Miljöarbetareavtalet. 1 mars mars Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöarbetareavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet"

Transkript

1 Miljöarbetareavtalet 1 mars mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

2 Miljöarbetareavtalet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) Svenska Transportarbetareförbundet Avtalets omfattning Avtalet omfattar anställda vid till BA anslutna företag, vilka bedriver hämtning, behandling eller sortering av avfall och restprodukter samt slamsugning, sanering, tankrengöring, återvinning, förbränning, VA-arbeten, parkarbeten och städning. Med saneringsarbeten avses rengörings-, sanerings- och underhållsarbeten som gäller särskilda krav på fackkunskap, yrkesfärdighet, ansvar och fysisk arbetsinsats. Exempel på sådana arbeten är: Vakuumsugning och högtrycksspolning med mobila enheter Högtryckstvättning/blästring liksom andra metoder utgör saneringsarbete Slamsugning och högtrycksspolning vid rengöring av avloppsbrunnar, avloppssystem m m samt cisternrengöring Rengöring och sanering efter vatten och brand. Giltighetstid 1 mars mars 2016 Parterna har tillsatt en arbetsgrupp som ska se på möjligheten att skapa en särskild avtalspensionslösning på avtalsområdet. Om en sådan pensionslösning blir verklighet ska den finansieras genom avräkning från löneökningarna och konsekvenshöjningarna för 2014 och Därför finns endast löner och ersättningar för 2013 med i detta avtalstryck. Lönerna för 2014 och 2015 kommer att skickas ut efter att arbetsgruppen avslutat sitt arbete.

3 Innehållsförteckning 1 Arbetets ledning och fördelning. Föreningsrätt Anställningsform m m mom Provanställning 1 2 mom Anställning för viss tid 2 3 mom Anställningsbevis 2 4 mom Deltidsanställning 2 3 Arbetstid mom Ordinarie arbetstid 3 2 mom Förläggning av arbetstid 3 3 mom Förläggning av arbetstid i schema 3 4 mom Tillfällig förskjutning av ordinarie arbetstid 4 5 mom Arbetsuppgifter som inte kan planeras i schema 4 6 mom Utjämning av arbetstiden 5 7 mom Speciella bestämmelser rörande skift- och underjordsarbete 5 4 Avlöning mom Allmänna bestämmelser 6 2 mom Månadslön 6 3 mom Löneplan för miljöarbetare m fl 7 4 mom Löneplan, verkstadsarbetare 8 5 mom Premiekompensation 9 6 mom Tillägg vid arbete utan schema 10 7 mom Gällivare- och Kirunatillägg 10 5 Premielön mom Användning av premielön 10 2 mom Överenskommelse om premielön 10 3 mom Fastställande av premielön 10 4 mom Nya arbetsmetoder 10 5 mom Poängtabellens penningfaktor 11 6 mom Övertidstillägg vid premielön 11 7 mom Ordningsregler vid premielön 11 6 Helglön mom Vad är helglön? 11 2 mom Vem har rätt till helglön? 12 3 mom Helgdag 12 4 mom När utges helglön? 12 5 mom Arbetstidsreduktion på helgdagar 12 6 mom Arbete på helgdag - övertidsersättning 13 7 mom Helglönens storlek 13

4 8 mom Helglön vid kontinuerligt skiftarbete 13 7 Övertid och obekvämlighetstillägg mom När utges övertidsersättning? 13 2 mom Övertidsersättningens storlek 14 3 mom Kompensationsledighet 14 4 mom Obekvämlighetstillägg 14 8 Beredskap mom Beredskap 15 2 mom Beredskapsersättning 15 9 Traktaments-, rese- och restidsersättningar m m mom Måltidskuponger 15 2 mom Rese- och restidsersättningar 15 3 mom Korttidstraktamente och logiersättning inom Sverige 16 4 mom Särskilt traktamente vid långtidsförrättning inom Sverige 16 5 mom Traktamente inom Norden 17 6 mom Traktamentsersättningar utom Norden Löneutbetalning m m mom Avlöningsvecka 17 2 mom Avlöningslistor 18 3 mom Arbetstidsredovisning 18 4 mom Utbetalningsdag - månadslön 18 5 mom Tillägg och avdrag vid månadslön 18 6 mom A conto - månadslön Semester mom Semester 18 2 mom Huvudsemester 18 3 mom Sparad semester 19 4 mom Semester vid visstidsanställning 19 5 mom Semesterlön 19 6 mom Utbetalning av semesterlön 20 7 mom Semesterlönegrundande frånvaro 20 8 mom Semesterlön för sparade semesterdagar 20 9 mom Semesterersättning mom Lokal överenskommelse mom Pass/skifttjänstgöring Permission, ledighet för vård av barn m m mom Permission 22 2 mom Rätt till ledighet för vård av barn 23 3 mom Föräldralön 23

5 13 Sjuklön, sjukanmälan, sjuk- och andra frånvaroavdrag mom Sjukanmälan, försäkran, läkarintyg 24 2 mom Rätt till sjuklön 24 3 mom Frånvaroavdrag vid sjukdom 24 4 mom Övriga frånvaroavdrag Ordningsföreskrifter/Skadeansvar mom Ordningsföreskrifter 26 2 mom Laga föreskrifter 26 3 mom Föreskrifter från myndighet 26 4 mom Skadeansvar Arbetsmiljö, skyddskläder m m mom Beklädnad 26 2 mom Skyddskläder 26 3 mom Särskilda skyddskläder 26 4 mom Omklädningsrum 27 5 mom Personlig hygien m m 27 6 mom Första förband 27 7 mom Element, förarhytt 27 8 mom Traktor utan hytt Uppsägning m m mom Uppsägning 27 2 mom Arbetstagare iakttar inte egen uppsägningstid 28 3 mom Arbetsgivarintyg 28 4 mom Varning 28 5 mom Disciplinpåföljd, suspension Turordning vid driftsinskränkning och återanställning mom Lokal överenskommelse 28 2 mom Driftsenhet Lagen om anställningsskydd Förhandlingsordning mom Tvist 29 2 mom Förhandlingsframställan 29 3 mom Förhandling 29 4 mom Preskription 29 5 mom Granskning av handlingar 30 6 mom Granskning av färdskrivardiagram 30 7 mom Väckande av talan 30 8 mom Ogiltighetsförklaring 30 9 mom Preskription av talan mom Beräkning av preskriptionstid 30

6 20 AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO mom AFA-försäkringar 31 2 mom Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Avtalets giltighetstid Bilaga A Arbetstidsavtal Bilaga B Utdrag ur arbetarskyddsstyrelsens författningssamling Truckar AFS 1986: Bilaga C Poängtabell Bilaga D Utdrag ur EGs förordning 561/2006 om kör- och vilotider samt utdrag ur EGs förordning 3821/85 om färdskrivare Bilaga E Avtal angående utbildning och utveckling i företagen Bilaga F Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i företagen Bilaga G Projektgrupp Bilaga H Utdrag ur Arbetsmiljöverkets författningssamling Belastningsergonomi AFS 2012: Bilaga I Bilaga J Ersättning till handledare och instruktörer inom APL utbildning Överenskommelse om utbildning samt yrkesbevis för maskinförare Bilaga K Anlitande av bemanningsföretag... 74

7 1 Arbetets ledning och fördelning. Föreningsrätt Med iakttagande av lag och av avtalets bestämmelser i övrigt äger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet, att fritt antaga och avskeda arbetstagare samt att använda arbetstagare, oavsett om dessa är organiserade eller ej. Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. Anser arbetstagare, att avskedande ägt rum under omständigheter, som kan tolkas såsom angrepp på föreningsrätten, äger de att, innan andra åtgärder vidtages, genom sin organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse. Såsom kränkning av föreningsrätten må icke anses arbetsgivarens fordran att arbetsledare icke må tillhöra arbetarnas fackorganisationer. Med arbetsledare förstås här den som är anställd att såsom arbetsgivarens ställföreträdare leda, fördela och kontrollera arbetet, vilket utförs av honom underställd personal och i vilket han icke annat än tillfälligtvis själv deltar. 2 Anställningsform m m 1 mom Provanställning Under de första sex månaderna av anställningstiden kan arbetstagaren anställas på prov. Om arbetstagaren varit frånvarande under sammanlagt 30 dagar under provperioden kan provanställningen, efter överenskommelse med den anställde, förlängas med motsvarande tid. Om någondera parten önskar bryta anställningen före provperiodens slut eller ej vill att anställningen skall fortsätta efter provperiodens slut, skall part underrätta motpart härom 14 dagar dessförinnan. Arbetsgivare som önskar förfara enligt ovan skall samtidigt med underrättelsen varsla Svenska Transportarbetareförbundet. Sådant varsel skall lämnas till den person på arbetsplatsen som av förbundet utsetts att vara facklig förtroendeman med uppgift att mottaga sådant varsel och, om sådan ännu ej utsetts, till lokalavdelningen. I sådana fall har såväl arbetstagaren som den fackliga organisationen rätt till en överläggning. Sådan överläggning skall begäras omgående och komma till stånd under underrättelsetiden 14 dagar. För det fall överläggning begärs meddelas slutligt besked i samband med överläggningen. Om någon överläggning ej begärs skall underrättelsen betraktas som ett slutligt besked angående provanställningens upphörande. Har besked ej lämnats senast vid provperiodens utgång om att provanställningen upphör vid provanställningsperiodens slut övergår provanställningen i tillsvidareanställning. 1

8 Protokollsanteckning Lagen (1982:80) om anställningsskydd LAS, föreskriver idag att den tillåtna prövotiden för provanställning är högst sex månader. Sker ändring i LAS under avtalsperioden är parterna eniga om att den i 2 1 mom angivna prövotiden ändras till den prövotid som gäller enligt vid varje tidpunkt gällande bestämmelse om provanställning i LAS. 2 mom Anställning för viss tid Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid, när anställningen avser vikariat vid exempelvis arbetstagares sjukdom, militärtjänstgöring och semester. Avbryts vikariatsanställning som varar längre tid än en månad, skall en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar gälla. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för viss tid, när behov av extra arbetskraft föreligger. Den lokala fackföreningen har möjlighet att begära förhandling om tillsvidareanställning om arbetstagaren mera regelbundet anställs för viss tid. Anställning för viss tid vid behov av extra arbetskraft får användas vid tillfälliga och kortsiktiga behov av arbetskraft. Arbetskraftsbehovet kan återkomma periodiskt. Denna anställningsform får inte användas för att täcka ett kontinuerligt arbetskraftsbehov. 3 mom Anställningsbevis Arbetsgivaren skall, i samband med att anställningsavtal träffas, för arbetstagaren bekräfta den anställningsform som gäller. Detta skall ske genom skriftligt anställningsbevis som fastställts av avtalsparterna. Arbetsgivaren är skyldig att till den lokala fackliga organisationen insända kopia av upprättat anställningsbevis. Efter lokal överenskommelse kan ett anställningsbevis för en period om maximalt en månad upprättas för återkommande anställningar för viss tid vid behov av extra arbetskraft samt för vikariatsanställning med en omfattning om högst en månad. Ett anställningsbevis avseende hela perioden upprättas vid periodens början och undertecknas av arbetsgivare och arbetstagare. Anställningsbeviset skall ange visstidsanställning för viss tid vid behov av extra arbetskraft eller vikariat. Anteckning i anställningsbeviset skall ske fortlöpande om vilka dagar under perioden som arbetstagaren faktiskt har anställning. När perioden är slut skall arbetsgivaren inom en vecka sända en kopia av anställningsbeviset till den lokala fackliga organisationen. Originalet skall överlämnas till arbetstagaren. 4 mom Deltidsanställning Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om deltidsanställning, varvid lön skall utges i proportion till arbetstidens längd. Sådan överenskommelse skall anges på anställningsbeviset. Därvid skall särskilt anges arbetstidens genomsnittliga längd per vecka eller månad. 2

9 Arbetsgivaren skall tillse att den deltidsanställdes arbetstid och arbetsförtjänst blir så jämn som möjligt. För stadigvarande deltidsarbete skall arbetstidsschema upprättas. Försäkringsförmåner enligt lag och avtal är i vissa fall beroende på antalet arbetstimmar. Där så är möjligt och i fall där den anställde så önskar bör arbetstiden för den deltidsanställde bestämmas så att den anställde blir berättigad till de ovan angivna försäkringsförmånerna enligt lag och avtal. Vid utökat arbetskraftsbehov bör i första hand om det är förenligt med företagets behov deltidsanställda erbjudas ett högre antal timmar. 3 Arbetstid I bilaga A till detta avtal finns viktiga regler om arbetstid, rast, vila och arbetstidsregistrering. 1 mom Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden utgör i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka med tjänstgöring förlagd enligt 2 eller 3 mom. 2 mom Förläggning av arbetstid Den ordinarie arbetstiden förläggs mellan kl måndag-fredag med åtta timmar per dag. För renhållningen gäller att arbetstiden förläggs mellan kl måndagfredag med åtta timmar per dag. 3 mom Förläggning av arbetstid i schema Föreligger behov av att förlägga den ordinarie arbetstiden till annan tid skall denna förläggas i ett på förhand upprättat arbetstidsschema. Schemat skall finnas tillgängligt senast fem dagar innan det träder i kraft, om inte annat överenskommes mellan arbetsgivaren och den anställde. Arbetstidsschema skall omfatta minst en vecka och klart ange arbetstidens början och slut samt raster. Härvid skall iakttas att tjänstgöringstiden såvitt möjligt skiftar regelbundet. Rast skall förläggas så att arbetstagare inte utför mer än sex timmar i följd. För närmare bestämmelser om rasternas förläggning, se 6 bilaga A till detta avtal. Arbetstidsschema får uppläggas på period om t ex fyra dagar, förutsatt att laga föreskrifter inte bryts. Schemat får inte uppläggas på längre tid än den ordinarie arbetstiden, d v s i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. 3

10 Arbetstidsschema skall upprättas av arbetsgivaren efter samråd med den anställde, varvid arbetsgivaren skall ta möjlig hänsyn till den anställdes önskemål. Om enighet inte kan nås bestämmer arbetsgivaren hur arbetstiden skall förläggas. Vid oenighet kan förhandling påkallas enligt avtalets 19 1 mom. Det av arbetsgivaren upprättade arbetstidsschemat gäller och skall följas av den anställde till dess att man vid förhandling enats om att ändra schemat. Vid upprättande av arbetstidsschemat skall arbetstiden förläggas så arbetstiden blir sammanhängande. Avbrott i arbetstiden får inte vara längre än måltidsrasterna. Vid transporter, som på grund av transportåtagandets natur svårligen kan planeras med en sammanhängande arbetstid, skall överenskommelse om förläggningen träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 4 mom Tillfällig förskjutning av ordinarie arbetstid Föreligger behov av att tillfälligt förskjuta den ordinarie arbetstiden under högst en vecka kan detta ske utan upprättande av arbetstidsschema. Parterna är överens om att detta moment skall tillämpas med återhållsamhet. Andemeningen med skrivningen är att tillfällig förskjutning av den dagliga arbetstiden skall vara möjlig för att transporter, som tillfälligt avviker från huvudregeln om arbetstidens förläggning, skall kunna utföras. När arbetsgivare varslar om förskjutning av arbetstid enligt detta moment skall arbetstidens längd per dag klart anges. Vid förskjutning i vecka, skall den anställdes lediga tid klart anges. Således kan arbetsgivaren inte kvitta beordrad övertid med ledig tid i slutet av veckan utan att planering av ledigheten varslats. Arbetsgivaren kan enligt parternas tolkning inte tillämpa detta moment fortlöpande vecka efter vecka eller med viss periodisering. 5 mom Arbetsuppgifter som inte kan planeras i schema Företag som åtar sig eller har åtagit sig arbetsuppgifter som, på grund av åtagandets natur, svårligen kan planeras i ett på förhand upprättat arbetstidsschema, kan efter lokal överenskommelse förlägga arbetstiden för sådana arbetsuppgifter utan iakttagelse av bestämmelserna i 3 mom ovan. Förutsättningen för sådan lokal överenskommelse är att arbetsuppgifterna är preciserade vad avser förare och fordon/maskin samt att, utöver veckolön, premiekompensation och i förekommande fall obekvämlighetstillägg, övertidsersättning enligt 7 2 mom utges. Övertidsersättning skall utgå för tid som överstiger 8 timmar per arbetspass exklusive måltidsrast om arbetstiden är förlagd med 5 arbetspass per kalendervecka och för tid som överstiger 10 timmar per arbetspass om arbetstiden är förlagd med 4 arbetspass per kalendervecka. 4

11 Arbetet skall förläggas under 4 alternativt 5 på varandra följande 24-timmarsperioder. Arbetspassen får endast avbrytas av måltidsrast enligt 6 1 p bilaga A till detta avtal. Vad gäller avlöning vid arbete enligt detta moment, se 4 6 mom, Tillägg vid arbete utan schema. Anmärkning 1 Arbetstagare som arbetar enligt detta moment skall senast fredag veckan före få besked om arbetstidens förläggning nästkommande vecka. Beskedet skall bland annat innehålla uppgift om när arbetet skall börja veckans första arbetsdag. Anmärkning 2 Lokal överenskommelse enligt detta moment träffas mellan arbetsgivaren och berörd arbetstagare. Finns det en facklig förtroendeman på arbetsplatsen skall överenskommelsen träffas mellan denna och arbetsgivaren. Överenskommelsen skall vara skriftlig. Senast en vecka efter det att överenskommelsen har träffats skall arbetsgivaren sända in en kopia till Svenska Transportarbetareförbundets lokala avdelning. 6 mom Utjämning av arbetstiden Den ordinarie arbetstiden får efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare utjämnas under en tvåveckorsperiod. Finns facklig förtroendeman utsedd på arbetsplatsen, skall överenskommelsen träffas mellan denne och arbetsgivaren. Överenskommelsen skall vara skriftlig. Senast en vecka efter det att överenskommelsen har träffats skall arbetsgivaren sända in en kopia till Svenska Transportarbetareförbundets lokala avdelning. I lokal överenskommelse kan bestämmas om utjämning av veckoarbetstiden avseende längre period än två veckor. 7 mom Speciella bestämmelser rörande skift- och underjordsarbete Vid skiftarbete utgör den ordinarie arbetstiden 40 timmar per helgfri vecka och förläggs till endera två- eller treskiftsarbete. Vid skiftarbete skall arbetstidsschema upprättas i enlighet med 3 mom. Vid helkontinuerligt treskiftsarbete utgör schemaperioden högst fyra veckor. Schemaperioden kan förlängas efter lokal överenskommelse. Vid underjordsarbete och helkontinuerligt treskiftsarbete skall den genomsnittliga veckoarbetstiden vara 36 timmar och för intermittent treskiftsarbete 38 timmar såvida annat inte följer av sista stycket. Vid underjordsarbete, kontinuerligt treskiftsarbete och intermittent treskiftsarbete tillämpas för de anställda de arbetstidsförhållanden, som gäller på arbetsplatsen. 5

12 Protokollsanteckning Bestämmelsen om underjordsarbete gäller för avlöningsvecka då den anställde tillbringar mer än hälften av sin arbetstid under jord. 4 Avlöning 1 mom Allmänna bestämmelser Till provanställd och tillsvidareanställd samt till visstidsanställd efter en sammanhängande anställningstid om minst en månad utges avlöning i form av veckolön eller, efter lokal överenskommelse, månadslön. Övriga visstidsanställda avlönas per timme med timlön enligt löneplan. Visstidsanställd som inkallas till tjänstgöring skall erhålla avlöning för minst fyra timmar. Arbete utöver fastställt deltidsmått är frivilligt och arbetstagare som arbetar utöver överenskommen deltid avlönas för överskjutande tid med timlön. Lokal överenskommelse kan träffas om annat lönesystem än vad följer av 2-8 mom nedan samt 5. En förutsättning är att ett sådant lönesystem garanterar en förtjänst motsvarande aktuell veckolön/månadslön jämte tillämplig premiekompensation enligt 5 mom. Vid överenskommelse om lokalt lönesystem skall beaktas att de faktorer som läggs till grund för löneberäkningen skall vara klart definierade, dokumenterade, mätbara och objektiva. De skall även vara utformade att främja arbetsmiljö och kvalitet. 2 mom Månadslön Efter lokal överenskommelse kan månadslön införas i stället för veckolön. Lön för del av löneperiod när arbetstagare börjar eller slutar sin anställning avlönas med timlön. Timlön utges även för del av vecka vid övergång från veckolön till månadslön eller vice versa. Månadslön till deltidsarbetande beräknas som andel av hel månadslön i proportion till arbetstidens längd. 6

13 3 mom Löneplan för miljöarbetare m fl A. Miljöarbetare begynnelselön - månadslön veckolön timlön 135:78 2. efter 2 år som miljöarbetare - månadslön veckolön timlön 136:40 3. efter 4 år som miljöarbetare - månadslön veckolön timlön 137:03 B. Städare - månadslön veckolön timlön 127:83 Löneplaner 2014 och 2015 Den 1 april 2014 sker en löneökning om som mest 582 kr och konsekvenshöjningar om som mest 2,2 procent. Löneökningen och konsekvenshöjningar kan komma att bli lägre än 582 kr och 2,2 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Den 1 april 2015 sker en löneökning om som mest 595 kr och konsekvenshöjningar om som mest 2,3 procent. Löneökningen och konsekvenshöjningar kan komma att bli lägre än 595 kr och 2,3 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Anmärkning till löneplanen Lön enligt lönegrupp 2 tillkommer även den som genomgått yrkesutbildning enligt av huvudorganisationerna godkänd plan eller utbildning vid Statens Institut för Företagsutveckling. Parterna är eniga om att månadslöne- respektive timlönebeloppen i ovanstående löneplan skall beräknas enligt följande. 7

14 Timlönen utgör 1/40 av veckolönen. Månadslönen utgör 174 x timlönen. 4 mom Löneplan, verkstadsarbetare 1. Verkstadsarbetare som ej fyllt 18 år erhåller minst månadslön veckolön timlön 81:47 2. Verkstadsarbetare som fyllt 18 år erhåller minst - månadslön veckolön timlön 118:76 3. Verkstadsarbetare med minst 3 års yrkeserfarenhet erhåller minst - månadslön veckolön timlön 122:78 4. Verkstadsarbetare med minst 4 års yrkeserfarenhet erhåller minst - månadslön veckolön timlön 129:90 5. Verkstadsarbetare med minst 5 års yrkeserfarenhet erhåller minst - månadslön veckolön timlön 137:03 6. Verkstadsarbetare med minst 6 års yrkeserfarenhet erhåller minst - månadslön veckolön timlön 137:09 Löneplaner 2014 och 2015 Den 1 april 2014 sker en löneökning om som mest 582 kr och konsekvenshöjningar om som mest 2,2 procent. Löneökningen och konsekvenshöjningar kan 8

15 komma att bli lägre än 582 kr och 2,2 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Den 1 april 2015 sker en löneökning om som mest 595 kr och konsekvenshöjningar om som mest 2,3 procent. Löneökningen och konsekvenshöjningar kan komma att bli lägre än 595 kr och 2,3 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Månadslönebeloppen är efter överenskommelse med Svenska Transportarbetareförbundet avrundande till hela kronor. Anmärkning till löneplanen för verkstadsarbetare Verkstadsarbetare, som genomgått yrkesutbildning enligt av huvudorganisationerna godkänd plan, inplaceras i lönegrupp 3. Efter ett års yrkeserfarenhet därefter inplaceras verkstadsarbetaren i lägst lönegrupp 4. Den yrkesutbildning som avses är den utbildning som bedrivs i gymnasieskolans fordonsprogram eller motsvarande av huvudorganisationerna godkänd utbildning. Parterna är eniga om att månadslöne- respektive timlönebeloppen i ovanstående löneplan skall beräknas enligt följande. Timlönen utgör 1/40 av veckolönen. Månadslönen utgör 174 x timlönen. 5 mom Premiekompensation Premiekompensation skall utges för all tid som den anställde står till arbetsgivarens förfogande, således även ren väntetid vid t ex garaget i avvaktan på arbetsuppgifter. Dock skall premiekompensation inte utges om den anställde får tillåtelse att lämna arbetsplatsen och denne då själv väljer att lämna denna. Därvid skall endast grundlön utges. Till anställda som inte kan beredas ackordsarbete (premielön) utgår premiekompensation för arbetad tid enligt följande. Tankrengörare och arbetare med miljöfarligt minst 7:00 kr per timme avfall Slamsugning- och oljeskadesanerare minst 5:00 kr per timme Avfall och restprodukter från hushåll minst 5:00 kr per timme (gäller fr o m ) Övriga miljöarbetare minst 4:00 kr per timme Arbetare under 18 år minst 0:50 kr per timme Städare erhåller inte premiekompensation. 9

16 6 mom Tillägg vid arbete utan schema I de fall där överenskommelse träffats enligt avtalets 3 5 mom att lägga ut arbetstiden utan schema under fyra alternativt fem på varandra följande 24-timmarsperioder, skall arbetstagaren under en sådan vecka erhålla ett särskilt tillägg om minst 1 kr per timme. 7 mom Gällivare- och Kirunatillägg Med hänsyn till speciella arbetsförhållanden utgår såsom ett fast tillägg 1:05 kr per arbetad timme i Gällivare inkluderande bl a Koskullskulle och Malmberget samt 2:76 kr i Kiruna inkluderande bl a Vittangi. 5 Premielön 1 mom Användning av premielön Premielön bör användas i den utsträckning detta är möjligt med hänsyn till åtagandets natur samt uppdragets art och omfattning. Lokal part är skyldig att träda i förhandling angående premielön om motparten begär det. Den rörliga delen, premien, är beroende av arbetstagarens prestation, till exempel mängden utfört arbete, arbetstagarens kompetens och kvaliteten på utfört arbete. Prestationen kan beräknas på exempelvis anslagen tid, debiterade uppdrag, företagets resultat, kostnadsbesparingar eller annan därmed jämförlig metod. Arbetstagare med premielön är under en avräkningsperiod garanterad en förtjänst som motsvarar vecko- eller månadslönen samt aktuell premiekompensation för den aktuella perioden ( 4 mom 5). 2 mom Överenskommelse om premielön Mellan arbetsgivare och arbetstagare må överenskommelse träffas om premielön. Vid längre varaktighet än fyra veckor skall överenskommelse anmälas till huvudorganisationerna. 3 mom Fastställande av premielön Fastställande av premielön skall i största möjliga utsträckning grundas på arbetsstudier i syfte att avväga premielönen så rättvist som möjligt. 4 mom Nya arbetsmetoder Om arbetsgivaren inför nya arbetsmetoder eller väsentliga förändringar i fordon (t ex ändrad lastförmåga), arbetsmaskiner eller annan utrustning eller förändras övriga förutsättningar för premielönen, må, därest vidtagna åtgärder eller förändrade förutsättningar ökat eller minskat arbetstagarens produktionskapacitet, ändring av premielönen ske under avtalstiden. Om de lokala parterna ej kommer 10

17 överens skall i avbidan på central förhandling överenskommelse om a contobetalning träffas från den tidpunkt de ändrade förhållandena påtalats. 5 mom Poängtabellens penningfaktor Penningfaktorn höjs till 31 kronor 90 öre fr o m den 1 mars I övrigt hänvisas till bilaga C. Löneplaner 2014 och 2015 Den 1 april 2014 sker en konsekvenshöjningar om som mest 2,2 procent. Konsekvenshöjningar kan komma att bli lägre än 2,2 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Den 1 april 2015 sker konsekvenshöjningar om som mest 2,3 procent. Konsekvenshöjningar kan komma att bli lägre än 2,3 procent om parterna enas om en pensionsavräkning från beloppet. Information om detta kommer under första kvartalet Protokollsanteckning Poängtabellen avser hämtning med tvåmansbetjänat fordon. I de fall arbetsgivare för hämtningens utförande ställer motoriserat hjälpmedel till arbetstagarnas förfogande eller utförandet av uppdraget avviker från huvudregeln skall lokala förhandlingar upptas i syfte att förändra den poängsumma som uppnåtts. 6 mom Övertidstillägg vid premielön Vid premielön skall övertidstillägg utgå, om arbetsledningen beordrar, att arbetet skall utföras under övertid. 7 mom Ordningsregler vid premielön Förutsättningarna för att arbete med premielön skall kunna bedrivas på ett för parterna tillfredsställande sätt är att trafikbestämmelserna respekteras och noggrant följes, att skötseln av bilar och övrig materiel icke åsidosättes samt att kundservicen icke eftersättes. Det åligger därför arbetstagare att vid premielön noga följa de föreskrifter, som arbetsgivaren utfärdar. 6 Helglön 1 mom Vad är helglön? Helglön innebär att avdrag från vecko- eller månadslön inte görs för den minskning av arbetstiden som uppkommer i de fall arbetet ställs in på helgdag. Arbetstagaren är således garanterad vecko- eller månadslön även om arbetet inte utförs på helgdag. 11

18 2 mom Vem har rätt till helglön? Följande arbetstagare har rätt till helglön. Prov- och tillsvidareanställd arbetstagare Vikarie anställd för längre tid än en månad Visstidsanställd efter en sammanhängande anställningstid om minst en månad 3 mom Helgdag Med helgdag avses i denna paragraf helgdag som infaller måndag - lördag. Söndagar räknas som helgdagar då arbetet bedrivs som kontinuerligt skiftarbete (se 8 mom). Även påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton betraktas i detta avseende som helgdagar. Helgdagen räknas från kl till mom När utges helglön? Helglön utges för de i 3 mom uppräknade dagarna under förutsättning att arbete skulle ha utförts denna dag om det inte varit helgdag. Infaller helgtid på arbetsfri dag utges inte helglön. I sådant fall sker således ingen arbetstidsreduktion. Rätten till helglön förutsätter att arbetstagaren arbetar på arbetsdag som infaller närmast före eller närmast efter helgdagen. Med arbete jämställs i detta avseende schemalagd fridag, kompensationsledighet för fullgjort övertidsarbete, betald och obetald semester samt egen sjukdom för vilken försäkringskassan inte betalar ersättning. Helglön utges således för sjukfrånvaro under helgdag som infaller under arbetsgivarens sjuklöneperiod. 5 mom Arbetstidsreduktion på helgdagar Arbetstiden skall reduceras med den arbetstid som infaller på helgdagen, d v s i normalfallet åtta timmar. Är arbetstiden förlagd i schema skall reduktion ske med den arbetstid som enligt schemat infaller på helgdagen. Infaller helgtiden på arbetstagarens fridag skall reduktion av arbetstiden inte göras. Ändras ett schema viss vecka på grund av infallande helgdag skall den ordinarie arbetstiden denna vecka reduceras med den arbetstid som enligt det ursprungliga schemat utgjort arbetstid på helgdagen. Omfördelning av arbetstiden innebärande att arbetstidsreduktion inte görs, är tillåten endast efter medgivande från den an- 12

19 ställde. Föreligger inte sådant medgivande, skall avlöning beräknas i enlighet med arbetstidens förläggning närmast föregående vecka. 6 mom Arbete på helgdag - övertidsersättning Arbete på sådan helgdag som avses i 3 mom ersätts med övertidsersättning. Övertidsersättning utges därvid för faktiskt arbetad tid. (Se även 7 3 mom sista stycket). Förutom helglön utges således för sådant arbete grundlön, övertidstillägg, premiekompensation (premie) samt obekvämlighetstillägg. 7 mom Helglönens storlek Helglön innebär att arbetstagaren är garanterad vecko- eller månadslön trots att arbetstiden reduceras på helgdagen. 8 mom Helglön vid kontinuerligt skiftarbete Vid arbete i skift som pågår veckans alla dagar gäller bestämmelserna i denna paragraf även när helgdag infaller på en söndag. Med helgdag avses således i detta moment helgdag som infaller måndag - söndag. 7 Övertid och obekvämlighetstillägg 1 mom När utges övertidsersättning? För bestämmelser om övertidens omfattning m m se 3 bilaga A till detta avtal. Övertidsersättning utges för arbetad tid utöver 40 timmar per helgfri vecka. Övertidsersättning utges även vid arbete utanför ordinarie eller schemalagd arbetstid såvida inte tillåten förskjutning är för handen enligt 3. Dessutom utges övertidsersättning vid arbete på helgdag som infaller måndag - lördag. Vid arbete i skift som pågår veckans alla dagar utges övertidsersättning för arbete på helgdag som infaller på en söndag. Vid utläggning av arbetstiden kl eller kl för renhållningsarbete, skall för den tid som ligger utanför angiven ordinarie arbetstid, utgivas övertidsersättning, såvida ej tillåten förskjutning är för handen enligt 3 4 mom. Om arbetstagare med ordinarie arbetstid kl exempelvis en dag beordras förlänga arbetstiden till kl uppstår för sådan dag två timmars övertid. Detsamma skall gälla om den ordinarie arbetstiden utlagts i schema och tillåten förskjutning ej är för handen. All tid som utan tillåten förskjutning beordras och utföres utanför kl eller utanför kl för renhållningsarbete eller den i arbetstidsschemat angivna ordinarie arbetstiden är övertid. 13

20 Således får ej beordrad och utförd övertid kvittas mot ledig tid vare sig i början eller i slutet av avlöningsveckan. Tillsvidareanställd arbetstagare som inkallas på tid som inte omedelbart ansluter sig till den ordinarie arbetstiden, erhåller ersättning för minst tre timmars övertidsarbete. 2 mom Övertidsersättningens storlek Ersättning för övertidsarbete utges med grundlön enligt löneplanerna i 4 3 och 4 mom och ett tillägg om 50 procent därav. 3 mom Kompensationsledighet Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan ersättning för övertid utges i form av ledighet från ordinarie arbetstid, varvid ledighet utgår med minst 1,5 timme för varje övertidstimme. Kompensationsledigheten utlägges efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Dock senast inom det kalenderår som följer efter det kalenderår då övertiden inarbetats. I annat fall ersätts övertiden med kontant betalning. Vid uttag av kompensationsledighet skall motsvarande övertid återföras som tillgänglig övertid enligt gällande arbetstidsavtal. Premiekompensation, obekvämlighetstillägg etc som intjänats i samband med övertid utbetalas på sedvanligt sätt vid nästkommande ordinarie löneutbetalningstillfälle. Exempel En arbetstagare har arbetat 40 timmar övertid och dessa tas ut i form av kompensationsledighet i 60 timmar. 40 timmar skall återföras som tillgänglig övertid. 4 mom Obekvämlighetstillägg Obekvämlighetstillägg per timme utges för arbetstid enligt följande. Enkelt obekvämlighetstillägg måndag fredag Enkelt obekvämlighetstillägg uppgår till 29 kronor 87 öre fr o m den 1 mars 2013 Kvalificerat obekvämlighetstillägg Lördagar midsommar-, jul och nyårsafton sön- och helgdagar

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete

Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete 1 Kollektivavtal Avseende utstationerade arbetstagare. Transportarbete Mellan Bolag: och Svenska Transportarbetareförbundet Org. Nr: Adress: Olof Palmes gata 29 101 330 Stockholm Land: Sverige Tel: + 46

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

2002-2005. Bussavtalet 1.12.2002-31.1.2005. Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet

2002-2005. Bussavtalet 1.12.2002-31.1.2005. Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet 2002-2005 Bussavtalet 1.12.2002-31.1.2005 Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 Kollektivavtal Parter Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet Avtalsområde och avtalets omfattning

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Kollektivavtal. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Kollektivavtal Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Avtalsområde För taxiförare anställda vid till arbetsgivarförbundet anslutna taxiföretag Giltighetstid 1 maj 2008

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

- Arbetsgivaren äger rätt att kompensera arbetstagare för utförd övertid, inklusive beställd och betald tid, med ledighet under ordinarie tid.

- Arbetsgivaren äger rätt att kompensera arbetstagare för utförd övertid, inklusive beställd och betald tid, med ledighet under ordinarie tid. GÖT:S::3CR GS F..A-YlN _.\E Kvittning av övertid Kvittning ö-tid Avtal 1992-08-28 1992-09-01 -s:::"-" ~ G HulhD/IS PE 2279 Enligt överenskommelse med Transport 1992-06-04 resp 1992-02-17 gäller följande

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat

Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat Avtal Maskinbefäl -fartyg med passagerarfartygscertifikat mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsföreningen för maskinbefäl anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund.

Läs mer

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 www.svenskbensinhandel.se Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 Anställningsbevis för arbetare I kollektivavtalet föreskrivs att arbetsgivaren gentemot arbetstagaren skrifligen skall

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst

Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid samt för beredskapstjänst Riktlinjer rörande ersättning för arbete i driften och på serviceavdelningar på förskjuten arbetstid Nedanstående riktlinjer är avsedda

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplats Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare Bilaga 2 Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl ledare/lärare 1 Avtalets omfattning 2 Anställning Denna paragraf gäller också objektsanställda och timanställda

Läs mer

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Transportavtalet. 1 mars 2013 31 mars 2016. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet 1 mars 2013 31 mars 2016 Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet Transportavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Den ordinarie arbetstiden skall förläggas på helgfria vardagar måndag-fredag mellan kl 06.00-18.00 och på helgfri lördag mellan kl 06.00-12.00.

Den ordinarie arbetstiden skall förläggas på helgfria vardagar måndag-fredag mellan kl 06.00-18.00 och på helgfri lördag mellan kl 06.00-12.00. KOLLEKTIVAVTAL mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sjöbefälsföreningen angående löne- och allmänna anställningsvillkor för FARTYGSBEFÄL, som är anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund,

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT

TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT 0161 SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT KEOLIS SVERIGE AB 2016-05-01 2017-04-30 TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT Innehållsförteckning Supplement avseende Keolis Sverige AB (ej vid dotterbolagen)... 3 5 Tillägg

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

För maskinbefäl gäller nedanstående bestämmelser, vilka ersätter respektive kompletterar motsvarande bestämmelser i storsjöavtalet.

För maskinbefäl gäller nedanstående bestämmelser, vilka ersätter respektive kompletterar motsvarande bestämmelser i storsjöavtalet. KOLLEKTIVAVTAL mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Ledarna/Sjöbefälsförbundet för MASKINBEFÄL, som är anställda i rederier anslutna till Sjöfartens Arbetsgivareförbund och som i huvudsak bedriver

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete

Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor avseende byggarbete Nedanstående arbets- och anställningsvillkor tillämpas för Träarbetare (dvs. småhusmontörer, takmontörer, ställningsbyggare, golvläggare,

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT

SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT 0160 SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT MERRESOR AB 2016-05-01 2017-04-30 TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT Innehållsförteckning Supplement avseende Merresor AB... 3 4 Övertid... 3 5 Tillägg för obekväm arbetstid...

Läs mer

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse:

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar Bilaga 2 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: 2 Anställning De anställningsformer som anges

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård Giltighetstid: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN.

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. LOKALT ARBETSTIDSAVTAL 1 Avtalets omfattning m.m. Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. Mom 2 Tvingande regler i arbetstidslagen

Läs mer

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap Bilaga 1 till RiB 13 Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 1. Inledande bestämmelser 1 Tillämpningsområde Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, ska

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Avtal klart Hängavtalet Visita

Avtal klart Hängavtalet Visita Avtal klart Hängavtalet Visita Avtalet omfattar allt arbete som utförs av anställda i företag som tecknat hängavtal med Hotell- och restaurangfacket (HRF) inom Visitas avtalsområde. Vid företag som under

Läs mer

Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening

Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening 2011-02-21/AL Den 18/2 2011 kom ALMEGA och Sveriges Fartygsbefälsförening överens om ett nytt kollektivavtal för perioden 2010-10-01 2011-12-31.

Läs mer

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01.

Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Ändringar i Infranord Järnvägsinfrastrukturavtal, 2015-08-01. Nedanstående ändringar har överenskommits i avtalet: 1. Avtalets omfattning. Här har före detta KY-utbildning ersatts med YH-utbildning. 2.

Läs mer

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017 Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/7 2016-30/6 2017 BILAGA 2 LÖNEBILAGA FÖR ARBETSTAGARE INOM DJURSJUKVÅRDEN 1 INPLACERING I ANSTÄLLNINGSGRUPP Mom. 1 Yrkesinriktad gymnasieutbildning Mom. 1.1. Arbetstagare

Läs mer

Bussbranschavtalet. Parter. Giltighetstid. Bussarbetsgivarna. Svenska Kommunalarbetareförbundet. 8 januari 2003 31 maj 2008

Bussbranschavtalet. Parter. Giltighetstid. Bussarbetsgivarna. Svenska Kommunalarbetareförbundet. 8 januari 2003 31 maj 2008 Bussbranschavtalet Parter Bussarbetsgivarna Svenska Kommunalarbetareförbundet Giltighetstid 8 januari 2003 31 maj 2008 med ändringar enligt avtal 30 juni 2005 1 Innehållsförteckning Parter 1 Giltighetstid

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Gruvindustrin Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Gruvornas Arbetsgivareförbund Avtal mellan Gruvornas Arbetsgivareförbund och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna rörande

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Tjänstemannaförbundet HTF Sveriges Ingenjörer Avtalsområde

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-28 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer