HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELTIDSPROJEKTET. Delrapport till Kommunfullmäktige. Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren 2013-12-05"

Transkript

1 HELTIDSPROJEKTET Delrapport till Kommunfullmäktige Stina Lindbäck-Ohlsson, Ulrika Lundgren

2 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen Innehållsförteckning Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Projektet... 4 Krav på projektresultat... 4 Projektetstrategier... 5 Projektgrupper... 5 Politisk styrgrupp... 5 Facklig grupp... 5 Övriga projektgrupper... 6 Mötesfrekvens... 6 Projektrapportering... 6 Kommunikationsplan... 6 Tidplan... 6 Resultat... 7 Nuläge... 7 Konsekvenser av ett erbjudande om heltidstjänster Arbetsmetoder Antal anställda Sysselsättningsgrad Pensionsavgångar Arbetsuppgifter utifrån kunder/gästers behov Geografiska områden och eventuella konsekvenser Ökat samarbete inom förvaltningens verksamheter Kartläggning av de anställdas behov och önskemål:... 9 Arbetstidsmodeller Kollektivavtal Gränsdragningar för tjänstledighet Ekonomi Utbildning - information Slutsatser f:\kvalitetsledning\heltidsprojektet\delrapport kf februari 2014\heltidsprojektet - delrapport till kommunfullmäktige, febr 2014.docf:\kvalitetsledning\heltidsprojektet\delrapport kf februari 2014\heltidsprojektet - delrapport till kommunfullmäktige, febr 2014.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

3 2 (15) Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade , (KF 135, KS ) att öka Folkhälsonämndens driftsram med 580 tkr under perioden Detta i syfte att möjliggöra ett erbjudande till personalen om heltidstjänster. Kommunfullmäktige beslutade , (KF 183, KS ) att uppdra åt folkhälsonämnden att senast i februari 2014, för kommunfullmäktige, redovisa konsekvenser av ett erbjudande till personalen om heltidstjänster. Denna delrapport är en redovisning av vilka metoder som använt och vilka resultat som hittills uppnåtts. Heltidsprojektet är ett treårigt projekt, , som kommer att genomföras vid folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner. En projektspecifikation för Heltidsprojektet har beslutats av folkhälsonämnden (FHN 116, FHN ) i vilken bland annat mål och projektorganisation beskrivs. Syftet med projektet är att möjliggöra erbjudande om heltidstjänster till samtliga personal vid folkhälsoförvaltningen. Att kunna försörja sig på sitt arbete är en viktig jämställdhetsfråga och intentionen med Heltidsprojektet. Utöver jämställdhetsaspekten ser folkhälsoförvaltningen även vinster löne-, effektivitets- och kvalitetsmässigt. Att införa heltider medför genomgripande förändringar för förvaltningens verksamheter. Det ställer nya krav på medarbetare och chef. Följande arbetsmetoder har använts för att kunna beskriva konsekvenser av ett erbjudande om heltidstjänster: Kartläggningar av nuläge Genomgång av arbetstidsmodeller kollektivavtal Gränsdragningar för tjänstledighet Ekonomiska frågor och beräkningar Utbildning - information Det finns många konsekvenser av ett erbjudande till personalen om heltidstjänster. I dagsläget kan projektet konstatera att Heltidsprojekt innebär förändring och är teoretiskt lätt men praktiskt svårt. Det tar tid att genomföra vilket måste respekteras för att kunna lyckas. Ulrika Lundgren Förvaltningschef Projektägare Stina Lindbäck-Ohlsson Verksamhetsstrateg Projektledare

4 3 (15) Bakgrund Den 15 december 2010 beslutade folkhälsonämnden om mångfaldsplan med särskilda mål för jämställdhet och integration, i enlighet med CEMR deklarationen 1 ( , FHN 139, FHN ). Denna ersatte då den tidigare jämställdhetsplanen. Ett övergripande mål i mångfaldsplanen är att skapa förutsättningar för goda och tilltalande arbeten där man vågar, vill och kan arbeta heltid under hela sin karriär i yrket. Mångfaldsplanen är indelad i fyra områden varav ökad möjlighet till försörjning är ett av dessa. En åtgärd i mångfaldsplanen är att utveckla organisationen i strävan efter att nå möjligaste mån av önskad tjänstgöringsgrad. Kommunfullmäktige beslutade , (KF 135, KS ) att öka Folkhälsonämndens driftsram med 580 tkr under perioden Detta i syfte att möjliggöra ett erbjudande till personalen om heltidstjänster. Kommunfullmäktige beslutade , (KF 183, KS ) att uppdra åt folkhälsonämnden att senast i februari 2014, för kommunfullmäktige, redovisa konsekvenser av ett erbjudande till personalen om heltidstjänster. Syfte Syftet med projektet är att möjliggöra erbjudande om heltidstjänster till samtliga personal vid folkhälsoförvaltningen. Att kunna försörja sig på sitt arbete är en viktig jämställdhetsfråga och intentionen med Heltidsprojektet. Utöver jämställdhetsaspekten ser folkhälsoförvaltningen även vinster löne-, effektivitets- och kvalitetsmässigt. Mål I folkhälsonämndens styrdokument Mål och budget har nämnden formulerat ett mål vad gäller tjänstgöringsgrad medarbetarna inom folkhälsonämnden arbetar heltid. Styrmåttet som mäter måluppfyllelsen handlar om andel heltider, där målnivå för år 2015 är att 95 % av de anställda ska arbeta heltid. Utfall Nämndens styrmått Andel heltider (procent) 2. Tot 45 Kv 44 M Tot 45 Kv 44 M Tot 51 Kv 50 M Tot 75 Kv 75 M Tot 95 Kv 95 M 95 1 Council of European Municipalities and Regions 2 Styrmått ur Mål och Budget

5 4 (15) Projektet Heltidsprojektet är ett treårigt projekt, , som kommer att genomföras vid folkhälsoförvaltningen i Karlskoga och Degerfors kommuner. En projektspecifikation för Heltidsprojektet har beslutats av folkhälsonämnden (FHN 116, FHN ) i vilken bland annat mål och projektorganisation beskrivs. Projektet förväntas ge positiv påverkan ur tre olika aspekter av hållbar utveckling jämställdhet, miljörelaterad hälsa samt kostnadseffektivitet. Förvaltningschef för folkhälsoförvaltningen, är projektansvarig. Verksamhetsstrateg, är projektledare för Heltidsprojektet. Projektledaren ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt angivna direktiv, mål, budget och tidsplan. Huvuduppgiften är att ansvara för planering och styrning av tilldelade resurser så att projektuppdragets mål nås. Projektledaren har informationsansvar och avrapporterar till projektansvarig. Avgränsningar i projektet är: De krav och behov som projektet ansvarar för är; De medarbetare som har tillsvidareanställning inom förvaltningen. De krav och behov som projektet inte ansvarar för är: Tillsvidareanställda som på deltid får ersättning i form av exempelvis sjukersättning tillsvidare eller pension Visstidsanställda inom förvaltningen. Effekterna av Heltidsprojektet att följas löpande under projektets gång via årliga processutvärderingar samt via målnivån i nämndens delårs- och årsredovisning. Ansvariga för uppföljning av projektet är projektledare och projektsekreterare. Krav på projektresultat Kvalitetskrav på projektresultatet handlar om att tillse att kvalitén vad gäller anställnings- och arbetsmiljöförhållanden höjs. Arbetsmiljön ska genomsyras av demokratiska värderingar, där alla människor möts av respekt och acceptans. Det ska finnas ett öppet arbetsklimat, där alla medarbetare bidrar med ett icke diskriminerande synsätt och agerande. Det är viktigt att alla har kunskap om hur man kan förebygga och underlätta arbetet, både fysiskt och psykiskt. Arbetet innebär tunga lyft, ensidiga arbetsmoment och stress. För att skapa goda förhållandena för de anställda ska arbetsplatserna utformas och arbetet organiseras så att skador inte uppstår. Det ingår, som en naturlig del i arbetet, att ha och använda utrustning som förebygger skador. Vad gäller anställningsförhållanden ska organisationen utvecklas i strävan efter att anpassas till de nya förhållanden som det innebär att erbjuda samtliga personal heltid. Justeringen av nuvarande organisation

6 5 (15) ska generera enkelhet och tydlighet. Även avtal vad gäller vikarieförmedling ska vara tydliga och tillfredställande. Det handlar också om effektivitetskrav framförallt gentemot kunder. Tjänster kan komma att göras om till så kallade kombinationstjänster, där även en kompetenshöjning kan krävas av personalen. Bredare kompetens ökar i sin tur flexibiliteten när det gäller att utföra arbetsuppgifter inom förvaltningen. Projektetstrategier Förvaltningens värdegrundsarbete som finns i form av ledar-och medarbetarkörkort ligger till grund för arbetet med vilket förhållningssätt vi har i förändringsarbetet i samband med heltidsprojektet. Helhetssyn Enkelhet Nytänkande Respekt Öppenhet De projektstrategier som har betydelse för att klara de kritiska framgångsfaktorerna är: Tydlig och samma information till alla, både internt och externt En enig chefsgrupp som bistår med ett tydligt värdegrundsarbete inför och under projektets gång Att förmedla projektets jämställdhetsaspekt som även återfinns i förvaltningens mångfaldsplan om vikten av att kunna försörja sig på sitt jobb. Projektgrupper Politisk styrgrupp Styrgruppen består av fyra politiker ur folkhälsonämnden, tre politiker från Karlskoga och en från Degerfors. Den politiska styrgruppen kompletteras med socialnämndernas ordförande, för att skapa goda förutsättningar för helhetssyn. Respektive socialnämnd beslutar om sin representation i den politiska styrgruppen. Styrgruppen har ansvaret för projektets styrning då det gäller resurser och sakinnehåll. Styrgruppen ska pröva och godkänna de planer som utarbetas av projektledaren/arbetsgruppen. Vidare ska gruppen verka för att projektet genomförs på ett effektivt sätt och i enlighet med uppdragsgivarens intentioner. Facklig grupp Den fackliga gruppen består av representanter från Kommunal och Vision. Den fackliga styrgruppen ansvarar för att i samverkan med projektansvarig och projektledare tillse att anställnings- och arbetsmiljöförhållanden genomförs enligt projektplanen.

7 6 (15) Övriga projektgrupper Projektet har för övrigt flera andra grupper som var för sig och tillsammans arbetar enligt projektspecifikationen enligt mötesfrekvens nedan. Mötesfrekvens Berörda Politiska styrgruppen Fackliga gruppen Tjänstemannastyrgruppen Arbetsgruppen Chefsgruppen Referensgruppen Mötestillfällen 1 gång/6 månader (feb, sep) extra möten sker om behov uppstår 1 gång/2 månader (jan, mars, maj, sep, nov) 1 gång/månad (jan-juni, aug-dec) 1 gång/månad (jan-juni, aug-dec) 1 gång/månad (jan-juni, aug-dec) 1 gång/månad eller vid behov Projektrapportering Effekterna av Heltidsprojektet kommer att följas upp i denna delrapport till Kommunfullfullmäktige i februari 2014, enligt beslut. I samband med att projektet avslutas ska en slutrapport överlämnas till projektansvarig som i sin tur ansvarar för att denna lämnas vidare till den politiska styrgruppen, den fackliga styrgruppen samt folkhälsonämnden. En mindre sammanställning av projektets viktigaste resultat, framgångsfaktorer och lärdomar ska spridas till samtliga medarbetare inom förvaltningen via verksamhetschefer och städ- respektive kökschefer. Den externa spridningen av projektets resultat ska framförallt göras via hemsidan. Kommunikationsplan Kommunikation kring Heltidsprojektet kommer att ske i enlighet med förvaltningens kommunikationsplan som finns beslutad av folkhälsonämnden ( , FHN 149, FHN ). Tillsammans med kommunikationspolicy och övriga styrande dokument är planen ett stöd och arbetsredskap i kommunikationsfrågor för alla som arbetar i verksamheten. Tidplan Projektet har en övergripande tidsplan för de kommande åren I fortlöpande personalplanering kommer dock projektets intentioner

8 7 (15) beaktas vid varje förändring vad gäller arbetsgruppssammansättning etcetera. Nedan beskrivs den övergripande tidsplanen. Övergripande tidplan Innehåll Innan projektets start Skriva projektspecifikation och få den beslutad Tillsätta styr-, arbets- och referensgrupper Skapa projektplatsen för Heltidsprojektet Informationsinsats till chefer och medarbetare Våren 2013 Beskriva nuläget Se över organisation och avtal Se över tidsdimensionering Se över produktion i förhållande till antal anställda Se över system för vikarier och vikariekostnader Se över pensionsprognosen Hösten 2013 Arbeta fram alternativa arbetsmodeller (förslag på organisation och arbetssätt) Se över chefsområden Avstämningar för att planera kombinationstjänster Val av arbetsmodell Informationsinsatser till medarbetarna Processutvärdering (december 2013) Våren 2014 Prova vald arbetsmodell Kompetensutvecklingsinsatser Hösten 2014 Följa upp vald arbetsmodell och eventuellt förändra/förbättra Processutvärdering (december 2014) Våren 2015 Beslut och införande av slutlig arbetsmodell Hösten 2015 Utvärdera projektet Slutrapport (december 2015) Ta fram spridningsmaterial Resultat Nuläge Fler män än kvinnor är nöjda med sin tjänstgöringsgrad. Ser man enbart till fördelningen mellan kvinnor och män är folkhälsoförvaltningen en monokulturell organisation, det vill säga en kvinnodominerad arbetsplats. Totalt inom förvaltningen överstiger kvinnornas medellön männens. Detsamma gäller max lön, vilket är förklarligt då det inte finns några män i de högre avlönade befattningarna. Minimilön skiljer sig genom att kvinnor totalt i förvaltningen har en lägre minsta lön än männen. Detta förklaras av att de nyanställda som finns i de lägst betalda befattningarna är kvinnor.

9 8 (15) Konsekvenser av ett erbjudande om heltidstjänster 1. Arbetsmetoder Att införa heltider medför genomgripande förändringar för förvaltningens verksamheter. Det ställer nya krav på medarbetare och chef. Följande arbetsmetoder har använts för att kunna beskriva konsekvenser av ett erbjudande om heltidstjänster: Kartläggningar av nuläge Genomgång av arbetstidsmodeller kollektivavtal Gränsdragningar för tjänstledighet Ekonomiska frågor och beräkningar Utbildning - information 2. Antal anställda Folkhälsoförvaltningens anställda motsvarar i dagsläget 173,2 årsarbetare fördelat på 217 personer. Övervägande delen av de anställda är kvinnor, cirka 95 %. Årsarbetare - Heltidsprojekt Budget 2013 Heltidsprojekt Ökat antal åa Årsarbetare Städ 79,99 87,88 7,89 Årsarbetare kost - Skola KGA 43,23 47,25 4,03 Årsarbetare kost - SOC KGA 24,17 26,73 2,56 Årsarbetare kost - Skola DFS 15,81 15,81 0,00 Årsarbetare kost - SOC DFS 8,4001 9,2 0,80 Årsarbetre Café 0,00 0,00 0,00 Årsarbetare Ej placerad personal 1,63 1,63 1,75 TOTALT årsarbetare 173,22 188,49 17,02 Kostnad totalt (Beräknat på kr/mån) kr kr 3. Sysselsättningsgrad - - Nämndens styrmått Andel heltider (procent). Målnivå för 2013 är uppfylld. Utfall 2011 Tot 45 Kv 44 M Tot 45 Kv 44 M Tot 51 Kv 50 M Tot 75 Kv 75 M Tot 95 Kv 95 M Pensionsavgångar Pensionsavgångar i förvaltningen är under 2013 tre inom kost och en inom städ. Dessa timmar kommer att erbjudas till personal som idag arbetar deltid. Tjänster på kortare tjänstgöringsgrad kan fördelas ut och öka heltidstjänsterna totalt.

10 9 (15) 5. Arbetsuppgifter utifrån kunder/gästers behov Kök- och städchefer har fått i uppdrag att se över arbetsdagen. Detta för att se över om schemaläggningen kan göras annorlunda, vilket syftar till att se när och var kombinationstjänster skulle fungera. Det som kommit fram är att mycket arbete sker av rutin och för man alltid gjort så. Många har varit styrda av gamla traditioner när man lagt schema och fördelat uppgifter under dagen. Projektet har börjat analyserat detta för att hjälpa arbetsgrupperna att se arbetsformer som accepterats av alla. 6. Geografiska områden och eventuella konsekvenser De geografiska chefområdena som finns idag är utspridda. De har börjat setts över i samverkan med köks- och städcheferna, för att se om förflyttningar kan minimeras En nedbrytning områdesvis måste ske för att hitta lösningar som kan gynna platsförflyttningar och förflyttningstider. Detta innebär att man också ska se över antal anställda som utför arbetsuppgifter per objekt 7. Ökat samarbete inom förvaltningens verksamheter För att bli kunna arbeta inom annan profession är förutsättningen att man har nödvändig kompetens. Ett första steg är se över hur många som kan tänka sig att arbeta över professionsgränser. Ett andra steg är att genomföra nödvändig kompetensutveckling för att bereda denna möjlighet. Personalen menar att det är viktigt att värdesätta deras befintliga kompetens och att inte vem som helst kan städa eller laga mat. Ett utbildningskoncept har tagits fram och utbildare är kontrakterad. 8. Kartläggning av de anställdas behov och önskemål: En intresseanmälan har gått ut till berörd tillsvidareanställd personal under våren 2013 (inte till anställda på någon form av vikariat). Totalt har 180 svar inkommit. Av förvaltningens anställda arbetar 52 % heltid. 80 % av förvaltningens anställda är nöjd med sin tjänstgöringsgrad och 20 % vill ha mera tid. Utfall för önskad tjänstgöringsgrad Inom kostverksamheten 45 nöjda med heltid 14 nöjda med deltid 32 vill ha heltid 3 av de som vill ha heltid kan tänka sig kombinationstjänster Inom städverksamheten 36 nöjda med heltid 13 nöjda med deltid 31 vill ha heltid

11 10 (15) 4 av de som vill ha heltid kan tänka sig kombinationstjänster 2 önskade sig några enstaka timmars ökning Fler på kost än städ vill ha heltid, då det på kost är 7,23 tjänster och på städ är det 6,12 tjänster. Detta beror på familjesituation eller hälsotillstånd. KSAU och folkhälsonämnden har givit förvaltningen i uppdrag att analysera orsaker till varför man är nöjd med deltid och heltid. Köks- och städchefer har därför fått i uppdrag att samtala med de som angivit att de är nöjda med deltid. Förvaltningens chefer ställer därför följande frågor på utvecklingssamtal 2013: - Hur många vill arbeta heltid. - Hur många vill arbeta deltid. - Hur många vill ha flera arbetsplatser. - Hur många vill arbeta på ett ställe. - Hur många vill arbeta på andra tider än idag. - Hur många vill ha kombinationstjänst - Kompetensutvecklingsbehov. Detta kommer att analyseras och presenteras vidare i kommande rapport. Arbetstidsmodeller Kollektivavtal De arbetstidsmodeller som finns i Karlskoga har studerats. Främst finns kollektivavtal kring arbetstidens förläggning på socialförvaltningen och i ett kommunövergripande projekt pågår en översyn av avtalen. Det viktiga är att organisation och arbetstidsmodell hänger ihop. Det som styr arbetstidens förläggning är främst arbetstidslagstiftningen och det centrala kollektivavtalet. Ordinarie arbetstid är, beroende på hur arbetet förläggs, oftast 40 timmar i veckan i genomsnitt. Vid arbete helgar, kvällar och nätter sänks den genomsnittliga tiden något. Hur arbetstiden förläggs kan se olika ut över tid beroende på i vilken verksamhet arbetet finns. Normalt "kontorsarbete" sker oftast inom samma tider varje dag, eventuellt med någon form av möjlighet till flexibel arbetstid vid början och slut. I annan verksamhet kan det finnas behov av annan arbetstidsförläggningen. Oftast handlar det om verksamhet som pågår över fler av dygnets timmar och det vanliga är då att någon form av schemaläggning görs. Medarbetaren kanske arbetar olika långa pass och olika mycket under enskilda veckor, men den genomsnittliga veckoarbetstiden uppnås totalt sett under en flera veckor lång schemaperiod. Den ses som en begränsningsperiod och kan, enligt vårt centrala kollektivavtal, vara max 16 veckor, men det vanliga är att en schemaperiod är 4-6 veckor. Medarbetare kan beordras att arbeta annan tid än enligt fastställt schema, men ett förskjutningstillägg utgår då för tid som skulle varit fritid under tio dagar från och med tillsägelsen.

12 11 (15) Finns det ett behov i verksamheten av att hantera arbetstidens förläggning utanför ramarna måste kollektivavtal tecknas med det fackförbund som organiserar medarbetarna. Ett exempel på detta är någon form av timbanksavtal. Det genomsnittliga arbetstidmåttet kan då under begränsningsperioden både överskridas eller läggas ut med ett underskott. Överskjutande, eller ej utlagda timmar finns i en individuell timbank med som får innehålla ett maximalt antal plus eller minustimmar. Medarbetaren involveras i schemaläggningen och har möjlighet att inom verksamhetens ramar kunna arbeta mer vissa schemaperioder och mindre andra. På Socialförvaltningen finns avtal om flytande tid för att möjligöra för en ökad tjänstgöringsgrad. Det innebär att medarbetaren har en rad på schema som gäller för en viss procent av tjänstgöring, men får en tillsvidareanställning på en högre sysselsättningsgrad. Han/hon förbinder sig att göra en den överskjutande tiden vid behov och ska förlägga den vid andras frånvaro. Medarbetaren lägger in vilka tillfällen han/hon kan arbeta i ett system och bokas upp till pass över hela förvaltningen via bemanningsenheten. Medarbetaren erhåller samma månadslön över året även om den tid som görs flytande varierar från månad till månad. Ett liknande avtal handlar om rörlig tid, men det gäller för närvarande bara på en enhet och då ingången var att kunna bibehålla sysselsättningsgraden snarare än att öka upp den, ser villkoren något annorlunda ut. Avtal om årsarbetstid finns också i kommunen. Årsarbetstidsavtal innebär i korthet att beräknings- och begränsningsperioden för veckoarbetstiden är ett år. Det är viktigt att arbetstidsmodellen och organisationsformen speglar varandra så att arbetstidmodellen inte styr organisationen eller vice versa. Det är också viktigt att dialog och samverkan kring de här frågorna sker på ett så tidigt stadium som möjligt så att bägge parterna ser möjligheterna om ett kollektivavtal blir aktuellt. Projektet rekommenderar att först kartlägga och se över modeller för förändringar för att utröna idéer kring arbetstidsmodeller och behov av kollektivavtalslösningar. Projektet rekommenderar även att se på hur arbetet ska organiseras, när personalen kan arbeta under dagen, kan de önskade åtgärderna göras inom ramen för arbetstidslagstiftningen och kan inte detta göras så ska facken kopplas in. Frågan om arbetstidsmodeller ska projektet återkomma till när det finns mer information om vilka kombinationstjänster som kan vara aktuella.

13 12 (15) Gränsdragningar för tjänstledighet Projektet har visat att en utgångspunkt är att alla ska ha heltid och vill man arbeta deltid så får man ansöka om tjänstledighet. Gränsdragningar för detta är svårt då det från fall till fall kommer att bedömas på individnivå. Här fortsätter arbetet. Ekonomi Uppgifter har tagits fram om vilka inom förvaltningen som vill ha heltid, vad det skulle kosta att införa heltid för dessa personer och hur många tjänster det resultera i. Årsarbetare - Heltidsprojekt Budget 2013 Heltidsprojekt Ökat antal åa Årsarbetare Städ 79,99 87,88 7,89 Årsarbetare kost - Skola KGA 43,23 47,25 4,03 Årsarbetare kost - SOC KGA 24,17 26,73 2,56 Årsarbetare kost - Skola DFS 15,81 15,81 0,00 Årsarbetare kost - SOC DFS 8,4001 9,2 0,80 Årsarbetre Café 0,00 0,00 0,00 Årsarbetare Ej placerad personal 1,63 1,63 1,75 TOTALT årsarbetare 173,22 188,49 17,02 Kostnad totalt (Beräknat på kr/mån) kr kr I dagsläget handlar det om 17 tjänster för att höja de som vill få heltid inom kost och städ. Kostnaden för dessa 17 tjänster ligger på ca 6 miljoner. Utfallet för vikariekostnader till och med september 2013 är ca 4,8 miljoner. Vikariekostnader för 2012 var minus 2,7 miljoner och 1,6 miljoner för Kostnaden för korttidsvikarier är tänkta att minska väsentligt genom att införa heltid till flera. Kostnaderna för att höja upp till heltid måste kompenseras genom att vikariekostnaderna blir lägre. Det får inte uppstå en kostnad utöver den budget som finns tillgänglig. Utbildning - information Utbildning - information till samtliga styr-och referensgrupper skedde den 14 november Dagen leddes av Metodicum; Sven Fernlund- Skagerud, som varit projektledare i flera kommuner avseende heltider. Åsikter som framkom i diskussion under dagen: Projektet ger möjligheter till försörjning och heltid är en rättighet. Skapar förutsättningar för ökad jämställdhet Skapar förutsättningar för kvalitetshöjning Bidrar till att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare Ger möjligheter för lägre vikariekostnader

14 13 (15) Bidrar till en bättre ekonomi för hela organisationen Ger möjligheter till ökad kompetens Det finns en viss rädsla för de förändringar som projektet kan föra med sig.

15 14 (15) Slutsatser Hittills har följande slutsatser kunnat dras i heltidsprojektet: Tydligt politiskt stöd behövs för arbetet med heltid. Alla måste ta heltid på allvar. Se heltid och deltid som en möjlighet för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal idag och i framtiden. Se heltider som ett sätt att lyckas, både ekonomiskt som med våra brukare/kunder. Chefen är nyckelpersonen som avgör resultatet av heltidsprojektet. Medarbetarna måste involveras och nuvarande organisation av arbetsuppgifter, personal och arbetssätt ska ifrågasättas. Det finns en stor rädsla för förändring, så skynda långsamt. Projektet är större än man tror. Cheferna behöver mycket stöd under projektet. Projektet måste stötta enheter och medarbetare som får svårt med förändringen Att organisationen behöver genomlysas för att förändras. Utgå ifrån kundens/brukarens behov och utifrån detta kartlägga vilka tider på dagen som de "flesta händerna" behövs. För att kunna öka andel kombinationstjänster behövs kompetensutveckling Samarbetet mellan olika chefsområden behöver öka. Chefsområden behöver ses över utifrån geografisk placering. Det finns många konsekvenser av ett erbjudande till personalen om heltidstjänster. I dagsläget kan projektet konstatera att Heltidsprojekt innebär förändring och är teoretiskt lätt men praktiskt svårt. Det tar tid att genomföra vilket måste respekteras för att kunna lyckas. Ulrika Lundgren Förvaltningschef Projektägare Stina Lindbäck-Ohlsson Verksamhetsstrateg Projektledare

PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet

PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet Projektspecifikation 2012-09-19 Reviderad: 2015-05-19 Handläggare: Ulrika Lundgren, Folkhälsoförvaltningen FHN 2015.0085 PROJEKTSPECIFIKATION Heltidsprojektet Projektansvarig: Ulrika Lundgren Projektledare:

Läs mer

Mångfaldsplan med särskilda mål för jämställdhet och integration 2015-2016

Mångfaldsplan med särskilda mål för jämställdhet och integration 2015-2016 Styrdokument 2014-11-11 Handläggare: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Mångfaldsplan 2013-2014, 2012-12-12 156 Mångfaldsplan med särskilda mål för jämställdhet och

Läs mer

Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet

Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet Bilaga 1 Kommunstyrelsens personalutskott 2015-05-19 Heltidsprojektet Heltid en rättighet & deltid en möjlighet Historik Från deltid till heltid 2000/2002 Önskeschema och Time Care på 4 enheter inom ÄO

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Tjänsteskrivelse 2014-04-01 Handläggare: Julia Åhlgren 2013.0097 Folkhälsonämnden Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Sammanfattning Med utgångspunkt i Karlskoga kommunfullmäktiges

Läs mer

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012 Tjänsteskrivelse 2012-11-13 Handläggare: Stina Desroses FHN 2010.0071 Folkhälsonämnden av mångfaldsplanen 2011-2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden beslutade i december 2010 om mångfaldsplan med särskilda

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2014.0110 Folkhälsonämnden Verksamhetsplan folkhälsonämnden Sammanfattning Inom ramen för Mål och Budget och de mätningar som sker utifrån fullmäktiges

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010

Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning 2010 Tjänsteskrivelse 2011-11-02 Handläggare: Stina Lindbäck-Ohlsson FHN 2011.0093 Folkhälsonämnden Redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökning Sammanfattning Förvaltningen hade

Läs mer

Heltid till alla. Sven Fernlund Skagerud

Heltid till alla. Sven Fernlund Skagerud Heltid till alla Sven Fernlund Skagerud Heltid Det är möjligt att införa heltidsanställningar utan ökade kostnader och till minst lika hög kvalitet Mål Heltid till alla Heltid en rättighet Deltid en möjlighet

Läs mer

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-19 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2010.0047 Folkhälsonämnden Handlingsplaner efter genomförda er 2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden vill genom arbetsmiljöplanen säkerställa

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram Landstingsdirektörens stab Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2016-04-29 Diarienummer 160304 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Yttrande: Genomlysning folkhälsonämnden

Yttrande: Genomlysning folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-10-29 FHN 2014.0080 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Yttrande: Genomlysning folkhälsonämnden Sammanfattning Kommunfullmäktige i Karlskoga kommun har beslutat att

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 38 (41) 2014-03-24 Ks 33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 Angelica Katsanidou (S) och Dan Nilsson

Läs mer

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse 2011-03-25 Handläggare: Jenny Alpmyr, Personalavdelningen FHN 2011.0042 Folkhälsonämnden Personalbokslut 2010 för Karlskoga och

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Patrik Åberg, HR-konsult - Utvärdering och dokumentation Projekt: Önskad sysselsättningsgrad

Patrik Åberg, HR-konsult - Utvärdering och dokumentation Projekt: Önskad sysselsättningsgrad 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 3 2 Uppdrag... 3 3 Förarbete och projektbeskrivning... 3 3.1 Effektmål... 3 3.2 Projektmål...

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21.

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Bodil Larsson, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Kompetensutveckling inkl regler för fritidsstudier Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Syfte Vi ska

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Jämställdhetsplan ÖREBRO LÄNS LANDSTING Jämställdhetsplan 2013 2015 1 Örebro läns landsting 2013 Grafisk form: LoVS Kommunikation. Foto: Nina Hellström Papper: inlaga, Multi design smooth white, 130 g, omslag, Multiart

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 105 Syfte Syftet med ett personalpolitiskt program för Arboga kommun, är att skapa förutsättningar för ett gemensamt förvaltningsövergripande

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare

Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer. Mulle Meck bygger vidare Önskad arbetstid med flextidsavtalet praktiska tips och riktlinjer Mulle Meck bygger vidare 1 2 Detta lilla häfte har vi gjort för att besvara några av de vanligaste frågorna, som ofta dyker upp, oavsett

Läs mer

Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter

Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-09-04 FHN 2015.0017 Handläggare Ann-Mari Pettersson Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter Sammanfattning Målet för folkhälsonämnden en god och jämlik

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort.

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Arbetstidsmodell 1 Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Kännetecken Modifierad 3-3 modell där utgångspunkten är 3-3

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S)

Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 12:55-14:25 Beslutande Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Information till medarbetare och chefer

Information till medarbetare och chefer Datum: 20120503 Handläggare: Lars Wingfors Direktnr: 0322-61 61 97 Beteckning: Projektledare Information till medarbetare och chefer Validerings- och utbildningsinsatserna pågår mellan mars 2012 och augusti

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2017-05-08 SN 2017/0319.11.01 0480-453819 Socialnämnden Hälsosamma scheman Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun

L ö n e p o l i c y. Timrå Kommun L ö n e p o l i c y Timrå Kommun LÖNEPOLICY FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunstyrelsen xxxxx 1. Bakgrund och utgångspunkter Kommunens lönepolitik utgår från lagar, centrala avtal och de grundläggande

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer