Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0298. att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret 2015."

Transkript

1 BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist RÄN Räddningsnämnden Budget Förslag till beslut att fastställa bifogat budgetförslag för verksamhetsåret Ärendet Nämnden har ett kommunbidrag 2015 på tkr, en höjning med 2,2 procent. Nämnden tar 2015 över tillståndsgivningen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor som tidigare gavs av plan och byggnadsnämnden, men där brandförsvaret till stor del ändå handlagt ärendena. För 2015 budgeteras en intäkt på tkr för tillståndsgiviningen, höjningen av kommunbidraget och ökade intäkter från tillståndsgivningen ger en intäktsökning på 2,7 procent. Prisindex för kommunal verksamhet (PKI), tas fram av SKL och prognosticerar kostnadsutvecklingen för kommunal verksamhet, prognosticerar kostnadsökningen 2015 till 2,8 procent. Anders Ahlström Brandchef Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen Telefon: Fax: E-post:

2 Diarienummer RÄN Budget 2015 Räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner fastställd av räddningsnämnden

3 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 INNEHÅLL Ekonomiska förutsättningar i IVE 3 Budget Intäkter 5 Kostnader 5 Lönekostnad per avdelning 6 Investeringsbudget 6 Prognossäkerhet 6 Budget Bilaga Budget per ansvar och konto 8

4 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Ekonomiska förutsättningar i IVE Ekonomiska förutsättningar 2015 enligt IVE Uppsala kommun antar IVE (Inriktning, verksamhet och ekonomi) för åren vid kommunfullmäktigemötet 15 december Vid förändingar av det förslag till IVE som nu finns kan denna budget behöva justeras. Utifrån IVE och ägardialoger med Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner antar räddningsnämnden för sin verksamhet en verksamhetsplan och en budget för Kommunbidrag 2014 Kommunbidrag 2015 Tierp Uppsala Östhammar Totalt Kommunbidrag från respektive kommun ,4% 11,9% Tierps kommun Uppsala kommun Östhammar kommun 75,7% Nettokostnadsökning minskades po-pålägget med 3,63 procent och internräntan med 1,3 procent, korrigerar man för detta är nettokostnadsökningen 2,2 procent år har nämnden en engångsersättning på tkr för omställningskostnader, korrigerar man för detta är nettokostnadsökningen 3,3 procent år 2014 och 2,9 procent år Prognos 2014 Budget 2015 Nettokostnad ökning i tkr ökning i procent 0,2 4,4 1,9 Kommunbidrag 2015 per verksamhet Politisk verksamhet Räddningstjänst Alla verksamheter Tierps kommun Uppsala kommun Östhammars kommun Totalt Nettokostnad nämndbudget Investeringsbudget Räddningsnämnden har ett investeringsutrymme 2015 enligt IVE på tkr. De största planerade investeringarna under 2015 är fordonsinvesteringar. 3

5 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Budget 2015 belopp i tkr Utfall 2013 Budget 2015 VERKSAMHETENS INTÄKTER Taxor och avgifter Kommunbidrag Bidrag Försäljning av huvudverks. och entrepr Försäljning av stödverks. inom kommun Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga bidrag transfereringar Entrepren och köp av huvudverks Entrepren och köp av stödverks Tillfälligt inhyrd personal Löner PO-pålägg Övriga personalkostnader Lokal, markhyra, f-service Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Finansiella intäkter 7 0 Summa finansiella intäkter 7 0 Finansiella kostnader 0 2 Internränta Summa finansiella kostnader RESULTAT Kommentar till större förändringar jämfört med 2012 Taxor och avgifter: Ökar med tkr främst beroende på att nämnden från och med 2015 handlägger tillståndshanteringen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Antal tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor beräknas även öka med 25 procent. Kommunbidrag och Bidrag: Ökar med cirka 5 procent, ökade kommunbidrag från de ingående kommunerna för löne- och prisökningar. Försäljning av huvudverksamhet och entreprenad: Minskning med tkr, beror främst på samarbete med Storstockholms brandförsvar om utalarmering av räddningsresurser och förändrat avtal med Forsmark. I och med samarbetet med Storstockholms brandförsvar försvinner intäkten för utalarmering från Enköping Håbo räddningstjänst. Entreprenad och köp av stödverksamhet: Ökar med tkr främst beroende på att kostnaden för personal som nu ingår i staberna vid kommunledningskontoret bokförs som köp av verksamhet och ökade kostnader för automatlarmshanteringen. Löner och po-pålägg: Ökar med tkr vilket är en ökning med cirka 2,5 procent. Korrigerar man för minskningen av lönekostnaderna som beror på personal som nu ingår i staberna på kommunledningskontoret ökar löner och po-pålägg med cirka 4,4 procent, främst beroende på avtalsmässiga löneökningar. Lokal, markhyra, f-service: Ökar med tkr vilket är en ökning med cirka 5 procent, främst beroende på ökade hyreskostnader för Viktoria och räddningscentralen. Övriga verksamhetskostnader: I övriga kostnader ingår ofördelade medel på tkr, ökningen exklusive ofördelade medel är 2,2 procent och beror främst på prisökningar. 1 Resultatet är resultatet för alla tre kommuner och exklusive rättning av tidigare års semesterlöneskuldsförändring på tkr avseende åren

6 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Intäkter Kostnader Totala intäkter 6% 2% 1% Totala kostnader 7% 5% Personalkostnader Kommunbidrag 13% Lokalkostnader Taxor och avgifter Försäljning verksamhet Övriga intäkter 18% 57% Övriga kostnader Avskrivningar och internränta 91% Nämndens intäkter består till 91 procent av kommunbidrag från Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Kommunbidragen är totalt tkr, taxor och avgifter budgeteras till tkr, försäljning av verksamhet till tkr och övriga intäkter till tkr. Entreprenad och köp av verksamhet Nämndens kostnader består till 57 procent av personalkostnader. Personalkostnaderna budgeteras till tkr, lokalkostnader till tkr, övriga kostnader till tkr, avskrivningar och internränta till tkr och entreprenad och köp av verksamhet till tkr. Taxor och avgifter 19% 26% 8% Intäkter från automatlarmshanteringen är 73 procent av de totala intäkterna för taxor och avgifter. Resterande del, 27 procent, är intäkter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Intäkter för automatlarmsabonnemang budgeteras till tkr, onödiga larm från automatlarm till tkr, tillsyn till tkr och tillståndsgivning till tkr 47% Automatlarm abonnemang Automatlarm onödiga larm Tillsyn enligt LSO och LBE Tillstånd enligt LBE Personalkostnader 27% 4% Personalkostnaderna består till 69 procent av löner, lönerna budgeteras till tkr och po-påläggen till tkr. Övriga personalkostnader budgeteras till tkr. 69% Löner PO pålägg Övriga personalkostnader Försäljning av verksamhet 21% 8% 6% 8% 57% Utbildningsverksamheten Sjukvårdslarm RVR, Gata väg Avtal Forsmark Övrigt Lokalkostnader 12% 4% 5% 12% 7% 2% 12% 46% Bärby Fyrislund RC Rosendal Tierp Östhammar RiB och värn Övrigt Intäkter från försäljning av verksamhet består till 57 procent av intäkter från utbildningsverksamheten vilka budgeteras till tkr. Intäkter för sjukvårdslarm budgeteras till 3000 tkr, RVR, restvärdesräddning till 205 tkr och avtal med Forsmark till 300 tkr. Lokalhyror för brandstationer, där den största kostnader är för Fyrislunds brandstation med övningsfält och kontorslokaler. Lokalhyra för dessa lokaler vid Fyrislund budgeteras till tkr. 5

7 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Lönekostnad per avdelning Investeringsbudget antal heltidstjänster* Budget 2015 Nämnd 500 Förvaltningsledning Administrativt stöd Förebyggandeavdelningen Räddningsavdelningen: Dagtidspersonal Heltidspersonal i skift RiB-personal (antal i beredskap) Produktionsstöd Totalt belopp i tkr *antal heltidstjänster är ungefärliga och kan variera något över tid prel. placering Budget 2015 Brandfordon Bas 1 RiB stn Brandfordon Bas 4 RiB stn Ledningsfordon Ledningsfordon Pick up/fip-fordon RiB stn 500 Pick up/fip-fordon RiB stn 500 Brandfordon storlek 1+2 RiB stn Båt 300 Båt 500 Skydds- & arbetskläder Räddningsutrustning 300 Övrigt % 7% 1% 5% 1% 9% 11% Nämnd Förvaltningsledning Administrativt stöd Förebyggandeavdelningen Dagtidspersonal räddn avd. Heltidspersonal i skift Totalt belopp i tkr RiB personal 42% Produktionsstöd Prognossäkerhet Prognos aug Resultat Prognos av helårsresultat gjord i augusti i förhållande till verkligt utfall. Fram till 2011 gäller prognos och utfall räddningsoch beredskapsnämnden, från och med 2012 räddningsnämnden (gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner med Uppsala som värdkommun). belopp i tkr. 6

8 RÄDDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2015 Budget Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunbidrag Tierps kommun Kommunbidrag Uppsala kommun Kommunbidrag Östhammars kommun Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Räntor och avskrivningar Övriga kostnader Summa kostnader

9 2394 Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9110 Brandutbildning Fordon Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9155 Övrig brandutbildning Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9163 SBA Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9166 Självskydd 4 tim Extern utbildning 3634 Förs. av konsulttjänster och andra tj. 280 Räddningstjänst 9170 Brandskyddsutb. gymnasieskolo Extern utbildning 6795 Kostnad i samband med anordn. kurs280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 3311 Erhållna kommunbidrag (internt) 110 Nämnd och styrelseverks Förvaltningsledning uppdrag 3311 Erhållna kommunbidrag (internt) 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag Inhyrda lokaler 280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 110 Nämnd och styrelseverks 360 Tierp Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 110 Nämnd och styrelseverks 382 Östhammar Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 280 Räddningstjänst 360 Tierp Förvaltningsledning uppdrag 3532 Driftbidrag f andra kommuner 280 Räddningstjänst 382 Östhammar Förvaltningsledning uppdrag Administrativ service 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 140 stn Skyttorp Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 160 stn Almunge Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 180 stn Järlåsa Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 190 stn Björklinge Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 195 stn g:a Uppsala Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 197 Vänge Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 360 Tierp Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 361 stn Söderfors Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 362 stn Skärplinge 222

10 Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 363 stn Hållnäs Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 382 Östhammar Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 383 stn Öregrund Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 384 stn Österbybruk Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 385 stn Alunda Förvaltningsledning uppdrag 6011 Lokalhyror enl kontrakt 280 Räddningstjänst 386 stn Gimo Förvaltningsledning uppdrag 6021 Arrenden 280 Räddningstjänst 170 stn Gräsö Förvaltningsledning uppdrag 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 6990 Fördeln. alla övriga kostnader 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag Resebiljetter, Sverige 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning uppdrag 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 3611 Försäljning av verksamhet till andra k280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning produktion 3623 Försäljning verksamhet till staten 280 Räddningstjänst A265 Avtal polisen brandfarliga vätsk Förvaltningsledning produktion 3629 Försäljning verksamhet till övriga 280 Räddningstjänst A240 Avtal Forsmark Förvaltningsledning produktion 3999 Övriga intäkter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion Köp av stödverksamhet övrigt 280 Räddningstjänst 111 RC Förvaltningsledning produktion Köp av stödverksamhet övrigt 280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Förvaltningsledning produktion 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5823 Kostn. läkarvårdsersättning och hälso280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5859 Övrig personalrekrytering 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5891 Övriga personalkostnader 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 643 BÖCKER, TIDNINGAR, FACKLITERAT 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 1 600

11 Förvaltningsledning produktion 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 705 RESEKOSTNADER I TJÄNST 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7101 Representation 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7311 Försäkringsavgifter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7921 Avskrivning på byggnader, tekn anl 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion 7931 Avskrivning maskiner/inventari 280 Räddningstjänst Förvaltningsledning produktion Internränta 280 Räddningstjänst Information Utbildningstj/föreläsningar 280 Räddningstjänst Information 4709 Konsulter övrigt 280 Räddningstjänst Information 6431 Böcker 280 Räddningstjänst Information 6551 Trycksaker 280 Räddningstjänst Information 6792 Administrativa tjänster 280 Räddningstjänst Information 7221 Annonser 280 Räddningstjänst Information 7231 Reklam och information 280 Räddningstjänst Information 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Nämndsekreterare 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Nämndsekreterare 5891 Övriga personalkostnader 280 Räddningstjänst Nämndsekreterare 6432 Tidningar och tidskrifter 280 Räddningstjänst Administrativt stöd Administrativ service 110 Nämnd och styrelseverks Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A203 Avtal Tid Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A206 Avtal ekonomi Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A207 Avtal PUL Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A231 Avtal GIS Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A232 Avtal Boka Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst A266 Avtal varutransporter Administrativt stöd Administrativ service 280 Räddningstjänst Administrativt stöd Utredning/värdering 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5851 Resor 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5891 Övriga personalkostnader 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst 118

12 Administrativt stöd 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Administrativt stöd Resebiljetter, Sverige 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Administrativt stöd 7101 Representation 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Storvreta brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Storvreta brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst 140 stn Skyttorp Skyttorp brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Skyttorp brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst 1 003

13 Björklinge brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Björklinge brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Knutby brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Knutby brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Knutby brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Knutby brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Knutby brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Knutby brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Almunge brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Almunge brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Almunge brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Almunge brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Almunge brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst 160 stn Almunge Almunge brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Beklädnad 6482 Arbetskläder 280 Räddningstjänst 300

14 Järlåsa brandstation Övr bidr till förening o stiftelser 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation Administrativ service 280 Räddningstjänst 180 stn Järlåsa Järlåsa brandstation 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5045 Deltidsbrandmän 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5521 Bilers, skattefria 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5522 Bilers, skattepliktiga 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 6013 Tillfälliga lokalhyror 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Järlåsa brandstation 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 3111 Förrättningsavgifter 280 Räddningstjänst 8015 Tillsyn Förebyggande avdelningen Tillståndsavgifter 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5825 Rehab.kostn. för personal 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5851 Resor 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 641 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6419 Övriga förbrukningsinventarier 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 643 BÖCKER, TIDNINGAR, FACKLITERAT 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6519 Övrigt, kontorsmaterial 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 679 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 681 TELEKOMMUNIKATION 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 6812 Mobiltelefon 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 7101 Representation 280 Räddningstjänst Förebyggande avdelningen 7109 Övriga representationskostnade 280 Räddningstjänst 2

15 Automatlarm 3010 Försäljning, momspliktig 280 Räddningstjänst 8055 Låsinstallationer Automatlarm 3119 Övriga förrättnings o granskningsavg280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Automatlarm Övr momspliktiga taxor o avgifter 280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Automatlarm Övr momspliktiga taxor o avgifter 280 Räddningstjänst 3202 Automatlarm, anslutning Automatlarm 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Automatlarm 6431 Böcker 280 Räddningstjänst Automatlarm 6439 Övriga böcker, tidn. facklitteratur och280 Räddningstjänst Automatlarm 646 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 280 Räddningstjänst Automatlarm 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst Automatlarm 6464 Järn, stål och metallprodukt 280 Räddningstjänst Automatlarm 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Automatlarm 6519 Övrigt, kontorsmaterial 280 Räddningstjänst Automatlarm 6541 Förbrukningsmaterial data 280 Räddningstjänst Automatlarm 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst Automatlarm 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst 8055 Låsinstallationer Automatlarm 6813 Larmledning 280 Räddningstjänst 3200 Automatlarm Automatlarm 6813 Larmledning 280 Räddningstjänst 3202 Automatlarm, anslutning IT & kommunikation IT konsulter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation IT konsulter 280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering IT & kommunikation El 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6122 Hyra/leasing datorutrustning 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6411 Lokaltillbehör av mindra värde 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Telefoni, radioutrustning, AV utrustn 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6413 IT utrustning, tillbehör, programvaro280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6413 IT utrustning, tillbehör, programvaro280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation Programvaror 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Programvaror 280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation 6419 Övriga förbrukningsinventarier 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6432 Tidningar och tidskrifter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Abonnemang databaser 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6519 Övrigt, kontorsmaterial 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6541 Förbrukningsmaterial data 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6552 Kopiering 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6602 Rep o underhåll av inventarie 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6602 Rep o underhåll av inventarie 280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering 10

16 IT & kommunikation Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst IT & kommunikation Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst 3151 Navigering/GPS IT & kommunikation Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering IT & kommunikation Reparation av AV utrustning 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6603 Rep o underhåll av datautr/nät 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6742 Licensavgifter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6743 Installationer, progr ändr mm 280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 3152 Tekniskt ledningsstöd IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 8007 Digital Larmhantering IT & kommunikation 6744 Serviceavtal (systemförv mm) 280 Räddningstjänst 8085 Fordonsdator IT & kommunikation 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst IT & kommunikation Servicekostnad 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6812 Mobiltelefon 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6831 Datakommunikation 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 6851 Porto 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst IT & kommunikation 7618 Radio och TV licenser 280 Räddningstjänst VMA Besiktningar 280 Räddningstjänst VMA Material 280 Räddningstjänst VMA Övrigt, rep o underh av mask, 280 Räddningstjänst VMA 6742 Licensavgifter 280 Räddningstjänst VMA 6813 Larmledning 280 Räddningstjänst Produktionsstöd IT konsulter 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5825 Rehab.kostn. för personal 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5831 Kostn för anst fritids o friskvårdsaktiv280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5851 Resor 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5871 Representation för anställda 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 641 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 6432 Tidningar och tidskrifter 280 Räddningstjänst 5

17 Produktionsstöd 6483 Skyddsglasögon, terminalglasög 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 6792 Administrativa tjänster 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Produktionsstöd Resebiljetter, Sverige 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 7052 Hotell och logi i Sverige 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 7101 Representation 280 Räddningstjänst Produktionsstöd 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst RAKEL Rakel Intern utbildning 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst 290 Kompetensutb heltid Intern utbildning 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst 291 Kompetensutb deltid Intern utbildning 5811 Avgifter personalens kurser, konf. oc 280 Räddningstjänst 292 Övrig utbildning Intern utbildning 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Intern utbildning 643 BÖCKER, TIDNINGAR, FACKLITERAT 280 Räddningstjänst Intern utbildning 6431 Böcker 280 Räddningstjänst Intern utbildning 646 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 280 Räddningstjänst Intern utbildning 6990 Fördelning av alla övriga kostnader 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 410 ANLÄGGNINGS O UNDERHÅLLSMTRL280 Räddningstjänst Räddningsutrustning Besiktningar 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel Räddningsutrustning 6111 Hyra/leasing arbetsmaskiner 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning Bensin, småmaskiner, sågar 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6262 Olja 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6263 Biogas 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6269 Övriga drivmedel 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 641 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning Telefoni, radioutrustning, AV utrustn 280 Räddningstjänst 8008 Personsokare Räddningsutrustning 6452 Sjukvårdsmaterial 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6452 Sjukvårdsmaterial 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel Räddningsutrustning 646 FÖRBRUKNINGSMATERIAL 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 660 REP O UNDERHÅLL AV MASKINER O I 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8000 Andningsskydd Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8050 Laddning & provtryckning Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8060 Radio Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel Räddningsutrustning 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst RAKEL Rakel Räddningsutrustning 679 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 7012 ÖVRIGA TRANSPORTER O FRAKTER 280 Räddningstjänst Räddningsutrustning 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst 8067 Brandmateriel 12

18 Fordonsservice 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst Fordonsservice 5911 PO pålägg 280 Räddningstjänst Fordonsservice Programhyror (mjukvara) 280 Räddningstjänst Fordonsservice Långtidshyra, personbil 280 Räddningstjänst Fordonsservice Korttidshyra, personbil 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6144 Leasing rörliga kostnader 280 Räddningstjänst Fordonsservice Bensin, fordon 280 Räddningstjänst Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 160 stn Almunge Fordonsservice Diesel, fordon 280 Räddningstjänst 382 Östhammar Fordonsservice 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Fordonsservice Verktyg 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6439 Övriga böcker, tidn. facklitteratur och280 Räddningstjänst Fordonsservice 6462 Kemisk tekniska produkter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6463 El o teletekniska produkter 280 Räddningstjänst 3151 Navigering/GPS Fordonsservice 6467 Reservdelar 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6467 Reservdelar 280 Räddningstjänst 8052 Ombyggnad fordon Fordonsservice 6467 Reservdelar 280 Räddningstjänst DACK Däck Fordonsservice 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst 8052 Ombyggnad fordon Fordonsservice Reparation av telefoni/radioutrustnin280 Räddningstjänst Fordonsservice 6797 Glasskador 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Fordonsservice 6812 Mobiltelefon 280 Räddningstjänst Fordonsservice Bärgning 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7311 Försäkringsavgifter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7320 Självrisker 280 Räddningstjänst 45

19 Fordonsservice 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7621 Fordonsskatt 280 Räddningstjänst Fordonsservice 7643 Fordonsbesiktning 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 410 ANLÄGGNINGS O UNDERHÅLLSMTRL280 Räddningstjänst Fastighetsservice Slamsugning/Tryckspolning 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice Slamsugning/Tryckspolning 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Fastighetsservice Lokalvård och fönsterputs 280 Räddningstjänst VIKT Viktoria Fastighetsservice Övrig fastighetsskötsel 280 Räddningstjänst Fastighetsservice Besiktningar 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6051 Sophämtning 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6055 Rep och underh mindre omfattning 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6059 Övrig Fastighetsservice 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst El, Kursgården Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst El, Övningsfältet Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 130 stn Storvreta Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst RC Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst El, köket Kursgård Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 150 stn Knutby Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 170 stn Gräsö Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 360 Tierp Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 361 stn Söderfors Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 362 stn Skärplinge Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6051 LUSTIGKULLEN MM Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6149 CIVILFÖRSVANL VÄNGE Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6170 STORVRETA BRANDSTN Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6838 VIKTORIA BRANDSTN Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6847 BÄRBY BRANDSTATION Fastighetsservice 6211 El 280 Räddningstjänst 6864 ROSENDAL BRANDSTATIO Fastighetsservice 6271 Fjärrvärme 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fastighetsservice 6271 Fjärrvärme 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6271 Fjärrvärme 280 Räddningstjänst 6838 VIKTORIA BRANDSTN Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 10

20 Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 100 stn Bärby Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice 6281 Vatten och avlopp 280 Räddningstjänst 120 stn Rosendal Fastighetsservice 6411 Lokaltillbehör av mindra värde 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6419 Övriga förbrukningsinventarier 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6462 Kemisk tekniska produkter 280 Räddningstjänst 8077 Städmateriel Fastighetsservice 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Fastighetsservice Fläktfilter 280 Räddningstjänst Fastighetsservice 7619 Övriga avgifter 280 Räddningstjänst 110 stn Fyrislund Museum G:a Uppsala 6055 Rep och underh mindre omfattning 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6411 Lokaltillbehör av mindra värde 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6412 Maskiner/invent mindre värde 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6469 Övrigt förbrukningsmaterial 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6601 Rep o underhåll av mask o ford 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 679 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6792 Administrativa tjänster 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6799 Övriga främmande tjänster 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 6811 Telefon, telefax 280 Räddningstjänst Museum G:a Uppsala 7611 Medlemsavgifter 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 3519 Övriga driftbidrag från staten 280 Räddningstjänst 3142 RIB utbildning Räddningsavdelningen 3612 Försäljning av verksamhet till landstin280 Räddningstjänst A130 Sjukvårdslarm Räddningsavdelningen 3623 Försäljning verksamhet till staten 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 3623 Försäljning verksamhet till staten 280 Räddningstjänst 3140 RVR, Gata väg Räddningsavdelningen 3629 Försäljning verksamhet till övriga 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 3644 Förs av stödverksamhet inom egen ko280 Räddningstjänst 3140 RVR, Gata väg Räddningsavdelningen 3644 Förs av stödverksamhet inom egen ko280 Räddningstjänst A263 Fastighetstillsyn Räddningsavdelningen 410 ANLÄGGNINGS O UNDERHÅLLSMTRL280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen Administrativ service 280 Räddningstjänst A210 Avtal Löner Räddningsavdelningen 4709 Konsulter övrigt 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5021 Månadslön hel o deltidsanst 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5023 Ers för övertid 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5024 Ers OB 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5025 Ers jour 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5026 Ers beredskap 280 Räddningstjänst Räddningsavdelningen 5111 Semesterlön 280 Räddningstjänst 797

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302

Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302 BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Diarienummer Mikael Lundkvist 2014-11-21 RÄN-2014-0302 Räddningsnämnden Attestdelegation lönesystem och ekonomisystem. Förslag till beslut att fastställa bifogad attestdelegation

Läs mer

Förslag till beslut. Räddningsnämnden. att fastställa bifogad reviderad attestdelegation för år 2016 att gälla från och med

Förslag till beslut. Räddningsnämnden. att fastställa bifogad reviderad attestdelegation för år 2016 att gälla från och med Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2016-09-20 RÄN-2015-0580 Räddningsnämnden Attestdelegation av löneutbetalningar, leverantörsfakturor, kundfakturor och godkännande av igångsättning av

Läs mer

Attestdelegation av löneutbetalningar, leverantörsfakturor och kundfakturor.

Attestdelegation av löneutbetalningar, leverantörsfakturor och kundfakturor. Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2015-12-01 RÄN-2015-0580 Räddningsnämnden Attestdelegation av löneutbetalningar, leverantörsfakturor och kundfakturor. Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015.

Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015. Handläggare: Datum: Diarienummer: Göran Carlsson 2015-05-20 RÄN-2015-0368 Mikael Lundkvist Räddningsnämnden Räddningsnämndens material till Uppsala kommuns perioduppföljning januari - april 2015. Förslag

Läs mer

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR)

BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) BUDGET 2017 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SUNDSVALL (TKR) 7800 Nämnd 313100 Övriga taxor och avgifter ej m 14,00 7800 Nämnd 501100 Fasta arvoden -165,00-135,94-130,00 7800 Nämnd 501200 Sammanträdesarvoden -32,18-35,00

Läs mer

Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016

Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016 Handläggare: Datum: Diarienummer: 2016-11-08 RÄN-2015-0561 Räddningsnämnden Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporteringen

Läs mer

Attestordning ekonomiska händelser år 2017

Attestordning ekonomiska händelser år 2017 Handläggare: Datum: Diarienummer: Mikael Lundkvist 2016-11-25 RÄN- 2016-0241 Räddningsnämnden Attestordning ekonomiska händelser år 2017 Förslag till beslut Räddningsnämnden föreslås besluta att anta attestordning

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

Räddningsnämndens underlag till Uppsala kommuns årsredovisning 2015.

Räddningsnämndens underlag till Uppsala kommuns årsredovisning 2015. Handläggare: Datum: Diarienummer: Göran Carlsson 2016-02-08 RÄN-2016-0057 Mikael Lundkvist Räddningsnämnden Räddningsnämndens underlag till Uppsala kommuns årsredovisning 2015. Förslag till beslut att

Läs mer

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år Företag: SP Verksamhetens intäkter (-) -87,208,960.87-82,271,365.32 4,937,595.55 6.0% 301 Försäljningsintäkter -2,997,992.67-2,550,593.14 447,399.53 17.5% 1 30 Försäljning av varor, material -2,997,992.67-2,550,593.14

Läs mer

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering

Motpartskod Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Motpartskod Motpartskod är obligatorisk och erhålls med vid leverantörs- och kundfakturor. Vid bokföringsorder ska motpartskod anges manuellt. Momskoder vid kundfakturering Momskod erhålls med vid leverantörsfakturor.

Läs mer

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag Totalt, inklusive projekt med extern finansiering Avgifter o taxor konto 31 12 526 12 853 13 140 Driftbidrag konto 37 585 634 1 476 Övr intäkter knt

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17. Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00

Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00. Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17. Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 1/2 KALLELSE Dag och tid: 2015-12-15 kl 13:00 Plats: Sessionssalen Justerare: Lisbeth Ider (V) eller Elisabeth Alfredsson (M) Justeringsdag: 2015-12-17 Pressinformation: 2015-12-17 kl 9:00 Kallade Ledamöter

Läs mer

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund

Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2017-02-09 Räkenskapssammandrag Kommunalförbund, regionförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era medlemskommuner och

Läs mer

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund

Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Instruktioner 1 (6) 2016-02-15 Instruktioner för undersökningen Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund Uppgifterna i denna undersökning bör överensstämma med de uppgifter som era

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

Räddningsnämndens perioduppföljning Tertial 1 januari - april 2015.

Räddningsnämndens perioduppföljning Tertial 1 januari - april 2015. Handläggare: Datum: Diarienummer: Göran Carlsson 2015-05-20 RÄN-2015-0367 Mikael Lundkvist Räddningsnämnden Räddningsnämndens perioduppföljning Tertial 1 januari - april 2015. Förslag till beslut att fastställa

Läs mer

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget Period: 2014-12 ORG2 Alla - Alla Företag 291 RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > 31 Fastställda taxor/ avgifter KF 81 424 917 82 591 000 83 226 334 635 334 82 591 000 3130 Evakueringsavgifter 256 000 200 000 96

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende Miljöbalken samt Plan- och bygglagen Version 1.

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende Miljöbalken samt Plan- och bygglagen Version 1. Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende Miljöbalken samt Plan- och bygglagen Version 1.0 4/13/2015 Robertsfors Kommun, Miljötillsyn, 2016 Åter till översikten

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Ann-Ida Pettersson RÄN Göran Carlsson Mikael Lundkvist

Handläggare: Datum: Diarienummer: Ann-Ida Pettersson RÄN Göran Carlsson Mikael Lundkvist Handläggare: Datum: Diarienummer: Ann-Ida Pettersson 2016-05-16 RÄN-2016-0154 Göran Carlsson Mikael Lundkvist Räddningsnämnden Taxor 2017 för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto

KONTOKLASS 3 INTÄKTER/INKOMSTER Bas 13 Sambandskod Konto 30X FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER (SCB) Försäljning av material och varor, t.ex. från kiosk och servering, måltidsersättningar, trycksaker, duplicering och dylikt. 301X Försäljningsintäkter, momspliktiga 3011 Kiosk

Läs mer

BFC,'" I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014. Karlstad 2013-06-28. Karlstads Kommun Ekonomistaben

BFC,' I VÄRMLAND ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014. Karlstad 2013-06-28. Karlstads Kommun Ekonomistaben Karlstad 2013-06-28 Karlstads Kommun Ekonomistaben ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AR 2014 Våra medlemmar har under tidigare år ställt upp med medel för att vi i BFC skall kunna vara en länsresurs och stöd för det

Läs mer

Föreningsbudget HT2013/VT2014

Föreningsbudget HT2013/VT2014 Föreningsbudget HT2013/VT2014 KONTOBETECKNING HT13 VT14 TOTALT Medlemsavgifter 88000 88000 176000 Stödmedlemsavgifter 240 240 480 Kortbeställningsavgifter 2000 2000 4000 Företagsavgifter 0 964000 964000

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor, gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor, gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Opard Ylva Datum 2016-01-20 Diarienummer KSN-2015-2474 Kommunstyrelsen Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor, gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Förslag

Läs mer

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Budget 2017 Brf Vita byn

Budget 2017 Brf Vita byn Budget 217 Brf Vita byn Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 INFORMATION OM BRANDFÖRSVARETS INSATSFÖRMÅGA

UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 INFORMATION OM BRANDFÖRSVARETS INSATSFÖRMÅGA UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 INFORMATION OM BRANDFÖRSVARETS INSATSFÖRMÅGA Underlag för projektering av byggnadstekniskt brandskydd Dnr RÄN-2012-0175 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800

Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 BUDGET STF 2012 Drift STF TOTALT, tkr Utfall 2011-12-31 Budget helår 2011 Budget 2012 INTÄKTER 93 704 94 401 84 009 KOSTNADER -272 904-258 648-250 809 TOTALT -179 199-164 247-166 800 Drift ledning, tkr

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30

Bjuvs Brukshundklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 15-01-30 Resultatenhet: 1 "Bjuvs Brukshundklubb" Klass 34 3410 Övriga intäkter 8 652,00 0,00 S:a Klass 34 8 652,00 0,00 Rörelsens sidointäkter 3610 Medlemsavgifter 71 240,00 0,00 S:a Rörelsens sidointäkter 71 240,00

Läs mer

Kostnadsfördelning mellan gymmet och övriga verksamheter i hälsohuset FKN-2011/111

Kostnadsfördelning mellan gymmet och övriga verksamheter i hälsohuset FKN-2011/111 Britta Lästh Fritid och kulturnämndens ordförande FÖRSLAG TILL BESLUT 2012-03-07 Fritid och kulturnämnden Kostnadsfördelning mellan gymmet och övriga verksamheter i hälsohuset FKN-2011/111 Beslut Fritid

Läs mer

Budget 2013 Brf Inland 3

Budget 2013 Brf Inland 3 Budget 213 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0%

Nedanstående framtida räntor är antagna för framtida omsättningar; 2014 =2,0% 2015 = 1,7% 2016 = 2,0% 2017 = 2,75% 2018 = 3,0% Föreningens lånekorg är stor därför är alla ränteförändringar av stor vikt. Nedan föreningens lånekorg per 1 december 2014 då budgeten presenterades på info/diskussionsmöte. Nedanstående framtida räntor

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28

INTÄKTER Hyresintäkter, årsavgifter 3021 Årsavgifter 895 895 604 805 3073 Kabel/TV-avgift momsfri 27 28 20 28 Fastighetsnummer: 09748 Kundnamn: Stengodset 6 Brf v2.5 Budgetår: 2011 Medlemsnr: 17383 Adress: Bråvallagatan 3 113 36 Stockholm Fastighetsbeteckning: STENGODSET 6 Gå till Kontospec Gå till Kapitalbudget

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2018 med plan för

Verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 5 Handläggare: Datum: Diarienummer: Anders Ahlström 2017-11-29 RÄN-2017-0159 Mikael Lundkvist Räddningsnämnden Verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 2019-2020 Förslag till beslut Räddningsnämnden

Läs mer

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 6 Övr. verksamhetskostnader 60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader 62 Bränsle, energi, vatten 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 64 Förbrukningsinventarier

Läs mer

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01

Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 28 Taxor för Storstockholms brandförsvarsförbund (KS 2014.073) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden

Internbudget 2015. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2014-11-25 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2014.0121 Folkhälsonämnden Internbudget 2015 Sammanfattning En internbudget med attestlista för Folkhälsoförvaltningen 2015 har upprättats

Läs mer

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr

Övriga rörelsekostnader mm 7910 Avskrivning byggnader 0 kr kr kr BUDGET 2017 Lomma BK Årsbudget Reslutat Budget 2017 3010 Medlemsintäkter 70 000 kr 80 580 kr 70000 kr 3011 Intäkter 45 000 kr 70 370 kr 90000 kr 3012 Intäkter Tävling 85000 kr 100 684 kr 84000 kr 3013

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 C:\Users\aa1265\AppData\Local\Temp\fcctemp\Taxor 2015.doc 1.

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-22 Diarienummer SCN-2016-0317 Socialnämnden Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta

Läs mer

Godkända kostnader i Mistras projekt

Godkända kostnader i Mistras projekt Godkända kostnader i Mistras projekt Gäller från 2012-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i program- och projektansökningar till Mistra. Samtidigt ger de ett ramverk

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 8 maj 2014 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 PROTOKOLL Nummer 10 12.4.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna byrån, N1 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Finansieringshandläggare

Läs mer

Årsredovisning för 2015

Årsredovisning för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Datum 2016-04-13 Diarienummer KSN-2015-2317 Årsredovisning för 2015 Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Motion av Simon Alm (SD) om återupprustning av brandförsvaret

Motion av Simon Alm (SD) om återupprustning av brandförsvaret KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahlström Anders (BRF) Davidsson Per (KLK) Datum 2016-01-13 Diarienummer KSN-2015-0577 Kommunstyrelsen Motion av Simon Alm (SD) om återupprustning av brandförsvaret Förslag

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Datum 2014-02-11 1 (7) Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Gäller från 2014-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande

Läs mer

Resultatrapport. Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 3989 Övriga erhållna bidrag S:a Övriga rörelseintäkter 33 476,00

Resultatrapport. Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag 3989 Övriga erhållna bidrag S:a Övriga rörelseintäkter 33 476,00 Sida 1 (2) Urval av Sektor: 1 - Klubbgemensam 3010 Medlemsintäkter 29 230,00 14 910,00 37 652,00 3014 KI kuponginlösen 645,00 3015 Intäkter servering 13 534,00 3030 Hyresintäkter 16 030,00 3050 intäkter

Läs mer

Samorganisationen i Gävle

Samorganisationen i Gävle Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2015 Sida 1 av 5 PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika

Läs mer

Underlag avseende MSB:s ekonomi kommande pensionsavgångar och tidsbegränsade anställningar samt användning av konsulter och resekostnader

Underlag avseende MSB:s ekonomi kommande pensionsavgångar och tidsbegränsade anställningar samt användning av konsulter och resekostnader samhällsskydd och beredskap PM 1 (16) Ekonomienheten Heléne Östensson HR-enheten Karin Tetzlaff Underlag avseende MSB:s ekonomi kommande pensionsavgångar och tidsbegränsade anställningar samt användning

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter.

Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. Denna bild visar fördelningen av förbundets totala intäkter. 2 375; 1 699; 14 300; 3 29 000; 61% Medlemsavgifter Medlemsförmåner Annonser Statliga bidrag summa övriga intäkter 500; 1% TOTALT 47 874 KSEK

Läs mer

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för

Årsredovisning. Gunnarn Petrol Ek.för Årsredovisning 2010 Gunnarn Petrol Ek.för Inledning Verksamhetsår Gunnarn Petrol kan nu redovisa resultatet från verksamhetsåret 2010. Föreningen har inte nått upp till budgeterade försäljningsvolymer

Läs mer

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015.

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. December 2015 Brf Matrosen Föreningslokalen Blå huset Budget 2016 Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. Månadsavgifterna 2016 förblir oförändrade.

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer