Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket"

Transkript

1 Kursbok till deltagarna som går utbildningen om facket 1

2 2

3 innehåll 5 Kurspass 1 Människovärde 9 Kurspass 2 Unga arbetare och makten på arbetets marknad 13 Kurspass 3 Klass och rättvisa 17 Kurspass 4 Facklig aktion och påverkan 2 6 L ä n k t i p s 3

4 4

5 KURSPASS 1 MÄNNISKOVÄRDE Fackföreningen tror att människan vill bidra till samhället, att hon vill utvecklas, att hon vill arbeta, att hon vill bilda sig och så vidare. Fackföreningen tror att människan under rätta, humanitära förhållanden, när hon ges de förutsättningar hon behöver, kan hon gå hur långt som helst. Men det är just förutsättningarna och de grundläggande behoven som måste tillgodoses, innan människan kan förverkliga sig själv och sina drömmar. Vidare ser fackföreningen människan som en kollektiv varelse, en varelse som gärna delar med sig till andra, i insikten att det gynnar hela kollektivet. Fackföreningen menar att människan blir till i en kollektiv gemenskap, men att det inom kollektivet finns utrymme för individualism. Situationen för unga arbetstagare Unga på arbetsmarknaden drabbas särskilt hårt på arbetsmarknaden och fackföreningen ser det som extra allvarligt, eftersom unga arbetstagare ofta inte har någon erfarenhet och heller ingen eller lite kännedom om vad som är rätt eller fel eller brukligt på arbetsmarknaden. Diskrimineringsgrunder Lagen definierar sju olika diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder. 5

6 I grunden handlar fackföreningens kamp mot diskriminering i arbetslivet om att värna det mänskliga värdet. Mänskliga fri- och rättigheter I grunden handlar fackföreningens kamp mot diskriminering i arbetslivet om att värna det mänskliga värdet, varje enskild människas okränkbara värde och rätt att vara människa och leva i frihet från förtryck och kränkande särbehandling. Positiv och negativ frihet Positiva friheten, alltså friheten till något eller friheten att göra något, till exempel friheten att äga och att yttra sig. Negativ frihet, inte på så sätt att frihet är något dåligt, utan snarare betyder begreppet frihet från något som verkar negativt, till exempel frihet från krig och från förtryck och diskriminering. Norm Med normer menas ett riktmärke (mönster) för hur man ska utföra något eller hur man ska uppträda mot varandra. Den som faller inom normen anses vara normal. Alla normer är dock inte av godo och kan verka diskriminerande till exempel hetronormen. Förtryckssamverkan och intersektionalitet = flera förtryck läggs på varandra samtidigt och förstärker varandra och förstärks av varandra. Poängen är att förstå att man inte kan utrota en typ av förtryck utan att samtidigt lokalisera och studera andra typer av förtryck. 6

7 anteckningar

8 anteckningar

9 anteckningar

10 10

11 KURSPASS 2 UNGA ARBETARE OCH MAKTEN PÅ ARBETETS MARKNAD Fackföreningen ska tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt skall därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. LOs ändamålsparagraf i normalstadgarna. Fackföreningen är en maktfaktor, en förening som verkar för att utjämna maktskillnaden mellan den som köper arbete, arbetskraft och arbetstid och den som säljer sitt arbete, sin arbetstid och sin arbetskraft. Vi kan här prata om arbetsköpare eller arbetsgivare och arbetssäljare eller arbetstagare. om vi alla håller detta löfte, så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav. 11

12 Det fackliga löftet Vi lovar och försäkrar, att aldrig, under några omständigheter, arbeta för lägre lön eller sämre arbetsvillkor än det vi nu lovar varandra. Vi lovar varandra detta, i den djupa insikten om; att om vi alla håller detta löfte, så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav. Facket kan också beskrivas som en lönekartell; En liter mjölk kostar ungefär lika mycket i alla matvarubutiker. På samma sätt fungerar arbetsmarknaden, det är i mötet mellan arbetsköparen och arbetssäljaren som förhandlingen och prissättningen sker. Kollektivavtal Ett kollektivavtal är ett avtal mellan facket och arbetsgivaren om vilka regler som ska gälla på jobbet, om löner, arbetstider, semesterersättning och andra arbetsvillkor. Här finns en parallell till det fackliga löftet. Ingen ska arbeta för lägre löner eller på sämre villkor än de vi gemensamt har kommit överens om. Om vissa arbetsgivare drar sig för att teckna kollektivavtal och konkurrerar med sämre villkor än andra, riskerar vi att på sikt få sämre villkor för alla arbetare. A-kassa A-kassa betyder arbetslöshetskassa och är en försäkring. Arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser regleras i Lagen om arbetslöshetsförsäkringen (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK). Det är riksdagen som beslutar om innehållet i lagen. Ungdomsfackliga krav För dagens generation unga så har fackliga rättigheter blivit en fråga om mänskliga rättigheter. Rätten till ett arbete, en värdig anställning, en utvecklande arbetsmiljö och en lön att leva på. Ungdomsfackliga krav finner du i LOs Ungdomsfackliga manifest. 12

13 anteckningar

14 anteckningar

15 anteckningar

16 16

17 KURSPASS 3 KLASS OCH RÄTTVISA För att ta reda på om vårt samhälle är indelat i olika samhällsklasser måste vi definiera vad som avses med klassbegreppet. En samhällsklass kan sägas vara en avgränsad grupp i ett samhälle som ungefär lika sociala och ekonomiska villkor. Men klassbegreppet måste göras vidare än så för att kunna urskilja mönstren. För att göra en korrekt och tillförlitlig klassanalys krävs att vi tittar närmre på faktorer som inkomst, förmögenhet, social status i arbetslivet, kulturell status och kulturellt deltagande, bostadsort och bostadsform, geografisk belägenhet, yrke samt eventuell yrkestitel, utbildningsnivå, hälsostatus, språklig färdighet, delaktighet i det demokratiska livet som till exempel politiska församlingar etc. Det spelar inte så stor roll vilket klassbegrepp man vill använda, arbetare, underklass, överklass, tjänsteman etc. Oavsett vilket begrepp så är som sagt den stora poängen med att göra en klassanalys att synliggöra orättvisor och klyftor mellan människor. Unga andra klassens arbetstagare? Sänkta ingångslöner, tidsbegränsade anställningar och deltidsarbete är kanske inte ett lika stort problem för unga människor som ser jobbet i kvartersbutiken som ett sätt att dryga ut studiebidraget. Men för alla unga som valt handeln eller snickeri som sin yrkeskarriär är det en fråga om värdighet. Allra hårdast slår det mot unga som inte har föräldrar som kan backa dem ekonomiskt och socialt. Unga ska ha rätten att slippa bli behandlad som en andra klassens arbetstagare! 17

18 Rättvisa vs solidaritet Ett förenklat sätt att beskriva skillnaden mellan rättvisa och solidaritet är att tänka sig en brödlimpa. Låt säga att vi ska dela på limpan rättvist mellan ett antal personer. Enligt rättviseprincipen måste alla få exakt lika stor del av brödlimpan. Vi har då fördelat rättvist. Om vi istället skulle dela på limpan solidariskt kunde vi låta de som är hungrigast få en större del, medan de som inte är lika hungriga får en mindre bit, eller kanske ingen alls. Den solidariska löneprincipen En solidarisk lönepolitik handlar dels om att genom solidarisk samverkan höja löneläget för hela arbetarkollektivet, dels om att satsa särskilt på de lägst avlönade, däribland unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Den solidariska lönepolitiken är den fackliga motkraften mot en marknadsstyrd lönebildning. Unga ska ha rätten att slippa bli behandlad som en andra klassens arbetstagare! 18

19 anteckningar

20 anteckningar

21 anteckningar

22 22

23 KURSPASS 4 FACKLIG AKTION OCH PÅVERKAN Den fackliga organisationen din organisation Den fackliga organisationen finns på alla nivåer, såväl på arbetsplatsen som i kommunen och i regionen som på riksnivå. Lokal nivå På lokal nivå sker det allra viktigaste arbetet. Där organiseras arbetartagare, där bedrivs konkret facklig verksamhet såsom löneförhandlingar, arbetsmiljöarbete och så vidare. Det är också på arbetsplatsen den direkta kontakten med verkligheten finns och också kontakterna mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lokalt utses fackliga representanter, arbetsplatsombud eller kontaktombud. Det är en eller flera arbetstagare, vilka som helst, som väljs av de arbetskamrater som är medlemmar i fackföreningen. Regional nivå För att samla och samordna alla lokala föreningar på de olika arbetsplatserna finns en regional nivå. Den kan också kallas avdelning, klubb eller sektion beroende på vilken facklig organisation det handlar om. Den regionala nivån har till uppgift att samordna förhandlingar, till exempel löneförhandlingar inom det geografiska området, till exempel ett län eller en kommun. Det handlar också om att samordna annan facklig verksamhet som exempelvis studier, kampanjer och så vidare. På den regionala nivån finns också förtroendevalda och anställda. Här finns till ex- 23

24 Tillsammans organiserar lo:s 14 förbund ca 1,5 miljoner medlemmar. empel ombudsmän som är anställda personer med uppgift att företräda medlemmarna i förhandlingar och tvister med arbetsgivaren. Central nivå Förbundet organiserar alla fackliga medlemmar och föreningar på lokal och regional nivå. LO har idag 14 olika fackförbund inom alla arbetaryrken. Förbundet har till uppgift att samla och organisera samt påverka. Förbundet kan samordna fackliga krav i förhandlingar med arbetsgivaren, till exempel löneförhandlingar och kollektivavtalsförhandlingar. På förbundsnivå finns också förtroendevalda och ombudsmän med liknande uppgifter som på regional nivå och lokal nivå, men som arbetar över hela landet. Förbundsombudsmännen förhandlar till exempel om rikstäckande kollektivavtal. Det finns också verksamhetsgrupper på central nivå som samordnar kampanjer och annan verksamhet, till exempel studier och ungdomsverksamhet över hela landet. Landsorganisationen LO LO landsorganisationen är organiserat på ungefär samma sätt som fackförbunden. LO samlar 14 medlemmar, nämligen fackförbunden: Byggnadsarbetareförbundet, Elektrikerförbundet, Fastighetsanställdas förbund, GS (Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch), Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, Industrifacket Metall, Kommunalarbetareförbundet, Livsmedelsarbetareförbundet, Musikerförbundet, Målareförbundet, Pappersarbetareförbundet, SEKO (Facket för service och kommunikation), Transportarbetareförbundet. Tillsammans organiserar dessa 14 förbund ca 1,5 miljoner medlemmar. 24

25 Internationell solidaritet Det finns i huvudsak två starka skäl för den svenska fackföreningsrörelsen att engagera sig i internationellt fackligt samarbete och solidaritetsarbete: Det första är våra värderingar om demokrati, rättvisa och människovärde. Det andra är vårt eget intresse av förbättringar av löner, arbetsvillkor och sociala rättigheter i andra länder, så att lönedumpning och dåliga arbetsförhållanden inte blir konkurrensmedel riktade mot oss. Egentligen handlar det om en utvidgning av det fackliga löftet, det gäller att skapa internationella överenskommelser och regler om grundläggande rättigheter och se till att dessa efterlevs och det gäller att bygga fackliga organisationer i alla länder och stödja deras strävanden efter förbättringar på sina nationella plan. Kränkningar av fackliga rättigheter Årligen mördas flera hundra fackliga företrädare, tusentals skadas, arresteras och avskedas. Cirka 30 miljoner arbetstagare är utsatta för slav- och tvångsarbete. Antalet barnarbetare uppgår till minst 250 miljoner. På sina håll mördas, förföljs och torteras fackliga företrädare, i vissa länder är fackföreningar förbjudna. Kränkningar är vanligast i utvecklingsländer och diktaturer, men förekommer även i Europa och Sverige. Fackföreningsrörelsens internationella verksamhet tar stöd i ILO-konventionerna om den fria förenings- och förhandlingsrätten, mot barnarbete och slavoch tvångsarbete, mot diskriminering och för lika lön mellan könen vid arbete av lika värde. Social dumping och exportfrizoner Social dumping betyder att länder konkurrerar med varandra genom lägre löner och sämre arbetsvillkor för löntagarna. Det har blivit vanligare, både till följd av globaliseringen och av nyliberala politiska strömningar, som lett till avregleringar och ett hämningslöst konkurrenstänkande. Facklig verksamhet förhindras och miljoner arbetare tvingas jobba under mycket 25

26 hårda villkor. Det finns idag cirka exportfrizoner i över 116 länder, däribland även europeiska länder, med 30 miljoner anställda varav majoriteten är unga kvinnor. Internationella samarbetsorganisationer Internationella arbetsorganisationen, ILO, är en världsomspännande organisation för sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. Fria fackföreningsinternationalen, FFI, världsomspännande med 158 miljoner medlemmar i 231 medlemsorganisationer. ILO är en världsomspännande organisation för sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. Europeiska fackliga samorganisationen, EFS, kallas också Europafacket har 77 medlemsorganisationer i 36 Europeiska länder. EFS företräder fackföreningsrörelsen i samarbetet med olika europeiska institutioner, arbetsgivarorganisationer och företag. Nordens fackliga samorganisation, NFS, samlar 11 fackliga huvudorganisationer med tillsammans över 8 miljoner medlemmar i de nordiska länderna och Grönland. Vad kan du göra och vilka aktiviteter kan du delta i? Facket i skolan, facket på sommarjobbet/vinterjobbet, ungdomskurser, studiecirkel, engagera dig i en SSU-klubb, delta på möten inom organisationen, acceptera ett uppdrag i styrelse, granska kollektivavtal och andra reglementen på arbetsplatsen, hur ser villkoren ut? Kartlägg ungdomsarbetsplatser och besök dem. Kanske kan ni starta en ungdomsklubb inom kommunen 26

27 27

28 28

29 Genom att göra en så enkel sak som att vara medlem i facket stöttar du alla svenska arbetare rejält. eller inom företagen? Opinionsbildning som insändare, debattartiklar, debatter, enkätundersökningar, sociala plattformar, Facebook, FlickR, Twitter. Medlemskap Genom att göra en så enkel sak som att vara medlem i facket stöttar du alla svenska arbetare rejält. Tack vare att medlemmarna är så många kan facket sätta press på arbetsgivarna för att vi ska få högre löner och vi kan tvinga arbetsgivare att teckna kollektivavtal. Någon gång kanske du får utföra en stridsåtgärd, men andra tider behöver du bara rulla tummarna och ändå vara till stor nytta. Skulle du sedan vilja bli mer aktiv i facket står dörren alltid öppen för det! Aktivist Du behöver inte ha något formellt uppdrag i facket för att vara aktivist. Det räcker med att du tar reda på vad som står i kollektivavtalet och sprider kunskapen till andra på arbetsplatsen. Du kan gå på fackliga kurser för att lära dig mer om exempelvis vad lagarna säger. Du kan också gå på fackliga aktiviteter som att demonstrera på första maj. Du kan sprida kunskap om vad facket och kollektivavtalet är genom att prata med de förtroendevalda omkring dig och be dem föra fram dina åsikter. Fackligt förtroendevald 29

30 Fackligt förtroendevald Som förtroendevald- arbetsplatsombud, skyddsombud, styrelsemedlem i arbetsplatsklubb eller vilket annat fackligt uppdrag man än har så representerar man medlemmarna som valt ombudet. Som fackligt förtroendevald företräder du medlemmarna i förhandlingar gentemot arbetsgivaren och inom den fackliga organisationen, samtidigt som du agerar informatör och informerar dina kollegor om vad som händer i den fackliga organisationen och på arbetsplatsen. Som fackligt förtroendevald är det viktigt att vara lyhörd och lyssna på medlemmarna. Det är dom som valt dig och det är dom du företräder. Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågorna och verkar för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombudet har alltså huvudrollen i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet väljs av den fackliga organisationen och ska vara den integrerad del i den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Ta kontakt med ditt förbund om du vill veta mer om hur det fungerar att vara förtroendevald i ditt förbund. Styrelseledamot För att facket ska vara demokratiskt behövs styrelser i klubbar, avdelningar och förbund. Som styrelseledamot måste du lyssna på dina arbetskamrater och föra fram deras vilja i organisationen, men du ska också fatta långsiktiga beslut i frågor som kan vara svåra. En sådan fråga kan vara vad ni ska prioritera i förhandlingarna om det lokala kollektivavtalet. Alla medlemmar har rätt att ställa upp till val av en styrelse och alla medlemmar har rösträtt lokalt. 30

31 anteckningar

32 anteckningar

33 anteckningar

34 Länktips

35 35

36 form och produktion: ETC Foto: Lars Forsstedt ISBN:

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1

Västra Skaraborg. Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial. sid 1 Västra Skaraborg Presentation: Eli Abadji Källa: DO Informationsmaterial sid 1 Facket har förstahandsrätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Den här miniguiden är till för dig som är

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära dig

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2012 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR 2017 Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Vägen till ett bättre arbetliv Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Sverige i världen då och nu En återblick i den svenska historien Industrialisering och tillväxt men minskar fattigdomen?

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Frågesport Steg 6- Facit

Frågesport Steg 6- Facit Datum 16 november 2016 Frågesport Steg 6- Facit 1. Fråga: Vilka två lagar styr rätten till ledighet för facklig utbildning? Svar: Studieledighetslagen styr rätten till facklig utbildning för medlemmar,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2017 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället.

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället. i organisationen Läs också på arbetsplatsen i samhället på arbetsplatsen i samhället Läs också i organisationen i samhället Läs också på arbetsplatsen i organisationen 2 Aha! Om jämställdhet i organisationen

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Vision är en Fair Union

Vision är en Fair Union Vision är en Fair Union Vision är en Fair Union Vision vill ha ett schyst arbetsliv. För oss slutar arbetet för schysta villkor inte vid vår egen arbetsplats eller ens vid vårt lands gränser. Det är därför

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 2015-04-27 Trygghetsplan för Solhagas förskola Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2015-2016 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

Uppdraget. att värna löftet

Uppdraget. att värna löftet Uppdraget att värna löftet Författarna och Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Ingemar Göransson och Anna Holmgren Foto: Denise Grünstein/Bildhuset Illustration: Ulf Lundkvist Grafisk form:

Läs mer

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet Globalisering innebär olika saker för olika människor, och ordet används för att beskriva olika realiteter. Därför kanske det är lika bra att börja med att klargöra det begrepp som ligger bakom denna diskussion.

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer