Behov av extra medel för att skapa struktur kring nyanlända barn/elever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behov av extra medel för att skapa struktur kring nyanlända barn/elever"

Transkript

1 1/5 Utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Integrationsgruppen: Tommy Pettersson, Birgitta Eskilsson, Agneta Eriksson och Ann-Charlotte Mellgren Sernemo Telefon: E-post: Behov av extra medel för att skapa struktur kring nyanlända barn/elever Dnr: UBN Bakgrund I vår förvaltning har vi ca 500 barn och elever med annat modersmål än svenska. De finns i hela vårt skolsystem, från förskola upp till gymnasium och vuxenutbildning. Dessa elever kräver stora insatser på många olika plan och det är viktigt för hela kommunen att vi har en god samordning, arbetar med integration, men främst också erbjuder en god och anpassad studiegång. En lyckad skolgång är en viktig säkerhetsaspekt mot utanförskap och kriminalitet. Förutsättningarna för att möta dessa elever ser olika ut inom olika delar av vårt skolsystem, så det är av största vikt att vi som ett första steg skapar en basnivå och arbetar övergripande. Vi har under de senaste åren haft sjunkande resultat i vår kommun. En av anledningarna är att elever som kommer sent till Sverige har svårigheter att klara betygskraven främst på grund av språksvårigheter. Ju senare en elev startar grundskolan ju större insatser krävs för att ge eleven chans att nå målen för grundskolan. Att stärka det svenska språket är därför av vikt för att öka möjligheter att nå uppställda kunskapskrav. Det tenderar idag också att bli en ökande grupp elever som fastnar i skolsystemet på gymnasie- och vuxennivå då det saknas ett strukturerat arbete att komma ut i studier och arbetsliv. Genomsnittligt meritvärde Lysekil 16, 16,5 06,9 Riket 11,4 13,1 11,0 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 /5 Meritvärdet har sjunkit. Högst meritvärde hade vi några år innan 01 det låg då på 6. Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till Gy-skola Lysekil 91,4 87,7 80,3 Riket 87,5 87,6 75,9 Andelen elever som ej var behöriga till gymnasiet under 014 har ökat med 7,4 procentenheter. Andelen elever med fullständiga betyg i alla ämnen, åk ,5 79,10% 81,50% 71,50% Högst låg värdena när vi hade höga meritvärden. Då var andelen elever med fullständiga betyg över 94 %. Då vi har tagit emot många nyanlända under kort period, utan att få extra budgetmedel har vi också varit tvungna att omfördela i befintlig organisation och budget. Detta får till följd att vi inte kan ge våra andra elever den undervisning och det stöd som de enligt lag har rätt till. Därav sjunker många elevers resultat och vi får fler elever som går ut grundskolan utan fullständiga betyg. IM programmen på gymnasienivå ökar. En stor oro är det utanförskap som kan bli följd av misslyckade studier och bristen på resurser att arbeta med integration. Vi har idag en tilltagande våldssituation och oroligheter kring fritidsgård och öppen idrottsanläggning som gör att våra barn och elever känner otrygghet och där idrottsföreningar och skola ibland har svårt att bedriva idrott. Tankar kring basorganisation Då vi har många barn och elever, i alla olika åldrar och med olika förutsättningar med sig, samt det faktum att regeringen avser att lagstifta om kartläggning, finns ett stort behov av en förvaltningssamordnare, 100 %, för denna grupp, något som inte finns idag. Förvaltningsamordnaren tar emot, ordnar möten med berörda, sammanställer uppgifter av olika slag, synkroniserar insatser, kartlägger färdigheter och kan arbeta med validering av tidigare kunskaper. Vidare samordnas modersmål, studiehandledning etc. innan barnet/eleven placeras på en skolenhet.

3 3/5 Samordnaren har också ett uppföljningsansvar och ska stötta verksamheten med elevens utveckling i fokus. Som en del i sitt uppdrag samverkar samordnaren med region/länsstyrelse och andra myndigheter, samt bevakar nyheter/möjligheter att söka medel från exempelvis Skolverket. Samordnaren bör, organisatoriskt, vara placerad på förvaltningsnivå och på sikt kanske också ha fördelningsansvar över de resurser som rör dessa elever. På respektive skolenhet ska erbjudas det dessa elever enligt lag har rätt till, d.v.s. förberedelse att delta i svensk skola/undervisning, stöd, t.ex. tekniska hjälpmedel, specialstöd, studiehandledning och svenska som andraspråksundervisning. Dessa resurser kan styras om efter behov/antal. Detta område behöver i dagsläget förstärkas då det inte finns budgeterade medel för detta. Förutom personella förstärkningar finns ett stort behov av ett centralt konto som täcker de tolkkostander som verksamheterna behöver. Sammanfattning av förslaget: Arbetsgrupp och samordnare behöver jobba vidare med hela konceptet kring hur Lysekils kommun ska arbeta med dessa elever, hur vi ska organisera oss, hur vi ska arbeta med integration etc. Därav kommer frågan om medel behöva justeras ytterligare, både mellan enheter men det kan också vara så att vi behöver ytterligare medel på sikt för att hantera denna växande grupp barn/elever. Arbetet med skolpeng kopplat till elev med tilläggbelopp för dessa elever behöver fortlöpa. I första steget behöver vi täcka de kostnader vi har idag. Intäkter 60 % tilldelas Utbildningsförvaltningen av de statliga medel som tillkommer kommunen. Ekonomiavdelningen har svårt att helt beräkna dessa medel men svarar: Beloppet som kommer till kassan under 015 inte att delas ut till fullo under 015. Belopp som avser 013 delas ut, halva beloppet 014 delas ut och resterande kommer att läggas på balansen till nästkommande år. Med ovan som mall och februari som prognosmånad kommer totala beloppet till nämnden att vara 1470 tkr. beloppet som kommer till kassan under 015 inte att delas ut till fullo under 015. Belopp som avser 013 delas ut, halva beloppet 014 delas ut och resterande kommer att läggas på balansen till nästkommande år. Med ovan som mall och februari som prognosmånad kommer totala beloppet till nämnden att vara 1470 tkr.

4 4/5 Dessa medel täcker nästan kostnaderna för: Kostnad Lagkrav Samordnare förvaltningsnivå 590 tkr 014/15:45 Lärare förberedelseklass Åk 1-6 Lärare förberedelseklass åk /15:45 Skollagen 010:800 Rätt till stöd och särskilt stöd 014/15:45 Skollagen 010:800 Rätt till stöd och särskilt stöd Utöver detta har vi lagstyrda kostnader som vi inte kan täcka inom befintlig budget: Prioritering SVA-lärare åk 1-6 Skollag 010:800 Rätt till undervisning i svenska som andraspråk 1 SVA-lärare åk 7-9 Skollag 010:800 Rätt till undervisning i svenska som andraspråk 1 Summa prio 1 1,1 milj. kronor Tolkkostnader 140 tkr 400 tolktillfällen/läsår a 350 kr (30 min telefontolk). Skollagen 010:800 Utvecklingssamtal ggr/läsår

5 5/5 Tolkkostnader Studiehandledning åk F-6 Studiehandledning åk 7-9 Språkstödjare förskolan Summa prio Modersmålsunderv isning Skollagen 010: tkr Enstaka tolktillfällen med tolk på plats a 700 kr/ 30 min 350 tkr Skolförordningen 011:185 Kap tkr Skolförordningen 011:185 Kap tkr 0, tjänst. Tidig insats för att minska risk för framtida behov av stöd, 910 tkr 350 tkr Skolförordningen 011:185 Kap Summa prio tkr Summa totalt: miljoner 360 tkr Förslag till beslut Nämnden beslutar att godkänna redovisat förslag. Integrationsgruppen: Agnetha Eriksson, Tommy Pettersson, Birgitta Eskilsson och Ann-Charlotte Mellgren Sernemo Pia Alhäll Förvaltningschef

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras Rapport 1 (7) Datum 2014-03-10 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-73 39 44, 0708-81 75 57 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1. Effekter

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen

Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Det behövs en synvända! Stödet till barn och elever som riskerar att inte nå målen Författare: Martin Westin, Jonatan Block, Eva Andersson, 2006. Tryck: 08-Tryck Tryckt med vegetabiliska färger på Dito

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer