunnit laga kraft faststäut att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr i 16 kap. 6, 8 euer 9 LOU.

4 Swedish Competition Authority Dnr 605/2011 4(9) 13 Upphandlingsskadeavgift kan tas ut oberoende av om överträdelsen har skett uppsåtligen euer av oaktsamhet. 2 Det är således ett strikt ansvar som gäller. 14 Konkurrensverket har enligt 17 kap. 1 1 LOU en skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift när en förvaltningsdomstol faststäut att ett avtal får bestå trots att det ingåtts i strid med bestämmelserna om avtalsspärr. Grunden för påförande av upphandlingsskadeavgift är således endast den lagakraftvunna domen. I förevarande mål kan därmed frågan huruvida Tornberget överträtt avtalsspärren inte bh föremål för en förnyad rättslig prövning. Närmare om den aktuella överträdelsen 15 Vad gäller nu aktueu upphandling har tilldelningsbeslutet avsänts med såväl elektroniskt medel (e-post) som med annat medel (brevpost), se bilaga 6. Enligt Konkurrensverkets bedömning är det oklart om avtalsspärren då ska anses vara tio euer 15 dagar. Denna omständighet saknar dock betydelse i detta fall eftersom Tornberget har tecknat avtal i strid mot bestämmelserna om avtalsspärr oavsett om det var den kortare euer den längre tiden som skuue ha iakttagits. 16 Underrättelse om beslut att tilldela kontrakten i upphandlingen och om skälen för det (tiudelningsbeslutet) sändes ut den 9 december 2010 tiu anbudsgivarna. Den tionde dagen var således söndagen den 19 december Enhgt 16 kap. 19 LOU ska 2 lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tilllämpas vid beräkningen av längden av en avtalsspärr. Avtalsspärren, och den med avtalsspärren sammanhängande fristen för att ge in en ansökan om överprövning av tiudelningsbeslutet, gick därför ut först vid midnatt mellan måndagen den 20 och tisdagen den 21 december Trots detta ingick Tornberget avtal den 20 december 2010, dvs. i strid med den då alltjämt gäuande avtalsspärren. 18 Det ska påpekas att Tornberget även ingick avtal i strid med den förlängda avtalsspärren enhgt 16 kap. 9 LOU, eftersom Winab redan på fredagen den 17 december 2010 gett in sin ansökan om overprövning till förvaltningsrätten. 19 Tornberget har i samband med Konkurrensverkets utredning av ärendet bland annat uppgett att orsaken till att avtalsspärren kom att överträdas var ett förbiseende av det faktum att den s.k. söndagsregeln numera gjorts tilllämplig påberäkning av.tidsfrister enhgt LOU. Vidare har Tornberget uppgett att man inte innan avtalet ingicks hade kontrouerat med Förvaltningsrätten i Stockholm om någon ansökan om överprövning avseende upphand-! Prop. 2009/10:180 s. 192 ff. iw^wiksnkurfctsvérketjsel

5 Swedish Competition Authority Dnr 605/2011 5(9) lingen hade getts in. Tornberget har även uppgett att avtal endast ingåtts med Kajsas Städ, samt att det avtalet upphävdes under den pågående överprövningen av upphandlingen, men att denna information aldrig vidarebefordrades till förvaltningsrätten. 20 Avseende de uppgifter om avtalen som Tornberget lämnat med anledning av att Konkurrensverket påbörjat ett ärende om upphandlingsskadeavgift, vilka således framkommit först efter det att förvaltningsrättens dom vunnit laga kraft, anser Konkurrensverket att de sakomständigheter som domstolen funnit utredda och lagt tiu grund för sitt avgörande i den underliggande domen måste anses som utredda av domstolen även i målet om upphandlingsskadeavgift. Detta framgår av den omständigheten att det föreligger en ovulkorhg skyldighet för Konkurrensverket att ansöka om upphandlingsskadeavgift i de fah en överträdelse har slagits fast i en lagakraftvunnen dom. Av 17 kap. 1 LOU framgår vidare att överträdelsen ska vara konstaterad av allmän förvaltningsdomstol vid en överprövning av avtal. 21 Konkurrensverket anser således att rätten i förevarande mål har att utgå från förvaltningsrättens dom i mål nr Av sagda dom framgår inte annat än att Tornberget har ingått samtliga kontrakt med anledning av upphandlingen, se citeringen sist i förvaltningsrättens tjänsteanteckning den 20 december 2010, se bilaga 7. Inte heuer har Tornberget under skriftväxlingen i förvaltningsrätten tillbakavisat Winabs påstående att "kontrakt tecknats med entreprenörerna under måndagen den 20 december 2010." (Konkurrensverkets kursivering). Förvaltningsrätten har också i domen avslagit Winabs yrkande om att Tornbergets avtal med Fervent Cleaning och Kajsas Städ ska ogutigförklaras, rätten har alltså faststäut att avtalen med båda dessa leverantörer ska bestå. 22 Konkurrensverket viu i detta sammanhang tillägga att det ankommer på den upphandlande myndigheten att under ett överprövningsförfärande lämna korrekt och entydig information till domstolen. Sanktionsvärde och avgiftens storlek 23 En upphandlingsskadeavgift ska enhgt 17 kap. 4 LOU uppgå tiu lägst kronor och högst kronor, dock inte överstigande tio procent av kontraktsvärdet. Beräkningen av kontraktsvärdet ska ske enligt 3 kap. 3 och 4 euer 15 kap. 3 a LOU. 24 Enligt 17 kap. 5 ska vid faststäuande av upphandlingsskadeavgiftens storlek särskud hänsyn tas till hur auvarhg överträdelsen är. I ringa fau ska någon avgift inte beslutas. Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl.

6 Swedish Competition Authority Dnr 605/2011 6(9) 25 Bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift grundas på de ändringar av rättsmedelsdirektivet som infördes genom direktiv 2007/66/EG. Medlemsstaterna är enhgt direktivet skyldiga att införa bestämmelser om alternativa sanktioner i vissa fall när ett avtal får bestå trots att grund för ogutighet föreligger. En sådan sanktion ska påföras om rätten beslutat att ett avtal får bestå med hänsyn tiu ett tvingande allmänintresse samt vid överträdelse av en bestämmelse om avtalsspärr som inte ska föranleda ogutighet av avtalet. Sanktionen måste vara effektiv, proportionerhg och avskräckande Av förarbetena framgår att ett av syftena med upphandlingsskadeavgift är att säkerstäua att upphandlingsreglerna iakttas och att skattemedlen används på ett korrekt sätt. 4 Vid bedömningen av avgiftens storlek ska hänsyn tas tiu aua relevanta omständigheter inom ramen för upphandlingsskadeavgiftens avskräckande syfte. Detta innebär att hänsyn ska tas tiu såväl försvårande som förmildrande omständigheter. Utgångspunkten är dock att avgiften bestäms så att myndigheten avhåuer sig från överträdelser av lagen samt att även andra myndigheter avhäller sig från överträdelser. Ju auvarligare överträdelsen kan anses vara, desto högre belopp bör sanktionsavgiften faststäuas tall. 5 Exempelvis kan beaktas om den upphandlande myndighetens agerande är att se som särskilt klandervärt. Avgiftens storlek - principiella utgångspunkter för yrkat belopp 27 När det gäuer upphandlingsskadeavgift som grundar sig på att den upphandlande myndigheten har slutit ett avtal som fått bestå trots att det slutits i strid med bestämmelserna om avtalsspärr, anser Konkurrensverket att som genereu princip bör galla att en avgift om kronor samt därtiu ett tiulägg om 0,25 procent av kontraktsvärdet ska påföras myndigheten. Omständigheterna i det enskilda f auet kan sedan motivera att avgiften f aststäus tiu ett högre euer lägre belopp. 28 Konkurrensverket har således uppfattningen att upphandlingsskadeavgiften vid dessa överträdelser ska bestå av dels ett fast belopp, dels ett rörligt belopp som är beroende av kontraktsvärdet. Avsikten är att det fasta beloppet ska utgöra en form av minimiavgift vilken regelmässigt ska utgå vid alla överträdelser av detta slag, medan det rörhga beloppet ska reflektera den aktueua upphandlingens storlek. 29 Vad gäuer det fasta beloppets storlek framstår enhgt Konkurrensverkets uppfattning kronor genereut som ett rimligt och väl avvägt grundbelopp i relation tiu den överträdelse av reglerna om avtalsspärr som myndigheten i fråga gjort sig skyldig till. Konkurrensverket har således, i enhghet med 3 Prop. 2009/10:180 s Prop. 2009/10:180 s '' Prop. 2009/10:180 s wsmslmtklwemverketässi

7 Swedish Competition Authority Dnr 605/2011 7(9) 17 kap. 5 LOU, särskilt beaktat hur auvarhg en överträdelse av detta slag typiskt sett ska anses vara. 30 Syftet med att låta avgiftens storlek även bero av ett rörligt belopp som är anpassat till kontraktsvärdet är främst att sanktionen, enhgt rättsmedelsdirektivet och lagens förarbeten, ska vara effektiv, proportionerhg och avskräckande. Vid mycket stora upphandlingar, där kontraktsvärdet i vissa fau kan uppgå tiu flera mujarder kronor, skuue en upphandlingsskadeavgift om endast kronor vara alltför låg för att leva upp tiu lagstiftarens intentioner. Det skuue å andra sidan kunna framstå som oskäligt med en avgift som påtaghgt överstiger kronor vid upphandlingar som avser relativt låga värden. 31 Ett tiuägg motsvarande 0,25 procent av kontraktsvärdet framstår, på samma sätt som grundbeloppet om kronor, som skäligt vid den avvägning som ska göras vid beräkningen av avgiftens storlek. 32 Sammanfattningsvis innebär enhgt Konkurrensverkets mening det ovan angivna beräkningssättet att upphandlingsskadeavgiftens storlek blir effektiv, proportionerhg och avskräckande. Avgiften blir även förutsebar, vilket ur rättssäkerhetssynpunkt framstår som angeläget. Avtalets värde 33 Eftersom upphandlingen i fråga omfattar ett konfraktsvärde överstigande det aktueua tröskelvärdet ska regleringen i 3 kap. 3 och 4 LOU tiuämpas vid beräkningen av kontraktsvärdet i detta fau. 34 Enhgt 3 kap. 3 LOU ska värdet av ett kontrakt uppskattas tiu det totala belopp som ska betalas enhgt kontraktet. Vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjas. Vidare ska de premier och ersättningar som den upphandlande myndigheten planerar att betala tiu anbudssökande euer anbudsgivare räknas in i värdet. 35 Enhgt 4 samma kapitel ska beräkningen av värdet av ett kontrakt avse värdet vid den tidpunkt då en annons om upphandlingen enhgt 7 kap. 1 skickats ut euer, om en sådan annons inte krävs, vid den tidpunkt då den upphandlande myndigheten bjuder in leverantörer tih anbudsgivning. 36 De sammanlagda anbudspriserna för de tre avtalsområdena i upphandlingen uppgår till kronor ( ). 37 Anbudspriserna avser årskostnaden (se Administrativa föreskrifter punkt 4.3, buaga 4). Eftersom avtalstiden löper under två år (se Administrativa föreskrifter, punkt 1.2) ska anbudspriserna multipliceras med två. 3ySyw.konkurreHsverket.se

8 Swedish Competition Authority Dnr 605/2011 8(9) 38 DärtiU ska möjhghetema till förlängning av avtalen beaktas fuut ut, som om dessa faktiskt utnyttjas. Aktuella avtal innehåuer en möjlighet till upp till två års förlängning utöver den inledande avtalstiden. 39 Konkurrensverket viu även påpeka att upphandlingen inte genomförts som en ramavtalsupphandling. Omfattningen, bl.a. frekvens för städning av de olika objekten, liksom den ersättning som Tornberget kommer att betala till leverantörerna framgår direkt av förfrågningsunderlaget respektive avtalen. Det är av betydelse på så sätt att anbudspriserna - vilka tulsammans bhdar utgångspunkt för beräkningen av värdet av den aktueua upphandlingen - framgår direkt av tiudelningsbeslutet och övriga handlingar. 40 Däremot innehåller avtalen även föreskrifter om avrop av extra städning. Eftersom det saknas uppgifter från Tornberget om det beräknade värdet av avropen av extra städning uppskattar Konkurrensverket det samlade avtalsvärdet av dessa tiu sammanlagt kronor för samtliga avtalsområden ( kronor per år). 41 Det sammanlagda totala värdet av de avtal som upphandlingen avser är således enhgt Konkurrensverkets beräkningar kronor (4 x ( x 4)). Avgiftens storlek i förevarande fall 42 Konkurrensverket anser med hänsyn tiu ovanstående att upphandlingsskadeavgiften i detta fau bör bestämmas tiu kronor. De principer som ovan angetts i punkt har utgjort grund för beräkningen. Konkurrensverket har inte funnit att några förmudrande eller försvårande omständligheter som är ägnade att påverka avgiftens storlek har framkommit. En avgift om kronor motsvarar cirka 0,3 procent av det totala värdet av de aktueua avtalen. Enligt Konkurrensverkets uppfattning motsvarar avgiften det sanktionsvärde den aktueua överträdelsen får anses ha. Det kan i sammanhanget erinras om att upphandlingsskadeavgiften får uppgå tiu högst tio procent av det sammanlagda kontraktsvärdet. Bilagor 1. Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 25 februari 2011 i mål nr Kammarrättens i Stockholm beslut den 8 mars 2011 i mål nr Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 14 apru 2011 i mål nr Administrativa föreskrifter (förfrågningsunderlag).

9 Swedish Competition Authority Dnr 605/2011 9(9) 5. TiUdelningsbeslut (odaterat). 6. Tornbergets yttrande den 26 maj 2011 tiu Konkurrensverket. 7. Tjänsteanteckning den 20 december 2010 från Förvaltningsrätten i Stockholm. 8. Tjänsteanteckning den 21 december 2010 från Förvaltningsrätten i Stockholm. Magnus Ehn www konkurrcnsvorket.se

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm

KONKURRENSVERKET. Ansökan om upphandlingsskadeavgift ANSÖKAN. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm ANSÖKAN Swedish Competition Authority 2011-11-18 Dnr 702/11 1(8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Försvarsmakten,

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm DOM Meddelad i Sundsvall Sida 1 (10) KONKURRENSVERKET 2013-10- 1 0 KLAGANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Falu kommun 791 83 Falun Avd -30 Dnr KSnr Aktbil ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Meddelad i Uppsala Mål nr E Enhet 1 1 SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Ombud: Jur. kand. Sara-Li Olovsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell Advokatfirman

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se Socialdepartementet Remissyttrande 2014-09-29 Dnr. S2014/5303/RU och S20154/5301/RU Ang. förslaget avseende nya

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 08-009 PM 2 2008-09-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (för kort anbudstid). Bollnäs kommun

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer