Det första kastellet. fasad är än idag synliga spår efter Erik av Pommerns kastell.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det första kastellet. fasad är än idag synliga spår efter Erik av Pommerns kastell."

Transkript

1 Malmöhus

2

3 Nordens äldsta bevarade renässansslott Unionskungen Erik av Pommern uppförde år 1434 ett kastell på samma plats som dagens Malmöhus. Det strategiska läget var mycket betydelsefullt. Härifrån kunde stadens västra sida skyddas och sjöfarten över Öresunds södra del kontrolleras. Malmöhus fick sitt nuvarande utseende vid en stor ombyggnad i mitten av 1500-talet. Kung Kristian III lät då uppföra ett modernt försvarsverk, praktfullt renässansslott och bostad för länsherren i Malmöhus län i en och samma anläggning. Här präglades Danmarks mynt under medeltiden, här höll kronprins Fredrik vilda fester på 1500-talet och här halshöggs fångar på borggården under talet. Idag är Malmöhus restaurerat i 1500-talets anda och ingår som en del av Malmö Museer, södra Sveriges största museum. Malmöhus tillhör vårt gemensamt ägda kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk. Slottets stora fönsteröppningar var typiska för renässansens ideal och en skarp kontrast till medeltidens borgar med små gluggar. Väggmålningarna i fönsternischen i porttornet är från tidigt tal då rummet var en bostad. Foto: Helene Thoresdotter, Malmö Museer Omslagsbild: Slottets ingång bevakades från porttornet och vallgravens vindbrygga vinschades upp framför den stora porten. Foto: Merja Diaz, Malmö Museer 3

4 Det första kastellet Staden Malmös nya kastell. Malmöhus historia är nära sammanvävd med historien om Malmö. Den första dokumentationen om stadens existens härstammar från omkring år Malmö växte snabbt under slutet av 1200-talet och var vid 1400-talets början en av Nordens största städer. År 1434 köpte unionskungen Erik av Pommern flera tomter i Malmö för att bygga ett kastell, en befäst gård. Kastellet uppfördes i stadens västligaste del, i hörnet av stadsmuren. Här fanns stadens västra port, Västerport, som var en viktig infart till staden. Platsen var väl vald, inte långt ifrån marknadsplatsen på stranden. Det gjorde att man hade goda möjligheter till handelsutbyte vid kastellet, både med stadens invånare och besökande handelsmän. Kastellet byggdes enligt tidens moderna befästningsteknik. Gården var omgiven av höga murar. Inne på gården fanns små hus där kastellets invånare skötte matlagning, bakning och olika hantverk. Själva kastellet rymde en stor och praktfull sal. De vita kritstensränderna i Malmöhus fasad är än idag synliga spår efter Erik av Pommerns kastell. Unionskungen Erik av Pommern. Erik av Pommern var bara 15 år gammal när han blev kung över den nordiska unionen Danmark, Norge och Sverige då han kröntes i Kalmar år Erik var fosterson till drottning Margareta I och blev erkänd som hennes tronarvinge. Kung Erik följde Margareta I:s direktiv så länge drottningen var i livet. Han regerade som kung ända fram till år 1439 då han avsattes i Sverige och Danmark och året därefter även i Norge. Erik av Pommern hade stor betydelse för Malmös utveckling. Att göra städerna längs Öresund till viktiga handelsplatser var också ett sätt att konkurrera med det tyska handelsförbundet Hansan. Genom att förstärka städerna Helsingborg och Helsingör kunde han förtulla fartyg som passerade sundet. Öresundstullen var en så betydelsefull inkomstkälla att verksamheten pågick ända fram till mitten av 1800-talet. 4

5 Den äldsta bilden av Malmö, Frans Hogenbergs kopparstick från omkring 1580, ur Civitates orbis terrarum. På dagens Malmöhus är fasaden från det första kastellet med kritstensränder fortfarande synlig. Foto: Lena Wilhelmsson, Malmö Museer 5

6 Centrum för Danmarks myntning T.h. Kastellets borggård var ovanligt stor. Kanske planerade danskarna att tillverka mynt här redan när kastellet byggdes? Kastellet slår mynt. Från 1444, under kung Christoffer av Bayern, koncentrerades Danmarks myntslagning till Malmö. Det är möjligt att det planerades för myntslagning på kastellet redan när det byggdes tio år tidigare. Det skulle kunna förklara den ovanligt stora borggården, som kanske redan från början var tänkt att även kunna rymma byggnader till mynttillverkning och vedhögar till smältugnarna. Öster om kastellet, längs strandmuren, har det stått en byggnad som kan ha inrymt själva myntverksamheten. Det huset har dock försvunnit vid senare ombyggnader. Myntergården. Kastellet kom att kallas Myntergården efter den nya verksamheten. Upp emot 100 personer arbetade med mynttillverkningen här, bland annat guldsmeder och silverproberare. Råvaror importerades från Centraleuropa och krigsbyten som silverföremål smältes ner och omvandlades till mynt. Det behövdes många mynt, inte minst för att avlöna alla yrkessoldater som stred i de ständiga krigen. Myntergårdens verksamhet blomstrade ända fram till Myntmästaren blev såväl en rik som betydande person i staden. Sedan Malmöhus 1526 blivit ett eget län fick myntningen flytta ut från Myntergården för att lämna plats åt den nye länsherren. Tillverkningen flyttade nu hem till dåvarande myntmästaren Kocks egen gård invid nuvarande Stortorget. År 1536 upphörde myntningen helt i Malmö. Myntmästare Jörgen Kock. Malmös siste och mest inflytelserike myntmästare var Jörgen Kock. Han var född i Westfalen i Tyskland, invandrade till Skåne och gifte sig med den rika änkan Cortsdatter från Köpenhamn. Kock var mycket yrkesskicklig redan när han tillträdde sitt ämbete som myntmästare i Malmö år Han var även skicklig på diplomati och blev vald till stadens borgmästare. Han lyckades förverkliga många av sina ambitioner med Malmö tack vare sina goda relationer med kung Kristian II. Makarna Kock instiftade två stora donationsfonder till förmån för stadens nödställda och fattiga. 6

7

8

9 Kastellet blir ett slott T.v. Under 1500-talet byggdes kastellet om till ett renässansslott, omgivet av en modern försvarsanläggning med vallgravar och kanontorn. Fredrik I bygger ut kastellet. När kung Fredrik I tog makten från Kristian II år 1524 hade malmöborna svårt att acceptera tronskiftet, vilket ledde till misstro mellan den nye kungen och hans undersåtar. Porten och förbindelsen med staden togs därför bort när slottet förstärktes och byggdes till för att fungera som bostad åt länsherren i Malmöhus län. Fredrik lät istället öppna slottets tillfarter från havssidan. Slottet förlängdes österut med en yttermur som vilade på den gamla strandmuren. Den höga mur mellan staden och slottet, som malmöborna fruktat, blev också verklighet. En brand härjade på slottet när tillbyggnaderna stod färdiga Det är oklart hur stora skadorna blev eftersom spåren från den här tiden är otydliga. Grevefejden När kung Fredrik dog 1533 utbröt en maktkamp om Danmarks kungakrona, där den avsatte Kristian II försökte återta tronen. I Malmö fick Kristian II stöd av en grupp upprorsmän som leddes av myntmästaren Kock. Under inbördeskriget, den så kallade Grevefejden, intog Malmös borgare slottet och rev de murar som skiljde staden från slottet. Till sist tvingades man förklara sin trohet till den nye kungen, Kristian III. Kocks politiska skicklighet gjorde att han lyckade vinna även dennes gunst, kanske för att Kock bekostade återuppbyggnaden av det Malmöhus han själv varit med om att riva ner. Kristian III lovade Malmös invånare att inte uppföra ett nytt slott vilket han gjorde ändå. Malmö får ett slott. Malmöhus var ett av flera befästa slott som Kristian III lät uppföra. Det nya slottet skulle fungera som fästning, permanent bostad för länsherren och även som tillfällig kunglig bostad. Troligtvis var Morten Bussert arkitekten bakom slottsbygget Malmöhus, precis som på många andra av kungens byggprojekt. Hela ombyggnaden tog sju år, från 1536 till Det fanns gott om byggnadsmaterial i traktens kyrkor och kloster. De hade just tillfallit staten i samband med reformationen och kunde nu rivas. Det var inte 9

10 Interiörbilder från slottet och de två kanontorn som än idag finns bevarade. bara praktiskt utan också en politisk markering mot kyrkans tidigare maktställning. Malmöhus byggdes bland annat av sten från Drottens kyrka i Lund och med trävirke från Herrevads kloster. Kristian III:s renässansslott. Kristian III:s slott är byggt i en blandning av sengotik och renässansstil. Slottet domineras av den stora Kungsvåningen. Till den ledde ett trapptorn mitt på byggnadens södra långsida. Under Kungsvåningen låg två lägenheter, den ena avsedd för länsherren. Borgstugan i källarvåningen innehöll soldaternas förläggning. I slottets vindsvåning fanns bostadsutrymmen för soldater och hovpersonal och en skyttegång. På borggården låg mindre hus som inrymde kök och bageri. En vattenledning drogs in på borggården. Rent vatten var viktigt för att skydda slottets invånare mot de epidemier som ständigt hemsökte staden. Även om slottet efter Kristian III:s tillbyggnader nu blivit en pampig bostad för både kung och länsherre skulle Malmöhus främst fungera som en modern försvarsanläggning. Runt slottet byggdes en vallgrav och slottsholmen där innanför försågs med vallar och fyra runda kanontorn, ett i varje hörn. Vallarna var tegelskodda nedtill och hade ett täckt skyttegalleri som stod i förbindelse med kanontornen. De norra kanontornen anslöt till slottsbyggnaden genom skyttegallerier. 10

11

12 foto: johanna rylander, malmö museer

13

14 Slottets glansdagar T.h. Från slottets Kungsvåning. Här höll kronprins Fredrik många stora fester på 1500-talet. Kronprinsen på Malmöhus. År 1554 fick länsherren i Malmöhus i uppdrag att ställa i ordning slottet till kronprins Fredrik, som tänkte göra Malmöhus till sin permanenta bostad. Fredrik II tillbringade en stor del av sin kronprinstid ( ) på Malmöhus. Den här tiden var slottets verkliga glansdagar, då stora fester och många besökare spred kunglig glans över byggnaderna. Kronprinsen själv var en utåtriktad person som föredrog god mat och dryck i goda vänners lag framför böcker och statsangelägenheter. Kontakterna mellan Malmöhus och det politiska livet i Köpenhamn var livliga. Båtresor över Öresund tillhörde vardagen och eftersom vintrarna under 1500-talet var ovanligt kalla var det också möjligt att åka släde över isen. Den danska adeln deltog ofta i kronprinsens festligheter på slottet i Malmö. Slottskök och bakugnar. Den store danske byggkungen, Kristian IV, berikade Malmöhus med nya byggnadsverk. Ett stort slottskök inreddes i slottets bottenvåning som dessutom försågs med mindre utbyggnader mot havssidan, vilka förmodligen rymde stora bakugnar. År 1607 lät Kristian IV dessutom uppföra en elegant förrådsbyggnad längs gårdens västra sida. Den var byggd i rött tegel och prydd med runda volutgavlar och vackert målade vindflöjlar. En hög spira krönte trapptornet mitt på husets långsida och över porten hängde kungens och drottningens namnchiffer. Plaketten är nu placerad i entrén till borggården. Länsherrarna på slottet. Mellan 1526 och 1658 var slottet bostad för sammanlagt 19 danska länsherrar i Malmöhus län. En av dem var Sivert Grubbe som blev länsherre 1602 och stannade på Malmöhus i 26 år. Länsherren hade flera plikter. Han var den högste militäre och civile ledaren i länet. Han skrev ut manskap till krigstjänst och övervakade att lagar och förordningar följdes. Dessutom kontrollerade han fogdarna i länet och drev in både skatter och böter. 14

15

16 Skåne blir svenskt T.h. Under 1600-talet användes Kungsvåningen som spannmålsförråd. Idag är den inredd med möbler och målningar i renässans- och barockstil. Sveriges flagga på Malmöhus. Ett fredsavtal mellan Sverige och Danmark slöts i Roskilde den 26 februari Redan den 1 mars samma år kom de första svenska trupperna till Malmö för att ta sin nya stad i besittning. Den svenske kungen, Karl X Gustav, anlände till Malmö en vecka senare. Den 15 mars undertecknade kungen ett privilegiebrev som gav staden rätt både till handel på svenska hamnar och till utrikeshandel. Svenskarna påbörjade genast arbetet med att förstärka och förbättra sin nyvunna fästning. Ett komplicerat nederländskt försvarssystem med fyra bastioner byggdes kring fästningen. Slottsvallarna och kanontornen bestyckades med kanoner. Bastionerna fick namn med svensk anknytning: Carolus Gustavus, Carolus, Banér och Stenbock. Danskarna belägrar Malmö. När det åter drog ihop sig till krig mellan Sverige och Danmark år 1675, påskyndades arbetet med befästningarna. Den danska krigsförklaringen kom i september. Därefter lade danskarna raskt under sig de flesta skånska städerna. Endast i Malmö höll svenskarna stånd, men staden var blockerad av danska trupper. Det danska anfallet misslyckades och den 5 juli tvingades de retirera. Den svenske överstelöjtnanten och fortifikationsexperten Erik Dahlbergh var kommendant på slottet sedan Efter freden 1679 utfördes nya befästningsarbeten efter hans ritningar. Slottet förfaller. Efter krigsslutet tappade svenskarna intresset för Malmö och fästningen tilläts förfalla. År 1697 gjordes en stor inventering över Malmöhus och i förteckningen kan man se att byggnaderna var i mycket dåligt skick. Malmöhus användes främst som förråd för spannmål och vapen. Kungsvåningen och vindsvåningen var fylld med spannmål. 108 ton krut förvarades i källaren och slottets bottenvåning. Kanontornen var avrustade, förfallna och delvis ombyggda till krutmagasin. Malmöhus storhetstid var över, både som slott och fästning. 16

17

18 Fångar på slottet Från försvarsverk till fångförvaring. Förfallet på Malmöhus blev tydligt redan under slutet av 1600-talet och det fortsatte under 1700-talet. Eftersom hotet från danskarna inte längre var överhängande började fästningen användas som fängelse för krigsfångar och brottslingar. Malmöhus Correctionella Arbetshus. År 1822 utdömdes fästningen formellt och byggnaderna överlämnades till fångvårdsstyrelsen. Malmöhus Correctionella Arbetshus öppnades 1828 som ett av landets största och mest moderna fängelser. Som mest fanns här tusen fångar, även kvinnor. Under 1800-talets fängelsetid utsattes slottet för stora och genomgripande ombyggnader. Muröppningar för nya fönster togs upp. Två av Kungsvåningens stora rum förvandlades till en mängd små celler och den stora Riddarsalen blev fängelsekyrka. I bottenvåningen fanns arbetslokaler för fångarna, bland annat en smedja. I det nordvästra kanontornet inreddes sjuksalar liksom kök och matsal för manskapet. Det nordöstra kanontornet innehöll förråd och sju rannsakningsceller. De förfallna södra kanontornen revs. Bastionerna kring slottet schaktades bort och den yttre vallgraven fylldes igen. Runt borggården byggdes nya fängelselängor. Ett hårt liv på vatten och bröd. Fångarna fick själva stå för den mesta skötseln av byggnaderna liksom matlagning och bakning. Fångvaktarna var beväpnade med huggare, gevär och revolver för att upprätthålla ordningen och förhindra upplopp och rymningar. Larmkanoner på vallarna användes för att varna ortsbefolkningen. Borggården användes också för avrättning av dödsdömda fångar. Den sista avrättningen på Malmöhus ägde rum klockan fem på morgonen den 23 augusti år Arbetaren Lars Nilsson från Hörup hade dömts för mordbrand och mord på fröken Romare. Han avrättades med bila av skarprättaren Dahlman som själv tillverkat stupstocken, som numera visas på museet. År 1909 tömdes fängelset och 1914 kunde man flytta in i det nyuppförda fängelset på Kirseberg. 18

19 FOTO: ANDERS K JONSSON, MALMÖ MUSEER En guidad tur i slottet. Trappan leder till Kungsvåningen. Foto från 1880-talet. Under fängelsetiden togs nya fönsteröppningar upp i slottet och de äldre byggnaderna förändrades invändigt. Byggnaden till höger om porttornet revs på 1930-talet. Foto ur Malmö Museers fotohistoriska samlingar. 19

20 Museitiden FOTO: MALMÖ MUSEER Krigsflyktingar i Riddarsalen Restaureringen på 1900-talet. År 1904 fick arkitekten Aage Mathiesen i uppdrag av danska staten att göra en rekonstruktionsplan för Malmöhus. Fem år senare förvärvade staden Malmö marken kring slottet. Staden åtog sig att röja området och plantera en park runt det gamla slottet. Arbetet blev avbrutet av första världskriget då staden behövde använda fängelselängorna till nödbostäder. Efter långvariga diskussioner om slottets framtid, föreslogs att stadens museum skulle ta över lokalerna. Beslut fattades 1925, men pengar till renoveringen saknades. Så småningom löste sig finansieringen med hjälp av den svenska staten, Malmö stad och ett penninglotteri. Restaureringsarbetet leddes under åren och av arkitekt Erik Lundberg och länsarkitekt Nils Blanck. Målsättningen var att så långt det var möjligt återställa slottet i sin 1500-talsgestalt. En arkitekttävling om nya museibyggnader i anslutning till slottet utlystes och för att ge plats åt dem revs fängelselängorna. Slottet blir museum. Redan 1931 kunde den restaurerade slottsbyggnaden överlämnas till Malmö stad. Slottet stod nu åter stolt i sin 1500-talsskrud. Den första etappen av det nya museet invigdes i maj Under tiden pågick arbetet med att bygga moderna museibyggnader längs borggårdens övriga tre sidor. Arkitekttävlingen hade vunnits av Carl Axel Stoltz, och hans nya museibyggnader invigdes med stor pompa år 1937 av kronprins Gustav Adolf. Slottsbyggnaden har sedan dess varit en väl integrerad del av Malmö Museer. Riddarsalen användes först som paradmatsal för stadens representationsmiddagar och i slottsgemaken har museets olika samlingar visats. Vid andra världskrigets slut stängdes Malmö Museer under några månader för att ta hand om frigivna fångar från de tyska koncentrationslägren. Idag är slottets salar inredda med möbler och målningar i renässans- och barockstil för att ge en känsla av hur slottet kan ha sett ut under och 1600-talen. 20

21 När Malmö museum invigdes 1937 hade nya byggnader uppförts och slottet stod åter i sin 1500-talsskrud.

22 SFV förvaltar Malmöhus Statens fastighetsverk, SFV, förvaltar Malmöhus sedan Slottet har underhållits och renoverats kontinuerligt under senare tid. SFV har tagit fram ett specifikt vårdprogram som ger vägledning vid förvaltningen av Malmöhus i framtiden. Under slutet av 1900-talet fick slottets fasader och murverk en uppfräschning. Grunden till en sedan länge försvunnen bro över norra vallgraven grävdes fram och rekonstruerades. På 2000-talet har bland annat konservering av natursten i fasaderna utförts, länsherrevåningen restaurerats och slottets alla fönster oljefernissats. Kommendanthuset Rekonstruerad bro Kanontorn Kanontorn Bevarade delar av 1500-talsslottet Borggård Museibyggnader från 1930-talet Plats för tidigare kanontorn Vallar Vallgrav Plats för tidigare kanontorn 22

23 Lättläst om Malmöhus Malmöhus var från början en mindre fästning, som Erik av Pommern lät bygga år Erik av Pommern var kung över Danmark, Sverige och Norge. Under medeltiden gjorde danskarna mynt på Malmöhus. På 1500-talet byggde kung Kristian den tredje om fästningen till ett praktfull slott. Slottet blev bostad åt länsherren och ibland kungen. Kronprins Fredrik hade fester på slottet. Runt slottet grävde man en vallgrav och byggde torn med kanoner. År 1658 blev Skåne svenskt. En tid efter att krigen mot Danmark var slut behövde inte Sveriges försvar slottet. Det blev istället förråd och senare fängelse. På borggården avrättade man fram till 1901 fångar som hade blivit dömda till döden. Sedan 1937 är slottet en del av Malmö Museer. 23

24 mer information hittar du på lättläst sammanfattning i slutet på broschyren. Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt. Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning till nytta och glädje för både hyresgäst och allmänhet. Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver vi därför även nya byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land. SFV förvaltar också statens skog och mark. Det gör vi på ett långsiktigt hållbart sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden. Text: Tina Råman. Layout: Kerstin Kåverud. Omslagsfoto: Merja Diaz, Malmö Museer. Foto där annat ej anges: Nina Broberg. Lättläst text: Centrum för lättläst. Tryck: Ineko AB, 2015 Statens fastighetsverk

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Malmöhus slott Plats: Malmöhusvägen Byggnadsår: äldsta byggnaden från 1434 Byggherre: Eric av Pommern Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Myntergården Malmöhus slott

Läs mer

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar

Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Kvarteret Landshövdingen 16 Kalmar Fastigheten Landshövdingen 16 omfattar idag nästan halva kvarteret och visar hur den regionala statsförvaltningens vuxit sedan mitten av 1600-talet. Det började med

Läs mer

Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden.

Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden. Stadsvandring 1700-talet nya möjligheter för Malmö Stad Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden. Material: Karta och information kring stoppen i kartan, se nästföljande

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus

Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus - norra fasadens västra del Grupp 4, 7 okt 2008 Innehållsförteckning Inledning 2 Presentation av resultatet i kronologisk följd Fas 1: Strandmuren, 1400-tal

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Utredning för byggnadsarkeologisk. på Malmöhus

Utredning för byggnadsarkeologisk. på Malmöhus Utredning för byggnadsarkeologisk undersökning på Malmöhus Grupp 6 Erik Andersson, Jan-Åke Andrén, Kristine Jakobsen, Johanna Jardfelt, Inger Lundberg, Anna Svensson Institutionen för arkeologi och antikens

Läs mer

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen.

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. text Tomas Eriksson foto Urban Jörén Hela sommaren pågår aktiviteter som lockar allt från leksugna barn

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

PROSPEKT. Gävle slott

PROSPEKT. Gävle slott PROSPEKT Gävle slott Gävle slotts historia sträcker sig ända till 1500-talet. Det uppfördes på direktiv av Johan III, ofta nämnd som vår mest byggnadsglada kung. På senare tid har slottet restaurerats

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Citadellet i Landskrona

Citadellet i Landskrona Antikvarisk kontroll Citadellet i Landskrona UPPTAGNING AV NY DÖRRÖPPNING I KOMMENDANTFLYGELN M332 Citadellet, Landskrona, Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:006 Anders

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Såtenäs herrgård Kulturhistoriskt värdefulla byggnader Såtenäs herrgård Flygfoto från 1924 som visar herrgården efter de stora ombyggnaderna 1915. Mellan åldriga alléträd och flygledartorn Såtenäs herrgård är vackert belägen

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Landskrona citadell. Antikvarisk medverkan NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN. Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län

Landskrona citadell. Antikvarisk medverkan NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN. Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län Antikvarisk medverkan Landskrona citadell NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2011:003 Anders Reisnert Malmö

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Residenset i Visby PROSPEKT

Residenset i Visby PROSPEKT PROSPEKT Residenset i Visby På Strandgatan 1 ligger Visby residens en 1700-talspärla i anrik miljö. Byggnaden vilar vackert ovanför hamnområdet, lummigt och upplyst. Residenset kan med sitt unika läge

Läs mer

Innerstaden 10:284 (Malmöhus)

Innerstaden 10:284 (Malmöhus) Arkeologisk förundersökning 2013 Innerstaden 10:284 (Malmöhus) VATTENLEDNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:7 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Innerstaden 10:284

Läs mer

Dansk renässans för svensk landshövding

Dansk renässans för svensk landshövding Det store nye Hus Halmstad slott har fortfarande en påtagligt dansk karaktär trots att huset varit i svensk ägo i 340 år. I dag residerar landshövdingen i Hallands län i Det store nye Hus som en gång var

Läs mer

Citadellet i Landskrona

Citadellet i Landskrona Antikvarisk kontroll Citadellet i Landskrona INVÄNDIG OMBYGGNAD AV KOMMENDANTFLYGELNS BOTTENVÅNING M 332 Citadellet, Landskrona, Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:008

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Gustav iii:s paviljong på Haga

Gustav iii:s paviljong på Haga restaurering 1930-talet Gustav iii:s paviljong på Haga Ragnar Hjorth Vid tiden för Hagapaviljongens restaurering fanns redan en tradition av att ersätta 1800-talets tillägg och dovare interiörer i slott

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Vad händer på bilden?

Vad händer på bilden? Vad händer på bilden? Till vänster kan man se den offentliga brunnen på Norra Stortorget, skiss av Einar Bager, Malmö Stadsarkiv Vad händer på bilden? Södergatan på 1600-talet, skiss av Einar Bager, Malmö

Läs mer

Rapport Malmöhus. 1) Utredning. 2) Undersökningsplan. 3) Redogörelse för undersökningen. 3a) Presentation av resultatet i kronologisk följd

Rapport Malmöhus. 1) Utredning. 2) Undersökningsplan. 3) Redogörelse för undersökningen. 3a) Presentation av resultatet i kronologisk följd 1/7 Rapport Malmöhus 1) Utredning 2) Undersökningsplan 3) Redogörelse för undersökningen Som inspiration vid sammanställningen av vår förundersökning har vi använt oss utav Läckö rapporten (Sundnér & Thomasson

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

Historian om Sankta Claras kloster

Historian om Sankta Claras kloster Historian om Sankta Claras kloster Ture Turesson Bielke var en svensk adelsman, gift med en danska. Han levde på 1400-talet och ägde stora delar av Kalmar län och Blekinge län. Han var mycket rik och lånade

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

birger jarls torn nya fynd 3 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u

birger jarls torn nya fynd 3 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u birger jarls torn nya fynd 3 6 b l i c k ~ s t o c k h o l m d å & n u Riddarholmen sedd från Stadshuset. Birger Jarls torn ligger på udden, i mitten av bilden. Till väster finns Överkommissariens hus

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan 2016-05-25 Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn av känd svenska vid slottsflygeln

Läs mer

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Antikvarisk rapport Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö socken i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:006 Lina Bjermqvist Malmö Museer Box

Läs mer

Örlogsstaden Karlskrona Kapitlet är hämtat ur Halva kungariket är ditt utgiven av Statens fastighetsverk på Gullers förlag i december 2008.

Örlogsstaden Karlskrona Kapitlet är hämtat ur Halva kungariket är ditt utgiven av Statens fastighetsverk på Gullers förlag i december 2008. Örlogsstaden Karlskrona Kapitlet är hämtat ur Halva kungariket är ditt utgiven av Statens fastighetsverk på Gullers förlag i december 2008. Året var 1679. På den kargiga och bergiga skärgårdsön Trossö

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Kommendantsbyggnaden

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Kommendantsbyggnaden FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Kommendantsbyggnaden Kommendantsbyggnaden 1910. Representativ bostad och ledningscentral i strid Kommendantsbyggnaden i Boden byggdes som bostad för den högste chefen

Läs mer

KOMMENDANTFLYGELN, LANDSKRONA CITADELL

KOMMENDANTFLYGELN, LANDSKRONA CITADELL Antikvarisk medverkan Byte av golv KOMMENDANTFLYGELN, LANDSKRONA CITADELL Fastigheten Citadellet 2:1 i Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2014:005 Anders Reisnert Malmö

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Hällbo Gård. Wärmö H A W T H O R N E M Ä K L E R I

Hällbo Gård. Wärmö H A W T H O R N E M Ä K L E R I Hällbo Gård Wärmö H A W T H O R N E M Ä K L E R I Hällbo Gård - Wärmö Hällbo Gård - äldre flygfoto Hawthorne Mäkleri Box 20052 200 74 Malmö 0709-65 37 95 1 (1) MH026 Öresundsregionen Svalövs kommun ligger

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin

Kommendanthuset. Antikvarisk slutrapport. Interiöra arbeten. Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län. Pia Gunnarsson Wallin Antikvarisk slutrapport Kommendanthuset Interiöra arbeten Del av fastigheten Innerstaden 10:14 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:002 Pia Gunnarsson Wallin

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren Fixar fusk bygge Hösten 1668 stod hela Skoklosters slott under tak och hantverkarna firade taklagsöl. Våren 2014 började takpannorna plockas ner över nordöstra hörnet och restaureringen av taket kunde

Läs mer

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen.

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. restaurering 1970-talet Skoklosters slott T. v. Norra längans fönsteröppningar med dekorativt måleri. Från början var det meningen att fasaderna skulle putsas varför det nya teglets avvikande färg och

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Frågesport_Smålands städer

Frågesport_Smålands städer Frågesport_Smålands städer Name: 1. I vilken stad tillverkas polkagrisar? 2. Staden brändes ned år 1568 i kriget mot Danmark, för att danskarna inte skulle kunna få något krigsbyte där. Staden är dock

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

En guidad bussresa till historiska platser i Kolbäck, Säby, Strömsholm, Borgåsund och Mölntorp torsdag 13 maj 2010

En guidad bussresa till historiska platser i Kolbäck, Säby, Strömsholm, Borgåsund och Mölntorp torsdag 13 maj 2010 En guidad bussresa till historiska platser i Kolbäck, Säby, Strömsholm, Borgåsund och Mölntorp torsdag 13 maj 2010 Borgby skans Kolbäck & Säby hembygdsförening Herrevadsbro År 1251 utkämpades här det omtalade

Läs mer

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Kungsholms fort Karlskrona kommun Inventering av interiörer Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Innehåll Inledning. 3 Linje 1-9. 3 D1 Norra befälshuset (41).. 4 D2 Södra befälshuset (42).. 4

Läs mer

Årsta slott! Jag tog bort bilden då källa saknades

Årsta slott! Jag tog bort bilden då källa saknades Vårt Haninge Den som vill släcka och glömma det förflutna är i färd med att förstöra både nutid och framtid. Endast den som förstår det förflutna kan leva lycklig i det nuvarande och medverka till att

Läs mer

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss.

KUNG FÖR EN DAG! Arvid var vår ciceron i Kungliga Biblioteket och han höll ett intressant och innehållsrikt föredrag för oss. KUNG FÖR EN DAG! Att få åka till Stockholm genom att kliva på bussen vid gamla järnvägsstationen, träffa massor av glada och trevliga pensionärer och ägna dagen åt att vandra genom vårt Kungliga slott

Läs mer

Citadellstaden 1:1 Stadsparken, fornlämning 12 BELYSNINGSSTOLPAR

Citadellstaden 1:1 Stadsparken, fornlämning 12 BELYSNINGSSTOLPAR Arkeologisk förundersökning 2013 Citadellstaden 1:1 Stadsparken, fornlämning 12 BELYSNINGSSTOLPAR Landskrona stad, Landskrona kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:8 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län

Bunkeflo kyrka. Antikvarisk rapport RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING. socken i Malmö kommun Skåne län Antikvarisk rapport Bunkeflo kyrka RAMP SAMT DÖRR FÖR NÖDUTRYMNING N Bunkeflo kyrka/malmö kyrkliga samfällighet/bunkeflo socken i Malmö kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:11 Helena

Läs mer

VÄRMEKULVERT I NUNNEKLOSTRET

VÄRMEKULVERT I NUNNEKLOSTRET RAPPORT 2015:10 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VÄRMEKULVERT I NUNNEKLOSTRET RAÄ 14, 16, 21 KV ÖRTAGÅRDEN 1:1 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN EMMA KARLSSON Värmekulvert i Nunneklostret Innehåll

Läs mer

Hyr lokal på en av Sveriges mest spännande platser

Hyr lokal på en av Sveriges mest spännande platser PROSPEKT Hyr lokal på en av Sveriges mest spännande platser Adressen Vaxholms kastell är något alldeles speciellt. Nu finns lediga lokaler i olika storlekar. Kontor, butik, verkstad eller plats för nya

Läs mer

Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu

Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu Faktasammanställning Kvarnholmen 2:5 Nicholas Nilsson KALMAR LÄNS MUSEUM Kulturhistorisk studie 2009:2 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Platsen för bastionen

Läs mer

Skottorps slott, södra flygeln

Skottorps slott, södra flygeln Skottorps slott, södra flygeln O m l ä g g n i n g a v t a k D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Södra flygeln - Skottorps slott, Laholms kommun 2014:21 OMSLAG Södra flygeln vid

Läs mer

Huseby - undersökning av en gränsbygd

Huseby - undersökning av en gränsbygd Bilaga 9 2 3 Huseby - undersökning av en gränsbygd Huseby bruk Skatelövs socken Alvesta kommun Pedagogiska enheten - Avdelningen för Kulturarv Smålands museum - Sveriges glasmuseum Omslagsbild: Årskurs

Läs mer

KNÄRED 153. BLANKERED. Blankered 1:2. Ej inlöst. Fyndår: 1936 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt

KNÄRED 153. BLANKERED. Blankered 1:2. Ej inlöst. Fyndår: 1936 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt KNÄRED 153. BLANKERED Blankered 1:2 Ej inlöst Tid: Fyndår: 1936 Fyndtyp: Ensamfunnet Antal: 1 mynt Myntet hittades i samband med en provundersökning av en källare som upptäckts av en bonde vid kanten av

Läs mer

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om.

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om. BESKRIVNING AV PROJEKT LAGERHUSET, ESLÖV HISTORIA I slutet av första världskriget rådde livsmedelsbrist i Sverige. Riksdagen beslutade då att på nio platser i landet med järnvägsanknytning uppföra lagerhus

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED RENOVERING AV BORGGÅRDEN, MALMÖ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED RENOVERING AV BORGGÅRDEN, MALMÖ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning år 2009 Malmöhus DOKUMENTATION I SAMBAND MED RENOVERING AV BORGGÅRDEN, MALMÖ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Museer Arkeologienheten Rapport

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Gustav Adolfs torg. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Gustav Adolfs torg. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Gustav Adolfs torg Dokumentation i samband med ledningsdragning för el och dränering inom RAÄ 20 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

Titta själv och tyck till! Ewa

Titta själv och tyck till! Ewa För jämförelsens skull har jag gjort två olika layoutförslag. Här kommer det andra. Det är en bok i liggande A4. (Det andra förslaget, som du kanske redan har sett, är i stående A5). Den här layouten gör

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av F.d. Ridhuset på Karolinska skolan i Örebro, Kv Husaren 2, Olaus Petri församling, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av F.d. Ridhuset på Karolinska skolan i Örebro, Kv Husaren 2, Olaus Petri församling, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(4) BESLUT 2016-09-05 Dnr: 432-3745-2016 Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Futurum Fastigheter Pappersbruksallén 1 702 15 Örebro För kännedom

Läs mer

Gutehövdingens. gård. länsresidenset i visby

Gutehövdingens. gård. länsresidenset i visby Gutehövdingens gård länsresidenset i visby Landshövdingen på Gotland styr sitt län från ett anspråkslöst 1700-talshus vars inredning nyligen ställts i ordning av Fastighetsverket. Residenset ligger i Visbys

Läs mer

Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun.

Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Rapport 2014:2 Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning 2012 Therese Ohlsson Rapport 2014:2 Skabersjö 26:1 Skabersjö socken, Svedala kommun. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Nu bygger vi om för er! Det nya. Hallands kulturhistoriska museum

Nu bygger vi om för er! Det nya. Hallands kulturhistoriska museum Nu bygger vi om för er! Det nya Hallands kulturhistoriska museum Varbergs fästning en unik plats Varbergs fästning är en av Hallands viktigaste platser. Här har många krig och andra händelser som berört

Läs mer

Tomteboda stationshus

Tomteboda stationshus Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda stationshus, Solna socken, Solna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2006:17 Tomteboda stationshus Antikvarisk kontroll vid rivning, Tomteboda

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer