Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015."

Transkript

1 BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN Räddningsnämnden Budget Förslag till beslut att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret Ärendet Nämnden har ett kommunbidrag 2015 på tkr, en höjning med 2,2 procent. Nämnden tar 2015 över tillståndsgivningen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor som tidigare gavs av plan och byggnadsnämnden, men där brandförsvaret till stor del ändå handlagt ärendena. För 2015 budgeteras en intäkt på tkr för tillståndsgiviningen, höjningen av kommunbidraget och ökade intäkter från tillståndsgivningen ger en intäktsökning på 2,7 procent. Prisindex för kommunal verksamhet (PKI), tas fram av SKL och prognosticerar kostnadsutvecklingen för kommunal verksamhet, prognosticerar kostnadsökningen 2015 till 2,8 procent. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen Telefon: Fax: E-post:

2 Diarienummer RÄN Budget 2015 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner fastställd av räddningsnämnden

3 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 INNEHÅLL Ekonomiska förutsättningar i IVE 3 Budget Intäkter 5 Kostnader 5 Lönekostnad per avdelning 6 Investeringsbudget 6 Prognossäkerhet 6 Budget Bilaga Budget per ansvar och konto 8

4 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Ekonomiska förutsättningar i IVE Ekonomiska förutsättningar 2015 enligt IVE Uppsala kommun antar IVE (Inriktning, verksamhet och ekonomi) för åren vid kommunfullmäktigemötet 15 december Vid förändingar av det förslag till IVE som nu finns kan denna budget behöva justeras. Utifrån IVE och ägardialoger med Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner antar räddningsnämnden för sin verksamhet en verksamhetsplan och en budget för Kommunbidrag 2014 Kommunbidrag 2015 Tierp Uppsala Östhammar Totalt Kommunbidrag från respektive kommun ,4% 11,9% Tierps kommun Uppsala kommun Östhammar kommun 75,7% Nettokostnadsökning minskades po-pålägget med 3,63 procent och internräntan med 1,3 procent, korrigerar man för detta är nettokostnadsökningen 2,2 procent år har nämnden en engångsersättning på tkr för omställningskostnader, korrigerar man för detta är nettokostnadsökningen 3,3 procent år 2014 och 2,9 procent år Prognos 2014 Budget 2015 Nettokostnad ökning i tkr ökning i procent 0,2 4,4 1,9 Kommunbidrag 2015 per verksamhet Politisk verksamhet Räddningstjänst Alla verksamheter Tierps kommun Uppsala kommun Östhammars kommun Totalt Nettokostnad nämndbudget Investeringsbudget Räddningsnämnden har ett investeringsutrymme 2015 enligt IVE på tkr. De största planerade investeringarna under 2015 är fordonsinvesteringar. 3

5 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Budget 2015 belopp i tkr Utfall 2013 Budget 2015 VERKSAMHETENS INTÄKTER Taxor och avgifter Kommunbidrag Bidrag Försäljning av huvudverks. och entrepr Försäljning av stödverks. inom kommun Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga bidrag transfereringar Entrepren och köp av huvudverks Entrepren och köp av stödverks Tillfälligt inhyrd personal Löner PO-pålägg Övriga personalkostnader Lokal, markhyra, f-service Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Finansiella intäkter 7 0 Summa finansiella intäkter 7 0 Finansiella kostnader 0 2 Internränta Summa finansiella kostnader RESULTAT Kommentar till större förändringar jämfört med 2012 Taxor och avgifter: Ökar med tkr främst beroende på att nämnden från och med 2015 handlägger tillståndshanteringen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Antal tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor beräknas även öka med 25 procent. Kommunbidrag och Bidrag: Ökar med cirka 5 procent, ökade kommunbidrag från de ingående kommunerna för löne- och prisökningar. Försäljning av huvudverksamhet och entreprenad: Minskning med tkr, beror främst på samarbete med Storstockholms brandförsvar om utalarmering av räddningsresurser och förändrat avtal med Forsmark. I och med samarbetet med Storstockholms brandförsvar försvinner intäkten för utalarmering från Enköping Håbo räddningstjänst. Entreprenad och köp av stödverksamhet: Ökar med tkr främst beroende på att kostnaden för personal som nu ingår i staberna vid kommunledningskontoret bokförs som köp av verksamhet och ökade kostnader för automatlarmshanteringen. Löner och po-pålägg: Ökar med tkr vilket är en ökning med cirka 2,5 procent. Korrigerar man för minskningen av lönekostnaderna som beror på personal som nu ingår i staberna på kommunledningskontoret ökar löner och po-pålägg med cirka 4,4 procent, främst beroende på avtalsmässiga löneökningar. Lokal, markhyra, f-service: Ökar med tkr vilket är en ökning med cirka 5 procent, främst beroende på ökade hyreskostnader för Viktoria och räddningscentralen. Övriga verksamhetskostnader: I övriga kostnader ingår ofördelade medel på tkr, ökningen exklusive ofördelade medel är 2,2 procent och beror främst på prisökningar. 1 Resultatet är resultatet för alla tre kommuner och exklusive rättning av tidigare års semesterlöneskuldsförändring på tkr avseende åren

6 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Intäkter Kostnader Totala intäkter 6% 2% 1% Totala kostnader 7% 5% Personalkostnader Kommunbidrag 13% Lokalkostnader Taxor och avgifter Försäljning verksamhet Övriga intäkter 18% 57% Övriga kostnader Avskrivningar och internränta 91% Nämndens intäkter består till 91 procent av kommunbidrag från Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Kommunbidragen är totalt tkr, taxor och avgifter budgeteras till tkr, försäljning av verksamhet till tkr och övriga intäkter till tkr. Entreprenad och köp av verksamhet Nämndens kostnader består till 57 procent av personalkostnader. Personalkostnaderna budgeteras till tkr, lokalkostnader till tkr, övriga kostnader till tkr, avskrivningar och internränta till tkr och entreprenad och köp av verksamhet till tkr. Taxor och avgifter 19% 26% 8% Intäkter från automatlarmshanteringen är 73 procent av de totala intäkterna för taxor och avgifter. Resterande del, 27 procent, är intäkter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Intäkter för automatlarmsabonnemang budgeteras till tkr, onödiga larm från automatlarm till tkr, tillsyn till tkr och tillståndsgivning till tkr 47% Automatlarm abonnemang Automatlarm onödiga larm Tillsyn enligt LSO och LBE Tillstånd enligt LBE Personalkostnader 27% 4% Personalkostnaderna består till 69 procent av löner, lönerna budgeteras till tkr och po-påläggen till tkr. Övriga personalkostnader budgeteras till tkr. 69% Löner PO pålägg Övriga personalkostnader Försäljning av verksamhet 21% 8% 6% 8% 57% Utbildningsverksamheten Sjukvårdslarm RVR, Gata väg Avtal Forsmark Övrigt Lokalkostnader 12% 4% 5% 12% 7% 2% 12% 46% Bärby Fyrislund RC Rosendal Tierp Östhammar RiB och värn Övrigt Intäkter från försäljning av verksamhet består till 57 procent av intäkter från utbildningsverksamheten vilka budgeteras till tkr. Intäkter för sjukvårdslarm budgeteras till 3000 tkr, RVR, restvärdesräddning till 205 tkr och avtal med Forsmark till 300 tkr. Lokalhyror för brandstationer, där den största kostnader är för Fyrislunds brandstation med övningsfält och kontorslokaler. Lokalhyra för dessa lokaler vid Fyrislund budgeteras till tkr. 5

7 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Lönekostnad per avdelning Investeringsbudget antal heltidstjänster* Budget 2015 Nämnd 500 Förvaltningsledning Administrativt stöd Förebyggandeavdelningen Räddningsavdelningen: Dagtidspersonal Heltidspersonal i skift RiB-personal (antal i beredskap) Produktionsstöd Totalt belopp i tkr *antal heltidstjänster är ungefärliga och kan variera något över tid prel. placering Budget 2015 Brandfordon Bas 1 RiB stn Brandfordon Bas 4 RiB stn Ledningsfordon Ledningsfordon Pick up/fip-fordon RiB stn 500 Pick up/fip-fordon RiB stn 500 Brandfordon storlek 1+2 RiB stn Båt 300 Båt 500 Skydds- & arbetskläder Räddningsutrustning 300 Övrigt % 7% 1% 5% 1% 9% 11% Nämnd Förvaltningsledning Administrativt stöd Förebyggandeavdelningen Dagtidspersonal räddn avd. Heltidspersonal i skift Totalt belopp i tkr RiB personal 42% Produktionsstöd Prognossäkerhet Prognos aug Resultat Prognos av helårsresultat gjord i augusti i förhållande till verkligt utfall. Fram till 2011 gäller prognos och utfall räddningsoch beredskapsnämnden, från och med 2012 räddningsnämnden (gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner med Uppsala som värdkommun). belopp i tkr. 6

8 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Budget Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunbidrag Tierps kommun Kommunbidrag Uppsala kommun Kommunbidrag Östhammars kommun Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Räntor och avskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader

9 2394 Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9110 Brandutbildning Fordon Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9155 Övrig brandutbildning Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9163 SBA Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9166 Självskydd 4 tim Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9170 Brandskyddsutb. gymnasieskolo Extern utbildning 6795 Kostnad i samband med anordn. kurs280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 3311 Erhållna kommunbidrag (internt) 110 Nämnd och styrelseverks Förvaltningsledning uppdrag 3311 Erhållna kommunbidrag (internt) 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag Inhyrda lokaler 280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 110 Nämnd och styrelseverks 360 Tierp Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 110 Nämnd och styrelseverks 382 Östhammar Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 280 Räddningstjänst 360 Tierp Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 280 Räddningstjänst 382 Östhammar Förvaltningsledning uppdrag Administrativ service 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 140 stn Skyttorp Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 160 stn Almunge Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 180 stn Järlåsa Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 190 stn Björklinge Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 195 stn g:a Uppsala Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 197 Vänge Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 360 Tierp Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 361 stn Söderfors Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 362 stn Skärplinge 222

10 Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 363 stn Hållnäs Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 382 Östhammar Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 383 stn Öregrund Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 384 stn Österbybruk Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 385 stn Alunda Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 386 stn Gimo Förvaltningsledning uppdrag 6021 Arrenden 280 Räddningstjänst 170 stn Gräsö Förvaltningsledning uppdrag 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 6990 Fördeln. alla övriga kostnader 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag Resebiljetter, Sverige 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 3611 Försäljning av verksamhet till andra k280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning produktion 3623 Försäljning verksamhet till staten 280 Räddningstjänst A265 Avtal polisen brandfarliga vätsk Förvaltningsledning produktion 3629 Försäljning verksamhet till övriga 280 Räddningstjänst A240 Avtal Forsmark Förvaltningsledning produktion 3999 Övriga intäkter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion Köp av stödverksamhet övrigt 280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning produktion Köp av stödverksamhet övrigt 280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Förvaltningsledning produktion 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5823 Kostn. läkarvårdsersättning och hälso280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5859 Övrig personalrekrytering 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5891 Övriga personalkostnader 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 643 BÖCKER, TIDNINGAR, FACKLITERAT 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 1 600

11 Förvaltningsledning produktion 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 705 RESEKOSTNADER I TJÄNST 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7101 Representation 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7311 Försäkringsavgifter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7921 Avskrivning på byggnader, tekn anl 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7931 Avskrivning maskiner/inventari 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion Internränta 280 Räddningstjänst Information Utbildningstj/föreläsningar 280 Räddningstjänst Information 4709 Konsulter övrigt 280 Räddningstjänst Information 6431 Böcker 280 Räddningstjänst Information 6551 Trycksaker 280 Räddningstjänst Information 6792 Administrativa tjänster 280 Räddningstjänst Information 7221 Annonser 280 Räddningstjänst Information 7231 Reklam och information 280 Räddningstjänst Information 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Nämndsekreterare 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Nämndsekreterare 5891 Övriga personalkostnader 280 Räddningstjänst Nämndsekreterare 6432 Tidningar och tidskrifter 280 Räddningstjänst Administrativt stöd Administrativ service 110 Nämnd och styrelseverks Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A203 Avtal Tid Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A206 Avtal ekonomi Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A207 Avtal PUL Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A231 Avtal GIS Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A232 Avtal Boka Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A266 Avtal varutransporter Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst Administrativt stöd Utredning/värdering 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5851 Resor 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5891 Övriga personalkostnader 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst 118

12 Administrativt stöd 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Administrativt stöd Resebiljetter, Sverige 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 7101 Representation 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Storvreta brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst 140 stn Skyttorp Skyttorp brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst 1 003

13 Björklinge brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Knutby brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Knutby brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Knutby brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Knutby brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Knutby brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Almunge brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Almunge brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Almunge brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Almunge brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst 160 stn Almunge Almunge brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Beklädnad 6482 Arbetskläder 280 Räddningstjänst 300

14 Järlåsa brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 180 stn Järlåsa Järlåsa brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 3111 Förrättningsavgifter 280 Räddningstjänst 8015 Tillsyn Förebyggande avdelningen Tillståndsavgifter 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5825 Rehab.kostn. för personal 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5851 Resor 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 641 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6419 Övriga förbrukningsinventarier 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 643 BÖCKER, TIDNINGAR, FACKLITERAT 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6519 Övrigt, kontorsmaterial 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 679 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 681 TELEKOMMUNIKATION 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6812 Mobiltelefon 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 7101 Representation 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 7109 Övriga representationskostnade 280 Räddningstjänst 2

15 Automatlarm 3010 Försäljning, momspliktig 280 Räddningstjänst 8055 Låsinstallationer Automatlarm 3119 Övriga förrättnings o granskningsavg280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Automatlarm Övr momspliktiga taxor o avgifter 280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Automatlarm Övr momspliktiga taxor o avgifter 280 Räddningstjänst 3202 Automatlarm, anslutning Automatlarm 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Automatlarm 6431 Böcker 280 Räddningstjänst Automatlarm 6439 Övriga böcker, tidn. facklitteratur och280 Räddningstjänst Automatlarm 646 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 280 Räddningstjänst Automatlarm 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst Automatlarm 6464 Järn, stål och metallprodukt 280 Räddningstjänst Automatlarm 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Automatlarm 6519 Övrigt, kontorsmaterial 280 Räddningstjänst Automatlarm 6541 Förbrukningsmaterial data 280 Räddningstjänst Automatlarm 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst Automatlarm 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst 8055 Låsinstallationer Automatlarm 6813 Larmledning 280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Automatlarm 6813 Larmledning 280 Räddningstjänst 3202 Automatlarm, anslutning IT & kommunikation IT konsulter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation IT konsulter 280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering IT & kommunikation El 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6411 Lokaltillbehör av mindra värde 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Telefoni, radioutrustning, AV utrustn 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6413 IT utrustning, tillbehör, programvaro280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6413 IT utrustning, tillbehör, programvaro280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation Programvaror 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Programvaror 280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation 6419 Övriga förbrukningsinventarier 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6432 Tidningar och tidskrifter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Abonnemang databaser 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6519 Övrigt, kontorsmaterial 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6541 Förbrukningsmaterial data 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6552 Kopiering 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6602 Rep o underhåll av inventarie 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6602 Rep o underhåll av inventarie 280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering 10

16 IT & kommunikation Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst IT & kommunikation Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst 3151 Navigering/GPS IT & kommunikation Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering IT & kommunikation Reparation av AV utrustning 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6603 Rep o underhåll av datautr/nät 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6742 Licensavgifter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6743 Installationer, progr ändr mm 280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 3152 Tekniskt ledningsstöd IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Servicekostnad 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6812 Mobiltelefon 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6831 Datakommunikation 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6851 Porto 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 7618 Radio och TV licenser 280 Räddningstjänst VMA Besiktningar 280 Räddningstjänst VMA Material 280 Räddningstjänst VMA Övrigt, rep o underh av mask, 280 Räddningstjänst VMA 6742 Licensavgifter 280 Räddningstjänst VMA 6813 Larmledning 280 Räddningstjänst Produktionsstöd IT konsulter 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5825 Rehab.kostn. för personal 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5851 Resor 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 641 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 6432 Tidningar och tidskrifter 280 Räddningstjänst 5

17 Produktionsstöd 6483 Skyddsglasögon, terminalglasög 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 6792 Administrativa tjänster 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Produktionsstöd Resebiljetter, Sverige 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 7101 Representation 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst RAKEL Rakel Intern utbildning 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst 290 Kompetensutb heltid Intern utbildning 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst 291 Kompetensutb deltid Intern utbildning 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst 292 Övrig utbildning Intern utbildning 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Intern utbildning 643 BÖCKER, TIDNINGAR, FACKLITERAT 280 Räddningstjänst Intern utbildning 6431 Böcker 280 Räddningstjänst Intern utbildning 646 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 280 Räddningstjänst Intern utbildning 6990 Fördelning av alla övriga kostnader 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 410 ANLÄGGNINGS O UNDERHÅLLSMTRL280 Räddningstjänst Räddningsutrustning Besiktningar 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel Räddningsutrustning 6111 Hyra/leasing arbetsmaskiner 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning Bensin, småmaskiner, sågar 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6262 Olja 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6263 Biogas 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6269 Övriga drivmedel 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 641 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning Telefoni, radioutrustning, AV utrustn 280 Räddningstjänst 8008 Personsokare Räddningsutrustning 6452 Sjukvårdsmaterial 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6452 Sjukvårdsmaterial 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel Räddningsutrustning 646 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 660 REP O UNDERHÅLL AV MASKINER O I 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8000 Andningsskydd Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8050 Laddning & provtryckning Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8060 Radio Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst RAKEL Rakel Räddningsutrustning 679 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 7012 ÖVRIGA TRANSPORTER O FRAKTER 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel 12

18 Fordonsservice 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Fordonsservice Programhyror (mjukvara) 280 Räddningstjänst Fordonsservice Långtidshyra, personbil 280 Räddningstjänst Fordonsservice Korttidshyra, personbil 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6144 Leasing rörliga kostnader 280 Räddningstjänst Fordonsservice Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 160 stn Almunge Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 382 Östhammar Fordonsservice 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Fordonsservice Verktyg 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6439 Övriga böcker, tidn. facklitteratur och280 Räddningstjänst Fordonsservice 6462 Kemisk tekniska produkter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst 3151 Navigering/GPS Fordonsservice 6467 Reservdelar 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6467 Reservdelar 280 Räddningstjänst 8052 Ombyggnad fordon Fordonsservice 6467 Reservdelar 280 Räddningstjänst DACK Däck Fordonsservice 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8052 Ombyggnad fordon Fordonsservice Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst Fordonsservice 6797 Glasskador 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6812 Mobiltelefon 280 Räddningstjänst Fordonsservice Bärgning 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7311 Försäkringsavgifter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7320 Självrisker 280 Räddningstjänst 45

19 Fordonsservice 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7621 Fordonsskatt 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7643 Fordonsbesiktning 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 410 ANLÄGGNINGS O UNDERHÅLLSMTRL280 Räddningstjänst Fastighetsservice Slamsugning/Tryckspolning 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice Slamsugning/Tryckspolning 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Fastighetsservice Lokalvård och fönsterputs 280 Räddningstjänst VIKT Viktoria Fastighetsservice Övrig fastighetsskötsel 280 Räddningstjänst Fastighetsservice Besiktningar 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6051 Sophämtning 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6055 Rep och underh mindre omfattning 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6059 Övrig Fastighetsservice 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst El, Kursgården Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst El, Övningsfältet Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst RC Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst El, köket Kursgård Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 170 stn Gräsö Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 360 Tierp Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 361 stn Söderfors Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 362 stn Skärplinge Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6051 LUSTIGKULLEN MM Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6149 CIVILFÖRSVANL VÄNGE Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6170 STORVRETA BRANDSTN Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6838 VIKTORIA BRANDSTN Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6847 BÄRBY BRANDSTATION Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6864 ROSENDAL BRANDSTATIO Fastighetsservice 6271 Fjärrvärme 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fastighetsservice 6271 Fjärrvärme 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6271 Fjärrvärme 280 Räddningstjänst 6838 VIKTORIA BRANDSTN Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 10

20 Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Fastighetsservice 6411 Lokaltillbehör av mindra värde 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6419 Övriga förbrukningsinventarier 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6462 Kemisk tekniska produkter 280 Räddningstjänst 8077 Städmateriel Fastighetsservice 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice Fläktfilter 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Museum G:a Uppsala 6055 Rep och underh mindre omfattning 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6411 Lokaltillbehör av mindra värde 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 679 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6792 Administrativa tjänster 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 3519 Övriga driftbidrag från staten 280 Räddningstjänst 3142 RIB utbildning Räddningsavdelningen 3612 Försäljning av verksamhet till landstin280 Räddningstjänst A130 Sjukvårdslarm Räddningsavdelningen 3623 Försäljning verksamhet till staten 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 3623 Försäljning verksamhet till staten 280 Räddningstjänst 3140 RVR, Gata väg Räddningsavdelningen 3629 Försäljning verksamhet till övriga 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 3644 Förs av stödverksamhet inom egen ko280 Räddningstjänst 3140 RVR, Gata väg Räddningsavdelningen 3644 Förs av stödverksamhet inom egen ko280 Räddningstjänst A263 Fastighetstillsyn Räddningsavdelningen 410 ANLÄGGNINGS O UNDERHÅLLSMTRL280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen Administrativ service 280 Räddningstjänst A210 Avtal Löner Räddningsavdelningen 4709 Konsulter övrigt 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5025 Ers jour 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst 797

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302 BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302 Räddningsnämnden Attestdelegation lönesystem och ekonomisystem. Förslag till beslut att fastställa bifogad attestdelegation

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 C:\Users\aa1265\AppData\Local\Temp\fcctemp\Taxor 2015.doc 1.

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2014-11-25 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2014.0121 Folkhälsonämnden Internbudget 2015 Sammanfattning En internbudget med attestlista för Folkhälsoförvaltningen 2015 har upprättats

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30 Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

Godkända kostnader i Mistras projekt

Godkända kostnader i Mistras projekt Godkända kostnader i Mistras projekt Gäller från 2012-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i program- och projektansökningar till Mistra. Samtidigt ger de ett ramverk

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (6) Paragrafer Sammanträdesdatum 2010-10-13 161-163 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 13 oktober 2010 kl. 17.00-18.00 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Richard Johansson

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Datum 2014-02-11 1 (7) Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Gäller från 2014-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter.

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. 2 375; 1 699; 14 300; 3 29 000; 61% Medlemsavgifter Medlemsförmåner Annonser Statliga bidrag summa övriga intäkter 500; 1% TOTALT 47 874 KSEK

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Budgetförslag 2016. Bilaga 3

Budgetförslag 2016. Bilaga 3 Budgetförslag 216 Bilaga 3 Equmeniaregion Väst Intäkter Budgetunderlag Budget Kronor Medlemsavgifter 14 Insamlade medel Observera! Detta är en sammanställning, inga siffror ska skrivas manuellt här. Landstingsbidrag

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6)

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(6) SCBFS 2015:10 Bilaga 1 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kvartalsutfall för kommuner. De begärda uppgifterna

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I SOCIALA FÖRETAG Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Arbetsmaterialet är gjort för att användas i Värmlandskooperativens Utbildning för utveckling

Läs mer

Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 1 ( 13)

Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 1 ( 13) Norrbottens innebandyförbund Budgetförslag 2010-2011 1 ( 13) Rörelsen intäkter 2010-2011 Konto Rubrik Bg 10/11 Utfall 10/11 Bg 11/12 3010 Försäljning domarkläder 26 572 kr 25 000 kr 3110 Föreningsdomarutbildning

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Utfallskommentarer, Årsredovisning 2008-12-31, Nacka Energi AB. Resultaträkningen. Nettoomsättningen Utfall 2008 vs 2007

Utfallskommentarer, Årsredovisning 2008-12-31, Nacka Energi AB. Resultaträkningen. Nettoomsättningen Utfall 2008 vs 2007 Utfallskommentarer, Årsredovisning 2008-12-31, Nacka Energi AB Resultaträkningen Nettoomsättningen Utfall 2008 vs 2007 2008 2007 Diff Högspänning effekt 6,9 7,7-0,8 1) Lågspänning effekt 16,7 11,4 5,3

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning.

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser förutom vid myndighetsutövning. Blad 1 RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAXOR OCH AVGIFTER Fastställda av kommunfullmäktige 2013-09-11, 109 Innehållsförteckning 1 TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING... 2 1.1 TILLSYN LSO LBE... 2 1.2 TILLSTÅNDSTAXA ENLIGT

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: 2014-04-17 Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum

Övningsbolaget AB Sida: 1 Utskrivet: 2014-04-17 Leverantörsfakturor per konto. Kontonummer Benämning Löpnummer Leverantörsnamn Belopp kr Fakturadatum Övningsbolaget AB Sida: 1 1221 Inventarier 459 Kontorslandslaget i Borås -44 800,00 13-04-07 473 Kontorslandslaget i Borås -16 800,00 13-05-24 494 KA Data & Elektronik -18 000,00 13-06-29 508 Kontorslandslaget

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM

RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM RUBRIKER/MALL FÖR AFFÄRSPLAN FÖR VERKSAMHETER I ARBETSKOOPERATIV FORM Arbetsmaterial för framtagande av Affärsplan. Mallen skall ses som ett arbetsmaterial, vilket betyder att andra kompletterande delar

Läs mer

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-05-13 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

Läs mer

TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015

TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015 TAXA FÖR NYCKELFÖRVARING HOS RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-xx x, och gäller fr o m 2015-01-01. - - - - - Avgiftens storlek Till alla automatlarmsobjekt i kommunen har räddningstjänsten

Läs mer

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013 J.os KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2012-12-27 Diarienummer NHO-2012-0165.15 Nämnden för hälsa och omsorg Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-05-18 2015-1030-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 maj 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1

Läs mer

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420

Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420 Budget 214/215 Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14 Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 16 7 873 7 42-453 -128-123 -93 3-12 -47-41 6 Studiebevakning centralt -23-1359 -1552-193 Studiebevakning

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för Årsredovisning 2006 Gunnarn Petrol Ek.för Inledning Avveckling av befintlig OK-Q8 station Vid ett stormöte påkallat av intresseföreningen informerades om OK-Q8:s planer på att avveckla stationen i Gunnarn.

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Datum. Yttrande angående ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Uppsala kommun, dnr 31-2013:755

Datum. Yttrande angående ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för en grundskola i Uppsala kommun, dnr 31-2013:755 Ä r e n d e Uppsala Handläggare "KOMMUN BARN- OCH U N G D O M S N Ä M N D E N Datum Diarienummer 203-03-2 BUN-203-023.2 Skolinspektionen Box 230 04 35 STOCKHOLM Yttrande angående ansökan Kunskapsskolan

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag ur Kriminalvårdens ekonomisystem

Bilaga 2 Utdrag ur Kriminalvårdens ekonomisystem Bilaga 2 Utdrag ur Kriminalvårdens ekonomisystem (Utdrag ur ekonomisystemet Agresso, ekonomisk översikt avseende jämställdhetsintegrering under 2014) Kst Kst (T) Bud 1 Bud 1 (T) Budget Belopp Avv budget

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring Banktjänster Vadstena 2016-01-01 Banktjänster (SKI) Motala 2016-05-04 Försäkringsmäklare

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008 RESULTATRÄKNING INTÄKTER 31/12/08 31/12/07 Medlemsavgifter Not 1 176,450 kr 185,400 kr Seminarieavgifter Not 2 8,000 kr 4,000 kr Räntor Not 3 16,458 kr 13,219 kr Övrigt 0 kr 1,255 kr Summa intäkter 200,908

Läs mer

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING 10 EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING Resultaträkning inkl delar av Mariakyrkans ekonomi 2015 2014 2014 2013 BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL INTÄKTER Offer 823 778 796 775 Kyrkoavgift 354 344 361 350 Verksamhetsbidrag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

Budget 2014. Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf

Budget 2014. Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf Budget 2014 Kundnamn: Vattuormen 35-40 Brf Förvaltare: LWA Fastighetsnummer: 12275 Medlemsnr: 17145 Budgetår: 2014 Adress: Garvar Lundins Gränd 5 Budgetens startmånad: 1 112 20 Stockholm Utfall t.o.m månad:

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Henrik Cedeskog Hussein Darwiche Pär Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer