Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt"

Transkript

1 2012

2 Denna broschyr med en översikt över nya personbilar som säljs på den svenska marknaden är framtagen i enlighet med ett EU-direktiv. Motsvarande översikt ges ut i varje EU-land. EU-direktivet (betecknat 1999/94/EG) säger att marknadsförare av nya personbilar ska informera om bränsleförbrukning på säljstället och i annonsering. Utöver detta ska det på säljstället finnas en lättillgänglig översikt och dessutom ska alla enskilda nya personbilar vara märkta med information om bränsleförbrukning och räknat i gram per kilometer. Även i annonser, andra broschyrer, instruktionsböcker och på affischer ska informationen finnas och helst vara lika synlig som annan information om ett fordon. Nya bilmodeller lanseras löpande under året. Om någon bilmodell saknas i den här broschyren beror det på att Konsumentverket inte hade tillgång till uppgifter om bilen då broschyren togs fram. Färskare uppgifter kan finnas i webbversionen av Nybilsguiden på Konsumentverkets webbplats. Uppgifterna om de olika bilarna i Nybilsguiden samlas in från bilföretagen via företaget InfoTorg/Bilfakta. Konsumentverket har begränsade möjligheter att kontrollera uppgifterna. Om du upptäcker felaktigheter kan du rapportera dem till Konsumentverket. Vi har då möjlighet att införa rättelser i Nybilsguiden. Nybilsguiden 2012 Konsumentverket 2012 ISSN ISBN Layout: Spenat Reklambyrå Tryck: DanagårdLiTHO, 2012

3 Hjälp till! Människan påverkar klimatet på jorden, det är majoriteten av klimatforskarna eniga om. Våra utsläpp till atmosfären ger en ökad växthuseffekt som kan leda till stora klimatförändringar. I Sverige står vägtrafiken för en tredjedel av utsläppen av fossil koldioxid, den gas som är den största orsaken till en förstärkt växthuseffekt. Våra personbilar blir visserligen allt bränslesnålare men är fortfarande mer bränsletörstiga än EU:s genomsnitt. Men växthuseffekten går att begränsa om vi hjälper till. Du kan bidra genom att välja en bränsleeffektiv bil och genom att köra smartare så att bränsleåtgången minskar. Om du spar bränsle spar du också pengar. I den här broschyren finns information om de vanligaste nya personbilsmodellerna på den svenska marknaden. Du kan även hitta samma information via webbtjänsten Nybilsguiden på Konsumentverkets och Trafikverkets webbplatser. I broschyren och webbtjänsten hittar du information om bland annat bilarnas bränsleförbrukning, och vilka bilar som kan använda alternativa drivmedel. Där finns också uppgifter om pris, fordonsskatt och tekniska data. Dessutom får du tips om hur du kan köra både billigare och mer miljöanpassat. info 3

4 Innehåll Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt... 5 Utsläppsklasser för bilar... 6 Bilars bränsleförbrukning... 7 Definitioner, skatter och förmåner för miljöbilar... 9 Om alternativa teknologier och drivmedel Bilar och säkerhet Bilskrotning och återvinning Undersök garantin Köp- och körtips info TABELLER Tabellguide Vad står i tabellerna? Koldioxidlistan Miljöbilar (tabell) Alternativa teknologier (tabell) Bensinbilar (tabell)...38 Dieselbilar (tabell)

5 Sveriges bilar släpper ut mer än EU:s genomsnitt En majoritet av världens i-länder har skrivit under Kyotoprotokollet från 1997 och lovat att minska utsläppen av växthusgaser. En ny förordning inom EU 1 ska begränsa de genomsnittliga utsläppen från nysålda bilar till 130 gram koldioxid per kilometer. Förordningen börjar fasas in stegvis år 2012 och ska omfatta samtliga bilar år Kompletterande åtgärder som inblandning av biobränslen och lättrullande däck föreslås sänka nivån ytterligare till 120 gram per kilometer. Det motsvarar en bränsleförbrukning på cirka 5 liter bensin och 4,5 liter diesel per 100 kilometer. info Kraven i de nya EU-regler som träder i kraft 2015 innebär att tillverkares genomsnittliga utsläpp inte får överskrida gränsvärdet. Annars utgår böter per såld bil; 5 euro för första grammet, 15 euro för andra grammet, 25 euro för tredje grammet och slutligen 95 euro per fjärde och efterföljande gram. År 2010 var genomsnittsutsläppen för nya bilar i EU-länderna 140 gram koldioxid per kilometer (Bulgarien och Rumänien inte inräknade) var utsläppen av koldioxid från nya bilar i Sverige 144 gram per kilometer (153 g/km år 2010) och medelförbrukningen låg på 5,8 liter/100 km (6,2 l/100 km år 2010). Med detta ligger Sverige fortfarande över EU-genomsnittet men få länder visar en så dramatisk och snabb förändring. 1 EU-förordning nr 443/ Siffror för 2011 fanns inte sammaställda för hela EU vid tryckningen av denna publikation. 5

6 Bränsleförbrukningen för de svenska personbilarna som helhet (gamla och nya) sjönk från 7,8 liter per 100 kilometer 2010 till 7,7 liter per 100 kilometer Utsläppsklasser för bilar Alla nya personbilar som säljs i Sverige tillhör en utsläppsklass. Den är ett mått på bilens utsläpp av flera miljö- och hälsofarliga ämnen. Växthusgasen koldioxid ingår dock inte i kriterierna. Utsläppsklassen Euro 5 är obligatoriskt minimikrav för nya personbilar som säljs i Sverige från och med den första januari Tillverkare och generalagenter är dock inte tvingade att skrota alla ännu inte sålda nya bilar som inte uppfyller kraven (så kallade slutseriefordon). De har möjlighet att begära dispens under en övergångsperiod. Därför kommer alltså en del nya bilar att kunna säljas även under 2012 och något år framåt trots att de inte klarar Euro 5. Utsläppskraven för Euro 5 är strängare än kraven för den tidigare miljöklass Utsläppsklasserna regleras i avgasreningslagen (SFS 2011:318). info Utsläppsklasser för personbilar Euro 5 Obligatorisk för alla nya personbilar som säljs från och med den 1 januari Euro 6 Det finns även en Euro 6-norm som innebär ytterligare skärpta utsläppskrav för dieselbilar, och den kommer att bli obligatorisk för alla nya personbilar som säljs från och med den 1 september El Gäller bilar som drivs enbart med elektricitet från batterier. Elhybrid Gäller bilar som för sin framdrivning hämtar energi från två källor som är placerade i bilen och där den ena källan är lagrad energi i form av ett förbrukningsbart bränsle och den andra källan är ett batteri, en kondensator, ett svänghjul, en generator eller annan anordning för lagring av elektrisk energi. Laddhybrid Gäller bilar som uppfyller förutsättningarna för utsläppsklassen Elhybrid men dessutom har möjlighet till extern laddning med elektrisk energi. 6

7 De bilar som sålts före den 1 januari 2011 och som inte uppfyller kriterierna för Euro 5 behåller sin svenska miljöklass (till exempel 2005 eller 2005 PM). Bilars bränsleförbrukning Bränsleförbrukningen är en viktig parameter vid konsumentens val i samband med bilköp. Dels har den stor påverkan på driftskostnaden, dels har den stor påverkan på bilens miljöegenskaper. När man talar om bilars bränsleförbrukning är det viktigt att hålla isär två olika aspekter: den officiella certifierade bränsleförbrukningen, och den förbrukning som varje bilägare upplever i verkliga livet. Officiell bränsleförbrukning Officiella mätvärden för bränsleförbrukning måste anges för alla nya personbilar som säljs inom EU. Förbrukningen anges i liter per 100 kilometer och mäts enligt ECE 15+EUDC-körcykeln (se figur). 140 HASTIGHET (km/h) STRÄCKA (km) info Tid (sek) 0 Syftet med de officiella värdena för bränsleförbrukning är att det ska gå att jämföra olika bilar på ett likvärdigt sätt när det gäller hur mycket bränsle de drar. För att uppnå sådan jämförbarhet testas alla bilar på ett standardiserat sätt i laboratoriemiljö. Bilen körs då i en körcykel som innebär att hastigheten varieras enligt en bestämd modell. Denna körcykel (se figur) består av två delar som efterliknar stadstrafik respektive landsvägskörning. Värdet för blandad körning är ett genomsnitt av förbrukningen under hela testet. Körcykeln ska också efterlikna vardagsbilistens körning. De nya bilar som används är optimerade för testet. Låg förbrukning och låga utsläpp av koldioxid blir viktigare och viktigare för konsumenternas val samtidigt som kraven på utsläppsgränser skärps. 7

8 Tillverkarna försöker därför optimera bilen för att i testet få så låg förbrukning och så lågt certifieringsvärde för en som möjligt. För bilar som kan drivas med gas anges förbrukningen vid gasdrift i kubikmeter. För bilar som kan drivas med etanol eller bensin anges förbrukningen och vid bensindrift. Då bilen körs på enbart etanolbränsle (E85) blir förbrukningen cirka 35 procent högre än vid bensindrift. För rena elbilar mäts förbrukningen i kilowattimmar (kwh) per 100 kilometer. Laddhybrider testas enligt samma körcykel som övriga fordon. Men de testas på två olika sätt. Dels körs en cykel då batteriet är fulladdat, dels körs en cykel på tomt batteri (d.v.s. på antingen bensin eller diesel). Resultaten fastställs sedan genom en jämförelse mellan en fast körsträcka i hybridläge (tomt batteri) och uppmätt maximal körsträcka på eldrift. Generellt hamnar förbrukningen på en mycket låg nivå. Den första laddhybriden som nu kommit med i Nybilsguiden har en angiven bränsleförbrukning på 1,2 l/100 km. info Eftersom olika bränslen har olika egenskaper gör de officiella värdena för bränsleförbrukning det bara möjligt att jämföra bilar som går på samma bränsle. Vill man göra jämförelser mellan bilar som går på olika bränslen måste man göra omräkningar, till exempel till mängd använd energi per 100 km, räknat på respektive bränsles energiinnehåll. Bränsleförbrukning i verkliga livet En bils faktiska bränsleförbrukning påverkas i mycket hög grad av vägförhållanden, körsätt, klimat, bilens kondition, hastighet, däck, last med mera. De officiella förbrukningsuppgifter som du möter i Nybilsguiden, i bilannonser och på andra håll är (som nämnts ovan) resultatet av noggrant genomförda tester under kontrollerade förhållanden med bilar som optimerats och varit i mycket gott skick. När förhållandena är annorlunda än testsituationens kommer du förmodligen att få en högre genomsnittsförbrukning och mer utsläpp än de officiella värdena. I vardagskörningen och i den bil du köper är flera funktioner som påverkar bränsleförbrukningen inkopplade än vid själva testet. Några exempel är: värme/fläkt, radio, AC och en del övrig elektrisk utrustning. I vissa fall kan skillnaden mellan testvärden och värden vid vardaglig körning vara upp till 30 procent. Den körcykel som används för testerna inom EU håller på att ses över, i huvudsak för att utforma den så att testvärden och verklig förbrukning och verkliga utsläpp ska stämma överens betydligt bättre. 8

9 Definitioner, skatter och förmåner för miljöbilar Det finns olika nationella definitioner av miljöbilar. I vägtrafikskattelagen anges vilka bilar som får en femårig skattebefrielse. Denna definition används för miljöbilar i Nybilsguiden. Läs mer nedan under rubriken Femårig skattebefrielse. Motsvarande definition används också i förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. Sedan den 1 januari 2012 finns en supermiljöbilspremie för bilar som uppfyller mycket långtgående miljökrav, läs mer nedan under rubriken Supermiljöbilspremie. I skattelagstiftningen anges rabatt på förmånsvärden till innehavare av miljöbilar. Läs mer nedan under rubriken Nedsättning av förmånsvärdet på miljöbilar. Femårig skattebefrielse Personbilar som uppfyller särskilda miljökrav och som tas i bruk för första gången i Sverige skattebefrias. Skattebefrielsen innebär att fordonsägaren inte behöver betala fordonsskatt under de fem första åren från det att fordonet togs i bruk. Syftet med skattebefrielsen är att uppmuntra fler att köpa personbilar som är bränsleeffektiva eller som drivs med förnybara bränslen. info I Nybilsguiden används kraven för femårig skattebefrielse som definition för miljöbilar. Skattebefrielsen infördes 1 januari 2010 och gäller personbilar som tas i bruk för första gången i Sverige efter den 1 juli Den gäller för alla, oavsett om man köper bilen som privatperson, i ett företag eller som annan juridisk person. Befrielsen gäller bara fordonsskatten. Övriga avgifter, till exempel vägtrafikregisteravgiften, ska betalas som vanligt. För att en personbil ska skattebefrias måste den uppfylla nedanstående krav: Den ska uppfylla utsläppskraven för Euro 5 eller utsläppsklass/ miljöklass El. Diesel- och, inklusive elhybridbilar, får släppa ut högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning (motsvarar 5,0 liter bensin och 4,5 liter diesel per 100 kilometer). 9

10 Bilar som kan drivas med gas/bensin eller etanol/bensin får dra högst 9,2 liter bensin per 100 kilometer eller 9,7 kubikmeter gas per 100 kilometer. Automatväxlade versioner får dra mer om det finns en manuell version som klarar kravet och inte skiljer sig utöver transmission (kraftöverföringen, bland annat växlarna). Elbilar får ha en energiförbrukning på högst 37 kilowattimmar per 100 kilometer. Supermiljöbilspremie Den 22/ offentliggjorde regeringen införandet av en ny så kallad supermiljöbilspremie. Med en supermiljöbil avses en personbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav och som släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer. Det är utsläppsvärdet, som bilen får när den typgodkänts, som avgör om bilen är kvalificerad för premien eller inte. Det innebär att det är främst elbilar och laddhybrider som initialt kan komma i fråga för premien. Avsatta medel för premien är 200 miljoner kronor för åren , fördelat med 20 miljoner kronor 2012, 80 miljoner kronor 2013 och 100 miljoner kronor info Förordningen om supermiljöbilspremien träder i kraft den 16 januari 2012, men premier kommer att betalas ut för köp av supermiljöbilar från och med 1 januari Transportstyrelsen är ansvarig myndighet och kommer att administrera utbetalningarna. Det finns i dagsläget endast ett fåtal bilar tillgängliga på den svenska marknaden som klarar supermiljöbilskraven. Dessa bilar klarar även kraven för den femåriga skattebefrielsen, så vi har valt att ha kvar den som definition på miljöbil i Nybilsguiden. 10 Nedsättning av förmånsvärdet på miljöbilar Miljöbilar är i allmänhet dyrare i inköp än andra bilar. Genom de särskilda regler som finns för miljöbilar blir förmånsvärdet ändå i vissa fall väsentligt lägre för miljöbilar än för närmast jämförbara bilar. Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar. I inkomstskattelagen (1999:1229) sägs att bilförmån i tjänsten ska tas upp som en intäkt. Värdet av bilförmånen kan dock räknas ner om bilen räknas som miljöbil. I den aktuella lagen gjordes en ändring som gäller från och med 1 januari Förändringen innebär bland annat att alkoholdrivna bilar, d.v.s. de fordon som drivs med etanol eller metanol inte längre omfattas av möjligheterna till en minskning av förmånsvärdet.

11 Nedsättning av förmånsvärdet sker enligt följande. El och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent, max kronor. Etanolbilar, elhybridbilar, som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil. ens storlek när det gäller personbilar beror på, och beräknas utifrån, en rad faktorer. Även om en bil inte omfattas av den femåriga skattebefrielsen som beskrivits ovan har en bil med goda miljöegenskaper en lägre fordonsskatt. Följande faktorer kan ha inverkan på skattens storlek: skattevikt drivmedel antal axlar hemkommun utsläppsklass. Uppgifter om fordonsskatten och vad som gäller kring denna finns på Transportstyrelsens webbplats, Bra information finns också på Skatteverkets webbplats, info 11

12 Om alternativa teknologier och drivmedel Utöver vanliga bilar, som enbart tankas med bensin eller diesel, finns det flera andra tekniker och bränslen på marknaden. De vanligaste av dessa presenteras nedan. Observera att de alternativa drivmedel som presenteras endast ska användas i bilar som är avsedda för dessa. Etanol (E85) E85 (etanol med 15 procent inblandning av bensin, 25 procent vintertid) är ett bränsle som till huvuddelen tillverkas av förnybara råvaror, exempelvis sockerrör och spannmål. Etanol har lägre energiinnehåll än bensin. Förbrukningen per mil blir därför cirka 35 procent högre än vid bensindrift. Bilar som kan köras på E85 kallas flexifuelbilar eftersom de kan köras på valfri blandning av bensin och E85. Den etanolbilsägare som alltid tankar E85 och vars bil har samma bränsleförbrukning som den genomsnittliga bensinbilen reducerar klimatpåverkan med omkring 39 procent, jämfört med den genomsnittliga bensinbilen (Bilindex 2011). info Då väger man även in utsläpp av fossil koldioxid som uppstår vid produktion och distribution av både etanol och bensin. Trafikverkets bedömning är att andelen E85 som tankades i etanolbilarna mellan 1 januari och 31 oktober 2010 var cirka 60 procent. Med denna tankningsgrad av E85 släpper etanolbilarna ut cirka 20 procent mindre koldioxid än en genomsnittlig ny bensinbil. Utsläppen av andra ämnen som är farliga för miljö och hälsa är ungefär lika stora som för bensindrivna bilar. Fordonsgas Fordonsgas består till största delen av metan. Den kan ha fossilt ursprung (naturgas) eller vara förnybar (biogas, tillverkad av organiskt material som slam, gödsel och avfall). Försäljningen i Sverige är cirka 60 procent biogas och 40 procent naturgas. Många bilmodeller som kan drivas med fordonsgas startas och körs en kortare sträcka på bensin innan motorn slår om till gasdrift. Bensintanken kan i vissa fall vara liten (cirka 15 liter) medan andra modeller har större bensintank och man kan då köra en längre sträcka på bensin. 12

13 En stor del av biogasen produceras och distribueras lokalt. Ren biogas ger i princip inga fossila utsläpp men små mängder av växthusgasen metan frigörs vid tillverkningen. Även biogasdrivna fordon påverkar därför klimatet, men utsläppen är mycket lägre än vid bensindrift. Gasbilsägaren som tankar 100 procent biogas, och vars bil har samma bränsleförbrukning som den genomsnittliga bensinbilen, reducerar klimatpåverkan med omkring 82 procent, jämfört med den genomsnittliga bensinbilen (Bilindex 2011). Naturgas minskar en ungefär lika mycket som diesel jämfört med bensin, det vill säga cirka 20 procent. När det gäller andra ämnen som är farliga för miljö och hälsa ger fordonsgasdrift lägre utsläpp av partiklar, kväveoxider och reaktiva kolväten jämfört med bensindrift. Antalet tankställen för fordonsgas var i början av 2012 omkring 130 stycken. Tanknätet är mest utbyggt i södra Sverige och i norra Sverige finns för närvarande (februari 2012) endast tre kända tankställen för fordonsgas. Elhybridbilar I elhybridbilar kombineras en vanlig förbränningsmotor med en eller flera elmotorer samt ett batteri för att lagra energi från motorn och vid inbromsningar. På detta sätt blir bränsleförbrukningen lägre cirka 20 till 40 procent jämfört med en motsvarande bensinbil. Eftersom förbränningsmotorn stannar automatiskt när man stoppar vid exempelvis rött ljus blir det ingen tomgångskörning. Elhybridbilar har därför sina största fördelar i tät stadstrafik då antalet stopp och starter är stort. Men även vid landsvägsdrift är bränsleförbrukningen relativt låg eftersom hybridfordon vanligen är utrustade med jämförelsevis små förbränningsmotorer. info De flesta hybridbilar som finns på svenska marknaden i dag kan inte laddas med el, all energi kommer från bensin. Så kallade laddhybrider, som även kan laddas via elnätet, visas för närvarande på bilmässor världen över och utvecklingen går mycket snabbt. Det finns redan idag ett antal laddhybrider i trafik, och i årets version av Nybilsguiden finns den första modellen som är tillgänglig för en privat svensk bilkonsument. Enligt tillverkarna kommer laddhybrider att finnas på marknaden i bredare skala först om några år. Elbilar Renodlade elbilar innebär att all energi för att driva bilen tas från batterier som lagrar el, De laddas genom att en kontakt kopplas in till elnätet. Elbilar har funnits på marknaden tidigare, men har inte slagit igenom. 13

14 Under 2011 lanserades ett par nya elbilsmodeller, som dock inte hann komma med i Nybilsguiden Ca 200 exemplar av dessa elbilar såldes under I årets version finns nu tre modeller av rena elbilar med. Eftersom bilarna drivs med el får bränsleförbrukningen anges i kilowattimmar. Dagens elbilar kan köra relativt korta sträckor (cirka 150 kilometer) på en laddning och lämpar sig därför väl för till exempel dagliga pendlingsresor. Elbilar ger inga utsläpp av avgaser. Miljöpåverkan finns däremot vid elproduktionen. Vilken typ av miljöpåverkan som uppstår och hur stor den är kan variera beroende på vilken elmix bilen laddas med. Det avgörs av vilket elhandelsföretag och avtal som ligger bakom den tankade elen. Bilar och säkerhet Mest avgörande för din säkerhet som bilist är att du kör lugnt och följer hastighetsgränserna oavsett vilket fordon du har. info En krock i 60 kilometer i timmen motsvarar ett fall från fjärde våningen i ett hus, och en krock i 80 kilometer i timmen ett fall från åttonde våningen. Människokroppen tar mycket skada vid trafikolyckor. Redan vid låga hastigheter är risken för allvarliga skador stor. Av oskyddade trafikanter som blir påkörda i 30 kilometer i timmen riskerar en av tio att dödas. Vid 50 kilometer i timmen riskerar åtta av tio att dödas. Själva valet av fordon gjordes tidigare mellan en mindre, mer miljöanpassad bil och en större och mer trafiksäker. Idag är säkerhetsnivån hos många mindre bilar fullt i klass med de större modellerna. Chansen att överleva en krock är betydligt större i en bil från talet jämfört med en från början av 1980-talet. Tekniska förbättringar i form av bland annat krockkuddar, bältesförsträckare och elektroniska antisladdsystem har gjort bilarna allt säkrare men finns fortfarande inte i alla bilar. En säker bil bör ha: minst fyra, helst fem stjärnor i EuroNCAP:s tester (Läs mer om EuroNCAP nedan). Anmärkning: Klassningen i stjärnor används fortfarande trots att EuroNCAP nu infört ett poängsystem för bedömningen av ett fordons krocksäkerhet. särskilt whiplashskydd och antisladdsystem. 14

15 Krocksäkerhet Bilars krocksäkerhet testas av The European New Car Assessment Programme, EuroNCAP. EuroNCAP bildades 1997 och består av olika europeiska myndigheter och organisationer, bland annat Trafikverket. info En bils säkerhet bedöms utifrån säkerhetsnivån för vuxna och barn i bilen, fotgängarskydd samt säkerhetshöjande system. Det totala betyget för en bils säkerhet bedöms utifrån alla dessa aspekter, samtidigt som bilen inte ska underprestera i något av dessa områden. Bedömningen presenteras generellt med ett visst antal stjärnor, där fem är högst. För statliga myndigheters inköp av bilar och bilresor gäller EuroNCAP:s nya poängsystem där resultaten från de grundläggande testerna räknas samman. Av själva testet framgår sammanräknade resultat från frontalkrockstester, tester av sidokrockskydd, fotgängarskydd samt barnsäkerhet. Utöver detta utvärderas bilens säkerhetshöjande system, det vill säga ESC-system (electronic stability control), SBR-system (seat belt reminder), whiplashskydd samt hastighetskontrollsystem. Jämförelser mellan bilar kan dock bara göras inom samma viktklass eftersom krockresultatet även påverkas av vikten. 15

16 Bilskrotning och återvinning Sedan några år tillbaka har biltillverkarna ansvar för att bilar återvinns. Den tidigare skrotningspremien är avskaffad och nu kan alla bilägare kostnadsfritt lämna uttjänta bilar till mottagningsställen för återvinning. Om fordonet saknar väsentliga delar, till exempel motor eller växellåda, får en avgift tas ut. Bilproducenternas system för mottagning av skrotbilar heter Refero. Du hittar mottagningsställen nära dig på Referos webbplats Undersök garantin I broschyrens tabelldel finns bland annat garantier som gäller för varje bilmärke. Här är några generella råd om garantier: info Garantin får inte vara utformad så att den ger sämre skydd än konsumentköplagen. En garanti får inte kombineras med självrisk. Garantin gäller för fel som uppstår under garantitiden och för de komponenter som omfattas av den. Garantin gäller inte om bilhandlaren kan göra sannolikt att det är ditt fel att bilen har gått sönder eller att skadan beror på en olyckshändelse. Krav kan ställas på dig som köpare att utföra regelbunden och fackmässig översyn av bilen. Berätta för bilhandlaren så fort som möjligt om det uppstår ett fel som omfattas av garantin. Bilhandlaren har då inte bara skyldighet utan också rätt att få åtgärda påtalade brister. Du har rätt att kräva ett snabbt, men inte omedelbart, svar på ditt klagomål. Om det uppstår ett fel som omfattas av garantin måste du berätta det för bilhandlaren inom garantitiden för att garantin ska gälla. För nybilsgarantier finns standardavtal som är anpassade till bestämmelsernai konsumentköplagen. Fråga din bilhandlare eller konsumentvägledaren i din kommun. Går det inte att nå en uppgörelse med bilhandlaren så kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Köp- och körtips Här är några tips som kanske passar dig: Tänk efter vilken bil du egentligen behöver. Olika bilar kan vara lika rymliga men dra olika mycket bränsle. Om du bara behöver en större bil vid enstaka tillfällen går det alltid att hyra. Hur ofta 16

17 behöver du en egen bil? Det kan vara bättre för både plånboken och miljön att i stället hyra bil vid behov eller vara med i en bilpool eller att samåka i större utsträckning. Genom att välja den bränslesnålaste motorn utan att göra avkall på storlek eller utrymme kan man ofta spara tio procent eller mer i bränsleförbrukning och ändå få plats med lika mycket last. Till exempel kan så vara fallet om du väljer en 1,8 liters motor framför en på 2 liter. Kolla i kolumnen i tabellerna längre fram i denna broschyr. Fyrhjulsdrift och automatlåda ökar oftast bränsleförbrukningen. Det finns dock automatlådor som inte ökar förbrukningen och i dag är vissa automatlådor utformade tekniskt så att de medför en något minskad förbrukning. Även fyrhjulsdrivna fordon har utvecklats så att bränsleförbrukningen minskat, men fortfarande drar en fyrhjulsdriven bil genomsnittlligt mer än en tvåhjulsdriven. Klimatanläggning ökar bränsleförbrukningen med tre till åtta procent. Bilar bullrar och buller är ett ökande miljö- och hälsoproblem. Ta reda på bilens ljudnivå och välj en så tyst modell som möjligt. Uppgifter om bullernivån finns i registreringsbeviset för varje bil. Medelbilen har en bullernivå på 72 decibel i trafik. För att ett fordon ska betraktas som tyst ska bullernivån ligga på 69 decibel eller lägre ett fåtal modeller klarar detta idag. Om du tillämpar ett mjukare körsätt minskar bränsleåtgången och du släpper ut mindre koldioxid. Du sparar dessutom pengar och trafiken blir säkrare! Mer information om sparsam körning finns på Trafikverkets webbplats. Om du kör med framförhållning och undviker stopp så spar du bränsle. Hög hastighet påverkar förbrukningen. Till exempel innebär en ökning från 90 till 110 kilometer i timmen att förbrukningen ökar med mellan 10 och 20 procent. Samtidigt ökar förstås din bränslekostnad och utsläppen av koldioxid i motsvarande grad. Även utsläpp av luftföroreningar och buller kan öka när du kör fortare och ryckigare. Det går åt mindre bränsle vid relativt låga motorvarv ( varv/minut är en bra regel). Prova att växla upp till så hög växel som möjligt innan motorn når varv per minut. Motorbromsa (= släpp gasen) i stället för att använda fotbroms. Takräcke och takbox ökar luftmotståndet och bränsleförbrukningen. En lättare bil utan tunga saker i bagageutrymmet drar mindre bränsle. info 17

18 info Har du rätt lufttryck i däcken minskar rullmotståndet och bränsleförbrukningen. Däcken håller dessutom längre. Kontrollera lufttrycket på kalla däck en gång i månaden. Regelbunden service håller bilen i trim. En kontrollerad bilverkstad märkt med den gröna punkten är kvalitetssäkrad av oberoende organ, mer information finns på Glöm inte att byta luftfilter. Med motorvärmare inkopplad lagom lång tid i förhållande till utomhustemperaturen minskar mängden miljö- och hälsoskadliga utsläpp vid kallstart. Även slitaget på motorn minskar, och du får en viss minskning på bränsleförbrukningen. Vid alltför långa inkopplingstider ger inte motorvärmaren någon miljövinst. Bilen drar mer bränsle vid korta resor och katalysatorn fungerar inte när den är kall, med höga utsläpp av hälsofarliga ämnen till följd. Många bilresor kan ersättas med cykel, gång, kollektivtrafik eller samåkning. Utsläppen är större om motorn går på tomgång än om den stängs av och startas om. Dessutom tar det längre tid för katalysatorn att fungera om bilen går på tomgång. En katalysator behöver en temperatur på 400 grader för att fungera (äldre katalysatorer krävde en arbetstemperatur på ca 600 grader) och så varm blir den inte på enbart tomgång. Om du skrapar rutan med motorn igång utsätter du andra och även dig själv för hälsofarliga utsläpp. I de flesta kommuner är det förbud mot mer än en minuts tomgångskörning oavsett vilket fordon du kör. I värsta fall riskerar du höga böter om du bryter mot detta. 18

19 Tabellguide På följande sidor finns fakta om nya personbilsmodeller på den svenska marknaden Uppgifterna är sammanställda i samarbete med företaget InfoTorg. VAD STÅR I TABELLERNA? Förklaring till innehållet i tabellerna 20 KOLDIOXIDLISTAN Bensin- och dieselbilarna med lägst 21 MILJÖBILAR Bilar som uppfyller kraven för femårig befrielse från fordonsskatt 23 ALTERNATIVA TEKNOLOGIER, EJ MILJÖBILAR Bilar som kan drivas med etanol, gas eller elhybriddrift men inte uppfyller kraven för femårig skattebefrielse 36 BENSINBILAR Alfa Romeo 38 Aston Martin 38 Audi 38 Bentley 41 BMW 42 Cadillac 45 Chevrolet 46 Citroën 46 Dacia 47 Dodge 47 Ferrari 47 Fiat 47 Ford 48 Honda 48 Hyundai 49 Jaguar 49 Jeep 50 Kia 50 Koenigsegg 50 Lada 51 Lamborghini 51 Rover 51 Lexus 51 Lotus 51 Maserati 52 Maybach 52 Mazda 52 Mercedes 53 MINI 55 Mitsubishi 56 Morgan 56 Nissan 56 Opel 57 Peugeot 58 Porsche 59 Range Rover 60 Renault 60 Saab 61 Seat 61 Skoda 62 Smart 63 Subaru 63 Suzuki 64 Toyota 64 Volkswagen 65 Volvo 67 info DIESELBILAR Alfa Romeo 70 Audi 70 BMW 72 Chevrolet 75 Citroën 75 Dacia 76 Dodge 76 Fiat 76 Ford 76 Honda 78 Hyundai 78 Jaguar 79 Jeep 79 Kia 79 Rover 79 Lexus 80 Mazda 80 Mercedes 80 MINI 82 Mitsubishi 83 Nissan 83 Opel 83 Peugeot 84 Porsche 85 Range Rover 85 Renault 85 Saab 86 Seat 87 Skoda 87 Smart 88 Subaru 89 Suzuki 89 Toyota 89 Volkswagen 90 Volvo 92 19

20 Vad står i tabellerna? GARANTIER Garantier för de olika modellerna redovisas för varje bilmärke. BRÄNSLEFÖRBRUKNING Bränsleförbrukning vid stadskörning, landsvägskörning och blandad körning. Förbrukning anges i liter per 100 kilometer kubikmeter per 100 kilometer för gasbilar, och kwh per 100 km för rena elbilar. Den faktiska bränsleförbrukningen avgörs av en mängd omständigheter som körsätt, bilens utrustning, däck, klimat och vägförhållanden. Läs mer under rubriken Bilars bränsleförbrukning. KOLDIOXID Mängden koldioxid (CO2) som släpps ut vid blandad körning enligt EU:s testkörcykel. Anges i gram per kilometer. REKOMMENDERAT CIRKAPRIS Rekommenderat cirkapris vintern 2011/2012 inklusive 25 procent moms. Reservation för lokala variationer. ÅRLIG FORDONSSKATT baserad på. Mer information om fordonsskatt finns på sidan 11. info TJÄNSTEVIKT Vikt hos en standardutrustad, körklar bil med vatten, olja, full tank och förare (70 kilo). VÄXELLÅDA Vi har använt oss av fyra kategorier av växellådor: M#: Manuell växellåda med manuell koppling med # antal växlar. M#A: Manuell växellåda med automatisk koppling, som i vissa fall kan växlas automatiskt, med # antal växlar. A#: Automatisk växellåda med # antal växlar. CVT: Steglös växellåda (Continuously Variable Transmission). Siffrorna i beteckningen (#) anger antalet växlar. CYLINDRAR OCH CYLINDERVOLYM Antal cylindrar för modellvarianten. är sammanlagd cylinderarea multiplicerad med slaglängden. Anges i kubikcentimeter. EFFEKT Anges i kilowatt (kw). Multiplicera med 1,36 för att räkna om till hästkrafter (hk). 20

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar!

Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Sälja miljöbil Satsa på miljö tjäna pengar! Av Mattias Goldmann & Jonas Lööf 1 Utgiven av Miljöfordon Syd Ansvarig utgivare: Jonas Lööf Grafisk form: RÖD Reklambyrå AB. www.rodreklambyra.se Foto: Saab,

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter

MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Bilaga 3 MiljöVis checklista Miljöanpassade Persontransporter Senast uppdaterad 2007-04-10 Utmaning Åtgärd Miljönytta Ekonomi, teknik, tid och kvalitet Hur använder vi våra bilar bäst? Rätt transportslag

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015 Skatteverket lämnar följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas

Läs mer

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26)

Hur säker är bilen? 2013. Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Hur säker är bilen? 2013 Hur säker är bilen? Folksam 2013 1(26) Innehåll Trygghet på vägen...3...4 Det har hänt på riktigt...6 Alla 528 bilarna...8 Mindre småbilar...9 Större småbilar...12 Mellanstora

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Tjänstebilen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2008 Tjänstebilen Tjänstebilen reder ut begreppen Finansiell eller operationell leasing - läs mer sid.24 och 28 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren!

Ny tjänstebil? Så navigerar du rätt i regeldjungeln. Nya Citroën C5 Vägmästaren! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS TJÄNSTEBILEN OKTOBER 2004 GUIDEN TILL DIN NYA BIL Stor eller liten vräkig eller diskret? Hur välja bil? Bortsett från de ekonomiska aspekterna

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

FÖRETAGSBILEN FRAMÅTANDA GODA EXEMPEL HETT, HETT, HETT NYHETER DET PRATAS OM MILJÖBILAR. nr 02.09. Ta ditt bilägande till nya nivåer Flexifleet

FÖRETAGSBILEN FRAMÅTANDA GODA EXEMPEL HETT, HETT, HETT NYHETER DET PRATAS OM MILJÖBILAR. nr 02.09. Ta ditt bilägande till nya nivåer Flexifleet ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS FRAMÅTANDA GODA EXEMPEL - sidan 4 HETT, HETT, HETT NYHETER - sidan 10 DET PRATAS OM MILJÖBILAR - sidan 12 FÖRETAGSBILEN nr 02.09

Läs mer

Miljömedvetenhet är en statussymbol

Miljömedvetenhet är en statussymbol TJÄNSTEBILEN 2015 SVERIGES STÖRSTA TJÄNSTEBILSTIDNING. FEB/MARS 2015 6 UTMANARE TILL V70 STOR UNDERSÖKNING: ÅRETS BÄSTA BILAR EXPERTEN VARNAR: DET HÄR BERÄTTAR INTE BILHALLEN FÖR DIG MARIE SÖDERQVIST:

Läs mer

Våra Nya Företagsbilar

Våra Nya Företagsbilar Annons Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Annons Våra Nya Företagsbilar Nr 1 Mars 2013 Miljötänk med kostnadsoptimering Bertil Moldén PLUG-IN-HYBRIDER Framtidens miljöbilar

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

MILJÖBIL LOUNGE reder ut begreppen. EMMA EMANUELSSON Vår nya stjärna inom hästsporten. TJÄNSTEBIL Vi tipsar om nio topputrustade tjänstebilar.

MILJÖBIL LOUNGE reder ut begreppen. EMMA EMANUELSSON Vår nya stjärna inom hästsporten. TJÄNSTEBIL Vi tipsar om nio topputrustade tjänstebilar. Volkswagen tjänstebilar 2013 MILJÖBIL LOUNGE reder ut begreppen. EMMA EMANUELSSON Vår nya stjärna inom hästsporten. TJÄNSTEBIL Vi tipsar om nio topputrustade tjänstebilar. SEGER I SVENSKA RALLYT Drömstart

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS. Företagsbilen. Säkerhet s.6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa ANNONS Distribueras i DI mars 2009 Företagsbilen Företagsbilen s.4 Vi reder ut de olika varianter som ryms i begreppet företagsbil. Säkerhet s.6

Läs mer

Audi i tjänsten 2012

Audi i tjänsten 2012 Audi i tjänsten 2012 Gran turismon Audi A7. Förmånsvärde netto (vid 50% marginalskatt) från 3.392 kr/mån. Bilen ska vara rolig, modern och effektiv, precis som jobbet. Det är speciellt att ha en Audi som

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014 SKV M 2013:19 I detta meddelande finns information om de regler som gäller för värdering

Läs mer

Audi i tjänsten. Tjänstebilar, information och förmånsvärden 2011.

Audi i tjänsten. Tjänstebilar, information och förmånsvärden 2011. Audi i tjänsten. Tjänstebilar, information och förmånsvärden 2011. Hög njutningsfaktor kan mycket väl kombineras med låg förbrukning. Audi A7 Sportback, långfärdsbilen. En Audi är individualistens val

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Köra bil på landet och rädda klimatet

Köra bil på landet och rädda klimatet Köra bil på landet och rädda klimatet Jenny von Bahr det är varken dyrt eller svårt att vända landsbygdens bilister från gisslan till ledare i klimatomställningen. FORES Studie 2009:2 Köra bil på landet

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET

Ett lågt inköpspris är viktigt men inte alltid avgörande. SÅ GJORDE VI URVALET FOTO: DENNIS ERIKSSON BÄSTA MILJÖBILEN HAR HÖG SÄKERHET OCH VETTIGT PRIS En bra miljöbil har inte bara låga utsläpp utan också hög ett vettigt pris. Och den ska passa just dina transportbehov oavsett om

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Audi i tjänsten 2013.

Audi i tjänsten 2013. Audi i tjänsten 2013. Audi A6 allroad quattro är en sann multitalang. Sport och äventyr i ett. Bilen ska vara rolig, modern och effektiv. Precis som jobbet. Många bilar är praktiska och bränslesnåla. Men

Läs mer

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil MERCEDES BMW E-CAR Vad döljer sig satsar konverterar på under huven? på eldrift löpande band elbilen i sverige EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN EL- OCH HYBRIDBILAR OKTOBER 2013 PRIS: 65 KR Framtiden har

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING

OFFENTLIG UPPHANDLING HANDLEDNING FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING GASDRIVNA FORDON OCH TRANSPORTER N ovember 2013 AV Rapporten är framtagen av Ecoplan på uppdrag av Biogas Öst inom projektet Informationskampanj för biogas. Projektet

Läs mer