Miljöarbetareavtalet. 1 mars mars Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet"

Transkript

1 Miljöarbetareavtalet 1 mars mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

2 Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska Transportarbetareförbundet Avtalets omfattning Avtalet omfattar anställda vid till BA anslutna företag, vilka bedriver hämtning, behandling eller sortering av avfall och restprodukter samt slamsugning, sanering, tankrengöring, återvinning, förbränning, VA-arbeten, parkarbeten och städning. Med saneringsarbeten avses rengörings-, sanerings- och underhållsarbeten som gäller särskilda krav på fackkunskap, yrkesfärdighet, ansvar och fysisk arbetsinsats. Exempel på sådana arbeten är: Vakuumsugning och högtrycksspolning med mobila enheter Högtryckstvättning/blästring liksom andra metoder utgör saneringsarbete Slamsugning och högtrycksspolning vid rengöring av avloppsbrunnar, avloppssystem m m samt cisternrengöring Rengöring och sanering efter vatten och brand. Giltighetstid 1 mars mars 2016 Parterna har tillsatt en arbetsgrupp som ska se på möjligheten att skapa en särskild avtalspensionslösning på avtalsområdet. Om en sådan pensionslösning blir verklighet ska den finansieras genom avräkning från löneökningarna och konsekvenshöjningarna för 2014 och Därför finns endast löner och ersättningar för 2013 med i detta avtalstryck. Lönerna för 2014 och 2015 kommer att skickas ut efter att arbetsgruppen avslutat sitt arbete.

3 Innehållsförteckning 1 Arbetets ledning och fördelning. Föreningsrätt Anställningsform m m mom Provanställning 1 2 mom Anställning för viss tid 2 3 mom Anställningsbevis 2 4 mom Deltidsanställning 2 3 Arbetstid mom Ordinarie arbetstid 3 2 mom Förläggning av arbetstid 3 3 mom Förläggning av arbetstid i schema 3 4 mom Tillfällig förskjutning av ordinarie arbetstid 4 5 mom Arbetsuppgifter som inte kan planeras i schema 4 6 mom Utjämning av arbetstiden 5 7 mom Speciella bestämmelser rörande skift- och underjordsarbete 5 4 Avlöning mom Allmänna bestämmelser 6 2 mom Månadslön 6 3 mom Löneplan för miljöarbetare m fl 7 4 mom Löneplan, verkstadsarbetare 8 5 mom Premiekompensation 9 6 mom Tillägg vid arbete utan schema 10 7 mom Gällivare- och Kirunatillägg 10 5 Premielön mom Användning av premielön 10 2 mom Överenskommelse om premielön 10 3 mom Fastställande av premielön 10 4 mom Nya arbetsmetoder 10 5 mom Poängtabellens penningfaktor 11 6 mom Övertidstillägg vid premielön 11 7 mom Ordningsregler vid premielön 11 6 Helglön mom Vad är helglön? 11 2 mom Vem har rätt till helglön? 12 3 mom Helgdag 12 4 mom När utges helglön? 12 5 mom Arbetstidsreduktion på helgdagar 12 6 mom Arbete på helgdag - övertidsersättning 13 7 mom Helglönens storlek 13

4 8 mom Helglön vid kontinuerligt skiftarbete 13 7 Övertid och obekvämlighetstillägg mom När utges övertidsersättning? 13 2 mom Övertidsersättningens storlek 14 3 mom Kompensationsledighet 14 4 mom Obekvämlighetstillägg 14 8 Beredskap mom Beredskap 15 2 mom Beredskapsersättning 15 9 Traktaments-, rese- och restidsersättningar m m mom Måltidskuponger 15 2 mom Rese- och restidsersättningar 15 3 mom Korttidstraktamente och logiersättning inom Sverige 16 4 mom Särskilt traktamente vid långtidsförrättning inom Sverige 16 5 mom Traktamente inom Norden 17 6 mom Traktamentsersättningar utom Norden Löneutbetalning m m mom Avlöningsvecka 17 2 mom Avlöningslistor 18 3 mom Arbetstidsredovisning 18 4 mom Utbetalningsdag - månadslön 18 5 mom Tillägg och avdrag vid månadslön 18 6 mom A conto - månadslön Semester mom Semester 18 2 mom Huvudsemester 18 3 mom Sparad semester 19 4 mom Semester vid visstidsanställning 19 5 mom Semesterlön 19 6 mom Utbetalning av semesterlön 20 7 mom Semesterlönegrundande frånvaro 20 8 mom Semesterlön för sparade semesterdagar 20 9 mom Semesterersättning mom Lokal överenskommelse mom Pass/skifttjänstgöring Permission, ledighet för vård av barn m m mom Permission 22 2 mom Rätt till ledighet för vård av barn 23 3 mom Föräldralön 23

5 13 Sjuklön, sjukanmälan, sjuk- och andra frånvaroavdrag mom Sjukanmälan, försäkran, läkarintyg 24 2 mom Rätt till sjuklön 24 3 mom Frånvaroavdrag vid sjukdom 24 4 mom Övriga frånvaroavdrag Ordningsföreskrifter/Skadeansvar mom Ordningsföreskrifter 26 2 mom Laga föreskrifter 26 3 mom Föreskrifter från myndighet 26 4 mom Skadeansvar Arbetsmiljö, skyddskläder m m mom Beklädnad 26 2 mom Skyddskläder 26 3 mom Särskilda skyddskläder 26 4 mom Omklädningsrum 27 5 mom Personlig hygien m m 27 6 mom Första förband 27 7 mom Element, förarhytt 27 8 mom Traktor utan hytt Uppsägning m m mom Uppsägning 27 2 mom Arbetstagare iakttar inte egen uppsägningstid 28 3 mom Arbetsgivarintyg 28 4 mom Varning 28 5 mom Disciplinpåföljd, suspension Turordning vid driftsinskränkning och återanställning mom Lokal överenskommelse 28 2 mom Driftsenhet Lagen om anställningsskydd Förhandlingsordning mom Tvist 29 2 mom Förhandlingsframställan 29 3 mom Förhandling 29 4 mom Preskription 29 5 mom Granskning av handlingar 30 6 mom Granskning av färdskrivardiagram 30 7 mom Väckande av talan 30 8 mom Ogiltighetsförklaring 30 9 mom Preskription av talan mom Beräkning av preskriptionstid 30

6 20 AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO mom AFA-försäkringar 31 2 mom Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Avtalets giltighetstid Bilaga A Arbetstidsavtal Bilaga B Utdrag ur arbetarskyddsstyrelsens författningssamling Truckar AFS 1986: Bilaga C Poängtabell Bilaga D Utdrag ur EGs förordning 561/2006 om kör- och vilotider samt utdrag ur EGs förordning 3821/85 om färdskrivare Bilaga E Avtal angående utbildning och utveckling i företagen Bilaga F Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i företagen Bilaga G Projektgrupp Bilaga H Utdrag ur Arbetsmiljöverkets författningssamling Belastningsergonomi AFS 2012: Bilaga I Bilaga J Ersättning till handledare och instruktörer inom APL utbildning Överenskommelse om utbildning samt yrkesbevis för maskinförare Bilaga K Anlitande av bemanningsföretag... 74

7 1 Arbetets ledning och fördelning. Föreningsrätt Med iakttagande av lag och av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet, att fritt antaga och avskeda arbetstagare samt att använda arbetstagare, oavsett om dessa är organiserade eller ej. Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. Anser arbetstagare, att avskedande ägt rum under omständigheter, som kan tolkas såsom angrepp på föreningsrätten, äger de att, innan andra åtgärder vidtages, genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse. Såsom kränkning av föreningsrätten må icke anses arbetsgivarens fordran att arbetsledare icke må tillhöra arbetarnas fackorganisationer. Med arbetsledare förstås här den som är anställd att såsom arbetsgivarens ställföreträdare leda, fördela och kontrollera arbetet, vilket utförs av honom underställd personal och i vilket han icke annat än tillfälligtvis själv deltar. 2 Anställningsform m m 1 mom Provanställning Under de första sex månaderna av anställningstiden kan arbetstagaren anställas på prov. Om arbetstagaren varit frånvarande under sammanlagt 30 dagar under provperioden kan provanställningen, efter överenskommelse med den anställde, förlängas med motsvarande tid. Om någondera parten önskar bryta anställningen före provperiodens slut eller ej vill att anställningen skall fortsätta efter provperiodens slut, skall part underrätta motpart härom 14 dagar dessförinnan. Arbetsgivare som önskar förfara enligt ovan skall samtidigt med underrättelsen varsla Svenska Transportarbetareförbundet. Sådant varsel skall lämnas till den person på arbetsplatsen som av förbundet utsetts att vara facklig förtroendeman med uppgift att mottaga sådant varsel och, om sådan ännu ej utsetts, till lokalavdelningen. I sådana fall har såväl arbetstagaren som den fackliga organisationen rätt till en överläggning. Sådan överläggning skall begäras omgående och komma till stånd under underrättelsetiden 14 dagar. För det fall överläggning begärs meddelas slutligt besked i samband med överläggningen. Om någon överläggning ej begärs skall underrättelsen betraktas som ett slutligt besked angående provanställningens upphörande. Har besked ej lämnats senast vid provperiodens utgång om att provanställningen upphör vid provanställningsperiodens slut övergår provanställningen i tillsvidareanställning. 1

8 Protokollsanteckning Lagen (1982:80) om anställningsskydd LAS, föreskriver idag att den tillåtna prövotiden för provanställning är högst sex månader. Sker ändring i LAS under avtalsperioden är parterna eniga om att den i 2 1 mom angivna prövotiden ändras till den prövotid som gäller enligt vid varje tidpunkt gällande bestämmelse om provanställning i LAS. 2 mom Anställning för viss tid Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid, när anställningen avser vikariat vid exempelvis arbetstagares sjukdom, militärtjänstgöring och semester. Avbryts vikariatsanställning som varar längre tid än en månad, skall en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar gälla. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid, när behov av extra arbetskraft föreligger. Den lokala fackföreningen har möjlighet att begära förhandling om tillsvidareanställning om arbetstagaren mera regelbundet anställs för viss tid. Anställning för viss tid vid behov av extra arbetskraft får användas vid tillfälliga och kortsiktiga behov av arbetskraft. Arbetskraftsbehovet kan återkomma periodiskt. Denna anställningsform får inte användas för att täcka ett kontinuerligt arbetskraftsbehov. 3 mom Anställningsbevis Arbetsgivaren skall, i samband med att anställningsavtal träffas, för arbetstagaren bekräfta den anställningsform som gäller. Detta skall ske genom skriftligt anställningsbevis som fastställts av avtalsparterna. Arbetsgivaren är skyldig att till den lokala fackliga organisationen insända kopia av upprättat anställningsbevis. Efter lokal överenskommelse kan ett anställningsbevis för en period om maximalt en månad upprättas för återkommande anställningar för viss tid vid behov av extra arbetskraft samt för vikariatsanställning med en omfattning om högst en månad. Ett anställningsbevis avseende hela perioden upprättas vid periodens början och undertecknas av arbetsgivare och arbetstagare. Anställningsbeviset skall ange visstidsanställning för viss tid vid behov av extra arbetskraft eller vikariat. Anteckning i anställningsbeviset skall ske fortlöpande om vilka dagar under perioden som arbetstagaren faktiskt har anställning. När perioden är slut skall arbetsgivaren inom en vecka sända en kopia av anställningsbeviset till den lokala fackliga organisationen. Originalet skall överlämnas till arbetstagaren. 4 mom Deltidsanställning Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om deltidsanställning, varvid lön skall utges i proportion till arbetstidens längd. Sådan överenskommelse skall anges på anställningsbeviset. Därvid skall särskilt anges arbetstidens genomsnittliga längd per vecka eller månad. 2

9 Arbetsgivaren skall tillse att den deltidsanställdes arbetstid och arbetsförtjänst blir så jämn som möjligt. För stadigvarande deltidsarbete skall arbetstidsschema upprättas. Försäkringsförmåner enligt lag och avtal är i vissa fall beroende på antalet arbetstimmar. Där så är möjligt och i fall där den anställde så önskar bör arbetstiden för den deltidsanställde bestämmas så att den anställde blir berättigad till de ovan angivna försäkringsförmånerna enligt lag och avtal. Vid utökat arbetskraftsbehov bör i första hand om det är förenligt med företagets behov deltidsanställda erbjudas ett högre antal timmar. 3 Arbetstid I bilaga A till detta avtal finns viktiga regler om arbetstid, rast, vila och arbetstidsregistrering. 1 mom Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka med tjänstgöring förlagd enligt 2 eller 3 mom. 2 mom Förläggning av arbetstid Den ordinarie arbetstiden förläggs mellan kl måndag-fredag med åtta timmar per dag. För renhållningen gäller att arbetstiden förläggs mellan kl måndagfredag med åtta timmar per dag. 3 mom Förläggning av arbetstid i schema Föreligger behov av att förlägga den ordinarie arbetstiden till annan tid skall denna förläggas i ett på förhand upprättat arbetstidsschema. Schemat skall finnas tillgängligt senast fem dagar innan det träder i kraft, om inte annat överenskommes mellan arbetsgivaren och den anställde. Arbetstidsschema skall omfatta minst en vecka och klart ange arbetstidens början och slut samt raster. Härvid skall iakttas att tjänstgöringstiden såvitt möjligt skiftar regelbundet. Rast skall förläggas så att arbetstagare inte utför mer än sex timmar i följd. För närmare bestämmelser om rasternas förläggning, se 6 bilaga A till detta avtal. Arbetstidsschema får uppläggas på period om t ex fyra dagar, förutsatt att laga föreskrifter inte bryts. Schemat får inte uppläggas på längre tid än den ordinarie arbetstiden, d v s i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. 3

10 Arbetstidsschema skall upprättas av arbetsgivaren efter samråd med den anställde, varvid arbetsgivaren skall ta möjlig hänsyn till den anställdes önskemål. Om enighet inte kan nås bestämmer arbetsgivaren hur arbetstiden skall förläggas. Vid oenighet kan förhandling påkallas enligt avtalets 19 1 mom. Det av arbetsgivaren upprättade arbetstidsschemat gäller och skall följas av den anställde till dess att man vid förhandling enats om att ändra schemat. Vid upprättande av arbetstidsschemat skall arbetstiden förläggas så arbetstiden blir sammanhängande. Avbrott i arbetstiden får inte vara längre än måltidsrasterna. Vid transporter, som på grund av transportåtagandets natur svårligen kan planeras med en sammanhängande arbetstid, skall överenskommelse om förläggningen träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 4 mom Tillfällig förskjutning av ordinarie arbetstid Föreligger behov av att tillfälligt förskjuta den ordinarie arbetstiden under högst en vecka kan detta ske utan upprättande av arbetstidsschema. Parterna är överens om att detta moment skall tillämpas med återhållsamhet. Andemeningen med skrivningen är att tillfällig förskjutning av den dagliga arbetstiden skall vara möjlig för att transporter, som tillfälligt avviker från huvudregeln om arbetstidens förläggning, skall kunna utföras. När arbetsgivare varslar om förskjutning av arbetstid enligt detta moment skall arbetstidens längd per dag klart anges. Vid förskjutning i vecka, skall den anställdes lediga tid klart anges. Således kan arbetsgivaren inte kvitta beordrad övertid med ledig tid i slutet av veckan utan att planering av ledigheten varslats. Arbetsgivaren kan enligt parternas tolkning inte tillämpa detta moment fortlöpande vecka efter vecka eller med viss periodisering. 5 mom Arbetsuppgifter som inte kan planeras i schema Företag som åtar sig eller har åtagit sig arbetsuppgifter som, på grund av åtagandets natur, svårligen kan planeras i ett på förhand upprättat arbetstidsschema, kan efter lokal överenskommelse förlägga arbetstiden för sådana arbetsuppgifter utan iakttagelse av bestämmelserna i 3 mom ovan. Förutsättningen för sådan lokal överenskommelse är att arbetsuppgifterna är preciserade vad avser förare och fordon/maskin samt att, utöver veckolön, premiekompensation och i förekommande fall obekvämlighetstillägg, övertidsersättning enligt 7 2 mom utges. Övertidsersättning skall utgå för tid som överstiger 8 timmar per arbetspass exklusive måltidsrast om arbetstiden är förlagd med 5 arbetspass per kalendervecka och för tid som överstiger 10 timmar per arbetspass om arbetstiden är förlagd med 4 arbetspass per kalendervecka. 4

11 Arbetet skall förläggas under 4 alternativt 5 på varandra följande 24-timmarsperioder. Arbetspassen får endast avbrytas av måltidsrast enligt 6 1 p bilaga A till detta avtal. Vad gäller avlöning vid arbete enligt detta moment, se 4 6 mom, Tillägg vid arbete utan schema. Anmärkning 1 Arbetstagare som arbetar enligt detta moment skall senast fredag veckan före få besked om arbetstidens förläggning nästkommande vecka. Beskedet skall bland annat innehålla uppgift om när arbetet skall börja veckans första arbetsdag. Anmärkning 2 Lokal överenskommelse enligt detta moment träffas mellan arbetsgivaren och berörd arbetstagare. Finns det en facklig förtroendeman på arbetsplatsen skall överenskommelsen träffas mellan denna och arbetsgivaren. Överenskommelsen skall vara skriftlig. Senast en vecka efter det att överenskommelsen har träffats skall arbetsgivaren sända in en kopia till Svenska Transportarbetareförbundets lokala avdelning. 6 mom Utjämning av arbetstiden Den ordinarie arbetstiden får efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare utjämnas under en tvåveckorsperiod. Finns facklig förtroendeman utsedd på arbetsplatsen, skall överenskommelsen träffas mellan denne och arbetsgivaren. Överenskommelsen skall vara skriftlig. Senast en vecka efter det att överenskommelsen har träffats skall arbetsgivaren sända in en kopia till Svenska Transportarbetareförbundets lokala avdelning. I lokal överenskommelse kan bestämmas om utjämning av veckoarbetstiden avseende längre period än två veckor. 7 mom Speciella bestämmelser rörande skift- och underjordsarbete Vid skiftarbete utgör den ordinarie arbetstiden 40 timmar per helgfri vecka och förläggs till endera två- eller treskiftsarbete. Vid skiftarbete skall arbetstidsschema upprättas i enlighet med 3 mom. Vid helkontinuerligt treskiftsarbete utgör schemaperioden högst fyra veckor. Schemaperioden kan förlängas efter lokal överenskommelse. Vid underjordsarbete och helkontinuerligt treskiftsarbete skall den genomsnittliga veckoarbetstiden vara 36 timmar och för intermittent treskiftsarbete 38 timmar såvida annat inte följer av sista stycket. Vid underjordsarbete, kontinuerligt treskiftsarbete och intermittent treskiftsarbete tillämpas för de anställda de arbetstidsförhållanden, som gäller på arbetsplatsen. 5

12 Protokollsanteckning Bestämmelsen om underjordsarbete gäller för avlöningsvecka då den anställde tillbringar mer än hälften av sin arbetstid under jord. 4 Avlöning 1 mom Allmänna bestämmelser Till provanställd och tillsvidareanställd samt till visstidsanställd efter en sammanhängande anställningstid om minst en månad utges avlöning i form av veckolön eller, efter lokal överenskommelse, månadslön. Övriga visstidsanställda avlönas per timme med timlön enligt löneplan. Visstidsanställd som inkallas till tjänstgöring skall erhålla avlöning för minst fyra timmar. Arbete utöver fastställt deltidsmått är frivilligt och arbetstagare som arbetar utöver överenskommen deltid avlönas för överskjutande tid med timlön. Lokal överenskommelse kan träffas om annat lönesystem än vad följer av 2-8 mom nedan samt 5. En förutsättning är att ett sådant lönesystem garanterar en förtjänst motsvarande aktuell veckolön/månadslön jämte tillämplig premiekompensation enligt 5 mom. Vid överenskommelse om lokalt lönesystem skall beaktas att de faktorer som läggs till grund för löneberäkningen skall vara klart definierade, dokumenterade, mätbara och objektiva. De skall även vara utformade att främja arbetsmiljö och kvalitet. 2 mom Månadslön Efter lokal överenskommelse kan månadslön införas i stället för veckolön. Lön för del av löneperiod när arbetstagare börjar eller slutar sin anställning avlönas med timlön. Timlön utges även för del av vecka vid övergång från veckolön till månadslön eller vice versa. Månadslön till deltidsarbetande beräknas som andel av hel månadslön i proportion till arbetstidens längd. 6

13 3 mom Löneplan för miljöarbetare m fl A. Miljöarbetare begynnelselön - månadslön veckolön timlön 135:78 2. efter 2 år som miljöarbetare - månadslön veckolön timlön 136:40 3. efter 4 år som miljöarbetare - månadslön veckolön timlön 137:03 B. Städare - månadslön veckolön timlön 127:83 Löneplaner 2014 och 2015 Den 1 april 2014 sker en löneökning om som mest 582 kr och konsekvenshöjningar om som mest 2,2 procent. Löneökningen och konsekvenshöjningar kan komma att bli lägre än 582 kr och 2,2 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Den 1 april 2015 sker en löneökning om som mest 595 kr och konsekvenshöjningar om som mest 2,3 procent. Löneökningen och konsekvenshöjningar kan komma att bli lägre än 595 kr och 2,3 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Anmärkning till löneplanen Lön enligt lönegrupp 2 tillkommer även den som genomgått yrkesutbildning enligt av huvudorganisationerna godkänd plan eller utbildning vid Statens Institut för Företagsutveckling. Parterna är eniga om att månadslöne- respektive timlönebeloppen i ovanstående löneplan skall beräknas enligt följande. 7

14 Timlönen utgör 1/40 av veckolönen. Månadslönen utgör 174 x timlönen. 4 mom Löneplan, verkstadsarbetare 1. Verkstadsarbetare som ej fyllt 18 år erhåller minst månadslön veckolön timlön 81:47 2. Verkstadsarbetare som fyllt 18 år erhåller minst - månadslön veckolön timlön 118:76 3. Verkstadsarbetare med minst 3 års yrkeserfarenhet erhåller minst - månadslön veckolön timlön 122:78 4. Verkstadsarbetare med minst 4 års yrkeserfarenhet erhåller minst - månadslön veckolön timlön 129:90 5. Verkstadsarbetare med minst 5 års yrkeserfarenhet erhåller minst - månadslön veckolön timlön 137:03 6. Verkstadsarbetare med minst 6 års yrkeserfarenhet erhåller minst - månadslön veckolön timlön 137:09 Löneplaner 2014 och 2015 Den 1 april 2014 sker en löneökning om som mest 582 kr och konsekvenshöjningar om som mest 2,2 procent. Löneökningen och konsekvenshöjningar kan 8

15 komma att bli lägre än 582 kr och 2,2 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Den 1 april 2015 sker en löneökning om som mest 595 kr och konsekvenshöjningar om som mest 2,3 procent. Löneökningen och konsekvenshöjningar kan komma att bli lägre än 595 kr och 2,3 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Månadslönebeloppen är efter överenskommelse med Svenska Transportarbetareförbundet avrundande till hela kronor. Anmärkning till löneplanen för verkstadsarbetare Verkstadsarbetare, som genomgått yrkesutbildning enligt av huvudorganisationerna godkänd plan, inplaceras i lönegrupp 3. Efter ett års yrkeserfarenhet därefter inplaceras verkstadsarbetaren i lägst lönegrupp 4. Den yrkesutbildning som avses är den utbildning som bedrivs i gymnasieskolans fordonsprogram eller motsvarande av huvudorganisationerna godkänd utbildning. Parterna är eniga om att månadslöne- respektive timlönebeloppen i ovanstående löneplan skall beräknas enligt följande. Timlönen utgör 1/40 av veckolönen. Månadslönen utgör 174 x timlönen. 5 mom Premiekompensation Premiekompensation skall utges för all tid som den anställde står till arbetsgivarens förfogande, således även ren väntetid vid t ex garaget i avvaktan på arbetsuppgifter. Dock skall premiekompensation inte utges om den anställde får tillåtelse att lämna arbetsplatsen och denne då själv väljer att lämna denna. Därvid skall endast grundlön utges. Till anställda som inte kan beredas ackordsarbete (premielön) utgår premiekompensation för arbetad tid enligt följande. Tankrengörare och arbetare med miljöfarligt minst 7:00 kr per timme avfall Slamsugning- och oljeskadesanerare minst 5:00 kr per timme Avfall och restprodukter från hushåll minst 5:00 kr per timme (gäller fr o m ) Övriga miljöarbetare minst 4:00 kr per timme Arbetare under 18 år minst 0:50 kr per timme Städare erhåller inte premiekompensation. 9

16 6 mom Tillägg vid arbete utan schema I de fall där överenskommelse träffats enligt avtalets 3 5 mom att lägga ut arbetstiden utan schema under fyra alternativt fem på varandra följande 24-timmarsperioder, skall arbetstagaren under en sådan vecka erhålla ett särskilt tillägg om minst 1 kr per timme. 7 mom Gällivare- och Kirunatillägg Med hänsyn till speciella arbetsförhållanden utgår såsom ett fast tillägg 1:05 kr per arbetad timme i Gällivare inkluderande bl a Koskullskulle och Malmberget samt 2:76 kr i Kiruna inkluderande bl a Vittangi. 5 Premielön 1 mom Användning av premielön Premielön bör användas i den utsträckning detta är möjligt med hänsyn till åtagandets natur samt uppdragets art och omfattning. Lokal part är skyldig att träda i förhandling angående premielön om motparten begär det. Den rörliga delen, premien, är beroende av arbetstagarens prestation, till exempel mängden utfört arbete, arbetstagarens kompetens och kvaliteten på utfört arbete. Prestationen kan beräknas på exempelvis anslagen tid, debiterade uppdrag, företagets resultat, kostnadsbesparingar eller annan därmed jämförlig metod. Arbetstagare med premielön är under en avräkningsperiod garanterad en förtjänst som motsvarar vecko- eller månadslönen samt aktuell premiekompensation för den aktuella perioden ( 4 mom 5). 2 mom Överenskommelse om premielön Mellan arbetsgivare och arbetstagare må överenskommelse träffas om premielön. Vid längre varaktighet än fyra veckor skall överenskommelse anmälas till huvudorganisationerna. 3 mom Fastställande av premielön Fastställande av premielön skall i största möjliga utsträckning grundas på arbetsstudier i syfte att avväga premielönen så rättvist som möjligt. 4 mom Nya arbetsmetoder Om arbetsgivaren inför nya arbetsmetoder eller väsentliga förändringar i fordon (t ex ändrad lastförmåga), arbetsmaskiner eller annan utrustning eller förändras övriga förutsättningar för premielönen, må, därest vidtagna åtgärder eller förändrade förutsättningar ökat eller minskat arbetstagarens produktionskapacitet, ändring av premielönen ske under avtalstiden. Om de lokala parterna ej kommer 10

17 överens skall i avbidan på central förhandling överenskommelse om a contobetalning träffas från den tidpunkt de ändrade förhållandena påtalats. 5 mom Poängtabellens penningfaktor Penningfaktorn höjs till 31 kronor 90 öre fr o m den 1 mars I övrigt hänvisas till bilaga C. Löneplaner 2014 och 2015 Den 1 april 2014 sker en konsekvenshöjningar om som mest 2,2 procent. Konsekvenshöjningar kan komma att bli lägre än 2,2 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Den 1 april 2015 sker konsekvenshöjningar om som mest 2,3 procent. Konsekvenshöjningar kan komma att bli lägre än 2,3 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Protokollsanteckning Poängtabellen avser hämtning med tvåmansbetjänat fordon. I de fall arbetsgivare för hämtningens utförande ställer motoriserat hjälpmedel till arbetstagarnas förfogande eller utförandet av uppdraget avviker från huvudregeln skall lokala förhandlingar upptas i syfte att förändra den poängsumma som uppnåtts. 6 mom Övertidstillägg vid premielön Vid premielön skall övertidstillägg utgå, om arbetsledningen beordrar, att arbetet skall utföras under övertid. 7 mom Ordningsregler vid premielön Förutsättningarna för att arbete med premielön skall kunna bedrivas på ett för parterna tillfredsställande sätt är att trafikbestämmelserna respekteras och noggrant följes, att skötseln av bilar och övrig materiel icke åsidosättes samt att kundservicen icke eftersättes. Det åligger därför arbetstagare att vid premielön noga följa de föreskrifter, som arbetsgivaren utfärdar. 6 Helglön 1 mom Vad är helglön? Helglön innebär att avdrag från vecko- eller månadslön inte görs för den minskning av arbetstiden som uppkommer i de fall arbetet ställs in på helgdag. Arbetstagaren är således garanterad vecko- eller månadslön även om arbetet inte utförs på helgdag. 11

18 2 mom Vem har rätt till helglön? Följande arbetstagare har rätt till helglön. Prov- och tillsvidareanställd arbetstagare Vikarie anställd för längre tid än en månad Visstidsanställd efter en sammanhängande anställningstid om minst en månad 3 mom Helgdag Med helgdag avses i denna paragraf helgdag som infaller måndag - lördag. Söndagar räknas som helgdagar då arbetet bedrivs som kontinuerligt skiftarbete (se 8 mom). Även påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton betraktas i detta avseende som helgdagar. Helgdagen räknas från kl till mom När utges helglön? Helglön utges för de i 3 mom uppräknade dagarna under förutsättning att arbete skulle ha utförts denna dag om det inte varit helgdag. Infaller helgtid på arbetsfri dag utges inte helglön. I sådant fall sker således ingen arbetstidsreduktion. Rätten till helglön förutsätter att arbetstagaren arbetar på arbetsdag som infaller närmast före eller närmast efter helgdagen. Med arbete jämställs i detta avseende schemalagd fridag, kompensationsledighet för fullgjort övertidsarbete, betald och obetald semester samt egen sjukdom för vilken försäkringskassan inte betalar ersättning. Helglön utges således för sjukfrånvaro under helgdag som infaller under arbetsgivarens sjuklöneperiod. 5 mom Arbetstidsreduktion på helgdagar Arbetstiden skall reduceras med den arbetstid som infaller på helgdagen, d v s i normalfallet åtta timmar. Är arbetstiden förlagd i schema skall reduktion ske med den arbetstid som enligt schemat infaller på helgdagen. Infaller helgtiden på arbetstagarens fridag skall reduktion av arbetstiden inte göras. Ändras ett schema viss vecka på grund av infallande helgdag skall den ordinarie arbetstiden denna vecka reduceras med den arbetstid som enligt det ursprungliga schemat utgjort arbetstid på helgdagen. Omfördelning av arbetstiden innebärande att arbetstidsreduktion inte görs, är tillåten endast efter medgivande från den an- 12

19 ställde. Föreligger inte sådant medgivande, skall avlöning beräknas i enlighet med arbetstidens förläggning närmast föregående vecka. 6 mom Arbete på helgdag - övertidsersättning Arbete på sådan helgdag som avses i 3 mom ersätts med övertidsersättning. Övertidsersättning utges därvid för faktiskt arbetad tid. (Se även 7 3 mom sista stycket). Förutom helglön utges således för sådant arbete grundlön, övertidstillägg, premiekompensation (premie) samt obekvämlighetstillägg. 7 mom Helglönens storlek Helglön innebär att arbetstagaren är garanterad vecko- eller månadslön trots att arbetstiden reduceras på helgdagen. 8 mom Helglön vid kontinuerligt skiftarbete Vid arbete i skift som pågår veckans alla dagar gäller bestämmelserna i denna paragraf även när helgdag infaller på en söndag. Med helgdag avses således i detta moment helgdag som infaller måndag - söndag. 7 Övertid och obekvämlighetstillägg 1 mom När utges övertidsersättning? För bestämmelser om övertidens omfattning m m se 3 bilaga A till detta avtal. Övertidsersättning utges för arbetad tid utöver 40 timmar per helgfri vecka. Övertidsersättning utges även vid arbete utanför ordinarie eller schemalagd arbetstid såvida inte tillåten förskjutning är för handen enligt 3. Dessutom utges övertidsersättning vid arbete på helgdag som infaller måndag - lördag. Vid arbete i skift som pågår veckans alla dagar utges övertidsersättning för arbete på helgdag som infaller på en söndag. Vid utläggning av arbetstiden kl eller kl för renhållningsarbete, skall för den tid som ligger utanför angiven ordinarie arbetstid, utgivas övertidsersättning, såvida ej tillåten förskjutning är för handen enligt 3 4 mom. Om arbetstagare med ordinarie arbetstid kl exempelvis en dag beordras förlänga arbetstiden till kl uppstår för sådan dag två timmars övertid. Detsamma skall gälla om den ordinarie arbetstiden utlagts i schema och tillåten förskjutning ej är för handen. All tid som utan tillåten förskjutning beordras och utföres utanför kl eller utanför kl för renhållningsarbete eller den i arbetstidsschemat angivna ordinarie arbetstiden är övertid. 13

20 Således får ej beordrad och utförd övertid kvittas mot ledig tid vare sig i början eller i slutet av avlöningsveckan. Tillsvidareanställd arbetstagare som inkallas på tid som inte omedelbart ansluter sig till den ordinarie arbetstiden, erhåller ersättning för minst tre timmars övertidsarbete. 2 mom Övertidsersättningens storlek Ersättning för övertidsarbete utges med grundlön enligt löneplanerna i 4 3 och 4 mom och ett tillägg om 50 procent därav. 3 mom Kompensationsledighet Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan ersättning för övertid utges i form av ledighet från ordinarie arbetstid, varvid ledighet utgår med minst 1,5 timme för varje övertidstimme. Kompensationsledigheten utlägges efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Dock senast inom det kalenderår som följer efter det kalenderår då övertiden inarbetats. I annat fall ersätts övertiden med kontant betalning. Vid uttag av kompensationsledighet skall motsvarande övertid återföras som tillgänglig övertid enligt gällande arbetstidsavtal. Premiekompensation, obekvämlighetstillägg etc som intjänats i samband med övertid utbetalas på sedvanligt sätt vid nästkommande ordinarie löneutbetalningstillfälle. Exempel En arbetstagare har arbetat 40 timmar övertid och dessa tas ut i form av kompensationsledighet i 60 timmar. 40 timmar skall återföras som tillgänglig övertid. 4 mom Obekvämlighetstillägg Obekvämlighetstillägg per timme utges för arbetstid enligt följande. Enkelt obekvämlighetstillägg måndag fredag Enkelt obekvämlighetstillägg uppgår till 29 kronor 87 öre fr o m den 1 mars 2013 Kvalificerat obekvämlighetstillägg Lördagar midsommar-, jul och nyårsafton sön- och helgdagar

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

Kollektivavtal Säkerhetsföretag

Kollektivavtal Säkerhetsföretag Avtal 48 Kollektivavtal Säkerhetsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-04-30 Innehållsförteckning 1 Ingående av anställning... 5 2 Ordinarie arbetstid... 8 3 Löner... 10 4 Ersättning för övertidsarbete,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET

FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Tjänstemannaavtal 2004-2007 FÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILDA ÖVERENSKOMMELSER SOM EJ MEDTAGITS I AVTALSTRYCKET Särskilda åtgärder för arbetstagare som utsatts för asbestexponering Rekommendationer om riktlinjer

Läs mer

Installationsavtalet

Installationsavtalet Region Mitt VK-28 Region Väst Region Syd VK-15 Sundsvall VK-21 VK-16 VK-9 VK-2 Göteborg VK-10 VK-1 Solna VK-31 VK-26 VK-8 Malmö Svenska Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm www.sef.se Region Nord

Läs mer

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2007-04-01-2010-03-31 VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Om arbetares

Läs mer

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund

Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL. mellan. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. och. Tjänstemannaförbundet HTF Sif. Sveriges Veterinärföbund Tjänstemannaavtalet KOLLEKTIVAVTAL mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Tjänstemannaförbundet HTF Sif Sveriges Veterinärföbund om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser, löner

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN

Tjänstemannaavtalen EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 0004 0028 0029 0042 0085 0086 EIO, VVS-FÖRETAGEN, PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND, MASKINENTREPRENÖRERNA, MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING, GLASBRANSCHFÖRENINGEN 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning

Läs mer

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2013 2016 1 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) De tidigare

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 Innehåll Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck 4 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 2013-05-07 12:53:38 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 vvs-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Nr 278. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nr 278 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 februari 2012 31 mars 2013 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och

Läs mer

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO

Branschavtal ENERGI 2013-2016. ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Branschavtal ENERGI 2013-2016 ENERGIFÖRETAGENS ARBETSGIVAREFÖRENING Unionen SVERIGES INGENJÖRER LEDARNA SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Bransc havtal Energi

Bransc havtal Energi Branschavtal Energi Energiföretagens arbetsgivareförening och SEKO Gällande fr o m 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2010 30 september 2011 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen,

Läs mer