Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015."

Transkript

1 BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN Räddningsnämnden Budget Förslag till beslut att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret Ärendet Nämnden har ett kommunbidrag 2015 på tkr, en höjning med 2,2 procent. Nämnden tar 2015 över tillståndsgivningen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor som tidigare gavs av plan och byggnadsnämnden, men där brandförsvaret till stor del ändå handlagt ärendena. För 2015 budgeteras en intäkt på tkr för tillståndsgiviningen, höjningen av kommunbidraget och ökade intäkter från tillståndsgivningen ger en intäktsökning på 2,7 procent. Prisindex för kommunal verksamhet (PKI), tas fram av SKL och prognosticerar kostnadsutvecklingen för kommunal verksamhet, prognosticerar kostnadsökningen 2015 till 2,8 procent. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen Telefon: Fax: E-post:

2 Diarienummer RÄN Budget 2015 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner fastställd av räddningsnämnden

3 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 INNEHÅLL Ekonomiska förutsättningar i IVE 3 Budget Intäkter 5 Kostnader 5 Lönekostnad per avdelning 6 Investeringsbudget 6 Prognossäkerhet 6 Budget Bilaga Budget per ansvar och konto 8

4 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Ekonomiska förutsättningar i IVE Ekonomiska förutsättningar 2015 enligt IVE Uppsala kommun antar IVE (Inriktning, verksamhet och ekonomi) för åren vid kommunfullmäktigemötet 15 december Vid förändingar av det förslag till IVE som nu finns kan denna budget behöva justeras. Utifrån IVE och ägardialoger med Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner antar räddningsnämnden för sin verksamhet en verksamhetsplan och en budget för Kommunbidrag 2014 Kommunbidrag 2015 Tierp Uppsala Östhammar Totalt Kommunbidrag från respektive kommun ,4% 11,9% Tierps kommun Uppsala kommun Östhammar kommun 75,7% Nettokostnadsökning minskades po-pålägget med 3,63 procent och internräntan med 1,3 procent, korrigerar man för detta är nettokostnadsökningen 2,2 procent år har nämnden en engångsersättning på tkr för omställningskostnader, korrigerar man för detta är nettokostnadsökningen 3,3 procent år 2014 och 2,9 procent år Prognos 2014 Budget 2015 Nettokostnad ökning i tkr ökning i procent 0,2 4,4 1,9 Kommunbidrag 2015 per verksamhet Politisk verksamhet Räddningstjänst Alla verksamheter Tierps kommun Uppsala kommun Östhammars kommun Totalt Nettokostnad nämndbudget Investeringsbudget Räddningsnämnden har ett investeringsutrymme 2015 enligt IVE på tkr. De största planerade investeringarna under 2015 är fordonsinvesteringar. 3

5 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Budget 2015 belopp i tkr Utfall 2013 Budget 2015 VERKSAMHETENS INTÄKTER Taxor och avgifter Kommunbidrag Bidrag Försäljning av huvudverks. och entrepr Försäljning av stödverks. inom kommun Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga bidrag transfereringar Entrepren och köp av huvudverks Entrepren och köp av stödverks Tillfälligt inhyrd personal Löner PO-pålägg Övriga personalkostnader Lokal, markhyra, f-service Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Finansiella intäkter 7 0 Summa finansiella intäkter 7 0 Finansiella kostnader 0 2 Internränta Summa finansiella kostnader RESULTAT Kommentar till större förändringar jämfört med 2012 Taxor och avgifter: Ökar med tkr främst beroende på att nämnden från och med 2015 handlägger tillståndshanteringen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Antal tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor beräknas även öka med 25 procent. Kommunbidrag och Bidrag: Ökar med cirka 5 procent, ökade kommunbidrag från de ingående kommunerna för löne- och prisökningar. Försäljning av huvudverksamhet och entreprenad: Minskning med tkr, beror främst på samarbete med Storstockholms brandförsvar om utalarmering av räddningsresurser och förändrat avtal med Forsmark. I och med samarbetet med Storstockholms brandförsvar försvinner intäkten för utalarmering från Enköping Håbo räddningstjänst. Entreprenad och köp av stödverksamhet: Ökar med tkr främst beroende på att kostnaden för personal som nu ingår i staberna vid kommunledningskontoret bokförs som köp av verksamhet och ökade kostnader för automatlarmshanteringen. Löner och po-pålägg: Ökar med tkr vilket är en ökning med cirka 2,5 procent. Korrigerar man för minskningen av lönekostnaderna som beror på personal som nu ingår i staberna på kommunledningskontoret ökar löner och po-pålägg med cirka 4,4 procent, främst beroende på avtalsmässiga löneökningar. Lokal, markhyra, f-service: Ökar med tkr vilket är en ökning med cirka 5 procent, främst beroende på ökade hyreskostnader för Viktoria och räddningscentralen. Övriga verksamhetskostnader: I övriga kostnader ingår ofördelade medel på tkr, ökningen exklusive ofördelade medel är 2,2 procent och beror främst på prisökningar. 1 Resultatet är resultatet för alla tre kommuner och exklusive rättning av tidigare års semesterlöneskuldsförändring på tkr avseende åren

6 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Intäkter Kostnader Totala intäkter 6% 2% 1% Totala kostnader 7% 5% Personalkostnader Kommunbidrag 13% Lokalkostnader Taxor och avgifter Försäljning verksamhet Övriga intäkter 18% 57% Övriga kostnader Avskrivningar och internränta 91% Nämndens intäkter består till 91 procent av kommunbidrag från Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Kommunbidragen är totalt tkr, taxor och avgifter budgeteras till tkr, försäljning av verksamhet till tkr och övriga intäkter till tkr. Entreprenad och köp av verksamhet Nämndens kostnader består till 57 procent av personalkostnader. Personalkostnaderna budgeteras till tkr, lokalkostnader till tkr, övriga kostnader till tkr, avskrivningar och internränta till tkr och entreprenad och köp av verksamhet till tkr. Taxor och avgifter 19% 26% 8% Intäkter från automatlarmshanteringen är 73 procent av de totala intäkterna för taxor och avgifter. Resterande del, 27 procent, är intäkter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Intäkter för automatlarmsabonnemang budgeteras till tkr, onödiga larm från automatlarm till tkr, tillsyn till tkr och tillståndsgivning till tkr 47% Automatlarm abonnemang Automatlarm onödiga larm Tillsyn enligt LSO och LBE Tillstånd enligt LBE Personalkostnader 27% 4% Personalkostnaderna består till 69 procent av löner, lönerna budgeteras till tkr och po-påläggen till tkr. Övriga personalkostnader budgeteras till tkr. 69% Löner PO pålägg Övriga personalkostnader Försäljning av verksamhet 21% 8% 6% 8% 57% Utbildningsverksamheten Sjukvårdslarm RVR, Gata väg Avtal Forsmark Övrigt Lokalkostnader 12% 4% 5% 12% 7% 2% 12% 46% Bärby Fyrislund RC Rosendal Tierp Östhammar RiB och värn Övrigt Intäkter från försäljning av verksamhet består till 57 procent av intäkter från utbildningsverksamheten vilka budgeteras till tkr. Intäkter för sjukvårdslarm budgeteras till 3000 tkr, RVR, restvärdesräddning till 205 tkr och avtal med Forsmark till 300 tkr. Lokalhyror för brandstationer, där den största kostnader är för Fyrislunds brandstation med övningsfält och kontorslokaler. Lokalhyra för dessa lokaler vid Fyrislund budgeteras till tkr. 5

7 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Lönekostnad per avdelning Investeringsbudget antal heltidstjänster* Budget 2015 Nämnd 500 Förvaltningsledning Administrativt stöd Förebyggandeavdelningen Räddningsavdelningen: Dagtidspersonal Heltidspersonal i skift RiB-personal (antal i beredskap) Produktionsstöd Totalt belopp i tkr *antal heltidstjänster är ungefärliga och kan variera något över tid prel. placering Budget 2015 Brandfordon Bas 1 RiB stn Brandfordon Bas 4 RiB stn Ledningsfordon Ledningsfordon Pick up/fip-fordon RiB stn 500 Pick up/fip-fordon RiB stn 500 Brandfordon storlek 1+2 RiB stn Båt 300 Båt 500 Skydds- & arbetskläder Räddningsutrustning 300 Övrigt % 7% 1% 5% 1% 9% 11% Nämnd Förvaltningsledning Administrativt stöd Förebyggandeavdelningen Dagtidspersonal räddn avd. Heltidspersonal i skift Totalt belopp i tkr RiB personal 42% Produktionsstöd Prognossäkerhet Prognos aug Resultat Prognos av helårsresultat gjord i augusti i förhållande till verkligt utfall. Fram till 2011 gäller prognos och utfall räddningsoch beredskapsnämnden, från och med 2012 räddningsnämnden (gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner med Uppsala som värdkommun). belopp i tkr. 6

8 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Budget Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunbidrag Tierps kommun Kommunbidrag Uppsala kommun Kommunbidrag Östhammars kommun Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Räntor och avskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader

9 2394 Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9110 Brandutbildning Fordon Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9155 Övrig brandutbildning Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9163 SBA Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9166 Självskydd 4 tim Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9170 Brandskyddsutb. gymnasieskolo Extern utbildning 6795 Kostnad i samband med anordn. kurs280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 3311 Erhållna kommunbidrag (internt) 110 Nämnd och styrelseverks Förvaltningsledning uppdrag 3311 Erhållna kommunbidrag (internt) 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag Inhyrda lokaler 280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 110 Nämnd och styrelseverks 360 Tierp Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 110 Nämnd och styrelseverks 382 Östhammar Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 280 Räddningstjänst 360 Tierp Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 280 Räddningstjänst 382 Östhammar Förvaltningsledning uppdrag Administrativ service 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 140 stn Skyttorp Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 160 stn Almunge Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 180 stn Järlåsa Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 190 stn Björklinge Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 195 stn g:a Uppsala Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 197 Vänge Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 360 Tierp Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 361 stn Söderfors Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 362 stn Skärplinge 222

10 Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 363 stn Hållnäs Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 382 Östhammar Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 383 stn Öregrund Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 384 stn Österbybruk Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 385 stn Alunda Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 386 stn Gimo Förvaltningsledning uppdrag 6021 Arrenden 280 Räddningstjänst 170 stn Gräsö Förvaltningsledning uppdrag 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 6990 Fördeln. alla övriga kostnader 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag Resebiljetter, Sverige 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 3611 Försäljning av verksamhet till andra k280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning produktion 3623 Försäljning verksamhet till staten 280 Räddningstjänst A265 Avtal polisen brandfarliga vätsk Förvaltningsledning produktion 3629 Försäljning verksamhet till övriga 280 Räddningstjänst A240 Avtal Forsmark Förvaltningsledning produktion 3999 Övriga intäkter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion Köp av stödverksamhet övrigt 280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning produktion Köp av stödverksamhet övrigt 280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Förvaltningsledning produktion 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5823 Kostn. läkarvårdsersättning och hälso280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5859 Övrig personalrekrytering 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5891 Övriga personalkostnader 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 643 BÖCKER, TIDNINGAR, FACKLITERAT 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 1 600

11 Förvaltningsledning produktion 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 705 RESEKOSTNADER I TJÄNST 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7101 Representation 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7311 Försäkringsavgifter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7921 Avskrivning på byggnader, tekn anl 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7931 Avskrivning maskiner/inventari 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion Internränta 280 Räddningstjänst Information Utbildningstj/föreläsningar 280 Räddningstjänst Information 4709 Konsulter övrigt 280 Räddningstjänst Information 6431 Böcker 280 Räddningstjänst Information 6551 Trycksaker 280 Räddningstjänst Information 6792 Administrativa tjänster 280 Räddningstjänst Information 7221 Annonser 280 Räddningstjänst Information 7231 Reklam och information 280 Räddningstjänst Information 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Nämndsekreterare 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Nämndsekreterare 5891 Övriga personalkostnader 280 Räddningstjänst Nämndsekreterare 6432 Tidningar och tidskrifter 280 Räddningstjänst Administrativt stöd Administrativ service 110 Nämnd och styrelseverks Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A203 Avtal Tid Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A206 Avtal ekonomi Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A207 Avtal PUL Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A231 Avtal GIS Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A232 Avtal Boka Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A266 Avtal varutransporter Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst Administrativt stöd Utredning/värdering 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5851 Resor 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5891 Övriga personalkostnader 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst 118

12 Administrativt stöd 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Administrativt stöd Resebiljetter, Sverige 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 7101 Representation 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Storvreta brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst 140 stn Skyttorp Skyttorp brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst 1 003

13 Björklinge brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Knutby brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Knutby brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Knutby brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Knutby brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Knutby brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Almunge brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Almunge brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Almunge brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Almunge brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst 160 stn Almunge Almunge brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Beklädnad 6482 Arbetskläder 280 Räddningstjänst 300

14 Järlåsa brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 180 stn Järlåsa Järlåsa brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 3111 Förrättningsavgifter 280 Räddningstjänst 8015 Tillsyn Förebyggande avdelningen Tillståndsavgifter 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5825 Rehab.kostn. för personal 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5851 Resor 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 641 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6419 Övriga förbrukningsinventarier 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 643 BÖCKER, TIDNINGAR, FACKLITERAT 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6519 Övrigt, kontorsmaterial 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 679 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 681 TELEKOMMUNIKATION 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6812 Mobiltelefon 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 7101 Representation 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 7109 Övriga representationskostnade 280 Räddningstjänst 2

15 Automatlarm 3010 Försäljning, momspliktig 280 Räddningstjänst 8055 Låsinstallationer Automatlarm 3119 Övriga förrättnings o granskningsavg280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Automatlarm Övr momspliktiga taxor o avgifter 280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Automatlarm Övr momspliktiga taxor o avgifter 280 Räddningstjänst 3202 Automatlarm, anslutning Automatlarm 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Automatlarm 6431 Böcker 280 Räddningstjänst Automatlarm 6439 Övriga böcker, tidn. facklitteratur och280 Räddningstjänst Automatlarm 646 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 280 Räddningstjänst Automatlarm 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst Automatlarm 6464 Järn, stål och metallprodukt 280 Räddningstjänst Automatlarm 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Automatlarm 6519 Övrigt, kontorsmaterial 280 Räddningstjänst Automatlarm 6541 Förbrukningsmaterial data 280 Räddningstjänst Automatlarm 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst Automatlarm 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst 8055 Låsinstallationer Automatlarm 6813 Larmledning 280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Automatlarm 6813 Larmledning 280 Räddningstjänst 3202 Automatlarm, anslutning IT & kommunikation IT konsulter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation IT konsulter 280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering IT & kommunikation El 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6411 Lokaltillbehör av mindra värde 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Telefoni, radioutrustning, AV utrustn 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6413 IT utrustning, tillbehör, programvaro280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6413 IT utrustning, tillbehör, programvaro280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation Programvaror 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Programvaror 280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation 6419 Övriga förbrukningsinventarier 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6432 Tidningar och tidskrifter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Abonnemang databaser 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6519 Övrigt, kontorsmaterial 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6541 Förbrukningsmaterial data 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6552 Kopiering 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6602 Rep o underhåll av inventarie 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6602 Rep o underhåll av inventarie 280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering 10

16 IT & kommunikation Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst IT & kommunikation Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst 3151 Navigering/GPS IT & kommunikation Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering IT & kommunikation Reparation av AV utrustning 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6603 Rep o underhåll av datautr/nät 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6742 Licensavgifter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6743 Installationer, progr ändr mm 280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 3152 Tekniskt ledningsstöd IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Servicekostnad 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6812 Mobiltelefon 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6831 Datakommunikation 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6851 Porto 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 7618 Radio och TV licenser 280 Räddningstjänst VMA Besiktningar 280 Räddningstjänst VMA Material 280 Räddningstjänst VMA Övrigt, rep o underh av mask, 280 Räddningstjänst VMA 6742 Licensavgifter 280 Räddningstjänst VMA 6813 Larmledning 280 Räddningstjänst Produktionsstöd IT konsulter 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5825 Rehab.kostn. för personal 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5851 Resor 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 641 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 6432 Tidningar och tidskrifter 280 Räddningstjänst 5

17 Produktionsstöd 6483 Skyddsglasögon, terminalglasög 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 6792 Administrativa tjänster 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Produktionsstöd Resebiljetter, Sverige 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 7101 Representation 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst RAKEL Rakel Intern utbildning 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst 290 Kompetensutb heltid Intern utbildning 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst 291 Kompetensutb deltid Intern utbildning 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst 292 Övrig utbildning Intern utbildning 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Intern utbildning 643 BÖCKER, TIDNINGAR, FACKLITERAT 280 Räddningstjänst Intern utbildning 6431 Böcker 280 Räddningstjänst Intern utbildning 646 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 280 Räddningstjänst Intern utbildning 6990 Fördelning av alla övriga kostnader 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 410 ANLÄGGNINGS O UNDERHÅLLSMTRL280 Räddningstjänst Räddningsutrustning Besiktningar 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel Räddningsutrustning 6111 Hyra/leasing arbetsmaskiner 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning Bensin, småmaskiner, sågar 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6262 Olja 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6263 Biogas 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6269 Övriga drivmedel 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 641 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning Telefoni, radioutrustning, AV utrustn 280 Räddningstjänst 8008 Personsokare Räddningsutrustning 6452 Sjukvårdsmaterial 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6452 Sjukvårdsmaterial 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel Räddningsutrustning 646 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 660 REP O UNDERHÅLL AV MASKINER O I 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8000 Andningsskydd Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8050 Laddning & provtryckning Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8060 Radio Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst RAKEL Rakel Räddningsutrustning 679 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 7012 ÖVRIGA TRANSPORTER O FRAKTER 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel 12

18 Fordonsservice 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Fordonsservice Programhyror (mjukvara) 280 Räddningstjänst Fordonsservice Långtidshyra, personbil 280 Räddningstjänst Fordonsservice Korttidshyra, personbil 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6144 Leasing rörliga kostnader 280 Räddningstjänst Fordonsservice Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 160 stn Almunge Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 382 Östhammar Fordonsservice 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Fordonsservice Verktyg 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6439 Övriga böcker, tidn. facklitteratur och280 Räddningstjänst Fordonsservice 6462 Kemisk tekniska produkter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst 3151 Navigering/GPS Fordonsservice 6467 Reservdelar 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6467 Reservdelar 280 Räddningstjänst 8052 Ombyggnad fordon Fordonsservice 6467 Reservdelar 280 Räddningstjänst DACK Däck Fordonsservice 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8052 Ombyggnad fordon Fordonsservice Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst Fordonsservice 6797 Glasskador 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6812 Mobiltelefon 280 Räddningstjänst Fordonsservice Bärgning 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7311 Försäkringsavgifter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7320 Självrisker 280 Räddningstjänst 45

19 Fordonsservice 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7621 Fordonsskatt 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7643 Fordonsbesiktning 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 410 ANLÄGGNINGS O UNDERHÅLLSMTRL280 Räddningstjänst Fastighetsservice Slamsugning/Tryckspolning 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice Slamsugning/Tryckspolning 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Fastighetsservice Lokalvård och fönsterputs 280 Räddningstjänst VIKT Viktoria Fastighetsservice Övrig fastighetsskötsel 280 Räddningstjänst Fastighetsservice Besiktningar 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6051 Sophämtning 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6055 Rep och underh mindre omfattning 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6059 Övrig Fastighetsservice 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst El, Kursgården Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst El, Övningsfältet Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst RC Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst El, köket Kursgård Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 170 stn Gräsö Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 360 Tierp Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 361 stn Söderfors Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 362 stn Skärplinge Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6051 LUSTIGKULLEN MM Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6149 CIVILFÖRSVANL VÄNGE Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6170 STORVRETA BRANDSTN Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6838 VIKTORIA BRANDSTN Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6847 BÄRBY BRANDSTATION Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6864 ROSENDAL BRANDSTATIO Fastighetsservice 6271 Fjärrvärme 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fastighetsservice 6271 Fjärrvärme 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6271 Fjärrvärme 280 Räddningstjänst 6838 VIKTORIA BRANDSTN Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 10

20 Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Fastighetsservice 6411 Lokaltillbehör av mindra värde 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6419 Övriga förbrukningsinventarier 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6462 Kemisk tekniska produkter 280 Räddningstjänst 8077 Städmateriel Fastighetsservice 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice Fläktfilter 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Museum G:a Uppsala 6055 Rep och underh mindre omfattning 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6411 Lokaltillbehör av mindra värde 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 679 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6792 Administrativa tjänster 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 3519 Övriga driftbidrag från staten 280 Räddningstjänst 3142 RIB utbildning Räddningsavdelningen 3612 Försäljning av verksamhet till landstin280 Räddningstjänst A130 Sjukvårdslarm Räddningsavdelningen 3623 Försäljning verksamhet till staten 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 3623 Försäljning verksamhet till staten 280 Räddningstjänst 3140 RVR, Gata väg Räddningsavdelningen 3629 Försäljning verksamhet till övriga 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 3644 Förs av stödverksamhet inom egen ko280 Räddningstjänst 3140 RVR, Gata väg Räddningsavdelningen 3644 Förs av stödverksamhet inom egen ko280 Räddningstjänst A263 Fastighetstillsyn Räddningsavdelningen 410 ANLÄGGNINGS O UNDERHÅLLSMTRL280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen Administrativ service 280 Räddningstjänst A210 Avtal Löner Räddningsavdelningen 4709 Konsulter övrigt 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5025 Ers jour 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst 797

Kontoplan 2014. Enköpings kommun

Kontoplan 2014. Enköpings kommun Kontoplan 2014 Enköpings kommun Kontosträng från och med 2014-01-01 Antal Dim typ Begrepp positioner KONTO 4 Dim 1 ANSVAR 7 Dim 2 PROJEKT 5 Dim 4 VERKSAMHET 5 Dim 5 AKTIVITET 5 Dim 6 MOTPART 3 Dim 7 OBJEKT

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Malungs folkhögskola

Malungs folkhögskola 20 Malungs folkhögskola Verksamhetsberättelse 2008 II ~o:: II ::;0:: Il :;0:: II I II landstinget DALARNA 21 Malungs folkhögskola Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetens finansiering 3 Verksamhetens

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2011 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehåll Uppgift 3 Operativ verksamhet..4-5 Förebyggande verksamhet.6 Säkerhetssamordning.7 Utbildningsverksamheten..8-9 Övrigt under perioden

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015

Kommunkunskap. En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar. ljusdal.se. Reviderad april 2015 Kommunkunskap En kort introduktion till hur Ljusdals kommun fungerar Reviderad april 2015 ljusdal.se Hur fungerar din kommun? Vad gör man och vem bestämmer? Här ska vi kort berätta om Ljusdals kommun och

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18

Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 Kulturnämndens handlingar 2013-12-18 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-12-06 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 16 E-post: kulturnamnden@halmstad.se OBS! Vi börjar sammanträdet

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 17 november 214 kl. 14. Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun

Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet. Torsås. I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås I samverkan med Emmaboda och Torsås kommun Innehåll Uppgift... 2 Huvudverksamhet... 2 Operativ verksamhet... 3 Förebyggande verksamhet... 5

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan år 2009

Verksamhetsplan år 2009 Verksamhetsplan år 2009 Tidskriftsverkstaden i Öst orgnr: 769607-3134 Verksamheten Tidskriftsverkstadens basverksamhet består i att tillhandahålla medlemmar teknik, support, utbildning och information

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer