Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun"

Transkript

1 (26) Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 48/2008

2 (26) Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Målsättningar för Bräcke kommun Metod Disposition Avgränsningar Ordlista Utsläpp av växthusgaser Utsläpp av växthusgaser i Bräcke kommun Energibalans för Bräcke kommun Tidigare handlingsplaner för minskade utsläpp av växthusgaser Handlingsplan distribution och produktion av fjärrvärme Förutsättningar - nulägesanalys Åtgärdsförslag 1: Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Bräcke Åtgärdsförslag 2: Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Gällö Åtgärdsförslag 3: Förstudie för fjärrvärmenät i Pilgrimstad Åtgärdsförslag 4: Fjärrvärme på övriga orter Åtgärdsförslag 5: Förändring av ägarstruktur Handlingsplan energianvändning i kommunens fastigheter Förutsättningar - nulägesanalys Åtgärdsförslag 6: Energieffektivisering vid Gällö skola Åtgärdsförslag 7: Energieffektivisering vid Bräcke skola Åtgärdsförslag 8: Energieffektivisering vid Kälarne skola Åtgärdsförslag 9: Förändrad strategi för drift och underhåll Nybyggnation Förutsättningar - nulägesanalys Åtgärdsförslag 10: Riktlinjer för nybyggnation Vindkraft Förutsättningar - nulägesanalys Åtgärdsförslag 11: Planera för vindbruk i Bräcke kommun Vattenkraft Förutsättningar - nulägesanalys Åtgärdsförslag 12: Riktlinjer för utbyggnad av vattenkraft Förnybara drivmedel Förutsättningar - nulägesanalys Åtgärdsförslag 13: Förnybara drivmedel Genomförandeplan Uppföljning, information och utbildning Utbildnings- och informationsåtgärder Figur 1. Bilderna på framsidan illustrerar fjärrvärmeverket i Kälarne, byggandet av vattenkraftverket i Ljungå samt ett fotomontage av framtida vindkraftverk i Bräcke kommun. Foton: Andrea Franzén

3 (26) Sammanfattning I översiktsplanen för Bräcke kommun fastslås bland annat att energianvändningen ska minska samt att de förnybara energikällornas andel av den totala energianvändningen ska öka. Energikontoret uppdrogs därför i januari 2007 att tillsammans med avdelningen för teknik och infrastruktur utforma en energi- och klimatstrategi för Bräcke kommun, bland annat med syfte att fastställa målsättningar samt handlings- och genomomförandeplaner avseende perioden År 2004 baserades energianvändningen i Bräcke kommun till cirka 30% på bioenergi, en lika stor andel elenergi samt till cirka 40% på fossila bränslen. Samma år motsvarade utsläppen av koldioxid drygt 70% av de totala utsläppen av växthusgaser i kommunen. Utsläppen av koldioxid minskade med hela 21% mellan 1990 och 2004 vilket främst berodde på minskade utsläpp från energi-, hushålls- och industrisektorn. I dagsläget är transportsektorn den enskilt största utsläppskällan medan förbrukningen av el och eldningsolja motsvarar cirka 20% respektive cirka 10% av de totala utsläppen. Mot ovanstående bakgrund fastställdes följande övergripande målsättningar för Bräcke kommun vid kommunfullmäktiges sammanträde : Utsläppen av koldioxid ska minska med 15% fram till år 2015, jämfört med år Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 10% från År 2008 ska energianvändningen i nya kommunala byggnader uppgå till högst 100 kwh/m 2 *år. Kommunen skall verka för fler tankställen med förnybara drivmedel. Produktionen av fjärrvärme i kommunen skall senast år 2012 uteslutande baseras på förnybara energikällor. Kommunen skall verka för att produktionen av el år 2015 ska vara lika stor eller större än den totala förbrukningen av el i kommunen. Uppvärmning av kommunala fastigheter, antingen genom fjärrvärme eller enskild uppvärmning, skall senast år 2015 uteslutande baseras på förnybara energikällor. Kommunfullmäktige beslutade också att en handlings- och genomförandeplan skall upprättas, att energi- och klimatstrategin skall revideras vart fjärde år samt att uppföljning av uppsatta mål skall göras två gånger per år. Föreliggande dokument utgör förslag till handlings- och genomförandeplan för perioden Inriktningen är i första hand energieffektiviserande men även åtgärder som syftar till ökad användning av förnybar energi för uppvärmning av fastigheter och elproduktion samt övergång till förnybara drivmedel inom transportsektorn. Om handlingsplanen genomförs i sin helhet beräknas utsläppen av koldioxid minska med cirka ton per år vilket motsvarar en minskning med cirka 5% jämfört med år Vidare beräknas energianvändningen i kommunens fastigheter minska med cirka 700 MWh per år.

4 (26) 1. Inledning Föreliggande dokument utgör förslag till handlingsplan kopplad till energi- och klimatstrategin för Bräcke kommun. I detta kapitel redovisas bakgrund, syfte, målsättningar, metod, avgränsningar och disposition. Vidare förklaras ett antal ord och enheter som återkommande används Bakgrund I översiktsplanen för Bräcke kommun som antogs i december 2003 fastslås bland annat att energianvändningen ska minska samt att de förnybara energikällornas andel av den totala energianvändningen ska öka, helt i enlighet med den energistrategi som antogs av kommunfullmäktige i juni Mot denna bakgrund slöts i januari 2007 avtal mellan Bräcke kommun och Energikontoret enligt vilket Energikontoret uppdrogs att utforma en energi- och klimatstrategi 1 för Bräcke kommun som ska ligga i linje med internationella, nationella och regionala miljömål samt Bräcke kommuns översiktsplan Internationella och nationella målsättningar Vid klimatkonferensen i Kyoto 1997 förband sig EU-länderna att minska utsläppen av koldioxid med 8% fram till perioden med 1990 som basår. Sveriges målsättning för motsvarande tidsperiod är att utsläppen av växthusgaser, räknat i koldioxidekvivalenter, skall minska med 4 %. Sverige har uppnått denna målsättning, utsläppen har minskat med cirka 7% sedan Den 10 januari 2007 antog EU-kommissionen ett energi- och klimatförändringspaket där rådet och Europaparlamentet uppmanades att godkänna: - ett oberoende EU-åtagande att minska växthusgasutsläppen med minst 20% till 2020 jämfört med 1990 års nivåer och målet att minska utsläppen med 30% till 2020, förutsatt att andra industriländer också förbinder sig att göra jämförbara utsläppsminskningar, - ett obligatoriskt EU-mål på 20% förnybar energi till 2020 och ett specifikt mål för 10% för biobränsle inom transportsektorn. Denna strategi fick stöd av både Europaparlamentet och EU-ledarna vid Europeiska rådets möte i mars Europeiska rådet uppmanade kommissionen att lägga fram konkreta förslag, bland annat om hur insatserna kan fördelas mellan medlemsstaterna. Mot denna bakgrund presenterade EU-kommissionen den 23 januari 2008 ett åtgärdspaket enligt vilket Sverige skall minska utsläppen av växthusgaser med 17% till år 2020 i jämförelse med år 2005 och den förnybara energins andel av den slutliga energianvändningen skall år 2020 uppgå till minst 49%. 2 1 Enligt Naturvårdsverkets kriterier bör en klimatstrategi innehålla; inventering av utsläpp av växthusgaser, mätbara mål för utsläppen av växthusgaser, en handlingsplan med åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser samt en redovisning av hur mål och handlingsplan avses följas upp. 2 ( )

5 (26) Regionala målsättningar I de regionala miljömålen anges bland annat följande mål avseende de nationella miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö 3 : Jämtlands län skall bli en fossilbränslefri region innan år Utsläppen av växthusgaser per capita ska minska med 50% från 1990 till Nettoexporten av klimatneutral energi ska öka med 2,6 TWh till år För att förbereda länet för klimatförändringarnas samhällseffekter ska medvetenheten öka markant till 2010 och förebyggande åtgärder inledas före Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på strategier för hur energianvändningen ska effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara energiresurser skall tas tillvara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas Översiktsplan för Bräcke kommun Av kapitlen framgår att Bräcke kommun omfattas av ett antal mål inom energi- och klimatområdet på internationell, nationell och regional nivå. Nedan presenteras de övergripande målsättningar inom dessa områden som återfinns i översiktsplanen för Bräcke kommun 4 : Vattenkraft Bräcke kommun skall verka för att speciellt Gimån även fortsättningsvis skall undantas från all vattenkraftsutbyggnad. Mindre strömmar i andra vattendrag kan tänkas diskuteras för vattenkraftsutbyggnad genom så kallade minikraftverk. En eventuell ökning av kraftutvinningen bör dock i första hand ske genom effektivisering av befintliga anläggningar. Vid prövning av en eventuell utbyggnad skall stor hänsyn tas till andra intressen i området såsom fiske, vattenbiotopförhållanden, värdefulla naturoch kulturmiljöer, friluftsliv med mera samt nationella och regionala miljömål. Med stöd av noggranna inventeringar och konsekvensanalyser vägs därefter ett möjligt elenergiuttag mot miljöeffekterna. Vindkraft När översiktsplanen antogs var vindenergiförhållanden i kommunen enligt Länsstyrelsen kartläggning generellt sett ej tillräckliga för kommersiell utbyggnad av vindkraft. Enstaka vindkraftverk ansågs möjligen kunna komma ifråga på någon berghöjd. Dessa fick i så fall prövas mot andra intressen i det enskilda fallet. Några särskilda rekommendationer för prövning av vindkraft ansågs därför ej behövas. Energiförsörjning Energiaspekter skall beaktas vid fysisk och övrig kommunal planering. Kommunen lämnar information och rådgivning i energihushållningsfrågor. Eventuell ökning av fjärrvärmens distributionsområde undersöks regelbundet. Nybyggnation ansluts till fjärrvärme där det är tekniskt möjligt och långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt. 3 Länsstyrelsen Jämtlands län. Regionala miljömål gemensamma miljöambitioner för Jämtlands län. 4 Bräcke kommun. Översiktsplan för Bräcke kommun. (Kommunfullmäktige , 50)

6 (26) Energianvändningen ska minska. De förnybara energikällornas andel av den totala energianvändningen ska öka. Det är fem år sedan översiktsplanen för Bräcke kommun antogs av kommunfullmäktige. Under denna period har energi- och klimatfrågor kommit allt högre upp på den politiska agendan, såväl lokalt som internationellt. Dessutom har stigande energipriser förändrat lönsamhetskalkylerna för många investeringar samtidigt som de tekniska och fysiska förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft förändrats påtagligt Syfte Syftet med utformningen av en energi- och klimatstrategi för Bräcke kommun var initialt att fastställa målsättningar inom energi- och klimatområdet samt att, med utgångspunkt från dessa målsättningar, utforma handlings- och genomomförandeplaner för perioden Handlingsplanen skall i första hand bidra till att målsättningarna för Bräcke kommun uppnås. En positiv följdeffekt är att detta bidrar till att motsvarande målsättningar på regional, nationell och internationell nivå kan uppnås Målsättningar för Bräcke kommun Med hänvisning till den bakgrund som presenteras i kapitel 1.1 antog kommunfullmäktige i Bräcke kommun vid sammanträde den 12 december 2007 följande övergripande målsättningar: Utsläppen av koldioxid ska minska med 15% fram till år 2015, jämfört med år Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 10% från År 2008 ska energianvändningen i nya kommunala byggnader uppgå till högst 100 kwh/m 2 *år. Kommunen skall verka för fler tankställen med förnybara drivmedel. Produktionen av fjärrvärme i kommunen skall senast år 2012 uteslutande baseras på förnybara energikällor. Kommunen skall verka för att produktionen av el år 2015 ska vara lika stor eller större än den totala förbrukningen av el i kommunen. Uppvärmning av kommunala fastigheter, antingen genom fjärrvärme eller enskild uppvärmning, skall senast år 2015 uteslutande baseras på förnybara energikällor. Med utgångspunkt från dessa målsättningar presenteras i det följande ett förslag till handlings- och genomförandeplaner för perioden Metod Utformningen av energi- och klimatstrategin påbörjades under 2007 och har fortsatt under våren Arbetet, vilket delfinansierats via det nationella projektet REKLIM, har övergripande bestått av nedanstående moment: - Kartläggning av underlaget för utbyggnad av fjärrvärme i kommunens tätorter. - Kartläggning av energianvändning i fastigheter ägda av Bräcke kommun. - Utformning av riktlinjer för kravställning vid nybyggnation. - Utformning av riktlinjer för utbyggnad av vindkraft. - Utformning av riktlinjer för utbyggnad av vattenkraft. - Kartlättning av möjligheterna för utbyggnad av tankställen för alternativa drivmedel.

7 (26) Viktiga verktyg i arbetet har varit skriften Steg för steg strategi för systematiskt energiarbete samt otalet möten och övriga kontakter mellan personal vid Energikontoret och Bräcke kommun. Slutligen har förutsättningarna för energi- och klimatbete i Bräcke kommun jämförts med förutsättningarna för, och resultatet av, motsvarande arbete i andra kommuner. De priser, exklusive mervärdesskatt, som använts vid beräkningar har varit; eldningsolja kr/m 3, el 710 kr/mwh, såld fjärrvärme 575 kr/mwh, produktion fjärrvärme (flis) 300 kr/mwh samt pellets 1500 kr/ton. Verkningsgrad för befintliga oljepannor = 80% Disposition Handlingsplanen är disponerad enligt följande; I kapitel 1 presenteras bland annat bakgrund och målsättningar medan kapitel 2 innehåller en redovisning avseende utsläpp av växthusgaser i Bräcke kommun. Kapitel 3 utgör förslaget till handlingsplan för fjärrvärmesektorn medan kapitel 4 utgör förslag till handlingsplan för kommunens fastigheter. I kapitlen 5 8 presenteras motsvarande förslag för nya byggnader, vindkraft, vattenkraft och förnybara drivmedel. Kapitlen 3 8 inleds med en sammanställning av de målsättningar till vilka åtgärden skall kopplas samt vilket uppdrag Energikontoret har haft. Därefter presenteras en nulägesanalys för åtgärden, en beskrivning av föreslagen åtgärd, effekter avseende utsläpp av växthusgaser samt överslagsmässigt beräknade investeringskostnader. Finansierings- och tidplan samt förslag till hur mål och handlingsplan bör följas upp presenteras i kapitlen Avgränsningar Den grundläggande avgränsningen har varit att inte gapa över för mycket. Föreslagna åtgärder skall vara rimliga att genomföra med befintliga resurser i form av bland annat kapital och personal. Ytterligare avgränsningar som tillämpats vid utformningen av strategin presenteras i kapitlen Utsläpp av växthusgaser Handlingsplanen innehåller endast åtgärder som primärt syftar till att minska utsläppen av koldioxid. Denna avgränsning motiveras främst av att utsläppen av växthusgaser i kommunen till största del utgörs av koldioxidutsläpp samt att det är svårare att få fram underlag för utsläpp av övriga växthusgaser Energieffektivisering och förnybar energi Att minska användningen av fossila bränslen genom byte till biobränslen är i ett energipolitiskt perspektiv bra, men inte tillräckligt. Efterfrågan på biobränslen har under de senaste åren ökat kraftigt och denna utveckling kommer med stor säkerhet att fortsätta. Det är alltså bra att panncentraler och bilar övergår till biobaserade bränslen men för att råvarubasen inte skall undergrävas är det minst lika viktigt att minska den totala energianvändningen. I EU:s grönbok Att göra mer med mindre anges också att varje investerad krona i energieffektivisering ger fyra till fem gånger flera arbetstillfällen jämfört med att bygga nya kraftverk. Mot denna bakgrund är handlingsplanen i första hand inriktad på energieffektiviserande åtgärder.

8 (26) Den innehåller dock även åtgärder som syftar till ökad användning av förnybar energi för uppvärmning av fastigheter, ny elproduktion med förnybara energikällor samt övergång till förnybara drivmedel inom transportsektorn Övrigt Elsystemet i Sverige är hopkopplat med elnätet i andra länder. En ofta diskuterad fråga vid miljövärdering av beslut eller investeringar som påverkar elanvändningen är valet av emissionsfaktor för utsläpp. Emissionsfaktorerna kan exempelvis vara baserade på en nordisk mix eller marginalel. I en underlagsrapport från 2006 rekommenderar Energimyndigheten att utgångspunkten för miljövärderingen ska vara "marginalel". Marginalel bedöms, utgående från dagens kunskap, bäst beskriva den faktiska förändringen i elsystemet och därmed konsekvenserna av ökad eller minskad elanvändning. Detta innebär att det är danska eller finska kolkondenskraftverk som idag definierar vilken miljöpåverkan förändringar i svensk elanvändning har 5. Ett antal av åtgärderna i handlingsplanen kommer att medföra minskad förbrukning respektive ökad produktion av el. Med hänvisning till Energimyndighetens rekommendation har miljöeffekterna av dessa åtgärder beräknats med utgångspunkt från att minskad elförbrukning om 1 kwh medför minskade utsläpp av koldioxid med cirka 1 kg Ordlista Biobränsle: Bioenergi: Energi: Bränsle som ej omvandlats kemiskt; trädbränslen, energigrödor etc. Bränslen av biologiskt ursprung, ex. biobränslen, avlutar, biogas. Finns i många former, till exempel el och värme. Energi kan varken produceras eller förbrukas, bara omvandlas mellan olika former. Fjärrvärme: Förser delar eller hela städer med värme från gemensamt ledningssystem 6. Förnybara energikällor: Energikällor som ingår i det naturliga kretsloppet. Exempel är vattenkraft, bioenergi och solenergi. 1 kwh: Energienhet som motsvarar Wh. 1 MWh: Energienhet som motsvarar kwh. 1 GWh: Energienhet som motsvarar MWh. 1 kw: Effektenhet som motsvarar W. 1 MW: Effektenhet som motsvarar kw. 1 m 3 olja: Energiinnehåll cirka 10 MWh, koldioxidutsläpp cirka 2,7 ton. 5 Energimyndigheten. Nyhetsbrev Fredriksen och Werner. Fjärrvärme Teknik, teori och funktion. (Studentlitteratur, 1993).

9 (26) 2. Utsläpp av växthusgaser De mänskligt betingade (antropogena) utsläpp av växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet är koldioxid (CO 2 ), metan (CH 4 ), dikväveoxid (N 2 O), ofullständigt halogenerade flourkarboner (HFC), flourkarboner (FC) och svavelhexaflourid (SF 6 ). Sveriges utsläpp av växthusgaser rapporteras årligen till FN: s klimatkonvention (UNFCCC) och rapporteringen ligger till grund för bedömning av hur Sverige klarar sina åtaganden enligt konventionen. Växthusgasernas bidrag till växthuseffekten kan jämföras och adderas till varandra om mängden av varje enskild gas multipliceras med dess GWP-faktor (Global Warming Potential). Denna faktor anger hur gasen påverkar klimatet i förhållande till koldioxid, vanligen sett i ett hundraårsperspektiv (GWP 100 ). På detta sätt kan utsläppen av olika växthusgaser räknas om i koldioxidekvivalenter. I tabell 1 redovisas växthusgaserna med avseende på GWP-faktor, dominerande utsläppskällor i Sverige år 1990 samt gasernas andel av de totala utsläppen i Sverige räknat i koldioxidekvivalenter. Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Sverige 7. Växthusgas GWP 100 -faktor Dominerande utsläppskällor Andel (%) CO 2 1 Förbränning av fossila bränslen 79 CH 4 21 Utsöndring från idisslande boskap, 8 läckage från avfallsupplag N 2 O 310 Avgång från jordbruksmark, förbränning 11 av såväl fossila bränslen som biobränslen HFC Läckage från kylskåp, värmepumpar och 0 brandsläckningsutrustning FC Förorening vid aluminiumframställning 0,5 SF Läckage från tyngre elektronisk apparatur 1,5 Av tabell 1 framgår att utsläppen av koldioxid motsvarar cirka 80 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige och således utgör den mest bidragande växthusgasen Utsläpp av växthusgaser i Bräcke kommun Utsläppen av växthusgaserna HFC, FC och SF 6 i Bräcke kommun har visserligen inte kartlagts men de kan härledas till försumbara med hjälp av nedanstående faktorer: Utsläppen av HFC i Sverige, därmed även i Bräcke, betraktas som försumbara. Det finns ingen produktionsanläggning för aluminiumframställning i Bräcke kommun. Därmed sker heller inga utsläpp av FC. Utsläpp av SF 6 kommer från tyngre elektriska komponenter. Den relativt stora användningen av SF 6 i Sverige beror på en stor tillverkning av produkter som exporteras över hela världen. Någon sådan tillverkning sker inte i Bräcke kommun. Utsläppen av koldioxid har beräknats med Naturvårdsverkets mall 8 i vilken inmatats värden för leveranser av oljeprodukter, el och torv till kunder i Bräcke kommun. Dessa värden har i sin tur inhämtats från SCB samt lokala elnäts- och fjärrvärmeföretag. Uppgifter avseende utsläpp av CH 4 och N 2 O har hämtats från statistik framtagen av 7 SOU 2000:23. Förslag till Svensk Klimatstrategi. (2000) 8 Utsläpp från elförbrukning enligt nordisk mix. ( )

10 (26) Anette Högström 9. För beräkning av de totala utsläppen av växthusgaser i Bräcke kommun, räknat i koldioxidekvivalenter, har utsläppen av CO 2, CH 4 och N 2 O sedermera multiplicerats med respektive GWP-faktor. Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 2. Tabellen rymmer också en kolumn i vilken presenteras de förändringar avseende utsläppen som kan förväntas om förslaget till handlingsplan genomförs i sin helhet. Tabell 2. Utsläpp av växthusgaser i Bräcke kommun (ton). Växthusgas/år (%) Handlingsplan CO CH N 2 O Totalt Av tabell 2 framgår att utsläppen av koldioxid år 2004 motsvarade drygt 70% av de totala utsläppen av växthusgaser i kommunen. Vidare framgår att såväl de totala utsläppen som utsläppen av varje enskild växthusgas har minskat sedan Utsläppen av koldioxid har minskat med hela 21% vilket främst beror på minskade utsläpp från energi-, hushålls- och industrisektorn. Att utsläppen från dessa sektorer minskat beror i sin tur främst på införandet, och den successiva höjningen, av energi- och koldioxidskatter som gjort att eldningsolja för uppvärmning av bostäder och lokaler i stor utsträckning ersatts med andra alternativ. Sammantaget härrör utsläppen av växthusgaser i Bräcke kommun, genom förbrukning av bensin och dieselolja, till cirka 40% från transportsektorn vilken därmed är den enskilt största utsläppskällan. Förbrukningen av el och eldningsolja motsvarar cirka 20% respektive cirka 10% av de totala utsläppen. Sammantaget har utvecklingen avseende utsläpp av växthusgaser i Bräcke kommun från år 1990 varit mycket positiv. Handlingsplanen syftar till att förstärka denna positiva utveckling. Inriktningen i handlingsplanen är att minska förbrukningen av el och eldningsolja inom energi- och servicesektorn. Inriktningen motiveras bland annat av att åtgärder inom dessa sektorer för närvarande är de mest kostnadseffektiva samt av att kommunen i större utsträckning kan påverka utvecklingen inom dessa sektorer än exempelvis inom transportsektorn Energibalans för Bräcke kommun Syftet med en energibalansstudie är bland annat att kartlägga hur mycket energi som används inom ett geografiskt område under ett år samt hur stor andel av energianvändningen som kommer från förnybara energikällor. Energibalansstudier för Bräcke kommun har sammanställts åren 2000 och Studierna visar bland annat att den totala energianvändningen till cirka 30% baseras på bioenergi, en lika stor andel elenergi samt till cirka 40% på fossila bränslen. 9 Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Klimatpåverkande utsläpp jordbruk (Annette Högström) 10 Uppgifterna för utsläpp av CH 4 och N 2 O i denna kolumn avser år Uppgifter för senare år har inte återfunnits. Utsläppen har med stor säkerhet minskat efter år 2001.

11 (26) Produktion av el i Bräcke kommun sker för närvarande endast vid det vattenkraftverk som är beläget strax öster om Hunge. Kraftverket, ett så kallat minikraftverk, har en effekt av 300 kw och elproduktionen uppgår till cirka MWh per år 11. Elproduktionen i kommunen kommer att öka under de närmaste åren. Vattenkraftverket i Ljungå, vilket är under byggnation, har en effekt av 1,25 MW och medelårsproduktionen vid det färdigställda kraftverket beräknas till cirka MWh 12. Vidare har Octowood i Kälarne påbörjat byggandet av en småskalig biobränsleeldad kraftvärmeanläggning med en effekt av cirka 100 kw e. Elproduktionen beräknas till cirka 600 MWh per år vilket motsvarar cirka 15-20% av företagets interna förbrukning. Elförbrukningen i Bräcke kommun uppgick år 2004 till cirka MWh, en ökning med cirka 10% jämfört med Såväl i dagsläget som när kraftverken i Ljungå och Kälarne tagits i drift finns således ett underskott, avseende förhållandet mellan produktion och förbrukning av el i Bräcke kommun, om cirka MWh per år. För att uppnå den målsättning, se kapitel 1.3, som säger att elproduktionen skall vara minst lika stor som elförbrukningen bör såväl ökad produktion som minskad förbrukning eftersträvas Tidigare handlingsplaner för minskade utsläpp av växthusgaser Lokalt investeringsprogram (LIP). Under perioden genomförde Bräcke kommun, i samarbete med Ragunda kommun, det lokala investeringsprogrammet Energiomställning i östra Jämtland. Programmet innehöll åtgärder som syftade till att minska förbrukningen av eldningsolja. De åtgärder som genomfördes medförde att den årliga förbrukningen av eldningsolja i Bräcke kommun minskade med cirka 100 m 3, bland annat genom att bidrag utbetalades till enskilda småhusägare för konvertering från eldningsolja till pellets. Klimatinvesteringsprogram (KLIMP). År 2003 utformades ett klimatinvesteringsprogram för Bräcke kommun innehållande sju åtgärder vilka samtliga syftade till att ersätta eldningsolja med olika former av biobränslen. För att genomföra programmet ansöktes om bidrag från Naturvårdsverket men ansökan avslogs. Flertalet av åtgärderna i programmet har trots det genomförts. 11 Hunge kraft. Sven Sandström och Kent Karlsson. ( ) 12 Länstidningen ( )

12 (26) 3. Handlingsplan distribution och produktion av fjärrvärme Målsättningar och förslag Eventuell ökning av fjärrvärmens distributionsområde undersöks regelbundet. Nybyggnation ansluts till fjärrvärme där det är tekniskt möjligt och långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt. Produktionen av fjärrvärme i kommunen skall senast år 2012 uteslutande baseras på förnybara energikällor. Energikontorets uppdrag Kartlägga underlaget för utbyggnad av fjärrvärme i tätorterna Bräcke, Kälarne, Pilgrimstad, Gällö, Hunge, Fjällsta, Rissna och Nyhem. Kartläggningen ska exempelvis ge svar på frågorna; vilka områden är rimliga för fjärrvärmeutbyggnad, finns intresse för anslutning till fjärrvärme bland fastighetsägarna i dessa områden (enkäter och telefonintervjuer) samt om eventuell fjärrvärmeutbyggnad föranleder behov av ombyggnad/nybyggnad av fjärrvärmeproduktion Förutsättningar - nulägesanalys När- och fjärrvärmenät finns för närvarande på fem orter; Bräcke, Kälarne, Gällö, Fjällsta och Rissna. Fjärrvärmenäten i Bräcke och Kälarne började byggas ut under 1980-talet, motsvarande utbyggnad i Gällö skedde under 1998 medan näten i Fjällsta och Rissna togs i drift 2004 respektive Värmeproduktionsanläggningar och kulvert i Bräcke, Kälarne och Gällö ägs av Bräcke kommun medan driften på entreprenad sköts av E.ON enligt ett avtal som löper ut I Fjällsta och Rissna drivs fjärrvärmeverksamheten av Sundsjö Bioenergi AB. Kulvertsystemen i Bräcke, Kälarne och Gällö har från mitten av 1990-talet byggts ut i väldigt begränsad omfattning men i takt med att priset på eldningsolja och el stigit under de senaste åren har intresset för anslutning till fjärrvärme ökat markant. Mot denna bakgrund har i Bräcke tätort bland annat Konsum, stationshuset och BRF Jämten anslutits från år 2004 och framåt. Dock har också ett antal hyreshus som var anslutna till fjärrvärmenätet i Bräcke rivits. I Kälarne och Gällö har utbyggnaden under 2000-talet varit än mer begränsad men under 2006 anslöts ICA i Kälarne till fjärrvärmenätet. Produktionen av fjärrvärme i Bräcke och Kälarne baseras i huvudsak på oförädlat biobränsle i form av flis och bark. Under sommarmånaderna samt vid driftstopp och riktigt kall väderlek, så kallade spetslaster, används även eldningsolja och el. I Gällö baseras produktionen på förädlat biobränsle i form av träpellets, eldningsolja används under sommaren och vid driftstörningar. Produktionen i Fjällsta och Rissna baseras uteslutande på flis. Sammantaget baseras produktionen av fjärrvärme i kommunen till cirka 85 % på bioenergi, cirka 10 % eldningsolja samt cirka 5 % el. Förbrukningen av eldningsolja och el uppgår till cirka 130 m 3 respektive MWh per år.

13 (26) 3.2. Åtgärdsförslag 1: Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Bräcke Genomförd kartläggning visar att det finns intresse för anslutning till fjärrvärmenätet hos bland andra Bracke Forest, OK/Q8 och fastigheten Skruven Dessa byggnader värms huvudsakligen upp med eldningsolja, förbrukningen uppgår totalt till cirka 70 m 3 per år. Mot denna bakgrund bör den del av kulvertnätet som i dagsläget slutar vid industrihuset grävas fram till Bracke Forest och sedermera till OK/Q8. För anslutning av Skruven 3 krävs motsvarande förlängning av kulverten på industriområdet. Även i de östra delarna av Bräcke tätort finns förutsättningar för utbyggnad av fjärrvärmenätet. Kulverten sträcker sig i dagsläget till hyreshusen på Östra Kungsvägen. Under 2008 kommer kulverten att förlängas utmed Kyrkvägen för anslutning av Furuhagenområdet. Vid Furuhagen finns ett internt kulvertsystem mellan byggnaderna, för närvarande baseras värmeproduktionen på pellets och en viss mängd eldningsolja. Förutom anslutningen till fjärrvärmenätet kommer också detta kulvertsystem under 2008 att byggas om för att höja effektiviteten. Ovanstående anslutningar är möjliga inom ramen för befintlig produktionskapacitet för fjärrvärmeverket på Tjärnvägen. Utbyggnaden kommer också att medföra ökad produktionskapacitet då panncentralen vid Furuhagen blir en del av fjärrvärmeproduktionen. Pelletspannan vid Furuhagen bedöms ha tillräcklig effekt för att täcka hela värmebehovet under sommaren, dessutom kan den användas för att täcka delar av effektbehovet vid spetslaster under vintern. Förbrukningen av eldningsolja och el för produktion av fjärrvärme i Bräcke tätort skulle därmed minimeras. Pelletsförrådet vid Furuhagen bör dock byggas om för att förbättra anläggningens driftsäkerhet och verkningsgrad Miljöeffekter Förbrukning av eldningsolja: Förbrukning av el: Utsläpp av koldioxid (CO 2 ): m 3 /år MWh/år ton/år Investeringskostnad Investeringskostnaden för anslutning av Furuhagen samt ombyggnad av kulvertsystemet vid Furuhagen beräknas till totalt kr. Kulvert skulle även kunna dras, antingen från Jämtlandsgatan eller Östra Kungsvägen, upp till bostadsområdet Furulund. I ett nästa steg skulle därmed kyrkan, eventuellt församlingshemmet och de 52 lägenheterna vid Furulund kunna anslutas till fjärrvärmenätet. Kyrkan värms i dagsläget med eldningsolja via en varmluftspanna, församlingshemmet med värmepump medan värmesystemen i lägenheterna på Furulund under 2006 byggdes om från direktverkande till vattenburen el. 13 Efter kartläggningen har fastigheten Skruven 3 övertagits av Bräcke kommun. Avseende att fastigheten skall anslutas till fjärrvärmenätet är dock situationen oförändrad.

14 (26) 3.3. Åtgärdsförslag 2: Utbyggnad av fjärrvärmenätet i Gällö Vid Gällö skola finns en panncentral med två pannor, en pelletspanna med en effekt av cirka 600 kw och en oljepanna med en effekt av cirka 1 MW. Skolans källare rymmer även ett pelletsförråd och en oljetank. Panncentralen försörjer, förutom skolan och Folkets hus, även Gellinergården och hyreshusen på Mellanvägen med värme. Produktionen av värme uppgår totalt till cirka MWh per år varav cirka 90% produceras med pellets (cirka 600 ton/år) medan resterande 10% produceras med eldningsolja. Oljeförbrukningen upp går till cirka 25 m 3 per år. Oljepannan används endast under sommarhalvåret och vid driftstörningar för pelletspannan, det vill säga inte vid spetslaster under vintern. Detta beror på att pelletspannans effekt är tillräckligt stor för att täcka hela effektbehovet under vintern men den är för stor för att köras under sommarhalvåret då värmelasten i princip endast utgörs av behovet av varmvatten. Inom ramen för befintlig produktionskapacitet finns således utrymme för ytterligare anslutningar till fjärrvärmenätet. Föreliggande förslag innebär att bygga ut fjärrvärmenätet genom att förlänga värmekulverten längs Revsundsvägen. I ett första steg skulle därmed hembygdsgården samt hyreshusen Oppnevägen 4, Revsundsvägen 28 och Ringsvägen 1 kunna anslutas. Samtliga dessa byggnader värms i dagsläget med eldningsolja, förbrukningen uppgår totalt till cirka 60 m 3 per år. Vidare ska värmekulvert även dras till nya äldreboendet i Gällö. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet kommer att medföra ett ökat effekt- och energibehov. Det ökade effektbehovet medför att oljepannan kan komma att behövas vid spetslaster under vinterhalvåret, men samtidigt att pelletspannan kan köras under sommarhalvåret. Totalt sett beräknas förbrukningen av eldningsolja minska markant. Avslutningsvis bör befintligt pelletsförråd ersättas med ett utvändigt pelletsförråd med större volym, främst för att förlänga intervallerna mellan leveranser av pellets. Detta är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt (leveranserna sker på skolgården) samt ur miljösynpunkt och ekonomisk synpunkt. Färre leveranser innebär minskade transporter och större leveranser innebär också att priset per viktenhet för pellets minskar Miljöeffekter Förbrukning av eldningsolja: Utsläpp av koldioxid (CO 2 ): - 60 m 3 /år ton/år Investeringskostnad Investeringskostnaden beräknas till cirka kr. Finansieringen av åtgärden är ej klar. Beslut om ägandet av nät med mera bör föregå beslut om finansiering. Idag har E.ON driftansvar medan kommunen äger nätet och produktionsanläggning Åtgärdsförslag 3: Förstudie för fjärrvärmenät i Pilgrimstad För närvarande finns inget fjärrvärmenät i Pilgrimstad. Utbyggnad av fjärrvärme bör dock betraktas som rimlig med utgångspunkt från att det finns ett relativt stort antal fastigheter inom ett begränsat område i tätorten.

15 (26) Diskussioner mellan Energikontoret, Sundsjö Bionergi och Bräcke kommun indikerar också att det finns intresse bland såväl potentiella värmeproducenter som potentiella värmekunder för att detta ska bli verklighet. Föreliggande förslag innebär att Energikontoret uppdras att, i samarbete med Sundsjö Bioenergi, genomföra en förstudie avseende utbyggnad av fjärrvärme i Pilgrimstad. Förstudien skall rymma intervjuer med potentiella värmekunder, både offentliga och privata, avseende intresset för anslutning samt beräkningar av kostnader för utbyggnad av nätet inklusive produktionsanläggning. Resultatet, i form av kostnader för anslutning och köpt energi, skall sammanställas och presenteras för de fastighetsägare som visat intresse för anslutning Miljöeffekter Miljöeffekterna är i dagsläget svåra att uppskatta. Klart är dock att det finns ett antal större fastigheter i de centrala delarna av Pilgrimstad, vilka torde vara av intresse för fjärrvärmeanslutning, som för närvarande värms med eldningsolja. Det finns således en potential för minskade utsläpp av koldioxid Åtgärdsförslag 4: Fjärrvärme på övriga orter Genomförd kartläggning indikerar att underlaget, i form av värmeunderlag för att uppnå rimlig värmetäthet, för utbyggnad av fjärrvärme i Hunge och Nyhem är för litet. Förslaget är därför att utbyggnad av fjärrvärme på dessa orter inte bör prioriteras. För Kälarne gäller att det finns ett befintligt fjärrvärmenät och kartläggningen visar att det finns ett relativt stort intresse bland fastighetsägare i Kälarne för anslutning. I dagsläget bedöms dock avståndet från nätet till aktuella fastigheter vara för långt för att uppnå önskad värmetäthet och rimliga investeringskostnader. För att målsättningen som säger att produktionen av fjärrvärme uteslutande skall baseras på förnybara energikällor senast år 2012 bör dock produktionen av fjärrvärme i Kälarne förändras Åtgärdsförslag 5: Förändring av ägarstruktur Produktionsanläggningar och kulvert för distribution av fjärrvärme i Bräcke, Kälarne och Gällö ägs i dagsläget av Bräcke kommun medan driften på entreprenad sköts av E.ON enligt ett avtal som löper t.o.m. halvårsskiftet Detta förhållande är ingen optimal situation för någon part då investeringsplaner med mera ofta stannar upp till följd av att beslutsvägarna är många och långa. Då målsättningen för energi- och klimatarbetet är att öka takten för utbyggnad av fjärrvärmenäten på dessa orter bör ägarstrukturen renodlas så att producent och distributör är densamma. Beslut om ägarstrukturen bör tas senast under Vidare bör en översyn av taxan för fjärrvärmen göras avseende införande av anslutningsavgift, då detta förväntas möjliggöra fler investeringar.

16 (26) 4. Handlingsplan energianvändning i kommunens fastigheter Målsättningar för Bräcke kommun Energianvändningen ska minska. De förnybara energikällornas andel av den totala energianvändningen ska öka. (Översiktsplan) Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 5% från år 2006 till år (Kommunplan) Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 20% från år 2006 till år (Beslut kommunfullmäktige ) Uppvärmning av kommunala fastigheter, antingen genom fjärrvärme eller enskild uppvärmning, skall uteslutande baseras på förnybara energikällor senast år Det bör noteras att målsättningen i kommunplanen inte överensstämmer med den målsättning som fastställdes Inriktningen är densamma men ambitionsnivån är olika. Handlingsplanen för energianvändning i kommunens fastigheter har därför utformats med målsättningen att energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 10% från år 2006 till år Energikontorets uppdrag Kartlägga energianvändningen i fastigheter ägda av Bräcke kommun. Kartläggningen ska exempelvis ge svar på frågorna; vilka fastigheter omfattas av lagkravet på energideklarering samt vilka krav avseende energieffektivitet som kan ställas vid inköp av utrustning. Mål skall sättas för minskad energianvändning i allmänhet och minskad elförbrukning i synnerhet Förutsättningar - nulägesanalys Sedan hösten 2006 gäller lagen om energideklaration i Sverige. Det finns flera syften med lagen, bland annat att alla skall verka för att både befintliga och nyproducerade byggnader ska bli mer energieffektiva. Energideklarationen kommer samtidigt att vara till nytta för fastighetsägare eftersom den ska innehålla förslag till åtgärder som kan förbättra byggnadens energiprestanda. Till årsskiftet 2008/2009 ska hyres- och bostadsrätthus, lokaler och specialbyggnader över m 2 ha genomgått en energideklaration. 14 I tabell 3 redovisas energianvändningen under 2006 i samtliga byggnader ägda av Bräcke kommun 15. I tabellen redovisas även vilka byggnader som är större än m 2 och därmed ska ha genomgått en energideklaration senast 31 december Tabell 3. Energianvändning i fastigheter ägda av Bräcke kommun Byggnad Yta (m 2 ) El (kwh) Fjärrvärme (kwh) Totalt (kwh/m 2 ) Försäkringskassan ,9 Bröckling ,4 Gymnasieskolan ,4 Internat ,4 Dagcenter ,8 Kälarne Hotell Sjukhemmet ,1 14 Boverket. Energideklaration nu är det dags! 15 Till och med september 2007 då tidigare Bräcke Teknik AB införlivades i Bräcke kommun.

17 (26) Förvaltningshus ,9 Motionshallen ,4 Bräcke skola Hajen ,0 Fritidshem ,5 Gällö skola ,9 Sporthallen ,3 Pilgrimstad skola ,0 Fjällsta skola ,0 Rissna skola ,5 Galaxen ,6 Kälarne skola ,2 Daghem Ånäset ,7 Kommunförrådet ,4 Reningsverket TOTALT ,4 Av tabell 3 framgår att den totala energianvändningen uppgick till cirka MWh, motsvarande cirka 207 kwh/m 2, samt att 11 byggnader skall ha genomgått energideklaration senast den 31 december Kostnaderna för energianvändningen under 2006 uppgick till cirka sex miljoner kronor. Målsättningen att den totala energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 10% till år 2010 innebär i absoluta tal att energianvändningen år 2010 skall uppgå till högst cirka 185 kwh/m 2. För att denna målsättning ska uppnås krävs ett systematiskt energiarbete vilket innebär att energiaspekter hanteras strukturerat i såväl investeringsprojekt som i den löpande driften. Den systematik som valts för handlingsplanen avseende perioden är att i första hand minska energianvändningen vid skolorna i Bräcke, Gällö och Kälarne samt vid Furuhagen. Detta motiveras av att energianvändningen i dessa byggnader är relativt stor vilket i sin tur medför en stor potential för minskad energianvändning. Om energianvändningen i dessa byggnader minskar med 20% så minskar den totala energianvändningen med cirka 10%. Vidare blir det enklare att jobba med ett fåtal objekt än att jobba med hela byggnadsbeståndet Åtgärdsförslag 6: Energieffektivisering vid Gällö skola Potentialen för energieffektivisering vid Gällö skola är stor. Exempelvis sker i dagsläget ingen återvinning av värme från ventilationssystemen. I tabell 4 presenteras ett antal förslag till energieffektiviserande åtgärder, flertalet kompletterade med uppskattad investeringskostnad och/eller energibesparing. De investeringskostnader och miljöeffekter som sedermera presenteras i kapitlen bygger på att samtliga åtgärder genomförs.

18 (26) Tabell 4. Tänkbara energieffektiviseringsåtgärder vid Gällö skola. Åtgärd El (kwh/år) Fjärrvärme (kwh/år) Kostnad (kr) Byte av lysrör i sporthallen Tilläggsisolering gamla gymnastiksalen Ventilationssystem med värmeåtervinning Styr- och reglerutrustning värmesystem Riktad och närvarostyrd belysning ljushall Andra tänkbara energieffektiviseringsåtgärder vid Gällö skola utgörs av installation av avfuktare och bassängtäckning i badet, byte av fönster i badhuset samt tätning av fönster i högstadiebyggnaden. Eventuell minskning avseende energianvändning samt investeringskostnad har dock inte beräknats för dessa åtgärder Miljöeffekter Förbrukning av el: Förbrukning av fjärrvärme: Utsläpp av koldioxid (CO 2 ): - 27 MWh/år MWh/år - 27 ton/år Den minskade förbrukningen av fjärrvärme beräknas inte medföra några minskade utsläpp av koldioxid, detta under förutsättning av produktionen av fjärrvärme i Gällö inom något år uteslutande baseras på förnybar energi Investeringskostnad Den totala investeringskostnaden beräknas till cirka kr varav installation av nya ventilationssystem med värmeåtervinning utgör den allra största posten. Ett mervärde för investeringarna är att de förutom minskad energianvändning även kommer att medföra bättre inomhusmiljö, exempelvis i form av bättre luft och bättre ljus Åtgärdsförslag 7: Energieffektivisering vid Bräcke skola Bräcke skola genomgick under 2007 en omfattande renovering inom vilken ett antal energieffektiviserande åtgärder genomfördes. Även därefter bedöms dock potentialen för energieffektiviserande åtgärder vara relativt stor. I tabell 5 presenteras ett antal förslag till åtgärder, flertalet kompletterade med uppskattad investeringskostnad och energibesparing. De investeringskostnader och miljöeffekter som sedermera presenteras i kapitlen bygger på att samtliga åtgärder genomförs. Tabell 5. Tänkbara energieffektiviseringsåtgärder vid Bräcke skola. Åtgärd El (kwh/år) Fjärrvärme (kwh/år) Kostnad (kr) Belysning i sporthall Bassängtäckning Närvarostyrd belysning och ventilation i Gunder Hägg-hallen Andra tänkbara energieffektiviseringsåtgärder vid Bräcke skola utgörs av byte av fönstervägg i bad- och gymnastiksal, isolering av vind på mellanstadiet samt

19 (26) tilläggsisolering i bad- och gymnastikhall. Eventuell minskning avseende energianvändning samt investeringskostnad har dock inte beräknats för dessa åtgärder Miljöeffekter Förbrukning av el: Förbrukning av fjärrvärme: Utsläpp av koldioxid (CO 2 ): - 10 MWh/år - 10 MWh/år - 10 ton/år Den minskade förbrukningen av fjärrvärme beräknas inte medföra några minskade utsläpp av koldioxid, detta under förutsättning av produktionen av fjärrvärme i Bräcke inom något år uteslutande baseras på förnybar energi Investeringskostnad Den totala investeringskostnaden beräknas till cirka kr varav installation av nytt ventilationssystem med värmeåtervinning utgör den allra största posten. Ett mervärde för investeringarna är att de förutom minskad energianvändning även kommer att medföra bättre inomhusmiljö, exempelvis i form av bättre luft och bättre ljus Åtgärdsförslag 8: Energieffektivisering vid Kälarne skola Potentialen för energieffektivisering vid Kälarne skola är stor. I dagsläget sker exempelvis återvinning av värme från ventilationssystemen endast till viss del. I tabell 6 presenteras ett antal förslag till energieffektiviseringsåtgärder, flertalet kompletterade med uppskattad investeringskostnad och energibesparing. De investeringskostnader och miljöeffekter som sedermera presenteras i kapitlen bygger på att samtliga åtgärder genomförs. Tabell 6. Tänkbara energieffektiviseringsåtgärder vid Kälarne skola. Åtgärd El (kwh/år) Fjärrvärme (kwh/år) Kostnad (kr) Isolering vind a-skolans låga del Isolering av vind röda skolan Närvarostyrd belysning i sporthallen Nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning för slöjdsalen, aula, omklädningsrum och bad samt närvarostyrning och timer på ventilation i dessa lokaler Isolering av vindsbjälklag i slöjdsalen Bassängtäckning Lågenergilampor i allmänna utrymmen

20 (26) Andra tänkbara energieffektiviseringsåtgärder vid Kälarne skola utgörs av sektionering av belysning, ersätta kanalfläkt i slöjdsalens källare med avfuktare samt igenbyggnad av fönster. Eventuell minskning avseende energianvändning samt investeringskostnad har dock inte beräknats för dessa åtgärder Miljöeffekter Förbrukning av el: Förbrukning av fjärrvärme: Utsläpp av koldioxid (CO 2 ): - 27 MWh/år MWh/år - 27 ton/år Den minskade förbrukningen av fjärrvärme beräknas inte medföra några minskade utsläpp av koldioxid, detta under förutsättning av produktionen av fjärrvärme i Kälarne inom något år uteslutande baseras på förnybar energi Investeringskostnad Den totala investeringskostnaden beräknas till cirka kr varav installation av nya ventilationssystem med värmeåtervinning utgör den allra största posten. Ett mervärde för investeringarna är att de förutom minskad energianvändning även kommer att medföra bättre inomhusmiljö, exempelvis i form av bättre luft och bättre ljus Åtgärdsförslag 9: Förändrad strategi för drift och underhåll Ekonomin i en effektiviseringsåtgärd är alltid bättre om den samordnas med andra, ibland tvingande, åtgärder. Det kan gälla utbyten av fönster eller tilläggsisolering av vägg i samband med underhåll, utbyte av uttjänta ventilationsaggregat eller att nya behov kräver högre luftflöden 16. För perioden föreslås i första hand att nya ljusarmaturer som installeras skall vara reglerbara samt vara försedda med närvarogivare. Vidare föreslås att kommunens motorvärmare successivt byts ut och förses med utrustning för tidsstyrning beroende på utomhustemperatur. Båda dessa förslag medför initialt högre investeringskostnader men långsiktigt betydligt lägre driftkostnader. 16 Sveriges kommuner och landsting. Steg för steg strategi för systematiskt energiarbete.

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Biovärme i Jämtlands län

Biovärme i Jämtlands län Energikontoret Jämtlands Läns Energikontor Jämtland County Energy Agency Till Länsstyrelsen Jämtlands län Miljö och Fiske 831 86 Östersund Biovärme i Jämtlands län Slutrapport Biovärme i Jämtlands län

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...4 2 SAMMANFATTNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Ansvar...4 2.3 Mål...4 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt område...4

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader. Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Nulägesbeskrivning och analys

Nulägesbeskrivning och analys Bilaga 1 (Energiplanen 2011-13) Nulägesbeskrivning och analys Energi- och växthusgasstatistik för Alingsås 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 4 2 INLEDNING... 5 AVGRÄNSNING OCH METOD... 5 BESKRIVNING AV STATISTIK

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi

Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Förslag till nationell lägesrapport om utvecklingen av förnybar energi Hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas enligt artikel 22 i EU:s direktiv för användning av energi från förnybara

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer