PULSENPÅ MARKNADEN TAR PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA. 100 % risk ej kapitalskyddad investering. Löptid 3 år. 100 % Deltagandegrad 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PULSENPÅ MARKNADEN TAR PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA. 100 % risk ej kapitalskyddad investering. Löptid 3 år. 100 % Deltagandegrad 1"

Transkript

1 Andra generationens strategicertifikat PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA TAR PULSENPÅ MARKNADEN 100 % risk ej kapitalskyddad investering Löptid 3 år 100 % Deltagandegrad 1 Nominellt Belopp: kr Kostnad: kr per Certifikat Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall (Notering på Stockholmsbörsen) Sista anmälningsdag: 8 juni 2007 tel

2 Portföljcertifikat Alpha är ett unikt dynamisk strategicertifikat som syftar till att generera meravkastning (positivt alpha) genom att fritt omallokera mellan aktier, råvaror och räntor baserat på den riskjusterade avkastningen för varje tillgångsslag. Certifikatet erbjuder således aktiv exponering mot en global aktieindexkorg, råvaror samt räntor. Genom att ständigt vara överviktad mot de tillgångsslag med högst avkastning i förhållande till risk ges utmärkta möjligheter till överavkastning i såväl stigande som fallande börs. PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA Exponering mot aktier, råvaror och räntor Att inkludera flera tillgångsslag i sin investeringsportfölj skapar ökad riskspridning och fler källor för avkastning. Professionella portföljförvaltare inser vikten av att sprida risken mellan aktier, råvaror, räntor och fastigheter. De flesta har i allmänhet redan exponering mot fastighetsmarknaden via sitt boende eller annat fastighetsinnehav. Portföljcertifikat Alpha har dynamisk exponering mot de övriga tre tillgångsslagen aktier, råvaror och räntor. Hur ska man fördela sina medel mellan dessa tillgångsslag, och när ska man göra det? Dessa är ytterliggare två viktiga frågor som man ställs inför som investerare. Efter lång tid av god avkastning för aktier och råvaror, är det svårt att veta om det är dags att inta en mer försiktig hållning och öka andelen räntor i portföljen? Samtidigt vill man vara exponerad mot aktier och råvaror när dessa tillgångsslag börjar gå upp oberoende av när detta sker. Portföljcertifikat Alpha är ett dynamiskt strategicertifikat som erbjuder en totallösning på de utmaningar en investerare ställs inför. Strategin känner själv av vilken marknad som för tillfället levererar högst avkastning i förhållande till risk, och kan snabbt ändra sina vikter därefter. På så vis uppnås många av fördelarna med traditionell aktiv portföljförvaltning, utan att man behöver förlita sig på, eller betala för en enskild förvaltares subjektiva beslut för allokeringen. Hur fungerar Portföljcertifikat Alpha? Det är lätt att se vilken historisk avkastning man har haft på sin portfölj men frågan är till vilken risk? Genom att sätta avkastningen i relation till hur mycket portföljvärdet rör sig när marknaden ändras ges en god uppfattning om den riskjusterade avkastningen. Som investerare vill man vara exponerad mot de tillgångsslag med högst avkastning i förhållande till risk alltid. Portföljcertifikat Alpha uppnår detta genom att varje månad, enligt en matematisk modell utvecklad av Investmentbanken Bear Stearns, omallokera vikterna till de tillgångsslag där man får högst riskjusterad avkastning. När förändringar sker avseende risk och avkastning för de olika tillgångsslagen fångar modellen detta och ändrar viktfördelningen. Portföljcertifikat Alpha känner snabbt av när marknaden ändrar karaktär Portföljcertifikat Alpha mäter hela tiden den riskjusterade avkastningen under de senaste 12 månaderna. Denna riskjusterade avkastning jämförs sedan med den historiska riskjusterade avkastningen för respektive tillgångsslag för att konstatera om nivåerna är höga eller låga. De eller det tillgångsslag med högst riskjusterad avkastning ges i förhållande till risk mest vikt i allokeringen. Omviktningen sker månadsvis och allokeringen kan variera fritt mellan % för respektive tillgångsslag. Detta gör att Certifikatet mycket tidigt kan känna av när marknaden ändrar karaktär och snabbt ta den mest gynnsamma positionen givet situationen. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Räntor Råvaror Aktier Ovanstående graf visar hur strategin historiskt har allokerat mellan tillgångsslagen och är en bra illustration på hur snabbt strategin har kunnat reagera på förändringar i den riskjusterade avkastningen. Strategin känner aktivt av när marknaden blir orolig och ökar då sin allokering mot räntor, som säker tillflyktsort. När risken i marknaden minskar, och den riskjusterade avkastningen för aktier och råvaror stiger, relativt räntor, ökar exponeringen mot dessa tillgångsslag i portföljen. 2 1 Deltagandegraden är indikativ och fastställs den 27 juni 2007, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 90 %. 2 Notera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

3 Fakta om Portföljcertifikat Alpha > Aktiv portföljförvaltning med dynamisk exponering mot råvaror, aktier och räntor > Möjlighet till god avkastning vid både stigande och fallande börs > Portföljcertifikat Alpha är den första produkten i sitt slag som tar hänsyn inte bara till avkastningen, utan också till vilken risk avkastningen genererats Historisk utveckling Historiskt utveckling Portföljcertifikat Alpha vs MSCI World Index % 350% 300% 250% Portföljcertifikat Alpha är andra 200% 150% 100% 50% generationens strategicertifikat 0% Portföljcertifikat Alpha MSCI World Index Historisk jämförelse Avkastningen bygger på observationer och förfall dagligen sedan Portföljcertifikat Alpha har under perioden i snitt återbetalat kr (141 %). Investeringen går jämnt ut vid en återbetalning på kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr Avkastning Snittavkastning Brytpunkt Förenklat avkastningsexempel Exempel: total utbetalning på Förfallodagen av en investering om ett Certifikat á kr, motsvarande kr Nominellt Belopp. Nominellt Belopp kr VIKTIGT Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga Prospektet finns tillgängligt på eller per tel Innan beslut tas om investering skall Investerare ta del av Prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Investeraren kommer att förlora hela Investeringsbeloppet om Indexavkastningen skulle vara negativ på Förfallodagen. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. Indexavkastning 60 % Deltagandegrad 100 % Avkastning Total utbetalning på Förfallodagen kr kr 1 Notera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. 2 Total utbetalning på Förfallodagen = Nominellt Belopp x MAX(Indexavkastning x Deltagandegrad, 0).

4 BESKRIVNING AV UNDERLIGGANDE INDEX PACER SEK Index replikerar en dynamisk strategi vars syfte är att skapa positiv avkastning oavsett börsutveckling genom en aktiv och systematisk allokering mellan aktier, råvaror och räntepapper. Omallokeringen mellan de tre tillgångsslagen sker månadsvis och vikterna tillåts att variera fritt mellan 0 % och 100 %. Bloomberg ticker: PACESEK. INDEX DISCLAIMER PACER SEK Index The Bear Stearns PACER SEK Index (the "Index") is the exclusive property of Bear Stearns which has contracted with Standard & Poor's, a division of the McGraw-Hill companies ("S&P") to maintain and calculate the Index. S&P shall have no liability for any errors or omissions in calculating the Index. TILLGÅNGSSLAG Aktier en korg bestående av fyra globala aktieindex: USA S&P 500 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 500 största amerikanska bolagen i mer än 130 branscher. S&P 500 representerar mer än 80 % av den amerikanska aktiemarknaden och kan därför anses vara en god indikator för den amerikanska aktiemarknaden. För mer information om S&P 500 se EUROPA Dow Jones Eurostoxx 50 Index är ett kapitalviktat index sammansatt av de 50 listade europeiska bolagen med högst marknadsvärde inom EMU. Indexet började beräknas 31 december För mer information om Dow Jones Eurostoxx 50 se JAPAN Nikkei 225 Stock Average är ett prisviktat index sammansatt av 225 aktier handlade på Tokyobörsen. Nikkei 225 är konstruerat för att representera avkastningen på den japanska aktiemarknaden. Sammansättningen förändras kontinuerligt för att kunna representera Japans industriella struktur. Indexet har beräknats sedan den 7 september, För mer information om Nikkei 225 indexet se SVERIGE OMXS30 TM Index är ett prisviktat index sammansatt av cirka 30 aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Aktierna är utvalda efter deras handelsomsättning. OMXS30 beräknas sedan 30 september För mer information om OMXS30 se Vikterna återställs varje månad så att aktiekorgen är likaviktad för nästkommande månad. Råvaror en skräddarsydd korg bestående av följande fem råvaruindex: Goldman Sachs Energy Index (Bloomberg: GSENER) 30 % Goldman Sachs Precious Metals Index (Bloomberg: GSPMER) 5 % Goldman Sachs Industrial Metal Index (Bloomberg: GSINER) 45 % Goldman Sachs Commodity Indices Sugar Excess Return Index (Bloomberg: GSCCSBER) 15 % Goldman Sachs Commodity Indices Wheat Excess Return Index (Bloomberg: GSCCWHER) 5 % Vikterna återställs varje månad för att säkerställa att ovanstående vikter för råvarukorgen bibehålls nästkommande månad. Räntepapper: IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE INDEX QW1A Index är ett index sammansatt för att återspegla utvecklingen för europeiska statspapper. PACER SEK INDEX METODBESKRIVNING PACER SEK Index ökar allokeringen till mer riskfyllda tillgångsslag när deras historiska riskjusterade avkastning ar hög. En minskning i risknivån (volatiliteten) för de mer riskfyllda tillgångsslagen aktier och råvaror, relativt till räntepapper, är en signal att öka exponeringen till dessa mer riskfyllda tillgångsslag, eftersom det ger möjlighet till bättre riskjusterad avkastning på investerade medel. Den månatliga allokeringen i aktier och råvaror (de riskfyllda tillgångsslagen) bygger på en signal som är: > Direkt proportionell till den senaste historiska utvecklingen för respektive tillgångsslag > Omvänt proportionell till den senaste historiska risken (volatiliteten) för respektive tillgångsslag > Direkt proportionell till historisk volatilitet för räntepapper jämfört med de övriga tillgångsslagen Underliggande Index är omsättningsindex och dess underliggande kan komma att ändras under Löptiden och således även branschsammansättningen. En investering i Certifikatet medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. 4 PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA

5 HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Placerare i Certifikatet köper ett certifikat utan kapitalskydd. Storleken på Avkastningen beror på två faktorer: > Indexavkastningen > Deltagandegraden Indexavkastning Indexavkastningen definieras som den positiva procentuella uppgången för Underliggande Index, med beaktande av relevant Startindexkurs och Slutindexkurs. Startindexkurs för Certifikaten fastställs per 27 juni Slutindexkurs bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för Underliggande Index på de 10 Observationsdatumen. RÄKNEEXEMPEL Beräkning av Avkastningen Exemplet nedan illustrerar total utbetalning på Förfallodagen av en investering om ett Certifikat á kr, motsvarande kr Nominellt Belopp. Del- Investe- Netto- Indexav- Nominellt tagande- Av- rings- Netto- avkastning kastning Belopp grad kastning belopp avkastning 1 i procent % kr 100 % kr kr kr 400 % +60 % kr 100 % kr kr kr 275 % +40 % kr 100 % kr kr kr 150 % +20 % kr 100 % kr kr kr 25 % +10 % kr 100 % kr kr kr -38 % 0 % kr 100 % 0 kr kr kr -100 % -20 % kr 100 % 0 kr kr kr -100 % -40 % kr 100 % 0 kr kr kr -100 % 1 Nettoavkastning är beräknad som som Avkastningen minus Investeringsbeloppet. 2 Nettoavkastning i procent är beräknad som nettoavkastningen dividerad med Investeringsbeloppet. Skulle Indexavkastningen vara negativ på Förfallodagen kommer återbetalning utebli på investeringen. Deltagandegrad Deltagandegraden fastställs den 27 juni 2007 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Indikativ Deltagandegrad är 100 % men den kan bli högre eller lägre. HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 90 %. Avkastning Deltagandegraden multiplicerad med Indexavkastningen ger Avkastningen. PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA 5

6 VILLKOR OCH ANVISNINGAR I SAMMANDRAG Säljaren erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information står i Prospektet, vilket finns tillgängligt på Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett. Endast en Anmälningsblankett per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. > Anmälningsblankett finns tillgänglig per telefon: > Ifylld Anmälningsblankett skall ha kommit HQ Bank tillhanda senast klockan den 8 juni 2007 Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. > Betalningen måste vara HQ Bank tillhanda senast den 18 juni 2007 Tilldelning I händelse av Överanmälan fördelas Certifikaten i den ordning som Anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Risk Detta Certifikat är avsett att ge möjlighet till betydande Avkastning till hög risk. Inregistrering vid Börs BSGAH avser att inregistrera Certifikaten på Stockholmsbörsen. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av Stockholmsbörsen. VPC Certifikaten kommer att vara kontoförda i VPC:s kontobaserade system. > Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 29 juni 2007 Prospekt och villkor för Certifikaten Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare skall därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Säljaren. Prospektet innehåller viktig information om produkten och risker angående investeringen. Certifikaten är underkastade engelsk rätt och har emitterats av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, Säljarens erbjudande och de bindande certifikatvillkoren. Investerare skall därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Investeringsbeloppet för Certifikatet understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Säljarens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Säljaren äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden och begränsa Erbjudandets omfattning om Säljaren bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 90 %. Detta Erbjudande är på maximalt nominellt kr. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. HQ Bank has agreed that neither itself nor any subsidiary of HQ Bank will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. SKATT Skattefrågor i Sverige Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga Certifikat. Sammanfattningen vänder sig till certifikatsinnehavare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för Certifikat som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars Certifikat räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Skattekonsekvenserna för enskilda certifikatinnehavare kan vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma för vissa kategorier av certifikatinnehavare, såsom exempelvis investmentföretag, värdepappersfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje certifikatinnehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga Certifikat exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Det bör noteras att det, på grund av beräkningen av avkastningen, råder viss osäkerhet om Certifikaten skall behandlas som delägarrätter eller fordringsrätter. Bedömningen har avgörande betydelse för rätten till avdrag vid en eventuell kapitalförlust och, för fysiker, även vid fastställandet av det värde som skall tas upp vid förmögenhetsbeskattningen. Mot denna bakgrund kommer skattekonsekvenser enligt båda alternativen att beskrivas nedan. Certifikaten bör dock behandlas som delägarrätter om mer än 50 % av en eventuell värdeökning direkt eller indirekt härrör från utvecklingen på aktier och/eller aktieindex. Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige Fysiska personer och dödsbon efter svenska medborgare beskattas för all kapitalinkomst, såsom ränta och kapitalvinst, i inkomstslaget kapital. Skatt tas ut med 30 %. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan ersättningen, efter avdrag för transaktionskostnader, och omkostnadsbeloppet för Certifikaten. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den s.k. genomsnittsmetoden. Enligt denna skall omkostnadsbeloppet för ett Certifikat utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för Certifikat av samma slag och sort med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. 70 % av en kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster på marknadsnoterade svenska fordringsrätter samt marknadsnoterade svenska räntefonder är dock fullt avdragsgilla. Vidare skall kapitalförluster på marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för svenska räntefonder) dras av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. För förluster på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer är dock rätten till kvittning begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar skall förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före förluster på onoterade andelar.till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer inte kunnat dras av enligt ovan skall förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 % respektive med fem sjättedelar av 70 %. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 % för underskott som inte överstiger kr och med 21 % för underskott 6 PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA

7 därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Förmögenhetsskatt Certifikaten är föremål för svensk förmögenhetsbeskattning. Fysiska personer som är bosatta i Sverige och dödsbon beskattas för nettoförmögenhet överstigande kr ( kr för sambeskattade). Marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för svenska räntefonder) tas upp till 80 % av det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång. Marknadsnoterade fordringsrätter skall dock tas upp till 100 % av det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång. I vårbudgeten lade regeringen dock fram ett förslag om slopande av förmögenhetsskatten. Förmögenhetsskatten kan därför komma att avskaffas redan under Beskattning av svenska aktiebolag Svenska aktiebolag och andra juridiska personer, med undantag för dödsbon efter avlidna svenska fysiska personer beskattas för all inkomst (inklusive inkomst från försäljning eller inlösen av Certifikaten) i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 %. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust och omkostnadsbelopp, se ovan under rubriken Beskattning av fysiska personer bosatta i Sverige. Kapitalförluster på fordringsrätter är fullt avdragsgilla mot all skattepliktig inkomst. Kapitalförluster på delägarrätter kan dock endast kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, vara avdragsgilla mot kapitalvinster inom en koncern på aktier och andra delägarrätter, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår får sparas och dras av under efterföljande beskattningsår enligt ovan. Särskilda brittiska skattefrågor För närvarande utgår inte brittisk kupongskatt avseende Certifikaten. Samtliga betalningar hänförliga till Certifikaten, gjorda av eller för Emittentens räkning, kommer att ske utan avdrag för brittisk kupongskatt. RISKER M.M. Detta Certifikat är avsett att ge en möjlighet till god avkastning. Men då Certifikatet inte är kapitalskyddat, följer också en hög risk och en Investerare kan förlora hela sitt investerade kapital. Investeringen är även förknippad med vissa andra risker. Följande risker presenteras inte i någon rangordning och gör inte anspråk på att utgöra en heltäckande riskbeskrivning. Investerare bör vara medvetna om att andra risker än de som beskrivs nedan kan påverka värdet på certifikatet. Inget investeringsbeslut bör fattas utan att Investeraren först har studerat denna Marknadsföringsbroschyr och Prospektet. Emittentrisk Investeringen är ett certifikat. Emittent för Certifikaten är BSGAH, som beskrivs närmare under avsnittet Emittenten: Bear Stearns Global Asset Holdings, Ltd.. BSGAH:s kreditvärdighet kan komma att förändras i såväl positiv som negativ riktning. Valutakursrisk Investeringen medför ingen direkt valutakursrisk. Det är endast Stängningskurserna på Underliggande Index på respektive Observationsdatum som påverkar Avkastningen på Certifikaten. För mer information om Underliggande Index, se avsnittet Beskrivning av Underliggande Index. Avyttring av Certifikaten före Förfallodagen En Investerares personliga situation (den ekonomiska eller i övrigt) kan komma att förändras så att han eller hon tvingas sälja Certifikaten före Förfallodagen. Investeringen bör betraktas som en investering på medellång sikt. Om en Investerare väljer att sälja sitt innehav före Förfallodagen kommer detta ske till den marknadskurs som gäller vid tidpunkten för försäljningen, och kan vara lägre eller högre än Investeringsbeloppet. Det går inte att förutse till vilket värde Certifikaten kommer att handlas eller om det kommer att finnas en likvid marknad. Avkastning Det är möjligt att en investering kan komma att ge en avvikande avkastning eller lägre avkastning än en direkt investering i underliggande tillgång. Historisk avkastning för underliggande index, aktier eller andra ingående värdepapper är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan både sjunka och stiga. Skatter Skatteregler och skattesatser kan komma att ändras. De skattesatser som nämns i denna Marknadsföringsbroschyr är de som gäller vid Erbjudandet och beror på Investerarens personliga situation. Det finns ingen garanti för att skattemässiga och reglerande klassificeringar av investeringen inte kommer att ändras före Förfallodagen. Om sådana ändringar skulle göras kan de få negativa ekonomiska konsekvenser. Rådgör med en professionell rådgivare vid osäkerhet kring de skattemässiga följderna av en investering i Certifikaten. Finansiell rådgivning Varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sin finansiella rådgivare. DEFINITIONER Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet Anmälningsperiod avser perioden, från och med 23 april 2007 till och med 8 juni 2007, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet Avkastning för Certifikatet är Deltagandegraden multiplicerad med Indexavkastningen Börs avser börser för värdepapper som omfattas av Underliggande Index, se Prospekt för vidare information Börsdag avser en Börshandelsdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet Deltagandegrad avser den faktor som multipliceras med Indexavkastning för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 100 %. Slutlig Deltagandegrad kommer att informeras den 29 juni HQ Bank kommer att återkalla Erbjudandet om Deltagandegraden understiger 90 % Emittent eller BSGAH avser Bear Stearns Global Asset Holdings, Ltd., dess efterföljare och övertagare Erbjudandet avser försäljning av Certifikaten av Säljaren Förfallodag avser den dag eventuell Avkastning utbetalas och förväntas bli den 19 juli 2010 Indexavkastning avser den positiva procentuella uppgången för Underliggande Index givet relevant Startindexkurs och Slutindexkurs. För detaljerad information se Prospekt Indexsponsor se Prospektet Investerare är den som investerar i Erbjudandet Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Certifikat Leveransdag avser den dag då Certifikaten registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 29 juni 2007 Likviddag avser den 18 juni 2007 och är det datum då Investeringsbeloppet senast skall erläggas av Investerare Löptid avser perioden från och med den 27 juni 2007 till och med den 28 juni 2010 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot Underliggande Index Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument Nominellt Belopp avser kr Observationsdatum avser, som närmare beskrivits i Prospektet, den 27:e kalenderdagen varje månad från och med september 2009 till och med juni 2010 eller om något av dessa datum inte är en börsdag, närmast efterföljande Börsdag. Totalt blir det 10 Observationsdatum Prospekt avser BSGAH:s prospekt från april 2007 avseende Certifikaten och de handlingar som införlivats däri genom hänvisning samt tillhörande svensk översättning av sammanfattningen i prospektet. Detta hålls tillgängligt hos Säljaren och via Säljarens hemsida på Internet Certifikat eller Portföljcertifikat Alpha avser ett aktielänkat certifikat med ISIN nummer KYG0919Y4968, kortnamn på Stockholmsbörsen BEAR PCA1 och VPC KRG BEAR PCA1 Startdag avser 27 juni 2007 Slutindexkurs bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för Underliggande Index på de relevanta Observationsdatumen Startindexkurs avser indexnivån på Startdagen eller om detta datum inte är en Börsdag, närmast följande Börsdag Stängningskurs för Underliggande Index på en Börsdag avser den kurs som Indexsponsorn nyttjar som Börsdagens officiella stängningskurs Säljaren, HQ Bank avser HQ Bank AB, med Internetadress Underliggande Index avser det index som beskrivs närmare i avsnittet "Beskrivning av Underliggande Index" och i Prospektet. Underliggande Index är PACER SEK Index (Bloomberg ticker: PACESEK) Överanmälan avser situationen då fler Certifikat har sålts än vad Emittenten har emitterat. Se vidare under avsnittet Villkor och anvisningar i sammandrag PORTFÖLJCERTIFIKAT ALPHA 7

8 Anmälan inges till HQ Bank AB Strukturerade Produkter Stockholm Fax nr: Anmälningsperiod 23 april juni 2007 Lägsta Investeringsbelopp kr (motsvarande ett Certifikat à kr) Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 18 juni 2007 Förvaring Certifikatet kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå hos HQ Bank Startkurs Offentliggörs den 29 juni 2007 på Löptid 27 juni juni 2010 Ej kapitalskyddad investering Investeraren kommer att förlora hela Investeringsbeloppet om Indexavkastningen skulle vara negativ på Förfallodagen Andrahandsmarknad Certifikaten avses inregistreras på Stockholmsbörsen Emittent Bear Stearns Global Asset Holdings, Ltd. (BSGAH) Kortnamn på Stockholmsbörsen BEAR PCA1 ISIN nummer KYG0919Y4968 Tidsplan 8 juni 2007: Sista anmälningsdag 12 juni 2007: Avräkningsnotor sänds ut 18 juni 2007: Likviddag 27 juni 2007: Första dag på Löptiden 28 juni 2010: Sista dag på Löptiden 19 juli 2010: Förfallodag och utbetalning HQ BANK AB HQ Bank är en idédriven bank för storsparare med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktieoch derivathandel samt egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i sex städer i Sverige. Antalet anställda är cirka 230. Moderbolaget är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ). EMITTENTEN: BEAR STEARNS GLOBAL ASSET HOLDINGS, LTD. Bear Stearns Global Asset Holdings, LTD. (BSGAH) bildades den 19 juli 1988 I Cayman Islands enligt bolagsrättslig lagstiftning i Cayman Islands. Styrelsens säte och det huvudsakliga verksamhetsstället är P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Certifikat emitterade av BSGAH är garanterade av Bear Stearns Companies Inc. Vid tidpunkten för detta dokuments publicering hade Bear Stearns International Limited en kreditvärdighet på A+ (stabil) av Standard& Poor's Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw-Hill Companies, och kreditvärdighet på A1 (stabil) av Moody's Investor Service. BSGAH har varken producerat eller godkänt detta marknadsföringsmaterial. BSGAH är inte heller ansvarigt för innehållet häri. VIKTIGT Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på Certifikatet är ej kapitalskyddat. Investeraren kommer att förlora hela Investeringsbeloppet om Indexavkastningen skulle vara negativ på Förfallodagen.

PULSENPÅ MARKNADEN TAR PORTFÖLJOBLIGATION PACER. 100 % kapitalskyddad investering. Löptid 5 år. 100 % Deltagandegrad 1

PULSENPÅ MARKNADEN TAR PORTFÖLJOBLIGATION PACER. 100 % kapitalskyddad investering. Löptid 5 år. 100 % Deltagandegrad 1 Andra generationens strategiobligation PORTFÖLJOBLIGATION PACER TAR PULSENPÅ MARKNADEN 100 % kapitalskyddad investering Löptid 5 år 100 % Deltagandegrad 1 Möjlighet att avyttra Obligationen före förfall

Läs mer

PULSENPÅ MARKNADEN TAR PORTFÖLJOBLIGATION ALPHA PORTFÖLJOBLIGATION ALPHA TILLVÄXT. 100 % kapitalskyddad investering. Löptid 5 år

PULSENPÅ MARKNADEN TAR PORTFÖLJOBLIGATION ALPHA PORTFÖLJOBLIGATION ALPHA TILLVÄXT. 100 % kapitalskyddad investering. Löptid 5 år Andra generationens strategiobligation PORTFÖLJOBLIGATION ALPHA PORTFÖLJOBLIGATION ALPHA TILLVÄXT TAR PULSENPÅ MARKNADEN 100 % kapitalskyddad investering Löptid 5 år Portföljobligation Alpha 100 % Deltagandegrad

Läs mer

USA, Europa. Global exponering med. Trend Global 9 Trend Global Tillväxt 9. Trend Global Tillväxt 9: Lägst160%Avkastningsfaktor**

USA, Europa. Global exponering med. Trend Global 9 Trend Global Tillväxt 9. Trend Global Tillväxt 9: Lägst160%Avkastningsfaktor** MXS30, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, NIKKEI 225, DJ EUROSTOXX 50, S&P 500, NIKKEI 225, OMX, S&P 500,

Läs mer

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE SMART BONUS. Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad SVERIGE SMART BONUS + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE SMART BONUS Möjlighet till Kupong om 20 %2 samt avkastning därutöver. Ej kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 30 % indikativt¹ Kupong: 20 % indikativt² : 10 000 kr per Certifikat

Läs mer

AUTOCALL SVERIGE Möjlighet till 12 %² i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad

AUTOCALL SVERIGE Möjlighet till 12 %² i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad FÖRTIDA FÖRFALL AUTOCALL SVERIGE Möjlighet till 12 %² i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Kategori: Kursfallsskydd: Kupong: Investeringsbelopp: Löptid: Emittent: Notering: Sista anmälningsdag: Certifikat

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp SMART BONUS SvERIGE Kategori Kupongsprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A-, Moody s: A3) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Sverige BalanS. erbjuder riskkontroll vid turbulent marknad. ej kapitalskyddad. Sverige Balans. + STrUkTUrerade produkter

Sverige BalanS. erbjuder riskkontroll vid turbulent marknad. ej kapitalskyddad. Sverige Balans. + STrUkTUrerade produkter Sverige BalanS erbjuder riskkontroll vid turbulent marknad. ej kapitalskyddad HävSTÅngSCerTiFikaT Sverige Balans villkor Kategori: Strategicertifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 100 % indikativt¹

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Möjlighet till högsta Indexnivån under två år. Sverige Top Performance - Ej kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER

TOP PERFORMANCE. Möjlighet till högsta Indexnivån under två år. Sverige Top Performance - Ej kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER sverige TOP PERFORMANCE Möjlighet till högsta Indexnivån under två år Sverige Top Performance - Ej kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 100% indikativt Investeringsbelopp:

Läs mer

Exponering mot energi-, metall- och jordbruksråvaror

Exponering mot energi-, metall- och jordbruksråvaror Råvaror AUTOCALL Exponering mot energi-, metall- och jordbruksråvaror Råvaror Autocall VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 % av Startkurs¹ Kupong: 35 % indikativt² Investeringsbelopp: 10 000

Läs mer

Sverige Balans. Strategiobligation. Erbjuder Riskkontroll vid turbulent marknad. Sverige Balans Sverige Balans Tillväxt. Kapitalskydd: 100 %¹

Sverige Balans. Strategiobligation. Erbjuder Riskkontroll vid turbulent marknad. Sverige Balans Sverige Balans Tillväxt. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Sverige Balans Erbjuder Riskkontroll vid turbulent marknad Sverige Balans Sverige Balans Tillväxt VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Aktieindexobligation omx säsongsallokering + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Aktieindexobligation

Läs mer

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering

Sprinter Platå SSAB. Platå SSAB. Kategori Erbjuds av Emittent. Kapitalskydd Underliggande Löptid Genomsnittsberäkning Valutaexponering Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2015-06-05 3,0 upp till

Läs mer

RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 35 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad RYSSLAND AUTOCALL 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER FÖRTIDA FÖRFALL

RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 35 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad RYSSLAND AUTOCALL 2 + STRUKTURERADE PRODUKTER FÖRTIDA FÖRFALL RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 35 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad RYSSLAND AUTOCALL 2 FÖRTIDA FÖRFALL VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 %¹ Kupong: 35 % indikativt² Investeringsbelopp:

Läs mer

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE TOPP 10 Ej kapitalskyddad Sverige Topp 10 VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65 % av Startkurs¹ Deltagandegrad: 110 % indikativt² Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive

Läs mer

NORdISkA BOLAG AUTOCALL RECOVERY

NORdISkA BOLAG AUTOCALL RECOVERY NORdISkA BOLAG AUTOCALL RECOVERY Möjlighet till 36 % 2 i årlig kupong eller full uppsida på Aktiekorgen. Ej kapitalskyddad Nordiska Bolag Autocall Recovery OBS! FULL UPPSIdA VILLkOR Kategori: Certifikat

Läs mer

SVENSKA BOLAG AUTOCALL RECOVERY

SVENSKA BOLAG AUTOCALL RECOVERY SVENSKA BOLAG AUTOCALL RECOVERY Möjlighet till 40 % 2 i årlig Kupong eller full uppsida på Aktiekorgen. Ej kapitalskyddad Svenska Bolag Autocall Recovery 3 VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd:

Läs mer

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information

CATELLA HEDGEFOND. Villkor. Erbjudandet. Catella Hedgefond. För- och nackdelar. Historisk utveckling för Fonden* Risker och viktig information Villkor Kategori Fondobligation Emittent Commerzbank AG Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 100 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Skyddsnivå 90 procent av Nominellt belopp

Läs mer

Sprinter Sverige - Optimal Start

Sprinter Sverige - Optimal Start a b Sprinter Sverige - Optimal Start Exponering mot den svenska börsen med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 6 Den extrema risknivån (skala 1-7)

Läs mer

Avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande till euron VALUTAOBLIGATION. Valutaobligation Sverige Valutaobligation Sverige Tillväxt

Avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande till euron VALUTAOBLIGATION. Valutaobligation Sverige Valutaobligation Sverige Tillväxt VALUTAOBLIGATION Valutaobligation Sverige Valutaobligation Sverige Tillväxt Avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande till euron Obligationen ger avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande

Läs mer

INFRA- STRUKTUR OCH RÅVAROR

INFRA- STRUKTUR OCH RÅVAROR INFRA- STRUKTUR OCH RÅVAROR INFRASTRUKTUR OCH RÅVAROR 2 INFRASTRUKTUR OCH RÅVAROR TILLVÄXT 2 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Löptid: 5 år Emittent: UBS AG, Jersey Branch (UBS)

Läs mer

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen & vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen & vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA ALTERNATIV ENERGI Solenergi, vindkraft, biobränslen & vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 3 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 00 % Deltagandegrad: 05 % Köpkurs: 0 % Löptid: 4 år Emittent:

Läs mer

Sprinter OMX Balanserad start

Sprinter OMX Balanserad start Sprinter OMX Balanserad start + Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag. Kategori Erbjuds av Sprinter Mangold Fondkommission

Läs mer

SVENSKA BOLAG AUTOCALL RECOVERY

SVENSKA BOLAG AUTOCALL RECOVERY SVENSKA BOLAG AUTOCALL RECOVERY Möjlighet till 36 % 2 i årlig Kupong eller full uppsida på Aktiekorgen. Ej kapitalskyddad Svenska Bolag Autocall Recovery 4 VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd:

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer

Sista anmälningsdag 23 juni 2005 Löptid 5 år (8 juli 2005 8 juli 2010) Lägsta Investeringsbelopp om 105 000 kr

Sista anmälningsdag 23 juni 2005 Löptid 5 år (8 juli 2005 8 juli 2010) Lägsta Investeringsbelopp om 105 000 kr BERGER LTD EXXON MOBIL CORP BP PLC TOTAL SA SCHLUMBERGER LTD ENI SPA BP PLC TOTAL SA ROYAL DUTCH PETROLEUM CHEVRON CORP ENI SPA SCHLUMBERGER LTD STATOIL ASA REPSOL YPF SA STATOIL ASA ENI SPA SCHL SA REPSOL

Läs mer

nvestera i Asiens kronprins.

nvestera i Asiens kronprins. Hävstångscertifikat Taiwan nr 2 Teckna dig senast 8 september 2008 100 % kapitalrisk nvestera i Asiens kronprins. Teckningskurs* Kapitalskydd 19 000 SEK Nej Deltagandegrad 1 1,0 Exponerat belopp Löptid

Läs mer

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige ger exponering mot ett brett svenskt aktieindex och kan ge avkastning vid

Läs mer

VALUTAOBLIGATION SVERIGE

VALUTAOBLIGATION SVERIGE VALUTAOBLIGATION SVERIGE Avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande till euron VALUTAOBLIGATION SVERIGE VALUTAOBLIGATION SVERIGE TILLVÄXT VILLKOR Kategori: Valutaobligation Kapitalskydd: 100

Läs mer

EUROPA SMART BONUS 3. Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014

EUROPA SMART BONUS 3. Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014 Produkt nr 23 Tecknas senast 28 mars 2014 EUROPA SMART BONUS 3 MINST 35 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN UNDERLIGGANDE MARKNAD SLUTAR UNDER -30 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN

Läs mer

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB

SMART BONUS ASIA PACIFIC. MSCI Taiwan Index, TOPIX Index, HSCEI Index. Mangold Fondkommission AB SMART BONUS ASIA PACIFIC Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2015-10-02 Indikativ kupong 25

Läs mer

MXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500,

MXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, TREND GLOBAL 15 TREND GLOBAL TILLVÄXT 15 MXS30, STIBOR, S&P Total 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, allokering S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, STIBOR, S&P 500, DJ EUROSTOXX

Läs mer

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen och vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 4 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA

ALTERNATIV ENERGI. Solenergi, vindkraft, biobränslen och vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 4 + STRUKTURERADE PRODUKTER PRODUKTFAKTA ALTERNATIV ENERGI Solenergi, vindkraft, biobränslen och vatten ALTERNATIV ENERGI TILLVÄXT 4 PRODUKTFAKTA Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 % Deltagandegrad: 105 % 1 Köpkurs: 110 % Löptid:

Läs mer

Valutaobligation Sverige

Valutaobligation Sverige Valutaobligation Sverige Valutaobligation Sverige Tillväxt Valutaobligation Avkastning om den svenska kronan stärks i förhållande till euron Valutaobligation Sverige Anmälningsperiod: 19 januari 2009 6

Läs mer

ÖSTEUROPA. Exponering mot RYSSLAND& RYSSLAND ÖSTEUROPA TILLVÄXT. Lägst 100 % Deltagandegrad 1

ÖSTEUROPA. Exponering mot RYSSLAND& RYSSLAND ÖSTEUROPA TILLVÄXT. Lägst 100 % Deltagandegrad 1 RYSSLAND ÖSTEUROPA TILLVÄXT Exponering mot X, CECE COMPOSITE INDEX EUR, RUSSIAN RYSSLAND& DEPOSITORY INDEX, CECE COMPOSITE INDEX EUR, RUSSIAN DEPOSITORY INDEX, CECE COMPOSITE INDEX EUR, RUSSIAN DEPOSITORY

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

ktieindexobligation Brasilien nr 1266

ktieindexobligation Brasilien nr 1266 Aktieindexobligation Brasilien 1266 Teckna dig senast 25 juni 2012 ktieindexobligation Brasilien nr 1266 PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 110% Kapitalskyddat av

Läs mer

Erbjuder Marknadsexponering mot tillväxtregioner

Erbjuder Marknadsexponering mot tillväxtregioner STRATEGIOBLIGATION Trend Emerging Markets Riskkontroll Erbjuder Marknadsexponering mot tillväxtregioner Obligationen har Marknadsexponering enligt Trendmetodiken mot tillväxtregionerna Asien, Latinamerika

Läs mer

Aktieindexobligation Asia Pacific 2

Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Aktieindexobligation Asia Pacific 2 Marknadsföringsmaterial Stockholm, Sverige Aktieindexobligation Asia Pacifc 2 Kategori Erbjuds av Emittent Aktieindexobligation Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs

Läs mer

USA VALUTAOBLIGATION. Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till den svenska kronan och euron

USA VALUTAOBLIGATION. Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till den svenska kronan och euron VALUTAOBLIGATION USA Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till den svenska kronan och euron VALUTAOBLIGATION USA 3 VALUTAOBLIGATION USA TILLVÄXT 3 VILLKOR Kategori: Valutaobligation Kapitalskydd:

Läs mer

svenska Möjlighet till 22 % 2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Svenska Bolag Autocall Plus/Minus 3 Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs¹

svenska Möjlighet till 22 % 2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Svenska Bolag Autocall Plus/Minus 3 Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs¹ svenska BOLAG AUTOCALL Möjlighet till 22 % 2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Svenska Bolag Autocall Plus/Minus 3 VILLKOR LÖPANDE KUPONGUT BETALNING Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 60 % av Startkurs¹

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner

TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 2 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

ävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085

ävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085 Hävstångscertifikat Tyskland Select FB 1085 Teckna dig senast 14 oktober 2011 ävstångscertifikat Tyskland Select FB nr 1085 100% KAPITALRISK Emissionskurs 1 15 000 kr + 2 000 kr = 17 000 kr Kapitalskydd

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 7 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 20 % 2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Brasilien Ryssland Autocall Plus/Minus 6 VILLKOR LÖPANDE KUPONGUT BETALNING Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65 %

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start

Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start a b Sprinter Svenska Banker Platå Optimal Start Exponering mot de fyra svenska storbankerna med Optimal Start Risknivå normalutfall 1 2 3 4 5 6 7 Lägre risk Högre risk Risknivå extremutfall 7 Emittent

Läs mer

Asien, Latinamerika, Ryssland/Östeuropa eller räntor vid hög Marknadsrisk

Asien, Latinamerika, Ryssland/Östeuropa eller räntor vid hög Marknadsrisk Aktiv Tillväxtmarknader Riskkontroll Strategiobligation Erbjuder Marknadsexponering mot tillväxtregioner Asien, Latinamerika, Ryssland/Östeuropa eller räntor vid hög Marknadsrisk Anmälningsperiod: 16 mars

Läs mer

ljan får öknen att blomma.

ljan får öknen att blomma. Aktieindexobligation Mellanöstern nr 1 Teckna dig senast 10 juni 2008 ljan får öknen att blomma. Teckningskurs* 112 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,0 Löptid 3 år Genomsnittsberäkning 12 mån Volatilitetsmål

Läs mer

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad

Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar Nordiska banker AUTOCALL Plus/minus Nordiska Banker Autocall Plus/Minus 7 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat

Läs mer

Räntebooster nr 910. Teckna dig senast 21 mars 2011. printer Tyskland. Räntebooster nr 910 EJ KAPITALSKYDD

Räntebooster nr 910. Teckna dig senast 21 mars 2011. printer Tyskland. Räntebooster nr 910 EJ KAPITALSKYDD Sprinter Tyskland Räntebooster nr 910 Teckna dig senast 21 mars 2011 EJ KAPITALSKYDD printer Tyskland Räntebooster nr 910 Teckningskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% Kapitalskydd 2 Nej Löptid 5 år Indikativ

Läs mer

AUTOCALL NORDISKA BANKER. Möjlighet till 15 % 2 i Kupong. Nordiska Banker Autocall Plus/Minus Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER

AUTOCALL NORDISKA BANKER. Möjlighet till 15 % 2 i Kupong. Nordiska Banker Autocall Plus/Minus Ej Kapitalskyddad + STRUKTURERADE PRODUKTER NORDISKA BANKER AUTOCALL Möjlighet till 15 % 2 i Kupong Nordiska Banker Autocall Plus/Minus Ej Kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Kursfallsskydd: Kupong: Investeringsbelopp: Löptid: Emittent: Notering: Sista

Läs mer

Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628

Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628 TECKNA DIG SENAST 16 OKTOBER 2013 KAPITALSKYDD Aktieobligation Global Årlig Ränta nr 1628 EGENSKAPER 2% ÅRLIG KUPONG (INDIKATIVT) FULL EXPONERING MOT 10 STORA GLOBALA AKTIER PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD

Läs mer

SVENSKA BOLAG AUTOCALL

SVENSKA BOLAG AUTOCALL SVENSKA BOLAG AUTOCALL Möjlighet till 50 % 2 i årlig Kupong Svenska Bolag Autocall Ej Kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 % av Startkurs¹ Kupong: 50 % indikativt² Deltagandegrad:

Läs mer

På uppgång. Marknadswarrant. USA Fastigheter. avkastningen på en fastighetsindexfond.

På uppgång. Marknadswarrant. USA Fastigheter. avkastningen på en fastighetsindexfond. Foto: Nordic Photos Marknadswarrant USA Fastigheter Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 15 februari På uppgång Kategori Marknadswarrant Kapitalskydd Nej Emittent Morgan Stanley Emittentrating

Läs mer

SVERIGE SPRINTER 1 160 % (INDIKATIVT) DELTAGANDEGRAD MOT SVENSKA BÖRSEN -30 % KURSFALLSKYDD PÅ 5-ÅRS DAGEN. Produkt nr 8 Tecknas senast 4 oktober 2013

SVERIGE SPRINTER 1 160 % (INDIKATIVT) DELTAGANDEGRAD MOT SVENSKA BÖRSEN -30 % KURSFALLSKYDD PÅ 5-ÅRS DAGEN. Produkt nr 8 Tecknas senast 4 oktober 2013 Produkt nr 8 Tecknas senast 4 oktober 2013 SVERIGE SPRINTER 1 160 % (INDIKATIVT) DELTAGANDEGRAD MOT SVENSKA BÖRSEN -30 % KURSFALLSKYDD PÅ 5-ÅRS DAGEN VEM PASSAR PLACERINGEN? Sverige Sprinter 1 passar en

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1232

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1232 Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1232 Teckna dig senast 7 maj 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 23 % 2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Brasilien Ryssland Autocall Plus/Minus 4 VILLKOR LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 60

Läs mer

Aktieindexobligation Asien Tillväxt 5

Aktieindexobligation Asien Tillväxt 5 Aktieindexobligation Asien Tillväxt 5 Sista anmälningsdag 18 februari 2005 Erbjudandet är begränsat och kan upphöra i förtid vid Överanmälan Löptid 3,5 år (9 mars 2005 9 september 2008) Lägsta Investeringsbelopp

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1229

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1229 Autocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1229 Teckna dig senast 7 maj 2012 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande

Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Autocall Nordamerika Low Trigger Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1272

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1272 Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1272 Teckna dig senast 25 juni 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERM

YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, IBOXX GERM TREND GLOBAL 13 TREND GLOBAL TILLVÄXT 13 NYHET! SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, Total S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI 225, OMXS30, allokering IBOXX GERMANY SOVEREIGN TR 1-3 YEARS, S&P 500, DJ EUROSTOXX 50, NIKKEI

Läs mer

EUROPA MAX/MIN. Minst 5 % med möjlighet till 40 % i avkastning. Europa Max/Min + STRUKTURERADE PRODUKTER. Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 %

EUROPA MAX/MIN. Minst 5 % med möjlighet till 40 % i avkastning. Europa Max/Min + STRUKTURERADE PRODUKTER. Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % EUROPA MAX/MIN Minst 5 % med möjlighet till 40 % i avkastning Europa Max/Min VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % Löptid: 3 år Emittent: UBS AG, Jersey Branch (UBS)

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

» STRUKTURERADE PRODUKTER

» STRUKTURERADE PRODUKTER EUROPA MAX / MIN Minst 5 % med möjlighet till 40 % i avkastning Europa Max/Min VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % Löptid: 3 år Emittent: UBS AG, Jersey Branch (UBS)

Läs mer

BRASILIEN RySSLANd AuTOcALL

BRASILIEN RySSLANd AuTOcALL BRASILIEN RySSLANd AuTOcALL Möjlighet till 20 % 2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad Brasilien Ryssland Autocall Plus/Minus 7 VILLKOR LÖPANdE KuPONGuT- BETALNING Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65

Läs mer

MINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500 INDEX, DJ EURO STOXX 50 INDEX, OMXS30, NIKKEI 225 INDEX, IBOXX EURO INDEX GERMANY PERFORMANCE

MINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500 INDEX, DJ EURO STOXX 50 INDEX, OMXS30, NIKKEI 225 INDEX, IBOXX EURO INDEX GERMANY PERFORMANCE PORTFÖLJOBLIGATION FORMANCE SOVEREIGNS 1 TO 3 YEARS, ALUMINIUM, KOPPAR, GULD, OLJA, S&P 500 INDEX, DJ EURO STOXX 50 INDEX, OMXS30, NIKKEI 225 INDEX, IBOXX EURO INDEX GERMANY PERFORMANCE SOVEREIGNS 1 TO

Läs mer

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273 Autocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1273 Teckna dig senast 25 juni 212 EJ KAPITALSKYDD BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

TRIPPEL TILLVÄXT. Alternativ och förnyelsebar energi, BRIC-ekonomierna samt metaller bäst av tre Portföljer. 100 % kapitalskyddad investering

TRIPPEL TILLVÄXT. Alternativ och förnyelsebar energi, BRIC-ekonomierna samt metaller bäst av tre Portföljer. 100 % kapitalskyddad investering TRIPPEL TILLVÄXT TRIPPEL TILLVÄXT Alternativ och förnyelsebar energi, BRIC-ekonomierna samt metaller bäst av tre Portföljer 100 % kapitalskyddad investering Löptid 3 år 110 % Deltagandegrad 1 110 % Köpkurs

Läs mer

HEDGEFONDOBLIGATION GLOBAL. Hedgefondobligation Global H&Q Global Hedge med Garanti

HEDGEFONDOBLIGATION GLOBAL. Hedgefondobligation Global H&Q Global Hedge med Garanti Hedgefondobligation Global H&Q Global Hedge med Garanti Erbjudandet i sammandrag Erbjudandet lämnas av: Emittent: Kapitalskydd: Löptid: Andrahandsmarknad: Lägsta investeringsbelopp: Courtage: ISIN Nummer:

Läs mer

Sverige Max/Min. Aktieindexobligation. Minst 5 % med möjlighet till 40 % i avkastning. Sverige Max/Min. Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 %

Sverige Max/Min. Aktieindexobligation. Minst 5 % med möjlighet till 40 % i avkastning. Sverige Max/Min. Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % Aktieindexobligation Sverige Max/Min Minst 5 % med möjlighet till 40 % i avkastning Sverige Max/Min VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % Löptid: 3 år Emittent: UBS

Läs mer

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5

obligation Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5 Strukturerade placeringsprodukter valuta obligation usa Avkastning om US dollarn stärks i förhållande till kronan Valutaobligation USA 5 Valutaobligation USA Tillväxt 5 Villkor Kategori: Valutaobligation

Läs mer

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen?

Sverige. Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad. Villkor. Vilka risker följer med placeringen? Sverige Smart Bonus 6 Ej kapitalskyddad Sverige smart bonus Villkor Kategori: Kapitalskydd: Kursfallsskydd: Certifikat Nej 75 % av Startkurs Bonuskupong: 25 %, indikativt (lägst 17 %) 1 Deltagandegrad:

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Hävstångscertifikat Europa Bonus nr 1709

Hävstångscertifikat Europa Bonus nr 1709 Hävstångscertifikat Europa Bonus nr 1709 TECKNA DIG SENAST 28 NOVEMBER 2013 HÄVSTÅNG (100% KAPITALRISK) Hävstångscertifikat Europa Bonus nr 1709 EGENSKAPER 100% KAPITALRISK HÖG HÄVSTÅNG PÅ INVESTERAT BELOPP

Läs mer

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3

Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Autocall GreenTech Low Trigger Ackumulerande 3 Kategori Erbjuds av Emittent Garant Autocall Mangold Fondkommission AB SG Issuer Société Générale (S&P: A,

Läs mer

Smart Bonus Europa & Storbritannien

Smart Bonus Europa & Storbritannien Smart Bonus Europa & Storbritannien Big Ben, London Smart Bonus Europa & Storbritannien Kategori Erbjuds av Emittent Garant Kupongsprinter Mangold Fondkommission AB Goldman Sachs International The Goldman

Läs mer

Sverige Max/Min. Aktieindexobligation. Minst 4,5 % med möjlighet till 35 % i avkastning. Sverige Max/Min 2. Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 %

Sverige Max/Min. Aktieindexobligation. Minst 4,5 % med möjlighet till 35 % i avkastning. Sverige Max/Min 2. Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % Aktieindexobligation Sverige Max/Min Minst 4,5 % med möjlighet till 35 % i avkastning Sverige Max/Min 2 VILLKOR Kategori: Aktieindexobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Köpkurs: 100 % Löptid: 3 år Emittent:

Läs mer

Riskindikator. Kategori. Lägsta återbetalning. Aktieobligation Erbjuds av

Riskindikator. Kategori. Lägsta återbetalning. Aktieobligation Erbjuds av Aktieobligation Globala BOLAG 4 Kategori Aktieobligation Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Lägsta återbetalning 90 procent av nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag Exponeringstid 3,5 år RIsknivån

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt.

m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt. Aktieindexobligation Sverige nr 17 Teckna dig senast 12 juni 2008 O m den svenska börsen sticker uppåt. Eller nedåt. Teckningskurs* 108 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,0 Löptid 3 år Genomsnittsberäkning

Läs mer

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com INDEXOBLIGATION KNOCK-OUT BRASILIEN Investera kapitalskyddat i en av världens hetaste tillväxtekonomier. Brasilien < Löptid 1 år < Teckningskurs 100 procent < Indikativ

Läs mer

AFTA INVESTMENT LTD, ABB LTD, ALFA LAVAL AB, ASSA ABLOY AB, ASTRAZENECA PLC, ATLAS COPCO AB, ATLAS COPCO AB, AUTOLIV INC,

AFTA INVESTMENT LTD, ABB LTD, ALFA LAVAL AB, ASSA ABLOY AB, ASTRAZENECA PLC, ATLAS COPCO AB, ATLAS COPCO AB, AUTOLIV INC, HELGARDERING SVERIGE TILLVÄXT L AB, ASSA ABLOY AB, ASTRAZENECA PLC, ATLAS COPCO AB, ATLAS COPCO AB, AUTOLIV INC, BOLIDEN AB, ELECTROLUX AB, ENIRO AB, HENNES & MAURITZ AB, HOLMEN AB, INVESTOR AB, NOKIA

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS Erbjuder exponering mot tillväxtregioner.

TREND EMERGING MARKETS Erbjuder exponering mot tillväxtregioner. HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT TREND EMERGING MARKETS Erbjuder exponering mot tillväxtregioner. Trend Emerging Markets Riskkontroll 8 Hävstångscertifikat Ej kapitalskyddad VILLKOR Kategori: Strategicertifikat Kapitalskydd:

Läs mer

Indexbevis Norden Exponerin mot den nordiska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011.

Indexbevis Norden Exponerin mot den nordiska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Indexbevis Norden är en placering som följer utvecklingen i det nordiska aktieindexet FTSE

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Warrant Spanien nr 2443

Warrant Spanien nr 2443 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Warrant Spanien nr 2443 TECKNA DIG SENAST 14 OKTOBER 2015 HÄVSTÅNG (100% KAPITALRISK) Warrant Spanien nr 2443 EGENSKAPER 100% KAPITALRISK HÖG HÄVSTÅNG PÅ INVESTERAT

Läs mer

Aktieindexobligation Kina Fastland 2

Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Aktieindexobligation Kina Fastland 2 Kategori Erbjuds av Emittent Sista teckningsdag 2011-07-01 Kapitalskydd vid ordinarie återbetalningsdag Löptid Underliggande Valutarisk

Läs mer