Hej. 6 mars På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: e-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej. 6 mars 2009. På återhörande. Urban Åhgren Naturvetarna. tel: 0706 61 03 91 e-post: foretagare@naturvetarna.se"

Transkript

1 6 mars 2009 Hej Eftersom jag fått förtroendet att svara för servicen till förbundets företagarmedlemmar vill jag helt kort nämna hur nyhetsbrevet är uppbyggt. Brevet kommer ut i början av mars, juni, september och december. Marsnumret har tema deklaration och decembernumret tema bokslut. De två övriga numren kommer att ta upp ämnen, som återspeglas i de frågor du och andra medlemmar ställer via mejl eller telefon. Ämnena kan exempelvis vara försäkringar, debitering, avtal, skatter eller andra typer av frågor som ofta återkommer. I slutet av brevet under rubriken Nyttigt att ha kommer alltid att finnas basala uppgifter, som berör många företagare och ofta är tidsödande att få fram. Under samma huvudrubrik kan du som vill tränga djupare i en fråga, via Adresser och telefonnummer, söka dig vidare till flera källor. Under rubriken Annat som händer redovisas innehållet i två-tre viktiga förändringar eller förslag till sådana inom området företagande. Ofta kommer det att handla om skattelagstiftning,. En liten varning också tänk på att de uppgifter som står under Nyttigt att ha avser situationen just nu, medan uppgifterna i den löpande texten istället handlar om den kommande deklarationen, som ju avser inkomståret Inget nyhetsbrev täcker allas behov. Mitt sätt att fylla just dina behov tror jag bäst sker genom direktkontakt. Med funderingar runt aktuellt brev eller varje annan fråga, är du välkommen att höra av dig till mig. På återhörande Urban Åhgren Naturvetarna tel: e-post: Planiavägen 13 Box Nacka naturvetarna.se Fax SE bg pg NATURVETARNA ETT SACOFÖRBUND

2 Innehåll 3 Tema deklaration 3 Kontrolluppgifter 4 Underskott på skattekontot? 4 Rörelsebilagor 5 Bil 5 Arbetslokal 5 Förrättningar 6 Enskild firma 6 Handelsbolag 6 Aktiebolag 6 Räkenskapsår. 7 Vem ska deklarera? 7 Förmögenhet 7 Inkomstuppdelning mellan makar 8 Räntefördelning 9 Periodiseringsfond 9 Expansionsfond 10 Pensionsförsäkring 10 Egenavgifter och löneskatt 11 Underskott. 12 Skatt 12 Annat som händer Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt Lättare att få F-skatt. 13 Nyttigt att ha Adresser och telefonnummer Basbelopp Bilförmån 2008 Bilresor 2008 Dröjsmålsränta och referensränta Representationsbelopp 2008 Räntefördelningsränta Sociala avgifter 2008 Skatteskala (16)

3 Tema deklaration Reglerna för företagsdeklarationer är fortsatt omfattande inför årets deklaration. Har du en årlig nettoomsättning (försäljning) som uppgår till högst tre miljoner kronor får du upprätta ett förenklat årsbokslut. Du får dock inte upprätta förenklat årsbokslut om företaget ska upprätta årsredovisning. Det är mycket ovanligt att enskilda näringsidkare måste upprätta årsredovisning. Det är i princip endast när den enskilda firman är moderföretag i en större koncern. Du som inte får eller själv väljer att inte upprätta förenklat årsbokslut ska upprätta ett vanligt årsbokslut, dvs ett bokslut upprättat efter allmänna redovisningsprinciper. Skillnaden mellan ett årsbokslut och ett förenklat årsbokslut är huvudsakligen att för förenklat årsbokslut gäller förenklade värderings- och periodiseringsregler. Det finns också förenklade skatteregler som bara får tillämpas om ett förenklat årsbokslut har upprättats. I min genomgång utgår jag ifrån att du lever i en blandvärld, där företaget utgör en del av ditt yrkesliv och en anställning en annan. De enskilda kommentarerna gäller emellertid även dig som är heltidsföretagare. Vill du tränga djupare i någon fråga, så hänvisar jag till Skatteverket på din ort, deras hemsida eller din revisor. På hemsidan finns hänvisningar till fördjupning inom praktiskt taget varje område jag tar upp. Hemsidan är en mycket gedigen informationskälla. Givetvis är du också välkommen att höra av dig till mig. Deklarationsblanketten är, liksom tidigare, lika för löntagare såväl som egenföretagare. Den är redan ifylld med många uppgifter. Har den inte kommit till dig senast 15 april bör du kontakta Skatteverket. Den som driver näringsverksamhet måste lämna in näringsbilagor. Inkomstdeklarationen ska i år vara inlämnad till Skatteverket senast den 4 maj. Om du har en e-legitimation från din bank kan du deklarera via internet, telefon eller sms. Efter 4 maj får du betala förseningsavgift, om du inte fått anstånd med inlämnandet. Lägsta avgift är 1000 kronor för aktiebolag 5000 kronor. Förmodligen får du vänta till december på slutskattebesked och eventuella pengar åter. Kontrolluppgifter. Som företagare ska du senast 31 januari ha skickat ut kontrolluppgifter till dem som mottagit lön och/eller förmåner från dig på minst 100 kronor. Blanda inte ihop detta med den gräns på 1000 kronor i lön som syftar till redovisning av 3 (16)

4 skatter och avgifter. Har du missat att skicka kontrolluppgift på någon person, så gör det omgående. Som inkomsttagare är det hög tid att titta igenom kontrolluppgifterna inför deklarationen för att få eventuella felaktigheter eller brister i dessa ändrade av uppgiftslämnaren. Då blir det också korrekta uppgifter i deklarationen. I sista hand kan du alltid ändra felaktiga uppgifter direkt på deklarationsblanketten. Sedan 2007 är vare sig A-kasseavgift eller fackföringsavgift avdragsgill i deklarationen. De ger heller inte rätt till skattereduktion. Underskott på skattekontot? Om du har betalat för lite skatt 2008 och inte gjort någon egen inbetalning till ditt skattekonto kommer du att få ett underskott. På det betalar du kostnadsränta. Underskottet och kostnadsräntan framgår av beräkningsbilagan eller kontoutdraget som du får tillsammans med ditt slutskattebesked. Om du har underskott ska du betala in det tillsammans med kostnadsräntan. Av bilagan eller utdraget framgår när du senast ska betala. Betalar du före förfallodagen blir räntekostnaden mindre. Anvisningar kring skattekontot finner du via /40804.pdf Rörelsebilagor. Beroende på din arbetsinsats i förvärvskällan är den antingen aktiv eller passiv. En verksamhet som i huvudsak baseras på ditt eget arbete, till exempel en konsultrörelse, räknas som aktiv oavsett antal arbetstimmar. Bedriver du fastighetsförvaltning, jord- eller skogsbruk krävs i regel en arbetsinsats om minst 500 timmar (en tredjedels normalarbetstid) för att förvärvskällan ska räknas som aktiv. Var vaksam på att om du bedriver såväl passiv som aktiv verksamhet så ska dessa räknas som ingående i samma förvärvskälla, vilket innebär att t ex ett fastighetsinnehav kan komma att beläggas med egenavgifter istället för löneskatt, vilket hade varit fallet om fastigheten utgjort egen förvärvskälla. Inkomst av aktiv näringsverksamhet är pensionsgrundande och sjukpenninggrundande. Inkomsten ger dessutom rätt att dra av för egna pensionsinbetalningar. Observera att pension räknas som tjänstepension om du som företagare tecknat privat pensionsförsäkring som dragits av i företagets deklaration. Skulle du ha behov av A-kassa, så kommer 4 (16)

5 det att reducera din ersättning. Tänk alltså noga igenom bärkraften i ditt företag och tryggheten i din anställning innan privat pensionsförsäkring dras av i företaget. Är verksamheten nystartad får du kvitta underskott mot inkomst av tjänst under de fem första verksamhetsåren. Passiv verksamhet ger inga sådana möjligheter. Du får göra avdrag för nästan alla utgifter som har ett direkt samband med den verksamhet du bedriver. Böter, viten och felparkeringsavgifter är dock inte avdragsgilla. Inte heller medlemsavgifter däremot den del av exempelvis avgift i företagarförening som är att anse som servicekostnad. Bil. Uppfyller du kraven för att resa med egen bil, är avdraget 18,50 per mil vid årets taxering, både privat och som egenföretagare. Din körjournal bör vara minutiöst förd för att du ska få rätt mot Skatteverket i händelse av tvist. För förmånsbil se nedan under Nyttigt att ha. Arbetslokal. Om du använder en särskilt inrättad del av din bostad till näringsverksamhet kan du få avdrag för skälig del av hyra, värme, vatten, avlopp etcetera. Även andra utgifter för denna del av bostaden kan du dra av om de är direkt orsakade av näringsverksamheten. Du kan få göra avdrag i din näringsverksamhet även om du saknar särskilt inrättad arbetslokal i bostaden. Har du under året utfört minst 800 timmars arbete i bostaden för verksamhetens räkning, får du schablonmässigt göra avdrag med kr/år om du bor i egen eller makes fastighet. I annat fall får du göra avdrag med kr/år. Förrättningar. Om du har övernattat och haft ökade levnadskostnader för exempelvis kost och logi utanför den vanliga verksamhetsorten kan du få avdrag för dessa kostnader. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom 50 km närmaste färdväg från din bostad och/eller din arbetsplats. Du får avdrag för hel dag om resan har börjat före klockan och på hemkomstdagen avslutats efter klockan Annars får du avdrag för halv dag för avrese- och hemkomstdagen. Kan du inte visa dina merkostnader får du vid resor inom landet avdrag med 200 kronor för hel dag och 100 kronor för halv dag. Du får avdrag för logi med 100 kronor. 5 (16)

6 Enskild firma. Enskilda näringsidkare ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Enskilda näringsidkare som har en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut. Alternativet till att upprätta ett förenklat årsbokslut är att upprätta ett årsbokslut enligt bokföringslagen och övrig normgivning från Bokföringsnämnden. Det förenklade årsbokslutet ligger också till grund för deklarationen. Läs mer under /28202_Del1.pdf samt /28313.pdf I din näringsverksamhet kan du bedriva flera olika verksamheter exempelvis en tjänsteproducerande samt fastighetsförvaltning. Du kan då välja att redovisa dessa var för sig, vilket kan vara en fördel om du har bokföringen separerad mellan verksamheterna. Du fyller då först i en NEA-blankett för varje verksamhet och sammanställer resultatet på blankett NE. Blankett N6 är numera borttagen och den rätt besvärliga uträkningen ska göras direkt på blankett NE/NEA. Dock finns en hjälpblankett, benämnd 2196, att tillgå. Liksom alla andra blanketter finns den både som pappers- och nedladdningsbar produkt på Skatteverkets hemsida. Handelsbolag. Inkomst i handelsbolag beskattas hos dig och de andra delägarna i bolaget. Handelsbolaget ska lämna uppgifter till Skatteverket om näringsverksamheten som bedrivits av bolaget under året och om hur den fördelats på delägarna. Detta görs på Inkomstdeklaration 4. Du redovisar sedan din andel av inkomsterna i handelsbolaget i din inkomstdeklaration på bilagan N3A. Aktiebolag. Inkomst i aktiebolag beskattas i bolaget och sker på blankett Inkomstdeklaration 2. Delägare i aktiebolag måste till sin privata Inkomstdeklaration foga blankett K10. Räkenskapsår? Enskilda näringsidkare, dödsbon, vissa samfälligheter och handelsbolag med fysisk person bland delägarna ska ha kalenderår som räkenskapsår. Aktiebolag, ekonomisk förening och handelsbolag som ägs helt av juridisk person får tillämpa annat räkenskapsår än kalenderår, ett så kallat 6 (16)

7 brutet räkenskapsår. Tillåtna brutna räkenskapsår är 1 maj-30 april, 1 juli-30 juni samt 1 september-31 augusti. Annat brutet räkenskapsår får bara tillämpas om Skatteverket lämnar dispens. För det krävs synnerliga skäl. Räkenskapsåret ska normalt omfatta 12 månader. När bokföringsskyldighet inträder eller när räkenskapsåret ska läggas om får räkenskapsåret förlängas eller förkortas till att omfatta 0-18 månader. Verksamhetens första räkenskapsår kan alltså förlängas. Startar du verksamheten någon gång efter 1 juli så kan du alltså välja mellan att avsluta det första räkenskapsåret 31 december samma år eller att förlänga räkenskapsåret och avsluta det 31 december påföljande år. Vem ska deklarera? Om du har varit bosatt i Sverige under hela 2008 och haft inkomst av aktiv näringsverksamhet och av tjänst på sammanlagt kr eller mer ska du lämna inkomstdeklaration. Du ska också lämna deklaration om du har haft inkomst av passiv näringsverksamhet på 100 kr eller mer. En näringsverksamhet anses som aktiv om näringsidkaren har arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en heltidsanställning (minst 500 timmar). Om du vid sidan av en anställning driver en näringsverksamhet som i huvudsak bygger på din egen arbetsinsats anses också verksamheten normalt vara aktiv. All annan verksamhet är passiv näringsverksamhet. Om du ägt fastighet eller del därav under inkomståret 2008 ska du också deklarera. Också i andra fall kan det vara nödvändigt att lämna deklaration. Får du en deklarationsblankett tillsänd från Skatteverket måste du alltid deklarera. Ring myndigheten och fråga om du är det minsta osäker. Förmögenhet. Förmögenhetsskatten är avskaffad sedan 1 januari Inkomstuppdelning mellan makar. Om din make/maka arbetat i din näringsverksamhet får du inte göra avdrag för någon lön. I stället ska ni dela på verksamhetens resultat. I ruta R18 på blankett NE/NEA drar du av den del av resultatet som din make/maka ska redovisa i sin deklaration. Bedriver ni verksamheten gemensamt ska resultatet fördelas efter vars och ens arbetsinsats i verksamheten. Gemensam verksamhet är det när ni båda kan anses ha en likvärdig ställning i verksamheten med tanke på arbetsuppgifter och utbildning. Om du är den som 7 (16)

8 driver verksamheten räknas din make/maka som medhjälpande. Resultatet får då fördelas på så sätt att din make/maka inte får en större del av resultatet än vad som motsvarar en marknadsmässig ersättning för antalet arbetade timmar under året. Om ersättningen till medhjälpande make/maka överstiger 120 kronor per timme inklusive sociala avgifter, d v s 90 kr x 1,33 måste du kunna visa hur ersättningen har beräknats. Räntefördelning. Enskild näringsidkare beräknar underlaget för räntefördelning på hjälpblankett Vid årets taxering är underlaget skillnaden mellan de tillgångar och skulder som fanns i förvärvskällan den 1 januari år Som handelsbolagsdelägare ska du varje år på blankett N3A beräkna anskaffningsutgiften för din andel i bolaget. Den justerade anskaffningsutgiften använder du vid beräkning av kapitalvinst när du säljer din handelsbolagsandel. Efter vissa justeringar ska den justerade anskaffningsutgiften numera även användas vid beräkning av räntefördelning och expansionsfond. Tänk på att underlaget för räntefördelning måste uppgå till minst kronor för att du ska få ett fördelningsunderlag att beräkna ränta på. Från inkomst av enskild firma eller handelsbolag, får du göra avdrag för en beräknad ränta på det kapital du investerat i verksamheten. Motsvarande belopp tar du upp som inkomst av kapital. Det kallas för positiv räntefördelning. Genom att utnyttja möjligheten till räntefördelning sänker du skatten till 30 procent på det belopp som räntefördelas. Du väljer själv om du ska utnyttja möjligheten till positiv räntefördelning fullt ut eller inte. Den del av utrymmet som du inte utnyttjar i år, får du spara till kommande år. Det sparade utrymmet ökar kommande räntefördelningsunderlag. Den räntesats du ska använda vid positiv räntefördelning uppgår vid årets taxering till 9,16 %. Negativ räntefördelning har införts för att inte privata lån ska belasta näringsverksamheten. Den är alltså tvingande. Om skulderna i förvärvskällan överstiger tillgångarna med mer än kronor, tas en beräknad ränta upp som inkomst i näringsverksamheten samtidigt som motsvarande ränta får dras av i inkomstslaget kapital. Den räntesats som används vid negativ räntefördelning uppgår till 5,16 % vid årets taxering. 8 (16)

9 Periodiseringsfond. Periodiseringsfonden syftar till att jämna ut inkomsten mellan olika år. Fonden kan också användas för att till exempel balansera avskrivningar, möta planerade utgifter eller täcka framtida förluster. Vid årets taxering får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond med 30 procent av verksamhetens överskott. Årets avsättning redovisar du i ruta R34 på blankett NE eller 831 på blankett N3A. Varje års avsättning bildar en särskild fond. Glöm därför inte att fylla i uppgifter om tidigare års avsättningar på blanketten. Du återför periodiseringsfonderna med valfritt belopp varje år. Du är emellertid tvungen att återföra kvarvarande fondavsättning vid taxeringen senast det sjätte året efter det taxeringsår avsättningen gjordes. Alltså ska du vid årets taxering återföra den avsättning till periodiseringsfond du gjorde vid 2003 års taxering. Gör du en ny avsättning i år ska den fonden återföras senast vid 2015 års taxering. För juridiska personer gäller motsvarande regler med en avsättning om högst 25 %. Expansionsfond. Avsättning till expansionsfond är, liksom räntefördelning, ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild firma/handelsbolag och fåmansaktiebolag likvärdiga. En avsättning till expansionsfond ger dig också möjlighet att flytta en vinst från ett år till ett framtida förlustår. Gör du en avsättning till expansionsfond får du göra avdrag i deklarationen med motsvarande belopp. På avsättningen betalar du 28 procent i expansionsfondsskatt. Denna skatt återbetalas till dig om du ett kommande år minskar avsättningen till expansionsfonden. Det skattebelopp som återbetalas kommer då att motsvara 28 procent av minskningen. En minskning av expansionsfonden redovisar du som en inkomst i verksamheten. Du får inte göra så stor avsättning till expansionsfond att det uppstår ett underskott i verksamheten. Dessutom får avsättningen inte vara större än 138,89 procent av kapitalunderlaget vid årets utgång i förvärvskällan. Är du delägare i ett handelsbolag får avsättningen inte vara större än den justerade anskaffningsutgiften vid årets utgång för din bolagsandel efter vissa justeringar som du gör på blankett N3A sidan 2. Genom avsättningen till expansionsfond bygger du upp en latent skatteskuld i ditt företag. Detsamma gäller avsättningen till periodiseringsfond. Tänk på att om du gör avsättning till någon av dessa fonder enbart för att sänka din skatt, kan du få problem att avveckla eller överlåta din verksamhet i framtiden. Avsättning till expansions- och periodiseringsfond minskar också ditt underlag för positiv räntefördelning. 9 (16)

10 Pensionsförsäkring. Inkomst av tjänst: Från och med inkomståret 2008 begränsas möjligheten att göra avdrag till maximalt kronor Tidigare gällde ett halvt prisbasbelopp med tillägg av 5 procent av tjänsteinkomst mellan 10 och 20 prisbasbelopp. Inkomst av näringsverksamhet: Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du från och med inkomståret 2008 rätt att göra avdrag med kronor plus ett tillägg på 35 procent av inkomsten. Tillägget kan uppgå till högst kronor för inkomståret 2008 och kronor för inkomståret För den pensionsförsäkringspremie du gör avdrag för i näringsverksamheten ska du betala särskild löneskatt. Löneskatten uppgår till 24,26 procent och den är avdragsgill redan vid årets taxering. Avdraget gör du i ruta R39 på blankett NE eller 821 på blankett N3A. Avdragsreglerna för pensionsförsäkringspremie omfattar inte inkomst av passiv näringsverksamhet. Observera att du måste ha ansökt om pensionsförsäkring hos försäkringsföretaget under 2008 och betalat pensionsförsäkringspremien senast vid deklarationstidpunkten för att den ska vara avdragsgill vid 2009 års taxering. För insättning på pensionssparkonto gäller inte samma regler. En sådan insättning måste vara gjord senast den 31 december 2008 för att den ska vara avdragsgill vid årets taxering. Notera också nogsamt vad som sagts om pensionsförsäkring ovan under Rörelsebilagor. Egenavgifter och löneskatt. För de olika avgifterna och skatterna från 1 januari 2009 samt nivån på dessa hänvisas du till Nyttigt att ha nedan under rubriken Socialavgifter. Notera att dessa inte är desamma som gäller vid årets deklaration, som ju avser inkomståret Både egenavgifterna och den särskilda löneskatten räknas som en omkostnad i näringsverksamheten. Du får därför göra ett schablonavdrag som motsvarar de egenavgifter eller den särskilda löneskatt du ska betala för årets inkomst. Ska du betala egenavgifter får du göra schablonavdrag med högst 25 procent av förvärvskällans nettointäkt. För särskild löneskatt är schablonavdraget högst 20 procent. Avdraget gör du i ruta R43 på blankett NE eller i ruta 823 på deklarationsblankett N3A. Vid årets taxering ska det schablonavdrag du gjorde vid 2008 års taxering stämmas av mot de avgifter du blev påförd vid den taxeringen alltså de egenavgifter eller den särskilda löneskatt som fanns 10 (16)

11 upptagna i Slutlig skatt enligt 2008 års taxering, som du fick i december Avstämningen gör du i rutorna R40 och R41 på blankett NE eller i rutorna 818 och 819 på deklarationsblankett N3A. Underskott. Den näringsverksamhet du driver kan ju dessvärre även ge underskott. Du får då spara underskottet och kvitta det mot överskott i samma förvärvskälla nästa år. Är din verksamhet nystartad kan du istället få dra av årets underskott som allmänt avdrag. Det innebär att underskottet kvittas mot till exempel inkomst av tjänst. Du har rätt att kvitta underskott upp till kronor varje år de första fem åren. De krav som måste vara uppfyllda är att verksamheten bedrivs aktivt och att du inte bedrivit likartad verksamhet de senaste fem åren. Är du delägare i ett kommanditbolag eller ett handelsbolag med begränsat ansvar för bolagets förpliktelser gäller kvittningsrätten bara vad du satt in eller åtagit dig att sätta in i bolaget. Skatt. Det är rätt komplicerat att räkna ut skatten. En skatteberäkning kan göras på Skatteverkets hemsida 11 (16)

12 Annat som händer Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt. Bolagsskatten och expansionsfondsskatten har sänkts från 28 procent till 26,3 procent från 1 januari Skattesats om 28 procent ska tillämpas för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet. Den sänkta expansionsfondsskatten omfattar även avsättningar till expansionsfond som redan gjorts. Proposition 2008/09:65 Lättare att få F-skatt. När F-skattsedel ska tilldelas ska det prövas om en verksamhet kan anses självständigt bedriven. Vid en sådan prövning ska, liksom vad som gällt hittills, en helhetsbedömning göras utifrån ett antal kriterier. Sedan den 1 januari 2009 har dock förtydligats vad som särskilt ska beaktas, nämligen: vad uppdragsgivaren och uppdragstagaren har avtalat, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet. Dessa tre kriterier lyfts nu fram och får ökad betydelse samtidigt som de blir inbördes likvärdiga. Syftet är att fokus ska ligga på relationen mellan parterna och deras gemensamma avsikt när det prövas om F-skatt ska tilldelas. Betydelsen av antalet uppdragsgivare minskar därmed jämfört med vad som tidigare gällt. Proposition 2008/09:62 12 (16)

13 Nyttigt att ha Adresser och telefonnummer Försäkringskassan , Regeringskansliet , Skatteverket , Urban Åhgren, Naturvetarna , Basbelopp År Prisbasbelopp Förhöjt prisbasbelopp Inkomstbasbelopp Bilförmån 2009 Nya bilar kr + 2,17 % av nybilspriset + 9 % av nybilspriset kr + 20 % av nybilspriset överstigande kr. Vid fri bensin läggs 120 % av bensinkostnaden till. Sexårsbilar, Samma regler som ovan men med lägsta nybilspris kr, det vill säga 4 prisbasbelopp. Bilresor 2009 Till och från arbetet och i tjänsten med egen bil 18,50 kr/mil förmånsbil 9,50 kr/mil (bensin) 6,50 kr/mil (diesel) miljöbil För elbilar, elhybridbilar och gasdrivna bilar (ej gasol) ska förmånsvärdet bestämmas till 60 procent av förmånsvärdet för en jämförbar bil. Nedsättning får ske med högst kronor per år. För alkoholdrivna bilar ska förmånsvärdet bestämmas till 80 procent av förmånsvärdet för en jämförbar bil. Nedsättning får göras med högst kronor för helt år. 13 (16)

14 Miljöbilsreglerna är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret Dröjsmålsränta och referensränta Dröjsmålsräntan är 10,00 % om inte annat avtalats, d v s referensräntan plus 8 procentenheter (2,00+8,00). Referensräntan fastställs av Riksbanken två gånger per år och är för perioden ,00 %. Representationsbelopp 2009 Lunch, middag, supé Öviga måltider Inträdesbiljetter Representationsgåva 90 kr exkl moms 60 kr exkl moms 180 kr exkl moms 180 kr exkl moms Räntefördelningsränta Taxeringsår Positiv Negativ ,16% 5,16% ,54 % 4,54 % ,26 % 4,26 % Sociala avgifter 2009 Arbetsgivaravgifter Ålderspensionsavgift 10,21 % Efterlevandepensionsavgift 1,70 % Sjukförsäkringsavgift 6,71 % Arbetsskadeavgift 0,68 % Föräldraförsäkringsavgift 2,20 % Arbetsmarknadsavgift 2,43 % Allmän löneavgift 7,49 % Summa: 31,42 % Från och med inkomståret 2008 ska arbetsgivaren inte längre betala särskild löneskatt och inte heller några socialavgifter för personer födda 1937 eller tidigare. Om den anställde är född betalar du endast 10,21 procent i ålderspensionsavgift. Om den anställde är född 1983 eller senare (personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år) blir arbetsgivaravgiften 15,49 procent och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter. 14 (16)

15 Arbetsgivaren kan i vissa fall göra ett särskilt avdrag, regionalt företagsstöd, i vissa branscher inom stödområde med 10 procent (för ungdomar som vid årets början inte fyllt 26 år med 5,28 %) av avgiftsunderlaget, dock högst kronor per månad. För mera information om stödområden hänvisas du till Skatteverkets hemsida. Om avtalsförsäkringar och avtalspension tillkommer uppgår dessa vanligtvis till högst 13 %. Kontrollera med berörda organisationer. Egenavgifter 29,71 % 3 dagars karens i sjukförsäkringen 29,67 % 30 dagars karens i sjukförsäkringen 28,89 % Löneskatt Observera att det finns två (punkterna 1 och 2 nedan) olika former av särskild löneskatt. Skatten uppgår i normalfallet till 24,26 % av underlaget. Arbetsgivare ska från och med 2008 inte betala särskild löneskatt på förvärvsinkomster på ersättning för arbete till personer födda 1937 eller tidigare. Detsamma gäller för enskilda näringsidkare. 1) I följande situationer ska sådan skatt däremot betalas av arbetsgivare: Arbetsgivare som lämnar bidrag till vinstandelsstiftelse. Arbetsgivare som betalar ut ersättningar enligt vissa kollektiva försäkringar m.m. Redovisning görs i ovanstående fall i skattedeklarationen. Läs mer i broschyren Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter, SKV 401. Särskild löneskatt betalas av enskilda näringsidkare (eller dödsbon) i följande situation: Enskild person som har inkomst av passiv näringsverksamhet, eller fått vissa försäkringsersättningar. Redovisning görs i inkomstdeklarationen och skatten fastställs vid taxeringen. Läs mer i broschyrerna Skatteuträkningsbroschyren, SKV 425 samt Skatteregler för enskilda näringsidkare, SKV ) Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster betalas även på företagets kostnader för pensionsförmåner till de anställda, exempelvis i form av avsättningar till pensionsstiftelse eller köp av 15 (16)

16 pensionsförsäkring. Redovisning görs i inkomstdeklarationen och skatten fastställs vid taxeringen. Särskild löneskatt betalas också av enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare/kommanditdelägare på egen pensionsförsäkringspremie eller inbetalning till pensionssparkonto. Allmän pensionsavgift 7,00 % Tas ut på inkomster upp till kr. Maxavgift kr. Hela avgiften är avdragsgill. Skatteskala 2009 Beskattningsbar inkomst Skatt inom skiktet (32 kr kommunal skatt) % % % 16 (16)

Naturvetarna Företagare

Naturvetarna Företagare Hej! Fastän vintern knappt börjat släppa greppet om oss är det hög tid att börja tänka på årets deklaration, som är tema för detta nyhetsbrev. Tänk på att de uppgifter som står under Belopp och procent

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401

26 Egenavgifter. Sammanfattning Vem ska påföras egenavgifter? Egenavgifter 401 Egenavgifter 401 26 Egenavgifter Sammanfattning Egenavgifter är en del av de socialavgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (SAL). Socialavgifter enligt SAL utgörs av arbetsgivaravgifter enligt

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Skatteverket Anette Jaldell

Skatteverket Anette Jaldell Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet 1 Förenklat årsbokslut NE-blanketten 2 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Se till att du får pension Information till företagare

Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet

Skatteverket. Anette Jaldell. Förenklat årsbokslut. NE-blanketten. Deklarera Enskild Näringsverksamhet Skatteverket Anette Jaldell Deklarera Enskild Näringsverksamhet Förenklat årsbokslut NE-blanketten 1 Enskild firma Ansvarar själv för företagets skulder Ska registreras hos Skatteverket (även hos Bolagsverket

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden juni december 2016 Nyhet för redovisningsperioderna juni december 2016 Den reducerade avgiften för ungdomar tas bort fr.o.m.

Läs mer

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016

Fakta för arbetsgivare och företag om. Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Perioden januari maj 2016 Nyheter för redovisningsperioderna januari maj 2016 Sjukförsäkringsavgiften höjs från 4,35 % till 4,85 %

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Datum, belopp och procentsatser

Datum, belopp och procentsatser SKV 463 utgåva 21 2017 Fakta för arbetsgivare och företag om Datum, belopp och procentsatser Nyhet för 2017 Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare

Läs mer

Skatteberäkning Beskattningsår 2015

Skatteberäkning Beskattningsår 2015 Skatteberäkning Beskattningsår 215 Namn: Skevik, Anna Kommun: Personnr: 56218182 Församling: Resultat och kompletteringsbetalning Underskott inkl. ränta 8 613 Om du vill undvika kostnadsränta bör du betala

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. Beräkning

Läs mer

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet

3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet 31 3 Grundläggande bestämmelser för inkomstslaget näringsverksamhet Skattskyldighet 3.1 Skattskyldighet Bestämmelser om skattskyldighet (den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket

Blanketten ska inte lämnas till Skatteverket men bör sparas eftersom Skatteverket kan begära in en redogörelse hur kapitalunderlagen har beräknats. Siffror i ring se bifogade upplysningar på sidan 5. A. Räntefördelning kapitalunderlag Vid denna beräkning

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2010-10-27 1(5) Analys och prognos Dnr 017108-2010 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning

Avsluta företag Enskild näringsverksamhet Försäljning Försäljningen ska tas upp till beskattning Avsluta företag... 7 1 Enskild näringsverksamhet... 8 1.1 Försäljning... 8 1.1.1 Försäljningen ska tas upp till beskattning... 8 1.1.2 Anmäl avregistrering till Skatteverket... 9 1.1.3 Betala rätt preliminär

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2010 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad

Företagarens bästa och sämsta avdrag Senast uppdaterad Företagarens bästa och sämsta avdrag 2017-05-02 Senast uppdaterad 2017-05-12 - Avdragen du bara inte får missa - Avdragen du (kanske) inte visste fanns - Avdragen du absolut inte ska göra Vad är avdrag?

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2008-02-25 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 7859/2008 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för arbetsgivaravgifter,

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Dags att deklarera. Näringsverksamhet

Dags att deklarera. Näringsverksamhet 2006 Dags att deklarera Näringsverksamhet utan årsbokslut Innehåll Så här använder du broschyren, sidan 2 Blankett och A, sidan 4 Blankett N6, sidan 18 Inkomstdeklaration 1, sidan 24 Exempelsamling, sidan

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar

Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska personer

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1344 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Så registrerar du ditt företag

Så registrerar du ditt företag Så registrerar du ditt företag Tycker du att det verkar krångligt att starta företag? Lugn. De här sidorna förklarar exakt hur du registrerar företaget och får en F-skattsedel. Följer du guiden är du klar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

På återhörande Urban Åhgren

På återhörande Urban Åhgren Hej! Trygghet vill vi alla ha. Visserligen i varierande grad beroende på hur vi är som människor, vilken familjesituation vi lever under eller hur vår privatekonomi ser ut. En av tillvarons grundläggande

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag 2016 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer. För fysiska

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 18 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2013 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Socialavgiftslag; utfärdad den 23 november 2000. SFS 2000:980 Utkom från trycket den 5 december 2000 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Innehåll och definitioner

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1

Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e- tjänsten Inkomstdeklaration 1 Här hittar du en instruktion för hur du fyller i din NE-bilaga manuellt i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Observera

Läs mer

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015

Inkomst- och momsdeklaration Eva Ek 2015 Inkomst och momsdeklaration Eva Ek 2015 Eva Ek är född 1952 och fyllde alltså 62 år 2014 (året före inkomståret). Hon har inte tagit ut någon allmän pension under 2015 (inkomståret). Hade hon gjort detta

Läs mer

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll

Näringsverksamhet. med årsbokslut. Dags att deklarera. www.skatteverket.se. Innehåll 2007 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 N7. Övertagande av fonder

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född senast under 1989? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Avräkning av utländsk skatt (credit) Hjälpblankett för privatpersoner Innan inkomst och skattebeloppen förs in på sidorna 15 ska eventuell progressionshöjning och alternativ exempt ha beaktats (SKV 2702)

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2012 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m.

10 Allmänna avdrag Påförda egenavgifter m.m. 101 10 Allmänna avdrag 62 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 668-670. SOU 1997:2, del II s. 494-496 prop. 1975/76:31, SkU 20 prop. 1979/80:60, prop. 1989/90:110 s. 364-366, SkU30 prop. 1991/92:43, SkU7

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april

Skattenyheter. Visma Skatteprogram. Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015. Född 1989: Ta ut hela årslönen senast i april Visma Skatteprogram Skattenyheter Av Jan-Erik W Persson Undvik höjda avgifter för unga företagare under 2015 Är du företagare med aktiebolag och född 1989 eller senare? Då kan ditt aktiebolag tjäna tiotusentals

Läs mer

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13.

Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon. Belopp i kronor 03 75 000 05. K4 avsnitt A, K10, K12 avsnitt B och K13. Skatteverket Inkomstdeklaration 1 Inkomståret 211 212 Thomas Svensson I "Dags att deklarera" får du svar på de flesta av dina frågor. Deklarera senast den 2 maj gärna på Internet, sms eller telefon Person/Organisationsnummer

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 17 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2012 Den här broschyren behandlar beskattning av delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska

Läs mer

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+

Försök få kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Visma Enskild Firma Nyhetsbrev Av Jan-Erik W Persson Försök få 100 000 kr i arbetsinkomst från firman om du är 66+ Om du driver aktiv näringsverksamhet i en firma eller ett handelsbolag och fyllde minst

Läs mer

Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-11-26 131 635955-14/113 Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter Förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), socialavgiftslagen (2000:980),

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Näringsverksamhet med årsbokslut

Näringsverksamhet med årsbokslut 2005 Dags att deklarera Näringsverksamhet med årsbokslut Innehåll Nyheter 3 N2 och N2A. Inkomst av näringsverksamhet med årsbokslut 5 N6. Räntefördelning och expansionsfond 12 INK1. Inkomstdeklaration

Läs mer

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt

Innehåll. Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Ung Företagsamhet Ung Företagsamhet Innehåll Vad är UF? Bokföring Inkomstskatt F-skatt A-skatt Moms Anställd personal Övrigt Vad är UF? Vad är huvudsyftet med UF? Vad är UF? Hobbyverksamhet Ett UF-företag

Läs mer